GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice"

Transkrypt

1 Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PRZETARG NIEOGRANICZONY Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą z podziałem na II części: - Cześć I Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 12 sztuk - Część II Leasing fabrycznie nowego samochodu cięŝarowego skrzyniowego z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 1 sztuka Kod CPV: Samochody półcięŝarowe Usługi leasingu finansowego Nr postępowania: OG/322/65/2011 Podstawa prawna prowadzonego postępowania: Ustawa z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zmianami) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.... ZATWIERDZAM Katowice, lipiec

2 I. Informacje ogólne. 1. Nazwa zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, adres: Katowice, ul. Wojewódzka 19 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00zł, wpłacono w całości, tel.: , fax: , 2. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnienia do treści SIWZ dostępne będą na stronie internetowej zamawiającego 3. Przedmiotem zamówienia jest: Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą z podziałem na II części: - Cześć I Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 12 sztuk - Część II Leasing fabrycznie nowego samochodu cięŝarowego skrzyniowego z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 1 sztuka Kod CPV: Samochody półcięŝarowe Usługi leasingu finansowego 4. Postępowanie prowadzone jest na podstawie prawa polskiego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). 5. Wykonawca powinien zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. KaŜdy wykonawca moŝe przedłoŝyć tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie odrzucona. 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 11. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. II. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą z podziałem na II części: Część I Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 12 sztuk Kod CPV: Samochody półcięŝarowe Usługi leasingu finansowego 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 12 sztuk spełniających następujące warunki: rok produkcji 2011, samochód czterodrzwiowy typu FURGON, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, kolor biały, silnik wysokopręŝny o pojemności min. 2,3 dm 3 o mocy nie mniejszej niŝ 100 KM, spełniający normę spalania EURO 5, wyposaŝony w łańcuch rozrządu, napęd na oś przednią, maksymalny moment obrotowy minimum 280 Nm, posiadający klimatyzację manualną, blokada kierownicy z immobiliserem, posiadający wspomaganie kierownicy, powinien posiadać manualną sześciobiegową skrzynię biegów, tapicerka w całej przestrzeni pasaŝerskiej z podsufitką, system ABS, 2

3 zamek centralny, zbiornik paliwa minimum 100 litrów, posiadający pokrowce z winylu lub materiału łatwozmywalnego, drzwi boczne przesuwne z prawej strony wyposaŝone w okno, wyposaŝony w okno w przestrzeni pasaŝerskiej naprzeciwko drzwi (z lewej strony), drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 180 wyposaŝone w okna, posiadający stałą szczelną przegrodę oddzielającą przestrzeń bagaŝową od pasaŝerskiej ze sklejki wodoodpornej o grubości 9 mm tapicerowaną od strony pasaŝerskiej, długość przedziału ładunkowego nie mniejsza niŝ 2,4 m, przegroda wyposaŝona w okno z pleksi o wymiarach szer mm wysokość 300 mm zaczynające się na wysokości 1250 mm, przegroda wyposaŝona w listwę do mocowania ładunku na wysokości 800 mm na całej szerokości od strony przestrzeni bagaŝowej, podłoga w przestrzeni ładunkowej posiadająca 4 zaczepy mocujące, wyłoŝona sklejką laminowaną, wodoodporną i antypoślizgową, ściany, osłony nadkoli i sufit w przestrzeni ładunkowej wyłoŝone sklejką laminowaną, wodoodporną, próg załadunku max 0,56 m od ziemi, samochód ma posiadać dodatkowe 4 szt. opon zimowych z felgami, dywaniki gumowe i apteczkę, samochód musi być wyposaŝony w radioodtwarzacz CD z głośnikami, odległość miedzy siedzeniami 1,1 m, mierzona od tylnej części oparcia na poziomie siedziska rzędu pierwszego do tylnej części oparcia na poziomie siedziska rzędu drugiego, o długości całkowitej 6,1 6,2 m i szerokości 2,0 2,1 m (bez lusterek), samochód zabezpieczony antykorozyjnie 1.1. Wymagania dotyczące leasingu: Forma finansowania: leasing operacyjny Okres leasingowania: 36 miesięcy licząc od daty protokólarnego przekazania przedmiotu leasingu do korzystania bez zastrzeŝeń Opłata wstępna 20% wartości początkowej nabycia przedmiotu leasingu Raty leasingowe 36 równych rat leasingowych Wartość końcowa (wartość wykupu na własność po zakończeniu okresu trwania umowy leasingu) nie więcej niŝ 1% wartości początkowej nabycia przedmiotu zamówienia Waluta leasingu PLN polski złoty Ubezpieczenie komunikacyjne przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC, NW w całym okresie trwania umowy leasingu będzie ponosił zamawiający, koszt ubezpieczenia nie stanowi składnika ceny wykonania zamówienia, Koszt rejestracji pojazdu oraz zobowiązanie zapłaty podatku drogowego w okresie trwania umowy leasingu ponosi zamawiający na podstawie refaktury kosztów poniesionych przez wykonawcę 1.2. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca lub wskazany przez niego Podwykonawca będący producentem lub importerem pojazdów na terenie RP na dostarczone pojazdy udzieli gwarancji w sposób następujący: gwarancja jakości na całe pojazdy bez limitu kilometrów nie krótsza niŝ 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego gwarancja antykorozyjna na lakier nie krótsza niŝ 36 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego gwarancja jakości na perforacje nie krótsza niŝ 72 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca lub wskazany przez niego Podwykonawca będący producentem lub importerem pojazdu na terenie RP zobowiązany jest w okresie gwarancji do podjęcia naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego (telefon lub faks) 3

4 Pojazdy muszą posiadać homologację i posiadać wszystkie dokumenty umoŝliwiające zarejestrowanie pojazdów w Polsce jako cięŝarowych, zgodnie z ustawą zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 90 poz. 756 z r) Miejsce przekazania przedmiotu leasingu przekazanie nowych kompletnych pojazdów powinno nastąpić w salonie sprzedaŝy na terenie woj. śląskiego Przekazanie pojazdów objętych przedmiotem leasingu odbędzie się protokolarnie. Część II Leasing fabrycznie nowego samochodu cięŝarowego skrzyniowego z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 1 sztuka Kod CPV: Samochody półcięŝarowe Usługi leasingu finansowego 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Leasing fabrycznie nowego samochodu cięŝarowego skrzyniowego z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 1 sztuka spełniający następujące warunki: rok produkcji 2011, samochód czterodrzwiowy z podwójna kabiną wyposaŝony w skrzynię ładunkową, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, kolor biały, silnik wysokopręŝny o pojemności min. 2,3 dm 3 o mocy nie mniejszej niŝ 100 KM, spełniający normę spalania EURO 5, wyposaŝony w łańcuch rozrządu, napęd na oś przednią, maksymalny moment obrotowy minimum 280 Nm, posiadający klimatyzację manualną, blokada kierownicy z immobiliserem posiadający wspomaganie kierownicy, powinien posiadać manualną sześciobiegową skrzynię biegów, tapicerka w całej przestrzeni pasaŝerskiej z podsufitką, system ABS, zamek centralny, zbiornik paliwa minimum 100 litrów, posiadający pokrowce z winylu lub materiału łatwozmywalnego, drzwi boczne przesuwne z prawej strony wyposaŝone w okno, wyposaŝony w okno w przestrzeni pasaŝerskiej naprzeciwko drzwi (z lewej strony), wyposaŝony w skrzynie ładunkową ze stopów o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 2160 mm, długość: 3000 mm, skrzynia ładunkowa z burtami o wysokości 400 mm (boczne i tylna opuszczane), dodatkowo posiadające uchwyty linki celnej i linkę celną, wysokość przestrzeni ładunkowej z załoŝoną plandeką 1700 mm, skrzynia ładunkowa wyposaŝona w plandekę koloru niebieskiego, podłoga skrzyni ładunkowej wyłoŝona sklejką laminowaną, wodoodporną i antypoślizgową posiadająca 4 zaczepy mocujące, samochód ma posiadać dodatkowe 4 szt. opon zimowych z felgami, dywaniki gumowe i apteczkę, samochód musi być wyposaŝony w radioodtwarzacz CD z głośnikami, odległość między siedzeniami 1,1 m, mierzona od tylnej części oparcia na poziomie siedziska rzędu pierwszego do tylnej części oparcia na poziomie siedziska rzędu drugiego, o max długości całkowitej max 6,3 m i szerokości 2,0 2,1 m (bez lusterek), samochód zabezpieczony antykorozyjnie, 2.1. Wymagania dotyczące leasingu: Forma finansowania: leasing operacyjny Okres leasingowania: 36 miesięcy licząc od daty protokólarnego przekazania przedmiotu leasingu do korzystania bez zastrzeŝeń 4

5 Opłata wstępna 20% wartości początkowej nabycia przedmiotu leasingu Raty leasingowe 36 równych rat leasingowych Wartość końcowa (wartość wykupu na własność po zakończeniu okresu trwania umowy leasingu) nie więcej niŝ 1% wartości początkowej nabycia przedmiotu zamówienia Waluta leasingu PLN polski złoty Ubezpieczenie komunikacyjne przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC, NW w całym okresie trwania umowy leasingu będzie ponosił zamawiający, koszt ubezpieczenia nie stanowi składnika ceny wykonania zamówienia, Koszt rejestracji pojazdu oraz zobowiązanie zapłaty podatku drogowego w okresie trwania umowy leasingu ponosi zamawiający na podstawie refaktury kosztów poniesionych przez wykonawcę 2.2. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca lub wskazany przez niego Podwykonawca będący producentem lub importerem pojazdów na terenie RP na dostarczony pojazd udzieli gwarancji w sposób następujący: gwarancja jakości na cały pojazd bez limitu kilometrów nie krótsza niŝ 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego gwarancja antykorozyjna na lakier nie krótsza niŝ 36 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego gwarancja jakości na perforacje nie krótsza niŝ 72 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca lub wskazany przez niego Podwykonawca będący producentem lub importerem pojazdu na terenie RP zobowiązany jest w okresie gwarancji do podjęcia naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego (telefon lub faks) Pojazd musi posiadać homologację i posiadać wszystkie dokumenty umoŝliwiające zarejestrowanie pojazdu w Polsce jako cięŝarowego, zgodnie z ustawą zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 90 poz. 756 z r) Miejsce przekazania przedmiotu leasingu przekazanie nowego kompletnego pojazdu powinno nastąpić w salonie sprzedaŝy na terenie woj. śląskiego Przekazanie pojazdu objętego przedmiotem leasingu odbędzie się protokolarnie III. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: - Cześć I do 3 miesięcy od daty podpisania umowy - Część II do 3 miesięcy od daty podpisania umowy IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaŝe, Ŝe: dla Części I - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował umowy leasingowe dotyczące co najmniej 20 sztuk samochodów cięŝarowych dla Części II - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował umowy leasingowe co najmniej 2 sztuk samochodów cięŝarowych 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5

6 3. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ dla właściwej Części przedmiotu zamówienia w/w warunki wykonawca spełnił. V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 p.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 p.2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 p.4 8 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 p.9 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. 8. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyŝej muszą zostać złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust.2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6

7 11. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w p.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 p.4 8 ustawy PZP - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 12. JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. p.5 8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 p. 5 8 ustawy PZP - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 13. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. konsorcja) oferta spełniać musi następujące wymagania: w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, kaŝdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym a takŝe sytuacji ekonomicznej i finansowej moŝe być spełniony łącznie oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego stosowny dokument naleŝy dołączyć do oferty wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wystepującym jako reprezentant pozostałych. VI.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu ( ) Przesłany faksem dokument naleŝy przesłać niezwłocznie za pośrednictwem poczty. 2. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym i wzoru umowy. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istonych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej. 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaŝe wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej i będzie ono wiąŝące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert. Informację o przedłuŝeniu terminu składania ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej. 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: p. Anna Purgał fax:

8 VII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości - dla Części I ,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) - dla Części II 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia r. o godzinie 9: Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski nr z dopiskiem Wadium na przetarg numer postępowania OG/322/65/2011. Wadium wniesione w pieniądzu jest skuteczne, jeŝeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. Prosimy o podanie numeru rachunku, na które naleŝy zwrócić wadium. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Oryginał dokumentu wadium złoŝonego w innej formie niŝ w pieniądzu naleŝy zdeponować w Kasie Głównej czynnej w dni robocze w godzinach od 9.00 do w siedzibie zamawiającego. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii dokumentu wadium. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wadium powinno być wniesione w pełnej wysokości przez Lidera konsorcjum, a z treści gwarancji wadialnej powinno wynikać, Ŝe jest ono wnoszone w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Wadium wniesione w formie niepienięŝnej winno zawierać zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty zamawiającemu kwoty wadium na pierwsze pisemne Ŝądanie stwierdzające, Ŝe: wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoŝył dokumentów o których mowa w Rozdz. V, IX SIWZ, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie, wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem art. 46 ust 4a ustawy. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano. 12. Zamawiajacy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiajacy Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8

9 VIII. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenie wymienione w Rozdz. V SIWZ oraz: 1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do SIWZ dla Części I- opis techniczny, pojazdu lub kartę katalogową bądź inny dokument określający parametry techniczne oferowanego pojazdu, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia. - dla Części II - opis techniczny samochodu lub kartę katalogową bądź inny dokument określający parametry techniczne oferowanego pojazdu wraz z projektem kompletnego pojazdu z zabudową w formie zwymiarowanego rysunku, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia 1.3. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 138c ust.1 p.4) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie, o którym mowa wyŝej podpisuje pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Zamawiający wymaga, by udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców przekraczał 50% - pod rygorem odrzucenia oferty z wykorzystaniem wzoru: - dla części I przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ - dla części II przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ 1.4. parafowane projekty umów z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy zamawiającego. - dla części I przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ - dla części II przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ 2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, naleŝy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 3. Treść złoŝonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. 5. Zamawiający zaleca, by wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane przez osoby upowaŝnione do podpisania oferty. Zamawiający zaleca by wykonawca wszystkie strony oferty przeszył sznurkiem oraz zakleił i opieczętował pieczęcią firmową lub zalakował. 6. W przypadku gdy wykonawca jako załącznik do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu. 7. Wykonawca powinien umieścić ofertę w podwójnej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A Katowice, ul. Wojewódzka 19 Wydział Zamówień Publicznych i posiadać następujące oznaczenia: Oferta Przetargowa: Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą z podziałem na II części Część.. oraz Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. Koperta wewnętrzna oprócz powyŝszych oznaczeń powinna dodatkowo zawierać dane adresowe wykonawcy. 8. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złoŝone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, Ŝe koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem: ZMIANA, lub WYCOFANIE 9. Zamawiający informuje, Ŝe oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211 z późn.zm.), jeŝeli wykonawca, nie później 9

10 niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępnione. Stosowne zastrzeŝenie wykonawca winien złoŝyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŝdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy. 10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Nazwy dokumentów w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników graficznie wyróŝnione, a dokumenty stanowiące informacje zastrzeŝone winny być np.: a/ spięte i włoŝone w oddzielną, nieprzezroczystą okładkę, b/ opisane na okładce, c/ wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę. X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty naleŝy składać w: Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A., Katowice, ul. Wojewódzka 19, od poniedziałku do piątku, pok.53b w godz. 7:30 14: Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, jednak bezwarunkowo decyduje data i godzina dostarczenia (wpisane na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki na wskazany adres zamawiającego. 3. W przypadku osobistego składania oferty, naleŝy je dostarczać pod adres jak wyŝej - Wydział Zamówień Publicznych (V piętro, pokój nr 53B). 4. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 9:00. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Zamawiający otworzy oferty w: Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A., Katowice, ul. Wojewódzka 19, sala konferencyjna Nr 58 w dniu r. o godz. 9: Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności i okresu gwarancji jakości zawartych w ofertach. 8. W przypadku gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek, zamawiający prześle mu w/w informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty. Cena oferty, dla kaŝdej Części, musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie pozostałe koszty, np. koszty transportu, montaŝu wyposaŝenia i inne. Koszt ubezpieczenia nie stanowi składnika ceny wykonania zamówienia. Do sporządzenia oferty naleŝy zastosować stawkę WIBOR1M z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Cenę oferty naleŝy podać w PLN. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ dokonywane będą w złotych polskich. Wyklucza się moŝliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego. XII. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem sposobu oceny ofert. 1. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert zamawiający moŝe Ŝądać wyjaśnień od wykonawców dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, zamawiający będzie się kierował kryterium ceny: Kryterium - cena - stanowi 100% wagi 4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, według poniŝszych zasad: Ocena pod względem kryterium ceny, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, polega na: a/ ustaleniu oferty o najniŝszej proponowanej cenie brutto, b/ porównaniu proponowanej ceny brutto kolejnych ofert z ofertą o najniŝszej proponowanej cenie brutto i przydzieleniu odpowiedniej liczby punktów wg wzoru: 10

11 Pc = (Cn : Co ) x 100p. gdzie: Cn oznacza cenę brutto oferty najtańszej Co oznacza cenę brutto oferty badanej Pc oznacza wartość punktową kryterium ceny 5. Uwzględniając powyŝsze kryterium zamawiający, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, przyzna zamówienie publiczne wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uznana została za najkorzystniejszą. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o : wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie. 3. Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we właściwym wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nie później niŝ dzień przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązani przedłoŝyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie np. umowę konsorcjum. Umowa konsorcyjna musi zawierać: określenie celu gospodarczego, przedsiębiorców odpowiedzialnych za złoŝoną ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji (lider), zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres nie krótszy niŝ czas realizacji przedmiotu zamówienia, wykluczenie moŝliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 5. JeŜeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, dla kaŝdej części przedmiotu zamówienia, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIV. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. 1. Umowy leasingu zostaną zawarte zgodnie ze złoŝonymi przez wykonawcę projektami umów leasingu dla kaŝdej Części przedmiotu leasingu. Zamawiający zastrzega, iŝ projekty umów leasingu przedłoŝone przez wykonawcę muszą uwzględniać istotne dla zamawiającego postanowienia umowne, które stanowią załącznik nr 6 ( dla I Części przedmiotu zamówienia) i załącznik nr 7 (dla II Części przedmiotu zamówienia) do SIWZ. 2. Zamawiający informuje, iŝ dopuszcza by prawnym zabezpieczeniem wykonania przedmiotu leasingu dla kaŝdej z Części przedmiotu leasingu był weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 11

12 XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, którzy uznają, Ŝe ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XVII. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 1. Formularz oferty. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 3. Wykaz wykonanych dostaw. 4. Oświadczenie dotyczące art. 138c ust.1 p.4) ustawy Prawo zamówień publicznych dla części I przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczenie dotyczące art. 138c ust.1 p.4) ustawy Prawo zamówień publicznych dla części II przedmiotu zamówienia. 6. Istotne postanowienia umowy dla części I przedmiotu zamówienia. 7. Istotne postanowienia umowy dla części II przedmiotu zamówienia. 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ WYKONAWCA:... ( nazwa firmy adres pieczątka ) FORMULARZ OFERTY Dotyczy przetargu nieograniczonego wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą z podziałem na II części: - Cześć I Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 12 sztuk - Część II Leasing fabrycznie nowego samochodu cięŝarowego skrzyniowego z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 1 sztuka Kod CPV: Samochody półcięŝarowe Usługi leasingu finansowego WYKONAWCA:... (pełna nazwa firmy) (adres firmy) telefon.. fax:.. NIP...REGON... Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania Części I przedmiotu zamówienia, tj.: Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 12 sztuk za cenę: netto..zł (słownie: ) brutto.zł (słownie: ) 13

14 w tym: Lp. Wyszczególnienie Ilość J.m. Cena jed. netto Wartość netto Samochody cięŝarowe z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 12 szt...zł...zł 2 Opłata wstępna (20% wartości początkowej nabycia) 1 szt...zł...zł 3 Rata leasingowa 36 m-cy...zł Wartość netto wszystkich rat...zł 4 Opłata końcowa (wykup 1%) 1 szt...zł...zł SUMA wszystkich opłat wym. w poz. 2,3,4 Wartość netto...zł Podatek VAT...zł Wartość brutto...zł Wszystkie rubryki muszą być wypełnione, aby oferta była waŝna Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy leasingu. Warunki płatności: termin płatności rat leasingowych do 25-go dnia miesiąca Oferujemy: miesięcy gwarancji jakości na cały pojazd bez limitu kilometrów (nie moŝe być krótsza niŝ 24 miesiące) od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego miesięcy gwarancji antykorozyjnej na lakier (nie moŝe być krótsza niŝ 36 miesięcy) od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego miesięcy gwarancji jakości na perforacje (nie moŝe być krótsza niŝ 72 miesiące) od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania Części II przedmiotu zamówienia tj.: Leasing fabrycznie nowego samochodu cięŝarowego skrzyniowego z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 1 sztuk za cenę: netto..zł (słownie: ) brutto.zł (słownie: ) 14

15 w tym: Lp. Wyszczególnienie Ilość J.m. Cena jed. netto Wartość netto Samochód cięŝarowy skrzyniowy z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 1 szt...zł...zł 2 Opłata wstępna (20% wartości początkowej nabycia) 1 szt...zł...zł 3 Rata leasingowa 36 m-cy...zł Wartość netto wszystkich rat...zł 4 Opłata końcowa (wykup 1%) 1 szt...zł...zł SUMA wszystkich opłat wym. w poz. 2,3,4 Wartość netto...zł Podatek VAT...zł Wartość brutto...zł Wszystkie rubryki muszą być wypełnione, aby oferta była waŝna Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy leasingu. Warunki płatności: termin płatności rat leasingowych do 25-go dnia miesiąca Oferujemy: miesięcy gwarancji jakości na cały pojazd bez limitu kilometrów (nie moŝe być krótsza niŝ 24 miesiące) od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego miesięcy gwarancji antykorozyjnej na lakier (nie moŝe być krótsza niŝ 36 miesięcy) od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego miesięcy gwarancji jakości na perforacje (nie moŝe być krótsza niŝ 72 miesiące) od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Ponadto oświadczamy, Ŝe: 1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z istotnymi postanowieniami umowy i przyjmujemy je bez zastrzeŝeń. 2. Będziemy związani ofertą w czasie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się podpisać umowę, zgodne z załączonym projektem, uwzględniającym istotne postanowienia umowy zamawiającego 3. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne i prawdziwe. 15

16 Oferta zawiera...stron ponumerowanych w kolejności ułoŝenia, w tym...załączników. Wykaz załączników dołączamy do niniejszego Formularza ofertowego.... podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 16

17 Załącznik nr 2 do SIWZ WYKONAWCA:... ( nazwa firmy adres pieczątka ) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą z podziałem na II części: Część I.. Część II prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 113 poz.759) oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, iŝ spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp. podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 17

18 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKONAWCA:... ( nazwa firmy adres pieczątka) WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie. Lp. Odbiorca nazwa firmy i adres Przedmiot zamówienia Daty wykonania rozpoczęcie/zakończenie Wartość brutto Uwagi Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Część I - zrealizował umowy leasingowe dotyczące co najmniej 20 sztuk samochodów cięŝarowych Część II - zrealizował umowy leasingowe dotyczące co najmniej 2 sztuk samochodów cięŝarowych Do wykazu naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie... podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 18

19 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKONAWCA:... ( nazwa firmy adres pieczątka ) OŚWIADCZENIE dotyczące art. 138c ust.1 p. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.... (pełna nazwa Wykonawcy).... (dokładny adres siedziby Wykonawcy) Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą z podziałem na II części: Część I przedmiotu zamówienia Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 12 sztuk oświadczamy, Ŝe: nasz udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekracza 50% *. lub nie przekracza 50% *. * niepotrzebne skreślić data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 19

20 Załącznik nr 5 do SIWZ WYKONAWCA:... ( nazwa firmy adres pieczątka ) OŚWIADCZENIE dotyczące art. 138c ust.1 p. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.... (pełna nazwa Wykonawcy)... (dokładny adres siedziby Wykonawcy) Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą z podziałem na II części: Część II przedmiotu zamówienia Leasing fabrycznie nowego samochodu cięŝarowego skrzyniowego z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 1 sztuka oświadczamy, Ŝe: nasz udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekracza 50% *. lub nie przekracza 50% *. * niepotrzebne skreślić data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 20

21 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Leasing fabrycznie nowych samochodów cięŝarowych z moŝliwością przewoŝenia 7 osób łącznie z kierowcą 12 sztuk 1. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Finansujący zobowiązany jest do nabycia, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, Przedmiotu Leasingu od oznaczonego Dostawcy i oddania Przedmiotu Leasingu Korzystającemu do uŝywania albo uŝywania i pobierania poŝytków na zasadach określonych w umowie, a Korzystający zobowiązany jest do zapłaty Finansującemu wynagrodzenia pienięŝnego, w uzgodnionych ratach, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia Przedmiotu Leasingu przez Finansującego o parametrach technicznych i warunkach określonych w SIWZ. 2. Forma finansowania: leasing operacyjny 3. Okres leasingowania: 36 miesięcy (zgodnie z SIWZ) licząc od daty protokólarnego przekazania przedmiotu leasingu do korzystania bez zastrzeŝeń. 4. Termin przekazania przedmiotu leasingu najpóźniej w ciągu 3 (zgodnie z ofertą) miesięcy od daty podpisania umowy leasingu. 5. Finansujący lub wskazany przez niego podwykonawca zobowiązuje się przekazać przedmiot leasingu Korzystającemu w salonie sprzedaŝy na terenie województwa śląskiego. 6. Ze strony Korzystającego osobą odpowiedzialną za przyjęcie przedmiotu leasingu jest Kierownik Wydziału Transportu Zamawiającego. 7. Ze strony Finansującego lub wskazanego przez niego podwykonawcę osobą odpowiedzialną za przekazanie przedmiotu leasingu jest 8. Wymienione wyŝej osoby, sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania przedmiotu leasingu, który stanowić będzie podstawę wystawienia faktury za opłatę wstępną. 9. W dniu przekazania przedmiotu leasingu Finansujący zobowiązany jest wydać Korzystającemu kopie wszelkich atestów, homologacji lub inne dokumenty umoŝliwiające zarejestrowanie pojazdów w Polsce jako cięŝarowych, zgodnie z ustawą zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 90 poz. 756 z r.), a takŝe w oryginale: ksiąŝki serwisowe, gwarancyjne i inne dokumenty związane z przedmiotem umowy. 10. Po dokonaniu zapłaty faktury z tytułu wykupu, Finansujący przekaŝe Korzystającemu oryginały atestów homologacji lub innych dokumentów. 11. Korzystający zastrzega sobie prawo zgłaszania reklamacji w przypadku stwierdzenia braków wyposaŝenia lub wad jakościowych. Reklamacje te, zgodnie z Kodeksem cywilnym, winny być składane niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 12. Opłata wstępna 20% wartości początkowej nabycia przedmiotu zamówienia leasingu. 13. Korzystający dokona zapłaty opłaty wstępnej po otrzymaniu kompletu wymaganych przez Korzystającego dokumentów przelewem, w terminie do 7 dni od podpisania umowy leasingu pod warunkiem dostarczenia faktury z tytułu opłaty wstępnej na 3 dni robocze przed terminem płatności na rachunek bankowy Finansującego wskazany w fakturze. 14. Wartość wszystkich rat leasingowych wraz z opłatą wstępną i wykupem Finansujący zobowiązany jest wskazać w harmonogramie finansowania zamówienia. 15. Termin płatności rat leasingowych do 25-go dnia miesiąca. 16. Opłata końcowa (wartość wykupu na własność po zakończeniu okresu trwania umowy leasingu) nie więcej niŝ 1% wartości początkowej nabycia przedmiotu zamówienia. 17. Korzystający ma obowiązek dokonania zapłaty faktury za wykup przelewem, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT z tytułu wykupu na rachunek bankowy Finansującego wskazany w fakturze. 18. Po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, Korzystającemu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu leasingu za wykup określony w umowie leasingu pod warunkiem, Ŝe nie później niŝ 30 dni przed zakończeniem umowy Korzystający zawiadomi Finansującego o zamiarze nabycia przedmiotu leasingu. 19. Finansujący zawrze Umowę przenoszącą własność pojazdu na Korzystającego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przenoszącej własność pojazdu na Korzystającego pod warunkiem doręczenia faktury z tytułu wykupu nie później niŝ na 3 dni przed terminem płatności. 20. Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokona Finansujący. 21

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr postępowania: OG/322/71/2013

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROśENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9 50-345 Wrocław zwane

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego E(GZ-50) na potrzeby obiektów WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego E(GZ-50) na potrzeby obiektów WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zakup gazu ziemnego wysokometanowego E(GZ-50) na potrzeby obiektów WPWiK Sp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 00-909 Warszawa 60 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo