Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Określone poniżej warunki są wymagane przez zamawiającego. I. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. SUWAŁKI , ul. Piaskowa 5 Okres ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Budynek administracyjno-socjalny ,42 2 Budynek administracyjny-laboratorium ,19 3 Wiata magazynowo-garażowa ,15 4 Urządzenia gr.4 /węzeł cieplny, szafa chłodnicza? ,37 5 Centrala telefoniczna HICOM 6 267,14 6 Sprzęt analityczno-pomiarowy elektroniczny 7 Kserokopiarka , ,00 5 Sprzęt komputerowy ,53 6 Pozostały sprzęt biurowy/wyposażenie/ ,53 7 Środki obrotowe (odczynniki, szkło...) ,00 8 Mienie osobiste pracowników 32 osoby po 1000, 00 zł ,00 Wg wartości rzeczywistej RAZEM: ,38 2. BIAŁYSTOK , ul. Ciołkowskiego 2/3 Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg UWAGI księgowej wartości brutto z podatkiem VAT 1 Budynek admistracyjno- laboratoryjny ,89

2 2 Budynek laboratorium WIOŚ Szkody w sieci przesyłowej CO wewnątrz i na ,26 zewnątrz budynku 3 Garaże 4 Parkingi i podjazdy przy budynkach 5 Ogrodzenie budynku laboratorium 6 Sprzęt komputerowy stacjonarny , , , ,26 8 Wyposażenie ,86 9 Środki trwałe analityczne, pomiarowe, ,48 badawcze gr. 8 7 Środki obrotowe (odczynniki, szkło ,00 laboratoryjne itd.) 8 Mienie osobiste pracowników 73 osoby ,00 Wg wartości rzeczywistej po 1000,00 zł 9 Gotówka w schowku ogniotrwałym 2 000,00 RAZEM: ,17 3.ŁOMŻA , ul. Akademicka 20 Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg UWAGI księgowej wartości brutto z podatkiem VAT 1 Budynek laboratoryjny nr 1 1/3 części ,50 2 Garaże samochodowe 4/17 części ,72 3 Budynek pomocniczy ,00 4 Węzeł cieplny ,23 5 Ogrodzenie zewnętrzne 395,90 6 Środki trwałe -analityczne, pomiarowe, badawcze, komputerowe gr , Środki trwałe analityczne, pomiarowe, badawcze, komputerowe gr ,66

3 7 Wyposażenie ,79 8 Środki obrotowe (odczynniki, szkło laboratoryjne ,00 itd.) 9 Mienie osobiste pracowników- 33 osoby po ,00 Wg wartości 1000,00 zł rzeczywistej RAZEM: ,91 4. SUWAŁKI , ul. Pułaskiego 73 posesja Państwowej Straży Pożarnej Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1. Kontener z wyposażeniem ,16 1 Analizator pyłu zawieszonego TEOM ,45 3 Datalogger CS MK ,46 RAZEM: ,07 5. ŁOMŻA , ul. Sikorskiego 48/96 posesja Państwowej Straży Pożarnej Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Analizator pyłu zawieszonego TEOM ,45 2 Analizator SO2 M100E ,56 3 Analizator NOx M200E ,12 4 Datalogger CS MK ,46 5 Pobornik LVS pyłu PM2, ,37 6 Kontener blaszany ,16 RAZEM: ,12 6. STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła miejskiego BIAŁYSTOK , ul. Waszyngtona 16, teren Przedszkola Samorządowego nr 52 Okres ubezpieczenia:

4 Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Zestaw komputerowy ,20 2 Klimatyzator Fujitsu ASYA/AOYR INVERTER 5 612,00 3 Analizator dwutlenku siarki ,52 4 Analizator tlenków azotu ,80 5 Analizator tlenku węgla ,92 6 Aspirator do poboru prób benzenu ,70 7 Miernik pyłu zwieszonego do poziomu PM 2,5 - BAM ,00 8 Pyłomierz niskoprzepływowy PM2,5-LVS ,72 9 Zestaw meteorologiczny 7 180,92 10 UPS Ever Eco 600,00 11 Kontener z wyposażeniem ,65 RAZEM: ,43 7. STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła podmiejskiego BIAŁYSTOK , ul. 27 Lipca 80, teren Prywatnego Gospodarstwa Ogrodniczego Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Zestaw komputerowy ,20 2 Klimatyzator Fujitsu ASYA/AOYR 12 LG INVERTER 5 612,00 3 Analizator dwutlenku siarki ,50 4 Analizator ozonu ,00 5 Analizator tlenków azotu ,80 6 Ultradźwiękowy czujnik prędkości i kierunku wiatru ,80

5 7 Zestaw meteorologiczny ,72 8 UPS Ever Eco 599,99 9 Kontener z wyposażeniem ,22 RAZEM: ,23 8.STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła wiejskiego BORSUKOWINA teren szkółki gospodarczej obok miejscowości Świdziałówka gm. Krynki na terenie będącym własnością Nadleśnictwa w Krynkach z siedzibą w Poczopku gm. Szudziałowo Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Zestaw komputerowy Klimatyzator Fujitsu ASYA/AOYR 12 LG INVERTER 5 612,00 3 Analizator tlenku siarki ,68 4 Analizator ozonu ,00 5 Analizator tlenków azotu ,38 7 Ultradźwiękowy czujnik prędkości i kierunku wiatru ,80 8 Zestaw meteorologiczny ,72 9 Kontener z wyposażeniem ,10 RAZEM: ,88 9.STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła miejskiego BIAŁYSTOK , ul. Warszawska 75A,teren żłobka przy ul. Warszawskiej 75A Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Automatyczny miernik pyłu zwieszonego PM ,28 2 Datalogger ,26 3 Pobornik niskoprzesłowy PM2,5-LVS Mikro PNS ,58 4 Kontener z wyposażeniem ,90

6 RAZEM: , Ubezpieczenie aparatury badawczo-analitycznej/ jako odrębna polisa/ Zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Suma ubezpieczenia wg. księgowej wartości brutto wraz z podatkiem VAT Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 1. Przedmiot ubezpieczenia a. Spektrometr ICP MS ,10 zł b. Analizator węgla organicznego ,80 zł c. Zestaw do oznaczania bakterii grupy coli i E coli ,45 zł d. Modernizacja mikroskopu odwróconego ,23 zł Suwałki, ul. Piaskowa 5 e. Chromatograf cieczowy ,42 zł f. Analizator węgla organicznego ,81 zł g. Zestaw do oznaczania bakterii grupy coli i E coli ,42 zł Łomża, ul. Akademicka 20 h. Zestaw do oznaczania bakterii grupy coli i E coli ,45 zł II. ZAKRES UBEZPIECZENIA Określony poniżej zakres jest wymaganym przez zamawiającego. Szkody powstałe w wyniku: 1. ZAKRES PODSTAWOWY - P pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, 2. POZOSTAŁE ŻYWIOŁY - PŻ huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg, lawina, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli rozumiany jako szkody spowodowane przez przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia rosnących drzew, ich fragmentów lub nie będących we władaniu ubezpieczającego budynków, budowli lub ich części lub elementów, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia. Dym rozumiany jako - zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających.

7 Szkody spowodowane przez śnieg szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. 3. POWÓDŹ szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, 4. SZKODY WODNO - KANALIZACYJNE - szkody powstałe wskutek bezpośredniego i pośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynku objętego ubezpieczeniem, w sieci należącej do ubezpieczającego (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty naprawy uszkodzonych instalacji wraz z kosztami poszukiwania miejsca awarii. 5. PRZEPIĘCIA - szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników; Kwotację należy przedstawić z limitem na przepięcia 50% sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia. III. WARUNKI SZCZEGÓLNE 1. Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z włączeniem graffiti z podlimitem 5 000,00 zł 2. Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa budowlanego. 3. Trzęsienie ziemi- zgodnie z definicją określoną w OWU Ubezpieczycieli. (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) 4. Klauzula aktów terroryzmu z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 1.zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu albo następstwem podpalenia lub podłożenia ładunków wybuchowych przez grypy przestępcze, 2.przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu siły albo przemocy. 3.limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,- zł 5. Klauzula o nieodbudowywaniu majątku - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Znosi się obowiązek odbudowy lub naprawy zniszczonego mienia. 6. Klauzula ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia

8 Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz koszty ratownictwa mające na celu zmniejszenie szkody, powstałe w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia stanowiący górną granicę odpowiedzialności w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 zł. 7. Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione przez Ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. Limit na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia stanowiący górną granicę odpowiedzialności w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 zł. 8. Klauzula szkód zalaniowych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność do ustalonego limitu na szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub, gdy podstawa, na której przechowywane było mienie, była niższa niż 10 cm. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi ,00 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 9. Klauzula pokrycia kosztów identyfikacji miejsc przecieku z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciel w granicach ustalonego limitu ponad sumę ubezpieczenia pokrywa udokumentowane koszty związane z identyfikacją miejsc przecieku w ubezpieczonych obiektach, nawet wówczas jeżeli zakres umowy nie obejmuje ryzyka będącego przyczyną przecieku. Ubezpieczony w granicach ustalonego limitu zastrzega sobie możliwość w tym zakresie do skorzystania z profesjonalnej firmy. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia stanowi górna granicę odpowiedzialności. 10. Klauzula odtworzenia sumy ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Wysokość sumy ubezpieczenia przy szkodzie częściowej będzie automatycznie odtwarzana do poprzedniej wartości w momencie wypłaty odszkodowania, pod warunkiem odbudowy lub odkupienia uszkodzonego mienia. Dodatkowa składka zostanie naliczona proporcjonalnie do wzrostu sumy ubezpieczenia i okresu udzielonej ochrony. Automatyczne odtworzenie sumy ubezpieczenia nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka. 11. Klauzula wypłaty zaliczki z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Jeżeli zgłoszona szkoda nie jest kwestionowana przez Ubezpieczyciela, to na wniosek Ubezpieczonego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel wypłaci zaliczkę w

9 wysokości co najmniej 50% bezspornej kwoty odszkodowania. Pozostała część należnego odszkodowania będzie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu postępowania przez prokuraturę. 12. Klauzula 48 godzin z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w ubezpieczonym majątku wskutek burzy, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, śniegu i lodu, trzęsienia ziemi, powodzi, zapadnięcia się lub osuwania ziemi w ciągu następujących po sobie 48 godzin, uważane będą za jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz udziału własnego określonego w polisie. 13. Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli w brzmieniu z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, leżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. 14. Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń w brzmieniu z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. 15. Klauzula dotycząca ewentualnych zmian uregulowań prawnych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczeniem będzie objęte mienie, którego właścicielem stanie się Ubezpieczający na podstawie zmian wynikających z nowych uregulowań prawnych organizacyjnych lub administracyjnych zaistniałych w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem spełnienia wymogów zabezpieczeń, z uwzględnieniem Klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń. Składka za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu udzielania ochrony ubezpieczeniowej i będzie płatna w terminie najbliższej raty. 16. Ubezpieczeniem będzie objęte mienie należące do Ubezpieczającego, administrowane lub użytkowane przez Ubezpieczającego, również w przypadku zmian wynikających z nowych uregulowań prawnych, administracyjnych lub organizacyjnych. Przyjęcie niniejszej klauzuli będzie skutkowało wystawieniem aneksu do umowy ubezpieczenia potwierdzającego stan faktyczny po zaistniałej zmianie. 17. Klauzula rezygnacji z roszczeń regresowych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciel rezygnuje z roszczeń regresowych wobec pracowników Ubezpieczającego. Określenie pracownicy odnosi się także do okresowych pracowników najemnych. Powyższe ustalenia nie odnoszą się do szkód powstałych w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa osób

10 trzecich lub ich przedstawicieli oraz szkód będących wynikiem umyślnego działania innych osób działających na rzecz osób trzecich. 18. Niestosowanie zasady proporcji z tytułu niedoubezpieczenia przy wypłacie odszkodowań. 19. Przyjęcie ryzyka wichury jako wiatru o sile min. 17 m/s 20. Klauzula likwidacyjna z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej, albo do sumy ubezpieczenia ustalonej w inny sposób, w zależności od tego w jakiej wartości ubezpieczono dany środek trwały. W przypadku nieodtworzenia środka trwałego, wypłata odszkodowania nastąpi w wartości ubezpieczenia w jakiej zgłoszono do ubezpieczenia dane mienie; nie ma zastosowania zasada proporcji z tytułu niedoubezpieczenia 21.Klauzula automatycznego pokrycia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej (ustalony narastająco dla wszystkich jednostek organizacyjnych, bez podlimitu dla pojedynczej jednostki) Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po wprowadzeniu zmiany. Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienie 20 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaż i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art k.c.) 22. Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym. 23. Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że: 1.W braku odmiennego stanowiska ubezpieczającego lub ubezpieczonego przekazanego do ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art k.c., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 2.Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona także w przypadku powrotnego przejścia własności na ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

11 24. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela 25.Klauzula nieściągania rat nie wymagalnych - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. 26. Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia - ochrona ubezpieczeniowa w każdym rocznym okresie ubezpieczenia trwa do chwili wyczerpania ustalonej sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie), przy czym za zgodną wolą Stron umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może być uzupełniona przy opłaceniu dodatkowej składki 27. Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia lustracji przedmiotu ubezpieczenia, przy czym po przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. 28. Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Na podstawie art ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku. 29. Klauzula miejsc ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu. 30. Klauzula robót budowlano montażowych: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano montażowych w mieniu będącym: 1)przedmiotem ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia,

12 2)przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych do kwoty ,- zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że: - wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie ,- zł, a pojedynczego kontraktu ,- zł - realizacja drobnych robót budowlano montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, - drobne roboty budowlano montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji 31. Klauzula przechowywania mienia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze, lub podstawie niższej niż 10 cm, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry. 32. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa jedynie przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. Za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. 33. Ryzyko przepięcia limit 50% sum ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia we wszystkich miejscach ubezpieczenia. 34. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 35. Klauzula zakresu ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, zakres ubezpieczenia opisany w niniejszym wniosku jest zakresem minimalnym. Jeżeli zakres ubezpieczenia wynikający z ogólnych warunków Ubezpieczyciela jest szerszy od proponowanego we wniosku to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej 36. Franszyza integralna nie ma 37. Franszyza redukcyjna - nie ma 38. Udział własny nie ma 39. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku warunkach ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że: W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia szkody w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty

13 odszkodowania, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało wpływu na ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego. Przepisy art k.c. nie mają zastosowania. 40. Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. 41. Klauzula przeniesienia mienia - zadeklarowane przez Ubezpieczającego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczającego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. 42. Klauzula zniszczenie przez obiekty sąsiadujące - ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu w związku z uderzeniem przez przewrócone obiekty (lub oderwane ich części), sąsiadujące z ubezpieczanym mieniem, takie jak drzewa, maszty, kominy itp. Limit odpowiedzialności: ,00 zł. 43. Klauzula uderzenia pojazdu własnego - odpowiedzialnością objęte są szkody spowodowane uderzeniem pojazdu używanym przez ubezpieczającego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność. B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Określone poniżej warunki są wymagane przez zamawiającego. I. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia 1. SUWAŁKI , ul. Piaskowa 5 Okres ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Środki trwałe ,00 2 Środki obrotowe ,00 3 Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00 RAZEM: ,00 Zabezpieczenia: system alarmowy z monitoringiem i interwencją firmy ochroniarskiej. 2. BIAŁYSTOK , ul. Ciołkowskiego 2/3

14 3. Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Środki trwałe ,00 2 Środki obrotowe ,00 3 Gotówka od kradzieży z włamaniem 5 000,00 4 Gotówka od rabunku w lokalu 5 000,00 5 Gotówka od rabunku podczas transportu na terenie Białegostoku 5 000,00 6 Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00 RAZEM: ,00 Zabezpieczenia: system alarmowy z monitoringiem i interwencją firmy ochroniarskiej. 3. ŁOMŻA , ul. Akademicka 20 Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Sprzęt analityczny, mierzący, kontrolujący, optyczny, środki obrotowe ,00 2 Środki trwałe ,00 3 Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00 RAZEM: ,00 Zabezpieczenia: system alarmowy z monitoringiem i interwencją firmy ochroniarskiej. 4. SUWAŁKI , ul Puławskiego 73 posesja Państwowej Straży Pożarnej Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1. Kontener z wyposażeniem ,16

15 1 Analizator pyłu zawieszonego TEOM ,45 3 Datalogger CS MK ,46 4 Koszty naprawy zabezpieczeń 1 000,00 RAZEM: ,07 Zabezpieczenia: analizator zapylenia znajduje się w kontenerze blaszanym zamykanym drzwiami blaszanymi zamykanymi na zamek. 5. ŁOMŻA , ul. Sikorskiego 48/96 posesja Państwowej Straży Pożarnej Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Analizator pyłu zawieszonego TEOM ,45 2 Analizator SO2 M100E ,56 3 Analizator NOx M200E ,12 4 Datalogger CS MK ,46 5 Pobornik LVS pyłu PM2, ,37 6 Kontener z wyposażeniem ,16 7 Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00 RAZEM: ,12 Zabezpieczenia: sprzęt znajduje się w kontenerze blaszanym zamykanym na zamek. 6.STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła miejskiego BIAŁYSTOK , ul. Waszyngtona 16, teren Przedszkola Samorządowego nr 52 Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Zestaw komputerowy ,20 2 Klimatyzator Fujitsu ASYA/AOYR INVERTER 5 612,00 3 Analizator dwutlenku siarki ,52

16 4 Analizator tlenków azotu ,80 5 Analizator tlenku węgla ,92 6 Aspirator do poboru prób benzenu ,70 7 Miernik pyłu zwieszonego do poziomu PM 2,5 - BAM ,00 8 Pyłomierz niskoprzepływowy PM2,5-LVS ,72 9 Zestaw meteorologiczny 7 180,92 10 Kontener wraz z wyposażenim ,65 10 UPS Ever Eco 600,00 11 Koszy naprawy zabezpieczeń 5 000,00 RAZEM: ,43 Zabezpieczenia: alarm lokalny, drzwi zamykane na dwa zamki: podklamkowy typu Gerda, zapadkowy posuwowy Alpha. 7.STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła podmiejskiego BIAŁYSTOK , ul. 27 Lipca 80, teren Prywatnego Gospodarstwa Ogrodniczeg Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Zestaw komputerowy ,20 2 Klimatyzator Fujitsu ASYA/AOYR 12 LG INVERTER 5 612,00 3 Analizator dwutlenku siarki ,50 4 Analizator ozonu ,00 5 Analizator tlenków azotu ,80 6 Ultradźwiękowy czujnik prędkości i kierunku wiatru ,80 7 Zestaw meteorologiczny ,72 8 UPS Ever Eco 599,99 9 Kontener z wyposażeniem ,22 10 Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00

17 RAZEM: ,23 Zabezpieczenia: alarm lokalny, drzwi zamykane na dwa zamki: podklamkowy typu Gerda, zapadkowy posuwowy Alpha. 8. STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła wiejskiego BORSUKOWINA teren szkółki gospodarczej obok miejscowości Świdziałówka gm. Krynki na terenie będącym własnością Nadleśnictwa w Krynkach z siedzibą w Poczopku gm. Szudziałowo Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Zestaw komputerowy Klimatyzator Fujitsu ASYA/AOYR 12 LG INVERTER 5 612,00 3 Analizator tlenku siarki ,68 4 Analizator ozonu ,00 5 Analizator tlenków azotu ,38 7 Ultradźwiękowy czujnik prędkości i kierunku wiatru ,80 8 Zestaw meteorologiczny ,72 9 Kontener wraz z wyposażeniem ,10 10 Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000,00 RAZEM: ,88 Zabezpieczenia: alarm lokalny, drzwi zamykane na dwa zamki: podklamkowy typu Gerda, zapadkowy posuwowy Alpha. Teren posesji na której znajduje się stacja jest ogrodzony siatką drucianą. Na tej samej posesji znajduje się również magazyn sprzętu i chemikali oraz basen wody służący celom szkółki leśnej. Najbliższe zabudowania znajdują się około 800 metrów. 9.STACJA MONITORINGU POWIETRZA stacja tła miejskiego Warszawska 75A,teren żłobka przy ul. Warszawskiej 75A BIAŁYSTOK , ul. Okres ubezpieczenia: Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg księgowej wartości brutto z podatkiem VAT UWAGI 1 Automatyczny miernik pyłu zwieszonego PM ,28 2 Datalogger ,26

18 3 Pobornik niskoprzesłowy PM2,5-LVS Mikro PNS ,58 4 Kontener z wyposażeniem ,90 5 Koszty naprawy zbezpieczeń 1 000,00 RAZEM: ,02 Zabezpieczenia: alarm lokalny, drzwi zamykane na dwa zamki: 10. Ubezpieczenie kosztów naprawy zabezpieczeń z sumą ubezpieczenia 5000,00 zł. 11. Ubezpieczenie kradzieży zwykłej z sumą ubezpieczenia 5 000,00 zł. II. Rodzaj wartości: księgowa brutto (dla urządzeń i wyposażenia), cena zakupu (dla środków obrotowych) bez podatku VAT; wartość nominalna (dla środków pieniężnych). III. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko do wyczerpania sumy ubezpieczenia; łączna suma ubezpieczenia na wszystkie miejsca ubezpieczenia bez stosowania podli mitów IV. Zakres ubezpieczenia 1. Ubezpieczane ryzyka szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na: a. utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, b. zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem wg. podanych niżej definicji. Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku. Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie c. kradzieży zwykłej - bez włamania V. Warunki szczegółowe 1. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniową o ryzyko wandalizmu / zgodnie z podaną definicją /do 100% sumy ubezpieczenia środków obrotowych, środków trwałych, urządzeń i wyposażenia. 2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji /zgodnie z podaną definicją/, do 100 % sumy ubezpieczenia środków obrotowych, środków trwałych, urządzeń i wyposażenia. W tym ryzyko graffiti z limitem odpowiedzialności 5 000,00 zł 3. Klauzula likwidacyjna z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej, albo do sumy ubezpieczenia ustalonej w inny sposób, w zależności od tego w jakiej wartości ubezpieczono dany środek trwały. W przypadku nieodtworzenia środka trwałego, wypłata odszkodowania nastąpi w wartości ubezpieczenia w jakiej zgłoszono do ubezpieczenia dane mienie; nie ma zastosowania zasada proporcji z tytułu niedoubezpieczenia 4. Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym. 5. Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że:

19 1.W braku odmiennego stanowiska ubezpieczającego lub ubezpieczonego przekazanego do ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art k.c., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 2.Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona także w przypadku powrotnego przejścia własności na ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 6. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 7. Klauzula nieściągania rat nie wymagalnych - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. 8. Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia - ochrona ubezpieczeniowa w każdym rocznym okresie ubezpieczenia trwa do chwili wyczerpania ustalonej sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie), przy czym za zgodną wolą Stron umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może być uzupełniona przy opłaceniu dodatkowej składki. 9. Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia lustracji przedmiotu ubezpieczenia, przy czym po przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. 10. Klauzula miejsc ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu. 11. Termin zgłaszania szkody do ubezpieczyciela 2 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia informacji o jej powstaniu 12. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa jedynie przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. Za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. 13. Franszyza integralna nie ma 14. Franszyza redukcyjna nie ma 15. Udział własny nie ma.

20 16. Klauzula zakresu ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, zakres ubezpieczenia opisany w niniejszym wniosku jest zakresem minimalnym. Jeżeli zakres ubezpieczenia wynikający z ogólnych warunków Ubezpieczyciela jest szerszy od proponowanego we wniosku to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej 17. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku warunkach ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że: W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia szkody w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało wpływu na ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego. Przepisy art k.c. nie mają zastosowania. 18. Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. 19. Klauzula przeniesienia mienia - zadeklarowane przez Ubezpieczającego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczającego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. C. UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA Określone poniżej warunki są wymagane przez zamawiającego. I. Przedmiot ubezpieczenia: oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne w tym gabloty, tablice przeszklone oraz szyby okienne i drzwiowe, okładziny w miejscach ubezpieczenia II. Zakres ubezpieczenia: Stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań oraz wykonania znaków reklamowych i informacyjnych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia. III. Suma ubezpieczenia ,00 zł IV. System ubezpieczenia: systemem pierwszego ryzyka z konsumpcją (do wyczerpania) sumy ubezpieczenia. V. Okres ubezpieczenia VI. Warunki szczegółowe 1. Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym

21 2. Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że: 1.W braku odmiennego stanowiska ubezpieczającego lub ubezpieczonego przekazanego do ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art k.c., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 2.Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona także w przypadku powrotnego przejścia własności na ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 3. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 4. Klauzula nieściągania rat nie wymagalnych - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. 5. Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia - ochrona ubezpieczeniowa w każdym rocznym okresie ubezpieczenia trwa do chwili wyczerpania ustalonej sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie), przy czym za zgodną wolą Stron umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może być uzupełniona przy opłaceniu dodatkowej składki. 6. Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Na podstawie art ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku. 7. Klauzula miejsc ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu. 8. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 9. Franszyza redukcyjna nie ma 10. Udział własny nie ma 11. Franszyza integralna nie ma 12. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku warunkach ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że: W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia szkody w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało wpływu na ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego. Przepisy art k.c. nie mają zastosowania.

22 13. Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. D. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILEJ Określone poniżej warunki są wymagane przez zamawiającego I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - suma gwarancyjna ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia II. Rodzaj prowadzonej działalności 1. PKD 75 11Z poprzednio; Z - aktualne Administracja publiczna 2. Miejsce prowadzenie działalności: teren RP III. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności określonej w przepisach prawnych / zgodnie z rodzajem i zakresem działania/ oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i/lub administrowanego mienia wraz z OC za szkody osobowe i rzeczowe powstałe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania a także szkody majątkowe w postaci czystej straty finansowej rozszerzona o: 1. Następstwa szkód wywołanych awariami urządzeń wodno- kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, z podlimitem ,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia, 2. OC pracodawcy za wypadki przy pracy na terenie RP z podlimitem ,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia 3. OC za szkody w nieruchomościach osób trzecich, z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy leasingu itp. użytkowania z podlimitem ,00- zł, na jedno i wszystkie zdarzenia 4. OC za szkody w ruchomościach osób trzecich, z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy leasingu itp. z podlimitem ,00- zł, na jedno i wszystkie zdarzenia 5. OC za szkody powstałe wskutek zalania przez nieszczelne: dachy, złącza zewnętrzne budynków, stolarki okienne i drzwiowe - z podlimitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 6. Szkody majątkowe w postaci czystej straty finansowej rozumianej jako rzeczywiste straty oraz utracone korzyści poniesione przez osobę fizyczną nie wynikające ze szkody na osobie lub szkody rzeczowej - z podlimitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

23 IV. Okres ubezpieczenia V. Warunki szczegółowe 1. Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym. 2. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 3. Klauzula nieściągania rat nie wymagalnych - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. 4. Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia - ochrona ubezpieczeniowa w każdym rocznym okresie ubezpieczenia trwa do chwili wyczerpania ustalonej sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie), przy czym za zgodną wolą Stron umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może być uzupełniona przy opłaceniu dodatkowej składki 5. Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Na podstawie art ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku 6. Klauzula miejsc ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu. 7. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 8. Klauzula 72 godzin - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody 9. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa jedynie przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. Za reprezentantów

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęd i obligatoryjna treśd klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęd i obligatoryjna treśd klauzul dodatkowych Warunki obligatoryjne definicje pojęd i obligatoryjna treśd klauzul dodatkowych Załącznik Nr 4 do SIWZ Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Gmina Miejska Tychy - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Załącznik nr 1 do SIWZ O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU załącznik nr 3 do ogłoszenia nr K-DZP.362.2.136.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Ul. Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała na usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Hali Kraków Arena

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Hali Kraków Arena Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej I. Zasady ogólne (dotyczą wszystkich części zamówienia tj. zadania nr 1 i 2). 1. Zakres opisany w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty, oraz dopuszcza się

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo