Usługi kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Warszawska 2-4, Międzyrzec Podlaski Tel. /Fax NIP: , REGON: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot Zamówienia: Usługi kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim 1/48

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, Międzyrzec Podlaski. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej w dalszej części ustawą PZP. III. OPIS, WYMAGANIA, ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Placówki Wykaz lokalizacji, w których prowadzona jest działalność lub znajduje się mienie podlegające ubezpieczeniu: Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Pełny adres 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Warszawska 2-4, Międzyrzec Podlaski. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim w zakresie: 1/ Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu działalności medycznej, 2/ Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, 3/ Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu), 4/ ubezpieczeń komunikacyjnych tj ubezpieczenia OC, ubezpieczenia AC/KR, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia assistance, przez okres 24 miesięcy począwszy od r. do r. dla ubezpieczeń wymienionych w III 2.1., 2.2., 2.3., dla ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NNW/Ass wymienionych w pkt. III 2.4. przez okres ubezpieczenia począwszy od r (pierwszy z terminów ubezpieczeń komunikacyjnych dla pojazdów wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ w poz. 1-4) do dnia r. Dla ubezpieczeń wymienionych w pkt. III 2.4 SIWZ, mając na względzie zawarte wcześniej i aktualnie obowiązujące polisy komunikacyjne, początek okresu ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NNW/Ass może być różny, zgodny z wytycznymi wynikającymi z załącznika nr 9 do SIWZ, koniec ubezpieczeń przypada na ostatni dzień drugiego roku obowiązywania umowy tj r. Polisy Ubezpieczyciel wystawi oddzielnie na każdy pojazd zgodnie z okresami rozliczeniowymi uwzględnionymi w załączniku nr 9 do SIWZ. Kod CPV: ; ; ; ; ;, ; Kategoria usług 6. Opis przedmiotu zamówienia. 2/48

3 Ad pkt. III.2.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zamówienia (obligatoryjny). Zakres ubezpieczenia OC A. Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (zakres ochrony zgodny art Ustawy z dn r. o działalności leczniczej Dz. U ze zmianami), (zakres ubezpieczenia i sumy gwarancyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r - Dz. U. Nr 293, poz.1729 z 2011r). Suma gwarancyjna : na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia. Definicje klauzul w pkt. III.3. Ad pkt. III.2.2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedmiot ubezpieczenia majątek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim Sumy ubezpieczenia: Budynki: ,37zł wg wartości księgowej brutto, Budowle: ,03zł wg wartości księgowej brutto, Środki obrotowe (zapasy magazynowe (własne i powierzone): ,00 wg cen nabycia/kosztów wytworzenia, Środki trwałe ,26zł w tym: maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki poza ewidencją i dzierżawione, amortyzowane przez Ubezpieczającego, pojazdy wolnobieżne własne i powierzone, wg wartości księgowej brutto Nakłady adaptacyjne (Nakłady poniesione w środkach trwałych a nie ujęte w ewidencji księgowej ,00 zł Gotówka, wartości pieniężne w i poza schowkami ogniotrwałymi:2.000,00zł wg wartości nominalnej Mienie pracownicze:10.000,00 zł (System ubezpieczenia dla mienia pracowniczego: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, limit na pracownika 1.000,00 zł) Mienie osób trzecich: ,00 zł w systemie na pierwsze ryzyko, System ubezpieczenia został określony w systemie sum stałych, z zastrzeżeniem mienia pracowniczego, środków obrotowych, gotówki oraz mienia osób trzecich dla których obowiązuje system pierwszego ryzyka. Zgłoszenie szkody po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia publicznego jest zobowiązany do podania osób odpowiedzialnych za likwidację szkód majątkowych. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zamówienia (obligatoryjny) Zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia (minimalny, obligatoryjny) ogień (w tym bez wyraźnego płomienia), bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan(prędkość wiatru od 17,4m/sek.), deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, lub polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu (pod warunkiem, że do zalania nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych ), trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie (pojazdu drogowego jego części lub przewożonego nim ładunku niezależnie od tego czy pojazd należy do zamawiającego czy 3/48

4 nie), huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków budowli, przepięcia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym. Szkody wodociągowe definiuje się jako: bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co najmniej jednej z przyczyn: awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia), pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach wod-kan, urządzeniach technologicznych cofnięcia się ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż ogień, wraz z klauzulami wymienionymi w niniejszym SIWZ. Wypłata odszkodowania nastąpi według wartości odtworzenia zniszczonego / uszkodzonego mienia (przy ustaleniu sumy ubezpieczenia na podstawie wartości księgowej brutto) wg definicji: Odszkodowania będą wypłacone: przy szkodach częściowych w wysokości poniesionych, rzeczywistych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody, powiększonych o udokumentowane koszty akcji ratowniczej i koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, przy szkodach całkowitych w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych. klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia klauzula szkód elektrycznych klauzula szkód mechanicznych klauzula dewastacji/wandalizmu klauzula ograniczenia zasady proporcji Klauzula prolongacyjna klauzula ratalna klauzula reprezentantów klauzula sądu polubownego klauzula stempla pocztowego/bankowego klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT klauzula warunków i taryf Klauzula rzeczoznawców klauzula zgłaszania szkód klauzula terminu dokonania oględzin klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Klauzula akcji ratowniczej Klauzula poszukiwania wycieków Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych Klauzula ewakuacji klauzula włączenia ryzyka terroryzmu klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego klauzula połączenia klauzula 48 godzin klauzula odkupienia urządzeń klauzula lokalizacji klauzula wypłaty zaliczki klauzula automatycznego pokrycia Klauzula katastrofy budowlanej klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Franszyza redukcyjna 500 zł z zastrzeżeniem, że franszyza nie dotyczy klauzuli ubezpieczenia 4/48

5 szyb, gdzie ma zastosowanie inna franszyza. Definicje klauzul w pkt. III.3. Ad pkt. III.2.3. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu). Przedmiot ubezpieczenia: urządzenia i wyposażenie oraz środki obrotowe, mienie pracownicze, gotówka majątek, mienie osób trzecich oraz gotówka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko. Sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia: Środki trwałe (własne i powierzone):50.00,00zł Środki obrotowe - zapasy magazynowe (własne i powierzone):5.000,00zł Mienie pracownicze: (Limit odpowiedzialności na 1 pracownika-1.000,00zł):5.000,00zł Mienie osób trzecich: 5.000,00 zł Gotówka: kradzież z włamaniem:2.000,00 zł rabunek w transporcie:2.000,00 zł rabunek w lokalu:2.000,00 zł Kradzież zwykła: 2.000,00 zł Koszty naprawy zabezpieczeń: 2.000,00zł Zakres ubezpieczenia: 1. Środki trwałe, obrotowe, mienie pracownicze, mienie osób trzecich: - kradzież z włamaniem dokonana lub usiłowana, - dokonanego lub usiłowanego rabunku. - ryzyko wandalizmu, 2. Gotówka: - kradzież z włamaniem dokonana lub usiłowana, - dokonanego lub usiłowanego rabunku, - rabunku podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu) Zakres ochrony ubezpieczeniowej zamówienia (minimalny, obligatoryjny) kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja (wandalizm) rozszerzony o: klauzula ratalna klauzula sądu polubownego klauzula stempla pocztowego/bankowego klauzula warunków i taryf klauzula terminu dokonania oględzin max.4 dni klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT klauzula połączenia klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie klauzula wypłaty zaliczki Definicje klauzul w pkt. III.3. Ad pkt.iii 2.4. Ubezpieczenia komunikacyjne Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są wymienione w załączniku nr 9 pojazdy samochodowe będące własnością/użytkowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Sumy Ubezpieczenia: wartość brutto według wykazu pojazdów (załącznik nr 9 do SIWZ). 5/48

6 Zakres ochrony ubezpieczeniowej zamówienia: 1/ Ubezpieczenie OC, 2/ Ubezpieczenie AC/KR, 3/ Ubezpieczenie NNW, 4/ Ubezpieczenie Assistance. Ad pkt. III Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Zakres ubezpieczenia: Zgodny z Ustawą z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Z 2003r. Nr 124, poz z późn zm.). Sumy gwarancyjne: podstawowe. Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie, przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia, wykupione z leasingu winny być objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia w dniu zakupu/ objęcia w posiadanie/ przyjęcia w leasing/ rejestracji. Ad pkt. III Ubezpieczenie Auto Casco Zakres ubezpieczenia (minimalny, obligatoryjny) auto casco Pełen zakres ubezpieczenia Auto Casco wraz z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży z użyciem przemocy (rozbój), zaboru w celu krótkotrwałego użycia (dotyczy zarówno pojazdów, jak i wyposażenia). Zakres terytorialny: RP Udział własny / franszyza redukcyjna: zniesione (dotyczy również szkód kradzieżowych). Franszyza integralna nie większa niż 200zł. Amortyzacja, konsumpcja sumy ubezpieczenia zniesione. Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie, przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia, wykupione z leasingu są objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, zaś pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia w dniu zakupu/ objęcia w posiadanie/ przyjęcia w leasing/ rejestracji. Rozliczenie składki w sytuacjach zbycia pojazdu, zakończenia leasingu nastąpi co do dnia, przy czym ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą wyrejestrowania, zbycia, lub zakończenia leasingu. W przypadku zbycia pojazdu składka ubezpieczeniowa podlega zwrotowi, jeżeli w trakcie trwania aktualnego okresu ubezpieczenia nie zostało wypłacone odszkodowanie. Składka do zwrotu naliczona będzie w systemie pro rata temporis, bez uwzględniania kosztów administracyjnych. Wypłata odszkodowania nie będzie pomniejszona w przypadku naruszenia powszechnych przepisów ruchu drogowego w trakcie poruszania się jako pojazd uprzywilejowany. Ubezpieczyciel nie stosuje wymogu zabezpieczenia pojazdu w trakcie trwania i podejmowania czynności ratownictwa medycznego ( z wyłączeniem sytuacji nieuzasadnionego pozostawienia pojazdu bez nadzoru). klauzula stempla pocztowego/bankowego Klauzula sądu polubownego klauzula warunków i taryf Klauzula terminu zgłaszania szkód Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniach dobrowolnych Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia w obowiązkowych ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Definicje klauzul pkt. III.3 6/48

7 Sumy ubezpieczenia: Zamawiający nie może odliczyć podatku VAT od zakupów wszystkie sumy ubezpieczenia Auto Casco należy przyjąć w wartości brutto (z VAT). Sumy ubezpieczenia: wg wartości brutto Informacja: Sumy ubezpieczenia w zakresie Auto Casco są wartościami wstępnymi, mającymi znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia publicznego opisanego w niniejszej SIWZ ma możliwość określenia wartości pojazdów na dzień zawarcia ubezpieczenia we własnym zakresie. Ad pkt. III Ubezpieczenia NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych Suma ubezpieczenia: ,00 zł/1 os na wypadek śmierci oraz 100% inwalidztwa w stosunku do każdego pasażera z zastrzeżeniem limitu ilości miejsc określonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Dotyczy pojazdów wyszczególnionych w załączniku nr 9 do SIWZ. Ad pkt. III Assistance Ochroną Assistance objęte będą samochody osobowe, ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 ton z wyłączeniem karetek. Zakres świadczeń Assistance nie jest uzależniony od miejsca zaistnienia zdarzenia, tj. nie ma zastosowania limit odległości od miejsca zamieszkania osoby mającej tytuł prawny do posiadania pojazdu 3. Definicje klauzul KLAUZULA PROLONGACYJNA ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji opisanej powyżej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. KLAUZULA REPREZENTANTÓW Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego chyba, że w razie niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, przy czym przez winę Ubezpieczonego lub Ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć dyrektora lub jego zastępców. KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych : a) działaniem człowieka, b) wadami produkcyjnymi, c) przyczynami eksploatacyjnymi. 7/48

8 Za szkody spowodowane: a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści i) w postaci utraty zysku Limit odpowiedzialności : zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 500 zł KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody : a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł Franszyza redukcyjna : 500 zł w każdej szkodzie 8/48

9 KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTU EKSPRESOWEGO ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności: 20 % wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 1/ nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, 2/ wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości zł. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. Jeżeli wartość inwestycji nie przekroczy kwoty zł Zakład ubezpieczeń nie naliczy z tego tytułu składki. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit 9/48

10 odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia. Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności. W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD W każdym przypadku określania w ogólnych warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach. KLAUZULA RATALNA W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego. KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych). Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach. żarówkach i lampach Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych ubezpieczonego majątku uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w poszczególnych lokalizacjach. Jeżeli podczas inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni na ich uzupełnienie. Jeżeli po tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody. 10/48

11 KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego majątku uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w poszczególnych lokalizacjach. Jeżeli podczas inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczonemu termin nie krótszy niż 30 dni na ich uzupełnienie. Jeżeli po tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody. KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5 000,00 zł KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : transportem pacjentów, transportem sprzętu medycznego, magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych, dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 11/48

12 pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę. Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. Służb. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi : zł KLAUZULA STEMPLA POCZTOWEGO/BANKOWEGO Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego dokonanej zapłaty uwidocznioną w przelewie bankowym lub pocztowym o ile stan środków na rachunku bankowym ubezpieczającego pozwalał na zrealizowanie płatności. KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. KLAUZULA 48 GODZIN Ubezpieczyciel potwierdza, iż szkody powstałe w przedziale 48 godzin będą traktowane jako jedno zdarzenie szkodowe i w związku z tym ustanowiona kwota udziału własnego zostanie odjęta od kwoty każdej uzgodnionej całkowitej wartości ubezpieczonej szkody tylko jeden raz. KLAUZULA DEWASTACJI (WANDALIZMU) ubezpieczenia, ustala się: niniejszą klauzulą jest objęty budynek, budowla, lokal i znajdujące się w nim mienie (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji; przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, podanego w polisie; ubezpieczeniem nie są objęte szkody: - obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni; - limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi ,00 zł. z podlimitem dla szkód powstałych w skutek pomalowania ( graffiti ) w wysokości ,00 zł. KLAUZULA LOKALIZACJI ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczający udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z 12/48

13 limitem zł na jedno zdarzenie i ,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczającemu. Franszyza redukcyjna/udział własny 500 zł. KLAUZULA ODKUPIENIA URZĄDZEŃ ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do wysokości ceny maszyny, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i wydajności. W żadnym wypadku odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego środka trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja. KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót, dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: maks zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna :10% wartości szkody, nie mniej niż zł. KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA Z PODATKIEM VAT ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczający nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku. KLAUZULA POŁĄCZENIA ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku wykupienia Ubezpieczającego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie w terminie 14 dni od jej zajścia. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzeniem w terminie 2 miesięcy od daty zmiany stosunków własności, za zwrotem składki pro rata za dzień. Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie uległ zmianie. Powyższe postanowienia, w żadnym razie nie zwalniają Ubezpieczającego od obowiązku zgłaszania Ubezpieczającemu zmian zgodnie z postanowieniami OWU oraz art. 815 kodeksu cywilnego. 13/48

14 KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczającego podmiotów zależnych, Ubezpieczyciel automatycznie udzieli ochrony nowopowstałym podmiotom w ramach istniejących umów ubezpieczenia, z zastrzeżeniem przekazania przez Ubezpieczającego informacji o zmianie w terminie 14 dni od jej zajścia. Każda ze stron umowy ubezpieczenia będzie mogła wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w odniesieniu do nowopowstałego podmiotu w terminie 30 dni od wydzielenia podmiotu. Warunkiem udzielenia automatycznej ochrony ubezpieczeniowej jest aby podmiot zależny posiadał analogiczny profil działalności jak podmiot z którego się wydzielił, a stan i rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie uległ zmianie. Powyższe postanowienia, w żadnym razie nie zwalniają Ubezpieczającego od obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian zgodnie z postanowieniami OWU oraz art. 815 kodeksu cywilnego. KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: ,00 złotych. KLAUZULA POSZUKIWANIA WYCIEKÓW ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. KLAUZULA ODBUDOWY W INNEJ LOKALIZACJI ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zezwala się, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie RP, według uznania Ubezpieczającego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji. KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności 14/48

15 takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,-zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. KLAUZULA NIEZMIENNOŚCI STANU FAKTYCZNEGO ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności. KLAUZULA WYPŁATY ZALICZKI ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody. KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Ubezpieczenie nie obejmuje: a) szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, b) szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, c) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, d) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, e) szyb w pojazdach i środkach transportowych. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza integralna: 200,00 zł Udział własny oraz franszyza redukcyjna zniesione. KLAUZULA KOSZTÓW AKCJI RATOWNICZEJ ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 15/48

16 KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż ,00 zł. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczającego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. KLAUZULA NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania. KLAUZULA UZNANIA ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego. KLAUZULA SĄDU POLUBOWNEGO ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód 16/48

17 wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie. Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul stosowaną przez Wykonawcę o ile nie będzie sprzeczna z zaproponowaną w SIWZ. UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ZAMÓWIENIA (ZAŁĄCZNIK NR 5) Następujące załączniki stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 zawiera dodatkowe informacje do oceny ryzyka Załącznik Nr 8 obejmuje szczegółowy wykaz szkód Załącznik Nr 9 zawiera wykaz pojazdów należących/użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Definicje: Ilekroć w SIWZ mowa jest o SIWZ Zamawiający ma na myśli niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Ilekroć w SIWZ mowa jest o Ubezpieczycielu Zamawiający ma na myśli Wykonawcę zamówienia publicznego. Ilekroć w SIWZ mowa jest o Ubezpieczającym Zamawiający ma na myśli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Ilekroć w SIWZ mowa jest o Zamawiającym lub Szpitalu Zamawiający ma na myśli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. 4. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego określonego w niniejszej SIWZ, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1. Wykonanie zamówienia. Wykonanie zamówienia (realizacja zamówienia) przez okres 24 miesięcy począwszy od r. do r. dla ubezpieczeń wymienionych w III 2.1., 2.2., 2.3., dla ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NNW/Ass wymienionych w pkt. III 2.4. przez okres ubezpieczenia począwszy od r (pierwszy z terminów ubezpieczeń komunikacyjnych dla pojazdów wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ w poz. 1-4) do dnia r. 17/48

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Ul. Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała na usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Numer REGON: 000288840

I. Informacje ogólne. Numer REGON: 000288840 I. Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zakres działalności: udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z WYKAZEM BUDYNKÓW ORAZ SZKODOWOŚCIĄ Nazwa Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo