SPZOZ Gminna Przychodnia w Osielsku Osielsko ul. Centralna 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPZOZ Gminna Przychodnia w Osielsku 86-931 Osielsko ul. Centralna 6"

Transkrypt

1 Nr postępowania 1/2013 SPZOZ Gminna Przychodnia w Osielsku Osielsko ul. Centralna 6 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. ) na: Dostawa samochodu osobowego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Bydgoszcz, dnia roku 1

2 Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa i adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Opis części zamówienia 5. Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe 7. Termin wykonania zamówienia 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 10. Informacja o sposobie porozumiewania się oraz sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazywania oświadczeń i dokumentów 11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania 12. Wymagania dotyczące wadium 13. Termin związania z ofertą 14. Opis sposobu przygotowania oferty 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 16. Opis sposobu obliczenia ceny 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 22. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 23. Załączniki 2

3 1. Zamawiający SPZOZ Gminna Przychodnia w Osielsku Adres: Osielsko, ul.centralna 6 Telefon: ( 52) Fax: ( 52) Godziny urzędowania: Numer NIP: Numer REGON: do korespondencji w sprawie zamówienia : Faks do korespondencji w sprawie zamówienia Strona internetowa Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawa samochodu osobowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r z póź. zm. ) zwaną dalej ustawą P z p., przepisach Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego, ubezpieczenie OC, AC, Assistance i NNW Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia podane są w zał. nr 7 do SIWZ. Z uwagi na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia, Zamawiający zastrzega, zgodnie z art. 36 ust. 5 Pzp, że zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom. CPV Opis części zamówienia Brak części zamówienia 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Zamawiający nie przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 p.7 ustawy P z p. 6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 3

4 6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej 6.2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej 7. Termin i miejsce realizacji zamówienia 7.1. Wymagany termin realizacji zamówienia 14 dni licząc od daty podpisania umowy 7.2. Miejsce realizacji zamówienia: - SPZOZ Gminna Przychodnia w Osielsku Osielsko ul. Centralna 6 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 8.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku, określony w pkt Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający uzna, że warunek określony w plt jest spełniony jeżeli Wykonawca jest autoryzowanym dealerem oferowanej marki pojazdu i prowadzi autoryzowany serwis Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku, określony w pkt Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku, określony w pkt Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia/nie spełnia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania: 1. Wyrażą zgodę na 7 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury i wydania pojazdu. 9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 4

5 działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty wspólnej w.w. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej siwz. W przypadku składania oferty wspólnej w.w. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn.zm/ albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. ( załącznik Nr 5 ) do niniejszej specyfikacji W przypadku składania oferty wspólnej w.w. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 9.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został opisany w pkt siwz do oferty należy załączyć: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej siwz. W przypadku składania oferty wspólnej w. w. oświadczenie składa Pełnomocnik Certyfikat/dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji na sprzedaż i serwis oferowanej marki pojazdu Ponadto oferta musi zawierać: Podpisany i wypełniony formularz oferty i cenowy załącznik Nr 3 i Wypełniony załącznik Nr 7 szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia W przypadku: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 5

6 zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Wymienione powyżej dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). Pełnomocnictwo należy bezwzględnie złożyć w formie oryginału, albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. W przypadku oferty wspólnej należy złożyć jedno pełnomocnictwo Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu (dotyczy dokumentów wymienionych powyżej) w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej dokumentów oświadczeniem Wykonawcy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Informacja o sposobie porozumiewania się oraz sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazywania oświadczeń i dokumentów Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.10.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Informacje dotyczące prowadzonego postępowania każda ze stron przekazuje drogą faksową - Fax: , elektroniczną, bądź pisemnie W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Specyfikację istotnych warunków zamówienia W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią integralną specyfikacji oraz doręczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz i zostanie umieszczona na stronie internetowej. 6

7 10.8. W wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców. 11. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania - p. Tadeusz Chmielewski - tel Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 13 Termin związania ofertą 13.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeśli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 14. Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty 14.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty wspólnej Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 7

8 W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawców Pełnomocnik podpisuje stosowne dokumenty wymagane zapisami SIWZ Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być złożone w formie odrębnego załącznika do oferty Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem zmiana lub wycofanie Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 15. Miejsce oraz termin składania ofert 15.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w SPZOZ Gminna Przychodnia w Osielsku, ul. Centralna 6 - Rejestracja, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. do godziny Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem Kopertę należy opisać następująco: 8

9 . Wykonawca SPZOZ Gminna Przychodnia w Osielsku OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Zakup samochodu osobowego Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Administracja dnia roku o godzinie Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania protokołu z otwarcia ofert, zawierającego informacje o których mowa w pkt i Zamawiający umieści dane z otwarcia ofert na stronie internetowej W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN. 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Oferta oceniana będzie pod względem: 1. Formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ 2. Merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Lp. Kryterium Ranga 1. Oferowana cena 93 % 2. Okres udzielanej gwarancji 5 % 3. Ilość bezpłatnych przeglądów 2 % ( dotyczy wyłącznie bezpłatnej robocizny, materiały odpłatne, w wypadku braku przeglądów bezpłatnych wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 punktów ) 9

10 Algorytm dla porównania ofert. P.= ( Cn : Co ) x 93 + ( Go : Gmax ) x 5 + ( Po : Pmax ) x 2 Cn - najniższa cena złożona przez wykonawcę Co - rozpatrywana cena oferty Gmax - najdłuższy proponowany okres udzielanej gwarancji ( do obliczeń Zamawiający przyjmujemy gwarancję na okres max 5 lat, przebieg kilometrów obejmujący gwarancję min km, gwarancja pełna tz. na wszystkie podzespoły z wyłączeniem gwarancji na lakier i perforację nadwozia, której okres gwarancji podany jest oddzielnie i nie będzie brany pod uwagę do obliczeń. ) Go - rozpatrywany okres udzielanej gwarancji danej oferty Pmax - największa ilość oferowanych bezpłatnych przeglądów Po - ilość przeglądów bezpłatnych rozpatrywanej oferty Najkorzystniejszą jest oferta, której P jest największe. 1. Oferowana przez wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku. 2. Uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub droga elektroniczna albo 10 dni jeżeli została przesłana wiadomość w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w pkt jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nie dotyczy 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy 10

11 Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI rozdział I i II Ustawy P z p. 22. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem lub drogą ową kopię protokołu Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji, Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania, Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji ( 1,00 zł. za 1 stronę ) Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy urzędowania W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 24.Załączniki Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków Wzór oświadczenia Wykonawcy Wzór formularza oferty Wzór formularza cenowego Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wzór umowy Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia ZATWIERDZAM 11

12 Załącznik Nr 1. Wykonawca OŚWIADCZENIE: (w związku z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pt.: Dostawa samochodu osobowego Nr 1/2013 oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (miejsce i data wystawienia) (podpis i pieczątka) 12

13 Załącznik Nr 2. Wykonawca OŚWIADCZENIE: Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pt.: Dostawa samochodu osobowego Nr 1/2013 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 13

14 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku..... (miejsce i data wystawienia) (podpis i pieczątka) 14

15 Załącznik Nr 3 Formularz oferty Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) Kontakt tel./fax./ Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe w sprawie prowadzonej procedury (miejsce i data podpisania) (podpis i pieczątka) 15

16 SPZOZ Gminna Przychodnia w Osielsku Osielsko ul. Centralna 6 W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę samochodu osobowego Oferujemy dostawę samochodu w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę: netto... zł. brutto... zł. (słownie złotych brutto:...) Okres udzielanej gwarancji wynosi. miesięcy, lub do.. km Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji ( dotyczy bezpłatnej robocizny ) Oświadczamy, że: 1. Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy: Osoba do kontaktów (wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefony) 4. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy. 6. Akceptujemy 7 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury i wydania przedmiotu przetargu. 7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.) (miejsce i data wystawienia) (podpis i pieczątka) 16

17 Załącznik nr 4 Formularz cenowy Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Cena netto Cena brutto 1 Samochód osobowy marki. typ.. 2 Ubezpieczenie OC, AC, NNW, Assistance Suma ( wartość należy wpisać w formularzu oferty )... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 17

18 Załącznik Nr 5.. Wykonawca OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia (w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne nr 1/2013 oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm/. (miejsce i data wystawienia) (podpis i pieczątka) 18

19 Załącznik Nr 6 Umowy dostawy na Zamówienie Publiczne Nr./2013 Zawarta w dniu roku w Osielsku pomiędzy : SPZOZ Gminna Przychodnia w Osielsku z siedzibą Osielsko, ul. Centralna 6, NIP.., reprezentowaną przez :.. zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym a firmą... z siedzibą w..., ul...., NIP :.., wpisaną do., prowadzonego przez, pod numerem, reprezentowaną przez :... zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu osobowego marki :, model :, wraz z pakietem ubezpieczeń : OC, AC (pełne z ryzykiem kradzieży ze zniesieniem udziału własnego w szkodzie), NNW i Assistance 24h zawartym na okres 12 miesięcy liczonym od dnia zarejestrowania samochodu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz opis wyposażenia zawarty jest w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia roku. Do dnia wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy ryzyko utraty lub uszkodzenia samochodu spoczywa na Wykonawcy. 2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów samochodu, niezbędnych do rejestracji pojazdu we właściwym organie komunikacji. 4. Wydanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, po stwierdzeniu, że samochód jest zgodny z opisem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, posiadają instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną i serwisową, polisę ubezpieczeniową, oraz że powyższe dokumenty zostały Zamawiającemu wydane. 5. Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu, że dostarczone pojazdy posiadają homologację (nie na samochody ciężarowe) wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami) oraz, że spełniają wymogi Dyrektywy CEE EURO 5 w zakresie emisji spalin. 19

20 3 1. Strony ustalają, że wartość brutto za dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, wynosi.. zł (słownie :.). 2. Podana wartość brutto przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy tj. : wartość towaru, podatek VAT, koszty ubezpieczenia, koszty deklarowanych bezpłatnych przeglądów ( dotyczy wyłącznie robocizny ) Płatność dokonana będzie w złotych w terminie 7 dni od daty wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy i dostarczenia faktury, na konto bankowe Wykonawcy. Dostarczony i wydany przedmiot umowy musi być potwierdzony przez Zamawiającego. 2. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego. 3. W przypadku nieterminowej płatności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w 1 jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w. roku, nie ma wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia. 2. Z chwilą wydania samochodu, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisu 2 ust. 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego jego własność W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 2 ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonego w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o czym mowa w 7, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonej w 3 ust Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli zaistnieje przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności : a) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy niezgodny z zapisami 1 umowy lub załącznika nr 1 do niniejszej umowy, b) Wykonawca przekroczy termin dostawy, o którym mowa w 2 ust. 1, a opóźnienie przekroczy 21 dni kalendarzowych. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 20

21 8 1. Na dostarczony samochód Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji : a).. lat lub do. km. na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu - bez wyłączeń - obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, b) lat na powłokę lakierniczą, c) lat na perforację nadwozia. 2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu osobowego przez obydwie strony postępowania. 3. Na samochód zostanie wystawiona karta pojazdu, książka gwarancyjna z datą rozpoczęcia gwarancji liczoną od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu. 4. Wykonawca wraz z dokumentami dostarczy wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi napraw gwarancyjnych i niegwarancyjnych na terenie całego kraju Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy : ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 10 Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego., 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 21

22 Opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, warunki serwisu, ubezpieczenia Oferowany samochód osobowy: - producent:.. - marka: - model: - rok produkcji: Załącznik nr 7 Lp Parametry pojazdu i wyposażenie wymogi minimalne Potwierdzenie spełnienia warunku (warunek graniczny) Opis posiadanych parametrów i wyposażenia oferowanego pojazdu, warunki serwisu, gwarancji, ubezpieczenia Uwagi Parametry podstawowe 1 Liczba cylindrów min. 4 2 Pojemność skokowa min cm³ 3 Silnik turbodoładowany 4 Moc maks. min. 60 kw 5 Paliwo benzyna bezołowiowa LO 95 6 Prędkość max min. 170 km/h 7 Przyspieszenie km/h max w 12,00 s 8 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 5,50 litra 9 Napędzane koła przednie 10 Sprzęgło sterowane hydrauliczne jednotarczowe 11 Skrzynia biegów manualna min 5-stopniowa 12 Dopuszczalna ładowność min. 500kg 13 Pojazd 5- miejscowy 14 Rodzaj nadwozie - typu kombi 15 Wspomaganie układu kierowniczego 16 Hamulce kół przednich tarczowe, tarcze wentylowane 17 Hamulce kół tylnich tarczowe lub bębnowe 18 Norma emisji spalin spełniać wymagania EURO 5 22

23 19 Rok produkcji 2012 lub 2013 Wymiary zewnętrzne 1 Długość min 4,2 m 2 Szerokość min 1,60m liczona bez lusterek bocznych 3 Rozstaw osi min. 2,45m Wyposażenie 1 Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 2 Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 3 ABS 4 Trzypunktowe pasy przednie z regulacją wysokości mocowania oraz z pirotechnicznymi napinaczami pasów przednich 5 Przednie zagłówki z regulacją wysokości 6 Trzy trzypunktowe pasy tylnie z trzema zagłówkami z regulacją wysokości 7 Imobilajzer 8 Uchwyt ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na min 1 tylnym fotelu 9 Komputer pokładowy 10 Regulacja w dwóch płaszczyznach kolumny kierownicy 11 Fotel kierowcy z regulacją wysokości 12 Min. manualna klimatyzacja 13 Zdalnie sterowany centralny zamek 14 Alarm 15 Min sterowane elektrycznie szyby przednie 16 Filtr przeciwpyłowy 17 Regulacja ustawienia świateł przednich z miejsca kierowcy 18 Czujnik parkowania z tyłu 23

24 19 Podgrzewana tylna szyba 20 Stalowe koło zapasowe 21 Lakier metalizowany 22 Kolor lakieru podać jakie są w ofercie min. 4 kolory do wyboru 23 Pojemność bagażnika z oparciami tylnych foteli złożonymi w górę min 450 L 24 Relingi dachowe 25 Roleta przestrzeni bagażowej z automatycznym systemem zwijania Warunki gwarancji i serwisu 1 Gwarancja mechaniczna na okres min 2 lata min km 2 Gwarancja na powłoki lakiernicze min. 3 lata 3 Gwarancja na perforację nadwozie min. 12 lat 4 W wypadku serwisowani pojazdu pojazd zastępczy 5 Częstotliwość przeglądów ( kilometry, czas ) Podać 6 Ilość oferowanych przeglądów z darmową robocizną 7 Serwis w odległości max. 25 km od siedziby Zamawiającego Warunki ubezpieczenia 1 Ubezpieczenie komunikacyjne OC 2 Ubezpieczenie Autocasco minimalne warunki: - zniesienie udziału własnego - zniesienie potrącenia amortyzacji części - zniesienie konsumpcji ubezpieczenia - rozliczenie napraw w wariancie serwisowym w kwotach brutto - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie na terenie RP 3 Ubezpieczenie komunikacyjne Assistance zapewniające pomoc techniczną, holowanie pojazdu w wypadku awarii pojazdu lub uszkodzenia w Podać 24

25 wyniku wypadku, innego zdarzenia drogowego 4 Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, suma ubezpieczenia min ,00 zł w odniesieniu do kierowcy i każdej osoby przewożonej w ubezpieczonym samochodzie służbowym... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 25

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego Numer sprawy : AZP-381-19 /15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę używanego samochodu strażackiego typu średniego dla potrzeb OSP Głuchów, gmina Tuszyn. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96...

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96... Nr sprawy PZD 5/ 342 /ST/2010 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 62/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa i konfiguracja wirtualnej biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek tel. 54/ 412 18 00 fax. 54/ 412 18 04 e-mail saniko@saniko.com.pl www.saniko.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: URBITOR Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105/107; 87-100 Toruń zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie ul. Szkolna 12, 95-054 KSAWERÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na WYNAJEM SAMOCHODÓW DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo