Postanowienia ogólne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 WZÓR UMOWA GENERALNA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr.. zwana dalej Umową Generalną zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy stronami : Uniwersytetem Warszawskim w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym nr NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: a.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:..., w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr.. została zawarta umowa następującej treści: Postanowienia ogólne Umowa Generalna, zwana dalej Umową reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dotyczące zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych. 2. W zakresie wszelkich spraw związanych z Umową wyłącznym Pełnomocnikiem Zamawiającego jest Broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska , Przedstawicielstwo w Lublinie ul. Wieniawska 6/10, reprezentowany przez: 1

2 Leonarda Pilipczuka Dyrektora Przedstawicielstwa w Lublinie zwany dalej Brokerem. 2 W ramach Umowy strony zobowiązują się, poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki oraz zachowując przepisy ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) dołoŝyć wszelkiej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zakazuje się (pod rygorem niewaŝności) wprowadzania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać opłaty składki ubezpieczeniowej jedynie z tytułu wykonania części Umowy. 3. KaŜda ze stron Umowy moŝe w szczególnie uzasadnionym przypadku wypowiedzieć niniejszą Umowę po zakończeniu pierwszego rocznego okresu ubezpieczeniowego, z zachowaniem 180 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec drugiego rocznego okresu ubezpieczeniowego (tj. na dzień 30 czerwca 2010 roku). 4. Definicje. 1. Udział własny w szkodzie: określona kwotowo lub procentowo wartość odniesiona do kwoty odszkodowania pomniejszająca to odszkodowanie. 2. Konsumpcja sumy ubezpieczenia: kaŝdorazowe zmniejszenie sumy ubezpieczenia danego pojazdu o kwotę wypłaconego odszkodowania. 2

3 3. Zabezpieczenie antykradzieŝowe pojazdów: niezaleŝny, samodzielny mechaniczny lub elektroniczny system zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego, który jest sprawny i trwale zamontowany przez stację obsługi posiadającą autoryzację producenta danego zabezpieczenia do montaŝu lub serwisowania zabezpieczeń antykradzieŝowych lub stanowiący fabryczne wyposaŝenie pojazdu. 4. Szkoda całkowita: kradzieŝ (w tym: kradzieŝ z włamaniem, rabunek, rozbój) pojazdu lub szkoda dla której koszty naprawy wyliczone według cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu (bez naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych w programie Audatex oraz cen robocizny w autoryzowanych przez producenta pojazdu zakładach naprawczych (wraz z podatkiem VAT) przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. 5. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia są ryzyka związane z pojazdami mechanicznymi oraz same pojazdy wraz z ich wyposaŝeniem, będące własnością lub w posiadaniu Zamawiającego oraz nowo nabywane przez Zamawiającego w okresie trwania Umowy na podstawie zgłoszenia do ubezpieczenia. 6. Zakres ubezpieczenia. 1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego w zakresie: 1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terenie RP i za granicą (dotyczy państw sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi na zasadzie wzajemności) oraz Zielona Karta (ZK ), 2) Ubezpieczenie auto casco A) Zakres pełny ubezpieczenia auto casco tj.: a) zderzenie się pojazdów, 3

4 b) zderzenie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu, c) uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie (w tym równieŝ włamanie), d) poŝar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody, niezaleŝnie od miejsca ich powstania, e) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, f) uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, g) kradzieŝ pojazdu, jego części lub wyposaŝenia, h) uszkodzenie pojazdu lub jego wyposaŝenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia. B) Sumę ubezpieczenia stanowi wartość rynkowa pojazdu według katalogu Info Expert z miesiąca zawarcia ubezpieczenia. C) Udział własny nie ma zastosowania. D) Konsumpcja sumy ubezpieczenia nie ma zastosowania. E) Zakres terytorialny RP i Europa oraz terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Iranu, Izraela w zaleŝności od rodzaju pojazdu. Na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek zdarzeń wymienionych w 5. Ust. 1 Pkt 2 ppkt Ag i Ah. a) Samochody osobowe, autobusy, mikrobusy RP i Europa oraz terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Iranu, Izraela w zaleŝności od rodzaju pojazdu, b) Pozostałe pojazdy na terenie RP. F) Franszyza integralna w wysokości: 200,-PLN. G) Oględziny pojazdu przy przyjęciu do ubezpieczenia: Wykonawca odstępuje od dokonywania oględzin w następujących przypadkach: a) kontynuacji ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia auto casco u Wykonawcy bez jednego dnia przerwy w okresie ubezpieczenia, 4

5 b) przeniesienia ubezpieczenia pojazdu w ramach ryzyka auto casco od innego Zakładu Ubezpieczeń do Wykonawcy bez jednego dnia przerwy w okresie ubezpieczenia, c) ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, nabytego od autoryzowanego dealera danej marki na terenie RP. H) Wykonawca uznaje zabezpieczenia antykradzieŝowe zamontowane w pojazdach za wystarczające o ile zabezpieczenia są sprawne i zaopatrzone w nie pojazdy były w mijającym okresie ubezpieczone od ryzyka kradzieŝy w poprzednim Zakładzie Ubezpieczeń. I) W przypadku pojazdów nowo - nabywanych lub tych, które w mijającym okresie ubezpieczenia nie posiadały ubezpieczenia auto casco w zakresie ryzyka kradzieŝy Wykonawca akceptuje następujące rodzaje zabezpieczeń antykradzieŝowych: a) jedno sprawne zabezpieczenie antykradzieŝowe w pojazdach osobowych o wartości do ,-PLN, b) dwa sprawne zabezpieczenia antykradzieŝowe w pojazdach osobowych o wartości powyŝej ,-PLN do ,-PLN, c) trzy sprawne zabezpieczenia antykradzieŝowe w pojazdach osobowych o wartości powyŝej ,-PLN, d) jedno sprawne zabezpieczenie antykradzieŝowe w pojazdach innych niŝ osobowe. J) Likwidacja szkód częściowych: wariant serwisowy (na podstawie faktury z zakładu naprawczego, weryfikowanej na bazie Audatex z zastosowaniem oryginalnych części bez amortyzacji). K) Likwidacja szkód całkowitych: a) bez pozostałości ustalenie wysokości szkody w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody, b) przy której występują pozostałości jak w pkt. a) z tym, Ŝe wypłata odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość pozostałości (nieuszkodzonych bądź uszkodzonych w niewielkim stopniu i przedstawiających wartość uŝytkową i majątkową części lub zespołów pojazdu, a takŝe całego pojazdu w stanie uszkodzonym, które mogą być przeznaczone do dalszego uŝytku lub sprzedaŝy; 5

6 wartość pozostałości ustala się na podstawie aktualnych cen notowań rynkowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy uwzględnieniu stopnia ich zuŝycia) z zastosowaniem procedury ustalenia wartości pozostałości po szkodach całkowitych 6 Ust. 1 pkt. 2 ppkt L. L) Procedura ustalenia wartości pozostałości po szkodach całkowitych. Zamawiający dopuszcza dwie równowaŝne opcje ustalania wartości pozostałości po szkodzie (Opcja I lub II ): Opcja I a) W przypadku gdy Zamawiający nie będzie w stanie sprzedać pozostałości po szkodzie za kwotę ustaloną przez Wykonawcę, niezwłocznie (nie później niŝ 30 dni od rozliczenia szkody) przekaŝe Wykonawcy wniosek o wystawienie pozostałości na giełdę np. internetową, b) W przypadku gdy za pośrednictwem giełdy na dane pozostałości złoŝono oferty kupna, zostaną one niezwłocznie przekazane do Zamawiającego i wartość najwyŝszej zaoferowanej ceny będzie przyjęta do rozliczenia szkody jako wartość rynkowa pozostałości, c) W przypadku, gdyby najwyŝsza zaoferowana cena na giełdzie była niŝsza od ustalonej przez Wykonawcę wartości danych pozostałości po szkodzie całkowitej, Wykonawca dopłaci występującą róŝnicę po otrzymaniu odpowiedniego wniosku Zamawiającego. d) W przypadku, gdyby najwyŝsza zaoferowana cena na giełdzie była wyŝsza od ustalonej przez Wykonawcę wartości danych pozostałości po szkodzie całkowitej, Wykonawca wystąpi o zwrot występującej róŝnicy do Zamawiającego. Opcja II: Wykonawca w momencie dokonania wyceny pozostałości po szkodzie całkowitej przekaŝe Zamawiającemu ofertę ich kupna według wartości określonej w wycenie. M) Ochroną ubezpieczeniową (w ramach sumy ubezpieczenia) objęty jest sprzęt stanowiący wyposaŝenie dodatkowe pojazdu np.: radioodtwarzacze, zestawy głośnomówiące itp. zainstalowane w pojazdach, których demontaŝ wymaga uŝycia narzędzi lub przyrządów mechanicznych. Zmiana wyposaŝenia pojazdu, która nie powoduje zmiany wartości pojazdu powyŝej sumy ubezpieczenia nie 6

7 wymaga zgłoszenia do Wykonawcy. Limitem odpowiedzialności w ubezpieczeniu wyposaŝenia dodatkowego jest wartość rzeczywista wyposaŝenia, nie więcej jednak niŝ 20% wartości pojazdu przyjętej do ubezpieczenia. N) assistance (na terenie RP i państw członkowskich Unii Europejskiej) załączane do wybranych przez Ubezpieczającego pojazdów (jako uzupełniające do ubezpieczenia autocasco za dodatkową opłatą) obejmujące co najmniej: a) holowanie pojazdu ubezpieczonego po szkodzie bez limitu kilometrów; limit na jedno zdarzenie do 1500,-PLN (na terenie RP) lub do 1000,-EURO (poza terenem RP), b) parkowanie po szkodzie do momentu dostarczenia pojazdu do naprawy; limit: na jedno zdarzenie do 250,-PLN (na terenie RP) lub do 200,-EURO (poza terenem RP), c) wynajem pojazdu zastępczego (o podobnych parametrach technicznych) na okres naprawy pojazdu ubezpieczonego nie dłuŝej jednak niŝ przez okres 5 dni na jedno zdarzenie, d) zwrot kosztów powrotu z miejsca wypadku i ewentualnego noclegu ubezpieczonego; limit na jedno zdarzenie do 500,-PLN (na terenie RP) lub do 400,-EURO (poza terenem RP). 3) ubezpieczenia NNW kierowców i pasaŝerów. 2. Poszczególne umowy ubezpieczenia, odnośnie kwestii nie uregulowanych w niniejszej Umowie, zawierane będą na podstawie obowiązujących w dniu zawarcia niniejszej Umowy: 1) przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym..., 3) ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco od uszkodzeń (AC) i od kradzieŝy (KR)... 7

8 4) ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów 5) ogólnych warunków ubezpieczenia Assistance Polska.. 6) ogólnych warunków ubezpieczenia Assistance w ruchu zagranicznym Zakres ubezpieczenia - postanowienia dodatkowe. 1. Zakres ubezpieczenia mienia ujętego w 5 Umowy poszerzony zostaje o postanowienia ujęte w poniŝszych klauzulach: 1) Klauzula uznania sumy ubezpieczenia za wartość rynkową Suma ubezpieczenia pojazdu jest równowartością wartości fakturowej zakupu pojazdu nabytego jako fabrycznie nowy, o ile okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy. Wykonawca w okresie do 6 miesięcy okresu eksploatacji uzna przyjętą w umowie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia za wartość rynkową pojazdu. 2) Klauzula zniesienia zasady proporcji Wykonawca dopuszcza moŝliwość zadeklarowania przez Zamawiającego niŝszej o nie więcej niŝ o 10% sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia. Fakt ten nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji. 3) Klauzula wysokości odszkodowania przy płatności ratalnej: NiezaleŜnie od wysokości odszkodowania (odszkodowań), wypłata odszkodowania nie jest uzaleŝniona od wcześniejszego opłacenia składki nie wymaganej do dnia szkody zgodnie z harmonogramem płatności, ani teŝ Wykonawca nie moŝe potrącić składki z odszkodowania. JeŜeli zapłata naleŝnej ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uwaŝa się chwilę złoŝenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek ubezpieczyciela, o ile zlecenie nie zostało zrealizowane. 4) Klauzula likwidacji szkód spowodowanych przez osoby trzecie: Likwidacja szkód spowodowanych przez osoby trzecie nastąpi z polisy auto casco bez oczekiwania na pokrycie szkody w ramach procedury regresowej. 8

9 5) Klauzula rozliczania szkód częściowych: Wypłata odszkodowania moŝe być realizowana na rachunek Wykonawcy lub na rachunek zakładu naprawczego. O Wyborze wariantu decyduje Zamawiający w trakcie procesu likwidacji szkody. 6) Klauzula likwidacji szkód kradzieŝowych: W przypadku szkód kradzieŝowych (pojazdu lub jego części) wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu wysokości szkody bez konieczności oczekiwania na zakończenie postępowania prowadzonego przez organa ścigania. W przypadku gdy wyniki ww. postępowania nie potwierdzą odpowiedzialności Wykonawcy, Zamawiający zwróci nienaleŝnie wypłacone odszkodowanie. W przypadku odzyskania pojazdu lub jego części Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego odszkodowania lub jego części, o ile nie została wcześniej podpisana cesja praw. 7) Klauzula przekroczenia dopuszczalnej prędkości: Wykonawca nie będzie pomniejszał ani nie odmówi wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy kierowca uszkodzonego pojazdu w momencie wystąpienia szkody poruszał się z większą niŝ dozwolona prędkością. 8) Klauzula pokrycia szkód spowodowanych wstrząsami na nierównościach dróg: Wykonawca odpowiada za szkody w wyniku nagłego zdarzenia powstałe w układzie zawieszenia i układzie jezdnym (nie dotyczy uszkodzeń będących konsekwencją długotrwałej jazdy po nierównościach) wskutek wjechania przez pojazd w nierówności na drodze (tzw. dziura ). 9) Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uwaŝa się osoby wchodzące w skład Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Dotyczy auto casco (AC). 10) Klauzula rozstrzygania sporów umowa ubezpieczenia moŝe poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory. W braku zapisu na sąd polubowny spory wynikające z umowy rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 9

10 11) Klauzula zgłaszania szkód zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy ubezpieczenia auto casco z wyjątkiem zdarzeń polegających na kradzieŝy pojazdu. 2. Nie ustalenie wysokości franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego przez Zamawiającego w przypadku danego ubezpieczenia oznacza ich brak. 8. Suma ubezpieczenia. 1. Sumą gwarancyjną w ubezpieczeniu OC jest wartość (minimalna) określona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.). 2. Sumą gwarancyjną w ubezpieczeniu OC waŝnym na terytorium państw naleŝących do Systemu Zielonej Karty (ZK) w odniesieniu do jednego zdarzenia jest równowartość odpowiedzialności cywilnej posiadaczy lub kierowcy pojazdu mechanicznego, określonej przez prawo miejsca zdarzenia, najwyŝej jednak do wysokości minimalnych limitów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, przewidzianych w przepisach prawnych państwa, na terytorium którego miało miejsce zdarzenie, objęte ochroną ubezpieczeniową. 3. Limitem odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC/KR jest suma ubezpieczenia, oszacowana w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. 4. Limitem odpowiedzialności w ubezpieczeniu wyposaŝenia dodatkowego jest wartość rzeczywista wyposaŝenia, nie więcej jednak niŝ 20% wartości pojazdu przyjętej do ubezpieczenia. 5. W ubezpieczeniu NNW górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy jest świadczenie pienięŝne wynoszące, w przeliczeniu na kaŝdą osobę jadącą w pojeździe: 1) ,-PLN w przypadku, gdy osoba doznała 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu, 2) 100,-PLN za kaŝdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznała osoba, 3) 5 000,-PLN w przypadku śmierci osoby w wyniku wypadku, 10

11 4) pozostałe - według ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów Wyszczególnione sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT. 7. Wypłata odszkodowań nastąpi z uwzględnieniem podatku VAT po przedstawieniu rachunku lub faktury VAT do wglądu. 9. Okres ubezpieczenia. 1. Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC. Dla pojazdów nowo nabywanych począwszy od 01 lipca 2008 roku okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia (poprzez fax, lub telefonicznie) i trwa 12 miesięcy, z jednoczesnym rozwiązaniem umowy ubezpieczeniowej w dniu 30 czerwca danego roku ubezpieczeniowego tj.: dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia od 01 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku, dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku, dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia od 01 lipca roku do 30 czerwca 2011 roku. Kolejne okresy ubezpieczenia przy kontynuacji ubezpieczenia po zakończeniu pierwszego okresu ubezpieczeniowego w zaleŝności od pojazdu trwają kolejne 12 miesięcy. 2. Okres ubezpieczenia ZK wynosi co najmniej 15 dni i maksymalnie 12 miesięcy od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia (poprzez fax, lub telefonicznie), nie dłuŝej jednak niŝ czas obowiązywania OC. 3. Okres ubezpieczenia AC/KR/WD i NNW: dla pojazdów nowo nabywanych i wchodzących do ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia (poprzez fax, lub telefonicznie) i trwa do 30 czerwca 2009 roku (dla pojazdów nabywanych przed 01 lipca 2009 roku) lub do ostatniego dnia czerwca danego rocznego okresu ubezpieczeniowego w którym pojazd wszedł do ubezpieczenia (dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia od 01 lipca 2009 roku). 11

12 10. Forma zawarcia ubezpieczenia. 1. Ubezpieczyciel potwierdza ochronę ubezpieczeniową poszczególnych pojazdów polisami lub innymi dokumentami ubezpieczenia, wystawionymi w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 2. Na kaŝdy pojazd wystawiony zostanie Certyfikat (polisa itp.) potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 11. Składka za ubezpieczenie. Stawka za ubezpieczenie poszczególnych grup pojazdów wynosi odpowiednio: 1) ubezpieczenie OC: a) samochody osobowe:., b) samochody cięŝarowo - osobowe:.., c) samochody cięŝarowe o ładowności do 2,5 t:., d) autobusy i mikrobusy:., e) pojazdy specjalne:, f) koparki:, g) przyczepy do 2 t:.., h) naczepy do 2 t:., 2) ubezpieczenie ZK:., 3) składka za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia AC + KR wynosi: a) samochody osobowe:, b) samochody cięŝarowo osobowe:, c) samochody cięŝarowe o ładowności do 2 t:.., d) autobusy i mikrobusy:, 4) składka za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia assistance zakres rozszerzony wynosi: 12

13 a) pojazdy osobowe do 1250 ccm:, b) pojazdy osobowe od 1251 do 1500 ccm:.., c) pojazdy osobowe powyŝej 1500 ccm:.., d) przyczepy campingowe:, e) przyczepy do 400 kg:., f) przyczepy do 2,5 t:., g) pojazdy campingowe oraz cięŝarowe do 850 kg, motocykle:, h) inne zawarte w SIWZ (autobusy):.., 5) składka za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia NNW za kaŝdy pojazd wynosi: a) pojazdy osobowe:, b) pojazdy cięŝarowe:.., c) pojazdy cięŝarowo osobowe:, d) autobusy:., e) pojazdy specjalne, koparki:., 12. Płatność składki. 1. Składka za ubezpieczenia z 12 miesięcznym lub dłuŝszym okresem ochrony płatna jest w czterech równych ratach, w terminach wyznaczonych w poszczególnych polisach ubezpieczeniowych. 2. Składka za ubezpieczenia z okresem ochrony krótszym niŝ 12 miesięcy w ubezpieczeniach OC, AC/KR i NNW liczona jest pro rata za ilość dni udzielanej ochrony i płatna jest jednorazowo w terminie wyznaczonym w poszczególnych polisach ubezpieczeniowych. 3. Rozliczenie składki za dany rok ochrony ubezpieczeniowej nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu danego roku ochrony ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu składki za okres niewykorzystany w przypadku zbycia pojazdu. Zwrot składki naliczany będzie w systemie pro rata za okres niewykorzystany (składka roczna za dany pojazd / 365 x ilość dni niewykorzystanych) bez potrącania kosztów manipulacyjnych. 13

14 Zwrot składki przysługuje w stosunku do pojazdów, z ubezpieczenia których nie było wypłacone odszkodowanie. 4. Przyjęte stawki ubezpieczeniowe stosowane będą w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do doubezpieczenia nowo zakupionych pojazdów oraz do ubezpieczeń krótkoterminowych. 13. Obowiązki Zamawiającego. 1. Zamawiający obowiązany jest zawrzeć ubezpieczenie przedmiotu ubezpieczenia opisanego w 5 Umowy w zakresie określonym w 6 i 7 Umowy. 2. Zamawiający obowiązany jest utrzymywać ubezpieczone pojazdy w naleŝytym stanie technicznym oraz przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostroŝności i ilości zabezpieczeń w pojazdach nowo nabywanych, tj.: 1) jedno sprawne zabezpieczenie elektroniczne lub mechaniczne w pojazdach osobowych o wartości do ,00 PLN, 2) dwa sprawne mechaniczne lub elektroniczne zabezpieczenia w pojazdach osobowych o wartości powyŝej: ,00 PLN do ,00 PLN, 3) trzy sprawne mechaniczne lub elektroniczne zabezpieczenia w pojazdach osobowych o wartości powyŝej: ,00 PLN, 4) jedno sprawne zabezpieczenie elektroniczne lub mechaniczne w pojazdach innych niŝ osobowe. 3. Zamawiający obowiązany jest umoŝliwić przedstawicielowi Wykonawcy (o ile zajdzie taka potrzeba) dokonanie oględzin pojazdów przed zawarciem danej umowy ubezpieczenia. 4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę, za pośrednictwem Brokera, o wszelkich zmianach mogących mieć ewidentny wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody. 14

15 14. Obowiązki Wykonawcy. 1. Wykonawca jest obowiązany przyjmować do ubezpieczenia pojazdy, o których mowa w 5 Umowy, w zakresie określonym w 6 i 7 Umowy. 2. Wykonawca przyjmuje za wystarczające aktualne środki zabezpieczenia antykradzieŝowego we wszystkich pojazdach będących obecnie własnością Zamawiającego. 3. Wykonawca przyjmuje za wystarczające następujące ilości zabezpieczeń w pojazdach nowo nabywanych przez Zamawiającego, tj.: 1) jedno sprawne zabezpieczenie elektroniczne lub mechaniczne w pojazdach osobowych o wartości do ,00 PLN, 2) dwa sprawne mechaniczne lub elektroniczne zabezpieczenia w pojazdach o wartości powyŝej ,00 PLN do ,00 PLN, 3) trzy sprawne mechaniczne lub elektroniczne zabezpieczenia w pojazdach o wartości powyŝej ,00 PLN, 4) jedno sprawne zabezpieczenie elektroniczne lub mechaniczne w pojazdach innych niŝ osobowe. 4. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić likwidację szkód zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń. 5. Wykonawca wypłaca odszkodowanie w sposób zgodny z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczeń. 6. Wykonawca obowiązany jest podać podstawę prawną i uzasadnić na piśmie swoje ustalenia dotyczące wysokości przyznanego odszkodowania lub odmowy jego wypłacenia. 7. Zamawiający, jak i Wykonawca mogą powoływać na własny koszt ekspertów do ustalenia rozmiarów i wysokości szkody. 8. W przypadku dwu odmiennych opinii eksperckich strony mogą powołać neutralnego eksperta. Ekspertyza ta będzie ostateczna i przyjęta przez obie strony. Koszty powołania wspólnego eksperta Zamawiający i Wykonawca pokryją w równych częściach. 15

16 15. Roszczenia regresowe. 1. Z dniem wypłaty odszkodowania, roszczenie Zamawiającego do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi na Wykonawcę do wysokości wypłaconego odszkodowania. JeŜeli Wykonawca pokrył tylko część szkody, Zamawiającemu przysługuje pierwszeństwo w zaspokojeniu pozostałej części roszczeń przed roszczeniami regresowymi Wykonawcy. 2. Zamawiający obowiązany jest umoŝliwić Wykonawcy dochodzenie roszczeń regresowych od osoby trzeciej poprzez dostarczenie informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń, a będących w posiadaniu Zamawiającego. 16. Postanowienia końcowe. 1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2011 roku. 2. Wypowiedzenie Umowy nie powoduje wygaśnięcia zawartych wcześniej umów ubezpieczenia. 3. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Wszelkie spory wynikłe z umowy będą rozstrzygały właściwe sądy. 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaŝności. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron i jednym dla Brokera. Zamawiający Wykonawca Broker 16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II. Art. 1. UWAGI WSTĘPNE. Art. 2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II. Art. 1. UWAGI WSTĘPNE. Art. 2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY. Załącznik Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

w wyniku rozstrzygnięcia w dniu... pisemnego przetargu ofertowego nr.. została zawarta umowa następującej treści:

w wyniku rozstrzygnięcia w dniu... pisemnego przetargu ofertowego nr.. została zawarta umowa następującej treści: Załącznik Nr 9 do SIWZ U M O W A G E N E R A L N A U B E Z P I E C Z E Ń K O M U N I K A C Y J N Y C H N r... zawarta w Lublinie w dniu.. roku pomiędzy stronami : Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II. Art. 1. UWAGI WSTĘPNE. Art. 2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II. Art. 1. UWAGI WSTĘPNE. Art. 2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY. Załącznik Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego:

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych - WZÓR - UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu. w Piekarach Śląskich pomiędzy: Gminą Piekary Śląskie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie, ul. świrki 23,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór)

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór) Załącznik Nr 5c do SIWZ dot. CZĘŚCI III UMOWA Nr (Wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Siekierczynie pomiędzy Gminą Siekierczyn z siedzibą w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 271, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI UBEZPIECZENIA nr ZP/N/55/15- projekt

UMOWA USŁUGI UBEZPIECZENIA nr ZP/N/55/15- projekt Dodatek nr 8 do siwz UMOWA USŁUGI UBEZPIECZENIA nr ZP/N/55/15- projekt Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i przeprowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I)

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Załącznik nr 4 Zawarta w dniu... r. w Płońsku pomiędzy: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON: 130377847 UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) 1... 2... zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

2.1 Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres 3 lat od 01.06.2013 do 31.05.2016

2.1 Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres 3 lat od 01.06.2013 do 31.05.2016 II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki Szczegółowe 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełne kompleksowe ubezpieczenie: 1.1 obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne Załącznik Nr 5b do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w, dnia... pomiędzy:..

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I)

UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Załącznik Nr 6 UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Zawarta w dniu... r. w Lubaczowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Adres siedziby: ul. Mickiewicza 168, 37-600

Bardziej szczegółowo

ZP-9/2012 Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór

ZP-9/2012 Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór ZP-9/2012 Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających Załącznik Nr 5c do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających zawarta w, dnia...

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez: Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nidzicy, w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY GENERALNEJ

WZÓR UMOWY GENERALNEJ WZÓR UMOWY GENERALNEJ Niniejsza umowa została zawarta dnia., w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2015-/JO-KE/1625.1. Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA NR

Nr sprawy: 2015-/JO-KE/1625.1. Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA NR W Z Ó R U M O W Y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 201/2017/N/Płock

SIWZ NR 201/2017/N/Płock Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU SIWZ NR 201/2017/N/Płock 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: Wzór umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: 1.. 2.. - zwanym dalej Zamawiającym a..., prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w..pod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr...

WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Załącznik nr 6a wzór umowy dotyczący części I zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo