Postanowienia ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 WZÓR UMOWA GENERALNA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr.. zwana dalej Umową Generalną zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy stronami : Uniwersytetem Warszawskim w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym nr NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: a.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:..., w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr.. została zawarta umowa następującej treści: Postanowienia ogólne Umowa Generalna, zwana dalej Umową reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dotyczące zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych. 2. W zakresie wszelkich spraw związanych z Umową wyłącznym Pełnomocnikiem Zamawiającego jest Broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska , Przedstawicielstwo w Lublinie ul. Wieniawska 6/10, reprezentowany przez: 1

2 Leonarda Pilipczuka Dyrektora Przedstawicielstwa w Lublinie zwany dalej Brokerem. 2 W ramach Umowy strony zobowiązują się, poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki oraz zachowując przepisy ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) dołoŝyć wszelkiej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zakazuje się (pod rygorem niewaŝności) wprowadzania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać opłaty składki ubezpieczeniowej jedynie z tytułu wykonania części Umowy. 3. KaŜda ze stron Umowy moŝe w szczególnie uzasadnionym przypadku wypowiedzieć niniejszą Umowę po zakończeniu pierwszego rocznego okresu ubezpieczeniowego, z zachowaniem 180 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec drugiego rocznego okresu ubezpieczeniowego (tj. na dzień 30 czerwca 2010 roku). 4. Definicje. 1. Udział własny w szkodzie: określona kwotowo lub procentowo wartość odniesiona do kwoty odszkodowania pomniejszająca to odszkodowanie. 2. Konsumpcja sumy ubezpieczenia: kaŝdorazowe zmniejszenie sumy ubezpieczenia danego pojazdu o kwotę wypłaconego odszkodowania. 2

3 3. Zabezpieczenie antykradzieŝowe pojazdów: niezaleŝny, samodzielny mechaniczny lub elektroniczny system zabezpieczenia przeciwkradzieŝowego, który jest sprawny i trwale zamontowany przez stację obsługi posiadającą autoryzację producenta danego zabezpieczenia do montaŝu lub serwisowania zabezpieczeń antykradzieŝowych lub stanowiący fabryczne wyposaŝenie pojazdu. 4. Szkoda całkowita: kradzieŝ (w tym: kradzieŝ z włamaniem, rabunek, rozbój) pojazdu lub szkoda dla której koszty naprawy wyliczone według cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu (bez naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych w programie Audatex oraz cen robocizny w autoryzowanych przez producenta pojazdu zakładach naprawczych (wraz z podatkiem VAT) przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. 5. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia są ryzyka związane z pojazdami mechanicznymi oraz same pojazdy wraz z ich wyposaŝeniem, będące własnością lub w posiadaniu Zamawiającego oraz nowo nabywane przez Zamawiającego w okresie trwania Umowy na podstawie zgłoszenia do ubezpieczenia. 6. Zakres ubezpieczenia. 1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego w zakresie: 1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terenie RP i za granicą (dotyczy państw sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi na zasadzie wzajemności) oraz Zielona Karta (ZK ), 2) Ubezpieczenie auto casco A) Zakres pełny ubezpieczenia auto casco tj.: a) zderzenie się pojazdów, 3

4 b) zderzenie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu, c) uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie (w tym równieŝ włamanie), d) poŝar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody, niezaleŝnie od miejsca ich powstania, e) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, f) uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, g) kradzieŝ pojazdu, jego części lub wyposaŝenia, h) uszkodzenie pojazdu lub jego wyposaŝenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia. B) Sumę ubezpieczenia stanowi wartość rynkowa pojazdu według katalogu Info Expert z miesiąca zawarcia ubezpieczenia. C) Udział własny nie ma zastosowania. D) Konsumpcja sumy ubezpieczenia nie ma zastosowania. E) Zakres terytorialny RP i Europa oraz terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Iranu, Izraela w zaleŝności od rodzaju pojazdu. Na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek zdarzeń wymienionych w 5. Ust. 1 Pkt 2 ppkt Ag i Ah. a) Samochody osobowe, autobusy, mikrobusy RP i Europa oraz terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Iranu, Izraela w zaleŝności od rodzaju pojazdu, b) Pozostałe pojazdy na terenie RP. F) Franszyza integralna w wysokości: 200,-PLN. G) Oględziny pojazdu przy przyjęciu do ubezpieczenia: Wykonawca odstępuje od dokonywania oględzin w następujących przypadkach: a) kontynuacji ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia auto casco u Wykonawcy bez jednego dnia przerwy w okresie ubezpieczenia, 4

5 b) przeniesienia ubezpieczenia pojazdu w ramach ryzyka auto casco od innego Zakładu Ubezpieczeń do Wykonawcy bez jednego dnia przerwy w okresie ubezpieczenia, c) ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, nabytego od autoryzowanego dealera danej marki na terenie RP. H) Wykonawca uznaje zabezpieczenia antykradzieŝowe zamontowane w pojazdach za wystarczające o ile zabezpieczenia są sprawne i zaopatrzone w nie pojazdy były w mijającym okresie ubezpieczone od ryzyka kradzieŝy w poprzednim Zakładzie Ubezpieczeń. I) W przypadku pojazdów nowo - nabywanych lub tych, które w mijającym okresie ubezpieczenia nie posiadały ubezpieczenia auto casco w zakresie ryzyka kradzieŝy Wykonawca akceptuje następujące rodzaje zabezpieczeń antykradzieŝowych: a) jedno sprawne zabezpieczenie antykradzieŝowe w pojazdach osobowych o wartości do ,-PLN, b) dwa sprawne zabezpieczenia antykradzieŝowe w pojazdach osobowych o wartości powyŝej ,-PLN do ,-PLN, c) trzy sprawne zabezpieczenia antykradzieŝowe w pojazdach osobowych o wartości powyŝej ,-PLN, d) jedno sprawne zabezpieczenie antykradzieŝowe w pojazdach innych niŝ osobowe. J) Likwidacja szkód częściowych: wariant serwisowy (na podstawie faktury z zakładu naprawczego, weryfikowanej na bazie Audatex z zastosowaniem oryginalnych części bez amortyzacji). K) Likwidacja szkód całkowitych: a) bez pozostałości ustalenie wysokości szkody w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody, b) przy której występują pozostałości jak w pkt. a) z tym, Ŝe wypłata odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość pozostałości (nieuszkodzonych bądź uszkodzonych w niewielkim stopniu i przedstawiających wartość uŝytkową i majątkową części lub zespołów pojazdu, a takŝe całego pojazdu w stanie uszkodzonym, które mogą być przeznaczone do dalszego uŝytku lub sprzedaŝy; 5

6 wartość pozostałości ustala się na podstawie aktualnych cen notowań rynkowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy uwzględnieniu stopnia ich zuŝycia) z zastosowaniem procedury ustalenia wartości pozostałości po szkodach całkowitych 6 Ust. 1 pkt. 2 ppkt L. L) Procedura ustalenia wartości pozostałości po szkodach całkowitych. Zamawiający dopuszcza dwie równowaŝne opcje ustalania wartości pozostałości po szkodzie (Opcja I lub II ): Opcja I a) W przypadku gdy Zamawiający nie będzie w stanie sprzedać pozostałości po szkodzie za kwotę ustaloną przez Wykonawcę, niezwłocznie (nie później niŝ 30 dni od rozliczenia szkody) przekaŝe Wykonawcy wniosek o wystawienie pozostałości na giełdę np. internetową, b) W przypadku gdy za pośrednictwem giełdy na dane pozostałości złoŝono oferty kupna, zostaną one niezwłocznie przekazane do Zamawiającego i wartość najwyŝszej zaoferowanej ceny będzie przyjęta do rozliczenia szkody jako wartość rynkowa pozostałości, c) W przypadku, gdyby najwyŝsza zaoferowana cena na giełdzie była niŝsza od ustalonej przez Wykonawcę wartości danych pozostałości po szkodzie całkowitej, Wykonawca dopłaci występującą róŝnicę po otrzymaniu odpowiedniego wniosku Zamawiającego. d) W przypadku, gdyby najwyŝsza zaoferowana cena na giełdzie była wyŝsza od ustalonej przez Wykonawcę wartości danych pozostałości po szkodzie całkowitej, Wykonawca wystąpi o zwrot występującej róŝnicy do Zamawiającego. Opcja II: Wykonawca w momencie dokonania wyceny pozostałości po szkodzie całkowitej przekaŝe Zamawiającemu ofertę ich kupna według wartości określonej w wycenie. M) Ochroną ubezpieczeniową (w ramach sumy ubezpieczenia) objęty jest sprzęt stanowiący wyposaŝenie dodatkowe pojazdu np.: radioodtwarzacze, zestawy głośnomówiące itp. zainstalowane w pojazdach, których demontaŝ wymaga uŝycia narzędzi lub przyrządów mechanicznych. Zmiana wyposaŝenia pojazdu, która nie powoduje zmiany wartości pojazdu powyŝej sumy ubezpieczenia nie 6

7 wymaga zgłoszenia do Wykonawcy. Limitem odpowiedzialności w ubezpieczeniu wyposaŝenia dodatkowego jest wartość rzeczywista wyposaŝenia, nie więcej jednak niŝ 20% wartości pojazdu przyjętej do ubezpieczenia. N) assistance (na terenie RP i państw członkowskich Unii Europejskiej) załączane do wybranych przez Ubezpieczającego pojazdów (jako uzupełniające do ubezpieczenia autocasco za dodatkową opłatą) obejmujące co najmniej: a) holowanie pojazdu ubezpieczonego po szkodzie bez limitu kilometrów; limit na jedno zdarzenie do 1500,-PLN (na terenie RP) lub do 1000,-EURO (poza terenem RP), b) parkowanie po szkodzie do momentu dostarczenia pojazdu do naprawy; limit: na jedno zdarzenie do 250,-PLN (na terenie RP) lub do 200,-EURO (poza terenem RP), c) wynajem pojazdu zastępczego (o podobnych parametrach technicznych) na okres naprawy pojazdu ubezpieczonego nie dłuŝej jednak niŝ przez okres 5 dni na jedno zdarzenie, d) zwrot kosztów powrotu z miejsca wypadku i ewentualnego noclegu ubezpieczonego; limit na jedno zdarzenie do 500,-PLN (na terenie RP) lub do 400,-EURO (poza terenem RP). 3) ubezpieczenia NNW kierowców i pasaŝerów. 2. Poszczególne umowy ubezpieczenia, odnośnie kwestii nie uregulowanych w niniejszej Umowie, zawierane będą na podstawie obowiązujących w dniu zawarcia niniejszej Umowy: 1) przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym..., 3) ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco od uszkodzeń (AC) i od kradzieŝy (KR)... 7

8 4) ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów 5) ogólnych warunków ubezpieczenia Assistance Polska.. 6) ogólnych warunków ubezpieczenia Assistance w ruchu zagranicznym Zakres ubezpieczenia - postanowienia dodatkowe. 1. Zakres ubezpieczenia mienia ujętego w 5 Umowy poszerzony zostaje o postanowienia ujęte w poniŝszych klauzulach: 1) Klauzula uznania sumy ubezpieczenia za wartość rynkową Suma ubezpieczenia pojazdu jest równowartością wartości fakturowej zakupu pojazdu nabytego jako fabrycznie nowy, o ile okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy. Wykonawca w okresie do 6 miesięcy okresu eksploatacji uzna przyjętą w umowie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia za wartość rynkową pojazdu. 2) Klauzula zniesienia zasady proporcji Wykonawca dopuszcza moŝliwość zadeklarowania przez Zamawiającego niŝszej o nie więcej niŝ o 10% sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia. Fakt ten nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji. 3) Klauzula wysokości odszkodowania przy płatności ratalnej: NiezaleŜnie od wysokości odszkodowania (odszkodowań), wypłata odszkodowania nie jest uzaleŝniona od wcześniejszego opłacenia składki nie wymaganej do dnia szkody zgodnie z harmonogramem płatności, ani teŝ Wykonawca nie moŝe potrącić składki z odszkodowania. JeŜeli zapłata naleŝnej ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uwaŝa się chwilę złoŝenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek ubezpieczyciela, o ile zlecenie nie zostało zrealizowane. 4) Klauzula likwidacji szkód spowodowanych przez osoby trzecie: Likwidacja szkód spowodowanych przez osoby trzecie nastąpi z polisy auto casco bez oczekiwania na pokrycie szkody w ramach procedury regresowej. 8

9 5) Klauzula rozliczania szkód częściowych: Wypłata odszkodowania moŝe być realizowana na rachunek Wykonawcy lub na rachunek zakładu naprawczego. O Wyborze wariantu decyduje Zamawiający w trakcie procesu likwidacji szkody. 6) Klauzula likwidacji szkód kradzieŝowych: W przypadku szkód kradzieŝowych (pojazdu lub jego części) wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu wysokości szkody bez konieczności oczekiwania na zakończenie postępowania prowadzonego przez organa ścigania. W przypadku gdy wyniki ww. postępowania nie potwierdzą odpowiedzialności Wykonawcy, Zamawiający zwróci nienaleŝnie wypłacone odszkodowanie. W przypadku odzyskania pojazdu lub jego części Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego odszkodowania lub jego części, o ile nie została wcześniej podpisana cesja praw. 7) Klauzula przekroczenia dopuszczalnej prędkości: Wykonawca nie będzie pomniejszał ani nie odmówi wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy kierowca uszkodzonego pojazdu w momencie wystąpienia szkody poruszał się z większą niŝ dozwolona prędkością. 8) Klauzula pokrycia szkód spowodowanych wstrząsami na nierównościach dróg: Wykonawca odpowiada za szkody w wyniku nagłego zdarzenia powstałe w układzie zawieszenia i układzie jezdnym (nie dotyczy uszkodzeń będących konsekwencją długotrwałej jazdy po nierównościach) wskutek wjechania przez pojazd w nierówności na drodze (tzw. dziura ). 9) Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uwaŝa się osoby wchodzące w skład Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Dotyczy auto casco (AC). 10) Klauzula rozstrzygania sporów umowa ubezpieczenia moŝe poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory. W braku zapisu na sąd polubowny spory wynikające z umowy rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 9

10 11) Klauzula zgłaszania szkód zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy ubezpieczenia auto casco z wyjątkiem zdarzeń polegających na kradzieŝy pojazdu. 2. Nie ustalenie wysokości franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego przez Zamawiającego w przypadku danego ubezpieczenia oznacza ich brak. 8. Suma ubezpieczenia. 1. Sumą gwarancyjną w ubezpieczeniu OC jest wartość (minimalna) określona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.). 2. Sumą gwarancyjną w ubezpieczeniu OC waŝnym na terytorium państw naleŝących do Systemu Zielonej Karty (ZK) w odniesieniu do jednego zdarzenia jest równowartość odpowiedzialności cywilnej posiadaczy lub kierowcy pojazdu mechanicznego, określonej przez prawo miejsca zdarzenia, najwyŝej jednak do wysokości minimalnych limitów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, przewidzianych w przepisach prawnych państwa, na terytorium którego miało miejsce zdarzenie, objęte ochroną ubezpieczeniową. 3. Limitem odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC/KR jest suma ubezpieczenia, oszacowana w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. 4. Limitem odpowiedzialności w ubezpieczeniu wyposaŝenia dodatkowego jest wartość rzeczywista wyposaŝenia, nie więcej jednak niŝ 20% wartości pojazdu przyjętej do ubezpieczenia. 5. W ubezpieczeniu NNW górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy jest świadczenie pienięŝne wynoszące, w przeliczeniu na kaŝdą osobę jadącą w pojeździe: 1) ,-PLN w przypadku, gdy osoba doznała 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu, 2) 100,-PLN za kaŝdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznała osoba, 3) 5 000,-PLN w przypadku śmierci osoby w wyniku wypadku, 10

11 4) pozostałe - według ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów Wyszczególnione sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT. 7. Wypłata odszkodowań nastąpi z uwzględnieniem podatku VAT po przedstawieniu rachunku lub faktury VAT do wglądu. 9. Okres ubezpieczenia. 1. Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC. Dla pojazdów nowo nabywanych począwszy od 01 lipca 2008 roku okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia (poprzez fax, lub telefonicznie) i trwa 12 miesięcy, z jednoczesnym rozwiązaniem umowy ubezpieczeniowej w dniu 30 czerwca danego roku ubezpieczeniowego tj.: dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia od 01 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku, dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku, dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia od 01 lipca roku do 30 czerwca 2011 roku. Kolejne okresy ubezpieczenia przy kontynuacji ubezpieczenia po zakończeniu pierwszego okresu ubezpieczeniowego w zaleŝności od pojazdu trwają kolejne 12 miesięcy. 2. Okres ubezpieczenia ZK wynosi co najmniej 15 dni i maksymalnie 12 miesięcy od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia (poprzez fax, lub telefonicznie), nie dłuŝej jednak niŝ czas obowiązywania OC. 3. Okres ubezpieczenia AC/KR/WD i NNW: dla pojazdów nowo nabywanych i wchodzących do ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia (poprzez fax, lub telefonicznie) i trwa do 30 czerwca 2009 roku (dla pojazdów nabywanych przed 01 lipca 2009 roku) lub do ostatniego dnia czerwca danego rocznego okresu ubezpieczeniowego w którym pojazd wszedł do ubezpieczenia (dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia od 01 lipca 2009 roku). 11

12 10. Forma zawarcia ubezpieczenia. 1. Ubezpieczyciel potwierdza ochronę ubezpieczeniową poszczególnych pojazdów polisami lub innymi dokumentami ubezpieczenia, wystawionymi w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 2. Na kaŝdy pojazd wystawiony zostanie Certyfikat (polisa itp.) potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 11. Składka za ubezpieczenie. Stawka za ubezpieczenie poszczególnych grup pojazdów wynosi odpowiednio: 1) ubezpieczenie OC: a) samochody osobowe:., b) samochody cięŝarowo - osobowe:.., c) samochody cięŝarowe o ładowności do 2,5 t:., d) autobusy i mikrobusy:., e) pojazdy specjalne:, f) koparki:, g) przyczepy do 2 t:.., h) naczepy do 2 t:., 2) ubezpieczenie ZK:., 3) składka za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia AC + KR wynosi: a) samochody osobowe:, b) samochody cięŝarowo osobowe:, c) samochody cięŝarowe o ładowności do 2 t:.., d) autobusy i mikrobusy:, 4) składka za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia assistance zakres rozszerzony wynosi: 12

13 a) pojazdy osobowe do 1250 ccm:, b) pojazdy osobowe od 1251 do 1500 ccm:.., c) pojazdy osobowe powyŝej 1500 ccm:.., d) przyczepy campingowe:, e) przyczepy do 400 kg:., f) przyczepy do 2,5 t:., g) pojazdy campingowe oraz cięŝarowe do 850 kg, motocykle:, h) inne zawarte w SIWZ (autobusy):.., 5) składka za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia NNW za kaŝdy pojazd wynosi: a) pojazdy osobowe:, b) pojazdy cięŝarowe:.., c) pojazdy cięŝarowo osobowe:, d) autobusy:., e) pojazdy specjalne, koparki:., 12. Płatność składki. 1. Składka za ubezpieczenia z 12 miesięcznym lub dłuŝszym okresem ochrony płatna jest w czterech równych ratach, w terminach wyznaczonych w poszczególnych polisach ubezpieczeniowych. 2. Składka za ubezpieczenia z okresem ochrony krótszym niŝ 12 miesięcy w ubezpieczeniach OC, AC/KR i NNW liczona jest pro rata za ilość dni udzielanej ochrony i płatna jest jednorazowo w terminie wyznaczonym w poszczególnych polisach ubezpieczeniowych. 3. Rozliczenie składki za dany rok ochrony ubezpieczeniowej nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu danego roku ochrony ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu składki za okres niewykorzystany w przypadku zbycia pojazdu. Zwrot składki naliczany będzie w systemie pro rata za okres niewykorzystany (składka roczna za dany pojazd / 365 x ilość dni niewykorzystanych) bez potrącania kosztów manipulacyjnych. 13

14 Zwrot składki przysługuje w stosunku do pojazdów, z ubezpieczenia których nie było wypłacone odszkodowanie. 4. Przyjęte stawki ubezpieczeniowe stosowane będą w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do doubezpieczenia nowo zakupionych pojazdów oraz do ubezpieczeń krótkoterminowych. 13. Obowiązki Zamawiającego. 1. Zamawiający obowiązany jest zawrzeć ubezpieczenie przedmiotu ubezpieczenia opisanego w 5 Umowy w zakresie określonym w 6 i 7 Umowy. 2. Zamawiający obowiązany jest utrzymywać ubezpieczone pojazdy w naleŝytym stanie technicznym oraz przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostroŝności i ilości zabezpieczeń w pojazdach nowo nabywanych, tj.: 1) jedno sprawne zabezpieczenie elektroniczne lub mechaniczne w pojazdach osobowych o wartości do ,00 PLN, 2) dwa sprawne mechaniczne lub elektroniczne zabezpieczenia w pojazdach osobowych o wartości powyŝej: ,00 PLN do ,00 PLN, 3) trzy sprawne mechaniczne lub elektroniczne zabezpieczenia w pojazdach osobowych o wartości powyŝej: ,00 PLN, 4) jedno sprawne zabezpieczenie elektroniczne lub mechaniczne w pojazdach innych niŝ osobowe. 3. Zamawiający obowiązany jest umoŝliwić przedstawicielowi Wykonawcy (o ile zajdzie taka potrzeba) dokonanie oględzin pojazdów przed zawarciem danej umowy ubezpieczenia. 4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę, za pośrednictwem Brokera, o wszelkich zmianach mogących mieć ewidentny wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody. 14

15 14. Obowiązki Wykonawcy. 1. Wykonawca jest obowiązany przyjmować do ubezpieczenia pojazdy, o których mowa w 5 Umowy, w zakresie określonym w 6 i 7 Umowy. 2. Wykonawca przyjmuje za wystarczające aktualne środki zabezpieczenia antykradzieŝowego we wszystkich pojazdach będących obecnie własnością Zamawiającego. 3. Wykonawca przyjmuje za wystarczające następujące ilości zabezpieczeń w pojazdach nowo nabywanych przez Zamawiającego, tj.: 1) jedno sprawne zabezpieczenie elektroniczne lub mechaniczne w pojazdach osobowych o wartości do ,00 PLN, 2) dwa sprawne mechaniczne lub elektroniczne zabezpieczenia w pojazdach o wartości powyŝej ,00 PLN do ,00 PLN, 3) trzy sprawne mechaniczne lub elektroniczne zabezpieczenia w pojazdach o wartości powyŝej ,00 PLN, 4) jedno sprawne zabezpieczenie elektroniczne lub mechaniczne w pojazdach innych niŝ osobowe. 4. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić likwidację szkód zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń. 5. Wykonawca wypłaca odszkodowanie w sposób zgodny z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczeń. 6. Wykonawca obowiązany jest podać podstawę prawną i uzasadnić na piśmie swoje ustalenia dotyczące wysokości przyznanego odszkodowania lub odmowy jego wypłacenia. 7. Zamawiający, jak i Wykonawca mogą powoływać na własny koszt ekspertów do ustalenia rozmiarów i wysokości szkody. 8. W przypadku dwu odmiennych opinii eksperckich strony mogą powołać neutralnego eksperta. Ekspertyza ta będzie ostateczna i przyjęta przez obie strony. Koszty powołania wspólnego eksperta Zamawiający i Wykonawca pokryją w równych częściach. 15

16 15. Roszczenia regresowe. 1. Z dniem wypłaty odszkodowania, roszczenie Zamawiającego do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi na Wykonawcę do wysokości wypłaconego odszkodowania. JeŜeli Wykonawca pokrył tylko część szkody, Zamawiającemu przysługuje pierwszeństwo w zaspokojeniu pozostałej części roszczeń przed roszczeniami regresowymi Wykonawcy. 2. Zamawiający obowiązany jest umoŝliwić Wykonawcy dochodzenie roszczeń regresowych od osoby trzeciej poprzez dostarczenie informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń, a będących w posiadaniu Zamawiającego. 16. Postanowienia końcowe. 1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2011 roku. 2. Wypowiedzenie Umowy nie powoduje wygaśnięcia zawartych wcześniej umów ubezpieczenia. 3. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Wszelkie spory wynikłe z umowy będą rozstrzygały właściwe sądy. 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaŝności. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron i jednym dla Brokera. Zamawiający Wykonawca Broker 16

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 3 Suma ubezpieczenia 5 Składka 5 Zwrot składki 6

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ubezpieczenia komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY po modyfikacji zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

KM/OW020/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW020/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) należących do klientów indywidualnych oraz do małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej 8. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii 9

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej 8. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii 9 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Umowa ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych KOD: C-AC-01/12 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 3 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) Obowiązują od 1 września 2009-1 - SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Definicje... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo