Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy"

Transkrypt

1 UMOWA WSPÓLNA NR. zawarta w dniu: 2014 r. w Warszawie, zwana dalej Umową między: 1. Biurem Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 3a; 2. Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a; 3. Oddziałem Regionalnym w Gdyni z siedzibą w Gdyni, ul. M.Curie-Skłodowskiej 19; 4. Oddziałem Regionalnym w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Montelupich 3; 5. Oddziałem Regionalnym w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Łęczyńska 1; 6. Oddziałem Regionalnym w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Dojazd 30; 7. Oddziałem Regionalnym w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1; 8. Oddziałem Regionalnym w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Potulicka 2; 9. Oddziałem Regionalnym w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Olszewska 14/20; 10. Oddziałem Regionalnym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32; 11. Oddziałem Regionalnym w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Zjednoczenia 104, zwanymi dalej Zamawiającym, - reprezentowanymi przez. -. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, z siedzibą: ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa, NIP , REGON a Towarzystwem Ubezpieczeń. z siedzibą ul..,., NIP, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez osobę upoważnioną do podpisywania umów w imieniu Wykonawcy, posiadającą stosowne, ważne pełnomocnictwa wystawione przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe: zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru, lub załączonym pełnomocnictwem nr/z dnia, reprezentowanym przez:. - stanowiącymi dalej strony niniejszej umowy, przy udziale: Brokerskiego Centrum Ubezpieczeniowego AMA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszno 12, Warszawa, NIP , REGON zwaną dalej Brokerem. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą pzp pomiędzy wyżej wymienionymi stronami, została zawarta umowa o niżej przedstawionej treści: 1. Postanowienia Generalne 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na odpłatne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ubezpieczenia: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Zamawiającego, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Wymaganym Zakresem Ubezpieczenia i Ofertą Wykonawcy (bez załączników poza szczegółowym formularzem cenowym), stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do umowy. 2. Zakres usług świadczonych na rzecz Zamawiającego jest określony szczegółowo 1

2 w załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia Wymagany Zakres Ubezpieczenia) do umowy. 3. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia: 1) mienia od wszystkich ryzyk, 2) mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), 3) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 4) odpowiedzialności cywilnej ogólnej Zamawiającego, 5) komunikacyjne pojazdów tj. OC (odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu), AC i ASS (Autocasco wraz z Assistance), NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków). 4. Świadczenie usług ubezpieczenia będzie wykonywane zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej przez okres dwóch lat z rocznym odnowieniem i rozliczaniem ubezpieczeń zgodnie z postanowieniami, określonymi w 2 niniejszej umowy. Tym samym cały zakres zamówienia, ulega odnowieniu, po roku (nie wcześniej niż po dacie 31 marca 2015 r.), na rok kolejny (począwszy nie wcześniej niż od daty 01 kwietnia 2015 r.) oraz na następny tj. trzeci rok umowy (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zgodnie z postanowieniami 7 umowy) - na niezmienionych warunkach, w tym co do ceny (stawki/składki dla wszystkich ryzyk objętych niniejszą umową), niezależnie od jakichkolwiek czynników, w tym szkodowości (poza warunkiem opcjonalnego przedłużenia umowy, określonym w 7 umowy). Wszystkie sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialności Wykonawcy na pierwsze ryzyko, określone w załączniku nr 1 (w ramach każdego z ubezpieczanych ryzyk i klauzul), mają zastosowanie na każdy rok trwania niniejszej umowy, tj. ich wyczerpanie się w pierwszym okresie trwania umowy, pozostaje bez wpływu na drugi okres trwania umowy (oraz trzeci w w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zgodnie z postanowieniami 7 umowy). Natomiast sumy ubezpieczenia (określone w systemie sum stałych, w tym dla pojazdów Zamawiającego) będą podlegały aktualizacji na dzień zawarcia umowy i wystawienia dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia (zgodnie z jej postanowieniami), dla każdej z jednostek organizacyjnych Zamawiającego, jak też na każdy roczny okres trwania umowy, z dniem ekspiracji obecnie funkcjonujących u nich Programów Ubezpieczeniowych). Jednocześnie w/w sumy ubezpieczenia obowiązujące w pierwszym roku ubezpieczenia, będą podlegały aktualizacji w ramach odnowienia na drugi rok oraz trzeci rok obowiązywania umowy (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zgodnie z postanowieniami 7 umowy), w tym także w przeciągu całego trwania umowy, z tytułu realizacji doubezpieczeń lub zwrotów mienia, na zasadach określonych w załączniku nr 1 oraz niniejszej umowie. 6. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki z dołożeniem należytej staranności wymaganej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności oraz rzetelnie informować Zamawiającego i jego Brokera, o wynikach swojej działalności oraz informować o statusie poszczególnych roszczeń w toku i wynikach szkodowości zarówno za okres ubezpieczenia, który jest przedmiotem niniejszej Umowy, jak i za okresy wcześniejsze, jeśli były one objęte ubezpieczeniem przez Wykonawcę. 7. Wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo na wniosek Zamawiającego lub Brokera - do każdorazowego sporządzenia raportów dotyczących zakresu realizowanych prac związanych z likwidacją szkód i przesłania go do Zamawiającego za pośrednictwem Brokera. Termin na przygotowanie raportu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zlecenia. 8. Wykonawca zobowiązany jest, zarówno w czasie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego i prowadzonej przez niego działalności, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w trakcie i w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. 9. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku realizacji zamówień uzupełniających, w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, w okresie trwania umowy, Zamawiający przewiduje możliwość ich udzielenia w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy pzp, w tym także na warunkach określonych w załącznikach do niniejszej umowy. 10. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia 2

3 podstawowego (łącznie przez okres dwóch lat trwania umowy). 2. Okres Obowiązywania Umowy Wspólnej 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu w zakresie poszczególnych ubezpieczeń określonych w 1 ust. 3 pkt 1) 4), ochrony ubezpieczeniowej na okres dwóch lat, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2016 r. z rocznym odnawianiem i rozliczaniem ubezpieczeń (polisowaniem) w okresach: nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. (pierwszy rok trwania umowy) oraz nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016r. (drugi rok trwania umowy) w formie Certyfikatów Ubezpieczenia (Rachunków Ubezpieczenia) zwane dalej Rachunkami lub Certyfikatami, zgodnie z postanowieniami jak niżej, a które stanowić będą dokumenty ubezpieczenia w myśl postanowień, zawartych w Załączniku nr Wszystkie potwierdzenia zawarcia ochrony ubezpieczeniowej i rozliczenia, będą dokonywane w formie Rachunków Ubezpieczenia oraz Aneksów do nich (w ramach doubezpieczeń i/lub rozliczania zmniejszenia mienia) - na zasadach określonych w 7 umowy. Przy czym Formularz Rachunku Ubezpieczenia oraz Aneksu do niego - stanowi załącznik nr 3 do umowy. 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu w zakresie ubezpieczeń, określonych w 1 ust. 3 pkt 5) ochrony ubezpieczeniowej na okres dwóch lat zgodnie z terminami ekspiracji obowiązujących polis (umów) ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów lub z dniem rejestracji pojazdu /w przypadku dokonywania zakupów na zasadach określonych w niniejszej umowie, w okresie nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2016 r. 4. Rachunki Ubezpieczenia w zakresie potwierdzenia zawarcia/włączenia do ubezpieczenia oraz jego rozliczania, dla ubezpieczeń, określonych w 1 ust. 3 pkt. 1) 4) - będą wystawiane dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego oddzielnie (tj. w sumie: jedenaście Rachunków Ubezpieczenia na Biuro i poszczególne Oddziały Regionalne Zamawiającego) z przypisaniem odpowiedniej składki, zależnie od przyjętych sum ubezpieczenia dla mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych oraz z przypisaniem odpowiedniej składki (o której podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, każdorazowo będzie decydował Zamawiający) - dla mienia ubezpieczanego w systemie limitów na pierwsze ryzyko oraz ubezpieczenia, o którym mowa w 1 ust. 3 pkt 4). 5. Certyfikaty (Rachunki) Ubezpieczenia dla ubezpieczeń określonych w 1 ust. 3 pkt 1) 4), będą wystawiane na każdy roczny tj. dwunasto-miesięczny okres ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego tj. Biura Prezesa i Oddziałów regionalnych i będą wystawiane oraz dostarczane Zamawiającemu w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty ekspiracji, każdego rocznego okresu ubezpieczenia, wskazanego powyżej. 6. Aneksy do Rachunków Ubezpieczenia dla doubezpieczeń lub rozliczenia zmniejszenia mienia, na zasadach określonych w załączniku nr 1 oraz 7 umowy - będą wystawiane i dostarczane Zamawiającemu w terminie czternastu dni od chwili zgłoszenia do Wykonawcy. 7. Rachunki Ubezpieczenia dla ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW, ASS), o których mowa w 1 ust. 3 pkt 5), o treści uzgodnionej przez Strony po zawarciu niniejszej umowy, będą wystawiane w okresie obowiązywania niniejszej umowy tj. w okresie nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2016r., i w miarę wygasania obowiązujących obecnie polis (umów) ubezpieczenia lub z dniem dokonania zakupów/przejęć nowo włączonych pojazdów. Tym samym będą obowiązywały łącznie przez okres dwudziestu czterech miesięcy z rocznym odnawianiem ubezpieczeń (polisowaniem), licząc od daty ekspiracji obowiązujących polis (umów) ubezpieczenia lub daty rejestracji pojazdu dla pojazdów nowo nabywanych lub przejmowanych, w okresie trwania umowy, tym samym wykraczające poza okres obowiązywania niniejszej umowy tj. poza datę 31 marca 2016 r. 8. Rachunki Ubezpieczenia oraz ewentualne Aneksy do nich (w zakresie możliwych zmian technicznych lub innych) dla ubezpieczeń komunikacyjnych, będą wystawiane i dostarczane Zamawiającemu nie później niż na 7 (siedem) dni przed początkiem okresu ubezpieczenia, dla każdego pojazdu, chyba, że Strony uzgodnią uprzednio na inny termin wystawienia i doręczenia stosownych dokumentów ubezpieczenia. 9. Dokumenty ubezpieczenia, o których mowa w ust. poprzedzających stanowią integralną część umowy i nie mogą zawierać postanowień odmiennych ani dodatkowych niż opisane w SIWZ, niniejszej umowie (w tym załącznikach do umowy). 3

4 10. Każdy z dokumentów ubezpieczenia, wymienionych w ust. poprzedzających, a wystawionych przez Wykonawcę dla Zamawiającego, zostanie podpisany przez Wykonawcę oraz przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego. 3. Stawki i Składki /Warunki Umowy/ 1. Stawki/Składki ubezpieczeniowe z tytułu zawarcia ubezpieczeń wymienionych w 1 niniejszej umowy zostały określone w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy (Oferta Wykonawcy). 2. Wykonawca zobowiązuje się do niezmienności stawek/składek ubezpieczeniowych i warunków ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, w tym również dla przewidywanych zamówień uzupełniających, których Zamawiający będzie dokonywał na podstawie umowy i ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w trakcie trwania przedmiotowej umowy i zgodnie z jej warunkami. 3. Składki, wyliczone zgodnie z sumami ubezpieczenia/ limitami na pierwsze ryzyko oraz sumami gwarancyjnymi, w ramach każdego z ryzyk objętych umową (zgodnie z 1 umowy) i w ramach ekspiracji poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego (zgodnie z 2 umowy) - będą wskazywane każdorazowo w ramach potwierdzenia, rozliczenia oraz odnowienia każdego rocznego okresu, obowiązywania umowy (odpowiednio w ramach pierwszego roku umowy oraz drugiego roku umowy), zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 oraz niniejszej umowy, tj. w postaci Certyfikatów (Rachunków Ubezpieczenia) i Aneksów do tych Rachunków Ubezpieczenia, stanowiących dokumenty ubezpieczenia. 4. Płatność Składek 1. Składka za ubezpieczenia określone w 1 ust. 3 pkt 1) 4), potwierdzana w Rachunku Ubezpieczenia lub Aneksie do niego, płatna będzie jednorazowo w terminie dwudziestu jeden dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego Rachunku Ubezpieczenia lub Aneksu do niego. 2. Składka za ubezpieczenia komunikacyjne (określone w 1 ust. 3 pkt 5), płatna będzie jednorazowo w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego Rachunku Ubezpieczenia lub Aneksu do niego. 3. W przypadku doubezpieczenia na zasadach określonych w załączniku nr 1 oraz 7 umowy - składka płatna będzie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego Rachunku Ubezpieczenia lub Aneksu do niego. 4. Zwroty składek (na zasadach określonych w załączniku nr 1 oraz 7 umowy) - następować będą wyłącznie na podstawie wykazu nieruchomości (wraz z przypisaną im wartością) podanych Wykonawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem Brokera oraz w terminach uzgodnionych przez strony. 5. Obsługa umowy 1. Brokerem obsługującym Zamawiającego jest Brokerskie Centrum Ubezpieczeniowe AMA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszno 12, Warszawa, NIP , REGON Wynagrodzeniem Brokera z tytułu czynności wynikających z uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, w wyniku którego zostanie podpisana niniejsza umowa, a także w ramach wykonywania niniejszej umowy - jest prowizja uzyskana od Wykonawcy, wyłonionego w postępowaniu przetargowym i będącym jednocześnie stroną tej umowy. 3. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy obejmującego świadczeniem usług ubezpieczeniowych, a jedynie czynności, określone w art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.). 4. Wykonawca wyznaczy osoby do obsługi oraz bezpośrednich kontaktów i udzielania informacji w sprawach dotyczących realizacji umowy i pisemnie (lub w inny sposób dopuszczony niniejszą umową) poinformuje o tym Zamawiającego za pośrednictwem Brokera. Osobami wyznaczonymi do prowadzenia spraw ubezpieczeniowych w imieniu Wykonawcy będą osoby, powołane do obsługi spraw w zakresie: 4

5 1) ubezpieczeń majątkowych, 2) ubezpieczeń komunikacyjnych, 3) likwidacji powstałych szkód, Przy czym, wymaga się, aby w ramach likwidacji szkód (pkt 3) - Wykonawca wyznaczył co najmniej 2 dedykowane osoby odpowiedzialne za ten proces, niezależnie od faktu, że mienie Zamawiającego rozlokowane jest na terenie całej Polski. 5. Zamawiający wyznaczy osoby do obsługi oraz bezpośrednich kontaktów i udzielania informacji w sprawach dotyczących realizacji umowy i pisemnie (lub w inny sposób dopuszczony niniejszą umową) poinformuje o tym Brokera. Osobami wyznaczonymi do prowadzenia spraw ubezpieczeniowych w imieniu Zamawiającego będą osoby, powołane do obsługi spraw w zakresie: 1) ubezpieczeń majątkowych, 2) ubezpieczeń komunikacyjnych, 3) likwidacji powstałych szkód. 6. Broker wyznaczy osoby do obsługi oraz bezpośrednich kontaktów i udzielania informacji w sprawach dotyczących realizacji umowy i pisemnie (lub w inny sposób dopuszczony niniejszą umową) poinformuje o tym Zamawiającego. Osobami wyznaczonymi do prowadzenia spraw ubezpieczeniowych w imieniu Brokera będą osoby, powołane do obsługi spraw w zakresie: 1) ubezpieczeń majątkowych, 2) ubezpieczeń komunikacyjnych, 3) likwidacji powstałych szkód. 4. Wykaz osób, o których mowa w ustępach poprzedzających, będzie integralnym załącznikiem niniejszej umowy. 5. Zmiana osób wyznaczonych j.w. powinna zostać przekazana przez każdą ze stron pozostałym stronom na piśmie (lub w inny sposób dopuszczony niniejszą umową). 6. Zmiany Umowy 1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszej umowie oraz w SIWZ, w tym w szczególności w przypadkach i na zasadach określonych poniżej, na co Wykonawca z góry wyraża zgodę tj.: 1) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego; 2) zmiany terminu wykonania usługi wynikająca z działania siły wyższej; 3) wynikające z przepisów prawa w tym zmiany w przepisach prawnych; 4) doubezpieczenia limitów, ustanowionych w systemie na pierwsze ryzyko lub sum gwarancyjnych dla ryzyk lub klauzul podstawowych lub rozszerzających ochronę ubezpieczeniową (określonych w załączniku nr 1 do umowy) dla wszystkich ubezpieczeń, o których mowa w 1 ust. 3 pkt 1) 5) - po ich wyczerpaniu się po szkodach/ szkodzie albo w przypadku gdy z powodów limitów, określonych w 7 ustęp 3 i 4 jn. konieczne będzie doubezpieczenie mienia Zamawiającego na warunkach niniejszej umowy: w obu w/w przypadkach - za zgodą Wykonawcy i na warunkach ustalonych przez strony w drodze negocjacji; 5) Zamawiający dopuszcza zmianę wartości ubezpieczeniowej, w ramach definicji przewidzianych w OPZ-WZU (załącznik nr 1 do umowy) dla mienia objętego ubezpieczeniem w trakcie trwania umowy, gdy zmiana taka będzie zależała od obiektywnych okoliczności i będzie konieczna do wdrożenia, 6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadkach określonych w klauzulach i/lub postanowieniach szczególnych, mających zastosowanie do poszczególnych zakresów ubezpieczenia (zgodnie z 1 ust. 3 pkt 1) 5), a wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w tym w szczególności w przypadkach, które reguluje klauzula połączenia, klauzula płatności składki i daty wpływu, klauzula płatności składki oraz pozostałe, 7) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy ze względów organizacyjnych nastąpi przekazanie lub zbycie w trakcie trwania umowy obiektów objętych umową innemu podmiotowi. W razie przekazania lub zbycia obiektów, o których mowa powyżej strony zgodnie 5

6 ustalają, że Zamawiający w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego Wykonawcy jednostronnie zmodyfikuje niniejszą umowę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 2. Wszelkie zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, jak też potencjalne zamówienia uzupełniające oraz automatyczne doubezpieczenie i rozliczanie zmian w mieniu, jak również opcjonalne przedłużenie ubezpieczenia na kolejne 12 m-cy, które to kwestie uregulowane zostały w 7 niniejszej umowy jn.- będą zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem Brokera i będą potwierdzane i/lub rozliczane poprzez wystawianie Aneksów do Certyfikatów (Rachunków) Ubezpieczenia wystawionych w całym okresie obowiązywania umowy w tym odpowiednio dla pierwszego roku trwania umowy oraz drugiego roku trwania umowy albo trzeciego roku umowy (w razie realizacji opcjonalnego przedłużenia na zasadach omówionych w 7), na zasadach analogicznych do potwierdzenia i rozliczania zawarcia (włączenia do) - ubezpieczenia dla Zamawiającego, określonych w 2, w 7 niniejszej umowy, oraz w trybie i na warunkach określonych w oraz załączniku nr 1 do umowy lub pozostałych jej postanowieniach (w tym rozliczane w terminach uzgodnionych przez strony) - bez potrzeby wystawiania odrębnych aneksów do niniejszej umowy. 7. Przedłużenie umowy na 12 miesięcy oraz klauzule automatycznego doubezpieczenia zwiększenia i rozliczenia zmniejszenia mienia 1. Niniejszym postanawia się, że Zamawiający może dokonać przedłużenia niniejszej umowy na kolejny, 12 miesięczny okres ubezpieczenia, odpowiednio dla każdego z ubezpieczeń, przewidzianych niniejszą umową, pod warunkiem, że całkowita szkodowość za 2 lata obowiązywania umowy, z tym, że policzona na dzień r., ze wszystkich ubezpieczeń, nie przekroczy 70% łącznej składki przypadającej za 2 pełne lata trwania umowy oraz pod warunkiem, że pod pojęciem szkodowości będzie się rozumieć jedynie kwotę wypłaconych odszkodowań wraz z ustalonymi rezerwami - na dzień r. 2. Zgodnie z postanowieniami, zawartymi w ustępie poprzedzającym, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji przedłużenia umowy, wszelkie postanowienia niniejszej umowy wraz z Załącznikami, będą się odnosiły do 3 letniego okresu jej obowiązywania (w tym warunki zakresowe jak i cenowe), zaś potwierdzenie zawarcia ubezpieczeń oraz rozliczenia składki, zostanie dokonane w tym samym trybie jak w przypadku pierwszego oraz drugiego roku trwania przedmiotowej umowy. Tym samym postanawia się, że bez dokonywania osobnych postanowień w tym zakresie, w przypadku dokonania przedłużenia niniejszej umowy na rok kolejny (trzeci rok umowy) wszystkie terminy wskazane w 2 ulegają odpowiedniemu przedłużeniu, odpowiednio: 1) dla ubezpieczeń określonych w 1 ust. 3 pkt 1) 4), nie dłużej niż do r., 2) dla ubezpieczeń określonych w 1 ust. 3 pkt 5), na okres kolejnych 12 m-cy tj. do łącznej długości obowiązywania ubezpieczeń dla każdego z pojazdów wynoszącej: 36 miesięcy oraz według terminów ekspiracji każdego z ubezpieczanych pojazdów, czyli okres wykraczający poza datę r. 3. Klauzula automatycznego doubezpieczenia mienia innego niż pojazdy ubezpieczane ryzykami: OC, AC, ASS i NNW (zgodnie z postanowieniami umowy): (uwaga: dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych, mienie ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka pozostaje objęte ochroną, zgodnie z niniejszym OPZ- WZU, niezależnie od momentu przejścia na Zamawiającego takiego ryzyka, zaś granicą odpowiedzialności jest kwota limitu na pierwsze ryzyko wskazana dla danego rodzaju mienia). 1) Na podstawie niniejszej klauzuli, wprowadzonej analogicznie do postanowień OPZ-WZU, automatycznemu doubezpieczeniu (automatycznej ochronie ubezpieczeniowej udzielanej przez Wykonawcę) podlega mienie zakupione, wynajęte, dzierżawione lub użytkowane na podstawie dowolnej umowy cywilno - prawnej, lub z innego tytułu, przejęte, przejęte w użytkowanie, zarząd (trwały lub tymczasowy), bądź odebrane (w tym w drodze zakupów, zwiększeń, przejęć na 6

7 gruncie postanowień statutowych lub ustawowych, jak też na mocy, których działa Zamawiający, a także wskutek: zmian wartości lub modernizacji, dokonania wyceny lub poniesienia inwestycji/nakładów itp.) z chwilą jego fizycznego lub faktycznego przejęcia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy wspólnej (w tym ochrona dotyczy także sytuacji, w których zwiększenie mienia, rozumiane jw. nastąpi z chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego związanego z tym mieniem), bez względu na wartość, jak też bez konieczności wystawiania dodatkowych dokumentów potwierdzających istnienie ochrony ubezpieczeniowej, jak też b ez konieczności zgłaszania Wykonawcy tych okoliczności lub zmian. 2) Fakt zwiększenia mienia, dokonany w sposób określony powyżej, będzie rozliczany przez Zamawiającego (jako automatyczne doubezpieczenie) w następujący sposób i w następujących terminach: - do 15 dnia każdego 7 miesiąca po każdym półrocznym okresie trwania każdego roku umowy licząc od początku tego okresu, z zastrzeżeniem, że pobierana będzie uśredniona składka, rozliczna w następujący sposób: W przypadku wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca naliczy składkę, w systemie: ½ składki należnej za rok licząc od łącznej sumy składników danej grupy mienia objętej automatycznym doubezpieczeniem. Przy czym składka należna będzie składką należną za 1 pełny rok ubezpieczenia tj. 12 m-cy i rozliczana wg podanego wzoru: :[(Suma ubezpieczenia x stawka roczna w %)/2] tj. (składka należna/2)]= składka do pobrania. Przykład [( zł x 1,2%)/2 =( zł/2)]= 6000 zł. 3) Przedmiotowa klauzula odnosi się do mienia nowego lub nie, przejętego, odebranego, zmodernizowanego oraz zakupionego w istniejącej oraz nowej lokalizacji. 4) Dokładnie w ten sam sposób, jak na zasadach określonych w pkt 1 i 2 oraz 3 i 4 Wykonawca będzie rozliczał (poprzez zwrot składki) za sprzedane, oddane, zlikwidowane itp. - mienie Zamawiającego, tj. takie które przestanie być na jakimkolwiek ryzyku Zamawiającego. 5) Limit automatycznego doubezpieczenia w każdym okresie ubezpieczenia dla mienia w ramach klauzuli (ogólnie) wynosi: 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia Zamawiającego w tym podlimit automatycznego doubezpieczenia dla pojedynczej lokalizacji/pojedynczej nieruchomości, która podlega włączeniu w ramach niniejszej klauzuli wynosi: 100 mln zł, co nie ma jednak wpływu na ograniczenie ilości takich nieruchomości, jakie mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia tj. nie uchybia zakresowi pokrycia wynikającemu z tej klauzuli. 6) Potwierdzenie rozliczenia zmian, określonych niniejsza klauzulą będzie regulowane w trybie określonym w ust. 2 w 6 niniejszej umowy. 4. Klauzula automatycznego doubezpieczenia pojazdów ubezpieczanych ryzykami: OC, AC, ASS i NNW: 1) Na podstawie niniejszej klauzuli, wprowadzonej analogicznie do postanowień OPZ-WZU, automatycznemu doubezpieczeniu (automatycznej ochronie ubezpieczeniowej udzielanej przez Wykonawcę) podlegają nowo włączane do ochrony ubezpieczeniowej - pojazdy, na zasadach określonych w niniejszej części, które wejdą na ryzyko Zamawiającego (poprzez: zakup, przejęcie, itp.) w okresie trwania umowy wspólnej tj. od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2016 r. 2) Fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo włączanego pojazdu, będzie potwierdzany oraz rozliczany przez Zamawiającego (jako automatyczne doubezpieczenie) począwszy od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia (lub z chwilą rejestracji pojazdu) do końca dwunastomiesięcznego okresu, na jaki ma obowiązywać ochrona ubezpieczeniowa, na zasadach i warunkach, określon ych niniejszej części oraz umowie. 3) Przedmiotowa klauzula odnosi się do pojazdów, nowo włączanych do ochrony ubezpieczeniowej, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego. 4) Jednocześnie postanawia się, że w przypadku zbycia/oddania pojazdu przez Zamawiającego Wykonawca będzie rozliczał ubezpieczenie (poprzez zwrot składki), w następujący sposób: 1/. w przypadku ubezpieczenia ryzyk: AC i ASS oraz NNW pro rata za każdy dzień licząc od dnia zbycia/oddania pojazdu, przyjmując za rok również 365 dni i w takim stosunku rozliczając składkę pozostałą do zwrotu oraz 7

8 2/. w przypadku ubezpieczenia ryzyka Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz.U Nr 124 poz z późn. zm.) 5/ Limit automatycznego doubezpieczenia w każdym okresie ubezpieczenia dla mienia w ramach niniejszej klauzuli (ogólnie) wynosi: 50% łącznej sumy ubezpieczenia pojazdów Zamawiającego. 6) Potwierdzenie rozliczenia zmian, określonych niniejsza klauzulą będzie regulowane w trybie określonym w ust. 2 w 6 niniejszej umowy. 8 Pozostałe Postanowienia W sprawach nieuregulowanych SIWZ, w tym zwłaszcza w umowie (w tym załącznikami do umowy) wraz z zamieszczonymi w załączniku nr 1 klauzulami regulującymi zakres i warunki ochrony i ubezpieczeniowe, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 1. OWU Wykonawcy dla mienia od wszystkich ryzyk z dnia.. 2. OWU Wykonawcy dla sprzętu elektronicznego z dnia. 3. OWU Wykonawcy dla odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 4. OWU Wykonawcy dla pojazdów mechanicznych (Autocasco wraz z Assistance).. z dnia.. 5. OWU Wykonawcy dla następstw nieszczęśliwych wypadków Kierowcy i Pasażerów z dnia. oraz odpowiednie przepisy ustawy pzp, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 9. Odstąpienie Lub Rozwiązanie Umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w następujących okolicznościach tj. gdy: 1) zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozpocznie się proces likwidacji firmy Wykonawcy; 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 3) Wykonawca przerwał realizację usługi nie informując o tym pisemnie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż trzydzieści dni; 4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowy w sposób prawidłowy pomimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania go do tego przez Zamawiającego ze wskazaniem stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień niniejszej umowy do czasu podpisania przez Zamawiającego umowy z nowym Wykonawcą, nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy. 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących zaniedbań przy wykonywaniu zadań powierzonych niniejszą umową przez pracowników Wykonawcy, obowiązany jest on zawiadomić przedstawiciela Wykonawcy oraz może on rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 3. Poprzez rażące zaniedbania przy wykonywaniu zadań powierzonych niniejszą umową przez pracowników Wykonawcy, strony rozumieją w szczególności: 1) Umyślną szkodę wyrządzoną przez pracownika Wykonawcy w mieniu Zamawiającego; 2) Wykonywanie obowiązków przez pracownika Wykonawcy w stanie nietrzeźwości lub innym stanie wyłączającym świadomość; 3) Uporczywe zaniedbywanie obowiązków wynikających z umowy, pomimo ustnych i pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego. 4. Zamawiającemu ponadto przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 145 ustawy pzp. 8

9 5. Rozwiązanie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 10. Rozstrzyganie Sporów Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. Postanowienia Końcowe 1. Wszystkie czynności dokonywane przez Strony, w ramach niniejszej umowy wymagają formy pisanej. Forma ta jest zachowana także wtedy, gdy Strony posługują się faxem lub em oraz w inny sposób uzgodniony przez Strony z wykorzystaniem strony internetowej. 2.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego, Wykonawcy i Brokera. 12. Odesłanie Do Załączników 1. Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki w postaci: 1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia Wymagany Zakres Ubezpieczenia (OPZ- WZU) bez załączników 2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy bez załączników (poza szczegółowym formularzem cenowym) 3) Załącznik nr 3 - Formularz Rachunku Ubezpieczenia oraz Aneksu do Rachunku Ubezpieczenia... / Wykonawca / / Zamawiający / /Broker WAM/ 9

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór)

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór) Załącznik Nr 5c do SIWZ dot. CZĘŚCI III UMOWA Nr (Wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Siekierczynie pomiędzy Gminą Siekierczyn z siedzibą w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 271, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr...

WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Załącznik nr 6a wzór umowy dotyczący części I zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne Załącznik Nr 5b do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w, dnia... pomiędzy:..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez: Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nidzicy, w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:...,

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 201/2017/N/Płock

SIWZ NR 201/2017/N/Płock Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU SIWZ NR 201/2017/N/Płock 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach Wzór umowy Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: Miastem Pabianice ul. Zamkowa 16 95-200

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon:

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy:

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy: Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU SIWZ NR 80/EZP/17 NR I DATA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU UE: 2017/S 179-366636 19.09.2017 PAKIET I 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających Załącznik Nr 5c do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających zawarta w, dnia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO postępowanie nr 2421.42.2016.BO Załącznik nr 21a do SIWZ WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR... O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Część I - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia. UMOWA Nr...

Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia. UMOWA Nr... Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Gminą Przemyśl, z siedzibą przy ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl nr ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres zamówienia

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ - wzór umowy WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. podstawa prawna art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO postępowanie nr 2421.42.2016.BO Załącznik nr 21b do SIWZ WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR... O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Część II - Ubezpieczenie komunikacyjne Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr... 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Załącznik nr.. do oferty UMOWA nr... UWAGA: Po podpisaniu należy d o ł ą c z y ć d o o f e r t y! W dniu.... w Zgierzu, pomiędzy: Gminą Miasto Zgierz, z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 wzory dokumentów i oświadczeń

Załącznik nr 3 wzory dokumentów i oświadczeń Załącznik nr 3 wzory dokumentów i oświadczeń Nazwa wykonawcy: Załącznik do oferty na Ubezpieczenie O F E R T A W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1C do specyfikacji...

Załącznik nr 1C do specyfikacji... WZÓR UMOWY GENERALNEJ Część 3 Nr:... Załącznik nr 1C do specyfikacji zawartej w dniu... w Częstochowie pomiędzy: Gminą Miastem Częstochowa z siedzibą 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, NIP: 573-274-58-83,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I)

UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Załącznik Nr 4 UMOWA GENERALNA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Zawarta w dniu... r. w Siemiatyczach pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim Adres siedziby: Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 NIP: 5441437102 REGON : 50658611

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR

UMOWA NR zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Załącznik nr 6a do SIWZ Wzór umowy dotyczącej części II zamówienia Powiat Obornicki z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2A, 64-600 Oborniki nr ewidencyjny NIP: 606-00-72-331,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2015-/JO-KE/1625.1. Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA NR

Nr sprawy: 2015-/JO-KE/1625.1. Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA NR W Z Ó R U M O W Y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I)

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Załącznik Nr 4 Zawarta w dniu... r. w Płońsku pomiędzy : Gminą Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON: 130377847 UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) 1. 2. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr A120-211-227/14/PJ zawarta w dniu... w Gdańsku. pomiędzy. reprezentowanym przez:.

Projekt Umowa nr A120-211-227/14/PJ zawarta w dniu... w Gdańsku. pomiędzy. reprezentowanym przez:. Projekt Umowa nr A120-211-227/14/PJ zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez.. zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy w sprawie zamówienia

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy w sprawie zamówienia Załącznik Nr 3 - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR: z dnia.. pomiędzy Zamawiającym : MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA Sp. o.o. 64-100 LESZNOul. Saperska 23NIP: 6972057367Regon: 411416981zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO Załącznik nr 6 b do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO zawarta w dniu w.., zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO. Urbis Sp. Z o.o., ul. Chrobrego 24-25, Gniezno reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO. Urbis Sp. Z o.o., ul. Chrobrego 24-25, Gniezno reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 7 WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO zawarta w dniu... w Gnieźnie, pomiędzy: Urbis Sp. Z o.o., ul. Chrobrego 24-25, 62-200 Gniezno reprezentowanym przez: -.. zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 162/24/11/2011/NO/Nysa

ZMIANY DO SIWZ NR 162/24/11/2011/NO/Nysa Strona 1 z 5 Wrocław, 01.12.2011r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 162/24/11/2011/NO/Nysa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych - WZÓR - UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu. w Piekarach Śląskich pomiędzy: Gminą Piekary Śląskie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie, ul. świrki 23,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: Wzór umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: 1.. 2.. - zwanym dalej Zamawiającym a..., prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w..pod

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 zawarta w Warszawie, w dniu. pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 3. UMOWA NUMER (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 3. UMOWA NUMER (zwana dalej Umową) ZAŁĄCZNIK NR 7.3. DO SIWZ Znak sprawy: 1/2016/PCM WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 3 UMOWA NUMER (zwana dalej Umową) zawarta w dniu r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 2. została zawarta umowa o wykonanie zamówienia publicznego, zwana dalej Umową, o następującej treści:

ZADANIE 2. została zawarta umowa o wykonanie zamówienia publicznego, zwana dalej Umową, o następującej treści: W dniu. 2015 r. w Zgierzu pomiędzy: ZADANIE 2 Umowa nr o wykonanie zamówienia publicznego na ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

- W z ó r - Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR. zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

- W z ó r - Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR. zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy - W z ó r - UMOWA GENERALNA NR zawarta w dniu...2016 r. w Kielcach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. 25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 51, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 2 UMOWA NUMER

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 2 UMOWA NUMER Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 2 UMOWA NUMER zawarta w dniu r. w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu; 47-400 Racibórz, ul. Kaspera Adamczyka

Bardziej szczegółowo