UMOWA Nr BUIII/342- /08

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr BUIII/342- /08"

Transkrypt

1 UMOWA Nr BUIII/342- /08 zawarta dnia.. w Turawie pomiędzy: 1. Gminą Turawa z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 39c, Turawa, zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. A 2.. zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:. zaś wspólnie zwanych Stronami Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2008/ Zakres usługi obejmuje: 1. Punktualny i bezpieczny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa: Dowóz uczniów ma się odbywać w dni nauki szkolnej na czterech trasach zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ilość przewożonych uczniów została określona w tabeli stanowiącej załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na trasie nr 4 dowozy mają być wykonywane autobusem stanowiącym własność Urzędu Gminy Turawa. 2. Najem autobusu szkolnego: Najem autobusu szkolnego marki AUTOSAN A0909L, numer rejestracyjny OPO 85 TN, numer podwozia SUASW3RAP5S680616, numer silnika 83MO683550, pojemność silnika 4,116 dm 3 o ilości miejsc siedzących 41, jednym miejscu dla kierowcy i jednym miejscu na wózek inwalidzki, kolor pomarańczowy, posiadający ubezpieczenie OC, AC, NW do przewozu dzieci i młodzieży. Przedmiot najmu pozostaje własnością Zamawiającego przez cały okres trwania najmu. Strona 1 z 7

2 3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu: Dowóz uczniów ma się odbywać w dni nauki szkolnej busem 8 - osobowym na trasie Turawa Marszałki, Węgry, Zawada szkoły specjalne i placówki opiekuńczo wychowawcze w Opolu. 4. Przewozy zlecone przez Zamawiającego: W dni wolne od zajęć lekcyjnych wykonawca będzie, w razie potrzeby, wykonywał autobusem stanowiącym własność Urzędu Gminy Turawa przewozy zlecone przez Zamawiającego, a z których korzystać będą zespoły artystyczne, sportowe i inne Szacunkowa ogólna ilość km do przejechania przez 4 autobusy w ciągu jednego dnia wynosi około 470 km; 2. Szacunkowa ogólna ilość km dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu do przejechania w ciągu jednego dnia wynosi około 113 km. 4 Szczegółowe godziny przejazdów autobusów (dojazd i powrót), zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po sporządzeniu planów zajęć w poszczególnych szkołach. 5 Przewoźnik ma możliwość wprowadzenia zmian tras autobusów po uzgodnieniu z Zamawiającym, jeżeli zmiany te zapewnią odpowiedni dojazd do szkół i spowodują bardziej ekonomiczne wykorzystanie autobusów i obniżenie kosztów. 6 W razie awarii autobusu lub busu wykonującego przewóz Wykonawca zobowiązany zostaje do podstawienia w ciągu 40 minut autobusu zastępczego, w przeciwnym wypadku Zamawiający zleca wykonanie usługi innemu przewoźnikowi na koszt Wykonawcy oraz obciąża Wykonawcę karą umowną w wysokości dziennego ryczałtu przejazdu czterech autobusów, zgodnie z ceną podaną w ofercie. 1. Termin realizacji: rok szkolny 2008/2009, 2. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na : r. 3. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na : r. 7 8 Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia oraz sprawny technicznie tabor, warunkujące prawidłową realizację usługi. 1. Wykonawca zobowiązuje się : 9 Strona 2 z 7

3 a. Dowieźć uczniów na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie z ustalonym harmonogramem; b. Zapewnić właściwe i zgodne z przepisami oznakowanie pojazdów przeznaczonych do przewozu uczniów; c. Zapewnić najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy; d. Zrekompensować szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi; 2. Zamawiający zobowiązuje się do : a. zabezpieczenia opieki nad uczniami na trasie przewozu. 10 Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji przewozów innemu przewoźnikowi w razie nie wywiązania się z zadań Wykonawcy na zasadach ogólnych. 11 Z tytułu najmu autobusu Wykonawca zobowiązany jest do : 1. Pokrycia wszelkich kosztów w związku z naprawami uszkodzeń pojazdu wynikłymi w czasie trwania umowy; 2. Dokonywania codziennego przeglądu pojazdu oraz do wykonywania czynności związanych z serwisem i konserwacją pojazdu zgodnie z instrukcją obsługi, zgłaszania na swój koszt do odpowiednich stacji serwisowych w okresie trwania gwarancji. Koszty obsług codziennych oraz usług gwarancyjnych w zakresie nie pokrywanym przez gwaranta obciąża wykonawcę; 3. Prowadzenia pojazdu przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 4. Zachowania wystroju, napisów i reklam znajdujących się na pojeździe w dniu przekazania pojazdu; 5. Zachowania oznaczeń, znaków identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych pojazdu; 6. Uzyskania pisemnej zgody zamawiającego na umieszczenie napisów, reklam lub zmiany wyglądu zewnętrznego pojazdu; 7. Użytkowania pojazdu w pierwszej kolejności do celów uzgodnionych z Zamawiającym, 8. Niedopuszczenia pojazdu do udziału w jakichkolwiek zawodach, wyścigach, lub innych imprezach o podobnym charakterze; 9. Niezwłocznego, nie później jednak niż 48 godzin od daty ujawnienia, powiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku uszkodzenia pojazdu lub powstania wady uniemożliwiającej jego prawidłową eksploatację; 10. W okresie najmu Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu oraz w wynikłymi z tego tytułu naprawami. 12 Z tytułu najmu autobusu Wykonawca: 1. Ponosi pełną odpowiedzialność materialną wynikającą z tytułu eksploatacji pojazdu; 2. Ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich powstałych w związku z eksploatacją pojazdu; 3. Ma prawo do wszelkich dodatkowych ubezpieczeń eksploatowanego pojazdu na własny koszt; 4. Zobowiązuje się do pokrycia zamawiającemu wszelkich strat wynikających z tytułu ewentualnego skonfiskowania, zaginięcia lub uszkodzenia pojazdu, o ile nie zostaną one pokryte przez ubezpieczenia, również wtedy gdy wina leży po stronie Wykonawcy. Strona 3 z 7

4 13 Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia pojazdu OC, AC i NW oraz opłat za korzystanie z dróg krajowych. 14 Z tytułu najmu Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego należności z tytułu: 1. Grzywien i kar nałożonych na Zamawiającego w skutek wykroczeń popełnionych przez Wykonawcę w okresie użytkowania pojazdu; 2. Szkód wynikłych w okresie użytkowania pojazdu przez Wykonawcę z jego winy. 15 Po upływie okresu określonego w 7 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu do siedziby Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obydwie strony. 16 Zamawiający może wypowiedzieć najem autobusu natychmiastowo jeżeli Wykonawca będzie naruszał warunki umowy, a w szczególności: 1. Nie uiści w terminie należności wynikających z najmu autobusu; 2. Dopuści do używania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem warunków technicznych eksploatacji pojazdu. 3. Dopuści do używania pojazdu przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego Zgodnie z ceną podaną w złożonej ofercie Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przejazd dzienny 4-rech autobusów (3 min. 47 miejsca siedzące + 1 min. 90 miejsca siedzące) lub 5 ciu (min. 47 miejsca siedzące) - jako ryczałt dzienny w dni nauki szkolnej kwotę zł, (słownie....) w tym podatek VAT w wysokości zł, (słownie.. ) oraz kwotę w wysokości zł, (słownie....) w tym podatek VAT w wysokości zł, (słownie.. ) za 1 km dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu 2. Kwota podana w ust.1 na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Zamawiającego, zostanie pomniejszona o cenę ryczałtową za 1 dzień wynajmu autobusu w wysokości..zł. (słownie ) w tym podatek VAT w wysokości zł, (słownie ) zgodnie z ceną podaną w ofercie. 3. Rozliczenie przedmiotu umowy 2 ust 1, 2 i 3 nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych wystawionych na koniec każdego miesiąca nauki szkolnej. 4. Faktury należy wystawiać na: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Turawa ul. Opolska 39c NIP: Termin zapłaty faktur strony ustalają na 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Strona 4 z 7

5 6. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Forma zapłaty faktury - przelew na konto Wykonawcy wskazane na fakturze W przypadku gdy w czasie realizacji niniejszej umowy nastąpi znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy, Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia wymienionego w ust Za znaczny wzrost należy przyjąć zmianę ceny paliwa równą lub większą niż 10% ceny bazowej - w sytuacji kiedy cena paliwa osiągnie w/w poziom przez okres minimum 1 miesiąca. 3. Za cenę bazową przyjmuje się cenę oleju napędowego w PKN ORLEN na dzień podpisania umowy tj.. zł netto/litr (zgodnie z cennikiem publikowanym na stronie 4. Zmiany wynagrodzenia następować będą w formie aneksu i faktur korygujących na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zmiany ceny Zgodnie z ceną podaną w złożonej ofercie Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za 1 km, łącznie z wynagrodzeniem kierowcy, dowozu zleconego przez Zamawiającego kwotę zł, (słownie.....) w tym podatek VAT w wysokości zł, (słownie.. ). 2. Rozliczenie przedmiotu umowy ust. 4 nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur na każdy dowóz zlecony przez Zamawiającego 3. Faktury należy wystawiać na: Urząd Gminy w Turawie Turawa ul. Opolska 39c NIP: Termin zapłaty faktur strony ustalają na 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 5. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Forma zapłaty faktury - przelew na konto Wykonawcy wskazane na fakturze Wykonawca zobowiązuje się świadczyć czynności, zgodnie z warunkami umowy wraz z ustawodawstwem odnoszącym się do przedmiotu umowy. 2. Wykonawca wykona przewidziane w umowie usługi zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego, normami państwowymi, UE oraz innymi określonymi w dniu rozpoczęcia przewozów przepisami. 3. Autobusy muszą spełniać określone normy techniczne. 21 Wykonawca będzie wykonywał powierzone mu przez niniejszą umowę obowiązki lojalnie i sumiennie oraz zgodnie z przyjętymi zasadami etyki zawodowej. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ogólną i techniczną realizację zadań. 22 Strona 5 z 7

6 23 1. Dla właściwego wykonania umowy, Wykonawca zapewni podstawowy personel, za którego kwalifikacje ponosi całkowitą odpowiedzialność. 2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem, oraz zobowiązany jest to wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszystkich informacji będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 2. Zamawiający wyraża zgodę na wydelegowanie osób mających istotne znaczenie dla realizacji umowy do odbywania spotkań i konsultacji z personelem Wykonawcy, zgodnie ze wspólnie uzgodnionym harmonogramem Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego są: a. do nadzorowania usługi dowozu uczniów Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Turawie Pan Jerzy Musielak; b. do nadzorowania najmu autobusu Pan Piotr Lis W razie przerwania dowozu uczniów do szkół z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci odszkodowanie z tytułu kar umownych w wysokości 20% wartości niewykonanych usług. 2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych. 27 Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 1. Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie układowe z jego wierzycielami, ustanowiony został syndyk masy upadłościowej 2. Wykonawca zleca wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Wykonawca spóźnia się z wykonaniem przewozów zgodnie z przedstawionym harmonogramem. 4. Zerwanie umowy będzie poprzedzone ostrzegawczym pismem od Zamawiającego powiadamiającym o zaistniałym zamiarze na 14 dni przed terminem zamierzonego wypowiedzenia umowy. 28 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i muszą być zatwierdzone przez obie strony. Strona 6 z 7

7 29 W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 30 Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 31 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 7 z 7

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez: WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR - projekt UMOWA nr..

WZÓR - projekt UMOWA nr.. WZÓR - projekt UMOWA nr.. Załącznik Nr 9 Zawarta dniu... w Skąpem pomiędzy Gminą Skąpe z siedzibą w m. Skąpe 65, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 927-14-00-236, REGON 000539437, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BRVII/341-14/07 Turawa, 02-08-2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny zawarta w dniu.. pomiędzy : Umowa Nr Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny reprezentowaną w niniejszej Umowie przez : zwaną dalej Zamawiającym, oraz.... reprezentowaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr WZÓR UMOWY Nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście Wykonawcą. Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne Umowa nr.. zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Załącznik nr 2 Wzór umowy część B Koleje Śląskie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Gminą Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie z siedzibą przy ul. Kadłubka 12, reprezentowanym przez:

Umowa nr.. Gminą Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie z siedzibą przy ul. Kadłubka 12, reprezentowanym przez: Umowa nr.. zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie z siedzibą przy ul. Kadłubka 12, reprezentowanym przez: Joannę Błachowską-Kurbiel Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP/14/2010. zwanym/ą dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr ZP/14/2010. zwanym/ą dalej Wykonawcą. UMOWA Nr ZP/14/2010 zawarta w dniu 2010 roku w Warszawie, pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, wpis w Rejestrze Instytutów Naukowych nr RIN-II-21/98, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt

Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt UMOWA NR projekt Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim Biurem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersytecki 1, NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa.

Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa programu tematycznego obozu wakacje rekreacyjno survivalowe z paint ballem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON:

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON: Postępowanie nr BZP.2421.18.2014.KP Załącznik nr 6 do SIWZ wzór UMOWA NR zawarta w dniu.pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

U m o w a - projekt ... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr. w trybie przetargu nieograniczonego.

U m o w a - projekt ... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr. w trybie przetargu nieograniczonego. U m o w a - projekt nr postępowania: BZP.2421.15.2012.JS Załącznik nr 6 do SIWZ (sprzątanie pomieszczeń oraz posesji w budynku administracyjnym przy ul. Kuźniczej 49/55 we Wrocławiu). zawarta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013 Załącznik nr 5 - Wzór umowy nr /2013 UMOWA NR /2013 zawarta w dniu...... 2013 r. w Oleśnicy pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, NIP.., REGON..,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr ZZ -... /2014

Wzór umowy. UMOWA Nr ZZ -... /2014 Załącznik nr 6 do siwz Wzór umowy UMOWA Nr ZZ -... /2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin NIP 851-030-96-92,

Bardziej szczegółowo