Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych"

Transkrypt

1

2 Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki przemysłowej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych. Nasze mocne strony to doświadczenie, jakość, stali i zadowoleni klienci na całym świecie. Mając na uwadze istotną rolę, jaką spełniają nasze produkty, podnoszenie ich jakości uczyniliśmy jednym z priorytetowych celów firmy.

3 Historia ważniejsze wydarzenia 1958 Utworzenie Zakładu Przekaźników w Żarach jako oddziału Zakładów Wytwórczych Przekaźników REFA w Świebodzicach Przejęcie Zakładu Przekaźników przez Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL w Zielonej Górze Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Zakład Przekaźników w Żarach Powstanie spółki akcyjnej Relpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach. Prywatyzacja pracownicza w formie leasingu przedsiębiorstwa Debiut Relpol S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Rozpoczęcie produkcji przekaźników w fabryce na Litwie Uzyskanie certyfikatu zgodności systemu wytwarzania z normą ISO Obecnie spółka posiada certyfikat ISO 9001:2009 oraz ISO 14001: Otwarcie nowej linii przekaźników miniaturowych serii RM84/5/ Zakup Przedsiębiorstwa Polon w Zielonej Górze Otwarcie nowej fabryki na Ukrainie Przeniesienie linii do produkcji przekaźników przemysłowych z Litwy do fabryki na Ukrainie Opracowanie i wdrożenie CZIP-PRO, cyfrowych sterowników pól w rozdzielniach średniego napięcia o światowych standardach.

4 Przewaga konkurencyjna nasze mocne strony Kompletny proces rozwoju produktów, własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne, badawcze. Dostosowanie się do wysokich wymagań rynku. Stali partnerzy handlowi, zapewniający długoletni zbyt na nasze wyroby. Pełne zadowolenie Klientów, dzięki szerokiej gamie specjalnych wersji przekaźników. Produkcja wyrobów spełniających wszystkie niezbędne standardy, zgodne z oczekiwaniami naszych Klientów: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, BBJ, VDE, UL, CSA, GOST, LR.

5 Certyfikaty i uznania Mając na uwadze wysokie wymagania rynku oraz pełne zadowolenie naszych klientów, gwarantujemy jakość standardów. Relpol S.A. nieustannie dąży do poprawy jakości oferowanych produktów i usług. Własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne i badawcze w dużej mierze przyczynia się do realizacji naszych założeń. Nowoczesny profil produkcji oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, potwierdzają CERTYFIKATY ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 oraz szeroka gama uznań i certyfikatów.

6 Rozwój firmy Wzrost sprzedaży Wzrost marży Produkty NASZE PLANY Sprzedaż / marketing Kompletny serwis i rozwój wszystkich kanałów dystrybucji. Związki partnerskie. Dynamiczna działalność działu sprzedaży. Badania rynku dla luk rynkowych. Stabilna polityka sprzedaży. Rozwój marki Relpol. Zwiększenie liczby klientów. Produkcja Wprowadzenie procesów optymalizacji technologii produkcji. Zwiększenie efektywności pracy. Ciągły proces poprawy jakości. Logistyka Negocjacje z naszymi dostawcami. Optymalizacja procesów zakupowych Rozwój naszych produktów. Rozwój oznakowania marki produktów.

7 Zakłady produkcyjne Relpol S.A. Obecnie istnieją cztery zakłady produkcyjne Relpol S.A. RELPOL S.A. Żary / Polska Przekaźniki miniaturowe, plastikowe i metalowe części, obsługa logistyczna RELPOL S.A. Zakład Polon Zielona Góra / Polska Cyfrowe zabezpieczenia, monitory promieniowania Relpol Elektronik Mirostowice Dolne / Polska Produkty elektroniczne i krótkie serie linii montażowych DP Relpol Altera Czerniachów / Ukraina Produkty elektroniczne i krótkie serie linii montażowych

8 Spółki zależne dystrybucyjne w GK Relpol RELPOL M Mińsk / Białoruś RELPOL ELTIM Sankt-Petersburg / Rosja RELPOL ALTERA Kijów / Ukraina

9 Struktura zatrudnienia w GK Relpol na

10 Aktualna oferta przekaźniki elektromagnetyczne przekaźniki interfejsowe przekaźniki czasowe i nadzorcze cyfrowe zabezpieczenia przekaźniki programowalne NEED styczniki wyłączniki silnikowe monitory promieniowania ograniczniki przepięć przekaźniki półprzewodnikowe zasilacze impulsowe

11 Prezentacja danych za I półrocze 2015 r. Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i marża Struktura sprzedaży Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Czynniki wpływające na działalność grupy kapitałowej Ceny miedzi Kurs euro Podsumowanie za pierwsze półrocze 2015 r.

12 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania skonsolidowanego GRUPA KAPITAŁOWA RELPOL w tys. zł w tys. zł % Za pierwsze półrocze okres od do Za pierwsze półrocze okres od do Zmiana I P 2015/ I P 2014 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,70% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,26% Zysk (strata) brutto ,39% Zysk (strata) netto ,58% SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na Stan na Aktywa razem ,30% Zobowiązania długoterminowe ,53% Zobowiązania krótkoterminowe ,65% Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,71% Kapitał zakładowy ,00%

13 Skonsolidowany rachunek zysków i strat od do I półrocze (rok bieżący) od do I półrocze (rok ubiegły) dynamika Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,70% Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,46% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,49% Koszty sprzedaży ,75% Koszty ogólnego zarządu ,84% Zysk (strata) ze sprzedaży ,50% Pozostałe przychody operacyjne ,79% Pozostałe koszty operacyjne ,53% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,26% Przychody finansowe ,05% Koszty finansowe ,97% Zysk (strata) brutto ,39% Podatki ,46% Pozostałe zmniejszenia zysku ,00% Zysk (strata) netto ,58% (Zyski) straty przypadających na udziały nie dające kontroli ,83% Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej ,21%

14 Przychody ze sprzedaży GK Relpol w mln euro Rok Przychody w mln euro , , , , , , , , , , , , , ,10 I P ,00

15 Przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i marża brutto na sprzedaży

16 Sprzedaż produktów, towarów i usług Ameryka Pn. 0,55 % Europa* 49,64 % Afryka 2,41% Polska 32,42 % Rosja 11,68% Azja 2,18 % Ameryka Pd. 1,02 % Australia 0,10% * Europa wykazano udział w sprzedaży pozostałych państw europejskich bez zaprezentowanego odrębnie udziału Polski i europejskiej części Rosji.

17 Struktura sprzedaży I P 2015 w tys. zł I P 2014 w tys. zł Polska ,42% ,22% Sprzedaż na rynkach zagranicznych w tym: ,58% ,78% Europa w tym: ,32% ,91% Niemcy ,65% ,62% Rosja ,68% ,12% Azja ,18% ,62% Ameryka Północna 316 0,55% 548 1,02% Ameryka Południowa 591 1,02% 281 0,52% Australia i inne ,51% 378 0,71% Ogółem ,00% ,00% Wzrost sprzedaży krajowej o 11,8% Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych o 5,8%. Wzrost sprzedaży do Niemiec o 24,6%. Spadek sprzedaży do Rosji o 34,2%.

18 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA r r. dynamika (rok bieżący) ( rok ubiegły) Aktywa trwałe (długoterminowe) ,76% Rzeczowe aktywa trwałe ,00% Nieruchomości inwestycyjne 0 0 Wartości niematerialne ,15% Aktywa finansowe ,95% Należności długoterminowe ,67% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ,25% Zapasy ,75% Należności z tytułu dostaw i usług ,00% Należności pozostałe ,26% Inwestycje krótkoterminowe ,00% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,75% Rozliczenia międzyokresowe ,60% Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 Aktywa obrotowe razem ,25% SUMA AKTYWÓW ,30%

19 PASYWA r r. dynamika (rok bieżący) ( rok ubiegły) Kapitał własny jednostki dominującej ,71% Kapitał podstawowy ,00% Zyski zatrzymane w tym: ,91% a) Kapitał zapasowy ,87% b) Kapitał z aktualizacji wyceny ,96% c) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych ,63% d) Zysk/strata z lat ubiegłych ,61% e) Wynik roku bieżącego ,21% Kapitały udziałowców mniejszościowych ,16% Zobowiązania długoterminowe ,53% Oprocentowane kredyty i pożyczki ,72% Zobowiązania z tytułu leasingu ,35% Rezerwy za pozostałe zobowiązania długoterminowe ,59% Rezerwy na pozostałe zobowiązania ,66% Zobowiązania krótkoterminowe ,65% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,39% Zobowiązania z tytułu leasingu ,85% Pozostałe zobowiązania ,92% Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek ,18% Rezerwy za pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ,03% SUMA PASYWÓW ,30%

20 Skonsolidowane wskaźniki płynności i rentowności Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I P 2015 I P 2014 Płynność bieżąca Płynność szybka Poziom kapitału pracującego Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe Aktywa bieżące zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe Aktywa bieżące zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie 2,69 2,67 1,57 1,59 111,8 116,2 Wskaźniki płynności są na wysokim i stabilnym poziomie. Grupa kapitałowa nie ma problemu z realizacją zobowiązań. Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I P 2015 I P 2014 Rentowność brutto na sprzedaży Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * 100% 23,5% 23,4% Rentowność na sprzedaży Wynik na sprzedaży/ sprzedaż *100% 8,3% 7,5% Rentowność netto sprzedaży Wynik netto/ sprzedaż *100% 5,8% 5,8% ROE ROA Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100% Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100% 8,3% 7,0% 5,9% 4,9% Grupa kapitałowa poprawiła wskaźniki rentowności. Rentowność brutto sprzedaży i rentowność netto sprzedaży są nieco lepsze w porównaniu z danymi roku ubiegłego. Wskaźniki ROA i ROE wzrosły odpowiednio o 1,0 i 1,3 punktu procentowego.

21 Czynniki wpływające na działalność grupy kapitałowej CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE: poziom i wahania kursów walut, koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie, poziom nakładów na inwestycje, poziom cen na rynku surowców (miedź, srebro, ropa), rozwój branży fotowoltaicznej, poprawa sytuacji w Rosji i na Ukrainie. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE: dostosowanie poziomu kosztów do aktualnej koniunktury na tynku, zwiększenie udziałów rynkowych w oparciu o ofertę produktową, pozyskanie nowych klientów na obecnych i nowych rynkach, pozyskanie klientów dla nowego CZIP-a, poprawa rentowności wyrobów,

22 Cena miedzi w USD/t w okresie od do r..

23 Kurs euro w okresie od do r..

24 Podsumowanie wyników za I półrocze 2015 r. Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Jedno z najlepszy pod względem przychodów i zysków półrocze w działalności grupy kapitałowej, Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 7,7% w stosunku do I półrocza 2014 r. Wzrost zysku na działalności operacyjnej o 5,3 % w stosunku do I półrocza 2014 r. Wzrost skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o 12,2 % w stosunku do I półrocza 2014 r., Wzrost ROE o 1,3 punktu procentowego, Wzrost ROA o 1,0 punkt procentowy, Przeniesienie na Ukrainę linii do montażu przekaźników przemysłowych, Wzrost sumy bilansowej o 16% i kapitałów własnych o 15%,

25 Podsumowanie wyników za I półrocze 2015 r. Dane jednostkowe Relpol S.A. Najwyższy w historii spółki poziom przychodów ze sprzedaży, Wzrost przychodów ze sprzedaży o 15,6% w stosunku do I półrocza 2014 r., Wzrost zysku na działalności operacyjnej o 22,4% w stosunku do I półrocza 2014 r., Wzrost zysku netto o 17,7 % w stosunku do I półrocza 2014 r., Wzrost ROE i ROA, Wzrost sumy bilansowej o 5,7%, Wypłacenie z zysku za rok 2014 najwyższej w historii spółki dywidendy, Przeniesienie do spółki na Ukrainie linii do montażu przekaźników przemysłowych, Otrzymanie Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Expopower 2014 dla systemów bramek radiometrycznych jako najlepszego zabezpieczenia wykrywającego pierwiastki promieniotwórcze. Poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i rozwój wyrobów.

26 Akcjonariat na dzień

27 Notowania Relpol S.A. i WIG Wskaźniki giełdowe r. Wartość księgowa w tys. zł Wartość rynkowa w tys. zł Kurs akcji 6,45 C/WK 0,90 C/Z 10,90 Stopa dywidendy 5,9% Ilość akcji w obrocie w szt

28 Certyfikat wiarygodności biznesowej dla Relpol S.A.

29 Złoty Medal Expopower 2014 dla Stacjonarnych monitorów promieniowania

30 Certyfikat za warunki w środowisku pracy W wyniku pozytywnie zakończonego audytu warunków i środowiska pracy spółka otrzymała certyfikat Achievement award: Badaniu poddano obszary: 1. Warunków pracy 2. Stawek płacowych i czasu pracy 3. Warunków BHP 4. Systemu zarządzania 5. Środowiska pracy

31 Kontakt Relacje Inwestorskie Danuta Sadko Biuro Zarządu Tel