INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki na rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki na rok szkolny 2014/2015 1

2 2

3 Drodzy uczniowie! Przed Wami ważny krok w kolejny etap kształcenia i jednocześnie przygotowanie do wyboru przyszłego zawodu. W podjęciu tak ważnej decyzji pomoże Wam wydany Informator o szkołach prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki na rok szkolny 2014/2015. Przedstawiamy w nim kryteria przyjęć uczniów do szkół oraz prezentujemy wszystkie typy szkół i kierunki kształcenia. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powinien być dobrze przemyślany, uwzględniać Wasze zainteresowania, zdolności i możliwości. Pamiętajcie, aby przy podejmowaniu decyzji nie kierować się wyborami koleżanek i kolegów. To Wasz wybór i Wasze życie. Zachęcam do skorzystania z porad specjalistów zajmujących się doradztwem zawodowym. Oni określą Wasze możliwości osobowościowe oraz predyspozycje do wykonywania zawodu. Proponuję również, abyście skorzystali z organizowanych przez poszczególne szkoły ponadgimnazjalne dni otwartych, a także z innych form prezentowania ofert i dorobku tych szkół. Wybór kierunku kształcenia będzie miał wpływ na Waszą przyszłość, na wybór dalszej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Warto więc zadąć sobie kilka pytań: Kim chcę zostać? Co robić? Jaka praca da mi satysfakcję? Pytania te mogą wydawać się Wam odległe, jednak decyzję o wyborze szkoły musicie podjąć już dziś. Nasze szkoły mają znakomitą bazę dydaktyczną. Reprezentują wysoki poziom nauczania, o czym świadczy jeden z najwyższych wskaźników zdawalności egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych zarówno w województwie podlaskim jak i w kraju. Życzę Wam, abyście dokonali trafnego wyboru, a przygotowana oferta edukacyjna spełniła Wasze oczekiwania. Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki 3

4 4

5 SYSTEM KSZTAŁCENIA Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych Nauka trwa 6 lat. Szkoła o sześcioletnim cyklu nauczania, na podbudowie programowej szkoły podstawowej, dająca wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum, umożliwiająca przystąpienie do egzaminu maturalnego. W szkole prowadzone jest kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i ogólnoplastycznych: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania, sztuka stosowana. Zasadnicze szkoły zawodowe Nauka trwa 3 lata. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego. Licea ogólnokształcące Nauka trwa 3 lata. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego. Technika Czteroletnie technika dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoły policealne Nauka trwa do 2,5 roku i uzależniona jest od rodzaju podbudowy szkoły średniej. Ukończenie szkoły umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. Kształcenie odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym-wieczorowym i zaocznym. Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat lub ukończenie 18 lat przypada w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Organizowane są dla dorosłych. Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. 5

6 OGÓLNE ZASADY PRZYJĘĆ DO SZKÓŁ Wymagane dokumenty Kandydaci do szkół składają bezpośrednio w wybranej szkole niżej wymienione dokumenty: - podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL oraz wskazaniem zawodu przy przyjęciu do technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej, - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie /dotyczy zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej/, skierowanie na badania wydawane są w sekretariatach szkół, - świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły, - 2 lub 3 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem), - zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Ponadto: - kwestionariusz z wnioskiem o miejsce w internacie, - ewentualnie inne dokumenty wymagane przez szkołę. Terminy Zgodnie z zarządzeniem Nr 22/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych obowiązują niżej podane terminy: 1/ szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży : - składanie dokumentów: od 23 kwietnia do 30 maja 2014 r. do godz składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami: od 2 do 13 czerwca 2014r. do godz składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 27 czerwca oraz od 30 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godz ogłoszenie listy przyjętych: 3 lipca 2014 r. o godz potwierdzenie przez kandydata woli podjęci nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 4 do 7 lipca 2014 r. do godz ogłoszenie wolnych miejsc: 8 lipca 2014 r. o godz składanie dokumentów: od 9 do 10 lipca 2014 r. do godz ogłoszenie listy przyjętych : 10 lipca 2014 r. o godz Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do szkół dla dorosłych, szkół policealnych określa dyrektor szkoły w uzgodnieniu ze starostą. Szczegółowe informacje znajdować się będą na stronach internetowych i w sekretariatach szkół. 6

7 Kryteria przyjęć do szkół 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują: - kryteria ustalone w zarządzeniu Nr 22/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, - kryteria ustalone przez szkołę, a dotyczące wyboru 3 zajęć edukacyjnych (przedmiotów) branych przy ustaleniu punktów za oceny. 2. O przyjęciu do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do szkół policealnych decydują kryteria ustalone przez szkoły. Szczegółowe informacje są udzielane w sekretariatach szkół. 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: 1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono Indywidualny program lub tok nauki, 3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 4. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów. Maksymalna liczba punków możliwych do uzyskania wynosi pkt 1) Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum pkt 2) Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - 60 pkt - ocena celująca - 15 pkt. - ocena bardzo dobra - 13 pkt. - ocena dobra - 10 pkt. - ocena dostateczna - 6 pkt. Wybrane do punktacji 3 zajęcia edukacyjne (przedmioty) przez poszczególne szkoły zostały określone w dalszej części informatora przy prezentacji każdej szkoły. 7

8 3) Osiągnięcia ucznia - 40 pkt a) ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt b) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka białoruskiego i francuskiego, informatyki, plastyki, a także w konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej: - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt - finalista konkursu wojewódzkiego - 11 pkt c) uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach wiedzy innych niż wymienione w ust. 3, lit. b, organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 7 pkt.) na szczeblu: - powiatowym - 4 pkt - wojewódzkim - 5 pkt - ponadwojewódzkim - 6 pkt - ogólnopolskim - 7 pkt (w lit.c punktowane są również: konkurs Papież Słowianin oraz Olimpiada Myśli Jana Pawła II szczebel wojewódzki lub ogólnopolski, a także laureaci III etapu konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej szczebel ogólnopolski) d) uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 6 pkt) na szczeblu: - powiatowym - 3 pkt - wojewódzkim - 4 pkt - ponadwojewódzkim - 5 pkt - ogólnopolskim - 6 pkt e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego (pod warunkiem, że jest to działanie długofalowe - co najmniej 1 rok) - 5 pkt Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uczniów można uzyskać telefonicznie w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, pod nr tel wew. 67, w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Łomży pod nr tel oraz w sekretariatach poszczególnych szkół. 8

9 Wykaz szkół i placówek oświatowych: Nazwa jednostki: 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem 3. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 4. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza strona: w Ciechanowcu 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała 15 Wyszyńskiego w Czyżewie 7. Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie 16 9

10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem ul. Mickiewicza 1B Wysokie Mazowieckie tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem jest placówką udzielającą profesjonalnej pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Jednym z zadań poradni jest wsparcie w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej. Korzystanie z pomocy placówki jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Pomoc przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie powiatu wysokomazowieckiego. W ofercie w tym zakresie jest: udostępnianie informacji zawodowych o kierunku kształcenia, zawodach, rynku pracy (informatory, ulotki, internetowe bazy danych), prowadzenie w poradni indywidualnego doradztwa dla uczniów i ich rodziców, a w tym: - określenie zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych, - badanie osobowości, temperamentu, uzdolnień, intelektu, kompetencji społecznych, - określenie ograniczeń zdrowotnych uniemożliwiających podjęcie nauki, Indywidualne spotkanie, które obejmuje wywiad, swobodną rozmowę, obserwację, diagnozę trwające ok. 1h. Spotkań może być kilka; prowadzenie doradztwa zawodowego grupowego na terenie szkół lub poradni: - warsztaty dla uczniów (jedno-lub kilkudniowe) - prelekcje dla rodziców Dla uczniów kończących gimnazjum z ograniczeniami zdrowotnymi wydawane są opinie w sprawach ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia. Opinie wydaje się na podstawie diagnozy przeprowadzonej w poradni oraz zaświadczenia lekarskiego. 10

11 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem ul Lecia Wysokie Mazowieckie tel Liceum ogólnokształcące miejsc Profile kształcenia: - klasa humanistyczna - 30 miejsc - klasa matematyczno-fizyczna - 30 miejsc - klasa biologiczno-chemiczna - 30 miejsc - klasa matematyczno-geograficzna - 30 miejsc - klasa historyczno-geograficzna - 30 miejsc - klasa językowa - 30 miejsc - klasa sportowa - 30 miejsc - klasa mundurowa - 30 miejsc Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - 30 miejsc Szkoła policealna kształcąca w zawodach: - 60 miejsc - technik informatyk - 30 miejsc - technik administracji - 30 miejsc Szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodzie: - technik informatyk - 30 miejsc Przy obliczaniu liczby punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum bierzemy obowiązkowo język polski, wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz trzy przedmioty wybrane przez szkołę w zależności od profilu klasy spośród: matematyka, historia, WOS, biologia, geografia, fizyka, chemia, jeden język obcy Nauczane w szkole języki obce to: język angielski, język niemiecki, język rosyjski. W szkole funkcjonuje stołówka. 11

12 Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Władysława Pelca Wysokie Mazowieckie tel , Technikum kształcące w zawodach: miejsc - technik rolnik - 30 miejsc - technik pojazdów samochodowych - 30 miejsc - technik mechatronik - 30 miejsc - technik architektury krajobrazu - 30 miejsc - technik cyfrowych procesów graficznych - 30 miejsc - technik organizacji reklamy - 30 miejsc Zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach: miejsc - mechanik pojazdów samochodowych - 30 miejsc - rolnik - 30 miejsc - oddział wielozawodowy - 30 miejsc - kucharz - 30 miejsc Szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik pojazdów samochodowych - 30 miejsc Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - 30 miejsc W szkole będą organizowane zawodowe kursy kwalifikacyjne w zawodach: sprzedawca, monter mechatronik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator obrabiarek skrawających, kucharz, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauczane w szkole języki obce to: język angielski, język niemiecki, język rosyjski. Przy obliczaniu liczby punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum bierzemy obowiązkowo język polski, wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i trzy przedmioty do wyboru spośród: język obcy, matematyka, historia, fizyka z astronomią, informatyka, biologia. Kandydaci do klasy wielozawodowej przy złożeniu dokumentów powinni przedstawić zaświadczenie o miejscu odbywania praktyk. Kandydaci do szkół dla dorosłych będą przyjmowani na podstawie świadectwa ukończenia szkoły i rozmowy kwalifikacyjnej. W szkole będzie możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii -T lub B w zależności od zawodu: rolnik - T, mechanik pojazdów samochodowych - B, technik rolnik - T, technik pojazdów samochodowych B, technik architektury krajobrazu- T. W uzasadnionych przypadkach szkoła może zaproponować zmianę kierunku kształcenia. 12

13 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 4, Wysokie Mazowieckie tel./fax Technikum kształcące w zawodach: miejsc technik ekonomista - 30 miejsc technik budownictwa - 30 miejsc technik technologii żywności - 30 miejsc technik hotelarstwa - 30 miejsc technik żywienia i usług gastronomicznych - 30 miejsc technik informatyk - 30 miejsc technik przetwórstwa mleczarskiego - 30 miejsc technik usług fryzjerskich - 30 miejsc technik logistyk - 30 miejsc fototechnik - 30 miejsc technik prac biurowych - 30 miejsc W szkole będą organizowane zawodowe kursy kwalifikacyjne w zawodach: technik informatyk, technik technologii żywności, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauczane w szkole języki obce to: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski. Przy obliczaniu liczby punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum bierzemy obowiązkowo język polski, wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i trzy przedmioty do wyboru z spośród: jeden język obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka. W uzasadnionych przypadkach szkoła może zaproponować kandydatowi zmianę kierunku kształcenia. Szkoła posiada internat dla dziewcząt - 25 miejsc. 13

14 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu ul. Szkolna 8, Ciechanowiec tel Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych : w zawodzie plastyk o specjalizacji reklama wizualna - 30 miejsc Liceum ogólnokształcące: - 90 miejsc Profile kształcenia: - klasa humanistyczna - 30 miejsc - klasa matematyczno-przyrodnicza - 30 miejsc - klasa wojskowo- sportowa - 30 miejsc Technikum kształcące w zawodach: - 90 miejsc - technik żywienia i usług gastronomicznych - 30 miejsc - technik usług fryzjerskich - 30 miejsc - technik rolnik - 30 miejsc Zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach: - oddział wielozawodowy - 30 miejsc Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (profil ogólny) - 30 miejsc Szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodach: - technik administracji - 30 miejsc - technik turystyki wiejskiej - 30 miejsc - opiekun w domu pomocy społecznej - 30 miejsc Nauczane w szkole języki obce to: - angielski, - niemiecki, - rosyjski, - francuski. Przy obliczaniu liczby punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum bierzemy obowiązkowo język polski, wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i trzy przedmioty do wyboru z spośród: jeden język obcy, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, historia, biologia, geografia. Kandydaci do ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych przyjmowani będą na podstawie wyników egzaminu wstępnego przeprowadzonego w dniach 2-3 czerwca 2014 r. W szkole będzie kontynuowany jeden język obcy a drugi będzie do wyboru. Regulamin i wymagania egzaminu sprawnościowego przy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego o profili wojskowosportowym znajduje się na stronie internetowej szkoły. W uzasadnionych przypadkach szkoła może zaproponować kandydatom zmianę kierunku kształcenia. Szkoła posiada internat ze stołówką 86 miejsc 14

15 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie Czyżew ul. Niepodległości 3 tel Liceum ogólnokształcące: miejsc Profile kształcenia: - klasa politechniczna - 30 miejsc - klasa humanistyczno-prawna - 30 miejsc - klasa medyczna - 30 miejsc - klasa lingwistyczna - 30 miejsc Technikum kształcące w zawodach: miejsc - technik żywienia i usług gastronomicznych - 30 miejsc - technik informatyk - 30 miejsc - technik agrobiznesu - 30 miejsc - technik ekonomista - 30 miejsc Zasadnicza szkoła zawodowa : - oddział wielozawodowy - 30 miejsc Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (profil ogólny) - 30 miejsc Szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodach: - 90 miejsc - technik informatyk - 30 miejsc - technik turystyki wiejskiej - 30 miejsc - technik rachunkowości - 30 miejsc W szkole będą organizowane zawodowe kursy kwalifikacyjne w zawodach: kucharz, rolnik. Nauczane w szkole języki obce to: angielski, niemiecki, rosyjski. Przy obliczaniu liczby punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum bierzemy obowiązkowo język polski, wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i trzy przedmioty do wyboru z spośród: jeden język obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka i chemia. W uzasadnionych przypadkach szkoła może zaproponować kandydatowi zmianę kierunku kształcenia. 15

16 Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie Sokoły tel Liceum ogólnokształcące o profilu mundurowym policyjno-pożarniczym - 30 miejsc Technikum kształcące w zawodach: miejsc technik rolnik - 30 miejsc technik ekonomista - 30 miejsc technik architektury krajobrazu - 30 miejsc technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 30 miejsc technik handlowiec - 30 miejsc Zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach: - 80 miejsc - rolnik -30 miejsc - oddział wielozawodowy - 30 miejsc - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej /klasa integracyjna/ - 20 miejsc Szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodach: miejsc - technik informatyk - 30 miejsc - technik administracji - 30 miejsc - technik turystyki wiejskiej - 30 miejsc - technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 30 miejsc - asystent osoby niepełnosprawnej - 30 miejsc - opiekun medyczny - 30 miejsc - technik rachunkowości - 30 miejsc W szkole będą organizowane zawodowe kursy kwalifikacyjne w zawodach: rolnik, pracownik pomocy obsługi hotelowej, technik rolnik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik turystyki wiejskiej, W technikum kształcącym w zawodzie technik rolnik w klasie I w ramowym programie nauczania jest możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii T. Nauczane w szkole języki obce to: - angielski, - rosyjski, - niemiecki. Przy obliczaniu liczby punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum bierzemy obowiązkowo język polski, wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i trzy przedmioty do wyboru z spośród: jeden język obcy, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia. W uzasadnionych przypadkach szkoła może zaproponować zmianę kierunku kształcenia. Szkoła posiada internat ze stołówką - 46 miejsc 16