MONITORING I ANALITYKA W BADANIACH SRODOWISKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING I ANALITYKA W BADANIACH SRODOWISKOWYCH"

Transkrypt

1 MONITORING I ANALITYKA W BADANIACH SRODOWISKOWYCH Jacek NAMIEŚNIK Katedra Chemii Analitycznej znej,, Wydział Chemiczn czny, Politechnika Gdańsk ska, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk sk; tel: : ; 10; fax: : ; pg.gda.pl /Katedry/Analityczna/analit.htm

2 ANALITYKA CHEMICZNA BADANIA PODSTAWOWE BADANIA STOSOWANE EDUKACJA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DOSTĘPNE TECHNIKI I METODYKI ANALITYCZNE

3 Wzajemne oddzialywania pomiedzy spoleczenstwem i analityka chemiczna Problem: Spoleczne zapotrzebowanie na informacje chemiczne Problem analityczny Proces analityczny Uzyskanie potrzebnej informacji analitycznej Rozwiązanie problemu

4 NAUKI O ŚRODOWISKU A N A L I T Y K A KONTROLA I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH M O N I T O R I N G

5 TYPY INFORMACJI ANALITYCZNYCH UZYSKANYCH W TRAKCIE BADAŃ PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH stwierdzenie obecności danego indywiduum w badanej próbce; stwierdzenie obecności analitu na wyższym poziomie stężeń niż wartość dopuszczalna; stężenie analitu i jego zmiany w czasie; rozmieszczenie analitu wewnątrz badanego obiektu materialnego; całkowita zawartość danego pierwiastka w próbce i jego specjacja; skład elementarny analitu; budowa cząsteczki analitu.

6 ZANIECZYSZCZENIA SRODOWISKA Metodyki analityczne ANALITYKA I MONITORING Oganizmy żywe Instrumentacja Testy in vitro Resorpcja Oznaczanie poziomu zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych (powietrze, woda, gleba, osady denne, żywność, biota) Bilans masowy, cykle biogeochemiczne, degradacja, badania zmian (szlaki przemian) Przyszłe badania Dokumentacja. Wymiana informacji Społeczeństwo, polityka, administracja Wyniki badań in vivo Badania metabolizmu Ocena zagrożenia Normy, przepisy prawne Rola analityki i monitoringu w badaniach srodowiska

7 Cele i zadania analityki i monitoringu œrodowiskowego Oszacowanie emisjii Pomiar imisji Badania procesów zachodz¹cyh w œrodowisku Badania ekotoksykologiczne Identyfikacja źródeł emisji zanieczyszczeń Oszacowanie zasięgu oddziaływania źródeł emisji zanieczyszczeń Ocena efektywności zabiegów sozotechnicznych Standardowa ocena jakości elementów środowiska (zgodność z normami i przepisami) Badanie tła i trendów długookresowych Badanie dróg przemieszczania się zanieczyszczeń Badanie przemian chemicznych, biochemicznych i footchemicznych zanieczyszczeń środowiska Pomiar ekspozycji Badania procesów kumulacji i metabolizmu zanieczyszczeń przez organizmy żywe Badanie wpływu zanieczyszczeń na zmiany klimatyczne

8 Interwencje WEJSCIE WYJSCIE Ekosystem Funkcje Program monitoringu Polityka srodowiskowa Zarzadzanie srodowiskiem Normy i przepisy Narzedzia i dzialania Podejmowanie decyzji Monitoring srodowiskowy jako czesc systemu zarzadzania i kontroli srodowiska

9 Schemat postepowania przy projektowaniu i ocenie programów monitoringu srodowiska CELE Identyfikacja rodzajów informacji niezbędnych dla podjęcia decyzji ZEWNETRZNE OGRANICZENIA - ekologiczne - techniczne - metodologiczne - statystyczne - fizyczne 1. Zadania monitorngu - ocena stanu środowiska - wykrywanie zmian w środowisku 2. Obiekty monitoringu (wskaźniki) 3. Strategia pobierania próbek - wybór miejsc pobierania próbek - zasady popdziału monitorowanego obszaru 4. Uzyskanie danych pomiarowych - wybór metod pomiarowych (metody polowe) - określenie stopnia rozdzielczości wyników pomiarów w czasie i przestrzeni 5. Gromadzenie danych pomiarowych - przechowywanie danych - obróbka statystyczna i prezentacja danych 6. Kontrola i zapewnienie jakości 7. Zarządzanie programem Wykorzystanie informacji przy podejmowaniu decyzji Dostepne srodki Oczekiwane korzysci Analiza korzysci i kosztów Korzysci Koszty

10 Analit(y) Techniki instrumentalne Testy Czujniki Elektrochemiczne Chemiczne Immunochemiczne Spektroskopowe Sondy Bioczujniki Termiczne Chromatograficzne Techniki analityczne wykorzystywane w badaniach srodowiska

11 TENDENCJE ROZWOJOWE W ANALITYCE I MONITORINGU ŚRODOWISKOWYM Etap procedury analitycznej Aspekty metodologiczne Instrumentacja Pobieranie próbek Przygotowanie próbek do analizy Wykrywanie, identyfikacja i oznaczanie ilościowe analitów Pasywne techniki pobierania próbek analitów Bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbek Genomika proteomika metabolomika transkryptomika. Analityka specjacyjna. Wykorzystanie parametrów sumarycznych. Bioanalityka i biomonitoring Miniaturyzacja przyrządów analitycznych Nowe detektory i czujniki. Techniki łączone. Szybkie testy. Zdalne techniki pomiaru stopnia zanieczyszczenia Obróbka danych pomiarowych Systemy eksperckie Wspomaganie procesu analitycznego Systemy eksperckie Wykorzystanie GIS, dokumentacji video, fotograficznej i filmowej

12 Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska WSKAŹNIKI SUMARYCZNE ANALITYKA SPECJACYJNA BIOANALITYKA i BIOMONITORING Źródło ogólnych informacji analitycznych, które nie są powiązane za pomocą prostej zależności z toksycznością danego elementu środowiska. Informacja analityczna jest bardzo szczegółowa,ale niewystarczająca z punktu widzenia niekorzystnego oddziaływania zanieczyszczeń obecnych w danym elemencie środowiska na organizmy żywe Uzyskana informacja jest bardzo ogólna, ale daje kompleksową odpowiedź czy środowisko oddziaływuje toksycznie na organizmy żywe

13 Schematyczne przedstawienie zależności występujących w środowisku Informacje o stanie zanieczyszczeń środowiska Wzajemne zależności pomiędzy indywiduami chemicznymi zależności Specjacja zanieczyszczeń Skład pierwiastkowy zanieczyszczeń Fizjologia (niezbędność) Ekotoksykologia Interpretacja środowiskowa Odległe skutki toksyczne Sumaryczne parametry stopnia zanieczyszczenia środowiska Los środowiskowy (szlaki przemian) Bioakumulacja ppth ppm ppb ppt ppq Rozcieńczenie (stężenie zanieczyszczeń)

14 GŁÓWNE OBSZARY WYKORZYSTANIA ANALITYKI SPECJACYJNEJ Rodzaj próbek Próbki środowiskowe Próbki materiałów biologicznych Próbki produktów żywnościowych Próbki związków aktywnych biologicznie (farmaceutyki i parafarmaceutyki) Przykłady określenie cykli biogeochemicznych poszczególnych pierwiastków; wyjaśnienie ścieżki przemian (losu środowiskowego) określonego indywiduum chemicznego; określenie ekotoksykologicznego działania poszczególnych indywiduów chemicznych (ocena ekspozycji endemicznej i zawodowej); oszacowanie frakcji biodostępnej poszczególnych zanieczyszczeń; oszacowanie niebezpieczeństwa wyługowania niektórych składników gleby i skał (metali ciężkich) do wód powierzchniowych identyfikacja i ilościowe oznaczanie indywiduów odgrywających ważną rolę w fizjologii (toksyczność i niezbędność); wyjaśnienie mechanizmu procesów metabolizmu; poszukiwania wskaźników (markerów) opisujących rolę poszczególnych indywiduów (kliniczna diagnoza objawów chorobowych); ocena zagrożenia związanego z ekspozycją na różnego typu czynniki szkodliwe (ekspozycja endemiczna i zawodowa); określenie mechanizmu procesu detoksykacji; określenie roli mikroskładników (niezbędność a toksyczność) rozróżnienie związków o działaniu leczniczym i toksycznym (specjacja chiralna)

15 ZANIECZYSZCZENIA SRODOW ISKA ENVIRONM ENTAL POLLUTANTS Zanieczyszczenia podlegajace uregulowaniom prawnym R egulated pollutants Zanieczyszczenia nie podlegajace uregulowaniom prawnym N onregulated pollutants N ow opojaw iajace sie zanieczyszczenia N ew emerging pollutants N iezidentyfikow ane zanieczyszczenia N onidentified pollutants Pozostało ś ci ś rodków farmaceutycznych Pharmaceutical residues Zwią zki zakłócają ce równowagę hormonalną Endocrine disrupting compounds - EDC s Etoksylany alkilofenolowe Alkylphenol etoxylates - APEO s Bromowane opóź niacze zapłonu Brominated flame retardants - BFR s Syntetyczne zwią zki piż mowe Synthetic musk compounds Stereoidowe hormony płciowe Stereoid sex hormones Ś rodki odkaż ają ce Antiseptics Dodatki do benzyny Gasoline additives Ś rodki higieny osobistej Personal care products

16 MIĘDZYNARODOWY PROJEKT ODRA (IOP) ( ) Miejsca pobierania próbek wody oraz wybrane punktowe źródła emisji zanieczyszczeń Szczecin Kostrzyń Połęcko Głogów ZAKŁADY CHEMICZNE ROKITA (30 tys.m3/d) PRZECIĄŻONE POLA IRYGOWANE (60 tys.m3/d) KGHM HUTA MIEDZI (85 tys.m3/d) ZGKM MIASTO OŁAWA (7,5 tys.m3/d) Wrocław WROCŁAWSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW (22 tys.m3/d) Opole JELCZAŃSKIE ZAKŁADY SAMOCHODOWE (2 tys. m3/d) PUNKTOWE ŹRÓDŁA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ MIEJSCA POBRANIA PRÓBEK WODY (KAMPANIA X/2000)

17 Chromatogram uzyskany w wyniku analizy próbki wody rzecznej techniką PT-TD-GC-MS (miejsce pobrania: Brzeg Dolny) 100 BRZEG DOLNY - dno - Ś % Czas retencji (min) rt

18 Związki organiczne zidentyfikowane w wodach rzeki Odry - wyniki analiz przesiewowych techniką PT-TD-GC-MS ZWIĄZKI CHLOROORGANICZN E 1,1 dichloroeten, 1,2 dichloroetan, trichloroeten, 1,2 dichloropropan, tetrachloroeten, chlorobenzen, 1,3 dichlorobenzen, 1,4 dichlorobenzen, 1,2 dichlorobenzen, eter bis(2-chloroizopropylowy) INNE ZWIĄZKI ORGANICZNE heksan, benzen, heptan, disiarczek dimetylu, toluene, octan butylu, heksanal, o ksylen, p ksylen, etylobenzen, nonan, styren, heptanal, n propylobenzen, dekan, 1,2,3 trimetylobenzen, 1- etylo-4-metylobenzen, α-metylostyren, 1,3,5 trimetylobenzen, 6- metylo-5-hepten-1-on, benzaldehyd, oktanal, 1,2,4 trimetylobenzen, 2-etylo-1-heksanol, benzonitryl, 1 propenylobenzen, 1,4 dietylobenzen, undekan, 1-metylo-4- propylobenzen, kwas (p-hydroksyfenylo) fosfonowy, 1-etylo-3,5- dimetylobenzen, 2,5-dimetylo-1-hepten-4-ol, 2-etylo-1,3- dimetylobenzen, 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol, nonanal, acetofenon, 1,2,3,4 tetrametylobenzen, benzoesan metylu, 2,7 dimetylooktan, 1-etenylo-4-etylobenzen, N etylobenzamina, dekanal, naftalen, kwas benzoesowy, 3,6 dimetyloundekan, undekanal, octan bornylu, nasycone rozgałęzione C13-15, dodekanal, 2-etenylonaftalen, eter difenylowy, 6,10-dimetylo -5,9- undekadien-2-on, α-farnesen, ftalan dibutylu, 1,2-dihydro-2,2,4- trimetylochinolina, butylohydroksytoluen, α-izometylojonon, heksadekan, lilial, propionian 2-metylo-1-(1,1-dimetylo- etylo)-2- metylo-1,3-propanodiylu, heptadekan, ftalan dietylu, 1 oktadeken, dihydrojasmonian metylu, mirystynian izopropylu

19 Klasyfikacja szybkich testów wykorzystywanych w praktyce analitycznej SZYBKIE TESTY CHEMICZNE BIOLOGICZNE SUCHE TESTY... PÓŁSUCHE TESTY TESTY IMMUNOLOGICZNE... ELISA MOKRE TESTY BIOTESTY

20 Narzędzia bioanalityczne... z wykorzystaniem mikrobiotestów Daphnia a waterflea Organizm wskaźnikowy Vibrio fischeri (toksyczność ostra) Vibrio fischeri Test WODA Microtox(M 500 Analyzer SDI, USA) ISO 11348:1996 Heterocypris incongruens Normy Daphnia magna (toksyczność ostra) Daphnia magna (toksyczność chroniczna) Heterocypris incongruens (toksyczność chroniczna) Daphtoxkit F TM magna (przesiewowy test toksyczności ostrej wód powierzchniowych Oznaczanie toksyczności ostrej OSADY Ostracodtoxkit F TM ISO 6341 Testy MicroBio zalecenia producenta ISO zalecenia producenta

21 Piezometr Klasyfikacja odcieków ze składowisk parametry parametry ekotoksykologiczne fizykochemiczne wg rozporządzenia MŚ wg Helcom wg Krebsa składowisko Bądki P1 ( ) I P2 ( ) brak dostępu do I P3 ( ) dokumentacji 0 P3 ( ) II P4 ( ) 0 składowisko Bierkowo P1 ( ) brak dostępu do 0 P5 ( ) dokumentacji 0 składowisko Linowiec P2 ( ) V III P2 ( ) V IV P6 ( ) V VI P6 ( ) V VI P7 ( ) V I P7 ( ) V I P8 ( ) V 0 P8 ( ) V VI P9 ( ) IV 0 P9 ( ) IV II P10 ( ) IV 0 P10 ( ) IV II składowisko Lucin P1a ( ) V II P2 ( ) V III P3a ( ) V III składowisko Rokitki P1 ( ) III I P2 ( ) IV I P3 ( ) IV I P4 ( ) V I P5 ( ) V I składowisko Rybska Karczma P1 ( ) II I P2 ( ) II 0 P3 ( ) II 0 P3 ( ) II 0 składowisko Łebcz P1 ( ) III 0 P1 ( ) III I P2 ( ) III 0 P2 ( ) III 0 P3 ( ) II 0 P3 ( ) V* 0 P4 ( ) II 0 Wykonane badania wskazują, że nie istnieje prosta korelacja pomiędzy klasyfikacją czystości wód w oparciu o badania parametrów fizykochemicznych a ich jakością ekotoksykologiczną. Przykład I Przekroczenia wartości dopuszczalnej takich parametrów jak: mętność, barwa, Fe i Cl sprawiają, że wody podziemne są zakwalifikowane do V klasy, podczas gdy ich jakość ekotoksykologiczna jest bardzo dobra.

22 Piezometr Klasyfikacja odcieków ze składowisk parametry parametry ekotoksykologiczne fizykochemiczne wg rozporządzenia MŚ wg Helcom wg Krebsa składowisko Bądki P1 ( ) I P2 ( ) brak dostępu do I P3 ( ) dokumentacji 0 P3 ( ) II P4 ( ) 0 składowisko Bierkowo P1 ( ) brak dostępu do 0 P5 ( ) dokumentacji 0 składowisko Linowiec P2 ( ) V III P2 ( ) V IV P6 ( ) V VI P6 ( ) V VI P7 ( ) V I P7 ( ) V I P8 ( ) V 0 P8 ( ) V VI P9 ( ) IV 0 P9 ( ) IV II P10 ( ) IV 0 P10 ( ) IV II składowisko Lucin P1a ( ) V II P2 ( ) V III P3a ( ) V III składowisko Rokitki P1 ( ) III I P2 ( ) IV I P3 ( ) IV I P4 ( ) V I P5 ( ) V I składowisko Rybska Karczma P1 ( ) II I P2 ( ) II 0 P3 ( ) II 0 P3 ( ) II 0 składowisko Łebcz P1 ( ) III 0 P1 ( ) III I P2 ( ) III 0 P2 ( ) III 0 P3 ( ) II 0 P3 ( ) V* 0 P4 ( ) II 0 Przykład II anilina Chromatogram uzyskany w wyniku analizy próbki wody podziemnej pobranej w dniu r. z piezometru P-6 (składowisko w Linowcu) z wykorzystaniem techniki GC-MS chlorobenzen dibutyloftalan Najwyższą toksyczność ostrą wykazują próbki wód z piezometru P6 (VI klasa jakości ekotoksykologicznej) Jednocześnie ich jakość oceniona w oparciu o parametry fizykochemiczne jest równie zła (V klasa przekroczone parametry to: zawartość azotu amonowego i fenoli). Szczegółowe badania chemiczne pozwoliły zidentyfikować silnie toksyczne związki takie jak anilina i chlorobenzen. Wydaje się, że klasyfikacja jakości wód wykonana w oparciu o parametry fizykochemiczne nie oddaje faktycznego zagrożenia związanego z chemicznym zanieczyszczeniem wód podziemnych. Monitoring powinien być uzupełniony o badania ekotoksykologiczne.

23 EUROCAT European Catchments. Catchments Changes and their impact on the coast (realizacja , projekt realizowany w ramach V PR EU) Projekt Pilotowy wdrożenia wytycznych monitoringu i oceny jakości wód transgranicznych w zlewni rzeki Bug w ramach Konwencji EKG/ONZ o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych (realizacja w latach ) Ocena wpływu wybranych składowisk komunalnych województwa pomorskiego na ekotoksyczność wód podziemnych. Projekt pilotowy (realizowany w roku 2003; dotowany przez WFOŚ w Gdańsku) Oddziaływanie na wody morskie oczyszczonych ścieków z komunalnej oczyszczalni Gdańsk Wschód wprowadzonych do Zatoki Gdańskiej za pomocą kolektora podmorskiego w odległości 2,5 km od brzegu (realizowany w latach ; wykonana na zlecenie Gminy Miasta Gdańska) Ocena stanu ekologicznego Jeziora Turawskiego w celu opracowania działań na rzecz jego poprawy (realizowany w latach ; współfinansowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006 i WFOŚ w Opolu )

24 Wady i zalety technik imunoanalitycznych wykorzystywanych w badaniach środowiskowych ZALETY WADY I OGRANICZENIA możliwość szerokiego wykorzystywania w praktyce analitycznej wysoka czułość i specyficzność łatwość i szybkość wykonania analizy redukcja praco- i czasochłonnych etapów przygotowania próbek do analizy bezpośredni charakter techniki (duża szybkość uzyskiwania informacji analitycznej) łatwość automatyzacji procedury duża przydatność zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych idealne narzędzie do badań próbek zawierających duży ładunek zanieczyszczeń wysoka efektywność ekonomiczna procesu analitycznego próbek o małej masie lub objętości - wysokie koszty wprowadzenia do praktyki analitycznej (opracowanie nowych metodyk) - skomplikowany proces syntezy haptenów - wrażliwość na reakcje zakłócające (reakcje krzyżowe) - możliwość występowania niespecyficznych interferencji - ograniczona przydatność w przypadku próbek charakteryzujących się niewielkim ładunkiem zanieczyszczeń - mała przydatność do jednoczesnego oznaczania wielu zanieczyszczeń - brak akceptacji wśród analityków praktyków (głównie ze względu na konserwatywne przekonania i postawy)

25 BIOMONITORING Oznaczanie niezmienionych form związków chlorowcoorganicznych w płynach biologicznych człowieka: krew (ograniczenia) mocz Wyniki badań analitycznych próbek moczu ludzkiego mogą być źródłem informacji o wielkości narażenia

26 Źródła lotnych związków zków chlorowcoorganicznych przedostających się do organizmu ludzkiego POWIETRZE WEWNĘTRZNE ATMOSFERA NA STANOWISKU PRACY PRODUKTY SPOŻYWCZE Woda ORGANIZM LUDZKI POWIETRZE ZEWNĘTRZNE OPADY ATMOSFERYCZNE śnieg, deszcz, mgła MOCZ KREW WODY POWIERZCHNIOWE Parowanie

27 Zasada działania zestawu do izolacji lotnych analitów organicznych ch z próbek o złożonym składzie matrycy Technika analityczna: TLHS-DAI DAI-GC-ECD

28 CHROMATOGRAMY 4 1 dichlorometan, 2 chloroform, 3 bromodichlorometan 4 dibromochlorometan 5 tetrachloroeten b) a) Chromatogramy uzyskane w trakcie analizy próbek wodnych roztworów wzorcowych: min. a) przed (z pominięciem etapu izolacji i wzbogacania próbki) i b) po wzbogaceniu przy zastosowaniu techniki TLHS

29 WYNIKI OZNACZEŃ Rodzaj narażenia: woda pitna Porównanie stężeń wybranych lotnych chlorowcoorganicznych w próbkach wody i moczu pobranych od dawców zamieszkujących różne dzielnice Trójmiasta

30 Problemy i wyzwania szeroka gama analitów szerokie zakresy stężeń analitów w próbkach o różnym składzie i pochodzeniu niebezpieczeństwo wystąpienia interferencji związanych z występowaniem w próbce innych składników o bardzo zbliżonych właściwościach fizykochemicznych zmiany czasowe i przestrzenne stężeń analitów w obrębie danego elementu środowiska brak wyczerpujących informacji o ścieżkach przemian i metabolizmie analitów i pojawiających się produktach tych procesów wielofazowy charakter poszczególnych elementów środowiska trudności z walidacją stosowanych procedur analitycznych w związku z ograniczonym dostępem do materiałów odniesienia

31 Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska (CEEAM) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej Projekt badawczy realizowany dzięki wsparciu otrzymanego w ramach Piątego Programu Ramowego Komisji Europejskiej, akcja kluczowa Zrównoważone zarządzanie i jakość wody, priorytet Energia, Środowisko i Zrównoważony Rozwój

32 Działania prowadzone w ramach CEEAM 1) Dydaktyczna (organizacja konferencji, seminariów, kursów, staży naukowych, współpraca ze środowiskiem nauczycielskim Trójmiasta, Klubem Rzymskim oraz Instytutem Polityki i Gospodarki w Hamburgu) 2) Wydawnicza (opublikowanie 7 pozycji naukowych, współpraca z Wydawnictwem Naukowym PWN S.A) 3) Naukowa (realizacji projektów w ramach 5 i 6 PR UE, programie ERASMUS MUNDUS, LEONARDO DA VINCI oraz SOKRATES, kooperacja z Pomorskim Centrum Badań i Technologii Środowiska).

33 Plany na rok Szkoła letnia CHEMOMETRIC ASPECTS OF ENVIRONMENTAL ANALYSIS Studium podyplomowe ANALYSIS OF ENVIRO- NMENTAL AND FOOD POLLUTANTS Kursy: Kurs chromatografii gazowej - kurs podstawowy / Kurs chromatografii cieczowej Kurs Przygotowania Próbek do Analizy W przygotowaniu: Kurs zastosowania chromatografii gazowej Kontrola i zapewnienie jakości wyników analitycznych

34 Granty europejskie realizowane przez Katedrę Chemii Analitycznej (Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej) Akronim Pełna nazwa projektu Czas realizacji FERTILIZERS AND HEALTH Workplace monitoring and occupational health studies at some plants using nuclear and related analytical techniques EUROCAT European catchments. Catchments changes and their impact on the coast TRAP-NAS Training on the production and use of reference materials in NAS VI-RM The European Virtual Institute for Reference Materials QUA-NAS Improving the infrastructure for metrology in chemistry in candidate New Member States CEEAM Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring ELME European Lifestyles and Marine Ecosystems

35 Dziękuję za uwagę