KURS STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I"

Transkrypt

1 KURS STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 11: Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia Autor: Piotr Bielicki 1. Ewakuacja i ratowanie ludzi Rozpoznanie zagroŝenia dla ludzi Rozpoznanie ratownicze: ilość osób b znajdujących się w niebezpieczeństwie wiek i stan psychofizyczny zagroŝonych onych miejsca pobytu ludzi rodzaj zagroŝenia 1

2 Kontakt z zagroŝonymi onymi Rozładowanie napięcia psychicznego: nawiązanie kontaktu z osobami zagroŝonymi onymi (takŝe wówczas wczas gdy ludzi nie widać,, lecz dają znać o swojej obecności ci np.. podczas zawaleń konstrukcji) oczekującym cym na pomoc z zewnątrz naleŝy y udzielić niezbędnych wskazówek wek co do sposobu postępowania powania prowadzącego do uratowania się Kontakt z zagroŝonymi onymi Rozładowanie napięcia psychicznego: ukazać szansę ratowania, pobudzić wiarę w skuteczność działań poprzez informowanie o juŝ podjętych czynnościach ciach w celu udzielenia im pomocy nakazać naleŝy y wykonanie nawet prostych czynności ci pozwalających na odwrócenie uwagi od zdarzeń i zjawisk będących b przyczyną strachu Kontakt z zagroŝonymi onymi Rozładowanie napięcia psychicznego: śledzić dalsze zachowanie się zagroŝonych, onych, by w porę przeciwdziałać eskalacji napięcia. Kontakt musi być utrzymany przez cały y czas trwania akcji w przypadkach szczególnie trudnych, wobec osób opanowanych paniką,, być moŝe, zastosować trzeba będzie przemoc fizyczną 2

3 Ewakuacja 1. Obowiązek rozpoczęcia cia ewakuacji spoczywa na pracownikach danego zakładu adu 2. W innych przypadkach decyzja o ewakuacji podjęta zastanie przez kierującego akcją w porozumieniu z kierownictwem danego zakładu adu 3. Ewakuowanych kieruje się do miejsc wskazanych planami ratowniczymi naleŝy y sprawdzić stan liczebny grupy 4. NaleŜy y otworzyć wszystkie moŝliwe wyjścia i skierować ludzi na właściww ciwą drogę ewakuacji Ewakuacja 5. Przy zatorach - rozgęś ęścić tłum poprzez wyłuskiwanie pojedynczych osób b i wskazanie im innej bezpiecznej drogi 6. NaleŜy y zapanować nad emocjami 7. Po zakończeniu ewakuacji (bądź ratownictwa) wszystkie pomieszczenia powinny być ponownie starannie przejrzane. Obiekty muszą być zabezpieczone przed moŝliwym powrotem ludzi z nich wyprowadzonych Ewakuacja 8. Ewakuacja szpitala - wykorzystać moŝna przygodnych obserwatorów. w. W razie intensywnego rozwoju poŝaru lub znacznego zadymienia przejść ść,, nie wolno korzystać z pomocy osób postronnych, a ewakuację podejmują sami straŝacy acy 3

4 Ratownictwo Ratownictwo - niesienie pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi, zwierząt t oraz mienia. Decyzję o ratowaniu ludzi podejmuje kierujący akcją,, ale moŝe e jąj teŝ podjąć kaŝdy ratownik, który w toku działań spostrzegł groŝą Ŝące innemu człowiekowi niebezpieczeństwo. Bezpośrednio zagroŝony ony człowiek Zapalenie się odzieŝy: osobę szybko połoŝyć twarzą zwrócon coną do podłoŝa następnie tłumit umić płomienie dowolnym okryciem jeśli odzieŝ pali się na nas - połoŝyć się i własnym w ciałem stłumi umić płomień KaŜdemu poszkodowanemu naleŝy y udzielić natychmiast niezbędnej pomocy medycznej. 1. O ile istnieją ku temu warunki, ratowanie ludzi powinno przebiegać normalnymi drogami komunikacyjnymi (drzwiami, klatkami schodowymi, schodami przeciwpoŝarowymi) 2. W porze nocnej miejsca prowadzenia akcji ratowniczej i drogi ewakuacji powinny być oświetlone 4

5 3. Ratowanie ludzi z pięter moŝna wykorzystać drabiny ustawione stabilnie, co najmniej 2 szczeble powinny wystawać poza punkt oparcia Ewakuacja pojedynczej osoby przy niewielkim zadymieniu - zasłoni onić drogi oddechowe ewakuowanej osoby mokrym tamponem Ewakuacja pojedynczej osoby przy znacznym promieniowaniu cieplnym z zadymionej strefy podsufitowej w pozycji pochylonej, jak najbliŝej podłoŝa, ratowanego moŝna okryć kocem. 5

6 Ewakuacja grupy osób - wykorzystać linkę lub rozwinięty wąŝ Transport za pomocą noszy Chwyt kończynowy 6

7 Postępowanie ratownicze Transport na stołeczku - ratownicy odpowiednim chwytem dłoni d tworzą siedzenie z rąk, r na których siada ratowany Transport na stołeczku - ratownicy odpowiednim chwytem dłoni d tworzą siedzenie z rąk, r na których siada ratowany Transport na stołeczku - ratownicy odpowiednim chwytem dłoni d tworzą siedzenie z rąk, r na których siada ratowany 7

8 Chwyt huśtawkowy ratownicy chwytają swoje zewnętrzne dłonie, na których siada ratowany, ręce zewnętrzne tworzą poręcz Chwyt huśtawkowy ratownicy chwytają swoje zewnętrzne dłonie, na których siada ratowany, ręce zewnętrzne tworzą poręcz Przenoszenie na krześle 8

9 Wyprowadzanie Chwyt kołyskowy Postę Chwyt tłumokowy 9

10 Chwyt na barana Wyprowadzanie Chwyt biodrowy 10

11 Chwyt ciągniony Chwyt leŝącego na plecach popchnąć stopy poszkodowanego w kierunku pośladk ladków Chwyt leŝącego na plecach stanąć palcami nóg n g na złączone stopy ofiary, chwytając c za przeguby rąk k kilkakrotnie rozhuśta tać najwyŝej jak moŝna 11

12 Chwyt leŝącego na plecach w momencie, gdy ofiara będzie w najwyŝszym połoŝeniu energicznym szarpnięciem zarzucić ją na ramię Chwyt leŝącego na plecach w momencie, gdy ofiara będzie w najwyŝszym połoŝeniu energicznym szarpnięciem zarzucić ją na ramię Chwyt leŝącego na plecach w momencie, gdy ofiara będzie w najwyŝszym połoŝeniu energicznym szarpnięciem zarzucić ją na ramię 12

13 ERROR: ioerror OFFENDING COMMAND: image STACK: