WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE DZP/80/04/2015 Warszawa, r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/04DzOL/01/2015 na dostawy odczynników, podłoży i testów wraz z dzierżawą sprzętu do kompleksowej diagnostyki mikrobiologicznej. Szanowni Państwo, W nawiązaniu do zapytań udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie 1 dotyczy SIWZ Czy Zamawiający dopuści złożenie ulotek/instrukcji w formie elektronicznej lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie? Zamawiający wyraża zgodę na złożenie ulotek (instrukcji) w trwale złączonej formie książkowej, pod warunkiem, że zostaną złożone w jednej kopercie wraz z ofertą, podpisane tylko na pierwszej stronie. Pytanie 2 dotyczy SIWZ Czy Zamawiający dopuści usunięcie awarii w ciągu 24 godzin w dni robocze? Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie awarii w ciągu 3 dni roboczych. W związku z tym punkt SIWZ oraz 5 ust 5 wzoru umowy (załącznik nr 8) otrzymuje następujące brzmienie:,, W przypadku awarii aparatury uniemożliwiającej wykonywanie badań, tym samym zakłóceniu pracy laboratorium, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia przyczyny awarii w terminie do 3 dni roboczych od pisemnego zawiadomienia (faks lub poczta elektroniczna). Pytanie 3 dotyczy SIWZ Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyk substancji niebezpiecznych i ulotek w języku polskim oraz instrukcji dotyczących przechowywania i magazynowania odczynników, jeśli Wykonawca zobowiąże się udostępnić Zamawiającemu stronę internetową, do której będzie całodobowy dostęp? Uzasadnienie: w trakcie realizacji kontraktu system magazynowy oraz pracownicy Wykonawcy, nie są w stanie zidentyfikować, które zamówienie jest składane jako pierwsze zamówienie. Jeżeli Wykonawca ma problem z dostarczeniem wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i ulotek to dopuszczalne jest ich dołączenie do podpisanej umowy. ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 2 załącznik nr 1 Specyfikacja asortymentowo cenowa pkt 5. Czy Zamawiający dopuści podłoża pediatryczne do hodowli drobnoustrojów z małej objętości krwi? Obecnie na rynku nie ma dostawcy, posiadającego w swojej ofercie podłoża pediatryczne do hodowli płynów ustrojowych. Wszystkie pozostałe podłoża wyspecyfikowane w tabeli asortymentowej dają możliwość hodowania drobnoustrojów z płynów ustrojowych w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Użytkownik wyrobu jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji używania opracowanej przez producenta, a więc stosowania butelek pediatrycznych wyłącznie do posiewu krwi. Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 2 załącznik nr 9 Spełnienie warunków jakości odczynników pkt 3 Zamawiający wyżej ocenia butelki z podłożem z długa szyjką, umożliwiającą bezpośrednie posianie pobieranej krwi. Pragniemy zwrócić uwagę, że nie długość szyjki, czy sama szyjka umożliwia bezpośrednie posianie krwi, ale występujące w butelkach podciśnienie, które warunkuje zassanie krwi bezpośrednio do butelki. Wszystkie automatyczne systemy do monitorowania posiewów krwi posiadają możliwość bezpośredniego posiania pobieranej krwi, niezależnie od tego, czy butelka ma długą szyjkę, czy jej nie ma. Tak opisanie kryterium jakości oraz wymogi asortymentowe podane w tabeli preferują jedynie firmę DIAG MED. Czy Zamawiający odstąpi zatem od oceny tego parametru? W Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym stosowany jest bezpieczny system pobierania krwi, chroniący pacjenta, pracowników Szpitala oraz próbkę. W systemie tym stosowane są adaptery, do których pasują wszystkie stosowane probówki, jak i butelki z długą szyjką. Próba Pytającego zlecenia Szpitalowi odstąpienia od proponowanego kryterium oceny, skłania do stosowania systemu mniej bezpiecznego. Sugerowanie, że Zamawiający preferuje firmę Diagmed jest pomówieniem, z czego Pytający doskonale zdaje sobie sprawę, gdyż wie o istnieniu firmy Thermo Scientific TREK Diagnostics Systems, której produkty również spełniają warunki przetargowe w zakresie pakietu nr 2. Natomiast firma Pytająca nie zwraca uwagi na fakt, że oba pakiety zostały tak opisane, aby w pełni zaspokoić potrzeby Zamawiającego poprzez kupowanie produktów od różnych firm, w tym również od firmy Pytającego. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 32. Pytanie 6 dotyczy SIWZ Dotyczy dokumentów wymaganych pkt Zamawiający wymaga ulotek informacyjnych lub instrukcji wykonania w języku polskim dla wszystkich odczynników i testów. Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Użytkownik wyrobu jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji używania opracowanej przez producenta, ulotka informacyjna nie spełnia wymogów zawartych w Ustawie. Rozporządzenie o wymaganiach zasadniczych oraz polska Ustawa z dn o wyrobach medycznych, jest przeniesieniem przepisów Unijnych tj. Dyrektywy 98/79 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Odnoszą się one do wszystkich bez wyjątku wyrobów medycznych IVD wprowadzonych do obrotu i używania na terenie UE. Reasumując tylko oryginalna instrukcja używania producenta zgłaszana wraz z wyrobem do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych stanowi dokument na podstawie, którego Zamawiający może i powinien przygotować procedurę diagnostyczną. Czy Zamawiający wymaga, zatem dołączenia do oferty oryginalnej instrukcji używania w języku polskim opracowanej przez producenta? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą ulotek informacyjnych lub instrukcji zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U nr 107 poz. 679) Pytanie 7 dotyczy SIWZ Z uwagi na to, że poprzednie postępowanie zostało unieważnione, bo zgodnie z nowym opisem przedmiotu zamówienia Wykonawcy mogli zaoferować podłoża do hodowli drobnoustrojów tylko z krwi, co uniemożliwiłoby diagnostykę z płynu mózgowo rdzeniowego czy w pakiecie nr 2 Zamawiający wymaga, aby podłoża w pozycji 1,

3 2, 3 i 4 były podłożami do hodowli bakterii z krwi i płynów ustrojowych oraz czy wymaga potwierdzenia tej możliwości załączoną instrukcją wykonania w języku polskim zgodnie z wymogami prawa zawartymi w Ustawie z dn r. o wyrobach medycznych oraz Dyrektywie 98/79 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro? Pytanie jest kompletnie niezrozumiałe. Pytanie 8 dotyczy umowy 3 ust. 2 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych? Pytanie 9 dotyczy umowy 3 ust. 2 3 ust. 2 Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych? Odpowiedź na pytanie 8 i 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy. Pytanie 10 dotyczy umowy 3 ust. 3 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych? Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań w laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający jest terminem nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania. Pytanie 11 dotyczy umowy 3 ust. 3 3 ust. 3 Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 7 lub 5 dni roboczych? Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań w laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający jest terminem nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania. Odpowiedź na pytanie 10 i 11: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu reklamacji. W przypadku reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany towaru na nowy i bez wad, w ilościach zakwestionowanych, w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zawiadomienia (fax lub ). Bieg procedury reklamacyjnej trwa zazwyczaj dłużej, a Zamawiający nie może być pozbawiony towaru. Wynik reklamacji można uwzględnić przy kolejnym zamówieniu. Pytanie 12 dotyczy umowy 3 ust. 4 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:,,jeżeli Wykonawca nie dostarczy zamawianego lub kwestionowanego asortymentu Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo do zakupu niedostarczonego towaru u osób trzecich. Różnicą w cenie obciążony zostanie Wykonawca.? Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Wykonawca świetnie wie kiedy nie dostarczył zamawianego towaru. Pytanie 13 dotyczy umowy 4 ust. 1 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:,,ceny jednostkowe netto pozostają niezmienne przez czas trwania umowy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, do cen jednostkowych zostanie doliczona odpowiednio zmieniona stawka VAT (+/-), obowiązująca w dniu wystawienia faktury VAT? Uzasadnienie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej w zaproponowanym przez nas brzemieniu, która umożliwi dostosowanie ceny do stawki podatku zgodnej z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego. W ten sposób strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego zabezpieczą się przed skutkami zmian prawa podatkowego. Wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej będzie zgodne z duchem prawa, które wyraźnie stwierdza, iż VAT jest

4 podatkiem neutralnym. Proponujemy Państwu wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej, która utrzymuje ceny jednostkowe netto i nie wywiera w momencie zawierania umowy żadnych niekorzystnych dla Zamawiającego skutków finansowych: z jednej strony w przypadku obniżenia stawki podatku VAT następuje obniżenie cen brutto; z drugiej zaś ceny zaoferowane w ofercie będą odpowiednio niskie, gdyż Wykonawca nie będzie kalkulował oferty z uwzględnieniem konieczności obniżenia cen netto na wypadek podniesienia stawki podatku VAT, co bez wątpienia odniesienie pozytywny skutek na wartość kontraktu jaki zawrze Zamawiający, jako podmiot zobowiązany do przestrzegania ścisłej dyscypliny finansów publicznych. Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w związku ze zmianą podatku od towarów i usług w 4 ust. 3. Pytanie 14 dotyczy umowy 4 ust. 2 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:,,zmiany cen mogą nastąpić z powodu udokumentowanych zmian czynników cenotwórczych niezależnych od stron niniejszej umowy.? Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Pytanie 15 dotyczy umowy 5 ust. 5 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:,, W przypadku awarii aparatury uniemożliwiającej wykonywanie badań, tym samym zakłócaniu pracy laboratorium, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia przyczyny awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze od pisemnego zawiadomienia (faks lub poczta elektroniczna).? Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. Pytanie 16 dotyczy umowy 5 ust. 5 5 ust. 5 Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na powyższą modyfikację:,,w przypadku awarii aparatury uniemożliwiającej wykonywanie badań, tym samym zakłócaniu pracy laboratorium, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia przyczyny awarii w terminie do 24 godzin w dni robocze od pisemnego zawiadomienia (faks lub poczta elektroniczna).? Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. Pytanie 17 dotyczy umowy 5 ust. 7 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:,,w przypadku braku możliwości wykonania naprawy aparatury Wykonawca musi wymienić wadliwy sprzęt na inny sprawny, wolny od wad o nie gorszych parametrach.? Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyżej wymienionych zmian do wzoru umowy. 5 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:,,w przypadku braku możliwości wykonania naprawy aparatury Wykonawca musi wymienić wadliwy sprzęt na inny sprawny, wolny od wad o nie gorszych parametrach. Pytanie 18 dotyczy umowy 7 ust. 1 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:,,koszt dzierżawy aparatury netto oraz koszty materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych netto pozostają stałe w trakcie trwania umowy. Uzasadnienie: Prosimy o modyfikację na wypadek ew. zmiany przepisów z zakresu podatkowego. Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji 7 ust. 1. Możliwość zmiany umowy na wypadek zmiany stawki podatku od towarów i usług została przewidziana w 4 ust. 3. Pytanie 19 dotyczy umowy 11 ust ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:,,jeżeli opóźnienie realizacji umowy

5 nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5% warto??ci zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia. Wysokość kary nie może jednak przekroczyć 5% wartości umowy.? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zadania jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 20 dotyczy umowy 11 ust ust. 1 Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%? Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 21 dotyczy umowy 11 ust ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 1 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania łączonych testów do identyfikacji i lekowrażliwości na jednym module testowym dla drobnoustrojów Gram dodatnich w zakresie pozycji: pozycja testów do identyfikacji pałeczek Gram dodatnich pozycja testów do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich Prośba nasza dotyczy liczby testów łączonych do identyfikacji i lekowrażliwości testów łączonych dla drobnoustrojów Gram dodatnich. TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów łączonych. Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 1 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania łączonych testów do identyfikacji i lekowrażliwości na jednym module testowym dla drobnoustrojów Gram ujemnych w zakresie pozycji: pozycja testów do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych, pozycja testów do lekowrażliwości pałeczek Gram ujemnych Prośba nasza dotyczy liczby testów łączonych do identyfikacji i lekowrażliwości testów łączonych dla drobnoustrojów Gram ujemnych. TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów łączonych. Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 1, załącznik nr 6 Czy Zamawiający w pozycji nr 6 umieszczając zapis Możliwości przechowywania odczynników w temperaturze pokojowej odnosi ten wymóg do modułów testów do identyfikacji i modułów testowych do lekowrażliwości drobnoustrojów? TAK. Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 1, załącznik nr 6

6 Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wymaga aby oferowany system do diagnostyki mikrobiologicznej podawał jednoznaczny oraz finalny wynik identyfikacji drobnoustroju do gatunku lub rodzaju bez konieczności potwierdzania możliwych, alternatywnych wyników wskazywanych przez analizator? TAK. Zamawiający wymaga systemu przedstawiającego końcowy jednoznaczny wynik identyfikacji drobnoustroju do gatunku lub rodzaju (gdy rozpoznanie gatunku jest niemożliwe), bez konieczności badań uzupełniających. Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 1, załącznik nr 6 Czy Zamawiający w pozycji nr 7 (w przypadku wyników testu lekowrażliwości raportowanej przez aparat w wartości MIC), wymaga aby wynik podawany był w oparciu o poszczególne stężenia antybiotyków znajdujących się na teście lekowrażliwości w ciągu geometrycznym (bez omijania stężeń pośrednich)? Pominiecie pewnych stężeń może powodować niemożliwość precyzyjnego oznaczenia i interpretacji wartości MIC danego leku. Powyższe może spowodować zastosowanie nieodpowiedniej dawki leku nieadekwatnej do stanu klinicznego pacjenta oraz wpływać na znaczne zwiększenie kosztów antybiotykoterapii. TAK. Zamawiający, znając wady i zalety rozwiązań oferowanych przez różnych wytwórców, dopuszcza obie formy ustalania wartości MIC. Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 1, załącznik nr 6 Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 9 aby oferowany analizator mikrobiologiczny posiadał oprogramowanie weryfikujące i nadzorujące poprawność interpretacji wyniku: zgodność testów lekooporności z przynależnością systematyczną patogenu, zgodność w obrębie grup leków według najnowszych, obowiązujących zaleceń EUCAST wersja minimum 4.0? Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia powyższego warunku koniecznego dostarczeniem z ofertą przetargową dokumentu producenta? TAK. Zamawiający wymaga zarówno oprogramowania interpretującego wyniki oznaczania lekooporności zgodnego z najnowszymi zaleceniami EUCAST jak i dokumentu potwierdzającego tę właściwość. Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 2, załącznik nr 1 Specyfikacja asortymentowo cenowa i załącznik nr 6 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 1, aparatu z 2011 roku, czteroletniego. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 2, załącznik nr 1 Specyfikacja asortymentowo cenowa i załącznik nr 6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pozycji nr 4 wymaga zaoferowania podłoża płynnego do hodowli drobnoustrojów o wysokich wymaganiach pokarmowych, które wzbogacone jest o czynnik lizujący umożliwiający odzysk drobnoustrojów wewnątrzkomórkowych? TAK. Zamawiający wymaga podłoża płynnego do hodowli drobnoustrojów o wysokich wymaganiach pokarmowych, wzbogaconego czynnikiem lizującym, zwiększającym szansę na uzyskanie pozytywnych wyników hodowli. Zgodnie z ogólnie uznaną wiedzą takie podłoża znacznie zwiększają szanse wyhodowania również patogenów bytujących zewnątrzkomórkowo. W praktyce klinicznej i laboratoryjnej wstępna ocena natury

7 patogenów jest niemożliwa, takie podłoża zwiększają znacznie uzyskanie wyniku prawdziwego, nie fałszywie ujemnego. Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 2, załącznik nr 1 Specyfikacja asortymentowo cenowa i załącznik nr 6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 5, Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża płynnego do hodowli drobnoustrojów z małej objętości materiału ( krew, płyny ustrojowe w tym płyn mózgowo rdzeniowy) już od 0,5 ml -1 ml? Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża płynnego do hodowli drobnoustrojów z małej objętości materiału. Pytanie 31 dotyczy pakietu nr 2, załącznik nr 1 Specyfikacja asortymentowo cenowa i załącznik nr 6 Czy Zamawiający w przypadku podłoży specjalistycznych w pozycjach 3 oraz 4 dopuści możliwość zaoferowania podłoży bez inaktywatorów antybiotyków. W przypadku tego typu podłoży zastosowane są inne rozwiązania inaktywujące antybiotyki obecne we krwi pacjentów. Tak. W przypadku podłoży przedstawionych w poz. 3 i 4, uwzględniając ich specjalizowane funkcje i właściwości, Zamawiający akceptuje inną konstrukcję składu. Pytanie 32 dotyczy pakietu nr 2, załącznik nr 1 Specyfikacja asortymentowo cenowa i załącznik nr 6 Dotyczy Kryterium jakości odczynników (JO). Pkt. 3. Butelki z podłożem z długą szyjką, umożliwiające bezpośrednie posianie pobieranej krwi. Czy Zamawiający w przypadku kiedy poszczególni Wykonawcy nie posiadają długich szyjek (kompatybilnych ze standardowymi uchwytami systemu próżniowego śr. 16mm, co umożliwia bezpośrednie pobrania krwi od pacjentów do badań) wymagana zaoferowania w tabeli asortymentowo cenowej (poz. Odczynniki uzupełniające, materiały eksploatacyjne i części zużywalne potrzebne do wykonania posiewów.) oraz wyceny szerszych uchwytów oraz wkładek adaptujących umożliwiających prawidłowe pobranie materiału do badań na posiew oraz badan laboratoryjnych? W Szpitalu Zamawiającego stosowany jest system bezpiecznego pobierania krwi do badań i posiewów. System ten umożliwia pobranie próbek krwi do wielu probówek oraz do posiewu, przy jednokrotnym wkłuciu. System ten chroni pacjenta, personel, próbkę i środowisko przed zakażeniem/nadkażeniem. Dlatego Zamawiający uważa, że takie systemy winny być powszechne i będzie punktować butelki z długą szyjką. Pytanie 33 dotyczy umowy 5 ust. 5 oraz załącznika nr 6 pkt. 13 Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie 5 ust. 5 formułując je w następujący sposób: Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 48 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu. W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e będzie/będą w stanie: 1. zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz.: od 8 00 do ;

8 2. dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika pełnej sprawności Analizatora po naprawie; 3. dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej naprawy Analizatora. Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego sprowadzenie niektórych części zamiennych lub przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie niewykonalne. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. Pytanie 34 dotyczy umowy 5 ust. 5 oraz załącznika nr 6 pkt. 10 Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie 5 ust. 5 formułując je w następujący sposób: Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 48 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu. W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e będzie/będą w stanie: 4. zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz.: od 8 00 do ; 5. dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika pełnej sprawności Analizatora po naprawie; 6. dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej naprawy Analizatora. Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego sprowadzenie niektórych części zamiennych lub przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie niewykonalne. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. Pytanie 35 dotyczy umowy 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w 3 ust. 2 i wydłuży termin dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego? Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

9 Pytanie 36 dotyczy wzoru umowy 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisów umownych w 3 następujące treści: Termin dostawy cito w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Z poważaniem, Magdalena Karaszkiewicz Przewodniczący Komisji Przetargowej UWAGA: Treść i pisownia pytań jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez zainteresowane firmy wyżej wymienionym przetargiem nieograniczonym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści pytań.