PROJEKT DYDAKTYCZNEGO, MODUŁOWEGO, ELASTYCZNEGO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT DYDAKTYCZNEGO, MODUŁOWEGO, ELASTYCZNEGO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO"

Transkrypt

1 Dr inż. Jolanta KRYSTEK Politechnika Śląska, Instytut Automatyki PROJEKT DYDAKTYCZNEGO, MODUŁOWEGO, ELASTYCZNEGO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO Streszczenie: W artykule przedstawiono dydaktyczny, modułowy model elastycznego systemu produkcyjnego, składający się z modułów wytwarzania, transportowego i magazynowego. Opisano szczegółowo strukturę informacyjną systemu produkcyjnego. Proces produkcji został zaimplementowany w zintegrowanym systemie informatycznym IFS Applications. PROJECT OF TEACHING, MODULAR MODEL OF A FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM Abstract: A model of modular, teaching, flexible manufacturing system is presented. The model consist of the manufacturing, transportation, and storage modules. A detailed description of the information structure of this system is given. The production process is implemented in the integrated management systems IFS Application. Słowa kluczowe: Elastyczny System Produkcyjny, planowanie produkcji, harmonogram produkcji, IFS Applications, Asprova APS Keywords: Flexible Manufacturing System, production planning, production schedule, IFS Applications, Asprova APS 1. WPROWADZENIE Współczesny rynek wywiera presję na przedsiębiorstwa, by odchodziły od produkcji masowej (na magazyn) w kierunku produkcji na zamówienie. Konkurencja pomiędzy wytwórcami zmusza ich do stałego podnoszenia jakości i skracania czasu reakcji na zamówienia klientów przy jednoczesnym obniżaniu cen. Postulaty te pozornie są ze sobą w sprzeczności, w praktyce okazuje się, że możliwe jest ich spełnienie. Rozwiązaniem jest usprawnianie technologii oraz właściwa organizacja produkcji. Zakłady produkcyjne dążą do zmniejszania kosztów wytwarzania i magazynowania przez pełniejsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych, skracanie cykli produkcyjnych i spadek zapasów oraz do dostosowania zmian asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień. Zapotrzebowanie na produkowane wyroby składane jest przez klienta jako indywidualne zlecenie. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych coraz większe znaczenie ma elastyczność produkcji, która umożliwiałaby szybsze reagowanie na potrzeby rynku, zmienność żądań klientów, terminowość produkcji oraz zmniejszenie kosztów produkcji. Aby osiągnąć odpowiedni poziom elastyczności i skrócić cykle produkcji, niezbędne jest efektywne sterowanie produkcją. Odpowiedzią na takie wymagania jest powstanie i rozwój elastycznych systemów produkcyjnych (ESP) [1, 5, 6]. Elastyczny system produkcyjny skutecznie łączy podstawowe 343

2 wymagania nowoczesnej produkcji: wysoką wydajność (jak w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych produkcja rytmiczna) oraz różnorodność asortymentu produkcji, charakterystyczną dla gniazd technologicznych produkcja nierytmiczna [2, 6]. Do podstawowych cech charakteryzujących te systemy należą: elastyczność polegająca na zdolności dostosowania do zmieniających się warunków i zadań produkcyjnych oraz automatyzacja produkcji. Elastyczny system produkcyjny jest bardzo złożonym systemem zawierającym w sobie wiele zintegrowanych elementów sprzętowych i oprogramowania. Składa się z kilku elastycznych modułów produkcyjnych powiązanych typem wyrobów lub procesem technologicznym, zintegrowanych wzajemnie przez system transportu i magazynowania oraz wspólne planowanie i sterowanie [2, 4]. Elastyczne systemy produkcyjne to systemy charakteryzujące się wielostronnością. Najważniejszymi cechami są: sterowanie komputerowe, wysoki stopień automatyzacji i integracji systemów, połączenie wydajności z produkcją różnorodnych produktów. Elastyczne systemy produkcyjne należą do najbardziej kosztownych obiektów przemysłowych. Niezwykle istotne jest optymalne wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie stwarza ich potencjał wytwórczy. Jedną z istotnych przeszkód stojących na drodze do lepszego poznania własności złożonych systemów produkcyjnych stosowanych w przemyśle jest ich niedostępność dla naukowców i studentów oraz bardzo ograniczona możliwość ingerowania w procesy produkcyjne realizowane na tych systemach w działających zakładach przemysłowych. Rozwiązaniem tych problemów może być utworzenie dydaktycznego elastycznego systemu produkcyjnego (ESP) wyposażonego w systemy będące fizycznymi modelami systemów produkcyjnych stosowanych w przemyśle. Systemy te pomimo redukcji ich wielkości nie traciłyby cech charakterystycznych dla rozwiązań przemysłowych i umożliwiałyby prowadzenie testów, które nie są możliwe do przeprowadzenia w działającym przedsiębiorstwie, a są niezbędne do uzyskania założonych celów badawczych i dydaktycznych. Taki system umożliwi realizację prac naukowo-badawczych dotyczących projektowania systemów wytwarzania charakteryzujących się wysokim poziomem automatyzacji i elastyczności, analizujących jednocześnie wskaźniki efektywności ekonomicznej. Chęć jak najlepszego odzwierciedlenia rzeczywistych procesów produkcyjnych zachodzących w rzeczywistych przedsiębiorstwach narzuca określoną strukturę projektowanego elastycznego systemu produkcyjnego: moduły wejścia i wyjścia, moduł transportu detali (liniowy, kątowy, taśmowy, chwytak podciśnieniowy), zrobotyzowane/zautomatyzowane stanowisko montażu, bufory międzystanowiskowe, zautomatyzowane stanowisko sortowania, stanowiska nadzoru produkcji wyposażone w różnego rodzaju czujniki, wizyjny system kontroli jakości. 2. OPIS PROJEKTOWANEGO STANOWISKA Projektowane stanowisko produkcyjne posiada następujące cechy elastyczności: elastyczność asortymentu produkcji wytwarzanie wielu różnych produktów (48), elastyczność wielkości produkcji możliwa jest realizacja różnych typów produkcji (masowa, rytmiczna, powtarzalna), 344

3 elastyczność marszrut technologicznych w przypadku awarii jednej ze ścieżek produkcyjnych możliwość przeniesienia całej produkcji na drugą, sprawną ścieżkę, elastyczność rozwoju systemu możliwa zmiana umiejscowienia czujników, manipulatorów, systemu wizyjnego, elastyczność ekspansyjna prosta możliwość rozbudowy systemu np. o dodatkowe czujniki, gniazda robocze, wyjściowy magazyn wysokiego składowania, funkcjonalności. W projektowanym systemie w module KRG 100 odbywa się montaż wielowersyjny. Można ten moduł projektowanego systemu traktować jak model elastycznego systemu montażowego i przyjąć następującą definicję [6]: Elastycznym systemem montażowym, w skrócie ESM (ang. FAS Flexible Assembly System), nazywa się zespół sterowanych numerycznie stanowisk montażowych zintegrowany poprzez zautomatyzowany transport i magazynowanie oraz wspólne sterowanie komputerowe, przeznaczony do jednoczesnego montażu wielu różnych wyrobów w krótkich seriach. Rys. 1. Schemat stanowiska [źródło własne] Na projektowanym stanowisku dydaktyczno-badawczym (rys. 1) symulowany jest proces wielowersyjnego montażu. Wyrobem finalnym jest jeden z 48 zestawów krążków z opcjonalnym wyposażeniem w marker (rys. 2). Krążki są wykonane z aluminium lub plastiku i występują w dwóch kolorach: czarnym bądź białym. Każdy zestaw składa się z dwóch krążków połączonych ze sobą magnesem. Dodatkowo zestaw może zostać oznaczony jednym z dwóch markerów. Wielkość i asortyment produkcji określane są w nadrzędnym harmonogramie produkcji. 345

4 Rys. 2. Ilustracja kolejnych etapów montażu zestawu krążków [źródło własne] Moduł wejściowy projektowanego elastycznego systemu produkcyjnego składa się z grawitacyjnego magazynu wejściowego, którego konstrukcja pozwala na umieszczenie w nim do 15 krążków. Krążki z magazynu grawitacyjnego trafiają na pierwszą taśmę transportową. Wzdłuż taśmy umieszczone są czujniki indukcyjne oraz czujnik koloru. Za ich pomocą identyfikowane są krążki pojawiające się na transporterze. W przypadku pojawienia się nieodpowiedniego elementu zostaje on skierowany do magazynu karuzelowego, który pełni rolę magazynu buforowego. Jeżeli istnieje zapotrzebowanie, to z tego samego magazynu zostaje wprowadzony zastępczy element. Kolejnym gniazdem produkcyjnym jest separator, na którym krążki są kierowane na dwie niezależne ścieżki produkcyjne. Na ich końcach znajduje się manipulator umożliwiający przeniesienie elementu z lewej ścieżki na prawą i zainicjowanie operacji montażu. Magnesy znajdujące się w krążkach umożliwiają ich połączenie. W wyniku tej operacji powstaje nowy półprodukt, który następnie transportowany jest pod manipulator odpowiedzialny za opcjonalny montaż markera. Zgodnie z zamówieniem produkcyjnym może tu nastąpić umiejscowienie markera (opcjonalnie: dwa rodzaje markera lub jego brak) w stworzonym półprodukcie. Przedostatnim etapem jest kontrola jakości za pomocą systemu wizyjnego, który sprawdza, czy produkt końcowy składa się z odpowiednich elementów oraz czy są prawidłowo zmontowane. Na podstawie decyzji z tego systemu produkt końcowy zostaje przetransportowany do jednego z trzech magazynów wyjściowych. 3. MODUŁOWOŚĆ PROJEKTOWANEGO STANOWISKA W zaprojektowanym stanowisku produkcyjnym wyróżniono następujące moduły (rys. 3-5): moduł wejściowo/transportowy magazyn grawitacyjny, z którego kolejne krążki przekazywane są na transporter taśmowy, moduł identyfikacji czujniki, które rozpoznają kolor oraz materiał elementów, moduł segregacji rozdzielenie krążków na odpowiednie ścieżki produkcyjne, moduł montażu połączenie krążków w zestaw oraz montaż odpowiedniego markera, moduł inspekcji system wizyjny sprawdzający prawidłowość montażu końcowego, moduł wyjściowy trzy niezależne linie transportowe prowadzące do magazynów wyjściowych (a po rozbudowie stanowiska do magazynu wysokiego składowania). 346

5 Rys. 3. Stanowisko produkcyjne moduł wejściowo-transportowy Rys. 4. Stanowisko produkcyjne moduły montażu i inspekcji Rys. 5. Stanowisko produkcyjne moduł wyjściowy 4. IMPLEMENTACJA PROCESU PRODUKCJI W projektowanym systemie wykorzystywane są gotowe krążki, lecz na potrzeby implementacji procesu produkcji analizowano pełny proces produkcji. W celu wyprodukowania zestawu krążków najpierw należy wykonać pojedyncze krążki (aluminiowe i plastikowe). Krążki plastikowe są formowane z gotowego granulatu, natomiast aluminiowe wycina się z aluminiowych prętów. Następnie w krążkach są wywiercane wgłębienia, w których mocowane są magnesy. Na tak przygotowane elementy nakładana jest farba. Po otrzymaniu pojedynczych krążków są one łączone ze sobą w odpowiedniej konfiguracji. W zależności od zlecenia istnieje możliwość oznaczenia zestawów markerem (małą albo dużą kulką). W końcowym etapie produkcji sprawdzana jest jakość wykonania zestawu. 347

6 4.1. Przepływ materiału Implementację procesu można traktować jako wdrożenie procesu produkcji w wirtualnym przedsiębiorstwie. Można w nim wyróżnić trzy wydziały: zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji. Na rysunku 3 przedstawiono przepływ materiałów w takim wirtualnym przedsiębiorstwie. Jako narzędzie wspomagające zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie został wykorzystany zintegrowany system informatyczny IFS Applications [3]. Wydział zaopatrzenia odpowiada za zakup oraz dostarczenie do magazynu wejściowego KRM 00 materiałów do produkcji zestawów krążków. Następnie materiały są dostarczane do trzech magazynów KRM 10, KRM 60 i KRM 70 zaopatrujących poszczególne linie produkcyjne. Krążki aluminiowe są produkowane na linii produkcyjnej KRL 20, składającej się z trzech gniazd produkcyjnych w których realizowane są operacje wycinania i obróbki krążków aluminiowych, montaż magnesów oraz malowanie. Linia produkcyjna KRL 30 również składa się z trzech gniazd produkcyjnych, w których kolejno następuje formowanie krążków plastikowych, montaż magnesów i malowanie. Operacje związane z montażem zestawów są wykonywane na linii produkcyjnej KRL 10. W jej skład wchodzi dziesięć gniazd produkcyjnych, w których następuje detekcja koloru i materiału krążków, montaż krążków oraz markerów, a także kontrola jakości. Gotowy produkt transportowany jest do magazynu wyjściowego, skąd następuje jego dystrybucja. Rys. 6. Schemat przepływu materiałów 348

7 4.2. Techniczne planowanie produkcji W ramach procesu technicznego planowania produkcji utworzono: a) indeks magazynowy wykaz elementów wykorzystywanych w procesie produkcji, od materiałów zakupowych po produkt końcowy (tabela 1), b) drzewo struktury produktu (rysunek 7 przedstawia strukturę jednego z 48 produktów), c) wykaz lokalizacji magazynowych (tabela 2), d) wykaz linii i gniazd produkcyjnych (tabela 3), e) wykaz operacji technologicznych (tabela 4). Tabela 1. Wykaz pozycji indeksu magazynowego Nr pozycji Nazwa pozycji Typ pozycji J/M Norma zużycia KR 001 Krążek zestaw 1 Produkowana sztuka 1 KR 048 Krążek zestaw 48 Produkowana sztuka 1 KR 101 Kulka duża Zakupowa sztuka 1 KR 102 Kulka mała Zakupowa sztuka 1 KR 103 Magnes Zakupowa sztuka 1 KR 104 Pręt aluminiowy Zakupowa sztuka 0,1 KR 105 Granulat Zakupowa porcja 1 KR 110 Czarna farba Zakupowa sztuka 1 KR 111 Biała farba Zakupowa sztuka 1 KR 120 Krążek aluminiowy Produkowana sztuka 1 KR 121 Krążek plastikowy Produkowana sztuka 1 KR 130 Krążek aluminiowy z magnesem Produkowana sztuka 1 KR 131 Krążek plastikowy z magnesem Produkowana sztuka 1 KR 140 Krążek aluminiowy czarny Produkowana sztuka 1 KR 141 Krążek aluminiowy biały Produkowana sztuka 1 KR 142 Krążek plastikowy czarny Produkowana sztuka 1 KR 143 Krążek plastikowy biały Produkowana sztuka 1 Rys. 7. Drzewo struktury wybranego produktu zestawu KR

8 Magazyny podzielono na jeden magazyn wejściowy (przechowujący dostarczone przez dostawców materiały), trzy magazyny wyjściowe (przechowujące wytworzone produkty główne oraz produkty wadliwe) oraz na magazyny przy liniach produkcyjnych (przechowujące elementy zużywane na danej linii produkcyjnej). Tabela 2. Wykaz lokalizacji magazynowych Numer lokalizacji KRM 00 KRM10 KRM20 Typ lokalizacji Magazyn wejściowy Magazyn grawitacyjny Magazyn karuzelowy KRM30 Magazyn wyjściowy 1 KRM40 Magazyn wyjściowy 2 KRM 50 Magazyn wyjściowy 3 KRM 60 Linia produkcyjna KRL 20 KRM 70 Linia produkcyjna KRL 30 Na liniach produkcyjnych wytwarzane są półprodukty i produkty końcowe. Materiały są dostarczane z magazynu wejściowego do magazynu przy każdej linii produkcyjnej. W gniazdach produkcyjnych wykonywane są operacje technologiczne. W tabeli 3 przedstawiono wykaz linii produkcyjnych oraz znajdujących się w ich obrębie gniazd produkcyjnych. Tabela 3. Wykaz linii i gniazd produkcyjnych Nr linii produkcyjnej Nr gniazda produkcyjnego Nazwa KRL 10 KRL 20 KRL 30 KRG 010 KRG 020 KRG 030 KRG 040 KRG 050 KRG 060 KRG 070 KRG 075 KRG 080 KRG 085 KRG 090 KRG 100 KRG 110 KRG 120 KRG 130 KRG 140 Podajnik Czujnik koloru Czujnik pojemnościowy Czujnik indukcyjny Karuzela Separator Stacja montażu krążków Stacja montażu markera System wizyjny Segregacja Obróbka aluminium Stacja montażu Lakierowanie Wtryskarka Stacja montażu Lakierowanie Operacje technologiczne określają działania związane bezpośrednio z wytwarzaniem produktu końcowego. W tabeli 4 przedstawiono spis operacji technologicznych 350

9 wykonywanych przy montażu zestawów krążków na linii produkcyjnej KRL 01. Kolumny tabeli 4 zawierają następujące informacje: Lp nr identyfikacyjny operacji technologicznej; Nazwa operacji opis wykonywanej operacji technologicznej; Nr gniazda nr identyfikacyjny gniazda produkcyjnego, na którym wykonywana jest dana operacja technologiczna; Czas operacji czas potrzebny na wykonanie określonej operacji technologicznej; Jednostka czasochłonności jednostka określająca maszynochłonność i pracochłonność operacji; Czas transportu czas potrzebny na przetransportowanie materiałów i produktów. Tabela 4. Wykaz operacji technologicznych dla linii KR 10 Lp. Nazwa operacji Numer Jedn. Czas Czas operacji gniazda czasochłonności transportu 1. Wydanie krążka z magazynu KRG Jedn./Min Transport KRG Godz. 0,3 3. Detekcja koloru KRG Jedn./Min 0 4. Detekcja ilościowa KRG Jedn./Min 0 5. Detekcja materiału KRG Jedn./Min 0 6. Transport do magazynu karuzelowego KRG Godz. 0,2 7. Separacja KRG Jedn./Min 0 8. Montaż KRG Jedn./Min 0 9. Montaż markera KRG Jedn./Min Kontrola wizyjna KRG Jedn./Min Segregacja KRG Jedn./Min Transport do mag. końcowego KRG Godz. 0,5 W folderze IFS/Standardy produkcji/struktury/struktura produktowa utworzono struktury produktowe dla wszystkich półproduktów i produktu finalnego. Po ich wprowadzeniu możliwe jest wyświetlenie struktury wybranego produktu w postaci graficznej (rys. 8). Podgląd ten można uruchomić w folderze IFS/Standardy produkcji/zapytania Struktury/Struktura produktowa graficznie. Rys. 8. Graficzne drzewo struktury wybranego produktu w IFS Applications 351

10 5. HARMONOGRAMOWANIE PROCESU MONTAŻU Harmonogramowanie to planowanie czynności w odpowiedniej kolejności i umiejscowienie ich w czasie. Pozwala na identyfikację czasów rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności oraz pokazuje zależności pomiędzy nimi. Umożliwia ustalenie sekwencji wykonywanych zadań, wyznaczenie newralgicznych punktów procesu i zapobieganie niechcianym zdarzeniom, które jesteśmy w stanie przewidzieć. Ponadto stworzenie harmonogramu porządkuje zadania, zasoby w czasie i zwiększa szanse na terminową realizację zlecenia. W projektowanym systemie, w module KRG 100, odbywa się montaż wielowersyjny. Do harmonogramowania i planowania produkcji w tym module wykorzystano zaawansowane narzędzie Asprova APS [7]. Rys. 9. Schemat przepływu informacji w środowisku Asprova APS [źródło: 7] Rys. 10. Schemat wykonywanych operacji Proces montażu zestawu rozdzielono na cztery operacje: montaż krążków, montaż oznaczenia, inspekcję oraz segregację (rys. 10). Każda operacja składa się z jednej lub więcej instrukcji wejścia, instrukcji użycia oraz domyślnie tworzonej przez program instrukcji wyjścia. Instrukcja wejścia dotyczy tych elementów, które należy wprowadzić do operacji jako np. surowiec, z którego ma być wykonany produkt. Instrukcja użycia określa zasób, jaki będzie wykorzystany w tej operacji (np. manipulator), a instrukcja wyjścia z kolei charakteryzuje produkt końcowy powstały w wyniku operacji (rys. 11). Rys. 11. Tabela główna dla zestawu KR 001 fragment, 352

11 gdzie: Gniazda produkcyjne stacji montażu Pozycje magazynowe zestawu KR 001 KRG 070 KRG 075 KRG 080 KRG 085 KR 101 KR 141 KR 142 Stacja montażu 1 krążków Stacja montażu 2 oznaczeń System wizyjny System rozdziału duża kulka krążek aluminiowy biały krążek plastikowy czarny Przykładowy harmonogram realizacji zleceń produkcyjnych przedstawiono na rysunku 12, a wykres obciążeń dla zasobów na rysunku 13. Rys. 12. Wykres Gantta dla zamówień Rys. 13. Wykres Gantta dla zasobów 353

12 6. PODSUMOWANIE W artykule przedstawiono projekt stanowiska elastycznego modułowego dydaktycznego systemu produkcyjnego, który umożliwi zasymulowanie na nim zarówno kompletnego procesu produkcji, jak i jego poszczególnych etapów. Możliwości te wynikają z przyjętej koncepcji modułowej konstrukcji całego systemu, co jest zgodne z najnowszymi trendami tworzenia elastycznych systemów produkcyjnych. Taka koncepcja stwarza duże możliwości przyszłych działań dotyczących rozbudowy funkcjonalnej stanowiska, tworzenia nowych scenariuszy badań i wykorzystania stanowiska. Jednym ze zrealizowanych zadań była implementacja algorytmów planowania i harmonogramowania analizowanego procesu produkcji w wybranych narzędziach informatycznych takich jak: zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami IFS Applications oraz zaawansowany system do harmonogramowania i planowania produkcji Asprova APS. Ponadto planowane jest modelowanie oraz komputerowa symulacja pracy projektowanego systemu produkcyjnego. Stworzenie komputerowej symulacji działania systemu i jej weryfikacja są niezwykle istotne z punktu widzenia procesu kształcenia i badań jakie będą prowadzone na tym systemie. *** Praca finansowana z działalności statutowej Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej w 2014 r. LITERATURA [1] Banaszak Z., Muszyński W.: Systemy elastycznej automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, [2] Brzeziński M. (red.): Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, PLACET, Warszawa, [3] IFS 2010 Help: Elektroniczna pomoc systemu IFS Applications 2010 i IFS E-learning. [4] Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa, [5] Sawik T.: Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych, WNT, Warszawa, [6] Sawik T.: Planowanie i sterowanie produkcji w elastycznych systemach montażowych, WNT, Warszawa, [7] EQ System Materiały szkoleniowe Asprova APS. 354

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Wonderware InTouch wspiera modułowy proces technologiczny na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Wonderware InTouch wspiera modułowy proces technologiczny na Politechnice Śląskiej w Gliwicach Wonderware InTouch wspiera modułowy proces technologiczny na Politechnice Śląskiej w Gliwicach Z uwagi na zwiększającą się konkurencję zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym, przedsiębiorstwa zmuszone

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERII ZARZĄDZANIA MRP II

INŻYNIERII ZARZĄDZANIA MRP II LABORATORIUM INŻYNIERII ZARZĄDZANIA MRP II Ćwiczenie 1 Temat: Projekt przykładowej fabryki o produkcji dyskretnej (dane stałe) Opracował: Paweł Sitek Kielce 2004 1. Wprowadzenie Każdy system produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym głos w dyskusji o potrzebach firm produkcyjnych na podstawie międzynarodowych doświadczeń wdrożeniowych ASPROVA APS Michał Żelichowski

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE STEROWANIA PRZYKŁADOWYM PROCESEM PRODUKCYJNYM

STRATEGIE STEROWANIA PRZYKŁADOWYM PROCESEM PRODUKCYJNYM STRATEGIE STEROWANIA PRZYKŁADOWYM PROCESEM PRODUKCYJNYM Jolanta KRYSTEK Streszczenie: W pracy przedstawiono zastosowanie algorytmów planowania potrzeb materiałowych MRP (Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5 / 6 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIENIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROCESU PRODUKCYJNEGO STUDIUM PRZYPADKU

USPRAWNIENIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROCESU PRODUKCYJNEGO STUDIUM PRZYPADKU USPRAWNIENIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROCESU PRODUKCYJNEGO STUDIUM PRZYPADKU Marek WIRKUS, Karol BĄK Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono etapy projektowania nowego zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy produkcyjne komputerowo zintegrowane. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015 1 Zagadnienia: 1. Innowacyjne technologie w nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5-7 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5-7 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5-7 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie produkcji na bazie wykresu Gantt a

Zaawansowane planowanie produkcji na bazie wykresu Gantt a Zaawansowane planowanie produkcji na bazie wykresu Gantt a W dobie ciągłego rozwoju narzędzi informatycznych, wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, ewoluują również systemy klasy ERP.

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modułu Produkcja oraz Techniczne przygotowanie produkcji Spis treści

Parametryzacja modułu Produkcja oraz Techniczne przygotowanie produkcji Spis treści Parametryzacja modułu Produkcja oraz Techniczne przygotowanie produkcji Spis treści Techniczne przygotowanie produkcji Wersja EVO... 2 1. Zakłady i wydziały... 2 2. Grupy operacji... 3 3. Operacje... 4

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Planowanie zdolności produkcyjnych w wirtualnym przedsiębiorstwie

Planowanie zdolności produkcyjnych w wirtualnym przedsiębiorstwie BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Planowanie zdolności produkcyjnych w wirtualnym przedsiębiorstwie JOLANTA KRYSTEK Politechnika Śląska, Instytut Automatyki, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY.

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.461 Mgr inż. Tomasz DOBROWOLSKI, dr inż. Piotr SZABLEWSKI (Pratt & Whitney Kalisz): INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1 Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński Planowanie zasobów. Strona: 1 Planowanie zasobów wytwórczych MRP II Wstęp Plan rozwoju oraz strategia Oracle dla systemu JD Edwards Zasady działania procesów

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Rozwiązania IT

Nowoczesne Rozwiązania IT S t r o n a 1 Nowoczesne Rozwiązania IT 22 Lata doświadczenia w produkcji oprogramowania Produkcja.NET ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE MRP DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Kiosk Warsztatowy Dlaczego nasz Tryb system rejestracji

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: ZARZĄDZA I INŻYRIA PRODUKCJI ORGANIZACJA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH Opracowała: Michalina Pieniążek Spis treści: 1. Opis przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie

Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie Studium przypadku w przedsiębiorstwie Jurajska Spółdzielnia Pracy Jarosław Śmietaniak dyrektor departamentu systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu Dr inż. Mariusz Cholewa Znaczenie/problem dla firmy PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNE Zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi Znaczenie/problem dla

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Piotr Bernat 1 TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Streszczenie. W artykule przedstawiono tendencje w zakresie informatycznego

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Dr inż. Andrzej LOSKA Utrzymanie Ruchu w Przemyśle

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej Mirosław Krzemioski Okno 12 szt profili Wielkoseryjna automatyczna Wielkoseryjna produkcja automatyczna produkcja Powyżej 100 Średniozautomatyzowane zakłady

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N AŃSKIEJ Nr 6 Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2007 OLAF CISZAK KOMPUTEROWO WSPOMAGANE MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W pracy

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania!

Innowacyjne rozwiązania! R O Z W I Ą Z A N I A B R A N Ż O W E P r z e m y s ł s p o ż y w c z y i o p a k o w a ń Innowacyjne rozwiązania! Firma SCHUNK GmbH & Co. KG to lider w dziedzinie automatyki przemysłowej i systemów mocowań.

Bardziej szczegółowo