PREZENTACJA FIRMY. Firma LARCO została zało ona w 1957 roku i nale y obecnie do grupy Hunting Energy France.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA FIRMY. Firma LARCO została zało ona w 1957 roku i nale y obecnie do grupy Hunting Energy France."

Transkrypt

1 PREZENTACJA FIRMY Firma LARCO została zało ona w 1957 roku i nale y obecnie do grupy Hunting Energy France. Jeste my producentem i dystrybutorem kompletnej gamy produktów dla zbiorników magazynowych, projektujemy te niezawodne systemy automatyki terminali paliwowych. Do wiadczenie w przemy le petrochemicznym pomaga nam dostarcza rozwi zania spełniaj ce wszelkie wymagania rodowiskowe. Oferujemy mi dzy innymi: wewn trzn membran pływaj c oraz uszczelnienia dachów zbiorników magazynowych. Jeste my wiadomi jak istotny jest niezawodny i precyzyjny system bezpiecze stwa. Nasza filozofia to bliska współpraca z klientami, która ma zagwarantowa wyprodukowanie oraz dostarczenie oczekiwanego produktu. Dla zwi kszenia bezpiecze stwa, LARCO proponuje: detektor w glowodorów, optyczny czujnik poziomu: DOCIL oraz przerywacze płomienia. LARCO zapewnia równie, firmom zajmuj cym si magazynowaniem, najlepsze rozwi zania z zakresu automatyki, pomiarów, zaworów oddechowych oraz pływaj cych ramion ss cych min. dla paliw lotniczych. Nasze wieloletnie do wiadczenie zostało zdobyte w bazach magazynowych w Europie jak równie Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. Na rynku Polskim Larco obecne jest od pocz tku 2009 roku. KONTAKT LARCO Petroleum Equipments Al. Jerozolimskie 56c Warszawa (+48) (+48)

2 WEWN TRZNA MEMBRANA PŁYWAJ CA : COVERFLOTE ZAPEWNIA OGRANICZENIE PAROWANIA PRODUKTU NAWET O 99% COVERFLOTE, jest to wewn trzna membrana dla zbiorników z dachem stałym, pracuj ca w pełnym kontakcie ze składowanym produktem. Jej konstrukcja opiera si o piank poliuretanow o zamkni tych komórkach umieszczon mi dzy dwoma cienkimi arkuszami aluminium (całkowita grubo to 40mm). Tworzone w ten sposób panele ł czone s profilami H i skr cane na ruby. Dzi ki g sto ci (150kg/m3) COVERFLOTE jest samo-pływaj c i w 100% niezatapialn pokryw. CHARAKTERYSTYKA Wyeliminowanie spawania podczas instalacji COVERFLOTE (panele ł czone rubami) Nie ma potrzeby rozcinania płaszcza zbiornika do instalacji Wszystkie elementy COVERFLOTE mog by wprowadzone przez właz 24 Nie ma potrzeby pracy d wigiem poniewa wszystkie elementy s lekkie Niewielka moc elektryczna potrzebna do instalacji ( wiatło, wiercenie, ci cie) Szybka instalacja skracaj ca czas wył czenia zbiornika z eksploatacji Nie ma potrzeby przeprowadzania testów szczelno ci i wyporno ci (oszcz dno czasu i pieni dzy) Monta mo liwy po testach lub malowaniu zbiornika Mo liwo dostosowywania si do geometrycznych zmian płaszcza zbiornika Mo liwy monta przez lokalne ekipy monta owe przy asy cie supervisora LARCO, nadzoruj cego proces instalacji OSZCZ DNO CI Jako pokrywa znajduj ca si w pełnym kontakcie z produktem COVERFLOTE je w stanie zapewni ograniczenie parowania nawet o 99% w porównaniu z dachem stałym. Oszcz dno ci b d zale ały przede wszystkim od rodzaju magazynowanego produktu, wielko ci zbiornika oraz intensywno ci eksploatacji. Zwrot kosztów inwestycji jest zazwyczaj osi gany po 1-2 latach.

3 USZCZELNIENIA DACHÓW PŁYWAJ CYCH DJTC Podwójne uszczelnienie System płyt uciskowych Stal galwanizowana lub nierdzewna Uszczelka stykowa nitryl/ PCV Uzupełnienie uszczelnienia z nitrylu Najlepszy stosunek ceny do wydajno ci TOPMASTER Uszczelnienie podstawowe Dla przestrzeni nominalnej do 12 Pianka polieterowa Osłona z nitrylu lub witonu JSTC Uszczelnienia dodatkowe System płyt uciskowych Stal galwanizowana lub nierdzewna Uszczelka stykowa nitryl/ PCV Uzupełnienie uszczelnienia z nitrylu FLEXIMASTER Uszczelnienia dodatkowe Elastyczna osłona polipropylenowa U ywane do osłony uszczelnienia podstawowego Odporno na UV USZCZELNIENIA CIEKŁE Typ rurowy Typ Horton

4 RAMIE SS CE PIERWSZE RAMI ZAINSTALOWANE W 1960 ROKU MIAŁO REDNIC 10 CALI Od tego czasu LARCO zainstalowało ponad 1300 Ramion Ss cych o rednicach od 3 do 24 w sze dziesi ciu krajach. TECHNOLOGIA Elementem charakterystycznym ramion ssawnych LARCO jest opatentowane zł cze obrotowe T2000 o nast puj cej charakterystyce : Mocna konstrukcja Kró ce wej cia i wyj cia usytuowane w płaszczy nie prostopadłej do osi obrotu Doskonała szczelno (system redukowania luzów na pier cieniu uszczelniaj cym) Długa ywotno Rotacja od +60 do -10 (wychylenie) Du y wybór rednic od 4 do 24 Korpus T2000 wykonany jest z eliwa szarego FGL 250, natomiast kró ce oraz pływaki z aluminium lub stali nierdzewnej. ZALETY ZŁ CZA OBROTOWEGO T2000 Konstrukcja symetryczna Wej cie i wyj cie na jednej osi Wyeliminowane ryzyko odchylenia

5 SYSTEM WTŁACZAJ CY DODATKI (SKID) Czerwone lub niebieskie barwniki ARS Handlowe dodatki Stadis Merkaptan Biocide Dodatki do biopaliw Dodatki anty-pianowe Dodatki przeciw zamarzaniu FAME E85 Procetane Przeciwutleniacze SPECYFIKACJA Stopie wtłaczania Mo liwo ci magazynowania dodatków Materiały Od 0.2 do 3200 ppm dla dodatków Od 1 do 10% dla mieszanek Do 4m3 Stal nierdzewna 316 L oraz 304 L INIEKTORY LARCO Stopie wtłaczania : do 3200 ppm Ci nienie max : 15 barów Lepko max : 500 cts Temperatury u ytkowania : -30 do 75 C Wska nik ochronny : IP 67 KOPUŁY ALUMINIOWE DLA ZBIORNIKÓW O REDNICY DO 120 METRÓW

6 ARMATURA Zawory oddechowe Zawory bezpiecze stwa Przerywacze płomienia Włazy pomiarowe Wewn trzne zawory bezpiecze stwa SPECYFIKACJA Wymiary Materiały Bezpiecze stwo Uszczelnienia X-Panda Seals Obliczenia 1/4'' do 24'' 316 SS, AL, CS, FRP, PCV Certyfikat ATEX Redukcja emisji i oparów Do wiadczona ekipa LARCO PRZYRZ DY POMIAROWE Automatyczny miernik poziomu Przeka nik koduj cy Listwowy wska nik poziomu Miernik magnetostrykcyjny Oprogramowanie zdalnych przyrz dów pomiarowych Miernik radarowy Serwo-mierniki AUTOMATYKA BAZY PALIWOWEJ CZUJNIKI Detektor w glowodorów Optyczny czujnik poziomu DOCIL UZIEMIENIE