PROCEDURY GENEROWANIA HARMONOGRAMU DLA PROBLEMU MAKSYMALIZACJI ZDYSKONTOWANYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DLA PROJEKTU ROZLICZANEGO ETAPOWO 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY GENEROWANIA HARMONOGRAMU DLA PROBLEMU MAKSYMALIZACJI ZDYSKONTOWANYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DLA PROJEKTU ROZLICZANEGO ETAPOWO 1"

Transkrypt

1 PROCEDURY GENEROWANIA HARMONOGRAMU DLA PROBLEMU MAKSYMALIZACJI ZDYSKONTOWANYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DLA PROJEKTU ROZLICZANEGO ETAPOWO 1 Marcin KLIMEK, Piotr ŁEBKOWSKI Streszczenie: Harmonogramowanie proektu z maksymalizacą zdyskontowanych przepływów pieniężnych est ważnym zagadnieniem często podemowanym w badaniach. W artykule sformułowane est zagadnienie optymalizaci przepływów pieniężnych dla proektu rozliczanego etapowo (z kamieniami milowymi). Przedstawione są znane schematy generowania uszeregowań dekodowania rozwiązań z listy priorytetowe lub z listy czynności, dla problemów harmonogramowania proektu z ograniczonymi zasobami. Zaproponowane są też nowe procedury dekoduące dostosowane do harmonogramowania proektu z kamieniami milowymi. Działanie opisanych procedur zilustrowane est dla przykładowego proektu. Słowa kluczowe: harmonogramowanie proektu z ograniczoną dostępnością zasobów, wartość bieżąca netto, zdyskontowane przepływy pieniężne, procedury generowania harmonogramu 1. Wprowadzenie Konstruowanie harmonogramu proektu z ograniczeniami kolenościowymi i zasobowymi est ważnym zagadnieniem praktycznym wykorzystywanym w wielu przedsiębiorstwach realizuących m.in. zlecenia konstrukcyne, budowlane, produkcę na zlecenie (ang. make-to-order). Badania z harmonogramowania proektu stosuą różne modele optymalizacyne w zależności od m. in. sposobu realizaci czynności, typu wykorzystywanych zasobów, rodzau zależności kolenościowych, stosowanego kryterium optymalizacynego. Dla problemu harmonogramowania proektu z ograniczonymi zasobami RCPSP (ang. Resource-Constrained Proect Scheduling Problem) ako kryteria optymalizacyne rozpatrywane są przede wszystkim: minimalizaca czasu trwania (ang. makespan), maksymalizaca NPV (NPV ang. Net Present Value) [9] sumy zdyskontowanych przepływów pieniężnych RCPSPDCF (ang. Resource-Constrained Proect Scheduling Problem with Discounted Cash Flows). Przegląd stosowanych modeli i stosowanych kryteriów optymalizacynych dla problemu harmonogramowania proektu można znaleźć w pracach przeglądowych [1-2,7,14]. Uwzględnianie zdyskontowanych przepływów pieniężnych est szczególnie istotne w przypadku proektów długotrwałych, w których zmiany wartości pieniądza są istotne. Do takich przedsięwzięć realizowanych w długim czasie należą proekty informatyczne, budowlane, konstrukcyne. 1 Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki (nr proektu: N N ) 587

2 Wartość bieżąca netto NPV est naczęście spotykanym kryterium oceny uwzględniaącym aspekty ekonomiczne w harmonogramowaniu proektu. Opis podeść, modeli, algorytmów stosowanych dla problemu harmonogramowania proektu, uwzględniaących kryteria ekonomiczne i przepływy pieniężne, można znaleźć w pracach badawczych [1-3,7-8,14]. W ninieszym artykule przedstawiony est model harmonogramowania proektu rozliczanego etapowo (ze zdefiniowanymi kamieniami milowymi) z kryterium optymalizaci zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Dla tego modelu zaproponowane są zmodyfikowane procedury generuące rozwiązanie uwzględniaące umowne etapy proektu. Działanie tych procedur zilustrowane est dla przykładowego proektu. 2. Sformułowanie problemu Proekt (przedsięwzięcie) to unikalny zbiór współzależnych czynności (zadań) wykonywany za pomocą dostępnych zasobów (pracowników, maszyn, materiałów) dla osiągnięcia określonych celów. Czynności są niepodzielne i istniee eden sposób ich realizaci (ang. single-mode RCPSP). Do reprezentaci problemu harmonogramowania proektu z ograniczonymi zasobami RCPSP wykorzystue się grafy. Proekt można przedstawić ako graf (sieć) z czynnościami na węzłach AON (ang. Activity On Node) lub z czynnościami na łukach AOA (ang. Activity On Arc). W te pracy proekt prezentowany est ako sieć AON, będąca acyklicznym, spónym, prostym grafem skierowanym G(V, E), gdzie V to zbiór węzłów (zadań, czynności) natomiast E to zbiór łuków opisuących relace kolenościowe między zadaniami. W zbiorze V est n+2 węzłów (zadań). Węzły są ponumerowane od 0 do n+1 przy zachowaniu porządku topologicznego, tzn. poprzedniki maą zawsze niższe numery od następników. Węzły 0 i n+1 nie są rzeczywistymi czynnościami, przedstawiaą edynie początek i koniec grafu G(V, E). Zadania powiązane są wzaemnymi relacami kolenościowymi typu koniec-początek bez zwłoki, tzn. zadanie (następnik) może się rozpocząć bezzwłocznie dopiero po zakończeniu zadanie go poprzedzaącego (patrz wzór 1). Do realizaci czynności wykorzystywane są ograniczone zasoby odnawialne, których liczba est stała w czasie. W każde chwili t liczba zaangażowanych zasobów w realizacę zadań nie może przekraczać liczby dostępnych zasobów wynoszących a k (patrz wzór 2) dla każdego z typu zasobów k = 1,, K (K to liczba typów zasobów). ST d ST ( i, ) E (1) i i r ik i A( t ) a k t, k gdzie: ST i czas rozpoczęcia zadania i, d i czas realizaci zadania i, r ik zapotrzebowanie czynności i na zasób typu k, A(t) zbiór zadań wykonywanych w przedziale czasu [t-1, t], a k liczba dostępnych zasobów typu k. (2) 588

3 Rozwiązaniem problemu RCPSP est znalezienie czasów rozpoczęcia czynności ST 1,, ST n+1 uwzględniaąc kryteria oceny takie ak: minimalizaca czasu trwania proektu (makespan), maksymalizaca sumy zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W te pracy analizowany est problem optymalizaci przepływów pieniężnych dla autorskiego modelu z kamieniami milowymi, w którym proekt est rozliczany etapowo, ze zdefiniowanymi karami umownymi za nieterminową realizacę etapów proektu. W praktyce często występue etapowe rozliczanie proektu (z kamieniami milowymi), gdyż rozliczanie przedsięwzięć dopiero po ich zakończeniu nie zawsze est korzystne zarówno dla klienta (zleceniodawcy) ak i wykonawcy. Korzyści dla wykonawcy to możliwość uzyskiwania wcześnie środków finansowych (płatności od klienta) za wykonane prace, które mogą być przeznaczane na wykonywanie kolenych zadań, zakup niezbędnych materiałów itp. bez konieczności samofinansowania lub kredytowania działalności. Dla klienta nie est opłacalne wykonywanie wcześnieszych wpłat. Jego korzyści z etapowego rozliczania prac to przede wszystkim możliwość kontrolowania przebiegu proektu podczas ego trwania oraz dodatkowe zabezpieczenie ego interesów przez wprowadzenie systemu kar umownych. Kary umowne za opóźnienia w realizaci etapu proektu to kwoty uszczuplaące płatności klienta za ten etap. Kamienie milowe (i terminy ich realizaci) ustalane są przez zleceniodawcę i wykonawcę w drodze negocaci przed rozpoczęciem proektu i powinny być uwzględnione przy ego planowaniu. Etapy proektu mogą być definiowane [4] przez określenie nieprzekraczalnych terminów zakończenia wszystkich zadań δ i, terminów wynikaących z przynależności zadania do danego etapu proektu (patrz wzór 3). Dany kamień milowy tworzą czynności o identycznym terminie realizaci. Jeśli M to zbiór zadań bezpośrednio związanych z -tym etapem proektu, to zbiór ten zawiera wszystkie zadania o takim samym nieprzekraczalnym terminie zakończenia tm (patrz wzór 4). M tm FTi i (3) i : tm, i V (4) i tm, 1, ) (5) 1 m gdzie: FT i czas zakończenia zadania i, δ i nieprzekraczalny termin zakończenia czynności i, m liczba umownych etapów proektu, tm nieprzekraczalny termin realizaci -tego etapu proektu. Przy przyęciu do harmonogramu prac proektowych tak zdefiniowanych kamieni milowych przedsięwzięcia (patrz wzory 3-5) możliwe est wprowadzenie etapowego finansowego rozliczania przedsięwzięcia. Proponowana est przez autorów funkca celu F (patrz wzór 6) uwzględniaąca etapy proektu, maksymalizuąca sumę zdyskontowanych przepływów pieniężnych NPV z punktu widzenia wykonawcy [5]. W analizowanym zagadnieniu wszystkie przepływy pieniężne związane z proektem są dyskontowane oddzielnie dla każdego okresu płatności, przy przyętym poziomie stopy dyskontowe α. Jeśli proekt est krótkotrwały i/lub zmiana wartości pieniądza w czasie est nieistotna, należy przyąć stopę dyskontową α =

4 MAX CFM n m CFA CFM i F (6) STi MT i 1 ( 1 α) 1 ( 1 α) PM CM max( MT tm,0) (7) gdzie: MT termin realizaci -tego etapu proektu w analizowanym uszeregowaniu, CFA i koszty (wydatki) wykonawcy związane z realizacą czynności i, CFM płatność klienta na rzecz wykonawcy za wykonanie -tego etapu proektu, PM umowna kwota płatności za wykonanie -tego etapu proektu. CM ednostkowy koszt opóźnień za nieterminowość wykonania -tego etapu proektu. Z punktu widzenia wykonawcy wpływy (cash inflows) to wpłaty klienta za realizacę etapów proektu CFM, natomiast wydatki (cash outflows) to płatności związane z wykonaniem czynności CFA i. Wydatki CFA i (t. koszty wykorzystania zasobów i materiałów w realizacę czynności i) ponosi wykonawca w terminie planowanego w harmonogramie bazowym czasu rozpoczęcia zadań. Są to np. środki finansowe przeznaczane np. na zakup materiałów i ich transport itp. potrzebnych do wykonywania dane czynności. Transfery gotówkowe CFM (patrz wzór 7) to wpłaty zleceniodawcy wykonywane na rzecz wykonawcy za realizacę -tego kamienia milowego. Klient płaci po wykonaniu etapu przedsięwzięcia umowne kwoty PM ustalone przed wykonaniem proektu. Ewentualne nieterminowe zakończenie kamienia milowego generue koszty (kary umowne wyliczane na podstawie ednostkowego kosztu opóźnień CM ), zmnieszaące przepływy pieniężne związane z tym kamieniem milowym. Dla uproszczenia obliczeń przyęto, że płatności CFM wykonywane są dokładnie w terminie zakończenia etapów przedsięwzięcia (ukończenia zadań z nim związanych). Nie est analizowany problem ewentualnych opóźnień w płatnościach zleceniodawcy. Opóźnienia te są niezależne od wykonawcy a rozważane est zagadnienie optymalizaci prac i przepływów pieniężnych zależnych od wykonawcy. 3. Reprezentace problemu. Procedury dekoduące. Rozwiązaniem problemu harmonogramowania, reprezentacą bezpośrednią problemu, est naczęście wektor czasów rozpoczęcia lub zakończenia zadań. Reprezentaca bezpośrednia nie est ednak często stosowana m.in. ze względu na małą skuteczność technik przeglądania przestrzeni potencalnych rozwiązań. W większości badań z harmonogramowania proektu z ograniczoną dostępnością zasobów stosowane są m. in. [7]: reprezentaca permutacyna rozwiązanie est tzw. listą czynności (ang. activity list) czyli ciągiem numerów kolenych zadań, w którym uwzględnione są ograniczenia kolenościowe tzn. zadanie nie może znadować się na liście czynności wcześnie niż ego poprzednik, reprezentaca reguł priorytetu rozwiązanie est listą priorytetową (ang. priority list), w które każde kolene czynności przypisana est reguła priorytetu, reprezentaca wektora opóźnień rozwiązanie to wektor opóźnień (ang. shift vector) poszczególnych zadań względem nawcześnieszego możliwego ich czasu 590

5 rozpoczęcia, te opóźnienia to przesunięcia czynności w czasie w prawo na wykresie Gantt a. Naskuteczniesze i naczęście wykorzystywane w algorytmach metaheurystycznych est kodowanie rozwiązania RCPSP za pomocą listy czynności w reprezentaci permutacyne. Dodatkowo dla te reprezentaci opracowanych est wiele efektywnych technik przeglądania sąsiedztwa [7]. Dla reprezentaci permutacyne (reprezentaci reguł priorytetu) konieczne est przekształcanie listy czynności (listy priorytetowe) w reprezentacę bezpośrednią, czyli w wektor czasów rozpoczęcia poszczególnych zadań. W tym celu stosowane są procedury przekształcaące (dekoduące) tzw. schematy generowania harmonogramu SGS (ang. Schedule Generation Scheme). Procedury SGS zamieniaą listę kolenych zadań w harmonogram w reprezentaci bezpośrednie uwzględniaący ograniczenia kolenościowe i zasobowe. Dla deterministycznego problemu harmonogramowania proektu z ograniczonymi zasobami opracowane są m.in. [6]: szeregowa procedura SGS (ang. serial SGS) schemat generowania uszeregowania określaący w kolenych krokach czas rozpoczęcia dla pierwszego nieuszeregowanego zadania z listy czynności, w nawcześnieszym możliwym terminie przy uwzględnieniu ograniczeń kolenościowych i zasobowych, równoległa procedura SGS (ang. parallel SGS) schemat generowania uszeregowania określaący czasy rozpoczęcia wszystkich nieuszeregowanych czynności (rozpatrywanych w koleności wynikaące z listy czynności) w kolenych momentach czasowych t, które mogą być rozpoczęte w momencie t przy uwzględnieniu ograniczeń kolenościowych i zasobowych. Procedury generowania harmonogramu (równoległa i szeregowa) tworzą uszeregowanie dopuszczalne, wykonalne (ang. feasible schedule), respektuące ograniczenia kolenościowe i zasobowe. Procedura szeregowa generue harmonogram aktywny (ang. active schedule), w którym czynności rozpoczynane są w nawcześnieszych możliwych terminach i nie ma możliwości ich wcześnieszego rozpoczęcia bez naruszenia ograniczeń kolenościowych i zasobowych. Procedura równoległa tworzy harmonogram bez opóźnień (ang. nondelay schedule) będący harmonogramem aktywnym, w którym zasoby, w dowolnym momencie czasu, są w pełni wykorzystane tzn. zasób nigdy nie pozostae wolny, gdy można go użyć do rozpoczęcia akieś czynności. Rozwiązanie wygenerowane z zastosowaniem równoległego lub szeregowego schematu SGS nie zawsze est odpowiednim dla zagadnienia maksymalizaci zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W optymalnym rozwiązaniu dla tego zagadnienia zadania z przypisanymi dodatnimi przepływami pieniężnymi (ang. positive cash flow) są planowane ak nawcześnie a zadania z przypisanymi uemnymi przepływami pieniężnymi (ang. negative cash flow) ak napóźnie. W uszeregowaniach ustalonych procedurą dekoduącą równoległą lub szeregową zadania rozpoczynane są bez przesunięć prawostronnych (nie są opóźniane w czasie). W związku z tym często nie posiadaą nawyższego NPV dla proektów, w których zadaniom przypisane są uemne przepływy pieniężne (wydatki na zakup, dostawę materiałów itp.). Procedury dekoduące odpowiednie dla zagadnienia maksymalizaci NPV łączą techniki generowania harmonogramowania wstecz i wprzód [7]. Harmonogramowanie wprzód (ang. forward scheduling) to szeregowanie zadań w nawcześnieszych terminach, w których mogą się zacząć, przy spełnieniu ograniczeń kolenościowych i zasobowych. Harmonogramowanie wstecz (ang. backward scheduling) to szeregowanie zadań rozpoczynaąc od terminu pożądanego zakończenia przedsięwzięcia. Harmonogram wstecz 591

6 można tworzyć za pomocą przekształconych, wstecznych procedur SGS buduących rozwiązanie zaczynaąc od zadanego terminu realizaci proektu (od czynności kończących proekt). Tworzone est rozwiązanie z zadaniami rozpoczynanymi możliwie napóźnie zgodnie z zasadą ALAP (ang. As Late As Possible), przy dochowaniu zadanego terminu zakończenia proektu. Rozwiązanie ustalone podczas harmonogramowania wstecz może nie być odpowiednie dla proektów, w których zadaniom przypisane są dodatnie przepływy pieniężne i/lub dla których wcześniesze ukończenie niektórych zadań zwiększa NPV przedsięwzięcia. Dla problemu maksymalizaci NPV z zadaniami o uemnych i dodatnich przepływach pieniężnych zaproponowana est dwukierunkowa, wykorzystuąca zarówno harmonogramowanie wprzód, ak i wstecz, procedura generuąca harmonogram (ang. bidirectional SGS) [10]. Procedura ta działa następuąco: w kolenych iteracach wszystkie nieuszeregowane czynności, rozpatrywane w koleności ustalone na podstawie zastosowane reguły priorytetowe, które mogą być uż zaplanowane (wprzód lub wstecz) bez naruszenia ograniczeń (ang. eligible activities) wstawiane są w nawcześnieszym (harmonogramowanie wprzód) lub w napóźnieszym możliwym terminie rozpoczęcia (harmonogramowanie wstecz). W ten sposób na podstawie wartości priorytetu tworzony est częściowy harmonogram. Zadanie est dostępne do harmonogramowania wprzód, eśli ego wszystkie poprzedniki są uż umieszczone w harmonogramie częściowym. Z kolei zadanie est dostępne do harmonogramowania wstecz, eśli ego wszystkie następniki są uż umieszczone w rozwiązaniu częściowym. Celem dwukierunkowe procedury dekoduące est przypisanie zadaniom z dodatnimi przepływami pieniężnymi ak nawcześnieszych terminów rozpoczęcia a zadaniom z uemnymi przepływami ak napóźnieszych terminów. Poza użyciem przekształconych procedur dekoduących zwiększenie NPV może być osiągnięte przez zastosowanie procedur poprawiaących harmonogram w wyniku przesunięcia w prawo czynności o sumarycznych uemnych przepływach pieniężnych (dla harmonogramów ustalonych metodą harmonogramowania wprzód) i/lub w lewo zadań o dodatnich przepływach pieniężnych (dla harmonogramów ustalonych metodą harmonogramowania wstecz) [10,12-13]. Opracowana est m.in. też iteracyna procedura [11] harmonogramowania wprzód/wstecz równocześnie minimalizuąca czas trwania proektu i maksymalizuąca ego NPV. Analizowane są rozwiązania z różnymi przesunięciami w czasie czynności i sprawdzany est wpływ tych przesunięć na sumę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w celu znalezienia rozwiązania o nawiększe wartości NPV. Tworzone są także algorytmy wyszukuące zbiory zadań, których przesunięcie może zwiększyć NPV [12]. Należy zauważyć, że dla analizowanego w pracy problemu maksymalizaci zdyskontowanych przepływów pieniężnych z funkcą celu F (patrz wzór 6) wskazane est wcześniesze, niż w umownych terminach, kończenie kamieni milowych. Przyspieszenie prac prowadzi do wcześnieszych płatności klienta co może zwiększyć NPV, mimo wcześnieszych wydatków wykonawcy na realizacę zadań. W optymalnym uszeregowaniu dla analizowanego w pracy zagadnienia z funkcą celu F (patrz wzór 6) dodatnie przepływy pieniężne (płatności klienta za wykonanie etapów proektu) powinny być zaplanowane ak nawcześnie a uemne przepływy pieniężne (wydatki wykonawcy związane z rozpoczynaniem zadań) ak napóźnie. Wpłaty klienta są wykonywane bezpośrednio po zakończeniu danego etapu przedsięwzięcia, natomiast wydatki są ponoszone w momencie rozpoczynania czynności. W związku z tym, że z wszystkimi zadaniami związane są wydatki (uemne przepływy pieniężne) korzystne może być ich rozpoczynanie możliwie napóźnie, zgodnie z zasadą 592

7 ALAP, przy uwzględnieniu nie tylko umownego terminu zakończenia przedsięwzięcia, ale również terminów wykonania ego etapów. Opóźnianie w czasie wydatków związanych z realizacą zadań est opłacalne dla wykonawcy. Z drugie strony opóźnianie wykonywania zadań może prowadzić do przesunięte w czasie realizaci kamieni milowych co wiąże się z późnieszymi płatnościami klienta za zrealizowane etapy przedsięwzięcia. Przy ustalaniu odpowiedniego harmonogramu prowadzona est zatem oceny bilansu strat z późnieszych wpłat za zrealizowane etapy proektu i korzyści z odroczonych wydatków na rozpoczynanie zadań. Zawsze korzystne est odraczanie w czasie tych zadań (z przypisanymi uemnymi przepływami pieniężnymi), których późniesze rozpoczęcie nie prowadzi do opóźnienia w realizaci któregoś z kamieni milowych. Procedura SGS odpowiednia dla rozpatrywanego zagadnienia powinna uwzględniać kamienie milowe proektu. Przy harmonogramowaniu wstecz zadania są planowane wstecz od umownych terminów zdefiniowanych dla każdego z etapów proektu. Dla każdego zadania nieprzekraczalne terminy zakończenia wynikaą z przynależności do etapu przedsięwzięcia. 4. Przykład ilustracyny. Działanie procedur dekoduących dla zagadnienia maksymalizaci zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla problemu harmonogramowania proektu rozliczanego etapowo, zostanie omówione dla przykładowego proektu składaącego się z 12 zadań (10 zadań niepozornych) realizowanych za pomocą ednego typu zasobu odnawialnego o dostępności równe 8 (a = 8). Informace o wykonywanych czynnościach, ich czasach trwania d i, zapotrzebowaniu na zasoby r i, terminach zakończenia δ i, bezpośrednich następnikach N i, wydatkach z nimi związanych CFA i przedstawione są w tabeli 1. Tab. 1. Informace o zadaniach w przykładowym proekcie i d i r i δ i N i CFA i , 2, 3, , 6, 8, , Zdefiniowane są trzy umowne etapy proektu o nieprzekraczalnych terminach zakończenia tm, zbiorze zadań do wykonania M, płatnościach klienta za realizacę PM, ednostkowych kosztach opóźnień CM zestawionych w tabeli 2. Tab.2. Informace o kamieniach milowych w przykładowym proekcie Etap proektu tm M PM CM , 3, 4, 6, , 7, 9, 10,

8 Na potrzeby obliczania NPV przyęto stopę dyskontową α = 0.01 przy okresie kapitalizaci wynoszącym 1 ednostkę czasową. Analiza procedur SGS przeprowadzona est dla listy czynności składaące się z kolenych zadań niepozornych L = {1, 4, 3, 5, 2, 8, 6, 7, 9, 10}. Na liście L zadania są w porządku uwzględniaącym relace kolenościowe. Harmonogramy uzyskane za pomocą procedur SGS harmonogramowania: wprzód znaduą się na rysunku 1 (w tych samych kolorach zadania związane z tym samym etapem proektu, należące do tego samego zbioru M ), wstecz na rysunku 2, wstecz przy uwzględnieniu etapów proektu na rysunku 3, wprzód przy uwzględnieniu etapów proektu na rysunku 4. Zestawienie wartości analizowane w pracy funkci celu dla znalezionych harmonogramów przedstawione są w tabeli 3. Rys. 1. Harmonogram wyznaczony wprzód szeregową (a) i równoległą (b) procedurą SGS Rys. 2. Harmonogram wyznaczony wstecz szeregową (a) i równoległą (b) procedurą SGS 594

9 Rys. 3. Harmonogram wyznaczony wstecz procedurą SGS uwzględniaącą etapy proektu Rys. 4. Harmonogram wyznaczony wprzód procedurą SGS uwzględniaącą kamienie milowe (a), z przesunięciem w prawo zadań w celu zwiększenia NPV (b) Tab.3. Wartości funkci celu F (patrz wzór 6) i e składowych (związanych z czynnościami CFA i i etapami proektu CFM ) dla harmonogramów z rysunków 1-4 1a 1b 2a 2b 3 4a 4b CFA i CFM F Dla analizowanego problemu ze zdefiniowanymi kamieniami milowymi proektu z maksymalizacą zdyskontowanych przepływów pieniężnych harmonogramy z rysunków 1-2 nie są odpowiednie. Przekroczone są terminy realizaci umownych etapów proektu, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów umownych przez wykonawcę. Wprowadzenie kamieni milowych zmienia właściwości optymalnych harmonogramów. Harmonogram o minimalnym czasie trwania (np. ten z rysunku 1b) nie zawsze est odpowiedni. Przy harmonogramowaniu należy skoncentrować się na dotrzymaniu umownych terminów wykonania etapów proektu, gdyż przekraczanie terminów wykonania kamieni milowych uszczupla płatności klienta za realizacę etapów proektu. Korzyści z wcześnieszych płatności klienta za wcześniesze wykonanie proektu są mniesze (dla rozważanego przykładu obliczeniowego) niż koszty umowne ponoszone za nieterminowe wykonanie kamieni milowych. NPV proektu zmniesza także wcześniesze ponoszenie kosztów związanych z rozpoczynaniem czynności. 595

10 W analizowanym w pracy problemie maksymalizaci NPV wydatki (na realizacę zadań) powinny być wykonywane ak napóźnie a wpłaty (za ukończenie etapów proektu) uzyskiwane ak nawcześnie. Dla problemu RCPSPDCF często stosowane est harmonogramowanie wstecz z zasadą planowania zadań (z przypisanymi uemnymi przepływami pieniężnymi, wydatkami) napóźnie ak to możliwe ALAP, które zwiększa NPV przedsięwzięcia w związku z opóźnianiem wydatków na rozpoczynanie zadań. W analizowanym problemie harmonogramy wyznaczone wstecz (rysunek 2) nie są odpowiednie, gdyż zastosowane procedury nie uwzględniaą umownych etapów proektu. Kary za niedotrzymanie terminów wykonania są większe niż korzyści z opóźnionych wydatków na wykonywanie zadań. Dla analizowanego proektu nie est także wskazane rozpoczynanie zadań zgodnie z zasadą ALAP przy uwzględnieniu etapów proektu (rysunek 3). Straty z późnieszych wpłat za zrealizowanie kamieni milowych (mimo uniknięcia kar umownych) są większe niż korzyści z późnieszych wydatków na rozpoczynane czynności. Przy innych parametrach np. przy innych terminach i kwotach umownych płatności itp. realizaca zadań zgodnie z zasadą ALAP może być korzystna dla wykonawcy. Dla analizowanego proektu korzystne est natomiast opóźnianie rozpoczęcia tylko części zadań niekrytycznych, których późniesze rozpoczynanie nie powodue przesunięcia w czasie wykonania któregokolwiek z etapów proektu. Nawyższą wartość funkci celu F (patrz wzór 6) ma harmonogram z zadaniami rozpoczynanymi ak napóźnie bez opóźniania realizaci kamieni milowych (rysunek 4b). Korzyść w wysokości 0.2 ednostek pieniężnych w porównaniu z harmonogramem z rysunku 4a wynika z przesunięcia w prawo o 1 ednostkę czasową wydatków na rozpoczęcie zadań 5 i 7. Problem maksymalizaci zdyskontowanych przepływów pieniężnych nie est prostym zagadnieniem. Poza użyciem opracowanych i znanych procedur dekodowania SGS konieczne est opracowanie algorytmów analizuących możliwe przesunięcia w prawo zadań, których odroczenie w czasie zwiększa NPV proektu. 5. Podsumowanie W artykule przedstawiono problem maksymalizaci zdyskontowanych przepływów pieniężnych z punktu widzenia wykonawcy dla problemu harmonogramowania proektu rozliczanego etapowo (ze zdefiniowanymi kamieniami milowymi). Zaproponowano zmodyfikowane procedury generowania uszeregowania uwzględniaące umowne etapy proektu. Działanie procedur zilustrowano dla przykładowego przedsięwzięcia. Rozpatrywany model z etapowym, finansowym rozliczaniem przebiegu proektu może być wykorzystywany przy dużych proektach budowlanych, konstrukcynych. Przedmiotem dalszych prac autorów będzie m.in. opracowanie skutecznych algorytmów harmonogramowania, wykorzystuących proponowane procedury dekoduące i przetestowanie ich skuteczności dla problemu maksymalizaci NPV proektu rozliczanego etapowo. Literatura 1. Brucker P., Drexl A., Mohring R., Neumann K., Pesch E.: Resource-constrained proect scheduling: Notation, classification, models and methods, European Journal of Operational Research 112, 1999,

11 2. Hartmann S., Briskorn D.: A Survey of Variants and Extensions of the Resource- Constrained Proect Scheduling Problem, European Journal of Operational Research, 207(1), 2012, Herroelen W., Reyck B. D., Demeulemeester E.: Proect network models with discounted cash flows: A guided tour through recent developments, European Journal of Operational Research, 100, 1997, Klimek M.: Predyktywno-reaktywne harmonogramowanie produkci z ograniczoną dostępnością zasobów, Praca doktorska, AGH Kraków, Klimek M., Łebkowski P.: Proaktywne harmonogramowaniu proektu z optymalizacą przepływów pieniężnych, [w:] Automatyzaca procesów dyskretnych : teoria i zastosowania, T. II, red. Świerniak A., Krystek J. [materiały konferencyne], Gliwice 2012, Kolisch R.: Serial and parallel resource-constrained proect scheduling methods revisited: Theory and computation, European Journal of Operational Research, 90, 1996, Kolisch R., Padman R.: An integrated survey of deterministic proect scheduling, OMEGA The International Journal of Management Science 29, 2001, Mika M., Waligóra G., Węglarz J.: Simulated annealing and tabu search for multimode resource-constrained proect scheduling with positive discounted cash flows and different payment models, European Journal of Operational Research, 164(3), 2005, Russell A.H.: Cash flows in networks, Management Science, 16, 1970, s Selle T., Zimmermann, J.: A bidirectional heuristic for maximizing the net present value of large-scale proects subect to limited resources, Naval Research Logistics 50, 2003, Ulusoy, G., Özdamar, L.: A heuristic scheduling algorithm for improving the duration and net present value of a proect, International Journal of Operations and Production Management, 15, 1995, Vanhoucke M., Demeulemeester E., Herroelen W.: Maximizing the net present value of a proect with linear time-dependent cash flows, International Journal of Production Research, 39(14), 2001, Vanhoucke M.: A scatter search procedure for maximizing the net present value of a resource-constrained proect with fixed activity cash flows, Gent, Working Paper 2006/417, Węglarz J. (red.): Proect Scheduling: Recent Models, Algorithms and Applications, Kluwer Academic Publishers, Dr inż. Marcin KLIMEK Instytut Informatyki, Państwowa Szkoła Wyższa Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 Dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania Kraków, al. Mickiewicza

ALGORYTM DLA PROBLEMU MAKSYMALIZACJI ZDYSKONTOWANYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU ROZLICZANEGO ETAPOWO

ALGORYTM DLA PROBLEMU MAKSYMALIZACJI ZDYSKONTOWANYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU ROZLICZANEGO ETAPOWO ALGORYTM DLA PROBLEMU MAKSYMALIZACJI ZDYSKONTOWANYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU ROZLICZANEGO ETAPOWO Marcin KLIMEK, Piotr ŁEBKOWSKI Streszczenie: Proble haronograowania projektu z kryteriu aksyalizacji

Bardziej szczegółowo

Algorytmy konstrukcyjne dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami. Marcin Klimek *

Algorytmy konstrukcyjne dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami. Marcin Klimek * Zeszyty Naukowe WWSI, No 15, Vol. 10, 2016, s. 41-52 Algorytmy konstrukcyjne dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami Marcin Klimek * Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Symulowane wyżarzanie dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami. Marcin Klimek *

Symulowane wyżarzanie dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami. Marcin Klimek * Zeszyty Naukowe WWSI, No 15, Vol. 10, 2016, s. 53-65 Symulowane wyżarzanie dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami Marcin Klimek * Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie optymalnego wyrównania harmonogramu zatrudnienia metodą analityczną

Poszukiwanie optymalnego wyrównania harmonogramu zatrudnienia metodą analityczną Mieczysław POŁOŃSKI Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wieskiego, Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 e-mail: mieczyslaw_polonski@sggw.pl Poszukiwanie optymalnego wyrównania

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESÓW DYSKRETNYCH 2016

AUTOMATYZACJA PROCESÓW DYSKRETNYCH 2016 AUTOMATYZACJA PROCESÓW DYSKRETNYCH 2016 Adam PRUS, Krzysztof PIEŃKOSZ Politechnika Warszawska SZEREGOWANIE ZADAŃ CZĘŚCIOWO PODZIELNYCH NA PROCESORACH RÓWNOLEGŁYCH Streszczenie. W pracy jest rozpatrywany

Bardziej szczegółowo

REAKTYWNE HARMONOGRAMOWANIE PROJEKTU 1

REAKTYWNE HARMONOGRAMOWANIE PROJEKTU 1 REAKTYWNE HARMONOGRAMOWANIE PROJEKTU 1 Marcin KLIMEK, Piotr ŁEBKOWSKI Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia reaktywnego harmonogramowania projektu z ograniczoną dostępnością zasobów.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji tonażowych są oparte na założeniu zmiennej (malejącej z upływem czasu) wartości pieniądza. Im

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Dr Adam Kucharski Spis treści Podstawowe pojęcia Metoda CPM 3 3 Przykład analizy metodą CPM 5 Podstawowe pojęcia Przedsięwzięcia złożone z wielu czynności spotykane są na każdym kroku. Jako przykład może

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja harmonogramów budowlanych - szeregowanie zadań. Mgr inż. Aleksandra Radziejowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Optymalizacja harmonogramów budowlanych - szeregowanie zadań. Mgr inż. Aleksandra Radziejowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Optymalizacja harmonogramów budowlanych - szeregowanie zadań Mgr inż. Aleksandra Radziejowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Opis zagadnienia Zadania dotyczące szeregowania zadań należą do szerokiej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

t i L i T i

t i L i T i Planowanie oparte na budowaniu modelu struktury przedsięwzięcia za pomocą grafu nazywa sie planowaniem sieciowym. Stosuje się do planowania i kontroli realizacji założonych przedsięwzięć gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedsięwzięć

Planowanie przedsięwzięć K.Pieńkosz Badania Operacyjne Planowanie przedsięwzięć 1 Planowanie przedsięwzięć Model przedsięwzięcia lista operacji relacje poprzedzania operacji modele operacji funkcja celu planowania K.Pieńkosz Badania

Bardziej szczegółowo

Opis opcji aktualizacji zadań w programie MS Project 2007

Opis opcji aktualizacji zadań w programie MS Project 2007 Mieczysław Połoński SGGW w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska mieczyslaw_polonski@sggw.pl Opis opcji aktualizacji zadań w programie MS Project 2007 Wybór opcji opisanych poniżej ma decydujący

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 09. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki efektywności inwestycji

Wskaźniki efektywności inwestycji Wskaźniki efektywności inwestycji Efektywność inwestycji Realizacja przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii najczęściej wymaga poniesienia nakładów finansowych na zakup materiałów, urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wykonaniem produkcji

Sterowanie wykonaniem produkcji STEROWANIE WYKONANIEM PRODUKCJI (Production Activity Control - PAC) Sterowanie wykonaniem produkcji (SWP) stanowi najniŝszy, wykonawczy poziom systemu zarządzania produkcją, łączący wyŝsze poziomy operatywnego

Bardziej szczegółowo

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Adam Stawowy Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Summary: We present a meta-heuristic to combine Monte Carlo simulation with genetic algorithm for Capital

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych ELEMENTY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Laboratorium nr 9 PRZESZUKIWANIE GRAFÓW Z

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZT jest specyficznym problemem z zakresu zastosowań programowania liniowego. ZT wykorzystuje się najczęściej do: optymalnego planowania transportu towarów, przy minimalizacji kosztów,

Bardziej szczegółowo

NIETYPOWE WŁASNOŚCI PERMUTACYJNEGO PROBLEMU PRZEPŁYWOWEGO Z OGRANICZENIEM BEZ PRZESTOJÓW

NIETYPOWE WŁASNOŚCI PERMUTACYJNEGO PROBLEMU PRZEPŁYWOWEGO Z OGRANICZENIEM BEZ PRZESTOJÓW NIETYPOWE WŁASNOŚCI PERMUTACYJNEGO PROBLEMU PRZEPŁYWOWEGO Z OGRANICZENIEM BEZ PRZESTOJÓW Mariusz MAKUCHOWSKI Streszczenie: W pracy rozważa się permutacyjny problem przepływowy z kryterium będącym momentem

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja. Przeszukiwanie lokalne

Optymalizacja. Przeszukiwanie lokalne dr hab. inż. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska www.cs.put.poznan.pl/mkomosinski, Maciej Hapke Idea sąsiedztwa Definicja sąsiedztwa x S zbiór N(x) S rozwiązań, które leżą blisko rozwiązania x

Bardziej szczegółowo

Rysunek 8. Rysunek 9.

Rysunek 8. Rysunek 9. Ad 2. Dodatek Excel Add-Ins for Operations Management/Industral Engineering został opracowany przez Paul A. Jensen na uniwersytecie w Teksasie. Dodatek można pobrać ze strony http://www.ormm.net. Po rozpakowaniu

Bardziej szczegółowo

Zakleszczenie. Problem i przeciwdziałanie. Systemy operacyjne Wykład 8 1

Zakleszczenie. Problem i przeciwdziałanie. Systemy operacyjne Wykład 8 1 Zakleszczenie Problem i przeciwdziałanie Systemy operacyne Wykład 8 1 Klasyfikaca zasobów systemu na potrzeby analizy problemu zakleszczenia Warunki konieczne wystąpienia zakleszczenia Graf przydziału

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami w harmonogramowaniu wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych z wykorzystaniem teorii szeregowania zadań

Zarządzanie zasobami w harmonogramowaniu wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych z wykorzystaniem teorii szeregowania zadań Zarządzanie zasobami w harmonogramowaniu wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych z wykorzystaniem teorii szeregowania zadań 42 Dr inż Michał Podolski Politechnika Wrocławska 1 Wprowadzenie Harmonogramowanie

Bardziej szczegółowo

1 Obliczanie modeli sieciowych w funkcji środków

1 Obliczanie modeli sieciowych w funkcji środków 1 Obliczanie modeli sieciowych w funkcji środków Przykład zaczerpnięty z mojego podręcznika Harmonogramy sieciowe w robotach inżynierskich. Wydawnictwo SGGW 001 str. 77. 1.1 Założenia analizy środków oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Projekt Ma jasny cel Unikatowy zdefiniowany koniec Angażuje zasoby ludzkie Procesy zarządzani projektem Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szeregowanie zadań. Wykład nr 3. dr Hanna Furmańczyk

Szeregowanie zadań. Wykład nr 3. dr Hanna Furmańczyk Wykład nr 3 27.10.2014 Procesory identyczne, zadania niezależne, podzielne: P pmtn C max Algorytm McNaughtona 1 Wylicz optymalną długość C max = max{ j=1,...,n p j/m, max j=1,...,n p j }, 2 Szereguj kolejno

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

PROBLEM Z IDENTYFIKACJĄ ŁAŃCUCHA KRYTYCZNEGO I LOKALIZACJĄ BUFORÓW ZASILAJĄCYCH W HARMONOGRAMIE SIECIOWYM Z OGRANICZONĄ DOSTĘPNOŚCIĄ ZASOBU

PROBLEM Z IDENTYFIKACJĄ ŁAŃCUCHA KRYTYCZNEGO I LOKALIZACJĄ BUFORÓW ZASILAJĄCYCH W HARMONOGRAMIE SIECIOWYM Z OGRANICZONĄ DOSTĘPNOŚCIĄ ZASOBU Dane bibliograficzne o artykule: http://mieczyslaw_polonski.users.sggw.pl/mppublikacje Mieczysław POŁOŃSKI 1 PROBLEM Z IDENTYFIKACJĄ ŁAŃCUCHA KRYTYCZNEGO I LOKALIZACJĄ BUFORÓW ZASILAJĄCYCH W HARMONOGRAMIE

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

WPROWADZENIE DO SZTUCZNEJ INTELIGENCJI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA MEL WPROWADZENIE DO SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NS 586 Dr inż. Franciszek Dul 5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z OGRANICZENIAMI Problemy z ograniczeniami

Bardziej szczegółowo

Przepływy pieniężne (Cash flows) lub (bardziej konkretnie):

Przepływy pieniężne (Cash flows) lub (bardziej konkretnie): Przepływy pieniężne (Cash flows) Niech C!, C!,, C! jest skończonym ciągiem płatności pieniężych, przy czym C! < 0, C! 0 i co najmniej jedna z płatności C! jest dodatnia. Płatności ujemne reprezentują nakłady,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją.

Instrukcja. Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją. Instrukcja do Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją. 2010 1 Cel laboratorium Celem laboratorium jest poznanie metod umożliwiających rozdział zadań na linii produkcyjnej oraz sposobu balansowania

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych

Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik dr hab. Maciej Nowak, prof. UE Wybór portfela projektów z wykorzystaniem wielokryterialnego programowania dynamicznego Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 19-06-2017

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień) program wykładu 08. 1. Wybrane metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

RISK-AWARE PROJECT SCHEDULING

RISK-AWARE PROJECT SCHEDULING RISK-AWARE PROJECT SCHEDULING Z WYKORZYSTANIEM UCT KAROL WALĘDZIK DEFINICJA ZAGADNIENIA RESOURCE-CONSTRAINED PROJECT SCHEDULING (RCPS) Karol Walędzik - RAPS 3 RISK-AWARE PROJECT SCHEDULING (RAPS) 1 tryb

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

6. ANALIZA POST-OPTYMALIZACYJNA analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego

6. ANALIZA POST-OPTYMALIZACYJNA analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego 6. ANALIZA POST-OPTYMALIZACYJNA analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego Analiza wrażliwości est studium analizy wpływu zmian wartości różnych parametrów modelu PL na rozwiązanie optymalne. Na optymalne

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Sztucznej Inteligencji

Wstęp do Sztucznej Inteligencji Wstęp do Sztucznej Inteligencji Rozwiązywanie problemów-i Joanna Kołodziej Politechnika Krakowska Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Rozwiązywanie problemów Podstawowe fazy: Sformułowanie celu -

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 4/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji finansowej organizacji

Ocena kondycji finansowej organizacji Ocena kondycji finansowej organizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności projektów

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodologią planowania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych.

Podstawowym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodologią planowania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 892416 Temat: Planowanie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych. Warsztaty praktyczne. 28-29 Listopad Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima Maxima-03_windows.wxm 1 / 8 Elementy matematyki finansowej w programie Maxima 1 Wartość pieniądza w czasie Umiejętność przenoszenia kwot pieniędzy w czasie, a więc obliczanie ich wartości na dany moment,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W4 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Podstawy metodologiczne oceny efektywności inwestycji

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji v.

Analiza opłacalności inwestycji v. Analiza opłacalności inwestycji v. 2.0 Michał Strzeszewski, 1997 1998 Spis treści 1. Cel artykułu...1 2. Wstęp...1 3. Prosty okres zwrotu...2 4. Inflacja...2 5. Wartość pieniądza w czasie...2 6. Dyskontowanie...3

Bardziej szczegółowo

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 3 Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 3 Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/014-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad.pdf Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie algebraicznych układów równań liniowych metodami iteracyjnymi. Plan wykładu:

Rozwiązywanie algebraicznych układów równań liniowych metodami iteracyjnymi. Plan wykładu: Rozwiązywanie algebraicznych układów równań liniowych metodami iteracynymi Plan wykładu: 1. Przykłady macierzy rzadkich i formaty ich zapisu 2. Metody: Jacobiego, Gaussa-Seidla, nadrelaksaci 3. Zbieżność

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

System harmonogramowania produkcji KbRS

System harmonogramowania produkcji KbRS System harmonogramowania produkcji KbRS Spis treści O programie... 2 Instalacja... 2 Dane wejściowe... 2 Wprowadzanie danych... 2 Ręczne wprowadzanie danych... 2 Odczyt danych z pliku... 3 Odczyt danych

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE HARMONOGRAMOWANIE PROJEKTU W PRZYPADKU ROZMYTYCH CZASÓW TRWANIA CZYNNOŚCI 1

WIELOKRYTERIALNE HARMONOGRAMOWANIE PROJEKTU W PRZYPADKU ROZMYTYCH CZASÓW TRWANIA CZYNNOŚCI 1 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 08-86 Nr 7 05 Informatyka i Ekonometria Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni ETM 2 Wykład ostatni merytoryczny ETM: tematyka 1. Dynamiczne metody

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji dyskretnej

Metody optymalizacji dyskretnej Metody optymalizacji dyskretnej Spis treści Spis treści Metody optymalizacji dyskretnej...1 1 Wstęp...5 2 Metody optymalizacji dyskretnej...6 2.1 Metody dokładne...6 2.2 Metody przybliżone...6 2.2.1 Poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ODLEWNICZEGO

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ODLEWNICZEGO 1/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ODLEWNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi mgr Magdalena Marczewska TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mmarczewska@wz.uw.edu.pl Projekt Projekt jest to zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji jest ściśle związane z planowaniem produkcji. Polega na: rozłożeniu w czasie przydziału zasobów do zleceń produkcyjnych, podziale zleceń na partie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?)

Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Harmonogram Ograniczenia projektu Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Pojęcia podstawowe Harmonogram: Daty wykonania działań Daty osiągnięcia kamieni milowych Działanie: Element składowy pakietu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Rozdział 7 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 7 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 7.2. Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenie 7.1 Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI część pierwsza

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI część pierwsza 1 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI część pierwsza 2 AGENDA Pojęcia podstawowe: Co to jest projekt Co to jest program Parametry projektu Trójkąt zakresu projektu Sprawdź się! pytania i zagadnienia do

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Przedmiot: Zarządzanie produkcją Moduł: 2/3 Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. Zadanie. Niech łączna wartość szkód: Ma złożony rozkład Poissona. Momenty rozkładu wartości poedyncze szkody wynoszą:, [ ]. Wiemy także, że momenty nadwyżki wartości poedyncze szkody ponad udział własny

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Celem projektu jest nauka budowy harmonogramu sieciowego małego obiektu budowlanego a następnie opanowanie umiejętności śledzenia postępów w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 SWZP (System Wariantowania Zleceń Produkcyjnych)

ROZDZIAŁ 5 SWZP (System Wariantowania Zleceń Produkcyjnych) Krzysztof Bzdyra ROZDZIAŁ 5 SWZP System Wariantowania Zleceń Produkcynych 5.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia est zapoznanie się ze strukturą i działaniem systemu komputerowo wspomaganego podemowania decyzi

Bardziej szczegółowo

Planowanie zagregowane SOP

Planowanie zagregowane SOP Planowanie zagregowane SOP Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 1/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

RISK-AWARE PROJECT SCHEDULING

RISK-AWARE PROJECT SCHEDULING RISK-AWARE PROJECT SCHEDULING SIMPLEUCT CZ. 2 KAROL WALĘDZIK DEFINICJA ZAGADNIENIA RESOURCE-CONSTRAINED PROJECT SCHEDULING (RCPS) Karol Walędzik - RAPS 3 RISK-AWARE PROJECT SCHEDULING (RAPS) 1 tryb wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Tadeusz Trzaskalik

Zarządzanie projektami. Tadeusz Trzaskalik Zarządzanie projektami Tadeusz Trzaskalik 7.1. Wprowadzenie Słowa kluczowe Projekt Sieć czynności zynność bezpośrednio poprzedzająca Zdarzenie, zdarzenie początkowe, zdarzenie końcowe Właściwa numeracja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SIECIOWA PROJEKTÓW REALIZACJI

ANALIZA SIECIOWA PROJEKTÓW REALIZACJI WYKŁAD 5 ANALIZA SIECIOWA PROJEKTÓW REALIZACJI Podstawowe problemy rozwiązywane z wykorzystaniem programowania sieciowego: zagadnienia transportowe (rozdział zadań przewozowych, komiwojażer najkrótsza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne - 4. Projektowanie i harmonogramowanie produkcji metoda CPM-COST. Logistyka w Hutnictwie Ćw. L. 4

Ćwiczenia laboratoryjne - 4. Projektowanie i harmonogramowanie produkcji metoda CPM-COST. Logistyka w Hutnictwie Ćw. L. 4 Ćwiczenia laboratoryjne - 4 Projektowanie i harmonogramowanie produkcji metoda CPM-COST Ćw. L. 4 Metody analizy sieciowej 1) Deterministyczne czasy trwania czynności są określane jednoznacznie (jedna liczba)

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie decyzji i zarządzanie finansami. Martyna Zazga

Podejmowanie decyzji i zarządzanie finansami. Martyna Zazga Podejmowanie decyzji i zarządzanie finansami Martyna Zazga Rodzaje problemów przed jakimi stają menadżerowie Działania o charakterze badawczym i sprawczym Problem złożoności Rozpoznanie i ocena sytuacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław 18.11.2009 r. SIMPLE.APS Zlecenie produkcyjne: pochodzące z zewnętrznych systemów ERP dane o zleceniach produkcyjnych posiadających przypisane

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania?

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? 4 Krótkookresowe planowanie produkcji Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? Hierarchia systemu zarządzania produkcją DECYZJE DŁUGOOKRESOWE (PROJEKTOWANIE)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE

Rozdział 9 PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 9 PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE 9.2. Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenie 9.1 Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Metoda CPM/PERT. dr inż. Mariusz Makuchowski

Metoda CPM/PERT. dr inż. Mariusz Makuchowski PM - wstęp PM nazwa metody pochodzi od angielskiego ritical Path Method, jest techniką bazującą na grafowej reprezentacji projektu, używana jest dla deterministycznych danych. PM - modele grafowe projektu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Sterowanie procesami dyskretnymi

Sterowanie procesami dyskretnymi Politechnika Rzeszowska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Informatyki i Automatyki Laboratorium Sterowanie procesami dyskretnymi Stanowisko 5 Harmonogramowanie produkcji w praktyce przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

LINIA MONTAŻOWA Z WIELOMA OPERATORAMI NA POJEDYNCZEJ STACJI ROBOCZEJ

LINIA MONTAŻOWA Z WIELOMA OPERATORAMI NA POJEDYNCZEJ STACJI ROBOCZEJ LINIA MONTAŻOWA Z WIELOMA OPERATORAMI NA POJEDYNCZEJ STACJI ROBOCZEJ Waldemar GRZECHCA Streszczenie: Obecnie najczęściej spotykanymi procesami produkcyjnymi są procesy montażowe mające na celu złożenie

Bardziej szczegółowo

16. Analiza finansowa...

16. Analiza finansowa... 16. Analiza finansowa... Spis treści 16.1 ZałoŜenia... 16-2 16.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia... 16-3 16.3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 2 Wartość pieniądza w czasie Zmienna wartość pieniądza w czasie jest pojęciem, które pozwala porównać wartość różnych sum pieniężnych otrzymanych w różnych okresach czasu. Czy 1000 PLN otrzymane

Bardziej szczegółowo