Z trzech słów, które organizatorzy sesji Muzeum Etnograficzne w XXI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z trzech słów, które organizatorzy sesji Muzeum Etnograficzne w XXI"

Transkrypt

1 LEPSZE MUZEUM Janusz Byszewski Nowe przestrzenie dla aktywności Z trzech słów, które organizatorzy sesji Muzeum Etnograficzne w XXI wieku: tradycja, nowoczesność, zmiana (Państwowe Muzeum Etnograficzne 2008), uznali za ważne, wybieram to ostatnie: zmiana. Domyślając się intencji autorów, sądzę, że termin ten ma opisywać przestrzeń pomiędzy przeszłością a współczesnością, pomiędzy muzeum tradycyjnym i nowoczesnym. Jest w nim zawarta utopia i marzenie o nowym, wspaniałym, innym, lepszym muzeum. Cokolwiek te określenia znaczą. Ale możemy też potraktować z m i a n ę inaczej i spojrzeć na nią z perspektywy osób odwiedzających muzea. Aktualna sytuacja w muzeach, nowe modele ich działania, wreszcie postawy artystów współczesnych, którzy coraz częściej domagają się od widzów aktywności i współtworzenia dzieł, wręcz wymuszają poszukiwanie nowych przestrzeni dla aktywności i adekwatnych praktyk. Zapytajmy więc o to, jak chcemy widzów zmienić? Czy mają oni wyjść wzbogaceni o nieznane wcześniej informacje, historie, fakty, poszerzyć swoją wiedzę, czy też wzbogacić wizytę o nowe przeżycia i doświadczenia? A więc czy muzeum ma być miejscem transmisji informacji, czy raczej laboratorium, w którym każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia, osobistych kompetencji będzie mógł wziąć udział w aktywnych, twórczych zajęciach, podczas których pozna nowe obszary historii czy sztuki, zapozna się z interesującymi faktami, ale też, co ważniejsze, przeżyje nowe doświadczenie, pozna siebie w nowych, polifonicznych sytuacjach, wyrazi swoje zdanie, będzie pytać, wątpić, nie zgadzać się... Wizyta w takim muzeum staje się wyzwaniem dla aktywnego widza, który dotychczas najczęściej traktowany był jako bierny odbiorca. Maria Parczewska, pisząc o zmianie, zauważa, że jesteśmy zawieszeni pomiędzy dwiema siłami. Pierwsza siła wiąże się z naturalną potrzebą bezpieczeństwa, a co za tym idzie z obawą przed utratą tego, co się osiągnęło, przed utratą przynależności, z lękiem przed nowym. Przywiązanie do przeszłości, nawyków, sprawdzonych rozwiązań zatrzymuje nas w miejscu, ale chroni przed bólem i niepewnością. [...] Druga naturalna siła potrzeba rozwoju ciągnie nas w nieznane (Parczewska 2009: 65). Ta perspektywa psychologiczna opisuje też sytuację, w jakiej znaleźli się muzealnicy, gdy zaczęli próbować zmienić tradycyjny model funkcjonowania muzeum templum na bardziej współczesny, czyli forum. To działanie wymaga nie tylko wiedzy, ale też odwagi, wizji i autonomiczności myślenia. Realizując w Laboratorium Edukacji Twórczej projekt Inne muzeum 1, rozpoczęliśmy od opisania aktualnej sytuacji w muzeach. Nowa sytuacja w muzeach wymaga nowej sytuacji odbiorcy. [...] Muzea pełniąc zupełnie nowe funkcje potrzebują nowej, aktywnej obecności (Byszewski 1996: 7). Istotą realizowanego od piętnastu lat projektu Inne muzeum jest zatem pytanie o i n n ą obecność widzów w muzeum. Wypracowane przez nas metody pozwalają w praktyce tę ideę realizować. Działając w obszarze sztuki współczesnej, właśnie w niej znaleźliśmy inspirację i sojusznika. Sztuka nie jest czymś uniwersalnym, stałym, danym raz na zawsze jej sens jest lekturą otwartą. Sztuka jest znakiem pustym, który zaczyna funkcjonować w momencie odbioru, nasycając się całym kontekstem odbiorcy (Jan Świdziński w rozmowie ). Kontynuując tę myśl Świdzińskiego, możemy powiedzieć, że wystawa jest znakiem pustym, który zaczyna nabierać znaczeń w momencie pojawienia się na niej publiczności. Z tego stwierdzenia wynika dla nas podstawowe, otwiera- 1 Ogólnopolski projekt dla muzealników realizowany w latach Janusz ByszewskI Animator kultury, od 1989 roku kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Autor kilkudziesięciu projektów w Polsce i za granicą. Od 1996 roku prowadzi razem z Marią Parczewską w Instytucie Kultury Polskiej w ramach specjalizacji animacja kultury warsztaty Projektowanie sytuacji twórczych. Autor wielu publikacji, m.in. Tutaj jestem (1994), Inne muzeum (1996), współautor z Marią Parczewską tytułów Projektowanie sytuacji twórczych (2004), Dom, moje centrum świata (2005), Sztuka współczesna instrukcja obsługi (2007). etnografia nowa [ ] 129

2 Janusz Byszewski jące serię pytanie, zadawane uczestnikom warsztatów z przywoływanego już tutaj cyklu Inne muzeum. Jeśli głębiej się zastanowimy, dojdziemy do wniosku, że u podstaw każdego działania, szczególnie o charakterze edukacyjnym, leży koncepcja człowieka. Od tego, jakie są nasze poglądy na naturę i mechanizmy funkcjonowania ludzi, zależy nasz sposób działania i oddziaływania na innych. Nam jako autorom projektu Inne muzeum bliska jest fenomenologiczna koncepcja osoby jako indywidualności niepowtarzalnej, unikalnej, nieustannie się rozwijającej, o nieograniczonych (choć często nieuświadomionych) możliwościach, Subiektywnie z Yoko Ono, Laboratorium Edukacji Twórczej, fot. Z. Gozdecki. holistyczne podejście wymagające dostrzeżenia w każdym jego złożonej, wielowarstwowej natury oraz uznania za równie ważne wszystkich wymiarów jego osoby poza intelektualnym także emocjonalnego i fizycznego (Byszewski 1996). W innym muzeum człowiek nie tylko nowoczesnymi metodami zdobywa wiedzę (ta funkcja edukacji wydaje się być coraz mniej istotna), ale przede wszystkim powinien znaleźć miejsce dla wyrażania swoich opinii i emocji, brać udział w dialogu, a nie monologu prezentowanych idei, a warunki stworzone przez pracowników muzeum sprzyjać winny temu, by mógł zaistnieć jako współtwórca zaproponowanych sytuacji muzealnych czy galeryjnych, a nie jako pasywny widz czy słuchacz. Dlatego tak ważne w dzisiejszej praktyce edukacyjnej jest tworzenie warunków sprzyjających własnej twórczości tych, którzy do muzeów przychodzą. W naszej praktyce nazywamy te poszukiwania projektowaniem sytuacji twórczych. Twórczość w tym przypadku rozumiana jest pozaartystycznie i nie jest tożsama z talentem czy wykształceniem artystycznym. Bycie twórczym to przede wszystkim gotowość do przełamywania stereotypów w myśleniu i działaniu, otwartość na zmiany, ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, eksperymentowanie, błądzenie. Inne muzeum to wzbogacenie obecności widza w muzeum o nowe doświadczenia (również kreatywne), umożliwienie uczestniczenia w nowej formie edukacyjnej, wykraczającej poza powszechnie przyjęte praktyki. To muzeum kolekcjonowania indywidualnych doświadczeń. Odwołujące się do otwartego pojęcia sztuki, prowadzone w wielu muzeach polskich i zagranicznych warsztaty i projekty, których istotą był czynny udział widzów w odczytywaniu i tworzeniu komunikatów, pozwoliły nam sformułować przewrotną tezę, która lapidarnie opisuje zmianę, jaka nastąpiła w sposobie traktowania i zbiorów muzealnych, i obecności widza w muzeum. Istotą muzeum nie jest kolekcjonowanie obiektów, jego sens działania leży w tworzeniu osobistych kolekcji przez każdego widza; kolekcji wrażeń, emocji, myśli, pytań, wątpliwości, własnych obiektów... Możemy więc mówić o innym obiekcie muzealnym. Taka zmiana to również zmiana roli, jaką ma do spełnienia osoba organizująca zajęcia w muzeum. Oprócz oczywistych kompetencji, jakie powinien posiadać każdy pracownik działu oświatowego/edukacyjnego, osoba ta staje się coraz częściej animatorem muzealnym, realizującym autorskie, interaktywne warsztaty, związane z wystawą, której dotyczą. Ale warsztaty mogą się też odbywać niezależne od programu wystawienniczego muzeum czy galerii. Animatorzy coraz częściej realizują warsztaty twórcze czy poświęcone problemom bardziej uniwersalnym, np. istocie samego muzeum, pobudzając osobiste refleksje na ten temat. 130

3 Nowe przestrzenie dla aktywności Warto w tym miejscu przywołać pytanie z projektu Inne muzeum, które właśnie tego zagadnienia dotyczyło. Czy w przygotowywanych przez nas programach edukacyjnych powinno znaleźć się miejsce na warsztat poświęcony istocie muzeum? Czy idea, zadania, które stawia sobie muzeum, funkcje, które pełni, zasady tworzenia zbiorów i inne problemy związane z jego funkcjonowaniem mogą być przedmiotem refleksji młodych ludzi? Czy zatem powinniśmy starać się lepiej poznać samą istotę muzeum i w duchu»radykalizmu humanistycznego«zbadać czy»pomaga ono człowiekowi bardziej wzrastać i cieszyć się życiem«(tamże). Animator muzealny, w przeciwieństwie do pracownika oświatowego, który upowszechnia i ułatwia kontakt z istniejącymi obiektami i wystawami, projektuje i realizuje własne sytuacje twórcze (Byszewski, Parczewska 2004). Animator muzealny działa w salach wystawowych, ale też w przestrzeniach poza muzeum. Jego aktywność jest nie tylko usługowa wobec bieżącego programu, ale często staje się samodzielną propozycją programową adresowaną do różnych grup, również tych, które nie przychodzą do muzeum, które z różnych powodów są marginalizowane. W praktyce animacyjnej właśnie te wybory etyczne stają się równie ważne jak problemy estetyczne czy historyczne. Obok pytania o to, co i jak robimy, pojawiają się coraz częściej pytania: jacy jesteśmy, jacy chcemy być, co jest ważne? pytania o wybory i wartości. Jedną z funkcji współczesnego muzeum jest pomoc w budowaniu tożsamości osób, które do niego przychodzą. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie podejmowane ostatnio w wielu placówkach. Wydaje się, że właśnie animatorzy muzealni mają tu do odegrania wielce znaczącą rolę. Dlatego poniższe pytanie staje się pomocne w budowaniu programu działu edukacyjnego: czy współczesne muzea swoją działalnością pomagają osobom, które do nich przychodzą w budowaniu własnej tożsamości (kulturalnej, politycznej, historycznej...) i jaką funkcję w tym procesie mają do spełnienia animatorzy muzealni czy galeryjni? Zagadnienia podejmowane w praktyce animacyjnej to te, które są stale obecne również w aktualnej sztuce: prawda, sens, wartości, czas, śmierć, miłość, polityka, ciało, nasza kondycja... A pytanie o nowe przestrzenie dla aktywności muzealnej wynika nie tylko z obserwacji praktyki sztuki aktualnej, ale przede wszystkim z autentycznej dynamiki aktywności edukacyjnej. To działania z pogranicza edukacji i sztuki wychodzą z białego sześcianu w poszukiwaniu, odzyskiwaniu, przejmowaniu nowych miejsc, które stają się integralną częścią (w sensie dosłownym, politycznym, artystycznym czy emocjonalnym) dzieła, instalacji czy projektu 2. Praktyka animacyjna w nowych przestrzeniach społecznych potrzebuje odpowiednich dla nowych wyzwań metod aktywności, których celem staje się tworzenie relacji. Przestają wystarczać funkcjonujące od wielu lat schematy działania: zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, druki edukacyjne, nie wspominając o pogadankach czy wykładach. Pojawia się nieznane dotąd wyzwanie: kreowanie relacji pomiędzy animatorem, osobami biorącymi udział w warsztatach/projekcie, obiektami muzealnymi, pomiędzy uczestnikami, ideami... Za ich jakość odpowiada animator muzealny. Animacyjne działania poza białym sześcianem odsyłają nas do aktywności z różnymi grupami i społecznościami. Te działania są najlepszym dowodem na to, że tradycyjne formy aktywności w białym sześcianie już nie wystarczają. Trafnie tę sytuację opisuje tekstowa praca amerykańskiego konceptualisty Lawrence a Weinera umieszczona na fasadzie Zamku Ujazdowskiego: O wiele rzeczy za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku. Projekty animatorów, które współcześnie określa się mianem community art rozumiane są jako działania artystyczne przeprowadzane wspólnie z wybranymi środowiskami, nie zaś dla nich lub o nich. Polegają one na współdziałaniu z różnymi grupami (mniejszościami narodowymi, imigrantami, społecznościami lokalnymi, subkulturami itp.) w taki sposób, by uczestniczący w nich przemówili własnym głosem, podejmując tematy ważne i aktualne dla nich samych. Formułują je we własnym imieniu lub imieniu grupy, z którą się identyfikują, bądź z której wyrastają, w sposób bezpośredni, używając do tego sztuki jako nośnika treści istotnych. Autorami prac stają się ci, którzy dotychczas występowali w roli biernych odbiorców. Dochodzi więc w community art do zmiany pozycji odbiorcy staje się on autorem i to na dodatek autorem zaangażowanym, czyli takim, którego wypowiedzi formułowane w języku sztuki dotyczą zazwyczaj tematów społecznie istotnych. Sednem prac powstałych w tych pro- 2 W 2008 roku Laboratorium Edukacji Twórczej zrealizowało projekt artystyczno-edukacyjny Partycypacja muzealna instrukcja obsługi, który temu zagadnieniu był poświęcony. Dochodzi więc w community art do zmiany pozycji odbiorcy staje się on autorem i to na dodatek autorem zaangażowanym, cz yli takim, którego w ypowiedzi formułowane w jęz yku sz tuki dotyczą zazwyczaj tematów społecznie istotnych. S ednem prac powstałych w t ych projektach jest to, że nie powstałyby bez udziału społeczności, której dotyczą. etnografia nowa [ ] 131

4 Janusz Byszewski jektach jest to, że nie powstałyby bez udziału społeczności, której dotyczą. Projekty z tego nurtu Laboratorium realizowało kilkakrotnie, przykładem jest choćby 4 x Pieróg ( ) czy Dom, moje centrum świata ( ). Chciałbym teraz spojrzeć na zmianę z kilku perspektyw: perspektywy bywalca, ojca, edukatora muzealnego i animatora kultury. Perspektywa bywalca Pytam, jakie muzeum wspominam dobrze, do którego chciałbym powrócić? Dlaczego? Do którego na przykład chciałbym zaprosić przyjaciół? Ale też: jakie muzeum wspominam źle? Do którego nie planuję powrotu? Dlaczego? Jakie doświadczenia i informacje tam zebrane, jakie emocje przeżyte, jakie marzenia rozbudzone mogą stać się przedmiotem refleksji, która przyczyni się do zmiany myślenia o osobach przychodzących do muzeum? Czy z tych osobistych doświadczeń wynikają istotne dla nas muzealników, edukatorów, animatorów, artystów inspirujące zmiany wnioski? Jeśli tak, to jakie? Są to pytania również o wielkość muzeum, jego atmosferę, położenie, architekturę, wreszcie o przestrzenie zarezerwowane dla aktywności osób je odwiedzających. O puste miejsca, które wypełniają swoją aktywnością słowną, wizualną czy muzyczną osoby, biorące udział w warsztatach przygotowanych przez animatorów muzealnych. Jest to więc pytanie o to, czy muzeum pozostawia wolną przestrzeń do wypełnienia przez tych, którzy do niego przychodzą; o to, c z y m u z e u m u m i e d z i e l i ć s i ę s w o j ą przestrzenią z publicznością? Rolą przywołanych powyżej pytań jest raczej otwieranie dyskusji i zachęta do refleksji niż udzielanie jednoznacznych odpowiedzi. Zatrzymując się nad niektórymi z nich zauważamy, że odpowiedź może stać się zaczynem zmian, leżących w zakresie naszych możliwości, inne zaś pytania wykraczają daleko poza sferę realnego działania. Ale i jedne, i drugie mogą zmienić sposób działania w obszarze edukacji. Perspektywa ojca Wiele osób zna tę na ogół kłopotliwą sytuację, kiedy próbując kulturalnie wychowywać dzieci, podczas wspólnej wizyty na przykład w muzeum musi się odpowiadać na wiele, często zaskakujących pytań. Zaczynając od najprostszego: co to jest, jak to działa, skąd się biorą dzieci i kończąc na najtrudniejszych: co to jest sztuka, czy to jest sztuka? Są to pytania, których katalizatorem powinno być również muzeum. Muzeum, stwarzające wolną przestrzeń, to miejsce, które umie otwierać się na pytania, wątpliwości, sprzeciwy, opinie i protesty, sądy trudne do zaakceptowania czy niepoprawne. Podobną rolę wyznacza odbiorcom sztuki współczesnej Dick Higgins, definiując ową sytuację w następujący sposób: Artysta daje strukturę możesz sam ją wypełnić. Muzeum widziane z tej perspektywy to przestrzeń pytań i poszukiwania odpowiedzi. A kto i jak ma pomóc w tym procesie? Oczywiście animator, który przestaje być wszystkowiedzącym przewodnikiem, a staje się akuszerem, stosującym sokratejską metodę maieutyczną, ułatwiającą każdemu wydobycie wiedzy, którą w sobie nosi, a której sobie nie uświadamia. Przywołać chcę w tym miejscu jeszcze jedno pytanie, które otwierało kolejny obszar podczas naszych poszukiwań innego muzeum obszar myślenia o publiczności. Każdy człowiek jest inny zgadzając się z tym oczywistym stwierdzeniem należałoby postawić pytanie, czy muzeum tę indywidualność i niepowtarzalność dostrzega? W jaki Wyjście z białego sześcianu, Laboratorium Edukacji Twórczej, fot. Z. Gozdecki.

5 Nowe przestrzenie dla aktywności sposób indywidualnej osobie, rodzicom z dziećmi, klasie czy grupie znajomych w niedzielne przedpołudnie może pomóc w zwiedzaniu wystawy w sposób dla nich ważny i atrakcyjny? Czy muzeum pomaga każdemu, w zależności od jego możliwości, wieku, wiedzy czy zainteresowań w odnalezieniu»swojego miejsca«? (Byszewski 1996). Perspektywa edukatora Jakie jest miejsce edukacji muzealnej w tworzeniu wizji i w codziennej praktyce muzeum? Czy edukacja muzealna jest złem koniecznym, zmarginalizowaną działalnością często schowaną pod schodami, w piwnicy czy osobnym budynku, czy wręcz przeciwnie, stanowi ona integralną, równoprawną programowo część działalności instytucji? Czy możliwa jest taka zmiana, w wyniku której zespół edukacyjny przestaje prowadzić działalność usługową, podporządkowaną tzw. planom wystawienniczym i przekształca się w samodzielną, twórczą grupę animatorów muzealnych, realizujących własne projekty twórcze (np. z nurtu community art), z których tylko część pozostaje na usługach bieżących wystaw? A może animatorzy zaczną na równoprawnych zasadach współtworzyć wystawy i projekty? Progresywne muzea już zaczęły rezygnować ze sztywnych struktur, które zamykały pracowników poszczególnych działów w ich pokojach i zastąpiły je zespołami twórczymi, które złożone z pracowników różnej specjalności tworzone są wokół realizowanych projektów. Często ich skład poszerzany jest o osoby spoza muzeum, które wzbogacają je swoimi doświadczeniami czy umiejętnościami. Zadane powyżej pytanie dotyczy miejsca edukacji muzealnej w sensie dosłownym i w znaczeniu znacznie szerszym jej roli w całej koncepcji funkcjonowania muzeum. Perspektywa animatora kultury Odwołując się do doświadczeń Laboratorium Edukacji Twórczej związanych z realizacją projektów mieszczących się w nurcie community art czy sztuki ulicy można zapytać, czy te doświadczenia z innych obszarów mogą się okazać przydatne w praktyce muzealnej? Jak działania w miejscach pozamuzealnych zmieniają nasze myślenie o przestrzeni muzealnej (białym sześcianie), o ekspozycji (statycznej, przygotowanej przez specjalistów), o odbiorcy (pasywnym, cichym, tylko patrzącym, niewyrażającym swojego zdania)? Jaką zmianę w myśleniu o muzeum mogą spowodować te doświadczenia? Jak poszerzać obszar działania muzeum? Jaka przestrzeń jest nam potrzebna? Jaką nową, aktywną, współpracującą publiczność uda nam się zaprosić do wspólnych działań? Jak wiele przestrzeni jej oddamy? W jakie inne, nowe przestrzenie uda się wejść z naszą działalnością? Próbując utożsamiać muzeum nie z budynkiem, ale z ideą działania również w przestrzeniach publicznych można zapytać o nowe miejsca dla aktywności muzealnej. Wydaje się, że właśnie dekonstrukcja białego sześcianu, dokonująca się przy twórczym udziale animatorów muzealnych poszerza obszar aktywności muzealnej, czyniąc z tych instytucji miejsca żywe. Na zakończenie jeszcze pytanie, tym razem z odpowiedzią, które pojawiło się przy okazji ostatniego projektu: Kto ma prawo do przestrzeni muzealnej? (Parczewska, Byszewski 2009). Odpowiedź: my! BIBLIOGRAFIa Janusz Byszewski, 1996, Inne muzeum, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Janusz Byszewski, Maria Parczewska, 2009, Biały sześcian, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Janusz Byszewski, Maria Parczewska, 2004, Projektowanie sytuacji twórczych, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dom, moje centrum świata relacja z relacji, 2005, red. M. Parczewska, J. Byszewski, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Jan Świdziński w rozmowie z Grzegorzem Dziamskim, 1992, Flash Art, nr 3. Maria Parczewska, 2009, Zmiana, [w:] Zoom na domy kultury, Warszawa: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę. etnografia nowa [ ] 133

6 A BETTER MUSEUM Janusz Byszewski New spaces for activity Of the three words that have been selected as crucial by the organisers of the session Muzeum Etnograficzne w XXI wieku: tradycja, nowoczesność, zmiana [Ethnographic Museum in the 21st century: tradition, modernity, change], my choice is the last one: change. Making a guess at their intentions, I assume the authors wished it to denote the shift between the past and the present, between a traditional and a modern museum. It hints at an utopia and a dream of a new, wonderful, different and better museum; whatever that might be. The search for a different presence of the viewers in a museum is an essence of the Inne muzeum [A different museum] project, for fifteen years now implemented by the Laboratory of Creative Education. In a different museum not only do the visitors apply modern methods to gain knowledge (this function of education seems to be increasingly less essential), but above all find space to express their opinions and emotions, to participate in a dialogue, not witness a monologue of delivered ideas. Conditions created by museum personnel should encourage visitors to be co-creators of the events proposed by a museum or gallery, not just passive viewers or listeners. Hence, in the modern educational practice it is crucial to create favourable conditions for museum visitors personal creative endeavour. In our practice, attempts to create such conditions are called designing creative situations. Creativity is here understood as extra-artistic and not identical with artistic talent or education. Being creative entails, above all, a readiness to overcome stereotypes in thinking and acting, receptiveness to change, a search for new solutions, experimentation, trial and error. Numerous workshops and projects organised by museums in Poland and abroad focus on the viewers active participation in reading and creating messages. Our experience of those events permits us to formulate a somewhat perverse thesis, which succinctly describes the change that occurred in the perception of both the museum collection and the presence of a viewer in a museum. The essence of a museum no longer lies in collecting objects; the core of its activity is now in each viewer s creation of their own collection a collection of impressions, emotions, thoughts, queries, doubts and personal artefacts. Thus, we can speak of a different museum object. This change means also a transformation in the role of the museum-lesson organiser. Apart from the obvious: the competences which every employee of an Education Department ought to possess, increasingly often this person must be able to assume the role of a museum animator who implements original, interactive workshops, closely linked to an exhibition they refer to. Yet such events may be organised independently from the exhibition programme of a museum or gallery. Animators more and more frequently carry out creative workshops and workshops on more universal issues, e.g. the essence of a museum itself, which stimulate personal reflection. Animation practice in new social spaces needs innovative methods of activity, relevant to the challenges and aiming at c r e a t i n g r e l a t i o n s h i p s. Conceptual frameworks of activity which have functioned for years: the guided tour, the museum lesson, the educational leaflet, not to mention the oral presentation and lecture, no longer suffice. The emerging challenge is to create relationships: between an animator, workshop/project participants, museum objects, ideas and so forth. Animation activities outside the white cube involve various groups and communities. Animation projects currently referred to as community art are understood as artistic creativity conducted together with members of a given social milieu, not for them or about them. Such projects involve co-operating with various groups in such a way that their members speak out in their own voice and raise topics they find important and relevant to themselves. This signifies a crucial change of the participant s position: from a recipient to an involved author. In an attempt to identify a museum not with its building, but with the idea of activity in public spaces, new spaces for museum-related actions should be searched for. It seems that the very deconstruction of the white cube, accompanied by the creative input of museum animators, broadens the museums sphere of activity, turning those institutions into spaces that are alive. 134

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu Myśląc zmysłami czując rozumem

Wprowadzenie do programu Myśląc zmysłami czując rozumem Wprowadzenie do programu Myśląc zmysłami czując rozumem Od dostępności poznawczej do partycypacji Dr Marcin Szeląg Muzeum Narodowe w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Forum Edukatorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

badania empiryczne podejścia & proces badawczy [warto mieć z tyłu głowy]

badania empiryczne podejścia & proces badawczy [warto mieć z tyłu głowy] badania empiryczne podejścia & proces badawczy [warto mieć z tyłu głowy] na początku każdego procesu poznawczego stoją różne założenia teoretyczne i hipotezy które mogą być ukryte/nieświadome metody badawcze

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA EDUKACJA I WYZWANIA RYNKU PRACY

NOWOCZESNA EDUKACJA I WYZWANIA RYNKU PRACY PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 2012 nr 1 (6) NOWOCZESNA EDUKACJA I WYZWANIA RYNKU PRACY MODERN EDUCATION AND JOB MARKET CHALLENGES Andrzej Kryński * Abstract: The article is about challenges of job

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Cricoteki

Nowa siedziba Cricoteki Nowa siedziba Cricoteki Cricoteka rozpoczęła swą działalność w 1980 roku w Krakowie jako Ośrodek Teatru Cricot 2. Przez następne dziesięć lat Ośrodek tworzył instytucjonalne podstawy funkcjonowania Teatru

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOOPERATYWA ZA ROK 2014

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOOPERATYWA ZA ROK 2014 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOOPERATYWA ZA ROK 2014 FUNDACJA KOOPERATYWA Zajmujemy się promocjąi edukacja w obszarze sztukach wizualnych. Zorganizowaliśmy szereg wydarzeń artystycznych: warsztatów,

Bardziej szczegółowo

FERIE W MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW

FERIE W MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW OPROWADZANIE PO MWW ZABAWA INTERAKTYWNĄ INSTALACJĄ FERIE W MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW WARSZTATY PLASTYCZNE WARSZTATY RODZINNE WARSZTATY PLASTYCZNE Czas wolny spędzasz przed TV lub komputerem? Zmień to

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

Museum Visitor Services Team (Zespół Obsługi Zwiedzających Muzeum) / Profil Zawodowy / Interpretacja badań przeprowadzonych w 2013 roku

Museum Visitor Services Team (Zespół Obsługi Zwiedzających Muzeum) / Profil Zawodowy / Interpretacja badań przeprowadzonych w 2013 roku Museum Visitor Services Team (Zespół Obsługi Zwiedzających Muzeum) / Profil Zawodowy / Interpretacja badań przeprowadzonych w 2013 roku Kwestionariusz został wypełniony przez 14 muzeów z 7 krajów członkowskich

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ Wiesław Sierota Streszczenie. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w 2009 r. przeprowadziło warsztaty terapii zajęciowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH

OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH DLA POTRZEB EKSPOZYCJI PRZYRODNICZYCH Iwona Piecuch Abstrakt Tworzenie modeli botanicznych dla potrzeb ekspozycji przyrodniczych znalazło już swe konkretne

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź na lata 2013-2016 obejmujący : rok szkolny 2013-2014 rok szkolny 2014-2015 rok szkolny 2015-2016 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) MEMO/26 stycznia 2010 r.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) MEMO/26 stycznia 2010 r. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) MEMO/26 stycznia 2010 r. Holokaust z perspektywy praw człowieka: pierwsze w historii ogólnoeuropejskie badanie na temat nauczania o Holokauście oraz nauczania

Bardziej szczegółowo

Skutecznośd metody wynosi ok. 90%.

Skutecznośd metody wynosi ok. 90%. Horse coaching to innowacyjna metoda pracy nad sobą w asyście koni. Koo pełni tu rolę coacha/trenera/terapeuty, a prowadzący - facylitatorzy kreują przestrzeo i kontekst umożliwiające poznanie siebie i

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Źródło: pixabay.com II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, Warszawa, 26 marca 2015 Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci Laboratorium - eksperymenty - narzędzia i

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Z plastyką na TY. z zakresu plastyki i historii sztuki

Z plastyką na TY. z zakresu plastyki i historii sztuki Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Z plastyką na TY innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu plastyki i historii sztuki Opracowanie: mgr Jacek Krawczyk Śrem 2014 Wstęp Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Edukacja w społeczeństwie demokratycznym

Edukacja w społeczeństwie demokratycznym Edukacja w społeczeństwie demokratycznym aspekty edukacji: "uczyć się, aby wiedzieć", "uczyć się, aby działać", "uczyć się, aby żyć wspólnie", "uczyć się, aby być Według raportu UNESCO Edukacja - jest

Bardziej szczegółowo

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Pod patronatem Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ul. Świtezianki 2, 10-465 Olsztyn, tel. 89 533 72 52 SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO?

STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO? STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO? DZIŚ Wolumen przetwarzanych eksponatów w poszczególnych fazach procesu wystawienniczego wielkość wolumenu w skali 0-100 Pozyskanie 1 Opracowanie 1 Składowanie

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI

REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI 1. ORGANIZATORZY KONKURSU Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci Stowarzyszenie Niebieska Linia zaprasza na bezpłatne zajęcia Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci Wolska Akademia Rodzica to cykl warsztatów, spotkań edukacyjnych i konsultacji, adresowany

Bardziej szczegółowo

POZNAŃSKI KONGRES KULTURY 1-3 GRUDNIA 2011

POZNAŃSKI KONGRES KULTURY 1-3 GRUDNIA 2011 POZNAŃSKI KONGRES KULTURY 1-3 GRUDNIA 2011 RAPORT Grupy Roboczej nr 6 /// Edukacja kulturalna i uczestnictwo w kulturze. 1 GRUPA ROBOCZA NR 6 Przedmiotem prac grupy jest edukacja kulturalna, rozumiana

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz WANTED!

Wolontariusz WANTED! Wolontariusz WANTED! Kogo szukamy: Asystenta Prowadzącego warsztaty dla dzieci i rodzin 7 dzień tworzenia Opis programu: 7 DZIEŃ TWORZENIA to cykl warsztatów artystycznych, którego uczestnicy zwiedzają

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Materiał informacyjny oraz odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch programów upowszechnianych w Ośrodku Rozwoju Edukacji przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole. 1.

Bardziej szczegółowo

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach 1 2 Spis treści Wstęp......5 Rozdział I: Komunikacja interpersonalna......7 Rozdział II: Komunikacja niewerbalna.... 16 Rozdział III: Analiza transakcyjna.... 24 Rozdział IV: Jak rozmawiać z dzieckiem....

Bardziej szczegółowo

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów Wersja z dn. 11. 05. 2011 r. PAKT DLA KULTURY zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną reprezentowaną przez Obywateli Kultury

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury Katowice, 17.03.2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Pragniemy Państwa poinformować, że organizujemy IV edycję konkursu plastycznego

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział Terenowy Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79 Warszawa 02-094 www.szansa.warszawa.

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział Terenowy Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79 Warszawa 02-094 www.szansa.warszawa. Kilka słów o Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział Terenowy Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79 Warszawa 02-094 www.szansa.warszawa.pl Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK-EDUKACJA-SZTUKA-KONTAKT. Praktyka i rokowania na przyszłość Katowice, Biblioteka Śląska 5-6 września 2011 r.

CZŁOWIEK-EDUKACJA-SZTUKA-KONTAKT. Praktyka i rokowania na przyszłość Katowice, Biblioteka Śląska 5-6 września 2011 r. CZŁOWIEK-EDUKACJA-SZTUKA-KONTAKT. Praktyka i rokowania na przyszłość Katowice, Biblioteka Śląska 5-6 września 2011 r. SŁOWO WSTĘPNE Chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma pytaniami. Poniższe pytania,

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Wielu psychologów twierdzi, Ŝe dzieci są twórcze z samej swej natury, a postawa twórcza jest wśród dzieci powszechna.

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI

GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI Realizacja projektu Styczeń 2009 Grudzień 2010 SPIS TREŚCI O Muzeum 3 Opis projektu 4 Partner projektu 5 Dotychczasowa realizacja 6 Nadchodzące

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HUMANISTYCZNY PROGRAM ZAWODOWEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA KIERUNKU FILOLOGIA,

INSTYTUT HUMANISTYCZNY PROGRAM ZAWODOWEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA KIERUNKU FILOLOGIA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile INSTYTUT HUMANISTYCZNY PROGRAM ZAWODOWEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA KIERUNKU FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ANGIELSKA I. Informacje ogólne 1. W PWSZ

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

MARIA PARCZEWSKA 1 POTRZEBA POSZERZANIA POLA

MARIA PARCZEWSKA 1 POTRZEBA POSZERZANIA POLA MARIA PARCZEWSKA 1 POTRZEBA POSZERZANIA POLA Laboratorium Edukacji Twórczej to wyjątkowe miejsce na współczesnej mapie sztuki i edukacji. Co decyduje o jego charakterze? Po pierwsze idee, które wnieśliśmy

Bardziej szczegółowo

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane.

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane. biuro rekrutacji szkoła wyższa psychologii społecznej wydział zamiejscowy we wrocławiu ul. ostrowskiego 30 53-238 wrocław tel. 71 750 72 72 faks 71 750 72 70 gadu gadu: 12574469 czynne: poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI

Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI PROWADZONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W KĘPNIE 1 I.MISJA PRZEDSZKOLA Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result

Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I NATURA 2000 Social participation and Natura 2000 Komunikacja ze społeczeństwem

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo