Z trzech słów, które organizatorzy sesji Muzeum Etnograficzne w XXI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z trzech słów, które organizatorzy sesji Muzeum Etnograficzne w XXI"

Transkrypt

1 LEPSZE MUZEUM Janusz Byszewski Nowe przestrzenie dla aktywności Z trzech słów, które organizatorzy sesji Muzeum Etnograficzne w XXI wieku: tradycja, nowoczesność, zmiana (Państwowe Muzeum Etnograficzne 2008), uznali za ważne, wybieram to ostatnie: zmiana. Domyślając się intencji autorów, sądzę, że termin ten ma opisywać przestrzeń pomiędzy przeszłością a współczesnością, pomiędzy muzeum tradycyjnym i nowoczesnym. Jest w nim zawarta utopia i marzenie o nowym, wspaniałym, innym, lepszym muzeum. Cokolwiek te określenia znaczą. Ale możemy też potraktować z m i a n ę inaczej i spojrzeć na nią z perspektywy osób odwiedzających muzea. Aktualna sytuacja w muzeach, nowe modele ich działania, wreszcie postawy artystów współczesnych, którzy coraz częściej domagają się od widzów aktywności i współtworzenia dzieł, wręcz wymuszają poszukiwanie nowych przestrzeni dla aktywności i adekwatnych praktyk. Zapytajmy więc o to, jak chcemy widzów zmienić? Czy mają oni wyjść wzbogaceni o nieznane wcześniej informacje, historie, fakty, poszerzyć swoją wiedzę, czy też wzbogacić wizytę o nowe przeżycia i doświadczenia? A więc czy muzeum ma być miejscem transmisji informacji, czy raczej laboratorium, w którym każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia, osobistych kompetencji będzie mógł wziąć udział w aktywnych, twórczych zajęciach, podczas których pozna nowe obszary historii czy sztuki, zapozna się z interesującymi faktami, ale też, co ważniejsze, przeżyje nowe doświadczenie, pozna siebie w nowych, polifonicznych sytuacjach, wyrazi swoje zdanie, będzie pytać, wątpić, nie zgadzać się... Wizyta w takim muzeum staje się wyzwaniem dla aktywnego widza, który dotychczas najczęściej traktowany był jako bierny odbiorca. Maria Parczewska, pisząc o zmianie, zauważa, że jesteśmy zawieszeni pomiędzy dwiema siłami. Pierwsza siła wiąże się z naturalną potrzebą bezpieczeństwa, a co za tym idzie z obawą przed utratą tego, co się osiągnęło, przed utratą przynależności, z lękiem przed nowym. Przywiązanie do przeszłości, nawyków, sprawdzonych rozwiązań zatrzymuje nas w miejscu, ale chroni przed bólem i niepewnością. [...] Druga naturalna siła potrzeba rozwoju ciągnie nas w nieznane (Parczewska 2009: 65). Ta perspektywa psychologiczna opisuje też sytuację, w jakiej znaleźli się muzealnicy, gdy zaczęli próbować zmienić tradycyjny model funkcjonowania muzeum templum na bardziej współczesny, czyli forum. To działanie wymaga nie tylko wiedzy, ale też odwagi, wizji i autonomiczności myślenia. Realizując w Laboratorium Edukacji Twórczej projekt Inne muzeum 1, rozpoczęliśmy od opisania aktualnej sytuacji w muzeach. Nowa sytuacja w muzeach wymaga nowej sytuacji odbiorcy. [...] Muzea pełniąc zupełnie nowe funkcje potrzebują nowej, aktywnej obecności (Byszewski 1996: 7). Istotą realizowanego od piętnastu lat projektu Inne muzeum jest zatem pytanie o i n n ą obecność widzów w muzeum. Wypracowane przez nas metody pozwalają w praktyce tę ideę realizować. Działając w obszarze sztuki współczesnej, właśnie w niej znaleźliśmy inspirację i sojusznika. Sztuka nie jest czymś uniwersalnym, stałym, danym raz na zawsze jej sens jest lekturą otwartą. Sztuka jest znakiem pustym, który zaczyna funkcjonować w momencie odbioru, nasycając się całym kontekstem odbiorcy (Jan Świdziński w rozmowie ). Kontynuując tę myśl Świdzińskiego, możemy powiedzieć, że wystawa jest znakiem pustym, który zaczyna nabierać znaczeń w momencie pojawienia się na niej publiczności. Z tego stwierdzenia wynika dla nas podstawowe, otwiera- 1 Ogólnopolski projekt dla muzealników realizowany w latach Janusz ByszewskI Animator kultury, od 1989 roku kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Autor kilkudziesięciu projektów w Polsce i za granicą. Od 1996 roku prowadzi razem z Marią Parczewską w Instytucie Kultury Polskiej w ramach specjalizacji animacja kultury warsztaty Projektowanie sytuacji twórczych. Autor wielu publikacji, m.in. Tutaj jestem (1994), Inne muzeum (1996), współautor z Marią Parczewską tytułów Projektowanie sytuacji twórczych (2004), Dom, moje centrum świata (2005), Sztuka współczesna instrukcja obsługi (2007). etnografia nowa [ ] 129

2 Janusz Byszewski jące serię pytanie, zadawane uczestnikom warsztatów z przywoływanego już tutaj cyklu Inne muzeum. Jeśli głębiej się zastanowimy, dojdziemy do wniosku, że u podstaw każdego działania, szczególnie o charakterze edukacyjnym, leży koncepcja człowieka. Od tego, jakie są nasze poglądy na naturę i mechanizmy funkcjonowania ludzi, zależy nasz sposób działania i oddziaływania na innych. Nam jako autorom projektu Inne muzeum bliska jest fenomenologiczna koncepcja osoby jako indywidualności niepowtarzalnej, unikalnej, nieustannie się rozwijającej, o nieograniczonych (choć często nieuświadomionych) możliwościach, Subiektywnie z Yoko Ono, Laboratorium Edukacji Twórczej, fot. Z. Gozdecki. holistyczne podejście wymagające dostrzeżenia w każdym jego złożonej, wielowarstwowej natury oraz uznania za równie ważne wszystkich wymiarów jego osoby poza intelektualnym także emocjonalnego i fizycznego (Byszewski 1996). W innym muzeum człowiek nie tylko nowoczesnymi metodami zdobywa wiedzę (ta funkcja edukacji wydaje się być coraz mniej istotna), ale przede wszystkim powinien znaleźć miejsce dla wyrażania swoich opinii i emocji, brać udział w dialogu, a nie monologu prezentowanych idei, a warunki stworzone przez pracowników muzeum sprzyjać winny temu, by mógł zaistnieć jako współtwórca zaproponowanych sytuacji muzealnych czy galeryjnych, a nie jako pasywny widz czy słuchacz. Dlatego tak ważne w dzisiejszej praktyce edukacyjnej jest tworzenie warunków sprzyjających własnej twórczości tych, którzy do muzeów przychodzą. W naszej praktyce nazywamy te poszukiwania projektowaniem sytuacji twórczych. Twórczość w tym przypadku rozumiana jest pozaartystycznie i nie jest tożsama z talentem czy wykształceniem artystycznym. Bycie twórczym to przede wszystkim gotowość do przełamywania stereotypów w myśleniu i działaniu, otwartość na zmiany, ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, eksperymentowanie, błądzenie. Inne muzeum to wzbogacenie obecności widza w muzeum o nowe doświadczenia (również kreatywne), umożliwienie uczestniczenia w nowej formie edukacyjnej, wykraczającej poza powszechnie przyjęte praktyki. To muzeum kolekcjonowania indywidualnych doświadczeń. Odwołujące się do otwartego pojęcia sztuki, prowadzone w wielu muzeach polskich i zagranicznych warsztaty i projekty, których istotą był czynny udział widzów w odczytywaniu i tworzeniu komunikatów, pozwoliły nam sformułować przewrotną tezę, która lapidarnie opisuje zmianę, jaka nastąpiła w sposobie traktowania i zbiorów muzealnych, i obecności widza w muzeum. Istotą muzeum nie jest kolekcjonowanie obiektów, jego sens działania leży w tworzeniu osobistych kolekcji przez każdego widza; kolekcji wrażeń, emocji, myśli, pytań, wątpliwości, własnych obiektów... Możemy więc mówić o innym obiekcie muzealnym. Taka zmiana to również zmiana roli, jaką ma do spełnienia osoba organizująca zajęcia w muzeum. Oprócz oczywistych kompetencji, jakie powinien posiadać każdy pracownik działu oświatowego/edukacyjnego, osoba ta staje się coraz częściej animatorem muzealnym, realizującym autorskie, interaktywne warsztaty, związane z wystawą, której dotyczą. Ale warsztaty mogą się też odbywać niezależne od programu wystawienniczego muzeum czy galerii. Animatorzy coraz częściej realizują warsztaty twórcze czy poświęcone problemom bardziej uniwersalnym, np. istocie samego muzeum, pobudzając osobiste refleksje na ten temat. 130

3 Nowe przestrzenie dla aktywności Warto w tym miejscu przywołać pytanie z projektu Inne muzeum, które właśnie tego zagadnienia dotyczyło. Czy w przygotowywanych przez nas programach edukacyjnych powinno znaleźć się miejsce na warsztat poświęcony istocie muzeum? Czy idea, zadania, które stawia sobie muzeum, funkcje, które pełni, zasady tworzenia zbiorów i inne problemy związane z jego funkcjonowaniem mogą być przedmiotem refleksji młodych ludzi? Czy zatem powinniśmy starać się lepiej poznać samą istotę muzeum i w duchu»radykalizmu humanistycznego«zbadać czy»pomaga ono człowiekowi bardziej wzrastać i cieszyć się życiem«(tamże). Animator muzealny, w przeciwieństwie do pracownika oświatowego, który upowszechnia i ułatwia kontakt z istniejącymi obiektami i wystawami, projektuje i realizuje własne sytuacje twórcze (Byszewski, Parczewska 2004). Animator muzealny działa w salach wystawowych, ale też w przestrzeniach poza muzeum. Jego aktywność jest nie tylko usługowa wobec bieżącego programu, ale często staje się samodzielną propozycją programową adresowaną do różnych grup, również tych, które nie przychodzą do muzeum, które z różnych powodów są marginalizowane. W praktyce animacyjnej właśnie te wybory etyczne stają się równie ważne jak problemy estetyczne czy historyczne. Obok pytania o to, co i jak robimy, pojawiają się coraz częściej pytania: jacy jesteśmy, jacy chcemy być, co jest ważne? pytania o wybory i wartości. Jedną z funkcji współczesnego muzeum jest pomoc w budowaniu tożsamości osób, które do niego przychodzą. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie podejmowane ostatnio w wielu placówkach. Wydaje się, że właśnie animatorzy muzealni mają tu do odegrania wielce znaczącą rolę. Dlatego poniższe pytanie staje się pomocne w budowaniu programu działu edukacyjnego: czy współczesne muzea swoją działalnością pomagają osobom, które do nich przychodzą w budowaniu własnej tożsamości (kulturalnej, politycznej, historycznej...) i jaką funkcję w tym procesie mają do spełnienia animatorzy muzealni czy galeryjni? Zagadnienia podejmowane w praktyce animacyjnej to te, które są stale obecne również w aktualnej sztuce: prawda, sens, wartości, czas, śmierć, miłość, polityka, ciało, nasza kondycja... A pytanie o nowe przestrzenie dla aktywności muzealnej wynika nie tylko z obserwacji praktyki sztuki aktualnej, ale przede wszystkim z autentycznej dynamiki aktywności edukacyjnej. To działania z pogranicza edukacji i sztuki wychodzą z białego sześcianu w poszukiwaniu, odzyskiwaniu, przejmowaniu nowych miejsc, które stają się integralną częścią (w sensie dosłownym, politycznym, artystycznym czy emocjonalnym) dzieła, instalacji czy projektu 2. Praktyka animacyjna w nowych przestrzeniach społecznych potrzebuje odpowiednich dla nowych wyzwań metod aktywności, których celem staje się tworzenie relacji. Przestają wystarczać funkcjonujące od wielu lat schematy działania: zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, druki edukacyjne, nie wspominając o pogadankach czy wykładach. Pojawia się nieznane dotąd wyzwanie: kreowanie relacji pomiędzy animatorem, osobami biorącymi udział w warsztatach/projekcie, obiektami muzealnymi, pomiędzy uczestnikami, ideami... Za ich jakość odpowiada animator muzealny. Animacyjne działania poza białym sześcianem odsyłają nas do aktywności z różnymi grupami i społecznościami. Te działania są najlepszym dowodem na to, że tradycyjne formy aktywności w białym sześcianie już nie wystarczają. Trafnie tę sytuację opisuje tekstowa praca amerykańskiego konceptualisty Lawrence a Weinera umieszczona na fasadzie Zamku Ujazdowskiego: O wiele rzeczy za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku. Projekty animatorów, które współcześnie określa się mianem community art rozumiane są jako działania artystyczne przeprowadzane wspólnie z wybranymi środowiskami, nie zaś dla nich lub o nich. Polegają one na współdziałaniu z różnymi grupami (mniejszościami narodowymi, imigrantami, społecznościami lokalnymi, subkulturami itp.) w taki sposób, by uczestniczący w nich przemówili własnym głosem, podejmując tematy ważne i aktualne dla nich samych. Formułują je we własnym imieniu lub imieniu grupy, z którą się identyfikują, bądź z której wyrastają, w sposób bezpośredni, używając do tego sztuki jako nośnika treści istotnych. Autorami prac stają się ci, którzy dotychczas występowali w roli biernych odbiorców. Dochodzi więc w community art do zmiany pozycji odbiorcy staje się on autorem i to na dodatek autorem zaangażowanym, czyli takim, którego wypowiedzi formułowane w języku sztuki dotyczą zazwyczaj tematów społecznie istotnych. Sednem prac powstałych w tych pro- 2 W 2008 roku Laboratorium Edukacji Twórczej zrealizowało projekt artystyczno-edukacyjny Partycypacja muzealna instrukcja obsługi, który temu zagadnieniu był poświęcony. Dochodzi więc w community art do zmiany pozycji odbiorcy staje się on autorem i to na dodatek autorem zaangażowanym, cz yli takim, którego w ypowiedzi formułowane w jęz yku sz tuki dotyczą zazwyczaj tematów społecznie istotnych. S ednem prac powstałych w t ych projektach jest to, że nie powstałyby bez udziału społeczności, której dotyczą. etnografia nowa [ ] 131

4 Janusz Byszewski jektach jest to, że nie powstałyby bez udziału społeczności, której dotyczą. Projekty z tego nurtu Laboratorium realizowało kilkakrotnie, przykładem jest choćby 4 x Pieróg ( ) czy Dom, moje centrum świata ( ). Chciałbym teraz spojrzeć na zmianę z kilku perspektyw: perspektywy bywalca, ojca, edukatora muzealnego i animatora kultury. Perspektywa bywalca Pytam, jakie muzeum wspominam dobrze, do którego chciałbym powrócić? Dlaczego? Do którego na przykład chciałbym zaprosić przyjaciół? Ale też: jakie muzeum wspominam źle? Do którego nie planuję powrotu? Dlaczego? Jakie doświadczenia i informacje tam zebrane, jakie emocje przeżyte, jakie marzenia rozbudzone mogą stać się przedmiotem refleksji, która przyczyni się do zmiany myślenia o osobach przychodzących do muzeum? Czy z tych osobistych doświadczeń wynikają istotne dla nas muzealników, edukatorów, animatorów, artystów inspirujące zmiany wnioski? Jeśli tak, to jakie? Są to pytania również o wielkość muzeum, jego atmosferę, położenie, architekturę, wreszcie o przestrzenie zarezerwowane dla aktywności osób je odwiedzających. O puste miejsca, które wypełniają swoją aktywnością słowną, wizualną czy muzyczną osoby, biorące udział w warsztatach przygotowanych przez animatorów muzealnych. Jest to więc pytanie o to, czy muzeum pozostawia wolną przestrzeń do wypełnienia przez tych, którzy do niego przychodzą; o to, c z y m u z e u m u m i e d z i e l i ć s i ę s w o j ą przestrzenią z publicznością? Rolą przywołanych powyżej pytań jest raczej otwieranie dyskusji i zachęta do refleksji niż udzielanie jednoznacznych odpowiedzi. Zatrzymując się nad niektórymi z nich zauważamy, że odpowiedź może stać się zaczynem zmian, leżących w zakresie naszych możliwości, inne zaś pytania wykraczają daleko poza sferę realnego działania. Ale i jedne, i drugie mogą zmienić sposób działania w obszarze edukacji. Perspektywa ojca Wiele osób zna tę na ogół kłopotliwą sytuację, kiedy próbując kulturalnie wychowywać dzieci, podczas wspólnej wizyty na przykład w muzeum musi się odpowiadać na wiele, często zaskakujących pytań. Zaczynając od najprostszego: co to jest, jak to działa, skąd się biorą dzieci i kończąc na najtrudniejszych: co to jest sztuka, czy to jest sztuka? Są to pytania, których katalizatorem powinno być również muzeum. Muzeum, stwarzające wolną przestrzeń, to miejsce, które umie otwierać się na pytania, wątpliwości, sprzeciwy, opinie i protesty, sądy trudne do zaakceptowania czy niepoprawne. Podobną rolę wyznacza odbiorcom sztuki współczesnej Dick Higgins, definiując ową sytuację w następujący sposób: Artysta daje strukturę możesz sam ją wypełnić. Muzeum widziane z tej perspektywy to przestrzeń pytań i poszukiwania odpowiedzi. A kto i jak ma pomóc w tym procesie? Oczywiście animator, który przestaje być wszystkowiedzącym przewodnikiem, a staje się akuszerem, stosującym sokratejską metodę maieutyczną, ułatwiającą każdemu wydobycie wiedzy, którą w sobie nosi, a której sobie nie uświadamia. Przywołać chcę w tym miejscu jeszcze jedno pytanie, które otwierało kolejny obszar podczas naszych poszukiwań innego muzeum obszar myślenia o publiczności. Każdy człowiek jest inny zgadzając się z tym oczywistym stwierdzeniem należałoby postawić pytanie, czy muzeum tę indywidualność i niepowtarzalność dostrzega? W jaki Wyjście z białego sześcianu, Laboratorium Edukacji Twórczej, fot. Z. Gozdecki.

5 Nowe przestrzenie dla aktywności sposób indywidualnej osobie, rodzicom z dziećmi, klasie czy grupie znajomych w niedzielne przedpołudnie może pomóc w zwiedzaniu wystawy w sposób dla nich ważny i atrakcyjny? Czy muzeum pomaga każdemu, w zależności od jego możliwości, wieku, wiedzy czy zainteresowań w odnalezieniu»swojego miejsca«? (Byszewski 1996). Perspektywa edukatora Jakie jest miejsce edukacji muzealnej w tworzeniu wizji i w codziennej praktyce muzeum? Czy edukacja muzealna jest złem koniecznym, zmarginalizowaną działalnością często schowaną pod schodami, w piwnicy czy osobnym budynku, czy wręcz przeciwnie, stanowi ona integralną, równoprawną programowo część działalności instytucji? Czy możliwa jest taka zmiana, w wyniku której zespół edukacyjny przestaje prowadzić działalność usługową, podporządkowaną tzw. planom wystawienniczym i przekształca się w samodzielną, twórczą grupę animatorów muzealnych, realizujących własne projekty twórcze (np. z nurtu community art), z których tylko część pozostaje na usługach bieżących wystaw? A może animatorzy zaczną na równoprawnych zasadach współtworzyć wystawy i projekty? Progresywne muzea już zaczęły rezygnować ze sztywnych struktur, które zamykały pracowników poszczególnych działów w ich pokojach i zastąpiły je zespołami twórczymi, które złożone z pracowników różnej specjalności tworzone są wokół realizowanych projektów. Często ich skład poszerzany jest o osoby spoza muzeum, które wzbogacają je swoimi doświadczeniami czy umiejętnościami. Zadane powyżej pytanie dotyczy miejsca edukacji muzealnej w sensie dosłownym i w znaczeniu znacznie szerszym jej roli w całej koncepcji funkcjonowania muzeum. Perspektywa animatora kultury Odwołując się do doświadczeń Laboratorium Edukacji Twórczej związanych z realizacją projektów mieszczących się w nurcie community art czy sztuki ulicy można zapytać, czy te doświadczenia z innych obszarów mogą się okazać przydatne w praktyce muzealnej? Jak działania w miejscach pozamuzealnych zmieniają nasze myślenie o przestrzeni muzealnej (białym sześcianie), o ekspozycji (statycznej, przygotowanej przez specjalistów), o odbiorcy (pasywnym, cichym, tylko patrzącym, niewyrażającym swojego zdania)? Jaką zmianę w myśleniu o muzeum mogą spowodować te doświadczenia? Jak poszerzać obszar działania muzeum? Jaka przestrzeń jest nam potrzebna? Jaką nową, aktywną, współpracującą publiczność uda nam się zaprosić do wspólnych działań? Jak wiele przestrzeni jej oddamy? W jakie inne, nowe przestrzenie uda się wejść z naszą działalnością? Próbując utożsamiać muzeum nie z budynkiem, ale z ideą działania również w przestrzeniach publicznych można zapytać o nowe miejsca dla aktywności muzealnej. Wydaje się, że właśnie dekonstrukcja białego sześcianu, dokonująca się przy twórczym udziale animatorów muzealnych poszerza obszar aktywności muzealnej, czyniąc z tych instytucji miejsca żywe. Na zakończenie jeszcze pytanie, tym razem z odpowiedzią, które pojawiło się przy okazji ostatniego projektu: Kto ma prawo do przestrzeni muzealnej? (Parczewska, Byszewski 2009). Odpowiedź: my! BIBLIOGRAFIa Janusz Byszewski, 1996, Inne muzeum, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Janusz Byszewski, Maria Parczewska, 2009, Biały sześcian, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Janusz Byszewski, Maria Parczewska, 2004, Projektowanie sytuacji twórczych, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dom, moje centrum świata relacja z relacji, 2005, red. M. Parczewska, J. Byszewski, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Jan Świdziński w rozmowie z Grzegorzem Dziamskim, 1992, Flash Art, nr 3. Maria Parczewska, 2009, Zmiana, [w:] Zoom na domy kultury, Warszawa: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę. etnografia nowa [ ] 133

6 A BETTER MUSEUM Janusz Byszewski New spaces for activity Of the three words that have been selected as crucial by the organisers of the session Muzeum Etnograficzne w XXI wieku: tradycja, nowoczesność, zmiana [Ethnographic Museum in the 21st century: tradition, modernity, change], my choice is the last one: change. Making a guess at their intentions, I assume the authors wished it to denote the shift between the past and the present, between a traditional and a modern museum. It hints at an utopia and a dream of a new, wonderful, different and better museum; whatever that might be. The search for a different presence of the viewers in a museum is an essence of the Inne muzeum [A different museum] project, for fifteen years now implemented by the Laboratory of Creative Education. In a different museum not only do the visitors apply modern methods to gain knowledge (this function of education seems to be increasingly less essential), but above all find space to express their opinions and emotions, to participate in a dialogue, not witness a monologue of delivered ideas. Conditions created by museum personnel should encourage visitors to be co-creators of the events proposed by a museum or gallery, not just passive viewers or listeners. Hence, in the modern educational practice it is crucial to create favourable conditions for museum visitors personal creative endeavour. In our practice, attempts to create such conditions are called designing creative situations. Creativity is here understood as extra-artistic and not identical with artistic talent or education. Being creative entails, above all, a readiness to overcome stereotypes in thinking and acting, receptiveness to change, a search for new solutions, experimentation, trial and error. Numerous workshops and projects organised by museums in Poland and abroad focus on the viewers active participation in reading and creating messages. Our experience of those events permits us to formulate a somewhat perverse thesis, which succinctly describes the change that occurred in the perception of both the museum collection and the presence of a viewer in a museum. The essence of a museum no longer lies in collecting objects; the core of its activity is now in each viewer s creation of their own collection a collection of impressions, emotions, thoughts, queries, doubts and personal artefacts. Thus, we can speak of a different museum object. This change means also a transformation in the role of the museum-lesson organiser. Apart from the obvious: the competences which every employee of an Education Department ought to possess, increasingly often this person must be able to assume the role of a museum animator who implements original, interactive workshops, closely linked to an exhibition they refer to. Yet such events may be organised independently from the exhibition programme of a museum or gallery. Animators more and more frequently carry out creative workshops and workshops on more universal issues, e.g. the essence of a museum itself, which stimulate personal reflection. Animation practice in new social spaces needs innovative methods of activity, relevant to the challenges and aiming at c r e a t i n g r e l a t i o n s h i p s. Conceptual frameworks of activity which have functioned for years: the guided tour, the museum lesson, the educational leaflet, not to mention the oral presentation and lecture, no longer suffice. The emerging challenge is to create relationships: between an animator, workshop/project participants, museum objects, ideas and so forth. Animation activities outside the white cube involve various groups and communities. Animation projects currently referred to as community art are understood as artistic creativity conducted together with members of a given social milieu, not for them or about them. Such projects involve co-operating with various groups in such a way that their members speak out in their own voice and raise topics they find important and relevant to themselves. This signifies a crucial change of the participant s position: from a recipient to an involved author. In an attempt to identify a museum not with its building, but with the idea of activity in public spaces, new spaces for museum-related actions should be searched for. It seems that the very deconstruction of the white cube, accompanied by the creative input of museum animators, broadens the museums sphere of activity, turning those institutions into spaces that are alive. 134