Z trzech słów, które organizatorzy sesji Muzeum Etnograficzne w XXI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z trzech słów, które organizatorzy sesji Muzeum Etnograficzne w XXI"

Transkrypt

1 LEPSZE MUZEUM Janusz Byszewski Nowe przestrzenie dla aktywności Z trzech słów, które organizatorzy sesji Muzeum Etnograficzne w XXI wieku: tradycja, nowoczesność, zmiana (Państwowe Muzeum Etnograficzne 2008), uznali za ważne, wybieram to ostatnie: zmiana. Domyślając się intencji autorów, sądzę, że termin ten ma opisywać przestrzeń pomiędzy przeszłością a współczesnością, pomiędzy muzeum tradycyjnym i nowoczesnym. Jest w nim zawarta utopia i marzenie o nowym, wspaniałym, innym, lepszym muzeum. Cokolwiek te określenia znaczą. Ale możemy też potraktować z m i a n ę inaczej i spojrzeć na nią z perspektywy osób odwiedzających muzea. Aktualna sytuacja w muzeach, nowe modele ich działania, wreszcie postawy artystów współczesnych, którzy coraz częściej domagają się od widzów aktywności i współtworzenia dzieł, wręcz wymuszają poszukiwanie nowych przestrzeni dla aktywności i adekwatnych praktyk. Zapytajmy więc o to, jak chcemy widzów zmienić? Czy mają oni wyjść wzbogaceni o nieznane wcześniej informacje, historie, fakty, poszerzyć swoją wiedzę, czy też wzbogacić wizytę o nowe przeżycia i doświadczenia? A więc czy muzeum ma być miejscem transmisji informacji, czy raczej laboratorium, w którym każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia, osobistych kompetencji będzie mógł wziąć udział w aktywnych, twórczych zajęciach, podczas których pozna nowe obszary historii czy sztuki, zapozna się z interesującymi faktami, ale też, co ważniejsze, przeżyje nowe doświadczenie, pozna siebie w nowych, polifonicznych sytuacjach, wyrazi swoje zdanie, będzie pytać, wątpić, nie zgadzać się... Wizyta w takim muzeum staje się wyzwaniem dla aktywnego widza, który dotychczas najczęściej traktowany był jako bierny odbiorca. Maria Parczewska, pisząc o zmianie, zauważa, że jesteśmy zawieszeni pomiędzy dwiema siłami. Pierwsza siła wiąże się z naturalną potrzebą bezpieczeństwa, a co za tym idzie z obawą przed utratą tego, co się osiągnęło, przed utratą przynależności, z lękiem przed nowym. Przywiązanie do przeszłości, nawyków, sprawdzonych rozwiązań zatrzymuje nas w miejscu, ale chroni przed bólem i niepewnością. [...] Druga naturalna siła potrzeba rozwoju ciągnie nas w nieznane (Parczewska 2009: 65). Ta perspektywa psychologiczna opisuje też sytuację, w jakiej znaleźli się muzealnicy, gdy zaczęli próbować zmienić tradycyjny model funkcjonowania muzeum templum na bardziej współczesny, czyli forum. To działanie wymaga nie tylko wiedzy, ale też odwagi, wizji i autonomiczności myślenia. Realizując w Laboratorium Edukacji Twórczej projekt Inne muzeum 1, rozpoczęliśmy od opisania aktualnej sytuacji w muzeach. Nowa sytuacja w muzeach wymaga nowej sytuacji odbiorcy. [...] Muzea pełniąc zupełnie nowe funkcje potrzebują nowej, aktywnej obecności (Byszewski 1996: 7). Istotą realizowanego od piętnastu lat projektu Inne muzeum jest zatem pytanie o i n n ą obecność widzów w muzeum. Wypracowane przez nas metody pozwalają w praktyce tę ideę realizować. Działając w obszarze sztuki współczesnej, właśnie w niej znaleźliśmy inspirację i sojusznika. Sztuka nie jest czymś uniwersalnym, stałym, danym raz na zawsze jej sens jest lekturą otwartą. Sztuka jest znakiem pustym, który zaczyna funkcjonować w momencie odbioru, nasycając się całym kontekstem odbiorcy (Jan Świdziński w rozmowie ). Kontynuując tę myśl Świdzińskiego, możemy powiedzieć, że wystawa jest znakiem pustym, który zaczyna nabierać znaczeń w momencie pojawienia się na niej publiczności. Z tego stwierdzenia wynika dla nas podstawowe, otwiera- 1 Ogólnopolski projekt dla muzealników realizowany w latach Janusz ByszewskI Animator kultury, od 1989 roku kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Autor kilkudziesięciu projektów w Polsce i za granicą. Od 1996 roku prowadzi razem z Marią Parczewską w Instytucie Kultury Polskiej w ramach specjalizacji animacja kultury warsztaty Projektowanie sytuacji twórczych. Autor wielu publikacji, m.in. Tutaj jestem (1994), Inne muzeum (1996), współautor z Marią Parczewską tytułów Projektowanie sytuacji twórczych (2004), Dom, moje centrum świata (2005), Sztuka współczesna instrukcja obsługi (2007). etnografia nowa [ ] 129

2 Janusz Byszewski jące serię pytanie, zadawane uczestnikom warsztatów z przywoływanego już tutaj cyklu Inne muzeum. Jeśli głębiej się zastanowimy, dojdziemy do wniosku, że u podstaw każdego działania, szczególnie o charakterze edukacyjnym, leży koncepcja człowieka. Od tego, jakie są nasze poglądy na naturę i mechanizmy funkcjonowania ludzi, zależy nasz sposób działania i oddziaływania na innych. Nam jako autorom projektu Inne muzeum bliska jest fenomenologiczna koncepcja osoby jako indywidualności niepowtarzalnej, unikalnej, nieustannie się rozwijającej, o nieograniczonych (choć często nieuświadomionych) możliwościach, Subiektywnie z Yoko Ono, Laboratorium Edukacji Twórczej, fot. Z. Gozdecki. holistyczne podejście wymagające dostrzeżenia w każdym jego złożonej, wielowarstwowej natury oraz uznania za równie ważne wszystkich wymiarów jego osoby poza intelektualnym także emocjonalnego i fizycznego (Byszewski 1996). W innym muzeum człowiek nie tylko nowoczesnymi metodami zdobywa wiedzę (ta funkcja edukacji wydaje się być coraz mniej istotna), ale przede wszystkim powinien znaleźć miejsce dla wyrażania swoich opinii i emocji, brać udział w dialogu, a nie monologu prezentowanych idei, a warunki stworzone przez pracowników muzeum sprzyjać winny temu, by mógł zaistnieć jako współtwórca zaproponowanych sytuacji muzealnych czy galeryjnych, a nie jako pasywny widz czy słuchacz. Dlatego tak ważne w dzisiejszej praktyce edukacyjnej jest tworzenie warunków sprzyjających własnej twórczości tych, którzy do muzeów przychodzą. W naszej praktyce nazywamy te poszukiwania projektowaniem sytuacji twórczych. Twórczość w tym przypadku rozumiana jest pozaartystycznie i nie jest tożsama z talentem czy wykształceniem artystycznym. Bycie twórczym to przede wszystkim gotowość do przełamywania stereotypów w myśleniu i działaniu, otwartość na zmiany, ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, eksperymentowanie, błądzenie. Inne muzeum to wzbogacenie obecności widza w muzeum o nowe doświadczenia (również kreatywne), umożliwienie uczestniczenia w nowej formie edukacyjnej, wykraczającej poza powszechnie przyjęte praktyki. To muzeum kolekcjonowania indywidualnych doświadczeń. Odwołujące się do otwartego pojęcia sztuki, prowadzone w wielu muzeach polskich i zagranicznych warsztaty i projekty, których istotą był czynny udział widzów w odczytywaniu i tworzeniu komunikatów, pozwoliły nam sformułować przewrotną tezę, która lapidarnie opisuje zmianę, jaka nastąpiła w sposobie traktowania i zbiorów muzealnych, i obecności widza w muzeum. Istotą muzeum nie jest kolekcjonowanie obiektów, jego sens działania leży w tworzeniu osobistych kolekcji przez każdego widza; kolekcji wrażeń, emocji, myśli, pytań, wątpliwości, własnych obiektów... Możemy więc mówić o innym obiekcie muzealnym. Taka zmiana to również zmiana roli, jaką ma do spełnienia osoba organizująca zajęcia w muzeum. Oprócz oczywistych kompetencji, jakie powinien posiadać każdy pracownik działu oświatowego/edukacyjnego, osoba ta staje się coraz częściej animatorem muzealnym, realizującym autorskie, interaktywne warsztaty, związane z wystawą, której dotyczą. Ale warsztaty mogą się też odbywać niezależne od programu wystawienniczego muzeum czy galerii. Animatorzy coraz częściej realizują warsztaty twórcze czy poświęcone problemom bardziej uniwersalnym, np. istocie samego muzeum, pobudzając osobiste refleksje na ten temat. 130

3 Nowe przestrzenie dla aktywności Warto w tym miejscu przywołać pytanie z projektu Inne muzeum, które właśnie tego zagadnienia dotyczyło. Czy w przygotowywanych przez nas programach edukacyjnych powinno znaleźć się miejsce na warsztat poświęcony istocie muzeum? Czy idea, zadania, które stawia sobie muzeum, funkcje, które pełni, zasady tworzenia zbiorów i inne problemy związane z jego funkcjonowaniem mogą być przedmiotem refleksji młodych ludzi? Czy zatem powinniśmy starać się lepiej poznać samą istotę muzeum i w duchu»radykalizmu humanistycznego«zbadać czy»pomaga ono człowiekowi bardziej wzrastać i cieszyć się życiem«(tamże). Animator muzealny, w przeciwieństwie do pracownika oświatowego, który upowszechnia i ułatwia kontakt z istniejącymi obiektami i wystawami, projektuje i realizuje własne sytuacje twórcze (Byszewski, Parczewska 2004). Animator muzealny działa w salach wystawowych, ale też w przestrzeniach poza muzeum. Jego aktywność jest nie tylko usługowa wobec bieżącego programu, ale często staje się samodzielną propozycją programową adresowaną do różnych grup, również tych, które nie przychodzą do muzeum, które z różnych powodów są marginalizowane. W praktyce animacyjnej właśnie te wybory etyczne stają się równie ważne jak problemy estetyczne czy historyczne. Obok pytania o to, co i jak robimy, pojawiają się coraz częściej pytania: jacy jesteśmy, jacy chcemy być, co jest ważne? pytania o wybory i wartości. Jedną z funkcji współczesnego muzeum jest pomoc w budowaniu tożsamości osób, które do niego przychodzą. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie podejmowane ostatnio w wielu placówkach. Wydaje się, że właśnie animatorzy muzealni mają tu do odegrania wielce znaczącą rolę. Dlatego poniższe pytanie staje się pomocne w budowaniu programu działu edukacyjnego: czy współczesne muzea swoją działalnością pomagają osobom, które do nich przychodzą w budowaniu własnej tożsamości (kulturalnej, politycznej, historycznej...) i jaką funkcję w tym procesie mają do spełnienia animatorzy muzealni czy galeryjni? Zagadnienia podejmowane w praktyce animacyjnej to te, które są stale obecne również w aktualnej sztuce: prawda, sens, wartości, czas, śmierć, miłość, polityka, ciało, nasza kondycja... A pytanie o nowe przestrzenie dla aktywności muzealnej wynika nie tylko z obserwacji praktyki sztuki aktualnej, ale przede wszystkim z autentycznej dynamiki aktywności edukacyjnej. To działania z pogranicza edukacji i sztuki wychodzą z białego sześcianu w poszukiwaniu, odzyskiwaniu, przejmowaniu nowych miejsc, które stają się integralną częścią (w sensie dosłownym, politycznym, artystycznym czy emocjonalnym) dzieła, instalacji czy projektu 2. Praktyka animacyjna w nowych przestrzeniach społecznych potrzebuje odpowiednich dla nowych wyzwań metod aktywności, których celem staje się tworzenie relacji. Przestają wystarczać funkcjonujące od wielu lat schematy działania: zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, druki edukacyjne, nie wspominając o pogadankach czy wykładach. Pojawia się nieznane dotąd wyzwanie: kreowanie relacji pomiędzy animatorem, osobami biorącymi udział w warsztatach/projekcie, obiektami muzealnymi, pomiędzy uczestnikami, ideami... Za ich jakość odpowiada animator muzealny. Animacyjne działania poza białym sześcianem odsyłają nas do aktywności z różnymi grupami i społecznościami. Te działania są najlepszym dowodem na to, że tradycyjne formy aktywności w białym sześcianie już nie wystarczają. Trafnie tę sytuację opisuje tekstowa praca amerykańskiego konceptualisty Lawrence a Weinera umieszczona na fasadzie Zamku Ujazdowskiego: O wiele rzeczy za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku. Projekty animatorów, które współcześnie określa się mianem community art rozumiane są jako działania artystyczne przeprowadzane wspólnie z wybranymi środowiskami, nie zaś dla nich lub o nich. Polegają one na współdziałaniu z różnymi grupami (mniejszościami narodowymi, imigrantami, społecznościami lokalnymi, subkulturami itp.) w taki sposób, by uczestniczący w nich przemówili własnym głosem, podejmując tematy ważne i aktualne dla nich samych. Formułują je we własnym imieniu lub imieniu grupy, z którą się identyfikują, bądź z której wyrastają, w sposób bezpośredni, używając do tego sztuki jako nośnika treści istotnych. Autorami prac stają się ci, którzy dotychczas występowali w roli biernych odbiorców. Dochodzi więc w community art do zmiany pozycji odbiorcy staje się on autorem i to na dodatek autorem zaangażowanym, czyli takim, którego wypowiedzi formułowane w języku sztuki dotyczą zazwyczaj tematów społecznie istotnych. Sednem prac powstałych w tych pro- 2 W 2008 roku Laboratorium Edukacji Twórczej zrealizowało projekt artystyczno-edukacyjny Partycypacja muzealna instrukcja obsługi, który temu zagadnieniu był poświęcony. Dochodzi więc w community art do zmiany pozycji odbiorcy staje się on autorem i to na dodatek autorem zaangażowanym, cz yli takim, którego w ypowiedzi formułowane w jęz yku sz tuki dotyczą zazwyczaj tematów społecznie istotnych. S ednem prac powstałych w t ych projektach jest to, że nie powstałyby bez udziału społeczności, której dotyczą. etnografia nowa [ ] 131

4 Janusz Byszewski jektach jest to, że nie powstałyby bez udziału społeczności, której dotyczą. Projekty z tego nurtu Laboratorium realizowało kilkakrotnie, przykładem jest choćby 4 x Pieróg ( ) czy Dom, moje centrum świata ( ). Chciałbym teraz spojrzeć na zmianę z kilku perspektyw: perspektywy bywalca, ojca, edukatora muzealnego i animatora kultury. Perspektywa bywalca Pytam, jakie muzeum wspominam dobrze, do którego chciałbym powrócić? Dlaczego? Do którego na przykład chciałbym zaprosić przyjaciół? Ale też: jakie muzeum wspominam źle? Do którego nie planuję powrotu? Dlaczego? Jakie doświadczenia i informacje tam zebrane, jakie emocje przeżyte, jakie marzenia rozbudzone mogą stać się przedmiotem refleksji, która przyczyni się do zmiany myślenia o osobach przychodzących do muzeum? Czy z tych osobistych doświadczeń wynikają istotne dla nas muzealników, edukatorów, animatorów, artystów inspirujące zmiany wnioski? Jeśli tak, to jakie? Są to pytania również o wielkość muzeum, jego atmosferę, położenie, architekturę, wreszcie o przestrzenie zarezerwowane dla aktywności osób je odwiedzających. O puste miejsca, które wypełniają swoją aktywnością słowną, wizualną czy muzyczną osoby, biorące udział w warsztatach przygotowanych przez animatorów muzealnych. Jest to więc pytanie o to, czy muzeum pozostawia wolną przestrzeń do wypełnienia przez tych, którzy do niego przychodzą; o to, c z y m u z e u m u m i e d z i e l i ć s i ę s w o j ą przestrzenią z publicznością? Rolą przywołanych powyżej pytań jest raczej otwieranie dyskusji i zachęta do refleksji niż udzielanie jednoznacznych odpowiedzi. Zatrzymując się nad niektórymi z nich zauważamy, że odpowiedź może stać się zaczynem zmian, leżących w zakresie naszych możliwości, inne zaś pytania wykraczają daleko poza sferę realnego działania. Ale i jedne, i drugie mogą zmienić sposób działania w obszarze edukacji. Perspektywa ojca Wiele osób zna tę na ogół kłopotliwą sytuację, kiedy próbując kulturalnie wychowywać dzieci, podczas wspólnej wizyty na przykład w muzeum musi się odpowiadać na wiele, często zaskakujących pytań. Zaczynając od najprostszego: co to jest, jak to działa, skąd się biorą dzieci i kończąc na najtrudniejszych: co to jest sztuka, czy to jest sztuka? Są to pytania, których katalizatorem powinno być również muzeum. Muzeum, stwarzające wolną przestrzeń, to miejsce, które umie otwierać się na pytania, wątpliwości, sprzeciwy, opinie i protesty, sądy trudne do zaakceptowania czy niepoprawne. Podobną rolę wyznacza odbiorcom sztuki współczesnej Dick Higgins, definiując ową sytuację w następujący sposób: Artysta daje strukturę możesz sam ją wypełnić. Muzeum widziane z tej perspektywy to przestrzeń pytań i poszukiwania odpowiedzi. A kto i jak ma pomóc w tym procesie? Oczywiście animator, który przestaje być wszystkowiedzącym przewodnikiem, a staje się akuszerem, stosującym sokratejską metodę maieutyczną, ułatwiającą każdemu wydobycie wiedzy, którą w sobie nosi, a której sobie nie uświadamia. Przywołać chcę w tym miejscu jeszcze jedno pytanie, które otwierało kolejny obszar podczas naszych poszukiwań innego muzeum obszar myślenia o publiczności. Każdy człowiek jest inny zgadzając się z tym oczywistym stwierdzeniem należałoby postawić pytanie, czy muzeum tę indywidualność i niepowtarzalność dostrzega? W jaki Wyjście z białego sześcianu, Laboratorium Edukacji Twórczej, fot. Z. Gozdecki.

5 Nowe przestrzenie dla aktywności sposób indywidualnej osobie, rodzicom z dziećmi, klasie czy grupie znajomych w niedzielne przedpołudnie może pomóc w zwiedzaniu wystawy w sposób dla nich ważny i atrakcyjny? Czy muzeum pomaga każdemu, w zależności od jego możliwości, wieku, wiedzy czy zainteresowań w odnalezieniu»swojego miejsca«? (Byszewski 1996). Perspektywa edukatora Jakie jest miejsce edukacji muzealnej w tworzeniu wizji i w codziennej praktyce muzeum? Czy edukacja muzealna jest złem koniecznym, zmarginalizowaną działalnością często schowaną pod schodami, w piwnicy czy osobnym budynku, czy wręcz przeciwnie, stanowi ona integralną, równoprawną programowo część działalności instytucji? Czy możliwa jest taka zmiana, w wyniku której zespół edukacyjny przestaje prowadzić działalność usługową, podporządkowaną tzw. planom wystawienniczym i przekształca się w samodzielną, twórczą grupę animatorów muzealnych, realizujących własne projekty twórcze (np. z nurtu community art), z których tylko część pozostaje na usługach bieżących wystaw? A może animatorzy zaczną na równoprawnych zasadach współtworzyć wystawy i projekty? Progresywne muzea już zaczęły rezygnować ze sztywnych struktur, które zamykały pracowników poszczególnych działów w ich pokojach i zastąpiły je zespołami twórczymi, które złożone z pracowników różnej specjalności tworzone są wokół realizowanych projektów. Często ich skład poszerzany jest o osoby spoza muzeum, które wzbogacają je swoimi doświadczeniami czy umiejętnościami. Zadane powyżej pytanie dotyczy miejsca edukacji muzealnej w sensie dosłownym i w znaczeniu znacznie szerszym jej roli w całej koncepcji funkcjonowania muzeum. Perspektywa animatora kultury Odwołując się do doświadczeń Laboratorium Edukacji Twórczej związanych z realizacją projektów mieszczących się w nurcie community art czy sztuki ulicy można zapytać, czy te doświadczenia z innych obszarów mogą się okazać przydatne w praktyce muzealnej? Jak działania w miejscach pozamuzealnych zmieniają nasze myślenie o przestrzeni muzealnej (białym sześcianie), o ekspozycji (statycznej, przygotowanej przez specjalistów), o odbiorcy (pasywnym, cichym, tylko patrzącym, niewyrażającym swojego zdania)? Jaką zmianę w myśleniu o muzeum mogą spowodować te doświadczenia? Jak poszerzać obszar działania muzeum? Jaka przestrzeń jest nam potrzebna? Jaką nową, aktywną, współpracującą publiczność uda nam się zaprosić do wspólnych działań? Jak wiele przestrzeni jej oddamy? W jakie inne, nowe przestrzenie uda się wejść z naszą działalnością? Próbując utożsamiać muzeum nie z budynkiem, ale z ideą działania również w przestrzeniach publicznych można zapytać o nowe miejsca dla aktywności muzealnej. Wydaje się, że właśnie dekonstrukcja białego sześcianu, dokonująca się przy twórczym udziale animatorów muzealnych poszerza obszar aktywności muzealnej, czyniąc z tych instytucji miejsca żywe. Na zakończenie jeszcze pytanie, tym razem z odpowiedzią, które pojawiło się przy okazji ostatniego projektu: Kto ma prawo do przestrzeni muzealnej? (Parczewska, Byszewski 2009). Odpowiedź: my! BIBLIOGRAFIa Janusz Byszewski, 1996, Inne muzeum, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Janusz Byszewski, Maria Parczewska, 2009, Biały sześcian, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Janusz Byszewski, Maria Parczewska, 2004, Projektowanie sytuacji twórczych, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dom, moje centrum świata relacja z relacji, 2005, red. M. Parczewska, J. Byszewski, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Jan Świdziński w rozmowie z Grzegorzem Dziamskim, 1992, Flash Art, nr 3. Maria Parczewska, 2009, Zmiana, [w:] Zoom na domy kultury, Warszawa: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę. etnografia nowa [ ] 133

6 A BETTER MUSEUM Janusz Byszewski New spaces for activity Of the three words that have been selected as crucial by the organisers of the session Muzeum Etnograficzne w XXI wieku: tradycja, nowoczesność, zmiana [Ethnographic Museum in the 21st century: tradition, modernity, change], my choice is the last one: change. Making a guess at their intentions, I assume the authors wished it to denote the shift between the past and the present, between a traditional and a modern museum. It hints at an utopia and a dream of a new, wonderful, different and better museum; whatever that might be. The search for a different presence of the viewers in a museum is an essence of the Inne muzeum [A different museum] project, for fifteen years now implemented by the Laboratory of Creative Education. In a different museum not only do the visitors apply modern methods to gain knowledge (this function of education seems to be increasingly less essential), but above all find space to express their opinions and emotions, to participate in a dialogue, not witness a monologue of delivered ideas. Conditions created by museum personnel should encourage visitors to be co-creators of the events proposed by a museum or gallery, not just passive viewers or listeners. Hence, in the modern educational practice it is crucial to create favourable conditions for museum visitors personal creative endeavour. In our practice, attempts to create such conditions are called designing creative situations. Creativity is here understood as extra-artistic and not identical with artistic talent or education. Being creative entails, above all, a readiness to overcome stereotypes in thinking and acting, receptiveness to change, a search for new solutions, experimentation, trial and error. Numerous workshops and projects organised by museums in Poland and abroad focus on the viewers active participation in reading and creating messages. Our experience of those events permits us to formulate a somewhat perverse thesis, which succinctly describes the change that occurred in the perception of both the museum collection and the presence of a viewer in a museum. The essence of a museum no longer lies in collecting objects; the core of its activity is now in each viewer s creation of their own collection a collection of impressions, emotions, thoughts, queries, doubts and personal artefacts. Thus, we can speak of a different museum object. This change means also a transformation in the role of the museum-lesson organiser. Apart from the obvious: the competences which every employee of an Education Department ought to possess, increasingly often this person must be able to assume the role of a museum animator who implements original, interactive workshops, closely linked to an exhibition they refer to. Yet such events may be organised independently from the exhibition programme of a museum or gallery. Animators more and more frequently carry out creative workshops and workshops on more universal issues, e.g. the essence of a museum itself, which stimulate personal reflection. Animation practice in new social spaces needs innovative methods of activity, relevant to the challenges and aiming at c r e a t i n g r e l a t i o n s h i p s. Conceptual frameworks of activity which have functioned for years: the guided tour, the museum lesson, the educational leaflet, not to mention the oral presentation and lecture, no longer suffice. The emerging challenge is to create relationships: between an animator, workshop/project participants, museum objects, ideas and so forth. Animation activities outside the white cube involve various groups and communities. Animation projects currently referred to as community art are understood as artistic creativity conducted together with members of a given social milieu, not for them or about them. Such projects involve co-operating with various groups in such a way that their members speak out in their own voice and raise topics they find important and relevant to themselves. This signifies a crucial change of the participant s position: from a recipient to an involved author. In an attempt to identify a museum not with its building, but with the idea of activity in public spaces, new spaces for museum-related actions should be searched for. It seems that the very deconstruction of the white cube, accompanied by the creative input of museum animators, broadens the museums sphere of activity, turning those institutions into spaces that are alive. 134

Dialog i dyskusja Relacja z II zjazdu Akademii Polin

Dialog i dyskusja Relacja z II zjazdu Akademii Polin Dialog i dyskusja Relacja z II zjazdu Akademii Polin W dniach 7-9 lutego w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki odbył się II zjazd Akademii Polin, podczas którego na wykładach

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu Myśląc zmysłami czując rozumem

Wprowadzenie do programu Myśląc zmysłami czując rozumem Wprowadzenie do programu Myśląc zmysłami czując rozumem Od dostępności poznawczej do partycypacji Dr Marcin Szeląg Muzeum Narodowe w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Forum Edukatorów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth.

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth. Kartograficzne opisanie świata - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth Robert Olszewski Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r. Nr 8 Poz. 189 UCHWAŁA NR 143 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

badania empiryczne podejścia & proces badawczy [warto mieć z tyłu głowy]

badania empiryczne podejścia & proces badawczy [warto mieć z tyłu głowy] badania empiryczne podejścia & proces badawczy [warto mieć z tyłu głowy] na początku każdego procesu poznawczego stoją różne założenia teoretyczne i hipotezy które mogą być ukryte/nieświadome metody badawcze

Bardziej szczegółowo

Kontakty dla prasy: Koordynator z ramienia MCKiS Marcin Śliwa - tel.:

Kontakty dla prasy: Koordynator z ramienia MCKiS Marcin Śliwa - tel.: Kontakty dla prasy: Koordynator z ramienia MCKiS Marcin Śliwa - m.sliwa@mckis.waw.pl tel.: 22 586 42 50 Koordynator z ramienia Fundacji Ari Ari Współautor Raportu o muzeach prywatnych Longin Graczyk -

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

Białoruska sztuka współczesna. Pierwszy taki przegląd w historii

Białoruska sztuka współczesna. Pierwszy taki przegląd w historii Białoruska sztuka współczesna. Pierwszy taki przegląd w historii Wystawa ZBIÓR (ZBOR). Konstruowanie archiwum to dokumentacja czterdziestu najważniejszych wypowiedzi artystycznych białoruskiej sztuki współczesnej

Bardziej szczegółowo

Dialog obywatelski Jak angażować mieszkańców w rozwój regionu? Anna Jarzębska Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Dialog obywatelski Jak angażować mieszkańców w rozwój regionu? Anna Jarzębska Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Dialog obywatelski Jak angażować mieszkańców w rozwój regionu? Anna Jarzębska Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Ustrzyki Górne, 22.01.2015 Demokracja partycypacyjna Partycypacja (łac. participatio = uczestnictwo)

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Źródło: pixabay.com II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, Warszawa, 26 marca 2015 Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci Laboratorium - eksperymenty - narzędzia i

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH

OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH DLA POTRZEB EKSPOZYCJI PRZYRODNICZYCH Iwona Piecuch Abstrakt Tworzenie modeli botanicznych dla potrzeb ekspozycji przyrodniczych znalazło już swe konkretne

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy twórczej oraz

Bardziej szczegółowo

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta Szkoła Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO?

STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO? STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO? DZIŚ Wolumen przetwarzanych eksponatów w poszczególnych fazach procesu wystawienniczego wielkość wolumenu w skali 0-100 Pozyskanie 1 Opracowanie 1 Składowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady otrzymywania ocen bieżących z plastyki:

Zasady otrzymywania ocen bieżących z plastyki: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny z plastyki w klasach I gimnazjum w roku szkolnym 2015 / 2016 Program dostosowany jest do podręcznika do plastyki dla gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki

Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki ! Nazwa przedmiotu Jednostka prowadząca Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki Jednostka dla której przedmiot jest przygotowany Rodzaj przedmiotu Rok studiów/

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa - rodzice

Grupa docelowa - rodzice Wyniki badań ankietowych badania przeprowadzone przed wdrożeniem projektu Z seksem za pan brat problematyka okresu dojrzewania i dorastania" Grupa docelowa - rodzice Na 37 osób uczestniczących w spotkaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych Strona1 SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych WPROWADZENIE: W jednostce szkoleniowej Kształcenie osób dorosłych wprowadzono podstawowe pojęcia dotyczące uczenia się w późniejszym wieku odwołujące się

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ Wiesław Sierota Streszczenie. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w 2009 r. przeprowadziło warsztaty terapii zajęciowej

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane.

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane. biuro rekrutacji szkoła wyższa psychologii społecznej wydział zamiejscowy we wrocławiu ul. ostrowskiego 30 53-238 wrocław tel. 71 750 72 72 faks 71 750 72 70 gadu gadu: 12574469 czynne: poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania Plastyka Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania ocena celująca - dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza wymagania edukacyjne sformułowane dla jego poziomu; - sprawnie, świadomie

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne od idei do wdrożenia

Konsultacje społeczne od idei do wdrożenia Konsultacje społeczne od idei do wdrożenia Oferta współpracy Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Warszawa, 2016 Jak rozumiemy konsultacje społeczne i w czym możemy pomóc? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) MEMO/26 stycznia 2010 r.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) MEMO/26 stycznia 2010 r. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) MEMO/26 stycznia 2010 r. Holokaust z perspektywy praw człowieka: pierwsze w historii ogólnoeuropejskie badanie na temat nauczania o Holokauście oraz nauczania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

SZTUKA DOSTĘPNA SPOTKANIA ZE SZTUKĄ WSPÓŁCZESNĄ DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

SZTUKA DOSTĘPNA SPOTKANIA ZE SZTUKĄ WSPÓŁCZESNĄ DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Zachęta Narodowa Galeria Sztuki SZTUKA DOSTĘPNA SPOTKANIA ZE SZTUKĄ WSPÓŁCZESNĄ DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Od roku 2012 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie prowadzi spotkania i warsztaty pod

Bardziej szczegółowo

FERIE W MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW

FERIE W MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW OPROWADZANIE PO MWW ZABAWA INTERAKTYWNĄ INSTALACJĄ FERIE W MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW WARSZTATY PLASTYCZNE WARSZTATY RODZINNE WARSZTATY PLASTYCZNE Czas wolny spędzasz przed TV lub komputerem? Zmień to

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Cricoteki

Nowa siedziba Cricoteki Nowa siedziba Cricoteki Cricoteka rozpoczęła swą działalność w 1980 roku w Krakowie jako Ośrodek Teatru Cricot 2. Przez następne dziesięć lat Ośrodek tworzył instytucjonalne podstawy funkcjonowania Teatru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY 1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. 2. Zaangażowanie w pracę twórczą przygotowanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

BRIEF NA PROJEKT SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH

BRIEF NA PROJEKT SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH BRIEF NA PROJEKT SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH ZADANIE Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu systemu identyfikacji wizualnej projektu Muzeum na kółkach (dalej: MnK). Do

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzea Małopolski. Kinga Kołodziejska, Marcin Wójcik

Wirtualne Muzea Małopolski. Kinga Kołodziejska, Marcin Wójcik Wirtualne Muzea Małopolski Kinga Kołodziejska, Marcin Wójcik Wirtualne Muzea Małopolski Małopolski Konwent Informatyków, 7 lutego 2012, Łopuszna Projekt realizowany w partnerstwie: Lider projektu Departament

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie!

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! Witaj w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Cieszę się, że aplikujesz, by zostać wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Misją AKADEMII jest inspirowanie do wzrastania, by każdy wygrywał

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się?

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Seminarium Bolońskie Proces Boloński: nowe wyzwania dla polskich uczelni Uniwersytet w Białymstoku, 12 maja 2010 r. Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE

EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE WERSJA ROBOCZA RAPORTU GRUPA ROBOCZA 6 SZTABU ANTYKRYZYSOWEGO NA RZECZ POZNAŃSKIEJ KULTURY EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE wersja robocza przeznaczona do otwartych konsultacji przed Poznańskim

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź na lata 2013-2016 obejmujący : rok szkolny 2013-2014 rok szkolny 2014-2015 rok szkolny 2015-2016 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych Pan Tadeusz powstał w Paryżu w latach 1833-34, w czasie gdy Polska na ponad sto lat zniknęła

Bardziej szczegółowo

9 Otwarta i mobilna przestrzeń, którą

9 Otwarta i mobilna przestrzeń, którą 17 12 Dział Administracyjny/ Galeria Engram Kameralna galeria do prezentacji prac z obszaru rysunku, grafiki i fotografii. Ekspozycje w cyklu cztero-pięciotygodniowym. 11 6 szatnia Kasa/sklep KMO 11 10 18

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA EDUKACJA I WYZWANIA RYNKU PRACY

NOWOCZESNA EDUKACJA I WYZWANIA RYNKU PRACY PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 2012 nr 1 (6) NOWOCZESNA EDUKACJA I WYZWANIA RYNKU PRACY MODERN EDUCATION AND JOB MARKET CHALLENGES Andrzej Kryński * Abstract: The article is about challenges of job

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6 Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna usprawiedliwiona. NA OCENĘ Z PLASTYKI WPŁYWA: aktywne uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Abstract The paper presents basic information about the Museum of Medical University of Gdansk: main fields of interests, the collection

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Pod patronatem Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ul. Świtezianki 2, 10-465 Olsztyn, tel. 89 533 72 52 SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła częścią wspólnoty

Szkoła częścią wspólnoty Szkoła częścią wspólnoty Cel projektu - Konferencje Warsztaty Dotacje - Publikacje Celem głównym projektu jest zwiększenie partycypacji społeczności w sprawy publiczne oraz funkcjonowanie wspólnot lokalnych.

Bardziej szczegółowo