CENTRA LOGISTYCZNE I ICH ROLA W PROCESACH PRZEP YWU ADUNKÓW W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRA LOGISTYCZNE I ICH ROLA W PROCESACH PRZEP YWU ADUNKÓW W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 76 Transport 2010 Ireneusz Fechner Instytut Logistyki i Magazynowania, Centrum Wiedzy Logistycznej CENTRA LOGISTYCZNE I ICH ROLA W PROCESACH PRZEP YWU ADUNKÓW W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI R kopis dostarczono, grudzie 2010 Streszczenie: Artyku przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty roli centrów logistycznych w systemach (sieciach) logistycznych. W pierwszej cz ci artyku u przedstawiono definicje, klasyfikacje i ogóln charakterystyk g ównych typów punktów w z owych krajowej sieci logistycznej, zw aszcza centrów logistycznych. Nast pnie omówiono rol centrów w uj ciu teoretycznym, przy za o eniu pe nej dost pno ci do liniowej infrastruktury transportowej (drogi, linie kolejowe, ródl dowe drogi wodne). Przy takich za o eniach, potencjalnymi miejscami lokalizacji centrów logistycznych s g ówne aglomeracje miejskie, punkty mog ce obs u y kilka województw, wraz z ich g ównymi aglomeracjami, wreszcie lokalizacje o du ej koncentracji przemys u i us ug logistycznych. Optymalne rozwi zania powinny tak e uwzgl dnia wymogi komodalno ci transportu. W ostatniej cz ci przedstawiono aktualn, realn sytuacj istniej ce centra oraz alternatywne mo liwo ci dalszego rozwoju, uwzgl dniaj ce istniej ce centra magazynowe, a tak e inne elementy infrastruktury punktowej. S owa kluczowe: System logistyczny, przep ywy dóbr, centra logistyczne 1. WPROWADZENIE Wspó czesne systemy logistyczne powinny zapewnia du elastyczno realizacji procesów logistycznych, której cechami s atwe do konfiguracji i rekonfiguracji sieci i a cuchy dostaw, ró norodno rozwi za transportowych bazuj cych na wieloga ziowej infrastrukturze transportu oraz bogata pod wzgl dem funkcjonalno ci i stopnia nasycenia sieci logistycznych infrastruktura techniczna i teleinformatyczna. Istniej ró ne modele systemów logistycznych. Ich ró norodno wynika ze stopnia z o ono ci, zasi gu funkcjonowania, rodzaju i typu w asno ci w sieciach gospodarczych, którym s u, a tak e od tego, czy podporz dkowane s wy cznie celom biznesowym, czy równie pozabiznesowym, na przyk ad spo ecznym. Krajowy system logistyczny przy wymaganej ró norodno ci elementów liniowych i punktowych infrastruktury logistycznej powinien cechowa si wysokim stopniem ich standaryzacji. W przypadku elementów

2 20 Ireneusz Fechner liniowych dotyczy to jako ci i parametrów technicznych infrastruktury transportu, sieci telekomunikacyjnych i informatycznych oraz stopnia nasycenia nimi regionów. Natomiast w przypadku elementów punktowych chodzi przede wszystkim o obecno istotnych elementów, podobie stwo rozwi za technicznych, stopie dost pno ci, parametry eksploatacyjne itp. W tym kontek cie sieci logistyczne powinny zawiera odpowiedni liczb w z ów, które obok obiektów magazynowych zawiera yby wewn trzn wieloga ziow infrastruktur transportu cz c w ze z podobn infrastruktur o znaczeniu krajowym oraz infrastruktur techniczn umo liwiaj c tworzenie intermodalnych rozwi za transportowych. Tego rodzaju w z y wymagaj du ej liczby u ytkowników, którzy swoj dzia alno ci b d kreowali wystarczaj co du y popyt na us ugi logistyczne, aby zapewni im rentowno. Takimi w z ami s : centra logistyczne oraz porty morskie, wodne ródl dowe i lotnicze. 2. DEFINICJA I RODZAJE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój krajowego systemu logistycznego uzale nione jest od dost pno ci i stanu infrastruktury logistycznej definiowanej jako: System dróg l dowych, wodnych, portów lotniczych, portów morskich i/lub sieci telekomunikacyjnych znajduj cych si na okre lonym terenie. W systemowym podej ciu do logistyki wyró nia si jako sk adowe infrastruktury logistycznej: infrastruktur liniow i punktow. Sie infrastruktury logistycznej uto samiana jest z infrastruktur transportu okre lan mianem sieci infrastrukturalnej, któr tworz punkty transportowe wraz z infrastruktur liniow 1. Punktowe elementy infrastruktury logistycznej pe ni rol w z ów sieci logistycznych, które tworz tkank systemów logistycznych. W zale no ci od lokalizacji, organizacji, funkcjonalno ci oraz posiadanej infrastruktury technicznej w z y stanowi zewn trzne wej cia/wyj cia krajowego systemu logistycznego i/lub punkty, pomi dzy którymi realizowane s wewn trzne przep ywy towarów oraz w których towary poddawane s ró nym czynno ciom w zwi zku z gromadzeniem, przechowywaniem i dostarczaniem. W odniesieniu do problemu krajowego systemu logistycznego, zasadnicz rol pe ni w z y g ówne, b d ce punktami, pomi dzy którymi nast puj przemieszczenia du ych strumieni adunków oraz, w których odbywa si czenie i rozdzielanie adunków umo liwiaj ce optymalizacj rozwi za transportowych i wykorzystania potrzebnych do tego zasobów. Rol pomocnicz odgrywaj w z y w postaci magazynów i terminali, funkcjonuj ce na u ytek pojedynczych przedsi biorstw, które pe ni rol dostawców i odbiorców lokalnych strumieni adunków, które w punktach w z owych mog by poddawane koncentracji i optymalizacji (rys. 1). Do g ównych w z ów sieci logistycznych zalicza si w pierwszej kolejno ci centra logistyczne, jako w z y o najwi kszej funkcjonalno ci z punktu widzenia dysponowanej 1 Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R. Infrastruktura transportu Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego Gda sk 2008, str. 246.

3 Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków 21 infrastruktury logistycznej i technicznej, w tym infrastruktury umo liwiaj cej wybór rozwi zania transportowego w odniesieniu do ga ziowej struktury transportu, wybór rodka transportu, opakowania transportowego i tworzenia a cuchów transportowospedycyjnych. Ramy systemu logistycznego W z y g ówne W z y pomocnicze Rys. 1. W z y sieci logistycznych, jako element krajowy systemu logistycznego ród o: Opracowanie w asne 2. W terminologii logistycznej funkcjonuj ró ne definicje centrum logistycznego, które maj swoje ród o w próbach klasyfikacji, ich funkcjonalno ci (np. centrum logistycznodystrybucyjne, logistyczne centrum dystrybucji) lub s wynikiem strategii marketingowej przedsi biorstw u ywaj cych nazwy centrum logistyczne dla okre lenia magazynu wyrobów gotowych, czy magazynu centralnego 3. W celu sklasyfikowania w z ów sieci logistycznych b d cych elementami krajowego systemu logistycznego przyjmuje si nast puj ce definicje: Centrum logistyczne jest to obiekt przestrzenny z w a ciw mu organizacj i infrastruktur umo liwiaj c ró nym niezale nym przedsi biorstwom wykonywanie czynno ci na towarach w zwi zku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomi dzy nadawc i odbiorc, w tym obs ug przewozów intermodalnych oraz wykonywanie czynno ci na u ywanych do tego celu zasobach 4. Centrum magazynowe jest to obiekt przestrzenny z w a ciw mu organizacj i infrastruktur umo liwiaj c ró nym niezale nym przedsi biorstwom wykonywanie czynno ci na towarach w zwi zku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomi dzy nadawc i odbiorc. 2 Fechner I., Role of Logistics Centres In National Logistics System. LogForum 2010 Vol.6 Issue 2 No Fechner I. Centra logistyczne. Cel, realizacja, przysz o. Pozna 2004 Biblioteka Logistyka 4 Red. Kisperska-Moro D., Krzy aniak S. Logistyka Pozna 2009 Biblioteka Logistyka str

4 22 Ireneusz Fechner Budynek magazynowy - jest to budowla zamkni ta, ca kowicie os oni ta za pomoc przegród budowlanych ( ciany zewn trzne oraz dach), przeznaczona do magazynowania zapasów 5. Intermodalny terminal prze adunkowy jest to obiekt przestrzenny z w a ciw mu organizacj i infrastruktur umo liwiaj c prze adunek intermodalnych jednostek transportowych: kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych pomi dzy ró nymi rodkami transportu oraz wykonywanie czynno ci na tych jednostkach w zwi zku z ich sk adowaniem i u ytkowaniem 6. System logistyczny definiowany jest jako: uk ad rodków technicznych i organizacyjnych oraz ludzi niezb dnych do celowo zorganizowanego i zintegrowanego w obr bie danego uk adu gospodarczego, przep ywu towarów oraz towarzysz cych im informacji. Obejmuje podsystemy: zaopatrzenia, obs ugi produkcji, dystrybucji, transportu, magazynowania, wraz z relacjami pomi dzy nimi 7. S ownik terminologii logistycznej definiuje system logistyczny podobnie, jako: celowo zorganizowany i zintegrowany w obr bie danego uk adu gospodarczego przep yw materia ów i produktów przez kolejne konfiguracje w z ów i cie ek 8. Z punktu widzenia przytoczonych definicji mo na wyró ni nast puj ce rodzaje punktowych elementów infrastruktury logistycznej traktowanych jako w z y systemu (tablica 1): Tablica 1 Podzia i charakterystyka w z ów krajowej sieci logistycznej ród o: opracowanie w asne ILiM W ze Rodzaj Charakterystyka Znaczenie Port morski Port lotniczy Port ródl dowy Centrum logistyczne Centrum magazynowe Terminal prze adunkowe G ówny G ówny G ówny G ówny G ówny G ówny W ze infrastruktury logistycznej o rozszerzonej w stosunku do centrum logistycznego funkcjonalno ci Terminal prze adunkowy z ograniczon funkcj magazynowania W ze infrastruktury logistycznej o rozszerzonej w stosunku do centrum logistycznego funkcjonalno ci Intermodalne centrum us ug logistycznych i us ug dodatkowych Centrum logistyczne o funkcjonalno ci ograniczonej do magazynowania, spedycji i transportu samochodowego Miejsce prze adunku jednostek adunkowych w przewozach intermodalnych Wej cie/wyj cie KSL* Wej cie/wyj cie KSL Wej cie/wyj cie KSL Wej cie/wyj cie KSL oraz w ze wewn trzny Wewn trzny w ze KSL Wej cie/wyj cie KSL oraz w ze wewn trzny 5 S ownik terminologii logistycznej. Instytut Logistyki i Magazynowania Pozna 2006 Seria Biblioteka Logistyka. 6 Red. Kisperska-Moro D., Krzy aniak S. ibidem. 7 Jacyna M. Model systemu logistycznego Polski, jako droga do komodalno ci transportu w Unii Europejskiej. Politechnika Warszawska Wydzia Transportu Zak ad Logistyki I Systemów Transportowych. Materia y robocze projektu S ownik terminologii logistycznej. Instytut Logistyki i Magazynowania Pozna 2006 Seria Biblioteka Logistyka.

5 Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków 23 W ze Rodzaj Charakterystyka Znaczenie W ze Sortownia paczek G ówny adunków Punk konsolidacji i rozdzia u towarów przekierowuj cy sztukowych strumienie Przysta wodna Pomocniczy Punkt prze adunku towarów Wewn trzny w ze ródl dowa Obiekt magazynowy Miejsce sk adowania zapasów, najcz ciej Pomocniczy jednego przedsi biorstwa *KSL Krajowy System Logistyczny ród o: Opracowanie w asne KSL Wewn trzny w ze KSL Podzia punktowej infrastruktury logistycznej pe ni cych rol w z ów krajowej sieci logistycznej pokazano na rys. 2. Infrastruktura logistyczna Liniowa Punktowa Infrastruktura transportu Infrastruktura telematyczna Porty Terminale prze adunkowe Centra magazynowe /Parki logistyczne/ Centra logistyczne Porty morskie Punkty prze adunku kontenerów Centra transportowo spedycyjne Porty lotnicze Porty wodne ródl dowe Sortownie Przystanie wodne ródl dowe Obiekty magazynowe Rys. 2. Centra logistyczne jako element infrastruktury logistycznej ród o: Opracowanie w asne Z punktu widzenia przyj tych przez autorów kryteriów podzia u wyró nia si nast puj ce rodzaje centrów logistycznych wed ug ró nych kryteriów podzia u (tablica 2):

6 24 Ireneusz Fechner Kryterium podzia u Integralno przestrzenna W asno Rodzaj obs ugiwanych towarów Tablica 2 Klasyfikacja i charakterystyka centów logistycznych ród o: opracowanie w asne ILiM Rodzaj centrum logistycznego Charakterystyka centrum logistycznego Infrastruktura, budynki i budowle b d ce w asno ci centrum Skupione logistycznego lub poszczególnych u ytkowników zlokalizowane s na jednym obszarze podlegaj cym regu om zarz dzania wyznaczonym przez zarz d. Centrum logistyczne w obr bie obszaru wyznaczaj cego jego granice podzielone jest funkcjonalnie na odr bne modu y Modu owe podporz dkowane wspólnym regu om dzia ania wyznaczonym przez cel funkcjonowania centrum logistycznego, ale których struktura w asno ci, organizacja i sposób zarz dzania mog by zró nicowane. Organizacyjnie jednolite, ale podzielone na cz ci przestrzennie Rozproszone oddzielone z ró nych powodów: dost pno ci nieruchomo ci, infrastruktury, uwarunkowa planistycznych, gospodarczych, celów lokalnej polityki gospodarczej, przestrzennej itp. Centra logistyczne z regu y inicjowane przez sektor publiczny, którego wk adem inwestycyjnym s dzia ania prawne i administracyjne umo liwiaj ce (u atwiaj ce) realizacj inwestycji, nieruchomo ci, decyzje finansowe i podatkowe Publicznoprywatne (op ata planistyczna, podatki lokalne itp.) oraz inwestycje w rozwój lokalnej infrastruktury, w tym infrastruktury transportu itp. Sektor prywatny uczestniczy w inwestycji kapita owo, realizuje i finansuje infrastruktur i obiekty na w asny u ytek oraz z regu y sprawuje funkcje zarz dcze w centrum logistycznym po zako czeniu jego budowy. Budowane ze rodków w asnych inwestora Prywatne i zorientowane funkcjonalnie i infrastrukturalnie g ównie na cele rynkowe. Uniwersalne Udost pniaj ce mo liwo ci gromadzenia zapasów bez ogranicze co do ich natury i postaci fizycznej. Ograniczaj ce rodzaj gromadzonych zapasów do okre lonych asortymentów, przy czym wynika to bardziej z koncentracji Bran owe okre lonego rodzaju produkcji w jego otoczeniu (np. bran owe rozwi zania klastrowe) ni z samo-ogranicze, b d czynników prawnych lub administracyjnych. Specjalizacja mo e wynika ze specyfiki produktów lub wymaganych dodatkowych uprawnie w zakresie normalnych Specjalistyczne czynno ci operacyjnych - na przyk ad produkty chemiczne wymagaj ce specyficznych procedur zwi zanych z konieczno ci zapewnienia specjalnych wymogów bezpiecze stwa w magazynowaniu i transporcie. ród o: Red. Kisperska-Moro D., Krzy aniak S. Logistyka Pozna 2009 Biblioteka Logistyka str

7 Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków 25 W klasyfikacji centrów logistycznych spotykanej w literaturze wyst puje tak e podzia uwzgl dniaj cy zasi g oddzia ywania 9. Wed ug tego kryterium centra logistyczne dzieli si na mi dzynarodowe, regionalne i lokalne. Zwa ywszy na mi dzynarodowy charakter dzia alno ci gospodarczej oraz globalne wymiary a cuchów dostaw, do których dostosowuj si rozwi zania spedycyjno-transportowe, ten podzia nale y traktowa jako pomocniczy. 3. ZNACZENIE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W KRAJOWYM SYSTEMIE LOGISTYCZNYM Porty morskie i centra logistyczne s w z ami sieci logistycznych o najwy szym stopniu z o ono ci, najwi kszej ró norodno ci infrastruktury oraz funkcjonalno ci. Przypada im decyduj ca rola w funkcjonowaniu krajowego systemu logistycznego i powinny by postrzegane jako w z y z wykorzystaniem których nast puje jego tworzenie i rozwój. Centra logistyczne i porty morskie (centra logistyczne o rozszerzonej funkcjonalno ci) pe ni w Krajowym Systemie Logistycznym nast puj ce role: Wej cia/wyj cia systemu centra logistyczne dysponuj ce infrastruktur do obs ugi przewozów intermodalnych s punktami czenia systemów logistycznych pa stw przy pomocy rozwi za transportowych umo liwiaj cych efektywne czasowo i kosztowo przewozy du ych partii adunków na dalekie odleg o ci. Wspieranie wzrostu intermodalno ci transportu towarowego - centra logistyczne wywieraj korzystny wp yw na wzrost przewozów kolejowych i ródl dowych przewozów wodnych adunków zjednostkowanych (w kontenerach, nadwoziach wymiennych i naczepach), co zmniejsza uci liwo ci wywo ywane przez nadmiern liczb przewozów wykonywanych przez towarowy transport drogowy. Integrowanie regionów gospodarczych - poprzez tworzenie miejsc koncentracji dla ró norodnych us ug logistycznych i dostosowane do nich rozwi zania transportowe, nast puje tworzenie wi zi kooperacyjnych i wzmocnienie potencja u gospodarczego. Cecha ta jest szczególnie widoczna w przypadku ustanowienia regularnych przewozów kontenerowych (transport kombinowany) w postaci poci gów blokowych je d cych wed ug sta ego rozk adu jazdy pomi dzy wspó pracuj cymi centrami logistycznymi. Konsolidacja przep ywu towarów w du e strumienie adunków centra logistyczne s miejscami ci enia produktów przedsi biorstw wymagaj cych obs ugi logistycznej i transportowo-spedycyjnej, co umo liwia ich konsolidacj i tworzenie du ych strumieni adunków kierowanych do podobnych w z ów sieci. Tworzenie warunków do wzrostu komodalno ci transportu skupianie du ych partii towarów wymagaj cych transportu oraz dysponowanie przez centra logistyczne ró norodn infrastruktur transportu i infrastruktur do jego obs ugi umo liwia dobór rodków transportu, ich dostosowanie do natury produktu, rodzaju i jako ci infrastruktury 9 Fechner I. Centra logistyczne. Cel, realizacja, przysz o. Pozna 2004 Biblioteka Logistyka

8 26 Ireneusz Fechner transportu na trasie przewozu, optymalizacji wykorzystania rodków transportu, stosowania odpowiednich w danych warunkach technologii transportowych itp. Centra logistyczne zwi kszaj tak e mo liwo ci pozyskiwania adunków powrotnych dla rodków transportu. Kszta towanie jako ci i parametrów systemu logistycznego centra logistyczne okre laj zdolno systemu logistycznego do przemieszczania towarów, wp ywaj na efektywno rozwi za transportowych, zdolno do przenoszenia obci e w warunkach zmienno ci popytu, mo liwo integracji z innymi systemami logistycznymi oraz wp ywaj pozytywnie na koszty logistyki i produktywno zasobów wykorzystywanych do realizacji procesów logistycznych. Efektywno procesów logistycznych i produktywno zasobów wykorzystywanych do ich realizacji uwarunkowana jest tak e rodzajem w asno ci centrum logistycznego. Najwy sze efekty z punktu widzenia ca o ci krajowego systemu logistycznego mo na osi gn w przypadku publicznego charakteru centrum logistycznego, tj. w przypadku, gdy zapewnia si wszystkim u ytkownikom dost p do jego zasobów tj. nieruchomo ci na cele inwestycyjne, infrastruktury prze adunkowej (terminal kontenerowy), telekomunikacyjnej, lokalnej infrastruktury transportu (tzw. infrastruktura dojazdowa) cz cej centrum logistyczne z krajowym systemem dróg, linii kolejowych, ródl dowych dróg wodnych i morskich szlaków eglugowych. 4. CENTRA LOGISTYCZNE JAKO W Z Y KORYTARZY TRANSPORTOWYCH W UJ CIU TEORETYCZNYM W warunkach idealnych tj. w przypadku dysponowania mo liwo ciami swobodnego kszta towania krajowej sieci logistycznej, zgodnie z najlepszymi praktykami, dla spe nienia postulatu komodalno ci transportu, niezb dne jest utworzenie sieci centrów logistycznych pe ni cych rol g ównych w z ów sieci umiejscowionych w korytarzach transportowych. Centra logistyczne powinny by lokalizowane w miejscach, w których wyst puje znacz cy potencja zapotrzebowania na us ugi logistyczne wywo ane czynnikiem gospodarczym, spo ecznym i cznym potencja em obu czynników. Takimi miejscami s miejskie aglomeracje oraz miejsca koncentracji przemys u. W optymalnym kszta cie krajowej sieci logistycznej zak ada si pe n dost pno liniowej infrastruktury transportu: dla transportu samochodowego - autostrady, drogi ekspresowe, drogi lokalne o parametrach geometrycznych i wytrzyma o ciowych umo liwiaj cych przewóz kontenerów pomi dzy terminalem kontenerowym i punktem nadania/odbioru kontenera oraz drogi lokalne o parametrach geometrycznych i przepustowo ci umo liwiaj cych dostarczanie partii towarów z magazynów sk adowych w centrach logistycznych do odbiorców, dla transportu kolejowego linie kolejowe o parametrach technicznych umo liwiaj cych przewóz towarów z pr dko ci eksploatacyjn 120 km/godz,

9 Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków 27 bocznice kolejowe o parametrach technicznych umo liwiaj cych dojazd poci gów blokowych z g ównej linii kolejowej do terminalu kontenerowego. Przy za o onych uwarunkowaniach transportowych miejscami lokalizacji centrów logistycznych s : a) G ówne aglomeracje miejskie, których potrzeby zaopatrzeniowe na cele gospodarcze i spo eczne zapewni ekonomiczne podstawy funkcjonowania centrum logistycznego (rys.3). b) Miejsca, z których centrum logistyczne mo e obs ugiwa potrzeby gospodarcze i spo eczne dla kilku województw z ich aglomeracjami miejskimi (rys.4). c) Miejsca koncentracji przemys u i us ug logistycznych: specjalne strefy ekonomiczne (SSE), parki przemys owe i technologiczne, regiony uprzemys owione, centra magazynowe (rys.5). Wieloga ziowa infrastruktura transportu. Ró ne rodki transportu. Obwodnica aglomeracji Drogi o du ej przepustowo ci. Transport dostawczy. Ulice ródmiejskie. Czasowy rozdzia rodzajów ruchu. Obszar lokalizacji centrum logistycznego. Granice aglomeracji Drogi g ówne Strefa wolna od wielkotona owegotransportu drogowego Strefa inwestycji logistycznych (obszar lokalizacji centrum logistycznego) Rys. 3. Lokalizacja centrum logistycznego uk ad aglomeracyjny ród o: Opracowanie w asne Obszar lokalizacji centrum logistycznego. Województwo A Województwo C Województwo B Rys. 4. Lokalizacja centrum logistycznego uk ad mi dzywojewódzki ród o: Opracowanie w asne

10 28 Ireneusz Fechner SSE Potencjalne miejsca lokalizacji centrum logistycznego. Aglomeracja miejska Park Technologiczny rodek ci ko ci potencja u logistycznego SSE Specjalna Strefa Ekonomiczna Rys. 5. Lokalizacja centrum logistycznego uk ad alternatywny (SSE Specjalna Strefa Ekonomiczna) ród o: Opracowanie w asne Na rys.6 pokazano rozwi zania transportowe spe niaj ce wymóg komodalno ci: < 500 km TS D > 500 km TS L CL TK TS L CL TS D CL CL TK TK TK TS L TS D TK CL TS L TS D TS D Umowna granica odleg o ci Oznaczenia: TK transport kombinowany TS L transport samochodowy przewozy liniowe TS D transport samochodowy przewozy drobnicowe Rys. 6. Rozwi zania transportowe uwzgl dniaj ce wymóg komodalno ci ród o: Opracowanie w asne d) Transport kombinowany w cis ym zwi zku z lokalizacj centrów logistycznych. Poci gi kontenerowe w regularnych wed ug rozk adu jazdy po czeniach pomi dzy

11 Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków 29 wspó pracuj cymi terminalami kontenerowymi zlokalizowanymi w centrach logistycznych. Przewozy kontenerów transportem samochodowym pomi dzy terminalami kontenerowymi oraz nadawcami i odbiorcami adunków. e) Transport samochodowy przewozy towarów samochodami wielkotona owymi pomi dzy centrami logistycznymi, których odleg o jest nieekonomiczna dla organizacji transportu kombinowanego (przewozy liniowe). Przewozy pomi dzy nadawcami du ych partii adunków, a magazynami w centrach logistycznych z czasowym sk adowaniem, a nast pnie pakowaniem w intermodalne jednostki adunkowe transportowane z wykorzystaniem transportu kombinowanego. f) Transport samochodowy dostawczy przewozy towarów samochodami o masie adunkowej poni ej 12 t. pomi dzy magazynami w centrach logistycznych, a odbiorcami przesy ek drobnicowych, kurierskich i ekspresowych. Przewozy przesy ek drobnicowych do centrum logistycznego, formowanie adunków i wysy ka transportem kombinowanym lub wielkotona owym transportem samochodowym. 5. CENTRA LOGISTYCZNE, JAKO W Z Y KORYTARZY TRANSPORTOWYCH W UJ CIU REALNYM Krajowa sie logistyczna dysponuje trzema skupionymi centrami logistycznymi odpowiadaj cymi wzorcom europejskim ( l skie Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach, i Mi dzynarodowe Centrum Logistyczne Euroterminal S awków w S awkowie, Centrum Logistyczno inwestycyjne Pozna CLIP w Swarz dzu-jasinie, które aktualnie nie dysponuje terminalem kontenerowym, ale planuje go utworzy ) oraz jednym budowanym wed ug koncepcji rozproszonego centrum Logistycznego (Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto S.A. w Modle Królewskiej k. Konina, które z przyczyn lokalizacyjnych nie dysponuje w asnym terminalem kontenerowym, ale mo e wspó pracowa z terminalami kontenerowymi funkcjonuj cymi w innych lokalizacjach). Pomimo sformu owania potrzeby budowy sieci krajowych centrów logistycznych i wskazania ich lokalizacji przez rodowisko naukowe 10, nigdy nie zosta sformu owany program rz dowy, który doprowadzi by do ich budowy. Przes anki do realizacji takiego programu zosta y sformu owane w ramach zamawianego projektu badawczego nr PZB [ ] 11. W tej sytuacji popyt na powierzchnie magazynowe zosta przej ty przez deweloperów przemys owych, którzy kieruj c si indywidualnymi potrzebami najemców budowali centra magazynowe obs ugiwane wy cznie przez transport samochodowy i z dost pno ci do g ównych korytarzy transportowych wy cznie poprzez lokaln infrastruktur transportu samochodowego. Inwestycje magazynowe by y i s realizowane w sposób nieskoordynowany, a ich lokalizacje z punktu widzenia przysz ej 10 Mindur L. Za o enia teoretycznego zorganizowania Centrów Logistycznych w Polsce. Materia y Konferencji Naukowo-Technicznej Centra Logistyczne na Mazowszu, Warszawa Koncepcja budowy krajowej sieci centrów logistycznych opracowana w ramach zamawianego projektu badawczego nr PZB [ ] nie jest realizowana. Fechner I. Conditions Determining the Developing of Polish Logistics Network. Log Forum 2005 Vol.1Issue 3 No 1.

12 30 Ireneusz Fechner intermodalnej krajowej sieci logistycznej cz sto maj charakter przypadkowy. W podobny sposób powstawa y i budowane s nadal kolejowe terminale kontenerowe, które nie tworz logicznej z punktu widzenia potrzeb gospodarki sieci w z ów transportu intermodalnego. Ponadto s co najmniej dwukrotnie mniejsze od podobnych terminali w pa stwach Europy Zachodniej i poza nielicznymi wyj tkami nie dysponuj rezerw nieruchomo ci umo liwiaj cy rozwój w przypadku wzrostu popytu na prze adunki kontenerów. Dlatego przy planowaniu krajowej sieci centrów logistycznych nale y wzi pod uwag nast puj ce ograniczenia: a) Nowe centra logistyczne mo na planowa jedynie w regionach, w których nie wyst puje poda nowoczesnej powierzchni magazynowej zdolnej zaspokoi bie ce i przysz e potrzeby oraz poda us ug w zakresie prze adunku i sk adowania kontenerów w istniej cych terminalach kontenerowych. b) Krajowa intermodalna sie logistyczna nie mo e si sk ada wy cznie z centrów logistycznych, poniewa popyt na us ugi logistyczne jest i b dzie przejmowany przez istniej ce centra magazynowe i terminale kontenerowe. c) D ugi okres budowy centrów logistycznych b dzie obarczony du ym ryzykiem inwestycyjnym, poniewa bie cy popyt na powierzchnie magazynowe i prze adunki kontenerów b dzie zaspokajany przez agresywnie dzia aj cych na rynku deweloperów i przewo ników organizuj cych przewozy kontenerowe w oparciu o w asne terminale. St d inwestycje w nowoprojektowanych centrach logistycznych b d rozci gni te w czasie. Powy sza ocena prowadzi do nast puj cych wniosku, e krajowa intermodalna sie logistyczna powinna si sk ada z w z ów transportu intermodalnego w postaci centrów logistycznych jako g ównych w z ów korytarzy transportowych, portów morskich oraz samodzielnych terminali kontenerowych wspó pracuj cych z zlokalizowanymi w ich otoczeniu centrami magazynowymi. Na rys.7 pokazano alternatywne dla centrum logistycznego rozwi zanie intermodalnego w z a logistycznego, który tworz samodzielne terminale kontenerowe oraz istniej ce centra magazynowe i magazyny w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wykorzystanie istniej cej punktowej infrastruktury logistycznej w postaci centrów magazynowych i terminali kontenerowych nie wyklucza mo liwo ci budowy centrum logistycznego. Natomiast wymaga innego uzasadnienia ni tylko ekonomiczne np. potrzebami zrównowa onego rozwoju regionu, likwidacji dzia alno ci gospodarczej wewn trz miejskiej aglomeracji, ochron terenów warto ciowych pod wzgl dem przyrodniczym, agodzeniem skutków kongestii wewn trz miast itp. Tego rodzaju argumenty wymagaj od instytucji sektora publicznego wsparcia budowy centrów logistycznych odpowiednim programem rz dowym i rodkami do jego realizacji.

13 Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków 31 SSE Aglomeracja miejska Centrum magazynowe Terminal kontenerowy Centrum magazynowe Centrum magazynowe Terminal kontenerowy Rys. 6. Rozwi zania alternatywne dla centrum logistycznego wykorzystuj ce istniej c punktow infrastruktur logistyczn w regionie (SSE Specjalna Strefa Ekonomiczna) ród o: Opracowanie w asne Krajowy system logistyczny w uk adzie spe niaj cym postulat komodalno ci transportu mo e by powi zany z makrosystemem logistycznym Unii Europejskiej poprzez ró ne elementy infrastruktury: centra logistyczne, porty morskie, samodzielne terminale kontenerowe, autostrady i drogi szybkiego ruchu zapewniaj ce szybkie i bezkolizyjne po czenia z mono transportowymi centrami magazynowymi, linie kolejowe o parametrach technicznych spe niaj cych wymagania transportu kombinowanego oraz transportu kolejowego w ca opoci gowych przewozach towarów masowych. 6. PODSUMOWANIE Centra logistyczne i magazynowe jako miejsca lokalizacji nowoczesnych magazynów us ugowych, centra us ug logistycznych i oko o logistycznych oraz punkty w z owe o bardzo dobrym powi zaniu transportowym z mi dzynarodowymi korytarzami transportowymi spe niaj kluczow rol w funkcjonowaniu krajowego systemu logistycznego. Pe ni tak e rol wspomagaj c w aspekcie wzrostu komodalno ci rozwi za transportowych w obr bie poszczególnych ga zi transportu. Jednak najwi ksza zaleta centrów logistycznych tj. wspomaganie intermodalnych rozwi za transportowych jest aktualnie w Polsce ograniczana przez zbyt ma liczb centrów logistycznych i konieczno wspomagania realizacji przewozów intermodalnych przez terminale

14 32 Ireneusz Fechner kontenerowe funkcjonuj ce poza struktur centrów logistycznych, w dodatku w wi kszo ci wymagaj cych modernizacji. Istnienie terminali kontenerowych zlokalizowanych w centrach logistycznych i poza nimi nie wystarcza do efektywnego wykonywania przewozów intermodalnych, poniewa napotykaj one na szereg barier ograniczaj cych konkurencyjno czasow i kosztow transportu intermodalnego w stosunku do transportu samochodowego. Artyku jest efektem prac realizowanych w ramach grantu rozwojowego R /2009 nt. Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalno ci transportu w Unii Europejskiej. Realizacja projektu zosta a dofinansowana przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju Bibliografia 1. Fechner I. Centra logistyczne. Cel, realizacja, przysz o. Pozna 2004 Biblioteka Logistyka 2. Fechner I., Role of Logistics Centres In National Logistics System. LogForum 2010 Vol.6 Issue 2 No Fechner I. Conditions Determining the Developing of Polish Logistics Network. Log Forum 2005 Vol.1Issue 3 No Mindur L. Za o enia teoretycznego zorganizowania Centrów Logistycznych w Polsce. Materia y Konferencji Naukowo-Technicznej Centra Logistyczne na Mazowszu, Warszawa Red. Kisperska-Moro D., Krzy aniak S. Logistyka Pozna 2009 Biblioteka Logistyka str S ownik terminologii logistycznej. Seria Biblioteka Logistyka Pozna Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R. Infrastruktura transportu Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego Gda sk 2008, str LOGISTICS CENTRES AND THEIR ROLE IN THE PROCESSES OF COMMODITY FLOWS IN LOGISTICS SYSTEM OF POLAND Summary: The paper presents some theoretical and practical aspects of logistics centres considered as nodal points of logistics systems (networks). The first part of the paper gives definitions, classifications and general characteristics of the main types of nodal points of the national logistics network, especially of logistics centres. Then a theoretical approach to the role of logistics centres as nodal points in transport corridors is discussed. It assumes full accessibility to linear transport infrastructure (roads, railways, inland water ways). With these preconditions, the potential locations for logistics centres are: main urban areas, sites serving few voievodeships and their main urban areas and finally areas with high concentration of industry and logistics services. The optimal solutions should also take into considerations requirements for transport comodality. The last part presents the real situation existing logistics centres and alternative solutions for further developments of nodal infrastructure, taking into consideration existing warehouse centres and other nodal infrastructure. Keywords: Logistics system, flows of goods, logistics centres Recenzent: Tomasz Ambroziak

TRANSPORT KOLEJOWY A SYSTEM LOGISTYCZNY POLSKI

TRANSPORT KOLEJOWY A SYSTEM LOGISTYCZNY POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 76 Transport 2010 Jerzy Kwa nikowski, Grzegorz Gramza Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Politechnika Pozna ska Marian Medwid Instytut Pojazdów Szynowych

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W ASPEKCIE REALIZACJI MODELU SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

TRANSPORT INTERMODALNY W ASPEKCIE REALIZACJI MODELU SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 76 Transport 2010 Tomasz Nowakowski, Stanis aw Kwa niowski, Mateusz Zaj c Politechnika Wroc awska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn TRANSPORT INTERMODALNY

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr in. Micha Klimek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uwarunkowanie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 778 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 22 TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH Jacek Szo³tysek Akademia Ekonomiczna w Katowicach jacek2855@gmx.net Artyku³ recenzowany ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH W TMiR nr 2 z 2006 roku Autor przedstawi³ analizê przep³ywów zarówno ³adunków

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania,

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania, Próba analizy porównawczej funkcji modu ów logistycznych wybranych zintegrowanych systemów informatycznych zarz dzania Krystyna Johansson Zasadniczym celem niniejszej pracy jest identyfikacja kryteriów

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Cz 2: Przedsi biorczo i konkurencyjno polskich przedsi biorstw

Cz 2: Przedsi biorczo i konkurencyjno polskich przedsi biorstw Cz 2: Przedsi biorczo i konkurencyjno polskich przedsi biorstw mgr Anna Grabska Katedra Ekonomii Wydzia Zarz dzania, Politechnika Bia ostocka Instrumenty konkurowania a trwa o przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo

Boom na rynku magazynów w Polsce Jedwabnym szlakiem - logistyczna obsługa handlu dalekowschodniego

Boom na rynku magazynów w Polsce Jedwabnym szlakiem - logistyczna obsługa handlu dalekowschodniego PARTNER WYDANIA RAPORT SPECJALNY GRUDZIEŃ 2007 Boom na rynku magazynów w Polsce Jedwabnym szlakiem - logistyczna obsługa handlu dalekowschodniego Z okazji Êwiàt Bo ego Narodzenia i Nowego Roku yczymy Wam

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU MARCIN MAJCHRZAK PRZEOBRA ENIA W ELEKTROENERGETYCE W WARUNKACH RYNKOWYCH (Studium przypadku grupy ENEA S.A.) PRACA MAGISTERSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. Andrzej Czy ewski

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management

Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo