CENTRA LOGISTYCZNE I ICH ROLA W PROCESACH PRZEP YWU ADUNKÓW W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRA LOGISTYCZNE I ICH ROLA W PROCESACH PRZEP YWU ADUNKÓW W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 76 Transport 2010 Ireneusz Fechner Instytut Logistyki i Magazynowania, Centrum Wiedzy Logistycznej CENTRA LOGISTYCZNE I ICH ROLA W PROCESACH PRZEP YWU ADUNKÓW W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI R kopis dostarczono, grudzie 2010 Streszczenie: Artyku przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty roli centrów logistycznych w systemach (sieciach) logistycznych. W pierwszej cz ci artyku u przedstawiono definicje, klasyfikacje i ogóln charakterystyk g ównych typów punktów w z owych krajowej sieci logistycznej, zw aszcza centrów logistycznych. Nast pnie omówiono rol centrów w uj ciu teoretycznym, przy za o eniu pe nej dost pno ci do liniowej infrastruktury transportowej (drogi, linie kolejowe, ródl dowe drogi wodne). Przy takich za o eniach, potencjalnymi miejscami lokalizacji centrów logistycznych s g ówne aglomeracje miejskie, punkty mog ce obs u y kilka województw, wraz z ich g ównymi aglomeracjami, wreszcie lokalizacje o du ej koncentracji przemys u i us ug logistycznych. Optymalne rozwi zania powinny tak e uwzgl dnia wymogi komodalno ci transportu. W ostatniej cz ci przedstawiono aktualn, realn sytuacj istniej ce centra oraz alternatywne mo liwo ci dalszego rozwoju, uwzgl dniaj ce istniej ce centra magazynowe, a tak e inne elementy infrastruktury punktowej. S owa kluczowe: System logistyczny, przep ywy dóbr, centra logistyczne 1. WPROWADZENIE Wspó czesne systemy logistyczne powinny zapewnia du elastyczno realizacji procesów logistycznych, której cechami s atwe do konfiguracji i rekonfiguracji sieci i a cuchy dostaw, ró norodno rozwi za transportowych bazuj cych na wieloga ziowej infrastrukturze transportu oraz bogata pod wzgl dem funkcjonalno ci i stopnia nasycenia sieci logistycznych infrastruktura techniczna i teleinformatyczna. Istniej ró ne modele systemów logistycznych. Ich ró norodno wynika ze stopnia z o ono ci, zasi gu funkcjonowania, rodzaju i typu w asno ci w sieciach gospodarczych, którym s u, a tak e od tego, czy podporz dkowane s wy cznie celom biznesowym, czy równie pozabiznesowym, na przyk ad spo ecznym. Krajowy system logistyczny przy wymaganej ró norodno ci elementów liniowych i punktowych infrastruktury logistycznej powinien cechowa si wysokim stopniem ich standaryzacji. W przypadku elementów

2 20 Ireneusz Fechner liniowych dotyczy to jako ci i parametrów technicznych infrastruktury transportu, sieci telekomunikacyjnych i informatycznych oraz stopnia nasycenia nimi regionów. Natomiast w przypadku elementów punktowych chodzi przede wszystkim o obecno istotnych elementów, podobie stwo rozwi za technicznych, stopie dost pno ci, parametry eksploatacyjne itp. W tym kontek cie sieci logistyczne powinny zawiera odpowiedni liczb w z ów, które obok obiektów magazynowych zawiera yby wewn trzn wieloga ziow infrastruktur transportu cz c w ze z podobn infrastruktur o znaczeniu krajowym oraz infrastruktur techniczn umo liwiaj c tworzenie intermodalnych rozwi za transportowych. Tego rodzaju w z y wymagaj du ej liczby u ytkowników, którzy swoj dzia alno ci b d kreowali wystarczaj co du y popyt na us ugi logistyczne, aby zapewni im rentowno. Takimi w z ami s : centra logistyczne oraz porty morskie, wodne ródl dowe i lotnicze. 2. DEFINICJA I RODZAJE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój krajowego systemu logistycznego uzale nione jest od dost pno ci i stanu infrastruktury logistycznej definiowanej jako: System dróg l dowych, wodnych, portów lotniczych, portów morskich i/lub sieci telekomunikacyjnych znajduj cych si na okre lonym terenie. W systemowym podej ciu do logistyki wyró nia si jako sk adowe infrastruktury logistycznej: infrastruktur liniow i punktow. Sie infrastruktury logistycznej uto samiana jest z infrastruktur transportu okre lan mianem sieci infrastrukturalnej, któr tworz punkty transportowe wraz z infrastruktur liniow 1. Punktowe elementy infrastruktury logistycznej pe ni rol w z ów sieci logistycznych, które tworz tkank systemów logistycznych. W zale no ci od lokalizacji, organizacji, funkcjonalno ci oraz posiadanej infrastruktury technicznej w z y stanowi zewn trzne wej cia/wyj cia krajowego systemu logistycznego i/lub punkty, pomi dzy którymi realizowane s wewn trzne przep ywy towarów oraz w których towary poddawane s ró nym czynno ciom w zwi zku z gromadzeniem, przechowywaniem i dostarczaniem. W odniesieniu do problemu krajowego systemu logistycznego, zasadnicz rol pe ni w z y g ówne, b d ce punktami, pomi dzy którymi nast puj przemieszczenia du ych strumieni adunków oraz, w których odbywa si czenie i rozdzielanie adunków umo liwiaj ce optymalizacj rozwi za transportowych i wykorzystania potrzebnych do tego zasobów. Rol pomocnicz odgrywaj w z y w postaci magazynów i terminali, funkcjonuj ce na u ytek pojedynczych przedsi biorstw, które pe ni rol dostawców i odbiorców lokalnych strumieni adunków, które w punktach w z owych mog by poddawane koncentracji i optymalizacji (rys. 1). Do g ównych w z ów sieci logistycznych zalicza si w pierwszej kolejno ci centra logistyczne, jako w z y o najwi kszej funkcjonalno ci z punktu widzenia dysponowanej 1 Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R. Infrastruktura transportu Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego Gda sk 2008, str. 246.

3 Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków 21 infrastruktury logistycznej i technicznej, w tym infrastruktury umo liwiaj cej wybór rozwi zania transportowego w odniesieniu do ga ziowej struktury transportu, wybór rodka transportu, opakowania transportowego i tworzenia a cuchów transportowospedycyjnych. Ramy systemu logistycznego W z y g ówne W z y pomocnicze Rys. 1. W z y sieci logistycznych, jako element krajowy systemu logistycznego ród o: Opracowanie w asne 2. W terminologii logistycznej funkcjonuj ró ne definicje centrum logistycznego, które maj swoje ród o w próbach klasyfikacji, ich funkcjonalno ci (np. centrum logistycznodystrybucyjne, logistyczne centrum dystrybucji) lub s wynikiem strategii marketingowej przedsi biorstw u ywaj cych nazwy centrum logistyczne dla okre lenia magazynu wyrobów gotowych, czy magazynu centralnego 3. W celu sklasyfikowania w z ów sieci logistycznych b d cych elementami krajowego systemu logistycznego przyjmuje si nast puj ce definicje: Centrum logistyczne jest to obiekt przestrzenny z w a ciw mu organizacj i infrastruktur umo liwiaj c ró nym niezale nym przedsi biorstwom wykonywanie czynno ci na towarach w zwi zku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomi dzy nadawc i odbiorc, w tym obs ug przewozów intermodalnych oraz wykonywanie czynno ci na u ywanych do tego celu zasobach 4. Centrum magazynowe jest to obiekt przestrzenny z w a ciw mu organizacj i infrastruktur umo liwiaj c ró nym niezale nym przedsi biorstwom wykonywanie czynno ci na towarach w zwi zku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomi dzy nadawc i odbiorc. 2 Fechner I., Role of Logistics Centres In National Logistics System. LogForum 2010 Vol.6 Issue 2 No Fechner I. Centra logistyczne. Cel, realizacja, przysz o. Pozna 2004 Biblioteka Logistyka 4 Red. Kisperska-Moro D., Krzy aniak S. Logistyka Pozna 2009 Biblioteka Logistyka str

4 22 Ireneusz Fechner Budynek magazynowy - jest to budowla zamkni ta, ca kowicie os oni ta za pomoc przegród budowlanych ( ciany zewn trzne oraz dach), przeznaczona do magazynowania zapasów 5. Intermodalny terminal prze adunkowy jest to obiekt przestrzenny z w a ciw mu organizacj i infrastruktur umo liwiaj c prze adunek intermodalnych jednostek transportowych: kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych pomi dzy ró nymi rodkami transportu oraz wykonywanie czynno ci na tych jednostkach w zwi zku z ich sk adowaniem i u ytkowaniem 6. System logistyczny definiowany jest jako: uk ad rodków technicznych i organizacyjnych oraz ludzi niezb dnych do celowo zorganizowanego i zintegrowanego w obr bie danego uk adu gospodarczego, przep ywu towarów oraz towarzysz cych im informacji. Obejmuje podsystemy: zaopatrzenia, obs ugi produkcji, dystrybucji, transportu, magazynowania, wraz z relacjami pomi dzy nimi 7. S ownik terminologii logistycznej definiuje system logistyczny podobnie, jako: celowo zorganizowany i zintegrowany w obr bie danego uk adu gospodarczego przep yw materia ów i produktów przez kolejne konfiguracje w z ów i cie ek 8. Z punktu widzenia przytoczonych definicji mo na wyró ni nast puj ce rodzaje punktowych elementów infrastruktury logistycznej traktowanych jako w z y systemu (tablica 1): Tablica 1 Podzia i charakterystyka w z ów krajowej sieci logistycznej ród o: opracowanie w asne ILiM W ze Rodzaj Charakterystyka Znaczenie Port morski Port lotniczy Port ródl dowy Centrum logistyczne Centrum magazynowe Terminal prze adunkowe G ówny G ówny G ówny G ówny G ówny G ówny W ze infrastruktury logistycznej o rozszerzonej w stosunku do centrum logistycznego funkcjonalno ci Terminal prze adunkowy z ograniczon funkcj magazynowania W ze infrastruktury logistycznej o rozszerzonej w stosunku do centrum logistycznego funkcjonalno ci Intermodalne centrum us ug logistycznych i us ug dodatkowych Centrum logistyczne o funkcjonalno ci ograniczonej do magazynowania, spedycji i transportu samochodowego Miejsce prze adunku jednostek adunkowych w przewozach intermodalnych Wej cie/wyj cie KSL* Wej cie/wyj cie KSL Wej cie/wyj cie KSL Wej cie/wyj cie KSL oraz w ze wewn trzny Wewn trzny w ze KSL Wej cie/wyj cie KSL oraz w ze wewn trzny 5 S ownik terminologii logistycznej. Instytut Logistyki i Magazynowania Pozna 2006 Seria Biblioteka Logistyka. 6 Red. Kisperska-Moro D., Krzy aniak S. ibidem. 7 Jacyna M. Model systemu logistycznego Polski, jako droga do komodalno ci transportu w Unii Europejskiej. Politechnika Warszawska Wydzia Transportu Zak ad Logistyki I Systemów Transportowych. Materia y robocze projektu S ownik terminologii logistycznej. Instytut Logistyki i Magazynowania Pozna 2006 Seria Biblioteka Logistyka.

5 Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków 23 W ze Rodzaj Charakterystyka Znaczenie W ze Sortownia paczek G ówny adunków Punk konsolidacji i rozdzia u towarów przekierowuj cy sztukowych strumienie Przysta wodna Pomocniczy Punkt prze adunku towarów Wewn trzny w ze ródl dowa Obiekt magazynowy Miejsce sk adowania zapasów, najcz ciej Pomocniczy jednego przedsi biorstwa *KSL Krajowy System Logistyczny ród o: Opracowanie w asne KSL Wewn trzny w ze KSL Podzia punktowej infrastruktury logistycznej pe ni cych rol w z ów krajowej sieci logistycznej pokazano na rys. 2. Infrastruktura logistyczna Liniowa Punktowa Infrastruktura transportu Infrastruktura telematyczna Porty Terminale prze adunkowe Centra magazynowe /Parki logistyczne/ Centra logistyczne Porty morskie Punkty prze adunku kontenerów Centra transportowo spedycyjne Porty lotnicze Porty wodne ródl dowe Sortownie Przystanie wodne ródl dowe Obiekty magazynowe Rys. 2. Centra logistyczne jako element infrastruktury logistycznej ród o: Opracowanie w asne Z punktu widzenia przyj tych przez autorów kryteriów podzia u wyró nia si nast puj ce rodzaje centrów logistycznych wed ug ró nych kryteriów podzia u (tablica 2):

6 24 Ireneusz Fechner Kryterium podzia u Integralno przestrzenna W asno Rodzaj obs ugiwanych towarów Tablica 2 Klasyfikacja i charakterystyka centów logistycznych ród o: opracowanie w asne ILiM Rodzaj centrum logistycznego Charakterystyka centrum logistycznego Infrastruktura, budynki i budowle b d ce w asno ci centrum Skupione logistycznego lub poszczególnych u ytkowników zlokalizowane s na jednym obszarze podlegaj cym regu om zarz dzania wyznaczonym przez zarz d. Centrum logistyczne w obr bie obszaru wyznaczaj cego jego granice podzielone jest funkcjonalnie na odr bne modu y Modu owe podporz dkowane wspólnym regu om dzia ania wyznaczonym przez cel funkcjonowania centrum logistycznego, ale których struktura w asno ci, organizacja i sposób zarz dzania mog by zró nicowane. Organizacyjnie jednolite, ale podzielone na cz ci przestrzennie Rozproszone oddzielone z ró nych powodów: dost pno ci nieruchomo ci, infrastruktury, uwarunkowa planistycznych, gospodarczych, celów lokalnej polityki gospodarczej, przestrzennej itp. Centra logistyczne z regu y inicjowane przez sektor publiczny, którego wk adem inwestycyjnym s dzia ania prawne i administracyjne umo liwiaj ce (u atwiaj ce) realizacj inwestycji, nieruchomo ci, decyzje finansowe i podatkowe Publicznoprywatne (op ata planistyczna, podatki lokalne itp.) oraz inwestycje w rozwój lokalnej infrastruktury, w tym infrastruktury transportu itp. Sektor prywatny uczestniczy w inwestycji kapita owo, realizuje i finansuje infrastruktur i obiekty na w asny u ytek oraz z regu y sprawuje funkcje zarz dcze w centrum logistycznym po zako czeniu jego budowy. Budowane ze rodków w asnych inwestora Prywatne i zorientowane funkcjonalnie i infrastrukturalnie g ównie na cele rynkowe. Uniwersalne Udost pniaj ce mo liwo ci gromadzenia zapasów bez ogranicze co do ich natury i postaci fizycznej. Ograniczaj ce rodzaj gromadzonych zapasów do okre lonych asortymentów, przy czym wynika to bardziej z koncentracji Bran owe okre lonego rodzaju produkcji w jego otoczeniu (np. bran owe rozwi zania klastrowe) ni z samo-ogranicze, b d czynników prawnych lub administracyjnych. Specjalizacja mo e wynika ze specyfiki produktów lub wymaganych dodatkowych uprawnie w zakresie normalnych Specjalistyczne czynno ci operacyjnych - na przyk ad produkty chemiczne wymagaj ce specyficznych procedur zwi zanych z konieczno ci zapewnienia specjalnych wymogów bezpiecze stwa w magazynowaniu i transporcie. ród o: Red. Kisperska-Moro D., Krzy aniak S. Logistyka Pozna 2009 Biblioteka Logistyka str

7 Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków 25 W klasyfikacji centrów logistycznych spotykanej w literaturze wyst puje tak e podzia uwzgl dniaj cy zasi g oddzia ywania 9. Wed ug tego kryterium centra logistyczne dzieli si na mi dzynarodowe, regionalne i lokalne. Zwa ywszy na mi dzynarodowy charakter dzia alno ci gospodarczej oraz globalne wymiary a cuchów dostaw, do których dostosowuj si rozwi zania spedycyjno-transportowe, ten podzia nale y traktowa jako pomocniczy. 3. ZNACZENIE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W KRAJOWYM SYSTEMIE LOGISTYCZNYM Porty morskie i centra logistyczne s w z ami sieci logistycznych o najwy szym stopniu z o ono ci, najwi kszej ró norodno ci infrastruktury oraz funkcjonalno ci. Przypada im decyduj ca rola w funkcjonowaniu krajowego systemu logistycznego i powinny by postrzegane jako w z y z wykorzystaniem których nast puje jego tworzenie i rozwój. Centra logistyczne i porty morskie (centra logistyczne o rozszerzonej funkcjonalno ci) pe ni w Krajowym Systemie Logistycznym nast puj ce role: Wej cia/wyj cia systemu centra logistyczne dysponuj ce infrastruktur do obs ugi przewozów intermodalnych s punktami czenia systemów logistycznych pa stw przy pomocy rozwi za transportowych umo liwiaj cych efektywne czasowo i kosztowo przewozy du ych partii adunków na dalekie odleg o ci. Wspieranie wzrostu intermodalno ci transportu towarowego - centra logistyczne wywieraj korzystny wp yw na wzrost przewozów kolejowych i ródl dowych przewozów wodnych adunków zjednostkowanych (w kontenerach, nadwoziach wymiennych i naczepach), co zmniejsza uci liwo ci wywo ywane przez nadmiern liczb przewozów wykonywanych przez towarowy transport drogowy. Integrowanie regionów gospodarczych - poprzez tworzenie miejsc koncentracji dla ró norodnych us ug logistycznych i dostosowane do nich rozwi zania transportowe, nast puje tworzenie wi zi kooperacyjnych i wzmocnienie potencja u gospodarczego. Cecha ta jest szczególnie widoczna w przypadku ustanowienia regularnych przewozów kontenerowych (transport kombinowany) w postaci poci gów blokowych je d cych wed ug sta ego rozk adu jazdy pomi dzy wspó pracuj cymi centrami logistycznymi. Konsolidacja przep ywu towarów w du e strumienie adunków centra logistyczne s miejscami ci enia produktów przedsi biorstw wymagaj cych obs ugi logistycznej i transportowo-spedycyjnej, co umo liwia ich konsolidacj i tworzenie du ych strumieni adunków kierowanych do podobnych w z ów sieci. Tworzenie warunków do wzrostu komodalno ci transportu skupianie du ych partii towarów wymagaj cych transportu oraz dysponowanie przez centra logistyczne ró norodn infrastruktur transportu i infrastruktur do jego obs ugi umo liwia dobór rodków transportu, ich dostosowanie do natury produktu, rodzaju i jako ci infrastruktury 9 Fechner I. Centra logistyczne. Cel, realizacja, przysz o. Pozna 2004 Biblioteka Logistyka

8 26 Ireneusz Fechner transportu na trasie przewozu, optymalizacji wykorzystania rodków transportu, stosowania odpowiednich w danych warunkach technologii transportowych itp. Centra logistyczne zwi kszaj tak e mo liwo ci pozyskiwania adunków powrotnych dla rodków transportu. Kszta towanie jako ci i parametrów systemu logistycznego centra logistyczne okre laj zdolno systemu logistycznego do przemieszczania towarów, wp ywaj na efektywno rozwi za transportowych, zdolno do przenoszenia obci e w warunkach zmienno ci popytu, mo liwo integracji z innymi systemami logistycznymi oraz wp ywaj pozytywnie na koszty logistyki i produktywno zasobów wykorzystywanych do realizacji procesów logistycznych. Efektywno procesów logistycznych i produktywno zasobów wykorzystywanych do ich realizacji uwarunkowana jest tak e rodzajem w asno ci centrum logistycznego. Najwy sze efekty z punktu widzenia ca o ci krajowego systemu logistycznego mo na osi gn w przypadku publicznego charakteru centrum logistycznego, tj. w przypadku, gdy zapewnia si wszystkim u ytkownikom dost p do jego zasobów tj. nieruchomo ci na cele inwestycyjne, infrastruktury prze adunkowej (terminal kontenerowy), telekomunikacyjnej, lokalnej infrastruktury transportu (tzw. infrastruktura dojazdowa) cz cej centrum logistyczne z krajowym systemem dróg, linii kolejowych, ródl dowych dróg wodnych i morskich szlaków eglugowych. 4. CENTRA LOGISTYCZNE JAKO W Z Y KORYTARZY TRANSPORTOWYCH W UJ CIU TEORETYCZNYM W warunkach idealnych tj. w przypadku dysponowania mo liwo ciami swobodnego kszta towania krajowej sieci logistycznej, zgodnie z najlepszymi praktykami, dla spe nienia postulatu komodalno ci transportu, niezb dne jest utworzenie sieci centrów logistycznych pe ni cych rol g ównych w z ów sieci umiejscowionych w korytarzach transportowych. Centra logistyczne powinny by lokalizowane w miejscach, w których wyst puje znacz cy potencja zapotrzebowania na us ugi logistyczne wywo ane czynnikiem gospodarczym, spo ecznym i cznym potencja em obu czynników. Takimi miejscami s miejskie aglomeracje oraz miejsca koncentracji przemys u. W optymalnym kszta cie krajowej sieci logistycznej zak ada si pe n dost pno liniowej infrastruktury transportu: dla transportu samochodowego - autostrady, drogi ekspresowe, drogi lokalne o parametrach geometrycznych i wytrzyma o ciowych umo liwiaj cych przewóz kontenerów pomi dzy terminalem kontenerowym i punktem nadania/odbioru kontenera oraz drogi lokalne o parametrach geometrycznych i przepustowo ci umo liwiaj cych dostarczanie partii towarów z magazynów sk adowych w centrach logistycznych do odbiorców, dla transportu kolejowego linie kolejowe o parametrach technicznych umo liwiaj cych przewóz towarów z pr dko ci eksploatacyjn 120 km/godz,

9 Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków 27 bocznice kolejowe o parametrach technicznych umo liwiaj cych dojazd poci gów blokowych z g ównej linii kolejowej do terminalu kontenerowego. Przy za o onych uwarunkowaniach transportowych miejscami lokalizacji centrów logistycznych s : a) G ówne aglomeracje miejskie, których potrzeby zaopatrzeniowe na cele gospodarcze i spo eczne zapewni ekonomiczne podstawy funkcjonowania centrum logistycznego (rys.3). b) Miejsca, z których centrum logistyczne mo e obs ugiwa potrzeby gospodarcze i spo eczne dla kilku województw z ich aglomeracjami miejskimi (rys.4). c) Miejsca koncentracji przemys u i us ug logistycznych: specjalne strefy ekonomiczne (SSE), parki przemys owe i technologiczne, regiony uprzemys owione, centra magazynowe (rys.5). Wieloga ziowa infrastruktura transportu. Ró ne rodki transportu. Obwodnica aglomeracji Drogi o du ej przepustowo ci. Transport dostawczy. Ulice ródmiejskie. Czasowy rozdzia rodzajów ruchu. Obszar lokalizacji centrum logistycznego. Granice aglomeracji Drogi g ówne Strefa wolna od wielkotona owegotransportu drogowego Strefa inwestycji logistycznych (obszar lokalizacji centrum logistycznego) Rys. 3. Lokalizacja centrum logistycznego uk ad aglomeracyjny ród o: Opracowanie w asne Obszar lokalizacji centrum logistycznego. Województwo A Województwo C Województwo B Rys. 4. Lokalizacja centrum logistycznego uk ad mi dzywojewódzki ród o: Opracowanie w asne

10 28 Ireneusz Fechner SSE Potencjalne miejsca lokalizacji centrum logistycznego. Aglomeracja miejska Park Technologiczny rodek ci ko ci potencja u logistycznego SSE Specjalna Strefa Ekonomiczna Rys. 5. Lokalizacja centrum logistycznego uk ad alternatywny (SSE Specjalna Strefa Ekonomiczna) ród o: Opracowanie w asne Na rys.6 pokazano rozwi zania transportowe spe niaj ce wymóg komodalno ci: < 500 km TS D > 500 km TS L CL TK TS L CL TS D CL CL TK TK TK TS L TS D TK CL TS L TS D TS D Umowna granica odleg o ci Oznaczenia: TK transport kombinowany TS L transport samochodowy przewozy liniowe TS D transport samochodowy przewozy drobnicowe Rys. 6. Rozwi zania transportowe uwzgl dniaj ce wymóg komodalno ci ród o: Opracowanie w asne d) Transport kombinowany w cis ym zwi zku z lokalizacj centrów logistycznych. Poci gi kontenerowe w regularnych wed ug rozk adu jazdy po czeniach pomi dzy

11 Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków 29 wspó pracuj cymi terminalami kontenerowymi zlokalizowanymi w centrach logistycznych. Przewozy kontenerów transportem samochodowym pomi dzy terminalami kontenerowymi oraz nadawcami i odbiorcami adunków. e) Transport samochodowy przewozy towarów samochodami wielkotona owymi pomi dzy centrami logistycznymi, których odleg o jest nieekonomiczna dla organizacji transportu kombinowanego (przewozy liniowe). Przewozy pomi dzy nadawcami du ych partii adunków, a magazynami w centrach logistycznych z czasowym sk adowaniem, a nast pnie pakowaniem w intermodalne jednostki adunkowe transportowane z wykorzystaniem transportu kombinowanego. f) Transport samochodowy dostawczy przewozy towarów samochodami o masie adunkowej poni ej 12 t. pomi dzy magazynami w centrach logistycznych, a odbiorcami przesy ek drobnicowych, kurierskich i ekspresowych. Przewozy przesy ek drobnicowych do centrum logistycznego, formowanie adunków i wysy ka transportem kombinowanym lub wielkotona owym transportem samochodowym. 5. CENTRA LOGISTYCZNE, JAKO W Z Y KORYTARZY TRANSPORTOWYCH W UJ CIU REALNYM Krajowa sie logistyczna dysponuje trzema skupionymi centrami logistycznymi odpowiadaj cymi wzorcom europejskim ( l skie Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach, i Mi dzynarodowe Centrum Logistyczne Euroterminal S awków w S awkowie, Centrum Logistyczno inwestycyjne Pozna CLIP w Swarz dzu-jasinie, które aktualnie nie dysponuje terminalem kontenerowym, ale planuje go utworzy ) oraz jednym budowanym wed ug koncepcji rozproszonego centrum Logistycznego (Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto S.A. w Modle Królewskiej k. Konina, które z przyczyn lokalizacyjnych nie dysponuje w asnym terminalem kontenerowym, ale mo e wspó pracowa z terminalami kontenerowymi funkcjonuj cymi w innych lokalizacjach). Pomimo sformu owania potrzeby budowy sieci krajowych centrów logistycznych i wskazania ich lokalizacji przez rodowisko naukowe 10, nigdy nie zosta sformu owany program rz dowy, który doprowadzi by do ich budowy. Przes anki do realizacji takiego programu zosta y sformu owane w ramach zamawianego projektu badawczego nr PZB [ ] 11. W tej sytuacji popyt na powierzchnie magazynowe zosta przej ty przez deweloperów przemys owych, którzy kieruj c si indywidualnymi potrzebami najemców budowali centra magazynowe obs ugiwane wy cznie przez transport samochodowy i z dost pno ci do g ównych korytarzy transportowych wy cznie poprzez lokaln infrastruktur transportu samochodowego. Inwestycje magazynowe by y i s realizowane w sposób nieskoordynowany, a ich lokalizacje z punktu widzenia przysz ej 10 Mindur L. Za o enia teoretycznego zorganizowania Centrów Logistycznych w Polsce. Materia y Konferencji Naukowo-Technicznej Centra Logistyczne na Mazowszu, Warszawa Koncepcja budowy krajowej sieci centrów logistycznych opracowana w ramach zamawianego projektu badawczego nr PZB [ ] nie jest realizowana. Fechner I. Conditions Determining the Developing of Polish Logistics Network. Log Forum 2005 Vol.1Issue 3 No 1.

12 30 Ireneusz Fechner intermodalnej krajowej sieci logistycznej cz sto maj charakter przypadkowy. W podobny sposób powstawa y i budowane s nadal kolejowe terminale kontenerowe, które nie tworz logicznej z punktu widzenia potrzeb gospodarki sieci w z ów transportu intermodalnego. Ponadto s co najmniej dwukrotnie mniejsze od podobnych terminali w pa stwach Europy Zachodniej i poza nielicznymi wyj tkami nie dysponuj rezerw nieruchomo ci umo liwiaj cy rozwój w przypadku wzrostu popytu na prze adunki kontenerów. Dlatego przy planowaniu krajowej sieci centrów logistycznych nale y wzi pod uwag nast puj ce ograniczenia: a) Nowe centra logistyczne mo na planowa jedynie w regionach, w których nie wyst puje poda nowoczesnej powierzchni magazynowej zdolnej zaspokoi bie ce i przysz e potrzeby oraz poda us ug w zakresie prze adunku i sk adowania kontenerów w istniej cych terminalach kontenerowych. b) Krajowa intermodalna sie logistyczna nie mo e si sk ada wy cznie z centrów logistycznych, poniewa popyt na us ugi logistyczne jest i b dzie przejmowany przez istniej ce centra magazynowe i terminale kontenerowe. c) D ugi okres budowy centrów logistycznych b dzie obarczony du ym ryzykiem inwestycyjnym, poniewa bie cy popyt na powierzchnie magazynowe i prze adunki kontenerów b dzie zaspokajany przez agresywnie dzia aj cych na rynku deweloperów i przewo ników organizuj cych przewozy kontenerowe w oparciu o w asne terminale. St d inwestycje w nowoprojektowanych centrach logistycznych b d rozci gni te w czasie. Powy sza ocena prowadzi do nast puj cych wniosku, e krajowa intermodalna sie logistyczna powinna si sk ada z w z ów transportu intermodalnego w postaci centrów logistycznych jako g ównych w z ów korytarzy transportowych, portów morskich oraz samodzielnych terminali kontenerowych wspó pracuj cych z zlokalizowanymi w ich otoczeniu centrami magazynowymi. Na rys.7 pokazano alternatywne dla centrum logistycznego rozwi zanie intermodalnego w z a logistycznego, który tworz samodzielne terminale kontenerowe oraz istniej ce centra magazynowe i magazyny w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wykorzystanie istniej cej punktowej infrastruktury logistycznej w postaci centrów magazynowych i terminali kontenerowych nie wyklucza mo liwo ci budowy centrum logistycznego. Natomiast wymaga innego uzasadnienia ni tylko ekonomiczne np. potrzebami zrównowa onego rozwoju regionu, likwidacji dzia alno ci gospodarczej wewn trz miejskiej aglomeracji, ochron terenów warto ciowych pod wzgl dem przyrodniczym, agodzeniem skutków kongestii wewn trz miast itp. Tego rodzaju argumenty wymagaj od instytucji sektora publicznego wsparcia budowy centrów logistycznych odpowiednim programem rz dowym i rodkami do jego realizacji.

13 Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków 31 SSE Aglomeracja miejska Centrum magazynowe Terminal kontenerowy Centrum magazynowe Centrum magazynowe Terminal kontenerowy Rys. 6. Rozwi zania alternatywne dla centrum logistycznego wykorzystuj ce istniej c punktow infrastruktur logistyczn w regionie (SSE Specjalna Strefa Ekonomiczna) ród o: Opracowanie w asne Krajowy system logistyczny w uk adzie spe niaj cym postulat komodalno ci transportu mo e by powi zany z makrosystemem logistycznym Unii Europejskiej poprzez ró ne elementy infrastruktury: centra logistyczne, porty morskie, samodzielne terminale kontenerowe, autostrady i drogi szybkiego ruchu zapewniaj ce szybkie i bezkolizyjne po czenia z mono transportowymi centrami magazynowymi, linie kolejowe o parametrach technicznych spe niaj cych wymagania transportu kombinowanego oraz transportu kolejowego w ca opoci gowych przewozach towarów masowych. 6. PODSUMOWANIE Centra logistyczne i magazynowe jako miejsca lokalizacji nowoczesnych magazynów us ugowych, centra us ug logistycznych i oko o logistycznych oraz punkty w z owe o bardzo dobrym powi zaniu transportowym z mi dzynarodowymi korytarzami transportowymi spe niaj kluczow rol w funkcjonowaniu krajowego systemu logistycznego. Pe ni tak e rol wspomagaj c w aspekcie wzrostu komodalno ci rozwi za transportowych w obr bie poszczególnych ga zi transportu. Jednak najwi ksza zaleta centrów logistycznych tj. wspomaganie intermodalnych rozwi za transportowych jest aktualnie w Polsce ograniczana przez zbyt ma liczb centrów logistycznych i konieczno wspomagania realizacji przewozów intermodalnych przez terminale

14 32 Ireneusz Fechner kontenerowe funkcjonuj ce poza struktur centrów logistycznych, w dodatku w wi kszo ci wymagaj cych modernizacji. Istnienie terminali kontenerowych zlokalizowanych w centrach logistycznych i poza nimi nie wystarcza do efektywnego wykonywania przewozów intermodalnych, poniewa napotykaj one na szereg barier ograniczaj cych konkurencyjno czasow i kosztow transportu intermodalnego w stosunku do transportu samochodowego. Artyku jest efektem prac realizowanych w ramach grantu rozwojowego R /2009 nt. Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalno ci transportu w Unii Europejskiej. Realizacja projektu zosta a dofinansowana przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju Bibliografia 1. Fechner I. Centra logistyczne. Cel, realizacja, przysz o. Pozna 2004 Biblioteka Logistyka 2. Fechner I., Role of Logistics Centres In National Logistics System. LogForum 2010 Vol.6 Issue 2 No Fechner I. Conditions Determining the Developing of Polish Logistics Network. Log Forum 2005 Vol.1Issue 3 No Mindur L. Za o enia teoretycznego zorganizowania Centrów Logistycznych w Polsce. Materia y Konferencji Naukowo-Technicznej Centra Logistyczne na Mazowszu, Warszawa Red. Kisperska-Moro D., Krzy aniak S. Logistyka Pozna 2009 Biblioteka Logistyka str S ownik terminologii logistycznej. Seria Biblioteka Logistyka Pozna Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R. Infrastruktura transportu Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego Gda sk 2008, str LOGISTICS CENTRES AND THEIR ROLE IN THE PROCESSES OF COMMODITY FLOWS IN LOGISTICS SYSTEM OF POLAND Summary: The paper presents some theoretical and practical aspects of logistics centres considered as nodal points of logistics systems (networks). The first part of the paper gives definitions, classifications and general characteristics of the main types of nodal points of the national logistics network, especially of logistics centres. Then a theoretical approach to the role of logistics centres as nodal points in transport corridors is discussed. It assumes full accessibility to linear transport infrastructure (roads, railways, inland water ways). With these preconditions, the potential locations for logistics centres are: main urban areas, sites serving few voievodeships and their main urban areas and finally areas with high concentration of industry and logistics services. The optimal solutions should also take into considerations requirements for transport comodality. The last part presents the real situation existing logistics centres and alternative solutions for further developments of nodal infrastructure, taking into consideration existing warehouse centres and other nodal infrastructure. Keywords: Logistics system, flows of goods, logistics centres Recenzent: Tomasz Ambroziak

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy. (TiL studia I stopnia)

Egzamin dyplomowy. (TiL studia I stopnia) Egzamin dyplomowy na kierunku TRANSPORT (TiL studia I stopnia) pytania od roku akademickiego 2012/2013 Blok I: 1. Przedstaw definicję i klasyfikację hydrotechnicznych budowli morskich 2. Przedstaw definicję

Bardziej szczegółowo

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505 Spis treści WSTĘP 11 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 17 1.1. Proces produkcyjny i jego elementy 17 1.2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 19 1.3. Rola czynników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej Ma spełniać potrzeby społeczeństwa Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz Miasto Sieradz Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz tel.: 43-826-61-16, 43-826-61-65 fax: 43-822-30-05

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Marketing usług transportowych

Marketing usług transportowych Marketing usług transportowych Marketing to: zintegrowany zbiór instrumentów związanych z badaniem rynku i kształtowaniem go tak, aby osiągnąć wytyczone przez firmę cele. Marketing-mix to zbiór narzędzi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Tytuł dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 Konteneryzacja w Polsce Około 90% ładunków niemasowych na świecie jest przewoŝonych w kontenerach, trend ten będzie utrzymany: 1) Konteneryzacja

Bardziej szczegółowo

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r.

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. SEMINARIUM PERSPEKTYWY ROZWOJU KOLEJOWEGO TRANSPORTU PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA EUROPEJSKIEGO ORAZ PRAWA KRAJOWEGO WSTĘP DO DYSKUSJI O LIBERALIZACJI RYNKU KOLEJOWEGO Wiesław Jarosiewicz

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 Kiełpin, dnia 1 lutego 2016 r. WITTCHEN S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres: ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania w wentylacji chlewni. Zbigniew Naparty Specjalista ds. trzody chlewnej Agramatic

Nowoczesne rozwiązania w wentylacji chlewni. Zbigniew Naparty Specjalista ds. trzody chlewnej Agramatic Nowoczesne rozwiązania w wentylacji chlewni Zbigniew Naparty Specjalista ds. trzody chlewnej Agramatic ZŁOTE PRAKTYKI Nowoczesne rozwiązania wentylacji w chlewni 2011 Zbigniew Naparty Specjalista ds. techniczno

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI II KADŁUB 2011 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części II Kadłub 2011, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, zostały zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. Automatyka Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Automatyka to: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń

Bardziej szczegółowo

Technik spedytor 342[02] Technik spedytor 342[02] Ad II. Za o enia do opracowania projektu wynikaj ce z tre ci zadania i za czonej dokumentacji.

Technik spedytor 342[02] Technik spedytor 342[02] Ad II. Za o enia do opracowania projektu wynikaj ce z tre ci zadania i za czonej dokumentacji. 1 W rozwi zaniu zadania egzaminacyjnego ocenie podlega y nast puj ce elementy: I. Tytu pracy egzaminacyjnej wynikaj cy z tre ci zadania. II. Za o enia, czyli dane wynikaj ce z tre ci zadania i za czonej

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................ Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo