ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO... POLSKA PROPOZYCJE WYCIECZEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO... POLSKA PROPOZYCJE WYCIECZEK"

Transkrypt

1 ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO... POLSKA PROPOZYCJE WYCIECZEK

2 ZAPRASZAMY DO CZÊSTOCHOWY Czæstochowa to jeden z najwiækszych oúrodków pielgrzymkowych úwiata chrzeúcijañskiego, sùynàcy z obecnoúci w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze cudownego obrazu Matki Boýej Czæstochowskiej - ikony Czarnej Madonny. To tu kaýdego roku przybywa ok. 4,5 miliona ludzi z ponad 80 krajów wszystkich kontynentów, by choã przez chwilæ poczuã niepowtarzalny klimat sùynnej na caùym úwiecie duchowej stolicy Polski, skarbnicy najwiækszych dóbr narodowych. Historia Czæstochowy siæga XIII wieku. Miasto, powstaùe w wyniku poùàczenia Starej Czæstochowy, poùoýonej nad Wartà oraz Czæstochówki, usytuowanej w pobliýu Klasztoru Jasnogórskiego, jest dziú liczàcym blisko ãwierã miliona mieszkañców, waýnym oúrodkiem gospodarczym, usùugowym, naukowym oraz kulturalnym. Obok cennych Aleja Najúwiætszej Maryi Panny zabytków, miasto posiada nowoczesnà, rozwiniætà infrastrukturæ oraz bogate zaplecze spoùeczno-ekonomiczne. Jest duýym oúrodkiem akademickim z oúmioma wyýszymi uczelniami, ksztaùcàcymi w róýnych dziedzinach ok. 40 tys. studentów. Wszystkim, którzy zawitajà w goúcinne progi Czæstochowy, miasto oferuje niezapomniane atrakcje. Zaprasza nie tylko do zwiedzania Klasztoru Jasnogórskiego z ikonà Czarnej Madonny, Kaplicà Matki Boýej, Bazylikà Jasnogórskà, niezwykùym Skarbcem, okazaùà Wieýà Jasnogórskà, Kaplicà Pamiæci Narodu, Salà Rycerskà, Muzeum 600-lecia, Bastionem úw. Rocha czy Golgotà Jasnogórskà pædzla Jerzego Dudy-Gracza, ale i innych atrakcyjnych zabytków, muzeów, galerii, teatru, filharmonii, czy nowoczesnego planetarium. Znajdà tu coú dla siebie miùoúnicy kultury wysokiej i alternatywnej, osoby zainteresowane historià, sztukà sakralnà i úwieckà: malarstwem, rzeêbà i muzykà, a takýe zabytkami techniki. Przez caùy rok, w zabytkowym Ratuszu i innych obiektach Muzeum Czæstochowskiego, w Miejskiej Galerii Sztuki przy reprezentacyjnej Alei Najúwiætszej Maryi Panny, w Galerii Zachæty, Oúrodku Promocji Kultury Gaude Mater oraz w bædàcych czæúcià Úlàskiego Szlaku Zabytków Techniki Muzeach - Historii Kolei i Produkcji Zapaùek, prezentowane sà najróýniejsze wystawy staùe i czasowe.

3 Cenne cmentarzysko kultury ùuýyckiej w Rezerwacie Archeologicznym, niepowtarzalny zbiór pamiàtek po wybitnej poetce Halinie Poúwiatowskiej, replika kopalni rud ýelaza, czæstochowskie judaica z jednym z najwiækszych w kraju Kirkutów, kolekcje prac Tadeusza Kantora, Zdzisùawa Beksiñskiego, Jerzego Dudy-Gracza i innych, sùynnych wspóùczesnych artystów - to tylko niektóre elementy bogatego wachlarza czæstochowskich atrakcji, w którym znajdujà siæ takýe - cieszàce siæ duýym zainteresowaniem publicznoúci - imprezy plenerowe, konkursy, przeglàdy i festiwale. Miædzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, najsùynniejsze w kraju Doýynki, Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisùawa Hubermana, Miædzynarodowe Biennale Miniatury czy Noc Kulturalna, to prestiýowe czæstochowskie imprezy, bædàce kulturalnà wizytówkà miasta. Czæstochowa, poùoýona w malowniczej czæúci Jury Krakowsko- Czæstochowskiej, wabi turystów takýe niepowtarzalnymi walorami przyrodniczymi. Dziæki urokliwym krajobrazom, rezerwatom chroniàcym rzadkie gatunki roúlin i zwierzàt, otaczajàcym miasto jurajskim wzniesieniom, skaùom i skupiskom jaskiñ, turyúci odwiedzajàcy Czæstochowæ i jej okolice mogà skorzystaã z atrakcyjnych moýliwoúci uprawiania sportu, turystyki i rekreacji. Na amatorów aktywnego wypoczynku czekajà tu setki kilometrów szlaków pieszych, rowerowych i konnych, spùywy kajakowe, szkoùy wspinaczkowe, piæknie poùoýone pole golfowe i nowoczesny tor offroadowy. Jest i coú dla tych, którzy lubià spædzaã wolny czas nad wodà: rejsy po zalewie w Poraju, moýliwoúã czynnego wypoczynku na ùodziach ýaglowych, jachtach kabinowych, rowerach wodnych, nartach, kajakach i deskach surfingowych. Ruiny zamku w Olsztynie k. Czêstochowy Warto poznaã uroki Czæstochowy i jej okolic. Miasta zanurzonego zarazem w polskiej i europejskiej tradycji, nazywanego - z uwagi na obecnoúã Jasnej Góry - duchowà stolicà Polski, a jednoczeúnie miasta dialogu wielu kultur, otwartego na úwiat i goúcinnego dla wszystkich przybyszów. Zapraszamy! ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO...

4 JAK DOJECHAÆ DO CZÊSTOCHOWY? Jedziesz samochodem lub autobusem? Miasto poùoýone jest na jednym z gùównych szlaków komunikacyjnych Polski, ùàczàcym póùnoc z poùudniem (DK1). Posiada dobre poùàczenia drogowe z Gdañskiem, Warszawà, Krakowem, Katowicami i caùym Úlàskiem (wyjazd Alejà Wojska Polskiego). Przez Czæstochowæ przebiega droga krajowa nr 46 ùàczàca miasto z Opolem (wyjazd ul. Gùównà), dalej poprzez autostradæ A4 - z Wrocùawiem, a na wschodzie prowadzàca do Jædrzejowa (wyjazd ul. Bugajskà) i Kielc (Drogà Krajowà nr 7). A moýe kolejà? Podróýujàc pociàgiem, moýna dotrzeã do jednego z trzech dworców kolejowych: dworca PKP Czæstochowa Osobowa (Plac Rady Europy), dworca PKP Czæstochowa Stradom (ul. Puùaskiego 100/120) lub dworca PKP Czæstochowa Raków (ul. Mochnackiego 2). Jeúli samolotem: Od najbliýszego portu lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach dzieli Czæstochowæ 60 km, od lotniska w Krakowie-Balicach niespeùna 150 km, a od Portu Lotniczego Warszawa-Okæcie 220 km. Z Pyrzowic moýna dotrzeã bezpoúrednio do Czæstochowy busem linii Pyrzowice Ekspres.

5 Gdañsk A2 Poznañ A2 Warszawa ódÿ A18 A1 A4 Wroc³aw Opole Czêstochowa Kielce DK46 DK7 DK46 DK78 Czêstochowa w uk³adzie g³ównych tranzytowych - obecnych i planowanych - autostrad oraz lotnisk Katowice Kraków Rzeszów A4 ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO...

6 PROPONOWANE TRASY WYCIECZKOWE Wycieczka 4-dniowa Dzieñ 1 - Czæstochowa Zwiedzanie Klasztoru Jasnogórskiego: Kaplica Matki Boýej, Bazylika Jasnogórska, Sala Rycerska i Golgota Jasnogórska, Skarbiec, Kaplica Pamiæci Narodu, Muzeum 600-lecia, pomnik rodziców Jana Pawùa II, spacer po Waùach Jasnogórskich. 13:00 - obiad w jednej z restauracji serwujàcych dania kuchni regionalnej lub staropolskiej. Po poùudniu zwiedzanie, do wyboru: Muzeum Pielgrzymowania, ekspozycji w Ratuszu Miejskim lub Pawilonie Wystawowym, Skansenu Archeologicznego Cmentarzyska Kultury Ùuýyckiej, Muzeum Historii Kolei, Miejskiej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Odlewniczej lub Galerii Malarstwa i Rzeêby XIX i XX wieku. Kolacja w hotelu. Moýliwy udziaù w spektaklu teatralnym lub koncercie jazzowym. Dzieñ 2 - Olsztyn Zùoty Potok Ýarki Przejazd do Olsztyna k. Czêstochowy. Œniadanie w XVIII-wiecznym drewnianym spichlerzu na b³oniach zamkowych. Zwiedzanie ruin zamku obronnego typu wy ynnego z rzadkim w Polsce wykorzystaniem jaskiñ i wnêk skalnych, zwiedzanie Koœcio³a œw. Jana Chrzciciela - krypty z mumi¹ o³nierza. Wizyta w Betlejemowie pod strzech¹, czyli obejrzenie ruchomej, ca³orocznej szopki olsztyñskiej. Przejazd do Z³otego Potoku (15 km), obiad w restauracji hotelu Kmicic. Zwiedzanie Muzeum w Dworku Krasiñskich, obejrzenie Pa³acu Raczyñskich, przejazd szlakiem wzd³u Doliny Wiercicy do róde³ Zygmunta i El biety (po drodze Brama Twardowskiego, Jaskinia NiedŸwiedzia, Ska³a z Krzy em), dalsza trasa do arek (12 km). Okolice Olsztyna i Z³otego Potoku mo na zwiedzaæ Jurajsk¹ Karawan¹ Konn¹. Nocleg w hotelu Kinga w arkach Letnisku. Jasna Góra - Kaplica Matki Bo ej, ikona Czarnej Madonny Ruiny zamku w Olsztynie

7 Dzieñ 3 - arki Leœniów Mirów Bobolice Kroczyce Podlesice Morsko Po œniadaniu zwiedzanie Zespo³u Klasztornego oo. Paulinów w arkach Leœniowie. Przejazd w kierunku Mirowa i Bobolic, gdzie znajduj¹ siê ruiny œredniowiecznych zamków z XIV w., zbudowanych na malowniczych wystêpach skalnych. Z Mirowa przejazd w kierunku Ska³ Kroczyckich i Góry Zborów (³¹cznie ok. 22 km), obiad w restauracji hotelu Ostaniec w Podlesicach. Po po³udniu spacer po okolicy lub zwiedzanie ruin warowni obronnej w Morsku, gdzie w okresie zimowym funkcjonuje wyci¹g narciarski. Nocleg w Podlesicach, kolacja regionalna po³¹czona z pieczeniem kie³basek lub prosiaka. arki-leœniów Dzieñ 4 - Podlesice Podzamcze Zamek Ogrodzieniec Z Podlesic przejazd do Ogrodzieñca, na trasie m.in. Ska³y Podlesickie, Okiennik Wielki i Góra Birów 16 km. Zwiedzanie miejscowoœci Podzamcze i zamku Ogrodzieniec - zrekonstruowanego Grodu Królewskiego na zboczu Góry Janowskiego. Obiad w restauracji. Po po³udniu udzia³ w pokazie walk rycerskich, pobyt w parku linowym z licznymi przeszkodami, mostami linowymi, trawersami i k³adkami zawieszonymi kilka metrów nad ziemi¹. Powrót do Czêstochowy na kolacjê. Zamek Ogrodzieniec ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO...

8 PROPONOWANE TRASY WYCIECZKOWE Wycieczka 3-dniowa Dzieñ 1 - Czæstochowa Zwiedzanie Czêstochowy z przewodnikiem. Muzeum Produkcji Zapa³ek oraz Muzeum Pielgrzymowania, spacer Alej¹ Najœwiêtszej Maryi Panny. 14:00 - obiad w restauracji regionalnej Pobyt w Klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze (Kaplica Matki Bo ej - mo liwoœæ uczestnictwa we mszy œw., Bazylika Jasnogórska, Sala Rycerska i Golgota Jasnogórska, Skarbiec, Kaplica Pamiêci Narodu, Muzeum 600-lecia, spacer po Wa³ach Jasnogórskich) 19:00 - kolacja w restauracji regionalnej, 21:00 - uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim. Dzieñ 2 - Wy yna Krakowsko-Czêstochowska Zwiedzanie Wy yny Krakowsko-Czêstochowskiej Szlakiem Orlich Gniazd (Olsztyn - ruiny œredniowiecznego zamku i Ruchoma Szopka Olsztyñska), Zrêbice (zabytkowy drewniany koœció³ek œw. Idziego wraz z kapliczk¹), Z³oty Potok, arki-leœniów - Sanktuarium Maryjne, Mirów - Bobolice - ruiny œredniowiecznych zamków, Ogrodzieniec - ruiny zamku z XIV w.). 13:00 - obiad w restauracji w Ogrodzieñcu lub Morsku. Przejazd autokarem do Z³otego Potoku, udzia³ w imprezie plenerowej Jurajska Karawana Konna, ognisko z kie³baskami lub pieczonym prosiakiem. Powrót na nocleg do Czêstochowy. Czêstochowa, Aleja Najúwiætszej Maryi Panny Dzieñ 2 - arki-leœniów Mirów Bobolice Œwiêta Anna Mstów Kapliczka na Jurze Przejazd do arek-leœniowa. Zwiedzanie Zespo³u klasztornego oo. Paulinów w arkach- Leœniowie, mo liwy udzia³ w nabo eñstwie. Przejazd w kierunku Mirowa i Bobolic, gdzie znajduj¹ siê ruiny œredniowiecznych zamków z XIV w. po³o onych na malowniczych wystêpach skalnych. Przyjazd do Œwiêtej Anny - zwiedzanie koœcio³a i klasztoru sióstr Dominikanek. Przejazd do Mstowa-Wancerzowa. Godz.. 14:00 - obiad w restauracji. Zwiedzanie Zespo³u Klasztornego Kanoników Laterañskich, zespo³u zabytkowych stodó³, spacer dolin¹ Warty przy Skale Mi³osnej. Pobyt na Przeproœnej Górce - Sanktuarium œw. Ojca Pio, ogl¹danie drogi krzy owej u³o onej na planie serca oraz panoramy Czêstochowy. Powrót Sanktuarium Ojca Pio - Droga Krzy owa do Czêstochowy.

9 Wycieczka 2-dniowa Dzieñ 1 - Czêstochowa Pobyt w Klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze: Kaplica Matki Bo ej, Bazylika Jasnogórska, Sala Rycerska i Golgota Jasnogórska, Skarbiec, Kaplica Pamiêci Narodu, Muzeum 600-lecia, spacer po Wa³ach Jasnogórskich. 14:00 - obiad Zwiedzanie Czêstochowy z przewodnikiem: Koœció³ œw. Barbary, Zagroda W³oœciañska, Pawilon Wystawowy i Etnograficzny Muzeum Czêstochowskiego w Parku Staszica, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny, Muzeum Pielgrzymowania, Ratusz Miejski, Galeria Malarstwa i RzeŸby XIX i XX wieku, Archikatedra œw. Rodziny. 19:00 - kolacja 21:00 - uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim Dzieñ 2 - Olsztyn Z³oty Potok Czêstochowa Zwiedzanie Wy yny Krakowsko-Czêstochowskiej: Przejazd do Olsztyna k. Czêstochowy. Spacer po ruinach zamku obronnego typu wy ynnego z rzadkim w Polsce wykorzystaniem jaskiñ i wnêk skalnych, zwiedzanie koœcio³a œw. Jana Chrzciciela - krypty z mumi¹ o³nierza. Obejrzenie Ruchomej Szopki Olsztyñskiej. 14:00 - Przejazd do Z³otego Potoku - obiad w hotelu Kmicic. Po obiedzie zwiedzanie Dworku Krasiñskich, obejrzenie Pa³acu Raczyñskich, spacer parkiem (ciekawe okazy drzew). Przejazd wzd³u Doliny Wiercicy do róde³ Zygmunta i El biety (po drodze Brama Twardowskiego, Jaskinia NiedŸwiedzia, Ska³a z Krzy em). Powrót do Czêstochowy, kolacja w restauracji w Alei Najœwiêtszej Maryi Panny. Czêstochowa, Park Staszica Olsztyn, ruiny zamku ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO...

10 PROPONOWANE TRASY WYCIECZKOWE Sanktuaria, zabytki sakralne (4-dniowa) Dzieñ 1 - Czæstochowa Pobyt w Klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze: Kaplica Matki Bo ej, Bazylika Jasnogórska, Sala Rycerska i Golgota Jasnogórska, Skarbiec, Kaplica Pamiêci Narodu, Muzeum 600-lecia, pomnik rodziców Jana Paw³a II, spacer po Wa³ach Jasnogórskich do pomnika Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. 14:00 - obiad. Zwiedzanie czêstochowskich zabytków sakralnych z przewodnikiem: Koœció³ œw. Andrzeja i œw. Barbary, Koœció³ Najœwiêtszego Imienia Maryi, Koœció³ œw. Jakuba, Koœció³ Ewangelicki pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego, Archikatedra œw. Rodziny, Koœció³ œw. Zygmunta. 19:00 - kolacja. 21:00 - uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim. Dzieñ 2 - Czæstochowa Olsztyn Czæstochowa Zwiedzanie Muzeum Pielgrzymowania, Muzeum Archidiecezji Czêstochowskiej, Koœcio³a i cmentarza œw. Rocha i œw. Sebastiana z mo liwoœci¹ odwiedzenia grobów znanych czêstochowian m. in. poetki Haliny Poœwiatowskiej. Godzina14:00 - obiad. Przejazd do Olsztyna k. Czêstochowy. Zwiedzanie Koœcio³a œw. Jana Chrzciciela, którego historia siêga XVI wieku, a który kryje w swoich podziemiach mumie kobiety, zakonnika oraz konfederata barskiego w mundurze. Odwiedziny u Jana Wewióra - ludowego artysty, autora jednej z nielicznych w Polsce i Europie, ruchomej, drewnianej szopki. Gospodarz zaprasza równie do podziemnego lochu, w którym prezentowana jest ekspozycja zwi¹zana z lokaln¹ legend¹ o Maæku Borkowicu oraz s³awn¹ bitw¹ o olsztyñski zamek. Na miejscu mo na zakupiæ rêcznie wykonane, rzeÿbione figurki i szopki bo onarodzeniowe. Po zwiedzaniu spacer wokó³ ruin olsztyñskiego zamku. 19:00 - kolacja w regionalnej restauracji, powrót do Czêstochowy. Czêstochowa, Koœció³ œw. Andrzeja i œw. Barbary Czêstochowa, Muzeum Pielgrzymowania Czêstochowa, Muzeum Archidiecezjalne

11 Dzieñ 3 - Leúniów Mrzygùód Czæstochowa Wyjazd do Leúniowa. Zwiedzanie popularnego Zespoùu Klasztornego oo. Paulinów w Ýarkach-Leúniowie, na który skùada siæ Koúcióù pw. Nawiedzenia NMP, oùtarz polowy, kaplica nad êródùem, klasztor, dzwonnica i dom pielgrzyma. Spacer po leúniowskim parku nad cudownym êródeùkiem. 14:00 obiad w restauracji. Przejazd do Mrzygùodu, zwiedzanie Sanktuarium Wniebowziætej Królowej Róýañca, jednego z pierwszych w Polsce oúrodków kultu MB Róýañcowej, do którego kaýdego roku przybywa ok. 15 tys. pàtników. Wycieczkæ koñczy spacer po Kalwarii Jurajskiej z rzeêbami scen Mæki Pañskiej, wykonanymi w bràzie przez wrocùawskiego artystæ, prof. Tadeusza Tellera. Powrót do Czæstochowy. 19:00 - kolacja. 21:00 - Apel Jasnogórski. Dzieñ 4 - Úwiæta Anna Gidle Mstów Czæstochowa Wyjazd do Sanktuarium Úwiætej Anny. Zwiedzanie jednego z najstarszych, liczàcego ponad 500 lat, sanktuarium z barokowym koúcioùem, kryjàcym w swoim wnætrzu póênogotyckà, polichromowanà, wyrzeêbionà w lipowym drewnie figuræ úw. Anny Samotrzeã. 14:00 obiad w restauracji. Przejazd do Gidel. Odwiedziny w Sanktuarium Najúwiætszej Maryi Panny Gidelskiej - cudownej lekarki, patronki rolników i górników. Pielgrzymi uczestniczà tu w obrzædzie kàpióùki - zanurzaniu w winie figurki, którà razem z trunkiem zabierajà w dalszà drogæ. Przejazd do Mstowa - odwiedziny w Sanktuarium Matki Boýej Mstowskiej - wystæpuje tu równieý kult úw. Walentego, patrona ludzi chorych na epilepsjæ i úw. Stanisùawa Biskupa, który - wedùug tradycji - miaù przebywaã w tej miejscowoúci. Powrót do Czæstochowy. Leœniów Gidle Œwiêta Anna ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO...

12 PROPONOWANE TRASY WYCIECZKOWE Sport, turystyka, rekreacja (4-dniowa) Dzieñ 1 - Czêstochowa Prze³om Warty Sp³yw kajakowy Czêstochowa dzielnica Mirów. Malownicza wyprawa rzek¹ Wart¹ w najpiêkniejsze przyrodniczo miejsca Czêstochowy, po³¹czona z wêdrówk¹ po Jurze. Dodatkowe atrakcje: przeja d ka bryczk¹ lub wozem taborowym, paintball, przystanek w oœrodku jeÿdzieckim TKKF Pegaz, spacer œcie k¹ edukacyjn¹ Prze³om Warty. Dzieñ 2 - Konopiska Nierada Poraj Wyjazd do Konopisk. Rekreacja na zaprojektowanym wed³ug najnowszych standardów polu golfowym Rosa Private Golf Club. W jednym z najnowoczeœniejszych kompleksów golfowych do dyspozycji zawodników s¹ m. in.: 18-do³kowe pole klasy mistrzowskiej, driving range z 80 stanowiskami w tym 14 zadaszonych, putting green o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, chiping green, bunkry treningowe. Alternatyw¹ dla pola golfowego mo e byæ nowoczesny, spe³niaj¹cy najwy sze standardy, tor offroadowy w Nieradzie. O godz. 14:00 - obiad. Przejazd do Poraja. Mo liwoœæ uprawiania sportów wodnych na ³odziach aglowych, jachtach kabinowych, rowerach i nartach wodnych, kajakach lub deskach surfingowych. Mo liwoœæ wêdkowania w wypo yczonych ³odziach. Czêstochowa, Sp³yw Wart¹ Konopiska, pole golfowe Zalew w Poraju

13 Dzieñ 3 -Zùoty Potok Ostræýnik Czatachowa Jura Wyjazd na Juræ, rekreacja rowerowa i konna. W Zùotym Potoku k. Janowa na miùoúników jazdy rowerem i spacerów czeka 9-kilometrowy szlak ku êródùom. Rowerowo-pieszy ciàg zaczyna siæ przy rynku w Janowie i prowadzi przez Zùoty Potok obok Dworku Krasiñskiego, Stawów Amerykan i Snu Nocy Letniej, Êródeù Zygmunta i Elýbiety, koñczàc siæ niemal przy ruinach zamku w Ostræýniku. Na póùnoc od ruin zamku w miejscowoúci Czatachowa znajduje siæ Pustelnia Ducha Úwiætego z okazaùym koúcioùem. W prymitywnych warunkach, w maùych drewnianych chatkach, ýyjà tu mæýczyêni, którzy, kultywujàc ubóstwo, tworzà tzw. maùy klasztor. Amatorzy jazdy konnej mogà wybraã siæ na kilkugodzinne wædrówki w siodle Transjurajskim Szlakiem Konnym (odpowiednik Szlaku Orlich Gniazd). Szlak obejmuje nastæpujàce, obfitujàce w walory przyrodnicze miejscowoúci: Zræbice, Zùoty Potok, Mirów, Bobolice, Karlin, Podzamcze, Maùobàdz, Klucze, Rabsztyn, Zederman, Zawada, Nielepice pod Krakowem. ród³a Zygmunta i El biety Dzieñ 4 - Kroczyce Podlesice Rzædkowice Wyjazd do jednego z licznych jurajskich oúrodków wspinaczkowych, moýliwoúã uczestnictwa w szkoleniu, organizowanym w najatrakcyjniejszych dla wspinaczy, rejonach Jury Krakowsko-Czæstochowskiej. Zajæcia wspinaczkowe odbywajà siæ pod okiem fachowców m. in. na Skaùkach Kroczyckich, Podlesickich, Rzædkowickich, Wùodowickich oraz w okolicach Olsztyna. W pobliýu Czæstochowy znajduje siæ takýe duýe skupisko jaskiñ i schronisk skalnych, polecanych przez grotoùazów. Rekreacja konna Zajêcia wspinaczkowe ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO...

14 PROPONOWANE TRASY WYCIECZKOWE Historia, kultura i sztuka (3-dniowa) Dzieñ 1 - Czæstochowa Koszæcin Po úniadaniu zwiedzanie Jasnej Góry: Kaplica Matki Boýej, Bazylika Jasnogórska, Sala Rycerska i Golgota Jasnogórska, Skarbiec, Kaplica Pamiæci Narodu, Muzeum 600-lecia, spacer po Waùach Jasnogórskich. 13:00 - obiad. Po obiedzie wyjazd do Koszæcina. Wizyta w siedzibie znanego Zespoùu Pieúni i Tañca Úlàsk. Moýliwoúã obejrzenia wystæpu zespoùu. Dzieñ 2 - Czæstochowa Zùoty Potok Ponik Czæstochowa Do wyboru zwiedzanie wystaw w: Domu Poezji. Muzeum Haliny Poúwiatowskiej, Ratuszu, Muzeum Pielgrzymowania, Pawilonie Wystawowym i Etnograficznym w Parku Staszica, Zagrodzie Wùoúciañskiej, Galerii Malarstwa i Rzeêby XIX i XX wieku, Konduktorowni Galerii Towarzystwa Zachæty Sztuk Piæknych oraz Muzeum Wyobraêni. 13:00 - obiad. Wyjazd do Zùotego Potoku: Dworku Krasiñskich i Paùacu Raczyñskich, Koúcioùa úw. Jana Chrzciciela z XV wieku. Spacer Alejà Klonowà i nad Êródùami Zygmunta oraz Elýbiety, przystanek w Pstràgarni. Przejazd do wsi Ponik - na jej terenie znajduje siæ leúniczówka, wokóù której rozciàgajà siæ úcieýki dydaktyczne z licznymi pomnikami przyrody. Powrót do Czæstochowy. Moýliwoúã uczestnictwa w spektaklach teatru repertuarowego lub alternatywnego Teatru From Poland, koncercie w Filharmonii Czæstochowskiej, koncertach w Altanie Parkowej, imprezie wybranej z oferty klubów muzycznych. Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze Konduktorownia, Galeria Zachêty Sztuk Piêknych Filharmonia Czêstochowska

15 Dzieñ 2 - Czæstochowa Olsztyn Jura Zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego z eksponatami z zachowanej czæúci cmentarzyska kultury ùuýyckiej sprzed 2500 lat. W zbudowanym w 1960 roku rezerwacie trwale zakonserwowano i zabezpieczono 100 m² cmentarzyska. Wizyta w Muzeum Produkcji Zapaùek oraz Muzeum Historii Kolei. 13:00 - obiad. Wyjazd do Olsztyna: wizyta w Betlejemowie Polskim, rajd pieszy z przewodnikiem malowniczym Szlakiem Orlich Gniazd, na którym ùàczà siæ cenne zabytki architektury (m.in. ruiny zamków w Olsztynie, Mirowie, Bobolicach i Ogrodzieñcu, paùace Krasiñskich i Raczyñskich w Zùotym Potoku) i najpiækniejsze jurajskie plenery. Czêstochowa, Rezerwat Archeologiczny Tradycje miasta i regionu (3-dniowa) Dzieñ 1 - Czæstochowa Zwiedzanie Jasnej Góry oraz Muzeum Górnictwa Rud elaza z podziemnymi korytarzami, urz¹dzonego na wzór kopalni rud, które dzia³a³y wokó³ Czêstochowy jeszcze kilkadziesi¹t lat temu. Wizyta w Zagrodzie W³oœciañskiej (wystawa prezentuj¹ca kulturê ludow¹ okolic Czêstochowy) oraz Ratuszu (m. in. sta³a wystawa historyczna,,dzieje Miasta Czêstochowy, mo liwoœæ ogl¹dania panoramy Czêstochowy z wie y widokowej). 14:00 - obiad w Karczmie u Zag³oby serwuj¹cej potrawy regionalne - np. ur zakonny w chlebku. Rezerwat Archeologiczny - zwiedzanie unikatowego cmentarzyska kultury ³u yckiej. Mo na tu zobaczyæ garnki, misy, bi uteriê i inne przedmioty codziennego u ytku, które odnaleziono w grobach u yczan. Powrót do centrum miasta, spacer po Alejach z przewodnikiem. Olsztyn, wzgórze zamkowe Czêstochowa, Muzeum Górnictwa Rud elaza ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO...

16 PROPONOWANE TRASY WYCIECZKOWE Dzieñ 2 - Miedêno Mokra Zùoty Potok Mirów Bobolice Wyjazd do Miedêna. Zwiedzanie Izby Tradycji i Pamiæci w Mokrej i Miedênie. W pobliýu wsi Mokra stoczono jednà z pierwszych bitew kampanii wrzeúniowej. Wydarzenie to upamiætnia monumentalny pomnik z 1975 r. Prochy polegùych ýoùnierzy spoczywajà na cmentarzu w Miedênie, w zbiorowej mogile. Przejazd do Dworku Krasiñskich w Zùotym Potoku wystawa staùa poúwiæcona jednemu z wielkich polskich romantyków - Zygmuntowi Krasiñskiemu i jego rodzinie. Wizyta w Paùacu Raczyñskich. 14:00 15:00 obiad (w miejscowych restauracjach serwowany jest na wiele sposobów pstràg ze zùotopotockiej starej pstràgarni; w lecie w Zùotym Potoku organizowane jest Úwiæto Pstràga). Zwiedzanie z przewodnikiem Orlich Gniazd - zamków w Mirowie i Bobolicach, wzniesionych za panowania Kazimierza Wielkiego. Dzieñ 3 - arki Ogrodzieniec Wyjazd do arek. Obejrzenie oryginalnego zespo³u 32 murowanych XIX-wiecznych spichlerzy. W jednym z nich urz¹dzany jest w okolicy wiêkszych œwi¹t (np. Wielkanocy, 3 Maja, Bo ego Cia³a) Kupiecki S¹siek w areckiej Stodole ze stanowiskami do sprzeda y produktów niezwyk³ych, czyli pami¹tek z regionu: rzeÿb, lepionych z gliny garnków, jaj strusich, wydmuszek, piór. Na miejscu mo na spróbowaæ np. chleba tatarczucha, miodu, sera z mleka krowiego i koziego. 13:00 - obiad. Zwiedzanie zamku w Ogrodzieñcu - najbardziej imponuj¹cego Orlego Gniazda spoœród wszystkich zamków Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Zamek, usytuowany na zboczu Góry Janowskiego - najwy szym wzniesieniu Jury (504 m n. p.m.) - zbudowany z twardego wapienia i dolomitów, przetrwa³ wieki, bêd¹c d³ugo niezdobyt¹ twierdz¹. Z³oty Potok, zawody w p³ukaniu z³ota Ogrodzieniec arki, Kupiecki S¹siek

17 Œladami kultury ydowskiej (2-dniowa) Dzieñ 1 - Czæstochowa Lelów Zwiedzanie czêstochowskich judaiców z przewodnikiem: Stary Rynek, ul. Ptasia, tablica przy ul. Kawiej 20/21 upamiêtniaj¹ca ok ydów, rozstrzelanych przez Niemców w 1942 roku podczas likwidacji getta, tablice pami¹tkowe na budynku Szpitala im. Rydgiera, zbudowanej na gruzach Nowej Synagogi Filharmonii Czêstochowskiej, rampa przy ul. Stra ackiej, sk¹d odje d a³y transporty do obozu w Treblince. O godzinie 13:00 - obiad. Przejazd do Lelowa. Zwiedzanie malowniczego miasteczka, w którym na prze³omie XVIII i XIX wieku y³ jeden z najpopularniejszych cadyków na ziemiach polskich - Dawid Biderman. Do lelowskiego grobu cadyka ka dego roku pielgrzymuj¹ chasydzi z ca³ego œwiata. W sierpniu odbywa siê tu œwiêto Ciulimu-Czulentu. Degustacji obu potraw ( ydowskiego czulentu i jego polskiego odpowiednika - ciulimu) towarzysz¹ kiermasze, koncerty i liczne imprezy plenerowe. Chasydzi w Lelowie Dzieñ 2 - Czêstochowa arki Zwiedzanie pochodzàcego z XVIII wieku Kirkutu przy ul. Z³otej - czwartej co do wielkoœci nekropolii tego typu w Polsce, mieszcz¹cej ok nagrobków, a tak e pomnik upamiêtniaj¹cy pomordowanych przez hitlerowców mieszkañców czêstochowskiego getta. 13:00 - obiad. Przejazd do arek. Wycieczka po szlaku kultury ydowskiej, obejmuj¹cym najlepiej zachowane na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej judaica. W miasteczku, w którym przed wojn¹ przewa aj¹c¹ czêœæ mieszkañców stanowili ydzi, mo na obejrzeæ m. in. kirkut i dawn¹ synagogê, a tak e spacerowaæ w¹skimi uliczkami miêdzy zachowanymi ydowskimi domami. Kolacja w restauracji regionalnej. ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO... Œwiêto Ciulimu Kirkut w Czêstochowie

18 PROPONOWANE TRASY WYCIECZKOWE Nauka i technika (2-dniowa) Dzieñ 1 - Czæstochowa Zwiedzanie Galerii Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacùawa Sakwy. Seans w Planetarium Akademii im. Jana Dùugosza, w którym prezentowane sà projekcje filmów na temat narodzin i budowy wszechúwiata oraz genezy i nazewnictwa gwiazdozbiorów. Na ýyczenie seanse odbywajà siæ równieý w jæzyku angielskim. 13:30 - obiad. Zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego w dzielnicy Raków - unikatowego cmentarzyska kultury ùuýyckiej z poczàtku epoki ýelaza. Moýna tu zobaczyã garnki, misy, biýuteriæ i inne przedmioty codziennego uýytku, które odnaleziono w grobach. Seans w Planetarium Dzieñ 2 - Czæstochowa Herby Jura Zwiedzanie Muzeum Historii Kolei, w którym znajdujà siæ: sprzæt teletechniczny, mundury i elementy mundurów kolejarskich, historyczne dokumenty kolejowe, a takýe zabytkowe lokomotywy i ksiægozbiór Biblioteki Kolejowej. Wizyta w Muzeum Górnictwa Rud Ýelaza - atrakcjà sà podziemne korytarze urzàdzone na wzór kopalni rud, które dziaùaùy wokóù Czæstochowy jeszcze kilkadziesiàt lat temu. Muzeum skùada siæ ono z czterech korytarzy, duýej sali ekspozycyjnej oraz sali pomp. Przejazd do Muzeum Magistrali Wæglowej w Herbach Nowych, w którym znajduje siæ wiele pamiàtek z historii kolei zgromadzonych przez kolejarza Jana Dàbrowskiego. 14:00 obiad. Wyprawa Kosmicznym Szlakiem Turystycznym oryginalnà trasà wycieczkowà na Jurze, wiodàcà wzdùuý modeli planet ukùadu sùonecznego. Rezerwat Archeologiczny Muzeum Historii Kolei

19 PRZYDATNE DANE TELEADRESOWE Centra informacji: Miejskie Centrum Informacji Aleja Najúwiætszej Maryi Panny 65, tel , fax , Jasnogórskie Centrum Informacji ul. Kordeckiego 2, tel , fax , Jurajska Informacja Turystyczna ul. Piastowska 1, Zawiercie, tel , Jurajska Informacja Agroturystyczna ul. Gùówna 17, Zræbice, Olsztyn, tel , Informacja dot. kwater agroturystycznych na Wyýynie Krakowsko-Czæstochowskiej.

20 BAZA NOCLEGOWA - HOTELE MERCURE PATRIA *** ul. Popieùuszki 2, tel , SCOUT *** ul. Drogowców 12, tel , SONEX *** ul. Krakowska 45, tel , BONAPARTE** ul. Osada Mùyñska 5, tel , DOLCAN ** ul. úw. Rocha 224, tel , IBIS ** ul. Jaskrowska 22, tel , SEKWANA ** ul. Wieluñska 24, tel , WENECKI ** ul. Joselewicza 12, tel , ETAP * Aleja Wojska Polskiego 281/291, tel , HAGA * ul. Katedralna 9, tel , CAMPING OLEÑKA *** ul. Oleñki 22/30, tel. (034) , Cena noclegu dla 1 osoby w zale noœci od kategorii z³; Bli sze szczegó³y mo na uzyskaæ na stronie www lub w Miejskim Centrum Informacji, tel , czynne: poniedzia³ek - sobota w godz. 9:00 17:00 ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO...

21 GDZIE SPÊDZIÆ WIECZÓR? Sympatyków kameralnych wystêpów i koncertów przyci¹gaj¹ liczne instytucje kulturalne proponuj¹ce zró nicowan¹ rozrywkê: od spektaklu w teatrze, koncertu w filharmonii czy seansu filmowego po imprezy muzyczne ró nego typu. Teatr im. A. Mickiewicza ul. Kiliñskiego 15, tel , Filharmonia Czêstochowska ul. Wilsona 16, tel , Kino Cinema City Wolnoœæ Aleja Koœciuszki 5, tel , Oœrodek Kultury Filmowej Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , Teatr from Poland Galeria Teatr from Poland Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2, tel , Cafe Belg Czas na Herbatæ Aleja Najúwiætszej Maryi Panny 32, tel Carpe Diem Klub Aleja Najúwiætszej Maryi Panny 29, tel , Don Kichot / Kojot Aleja Najúwiætszej Maryi Panny 64, tel , Depo Music Club Aleja Wolnoúci 21c, tel , (rezerwacja), Flash Pub Aleja Najúwiætszej Maryi Panny 29, tel Genesis Klub ul. Dàbrowskiego 40, tel , (rezerwacja),

22 Tori Restauracja ul. Racùawicka 2, tel , Porter Club ul. Dekabrystów 41, tel , RuRa Club Aleja Najúwiætszej Maryi Panny 38, tel , Stacherczak Art Restaurant Aleja Koúciuszki 1, tel , Jazz Klub Paradoks ul. Wilsona 16, tel , Oslo Pub ul. Korczaka 14, tel , Klub Muzyczny Tramwaj Aleja Niepodleg³oœci 11, tel , , Mexicopelia Hacienda ul. Kiliñskiego 36, tel , , Roxy Klub & Restauracja ul. Dàbrowskiego 7, tel , ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO...

23 SPORT I REKREACJA, SPORTY LOTNICZE, GOLF Oúrodek Sportów Konnych TKKF Pegaz ul. Mstowska 46, tel , , Szkoùy wspinaczkowe: Czæstochowa Klub Wysokogórski w Czæstochowie Aleja Najúwiætszej Maryi Panny 2, tel , Podlesice, gm. Kroczyce Szkoùa Survivalu, Narciarstwa i Alpinizmu Vancrol" Kroczyce, Podlesice 5, tel , Rzædkowice, gm. Wùodowice Jurajskie Centrum Wspinaczki i Rekreacji Szkoùa Alpinizmu Zbigniew Wach, Wùodowice, Rzædkowice, ul. Jurajska 72, tel , Szlak kajakowy Warty: Urok czæstochowskiego przeùomu Warty doceniajà uczestnicy organizowanych tu od niedawna spùywów kajakowych. Odbywaj¹ siê one od maja do wrzeœnia. Organizatorzy spùywów kajakowych: Firma Warta-Czæstochowa tel , Oddziaù Miejski PTTK im. W. Biegañskiego Aleja Najúwiætszej Maryi Panny 39/41, tel Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Jana III Sobieskiego 5, tel Aeroklub Czêstochowski ul. POW 4, tel , (lotnisko) Dla mi³oœników sportów podniebnych aeroklub organizuje szkolenia: do licencji szybowcowej i samolotowej turystycznej, oraz do œwiadectwa kwalifikacji skoczka spadochrowego oraz pilota samolotu ultralekkiego. Osoby chêtne do wycieczkowych przelotów samolotowych zapraszamy na lotnisko w Rudnikach. Szko³a Paralotniowa Airaction Kontakt: Walter Wojciechowski, tel , e - mail: Oferta szkoleñ w pe³nym zakresie, pomoc w wyborze sprzêtu, organizacja wyjazdów na latanie w Polsce i za granic¹, a tak e paralotniowe imprezy integracyjne dla firm. Szko³ê latania prowadzi instruktor: Walter Wojciechowski cz³onek kadry narodowej i sportowego teamu Pro-Paragliding. Pole golfowe Wa nym produktem turystycznym wœród sportowo-rekreacyjnych atrakcji jest m.in. pole golfowe, które dzia³a w Konopiskach pod Czêstochow¹. Rosa Private Golf Club, Konopiska, ul. Rolnicza 1, tel ,

24 INNE ATRAKCJE Tor off-road: Specjalnie przygotowany tor terenowy z licznymi przeszkodami dla motocykli, quadów, samochodów i innych pojazdów terenowych. Organizacja imprez dla firm i grup zorganizowanych. Imprezy Terenowe All Wheel Drive, Nierada k/czæstochowy, Daniel Darowicki, tel , , e - mail: Kosmiczny Szlak Turystyczny OAZA Firma Turystyczno-Gastronomiczna Czæstochowa, ul. Sportowa 62, tel , , Edukacyjne Zagrody Turystyczne PPHU Biuro Turystyczne,,Iza Czæstochowa, Aleja Najúwiætszej Maryi Panny 36/18, tel , , Kosmiczny Szlak Turystyczny Wydawca: Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu Miasta Czêstochowy, ul. Œl¹ska 11/13, Czêstochowa, tel ; fax (centr.), Zdjêcia zamieszczone w wydawnictwie pochodz¹ z archiwum UM i instytucji miejskich lub zosta³y udostêpnione przez organizatorów imprez. ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO...

25 STAY LONGER IN CZÊSTOCHOWA YOU WILL ENJOY IT POLAND PROPOSED TOURS

26 WELCOME TO CZÊSTOCHOWA Czêstochowa is ranked among the largest pilgrimage centres of the Christian world, famous for its miraculous icon of Our Lady of Czêstochowa at the Pauline Monastery the Black Madonna. About 4.5 million people from over 80 countries on all continents come here to experience, if only for a moment, the unique atmosphere of Poland s world famous spiritual capital, containing the greatest national treasures. The history of Czêstochowa dates back to as early as the 13th century. The town, founded as a result of the merger of Stara (Old) Czêstochowa on the Warta, and the settlement Czêstochowa, situated near the Jasna Góra Monastery, is now a city with a population of nearly half a million, an important economic, services, science and cultural centre. Alongside precious historic landmarks, the city has a well-developed modern infrastructure and rich social and economic facilities. It is a major academic Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny centre with eight higher education establishments in which around 40,000 students study various disciplines. The city offers unforgettable attractions and hospitality to all visitors. They are invited to visit the Jasna Góra Monastery with the holy icon of the Black Madonna, the Chapel of Our Lady, the Basilica, a rich Treasury, the impressive Jasna Góra Tower, the Chapel of the Nation s Remembrance, the Knights Hall, the 600th Anniversary Museum, St Roch s Bastion and Jasna Góra Via Dolorosa, a work of the painter Jerzy Duda Gracz, as well as many other interesting landmarks, museums, art galleries, a theatre, philharmonic hall, and modern planetarium. Whether you are a lover of high or alternative culture, interested in history, sacred or secular art, painting, music, sculpture or industrial history and artefacts, you will always find something of interest here. All year round, the historic Town Hall and other buildings of the Czêstochowa Museum, the Municipal Art Gallery situated along a major avenue Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny, the Zachêta Art Gallery, the Gaude Mater Centre for Art Promotion, as well as the Museum of Railway History and the Match Manufacture Museum (both on the Silesian Trail of Monuments of Technology), offer various permanent and temporary exhibitions.

27 A valuable burial ground of Lusatian culture at the Archaeological Reserve, a unique collection of mementoes of the late outstanding woman poet Halina Poœwiatowska, a replica of an iron ore mine, the traces of Jewish culture with one of the largest Jewish cemeteries in Poland, collections of works by Tadeusz Kantor, Zdzis³aw Beksiñski, Jerzy Duda-Gracz and other renowned contemporary artists are but a few examples of places of interest in Czêstochowa. Local attractions include outdoor events, competitions, reviews and festivals which enjoy great popularity among the audience. The Gaude Mater International Sacred Song Festival, Poland s most famous harvest festival, the Bronis³aw Huberman Violin Festival, and the International Biennials of Miniature and the Cultural Night are the city s flagship cultural events. Czêstochowa, situated in a picturesque part of the Kraków-Czêstochowa Upland (the Polish Jura), attracts tourists equally through its unique natural assets. The charming landscapes, reserves giving shelter to habitats of rare plant and animal species, Jurassic limestone hills, rocks and caves surrounding the town, offer visitors to Czêstochowa and its environs attractive leisure opportunities including sporting, tourist, and recreation activities. Hundreds of kilometres of hiking, cycling and equestrian trails, canoeing down rivers, rock-climbing schools, a conveniently situated golf course and an off-road course await enthusiasts of active leisure. Those who prefer leisure on the water will also find something to their tastes boating on Poraj artificial lake, and active leisure opportunities including sailing, yachting, pedalboating, waterskiing, canoeing and surfing. The charms of Czêstochowa and its environs should not be overlooked. Olsztyn, ruins of the castle The city drawing on both Polish and European traditions, because of the presence of the Jasna Góra shrine, is known as the spiritual capital of Poland, while at the same being a city of multicultural dialogue, open to the world outside and offering its hospitality to all visitors. You are most warmly invited! STAY LONGER IN CZÊSTOCHOWA YOU WILL ENJOY IT

28 HOW TO GET THERE By car or coach Czêstochowa is situated on one of Poland s main south-north transport roads (DK1). The city has good road connections with Gdañsk, Warsaw, Kraków, Katowice and Silesia (exit from Aleja Wojska Polskiego). National road No 46 runs through Czêstochowa, connecting the city with Opole (exit through G³ówna Street) and further, via the A4 motorway, with Wroc³aw. In the east it leads to Jêdrzejów (exit through Bugajska Street) and Kielce (national road No 7). By train You can reach one of the three Czêstochowa railway stations by train: PKP Czêstochowa Osobowa (on Plac Rady Europy), PKP Czêstochowa Stradom (100/120 Pu³askiego Street) or PKP Czêstochowa Raków (2 Mochnackiego Street). By plane Czêstochowa is located around 60 km from the nearest airport in Katowice-Pyrzowice, less than 150 km from the Kraków-Balice Airport, and 220 km from the Warszawa-Okêcie Airport. Pyrzowice has a direct minibus connection with Czêstochowa (Pyrzowice Ekspres line).

29 Gdañsk A2 Poznañ A2 Warszawa ódÿ A18 A1 A4 Wroc³aw Opole Czêstochowa Kielce DK46 DK7 DK46 DK78 Czêstochowa in the layout of main transit routes - present and planned motorways and airports. Katowice Kraków Rzeszów A4 STAY LONGER IN CZÊSTOCHOWA YOU WILL ENJOY IT

30 PROPOSED TOUR ITINERARIES A four-day tour Day 1 - Czæstochowa A visit to the Jasna Góra Monastery: the Chapel of Our Lady, the Jasna Góra Basilica, the Knights Hall and Via Dolorosa, the Treasury, the Nation s Memorial Chapel, the 600th Anniversary Museum, the monument of the parents of John Paul II. A walk along Wa³y Jasnogórskie. 1:00 pm lunch at a restaurant serving regional or old-polish-style cuisine Afternoon: sightseeing (optional): Pilgrimage Museum, exhibition at the Town Hall or Exhibition Pavilion, Archaeological Skansen Burial Ground of Lusatian Culture, Railway History Museum, Municipal Art Gallery, Foundry Art Museum or the Gallery of Painting and Sculpture. Dinner at the hotel. An opportunity to attend a theatrical performance or jazz concert is also offered. Czêstochowa, Jasna Góra Monastery Day 2 - Olsztyn Zùoty Potok Ýarki Departure for Olsztyn near Czêstochowa. Breakfast in an 18th-century wooden granary on the meadow adjoining the castle. Visiting ruins of an upland-type defensive castle in which caves and rock recesses were used (rarely to be seen in Poland). Visiting the Church of St John the Baptist with its crypt, containing, among others, the mummified body of a soldier. Visiting a mobile all-year-round Olsztyn-type Nativity crib ( a thatched Bethlehem ). Transfer to Z³oty Potok (15 km), lunch at the Kmicic hotel. Visiting the Museum at the Krasiñski Family Manor and Raczyñski Palace. Travelling down the Wiercica Valley to the Springs of Sigismund and Elisabeth (visiting Twardowski Gate, the Bear Cave, and the Rock with the Cross on the way), then to arki (12 km). Environs of Olsztyn and Z³oty Potok can be visited on the Polish Jura Horse Caravan. Accommodation at the KINGA Hotel in arki Letnisko. Z³oty Potok, Twardowski Gate

31 Day 3 - arki Leœniów Mirów Bobolice Kroczyce Podlesice - Morsko After breakfast, a visit to the Pauline Monastery Complex in arki Leœniów. Departure for Mirów and Bobolice with ruins of 14th-century castles situated on picturesque rocks. Transfer from Mirów to the area of Kroczyckie Rocks and Mt Góra Zborów; around 22 km in total), lunch at the OSTANIEC hotel restaurant in Podlesice. Afternoon: a walk around the area or a visit to the fortress in Morsko. (A ski-lift operates there in the winter.) Accommodation in Podlesice, regional dinner accompanied with grilling sausages or roasting a piglet. Pauline Monastery in Leœniów Day 4 - Podlesice Podzamcze Castle in Ogrodzieniec Transfer from Podlesice to Ogrodzieniec, passing Podlesickie Rocks, Okiennik Wielki and Mt Góra Birów 16 km. Visiting the castle foothills and the castle in Ogrodzieniec and a reconstructed Royal Town on the slope of Góra Janowskiego. Lunch at a local restaurant. Afternoon: a knights tournament, visit to a rope-park with various obstacles traverses and footbridges several metres over the ground. Transfer to Czêstochowa for dinner. Castle in Ogrodzieniec STAY LONGER IN CZÊSTOCHOWA YOU WILL ENJOY IT

32 PROPOSED TOUR ITINERARIES A three-day tour Day 1 - Czæstochowa Guided tour of Czêstochowa Museum of Match Manufacture and Pilgrimage Museum, a walk along Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2:00 pm lunch at a regional restaurant Visiting the Pauline Monastery on Jasna Góra (the Chapel of Our Lady optional participation in the Holy Mass, the Jasna Góra Basilica, the Knights Hall and Via Dolorosa, the Treasury, the Chapel of the Nation s Remembrance, the 600th Anniversary Museum). A walk along Wa³y Jasnogórskie. 7:00 pm dinner at a regional restaurant 9:00 pm participation in the prayer of the Jasna Góra Appeal Day 2 - Krakowsko-Czêstochowska Upland A tour of the Krakowsko-Czêstochowska Upland on the Eagles Nests Trail (Olsztyn ruins of mediaeval castle and an Olsztyn-style movable Nativity crib), Zrêbice (an ancient wooden Church of St Giles with a chaplet), Z³oty Potok, arki Leœniów St Mary s Shrine, Mirów Bobolice ruins of mediaeval castles, Ogrodzieniec ruins of a 14th-century castle) lunch at a restaurant in Ogrodzieniec or Morsko Departure for Z³oty Potok by coach. Participation in an outdoor event the Polish Jura Horse Caravan; bonfire with grilling sausages or roasting piglet. Return to Czêstochowa. Day 2 - arki Leœniów Mirów Bobolice Œwiêta Anna Mstów Transfer to arki-leœniów. A visit to the Pauline Monastery Complex in arki-leœniów, optional participation in the service. Transfer to Mirów and Bobolice, localities with ruins of 14thcentury mediaeval castles, situated on scenic rock formations. Arrival at Œwiêta Anna a visit to the Church and Convent of the Dominican Sisters. Transfer to Mstów-Wancerzów. 2:00 pm lunch at a restaurant. A visit to the Monastery Complex of Lateran Canons and historic barns, a walk along the Warta Valley at the Ska³a Mi³osna (Love Rock). Visiting Przeproœna Górka the Shrine of St Father Pio, Via Dolorosa built on a heart plan and watching a panorama of Czêstochowa. Return to Czêstochowa. Old Town Hall in Czêstochowa Church in Zrêbice Mstów, a historic barn

33 A two-day tour Day 1 - Czêstochowa A visit to the Pauline Monastery on Jasna Góra: the Chapel of Our Lady, the Jasna Góra Basilica, the Knights Hall and Via Dolorosa, the Treasury, the Nation s Remembrance Chapel, the 600th Anniversary Museum, the monument of parents of John Paul II, a walk along Wa³y Jasnogórskie (the embankments of Jasna Góra). 2:00 pm lunch. A guided tour of Czêstochowa: St Barbara s Church, Peasant farmstead, Exhibition Pavilion and Ethnographic pavilion of the Czêstochówka Museum in the Staszic Park, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny, Pilgrimage Museum, the Town Hall, the Gallery of Painting and Sculpture, Archcathedral of the Holy Family. 7:00 pm dinner. 9:00 pm participation in the prayer of the Jasna Góra Appeal. Gallery of Painting and Sculpture Day 2 - Olsztyn Z³oty Potok Czêstochowa A visit to the Krakowsko-Czêstochowska Upland: Transfer to Olsztyn near Czêstochowa. A walk through the ruins of an upland-style defensive castle in which caves and rock recesses were used (rarely to be seen in Poland) Visiting the Church of St John the Baptist with a crypt containing the mummified body of a soldier. Visiting an Olsztyn-style Nativity crib. 2:00 pm Transfer to Z³oty Potok lunch at the Kmicic Hotel. After lunch a visit to the Museum at the Krasiñski Family Manor and Raczyñski Palace. A walk in the park (interesting specimens of trees). Travelling down the Wiercica Valley to the Sigismund and Elisabeth springs ( ród³a Zygmunta i El biety), passing Brama Twardowskiego, Jaskinia NiedŸwiedzia, Ska³a z Krzy em (the Twardowski Gate, Bear s Cave, the Rock with the Cross). Return to Czêstochowa, dinner at a restaurant in Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny. Raczyñski Palace in Z³oty Potok STAY LONGER IN CZÊSTOCHOWA YOU WILL ENJOY IT

34 PROPOSED TOUR ITINERARIES Shrines and historic landmarks of sacred architecture (4 days) Day 1 - Czæstochowa Visiting the Pauline Monastery at Jasna Góra: the Chapel of Our Lady, the Jasna Góra Basilica, the Knights Hall and Via Dolorosa, the Treasury, the Nation s Remembrance Chapel, the 600th Anniversary Museum, the monument of the parents of John Paul II, a walk along Wa³y Jasnogórskie to the monument to the Holy Father John Paul II. 2:00 pm lunch. Guided tour of historic sacred architecture: Church of SS Andrew and Barbara, the Church of the Most Holy Name of the Virgin Mary, St Jacob s Church, the Evangelical Church of the Assumption, the Archicathedral of the Holy Family, St Sigismund s Church 7:00 pm dinner. 9:00 pm participation in the prayer of the Jasna Góra Appeal. St Jacob's Church Day 2 - Czæstochowa Olsztyn Czæstochowa Visiting the Pilgrimage Museum, the Museum of Czêstochowa Archdiocese and the Cemetery of St Roch and Sebastian a possibility to visit graves of famous citizens of Czêstochowa, including the woman poet Halina Poœwiatowska 2:00 pm lunch. Departure for Olsztyn near Czêstochowa. Visit to the Church of St John the Baptist, dating back to the 16th c. In its crypts one can see mummies of a woman, a monk, and a uniformed soldier of the Bar Confederation. A visit to the folk artist Jan Wewiór, who constructed one of the few mobile Nativity cribs in Poland and all of Europe. The host also invites visitors to a dungeon with an exhibition associated with the local legend of Maæko Borkowic and the famous battle of the Olsztyn castle. Hand-made carved figurines and Nativity cribs can be bought on the spot. After the visit, there will be a walk around the ruins of the Olsztyn castle. 7:00 pm dinner at a regional restaurant, return to Czêstochowa pm Holy Mass on Jasna Góra. St Sigismund's Church Cementery of St Roch

35 Day 3 - Leúniów Mrzygùód Czæstochowa Departure for Leœniów. Visiting the Pauline Monastery Complex in arki-leœniów. The complex consists of the Church of the Visitation of the Holy Virgin Mary, a field altar, a chapel over a spring, the monastery, the belfry and a pilgrim house. A walk in the eœniów park on the miracle-working spring. 2:00 pm lunch at a local restaurant. Transfer to Mrzyg³ód. Visiting the Sanctuary of the Wniebowziêtej Queen of Rosary, one of the first centres of worship of Our Lady of Rosary in Poland, visited by around 15,000 pilgrims annually. The tour ends with a walk to the Calvary of the Polish Jura with Passion scenes in bronze by Wroclaw-based artist, Professor Tadeusz Teller. Return to Czêstochowa. 7:00 pm dinner. 9:00 pm participation in the prayer of the Jasna Góra Appeal. Leœniów Day 4 - Úwiæta Anna Gidle Mstów Czæstochowa Departure for St Anne s Shrine. A visit to one of the oldest shrines in Poland (over 500 years old), with a Baroque church featuring a late-gothic polychrome figure of St Anne with Virgin Mary and Child, carved in lime wood. 2:00 pm lunch at a restaurant. Transfer to Gidle. A visit to the Shrine of Our Lady of Gidle the miracle-working healer, the patron of farmers and miners. Here pilgrims participate in the ritual of bathing the figurine in wine. Later they will take with the wine in which it was bathed. Transfer to Mstów a visit to the Shrine of Our Lady of Mstów. St Valentine, the patron of those suffering from epilepsy, and St Stanislaw the Bishop are also venerated locally. It is believed that the latter once stayed in the locality. Return to Czêstochowa. Gidle Œwiêta Anna STAY LONGER IN CZÊSTOCHOWA YOU WILL ENJOY IT

36 PROPOSED TOUR ITINERARIES Sports, tourism, recreation (four-day tour) Day 1 - Czêstochowa Warta river ravines Canoeing Czêstochowa the Mirów district. A picturesque adventure down the Warta River to the most beautiful natural sites in Czêstochowa, accompanied with hiking along within the Polish Jura. Additional attractions: a ride in a britzka or a horse-drawn cart, paintball, a stop at the TKKF Pegaz equestrian sports centre, a walk along the educational path along the Warta ravine. The Warta River in Czêstochowa Day 1 - Konopiska/Nierada Poraj Departure for Konopiska. Recreation on the golf course designed to the most modern standards at Rosa Private Golf Club. In one of the most modern golf complexes players have at their disposal: an 18-hole master-class golf course, a driving range with 80 posts including 14 roofed, putting green of an area of 1,500 square metres, chipping green and practice bunkers. An alternative to the golf course can be the modern off-road course in Nierada designed to the highest modern standards. 2:00 pm lunch. Transfer to Poraj. Opportunity for practising water sports on sailing boats, cabin yachts, water bikes ad water skis, canoes and surfboards. Boat hire for fishing on the line. Konopiska, golf complex Poraj

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE 6 czerwca Reggae Day Festival Po raz pierwszy w Czêstochowie odbêdzie siê ogólnopolski festiwal najbardziej pozytywnego gatunku muzycznego, jakim jest muzyka reggae. W programie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009

ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009 ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009 W W W. M A G A Z Y N S W I A T. P L 5 Podró e sà jak bajka. Magiczne, jak Kerala o wschodzie s oƒca, do której zabierze nas Sebastian Durbacz. Mistyczne, jak oêwietlone

Bardziej szczegółowo

W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H

W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H 2007 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNA W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H A L L A B O U T C O N G R E S S E S I N P O Z N A Od redakcji From Editorial Staff Szanowni Paƒstwo, Z radoêcià oddaj do Paƒstwa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11 ISSN 1689-457X jesień/zima 2010, nr 11 Z A P R A S Z A RZESZÓW ZAPRASZA/VISIT RZESZÓW Zapraszamy do Rzeszowa We invite you to Rzeszów Rzeszów miasto innowacji Rzeszów a city of innovation Nowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Mark Haines

Tłumaczenie: Mark Haines Powiat Łańcucki Redakcja wydawnicza: Anna Duda-Świerk Redakcji dokonano na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Miasta Łańcuta oraz urzędy gmin powiatu łańcuckiego. Tłumaczenie: Mark Haines Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES

TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES HISTORIA MIASTA HISTORY OF THE CITY PO O ENIE LOCATION ZABYTKI HISTORICAL SITES KULTURA I WYPOCZYNEK CULTURE AND LEISURE GOSPODARKA ECONOMY INFORMATOR TELEADRESOWY TELEPHONE AND ADDRESS DIRECTORY 2 5 6

Bardziej szczegółowo

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY 2009 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ P O Z N A Ń I O K O L I C E SALE KONFERENCYJNE CONFERENCE ROOMS MIEJSCA NOCLEGOWE LODGING KONFERENCJE W ZABYTKACH CONFERENCES IN MONUMENTS RESTAURACJE RESTAURANTS

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ NA NOWO. The land to rediscover PUŁAWY JANOWIEC KAZIMIERZ DOLNY NAŁĘCZÓW BARANÓW GOŁĄB KOŃSKOWOLA KURÓW MARKUSZÓW WĄWOLNICA ŻYRZYN

ODKRYJ NA NOWO. The land to rediscover PUŁAWY JANOWIEC KAZIMIERZ DOLNY NAŁĘCZÓW BARANÓW GOŁĄB KOŃSKOWOLA KURÓW MARKUSZÓW WĄWOLNICA ŻYRZYN ODKRYJ NA NOWO The land to rediscover PUŁAWY JANOWIEC KAZIMIERZ DOLNY NAŁĘCZÓW BARANÓW GOŁĄB KOŃSKOWOLA KURÓW MARKUSZÓW WĄWOLNICA ŻYRZYN ODKRYJ NA NOWO The land to rediscover POWIAT PULAWSKI the PuLAWy

Bardziej szczegółowo

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Podró owaniem mo na si bawiç o ka dej porze roku. Jesienne deszcze, mg y i b oto to adna wymówka, eby siedzieç w domu! Przecie dopiero w takà pogod w pe ni poczujemy prawdziwà frajd z wyprawy samochodami

Bardziej szczegółowo

To adres z przyszłością!

To adres z przyszłością! Szanowni Państwo, z przyjemnością patrzę jak zmienia się Grodzisk Mazowiecki. Sięgając w przeszłość, przypominam sobie marzenia samorządowców pierwszej kadencji. Wtedy rozmawialiśmy o tym, jaki powinien

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy Spis treści 1 Spis Treści Opis piktogramów... 2 Słowo wstępne Marszałka Województwa Mazowieckiego... 3 Słowo wstępne Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego... 4 Informacja o szlakach turystycznych

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński Powiat Wołomiński Zaproszenie Do Powiatu Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie. Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej

Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej Urz¹d Miasta Czêstochowy wrzesieñ 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie fot. W. Sowula Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CO? GDZIE? KIEDY? ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION WHAT? WHERE? WHEN?

ŚWIĘTOKRZYSKIE CO? GDZIE? KIEDY? ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION WHAT? WHERE? WHEN? ŚWIĘTOKRZYSKIE CO? GDZIE? KIEDY? ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION WHAT? WHERE? WHEN? 1 Świętokrzyskie Co? Gdzie? Kiedy? Świętokrzyskie Region What? Where? When? Świętokrzyskie Co? Gdzie? Kiedy? Świętokrzyskie Region

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children ISSN 1644-4183 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK SEPTEMBER, OCTOBER (33) 2013 Czechy Na stoku / On the slope Dominikana PERŁA KARAIBóW / the pearl of the Caribbean Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl Wakacje z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands KATOWICE AIRPORT MAGAZINE lipiec sierpień july august 4 (41) 2012 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands 32 Odlotowy mebel Odlotowa Galeria Odlotowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy lipiec, sierpieñ 2008 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE LIPIEC, SIERPIEÑ 2008 POLECAMY SZCZEGÓLNIE:

Bardziej szczegółowo

euroinfo Pasja latania Passion for flying Rzeszów Podró do stolicy Podkarpacia A trip to the capital of Subcarpathian

euroinfo Pasja latania Passion for flying Rzeszów Podró do stolicy Podkarpacia A trip to the capital of Subcarpathian euroinfo Nasz magazyn jest Zabierz mnie dla do domu! Take me home! for is Ciebie/Our magazine You! Magazyn pasa erów Passengers magazine 5 (5)/2011 Listopad/November 2011 Pasja latania Passion for flying

Bardziej szczegółowo

1 lodz for weekend. Łódź na. break in Lodz

1 lodz for weekend. Łódź na. break in Lodz 1 lodz for weekend Łódź na break in Lodz Atrakcje turystyczne TOP 12 / Main Tourist Attractions - TOP 12 cztery propozycje wycieczek (biznesowo, kulturalnie, rekreacyjnie, sportowo) four tips for city

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited!

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited! SILESIA 5 (13) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! www.katowice-airport.com Częstochowa A city that

Bardziej szczegółowo

GAZETA POKŁADOWA RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH AND BEAUTY

GAZETA POKŁADOWA RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH AND BEAUTY ISSN 1644-4183 WAKACJE / HOLIDAY(32) 2013 Hansa Park RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE Sardynia RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH GAZETA POKŁADOWA WWW.PKSPOLONUS.PL DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH

Bardziej szczegółowo

Dorota Chojnowska redaktor naczelna

Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Odkrywamy miejsca niedoceniane! Czas, by lubuski kurort agów pozna a ca a Polska, a malownicze tereny wokó Zalewu Zegrzyƒskiego sta y si popularne nie tylko wêród mieszkaƒców Warszawy. W yrardowie natomiast

Bardziej szczegółowo

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 Jeśli latać, to tylko z Katowic! Katowice the only airport worth flying from linie czarterowe charter airlines Oslo Malmö Sztokholm Fuerteventura Teneryfa Faro

Bardziej szczegółowo

Gaszowice. Gaszowice Sumina. Bogunice. Bogunice. 923 Adamowice. Adamowice. Raszczyce. Raszczyce. Markowice. Markowice. Brzeźnica. Brzeźnica.

Gaszowice. Gaszowice Sumina. Bogunice. Bogunice. 923 Adamowice. Adamowice. Raszczyce. Raszczyce. Markowice. Markowice. Brzeźnica. Brzeźnica. w w w. p o w i at ra c i b o rs k i. p l 5 417 417 14 11 Pawłów Pawłów 1 Żerdziny Żerdziny 15 Krzanowice Krzanowice 1 7 915 915 9 41 41 Bieńkowice Bieńkowice 4 5 15 6 9 9 Babice Babice Nędza Nędza 10 Manor

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe Destination: Katowice The International Congress Centre 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Piotr

Bardziej szczegółowo