spis treści zeszyty naukowe warszawa 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spis treści zeszyty naukowe warszawa 2011"

Transkrypt

1 spis treści 227 zeszyty naukowe 1 (63) 2011 warszawa

2 228 rada spis redakcyjna treści prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk (z-ca przewodniczącego) prof. zw. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz (z-ca przewodniczącego) prof. zw. dr hab. Józef Kubica prof. zw. dr hab. Jacek Kulawik redakcja prof. zw. dr hab. Józef Kubica redaktor naczelny dr Edward Modzelewski redaktor mgr Barbara Bereza sekretarz Zeszyt poświęcony tematyce ekonomicznej (E) adres redakcji Almamer Szkoła Wyższa Warszawa, ul. Wolska 43 Korekta, skład i łamanie mgr inż. Ignacy Nyka Copyright by ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2011 ISSN druk i oprawa Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o. Warszawa, ul. Wolska 43 tel

3 spis treści/contents spis 229 Znaczenie wiedzy w działalności organizacji Significance of knowledge in activities of organisation Jerzy Telep Nowoczesne formy kształcenia podstawą zdobywania wiedzy.. 19 New forms of education- the base of gaining knowledge Marlena Plebańska Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego Investment in development of human capital Ludmiła Levashova Informacja i automatyzacja procesów gospodarczych i działalności administracyjnej Information and automation of economical processes and administrative actions Informacja i jej obieg w organizacji Information and its circulation in organisation Krzysztof Kandefer Informacja podstawowy element automatyzacji działalności gospodarczej Information basic element in automation of economical actions Tomasz Telep Wybrane aspekty automatyzacji procesów produkcyjnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności (na przykładzie wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego). 73 Selected aspects of automation of manufacturing processes considering food safety (exemplified by selected branches of the agriculture and food industry) Stanisław Zięba Zastosowanie automatyzacji w pracy organizacji administracyjnej 83 Application of automation in the work of administrative organisation Marta Hencel Automatyzacja procesów gospodarczych w działalności ubezpieczeniowej Automation of economical processes in insurance actions Maria Błoszczyńska 3

4 230 spis treści Kapitał społecznej odpowiedzialności środowisk gospodarczych w dobie automatyzacji Capital of social responsibility in times of automation Katarzyna Świerszcz Informacja podstawą budowy automatycznego systemu wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstwa Information as the basis of building automated early warning system against bankruptcy of enterprise Bogdan Ćwik Varia Various Teoria ekonomii a prawidłowości prorynkowej transformacji systemowej Economic theory and regularities of market system transformation Romuald Poliński Kształtowanie się kategorii wartości ekonomicznej Developing the category of economic value Kazimierz Fiedorowicz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako kolejny etap w rozwoju przedsiębiorstwa szanse i zagrożenia Warsaw Stock Exchange as a further stage in the development of enterprise chances and dangers Artur Fiks, Michał krajewski Analiza procesu zachowania ciągłości zatrudnienia Analysis of the process maintaining employment Jerzy Telep, Tomasz Telep Jerzy Zdziechowski kontynuator reformy walutowej Władysława Grabskiego Jerzy Zdziechowski continuator of monetary reform by Władysław Grabski Marian Szołucha Modernizacja systemu kształcenia wyższego w Kazachstanie Modernisation of the system of higher education in Kazakhstan Akżolowa Aktoty, Omarowa Gulnar, Abdykadyrow Ajdos 4

5 Recenzje spis treści Reviews 231 Recenzja monografii naukowej Romualda Polińskiego pt. Reformy gospodarcze i transformacja systemów ekonomicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Review of the scientific monograph by Romuald Poliński entitled Economical reforms and transformation of economic systems in countries of the Middle-Eastern Europe Lech Giermakowski Recenzja książki Jacka Kucińskiego pt. Rynek polskich funduszy inwestycyjnych, zarys ewolucji, stan obecny i perspektywy rozwoju of the book by Jacek Kuciński entitled The market of Polish investment funds, the outline of evolution, present state and perspectives of development Wojciech Misiak 5

6 232 Znaczenie spis treści wiedzy w działalności organizacji Significance of knowledge in activities of organisation Jerzy Telep almamer szkoła wyższa Artykuł prezentuje znaczenie wiedzy w funkcjonowaniu współczesnych organizacji, określając zasadnicze przyczyny zmian dotychczasowego modelu działalności gospodarczej. Współczesne organizacje podlegają przekształceniom w kierunku organizacji inteligentnych, w których dotychczasowe hierarchiczne struktury zarządzania zostają zastąpione strukturami płaskimi wykorzystującymi wiedzę każdego zatrudnionego. Artykuł wskazuje związki informacji i wiedzy, która umożliwia osiągnięcie zasadniczego elementu wspomagania procesów decyzyjnych, tj. mądrości oznaczającej zastosowanie wiedzy w praktyce. Jakość wiedzy zależy od jakości informacji, a tę może zapewnić tylko system przepływu informacji odznaczający się odpowiednią strukturą i cechami, które są opisane w artykule. The article presents the significance of knowledge in functioning of modern organisations and determines basic causes of changes in the previous model of business. Modern organisations undergo transformations towards intelligent organisations, hierarchical structures of which are being substituted by flat structures making use of knowledge of every employee. The article indicates the connotations between information and knowledge which enables to reach the basic element of enhancing decisive processes, which means know-how knowledge. The quality of the knowledge depends on the quality of information which can only be provided by the system of information transfer featuring appropriate structure and components outlined in the article. 6

7 Nowoczesne formy spis treści kształcenia podstawą zdobywania wiedzy New forms of education the base of gaining knowledge 233 Marlena Plebańska almamer szkoła wyższa Potrzeba nowoczesnego kształcenia ma zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia: społecznego, biznesie oraz gospodarce. Nowoczesne metody kształcenia odnoszą się zarówno do nowych technologii kształcenia jak i metod nauczania. Niniejszy artykuł prezentuje przegląd nowoczesnych form kształcenia w ujęciu technologicznym oraz w zakresie nowoczesnej metodyki nauczania łączącej tradycyjne formy kształcenia z formami elektronicznymi. The need of modern schooling is applicable in almost every aspect of social, business and economical life. Contemporary methods of schooling refer to new both technologies and methods of schooling. The present article depicts the survey of modern forms of schooling in the scope of technology as well as in the ranks of modern teaching methodology which combines traditional forms of schooling with electronic forms. 7

8 234 Inwestowanie w rozwój spis treścikapitału ludzkiego Investment in development of human capital Ludmiła Levashova Szkoła wyższa im. b. jańskiego Inwestycje w kapitał ludzki stanowią warunek do wprowadzania pozytywnych zmian w przedsiębiorstwach. Kapitał ludzki jest jednym z podstawowych czynników rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest zasygnalizowanie potrzeby i wagi inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego ze względu na wymiar społeczny. Nacisk na rozwój kapitału ludzkiego kładzie Unia Europejska oraz takie czynniki jak dynamiczne zmiany technologiczne, poziom rozwoju gospodarczego, nasilająca się konkurencja, rosnące wymagania i preferencje konsumentów, itd. Investments in human capital are the condition to introduce positive changes in enterprises. Human capital is one of the basic factors of development in each enterprise. The objective of the study is to mark the need and importance of investment in the development of human capital regarding the social factor. The pressure on the development of human capital is exerted by the European Union and such factors as technological changes, level of economical development, rising competence, requirements and consumer preferences, etc. 8

9 Informacja i jej spis obieg treści w organizacji Information and its circulation in organisation 235 Krzysztof Kandefer almamer szzkoła wyższa Artykuł na celu pokazanie jak ważne jest zastosowanie odpowiedniej formy przepływu informacji, która w efekcie doprowadzi do poprawy komunikacji między pracownikami a zarządem. Ma pokazać ważność efektywności przepływu informacji, oraz jaki rodzaj przepływu informacji jest najlepszy. Aby poznać zasady sprawnego komunikowania się trzeba wyjaśnić znaczenie problemu informacji. Poruszono również zagadnienie funkcji informacji i problemy, jakie występują w procesie komunikacji. The article is aimed at showing the importance of using appropriate form of information transfer which finally leads to improvement in communication between workers and the board. It is to prove the importance of effective information transfer and what type of information transfer is the best. In order to know the rules of efficient communication, the importance of the problem of information should be explained. Also, the issue of the function of information and problems occurring in the process of communication were stated. 9

10 236 spis treści Informacja podstawowy element automatyzacji działalności gospodarczej Information basic element in automation of economical actions Tomasz Telep Almamer szkoła wyższa Artykuł przedstawia znaczenie informacji w działaniach usprawniających procesy gospodarcze. Wyjaśnia pojęcie informacji i sposób jej przekształcania w kierunku optymalizacji podejmowanych decyzji. Uwypukla informacje jako doznania, które są możliwe do rejestrowania tylko przez człowieka i inspirują umysł ludzki do wzbogacenia wyobrażeń o stanie środowiska z którego pochodzą. Wskazuje również na zakłócenia procesów informacyjnych w postaci: nadmiaru, dwuznaczności, anemii, niespójności i nieodpowiedniej prezentacji. The article presents the importance of information in activities facilitating economical processes. It explains the notion of information and the way it is transformed towards optimalisation of decisions taken. It highlights information as sensations which may be registered only by man and inspire the human mind to enrich the image of the state of environment of their origin. It also indicates disturbances of information processes as excess, ambiguity, anaemia, inconsistency and improper presentation. 10

11 spis treści Wybrane aspekty automatyzacji procesów produkcyjnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności na przykładzie wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego Selected aspects of automation of manufacturing processes considering food safety exemplified by selected branches of the agriculture and food industry 237 Stanisław Zięba almamer szkoła wyższa Odnowiona Strategia Lizbońska przyjęła w strategii rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej (w tym i Polski) jako priorytetowe zadanie przyspieszenie procesów modernizacji i innowacyjności przemysłu w tym rolno-spożywczego jako warunku utrzymania konkurencyjności na globalnym rynku. Strategiczne w tym zakresie szanse daje generacyjna zmiana systemów wytwórczych, w tym proinnowacyjne technologie, szczególnie zautomatyzowane linie procesowe w dużych i średnich zakładach wytwórczych powiązanych z nowoczesnymi kanałami dystrybucji. Na globalnym rynku liczyć się będą tylko duże nowocześnie wyposażone podmioty gwarantujące wielkoseryjne powtarzalne partie identyfikowalnego, markowego produktu żywnościowego oferowanego po konkurencyjnych cenach. Należy traktować więc jako niezbędny, priorytetowy dalszy generacyjny technologiczny postęp w już istniejących procesach automatyzacji i robotyzacji procesów przetwórstwa żywności w Polsce. In the strategy of economical development of the European Union (also Poland) the renewed Lisbon Strategy has adopted the task of hastening the processes of modernisation and innovation of industry including food a-and-agricultural one as the condition to maintain competence on the global market. Generative change in manufacturing processes, also pro-innovative technologies, in particular automation of process lines in bigger and medial manufacturers tied with modern channels of distribution. The global market will be mainly possessed by large, contemporarily equipped subjects which guarantee serial, repetitive batches of identifiable, branded food stuff offered at competitive prices. Consequently, a further, generative technological development in already existing processes of automation and robotisation of food manufacturing processes in Poland should be treated as necessary and of high priority. 11

12 238 spis treści Zastosowanie automatyzacji w pracy organizacji administracyjnej Application of automation in the work of administrative organisation Marta Hencel almamer szkoła wyższa Artykuł przedstawia analizę wyników badań własnych w oparciu o zebrany materiał empiryczny i częściowo teoretyczny. Dostępność i forma, które warunkować mają usprawnienie funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy zostały przebadane pod względem celów korzystania z systemów i form komunikacji usprawniających funkcjonowanie Urzędu. Oddziaływanie form komunikacji oraz systemów na funkcjonowanie Urzędu m.st. Warszawy zostało przebadane na podstawie kwestionariusza ankiety, na podstawie którego przebadani zostali pracownicy Urzędu. The article presents the analysis of results of own research based on collected empirical material and partly theoretical. Accessibility and form which should condition facilitating the work of the Municipal Office of the Capital City of Warsaw have been examined in accordance with objectives of utilising systems and forms of communication. Effect of forms of communication and systems on functioning the Municipal Office has been examined by means of questionnaire which was used to evaluate the workers of the Office. 12

13 spis treści Automatyzacja procesów gospodarczych 239 w działalności ubezpieczeniowej Automation of economical processes in insurance actions Maria Błoszczyńska Almamer szkoła wyższa Tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy procesy automatyzacji i informatyzacji usprawniły funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych oraz w jakim zakresie procesy te są obecnie wykorzystywane. Autor podejmuje także próbę przeanalizowania szans i barier rozwoju procesów automatyzacyjnych w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, wskazuje warunki konieczne jakie winien spełniać produkt dystrybuowany z pominięciem tradycyjnej sieci sprzedaży. The text is an attempt to answer the question if processes of automation and computerisation have facilitated functioning of insurance companies and to what extent these processes are in sue now. The author also attempts to analyse chances and barriers of developing automation processes in the field of sale of insurance products, he shows necessary conditions to be met by a product distributed beyond traditional network of sales. 13

14 240 spis treści Kapitał społecznej odpowiedzialności środowisk gospodarczych w dobie automatyzacji Capital of social responsibility in times of automation Katarzyna Świerszcz spłeczna wyższa szkoła przedsiębiorczości i zarządzania Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa stanowi podstawowy jego fundament na drodze sprawnego, harmonijnego i konkurencyjnego rozwoju. Nieuwzględnianie tej prawdy prowadzi do wielu nadużyć, wśród których najczęstszym zjawiskiem jest przedmiotowe traktowanie człowieka będące naturalną konsekwencją jednowymiarowego, powierzchownego rozumienia zysku jako celu samego w sobie, a nie celu służącego dobru wspólnemu. Tymczasem, społeczna odpowiedzialność nie neguje potrzeby dążenia do zysku. Bycie moralnym nie wyklucza, i wręcz nie może wykluczać korzyści własnej. Jednakże, chodzi o to, aby korzyść własna nie była motywem wyłącznym (celem samym w sobie), czy też dominującym. A zatem, społeczna odpowiedzialność nie polega na zanegowaniu i wykluczeniu zysku jako wyniku, ale wykluczeniu go jako motywu działania. Każda działalność gospodarcza, której centrum stanowi człowiek, jeżeli nie służy temuż człowiekowi traci swoje uzasadnienie etyczne. Działalność przedsiębiorstw ma zatem wartość tylko wtedy, gdy jest ludzka, tzn. gdy jest tworzona nie tylko przez człowieka, ale i dla człowieka każdego człowieka. To społeczeństwo bowiem, w którym działa przedsiębiorstwo, udzielając mu mandatu zaufania, zobowiązuje go do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. Aktualne siły rynku zgubne dla realnej ekonomii skłaniają a nawet wzywają dzisiejszego człowieka do przyjęcia postawy społecznej odpowiedzialności i wynikającej z niej refleksji nad podjęciem koniecznych środków, które mają decydujący wpływ na dobro ludzkości (a nie pojedynczych osób czy grup) zarówno teraz, jak i w przyszłości. Social responsibility in functioning of enterprise makes the basic foundation of efficient, harmonious and competitive development. Missing that truth leads to various abuse, the most common of which is treating people like objects. It is a neutral consequence of one-dimensional and superficial understanding of profit as the end in itself, not an objective of common good. In the meantime, social responsibility does not exclude the need to gain profit. Being moral does not exclude and cannot exclude individual benefit. The thing is, however, that individual property should not the only (the end in itself) or dominating motive. Therefore, social responsibility does not rely on negation and exclusion of profit as the result but excluding it as the motive. Every human activity with the man in the centre loses its ethical justification unless it serves the man. Thus, activities of enterprises have value only when they are human, which means that they are created by man and for every man. The society in which a given enterprise is present gives it a mandate of trust and obliges it to act for common good. Current market forces negative for real economics turn and even summon a man of today to adopt a posture of social responsibility and to provoke reflection on undertaking necessary means influencing on the good of the mankind (not separate persons or groups) now and in the future. 14

15 spis treści Informacja podstawą budowy automatycznego systemu wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstwa Information as the basis of building automated early warning system against bankruptcy of enterprise 241 Bogdan Ćwik almamer szkoła wyższa Artykuł przedstawia wyniki własnych badań i analiz autora w obszarze automatyzacji procesów zbierania i przetwarzania danych, na potrzeby systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach współczesnych przedsiębiorstw. Warunki w jakich funkcjonują obecne przedsiębiorstwa wskazują, że występuje potrzeba tworzenia systemów ostrzegawczych nowej generacji, zapewniających diagnozę i monitoring otoczenia zewnętrznego pod kątem rozpoznania widma sygnałów w chaotycznym, wielowymiarowym, rozproszonym i wieloszczeblowym środowisku ekonomicznym, gdyż w takim funkcjonuje współczesna organizacja gospodarująca. W artykule przedstawiono koncepcję opartego na sieci neuronowej systemu rozpoznającego obrazy tworzone przez ciągi dostępnych w sieci internetowej wartości wskaźników ekonomicznych system porównuje ciągi danych historycznych związanych z kryzysem z ciągami danych bieżących i na tej podstawie stara się rozpoznać symptomy kryzysu. Ponadto zaproponowano system mający zdolność antycypacji mogących nadejść zdarzeń, oparty na samoorganizujących sieciach neuronowych, pozwalający na interpretację obrazów nieznanych wyłaniających się monitorowanego widma sygnałów. Autor przedstawił też wyniki badań i obserwacji dotyczących praktycznej strony automatycznego pobierania informacji z sieci internetowej. The article shows the results of research and analyses conducte4d by the author in the field of automation of processes of data collecting and processing for the needs of early warning systems in the field of threats towards contemporary enterprises. Conditions in which such enterprises operate indicate that creating new warning systems is needed. Such systems would provide with diagnosis and monitoring of the surroundings in order to recognise a signal spectrum in a chaotic, multidimensional, dispersed and multi-level economic environment, in which a modern organisation exists. The article contains a concept based on neuron network recognising images which are created by sequences of economic indicators available online. The system compares sequences of historical data connected with crisis and sequences of current data and on such basis it attempts to recognise symptoms of crisis. Moreover, a system able to anticipate a possible events, based on self-organising neuron networks was suggested. It will allow to interpret unknown images which occur in the monitored spectrum of signals. The author has also presented results of research and observations concerning the practical side of acquiring information online. 15

16 242 spis treści prorynkowej transformacji systemowej Economic theory and regularities of market system transformation Romuald Poliński uniwewrsytet warszawski W artykule poddano analizie i ocenie przebieg i ogólne rezultaty społeczno-ekonomiczne prorynkowej transformacji systemowej w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Sformułowano obiektywne prawidłowości tego historycznego procesu oraz wnioski i rekomendacje dla ekonomii politycznej transformacji i polityki ekonomicznej krajów transformowanych. Transformacja systemowa była wielkim eksperymentem, a powinna przebiegać według przyjętego racjonalnego programu wolnego od woluntaryzmu. Specyfika gospodarek transformujących się wymagała zastosowania w nich oryginalnej koncepcji stabilizacyjno-transformacyjnej, odmiennej od liberalno-monetarystycznej doktryny, której wyrazem były wdrażane dyrektywy Konsensusu Waszyngtońskiego. Źródłem recesji transformacyjnej (spadku produkcji i pojawienia się masowego bezrobocia) była zbyt pospieszna liberalizacja wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki, restrykcyjna polityka fiskalno-monetarna oraz chaos i próżnia instytucjonalna. Teoria i polityka transformacji systemowej powinny zakładać aktywną rolę państwa w gospodarce, tworzenie i rozwijanie instytucjonalnej obudowy rynku i całej gospodarki oraz zrównoważony podział dochodu narodowego (Konsensus Postwaszyngtoński). Włączenie się krajów transformujących do gospodarki światowej i integracja europejska rodzą nie tylko szanse na trwały i szybki wzrost gospodarczy tych krajów, ale również zagrożenia rozszerzanie się obszarów ubóstwa i masowe bezrobocie oraz powstanie i dominacja kapitału zależnego od transnarodowych korporacji finansowych, przemysłowych, handlowych i innych. Kraje transformujące są już w różnym stopniu integralnym elementem światowego systemu kapitalistycznego. Nie została jednak osiągnięta masa krytyczna transformacji stadium posttransformacyjne. The article analyses and estimates the course and social-economic results of the system transformation in post-socialist countries of Middle-Eastern Europe after Objective regularities of this historical process have been formulated as well as conclusions and recommendations for the economics of economic transformation and economic policy of the countries being transformed. The system transformation was a great experiment which should take its course following an accepted and realistic programme free of voluntarism. The specific features of the economies under transformation required using application of original stabilising-transformational concept, different than liberal-monetary doctrine which in turn was followed by implemented directives of the Washington Consensus. The sources of transformational recession (decline of production, mass unemployment) were: too fast internal and external liberalisation of the economy, strict fiscal-monetary policy, chaos and institutional emptiness. The theory and policy of system transformation should presuppose active participation of the state in economy, creating and developing institutional casing of the market and the whole economy as well as balanced division of national income (post-washington Consensus). Joining the global economy by transforming countries and European integration cause not only chances for a quick and constant economical development of these countries but also threats expan- 16

17 sion of areas of poverty, mass unemployment, spis appearance treści and domination of the capital dependent 243 on transnational financial, industrial and trade corporations. Transforming countries have already become at various degrees an integral component of the world capitalist system. However, the critical mass post-transformational stage has not been achieved yet. 17

18 244 spis treści Kształtowanie się kategorii wartości ekonomicznej Developing the category of economic value Kazimierz Fiedorowicz almamer szkoła wyższa Przedstawiono zmiany w określaniu kategorii wartości ekonomicznej. Najpierw określono istotne cechy tej kategorii. Następnie zmiany te odniesiono do trzech okresów kształtowania się myśli ekonomicznej: historycznego, klasycznego i współczesnego. Charakteryzując tą kategorię, stwierdzono jej zróżnicowanie na poziomie jej definiowania jak i na poziomie jej określania. Zmienność ta powoduje pojawianie się coraz to nowych prób jej definiowania i określania. Również w przyszłości możliwe są następne zmiany przy definiowaniu i określaniu wartości ekonomicznej. Change in defining the category of economic value were presented. First, the crucial features of the category were outlined. Then, these changes were attributed to three periods of development of economical thought: historical, classical, modern. In order to characterise this category, its diversification on the levels of defining and determining were stated. This variability causes appearance of new attempts to define and determine it. Further changes of defining and determining economic value will also be possible in the future. 18

19 spis treści Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako kolejny etap w rozwoju przedsiębiorstwa szanse i zagrożenia Warsaw Stock Exchange as a further stage in the development of enterprise chances and dangers 245 Artur Fiks almamer szkoła wyższa Michał krajewski akademia obrony narodowej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest stosunkowo młodą giełdą, ale odgrywa już ważną role na europejskim rynku finansowym, szczególnie w europie środkowowschodniej. Nie było by to jednak możliwe bez spółek, których akcje i obligacje są przedmiotem transakcji na jej rynkach. Tak, więc niezwykle istotne jest to, jakie czynniki decydują o zainteresowaniu przedsiębiorstw wprowadzeniem akcji na GPW w Warszawie i podjęciu działań z tym związanych. W pierwszej części artykułu została przedstawiona krótka charakterystyka zmian w zakresie ilości spółek, których papiery wartościowe były i są notowane w ramach rynków GPW w Warszawie od jej powstania do chwili obecnej. W drugiej części opracowania omówione zostały szanse i zagrożenia, jakie wiążą się z podjęciem przez spółkę działań mających doprowadzić do publicznego obrotu jej akcjami na GPW w Warszawie. Warsaw Stock Exchange is rather a new stock exchange but it already plays an important role on the European financial market, especially in Central-Eastern Europe. However, it would not be possible without companies, the shares of which are the object of sale and purchase on the markets. Thus it is crucial, which factors result in introducing shares of the company on the stock exchange and undertaking various activities connected with that. In the first part of the article a brief characteristics of changes in the number of companies, whose shares were, have been and still are on the markets of Warsaw Stock Exchange since its beginning until now. The second part of the study outlines chances and threats connected with undertaking activities towards public turnover of its shares in Warsaw Stock Exchange. 19

20 246 Analiza procesu zachowania spis treści ciągłości zatrudnienia Analysis of the process maintaining employment Jerzy Telep, Tomasz Telep Almamer szkoła wyższa W artykule zaprezentowano przyczyny zmian podejścia do problemów ograniczania bezrobocia, wskazano na celowość podjęcia działań zapewniających zatrudnienie i efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na przedsięwzięcia ograniczające bezrobocie. Druga część artykułu stanowi metodykę oceny sytuacji zwolnionych z pracy dokonaną na podstawie kryteriów, za pomocą których można ocenić wyodrębnione elementy procesu ciągłości zatrudnienia: osoby tracące pracę, rynek pracy i podsystem pomocy bezrobotnym. Ocena ta polega na przypisaniu poszczególnym kryteriom wartości i oszacowaniu na tej podstawie stanu każdego z analizowanych elementów. The article presents reasons for change of approach towards problems of reducing unemployment, appropriateness of undertaking activities securing employment and more effective utilising resources allocated for activities reducing unemployment. The second part of the article is the methodology of situation estimate of the dismissed from job based on criteria, via which components of the process of permanent employment may be distinguished: people losing a job, job market and the system of help for the unemployed. The estimate relies on attributing values to subsequent criteria and evaluating on this basis the state of each analysed components. 20

21 jerzy Zdziechowski spis treści kontynuator reformy 247 walutowej Władysława Grabskiego Jerzy Zdziechowski continuator of monetary reform by Władysław Grabski Marian Szołucha szkoła główna handlowa Jerzy Zdziechowski był politykiem Narodowej Demokracji, działaczem gospodarczym i ekonomistą. W latach sprawował m.in. funkcje: posła na Sejm, przewodniczącego sejmowej Komisji Budżetowej, ministra skarbu. Uczest niczył w przygotowaniu reformy walutowej z 1924 r., był jej współrealizatorem i kontynuatorem. Opowiadał się za odejściem od doktryny złotej waluty, stabilizacją gospodarczą, dającą podstawy wzrostu endogenicznego oraz za niedopuszczeniem do oddania gospodarki polskiej, w szczególności waluty i budżetu, pod kuratelę międzynarodową. Wprowadził zasadę tzw. parytetu gospodarczego polskiego złotego w trudnych warunkach politycznych i bez sięgania po narzędzie w postaci ustawowej dewaluacji. Doprowadził do uchwalenia przez Sejm tzw. ustawy antydrożyźnianej oraz wprowadzenia programu oszczędności budżetowych, co przyczyniło się do stabilizacji makroekonomicznej kraju i tworzenia przesłanek zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Negował sens działań polskich władz gospodarczych w latach 30. Samodzielnie sformułował wówczas syntetyczny program wykonawczy, oparty na kluczowych parametrach ekonomiczno-finansowych i społecznych. Twierdził, że rozwiązanie problemów nabrzmiałych przez lata zaniedbań i pogłębiających się w niebezpiecznym tempie wymaga długofalowego planowania i użycia nowoczesnych technik finansowych. W 1939 r. Zdziechowski zdecydował się na emigrację. Nie zaprzestał jednak działalności politycznej. Pracował dla funkcjonujących za granicą organów Państwa Polskiego. Do końca życia interesował się sprawami polskiej gospodarki. Jerzy Zdziechowski was a politician of the National Democracy, an economic activist and economist. In the years he was inter alia: Member of Parliament, Chairman of the Parliamentary Committee on Budgets, the Treasury Minister. He participated in the preparation of the monetary reform of 1924, was its co-executor and follower. Jerzy Zdziechowski advocated the abandonment of the golden currency doctrine. He was a supporter of economic stability, giving the basis for endogenous growth and the prevention of the dedication of the Polish economy, in particular currency and the budget, under international tutelage. He introduced the so-called principle of the economic parity of the Polish zloty in difficult political circumstances without using the statutory instrument of devaluation. He led to the enactment by the Parliament the so-called Anti-dearness Act and the introduction of the budget savings program, which has contributed to macroeconomic stability of the country and creating conditions for sustainable socioeconomic development. Jerzy Zdziechowski denied the sense of economical activities of the Polish authorities in the 1930s. Then he created a synthetic executive program, based on key economic, financial and social parameters. He claimed that problems swollen by years of neglect and growing at a dangerous pace requires longterm planning and the use of modern financial techniques. 21

22 248 spis treści In 1939 Zdziechowski decided to emigrate. However, has not ceased political activity. He worked for the Polish State authorities functioning abroad. By the end of life he interested in the affairs of the Polish economy. 22

23 spis treści 249 Modernizacja systemu kształcenia wyższego w Kazachstanie Modernisation of the system of higher education in Kazakhstan Akżolowa Aktoty, Omarowa Gulnar, Abdykadyrow Ajdos kazachski państwowy uniwersytet pedagogiczny imienia abaja Artykuł porusza problemy modernizacji szkolnictwa wyższego Republiki Kazachstanu i jego wejścia do światowego systemu edukacyjnego. Również przeanalizowano kompetencje absolwentów uczelni jak również wysokie oczekiwania wobec studentów i kadry. Autor usiłował rozwiązać sprzeczność pomiędzy współczesną praktyka edukacyjną a potrzebą wykwalifikowanych specjalistów w społeczeństwie a także podkreślił wartość spostrzeżeń omówionych kompetencji dla absolwentów uczelni wyższych. The article touches upon the problems of modernizing High Education system of the Republic of Kazakhstan and its entry into the World Education system. High demands of credit system to professional staff and students, and high school graduators competence is analyzed as well. The author tried to solve the contradiction between modern educating practice and the need for qualitative specialists in the society, and stated the importance of the notions of discussed competences for high school graduators. 23

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. Z ZAGADNIEŃ GLOBALIZACJI Jacek Kulawik GLOBALIZACJA FINANSOWA ISTOTA, POMIAR I NASTĘPSTWA...... 9 Cezary Tomasz Szyjko INTERESY I SPRZECZNOŚCI GLOBALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 9 V WPROWADZENIE - ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ (Elżbieta Kryńska,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Dobro w czasach postmoderny

Dobro w czasach postmoderny Ks. Ryszard Skowronek Dobro w czasach postmoderny Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II Księgarnia św. Jacka Katowice 2007 SPIS TREŚCI Contents... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. POSTMODERNIZM

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej Akademia Rolnicza w Szczecinie Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Wstęp Funkcjonujące

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19 Spis treści Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie... 13 Przedmowa... 15 Wstęp... 19 I. Reforma systemu edukacji... 28 1. Konieczność reformy systemu edukacji... 29 2. Kosztowna edukacja,

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2016 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2016 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta: Marek Szczepaniak Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce Sergii Figurnyi / Fotolia / 94730175

Bardziej szczegółowo

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym ANNALES 1 2 ANNALES Etyka w życiu gospodarczym tom 13, nr 2 SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA Łódź 2010 3 KOMITET REDAKCYJNY ks. Józef Belniak ks. Piotr Przesmycki (przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce Lucyna Szot Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania Wrocław 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo