Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 871 Kraków 2011 Katedra Procesu Zarządzania Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych 1. Wprowadzenie Podejście procesowe w zarządzaniu można traktować jako rozwinięcie, a jednocześnie integralną część systemowego podejścia w naukach organizacji. Jest ono podstawą nie tylko prac badawczych prowadzonych przez naukowców opisujących zjawiska i relacje, ale także praktyków. Posiada ono też konkretne zastosowania praktyczne dające mierzalne efekty ekonomiczne. Zgodnie z definicją A. Stabryły, podejście procesowe jest koncepcją, która eksponuje ujęcia organizacji w formule dynamicznej i integratywnej. Podejście to cechują następujące wyróżniki [2006, s. 327]: organizacja traktowana jako układ dynamiczny jest zbiorem procesów zarządzania i procesów wykonawczych, przebieg procesów jest określony przez: zakres działalności, konfigurację podmiotów zarządzających, poziom integracji funkcji zarządzania i funkcji operacyjnych, wyodrębnione procesy modułowe i procedury, w organizacji istnieje rozwinięta komunikacja pozioma ukierunkowana na kompleksową obsługę klienta, struktura organizacyjna ulega transformacji w układy wejściowo-wyjściowe, a jej konfiguracja jest wyrazem specjalizacji według kryterium przedmiotowo- procesowego, układy weściowo-wyjściowe tworzą zbiór sekwencji o charakterze sprzężeń sterująco-regulacyjnych, informacyjnych i operacyjnych, immanentnymi składnikami procesów są instrumenty zarządzania i techniki operacyjne.

2 60 Zadanie polegające na identyfikacji procesów zachodzących w organizacjach stanowi jeden z kluczowych etapów działań doskonalących i jest podstawą podejmowania decyzji w zakresie rozwoju i zmian w funkcjonowaniu organizacji. Nieprzypadkowo etap ten jest jednym z pierwszych przy realizacji wdrożeń zintegrowanych systemów zarządzania opartych na normach ISO (9000, i innych). Wybór właściwego poziomu szczegółowości analizy procesów organizacyjnych wymaga dogłębnego zrozumienia charakterystyk, zjawisk i działań podlegających analizie. Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie modelowej koncepcji struktury procesów organizacyjnych, która może być wykorzystywana jako szablon prac identyfikacyjnych i analitycznych w dowolnej organizacji i w każdej branży. Wpisuje się ona w dorobek naukowego podejścia do badań procesów pracy, zapoczątkowany ponad 100 lat temu przez F.W. Taylora, A. Smitha, K. Adamieckiego i innych teoretyków i praktyków. 2. Podejście badawcze do identyfikacji procesów Podczas realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć usprawniających funkcjonowanie organizacji często zachodzi potrzeba identyfikacji i opisu procesów podstawowych i pomocniczych w nich realizowanych. Konsultanci i personel zaangażowany w reorganizację staje przed decyzją, jak opisać procesy, aby powstała dokumentacja mogła zostać efektywnie wykorzystywana w trakcie prac analitycznych i aby stanowiła dobrą podstawę do projektowania nowych usprawnionych procesów. Identyfikacja stanowi etap procedury badawczej polegający na zebraniu i rejestracji wymaganych informacji, pochodzących z różnorodnych źródeł (wywiadów, dokumentacji, obserwacji procesu). Dotyczy ona procesu lub grupy procesów, które objęte zostały badaniem. Zakres badań jest ustalany przez kierownictwo przy współudziale personelu uczestniczącego w pracach, z naciskiem na przyjęte wcześniej cele badań. Analitycy i konsultanci mogą posługiwać się różnorodnymi metodami i technikami identyfikacji, których opisy są powszechnie dostępne w literaturze z zakresu badań organizatorskich, doskonalenia systemów zarządzania i in. W trakcie identyfikacji badacz musi rozważyć problem: jaki poziom szczegółowości opisu powinien zostać przyjęty na potrzeby badania. Przyjęty poziom szczegółowości wpływa na czas trwania i koszty prowadzonych badań, a także na przydatność uzyskanych wniosków (rezultatów badań). Zagadnienie szczegółowości identyfikacji można rozumieć wieloznacznie. Nie odnosi się ono jedynie do liczby wyodrębnionych dla danego procesu jednostkowych, prostych działań. Oprócz tego w trakcie analizy konieczna jest identyfikacja wejść procesu, rezul-

3 Problematyka identyfikacji procesów 61 tatów (wyjść) procesu, wykonawców poszczególnych zadań (faz procesu), wykorzystywanych instrumentów (maszyn, narzędzi, oprogramowania), cech otoczenia wpływających na proces itp. Przykładowo w trakcie analizy wejść procesu może być konieczne uwzględnienie między innymi kosztów materiałów (ogółem i w rozbiciu na kategorie, dostawców i zastosowanie w procesie). Dodatkowo identyfikowane mogą być wszelkie pozostałe elementy wpływające na realizację procesu, tj. sygnały sterujące, zakłócenia, relacje pomiędzy działaniami, komunikacja, wymiana informacji itp. Podstawowymi parametrami decydującymi o szczegółowości opisu procesu są: liczba wybranych do opisu składników procesu (czynności, etapów, działań, podprocesów), która jest zwykle uzależniona od złożoności (technologicznej, organizacyjnej) badanego procesu, liczba parametrów wskaźników opisujących każdy składnik procesu (tzn. określone, jednorodne, powtarzalne działanie), np.: czas realizacji, koszt materiałów, parametry techniczne, sprawność, wydajność, zużycie energii itp. liczba parametrów opisujących zasilenia i rezultaty (tzn. wejścia i wyjścia) procesu oraz przepływy pomiędzy poszczególnymi działaniami w procesie, liczba czynników otoczenia, które mają wpływ na realizowane w procesie działania (temperatura, wilgotność, działania konkurencji, ceny, czynniki demograficzne, prawne, polityczne i inne zmiany w otoczeniu bliższym i dalszym), liczba maszyn, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w procesie wraz z parametrami ich funkcjonowania (zużycie energii, zapotrzebowanie na części zamienne, usługi serwisowe, awaryjność itp.), liczba parametrów charakteryzujących wykonawców procesu (poziom motywacji, koszty wynagrodzeń, wydajność pracy, doświadczenie, umiejętności, kompetencje itp.). Szczegółowość identyfikacji może być płynnie dobierana w zależności od obranego celu, zakresu i przedmiotu badania. Istotne pod względem praktycznym jest wybranie optymalnej, ze względu na prowadzone prace badawcze, liczby czynników, które mają być uwzględnione w trakcie analizy i identyfikacji procesów. W związku z tym postawiono następujące hipotezy: wybranie zbyt małej szczegółowości opisu procesu (w odniesieniu do potrzeb wynikających z celu, zakresu i przedmiotu prowadzonych prac badawczych) może spowodować utratę potencjalnie istotnych dla badacza informacji dotyczących badanych procesów. Może to prowadzić do błędnych wniosków i do podjęcia błędnych decyzji rozwojowych i inwestycyjnych. Przykładowo ocenianie efektywności pracowników tylko poprzez wskaźniki wartości i dynamiki sprzedaży pomija istotny aspekt kosztów funkcjonowania działu sprzedaży (marketingu, transportu, magazynowania itp.), wpływu otoczenia dalszego (kryzysy, zmiany przepisów,

4 62 zmiany polityczne) oraz bliższego (zmiany preferencji klientów, działania konkurencji itp.); zbyt duża szczegółowość opisu wiąże się z nadmiernymi kosztami długotrwałych i wymagających znacznego zaangażowania pracowników organizacji badań. Wydłuża ona też czas konieczny na dokonanie analizy i wyciągnięcie wniosków na podstawie zarejestrowanych danych i informacji. Analizie często podlega wiele nieznacznych odchyleń mających niewielki wpływ na ogólną efektywność (wydajność, sprawność, produktywność) organizacji i realizowanych w niej procesów. Zbyt duża szczegółowość analizy może prowadzić także do sytuacji, którą metaforycznie przedstawia obraz człowieka, widzącego w lesie pojedyncze drzewa, ale niezdającego sobie sprawy z ogromu lasu i złożoności procesów w nim zachodzących. Analiza i identyfikacja procesów gospodarczych często prowadzi do zbudowania modelu badanego procesu lub grupy procesów w systemie. Model jest pojęciem niejednoznacznym, lecz zazwyczaj przez model rozumie się pewne odwzorowanie lub wzorzec. Czasami model utożsamiany jest z pewnym bardzo szeroko rozumianym sposobem działania [Analiza systemowa 1985, s. 339]. Modelem systemu lub procesu jest przedstawienie istotnych dla badaczy właściwości rzeczywistego (lub tworzonego) systemu w dogodnej dla nich postaci. Model jest zawsze uproszczeniem rzeczywistości, tzn. nie zawiera pełnego zbioru charakterystyk modelowanego systemu lub procesu. Wyróżnić można kilka kategorii modeli, np.: koncepcyjne albo jakościowe, fizyczne, komputerowe i matematyczne. W zakresie analizy procesów najczęściej występują modele koncepcyjne, których konstruowanie wspierane jest różnorodnymi technikami graficznego modelowania procesów, często z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Stopień szczegółowości budowanego na cele analityczne modelu powinien zależeć od rodzaju procesu, czynników otoczenia mających na niego wpływ oraz od znaczenia rezultatów procesu dla efektywności organizacji jako całości. Szczegółowość identyfikacji procesów, które przebiegają przez wiele działów w organizacji oraz tych, które realizowane są dla klientów wewnętrznych także powinna być optymalna. Jest to niezbędne dla zachowania przejrzystości opisu procesu i ułatwienia dalszych prac analitycznych. Język opisu procesu (tzn. stosowana terminologia i symbolika) wykorzystywany w takcie prac badawczych przez analityków, konsultantów i personel organizacji, powinien być przez wszystkich jednoznacznie rozumiany, bez względu na przyjęty poziom szczegółowości [Gabryelczyk 2006, s. 40]. Brak wykorzystywania jednolitego, standardowego języka do komunikacji i sporządzania dokumentacji badawczej, może utrudniać proces analityczny, wydłużając czas jego realizacji i prowadząc do nieporozumień i konfliktów.

5 Problematyka identyfikacji procesów 63 Zagadnienie racjonalnej szczegółowości identyfikacji procesów odgrywa szczególnie istotną rolę na etapie przygotowania do badań diagnostycznych. Przyjęcie zbyt prostego modelu procesu (tzn. pominięcie zbyt wielu jego szczegółów i charakterystyk) prowadzi do utraty danych, dzięki którym możliwe jest wykonanie poprawnej analizy przyczynowej. Brak danych dostrzeżony przez analityków w trakcie realizacji badań, powoduje konieczność powtórzenia czynności pomiarowych i identyfikacji oraz zmiany (uszczegółowienia) modelu. Ze względu na to często dostarcza się więcej danych do analizy niż jest to w danej chwili potrzebne. Badacze uznają, że lepiej jest zbadać, zmierzyć i opisać więcej czynników niż wynika to z aktualnie przyjętego celu, zakresu i przedmiotu badania. Robią tak, ponieważ uważają iż lepiej zebrać jest zbyt dużo danych niż zbyt mało. Podejście takie nie stanowi dużego problemu dla niewielkich organizacji lub dla projektów badawczych o niewielkiej skali. Jednakże dla większych organizacji i dla kompleksowo zdefiniowanych przedsięwzięć badawczych takie rozszerzenie zakresu prac może istotnie zwiększać koszty i wydłużać czas ich realizacji, nie podnosząc jednocześnie jakości uzyskanych rezultatów i nie przyczyniając się do poniesienia jakości uzyskanych wniosków diagnostycznych. 3. Model ogólny procesu biznesowego Model procesu biznesowego stanowi odwzorowanie jakiegoś rzeczywistego systemu z pominięciem mniejszej lub większej liczby szczegółów. Celem zaś modelowania jest przede wszystkim [Stone 1970, s. 33]: zrozumienie jak działa system, ocena rezultatów działania systemu w różnych warunkach, wskazanie jak należy go zmienić, aby działał bardziej zgodnie z naszymi życzeniami i pragnieniami. Opisywany poniżej model, stanowić będzie podstawę rozważań dotyczących problematyki identyfikacji procesów. Punktem wyjścia do analizy będzie charakterystyka pojedynczego działania (zadania, czynności) realizowanego w ramach procesu. Przygotowując charakterystykę pojedynczego działania, można rozpatrywać takie jego składniki, jak: wykonawca (człowiek, który wykonuje działanie oraz czynniki na niego wpływające: motywacja, stan zdrowia, poziom zaangażowania, kwalifikacje, doświadczenie itp.), maszyna lub maszyny (np. wykorzystywane przy realizacji działania, ich stan techniczny, wydajność, koszty obsługi, awaryjność), informacje sterujące (komunikaty i sygnały napływające z systemu zarządzania, ich forma, terminowość, klarowność, jednoznaczność),

6 64 wejście (materiały, surowce i informacje podlegające przetwarzaniu przez wykonawcę), rezultat (zarówno pożądany produkt, jak i niepożądany odpady, straty itp.), informacje robocze (wyjścia informacyjne, komunikat kontrole dla systemu monitoringu, informacje dla następnego lub poprzedniego wykonawcy w procesie, sprzężenie zwrotne). Ogólna struktura działania uwzględniająca wskazane wyżej elementy przedstawiona została na rys. 1. Sygnały sterujące S Informacja zwrotna K Dokumentacja organizacyjna i procedury, baza wiedzy, dobre praktyki itp. Zakłócenia Z w Z z Czynniki psychologiczne Wykonawca Metoda, technika algorytm, sposób Wejścia We 1 We n Materia Maszyna, narzędzie Rezultaty Wy 1 Wy n Z w Zakłócenia wewnętrzne Z z Zakłócenia zewnętrzne Rys. 1. Struktura działania Źródło: opracowanie własne. Według rys. 1 działanie analizowane jako element procesu może być analizowane jako zbiór powiązanych ze sobą czynności. Związane są one z manipulacją materiałem, obsługą maszyny, wykorzystaniem metod i algorytmów, odbieraniem i generowaniem informacji. Umiejscowienie działania w podejściu procesowym widoczne jest także u klasyka polskiej prakseologii T. Kotarbińskiego [1982, s. 358], który stwierdza że każde wszak działanie jest pewnym procesem, pewną

7 Problematyka identyfikacji procesów 65 zmianą odbywającą się w czasie, ma pewien tok, zawiera w sobie zawsze jakieś przemieszczanie się części składowych takiej czy innej całości. Działanie w odróżnieniu od procesu ma jednego wykonawcę pracującego przy określonej maszynie (lub grupie maszyn), z wykorzystaniem ustalonego zestawu narzędzi i według wybranej przez kierownictwo procedury (metody, algorytmu). W niniejszym opracowaniu zestaw dwóch lub więcej działań wzajemnie ze sobą powiązanych nazywane będzie procesem złożonym. Jego schemat ogólny przedstawiono na rys. 2. Sygnały sterujące i informacja zwrotna S 1 K 1 S 2 K 2 S n K n Proces Wejścia We 1 We n D 1 D 2 D n Rezultaty Wy 1 Wy n Z 1 Z 2 Z n Zakłócenia Rys. 2. Model analityczny procesu złożonego Źródło: opracowanie własne. Przedstawiony na rys. 2 model wyróżnia następujące podstawowe składniki procesu: działania (D 1,, D n ) będące czynnościami wykonywanymi przez jednego pracownika (mogą to być też działania złożone lub podprocesy rozpatrywane jako jedna całość); wejścia traktowane jako wszelkie materialne i niematerialne zasilenia podlegające przetwarzaniu w procesie; wyjścia rezultaty procesu, zarówno materialne jak i niematerialne będące wynikiem realizowanych działań; sygnały sterujące (S 1,, S n ) będące wyodrębnionymi dla każdego działania zasileniami informacyjnymi, regulującymi sposób, tempo, kolejność i priorytet realizacji zadań. Źródłem sygnałów sterujących jest najczęściej podsystem zarządzania, którego zadaniem jest przekładanie skonkretyzowanych celów organizacji na polecenia i decyzje;

8 66 informacja zwrotna (K 1,, K n ) stanowi wynik kontroli efektów realizacji poszczególnych działań. Jest ona niezbędna dla systemu zarządzania do podejmowania decyzji sterujących i korekcyjnych, które stanowią integralny element sprzężenia zwrotnego w systemie; zakłócenia (Z 1,, Z n ) będące różnorodnymi czynnikami z otoczenia procesu, wpływające na poszczególne etapy działania składowe procesu. Zaznaczyć należy, że rozpatrywać należy tutaj otoczenie analizowanego procesu, a nie całej organizacji. Przykładowymi źródłami zakłóceń mogą też być inne procesy realizowane w organizacji, utrudniając wykonawcom prawidłową realizację działań w badanym procesie. Mogą to być również zakłócenia, których źródłem jest otoczenie organizacji (zarówno bliższe, jak i dalsze). Za punkt wyjścia do dalszych rozważań przyjmuje się tezę, że szczegółowość identyfikacji badanego procesu powinna być dostosowana do celu badań, możliwości finansowych, technicznych oraz kompetencji osób i organizacji prowadzących prace analityczne. 4. Wybór optymalnego poziomu szczegółowości identyfikacji Dostosowanie poziomu szczegółowości analizy procesu uwzględniające przyjęty wcześniej cel i zakres badań uzależnione jest od następujących czynników: sposobu wykorzystania wyników identyfikacji (analiza, diagnoza, kontrola), czasu przeznaczonego na realizację badań, kierunków i strategii doskonalenia organizacji. Identyfikacja i analiza może być wykorzystana w trakcie realizowania np. prac badawczych, takich jak: analiza przyczynowa po wystąpieniu problemu, działania prewencyjne (zapobiegawcze), wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania, wdrażanie systemów informatycznych, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, zmiany organizacyjne w trakcie realizacji fuzji i przejęć, podnoszenie wydajności stanowisk pracy, analiza obciążenia stanowisk pracy, identyfikacja wąskich gardeł w przebiegu procesu, zmniejszanie wysiłku fizycznego, optymalizacja wykorzystania parku maszynowego. Dobór optymalnego poziomu szczegółowości identyfikacji można też uzależniać od aktualnie występującego w organizacji poziomu formalizacji oraz od dostępności informacji o funkcjonowaniu procesów gospodarczych. Wybór

9 Problematyka identyfikacji procesów 67 poziomu szczegółowości powinien być dokonany na etapie definiowania celów i zakresu badań. Powinien być także uzależniony od zasobów finansowych i ludzkich, którymi dysponuje organizacja oraz od czasu przeznaczonego na realizację procesu badawczego. 5. Metody i techniki identyfikacji Istnieje wiele metod, które mogą być zastosowane do identyfikacji i opisu procesów organizacyjnych. Ich zbiór można przedstawić w formie uporządkowanego zestawienia. Ze względu na poziom szczegółowości identyfikacji procesu, charakterystyczny dla danej metody organizatorskiej szczegółowość można rozumieć jako stosunkowo płynnie zmieniającą się liczbę wyróżnionych do analizy składników badanego procesu, począwszy od najmniejszej (1 wyróżniony element procesu) do największej szczegółowości (gdzie liczba wyróżnionych składników może dążyć do nieskończoności). Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto systematykę metod analiz ze względu na szczegółowość podziału, wzorując się na trójpoziomowym układzie podejścia do analizy opisanym przez G.A. Rummlera i A.P. Bracha [2000, s ]. Wyróżnione w cytowanej pracy 3 kategorie (poziomy efektywności: organizacji, procesu, stanowiska pracy) uzupełniono o grupę metod i technik dotyczących analizy pojedynczej operacji oraz rozdzielono poziom procesu na dwie kategorie: procesu zespołowego realizowanego w jednej jednostce organizacyjnej oraz procesu zespołowego realizowanego przez różne jednostki (międzywydziałowego). Tabela 1. Klasyfikacja wybranych metod analizy procesów Poziom Operacji Stanowiska Procesu zespołowego wewnątrz jednostki Procesu zespołowego między jednostkami Organizacji Źródło: opracowanie własne. Metody np. fizjologia, psychologia pracy, analiza ruchów roboczych, analiza ruchów roboczych Gilbretha, chronometraż, filmowanie, ergonomia np. fotografia dnia roboczego, arkusz krytycznej oceny i analizy, opis stanowiska pracy, zakres obowiązków np. karta przebiegu, badanie metod pracy, mapa przebiegu procesu, dokumentacja procesu np. systemy workflow, reengineering, analiza strukturalna, mapa procesu, mapy przebiegu, procedura, dokumentacja organizacyjna, dokumentacja ISO 9000 np. znormalizowany system zarządzania jakością, reengineering, metoda ARIS, metody i techniki zarządzania strategicznego, doskonalenie struktur organizacyjnych

10 68 Przykładem zintegrowanego podejścia do analizy jest wspomagana narzędziami informatycznymi metodyka projektowania systemów zarządzania ARIS. Obejmuje ona różnorodne składniki procesów i organizacji, które należy poddać analizie, formułując powiązania i relacje oraz określając ich wpływ na efektywność organizacji. Podstawowe czynniki, które znajdują odzwierciedlenie w metodyce ARIS uwzględnione są w konstrukcji tzw. metamodelu procesu gospodarczego. Wyróżnić w nim można następujące składniki [Gabryelczyk 2006, s. 50]: cel realizowanego procesu funkcji, przepływy (zasobów organizacyjnych i technicznych, sterowania, danych, nakładów i wyników informacyjnych, nakładów i wyników rzeczowych, środków finansowych), nakłady (wejścia informacyjne, rzeczowe, finansowe, zdarzenie inicjujące, wiadomości, dane), wyniki (wyjścia informacyjne, rzeczowe, finansowe, zdarzenia wynikowe, dane), zasoby (ludzkie, techniczne, sprzęt komputerowe, oprogramowanie). Metodyka ARIS jest narzędziem przede wszystkim do wspomagania wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP (np. SAP R/3), jednakże może ona służyć jako przykład kompleksowego podejścia do zagadnienia identyfikacji procesów organizacyjnych, które pozwala na całościowe ujęcie dokumentacji i opisu procesów na różnych poziomach szczegółowości. Wybranie narzędzi identyfikacji procesu powinno być uzależnione od przyjętego poziomu szczegółowości identyfikacji i w związku z przyjętym celem i zakresem badania. Wybranie nieodpowiedniej metody lub techniki organizatorskiej może prowadzić do poniesienia kosztów nieadekwatnych do zakładanych potrzeb albo do uzyskania informacji, która nie spowoduje osiągnięcia zakładanych celów badania. Dobrym i efektywnym podejściem do identyfikacji procesów jest przechodzenie w analizie od ogółu do szczegółu. Etapy takiego postępowania można ująć w kolejnych krokach, takich jak: identyfikacja i analiza procesów na poziomie organizacji, wybór procesów kluczowych dla realizacji celów, określenie kryteriów oceny oraz pomiar procesów kluczowych, podjęcie decyzji co do konieczności dalszego prowadzenia badań lub zaprojektowanie i wdrożenie zmian w procesach na poziomie organizacji, wybór procesów międzyjednostkowych do pogłębionej identyfikacji i analizy, analiza procesów na poziomie procesów między jednostkowych, wybór grup działań kluczowych realizowanych przez zespoły między jednostkowe, określenie kryteriów oceny oraz pomiar działań w tych procesach,

11 Problematyka identyfikacji procesów 69 podjęcie decyzji co do konieczności dalszego prowadzenia badań lub zaprojektowanie i wdrożenie zmian w działaniach realizowanych między jednostkami organizacyjnymi, wybór procesów zespołowych do pogłębionej identyfikacji i analizy, analiza procesów na poziomie procesów zespołowych, wybór stanowisk i działań kluczowych realizowanych w zespołach, określenie kryteriów oceny oraz pomiar działań i stanowisk w tych procesach, podjęcie decyzji co do konieczności dalszego prowadzenia badań lub zaprojektowanie i wdrożenie zmian w działaniach realizowanych na stanowiskach w zespołach, wybór stanowisk kluczowych wpływających na sprawność realizowanych procesów, określenie kryteriów oceny oraz pomiar pracy na tych stanowiskach, podjęcie decyzji co do konieczności dalszego prowadzenia badań lub zaprojektowanie i wdrożenie zmian w wybranych stanowiskach roboczych, wybór kluczowych czynności i operacji wpływających na sprawność działań realizowanych na stanowisku pracy, określenie kryteriów oceny oraz pomiar działań i operacji, zaprojektowanie i wdrożenie zmian w realizacji wybranych działań i operacji. Poziom analizy operacji i ruchów roboczych występuje we współczesnych pracach badawczych i w praktyce zarządzania stosunkowo rzadko. Dokonania F.W. Taylora, F. Gilbretha i innych prekursorów nauk organizacji i zarządzania nie miały dobrej opinii w początkach ich stosowania. Kojarzone są one z traktowaniem człowieka jak bezdusznej maszyny, która musi wykonywać każdy ruch ze ściśle ustaloną przez kierownictwo precyzją. Pomijanie jednak tego poziomu analizy i identyfikacji przez współczesnych kierowników może prowadzić do utraty możliwości wykorzystania wszystkich możliwości pracowników. Przyjęcie założenia, że człowiek sam się nauczy wykonywać dobrze swoją pracę oraz że aktualnie stosowane metody i techniki będą zawsze skuteczne należy uznać za błąd, gdyż takie podejście wyklucza wdrożenie w organizacji zasad ciągłego doskonalenia. Usprawnianie na tym poziomie analizy może przykładowo dotyczyć pracy biurowej. Naukowe podejście do procesu analizy i identyfikacji można wykorzystać do projektowania optymalnych interfejsów użytkownika w programach komputerowych czy usprawniania sposobów porządkowania dokumentów elektronicznych. Zalecenia usprawniające prace na poziomie operacji i poziomie stanowiska pracy znajdują się w obszarze zainteresowania takich dziedzin nauki i praktyki, jak: ergonomia, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, projektowanie systemów workflow, psychologia pracy itp. Największy poziom szczegółowości (duża liczba analizowanych elementów procesu pracy) może być wykorzystany

12 70 do konstruowania baz wiedzy, instrukcji, procedur, zaleceń oraz dobrych praktyk, które po upowszechnieniu w organizacji będą pozytywnie wpływać na efektywność jej funkcjonowania. 6. Zakończenie Identyfikacja procesów realizowanych w organizacjach jest podstawowym etapem w procesie diagnozy organizacji i projektowania zmian mających na celu doskonalenie jej funkcjonowania. W artykule przyjmuje się założenie, że od poziomu szczegółowości identyfikacji zależy sprawność realizowanych działań doskonalących. W związku z tym wybór odpowiedniego poziomu szczegółowości powinien zostać poprzedzony gruntownymi analizami, niezbędnymi do podjęcia racjonalnej decyzji dotyczącej przedmiotu badań, planowanego ich czasu i kosztu, stopnia zaangażowania personelu organizacji i in. Szczegółowość identyfikacji jest uzależniona od przyjętego celu badania oraz poziomu organizacji, na którym badanie to będzie prowadzone. Implikuje ona dobór odpowiednich metod i technik organizatorskich mających służyć zbieraniu danych, które będą w trakcie badań poddawane analizie. Na podstawie tych danych wyciągane będą wnioski diagnostyczne oraz proponowane projekty udoskonalonych rozwiązań w zakresie badanych procesów. Artykuł zawiera także prezentację procedury ogólnego postępowania badawczego, która pozwala na uniknięcie problemu polegającego na przyjęciu nadmiernej szczegółowości identyfikacji procesów w początkowej fazie badań. Jej zastosowanie pozwoli konsultantom i personelowi zaangażowanemu w badania na efektywne wykorzystanie czasu pracy, a także przyczyni się do ograniczenia kosztów ich realizacji. Literatura Analiza systemowa: Podstawy i metodologia [1985], red. W. Findeisen, PWN, Warszawa. Gabryelczyk R. [2006], ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa. Kotarbiński T. [1982], Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław Łódź. Rummler G.A., Brache A.P. [2000], Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa. Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Stone R. [1970], Matematyka w naukach społecznych, PWE, Warszawa.

13 Problematyka identyfikacji procesów 71 Identifying Organisational Processes The task of identifying processes in organisations is one of the key stages of organisational improvement. It is the basis for making decisions on the development and changes in the functioning of the organisation. This stage is also one of the first steps in implementing the changes in integrated management systems based on ISO standards (9000, and others). Choosing the right level of detail in the analysis of organisational processes requires a thorough understanding of the characteristics, events and actions to be analysed. This paper proposes a model concept of the structure of the organisational processes that can be used as a template for the identification and analytical work in any organisation in any industry.

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie qod 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań qod

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Ergonomia wprowadzenie. Tomasz Poskrobko

Ergonomia wprowadzenie. Tomasz Poskrobko Ergonomia wprowadzenie Tomasz Poskrobko Ergonomia jako nauka Ergonomia wchodzi w skład grupy nauk o pracy, do której zalicza się m.in. prakseologię, organizację i zarządzanie, socjologię pracy, fizjologię

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia zarządzania jakością

Nowe narzędzia zarządzania jakością Nowe narzędzia zarządzania jakością Agnieszka Michalak 106947 Piotr Michalak 106928 Filip Najdek 106946 Co to jest? Nowe narzędzia jakości - grupa siedmiu nowych narzędzi zarządzania jakością, które mają

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi KZ_U01 Obserwacji, KZ_U01 Dokonywania interpretacji i wyjaśniania obserwacji zjawisk i zjawisk społecznych oraz procesów w zakresie wzajemnych relacji między zarządzania personelem zjawiskami społecznymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH Tadeusz Kasprowicz 1 http://sipb.sggw.pl Warszawa 2014 1. Wprowadzenie INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH Przedsięwzięcie budowlane [1, 2, 3] to splot współzależnych działań, których celem jest zaspokojenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

5,1 METODYKA ANALIZY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO

5,1 METODYKA ANALIZY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO Adam Stabryła * 1 5,1 METODYKA ANALIZY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO Wprowadzenie Rozdział stanowi propozycję ogólnej formuły analizy systemów zarządzania procesowego, ukierunkowanej na badania diagnostyczne.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami Charakter organizacji Zarządzanie procesami Modele zarządzania procesami Organizacja nastawiona na ciągłe doskonalenie Organizacja nastawiona na jednorazowe zmiany innowacyjne Zarządzanie procesami 1 2012

Bardziej szczegółowo

Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy

Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy Lp. Metody / narzędzia Informacje / objaśnienia 1 ANALIZA W tej kategorii znajdują się dokumenty,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. 1 ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI 2 ZAKRES PROJEKTU 1. Ogólna specyfika procesów zachodzących w przedsiębiorstwie 2. Opracowanie ogólnego schematu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentacja europejskich doświadczeń Grupy Miebach Logistik Sukcesywne wdrażanie kompleksowych rozwiązań Pod pojęciem zintegrowanego projektowania kryją

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów dr inż. amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol Cel przedmiotu Zapoznać się z problemami informacyjnodecyzyjnymi zarządzania organizacjami Nauczyć się wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie przedsiębiorstw : kryzys drogą do sukcesu / Maciej Kulig. Warszawa, cop Spis treści

Doskonalenie przedsiębiorstw : kryzys drogą do sukcesu / Maciej Kulig. Warszawa, cop Spis treści Doskonalenie przedsiębiorstw : kryzys drogą do sukcesu / Maciej Kulig. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa 11 Na czym polegają trudności? 11 O czym jest ta książka 14 Kilka słów o autorze 15 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH TOMASZ GZIK WPROWADZENIE 1 Dlaczego mówi się o dynamicznych procesach biznesowych? 2 Co się o nich mówi? 3 Definicje 3 Dynamiczne aspekty procesów 4 Kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Łódź, dn. 10.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/3.3/081 (POWYŻEJ 14 tys. EURO) 1. Zamawiający Firma i adres: PL Europa S.A. NIP: 725-195-02-28 Regon: 100381252 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Z R A Z R Ą Z D Ą Z D A Z N A I N E E ZM Z I M AN A Ą N Ą

Z R A Z R Ą Z D Ą Z D A Z N A I N E E ZM Z I M AN A Ą N Ą WYKŁAD 7 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI 1 1. Cykl życia organizacji i jej zmian: Zmiana jest przejściem organizacji ze stanu istniejącego do stanu innego, odmiennego. Zmiany jako następstwo cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r.

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r. System antyfraudowy w praktyce marcin zastawa wiceprezes zarządu Warszawa, 20-21 października 2006r. agenda spotkania struktura systemu zarządzania w organizacji koncepcja systemu antyfraudowego wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Badania rynku turystycznego

Badania rynku turystycznego Badania rynku turystycznego Kontakt 2 Konsultacje: Środa 8.15 9.45 Czwartek 9.30 12.30 Miejsce: Rektorat UMCS, p. 506, tel. 81-537 51 55 E-mail: rmacik@hektor.umcs.lublin.pl Witryna z materiałami dydaktycznymi:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych 2012 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 1. PROJEKT USPRAWNIENIA PROCEDUR KONSULTACJI SPOŁECZNYCH... 3 2. PROPONOWANY

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego (na podstawie: Żółtowski B. Podstawy diagnostyki maszyn, 1996) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Teoria eksperymentu: Teoria eksperymentu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Ocena wieloźródłowa od koncepcji do rezultatów badania dr Anna Bugalska Najlepsze praktyki Instytutu Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1.

Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1. Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Cele warsztatów Główne cele naszego warsztatu to: przygotowanie do samodzielnego optymalizowania procesów utrwalenie techniki

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku

Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku UCHWAŁA NR 35/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo