EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOGRAFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOGRAFIA"

Transkrypt

1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOGRAFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem Kierunek geografia o profilu ogólnoakademickim jest zgodny z misją Uczelni. Geografia jako kierunek studiów mieści się w dwóch obszarach kształcenia: nauk przyrodniczych i nauk społecznych. W kierunkowych efektach kształcenia uwzględniono wszystkie efekty z obszaru nauk przyrodniczych, jak również wszystkie efekty z obszaru nauk społecznych, które stanowią 48% ogółu kierunkowych i odpowiadają profilowi absolwenta kierunku geografia. Przedmiotem badań geografii jako nauki jest środowisko geograficzne, które obejmuje zarówno komponenty środowiska przyrodniczego jak i człowieka, który z kolei wpływa na jego funkcjonowanie poprzez rożne formy oddziaływania. Współczesne nauki geograficzne dzielą się bowiem na dwie grupy dyscyplin: geografię fizyczną oraz geografię społecznoekonomiczną. Korzystają one z odrębnych wzorców metodologicznych, pierwsza - z nauk przyrodniczych, a druga z nauk społecznych. I choć dominującym obszarem wiedzy na kierunku geografia jest obszar nauk przyrodniczych, to pole badawcze takich subdyscyplin geografii jak: geografia polityczna, geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia społeczna, geografia usług, geografia rolnictwa czy geografia przemysłu i transportu w przeważającej mierze opierają się na założeniach metodologicznych nauk społecznych. 2. Efekty kształcenia Objaśnienie oznaczeń: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności w efektach kształcenia K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia SYMBOL Efekty kształcenia dla kierunku studiów geografia Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów geografia absolwent: Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 WIEDZA rozumie specyfikę geografii, jej genezę i rozwój, a także zna jej strukturę wewnętrzną, przedmiot i metody badań; oraz zna miejsce geografii w systemie nauk i jej powiązania z innymi naukami zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii i koncepcje dotyczące zróżnicowania przestrzennego zjawisk na powierzchni Ziemi zna główne podsystemy przyrodnicze (w tym atmosfera, hydrosfera, litosfera, pedosfera i biosfera) i podsystemy społeczno-ekonomiczne (w tym antroposfera wraz ze środowiskiem społecznym i otoczeniem gospodarczym) środowiska geograficznego, ich własności i wzajemne współzależności rozumie procesy i zjawiska zachodzące w obrębie podsystemów środowiska geograficznego oraz ma wiedzę niezbędną do ich zrozumienia z zakresu innych nauk (w tym fizyki, chemii, astronomii, ekonomii i P1A_W04; P1A_W05; S1A_W01; P1A_W05; S1A_W03; P1A_W01; P1A_W04; S1A_W02; S1A_W03 P1A_W01; P1A_W03; P1A-W04; S1A_W02; S1A_W04; S1A_W05; 1

2 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_U01 K_U02 socjologii) zna zróżnicowanie powierzchni Ziemi pod względem budowy geologicznej oraz rzeźby wyjaśnia je w oparciu o znajomość procesów geologicznych i morfogenetycznych działających w przeszłości i współcześnie; zna i rozumie zróżnicowanie społeczno-kulturowe, gospodarcze i polityczne świata w kontekście różnych dróg rozwoju krajów i regionów, zachodzących procesów integracji i globalizacji oraz uwarunkowań środowiska przyrodniczego zna zróżnicowanie warunków klimatycznych Ziemi oraz ma wiedzę o przebiegu i znaczeniu procesów klimatotwórczych w różnych strefach klimatycznych ma wiedzę o procesie obiegu wody w przyrodzie i zna elementy bilansu wodnego w powiązaniu z warunkami geologicznymi, rzeźbą terenu, klimatem i szatą roślinną, a także w aspekcie działalności człowieka w kontekście deficytu wody i zagrożenia powodziowego zna właściwości gleb i czynniki warunkujące ich zróżnicowanie na Ziemi; rozumie wpływ właściwości gleby na kształtowanie się różnego typu siedlisk w zróżnicowanym środowisku geograficznym zna rozmieszczenie składników przyrodniczych środowiska geograficznego oraz prawidłowości zachodzące pomiędzy nimi (w tym relacje ekologiczne) ma wiedzę o przemianach ekosystemów w różnych skalach czasowych i przestrzennych zna rozmieszczenie, struktury i dynamikę ludności i własności sieci osadniczej w różnych skalach przestrzennych ze względu na uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przyrodnicze zna zróżnicowanie przestrzenne głównych sfer gospodarki: rolnictwa, przemysłu, usług i komunikacji oraz metody opisu, ich struktur i procesów w nich zachodzących, w powiązaniu z uwarunkowaniami przyrodniczymi i w kontekście zmian społeczno- kulturowych oraz gospodarczych, w tym globalizacji i integracji zna różne aspekty ochrony środowiska oraz podstawowe opracowania strategiczne w zakresie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze a także ich rolę w gospodarowaniu i zarządzaniu środowiskiem ma podstawową wiedzę dotyczącą gospodarki i planowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości zna podstawowe metody, narzędzia i techniki pozyskiwania, gromadzenia, weryfikacji, przetwarzania i prezentacji danych geograficznych ma wiedzę w zakresie matematyki i statystyki pozwalającą na opis i analizę zjawisk geograficznych ma podstawową wiedzę w zakresie, kartografii, topografii i systemów informacji geograficznej oraz rozumie i klasyfikuje metody prezentacji kartograficznej zna zasady obsługi sprzętu i urządzeń służących do pozyskiwania, przetwarzania informacji geograficznych z uwzględnieniem podstawowych zasad BHP zna źródła danych przestrzennych o środowisku geograficznym; ma podstawową wiedzę o ochronie własności intelektualnej jako jej twórca i odbiorca UMIEJĘTNOŚCI wybiera i stosuje różnorodne metody pozyskiwania, gromadzenia, analizy i prezentacji danych dotyczących środowiska geograficznego wykorzystuje techniki informatyczne oraz stosuje matematykę i statystykę do analizy danych; S1A_W08; P1A_W01; P1A_W04; P1A_W05; P1A_W04; S1A_W02; S1A_W03; S1A_W04; S1A_W08; S1A_W09; S1A_W05; S1A_W08 S1A_W08; P1A_W08; S1A_W02; S1A_W03; S1A_W05; P1A_W05; P1A_W07; S1A_W02; S1A_W03; S1A_W06; S1A_W08 P1A_W02; P1A_W07; P1A_W08; S1A_W07; P1A_W11; S1A_W01; S1A_W04; S1A_W05; S1A_W07; S1A_W08; S1A_W11; P1A_W06; P1A_W07; S1A_W06; P1A_W03; P1A_W06; S1A_W06; P1A_W05; P1A_W06; P1A_W07; S1A_W06; P1A_W09; P1A_W10; P1A_W10; S1A_W10; P1A_U01; P1A_U06; S1A_U02; P1A_U05; S1A_U04; 2

3 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 potrafi analizować mapy i inne opracowania graficzne oraz wykorzystuje pozyskane informacje do wykonania prezentacji wizualnych opracowuje mapy, nanosząc na nie zaobserwowane elementy środowiska geograficznego oraz procesy w nim zachodzące umie ocenić wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze i zagrożenia z tym związane oraz wykonać raport na ten temat posługuje się w obserwacjach terenowych narzędziami i instrumentami stosowanymi w pomiarach geodezyjnych i badaniach geograficznych; wykorzystuje techniki badań społecznych i inwentaryzacji terenowej w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej posługuje się terminologią geograficzną, znajduje i selekcjonuje informacje z literatury geograficznej, w języku polskim oraz w języku angielskim lub wybranym języku obcym nowożytnym formułuje i analizuje problemy dotyczące zmian środowiska geograficznego i sytuacji społeczno gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej i globalnej na podstawie różnych źródeł informacji analizuje uwarunkowania lokalizacji działalności gospodarczej oraz zmiany w strukturze gospodarki w różnych skalach przestrzennych; analizuje i opisuje wybrany region lub miejscowość w kontekście warunków środowiska geograficznego potrafi przewidywać skutki klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych oraz konsekwencje niektórych procesów ekonomicznych i społecznych przedstawia wiedzę geograficzną i osiągnięcia geografii w sposób popularny (szczególnie podczas zajęć kameralnych, lub ćwiczeń terenowych, lub praktyk pedagogicznych) umie opracować wybrany problem geograficzny w formie pisemnej w języku polskim, a także przedstawić wyniki badań w postaci prawidłowo opracowanej dokumentacji wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie służące do pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji danych o środowisku geograficznym; P1A_U03; P1A_U07; P1A_U01; P1A_U06; P1A_U07; P1A_U04; P1A_U09; S1A_U03; S1A_U05; S1A_U07; P1A_U01; P1A_U04; P1A_U06; S1A_U02; S1A_U08; P1A_U02; P1A_U11; S1A_U02; S1A_U11; P1A_U07; P1A_U08; S1A_U03; S1A_U01; S1A_U02; S1A_U03; P1A_U07; P1A_U09; S1A_U02; S1A_U07; S1A_U09; P1A_U07; S1A_U04; S1A_U08; P1A_U10; S1A_U06; S1A_U10; P1A_U01; P1A_U09; P1A_U11; S1A_U09; P1A_U01; P1A_U06; P1A_U11; K_U15 korzysta z dostępnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych P1A_U03; S1A_U02; K_U16 ma umiejętności językowe w zakresie nauk geograficznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE P1A_U12; S1A_U11; K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 wykazuje krytycyzm i ostrożność w przyjmowaniu informacji pochodzących z masowych mediów ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy geograficznej jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych, a także za realizację podjętych zadań rozumie wartość badań naukowych z punktu widzenia rozwoju cywilizacji a także wykazuje gotowość do upowszechniania tych dokonań wykazuje gotowość do działań indywidualnych i społecznych na rzecz zachowania równowagi ekologicznej i ochrony zasobów Ziemi posiada zdolność do pracy w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z podejmowanymi zadaniami dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; postępuje zgodnie z zasadami etyki; potrafi przestrzegać zasad ochrony i bezpieczeństwa własności intelektualnej P1A_K04; S1A_K04; P1A_K01; P1A_K05; P1A_K07; S1A_K01; S1A_K06; P1A_K03; P1A_K06; S1A_K03; P1A_K01; P1A_K05; S1A_K01; P1A_K01; P1A_K02; S1A_K01; S1A_K02; P1A_K02; P1A_K03; P1A_K08; S1A_K03; S1A_K04; S1A_K02; P1A_K04; P1A_K08; S1A_K04; S1A_K05; S1A_K07; 3

4 Ponadto: EFEKTY KSZTAŁCENIA związane z kwalifikacjami uprawniającymi do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody KSZTAŁCENIE REALIZOWANE FAKULTAYWNIE NA KIERUNKU geografia (studia pierwszego stopnia) Przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela przyrody odbywa się w ramach kształcenia w modułach: Moduł 1. Przygotowania w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu przyrody, realizowane na kierunku geografia, uzupełnione o wybrane treści z zakresu nauk przyrodniczych (biologii, fizyki, chemii), Moduł 2. Przygotowania w zakresie psychologiczno pedagogicznym, Moduł 3. Przygotowania w zakresie dydaktycznym. Absolwent studiów geograficznych z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody, zostanie przygotowany w zakresie teorii i praktyki procesu nauczania-uczenia się przyrody, a także metod i środków służących doskonaleniu tego procesu w szkole podstawowej. SYMBOL ME_W01 ME_W02 ME_W03 ME_W04 ME_W05 ME_W06 ME_W07 ME_W08 ME_W09 Efekty kształcenia dla Modułu Nauczycielskiego na kierunku studiów geografia związane z uprawnieniem do wykonania zawodu nauczyciela przyrody 1. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku geografia absolwent: WIEDZA posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii, chemii, biologii, fizyki środowiska przyrodniczego pozwalającą na realizację założeń podstawy programowej przedmiotu przyroda na II etapie edukacyjnym zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i dydaktyce przyrody, rozumie jej źródła, oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych ma elementarną wiedzę o miejscu dydaktyki przyrody i pedagogiki w systemie nauk, oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, w tym kształcenia przyrodniczego, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, psychologicznych i medycznych podstaw zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej, w tym edukacji przyrodniczej ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, oraz społecznym, w odniesieniu do edukacji przyrodniczej ma elementarną wiedzę dotyczącą komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w odniesieniu do uczestników procesu edukacji (uczeń, rodzic, nauczyciel) zna podstawowe koncepcje dotyczące wychowania oraz edukacji przyrodniczej, rozumie różnorodne uwarunkowania procesu nauczania - uczenia się przyrody ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących w odniesieniu Odniesienie do modułów i komponentów , , 2.2, , 2.2, , 2.2, 1 Dodatkowe efekty kształcenia związane z uprawnieniem do wykonywania zawodu nauczyciela geografii są zgodne ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 4

5 ME_W10 ME_W11 ME_W12 ME_W13 ME_W14 ME_W15 do edukacji przyrodniczej zna najważniejsze tradycje i współczesne nurty pedagogiki oraz dydaktyki przyrody, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w dydaktyce przyrody: o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych ma wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, w tym o celach edukacji przyrodniczej, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych i wychowawczych ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań związanych z procesem nauczania- uczenia się przyrody, normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności dydaktycznowychowawczej zna zasady projektowania celów i strukturyzacji treści kształcenia przyrodniczego na II etapie edukacji zna zasady i techniki kształcenia przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów przyrodniczych, zajęć terenowych i technik multimedialnych 2.1, 2.2, , 3.1, 2.2, 3.1,, 3.3 ME_W16 zna zasady kontroli i oceny osiągnięć ucznia z zakresu przyrody 3.1, ME_W17 ME_W18 ME_W19 ME_W20 posiada wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy, oraz w zakresie emisji głosu, związanych z procesem nauczania - uczenia się przyrody, a także podejmowanych działaniach wychowawczych posiada wiedzę szczegółową dotyczącą projektowania drogi rozwoju zawodowego i związanego z nim awansu dysponuje wiedzą na temat zasad i norm etycznych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela przyrody zna obowiązki dydaktyczno wychowawcze nauczyciela przyrody i specyfikę pracy szkoły UMIEJĘTNOŚCI , 2.2, 3.1, 3.3 ME_U01 ME_U02 ME_U03 ME_U04 ME_U05 ME_U06 ME_U07 ME_U08 ME_U09 objaśnia złożoność środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem komponentów chemii, fizyki i biologii środowiska potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności wychowawczo-dydaktycznej oraz procesem kształcenia potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i dydaktyki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zagadnień wychowawczo-dydaktycznych oraz związanych z nauczaniem-uczeniem się przyrody potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz ustalania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej związanej z kształceniem przyrodniczym na II etapie edukacji potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności wychowawczo-dydaktyczne, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz nowoczesnych technologii (ICT) posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, w tym i z dydaktyki przyrody; potrafi formułować wnioski, opracować i zinterpretować wyniki wykorzystując ICT potrafi spójnie i precyzyjnie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo-dydaktycznych związanych z kształceniem przyrodniczym, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki oraz innych dyscyplin posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii popierając je argumentacją w kontekście wybranych założeń teoretycznych, poglądów różnych autorów potrafi ocenić przydatność typowych metod i procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi obszarami kształcenia przyrodniczego , 2.2, 3.1, 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.1, 5

6 ME_U10 ME_U11 ME_U12 ME_U13 ME_U14 ME_U15 ME_U16 ME_U17 ME_U18 ME_U19 ME_U20 ME_K01 ME_K02 ME_K03 ME_K04 ME_K05 ME_K06 ME_K07 formalnego i nieformalnego potrafi, posługując się podstawowymi ujęciami teoretycznymi analizować, interpretować oraz projektować strategie działań pedagogicznych w zakresie kształcenia przyrodniczego potrafi zdiagnozować problem, prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań dotyczących procesu kształcenia potrafi animować prace nad rozwojem uczniów w zakresie edukacyjnym oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a także wspierać do działań na rzecz uczenia się przez całe życie potrafi pracować w zespole pełniąc różne role podejmując nowe wyzwania i zadania wykazując się umiejętnościami organizatorskimi pozwalającymi na realizacje celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań w zakresie edukacji przyrodniczej potrafi dokonać analizy własnych działań dydaktyczno-wychowawczych i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji potrafi zaplanować etapy rozwoju zawodowego i działania które prowadzą do osiągnięcia sukcesu zgodnie z zasadami i normami etycznymi zawodu nauczyciela potrafi samodzielnie projektować i realizować nowatorskie zajęcia różnego typu i dla uczniów o różnicowanych potrzebach edukacyjnych oraz dokonywać krytycznej analizy i oceny swoich zajęć projektuje zajęcia terenowe dla uczniów szkoły podstawowej, uwzględniające założenia podstawy programowej przedmiotu przyroda i specyfikę obszaru ich realizacji projektuje i realizuje zajęcia z przyrody w klasie i w terenie z zastosowaniem różnorodnych strategii i metod kształcenia potrafi samodzielnie przygotować, przeprowadzić i dokonać ewaluacji lekcji przyrody (zajęć kameralnych, laboratoryjnych i terenowych); oceniać wypowiedzi ustne i pisemne uczniów; projektować i oceniać opracowane formy testów osiągnięć ucznia dokonuje ewaluacji osiągnięć uczniów i efektywności własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość poziomu swojej wiedzy merytorycznej nauczanego przedmiotu oraz wiedzy i umiejętności z pedagogiki i dydaktyki przyrody, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonując samooceny własnych kompetencji docenia znaczenie dorobku nauk pedagogicznych oraz dydaktyki przyrody dla prawidłowej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i kształcenia przyrodniczego na II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie nauczania-uczenia się przyrody i działań wychowawczych dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania w zakresie edukacji przyrodniczej oraz pracy wychowawczo-opiekuńczej i kulturalnej wykazuje się samodzielnością w projektowaniu i realizowaniu nowatorskich zajęć edukacyjnych, w tym dla uczniów o różnicowanych potrzebach edukacyjnych dąży do budowania u uczniów emocjonalnej więzi z jego najbliższą okolicą, regionem 2.1, 3.1,, 3.3, , 2.1, 2.2, 3.1, 2.1, 2.2, 2.3,, 3.3 ME_K08 zachęca uczniów do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 3.1,, 3.3 6

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 383 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. Szczegółowe EFEKTY KSZTAŁCENIA związane z kwalifikacjami uprawniającymi

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOGRAFIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOGRAFIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOGRAFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 Kierunkowe Efekty Kształcenia zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały nr 492/05/2015 Senatu UR z dnia 28 maja 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Poziom kształcenia PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia r. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia r. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017 r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA Nazwa kierunku studiów Nazwa jednostki Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych

Efekty kształcenia. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych Załącznik do Uchwały nr 10/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r. Efekty kształcenia Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/ Kierunek: Rewalidacja uczniów ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, Efekty kształcenia dla specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Po ukończeniu studiów I stopnia kierunku Pedagogika specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna absolwent: Symbol efektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARACH KSZTAŁCENIA Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 68/2012 z dnia 14.06.2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 4 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów psychologia należy do obszaru kształcenia nauki społeczne.

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach nr 82 z dnia 26 kwietnia 2012 r EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNEK: pedagogika OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki humanistyczne i nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent ma WIEDZĘ: ogólnopedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki uniwersalnych charakterystyk dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (ustawa o ZSK) charakterystyk drugiego stopnia dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (rozporządzenie MNiSW) charakterystyk

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 350, fax. /59/ 84 01 350, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna Załącznik 3 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego

Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego II. Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki Dyscyplina: prawo i ekonomia Forma studiów: stacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU DZIENNIK PRAKTYK STUDIA PODYPLOMOWE Imię i nazwisko słuchacza Pieczątka Uczelni Pieczątka szkoły/ placówki 1 I. Dane osobowe słuchacza (praktykanta):

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta Obszar wiedzy Dziedzina Dyscyplina studia I stopnia praktyczny licencjat obszar nauk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01 Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: Załącznik do Uchwały nr 21/2016 RWNHiS z dnia 28.11.2016 r. Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/ pedagogika, socjologia, zarządzanie Kierunek: Organizacja i

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia praktyczny licencjat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 U_W17 Kierunkowe Efekty Kształcenia zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I stopnia...

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOINFORMACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOINFORMACJA Załącznik C EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOINFORMACJA poziom kształcenia profil kształcenia studia drugiego stopnia ogólnoakademicki tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister geoinformacji

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Filologia (Filologia niemiecka) Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych Dziedzina kształcenia: dziedzina nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty dla: nazwa kierunku poziom Profil Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pierwszy ogólnoakademicki Załącznik nr 44 do uchwały nr. Senatu Uniwersytetu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 445/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopień

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia.

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia. Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia W

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo