EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOGRAFIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOGRAFIA"

Transkrypt

1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOGRAFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem Kierunek geografia o profilu ogólnoakademickim jest zgodny z misją Uczelni. Geografia jako kierunek studiów mieści się w dwóch obszarach kształcenia: nauk przyrodniczych i nauk społecznych. W kierunkowych efektach kształcenia uwzględniono wszystkie efekty z obszaru nauk przyrodniczych, jak również wszystkie efekty z obszaru nauk społecznych, które stanowią 48% ogółu kierunkowych i odpowiadają profilowi absolwenta kierunku geografia. Przedmiotem badań geografii jako nauki jest środowisko geograficzne, które obejmuje zarówno komponenty środowiska przyrodniczego jak i człowieka, który z kolei wpływa na jego funkcjonowanie poprzez rożne formy oddziaływania. Współczesne nauki geograficzne dzielą się bowiem na dwie grupy dyscyplin: geografię fizyczną oraz geografię społecznoekonomiczną. Korzystają one z odrębnych wzorców metodologicznych, pierwsza - z nauk przyrodniczych, a druga z nauk społecznych. I choć dominującym obszarem wiedzy na kierunku geografia jest obszar nauk przyrodniczych, to pole badawcze takich subdyscyplin geografii jak: geografia polityczna, geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia społeczna, geografia usług, geografia rolnictwa czy geografia przemysłu i transportu w przeważającej mierze opierają się na założeniach metodologicznych nauk społecznych. 2. Efekty kształcenia Objaśnienie oznaczeń: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności w efektach kształcenia K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia SYMBOL Efekty kształcenia dla kierunku studiów geografia Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów geografia absolwent: Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 WIEDZA rozumie specyfikę geografii, jej genezę i rozwój, a także zna jej strukturę wewnętrzną, przedmiot i metody badań; oraz zna miejsce geografii w systemie nauk i jej powiązania z innymi naukami zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii i koncepcje dotyczące zróżnicowania przestrzennego zjawisk na powierzchni Ziemi zna główne podsystemy przyrodnicze (w tym atmosfera, hydrosfera, litosfera, pedosfera i biosfera) i podsystemy społeczno-ekonomiczne (w tym antroposfera wraz ze środowiskiem społecznym i otoczeniem gospodarczym) środowiska geograficznego, ich własności i wzajemne współzależności rozumie procesy i zjawiska zachodzące w obrębie podsystemów środowiska geograficznego oraz ma wiedzę niezbędną do ich zrozumienia z zakresu innych nauk (w tym fizyki, chemii, astronomii, ekonomii i P1A_W04; P1A_W05; S1A_W01; P1A_W05; S1A_W03; P1A_W01; P1A_W04; S1A_W02; S1A_W03 P1A_W01; P1A_W03; P1A-W04; S1A_W02; S1A_W04; S1A_W05; 1

2 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_U01 K_U02 socjologii) zna zróżnicowanie powierzchni Ziemi pod względem budowy geologicznej oraz rzeźby wyjaśnia je w oparciu o znajomość procesów geologicznych i morfogenetycznych działających w przeszłości i współcześnie; zna i rozumie zróżnicowanie społeczno-kulturowe, gospodarcze i polityczne świata w kontekście różnych dróg rozwoju krajów i regionów, zachodzących procesów integracji i globalizacji oraz uwarunkowań środowiska przyrodniczego zna zróżnicowanie warunków klimatycznych Ziemi oraz ma wiedzę o przebiegu i znaczeniu procesów klimatotwórczych w różnych strefach klimatycznych ma wiedzę o procesie obiegu wody w przyrodzie i zna elementy bilansu wodnego w powiązaniu z warunkami geologicznymi, rzeźbą terenu, klimatem i szatą roślinną, a także w aspekcie działalności człowieka w kontekście deficytu wody i zagrożenia powodziowego zna właściwości gleb i czynniki warunkujące ich zróżnicowanie na Ziemi; rozumie wpływ właściwości gleby na kształtowanie się różnego typu siedlisk w zróżnicowanym środowisku geograficznym zna rozmieszczenie składników przyrodniczych środowiska geograficznego oraz prawidłowości zachodzące pomiędzy nimi (w tym relacje ekologiczne) ma wiedzę o przemianach ekosystemów w różnych skalach czasowych i przestrzennych zna rozmieszczenie, struktury i dynamikę ludności i własności sieci osadniczej w różnych skalach przestrzennych ze względu na uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przyrodnicze zna zróżnicowanie przestrzenne głównych sfer gospodarki: rolnictwa, przemysłu, usług i komunikacji oraz metody opisu, ich struktur i procesów w nich zachodzących, w powiązaniu z uwarunkowaniami przyrodniczymi i w kontekście zmian społeczno- kulturowych oraz gospodarczych, w tym globalizacji i integracji zna różne aspekty ochrony środowiska oraz podstawowe opracowania strategiczne w zakresie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze a także ich rolę w gospodarowaniu i zarządzaniu środowiskiem ma podstawową wiedzę dotyczącą gospodarki i planowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości zna podstawowe metody, narzędzia i techniki pozyskiwania, gromadzenia, weryfikacji, przetwarzania i prezentacji danych geograficznych ma wiedzę w zakresie matematyki i statystyki pozwalającą na opis i analizę zjawisk geograficznych ma podstawową wiedzę w zakresie, kartografii, topografii i systemów informacji geograficznej oraz rozumie i klasyfikuje metody prezentacji kartograficznej zna zasady obsługi sprzętu i urządzeń służących do pozyskiwania, przetwarzania informacji geograficznych z uwzględnieniem podstawowych zasad BHP zna źródła danych przestrzennych o środowisku geograficznym; ma podstawową wiedzę o ochronie własności intelektualnej jako jej twórca i odbiorca UMIEJĘTNOŚCI wybiera i stosuje różnorodne metody pozyskiwania, gromadzenia, analizy i prezentacji danych dotyczących środowiska geograficznego wykorzystuje techniki informatyczne oraz stosuje matematykę i statystykę do analizy danych; S1A_W08; P1A_W01; P1A_W04; P1A_W05; P1A_W04; S1A_W02; S1A_W03; S1A_W04; S1A_W08; S1A_W09; S1A_W05; S1A_W08 S1A_W08; P1A_W08; S1A_W02; S1A_W03; S1A_W05; P1A_W05; P1A_W07; S1A_W02; S1A_W03; S1A_W06; S1A_W08 P1A_W02; P1A_W07; P1A_W08; S1A_W07; P1A_W11; S1A_W01; S1A_W04; S1A_W05; S1A_W07; S1A_W08; S1A_W11; P1A_W06; P1A_W07; S1A_W06; P1A_W03; P1A_W06; S1A_W06; P1A_W05; P1A_W06; P1A_W07; S1A_W06; P1A_W09; P1A_W10; P1A_W10; S1A_W10; P1A_U01; P1A_U06; S1A_U02; P1A_U05; S1A_U04; 2

3 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 potrafi analizować mapy i inne opracowania graficzne oraz wykorzystuje pozyskane informacje do wykonania prezentacji wizualnych opracowuje mapy, nanosząc na nie zaobserwowane elementy środowiska geograficznego oraz procesy w nim zachodzące umie ocenić wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze i zagrożenia z tym związane oraz wykonać raport na ten temat posługuje się w obserwacjach terenowych narzędziami i instrumentami stosowanymi w pomiarach geodezyjnych i badaniach geograficznych; wykorzystuje techniki badań społecznych i inwentaryzacji terenowej w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej posługuje się terminologią geograficzną, znajduje i selekcjonuje informacje z literatury geograficznej, w języku polskim oraz w języku angielskim lub wybranym języku obcym nowożytnym formułuje i analizuje problemy dotyczące zmian środowiska geograficznego i sytuacji społeczno gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej i globalnej na podstawie różnych źródeł informacji analizuje uwarunkowania lokalizacji działalności gospodarczej oraz zmiany w strukturze gospodarki w różnych skalach przestrzennych; analizuje i opisuje wybrany region lub miejscowość w kontekście warunków środowiska geograficznego potrafi przewidywać skutki klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych oraz konsekwencje niektórych procesów ekonomicznych i społecznych przedstawia wiedzę geograficzną i osiągnięcia geografii w sposób popularny (szczególnie podczas zajęć kameralnych, lub ćwiczeń terenowych, lub praktyk pedagogicznych) umie opracować wybrany problem geograficzny w formie pisemnej w języku polskim, a także przedstawić wyniki badań w postaci prawidłowo opracowanej dokumentacji wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie służące do pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji danych o środowisku geograficznym; P1A_U03; P1A_U07; P1A_U01; P1A_U06; P1A_U07; P1A_U04; P1A_U09; S1A_U03; S1A_U05; S1A_U07; P1A_U01; P1A_U04; P1A_U06; S1A_U02; S1A_U08; P1A_U02; P1A_U11; S1A_U02; S1A_U11; P1A_U07; P1A_U08; S1A_U03; S1A_U01; S1A_U02; S1A_U03; P1A_U07; P1A_U09; S1A_U02; S1A_U07; S1A_U09; P1A_U07; S1A_U04; S1A_U08; P1A_U10; S1A_U06; S1A_U10; P1A_U01; P1A_U09; P1A_U11; S1A_U09; P1A_U01; P1A_U06; P1A_U11; K_U15 korzysta z dostępnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych P1A_U03; S1A_U02; K_U16 ma umiejętności językowe w zakresie nauk geograficznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE P1A_U12; S1A_U11; K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 wykazuje krytycyzm i ostrożność w przyjmowaniu informacji pochodzących z masowych mediów ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy geograficznej jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych, a także za realizację podjętych zadań rozumie wartość badań naukowych z punktu widzenia rozwoju cywilizacji a także wykazuje gotowość do upowszechniania tych dokonań wykazuje gotowość do działań indywidualnych i społecznych na rzecz zachowania równowagi ekologicznej i ochrony zasobów Ziemi posiada zdolność do pracy w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z podejmowanymi zadaniami dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; postępuje zgodnie z zasadami etyki; potrafi przestrzegać zasad ochrony i bezpieczeństwa własności intelektualnej P1A_K04; S1A_K04; P1A_K01; P1A_K05; P1A_K07; S1A_K01; S1A_K06; P1A_K03; P1A_K06; S1A_K03; P1A_K01; P1A_K05; S1A_K01; P1A_K01; P1A_K02; S1A_K01; S1A_K02; P1A_K02; P1A_K03; P1A_K08; S1A_K03; S1A_K04; S1A_K02; P1A_K04; P1A_K08; S1A_K04; S1A_K05; S1A_K07; 3

4 Ponadto: EFEKTY KSZTAŁCENIA związane z kwalifikacjami uprawniającymi do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody KSZTAŁCENIE REALIZOWANE FAKULTAYWNIE NA KIERUNKU geografia (studia pierwszego stopnia) Przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela przyrody odbywa się w ramach kształcenia w modułach: Moduł 1. Przygotowania w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu przyrody, realizowane na kierunku geografia, uzupełnione o wybrane treści z zakresu nauk przyrodniczych (biologii, fizyki, chemii), Moduł 2. Przygotowania w zakresie psychologiczno pedagogicznym, Moduł 3. Przygotowania w zakresie dydaktycznym. Absolwent studiów geograficznych z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody, zostanie przygotowany w zakresie teorii i praktyki procesu nauczania-uczenia się przyrody, a także metod i środków służących doskonaleniu tego procesu w szkole podstawowej. SYMBOL ME_W01 ME_W02 ME_W03 ME_W04 ME_W05 ME_W06 ME_W07 ME_W08 ME_W09 Efekty kształcenia dla Modułu Nauczycielskiego na kierunku studiów geografia związane z uprawnieniem do wykonania zawodu nauczyciela przyrody 1. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku geografia absolwent: WIEDZA posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii, chemii, biologii, fizyki środowiska przyrodniczego pozwalającą na realizację założeń podstawy programowej przedmiotu przyroda na II etapie edukacyjnym zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i dydaktyce przyrody, rozumie jej źródła, oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych ma elementarną wiedzę o miejscu dydaktyki przyrody i pedagogiki w systemie nauk, oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, w tym kształcenia przyrodniczego, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, psychologicznych i medycznych podstaw zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej, w tym edukacji przyrodniczej ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, oraz społecznym, w odniesieniu do edukacji przyrodniczej ma elementarną wiedzę dotyczącą komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w odniesieniu do uczestników procesu edukacji (uczeń, rodzic, nauczyciel) zna podstawowe koncepcje dotyczące wychowania oraz edukacji przyrodniczej, rozumie różnorodne uwarunkowania procesu nauczania - uczenia się przyrody ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących w odniesieniu Odniesienie do modułów i komponentów , , 2.2, , 2.2, , 2.2, 1 Dodatkowe efekty kształcenia związane z uprawnieniem do wykonywania zawodu nauczyciela geografii są zgodne ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 4

5 ME_W10 ME_W11 ME_W12 ME_W13 ME_W14 ME_W15 do edukacji przyrodniczej zna najważniejsze tradycje i współczesne nurty pedagogiki oraz dydaktyki przyrody, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w dydaktyce przyrody: o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych ma wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, w tym o celach edukacji przyrodniczej, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych i wychowawczych ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań związanych z procesem nauczania- uczenia się przyrody, normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności dydaktycznowychowawczej zna zasady projektowania celów i strukturyzacji treści kształcenia przyrodniczego na II etapie edukacji zna zasady i techniki kształcenia przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów przyrodniczych, zajęć terenowych i technik multimedialnych 2.1, 2.2, , 3.1, 2.2, 3.1,, 3.3 ME_W16 zna zasady kontroli i oceny osiągnięć ucznia z zakresu przyrody 3.1, ME_W17 ME_W18 ME_W19 ME_W20 posiada wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy, oraz w zakresie emisji głosu, związanych z procesem nauczania - uczenia się przyrody, a także podejmowanych działaniach wychowawczych posiada wiedzę szczegółową dotyczącą projektowania drogi rozwoju zawodowego i związanego z nim awansu dysponuje wiedzą na temat zasad i norm etycznych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela przyrody zna obowiązki dydaktyczno wychowawcze nauczyciela przyrody i specyfikę pracy szkoły UMIEJĘTNOŚCI , 2.2, 3.1, 3.3 ME_U01 ME_U02 ME_U03 ME_U04 ME_U05 ME_U06 ME_U07 ME_U08 ME_U09 objaśnia złożoność środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem komponentów chemii, fizyki i biologii środowiska potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności wychowawczo-dydaktycznej oraz procesem kształcenia potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i dydaktyki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zagadnień wychowawczo-dydaktycznych oraz związanych z nauczaniem-uczeniem się przyrody potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz ustalania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej związanej z kształceniem przyrodniczym na II etapie edukacji potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności wychowawczo-dydaktyczne, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz nowoczesnych technologii (ICT) posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, w tym i z dydaktyki przyrody; potrafi formułować wnioski, opracować i zinterpretować wyniki wykorzystując ICT potrafi spójnie i precyzyjnie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo-dydaktycznych związanych z kształceniem przyrodniczym, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki oraz innych dyscyplin posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii popierając je argumentacją w kontekście wybranych założeń teoretycznych, poglądów różnych autorów potrafi ocenić przydatność typowych metod i procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi obszarami kształcenia przyrodniczego , 2.2, 3.1, 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.1, 5

6 ME_U10 ME_U11 ME_U12 ME_U13 ME_U14 ME_U15 ME_U16 ME_U17 ME_U18 ME_U19 ME_U20 ME_K01 ME_K02 ME_K03 ME_K04 ME_K05 ME_K06 ME_K07 formalnego i nieformalnego potrafi, posługując się podstawowymi ujęciami teoretycznymi analizować, interpretować oraz projektować strategie działań pedagogicznych w zakresie kształcenia przyrodniczego potrafi zdiagnozować problem, prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań dotyczących procesu kształcenia potrafi animować prace nad rozwojem uczniów w zakresie edukacyjnym oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a także wspierać do działań na rzecz uczenia się przez całe życie potrafi pracować w zespole pełniąc różne role podejmując nowe wyzwania i zadania wykazując się umiejętnościami organizatorskimi pozwalającymi na realizacje celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań w zakresie edukacji przyrodniczej potrafi dokonać analizy własnych działań dydaktyczno-wychowawczych i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji potrafi zaplanować etapy rozwoju zawodowego i działania które prowadzą do osiągnięcia sukcesu zgodnie z zasadami i normami etycznymi zawodu nauczyciela potrafi samodzielnie projektować i realizować nowatorskie zajęcia różnego typu i dla uczniów o różnicowanych potrzebach edukacyjnych oraz dokonywać krytycznej analizy i oceny swoich zajęć projektuje zajęcia terenowe dla uczniów szkoły podstawowej, uwzględniające założenia podstawy programowej przedmiotu przyroda i specyfikę obszaru ich realizacji projektuje i realizuje zajęcia z przyrody w klasie i w terenie z zastosowaniem różnorodnych strategii i metod kształcenia potrafi samodzielnie przygotować, przeprowadzić i dokonać ewaluacji lekcji przyrody (zajęć kameralnych, laboratoryjnych i terenowych); oceniać wypowiedzi ustne i pisemne uczniów; projektować i oceniać opracowane formy testów osiągnięć ucznia dokonuje ewaluacji osiągnięć uczniów i efektywności własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość poziomu swojej wiedzy merytorycznej nauczanego przedmiotu oraz wiedzy i umiejętności z pedagogiki i dydaktyki przyrody, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonując samooceny własnych kompetencji docenia znaczenie dorobku nauk pedagogicznych oraz dydaktyki przyrody dla prawidłowej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i kształcenia przyrodniczego na II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie nauczania-uczenia się przyrody i działań wychowawczych dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania w zakresie edukacji przyrodniczej oraz pracy wychowawczo-opiekuńczej i kulturalnej wykazuje się samodzielnością w projektowaniu i realizowaniu nowatorskich zajęć edukacyjnych, w tym dla uczniów o różnicowanych potrzebach edukacyjnych dąży do budowania u uczniów emocjonalnej więzi z jego najbliższą okolicą, regionem 2.1, 3.1,, 3.3, , 2.1, 2.2, 3.1, 2.1, 2.2, 2.3,, 3.3 ME_K08 zachęca uczniów do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 3.1,, 3.3 6

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 16/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dziennik Ustaw Nr 253 14781 Poz. 1521 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki iszkolnictwa Wyższego zdnia 4 listopada 2011r. (poz.1521) Załącznik nr1 WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Senatu UKSW Z dnia 26 kwietnia 2012 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Filologia poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek) Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Instytut Humanistyczny. Program studiów pedagogika

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Instytut Humanistyczny. Program studiów pedagogika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Instytut Humanistyczny Program studiów pedagogika studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2012/2013 Spis treści 1. Nazwa instytutu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH Efekty kształcenia dla kierunku Wydział nazwa kierunku studiów: poziom kształcenia: profil kształcenia: K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 symbol FILOLOGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 2. Obszar kształcenia Stosunki międzynarodowe jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early Facilitating Development

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia profil praktyczny

Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia profil praktyczny Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia profil praktyczny Załącznik nr 1 do Uchwały Uchwała NrAR001 5 -III/2013 I. Profil i cele kształcenia Główną intencją kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienia efektów do efektów obszarowych Symbol efektu

Tabela 1. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienia efektów do efektów obszarowych Symbol efektu EFEKTY KSZTAŁCENIA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE, STUDIA II STOPNIA, OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ M obszar kształcenia w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nauki

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Kierunek turystyka i rekreacja realizowany w Akademii Wychowania Fizycznego

Kierunek turystyka i rekreacja realizowany w Akademii Wychowania Fizycznego Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia profil ogólnoakademicki kierunek turystyka i Rekreacja 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

WIEDZA M1_W03 K_W01 M1_W02 K_W02

WIEDZA M1_W03 K_W01 M1_W02 K_W02 Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia I stopnia I. Profil i cele kształcenia Główną intencją kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowanie absolwenta do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektów kształcenia

Weryfikacja efektów kształcenia Weryfikacja efektów kształcenia AG_NS_I Kod KEK KEK Weryfikacja Moduł K1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole) Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Architektura krajobrazu Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych; obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; obszar

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Efekty kształcenia dla kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 675 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 189 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SPORT Wydział prowadzący kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 3 do wytycznych do projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Moduły kształcenia Moduł

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku LEŚNICTWO

Efekty kształcenia dla kierunku LEŚNICTWO Efekty kształcenia dla kierunku LEŚNICTWO Zamierzone efekty kształcenia w formie tabelarycznych odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (kierunek studiów- obszar kształcenia). Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku studiów FILOLOGIA Poziom STUDIA I STOPNIA Profil OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru. Przedmioty. Treść kierunkowego efektu kształcenia. Symbol

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru. Przedmioty. Treść kierunkowego efektu kształcenia. Symbol Pokrycie efektów kształcenia w obszarach: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; nauk społecznych; nauk przyrodniczych; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Praca Socjalna poziomu kształcenia studia pierwszego stopnia profilu ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Praca Socjalna poziomu kształcenia studia pierwszego stopnia profilu ogólnoakademicki EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Praca Socjalna poziomu kształcenia studia pierwszego stopnia profilu ogólnoakademicki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne

Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne Załącznik nr 3 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e

F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e W y ż s z a S z k o ł a K u l t u r y F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e E f e k t y k s z t a ł c e n i a dla programu kształcenia na k

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów TURYSTYKA I REKREACJA Zał. nr 10 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nazwa studiów: Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Jednostka prowadząca: Fundacja In Corpore Wyższa

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta Cele i kwalifikacje absolwenta Na studiach licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FGN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

BIULETYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM BIULETYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NR 40 październik grudzień (2011) Gorzów Wielkopolski UCHWAŁY SENATU UCHWAŁA SENATU Nr 70/000/2011 z dnia 18 października 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr... Senatu UW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Pedagogika specjalna i edukacja społeczna EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia

Uchwała Nr 29/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia Uchwała Nr 29/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem studiów I stopnia jest odpowiednie, specjalistyczne wykształcenie studenta kierunku praca socjalna:

Zasadniczym celem studiów I stopnia jest odpowiednie, specjalistyczne wykształcenie studenta kierunku praca socjalna: Ramowy Program Kształcenia dla kierunku PRACA SOCJALNA (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) 1. Nazwa kierunku studiów: Praca socjalna 2. Określenie poziomu kształcenia: I stopień 3. Określenie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA (ogólne efekty dla wszystkich dziedzin WO) obszaru nauk:

WIEDZA (ogólne efekty dla wszystkich dziedzin WO) obszaru nauk: 12.03. 2012-03-27 Dziedzina: nauki rolnicze, nauki leśne, nauki techniczne Poziom kształcenia: III stopień Forma kształcenia studia stacjonarne Opis efektów kształcenia dla dziedziny nauk rolniczych, leśnych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 1273 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 17 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 1273 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 17 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 1273 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Nauk o Ziemi. Program kształcenia na stacjonarnych studiach licencjackich GEOMONITORING

Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Nauk o Ziemi. Program kształcenia na stacjonarnych studiach licencjackich GEOMONITORING Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Nauk o Ziemi Program kształcenia na stacjonarnych studiach licencjackich GEOMONITORING Łódź 2012 Charakterystyka podstawowa programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK PEDAGOGIKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK PEDAGOGIKA Załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Konwentu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 października 2014 r. Instytut Pedagogiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Założenia ogólne: EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK

Bardziej szczegółowo