PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA II STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA II STOPNIA"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA II STOPNIA REKRUTACJA 2015/2016 Zielona Góra,

2 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka studiów Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów Opis modułów kształcenia Moduł podstawowy obowiązkowy Moduł rozszerzający, ograniczonego wyboru Moduł swobodnego wyboru oferta ogólnouczelniana lub na innym kierunku (moduł niezwiązany z kierunkiem studiów) Moduł dyplomowy Moduł specjalnościowy Moduły zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk społecznych Moduły zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych Moduły zajęć wybieralnych Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów Praktyki pedagogiczne Matryca efektów kształcenia Załącznik 1. PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Plan studiów stacjonarnych Plan studiów niestacjonarnych Załącznik 2. KATALOG PRZEDMIOTÓW Moduł podstawowy obowiązkowy Andragogika Antropologia kulturowa Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Logika Metodologia badań społecznych Metody statystyczne w pedagogice Pedagogika ogólna Pedagogika porównawcza Pedeutologia Współczesne koncepcje filozofii i etyki Współczesne problemy psychologii Współczesne problemy socjologii Wychowanie fizyczne Moduł rozszerzający ograniczonego wyboru Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym Teoria decyzji Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem Wykład monograficzny: E-learning Wykład monograficzny: Kapitał edukacyjny dziecka Wykład monograficzny: Pułapki opieki i wychowania Wykład monograficzny: Wybrane problemy psychologii stosowanej Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn

3 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem Moduł dyplomowy Seminarium dyplomowe I Seminarium magisterskie II Seminarium magisterskie III Seminarium magisterskie IV a. Moduł specjalnościowy Animacja kultury z profilem artystycznym teatr Programy dotacyjne w kulturze Promocja i reklama w kulturze Teatr I - Wprowadzenie do wiedzy i praktyki teatralnej Teatr II - metodyka pracy z grupą teatralną z realizacją etiud Teatr III Warsztat teatralno-pedagogiczny Teatr IV Animacja działań teatralnych Edukacja międzykulturowa Ruch w teatrze Teorie kultury i animacji z metodyką Wiedza o kulturze popularnej i mediach b. Moduł specjalnościowy Edukacja elementarna i edukacja medialna, Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności Diagnoza pedagogiczna Innowacje w pedagogice elementarnej metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Oświata i polityka edukacyjna Pedagogika specjalna Podstawy prawne i organizacyjne oświaty Praktyka pedagogiczna w klasach I-III Praktyka pedagogiczna w przedszkolu Profilaktyka społeczna Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Dydaktyka zajęć komputerowych w klasach IV-VI Komputer w szkole podstawowej z metodyką Pedagogika mediów z metodyką Praktyka pedagogiczna zajęć komputerowych w edukacji elementarnej Praktyka pedagogiczna zajęć komputerowych w klasach IV-VI Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych Metodyka zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Pedagogika zdolności i twórczości Praca z dzieckiem zdolnym i twórczym Praktyka pedagogiczna w placówkach pozaszkolnych c. Moduł specjalnościowy Edukacja medialna i informatyczna Bezpieczeństwo systemów i danych Kultura medialna Projekt informatyczny Projekt medialny Przekaz filmowy i telewizyjny Techniki animacji komputerowej Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Języki programowania Metody i narzędzia alfabetyzacji medialnej Multimedialny warsztat pedagoga Nowe narzędzia ICT Sieciowe aplikacje edukacyjne Architektura i operacyjne systemy komputerowe

4 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Multimedialne technologie informacyjne Podstawy edukacji medialnej Sieci komputerowe Struktury danych i elementy programowania Metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej na III i IV etapie edukacji Metodyka nauczania języków programowania Pedagogika szkolna na III i IV poziomie kształcenia Praktyka pedagogiczna I Praktyka pedagogiczna II Praktyka pedagogiczna III d. Moduł specjalnościowy Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika specjalna Poradnictwo pedagogiczne Prawne podstawy opieki Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji Współczesne problemy dzieci i młodzieży Współczesne problemy opieki i wychowania Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji e. Moduł specjalnościowy Pomoc społeczna i socjoterapia Instytucje pomocy społecznej Kierowanie zespołami ludzkimi Metodyka pracy z grupą Podstawy gerontologii Podstawy psychiatrii Podstawy socjoterapii Poradnictwo i pomoc fakultet Prawo rodzinne i opiekuńcze Profilaktyka społeczna Psychopedagogika fakultet Socjologia społeczności terytorialnej Systemy pomocy społecznej na świecie Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego Teoria i praktyka pracy socjalnej f. Moduł specjalnościowy Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym Aksjologiczne aspekty diagnozy resocjalizacyjnej Kryminologia z elementami kryminalistyki Metodyka resocjalizacji Prawne aspekty pomocy postpenitencjarnej Prawne podstawy resocjalizacji Probacja i pomoc postpenitencjarna Profilaktyka niedostosowania społecznego Psychologia sądowa Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych Trening stylu pracy w resocjalizacji

5 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/ OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Tab. 1. Ogólne wskaźniki charakteryzujące kierunek studiów Profil kształcenia studiów Wskaźniki charakteryzujące kierunek Liczba semestrów 4 Liczba punktów ECTS 120 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar/obszary kształcenia ogólnoakademicki, nie magister nauki społeczne, nauki humanistyczne Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia 1 nauki społeczne 51% nauki humanistyczne 41% inne 8% Dyscyplina (nauki lub sztuki) Dziedzina (naukowa lub artystyczna) Nazwa kierunku studiów (w języku angielskim) pedagogika dziedzina nauk społecznych pedagogy 2. SUMARYCZNE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE PROGRAM STUDIÓW Tab. 2. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów dla kierunku pedagogika studia II stopnia Opis zajęć, w ramach których student uzyskuje punkty ECTS Punkty ECTS % (N=119 2 ) Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów studia : %-59% Zajęcia z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia studia nie: %-39% 48* x Zajęcia o charakterze praktycznym, w tym zajęcia laboratoryjne, warsztatowe i projektowe 0-44** x Niezwiązane z kierunkiem studiów zajęcia ogólnouczelniane lub zajęcia na innym kierunku studiów 1 x Zajęcia z obszaru nauk humanistycznych 38 x Zajęcia z obszaru nauk społecznych 5 x Zajęcia z języka obcego 2 x Zajęcia z wychowania fizycznego 1 x Moduły zajęć wybieralnych 72 60% Moduły zajęć powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z kierunkiem studiów, służące zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenie badań naukowych % * Suma punktów ECTS przypisanych do modułu podstawowego obowiązkowego (z pominięciem przedmiotów: wychowanie fizyczne, język obcy) oraz modułu rozszerzającego, ograniczonego wyboru. ** W zależności od specjalności. 1 Dla kierunku pedagogika prowadzonego w UZ przyjęto wzorcowe efekty kształcenia określone w załączniku 1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U., nr 253, poz. 1521). 2 Całkowita liczba punktów ECTS dla kierunku pedagogika studia II stopnia wynosi 120. W obliczeniach nie został uwzględniony 1 punkt ECTS z modułu ogólnouczelnianego

6 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/ OPIS MODUŁÓW KSZTAŁCENIA Program studiów dla kierunku pedagogika studia drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego zbudowany jest z pięciu modułów kształcenia: 1) moduł podstawowy obowiązkowy, 2) moduł rozszerzający ograniczonego wyboru, 3) moduł ogólnouczelniy wybieralny, 4) moduł dyplomowy, 5) moduł specjalnościowy. Pełny wykaz przedmiotów wchodzących w skład modułów zawierają plany studiów stanowiące załącznik 1 do programu kształcenia. Załącznik 2 zawiera opis przedmiotów Moduł podstawowy obowiązkowy Moduł podstawowy obowiązkowy obejmuje 375 godzin na studiach stacjonarnych i 225 godzin na studiach niestacjonarnych, za które student może uzyskać 51 punktów ECTS. Moduł podstawowy obejmuje przedmioty z zakresu nauk podstawowych dla kierunku pedagogika oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, nauki o zdrowiu. W module tym są również zajęcia obowiązkowe z języka obcego i wychowania fizycznego. Przedmioty wchodzące w skład tego modułu są realizowane przede wszystkim w dwóch pierwszych semestrach studiów dając podstawę do kształcenia w ramach specjalności. Każdy student niezależnie od wybranej specjalności musi zaliczyć wszystkie przedmioty wchodzące w skład tego modułu. Tab. 3. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące moduł obowiązkowy Przedmiot ECTS studia studia niestacjonane Andragogika Antropologia kulturowa Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Język obcy Logika Metodologia badań społecznych Metody statystyczne w pedagogice Pedagogika ogólna Pedeutologia Współczesne problemy psychologii Współczesne problemy socjologii Współczesne koncepcje filozofii i etyki Pedagogika porównawcza Wychowanie fizyczne Razem

7 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Cele, efekty, metody kształcenia oraz sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w obrębie modułu szczegółowo określone zostały w katalogu przedmiotów przypisanych do tego modułu. Dodatkowo, przypisane do modułu zakładane efekty kształcenia znajdują się w tab Moduł rozszerzający, ograniczonego wyboru W ramach modułu rozszerzającego, ograniczonego wyboru oferowane jest w formie wykładów 9 przedmiotów (dwa wykłady po 4 punkty ECTS i siedem wykładów momograficznych po 2 punkty ECTS). Student może wybrać jeden (30 godz. na studiach stacjonarnych, 18 godz. na studiach niestacjonarnych) lub dwa przedmioty (po 15 godz. na studiach stacjonarnych, 9 godz. na studiach niestacjonarnych) przedmioty, uzyskując łącznie 4 punkty ECTS. Efekty kształcenia w tym module umożliwiają studentowi rozszerzenie wiedzy podstawowej z modułu pierwszego w tych obszarach, które go zainteresują. Oferta może być aktualizowana w każdym roku akademickim w wyniku opinii ewaluacyjnych studentów. Tab. 4. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące moduł rozszerzający, ograniczonego wyboru Przedmiot Punkty studia studia niestacjonane ECTS Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem Wykład monograficzny: E-learning Wykład monograficzny: Kapitał edukacyjny dziecka Wykład monograficzny: Pułapki opieki i wychowania Wykład momograficzny: Wybrane problemy psychologii stosowanej Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem Teoria decyzji Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym Cele, efekty, metody kształcenia oraz sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w obrębie modułu szczegółowo opisane zostały w matrycy i katalogach przedmiotów przypisanych do tego modułu. Dodatkowo, przypisane do modułu zakładane efekty kształcenia znajdują się w tab Moduł swobodnego wyboru oferta ogólnouczelniana lub na innym kierunku (moduł niezwiązany z kierunkiem studiów) Moduł swobodnego wyboru jest niezwiązany z kierunkiem studiów. W obrębie tego modułu student może zrealizować minimum 1 punkt ECTS na dowolnie wybranych zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku. Student może skorzystać z oferty przygotowanej w ramach macierzystego wydziału lub innych wydziałów. Oferta jest aktualizowana każdego roku akademickiego. Efekty kształcenia uzyskane w ramach tego modułu wykraczają poza efekty kierunkowe, poszerzając kompetencje studenta w interesującym go dowolnym obszarze. Oferta zajęć ogólnouczelnianych aktualizowana jest w każdym roku akademickim i dostępna na stronie uczelni:

8 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/ Moduł dyplomowy Moduł dyplomowy realizowany jest przez cztery semestry. Obejmuje 120 godzin seminarium na studiach stacjonarnych i 72 godziny na studiach niestacjonarnych, za które przewidziano 20 punktów ECTS. Celem modułu jest poprowadzenie studentów do samodzielnego przygotowania pracy magisterskiej. Student może wybierać prowadzącego seminarium spośród samodzielnych pracowników stanowiących minimum kadrowe na kierunku oraz zatrudnionej przez Wydział wspomagającej kadry emerytowanych profesorów. Student wybiera prowadzącego seminarium kierując się swoimi zainteresowaniami oraz obszarem badawczym promotorów. Efekty kształcenia dla modułu są opisane w matrycy i opisie przedmiotów seminarium magisterskie I-IV. Dodatkowo, przypisane do modułu zakładane efekty kształcenia znajdują się w tab Moduł specjalnościowy Moduły specjalnościowe obejmują od 330 do 605 godzin zajęć ( godzin na studiach niestacjonarnych), za które student może otrzymać 44 punkty ECTS. Student wybiera jeden z modułów i po jego zrealizowaniu uzyskuje możliwość wpisu specjalności na dyplomie ukończenia studiów. Oferowane specjalności to: animacja kultury z profilem artystycznym teatr, edukacja elementarna i edukacja medialna lub edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności, edukacja medialna i informatyczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, pomoc społeczna i socjoterapia, resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym. Specjalności edukacja elementarna i edukacja medialna, edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności oraz edukacja medialna i informatyczna prowadzą dodatkowo kształcenie przygotowujące do uzyskania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela. Tab. 5. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące moduł specjalnościowy Przedmiot ECTS studia studia niestacjonane Animacja kultury z profilem artystycznym teatr Edukacja elementarna i edukacja medialna 605 (435 1) ) 431 (261 1) ) 44 Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności 545 (435 2) ) 371 (261 2) ) 44 Edukacja medialna i informatyczna 330/330/ /198/ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Pomoc społeczna i socjoterapia Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym ) Liczba bez 170 godzin praktyk realizowanych poza UZ. Liczba bez 110 godzin praktyk realizowanych poza UZ. Deklarację studiowania na określonej specjalności student składa podejmując studia, jednak rozkład zajęć w planie umożliwia studentowi zmianę specjalności po pierwszym roku studiów

9 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Zestaw przedmiotów zróżnicowany jest w zależności od specjalności. Moduły pozwalają osiągać różne efekty kształcenia, przy czym konstrukcja programu studiów zapewnia każdemu studentowi, niezależnie od obranej specjalności, uzyskanie wszystkich efektów kształcenia przewidzianych dla kierunku. Jest to możliwe, ponieważ uzyskane przez studenta efekty kształcenia są sumą efektów uzyskania w ramach modułu podstawowego i efektów kształcenia uzyskanych w pozostałych modułach. Każda specjalność w różnym stopniu wypełnia poszczególne efekty kształcenia. Cele, szczegółowe efekty i metody kształcenia oraz sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w obrębie modułu specjalnościowego opisane zostały w matrycy (tab. 10) i katalogach przedmiotów przypisanych do modułów poszczególnych specjalności (załącznik 2) Moduły zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk społecznych Moduły zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk społecznych służące zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań wykazane zostały w tabeli 6. Tab. 6. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące moduły zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk społecznych Moduł ECTS studia studia niestacjonane N % (N=120) Moduł podstawowy obowiązkowy* % Moduł rozszerzający ogranicznego wyboru % Moduł dyplomowy % Moduł specjalnościowy** % Razem % * Z pominięciem przedmiotów: wychowanie fizyczne, język obcy, logika, współczesne koncepcje filozofi i etyki, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. ** Z pominięciem praktyk na specjalnościach edukacja elementarna oraz edukacja medialna i informatyczna Moduły zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych Tab. 7. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące moduły zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych realizowane w module podstawowy obowiązkowym Moduł Punkty ECTS studia studia niestacjonane Zajęcia z obszaru nauk społecznych Zajęcia z obszaru nauk humanistycznych Razem Program studiów na kierunku pedagogika studia drugiego stopnia spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia dotyczące liczby punktów - 9 -

10 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 ECTS, które student musi uzyskać w ramach zajęć z obszau nauk numanistycznych i nauk społecznych (Dz.U poz. 1370, 4, ust. 1, pkt. 8). Łączna liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć z wymienionych obszarów (biorąc pod uwagę tylko moduł podstawowy obowiązkowy) wynosi 46, przy czym z obszaru nauk społecznych jest to 38 punktów ECTS (co wynika z faktu, iż pedagogika jest nauką mieszczącą się w dziedzinie nauk społecznych), a z obszaru nauk humanistycznych 8 punktów ECTS Moduły zajęć wybieralnych W łącznej liczbie 120 punktów ECTS: 3 punkty ECTS (2%) student uzyskuje w ramach modułu podstawowego, na zajęciach z języka obcego), który może wybrać (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski) oraz za zajęcia z wychowania fizycznego (student wybiera dyscyplinę sportu, studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności nie realizują zajęć z wychowania fizycznego, ale mogą uczestniczyć w wykładach z zakresu kultury fizycznej i zdrowego trybu życia), 44 punkty (37%) stanowią punkty, które student zdobywa realizując moduł wybranej przez siebie specjalności, 5 punktów ECTS (4%) student uzyskuje na zajęciach w ramach modułu ograniczonego wyboru oraz swobodnego wyboru, 20 pkt ECTS (17%) student uzyskuje za zaliczenie modułu dyplomowego, który umożliwia studentowi wybór prowadzącego seminarium. Tab. 8. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące moduły zajęć wybieralnych Moduł ECTS studia studia niestacjonane N % (N=120) Zajęcia z języka obcego i wychowania fizycznego* % Moduł rozszerzający, ogranicznego wyboru % Moduł swobodnego wyboru % Moduł dyplomowy % Moduł specjalnościowy** % Razem % * W planie studiów przedmioty umieszczono w module postawowym obowiązkowym. ** Z pominięciem praktyk. Na zajęciach, które dają możliwość wyboru formy, treści, metod czy prowadzącego zajęcia student uzyskuje łącznie 72 punkty ECTS, co stanowi 60% wszystkich punktów ECTS uzyskanych w toku studiów (tab. 8). 3 Z obszaru nauk humanistycznych realizowane sa dwa przedmioty współczesne koncepcje filozofii i etyki (kod: WP-PEDD-WKF, 30 godz. studia, 18 godz., studia nie, 5 punktów ECTS) oraz logika ((kod: 08.1-WP- PEDD-LOG, 15 godz. studia, 9 godz., studia nie, 3 punkty ECTS)

11 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/ Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów Liczba punktów ECTS uzyskanych za zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego na studiach stacjonarnych wynosi od 60 do 70 punktów ECTS, co stanowi 50%-59% wszystkich punktów ECTS uzyskanych w toku kształcenia, a na studiach niestacjonanych punktówects, co z kolei stanowi 28%-39% wszystkich punktów ECTS. Różnice punktach ECTS wynikają ze specyfiki poszczególnych specjalności i przedmiotów realizowanych w ramach tych specjalności. Studenci obu form studiów (, nie) korzystają z konsultacji z prowadzącym zajęcia. Informacja o godzinach konsultacji jest dostępna w zwyczajowo przyjętym miejscu (drzwi gabinetów) oraz na stronie internetowej Wydziału. Tab. 9. Sumaryczne wskaźniki zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (bez modułu swobodnego wyboru) Moduł Punkty ECTS studia studia nie N % (N=120*) N % (N=120*) Moduł postawowy obowiązkowy 32 27% 19 16% Moduł rozszerzający, ogranicznego wyboru 2 1% 1 1% Moduł dyplomowy 9 8% 5 4% Moduł specjalnościowy % %-18% Animacja kultury z profilem artystycznym teatr Edukacja elementarna i edukacja medialna Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności Edukacja medialna i informatyczna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Pomoc społeczna i socjoterapia Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym /24/ % 18% 17% 20/20/23% 18% 18% 19% /17/ % 18% 18% 14/14/18% 11% 15% 11% * W obliczeniach nie został uwzględniony 1 punkt ECTS z modułu ogólnouczelnianego. Razem %-59% %-39% Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów kończą się zaliczeniem z oceną. W wyjątkowych przypadkach, np. wykład monograficzny możliwe jest zaliczenie bez oceny. Tryb, zasady zaliczania, egzaminowania oraz odwołania od oceny proponowanej przez prowadzącego zajęcia określa Regulamin studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdziany i egzaminy odbywają się w formie ustnej bądź pisemnej. Efekty kształcenia weryfikowane są poprzez oceny formatywne, w trakcie trwania zajęć, oraz oceny podsumowujące na ich zakończenie. Poza testami, kolokwiami, przewidziano realizację projektów, ocenę prac grupowych, udział w dyskusji, prowadzenie badań i prezentacje studenckie. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia dla konkretnych modułów/przedmiotów/form zajęć jest wskazany w ich opisie. Praca magisterska i egzamin dyplomowy stanowią sprawdzian osiągnięcia przez studenta wszystkich zakładanych efektów kształcenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowy jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz przygotowanie i pozytywna ocena pracy dyplomowej. Szczegółowe zasady dotyczące prac dyplomowych opisuje Regulamin Studiów UZ (Rozdział 7. Praca dyplomowa)

12 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Egzamin dyplomowy prowadzony jest w formie ustnej. Obejmuje ogólne zagadnienia teoretyczne z zakresu nauk pedagogicznych oraz treści zawartych w pracy magisterskiej. Student w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną powinien wykazać się umiejętnością analizy i syntezy badanych w pracy magisterskiej zjawisk, umiejętnością wnioskowania i uogólniania. O ocenie końcowej decyduje ocena z pracy magisterskiej, ocena z egzaminu i średnia ocen przebiegu studiów (Regulamin Studiów UZ, 68) Praktyki pedagogiczne Celem praktyki pedagogicznej jest nabycie doświadczenia zawodowego studentów, poprzez obserwowanie i uczestnictwo w pracy pedagogów w różnych jednostkach i instytucjach oświatowych. Praktyki przewidziane są wyłącznie w programach studiów specjalności przygotowujących do zawodu nauczyciela: edukacja medialna i informatyczna, edukacja elementarna i edukacja medialna, edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności. Praktyka odbywa się we wskazanej przez studenta placówce, z którą Wydział podpisuje umowę lub porozumienie o prowadzeniu praktyk. Opiekunem praktyki w placówce jest osoba z przygotowaniem pedagogicznym. Na każdej specjalności wyznaczony jest organizator praktyki z ramienia uczelni, który jest odpowiedzialny za: formalne przygotowanie studenta do praktyki, właściwy (dla specjalności) dobór placówek przez studentów, przygotowanie dokumentów (umowy, instrukcja praktyki) oraz zaliczenie studentowi praktyki. Student dokumentuje przebieg praktyki w dzienniczku praktyk. Ponadto dokumentem poświadczającym odbycie praktyki w określonej liczbie godzin i miejscu jest opinia z praktyki wystawiana przez opiekuna. Kserokopia opinii jest przechowywana w aktach studenta. Oryginał dokumentu zachowuje student. Oba dokumenty stanowią podstawę do zaliczenia praktyki. Wpisu do indeksu i karty zaliczeniowej dokonuje organizator praktyki z ramienia uczelni po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu praktyki i uzyskania przez studenta zakładanych efektów. Czas i miejsce odbycia praktyki są odnotowywane w suplemencie do dyplomu. Szczegółowe cele praktyki wynikające ze specyfiki specjalności i efekty kształcenia szczegółowo określone zostały w opisie przedmiotu praktyka (załącznik 2)

13 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/ MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Skrócona matryca efektów kształcenia dla programu studiów na kierunku pedagogika studia drugiego stopnia znajduje sie w tabeli 10. Szczegółowa matryca dla wszystkich efektów kształcenia i przedmiotów realizowanych w ramach studiów znajduje się w dziekanacie WPSiNoZ. Tab. 10. Skrócona matryca efeków kształcenia dla programu studiów na kierunku pedagogika studia drugiego stopnia (rok rekrutacji 2015/2016) skrócona tabela zbiorcza MODUŁ KOD EFEKTU KIERUNKOWEGO EFEKT KSZTAŁCENIA K_W01 zna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 1. Moduł podstawowy obowiązkowy 2. Moduł rozszerzający ograniczonego wyboru WIEDZA 3. Moduł dyplomowy 4a. Animacja kultury z profilem artystycznym teatr 4b. Edukacja elementarna i edukacja medialna 4c. Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności 4d. Edukacja medialna i informatyczna 4e. Pedagogika opiekuńczowychowawcza i profilaktyka 4f. Pomoc społeczna i socjoterapia 4g. Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) K_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę K_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym K_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi RAZEM

14 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych K_W08 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych K_W10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach K_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii K_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych K_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących K_W14 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów K_W15 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach K_W16 ma pogłębiona wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne oraz sposobach ich działania K_W17 ma pogłębioną, specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej specjalności K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych UMIEJĘTNOŚCI

15 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych K_U03 potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych K_U04 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych K_U05 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wąt- pliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi K_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodo- logii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki K_U07 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań K_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych K_U09 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicz- nych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych K_U10 potrafi wybrać i zastosować właściwy

16 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych K_U11 potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjnowychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie K_U12 potrafi przeprowadzić krytyczna analizę i interpretację różnych wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny stosując oryginalne podejścia i nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym K_U13 potrafi wykorzystywać specjalistyczną wiedzę do organizowania działań związanych z wybrana specjalnością. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole K_K03 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga K_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych K_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwo

17 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 ści korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych K_K06 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych K_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne K_K08 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

18 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA II STOPNIA ZAŁĄCZNIK 1. PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH REKRUTACJA 2015/2016 Zielona Góra,

19 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/ Plan studiów stacjonarnych

20 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 KIERUNEK: P E D A G O G I K A POZIOM STUDIÓW: II stopnia CZAS TRWANIA 4 semestry LP. KOD NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin ECTS P L A N S T U D I Ó W zal SEMESTR 1 S T A C J O N A R N Y C H zajęć zajęć zajęć zajęć W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S ECTS SEMESTR 2 ECTS SEMESTR 3 ECTS SEMESTR 4 zal ECTS Moduł podstawowy - obowiązkowy x x 20 x 20 x x WP-PEDD-AK Antropologia kulturowa 30 5 E/ZO E/ZO WP-PEDD-LOG Logika 15 3 ZO 15 ZO WP-PEDD-MBS Metodologia badań społecznych 30 5 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PEDO Pedagogika ogólna 30 5 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PD Pedeutologia 15 2 ZO 15 ZO WP-PEDD-WF Wychowanie fizyczne 30 1 Zal 30 Zal WP.PEDD-WPP Współczesne problemy psychologii 30 3 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-WKF Współczesne koncepcje filozofii i etyki 30 5 E 30 E WP-PEDD-PEDP Pedagogika porównawcza 30 5 E/ZO E/ZO WP-PEDD-MS Metody statystyczne w pedagogice 30 4 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-JO Język obcy 30 2 E 30 E WP-PEDD-EZPZ Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 15 2 ZO 15 ZO WP-PEDD-AD Andragogika 30 4 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-WPS Współczesne problemy socjologii 30 5 ZO/ZO ZO/ZO

21 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Moduł rozszerzający - ograniczonego wyboru** 30 4 Z 30 Zal WP-PEDD-MZPBB WP-PEDD-MBDR Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem 15 2 Zal 15 Zal Zal 15 Zal WP-PEDD-MEL Wykład monograficzny: E-learning 15 2 Zal 15 Zal WP-PEDD-MKED WP-PEDD-MPOW 14.4-WP-PEDD-MPPS WP-PEDD-MZK Wykład monograficzny: Kapitał edukacyjny dziecka Wykład monograficzny: Pułapki opieki i wychowania Wykład monograficzny: Wybrane problemy psychologii stosowanej Wykład monograficzny:zarządzanie konfliktem 15 2 Zal 15 Zal Zal 15 Zal Zal 15 Zal Zal 15 Zal WP-PEDD-TD Teoria decyzji 30 4 Zal 30 Zal WP-PEDD-PEK Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym 30 4 Zal 30 Zal 4 Moduł ogólnouczelniany - wybieralny** 15 1 Zal 15 Zal 1 Moduł dyplomowy 05.0-WP-PEDD-SM WP-PEDD-SM WP-PEDD-SM WP-PEDD-SM4 Moduł specjalnościowy ~300 godz Seminarium magisterskie I / II / III / IV Zal 30 Zal 4 30 Zal 4 30 Zal 4 30 Zal/ED Animacja kultury z profilem artystycznym - teatr Edukacja elementarna i edukacja medialna 435 1) Edukacja elementarna i w spieranie dzieci w rozw oju zdolności 435 2) Edukacja medialna i informatyczna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Pomoc społeczna i socjoterapia Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym x 15/30 30/ x x 6 15/30 15/ /90 x x x x x x x x x x x x /330/ x 0/0/ /60/30 x 6 0/0/ /45/60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 Razem w planie studiów: Animacja kultury z profilem artystycznym - teatr Edukacja elementarna i edukacja medialna 975 1) Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności 975 2) Edukacja medialna i informatyczna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Pomoc społeczna i socjoterapia Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym *W semestrze trzecim student wybiera przedmioty z oferty modułu rozszerzającego, tak aby uzyskać 4 pkt ECTS x x x /870/ x /255/ **W semestrze czwartym student wybiera przedmiot z oferty modułu ogólnouczelnianego tak, żeby uzyskać nie mniej niż 1 pkt ECTS x x x ) Liczba bez 170 godzin praktyk realizowanych poza UZ; 2) Liczba bez 110 godzin praktyk realizowanych poza UZ

22 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Moduł 1 - Animacja kultury z profilem artystycznym - teatr KIERUNEK: P E D A G O G I K A POZIOM STUDIÓW: II stopnia, CZAS TRWANIA 4 semestry LP. KOD NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin ECTS zal SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 zajęć zajęć zajęć zajęć W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K/S L/S ECTS ECTS ECTS SEMESTR 4 zal ECTS 1. Ścieżka A lub B (do wyboru) /30 30/15 6 0/15 0/15 30/ WP-PEDD-WiPT WP-PEDD-MPGT WP-PEDD-WTP Teatr 1 - Wprowadzenie do wiedzy i praktyki teatralnej Teatr 2 - Metodyka pracy z grupą teatralną z realizacją etiud Teatr 3 - Warsztat teatralnopedagogiczny 45 6 ZO 45 ZO ZO 45 ZO ZO 45 ZO WP-PEDD-PDwK Programy dotacyjne w kulturze 30 5 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-PRK Promocja i reklama w kulturze 30 6 ZO 30 ZO WP-PEDD-ADzT Teatr 4 - Animacja działań teatralnych Razem w module 05.9-WP-PEDD-EdMK Edukacja międzykulturowa 45 6 ZO/ZO ZO/ZO ZO 60 ZO x 15/30 30/ x x 6 15/30 15/ /90 x x Ścieżka A (dla kontynujących specjalność) 03.3-WP-PEDD-RwT Ruch w teatrze 30 4 ZO 30 ZO 4 Ścieżka B (dla pozostałych) 14.7-WP-PEDD-TMAK 14.7-WP-PEDD-PoKM Teorie kultury i animacji z metodyką Wiedza o kulturze popularnej i mediach 45 6 E/ZO E/ZO E/ZO E/ZO

23 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Moduł 2 - Edukacja elementarna i edukacja medialna KIERUNEK: P E D A G O G I K A POZIOM STUDIÓW: II stopnia, CZAS TRWANIA 4 semestry LP. KOD NAZWA PRZEDMIOTU WP-PEDD-TPEP Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej* zajęć zajęć zajęć zajęć W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S 45 4 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PSE Pedagogika specjalna 30 2 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-TPEW Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej* Liczba godzin ECTS zal SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR E/ZO E/ZO WP-PEDD-PMZ Pedagogika mediów z metodyką 15 2 ZO 15 ZO 2 ECTS ECTS ECTS SEMESTR 4 zal ECTS WP-PEDD-DP Diagnoza pedagogiczna* 30 3 ZO 30 ZO WP-PEDD-TPIK Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu* 30 4 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PRS Praktyka pedagogiczna w kl.i-iii 25 1 ZO 25 ZO WP-PEDD-PRP Praktyka pedagogiczna w przedszkolu* 25 1 ZO 25 ZO Wp-PEDD-KEEM Komputer w szkole podstawowej z metodyką 30 2 ZO 30 ZO WP-PEDD-DZK WP-PEDD-PRPN Dydaktyka zajęć komputerowych w klasach IV- VI Prakty ka pedgogiczna zajęć komputerow y ch w edukacji elementarnej 60 3 ZO/ZO ZO/ZO ZO 60 ZO WP-PEDD-PROS Profilaktyka społeczna* 30 2 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-PPOO Podstawy prawne i organizacyjne oświaty * 30 2 ZO 30 ZO WP-PEDD-IPE Innowacje w pedagogice elementarnej* 30 2 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-OPE Oświata i polityka edukacyjna* 30 2 ZO 30 ZO WP-PEDD-MPOW Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej* 30 2 ZO 30 ZO WP-PEDD-PRSP Prakty ka pedagogicznazajęć komputerow y ch w klasach IV-VI Razem w module 60 4 ZO 60 ZO x x x x x 12 * Przedmiot wspólny dla Edukacja elementarna i edukacja medialna oraz Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności

24 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Moduł 3 - Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności KIERUNEK: P E D A G O G I K A POZIOM STUDIÓW: II stopnia, CZAS TRWANIA 4 semestry LP. KOD WP-PEDD-TPEP Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej* zajęć zajęć zajęć zajęć W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S 45 4 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PSE Pedagogika specjalna* 30 2 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-TPEW Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej* 45 4 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PZT Pedagogika zdolności i twórczości 30 2 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-DP Diagnoza pedagogiczna* 30 3 ZO 30 ZO WP-PEDD-TPIK Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu* 30 4 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PRS Praktyka pedagogiczna w kl.i-iii* 25 1 ZO 25 ZO WP-PEDD-PRP WP-PEDD-DPDZT WP-PEDD-MZPP WP-PEDD-PDZT Praktyka pedagogiczna w przedszkolu* Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych Metodyka zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Praca z dzieckiem zdolnym i twórczym 25 1 ZO 25 ZO ZO 15 ZO ZO/ZO ZO/ZO ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-PROS Profilaktyka społeczna* 30 2 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-PPOO WP-PEDD-IPE Podstawy prawne i organizacyjne oświaty* Innowacje w pedagogice elementarnej* 30 2 ZO 30 ZO ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-OPE Oświata i polityka edukacyjna* 30 2 ZO 30 ZO WP-PEDD-MPOW WP-PEDD-PRPZT NAZWA PRZEDMIOTU Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej* Praktyka pedagogiczna w placówkach pozaszkolnych Razem w module Liczba godzin 30 2 ZO 30 ZO ZO 60 ZO x x x x x * Przedmiot wspólny dla Edukacja elementarna i edukacja medialna oraz Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności. ECTS zal SEMESTR 1 ECTS SEMESTR 2 SEMESTR 3 ECTS ECTS SEMESTR 4 zal ECTS

25 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Moduł 4 -Edukacja medialna i informatyczna KIERUNEK: P E D A G O G I K A POZIOM STUDIÓW: II stopnia, CZAS TRWANIA 4 semestry LP. KOD NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin ECTS zal SEMESTR 1 zajęć zajęć zajęć zajęć W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S ECTS SEMESTR 2 ECTS SEMESTR 3 ECTS SEMESTR 4 zal ECTS 1. Blok fakultatywny A i B i C ZO 0/0/30 60/60/30 ZO 6 0/0/30 45/45/60 ZO WP-PEDD-KM Kultura medialna 45 6 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PFT Przekaz filmowy i telewizyjny 30 4 ZO 30 ZO WP-PEDD-PRM Projekt medialny 30 4 ZO 30 ZO WP-PEDD-TIDL Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość 45 6 E/ZO E/ZO WP-PEDD-TAK Techniki animacji komputerowej 30 5 ZO 30 ZO WP-PEDD-BSD Bezpieczeństwo systemów i danych 15 2 ZO 15 ZO WP-PEDD-PI Projekt informatyczny 30 5 ZO 30 ZO x 0/0/ /60/30 x 6 0/0/ /45/60 x x x 12 Razem w module WP-PEDD-JPRJęzyki programowania 30 3 ZO 30 ZO WP-PEDD-NNI Nowe narzędzia ICT 15 2 ZO 15 ZO 2 1A Metody i narzędzia alfabetyzacji 11.3-WP-PEDD-MNA medialnej 15 1 ZO 15 ZO WP-PEDD-MMWMultimedialny warsztat pedagoga 30 4 ZO 30 ZO WP-PEDD-SAESieciowe aplikacje edukacyjne 15 2 ZO 15 ZO 2 Blok fakultatywny B Struktury danych i elementy 11.3-WP-PEDD-SDE programowania 30 3 ZO 30 ZO 3 Architektura i operacyjne systemy 11.3-WP-PEDD-AOS komputerowe 15 2 ZO 15 ZO 2 1B 05.9-WP-PEDD-PEMPodstawy edukacji medialnej 15 1 ZO 15 ZO 1 Multimedialne technologie 11.3-WP-PEDD-MTI informacyjne 30 4 ZO 30 ZO WP-PEDD-SK Sieci komputerowe 15 2 ZO 15 ZO 2 Pedagogika szkolna na III i IV 05.0-WP-PEDD-PS poziomie kształcenia Metodyka nauczania języków 05.1-WP-PEDD-MNJ programowania 1C Metodyka nauczania informatyki i 05.1-WP-PEDD-MNITtechnologii informacyjnej na III i IV etapie edukacji 60 3 ZO/ZO ZO/ZO ZO 30 ZO ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-PP1Praktyka pedagogiczna I - (30 godz.) 1 ZO ZO WP-PEDD-PP2Praktyka pedagogiczna II - (60 godz.) 2 ZO ZO 2 Blok fakultatywny A Blok fakultatywny C (kwalifilacje nauczycielskie) 05.0-WP-PEDD-PP2Praktyka pedagogiczna III - (60 godz.) 2 ZO ZO 2 Praktyka pedagogiczna I - (30 godz.) Opiekuńczo-wychowawcza - gimnazjum lub szkoła średnia. Praktyka pedagogiczna II - (60 godz.) Praktyka śródroczna - gimnazjum. Praktyka pedagogiczna III - (60 godz.) Praktyka śródroczna - szkoła średnia

26 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Moduł 5 - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka KIERUNEK: P E D A G O G I K A POZIOM STUDIÓW: II stopnia, CZAS TRWANIA 4 semestry LP. KOD NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin ECTS zal SEMESTR 1 zajęć zajęć zajęć zajęć W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S ECTS SEMESTR 2 ECTS SEMESTR 3 ECTS SEMESTR 4 zal ECTS WP-PEDD-PSP Pedagogika specjalna 45 6 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PEDR Pedagogika resocjalizacyjna 30 4 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PPO Prawne podstawy opieki 30 2 ZO 30 ZO WP-PEDD-WPO Współczesne problemy opieki i wychowania 60 8 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PORP Poradnictwo pedagogiczne 45 7 E/ZO E/ZO WP-PEDD-WPD Współczesne problemy dzieci i młodzieży WP-PEDD-PPŚF Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji WP-PEDD-WTPR Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji WO-PEDD-PPŚL Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym Razem w module 30 3 ZO 30 ZO ZO 15 ZO E/ZO E/ZO ZO/ZO ZO/ZO x x x x x

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna Załącznik 3 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 16/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU 1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE Nazwa (tytuł) modułu: Metodologiczny zaawansowany Kierunek studiów: Psychologia Specjalność/specjalizacja (jeśli dotyczy): Poziom studiów: I, II, studia jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Informacje ogólne o ukończonych studiach

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Informacje ogólne o ukończonych studiach ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 U_W17 Kierunkowe Efekty Kształcenia zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE PEDAGOGIKA. Dziedzina: nauki społeczne Dyscyplina: pedagogika

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE PEDAGOGIKA. Dziedzina: nauki społeczne Dyscyplina: pedagogika 1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012r WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE PEDAGOGIKA 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Supporting

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNEK: pedagogika OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki humanistyczne i nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent - ma pogłębioną

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki

Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY kierunek PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2012/2013 Europejski System Transferu Punktów CZĘŚĆ II.A INFORMACJE O STUDIACH 2 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARACH KSZTAŁCENIA Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim Metodologia badań pedagogicznych USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 383 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. Szczegółowe EFEKTY KSZTAŁCENIA związane z kwalifikacjami uprawniającymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early Facilitating Development

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna. 230 godz.

Praktyka pedagogiczna. 230 godz. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Praktyki pedagogiczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Teacher training USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Pedagogika Forma

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNEK: pedagogika OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki humanistyczne i nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent ma WIEDZĘ: ogólnopedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 39/2012 Senatu UKSW Z dnia 26 kwietnia 2012 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PEDD-KZL-C_pNadGenHNWY8 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOGRAFIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOGRAFIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOGRAFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów psychologia należy do obszaru kształcenia nauki społeczne.

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dziennik Ustaw Nr 253 14781 Poz. 1521 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki iszkolnictwa Wyższego zdnia 4 listopada 2011r. (poz.1521) Załącznik nr1 WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika,

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów :stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne)

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-TPEP-W_pNadGenF2378 Wydział

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

Metody terapii grupowej - opis przedmiotu

Metody terapii grupowej - opis przedmiotu Metody terapii grupowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody terapii grupowej Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-MTG-K_pNadGenHNA7E Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim w języku angielskim AwORiS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Arteterapia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE zajęcia realizowane z profilem praktycznym Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE specjalność/i:

Bardziej szczegółowo

Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym Główne założenia praktyk słuchacza GWSH: 1. Praktyki pedagogiczne są częścią

Bardziej szczegółowo

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, Efekty kształcenia dla specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Po ukończeniu studiów I stopnia kierunku Pedagogika specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna absolwent: Symbol efektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i U w B 2. Nazwa kierunku: P r a c a S o c j a l n a 3. O ferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych

Efekty kształcenia. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych Załącznik do Uchwały nr 10/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r. Efekty kształcenia Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/ Kierunek: Rewalidacja uczniów ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów

I. Część ogólna programu studiów I Część ogólna programu studiów Wstęp Studia na kierunku pedagogika umiejscowione są w obszarze nauk humanistycznych(h) i społecznych (S) Program studiów dla prowadzonej w uczelni specjalności praca kulturalno-oświatowa

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik do uchwały nr.. 213 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla autorskiego kierunku OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

WIEDZA H1P_W03 S1P_W01 H1P_W03 S1P_W01

WIEDZA H1P_W03 S1P_W01 H1P_W03 S1P_W01 Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika Specjalność: terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów: stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo