PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA II STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA II STOPNIA"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA II STOPNIA REKRUTACJA 2015/2016 Zielona Góra,

2 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka studiów Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów Opis modułów kształcenia Moduł podstawowy obowiązkowy Moduł rozszerzający, ograniczonego wyboru Moduł swobodnego wyboru oferta ogólnouczelniana lub na innym kierunku (moduł niezwiązany z kierunkiem studiów) Moduł dyplomowy Moduł specjalnościowy Moduły zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk społecznych Moduły zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych Moduły zajęć wybieralnych Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów Praktyki pedagogiczne Matryca efektów kształcenia Załącznik 1. PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Plan studiów stacjonarnych Plan studiów niestacjonarnych Załącznik 2. KATALOG PRZEDMIOTÓW Moduł podstawowy obowiązkowy Andragogika Antropologia kulturowa Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Logika Metodologia badań społecznych Metody statystyczne w pedagogice Pedagogika ogólna Pedagogika porównawcza Pedeutologia Współczesne koncepcje filozofii i etyki Współczesne problemy psychologii Współczesne problemy socjologii Wychowanie fizyczne Moduł rozszerzający ograniczonego wyboru Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym Teoria decyzji Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem Wykład monograficzny: E-learning Wykład monograficzny: Kapitał edukacyjny dziecka Wykład monograficzny: Pułapki opieki i wychowania Wykład monograficzny: Wybrane problemy psychologii stosowanej Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn

3 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem Moduł dyplomowy Seminarium dyplomowe I Seminarium magisterskie II Seminarium magisterskie III Seminarium magisterskie IV a. Moduł specjalnościowy Animacja kultury z profilem artystycznym teatr Programy dotacyjne w kulturze Promocja i reklama w kulturze Teatr I - Wprowadzenie do wiedzy i praktyki teatralnej Teatr II - metodyka pracy z grupą teatralną z realizacją etiud Teatr III Warsztat teatralno-pedagogiczny Teatr IV Animacja działań teatralnych Edukacja międzykulturowa Ruch w teatrze Teorie kultury i animacji z metodyką Wiedza o kulturze popularnej i mediach b. Moduł specjalnościowy Edukacja elementarna i edukacja medialna, Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności Diagnoza pedagogiczna Innowacje w pedagogice elementarnej metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Oświata i polityka edukacyjna Pedagogika specjalna Podstawy prawne i organizacyjne oświaty Praktyka pedagogiczna w klasach I-III Praktyka pedagogiczna w przedszkolu Profilaktyka społeczna Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Dydaktyka zajęć komputerowych w klasach IV-VI Komputer w szkole podstawowej z metodyką Pedagogika mediów z metodyką Praktyka pedagogiczna zajęć komputerowych w edukacji elementarnej Praktyka pedagogiczna zajęć komputerowych w klasach IV-VI Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych Metodyka zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Pedagogika zdolności i twórczości Praca z dzieckiem zdolnym i twórczym Praktyka pedagogiczna w placówkach pozaszkolnych c. Moduł specjalnościowy Edukacja medialna i informatyczna Bezpieczeństwo systemów i danych Kultura medialna Projekt informatyczny Projekt medialny Przekaz filmowy i telewizyjny Techniki animacji komputerowej Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Języki programowania Metody i narzędzia alfabetyzacji medialnej Multimedialny warsztat pedagoga Nowe narzędzia ICT Sieciowe aplikacje edukacyjne Architektura i operacyjne systemy komputerowe

4 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Multimedialne technologie informacyjne Podstawy edukacji medialnej Sieci komputerowe Struktury danych i elementy programowania Metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej na III i IV etapie edukacji Metodyka nauczania języków programowania Pedagogika szkolna na III i IV poziomie kształcenia Praktyka pedagogiczna I Praktyka pedagogiczna II Praktyka pedagogiczna III d. Moduł specjalnościowy Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika specjalna Poradnictwo pedagogiczne Prawne podstawy opieki Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji Współczesne problemy dzieci i młodzieży Współczesne problemy opieki i wychowania Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji e. Moduł specjalnościowy Pomoc społeczna i socjoterapia Instytucje pomocy społecznej Kierowanie zespołami ludzkimi Metodyka pracy z grupą Podstawy gerontologii Podstawy psychiatrii Podstawy socjoterapii Poradnictwo i pomoc fakultet Prawo rodzinne i opiekuńcze Profilaktyka społeczna Psychopedagogika fakultet Socjologia społeczności terytorialnej Systemy pomocy społecznej na świecie Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego Teoria i praktyka pracy socjalnej f. Moduł specjalnościowy Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym Aksjologiczne aspekty diagnozy resocjalizacyjnej Kryminologia z elementami kryminalistyki Metodyka resocjalizacji Prawne aspekty pomocy postpenitencjarnej Prawne podstawy resocjalizacji Probacja i pomoc postpenitencjarna Profilaktyka niedostosowania społecznego Psychologia sądowa Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych Trening stylu pracy w resocjalizacji

5 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/ OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Tab. 1. Ogólne wskaźniki charakteryzujące kierunek studiów Profil kształcenia studiów Wskaźniki charakteryzujące kierunek Liczba semestrów 4 Liczba punktów ECTS 120 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar/obszary kształcenia ogólnoakademicki, nie magister nauki społeczne, nauki humanistyczne Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia 1 nauki społeczne 51% nauki humanistyczne 41% inne 8% Dyscyplina (nauki lub sztuki) Dziedzina (naukowa lub artystyczna) Nazwa kierunku studiów (w języku angielskim) pedagogika dziedzina nauk społecznych pedagogy 2. SUMARYCZNE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE PROGRAM STUDIÓW Tab. 2. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów dla kierunku pedagogika studia II stopnia Opis zajęć, w ramach których student uzyskuje punkty ECTS Punkty ECTS % (N=119 2 ) Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów studia : %-59% Zajęcia z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia studia nie: %-39% 48* x Zajęcia o charakterze praktycznym, w tym zajęcia laboratoryjne, warsztatowe i projektowe 0-44** x Niezwiązane z kierunkiem studiów zajęcia ogólnouczelniane lub zajęcia na innym kierunku studiów 1 x Zajęcia z obszaru nauk humanistycznych 38 x Zajęcia z obszaru nauk społecznych 5 x Zajęcia z języka obcego 2 x Zajęcia z wychowania fizycznego 1 x Moduły zajęć wybieralnych 72 60% Moduły zajęć powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z kierunkiem studiów, służące zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenie badań naukowych % * Suma punktów ECTS przypisanych do modułu podstawowego obowiązkowego (z pominięciem przedmiotów: wychowanie fizyczne, język obcy) oraz modułu rozszerzającego, ograniczonego wyboru. ** W zależności od specjalności. 1 Dla kierunku pedagogika prowadzonego w UZ przyjęto wzorcowe efekty kształcenia określone w załączniku 1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U., nr 253, poz. 1521). 2 Całkowita liczba punktów ECTS dla kierunku pedagogika studia II stopnia wynosi 120. W obliczeniach nie został uwzględniony 1 punkt ECTS z modułu ogólnouczelnianego

6 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/ OPIS MODUŁÓW KSZTAŁCENIA Program studiów dla kierunku pedagogika studia drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego zbudowany jest z pięciu modułów kształcenia: 1) moduł podstawowy obowiązkowy, 2) moduł rozszerzający ograniczonego wyboru, 3) moduł ogólnouczelniy wybieralny, 4) moduł dyplomowy, 5) moduł specjalnościowy. Pełny wykaz przedmiotów wchodzących w skład modułów zawierają plany studiów stanowiące załącznik 1 do programu kształcenia. Załącznik 2 zawiera opis przedmiotów Moduł podstawowy obowiązkowy Moduł podstawowy obowiązkowy obejmuje 375 godzin na studiach stacjonarnych i 225 godzin na studiach niestacjonarnych, za które student może uzyskać 51 punktów ECTS. Moduł podstawowy obejmuje przedmioty z zakresu nauk podstawowych dla kierunku pedagogika oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, nauki o zdrowiu. W module tym są również zajęcia obowiązkowe z języka obcego i wychowania fizycznego. Przedmioty wchodzące w skład tego modułu są realizowane przede wszystkim w dwóch pierwszych semestrach studiów dając podstawę do kształcenia w ramach specjalności. Każdy student niezależnie od wybranej specjalności musi zaliczyć wszystkie przedmioty wchodzące w skład tego modułu. Tab. 3. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące moduł obowiązkowy Przedmiot ECTS studia studia niestacjonane Andragogika Antropologia kulturowa Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Język obcy Logika Metodologia badań społecznych Metody statystyczne w pedagogice Pedagogika ogólna Pedeutologia Współczesne problemy psychologii Współczesne problemy socjologii Współczesne koncepcje filozofii i etyki Pedagogika porównawcza Wychowanie fizyczne Razem

7 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Cele, efekty, metody kształcenia oraz sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w obrębie modułu szczegółowo określone zostały w katalogu przedmiotów przypisanych do tego modułu. Dodatkowo, przypisane do modułu zakładane efekty kształcenia znajdują się w tab Moduł rozszerzający, ograniczonego wyboru W ramach modułu rozszerzającego, ograniczonego wyboru oferowane jest w formie wykładów 9 przedmiotów (dwa wykłady po 4 punkty ECTS i siedem wykładów momograficznych po 2 punkty ECTS). Student może wybrać jeden (30 godz. na studiach stacjonarnych, 18 godz. na studiach niestacjonarnych) lub dwa przedmioty (po 15 godz. na studiach stacjonarnych, 9 godz. na studiach niestacjonarnych) przedmioty, uzyskując łącznie 4 punkty ECTS. Efekty kształcenia w tym module umożliwiają studentowi rozszerzenie wiedzy podstawowej z modułu pierwszego w tych obszarach, które go zainteresują. Oferta może być aktualizowana w każdym roku akademickim w wyniku opinii ewaluacyjnych studentów. Tab. 4. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące moduł rozszerzający, ograniczonego wyboru Przedmiot Punkty studia studia niestacjonane ECTS Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem Wykład monograficzny: E-learning Wykład monograficzny: Kapitał edukacyjny dziecka Wykład monograficzny: Pułapki opieki i wychowania Wykład momograficzny: Wybrane problemy psychologii stosowanej Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem Teoria decyzji Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym Cele, efekty, metody kształcenia oraz sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w obrębie modułu szczegółowo opisane zostały w matrycy i katalogach przedmiotów przypisanych do tego modułu. Dodatkowo, przypisane do modułu zakładane efekty kształcenia znajdują się w tab Moduł swobodnego wyboru oferta ogólnouczelniana lub na innym kierunku (moduł niezwiązany z kierunkiem studiów) Moduł swobodnego wyboru jest niezwiązany z kierunkiem studiów. W obrębie tego modułu student może zrealizować minimum 1 punkt ECTS na dowolnie wybranych zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku. Student może skorzystać z oferty przygotowanej w ramach macierzystego wydziału lub innych wydziałów. Oferta jest aktualizowana każdego roku akademickiego. Efekty kształcenia uzyskane w ramach tego modułu wykraczają poza efekty kierunkowe, poszerzając kompetencje studenta w interesującym go dowolnym obszarze. Oferta zajęć ogólnouczelnianych aktualizowana jest w każdym roku akademickim i dostępna na stronie uczelni:

8 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/ Moduł dyplomowy Moduł dyplomowy realizowany jest przez cztery semestry. Obejmuje 120 godzin seminarium na studiach stacjonarnych i 72 godziny na studiach niestacjonarnych, za które przewidziano 20 punktów ECTS. Celem modułu jest poprowadzenie studentów do samodzielnego przygotowania pracy magisterskiej. Student może wybierać prowadzącego seminarium spośród samodzielnych pracowników stanowiących minimum kadrowe na kierunku oraz zatrudnionej przez Wydział wspomagającej kadry emerytowanych profesorów. Student wybiera prowadzącego seminarium kierując się swoimi zainteresowaniami oraz obszarem badawczym promotorów. Efekty kształcenia dla modułu są opisane w matrycy i opisie przedmiotów seminarium magisterskie I-IV. Dodatkowo, przypisane do modułu zakładane efekty kształcenia znajdują się w tab Moduł specjalnościowy Moduły specjalnościowe obejmują od 330 do 605 godzin zajęć ( godzin na studiach niestacjonarnych), za które student może otrzymać 44 punkty ECTS. Student wybiera jeden z modułów i po jego zrealizowaniu uzyskuje możliwość wpisu specjalności na dyplomie ukończenia studiów. Oferowane specjalności to: animacja kultury z profilem artystycznym teatr, edukacja elementarna i edukacja medialna lub edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności, edukacja medialna i informatyczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, pomoc społeczna i socjoterapia, resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym. Specjalności edukacja elementarna i edukacja medialna, edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności oraz edukacja medialna i informatyczna prowadzą dodatkowo kształcenie przygotowujące do uzyskania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela. Tab. 5. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące moduł specjalnościowy Przedmiot ECTS studia studia niestacjonane Animacja kultury z profilem artystycznym teatr Edukacja elementarna i edukacja medialna 605 (435 1) ) 431 (261 1) ) 44 Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności 545 (435 2) ) 371 (261 2) ) 44 Edukacja medialna i informatyczna 330/330/ /198/ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Pomoc społeczna i socjoterapia Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym ) Liczba bez 170 godzin praktyk realizowanych poza UZ. Liczba bez 110 godzin praktyk realizowanych poza UZ. Deklarację studiowania na określonej specjalności student składa podejmując studia, jednak rozkład zajęć w planie umożliwia studentowi zmianę specjalności po pierwszym roku studiów

9 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Zestaw przedmiotów zróżnicowany jest w zależności od specjalności. Moduły pozwalają osiągać różne efekty kształcenia, przy czym konstrukcja programu studiów zapewnia każdemu studentowi, niezależnie od obranej specjalności, uzyskanie wszystkich efektów kształcenia przewidzianych dla kierunku. Jest to możliwe, ponieważ uzyskane przez studenta efekty kształcenia są sumą efektów uzyskania w ramach modułu podstawowego i efektów kształcenia uzyskanych w pozostałych modułach. Każda specjalność w różnym stopniu wypełnia poszczególne efekty kształcenia. Cele, szczegółowe efekty i metody kształcenia oraz sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w obrębie modułu specjalnościowego opisane zostały w matrycy (tab. 10) i katalogach przedmiotów przypisanych do modułów poszczególnych specjalności (załącznik 2) Moduły zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk społecznych Moduły zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk społecznych służące zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań wykazane zostały w tabeli 6. Tab. 6. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące moduły zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk społecznych Moduł ECTS studia studia niestacjonane N % (N=120) Moduł podstawowy obowiązkowy* % Moduł rozszerzający ogranicznego wyboru % Moduł dyplomowy % Moduł specjalnościowy** % Razem % * Z pominięciem przedmiotów: wychowanie fizyczne, język obcy, logika, współczesne koncepcje filozofi i etyki, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. ** Z pominięciem praktyk na specjalnościach edukacja elementarna oraz edukacja medialna i informatyczna Moduły zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych Tab. 7. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące moduły zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych realizowane w module podstawowy obowiązkowym Moduł Punkty ECTS studia studia niestacjonane Zajęcia z obszaru nauk społecznych Zajęcia z obszaru nauk humanistycznych Razem Program studiów na kierunku pedagogika studia drugiego stopnia spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia dotyczące liczby punktów - 9 -

10 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 ECTS, które student musi uzyskać w ramach zajęć z obszau nauk numanistycznych i nauk społecznych (Dz.U poz. 1370, 4, ust. 1, pkt. 8). Łączna liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć z wymienionych obszarów (biorąc pod uwagę tylko moduł podstawowy obowiązkowy) wynosi 46, przy czym z obszaru nauk społecznych jest to 38 punktów ECTS (co wynika z faktu, iż pedagogika jest nauką mieszczącą się w dziedzinie nauk społecznych), a z obszaru nauk humanistycznych 8 punktów ECTS Moduły zajęć wybieralnych W łącznej liczbie 120 punktów ECTS: 3 punkty ECTS (2%) student uzyskuje w ramach modułu podstawowego, na zajęciach z języka obcego), który może wybrać (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski) oraz za zajęcia z wychowania fizycznego (student wybiera dyscyplinę sportu, studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności nie realizują zajęć z wychowania fizycznego, ale mogą uczestniczyć w wykładach z zakresu kultury fizycznej i zdrowego trybu życia), 44 punkty (37%) stanowią punkty, które student zdobywa realizując moduł wybranej przez siebie specjalności, 5 punktów ECTS (4%) student uzyskuje na zajęciach w ramach modułu ograniczonego wyboru oraz swobodnego wyboru, 20 pkt ECTS (17%) student uzyskuje za zaliczenie modułu dyplomowego, który umożliwia studentowi wybór prowadzącego seminarium. Tab. 8. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące moduły zajęć wybieralnych Moduł ECTS studia studia niestacjonane N % (N=120) Zajęcia z języka obcego i wychowania fizycznego* % Moduł rozszerzający, ogranicznego wyboru % Moduł swobodnego wyboru % Moduł dyplomowy % Moduł specjalnościowy** % Razem % * W planie studiów przedmioty umieszczono w module postawowym obowiązkowym. ** Z pominięciem praktyk. Na zajęciach, które dają możliwość wyboru formy, treści, metod czy prowadzącego zajęcia student uzyskuje łącznie 72 punkty ECTS, co stanowi 60% wszystkich punktów ECTS uzyskanych w toku studiów (tab. 8). 3 Z obszaru nauk humanistycznych realizowane sa dwa przedmioty współczesne koncepcje filozofii i etyki (kod: WP-PEDD-WKF, 30 godz. studia, 18 godz., studia nie, 5 punktów ECTS) oraz logika ((kod: 08.1-WP- PEDD-LOG, 15 godz. studia, 9 godz., studia nie, 3 punkty ECTS)

11 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/ Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów Liczba punktów ECTS uzyskanych za zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego na studiach stacjonarnych wynosi od 60 do 70 punktów ECTS, co stanowi 50%-59% wszystkich punktów ECTS uzyskanych w toku kształcenia, a na studiach niestacjonanych punktówects, co z kolei stanowi 28%-39% wszystkich punktów ECTS. Różnice punktach ECTS wynikają ze specyfiki poszczególnych specjalności i przedmiotów realizowanych w ramach tych specjalności. Studenci obu form studiów (, nie) korzystają z konsultacji z prowadzącym zajęcia. Informacja o godzinach konsultacji jest dostępna w zwyczajowo przyjętym miejscu (drzwi gabinetów) oraz na stronie internetowej Wydziału. Tab. 9. Sumaryczne wskaźniki zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (bez modułu swobodnego wyboru) Moduł Punkty ECTS studia studia nie N % (N=120*) N % (N=120*) Moduł postawowy obowiązkowy 32 27% 19 16% Moduł rozszerzający, ogranicznego wyboru 2 1% 1 1% Moduł dyplomowy 9 8% 5 4% Moduł specjalnościowy % %-18% Animacja kultury z profilem artystycznym teatr Edukacja elementarna i edukacja medialna Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności Edukacja medialna i informatyczna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Pomoc społeczna i socjoterapia Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym /24/ % 18% 17% 20/20/23% 18% 18% 19% /17/ % 18% 18% 14/14/18% 11% 15% 11% * W obliczeniach nie został uwzględniony 1 punkt ECTS z modułu ogólnouczelnianego. Razem %-59% %-39% Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów kończą się zaliczeniem z oceną. W wyjątkowych przypadkach, np. wykład monograficzny możliwe jest zaliczenie bez oceny. Tryb, zasady zaliczania, egzaminowania oraz odwołania od oceny proponowanej przez prowadzącego zajęcia określa Regulamin studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdziany i egzaminy odbywają się w formie ustnej bądź pisemnej. Efekty kształcenia weryfikowane są poprzez oceny formatywne, w trakcie trwania zajęć, oraz oceny podsumowujące na ich zakończenie. Poza testami, kolokwiami, przewidziano realizację projektów, ocenę prac grupowych, udział w dyskusji, prowadzenie badań i prezentacje studenckie. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia dla konkretnych modułów/przedmiotów/form zajęć jest wskazany w ich opisie. Praca magisterska i egzamin dyplomowy stanowią sprawdzian osiągnięcia przez studenta wszystkich zakładanych efektów kształcenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowy jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz przygotowanie i pozytywna ocena pracy dyplomowej. Szczegółowe zasady dotyczące prac dyplomowych opisuje Regulamin Studiów UZ (Rozdział 7. Praca dyplomowa)

12 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Egzamin dyplomowy prowadzony jest w formie ustnej. Obejmuje ogólne zagadnienia teoretyczne z zakresu nauk pedagogicznych oraz treści zawartych w pracy magisterskiej. Student w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną powinien wykazać się umiejętnością analizy i syntezy badanych w pracy magisterskiej zjawisk, umiejętnością wnioskowania i uogólniania. O ocenie końcowej decyduje ocena z pracy magisterskiej, ocena z egzaminu i średnia ocen przebiegu studiów (Regulamin Studiów UZ, 68) Praktyki pedagogiczne Celem praktyki pedagogicznej jest nabycie doświadczenia zawodowego studentów, poprzez obserwowanie i uczestnictwo w pracy pedagogów w różnych jednostkach i instytucjach oświatowych. Praktyki przewidziane są wyłącznie w programach studiów specjalności przygotowujących do zawodu nauczyciela: edukacja medialna i informatyczna, edukacja elementarna i edukacja medialna, edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności. Praktyka odbywa się we wskazanej przez studenta placówce, z którą Wydział podpisuje umowę lub porozumienie o prowadzeniu praktyk. Opiekunem praktyki w placówce jest osoba z przygotowaniem pedagogicznym. Na każdej specjalności wyznaczony jest organizator praktyki z ramienia uczelni, który jest odpowiedzialny za: formalne przygotowanie studenta do praktyki, właściwy (dla specjalności) dobór placówek przez studentów, przygotowanie dokumentów (umowy, instrukcja praktyki) oraz zaliczenie studentowi praktyki. Student dokumentuje przebieg praktyki w dzienniczku praktyk. Ponadto dokumentem poświadczającym odbycie praktyki w określonej liczbie godzin i miejscu jest opinia z praktyki wystawiana przez opiekuna. Kserokopia opinii jest przechowywana w aktach studenta. Oryginał dokumentu zachowuje student. Oba dokumenty stanowią podstawę do zaliczenia praktyki. Wpisu do indeksu i karty zaliczeniowej dokonuje organizator praktyki z ramienia uczelni po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu praktyki i uzyskania przez studenta zakładanych efektów. Czas i miejsce odbycia praktyki są odnotowywane w suplemencie do dyplomu. Szczegółowe cele praktyki wynikające ze specyfiki specjalności i efekty kształcenia szczegółowo określone zostały w opisie przedmiotu praktyka (załącznik 2)

13 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/ MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Skrócona matryca efektów kształcenia dla programu studiów na kierunku pedagogika studia drugiego stopnia znajduje sie w tabeli 10. Szczegółowa matryca dla wszystkich efektów kształcenia i przedmiotów realizowanych w ramach studiów znajduje się w dziekanacie WPSiNoZ. Tab. 10. Skrócona matryca efeków kształcenia dla programu studiów na kierunku pedagogika studia drugiego stopnia (rok rekrutacji 2015/2016) skrócona tabela zbiorcza MODUŁ KOD EFEKTU KIERUNKOWEGO EFEKT KSZTAŁCENIA K_W01 zna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 1. Moduł podstawowy obowiązkowy 2. Moduł rozszerzający ograniczonego wyboru WIEDZA 3. Moduł dyplomowy 4a. Animacja kultury z profilem artystycznym teatr 4b. Edukacja elementarna i edukacja medialna 4c. Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności 4d. Edukacja medialna i informatyczna 4e. Pedagogika opiekuńczowychowawcza i profilaktyka 4f. Pomoc społeczna i socjoterapia 4g. Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) K_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę K_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym K_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi RAZEM

14 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych K_W08 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych K_W10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach K_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii K_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych K_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących K_W14 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów K_W15 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach K_W16 ma pogłębiona wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne oraz sposobach ich działania K_W17 ma pogłębioną, specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej specjalności K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych UMIEJĘTNOŚCI

15 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych K_U03 potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych K_U04 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych K_U05 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wąt- pliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi K_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodo- logii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki K_U07 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań K_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych K_U09 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicz- nych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych K_U10 potrafi wybrać i zastosować właściwy

16 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych K_U11 potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjnowychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie K_U12 potrafi przeprowadzić krytyczna analizę i interpretację różnych wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny stosując oryginalne podejścia i nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym K_U13 potrafi wykorzystywać specjalistyczną wiedzę do organizowania działań związanych z wybrana specjalnością. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole K_K03 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga K_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych K_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwo

17 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 ści korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych K_K06 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych K_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne K_K08 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

18 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA II STOPNIA ZAŁĄCZNIK 1. PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH REKRUTACJA 2015/2016 Zielona Góra,

19 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/ Plan studiów stacjonarnych

20 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 KIERUNEK: P E D A G O G I K A POZIOM STUDIÓW: II stopnia CZAS TRWANIA 4 semestry LP. KOD NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin ECTS P L A N S T U D I Ó W zal SEMESTR 1 S T A C J O N A R N Y C H zajęć zajęć zajęć zajęć W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S ECTS SEMESTR 2 ECTS SEMESTR 3 ECTS SEMESTR 4 zal ECTS Moduł podstawowy - obowiązkowy x x 20 x 20 x x WP-PEDD-AK Antropologia kulturowa 30 5 E/ZO E/ZO WP-PEDD-LOG Logika 15 3 ZO 15 ZO WP-PEDD-MBS Metodologia badań społecznych 30 5 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PEDO Pedagogika ogólna 30 5 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PD Pedeutologia 15 2 ZO 15 ZO WP-PEDD-WF Wychowanie fizyczne 30 1 Zal 30 Zal WP.PEDD-WPP Współczesne problemy psychologii 30 3 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-WKF Współczesne koncepcje filozofii i etyki 30 5 E 30 E WP-PEDD-PEDP Pedagogika porównawcza 30 5 E/ZO E/ZO WP-PEDD-MS Metody statystyczne w pedagogice 30 4 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-JO Język obcy 30 2 E 30 E WP-PEDD-EZPZ Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 15 2 ZO 15 ZO WP-PEDD-AD Andragogika 30 4 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-WPS Współczesne problemy socjologii 30 5 ZO/ZO ZO/ZO

21 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Moduł rozszerzający - ograniczonego wyboru** 30 4 Z 30 Zal WP-PEDD-MZPBB WP-PEDD-MBDR Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem 15 2 Zal 15 Zal Zal 15 Zal WP-PEDD-MEL Wykład monograficzny: E-learning 15 2 Zal 15 Zal WP-PEDD-MKED WP-PEDD-MPOW 14.4-WP-PEDD-MPPS WP-PEDD-MZK Wykład monograficzny: Kapitał edukacyjny dziecka Wykład monograficzny: Pułapki opieki i wychowania Wykład monograficzny: Wybrane problemy psychologii stosowanej Wykład monograficzny:zarządzanie konfliktem 15 2 Zal 15 Zal Zal 15 Zal Zal 15 Zal Zal 15 Zal WP-PEDD-TD Teoria decyzji 30 4 Zal 30 Zal WP-PEDD-PEK Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym 30 4 Zal 30 Zal 4 Moduł ogólnouczelniany - wybieralny** 15 1 Zal 15 Zal 1 Moduł dyplomowy 05.0-WP-PEDD-SM WP-PEDD-SM WP-PEDD-SM WP-PEDD-SM4 Moduł specjalnościowy ~300 godz Seminarium magisterskie I / II / III / IV Zal 30 Zal 4 30 Zal 4 30 Zal 4 30 Zal/ED Animacja kultury z profilem artystycznym - teatr Edukacja elementarna i edukacja medialna 435 1) Edukacja elementarna i w spieranie dzieci w rozw oju zdolności 435 2) Edukacja medialna i informatyczna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Pomoc społeczna i socjoterapia Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym x 15/30 30/ x x 6 15/30 15/ /90 x x x x x x x x x x x x /330/ x 0/0/ /60/30 x 6 0/0/ /45/60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 Razem w planie studiów: Animacja kultury z profilem artystycznym - teatr Edukacja elementarna i edukacja medialna 975 1) Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności 975 2) Edukacja medialna i informatyczna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Pomoc społeczna i socjoterapia Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym *W semestrze trzecim student wybiera przedmioty z oferty modułu rozszerzającego, tak aby uzyskać 4 pkt ECTS x x x /870/ x /255/ **W semestrze czwartym student wybiera przedmiot z oferty modułu ogólnouczelnianego tak, żeby uzyskać nie mniej niż 1 pkt ECTS x x x ) Liczba bez 170 godzin praktyk realizowanych poza UZ; 2) Liczba bez 110 godzin praktyk realizowanych poza UZ

22 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Moduł 1 - Animacja kultury z profilem artystycznym - teatr KIERUNEK: P E D A G O G I K A POZIOM STUDIÓW: II stopnia, CZAS TRWANIA 4 semestry LP. KOD NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin ECTS zal SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 zajęć zajęć zajęć zajęć W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K/S L/S ECTS ECTS ECTS SEMESTR 4 zal ECTS 1. Ścieżka A lub B (do wyboru) /30 30/15 6 0/15 0/15 30/ WP-PEDD-WiPT WP-PEDD-MPGT WP-PEDD-WTP Teatr 1 - Wprowadzenie do wiedzy i praktyki teatralnej Teatr 2 - Metodyka pracy z grupą teatralną z realizacją etiud Teatr 3 - Warsztat teatralnopedagogiczny 45 6 ZO 45 ZO ZO 45 ZO ZO 45 ZO WP-PEDD-PDwK Programy dotacyjne w kulturze 30 5 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-PRK Promocja i reklama w kulturze 30 6 ZO 30 ZO WP-PEDD-ADzT Teatr 4 - Animacja działań teatralnych Razem w module 05.9-WP-PEDD-EdMK Edukacja międzykulturowa 45 6 ZO/ZO ZO/ZO ZO 60 ZO x 15/30 30/ x x 6 15/30 15/ /90 x x Ścieżka A (dla kontynujących specjalność) 03.3-WP-PEDD-RwT Ruch w teatrze 30 4 ZO 30 ZO 4 Ścieżka B (dla pozostałych) 14.7-WP-PEDD-TMAK 14.7-WP-PEDD-PoKM Teorie kultury i animacji z metodyką Wiedza o kulturze popularnej i mediach 45 6 E/ZO E/ZO E/ZO E/ZO

23 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Moduł 2 - Edukacja elementarna i edukacja medialna KIERUNEK: P E D A G O G I K A POZIOM STUDIÓW: II stopnia, CZAS TRWANIA 4 semestry LP. KOD NAZWA PRZEDMIOTU WP-PEDD-TPEP Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej* zajęć zajęć zajęć zajęć W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S 45 4 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PSE Pedagogika specjalna 30 2 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-TPEW Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej* Liczba godzin ECTS zal SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR E/ZO E/ZO WP-PEDD-PMZ Pedagogika mediów z metodyką 15 2 ZO 15 ZO 2 ECTS ECTS ECTS SEMESTR 4 zal ECTS WP-PEDD-DP Diagnoza pedagogiczna* 30 3 ZO 30 ZO WP-PEDD-TPIK Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu* 30 4 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PRS Praktyka pedagogiczna w kl.i-iii 25 1 ZO 25 ZO WP-PEDD-PRP Praktyka pedagogiczna w przedszkolu* 25 1 ZO 25 ZO Wp-PEDD-KEEM Komputer w szkole podstawowej z metodyką 30 2 ZO 30 ZO WP-PEDD-DZK WP-PEDD-PRPN Dydaktyka zajęć komputerowych w klasach IV- VI Prakty ka pedgogiczna zajęć komputerow y ch w edukacji elementarnej 60 3 ZO/ZO ZO/ZO ZO 60 ZO WP-PEDD-PROS Profilaktyka społeczna* 30 2 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-PPOO Podstawy prawne i organizacyjne oświaty * 30 2 ZO 30 ZO WP-PEDD-IPE Innowacje w pedagogice elementarnej* 30 2 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-OPE Oświata i polityka edukacyjna* 30 2 ZO 30 ZO WP-PEDD-MPOW Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej* 30 2 ZO 30 ZO WP-PEDD-PRSP Prakty ka pedagogicznazajęć komputerow y ch w klasach IV-VI Razem w module 60 4 ZO 60 ZO x x x x x 12 * Przedmiot wspólny dla Edukacja elementarna i edukacja medialna oraz Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności

24 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Moduł 3 - Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności KIERUNEK: P E D A G O G I K A POZIOM STUDIÓW: II stopnia, CZAS TRWANIA 4 semestry LP. KOD WP-PEDD-TPEP Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej* zajęć zajęć zajęć zajęć W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S 45 4 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PSE Pedagogika specjalna* 30 2 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-TPEW Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej* 45 4 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PZT Pedagogika zdolności i twórczości 30 2 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-DP Diagnoza pedagogiczna* 30 3 ZO 30 ZO WP-PEDD-TPIK Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu* 30 4 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PRS Praktyka pedagogiczna w kl.i-iii* 25 1 ZO 25 ZO WP-PEDD-PRP WP-PEDD-DPDZT WP-PEDD-MZPP WP-PEDD-PDZT Praktyka pedagogiczna w przedszkolu* Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych Metodyka zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Praca z dzieckiem zdolnym i twórczym 25 1 ZO 25 ZO ZO 15 ZO ZO/ZO ZO/ZO ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-PROS Profilaktyka społeczna* 30 2 ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-PPOO WP-PEDD-IPE Podstawy prawne i organizacyjne oświaty* Innowacje w pedagogice elementarnej* 30 2 ZO 30 ZO ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-OPE Oświata i polityka edukacyjna* 30 2 ZO 30 ZO WP-PEDD-MPOW WP-PEDD-PRPZT NAZWA PRZEDMIOTU Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej* Praktyka pedagogiczna w placówkach pozaszkolnych Razem w module Liczba godzin 30 2 ZO 30 ZO ZO 60 ZO x x x x x * Przedmiot wspólny dla Edukacja elementarna i edukacja medialna oraz Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności. ECTS zal SEMESTR 1 ECTS SEMESTR 2 SEMESTR 3 ECTS ECTS SEMESTR 4 zal ECTS

25 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Moduł 4 -Edukacja medialna i informatyczna KIERUNEK: P E D A G O G I K A POZIOM STUDIÓW: II stopnia, CZAS TRWANIA 4 semestry LP. KOD NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin ECTS zal SEMESTR 1 zajęć zajęć zajęć zajęć W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S ECTS SEMESTR 2 ECTS SEMESTR 3 ECTS SEMESTR 4 zal ECTS 1. Blok fakultatywny A i B i C ZO 0/0/30 60/60/30 ZO 6 0/0/30 45/45/60 ZO WP-PEDD-KM Kultura medialna 45 6 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PFT Przekaz filmowy i telewizyjny 30 4 ZO 30 ZO WP-PEDD-PRM Projekt medialny 30 4 ZO 30 ZO WP-PEDD-TIDL Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość 45 6 E/ZO E/ZO WP-PEDD-TAK Techniki animacji komputerowej 30 5 ZO 30 ZO WP-PEDD-BSD Bezpieczeństwo systemów i danych 15 2 ZO 15 ZO WP-PEDD-PI Projekt informatyczny 30 5 ZO 30 ZO x 0/0/ /60/30 x 6 0/0/ /45/60 x x x 12 Razem w module WP-PEDD-JPRJęzyki programowania 30 3 ZO 30 ZO WP-PEDD-NNI Nowe narzędzia ICT 15 2 ZO 15 ZO 2 1A Metody i narzędzia alfabetyzacji 11.3-WP-PEDD-MNA medialnej 15 1 ZO 15 ZO WP-PEDD-MMWMultimedialny warsztat pedagoga 30 4 ZO 30 ZO WP-PEDD-SAESieciowe aplikacje edukacyjne 15 2 ZO 15 ZO 2 Blok fakultatywny B Struktury danych i elementy 11.3-WP-PEDD-SDE programowania 30 3 ZO 30 ZO 3 Architektura i operacyjne systemy 11.3-WP-PEDD-AOS komputerowe 15 2 ZO 15 ZO 2 1B 05.9-WP-PEDD-PEMPodstawy edukacji medialnej 15 1 ZO 15 ZO 1 Multimedialne technologie 11.3-WP-PEDD-MTI informacyjne 30 4 ZO 30 ZO WP-PEDD-SK Sieci komputerowe 15 2 ZO 15 ZO 2 Pedagogika szkolna na III i IV 05.0-WP-PEDD-PS poziomie kształcenia Metodyka nauczania języków 05.1-WP-PEDD-MNJ programowania 1C Metodyka nauczania informatyki i 05.1-WP-PEDD-MNITtechnologii informacyjnej na III i IV etapie edukacji 60 3 ZO/ZO ZO/ZO ZO 30 ZO ZO/ZO ZO/ZO WP-PEDD-PP1Praktyka pedagogiczna I - (30 godz.) 1 ZO ZO WP-PEDD-PP2Praktyka pedagogiczna II - (60 godz.) 2 ZO ZO 2 Blok fakultatywny A Blok fakultatywny C (kwalifilacje nauczycielskie) 05.0-WP-PEDD-PP2Praktyka pedagogiczna III - (60 godz.) 2 ZO ZO 2 Praktyka pedagogiczna I - (30 godz.) Opiekuńczo-wychowawcza - gimnazjum lub szkoła średnia. Praktyka pedagogiczna II - (60 godz.) Praktyka śródroczna - gimnazjum. Praktyka pedagogiczna III - (60 godz.) Praktyka śródroczna - szkoła średnia

26 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Moduł 5 - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka KIERUNEK: P E D A G O G I K A POZIOM STUDIÓW: II stopnia, CZAS TRWANIA 4 semestry LP. KOD NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin ECTS zal SEMESTR 1 zajęć zajęć zajęć zajęć W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S zal W Ć K L/S ECTS SEMESTR 2 ECTS SEMESTR 3 ECTS SEMESTR 4 zal ECTS WP-PEDD-PSP Pedagogika specjalna 45 6 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PEDR Pedagogika resocjalizacyjna 30 4 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PPO Prawne podstawy opieki 30 2 ZO 30 ZO WP-PEDD-WPO Współczesne problemy opieki i wychowania 60 8 E/ZO E/ZO WP-PEDD-PORP Poradnictwo pedagogiczne 45 7 E/ZO E/ZO WP-PEDD-WPD Współczesne problemy dzieci i młodzieży WP-PEDD-PPŚF Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji WP-PEDD-WTPR Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji WO-PEDD-PPŚL Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym Razem w module 30 3 ZO 30 ZO ZO 15 ZO E/ZO E/ZO ZO/ZO ZO/ZO x x x x x

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY kierunek PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów Część II.A INFORMACJE O STUDIACH II.A.1 II.A.2 Przyznawane

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Program praktyk pedagogicznych studia licencjackie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Program praktyk pedagogicznych studia licencjackie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Jolanta Pułka Program praktyk pedagogicznych studia licencjackie kierunek: pedagogika specjalności nauczycielskie: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok akademicki 2013/2014 Europejski System Transferu Punktów ECTS CZĘŚĆ II.A

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Na podstawie art. 9c ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Poziom kształcenia studia I stopnia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego 1. Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo