Oblężone przedszkola PROGRAM FERII W POWIECIE. Poseł Grzyb w Gostyniu. Siostry przejmą szpital. Minęło 45 lat wspólnej pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oblężone przedszkola PROGRAM FERII W POWIECIE. Poseł Grzyb w Gostyniu. Siostry przejmą szpital. Minęło 45 lat wspólnej pracy"

Transkrypt

1 Nr 5 (438) ISSN Cena 2,20 zł (w tym 0% VAT) 1 lutego 2008 Nr indeksu Oblężone przedszkola GOSTYÑ Co z tego, że będziemy krzyczeć? - Klamka po części zapadła i jesteśmy zmuszeni właściwie zaakceptować wschodni wariant obwodnicy Gostynia. Takie jest zdanie generalnej dyrekcji dróg i autostrad, wojewódzkiego zarządu dróg, starostwa powiatowego i gminy Piaski - mówi Marek Cichowski, radny z Gostynia. Dodaje, że interes Gostynia przestał się liczyć. - Powiedzieliśmy panu wójtowi Piasków i staroście, że skoro tak, to raczej niech nie liczą na jakąkolwiek pomoc ze strony gminy Gostyń, jeżeli chodzi o Þ nanse - stwierdza rajca. Czytaj na str. 10 ZDROWIE W gostyńskich przedszkolach kończy się właśnie nabór dzieci. W prawie wszystkich placówkach chętnych dzieci jest więcej, niż mogą one przyjąć. Zapobiegliwi rodzice bukowali miejsca już nawet rok wcześniej. Czytaj na str. 5 SPOTKANIE Z ROLNIKAMI I WŁ ADZAMI Poseł Grzyb w Gostyniu Poseł PSL Andrzej Grzyb - przewodniczący komisji Unii Europejskiej, członek komisji spraw zagranicznych, przebywał w piątek, 25 stycznia, w powiecie gostyńskim. Spotkał się z zarządem powiatu gostyńskiego, a także z władzami miasta. Później wziął udział w posiedzeniu komisji rolnictwa Rady Powiatu Gostyńskiego. Mówił o zamiarach przejęcia szpitali przez władze wojewódzkie, o przesunięciu kompetencji ze szczebla rządowego do powiatu. Poinformował rolników o próbie rozwiązania problemów na rynku trzody chlewnej. Czytaj na str. 18 PRACE ZNÓW NIE IDĄ, TAK JAK POWINNY Termin oddania pływalni zagrożony Prace na budowie gostyńskiej pływalni, zdaniem włodarzy miasta, znów nie idą tak, jak powinny. Termin oddania basenu do 20 marca, jest według burmistrzów zagrożony. - Robota nie idzie, nie jest zgodna z harmonogramem. Trzeba sobie postawić wielki znak zapytania, czy w terminie będzie to wykonane? Sytuacja robi się podobna, jak w sierpniu ubiegłego roku przyznaje burmistrz Jerzy Woźniakowski. Arkadiusz Woźniak, wiceprezes Łączpolu zapewnia, że firma dołoży wszelkich starań, żeby dochować terminu. Czytaj na str. 5 URODZINY KGW W BUŁAKOWIE Minęło 45 lat wspólnej pracy W Bułakowie, gmina Pogorzela uczczono rocznicę 45-lecia powstania koła gospodyń wiejskich. Uroczystość przepełniona była gratulacjami, podziękowaniami, kwiatami oraz prezentami. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania i tańców do samego rana. Czytaj na str. 17 PROGRAM FERII W POWIECIE Czytaj na str. 14 Co on robił w tym zębie? 620 zł za leczenie kanałowe zęba zapłaciła mieszkanka Gostynia w jednym z prywatnych gabinetów lekarskich. Zabieg nie został jeszcze zakończony. Pozostała do włożenia plomba. Inna pacjentka tego samego dentysty 2 lata temu wydała 450 zł na ząb, podczas 2 wizyt. Po powrocie do domu popłakała się. Obie twierdzą, że ceny zabiegów u znanego gostyńskiego stomatologa są zbyt wysokie, jak na warunki zarobków w tym mieście. Nie jest to tylko ich opinia. Czytaj na str. 6 PONIEC Siostry przejmą szpital Najprawdopodobniej już latem poniecki szpital przejmą w administrowanie siostry ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z ustaleniami, powiat przekaże budynki, a siostry będą dalej prowadziły placówkę. Być może gmina i powiat dołożą się do remontu obiektów w Poniecu. Czytaj na str. 15

2 2 ycie Gostynia Agraria znów na przetarg Burmistrz Gostynia, Jerzy WoŸniakowski spotka³ siê z Micha³em Prysia nym, syndykiem masy upad³oœci Fabryki Urz¹dzeñ Technicznych Agraria, sp. z o.o. Rozmawiano o przebiegu postêpowania upad³oœciowego gostyñskiej spó³ki Agraria oraz aktualnej sytuacji w tym przedsiêbiorstwie. Upad³oœæ Agrarii zosta³a og³oszona w lipcu 2002 roku. - Tocz¹ce siê postêpowania reprywatyzacyjne wiêkszoœci terenów, na których mieszcz¹ siê obiekty fabryki, ogranicza³y skutecznoœæ dzia³añ likwidacyjnych syndyka do sprzeda y ruchomoœci. Przetargi na sprzeda nieruchomoœci nie znalaz³y dot¹d zainteresowanych - informuje Jerzy WoŸniakowski. Aby pozyskaæ finanse na kontynuowanie postêpowania upad³oœciowego, syndyk wydzier awi³ obiekty i place sk³adowe nale ¹ce do Agrarii. - Uzyskane w ten sposób pieni¹dze zosta³y przeznaczone na sp³atê czêœci d³ugów. Dopiero z pocz¹tkiem roku 2007 sytuacja w³asnoœciowa Agrarii zosta³a uregulowana. Syndyk wraz z w³aœcicielami objêtych reprywatyzacj¹ gruntów staraj¹ siê o zbycie przedsiêbiorstwa w ca³oœci - mówi w³odarz Gostynia. W ubieg³ym roku og³oszono dwa przetargi za cenê oszacowan¹ przez rzeczoznawców. - Mimo e nieruchomoœæ zlokalizowana jest w stosunkowo atrakcyjnym miejscu, w s¹siedztwie linii kolejowej i drogi wojewódzkiej nr 434 Kórnik - Rawicz, stanowi¹cej atrakcyjn¹ alternatywê dla krajowej pi¹tki ³¹cz¹cej Poznañ z Wroc³awiem, adna oferta nie wp³ynê- ³a. Wkrótce og³oszony zostanie kolejny przetarg na sprzeda nieruchomoœci. Cena w porównaniu do poprzednich przetargów zostanie obni ona - informuje Jerzy WoŸniakowski. Podczas spotkania, które odby³o siê 18 stycznia burmistrz zasugerowa³ syndykowi roboczy kontakt ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiêbiorczoœci Powiatu Gostyñskiego. - Organizacja ta dobrze zna lokalne œrodowiska przedsiêbiorców, co mo e okazaæ siê pomocne w znalezieniu potencjalnego nabywcy - dodaje w³odarz. (iza) BOREK WLKP. Bez pr¹du Szkolne Ko³o Ligi Obrony Kraju w Borku Wielkopolskim oraz Urz¹d Miejski Borku Wielkopolskiego zapraszaj¹ dzieci i m³odzie z terenu boreckiej gminy do udzia³u w zajêciach rekreacyjnych i zawodach strzeleckich, organizowanych Nie spowodowa³a wielkich zniszczeñ wichura szalej¹ca z soboty na niedzielê. - Powa - niejsze mia³y miejsce w karolewskim parku, gdzie wiatr powali³ cztery drzewa - poinformowa³ Grzegorz Marsza³ek, komendant miejsko-gminny boreckiego oddzia³u Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych. - Wprawdzie dodar³y do nas sygna³y o zniszczonych dachach w gospodarstwach kilku rolników, ale oficjalnych zg³oszeñ w tej sprawie dot¹d nie by³o - doda³. Wszystkim dokuczy³ natomiast brak pr¹du. Z g³ówn¹ awari¹ uporano siê w kilka godzin. Znacznie d³u ej, ponad pó³ doby, czekali na w³¹czenie pr¹du mieszkañcy czêœci Borku, Karolewa i miejscowoœci po³o onych w po³udniowym sektorze boreckiej gminy. (C.W.) GOSTYÑ Posprz¹taj¹ ulice BOREK WLKP. Firm¹, która bêdzie odpowiadaæ w gminie Gostyñ m.in. za sprz¹tanie ulic, chodników, placów, opró nianie koszy ulicznych jest Miejski Zak³ad Oczyszczania. Ofertê do przetargu o zadanie zg³osi³ tylko ten jeden zak³ad. MZO zobowi¹za- ³o siê do opró niania koszy ulicznych, utrzymania w czystoœci ulic i placów w mieœcie, sprz¹tania przystanków komunikacji w gminie, opró niania pojemników s³u ¹cych do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy, opró niania koszy i kontenera na targowisku miejskim przy ul. Nowe Wrota, opró niania kontenera w podwórzu ratusza, monitorowania i utrzymanie czystoœci na ulicach: 1 Maja, Kolejowa, Powstañców Wlkp. (na odcinku od skrzy owania z ul. ¹cznikow¹ do skrzy owania z ul. Kolejow¹), Wroc³awska (na odcinku od Ronda Solidarnoœci do skrzy owania z ul. 1 Maja) oraz na Rynku. Rycza³t za ca³oœæ zamówienia wynosi ,20 z³. (iza) Zaproszenie na strzelanie w ramach akcji Zima z LOKiem, które odbêd¹ siê w dniach (godz ) na Strzelnicy Sportowej Szko³y Podstawowej im. W³adys³awa Jagie³³y w Borku Wielkopolskim. (C.W.) OG OSZENIA Z WOKANDY S¹d Rejonowy w Gostyniu - S¹d Grodzki w Gostyniu zawiadamia, e prawomocnym wyrokiem z dnia 16 listopada 2007 roku - skazano: MARCINA PIOTRA EITNERA s. Jacka i Haliny ur. 23 sierpnia 1973 roku, zam. Gostyñ, ul. Graniczna nr 2/2 za to, e: w dniu 15 listopada 2007 roku w Gostyniu, pow. gostyñskiego, kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeÿwoœci (1,80 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), tj. za przestêpstwo z art. 178 a 2 kk: - 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci, - zakaz prowadzenia pojazdów rowerowych oraz wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 5 lat, - podanie wyroku do publicznej wiadomoœci. S¹d Rejonowy w Gostyniu Wydzia³ II Karny zawiadamia, e prawomocnym wyrokiem z dnia 8 stycznia 2008 roku skazano: KRZYSZTOFA MARCZAKA (MARCZAK) s. Stanis³awa i Jadwigi zd. Brzozowska, ur. 11 grudnia 1974 roku w Koszalinie, obecnie zam. Koszalin, ul. Spó³dzielcza 3 G/14, za to, e: w dniu 4 czerwca 2006 roku w Gostyniu w woj. wielkopolskim na ulicy Towarowej kierowa³ samochodem ciê arowym marki MAN o nr rej. GD z naczep¹ o nr rej. ZKO P050 w stanie nietrzeÿwoœci (0,78 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), nie stosuj¹c siê przy tym do orzeczonego wyrokiem X K. 901/05 S¹du Rejonowego w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2005 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych tj. o przestêpstwo z art. 178 a 1 kk i art. 244 kk w zw. z art kk na karê: - 10 (dziesiêciu) miesiêcy pozbawienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 3 (trzech) tytu³em próby, - grzywna w wysokoœci 100 (stu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ 1 (jednej) stawki na kwotê 15,- z³ - zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 4 (czterech), - podanie wyroku do publicznej wiadomoœci. S¹d Rejonowy w Gostyniu - S¹d Grodzki w Gostyniu zawiadamia, e prawomocnym wyrokiem z dnia 8 stycznia 2008 roku skazano: MARIANA WALKOWIAKA s. Stanis³awa i Marianny, ur. 05 wrzeœnia 1954 roku, zam. Grabówiec 44 b, za to, e: w dniu 5 listopada 2007 roku na drodze publicznej pomiêdzy miejscowoœciami Oporowo - Grabówiec naruszy³ zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym w ten sposób, e kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeÿwoœci w I próbie 0,64 mg/l tj. 1,34 promila, w II próbie 0,54 mg/l tj. 1,13 promila, w III próbie 0,56 mg/l tj. 1,17 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. za przestêpstwo z art. 178 a 2 kk na karê: stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10,- z³ - zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów rowerowych i pojazdów mechanicznych za wyj¹tkiem pojazdów do prowadzenia których uprawnia kat. T prawa jazdy na okres lat 3, - podanie wyroku do publicznej wiadomoœci. OG OSZENIE

3 ycie Gostynia 3 Termin oddania p³ywalni zagro ony Prace na budowie gostyñskiej p³ywalni, zdaniem w³odarzy miasta, znów nie id¹ tak, jak powinny. Termin oddania basenu - do 20 marca, jest wed³ug burmistrzów zagro ony. - Robota nie idzie, nie jest zgodna z harmonogramem. Trzeba sobie postawiæ wielki znak zapytania, czy w terminie bêdzie to wykonane? Sytuacja robi siê podobna, jak w sierpniu ubieg³ego roku - przyzna³ Jerzy WoŸniakowski podczas spotkania z radnymi na jednej z komisji rady miasta. IZABELA SKORZYBÓT O sytuacji na placu budowy p³ywalni informowa³ radnych wiceburmistrz Leszek Dworczak. 10 stycznia odby³o siê spotkanie z wiceprezesem ¹czpolu Arkadiuszem WoŸniakiem. Poruszono sprawy, które jak przyzna³ Leszek Dworczak, s¹ pewnym problemem. Jednym z g³ównych jest nie takie, jak powinno, wykonanie zje d alni znajduj¹cej siê wewn¹trz hali basenowej. - Firma wykona³a element, s³up, niezgodnie z projektem. Nasze stanowisko jest jednoznaczne - ¹damy, aby element zosta³ wymieniony na taki, który odpowiada projektowi, czyli ze stali nierdzewnej, odpornej na chlor - t³umaczy³ wiceburmistrz. Drugi problem dotyczy pokrycia dachu, tzw. podsufitki. Pokrycie zosta³o zamontowane nie tak, jak trzeba, ma wgniecenia. ¹czpol przedstawi³ gminie, czyli inwestorowi dwie oferty. Jedna zak³ada zamaskowanie wgnieceñ w dachu drug¹ warstw¹ blachy, po to aby przykryæ niedoróbki - na kwotê z³otych. Druga oferta mówi o wykonaniu sufitu podwieszanego z takiego materia³u, który oprócz funkcji zamaskowania, spe³nia³by te funkcje dÿwiêkoch³onne - koszt z³otych brutto. Gmina poprosi³a ¹czpol o dodatkowe informacje i dopiero póÿniej podjêta zostanie decyzja. - Chcê zauwa yæ, e w tej pierwszej wersji zosta³oby to wykonane na koszt firmy. Z uwagi na to, e niedoróbki, niedoci¹gniêcia s¹ z winy wykonawcy. Co do drugiej wersji, firma zwróci³a siê o pokrycie ró nicy przez gminê. Gdyby tê ofertê przyj¹æ wi¹za³oby siê to z dodatkowymi kosztami dla gminy w kwocie oko³o z³otych - przyzna³ Leszek Dworczak. Jednak dro sze rozwi¹zanie wp³ynê- ³oby na wyg³uszenie hali basenowej. OpóŸnienia w haromonogramie Kolejn¹ kwesti¹, jak¹ poruszy³ wiceburmistrz jest przyjêty, ju po podpisaniu aneksu do umowy, harmonogram robót. - Wiceprezes ¹czpolu poprosi³ o dostosowanie harmonogramu do tego, co jest faktycznie na basenie. My stoimy TRWAJ RÓWNIE prace drogowe wokó³ krytej p³ywalni na stanowisku, e plan pozostaje bez zmian. S¹ pewne opóÿnienia - przyzna³ Leszek Dworczak. I tak firma zrealizowa³a w paÿdzierniku pond 96% harmonogramu, w listopadzie 77%, a w grudniu niespe³na 33%. - Pytaliœmy, czym to wiceprezes t³umaczy? Stwierdzi³, e niewyrobienie siê by³o spowodowane miêdzy innymi okresem œwi¹tecznym - mówi³ w³odarz. Problemy na budowie Przedstawiciele gminy byli w ostatnim czasie na terenie budowy. Zwrócili uwagê na pewne problemy. - S¹ tam takie rzeczy, które naszym zdaniem musz¹ byæ bezwzglêdnie ukoñczone i to w jak najszybszym tempie. Dotycz¹ bowiem takich spraw, które mog¹ siê okazaæ du ym problemem w przysz³oœci - powiedzia³ Leszek Dworczak. Chodzi o czêœæ niedokoñczonych obróbek blacharskich, zaciekanie œcian i czêœci stropu. - Z wyjaœnieñ kierownika budowy wynika, e firma, która je robi³a jest od ubieg³ego tygodnia na budowie. Materia³ jest przywieziony na basen, ale ze wzglêdu na opady na 3 dni zaprzestali robót na dachu. Do koñca tygodnia mieli skoñczyæ. Jest pewien problem. Naszym zdaniem nie idzie to tak, jak powinno iœæ. Ludzie pracuj¹, ale generalnie organizacja na budowie jest taka, e ci ludzie powinni siê tam potykaæ o siebie, a takiego efektu nie ma - przyzna³ wiceburmistrz. Bez gwarancji Do tej pory te ¹czpol nie dostarczy³ gminie gwarancji bankowej. - Wiceprezes prosi³ o przes³anie oœwiadczenia z gminy, dotycz¹cego realizacji harmonogramu, które by³oby podstaw¹ do uzyskania takiej gwarancji. S¹ na dobrej drodze w kontaktach z bankiem, który ma gwarancji udzieliæ, ale oczekuj¹ jej po uzyskaniu oœwiadczenia z naszej strony - t³umaczy³ wiceburmistrz Gostynia. Jednak gwarancji nie ma, ale jest oœwiadczenie podpisane przez zarz¹d spó³ki, mówi¹ce o potr¹caniu kwoty gwarancji z faktur. Pierwsze potr¹cenie kwoty z³otych zosta³o dokonane z faktury grudniowej. - Teraz z uwagi na brak gwarancji, bêdziemy zmuszeni potr¹ciæ kolejn¹ kwotê na ten miesi¹c z³otych. To jest du a kwota, sytuacja mo e wróciæ do tego co by³o wczeœniej, kiedy brak p³atnoœci z naszej strony zmniejsza œrodki, które s¹ do dyspozycji firmy i bêdzie to powodowa³o trudnoœci finansowe firmy - powiedzia³ Leszek Dworczak. Robota nie idzie W posiedzeniu radnych komisji rozwoju uczestniczy³ tak e Jerzy WoŸniakowski. - S¹ pieni¹dze, s¹ materia³y, s¹ firmy wykonawcze. Teraz jest zima, wiêc mo na wiele rzeczy robiæ. Robota nie idzie, nie jest to zgodne z harmonogramem. Dlatego chcemy spotkaæ siê z w³aœcicielem. Ta sytuacja na tyle jest powa na, e chcemy siê kolejny raz spotkaæ - podkreœli³ w³odarz miasta. Burmistrz chce tak e spotkaæ siê z szefami komisji rady miejskiej i klubów, aby omówiæ sytuacjê. - Chcemy poprosiæ ebyœcie pañstwo zaakceptowali nasze propozycje. Proponujê równie, aby dostarczyæ ¹czpolowi informacje o naszych firmach wykonawczych, które s¹ gotowe wejœæ i pracowaæ - mówi³ Jerzy WoŸniakowski. Przyzna³, e sytuacja robi siê podobna, jak w sierpniu ubieg³ego roku, kiedy zamierzano zmieniæ wykonawcê robót. - Chcemy rzetelnie informowaæ. Uwa am, e jest to sygna³ zapalny, bo wykonawstwo nie jest takie, jak powinno - podkreœla³ w³odarz. Doda³, e jest to drugie podejœcie ¹czpolu do inwestycji, druga szansa, o której wczeœniej mówi³ wiceprezes firmy. - Nie powinno byæ adnego t³umaczenia, e coœ zdro a³o, czy nie ma pieniêdzy - stwierdzi³. Na zapytania rajców, czy termin oddania p³ywalni do 20 marca jest realny, wiceburmistrz Leszek Dworczak przyzna³, e jest on mocno zagro- ony. Termin na styk W pi¹tek rozmawialiœmy telefonicznie z wiceprezesem ¹czpolu Arkadiuszem WoŸniakiem. Pytaliœmy, czy termin oddania p³ywalni jest zagro ony? - Termin od pocz¹tku, kiedy by³ podany, zawsze by³ tak na styk. Owszem, myœmy mo e nie wykonali 100 procent harmonogramu, ale czêœæ opóÿnieñ wynika z niedostarczenia urz¹dzeñ, które warunkuj¹ wartoœæ przerobu - powiedzia³ wiceprezes. Doda³, e prace najtrudniejsze, najbardziej czasoch³onne, czyli tynki, elewacja s¹ robione i niebawem zostan¹ zakoñczone. - Naszym zdaniem, nadgonienie powinno nam siê udaæ, jeœli zaczn¹ przychodziæ urz¹dzenia, które bêdziemy montowaæ. Wtedy przerób bêdzie znacznie wy szy. Ca³y czas bêdziemy walczyæ o termin, ale te na razie jestem jeszcze optymist¹ i uwa am, e bêdzie dotrzymany - podkreœli³ Arkadiusz WoŸniak. Trudny temat W sprawie zje d alni, wiceprezes przyzna³, e to trudny temat. - Jest jedno zdanie, zapis, e s³up tej zje d alni powinien byæ z trochê innego materia³u ni zosta³ zrobiony. Ale jest te zapis, e ca³¹ zje d alniê nale y wykonaæ na podstawie dokumentacji projektowej, któr¹ dysponuje jej wykonawca. Projekt, dosta³a gmina do akceptacji. W tej chwili szuka siê oczywiœcie winnego. Ca³a zje d alnia jest prawid³owa. Chodzi o jeden s³up, który jest na zewn¹trz, z innego materia³u, innej stali. Wszyscy inni te wiedzieli, nikt na to nie zwróci³ uwagi, ani my, ani gmina, ani projektant. Teraz dopiero, kiedy on stan¹³, okazuje siê, e s¹ wymogi inne i nale- y to zmieniæ. Walczymy z tym, aby s³up zmieniæ, tylko to te wymaga czasu, tego siê nie zrobi w tydzieñ - t³umaczy³ Arkadiusz WoŸniak. Zapytany o gwarancje bankowe, wiceprezes przyzna³, e samo dostarczenie gwarancji jest problemem. Jednak, jak podkreœli³, gmina ma zabezpieczenie, czyli mo e potr¹caæ kwoty z faktur. ARKADIUSZ WONIAK wiceprezes firmy ¹czpol OpóŸnienia wynikaj¹ w du ej mierze z braku przerobu. My te walczymy z niedoci¹gniêciami w dokumentacji, które s¹ po stronie inwestora. Wystêpuj¹ kolizje pewnych bran, nie s¹ dobrze dopracowane. I w tej chwili k³adziemy kana³y wentylacyjne, co przeszkadza na przyk³ad w otwarciu okna i komisja przychodzi i mówi, aby to zmieniæ. Robimy szereg prac, musimy niektóre poprawiæ. To te na pewno trochê czasu nam zajmuje, aczkolwiek mamy nadziejê i do³o ymy wszelkich starañ, eby terminu dochowaæ. Nak³ad: egzemplarzy ADRES REDAKCJI: Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44, tel./fax: (0-65) , tel , tel , REDAKCJA GOSTYÑ: Agata Fajczyk, Hanna Hejduk (redaktor naczelny), Izabela Skorzybót. WSPÓ PRACUJ : ukasz Eisop, S³awomir Hajduk, Dorota Jañczak, Gabriela Ratajczak, Cezary Warczak, Dariusz Wolsztyniak. OBS UGA KOMPUTEROWA: Zbigniew Pacanowski. WYDAWCA: Po³udniowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Jarocin, ul. Wolnoœci 1a, Oddzia³ w Gostyniu. DRUK: Drukarnia AGORA S.A., Pi³a, ul. Krzywa 35. DZIA REKLAMY: Justyna Pasieracka - tel , Gostyñ, ul. Powst. Wlkp. 44. BIURO OG OSZEÑ: Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44, tel. (0-65) , czynne codziennie od 9.00 do 16.00, sobota do DZIA KOLPORTA U: Krystyna Tyrakowska - tel./fax: (0-65) , ; Marek Lew - tel Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ i rubrykê Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia³ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

4 4 WIEŒCI KRYMINALNE Pijani na drodze 21 stycznia, o godz. 6.05, w Gostyniu przy ul. Plac Karola Marcinkowskiego, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego 53 - letniego Maurycego A., mieszkañca Gostynia, który kierowa³ samochodem osobowym marki Citroen Saxo. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 0,61 promila alkoholu. 21 stycznia, o godz. 8.40, w Gostyniu przy ul. Plac Karola Marcinkowskiego, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego 34 - letniego Ryszarda N., mieszkañca Gostynia, który kierowa³ samochodem osobowym marki Opel Vectra. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 1,16 promila alkoholu. RATOWNICY W AKCJI Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Gostyniu informuje, e w okresie od 7 do 13 stycznia 2008 roku Pogotowie Ratunkowe w Gostyniu wykona³o porad lekarskich: karetka R (Gostyñ) karetka W 1 (Krobia) PLANOWANE WY CZENIA PR DU Gostyñ 29 stycznia w godzinach: 07:30-10:00 ul. Wroc³awska 63-89, b Gostyñ 29 stycznia w godzinach: 08:00-15:00 nowe os. domów jednorodzinnych przy ul. Poznañskiej Pêpowo 30 stycznia w godzinach: 07:00-17:30 ul. Krótka 1-2, ul. Powstañców Wlkp , szko³a, biuro GS, diagnostyka, ul. Promienista hydrofornia, ul. Szkolna 3-56 Gostyñ 30 stycznia w godzinach: 08:00-15:00 ul. Jana Paw³a II 50-85, cmentarz, ul. Mickiewicza 1-12, PZUZ, ul. karetka W 2 (Borek Wlkp.) Informacje przekaza³a Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu w okresie od 21 do 27 stycznia 2008 r. zanotowa³a ogó³em na terenie powiatu 25 miejscowych zagro- eñ. W dzia³aniach bra³y udzia³ 4 zastêpy stra y z KP PSP Gostyñ w obsadzie 15 ratowników i 19 zastêpów stra y z OSP w obsadzie 91 stra aków. 21 stycznia zastêp z KPPSP w Gostyniu usuwa³ skutki kolizji samochodów marek Fiat 126 i Lublina w Gostyniu na ul. Wroc³awskiej. 21 stycznia zastêp z OSP Szelejewo wypompowywa³ wodê z zalanej piwnicy w Szelejewie gm. Piaski. 22 stycznia zastêp z KPPSP w Gostyniu usuwa³ powalone drzewo na drodze w êce Ma³ej gm. Poniec. 22 stycznia zastêp z OSP Pêpowo usuwa³ powalone drzewo w Gêbicach gm. Pêpowo. 22 stycznia zastêp z OSP Karolew wypompowywa³ wodê z zalanej piwnicy w Karolewie gm.borek. 23 stycznia zastêp z OSP Karolew wypompowywa³ wodê z zalanej piwnicy w Zimnowodzie gm. Borek. 25 stycznia zastêp z OSP Piaski usuwa³ powalone drzewo w Strzelcach Wielkich gm. Piaski. 26 stycznia 2 zastêpy z OSP Pêpowo usuwa³y skutki czêœciowego zerwania dachu z budynku mieszkalnego w Pasierbach gm. Pêpowo. W dniach od 26 do 27 stycznia zastêpy z KP PSP w Gostyniu oraz zastêpy z OSP Borek, Poniec, Krobia, Zalesie, Pêpowo, Karolew usuwa³y powalone drzewa w Borku, Domachowie, Poniecu, Zalesiu, Gostyniu, Kuczynce, Czeluœcinie, Nieparcie, Anielinie, Karolewie i Czachorowie. 27 stycznia zastêp z OSP Borek usuwa³ skutki kolizji samochodu marki Citroen Berlingo na trasie Koszkowo - Borek Informacje przekaza³a Komenda Powiatowa Stra y Po arnej w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK Sportowa 2-5 Gostyñ 30 stycznia w godzinach: 09:00-12:00 ul. Energetyka biuro bieg³ych rewidentów, magazyn Swarzêdzkiej Fabryki Mebli, Elektrowat, firma Dom-Pol, PE-Gostyñ Poniec 1 lutego w godzinach: 08:30-15:30 Sarbinowo Borek Wlkp. 4 lutego w godzinach: 09:00-14:30 D¹brówka 1-7, OSP, hydrofornia Uwaga! Okreœlenia instytucji i obiektów oraz adresy podajemy wed³ug oryginalnego komunikatu ENEA S.A. Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIK 35 wyjazdów do zachorowañ (w tym 7 transportów do szpitala) 17 wyjazdy do zachorowañ (w tym 11 transportów do szpitala) 10 wyjazdów do zachorowañ (w tym 9 transportów do szpitala) Informacje przekaza³ Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK Kolejne szkolenie dla przewodników PODCZAS SZKOLENIA w gostyñskiej komendzie W gostyñskiej komendzie policji odby³o siê trzecie ju seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy - przewodników psów. Organizatorem szkolenia, podobnie jak w latach ubieg³ych, by³a KPP w Gostyniu oraz Tomasz Gliszczyñski, lekarz weterynarii, specjalista chorób psów i kotów. Przedstawiono cztery wyk³ady: ywienie psów policyjnych, Higiena otoczenia, a zdrowie psa policyjnego, Ca³oroczna kontrola zdrowia psów z wykorzystaniem programów szczepieñ ochronnych i Najczêœciej wystêpuj¹ce problemy behawioralne u psów s³u bowych. Frekwencja by³a doskona³a, uczestniczy³o w seminarium 70 przewodników z ca³ej Wielkopolski. - Zainteresowani szkoleniem s¹ zarówno sami przewodnicy, jak i komendant wojewódzki. Tematy wybieramy w konsultacji z koordynatorem specjalist¹ ds. psów i koni z komendy wojewódzkiej policji - t³umaczy Tomasz Gliszczyñski, Podczas spotkañ zawsze poruszany jest problem ywienia psów, który jest bardzo istotn¹ spraw¹. - Staramy siê wprowadzaæ nowoœci, aby zainteresowaæ przewodników tymi problemami - przyznaje Tomasz Gliszczyñski. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, e wœród tegorocznych wyk³adowców byli: dr nauk wet. Micha³ Ceregrzyn z Instytutu Fizjologii i ywienia Zwierz¹t z Pañstwowej Akademii Nauk oraz lek. wet. Agnieszka Janeczek, psycholog. - W kraju mamy dwóch lekarzy psychologów. Uda³o nam siê kole ankê zaprosiæ do uczestnictwa - zauwa a Tomasz Gliszczyñski. Psycholog spotka³a siê równie z m³odzie ¹ w gostyñskim liceum ogólnokszta³c¹cym i sympatykami stowarzyszenia NOE. (iza) KOLIZJA DROGOWA Uderzy³ w budkê Do kolizji drogowej dosz³o w pi¹tek 25 stycznia w Pêpowie, przy ul. Stanis³awy Nadstawek. Jad¹cy w kierunku Pogorzeli samochodem marki Peugeot 206, prawdopodobnie nie zauwa y³ w³¹czonego kierunkowskazu w jad¹cym przed nim fiacie 126p. Aby unikn¹æ uderzenia w ty³ malucha, odbi³ na drugi pas i uderzy³ w stoj¹c¹ przy drodze budkê telefoniczn¹. Uczestnicy zdarzenia nie ponieœli adnych obra eñ. (doti) ycie Gostynia leki z apteki Œw. ukasz ul. Graniczna 63 tel Medica ul. Mostowa 2a tel w czasie dy uru czynne ca³¹ dobê Dy ury nocne od godz W niedziele i œwiêta apteka dy urna czynna od 9.00 do Apteka Romfarm, ul. okietka - czynna w ka d¹ sobotê od 9.00 do i od do 19.00, w niedziele w godz Apteka Medica, ul. Mostowa 2a - czynna w niedziele i œwiêta w godz telefony alarmowe Pogotowie Ratunkowe 999 Stra Po arna 998 Policja 997 Numer alarmowy do s³u b ratunkowych 112 Pogotowia: Energetyczne 991 Gazowe 992 Ciep³ownicze 993 Wod.-Kan. 994 Energetyczne Pogotowie Ratunkowe w Gostyniu Powiatowa Komenda Policji w Gostyniu Stra Po arna w Gostyniu Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Stra Miejska telefony zaufania Gostyñ: - Punkt Wsparcia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Telefon zaufania w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu (czynny ca³¹ dobê) M³odzie owy Telefon Zaufania (w ka d¹ œrodê od do 18.00) W czwartki w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu - ul. Willowa 3a od odbywaj¹ siê spotkania Samopomocowej Grupy Wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie i ich rodzin. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Pêpowo: - Telefon TrzeŸwoœci

5 Życie Gostynia 5 Oblężone przedszkola W gostyńskich przedszkolach kończy się nabór dzieci. W prawie wszystkich placówkach kart zgłoszeniowych pobrano sporo więcej, niż jest wolnych miejsc. Oznacza to, że pociecha może zostać przydzielona do innego przedszkola lub będzie musiała czekać na zwolnienie się miejsca. Dlatego, bardziej zapobiegliwi rodzice, już znacznie wcześniej zabukowali miejsce. Trwa rekrutacja Od kilku lat rekrutacja do przedszkoli w Gostyniu trwa od 1 do 31 stycznia. W tym czasie placówki przyjmują od rodziców wypełnione karty zgłoszenia dziecka. Następnie komisja rekrutacyjna kwalifikuje maluchy do przedszkola na dany rok szkolny. Z reguły o przyjęciu do wybranej placówki decyduje kolejność zgłoszeń. Dawniej karty zgłoszeniowe można było składać do marca. Jednak zaniechano tej praktyki. Rodzice muszą się więc pospieszyć. Już teraz w niektórych placówkach jest komplet zgłoszeń i pociecha może nie dostać się do wybranego przedszkola. Nie ma miejsca W mieście działa aktualnie 6 przedszkoli, w tym dwa prywatne, oraz Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Każda z placówek informowała o naborze na nowy rok. Ogłoszenia znajdowały się w przedszkolach, na różnych tablicach informacyjnych, a także na przykład, w sklepach. - W swoim rejonie informację wywiesiłam w różnych miejscach i rodzice zgłaszają się. Chętnych jest dużo, mamy prawie komplet. Mniej rodziców decyduje się na umieszczenie dziecka w zerówce pięciogodzinnej, nieżywionej - mówi dyrektor Bogusława Małecka z Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ulicy Starogostyńskiej. Placówka zapewnia opiekę 50 dzieciom. - Mogłabym przyjąć więcej, bo chętni są, jednak zgodnie z ustawą, która obowiązuje przedszkola publiczne, możemy NA ZDJĘCIU przedszkolaki z Bajki mieć 25 dzieci w każdej grupie, nie więcej - tłumaczy dyrektor. Dodatkowo w tym przedszkolu funkcjonuje oddział integracyjny, do którego może uczęszczać 20 przedszkolaków, w tym pięcioro dzieci niepełnosprawnych. - W tym oddziale mamy nadkomplet. Dzieci niepełnosprawne czekają w kolejce i kiedy zwalnia się miejsce, dzwonię do rodziców - tłumaczy Bogusława Małecka. Gostyńskie przedszkola chętnie przyjęłyby wszystkich chętnych, ale ogranicza je oczywiście baza lokalowa. - Miałabym dzieci do kolejnej grupy, ale nie ma miejsca - dodaje dyrektor. Komplet dzieci Zarządzające przedszkolami zwiększone zainteresowanie uczestnictwem dzieci obserwują od około 2 lat. - Wielu rodziców chciało zapisać maluchy w ciągu roku, ale nie było miejsc. Rozmawiałam z koleżankami i zaobserwowały to też w swoich placówkach. Zgłoszeń jest bardzo dużo. Jeżeli będzie nadkomplet powołana będzie komisja rekrutacyjna. Jeśli ktoś zgłosi się po terminie, stworzymy ewentualne listy rezerwowe - tłumaczy Bogusława Małecka. Komplet dzieci na nowy rok ma już także prywatne przedszkole Bajka przy ulicy Jana Pawła II. Przyjętych zostanie około 14 przedszkolaków, a spóźnialscy mogą liczyć tylko na to, że inny rodzic nie odda karty zgłoszeniowej. - Już ostatnie lata było wielu chętnych, a w tym roku liczba zainteresowanych jest ogromna. Już w grudniu rodzice rezerwowali miejsce. Zaraz w styczniu pobrali karty, ponadto codziennie ktoś zainteresowany przychodzi. Śmiało utworzylibyśmy jeszcze jedną grupę, ale ze względów lokalowych nie ma możliwości - mówi Henryka Biniakiewicz, dyrektor Bajki. W tym małym, domowym przedszkolu, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasady zawarte w statucie. Istnieje minimalna szansa, że dziecko zostanie przyjęte w ciągu roku. Podobnie jest w drugim prywatnym przedszkolu Stokrotka przy ulicy Cukrowniczej. Tutaj były tylko 3 miejsca wolne, resztę rodzice zabukowali dużo wcześniej. - Nabór właściwie się zakończył. W ubiegłym roku nie dostało się wiele dzieci, więc rodzice zaraz rezerwowali miejsca na ten i czekali w kolejce. Dlatego trzeba myśleć o rezerwacji dużo wcześniej - podkreśla dyrektor Katarzyna Kasprowiak. Ktoś może zrezygnuje Na brak chętnych nie narzekają przedszkola w mieście, zwłaszcza, jeśli rodzice pracują w centrum i chcą mieć pociechę blisko. - Mamy 25 miejsc, a wydałyśmy ponad 40 kart. W takiej sytuacji zbierze się komisja rekrutacyjna przebiegnie według statutu - informuje pracownica jednego z przedszkoli w centrum Gostynia. Wszystkie dyrektor przedszkoli w Gostyniu spotkają się również wspólnie. Wówczas okaże się, ilu zapobiegliwych rodziców złożyło karty w kilku przedszkolach. Dy- rektorki, w przypadku nadkompletu w jednym przedszkolu, dokonają przesunięć, tak aby przyjęta została jak największa liczba dzieci. - Zawsze można pytać o miejsce, bo przecież ktoś może zrezygnować. Nabór cały czas trwa, a my zapisujemy dzieci właściwie przez cały rok. Teoretycznie oczywiście do końca stycznia należy zgłaszać maluszki. Te dzieci mają zapewnione miejsce, chociaż też nie wszystkie. Już w ubiegłym roku mieliśmy dzieci oczekujące - przyznaje Grażyna Malińska z Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ulicy Wrocławskiej. Zapisz do zerówki Mniej chętnych jest za to na tzw. zerówkę bezpłatną, pięciogodzinną. Rodzice wolą zapewnić pociechom pełne wyżywienie i dłuższą opiekę. Mogą wówczas pracować. Co ważne, niektórzy rodzice zapominają, że pociechę trzeba zapisać do zerówki. W Gostyniu takie oddziały funkcjonują właśnie przy przedszkolach. Dostali pracę Czym spowodowane jest zainteresowanie umieszczeniem dziecka w przedszkolu? Jeszcze kilka lat temu w Gostyniu władze myślały o zamknięciu niektórych placówek. Obawiano się, że dzieci będzie coraz mniej, a koszty utrzymania coraz większe. Wówczas powstały dwa prywatne przedszkola, a teraz wszystkie przeżywają oblężenie. Dyrektorki przyznają, że dzieci w wieku przedszkolnym jest minimalnie więcej. Jednak ich zdaniem duży wpływ na to ma większa świadomość rodziców, którzy chcą przygotować swoją pociechę do dalszej edukacji w szkole. Kolejny powód to fakt, że Polacy wyjeżdżają do pracy za granicę, a ci którzy pozostali, zaczęli pracę. Do pobytu dzieci w przedszkolu dopłaca również opieka społeczna. To pomoc dla mniej zamożnych rodziców. IZABELA SKORZYBÓT BOREK WLKP. Zagrali w Wycisłowie Ponad czterysta pięćdziesiąt złotych zebrała społeczność Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie na konto szesnastej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Program artystyczny wycisłowskiego Þnału wypełniły w tym roku wokalne występy pod hasłem Śpiewać każdy może i pieśni jasełkowe w wykonaniu najmłodszych uczniów. Podczas imprezy prowadzono sprzedaż uczniowskich kartek i szopek bożonarodzeniowych, funkcjonowała okolicznościowa kawiarenka, a wieczorem pieczono kiełbaski przy ognisku. Szczególna atrakcja dla dzieci łączyła się z seansem Þlmowym, zorganizowanym w izbie lekcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Kulminacyjnym punktem imprezy było tradycyjnie światełko do nieba. (C.W.) fot. SP Wycisłowo

6 6 Życie Gostynia Co on robił w tym zębie? 620 zł za leczenie kanałowe zęba zapłaciła mieszkanka Gostynia w jednym z prywatnych gabinetów lekarskich. Zabieg nie został jeszcze zakończony. Pozostała do włożenia plomba. Inna pacjentka tego samego dentysty 2 lata temu wydała 450 zł na ząb, podczas 2 wizyt. Po powrocie do domu popłakała się. Obie twierdzą, że ceny zabiegów u znanego gostyńskiego stomatologa są zbyt wysokie, jak na warunki zarobków w tym mieście. Nie jest to tylko ich opinia. - Poczuliśmy się, jakby ktoś nas okradł - mówił mąż pacjentki, który zadzwonił do naszej redakcji w tej sprawie, w ubiegłym tygodniu. Przeraziła go kwota, jaką żona musiała zapłacić za jedną wizytę w prywatnym gabinecie dentystycznym. Było to 500 zł, a zażądał jej stomatolog, który przyjmuje niedaleko targowiska w Gostyniu. Klientka miała akurat tyle pieniędzy przy sobie. Jednak oburzenie małżonków było tym większe, że wcześniej, podczas pierwszej wizyty ten dentysta wziął już 120 zł za zabiegi, wykonywane na tym samym zębie. Pacjentka wiedziała, że leczenie jeszcze się nie zakończyło. Zapłacone dotychczas kwoty i tak wydawały się małżonkom zbyt wysokie. Zapłaciłam, ale nie mam gwarancji Pacjentka, która prosiła o anonimowość, orientowała się wcześniej, ile kosztowałoby leczenie jej chorego zęba. Okazało się, że za zabiegi mikroskopowe zapłaciłaby nawet 1200 zł, ale w klinice w Poznaniu. - To był dla mnie kosmos. Potem moja dentystka skierowała mnie do innego stomatologa na terenie Gostynia. Zrobiłam więc zdjęcie rentgenowskie i poszłam do dentysty niedaleko targowiska. Zapytałam, ile może to kosztować? Patrząc na zdjęcie, lekarz określił, że mogę zapłacić około 500 zł, ale wszystko może się okazać po otwarciu zęba, bo nie wiadomo, co tam siedzi - opowiada mieszkanka Gostynia. Tymczasem zapłaciła 120 zł za pierwszą wizytę, 500 zł za drugą, a ząb nadal nie miał plomby. Była świadoma, że czeka ją trzecia wizyta i kolejne wydane pieniądze. Pacjentka przyznała, że dentysta zrobił dodatkowe zdjęcie chorego zęba, już po wypełnieniu kanałów. - Wtedy wyjaśnił mi szczegółowo, że 1 kanał jest drożny, a lekarze nie dają podobno żadnej gwarancji, czy ten ząb będzie zdrowy, czy on za miesiąc czy dwa się znowu nie odezwie. W takiej sytuacji pomyślałam, że wydaję niesamowitą sumę za wyleczenie zęba, z którym tak naprawdę nie wiadomo, co będzie się działo - mówi mieszkanka Gostynia. Kiedy oburzenie i zaskoczenie z powodu wysokiej ceny za zabiegi minęło, pacjentka poprosiła stomatologa o rachunek za leczenie zęba. - Stwierdził, że wykonał wszystko to, co wypisał przy zdjęciu, ale obiecał, że rachunek wystawi. Był zaskoczony i chyba zdenerwowany - opowiada klientka. Umówiła się na wizytę, na której dentysta miał założyć już plombę. Czy dobrze, znaczy drogo? Inna pacjentka (dane osobowe do wiadomości redakcji) u tego samego dentysty 2 lata temu za leczenie kanałowe zęba zapłaciła 450 zł. U niej skończyło się na dwóch wizytach. - Dla mnie to był szok. Pierwsza wizyta to było takie przygotowanie do zabiegu, a później leczenie Þnałowe. Za 1 wizytę na pewno zapłaciłam powyżej 100 zł może 150 albo 120 złotych. Spodziewałam się, że na kolejnej wizycie zapłacę coś jeszcze. Przygotowałam się, że to będzie mniej więcej podobna kwota. Zabrałam ze sobą około 150 zł. Nie jestem odporna na ból, więc poprosiłam o dobry zastrzyk. Do dzisiaj nie wiem, ile ten zastrzyk kosztował - opowiada inna pacjentka znanego stomatologa. Kiedy usłyszała sumę 380 zł do zapłacenia dodatkowo, to ją zatkało. Zwłaszcza, że nie miała tylu pieniędzy przy sobie. - Wiedziałam, że to będzie poważny zabieg, ale nie przypuszczałam, że aż tyle będzie kosztował. Zresztą stomatolog sam nie mógł mi wcześniej tego powiedzieć, bo nie wiedział -mówi klientka. - Pamiętam, że bardzo się wtedy zdenerwowałam. Powiedziałam szczerze, że w życiu nie przypuszczałam, iż ten zabieg może mnie w sumie tyle wynieść. Poinformowałam stomatologa, że nie jestem przygotowana, że nie mam przy sobie pieniędzy i muszę po nie pojechać - dodaje. Pamięta, że właściwie z dentystą nie było dyskusji, bo zgodził się, aby udała się do domu po pieniądze. - Byłam bardzo zdenerwowana po powrocie. Moja mama zadzwoniła do doktora z pytaniem, dlaczego usługa jest taka droga? Przedzwoniłyśmy też do innych dentystów kontrolnie, aby zapytać ile kosztowałoby leczenie? Żaden nie podał tak wysokiej kwoty. Nie wiem do dziś, ile kosztował mój zastrzyk, bo nie dostałam rachunku. Nie zauważyłam szczerze mówiąc, czy na ścianie w gabinecie wisiał cennik - wyjaśnia pacjentka jednego z gostyńskich stomatologów. Twierdzi, że dentysta nie uprzedzał jej, ile zapłaci za leczenie. - Ale poszłam do niego, aby mieć dobrze zrobiony ząb. Ale dobrze, to nie znaczy tak drogo. Gdybym jeszcze wiedziała, że za ten zastrzyk zapłacił 100 zł i ode mnie wziął 120 zł... - dodaje. Przyznaje, że dentysta był bardzo dystyngowany i grzeczny i ciężko byłoby się z nim nawet targować, czy pokłócić. Dlaczego akurat tam? Takie opinie o zbyt kosztownym leczeniu zębów, w prywatnym gabinecie niedaleko targowiska docierają do naszej redakcji już od pewnego czasu. Ale dlaczego mieszkańcy wybrali się akurat do tego dentysty? Pierwsza z pacjentek, która zgodziła się z nami porozmawiać wyjaśniła, że do tego konkretnego stomatologa skierowała ją jej poprzednia dentystka. Rzeczywiście bywa tak, że jeśli lekarz widzi problemy z leczeniem zęba, to odsyła pacjenta do innego dentysty, który się w tym konkretnym przypadku specjalizuje np. w leczeniu kanałowym. W przypadku drugiej mieszkanki, to była szybka i pochopna decyzja. - Pamiętam, że był poniedziałek, kiedy poszłam do lekarza. Rano przyszłam do pracy z ostrym bólem zęba, miałam zepsuty przez to weekend. Ktoś polecił mi tego dentystę i szybko do niego zadzwoniłam. Nie każdego jednak stać na to, aby tyle płacić. Dla niektórych miesięczna pensja to 800 zł. Taki lekarz chyba tego nie rozumie - tłumaczy. - Ten stomatolog powinien liczyć się z faktem, że działając w taki sposób nie zyskuje sobie dobrej opinii wśród pacjentów, wśród mieszkańców Gostynia. Ja sama nigdy do niego już nie pójdę, nie polecę usług tego dentysty już nikomu - dodaje. Trudno mówić o cenie A przecież gabinetów stomatologicznych w Gostyniu jest pod dostatkiem - przynajmniej tyle, że można wybrać dentystę, na którego nas stać. Tak mogłoby się wydawać. Niestety, w praktyce wygląda to inaczej. Właściciel każdego prywatnego gabinetu dentystycznego ma prawo sam ustalać ceny usług i zabiegów. Ale żaden z dentystów nie jest w stanie przez telefon powiedzieć, ile będzie kosztowało leczenie danego zęba. Wszyscy lekarze, do których udało nam się dodzwonić, twierdzą, że muszą ząb wcześniej obejrzeć. Stomatolodzy zapewniali też, że konsultują z pacjentami kwestię leczenia zęba, ilość wizyt oraz cenę. - Uprzedzam pacjentów, jaki będzie termin leczenia oraz koszt. Nie wszystko jednak można przewidzieć, często występują komplikacje w czasie leczenia. Organizm ludzki jest nieprzewidywalny. Ale uważam, że należy pacjenta uprzedzić o cenie - mówi jedna z gostyńskich dentystek. Cena usługi zależy od metody leczenia, od tego, czy są powikłania, czy nie, czy kanały są zakażone. - To jest sprawa danego przypadku. O tym, co można przewidzieć, mówię pacjentowi - dodaje. W pewien sposób na koszt zabiegu wpływają też koszty użytego w tym celu materiału, chociaż, jak twierdzi dentystka, te ceny kształtują się w hurtowniach mniej więcej jednakowo. - To są też koszty sterylizacji, wierteł, urządzeń, którymi wykonujemy zabiegi - mówi dentystka. Inna dodaje, że jeśli pacjent decyduje się na prywatną wizytę, powinien zdawać sobie sprawę, że będzie musiał ponieść koszty za leczenie, czy inną usługę. - Powinien wiedzieć, czy może sobie na coś takiego pozwolić, czy nie. Uważam, że lepiej, jeśli pacjent wcześniej wie, ile to może kosztować. I wtedy sam podejmuje decyzję - stwierdza właścicielka innego gabinetu stomatologicznego. Według niej, o cenie zabiegu decyduje przede wszystkim koszt materiału, jakim uzupełnia się ząb przy kanałowym leczeniu. - To są bardzo drogie materiały. Pacjent często nie zdaje sobie sprawy, ale te maleńkie mililitry kosztują setki złotych, dodatkowo koszty leków, plomby - mówi. Dodatkowo może okazać się, że wystąpiły zmiany zapalne przy korzeniach, albo że ząb należy jeszcze odbudować. - Sądzę, że tyle może wynosić cena leczenia kanałowego - stwierdziła, kiedy wyjaśniliśmy, o jaką sprawę chodzi. Inny gostyński dentysta również informuje o cenach zabiegów, z którymi należy się liczyć przy leczeniu zęba. Uznał, że koszty i sposób postępowania z pacjentem, to jest kwestia etyki. - Dobrze jest mieć wydrukowany cennik i pokazać go pacjentowi. My tak robimy i tego się trzymamy - mówi stomatolog, również przyjmujący w Gostyniu. - Przypuszczam, że to było leczenie zęba trzykanałowego, a lekarz mógł policzyć 200 zł od kanału, bo takie są ceny. Uważam, że na gostyńskie warunki jest to duża kwota, ale każdy gabinet ustala je sobie sam. Ale z drugiej strony, to pacjenci wybierają, z którego gabinetu chcą korzystać - stwierdza dentysta. Leczenie trzykanałowego zęba w jego gabinecie kosztuje ok. 200 zł, jeśli są powikłania podczas zabiegów, to 100 zł trzeba liczyć dodatkowo. To nie obejmuje kosztów założenia plomby. Za to trzeba zapłacić jeszcze około 100 zł. Dowiedzieliśmy się, że ten dentysta dokładnie konsultuje z pacjentem także liczbę wizyt w miesiącu, aby koszt zabiegów nie wydał mu się zbyt duży. Rachunek... sumienia? Mieszkanka Gostynia, która za 2 wizyty u dentysty zapłaciła w sumie 620 zł o szczegółach, które wpłynęły na cenę leczenia jej zęba dowiedziała się dopiero, kiedy poszła na ostatnią wizytę, a jednocześnie po rachunek. - Chciałam wiedzieć, co w końcu zostało zrobione z moim zębem? - mówi. - Dentysta powiedział mi, że leczenie kanałowe już zakończył i teraz mogę sobie założyć plombę, u kogo chcę. Ale ja sobie pomyślałam, że skoro już zaczął leczenie tego zęba, to niech je zakończy. Stwierdził, że jeśli jestem nieusatysfakcjonowana, to wsadzi mi plombę w tych kosztach, które do tej pory zapłaciłam - dodaje. Stomatolog również wtłumaczył pacjentce, że cena za leczenie jest uzależniona od metody, jaką stosuje podczas zabiegu. W wyjaśnieniach nie różnił się od pozostałych stomatologów. Pacjentka otrzymała rachunek z załącznikiem, na którym szczegółowo dentysta rozpisał, co ile kosztowało. Okazało się, że jest na nim wypisana także pierwsza wizyta klientki, kiedy to przyszła ze zdjęciem zęba. Ta konsultacja na fakturze jest zapisana, jako darmowa. Lekarz podczas ostatniej wizyty chciał, aby mieszkanka Gostynia podpisała oświadczenie, że źle go zrozumiała, kiedy rozmawiali o cenie zabiegu. - Nie zgodziłam się, bo to nieprawda. Poza tym dostałam rachunek bez pieczątki z gabinetu, bez podpisu dentysty. Zarówno ja, jak i lekarz byliśmy bardzo zdenerwowani. Dentysta później jeszcze zadzwonił do mnie, abym przyszła z rachunkiem, to mi go podpisze, bo zapomniał o tym. To jest dziwne, bo nawet na małych karteczkach, na których wypisuje terminy kolejnych wizyt jest dokładna nazwa jego gabinetu - mówi rozgoryczona pacjentka. Podczas rozmowy telefonicznej z dentystą, u którego leczy się akurat ta mieszkanka Gostynia, stomatolog zapewniał, że zawsze konsultuje koszty leczenia z pacjentami i tłumaczy, co jest do zrobienia, co można wykonywać. Twierdzi, podobnie, jak pozostali dentyści, że cena usługi zawsze zależy od tego, co się wdraża w leczeniu, jaki rodzaj usług jest zawarty. Lekarz zaznaczył też, że rodzaj wykonywanych usług może się różnić w gabinetach dentystycznych. Konkretną odpowiedź, dlaczego u niego są tak wysokie ceny zabiegów, otrzymaliśmy mailem. Publikujemy ją pod artykułem. - Sposób i metody leczenia oraz zakup specjalistycznego sprzętu jest dokonywany indywidualnie i dobrowolnie przez lekarza lub członków praktyki i ma ogromny wpływ na końcową cenę usługi ale też otwiera nowe możliwości w leczeniu - napisał między innymi stomatolog. AGATA FAJCZYK Dlaczego u nas są tak drogie wypełnienia kanałowe? Na cenę tę składają się: Sprzęt:1. Aparat RVG, koszt PLN używany przy każdym leczeniu kanałowym, 2. Standardowy sprzęt stomatologiczny, tzw. unit + fotel koszt PLN minimum + końcówka endo 5000 PLN, 3. Komplet narzędzi kanałowych NiTi FlexMaster, koszt 550 PL, wystarcza na 4 zabiegi w cyklu sterylizacyjnym, 4. Aparat Piezon Master 400, koszt PLN, umożliwia m.in. sterylizację i opracowanie kanałów ultradźwiękami, usuwanie złamanych narzędzi etc., 5. Końcówki Endo do aparatu Piezon PLN, 6. Endometr, koszt PLN, używany do pomiaru długości każdego kanału, 7. Lupy zabiegowe PLN. Sam koszt uczestnictwa w kursach praktycznych, kongresach i sympozjach tylko w 2007 roku wyniósł nas PLN, czasopism i fachowej literatury 1000 PLN. Dodatkowo przy leczeniu przewodowym zużywane są materiały, których nie będę już tutaj podliczać, jak również innych oczywistych czynności jak koszt sterylizacji każdego narzędzia a używa się ich kilkanaście przy każdym pacjencie [koszt sterylizatora minimum PLN]. Również oczywistą rzeczą jest koszt podstawowego dyplomowego kształcenia lekarza - są to najdroższe studia w Polsce i w zeszłym roku wymagały zdanej matury w 90% na poziomie rozszerzonym.

7 ycie Gostynia 7 JUBILEUSZ FRANCISZKA RATAJCZYKA Rêka gospodarza wykorzystane dla innych. Bêdê siê anga owa³ w sprawy, na których siê znam i dobrze je robiê - powiedzia³ Franciszek Ratajczyk. Jak zapowiedzia³, na emeryturze nie ma zamiaru byæ bezczynny. Bêdzie oddawa³ siê myœlistwu i pracy spo³ecznej. O osi¹gniêciach prezesa Ratajczyka mówi³ szeroko podczas jubileuszu Bogdan Minta, cz³onek zarz¹du spó³ki. - Pierwsze decyzje nowo powo³anego dyrektora w 75 roku, to zmiana struktury organizacyjnej firmy. Z trzech gospodarstw tworzy jedno, a wiêc zarz¹dzanie tzw. z jednej rêki. Systematycznie scala ma³e pola. W tym okresie by³o ich 76, obecnie jest 12 pól p³odozmianowych o œrednim obszarze oko³o 100 hektarów. Wytyczony zosta³ równie d³ugofalowy program inwestycyjny, który z du ¹ konsekwencj¹ realizowano Dlaczego burmistrz nie podpisa³ pisma? Gostyñskie ³¹ki - zdjêcie z ubieg³ego tygodnia PODCZAS JUBILEUSZU wzniesiono tast W Hodowli Roœlin Szelejewo po- egnano prezesa spó³ki, Franciszka Ratajczyka, który przeszed³ na emeryturê. Prezes obchodzi³ podwójny jubileusz: 40. rocznicê kierowania hodowl¹ roœlin, a tak e 50. rocznicê pracy zawodowej. Z tej okazji przyj¹³ wiele yczeñ i gratulacji od zaproszonych goœci: przedstawicieli samorz¹dów, ró nych organizacji i instytucji, miêdzy innymi Akademii Rolniczej w Poznaniu, agencji rolniczych, urzêdu marsza³kowskiego i ministerstwa rolnictwa. S³ów pochwa³y nie szczêdzi³ jubilatowi obecny prezes HR Szelejewo, Janusz Kuffel. - Mam du y szacunek dla pana prezesa, który zawsze mia³ wyczucie. Patrz¹c na dzisiejsz¹ sytuacjê w rolnictwie, kiedy ka dy boryka siê z ró nymi problemami, to Szelejewo ma dobre gleby, ale ma te to zasiane, co siê sprzedaje. Ma w budynkach to, co dzisiaj przynosi interes. To wszystko jest przysz³oœci¹, du ym zobowi¹zaniem dla Szelejewa, które ma du e perspektywy. Chylê czo³o przed tym, co zosta³o dokonane, przed tym, e dzisiaj nie musimy borykaæ siê z wielkimi planami, które trzeba by tworzyæ. Rêka gospodarza zawiadywa³a z entuzjazmem i wyczuciem dla przysz³oœci gospodarstwa - powiedzia³ Janusz Kuffel. Jubilat dziêkowa³ za okazan¹ pamiêæ i yczenia. - Moja wiedza i moje doœwiadczenie mog¹ byæ przez ca³y okres kierowania firm¹ przez prezesa - mówi³ Bogdan Minta. Inwestycje dotyczy³y: hodowli roœlin, nasiennictwa, hodowli zwierz¹t, produkcji rolnej. Jak podkreœli³ Bogdan Minta, za³o ony program zosta³ konsekwentnie i w pe³ni zrealizowany, przy udziale pracowników firmy. - W ci¹gu tych lat zosta³ zbudowany nowy, solidny warsztat pracy, daj¹cy zatrudnienie i stabilizacjê yciow¹ wielu osobom zwi¹zanym z Szelejewem - podkreœli³. (iza) FRANCISZEK RATAJCZYK w 1957 roku ukoñczy³ Technikum Hodowli Roœlin i Nasiennictwa w Bojanowie, w 1967 roku uzyska³ tytu³ in yniera rolnictwa w wy szej szkole rolniczej w poznaniu - dzisiejsza Akademia Rolnicza, studia podyplomowe w zakresie ekonomiki i zarz¹dzania ukoñczy³ w Warszawie w 1984 roku. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w PGR Wydawy, w latach pracowa³ w gospodarstwie pomocniczym przy domu specjalnym w Rogowie, w latach w Polskich Zak³adach Zbo- owych w Poznaniu, rejon Gostyñ. 1 grudnia 1967 roku rozpocz¹³ pracê w Stacji Hodowli Roœlin w Szelejewie. I zakoñczy³ j¹ po czterdziestu latach 31 grudnia 2007 roku. Rozpocz¹³ pracê w dziale hodowli roœlin na stanowisku starszego asystenta. 1 lipca 1969 roku obj¹³ stanowisko zastêpcy dyrektora, a od 1 marca 1975 by³ dyrektorem Stacji Hodowli Roœlin Szelejwo, zak³adu nale ¹cego do Poznañskiej Hodowli Roœlin. Po konkursie, 1 sierpnia 1991 roku zosta³ dyrektorem samodzielnego przedsiêbiorstwa pañstwowego. Po utworzeniu spó³ki 1 kwietnia 1993 roku prezesem zarz¹du hodowli roœlin. Funkcjê tê pe³ni³ do 4 wrzeœnia Hodowla Roœlin w Szelejewie, której obecnie g³ównymi kierunkami dzia³ania s¹ hodowla roœlin, nasiennictwo, hodowla byd³a, pod kierownictwem Franciszka Ratajczyka uzyska³a szereg nagród i wyró nieñ. Nale ¹ do nich: nagrody Polagry - 2 z³ote medale w 1999 i 2000 roku, nagroda Z³oty k³os w 2001 roku oraz wyró nienia marsza³ka wielkopolskiego za dobre wyniki gospodarcze w 2002 roku, ponadto liczne nagrody regionalne i wojewódzkie zwi¹zane z hodowl¹ byd³a i koni, a 2002 roku spó³kê nominowano do nagrody gospodarczej Prezydenta RP w kategorii gospodarstwo rolne. Doceniano równie pracê samego prezesa. Franciszek Ratajczyk zosta³ odznaczony br¹zowym, srebrnym i z³otym krzy em zas³ugi, a tak e Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzyma³ szereg odznak i medali: zas³u ony dzia³acz kultury, odznakê za zas³ugi dla województwa leszczyñskiego, medal za zas³ugi dla ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, odznakê honorow¹ za zas³ugi dla województwa poznañskiego, medal br¹zowy, srebrny i z³oty za zas³ugi dla po arnictwa, medal za zas³ugi dla województwa wielkopolskiego, odznakê honorow¹ za zas³ugi dla powiatu gostyñskiego, z³ot¹ odznakê wielkopolskiego zwi¹zku hodowców koni, z³ot¹ odznakê polskiego zwi¹zku producentów kukurydzy. Zosta³ tak e odznaczony przez ministra rolnictwa, jako zas³u ony pracownik rolnictwa, a 2001 roku otrzyma³ zaszczytny tytu³ wielkopolskiego rolnika roku. ZENON NORMAN wójt gminy Piaski Za niewystarczaj¹ce uznaje zabiegi Urzêdu Miejskiego w Gostyniu dotycz¹ce budowy zalewu, jego pomys³odawca - Marek Cichowski. Podczas spotkania radnych komisji rozwoju Rady Miejskiej w Gostyniu, radny przedstawi³ kolegom pisma, jakie wys³ano z magistratu do Agencji Nieruchomoœci Rynku Rolnego. - Sprawa skandaliczna. To jest pismo z urzêdu miejskiego: ( )w zwi¹zku z koñcowymi pracami dotycz¹cymi opracowania koncepcji na budowê zbiornika ma³ej retencji gmina Gostyñ prosi o zarezerwowanie terenów pod zbiornik wodny zgodnie z za³¹czona mapk¹. Mamy jedno zdanie do Agencji. Prosi³em: jedÿcie, pogadajcie. Oczywiœcie Agencja w odpowiedzi na to pismo prosi³a o uzupe³nienie - mówi³ Marek Cichowski. Rajca poinformowa³, e wójt Piasków (zalew w czêœci po³o ony ma byæ na terenie gminy Piaski), niezale nie od Gostynia prowadzi swoje dzia³ania. - GwoŸdziem programu jest pismo z 7 stycznia. Wójt napisa³ do wojewódzkiego zarz¹du melioracji i urz¹dzeñ wodnych w Lesznie - mówi³ Marek Cichowski. Zenon Norman informowa³ zarz¹d, czyli inwestora, e: planowany zbiornik bêdzie po³o ony w granicach administracyjnych gminy Gostyñ i Piaski. W³aœcicielami gruntów s¹ gmina Piaski, Gostyñ, osoby prywatne oraz skarb pañstwa. Grunty nale ¹ce do skarbu pañstwa, które zajmuj¹ 75% powierzchni planowanej budowy s¹ w zarz¹dzie ANR. Pozyskanie wy- ej wymienionych gruntów na budowê zbiornika le y w gestii inwestora, w tym przypadku inwestorem bêdzie instytucja finansuj¹ca zadanie, czyli pañstwo. ANR mo e przekazaæ grunty na inwestycje infrastrukturalne po przedstawieniu przez inwestora dokumentów planistycznych, dokumentacji technicznej, plany realizacji wraz z wszystkimi uzgodnieniami przed wyst¹pieniem o pozwolenie na budowê. Gmina Piaski i Gostyñ zawar³y porozumienie o przyst¹pieniu do prac planistycznych dla terenu przeznaczonego pod budowê zbiornika. Natomiast inwestor mo e na obecnym etapie wyst¹piæ do ANR o zarezerwowanie gruntów pod budowê zbiornika. W zwi¹zku z powy szym prosimy o podjêcie dzia³añ w tym zakresie. Jak powiedzia³ radnym Marek Cichowski, pismo mia³o byæ podpisane przez wójta Piasków i burmistrza Gostynia. - Wójt przedstawi³ burmistrzowi, który by³ w Piaskach na spotkaniu pismo. Chodzi³o o podpisanie. Burmistrz stwierdzi³, e nie zrobi tego teraz, bo musi siê naradziæ ze swoimi pracownikami. Po czym telefonicznie poinformowano wójta, e po zapoznaniu siê z treœci¹ pisma, pan burmistrz odmówi³ podpisania - powiedzia³ radny. Koledzy z komisji byli zdziwieni sytuacj¹. Niektórzy uznali, e gmina Gostyñ nic nie robi w kwestii budowy zalewu. Postanowiliœmy zapytaæ burmistrza Jerzego WoŸniakowskiego, dlaczego nie podpisa³ pisma? W³odarz odpowiedzia³ nam szeroko, aczkolwiek w doœæ wymijaj¹cy sposób. - Wójt gminy Piaski, zgodnie z w³aœciwoœci¹, zwróci³ siê do Agencji Nieruchomoœci Rolnej w Poznaniu o nieodp³atne przejêcie gruntów pod budowê zbiornika retencyjnego. Propozycja przygotowanego przez gminê Piaski pisma zawiera³a informacjê o uzgodnieniach, jakich wójt dokona³ z Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych. Adresatem pisma mia³ byæ Wielkopolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych. Okaza³o siê jednak, e Agencja przekaza³a swe stanowisko na piœmie wszystkim zainteresowanym stronom - w tym tak e zarz¹dowi melioracji. Wobec faktu, i WZMiUW powiadomiony zosta³ bezpoœrednio przez Agencjê, gmina Piaski odst¹pi³a od wysy³ania do zarz¹du melioracji wspomnianego pisma. Pragnê zaznaczyæ, e w ca³oœci akceptujê ustalenia, jakich gmina Piaski dokona- ³a z ANR - powiedzia³ Jerzy WoŸniakowski. Jak doda³ dalej burmistrz, w swym piœmie Agencja szczegó³owo wyjaœnia sprawê nabycia gruntów pod budowê zbiornika retencyjnego, obowi¹zek zlecenia opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, rozwi¹zania problemu roszczeñ reprywatyzacyjnych Potworowskich, Taczanowskich i ó³towskich. Procedura przygotowañ do realizacji zbiornika musi byæ zgodna z tymi ustaleniami. - Tematy, o których mowa w piœmie Agencji oraz w projekcie pisma przygotowanego przez gminê Piaski, by³y te omawiane na wspólnym spotkaniu z dyrektorem zarz¹du melioracji. Jeszcze w bie- ¹cym miesi¹cu planowane jest zorganizowanie kolejnego spotkania wszystkich zainteresowanych stron, w tym równie przedstawicieli gminy Piaski oraz WZMiUW - podkreœli³ w³odarz Gostynia. Przedmiotem spotkania bêdzie dokonanie wszelkich szczegó³owych ustaleñ dotycz¹cych realizacji inwestycji. - Nadmieniam równie, e w porozumieniu z dnia 4 grudnia 2007 r. wspólnie zadeklarowaliœmy wzajemn¹ pomoc i wspó³pracê w trakcie dokonywania zmian i sporz¹dzania dokumentów planistycznych, niezbêdnych do uzyskania wszelkich pozwoleñ na rozpoczêcie prac budowlanych przez WZMiUW - przypomnia³ Jerzy WoŸniakowski. (iza) Zrobi³em to, co do mnie nale a³o, eby mi ktokolwiek nie zarzuci³, e zalew ma byæ na moim terenie, a ja cokolwiek wstrzymujê. Tak naprawdê, co bêdzie dalej, to sprawa marsza³ka województwa i radnych sejmiku. Rozmawia³em z marsza³kiem i wiem, e chce zaj¹æ siê i obwodnic¹, i zalewem. Inwestycja musi byæ ujêta w planie WPI marsza³ka województwa wielkopolskiego, a dalej œrodki bêd¹ przekazane do WZiRu w Lesznie. W mojej gminie opracowywana jest zmiana studium zagospodarowania przestrzennego. Wys³a³em pismo i mapê do marsza³ka województwa, aby uj¹³ we WPI zarówno zalew, jak i obwodnicê.

8 8 ycie Gostynia NASI MILUSIÑSCY yczenia Jestem Anna Wiktoria KaŸmierczak. Moi rodzice to Magdalena i Krzysztof. Urodzi³am siê 22 stycznia o godz Wa ê 3000 g i mierzê 52 cm. Mieszkamy w Szelejewie Pierwszym. Jestem Jakub Ciszak. Moja mama Donata urodzi³a mnie16 stycznia o godz Wa ê 3050 g i mierzê 52 cm. W domu czekaj¹ na mnie siostra Natalia, brat Szymon oraz tata S³awomir. Mieszkamy w Piaskach. Zdjêcia: Dorota Jañczak Nazywam siê Amelia Sobolewska. Urodzi- ³am siê 21 stycznia o godz Wa ê 3320 g i mierzê 54 cm. Mieszkamy w uszkowie Jestem Jakub Wojdowski. Moi rodzice to El - bieta i Maciej. Urodzi³em siê 11 stycznia o godz Wa ê 2950 g i mierzê 52 cm. W domu czeka na mnie siostra Klaudia. Mieszkamy w Czachorowie. Wkrótce Twoje pierwsze urodziny, zatem zawsze dziarskiej miny, do zabawy mnóstwo si³y, eby ka dy dzieñ by³ mi³y, pe³en œmiechu i radoœci, stu urodzinowych goœci, aut, lal, klocków i pluszaków, stu prezentów, stu buziaków, zdrowia, szczêœcia i s³odyczy Rozalce Jankowiak, mama z tat¹ ycz¹. Niech Ci s³onko ciep³o gra, niech Twój uœmiech d³ugo trwa, nie traæ swej weso- ³ej minki, dziœ s¹ Twe 1 sze urodzinki. Kochanemu Kubusiowi Matuszewskiemu moc ca³usów œl¹: rodzice, babcia Irka, dziadek Mietek i prababcia Hela. Z okazji urodzin i imienin yczê Ci, aby jedynymi ³zami, które pojawi¹ siê w Twoich oczach by³y kryszta³owe ³zy szczêœcia, aby radosnego uœmiechu na Twej twarzy nie zakry³y ciê kie chmury smutku, aby p³atki ró wyœciela³y drogê Twego przeznaczenia, a szczêœcie, zdrowie, radoœæ i mi³oœæ by³y przeznaczeniem Twych dni. Wszystkiego najlepszego Marii Szpurka z okazji urodzin i imienin najserdeczniejsze yczenia sk³ada mama oraz brat z rodzin¹ Ile w ulu pszczó³ robotnic, ile poci¹g mija zwrotnic, ile kwiatów liczy ³¹ka, ile kropek ma biedronka, ile godzin bije czas, ile liœci sypie las, tyle s³oñca pomyœlnoœci, zdrowia, szczêœcia i radoœci. Z okazji 2 ich urodzin Daniela Pieniê nego i 4 tych urodzin Miko- ³aja WoŸniaka yczenia sk³adaj¹ rodzice oraz Amelka i Babcia Janka. Sukcesów w yciu, szczêœcia w mi³oœci, du o uœmiechu, du o radoœci, spe³nienia wszystkich najskrytszych marzeñ, samych przyjemnych w Twym yciu zdarzeñ. Z okazji urodzin Danucie Pasierackiej moc gor¹cych yczeñ przesy³a siostra Urszula z mê em Stanis³awem oraz Justyna, Patryk i Adrian. Jak zapach konwalii pobudza marzenia tak przyjmijcie kochani gor¹ce yczenia zdrowia, szczêœcia, powodzenia i pociechy z córeczek. Dla Asi i Karola Dutkiewicz z êki Wielkiej najpiêkniejsze yczenia w dniu pierwszej rocznicy œlubu sk³ada: mama z Grodziska. Szczêœliwe ma³ eñstwo to jednoœæ dwóch osób potrafi¹cych sobie wybaczaæ. Z okazji 25 rocznicy œlubu kochanym Jubilatom Danucie i Markowi Kubiakom z Goli moc najserdeczniejszych yczeñ, du o szczêœcia, zdrowia oraz czu³oœci, zrozumienia i szacunku na dalsze lata spêdzone razem ycz¹: córki z mê ami, syn, wnuczêta Adrian i Joanna oraz teœciowie i babcie. Na twoj¹ osiemnastkê zsy³am spadaj¹c¹ gwiazdkê. Pomyœl sobie yczenie i niech siê spe³ni twoje marzenie. Niech ten dzieñ bêdzie wyj¹tkowy i wieczór z kumplami odlotowy. Bo nie ma piêkniejszego dnia na œwiecie i wy dobrze o tym wiecie;) Ma byæ wszystko tak jak trzeba, a potem hulajcie a do nieba. Muzyka, tañce i swawola zobaczymy który pierwszy strzeli gola! yczê szczêœcia, pomyœlnoœci oraz stokroæ radoœci!!!!!!! Dla Patryka Kaczmarka z Gumienic przesy³aj¹ yczenia wuja Zbigniew z rodzin¹ ze Starej Krobi Niech Ci na d³ugo zostan¹ w pamiêci wspomnienia szkolnych lat! Niech Ci nie brakuje odwagi i chêci gdy wyruszysz w doros³y œwiat. W dniu 18 - stych urodzin serdeczne yczenia. Dla Natalii Szyd³owskiej sk³adaj¹: Ewa, Krzysztof i Wiktoria. Unikaj fa³szu i pod³ej zazdroœci, nie kochaj tego, kto nie wart Twej mi³oœci. Nie ufaj temu, kto Ci d³oñ œciska i mówi, e kocha Ciê, wiernie nie wierz, bo mi- ³oœæ jest œlepa i œciska i czêsto prowadzi na ciernie. Nie dawaj serca nikomu w ofierze, lecz gdy pokochasz, to kochaj zawsze i szczerze. Z okazji 25 urodzin yczy Malutka. W dniu 27 stycznia swe 18 urodziny obchodzi Patryk Kaczmarek z Gumienic kiedy wspomnisz te m³ode chwile, które odesz³y w mroczn¹ dal, a które da³y ci szczêœcia tyle, uczujesz w sercu cichy al, Zatêsknisz wtedy do tej przesz³oœci, w której ci jaœnia³ ca³y œwiat, bo zapamiêtaj, e czas m³odoœci to najpiêkniejszy ycia czas. Powodzenia w doros³ym yciu spe³nienia wszystkich marzeñ, szczêœcia i radoœci ycz¹ babcia i dziadek ze Starej Krobi. PRZYGARNIJ PSA Kama - suczka o jasnym umaszczeniu. Najprawdopodobniej by³a bita, bardzo boi siê ludzi. Przebywa w schronisku oko³o 6 miesiêcy. Aron - m³ody owczarek jest psem o piêknym umaszzeniu i proporcjonalnej budowie cia³a. Radoœnie reaguje na ka - dego, kto oka e mu zainteresowanie. Dobrze czu³by siê w domu z ogrodem. Rudi - pies o zrównowa onym charakterze, maœci czekoladowej z bia³ymi kropkami w typie wy ³a, krótka sierœæ. Ma oko³o 10 lat. Od dwóch lat czeka na nowego w³aœciciela w gostyñskim schronisku. W jego piêknych oczach widaæ smutek i têsknotê za prawdziwym domem. og³oszenia w³asne wydawcy Maks - piesek czarny podpalany z d³u sza sierœci¹ œredniej wielkoœci, nieufny w stosunku do ludzi. Leda - suczka, najprawdopodobniej by³a bita, nieufna wobec ludzi. Przebywa w schronisku oko³o pó³ roku. Czeka na prawdziwego przyjaciela. Jeœli ktoœ zdecyduje siê na adopcjê, proszony jest o kontakt z Zak³adem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Fabryczna 1, tel (doti) OG OSZENIA

9 ycie Gostynia 9 Wzroœnie cena wywozu œmieci O 60% wzroœnie cena za wywóz œmieci na punkt segregacji i prze³adunku odpadów komunalnych w gminie Pogorzela. Jeszcze w 2007 roku radni uchwalili na sesji górn¹ stawkê op³at za wywóz œmieci, która bêdzie wynosiæ oko³o 16,00 z³ za litrowy pojemnik. DOROTA JAÑCZAK W przeliczeniu na tony, bêdzie ona wynosiæ 200 z³ za jedn¹ tonê odpadów. Dlaczego cena wywozu i utylizacji œmieci tak drastycznie wzros³a? Powodem jest wzrost stawki depozytowej z 15 z³ na 75 z³ za jedn¹ tonê odpadów sk³adowanych na wysypiskach œmieci. To znaczy, e zwiêkszy siê ona a o 475%, co odczujemy na w³asnych kieszeniach. Segregacja u Ÿróde³ - W naszej gminie 85% osób posiada umowy z firmami zajmuj¹cymi siê wywozem œmieci. Myœlê, e postêpujemy w dobrym kierunku i w ci¹gu najbli szych kilku lat wszyscy bêd¹ posiadaæ kosze na œmieci w swych domach - wypowiedzia³ siê w czasie spotkania z przedstawicielami firm przewozowych odpady, Piotr Curyk - Burmistrz Pogorzeli. Micha³ Przybylski, prezes Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Krotoszyn oraz Adam Fr¹tczak, manager firmy Zak³ad Handlowo- Us³ugowy Eko-Skórtex porozmawiali z radnymi gminy Pogorzela podczas grudniowej komisji. Wyjaœnili sprawy zwi¹zane ze wzrostem kosztów wywozu oraz form¹ odbioru odpadów. - Chcemy wprowadziæ segregacjê odpadów u Ÿród³a, zaczynamy od wyposa enia naszych mieszkañców w worki do zbierania odpadów z plastiku i szk³a. Przekazaliœmy NA GRUDNIOWEJ KOMISJI g³os czêsto zabierali radni Krystian Turbañski oraz Krzysztof Rybka firmom dzia³aj¹cym na terenie gminy Pogorzela, by wyposa y³y wszystkich mieszkañców w worki do selektywnej zbiórki odpadów - powiedzia³ Krzysztof Surma, gminny podinspektor do spraw ochrony œrodowiska. Decyzja ta po czêœci zosta³a podjêta, z powodu z³ego zagospodarowania publicznych pojemników na segregowane odpady, gdzie powinny byæ oddzielnie wrzucane plastik oraz szk³o. - Na punktach publicznych do segregacji znajduje siê 40% odpadów, które nie powinny siê tam znaleÿæ, na przyk³ad gruz, liœcie, makulatura, koœci, pieluchy itp. Je eli mieszkaniec bêdzie sam segregowa³ œmieci, wtedy bêdzie to identyfikowane z konkretnymi osobami. S¹ miejsca, które naprawdê wygl¹daj¹ strasznie i trzeba siê za nie wstydziæ - powiedzia³ burmistrz Curyk. Manager firmy Eko-Skórtex wyjaœni³, e jako firma nie maj¹ obowi¹zku odbieraæ odpadów komunalnych. Nie s¹ zobowi¹zani tak e do wywozu œmieci zmieszanych. - Nie mo emy opró niaæ pojemników do selektywnej zbiórki i wk³adaæ do nich pozosta³ych odpadów komunalnych. Nie mamy podpisanej umowy z gmin¹, na zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych poza punktem do segregacji i prze³adunku odpadów. Chcemy doprowadziæ do tego, by nie pojawia³y siê odpady przy pojemnikach publicznych, dlatego najlepszym wyjœciem jest segregacja w domach - przekonywa³. Powiedzia³, e nie jest dozwolone, by osoby fizyczne mog³y same wywoziæ œmieci na sk³adowiska. - Zwyk³y cz³owiek nie ma do tego uprawnieñ, eby w³asn¹ przyczepk¹ wywozi³ œmieci. Musi siê tym zaj¹æ specjali- KROBIA Gotowe do zamieszkania Zakoñczy³a siê przebudowa budynku mieszkalnego w Chumiêtkach, gdzie powsta³y dwa lokale socjalne. Oprócz tego w gminie Krobia przeprowadzono równie gruntown¹ modernizacjê lokali komunalnych. W ten sposób powsta³y gotowe do u ytku mieszkania w Posadowie i przy ul. Grunwaldzkiej w Krobi. Zasób mieszkaniowy gminy wzrasta sukcesywnie od kilku miesiêcy. Decyzjê o rozpoczêciu remontów i przystosowaniu istniej¹cych pomieszczeñ na lokale socjalne lub komunalne podjêli w³odarze Krobi ju na pocz¹tku kwietnia ubieg³ego roku. Obecnie sytuacja mieszkaniowa w gminie jest trudna. Optymizmem nie napawa³ te stan zasobów mieszkaniowych, jaki zasta³ nowy burmistrz Sebastian Czwojda. Przede wszystkim gmina nie posiada³a w ogóle mieszkañ socjalnych. Na liœcie oczekuj¹cych na nie, znajduje siê mniej wiêcej 30 osób. Dla wielu z nich uzyskanie lokalu mieszkalnego, to jedyna szansa na zmianê warunków ycia na lepsze. - Koniecznoœæ tworzenia lokali socjalnych w naszej gminie wynika ze zwiêkszaj¹cej siê liczby wyroków eksmisyjnych oraz niestety, równie z ubo enia spo³eczeñstwa - zauwa a Gerard Misiaczyk, zastêpca burmistrza Krobi. - Takim sygna³em ostrzegawczym, który zdecydowanie przyspieszy³ nasze dzia³ania w zakresie tworzenia nowych lokali, by³ po- ar m³yna. Obna y³ on s³aboœæ gminy w tym temacie, tym bardziej, e wczeœniej nie zabiegano w ogóle o zabezpieczenie ani lokali zastêpczych, w³aœnie na wypadek takich okolicznoœci, ani lokali socjalnych dla rodzin z problemami - dodaje. Przypomnijmy, e po po arze m³yna rodziny, zamieszkuj¹ce w s¹siednich lokalach, zosta- ³y umieszczone - z koniecznoœci - w DPS Chumiêtki oraz u krewnych. Szansa dla gminy Krobia pojawi- ³a siê w maju 2007 roku, kiedy wesz³a w ycie ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkañ chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Ustawa okreœla zasady udzielania dotacji z Funduszu Dop³at na pokrycie m.in. czêœci kosztów remontu lub przebudowy budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne. Celem rz¹dowego programu jest zwiêkszenie zasobu lokali oraz pomieszczeñ s³u ¹cych zaspokajaniu potrzeb osób najubo - szych. - Zgodnie z wczeœniejszymi deklaracjami, staramy siê wykorzystywaæ wszystkie mo liwe Ÿród³a œrodków zewnêtrznych, dlatego postanowiliœmy i na ten cel z³o yæ wniosek - mówi Gerard Misiaczyk. Tworzenie mieszkañ socjalnych w Krobi dofinansowa³ Bank Gospodarstwa Krajowego. To efekt wniosku, opracowanego w maju, o wspó³finansowanie przebudowy budynku mieszkalnego w Chumiêtkach, który z³o y- ³y w Ministerstwie Infrastruktury w³adze gminy. Wartoœci inwestycji okreœlono na 61 tys. z³., a gmina otrzyma- ³a w sumie 18 tys. z³. dofinansowania. Za te pieni¹dze powsta³y dwa mieszkania socjalne w Chumiêtkach. ¹czna powierzchnia u ytkowa lokali socjalnych, tworzonych w ramach przedsiêwziêcia, wraz z pomieszczeniami przynale nymi wynosi 30,33 m 2 i 23,48 m 2. Aby jak najbardziej obni- yæ koszty prac budowlanych przy tworzeniu lokali, czêœæ z nich zosta³a styczna firma przewozowa - doda³. Segregacja odpadów w prywatnych domostwach jest unormowana prawem. Jak ustosunkowa³y siê do tego firmy przewozowe? Eko-Skórtex zaznaczy³, e ju od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci wprowadzi³ worki, które po zape³nieniu zostaj¹ wed³ug harmonogramu odbierane, przy czym klient otrzymuje za nie, puste worki. Natomiast firma z Krotoszyna przewiduje, e bêd¹ mogli wejœæ w system workowy od kwietnia. - Zanim te worki zamówimy, zrobimy harmonogram, to poch³onie to trochê czasu - wyt³umaczy³ Micha³ Przybylski. Ekologiczna edukacja - eby rozpocz¹æ segregacjê, trzeba byæ przygotowanym i przyzwyczajonym do tego - tak okreœli³ mo liwoœæ przeprowadzenia selektywnej zbiórki prezes firmy krotoszyñskiej. Zdaniem radnych gminy Pogorzela, firmy zajmuj¹ce siê sprawami zwi¹zanymi ze œmieciami powinny uœwiadamiaæ ludzi o tym, i niezwykle wa na jest segregacja œmieci. - Warto by naœwietliæ t¹ edukacjê klientom i pokazaæ im, e powinno siê to robiæ - wyrazi³ swoje zdanie radny Krzysztof Rybka. Radny Krystian Turbañski podsun¹³ tak e pomys³ przedstawicielom firmy, by organizowali spotkania na wsiach i przekonywali ludzi o ekologicznym nastawieniu. Radny Rybka korzystaj¹c z wykonana przez grupê remontowo - budowlan¹, dzia³aj¹c¹ przy Urzêdzie Miejskim w Krobi. Oprócz mieszkañ socjalnych gmina przeprowadzi³a równie gruntown¹ modernizacjê lokali komunalnych. W³aœnie tego typu pomieszczeñ w Krobi brakuje najbardziej. Dwa z nich by³y przygotowywane dla pogorzelców z m³yna, którzy po pozytywnej decyzji nadzoru budowlanego, postanowili jednak pozostaæ w swoich mieszkaniach, przylegaj¹cych do spalonego budynku. W wyniku prac adaptacyjnych zosta³o wyremontowane mieszkanie w Posadowie, o powierzchni 51 m 2, okazji zada³ pracownikom firmy kilka wa nych pytañ. Wœród nich znalaz³a siê sprawa zalegaj¹cej makulatury, co z ni¹ mo na zrobiæ, czy mo na gdzieœ sk³adowaæ? - Próbowaliœmy to robiæ, lecz zakoñczy³o siê to fiaskiem. Papieru by³o bardzo ma³o. Wspó³organizowaliœmy tak e akcje zbierania makulatury w szko³ach i to nie sprawdzi³o siê, kiedyœ by³y punkty makulatury, a teraz nie istniej¹ bo siê nie op³aca ich mieæ - powiedzia³ prezes Przybylski. Mieszkañcy gminy Pogorzela wysegregowan¹ makulaturê mog¹ bezp³atnie dostarczyæ na punkt do segregacji i prze³adunku odpadów. Podpisz umowê jak najwczeœniej Faktem jest to, e ka de gospodarstwo domowe musi posiadaæ pojemnik na odpady resztkowe pozosta³e po wysegregowaniu odpadów które mo na ponownie wykorzystaæ. Mieszkañcy, którzy dotychczas nie posiadaj¹ pojemnika na odpady mog¹ w najbli - szym czasie spodziewaæ siê wszczêcia wobec nich postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zastêpczej burmistrza Pogorzeli. Oznacza to, e osoby te ponios¹ koszt za odbieranie odpadów w wysokoœci górnych stawek tj. oko³o 16 z³ za opró nienie pojemnika, natomiast je eli wczeœniej sami podpisz¹ umowê z firm¹ odbieraj¹c¹ odpady, ten koszt wynosiæ bêdzie oko³o 12 z³. w którym nast¹pi³a wymiana pokrycia dachowego i rynien. Wykonano te nowe tynki wewnêtrzne i wyszpachlowano œciany. Lokal jest gotowy do zamieszkania. Ca³oœæ kosztowa- ³a ok. 47 tys. z³. Podobnemu remontowi poddano te lokal przy ul. Grunwaldzkiej w Krobi. Tam, poza pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi, wykonano tynki wewnêtrzne, posadzki, œcianki dzia³owe, monta stolarki drzwiowej i okien z PCV oraz wewnêtrznej instalacji: elektrycznej, sanitarnej, wod.-kan. i gazowej. Inwestycja kosztowa³a w sumie ok. 42 tys. z³. We wszystkich przypadkach prace, które nie wymaga³y zaanga owania specjalistów, równie wykonywane by³y w oparciu o grupê remontow¹. - Trudno mówiæ w tej chwili, e wkrótce lista oczekuj¹cych na mieszkania znacznie siê skróci, ale na tê chwilê istotny jest fakt, e nasza aplikacja zosta³a oceniona pozytywnie. Podjêliœmy próbê pozyskania pieniêdzy z nowego Ÿród³a i uda³o siê. Zgodnie z ustaw¹, wnioski o dotacjê mo na sk³adaæ 2 razy w roku. Potrzeby mieszkaniowe w gminie s¹ du e, dlatego planujemy wzi¹æ udzia³ w kolejnych naborach - informuje wiceburmistrz Misiaczyk (AgFa)

10 10 ycie Gostynia Co z tego, e bêdziemy krzyczeæ? - Nasze stanowisko jest nadal takie, e dla nas lepszym rozwi¹zaniem jest obwodnica stron¹ zachodni¹. Jednak klamka po czêœci zapad³a i jesteœmy zmuszeni w³aœciwie zaakceptowaæ wariant wschodni. Takie jest zdanie generalnej dyrekcji dróg i autostrad, wojewódzkiego zarz¹du dróg, starostwa powiatowego i gminy Piaski - mówi³ Marek Cichowski podczas posiedzenia komisji rozwoju Rady Miejskiej Gostynia. W ubieg³ym tygodniu w starostwie powiatowym odby³o siê spotkanie przedstawicieli w³adz samorz¹dowych z powiatu gostyñskiego, sejmiku wojewódzkiego, zarz¹dców dróg, dotycz¹ce przebiegu obwodnic Gostynia. - Jego intencj¹ by³o to, aby jak najwczeœniej rozstrzygn¹æ kwestiê obwodnicy i ustaliæ jednomyœlne stanowisko wszystkich gmin. Chcia³bym, aby gostyñscy radni ustosunkowali siê do pisma - mówi³ burmistrz Jerzy WoŸniakowski podczas spotkania komisji. Wo³anie na puszczy Stanowisko w sprawie budowy obwodnicy jest ponownym apelem o pilne ujêcie w planach inwestycyjnych i dzia³aniach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, budowy obwodnicy na drogach: krajowej 12 i wojewódzkiej 434. W przygotowanym piœmie mowa jest o ogromnych problemach mieszkañców miasta z coraz wiêkszym ruchem pojazdów. Jak poinformowa³ Marek Cichowski, który tak e uczestniczy³ w spotkaniu, wniós³ wniosek o uszczegó³owienia stanowiska. - Przedstawiliœmy wersjê, o której mówiliœmy wielokrotnie, e dla Gostynia wa na jest droga obwodowa po zachodniej stronie. Jednak e po 45 minutach stwierdziliœmy, e dalsza dyskusja jest bezskuteczna, z tego wzglêdu, e decyzja o tym, e obwodnica ma iœæ po stronie wschodniej, ju zapad³a. Chodzi tylko o to, eby w jakiœ sposób doprowadziæ do akceptacji - mówi³ Marek Cichowski. Zdaniem radnego w tej kwestii zapad³a polityczna decyzja. - Zapyta³em, czy klamka ju zapad³a? Z tego wzglêdu, e w powiecie rz¹dzi PO, w sejmiku rz¹dzi PO, wojewoda jest z PO, dlatego pyta³em, czy sens ma podnoszenie tych kwestii. Jasno nikt nie chcia³ odpowiedzieæ, ale dawali do zrozumienia, e nie - powiedzia³ rajca. Jak doda³, dlatego, e dano do zrozumienia, i wariant wschodni obwodnica, jest jedynym mo - liwym. - Dla nas wa niejsza jest zachodnia inwestycja. Jednak przy argumentach, jakie oni przedstawiali, e albo tam, albo w ogóle, nie pozostaje nam nic innego, jak pójœæ w tym kierunku. Absolutnie odrzucono przebieg drogi wojewódzkiej przez tereny wodonoœne. Klamka zapad³a i zostaliœmy postawieni przed faktem dokonanym. Prawdopodobnie decyzje zapad³y we wrzeœniu. To jest ju nasze wo³anie na puszczy. Co z tego, e bêdziemy krzyczeæ? - powiedzia³ Marek Cichowski. Zgadzaæ siê na coœ, co jest z³e Przeciwny poddaniu siê w walce gostyñskich rajców o przebieg zachodni, jest Zdzis³aw Kamiñski. Uwa a, e pobudowanie obwodnicy po stronie wschodniej, nic miastu nie daje. - Nie znaczy to, e ktoœ podj¹³ z³¹ decyzjê, a my musimy j¹ zaklepaæ. Wszyscy, jak tu siedzimy, twierdzimy, e potrzebna jest obwodnica zachodnia. Wschodnia wyrzuci tylko ruch tranzytowy. Powtarzam, nie powinniœmy siê zgadzaæ na coœ, co jest z³e w swoim za³o eniu wed³ug naszego mniemania i rozumienia. Je eli ktoœ mnie przekona argumentami jakimikolwiek, podniosê rêkê, ale na dzisiaj nie ma takiego argumentu. Nas nikt nie pyta³ podejmuj¹c we wrzeœniu decyzjê, pomimo, e by³o wiadomo, e jesteœmy za stron¹ zachodni¹ - mówi³ Zdzis³aw Kamiñski. Marek Cichowski twierdzi³ jednak, e na ubieg³otygodniowym spotkaniu w starostwie zrozumia³, e ich walka przypominaæ bêdzie walenie g³ow¹ w mur. - A wina, je eli obwodnica nie bêdzie robiona spadnie na radê miejsk¹, samorz¹dowców Gostynia, którzy siê k³ócili, nie poparli takiego przebiegu. W zwi¹zku z tym przeka ¹ pieni¹dze komuœ innemu. Powiem wprost, kolokwialnie, wyportkowano nas, nie poinformowano nas nale ycie. Dzisiaj interes Gostynia przesta³ siê liczyæ. Liczy siê interes kierowców przeje d aj¹cych tranzytem i ewentualnie interes byæ mo e partyjny, ale ju nie ma co rozdzieraæ szat - powiedzia³. Zdzis³aw Kamiñski pyta³ Marka Cichowskiego, czy ten chce siê podpisaæ pod czymœ, do czego nie jest przekonany? - Chcê siê podpisaæ pod czymœ, co podpowiada mi zdrowy rozs¹dek - odpowiedzia³ rajca. Zdzis³aw Kamiñski natomiast stwierdzi³, e nie musi akceptowaæ z³ego rozwi¹zania. - Powiedzieliœmy panu wójtowi Piasków i staroœcie, e skoro tak, to raczej niech nie licz¹ na jak¹kolwiek pomoc ze strony gminy Gostyñ, je eli chodzi o finanse. W tym wypadku bêdziemy musieli pewne rozwi¹zania drogowe podj¹æ w mieœcie, których pozbawi nas przeniesienie obwodnicy - doda³ Marek Cichowski. Kto forsuje wschodni¹? Radny Jerzy Kulak, pyta³ obecnego na komisji burmistrza Jerzego WoŸniakowskiego, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie? W³odarz przyzna³, e trasa zachodnia by³aby dla miasta idealna, choæ nie w obecnej wersji, poniewa przebiega zbyt daleko. - W tej sytuacji chcia³bym wiedzieæ, kto forsuje wschodni¹, bo widzê, e w Gostyniu nikt? - pyta³ Jerzy Kulak. Wiceburmistrz Leszek Dworczak przyzna³, e na podstawie spotkania w starostwie, mo na powiedzieæ, e bardziej realny jest wariant wschodni, z uwagi na odleg³oœci, koszty, strefê ujêæ wodnych. - Mówiê o argumentach wysuwanych przez wiêkszoœæ gmin s¹siednich i starostwo, które opowiadaj¹ siê za wariantem wschodnim - powiedzia³. Burmistrz WoŸniakowski zauwa y³, e o wiele proœciej i bez problemów by³oby, gdyby administrator drogi wskaza³ rozwi¹zanie. - Wtedy by³oby nam ³atwiej. Odby³oby siê bez takiej dyskusji, przepychanek. By³by wariant okreœlony, poparty trudnoœciami technicznymi i wieloma innymi rzeczami, sprawa by³aby zakoñczona. Faktem jest, e jeœli obwodnica po³o ona jest daleko i nie styka siê z miastem bezpoœrednio, to nie stanowi dla mieszkañców rozwi¹zania. Konieczne bêdzie budowanie dróg wewnêtrznych - zauwa y³ w³odarz. Doda³ jednak, e je eli jest szansa wpisania zadania do planów inwestycyjnych, to trzeba z tego skorzystaæ, nawet gdyby póÿniej dokonywaæ jakichkolwiek korekt. IZABELA SKORZYBÓT KANCLERZ UNIWERSYTETU Andrzej Czabajski rozpocz¹³ spotkanie uroczystym powitaniem goœci Uniwersytet ju dzia³a Pierwszy wyk³ad Gostyñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ju za nami. W czwartek, 24 stycznia w auli gostyñskiego liceum zebrali siê organizatorzy, wyk³adowca, zaproszeni goœcie i oczywiœcie s³uchacze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych w³adz samorz¹dowych: Jerzy WoŸniakowski - burmistrz Gostynia, Janusz Sikora - wicestarosta powiatu gostyñskiego i Marek Smekta³a - naczelnik wydzia³u oœwiaty i spraw spo³ecznych, oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie naszego powiatu. Aula by³a przepe³niona. Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda spotka³ siê z cz³onkami organizacji kombatanckich oraz przedstawicielami innych organizacji pozarz¹dowych, dla których jednym z celów statutowych jest podtrzymywanie tradycji narodowoœciowych. W zebraniu uczestniczy³a równie m³odzie z krobskiego gimnazjum, która przyby³a pod opiek¹ nauczyciela historii Mariusza Dudy. G³ównym powodem zebrania by³a mijaj¹ca 6 stycznia, 89. rocznica wymarszu kompani krobskiej do Powstania Wielkopolskiego. Historiê powstania oraz losy uczestnicz¹cych w nim mieszkañców gminy Krobia przybli y³ Mariusz Duda. Do tego odwo³ali siê równie przedstawiciele gminnych organizacji KROBIA Liczba studentów mile zaskoczy³a organizatorów. Spotkanie rozpoczêto modlitw¹, powo³aniem wstawiennictwa ks. Franciszka Olejniczaka. Nie zabrak³o tak e symbolicznego pierwszego dzwonka. Po przywitaniu, s³owach aprobaty, co do dzia- ³ania GUTW oraz yczeniach dalszych sukcesów uczelni, rozpoczê³a siê centralna czêœæ spotkania. Wyk³ad poprowadzi³ absolwent gostyñskiego liceum, prorektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Marian Gorynia. Temat pierwszego wywodu dotyczy³ gospodarki Polski w latach r., jej sukcesów i pora ek. (doti) NA WYK AD gostyñskiego uniwersytetu przyby³o du e grono s³uchaczy Nietypowa lekcja historii kombatanckich i patriotycznych. Podkreœlali, e tak e w szeregach organizacji które reprezentuj¹, znaleÿli siê przed laty ludzie zwi¹zani z powstaniem. Wspomniano, e gmina Krobia podjê³a siê odbudowy Pomnika Powstañców Wielkopolskich, znajduj¹cego siê na cmentarzu w Krobi. Powo³ano w tym celu Spo³eczny Komitet Obchodów 90-lecia Powstania Wielkopolskiego, którego przewodnicz¹c¹ jest El bieta Dopiera³a, równie obecna na zebraniu. Blisko dwugodzinne spotkanie w Pa³acu Œlubów zakoñczy- ³o siê z³o eniem przez delegacje organizacji kombatanckich i patriotycznych oraz krobsk¹ m³odzie wi¹zanki kwiatów pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich. (AgFa)

11 ycie Gostynia 11 DZIENNIKARZ INTERWENIUJE tel Wstydliwy parking - Ten parking, to pora ka Unii Europejskiej. Oczywiœcie, na pewno t³umaczenia Agencji s¹ takie, e lepiej te pieni¹dze daæ rolnikom, ni wybudowaæ porz¹dny parking, którego nie musieliby siê wstydziæ. Jak to jest, e inne jednostki, na przyk³ad ZUS, potrafi¹ zadbaæ o petentów, a Agencja nie? - to opinia Czytelnika naszej gazety, który niedawno odwiedzi³ Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gostyniu. Biura tej placówki mieszcz¹ siê przy ulicy Wroc³awskiej, w³aœciwie przy granicach miasta. S¹siaduj¹ miêdzy innymi z Polmozbytem. To nie pierwsze uwagi, które dotar³y w tej sprawie do naszej redakcji. Rzeczywiœcie, stan parkingu przed Agencj¹ jest tragiczny - zniszczony asfalt, spore dziury, aktualnie wype³nione wod¹, dodatkowo du y uskok. Uszkodzeniu mo e ulec samochód, a i kierowcy mo e przydarzyæ siê zwichniêcie nogi. Interweniowaliœmy w tej sprawie u Eugeniusza Sierszulskiego, dyrektora oddzia³u Agencji w Gostyniu. Jednostka funkcjonuje w tym miejscu od samego pocz¹tku, czyli od piêciu lat. Przyzna³, e problem jest mu znany. Poruszano go tak e na posiedzeniu komisji rolnictwa w radzie powiatu. Jednak ARiMR nie jest w³aœcicielem, ani gruntów, ani budynku. Nale ¹ one do prywatnej osoby, mieszkañca powiatu gostyñskiego. - Nie chcia³bym wyprzedzaæ faktów, ale obieca³ on nam, e zajmie siê spraw¹. Mia³o ju byæ to zrobione jesieni¹. Byæ mo e teraz pogoda nie jest odpowiednia do takich prac - powiedzia³ Eugeniusz Sierszulski. Dyrektor doda³ równie, e petenci zwracaj¹ uwagê na ma³¹ iloœæ miejsc do parkowania. - To jest jednak raczej nierealne. Pracownicy staraj¹ siê parkowaæ z boku budynku, aby klienci mogli bli ej podjechaæ - zapewnia Eugeniusz Sierszulski. Prywatny w³aœciciel terenu, z którym rozmawialiœmy, powiedzia³ nam, e zajmuje siê problemem parkingu. W sprawê zaanga owany jest równie Jerzy Ptak, etatowy IZABELA SKORZYBÓT cz³onek zarz¹du powiatu gostyñskiego. Przedstawiciel starostwa przyzna³, i ju wczeœniej dotar³y do niego sygna³y zwi¹zane ze stanem nawierzchni przed Agencj¹. - Kwestia ta wyp³ynê³a podczas spotkañ z mieszkañcami gminy Pêpowo. Dlatego rozmawia³em z w³aœcicielem gruntów oraz dyrektorem powiatowego zarz¹du dróg, którego zobowi¹za³em, aby przekaza³ sprawê zarz¹dcy drogi wojewódzkiej - mówi³ Jerzy Ptak. Co nale y podkreœliæ, powiat w aden sposób nie jest zwi¹zany z budynkami i gruntami przy ulicy Wroc³awskiej, a co za tym idzie, nie odpowiada za ich stan i inwestycje. Jerzy Ptak zdecydowa³ siê na mediacje miêdzy stronami, aby dosz³o do uzgodnieñ, a w efekcie wykonania nowej nawierzchni. Parking po³o ony jest przy drodze wojewódzkiej, dlatego kontaktowano siê równie z zarz¹dc¹ trasy, aby omówiæ ewentualn¹ wspó³pracê. W poniedzia³ek Jerzy Ptak prowadzi³ rozmowy z zarz¹dc¹ drogi wojewódzkiej oraz w³aœcicielem gruntów. - To nie jest w aden sposób zadanie powiatu, ale skoro wystêpuje na naszym terenie i mo emy przyczyniæ siê do poprawy warunków, to uwa am e powinniœmy to zrobiæ. Nie czujê pe³nej satysfakcji ze spotkañ, poniewa nie ma gotowych rozwi¹zañ na ju. Natomiast wyjaœni- ³y siê pewne kwestie i wiadomo, na kogo nale y wywieraæ najwiêkszy nacisk - zauwa y³ Jerzy Ptak. Okazuje siê, e zarz¹d dróg wojewódzkich nie mo e zaanga- owaæ siê w remont zjazdów z trasy na parking. Wynika to z przepisów. Za utrzymanie zjazdów z drogi wojewódzkiej odpowiada w³aœciciel posesji. - Zobowi¹za³ siê on do tego, e gdy tylko warunki pogodowe pozwol¹, doprowadzi parking do nale ytego stanu tak, aby mo na by³o z niego bezpiecznie korzystaæ - informuje przedstawiciel powiatu. Jerzy Ptak zauwa a tak e, e sprawê powinna monitowaæ sama Agencja i wyegzekwowaæ na w³aœcicielu, od którego dzier- awi budynek naprawê parkingu. IZABELA SKORZYBÓT Kto poprowadzi inwestycjê - gmina, czy powiat? SEBASTIAN CZWOJDA Budynek Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Krobi musi zostaæ rozbudowany. Co do tego nie maj¹ w¹tpliwoœci ani w³odarze gminy, ani powiatu. Wiedz¹ o tym tak e dyrekcja szko³y i dzia³aj¹ca w placówce rada rodziców. Wczeœniej jednak nale y ustaliæ kwestiê w³asnoœci budynku i terenu, na którym jest po³o ony oraz wyjaœniæ, kto mia³by byæ inwestorem. Zadanie ma kosztowaæ 900 tys. z³. Decyzjê o rozbudowie placówki podjê³a dyrekcja szko³y wraz z rad¹ rodziców. Powód? Wci¹ przybywaj¹ca liczba uczniów i brak pomieszczeñ na zajêcia, a tak e na szatnie. Placówka by³a przecie przygotowywana na wychowanie mniejszej iloœci osób. Obecnie, w szko³ach dla m³odzie y kszta³ci siê w niej 765 uczniów, co œrednio daje blisko 28 osób w klasie.- Uczniów regularnie przybywa. W ubieg³ym roku szkolnym mieliœmy oko³o ich 723. Myœlê, e w przysz³ym roku ta liczba mo e jeszcze siê podnieœæ. W gminie Krobia i w s¹siednich mamy wy. W tym roku bêdziemy mieli oko³o 180 absolwentów, z ni owego rocznika, a do szko³y przyjêliœmy 267. Widaæ zatem ró nicê - t³umaczy dyrektor placówki Lech Bem. M³odzie pochodzi g³ównie z gminy Krobia (70%), a tak- e z gmin Pêpowo, Gostyñ, Poniec i Miejska Górka. W budynku jest 11 du ych sal lekcyjnych i 7 mniejszych, wykorzystywanych do zajêæ z podzia³em klasy na grupy. Do tego dochodz¹ jeszcze 4 pracownie - dwie informatyczne, gastronomiczna i badañ laboratoryjnych, wykorzystywana przede wszystkim przez uczniów z Technikum Ochrony Œrodowiska. Zajêcia odbywaj¹ siê od rana, do godziny 15. Ale uczniowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej przychodz¹ po po³udniu. - Chcia³bym to równie zmieniæ, aby m³odzie z zawodówki nie mia³a zajêæ do wieczora - mówi dyrektor Bem. Obecnie lekcje odbywaj¹ siê te w pomieszczeniach piwnicznych, co nie do koñca jest zgodne z przepisami sanepidu. - Jeœli chodzi o zasób sal lekcyjnych, to nawet, bior¹c pod uwagê te pomieszczenia w piwnicy, nie mieœcimy siê z uczniami. Gdyby dosz³o w przysz³oœci do tego, e liczba uczniów siê zmniejszy, po rozbudowie zajêcia odbywa³yby siê przynajmniej w normalnych warunkach, a nie w piwnicy - podkreœla gospodarz szko³y. Brakuje te pomieszczeñ na szatnie. G³ówna, która teraz istnieje jest prze³adowana w okresie jesienno - wiosennym. - Dzisiaj wykorzystujemy szatniê sportow¹. Na kurtki znalaz³o siê miejsce na korytarzach w piwnicy - mówi dyrektor. Placówka nale y do powiatu gostyñskiego. Obecny starosta Andrzej Pospieszyñski sprawê rozbudowy postawi³ jasno. Zaznaczy³, e W dniu 18 stycznia br zmar³ nagle w wieku 45 lat Œ.P. Wies³aw PrzewoŸny Wyrazy wdziêcznoœci za wszelk¹ pomoc lekarzom i personelowi przychodni MEDICUS w Gostyniu oraz podziêkowania ks. Wies³awowi Wittigowi i wszystkim za tak liczny udzia³ w pogrzebie, okazane wsparcie i pomoc. sk³ada Rodzina burmistrz Krobi Nieruchomoœæ, na której znajduje siê budynek szkolny jest w³asnoœci¹ gminy Krobia. Oddany on zosta³ w u ytkowanie powiatowi. Natomiast nieruchomoœæ, na której znajduje siê sala sportowa zosta³ nieodp³atnie przekazana na w³asnoœæ. Inwestorem w rozbudowie mo e byæ podmiot, który ma prawo do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane. Tytu³ ten mo e wynikaæ nie tylko z prawa w³asnoœci, ale tak- e z u ytkowania lub nawet dzier- awy, je eli z treœæ takiej umowy przewiduje uprawnienie do wykonania robót budowlanych. Nie prowadziliœmy jeszcze rozmów, co do formy umowy, umo liwiaj¹cej realizacjê inwestycji przez powiat, ale jest dla mnie oczywiste, e skoro organem prowadz¹cym ZSOiZ w Krobi jest powiat gostyñski, to on bêdzie inwestorem. Przedmiotem rozmów natomiast powinna byæ regulacja stanu prawnego, umo liwiaj¹ca powiatowi przeprowadzenie inwestycji. jeœli nie znajd¹ siê na ten cel pieni¹dze z zewn¹trz, to nie tak ³atwo bêdzie je wygrzebaæ z powiatowej kasy. Zadanie mia³oby kosztowaæ 900 tys. z³. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym powiatu gostyñskiego roz³o ono je na 3 lata. W 2008 roku zarezerwowano na ten cel 100 tys. z³, w przysz³ym roku zaplanowano wydaæ 300 tys. z³, a w 2010 r tys. z³. Od pewnego czasu œrodki na ten cel zbiera³a rada rodziców. Zgromadzi³a 50 tys. z³ i wp³aci³a na konto powiatu. Pieni¹dze pochodz¹ g³ównie ze sk³adek. Ostatnio te mniej wydawano ich na inne cele, aby tylko jak najwiêcej uzbieraæ na rozbudowê. Rodzice zafundowali te wykonanie projektu i kosztorysu inwestycji. Samorz¹d gminy Krobia równie zamierza do³o yæ siê do inwestycji. Tam nie zosta³ jeszcze uchwalony bud et na 2008 r., ale w projekcie zabukowane zosta³y œrodki na inwestycjê - 50 tys. z³. Kolejne raty s¹ roz³o one na nastêpne 2 lata. Czyli w sumie dofinansowanie rozbudowy ze strony gminy mia³oby wynosiæ 150 tys. z³. W piêtrowej dobudówce, zgodnie z projektem, bêd¹ znajdowaæ siê 4 sale lekcyjne i nic poza tym. Nowy pawilon mia³by stan¹æ po wschodniej stronie obecnego budynku, na nieu ywanym terenie. Z g³ównych schodów by³oby wejœcie do dobudówki. Tam powstaæ ma ma³y hol i wejœcia do klas. Wszystko zosta³o tak zaplanowane, aby nic nie uleg³o zniszczeniu, nawet boisko do koszykówki. - Gdyby z jakichkolwiek przyczyn rozbudowa roz³o y³a siê na 5 lat, to wtedy by³oby to bez sensu. Nam pomieszczenia potrzebne s¹ ju dziœ - zaznacza dyrektor szko³y. Chocia administrowanie ZSOiZ w Krobi nale y do powiatu, w³aœcicielem budynku szkolnego oraz terenu, na którym on siê znajduje, jest gmina Krobia. Placówkê przekazano powiatowi w u ytkowanie jeszcze w I kadencji. Nie uregulowano wtedy kwestii w³asnoœci. - Musimy rozstrzygn¹æ ten problem. Dopóki gmina jest w³aœcicielem budynku, powiat nie mo e inwestowaæ - wyjaœnia starosta Pospieszyñski. - Muszê spotkaæ siê w tej sprawie z burmistrzem Krobi. Tamten samorz¹d te musi zdecydowaæ siê, czy oddaje nam szko³ê. Czy mo e gmina chce prowadziæ inwestycjê? Tak by³oby proœciej, bo powiat móg³by daæ tylko 100 tys. z³. Ale mo e byæ te tak, e nam przeka ¹ budynek szko³ê i 100 tysiêcy i to my bêdziemy prowadziæ zadanie - dodaje w³odarz powiatu. (AgFa)

12 14 Życie Gostynia Program ferii w powiecie BOREK Wtorek (29.01), czwartek (31.01), wtorek (05.02), środa (04.02) zajęcia świetlicowe - gry planszowe i telewizyjne zajęcia plastyczne Środa (30.01) spektakl przyrodniczy Fakir i węże (sala M-GOK ), wstęp wolny dyskoteka karnawałowa dla dzieci dyskoteka dla młodzieży szkolnej (sala M-GOK) Piątek (1.02), poniedziałek 4.02, piątek (08.02) zajęcia świetlicowe - gry planszowe i telewizyjne Niedziela (3.02) bal kostiumowy dla dzieci z zabawami rytmiczno - ruchowymi (M- GOK, biblioteka) Czwartek (07.02) 8.30 wyjazd do Kinepolis na następujące Þlmy: Zaczarowana, Alvin i wiewiórki, Złoty kompas, Koń wodny, Asterix na olimpiadzie GOSTYŃ Wtorek (29.01) Turniej Piłki Nożnej uczniów klas V szkół podstawowych - sala SP Nr Turniej Piłki Nożnej uczniów szkół gimnazjalnych - rocznik sala Gm Nr Turniej Brydża Sportowego - aula ZSO Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych - sala Gm Nr Ogólnodostępne spotkania plastyczne Zimowe fantazje Spektakl teatralny dla dzieci pt. Szewczyk Dratewka (wstęp wolny) - świetlica wiejska w Goli Spektakl teatralny dla dzieci pt. Szewczyk Dratewka (wstęp wolny) - świetlica wiejska w Sikorzynie Środa (30.01) Turniej Piłki Nożnej uczniów klas VI szkół podstawowych - sala SP Nr Turniej Piłki Nożnej uczniów szkół gimnazjalnych - rocznik sala Gm Nr Turniej Piłki Siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych (trójki) - sala ZSO Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt szkół gimnazjalnych (trójki) - sala Gm Nr Ogólnodostępne warsztaty taneczne - GOK Hutnik Wycieczka do Planetarium w Potarzycy. Cena biletu wstępu 3,- zł - zapisy do (koszty autokaru pokrywa GOK Hutnik ) Poranek filmowy dla dzieci - cena10 zł, Wojownicze żółwie ninja - Kino Pod Kopułą Czwartek (31.01) Turniej Piłki Nożnej uczniów klas VI szkół podstawowych - sala SP Nr Turniej Piłki Nożnej uczniów szkół gimnazjalnych - rocznik sala Gm Nr Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych (trójki) - sala ZSO Ogólnodostępne spotkania plastyczne Zimowe fantazje - GOK Hutnik Poranek Þlmowy dla dzieci - cena 10 zł, Wojownicze żółwie ninja - Kino Pod Kopułą Piątek (01.02) XI Mistrzostwa Gminy Gostyń w Halowej Piłce Nożnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - sala SP Nr I Powiatowy Przegląd Taneczny Taniec bez granic - GOK Hutnik Sobota (02.01) Bal przebierańców dla dzieci - GOK Hutnik Poniedziałek (04.02) Turniej Piłki Nożnej uczniów szkół gimnazjalnych - rocznik sala Gm Nr Turniej Tenisa Stołowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych (indywidualny) - sala ZSO w Gostyniu Spektakl teatralny dla dzieci pt. Królewna Śnieżka (wstęp wolny) - GOK Hutnik Spektakl teatralny dla dzieci pt. Królewna Śnieżka (wstęp wolny) - świetlica wiejska w Daleszynie Wtorek (05.02) Turniej Piłki Nożnej uczniów szkół gimnazjalnych - rocznik sala Gm Nr Turniej Tenisa Stołowego uczniów szkół gimnazjalnych - sala Gm Nr Ogólnodostępne spotkania plastyczne Zimowe fantazje - GOK Hutnik Spektakl teatralny dla dzieci pt. Dyzio na drodze (wstęp wolny) - świetlica wiejska w Goli Spektakl teatralny dla dzieci pt. Dyzio na drodze (wstęp wolny) - świetlica wiejska w Sikorzynie Środa (06.02) Turniej Piłki Nożnej uczniów klas IV szkó3 podstawowych - sala Gm Nr Ogólnodostępne warsztaty taneczne - GOK Hutnik Poranek Þlmowy dla dzieci (cena 10,-zł) - Happy wkręt - Kino Pod Kopułą Czwartek (07.02) Turniej Piłki Siatkowej uczniów szkół gimnazjalnych - sala Gm Nr Ogólnodostępne spotkania plastyczne Zimowe fantazje - GOK Hutnik Poranek Þlmowy dla dzieci (cena 10,-zł) - Happy wkręt - Kino Pod Kopułą Piątek (8.02) Gry i zabawy dla uczniów klas I-III szkół podstawowych - sala Gm Nr Otwarty Turniej Darta - GOK Hutnik Turniej Piłki Siatkowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych - sala Gm Nr Kabaretowy wieczór dla młodzieży, w programie Formy i konwencje wystąpi kabaret HLYNUR z Zielonej Góry (wstęp wolny) - Kino Pod Kopułą Sobota (09.02) III Zawody Halowych Modeli Szybowców w klasie FIN - hala sportowa Gm Nr 1 DODATKOWO Od 28 do 31 stycznia - Studium Wiedzy o Regionie: Ziemia gostyńska i jarocińska - przeszłość i teraźniejszość - Biblioteka PMiG, Muzeum (zgłoszenia tel ) Od 26 stycznia do 9 lutego - konkurs plastyczny Gostyń przyszłości - Biblioteka PMiG Od 26 stycznia do 9 lutego - konkurs ankietowy Gostyń ma 730 lat - Biblioteka PMiG Od poniedziałku do piątku w godzinach od do zajęcia w siłowni OSiR, ul. Sportowa 1 Od 28 stycznia do 1 lutego i od 4 do 6 lutego w godzinach od do zajęcia w kręgielni OSiR, ul. Strzelecka 26 - tenis stołowy, kręgle W zależności od pogody: 29 i 31 stycznia oraz 5 i 7 lutego od godz kulig (zgłoszenia w OSiR, ul. Sportowa 1) KROBIA Wtorek (29.01) Baśń o 12 braciach w wykonaniu Studia Teatralnego Herbi oraz gry zabawy i konkursy - świetlica w Sułkowicach Turniej w bilard dla SP Baśń o 12 braciach w wykonaniu Studia Teatralnego Herbi oraz gry zabawy i konkursy - świetlica w Gogolewie Baśń o 12 braciach w wykonaniu Studia Teatralnego Herbi oraz gry zabawy i konkursy - Dom Kultury w Chwałkowie i SHREK TRZECI - Kino Szarotka Środa (30.01) Kurs nauki gry w brydża - Ośrodek Kultury w Krobi Czwartek (31.01) Turniej w tenisa stołowego dla SP Piątek (01.02) Turniej w Darta dla SP Poniedziałek (04.02) Turniej w bilard dla uczniów szkół ponadpodstawowych Wtorek (05.02) Turniej tenisa stołowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych Środa (06.02) i Happy Feet: tupot małych stóp - Kino Szarotka Czwartek (07.02) Program estradowy Zabrałaś mi lato w wykonaniu Romana Gerczaka - współtwórcy kabaretu Elita - świetlica w Sułkowicach Program estradowy Zabrałaś mi lato w wykonaniu Romana Gerczaka - współtwórcy kabaretu Elita - świetlica w Gogolewie Program estradowy Zabrałaś mi lato w wykonaniu Romana Gerczaka - współtwórcy kabaretu Elita - Dom Kultury w Chwałkowie Piątek (08.02) Turniej Cymbergraj dla uczniów SP Niedziela (10.02) Turniej Cymbergraj dla uczniów szkół ponadpodstawowych DODATKOWO Od 28 stycznia do 10 lutego Ośrodek Kultury będzie czynny: poniedziałki, wtorki, czwartki od do 20.00; środy, piątki, niedziele od do 21.00; soboty od do PIASKI Wtorek (29.01) Turniej darta dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Środa (30.01) Program Sceny Edukacyjnej dla dzieci pt. Fakir i węże Czwartek (31.01) Turniej szachowy dla uczniów szkół podstawowych Poniedziałek (04.02) Otwarty turniej warcabowy dla dzieci i młodzieży Wtorek (05.02) Bal przebierańców dla dzieci klas 0-III Środa (06.02) Turniej szachowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Czwartek (07.02) Zabawy sportowe dla dzieci Piątek (08.02) Konkurs plastyczny dla dzieci pt. Wymarzona zima POGORZELA Wtorek (29.01) turniej piłki ręcznej - SP projekcja Þlmu kl. I - VI SP turniej piłki koszykowej street ball dziewcząt i chłopców - ZSOiZ zajęcia taneczne dla zespół M-GOK Środa (30.01) wyjazd do kina Cinema City w Poznaniu - SP i Gimnazjum gry i zabawy na wesoło kl. I - VI - SP otwarte warsztaty teatralne - Gimnazjum /sala kinowa/ M-GOK turniej badmintona singiel - ZSOiZ turniej gry w piłkarzyki - ZSOiZ Fakir i jego węże pokaz Andrzeja Rybarczyka z Wrocławia /sala kinowa/ M-GOK Czwartek (31.01) gry i zabawy świetlicowe kl. I - VI - SP turniej piłki siatkowej - Gimnazjum zajęcia w sali komputerowej nr 50 - Gimnazjum szkolny turniej w darta - ZSOiZ turniej badmintona debel - ZSOiZ turniej tenisa stołowego - debel - ZSOiZ otwarte warsztaty teatralne - Gimnazjum /sala kinowa/ M-GOK zajęcia plastyczne - M- GOK Piątek (01.02) konkurs plastyczny kl. I - IV - SP turniej piłki koszykowej - Gimnazjum zajęcia w sali komputerowej nr 50 - Gimnazjum zajęcia lekkoatletyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - ZSOiZ konkurs rozwiązania krzyżówek z różnych dziedzin wiedzy z wykorzystaniem Internetu - ZSOiZ nauka gry tenisa ziemnego - ZSOiZ zajęcia plastyczne - M- GOK Poniedziałek (04.02) gry drużynowe oraz gry i zabawy świetlicowe - SP przygotowanie do konkursu Kangur kl. IV - VI - SP zawody międzyklasowe kl. IV - VI SP zajęcia w sali komputerowej nr 50 - Gimnazjum turniej piłki nożnej futsal - ZSOiZ zajęcia taneczne dla zespół M-GOK Wtorek (05.02) zawody międzyklasowe kl. IV - VI - SP turniej warcabowy i puzzlowy kl. I- VI - SP przygotowanie do konkursu Kangur kl. IV - VI SP zajęcia w sali komputerowej nr 50 - Gimnazjum zajęcia w bibliotece - świetlica środowiskowa - Gimnazjum zajęcia lekkoatletyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - ZSOiZ zajęcia taneczne dla zespołów M-GOK Środa (06.02) przygotowanie do konkursu Euromatematyk kl. III - V SP turniej piłki nożnej halowej - Gimnazjum zajęcia w sali komputerowej nr 50 - Gimnazjum Zimowy pejzaż z białym kotem w tle - konkurs plastyczny BPMiG (dla kl. IV - VI) bajki dla dzieci - M-GOK Czwartek (07.02) przygotowanie do konkursu Euromatematyk kl. III - V - SP zajęcia w sali komputerowej nr 50 - Gimnazjum turniej unihokeja - Gimnazjum zajęcia lekkoatletyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - ZSOiZ zajęcia plastyczne - M- GOK Piątek (08.02) przygotowanie do konkursu Euromatematyk kl. III - V - SP dyskoteka z konkursami - SP zajęcia z tenisa ziemnego - ZSOiZ Grać jak Kasparow - szkolny turniej warcabowy - ZSOiZ zajęcia plastyczne - M- GOK Młodzieżowa świetlica środowiskowa będzie czynna od 28 stycznia do 4 lutego 2008 r. w godzinach od 9.00 do oraz 8 lutego 2008 r. (budynek biblioteki przy ZSOiZ w Pogorzeli). PONIEC Wtorek (29.01) Turniej Halowej Piłki Nożnej - Żytowiecko Środa (30.01) Wyjazd na basen dzieci z Łęki Wielkiej, Rokosowa, Żytowiecka Czwartek (31.01) Spektakl teatralny Jaś i Małgosia w wykonaniu teatru ART-RE z Karakowa - Rokosowo Turniej Tenisa Stołowego kat SP i Gm - Poniec Spektakl teatralny Jaś i Małgosia w wykonaniu teatru ART-RE z Karakowa - Sarbinowo Piątek (01.02) Turniej Tenisa Stołowego - Żytowiecko Film proþlaktyczny - Rokosowo Poniedziałek (04.02) Fakir i jego węże - spektakl teatralny z elementami edukacyjnymi (wstęp wolny) - sala GCK Bal karnawałowy dla najmłodszych - sala GCK Wtorek (05.02) Wyjazd na basen dzieci z Ponieca, Szurkowa oraz Sarbinowa - zapisy w biurze GCK do 30 stycznia - 10 zł - wyjazd z Szurkowa Środa (06.02) Turniej tenisa stołowego oraz Þlm edukacyjno- proþlaktyczny - Szurkowo Turniej Darta dla SP i Gm - zapisy do 04 lutego - Poniec Czwartek (07.02) Spektakl teatralny w wykonaniu teatru HERBI pt. Baśń o 12 miesiącach - Łęka Wielka Spektakl teatralny w wykonaniu teatru HERBI pt. Baśń o 12 miesiącach - Żytowiecko Spektakl teatralny w wykonaniu teatru HERBI pt. Baśń o 12 miesiącach - Poniec Piątek (08.02) Drużynowy Turniej w Piłkarzyki - zapisy do 6 lutego - sala GCK Film proþlaktyczny - Żytowiecko Turniej Tenisa Stołowego - Rokosowo PĘPOWO Poniedziałki 28 stycznia i 4 lutego zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sport dla uczniów gimnazjum zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych aerobic dla pań koszykówka seniorów Wtorki 29 stycznia i 5 lutego Dzień z tenisem stołowym uczniowie szkół podstawowych uczniowie gimnazjum dziewczyny uczniowie szkół ponadpodstawowych tenis stołowy dla dorosłych szachy i warcaby Środy 30 stycznia i 6 lutego siatkówka - uczniowie szkół podstawowych siatkówka - uczniowie gimnazjum przerwa dziewczyny uczniowie szkół ponadpodstawowych kółko taneczne aerobic koszykówka Snajperzy Czwartki 31 stycznia i 7 lutego unihokej -rozgrywki uczniów szkoły podstawowej unihokej- rozgrywki uczniów gimnazjum zajęcia sportowe dla dziewczyn koszykówka młodzieżowa koszykówka seniorzy 7 luty: godz Roman Gerczak - program dla dzieci (Centrum Sportowo - kulturalne) Piątki 1 i 8 lutego zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjum zajęcia sportowe dla uczniów szkoły podstawowej dziewczyny - zajęcia sportowe uczniowie szkół ponadpodstawowych trening Grom Czeluścin Soboty 2 i 9 lutego zajęcia do wyboru 9 luty: MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE STOŁOWYM Niedziela 3 lutego Pasierby - Bal karnawałowy dla dzieci DODATKOWO Kawiarenka internetowa czynna będzie codziennie od Siłownia - czynna codziennie od Kulig z ogniskiem - w terminie zależnym od pogody opr. (gabi)

13 ycie Gostynia I 15 NFORMACJE Dobre anio³y naszego domu - Gdyby na wielkim œwiecie zabrak³o uœmiechu dziecka, by³oby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej ni podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiê ycowej - mimo wszystkich s³oñc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden ma³y uœmiech rozwidnia ycie - s³owami Juliana Eismonda zwróci³a siê do goœci spotkania noworocznego Karolina Dolata, dyrektor Domu Dziecka w Bodzewie. Tradycyjnie, jak co roku dzieci i opiekunowie zaprosili na uroczystoœæ wszystkich przyjació³ domu. Hol zape³ni³ siê osobami, które od wielu lat wspieraj¹ wychowanków domu dziecka. Jak podkreœli³a dyrektor placówki, ubieg³y rok by³ dla wszystkich mieszkañców domu bardzo dobry. - A to dlatego, e dziêki pañstwa wsparciu i pomocy uda³o nam siê zrealizowaæ wiele zadañ, maj¹cych na celu poprawê warunków ycia wychowanków i pracê opiekuñczo - wychowawcz¹. Niektóre z nich by³y zaplanowane, ale o wiêkszoœci na pocz¹tku 2007 roku nawet nie marzyliœmy. To pañstwo - dobre anio³y naszego domu przyczynili siê do tego, e te marzenia siê spe³ni³y - powiedzia³a Karolina Dolata. Dziêki starostwu powiatowemu, w listopadzie, dom dziecka otrzyma³ œrodki, za które zakupiono nowe okna i drzwi. Zostan¹ za- GOŒCIE DZIECI i opiekunowie podczas spotkania montowane, gdy tylko pozwoli na to pogoda. Wyremontowano gara, wymieniono p³ot w Domu Usamodzielnieñ w Gostyniu, który grozi³ zawaleniem. - Nie tylko w³adzom naszego powiatu dobro tego domu le y na sercu. Wszyscy pañstwo przez ca³y ubieg³y rok dbaliœcie o to, aby dzieciom niczego nie zabrak³o i otrzyma³y wszystko to, na co naprawdê zas³uguj¹ - podkreœli³a Karolina Dolata. W wakacje wychowawcy odmalowali wszystkie dzieciêce pokoje, zakupiono PONIEC D Z I A A J J U 1 5 L AT Jubileusz Orkiestry Mayera JUBILACI PODCZAS WYSTÊPU dla goœci Orkiestra Mayera skoñczy³a 15 lat. Uroczysty jubileusz odby³ siê w niedzielê, 27 stycznia w Domu Katolickim p/w œw. Józefa. Na spotkanie przybyli zaproszeni goœcie Janusz Sikora - wicestarosta powiatu gostyñskiego, Jerzy WoŸniakowski - burmistrz Gostynia, ukasz Burkiewicz - wiceburmistrz Gostynia, ks. kanonik Artur Przyby³ oraz ks. pra³at Konrad Kaczmarek. Imprezê poprowadzi³ Sebastian Nowak. W czasie uroczystoœci by³y podziêkowania, gratulacje i yczenia dalszych sukcesów. - Znowu po raz kolejny mo na powiedzieæ, e czas szybko biegnie. Myœlê, e przez te 15 lat nasza Orkiestra Mayera sprawi³a wiele radoœci mieszkañcom Gostynia i nie tylko, bo przecie koncertowali w ró nych miejscowoœciach, równie poza granicami kraju - powiedzia³ ks. kanonik Artur Przyby³ i przekaza³ wszystkim cz³onkom orkiestry spisane podziêkowania. Kilka s³ów podziwu pop³ynê³o tak e z ust wicestarosty. - Je eli mówimy, e jest coœ ponadczasowe, na pewno jest to dzia³alnoœæ jubilatów. nowe biurka i narzuty. - Nasz dom sta³ siê kolorowy, weso³y, a dzieci pogodniejsze. Równie dziêki pañstwu dzieci mog³y wzi¹æ udzia³ w wielu imprezach integracyjnych. Byliœmy na wycieczkach, piknikach i biwakach - mówi³a dyrektor. Dzieci bardzo mi³o wspominaj¹ spotkanie noworoczne w Zespole Szkó³ Zawodowych w Gostyniu, zaj¹czka w liceum ogólnokszta³c¹cym, festyn zorganizowany przez stowarzyszenie kupców pod has³em: Jedziemy na wakacje, biwak i obóz przetrwania w Brzedni, wyjazdy na basen, wyjazdy do kina i inne imprezy. - Cieszyliœmy siê równie, gdy zawitaliœcie pañstwo do naszego domu z paczkami na Miko³aja lub innymi podarunkami i wtedy my mogliœmy pañstwa goœciæ. Takie spotkania, wycieczki i wyjazdy spowodowa³y, e nasze dzieci, choæ na chwilê, mog³y oderwaæ siê od szarej rzeczywistoœci, swoich problemów i mi³o spêdziæ czas na zabawie, w gronie yczliwych im osób. To w³aœnie w takich momentach na ich twarzach najczêœciej pojawia³ siê uœmiech i za ten uœmiech dziêkujê. Myœlê, e dziêki temu, i ca³y czas jesteœcie z nami, tego uœmiechu nam nie zbraknie - powiedzia³a Karolina Dolata. Podczas wieczoru dzieciaki odebra³y podarki i dziêkowa³y swoim goœciom. Ka dy z nich otrzyma³ upominki - kartki i przepiêkne anio³ki wykonane na szyde³ku. Wspólnie zjedzono posi³ek, a póÿniej zwiedzano dom dziecka i rozmawiano. (iza) Je eli mówimy, e coœ lub ktoœ jednoczy i zbli a ludzi bez wzglêdu na przekonania, to na pewno jest to dzia³alnoœæ jubilatów - mówi³ Janusz Sikora. W przerwach miêdzy przemówieniami i podziêkowaniami orkiestra Mayera umila³a czas goœciom sw¹ muzyk¹. (doti) J. SIKORA gratulowa³ kierownikowi orkiestry A jednak siostry przejm¹ szpital NajpóŸniej od pocz¹tku lipca szpital w Poniecu bêd¹ prowadzi³y siostry ze Zgromadzenia œw. Wincentego a Paulo, przynajmniej takie s¹ za³o enia. W minionym tygodniu dosz³o do spotkania w³adz powiatowych z siostrami,w sprawie uregulowania kwestii zwi¹zanych z ponieckim szpitalem. Placówka ta jest oddzia³em dla przewlekle chorych gostyñskiego szpitala, ale sam obiekt nale y do Zgromadzenia. Dyrektor szpitala Maciej Janiszewski ju od dawna informowa³ ponieckich radnych, e takie rozwi¹zanie bêdzie konieczne, gdy oddzia³ przynosi straty, nie mo na go tak e dostosowaæ do standardów, gdy nie mo na wykonywaæ a tak wielkich remontów w nie swoim budynku. - Na spotkaniu uœciœlaliœmy warunki przejêcia przez siostry swojego maj¹tku. Pozostanie to w tej chwili, jako oddzia³ opieki d³ugoterminowej szpitala, ale w perspektywie siostry mog¹ pomyœleæ o utworzeniu zak³adu opiekuñczo leczniczego. W czasie rozmowy staraliœmy siê domówiæ ostateczne warunki zwi¹zane z podpisaniem umowy o zwrot maj¹tku i przejêcie oddzia³u, czy placówki do prowadzania - informuje starosta Andrzej Pospieszyñski. Starostwo musi dostosowaæ nieczynny w tym monecie pawilon, do takiego stanu, aby mo na tam by³o przenieœæ pacjentów. Sam remont ma byæ tylko bie ¹cy i nie bêdzie wymaga³ przeznaczenia na ten cel ogromnych funduszy. Naj- wa niejszymi sprawami s¹ uruchomienie ogrzewania, naprawa pod³óg oraz uszczelnienie b¹dÿ wymian okien. Pacjenci w odremontowanym pawilonie mieliby zostaæ do czasu przeprowadzenia remontu przez siostry w g³ównym budynku. - Siostry deklaruj¹ te zatrudnienie pracuj¹cej tam za³ogi, a my chcemy oddaæ siostrom w u yczenie sprzêt medyczny. Dyrektor szpitala czuwa tak e nad przepisaniem w Narodowym Funduszu Zdrowia kontraktu na siostry - dodaje Andrzej Pospieszyñski. - Warunki s¹ ju spisane i przygotowywany jest ostateczny projekt porozumienia, jeœli siostry go zaakceptuj¹ zostanie przedstawiony radzie spo³ecznej, na sesji powiatowej, bo te wszystkie procedury musimy przejœæ. Czas podpisania porozumienia zbli a siê. W pierwszym pó³roczu chcielibyœmy sprawê zamkn¹æ. Klimat jest dobry i nie ma du ych rozbie noœci - twierdzi starosta. Gmina Poniec deklaruje pomoc powiatowi w przeprowadzeniu remontu. - Na pewno samorz¹d, czy rada do³o y, bo nikomu nie zale y, eby pozbyæ siê szpitala. To jest tradycja, gdy istnieje tutaj ju ponad 100 lat. Na pewno wiêkszoœæ radnych zrobi wszystko, aby szpital w Poniecu by³ - zapewnia burmistrz Ponieca Kazimierz Du a³ka. Zapewnia, e gdy sprawy bêd¹ ju klarowniejsze, wyjdzie do rady z uchwa³¹ o przekazania œrodków na ten cel. (gabi)

14 16 ycie Gostynia Œwiêto w Ludwinowie Po³¹czone œwiêta Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Seniora odby- ³o siê w niedzielê 27 stycznia w Ludwinowie, gmina Pêpowo. W spotkaniu uczestniczy³o 28 seniorów. Nie zabrak³o tak e zaproszonych goœci: Stanis³awa Krysickiego - wójta Pêpowa oraz Kazimierza Zaremby - przewodnicz¹cego rady gminy. Na pocz¹tku uroczystoœci g³os zabra³a Helena Betowska - so³tys wsi Ludwinowo, która wyrecytowa³a jubilatom yczenia wszelkiej pomyœlnoœci. Kilka ciep³ych s³ów seniorzy us³yszeli tak e z ust wójta Krysickiego. Przekonywa³ on, e nale y zawsze cieszyæ siê dobr¹ chwil¹. Przed swoimi babciami i dziadkami wystêpowa³y dzieci z Ludwinowa przygotowane przez Renatê Chud¹ oraz Anitê Waligórê, cz³onkinie wiejskiego ko³a gospodyñ. Przed jubilatami zatañczy³y tak e dziewczyny z zespo³u Demons, dzia³aj¹cego przy zespole szkó³ w Pêpowie. - Pierwszy raz w tym roku po³¹czy³yœmy te dwa œwiêta. Nasze ko³o gospodyñ zawi¹za³o siê w listopadzie ubieg³ego roku i od tego czasu wspieramy dzia³ania rady so³eckiej swoimi pomys³ami - wyjaœni³a Renata Chuda. (doti) SENIORKI ucieszy³y siê ze spotkania PODRÓ OWANIE I ŒPIEW DZIECI ZAŒPIEWA Y i przekaza³y kwiaty swym dziadkom Gosia Andrzejewicz w Gostyniu Znana piosenkarka zagoœci³a w naszym mieœcie. Gosia Andrzejewicz, s³awna od kilku lat wokalistka muzyki pop, wybra³a w³aœnie Gostyñ, by odpocz¹æ i zjeœæ kolacjê podczas trasy koncertowej. Jej sobotni przyjazd do Gostynia by³ zachowany w tajemnicy, bez szumu i rozg³osu. - Bardzo spodoba³o mi siê wasze miasto. Jestem tutaj kolejny raz i na pewno nie ostatni - powiedzia³a gwiazda. Ju po raz kolejny wybra³a restauracjê Madradagi Doner Kebab przy ul. Towarowej, gdzie przywitano j¹ dobrym s³owem i pysznym daniem. Gosia zaœpiewa³a w ten dzieñ w klubie Cosmos w Krzycku, ko³o Leszna. Podczas rozmowy z nami wyjaœni³a, e nie mog³aby yæ bez podró owania i œpiewu. Kocha koncerty, kontakt z publicznoœci¹. Zaznaczy³a tak e, e nie stroni od wystêpów w ma³ych miastach, wrêcz przeciwnie. - Ludzie pochodz¹cy z ma³ych miejscowoœci czêsto s¹ oœmieszani i wyszydzani. Niektórzy siê mnie pytaj¹, dlaczego koncertujê w takich miejscach. Ale moim zdaniem ka dy ma prawo do pos³uchania muzyki na ywo, zobaczenia swoich idoli na scenie - wyjaœni³a Gosia. Szczególnie upodoba³a sobie nasze rejony, bo jak sama mówi³a, tutaj w województwie wielkopolskim jest najwiêksza liczba jej fanów. - Jeszcze w tym roku wyst¹piê przed moimi fanami w Gostyniu - powiedzia³a w tajemnicy. Kiedy bêdziemy mieli okazjê pos³uchaæ Gosi na ywo? Byæ mo e na najbli szych Dniach Gostynia. Podczas miejskiego œwiêta niew¹tpliwie bêdzie promowaæ swój nowy styl clubowy, z piosenk¹ You can dance. - Na obecnym rynku muzycznym nie ma dziewczyn, które zajmowa³yby siê tym rodzajem muzyki. Ja ze swojej strony, chcê rozwijaæ siê w ró nych kierunkach muzycznych. A muzyka clubowa daje mi tak¹ mo liwoœæ - powiedzia³a. Przyzna³a jednak, e nadal bêd¹ to piosenki o mi³oœci. - Czy jest coœ piêkniejszego od mi- ³oœci? - uœmiechnê- ³a siê wyjaœniaj¹c. Co robi gwiazda z Bytomia, oczywiœcie oprócz œpiewania? Studiuje na drugim roku markemting i zarz¹dzanie oraz uczy siê jêzyków. Perfekcyjnie opanowa³a jêzyk w³oski, w którym napisa³a kilka piosenek, teraz czas przyszed³ na angielski. - W tym roku chcia³abym wolny czas poœwiêciæ na naukê tego jêzyka. Wiadomo, e jest on uniwersalny, wiêc jego znajomoœæ pomo e mi w koncertowaniu za granic¹ - przyzna³a. Gosia sama pisze wszystkie teksty i uk³ada melodiê do swych piosenek. - Wszystkie moje utwory s¹ napisane pod wp³ywem emocji, moich w³asnych prze- yæ czy ludzi mnie otaczaj¹cych - t³umaczy³a. Gosia zagoœci³a w Madradagi ju w kwietniu ubieg³ego roku, gdzie na œcianie zostawi³a swój autograf. Na zdjêciu z szefem restauracji (doti) ZEBRALI Z OTYCH Akcja Miko³aj po raz czwarty UCZNIOWIE GIMNAZJUM nr 1 chêtnie uczestniczyli w akcji Ju po raz czwarty uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gostyniu zorganizowali akcjê Miko³aj, maj¹c¹ na celu pomoc m³odzie y w trudnej sytuacji materialnej. Pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia jest El bieta Skorupska, a koordynatorem dzia³añ by³a Ma³gorzata Kasprzak. W akcji wziê³o udzia³ oko³o 30 chêtnych uczniów. Zadaniem uczestników akcji by³o pozyskanie jak najwiêkszej iloœci pieniêdzy. Dlatego uczniowie zg³aszali siê do wiêkszoœci sklepów znajduj¹cych siê w Gostyniu i przekonywali o udzieleniu wsparcia pieniê nego lub chocia by rzeczowego. W szkole zorganizowano tak e loteriê fantow¹, dziêki której pozyskano pieni¹dze z zebranych darowizn rzeczowych. By zachêciæ spo³ecznoœæ szkoln¹ do udzia³u w loterii, nagradzano zwyciêzców równie tzw. immunitetami, które zwalnia³y ucznia od pytania i kartkówek przez ca³y dzieñ. - Akcja Miko³aj tak naprawdê rozpoczê³a siê ju w paÿdzierniku i jeszcze trwa. Dotychczas zebraliœmy 1600 z³. Uzyskane œrodki przeznaczymy przede wszystkim na dofinansowanie wycieczek szkolnych - wyjaœni³a El bieta Skorupska. Organizatorzy przedsiêwziêcia pragn¹ gor¹co podziêkowaæ wszystkim darczyñcom, którzy zechcieli wesprzeæ akcjê Miko³aj. BOREK WLKP. Pamiêtali o dziadkach UCZESTNICY dziadkowego spotkania w Koszkowie (doti) Uczniowie Szko³y Podstawowej im. Bojanowskiego w Wycis³owie uczcili Dzieñ Babci i Dziadka programem artystycznym, przedstawionym 23 stycznia w murach swojej placówki. Po wystêpie zaproszono sêdziwych goœci na s³odki poczêstunek, a okolicznoœciowa wizyta stworzy³a równie okazjê do zwiedzenia szkolnych pomieszczeñ. Trzy dni wczeœniej, w œwietlicy wiejskiej Koszkowa, imprezê z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowa³a tak e XIV Dru yna Harcerska Wycis³owo, przy wspó³udziale radnej Ró y Jêdrosz i S³awomira Troniny, so³tysa wsi Koszkowo. Z programem artystycznym wyst¹pili uczniowie klas miejscowej filii wycis³owskiej podstawówki. Upominki i owoce wrêczone przez dzieci seniorzy odwzajemnili s³odyczami. (C.W.) fot. A. Jêdrosz

15 ycie Gostynia I 17 NFORMACJE Minê³o 45 lat wspólnej pracy GOSTYÑ Œwiêtowali seniorzy - yczê wszystkim du o zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci w yciu, spe³nienia marzeñ. Widzê, e brakuje nam seniorów dziœ na sali, a wiêc dbajcie o zdrowie, bo ycie mamy tylko jedno - powiedzia³ Franciszek Piotrowski, so³tys Goli. W ubieg³ym tygodniu ju po raz dziewi¹ty seniorki i seniorzy ze wsi Gola i Czajkowo obchodzili swoje œwiêto. Uroczystoœæ przygotowa³y tradycyjnie rady so³eckie oraz panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Goli. Dla jubilatów wyst¹pi³y w programie artystycznym dzieci ze Szko³y Podstawowej w Goli oraz dziewczyny z zespo³u wokalnego dzia³aj¹cego przy Gostyñskim Oœrodku Kultury pod kierunkiem Jolanty Skrzypczak. By³o wiele wzruszeñ i yczeñ, z dwóch okazji Dnia Seniora oraz oczywiœcie Dnia Babci i Dziadka. Burmistrz Jerzy WoŸniakowski z³o y³ yczenia. Zauwa y³ tak e, e wsie s¹ jednymi z najlepiej zorganizowanych w gminie. - Chêtnie uczestniczycie w takich spotkaniach, frekwencja zawsze dopisuje. yczê zdrowia, pomyœlnoœci i kolejnych udanych spotkañ - doda³. (iza) WSZYSTKIE CZ ONKINIE Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Bu³akowie DZIECI ZE szko³y w Goli przygotowa³y program artystyczny BY Y YCZENIA dla babæ i dziadków JOANNA Pachurka, recytatorka WZNIESIONO uroczysty toast DLA SENIORÓW przygotowano poczêstunek i program artystyczny UCZESTNICY balowali do bia³ego rana - Czasami jest taki dzieñ, kiedy duma i radoœæ goszcz¹ w naszych sercach. Taki dzieñ panie z ko³a gospodyñ wiejskich prze ywaj¹ dzisiaj - rozpoczê³a uroczystoœæ jubileuszu wiejskiego ko³a gospodyñ w Bu³akowie so³tys wsi Gra yna Naglak. Uroczyste 45 - lecie zawi¹zania siê ko³a gospodyñ w pogorzelskiej wsi odby³o siê 27 stycznia w sali OSP Bu³aków. W uroczystoœci wziêli udzia³ Piotr Curyk - burmistrz Pogorzeli, Maria Pazo³a - przewodnicz¹ca Gminnego Ko³a Gospodyñ, Ma³gorzata Balicka - przedstawicielka ODR, Barbara Owsianowska - dyrektor Banku Spó³dzielczego, oddzia³ w Pogorzeli, Wies³awa Krajka - kierownik Filialnej Szko³y Podstawowej w Bu³akowie, Sylwester Trawiñski z Gminnego Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolni- KOLE ANKI Z G³uchowa z³o y³y jubilatkom yczenia czych oraz Stefan Fabisiak - radny gminy Pogorzela. Nie zabrak³o tak e delegacji bu³akowskiego OSP i Kó³ka Rolniczego, a tak e przedstawicielek kó³ gospodyñ z wiosek gminy Pogorzela. Ze strony przyby³ych goœci, cz³onkinie us³ysza³y yczenia i gratulacje, otrzyma³y tak e podarunki. - My mê czyÿni musimy doceniaæ kobiety za trud, jaki wk³adaj¹ w zajmowaniu siê domami. Nie potrafimy zrobiæ takich cudownych rzeczy, jakimi zajmuj¹ siê panie. Przyk³adem jest ta wystawna uroczystoœæ - przekonywa³ Piotr Curyk, w³odarz Pogorzeli. Szczególne podziêkowania zosta³y skierowane do starszych cz³onkiñ ko³a gospodyñ. Prezes ko³a Magdalena Mas³ow- ska oraz Gra yna Naglak, sprawuj¹ca funkcjê sekretarza, zarysowa³y obraz dzia³alnoœci swej organizacji. W czasie ostatnich piêciu lat z uzyskanych pieniêdzy wyposa y³y kuchniê w nowe elementy. Zakupi³y miêdzy innymi grzejniki gazowe, zastawê sto³ow¹, a tak e wspólnie z OSP Bu³aków p³ytki ceramiczne do sanitariatu. Wyrazi³y równie ubolewania z faktu, i coraz mniej kobiet nale y do ich ko³a. - Jeszcze kilkanaœcie lat temu do ko³a nale a³o 50 pañ, dziœ jest nas tylko 20 - powiedzia³a Gra yna Naglak. Po czêœci oficjalnej rozpoczêto biesiadê bogat¹ w œpiewy i tañce. Zabawa trwa³a do samego rana. (doti) Bardzo dobrze zaprezentowali siê uczniowie Zespo³u Szkó³ w Pêpowie na Otwartych Halowych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego, które rozegrano 13 stycznia w niemieckim Cottbus. Do najlepszych zawodników tej imprezy nale a³a Klaudia Suchanecka, zdobywczyni dwóch medali: z³otego w biegu na 60 metrów (8,47 s.) i srebrnego w skoku w dal (498 cm). Czo³owe lokaty w koñcowej klasyfikacji zajêli ponadto: Dariusz Wencel (pi¹ty w pchniêciu kul¹; 11,23 m) i startuj¹cy po raz pierwszy w kategorii juniorów m³odszych Mateusz Broda (ósmy na 1000 m; 3.01,11). Opiekun sportowej kadry, Jacek Migdalski, chwali³ równie dobre wyniki Olgi Wolsztyniak (60 i 300 metrów), Marty Norman (600 m) i Mateusza KaŸmierczaka (1000 m). Lekkoatletyczna reprezentacja szko³y w Pêpowie przebywa obecnie na obozie kondycyjnym w Juracie. (C.W.) fot. J. Migdalski Sukces pod niemieckim dachem

16 18 ycie Gostynia O przesuniêciu kompetencji samorz¹dów i sytuacji w rolnictwie OG OSZENIE Pose³ PSL Andrzej Grzyb - przewodnicz¹cy komisji Unii Europejskiej, cz³onek komisji spraw zagranicznych, przebywa³ w pi¹tek, 25 stycznia, w powiecie gostyñskim. Od rana spotka³ siê on z zarz¹dem powiatu gostyñskiego, a tak e z w³adzami miasta. PóŸniej wzi¹³ udzia³ w posiedzeniu komisji rolnictwa Rady Powiatu Gostyñskiego. Podczas rozmów z zarz¹dem powiatu przedstawiono kilka spraw, które dotycz¹ problemów samorz¹dowych. Chodzi o kwestiê ich finansowania oraz zmianê kompetencji lokalnych w³adz. - Jest przygotowywana ustawa w tym zakresie. Chodzi o przekazanie czêœci uprawnieñ administracji rz¹dowej do samorz¹dów powiatowych, co wp³ynie zmianê ich pozycji - wyjaœni³ pose³. Poinformowa³, e mniej wiêcej w po³owie roku ma byæ gotowy projekt ustawy z propozycj¹ przesuniêcia kompetencji. S¹ te przygotowywane projekty ustaw, zwi¹zane ze zmianami w s³u bie zdrowia. - Niepokoi mnie tylko fakt, e te dwie sprawy nie id¹ wspó³bie nie. Jest sygnalizowana w tych projektach mo liwoœæ przejêcia przez samorz¹d wojewódzki, jako organ za³o ycielski, szpitali. Uznajê tê propozycjê za b³¹d, jakkolwiek nie wysz³o to jeszcze poza sferê projektów. Argument jest zasadniczy - gdyby szpitale przej¹³ urz¹d wojewódzki, ³atwiej by³oby wtedy ustawiæ tzw. sieæ szpitali i poszczególnych kompetencji, które mia³yby te placówki. Mam wra enie, e ta koncepcja nie zyska aprobaty. Ale warto o tym rozmawiaæ z samorz¹dami powiatowymi, aby mia³y ogl¹d sytuacji - wyjaœnia³ pose³ Grzyb. Podkreœli³, e to, co niew¹tpliwie zyskuje sympatiê pos³ów przy zmianach administracyjnych, to jest pomys³ przywrócenia czêœci kompetencji samorz¹dom. - Zdajê sobie jednak sprawê, e resortowi ministrowie maj¹ wybitn¹ sk³onnoœæ do zachowywania imperium, g³ównie jeœli chodzi o inspekcje w administracji zespolonej - powiedzia³ Andrzej Grzyb. - Pozytywn¹ ocenê w parlamencie zyska- ³a propozycja powrotu finansowania policji do bud etu powiatowego, co poprawi³oby te sytuacjê materialn¹ tego sektora. - Ten pomys³ jest te w sferze dyskusji. Czy uda siê jakieœ inne kompetencje przesun¹æ ze szczebla rz¹dowego do powiatu, trudno mi jest powiedzieæ - stwierdzi³ Andrzej Grzyb. Poruszy³ te sprawê nadzoru nad oœwiat¹. - Mój pogl¹d jest taki, poniewa jestem przywi¹zany do idei samorz¹dnoœci, eby jednak rozwa- yæ powrót na szczebel powiatowy chocia by niektórych spraw, zwi¹zanych z nadzorem oœwiatowym (pedagogicznym) oraz nadzorem metodycznym. To mog³oby byæ te w formie administracji zespolonej. Ale s¹dzê, e propozycja nie bêdzie budzi³a zachwytu samorz¹dów - stwierdzi³ pose³ PSL. Poza tym w³adze powiatu gostyñskiego szukaj¹ wsparcia finansowego na inwestycje w Zespole Szkó³ Rolniczych w Grabonogu. - Bêdziemy rozmawiali o tym póÿniej - powiedzia³ tajemniczo pose³. Na spotkaniach z w³adzami gminy i powiatu poruszono te kwestiê spraw komunikacyjnych Gostynia. Pose³ Grzyb wyrazi³ swoje zdanie na temat grudniowego g³osowania pos³ów w sprawie obwodnicy. - Za milion z³otych niewiele siê zrobi. Generalna decyzja w pracach nad bud etem pañstwa jest taka, aby nie zwiêkszaæ deficytu i nie tworzyæ drobnych rezerw celowych. Utworzona zosta³a jedna wspólna rezerwa celowa, z której to, przy sygnale ze strony poszczególnych resortów, mo na czerpaæ na inwestycjê, która jest odpowiednio przygotowana. To dotyczy³o sprawy wielu obwodnic w województwie wielkopolskim - wyjaœni³ pose³. Jeœli chodzi o rolników, to parlamentarzysta rozmawia³ z nimi g³ównie o aktualnej sytuacji rynkowej i o tym, co dotychczas zosta³o zrobione w tej sprawie. Przekaza³ uczestnikom spotkania kilka nowszych informacji. Okaza³o siê, e po raz pierwszy od wejœcia do Unii Europejskiej Polska otrzyma³a zgodê na uruchomienie zapasów dop³at do eksportu. - Agencja Rynku Rolnego w chwili obecnej posiada œrodki na dop³aty do eksportu dla 20 tysiêcy ton wieprzowiny. Nasz kraj równie otrzyma³ zgodê na przechowywanie na zapasach Agencji, w okresie od 3 do 5 miesiêcy, pó³tusz, które s¹ zdejmowane z rynku. Ponad to wydaje siê, e do normalnoœci dochodzi sprawa zwi¹zana z dostêpem do rynku rosyjskiego poniewa, jak twierdzi ministerstwo rolnictwa, w ci¹gu 2 tygodni powinien w sposób znacz¹cy uruchomiæ siê eksport zarówno przetworów miêsnych, jak i ywej trzody - wyjaœnia³ pose³ Grzyb. Poinformowa³, e otwarte zosta³y te mo liwoœci eksportu do Korei, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Singapuru. W sprawie cen sprzeda y trzody chlewnej podjêto decyzjê, e co tydzieñ, pod auspicjami ministerstwa rolnictwa, bêdzie siê odbywa³o spotkanie wielostronne z udzia³em przedstawicieli miêsnej bran y przetwórczej, zwi¹zków zawodowych rolników oraz Izb Rolniczych. Celem tych spotkañ ma byæ ustalanie kierunkowej ceny na rynku ywca. - To mia³oby pomóc w ustabilizowaniu tego rynku. Te wszystkie informacje. pochodz¹ z Ministerstwa Rolnictwa. Problemy z cenami wziê³y siê z dwóch powodów - zmniejszenia zapotrzebowania na zakup, poza w³asnym rynkiem, na potrzeby konsumpcji Niemiec - a tam g³ownie lokowali Duñczycy. I w chwili obecnej staliœmy siê, jako Polska, miejscem dostaw zapasów z Danii oraz Hiszpanii - poinformowa³ pose³ PSL. (AgFa) OG OSZENIA

17 Życie Gostynia R YNEK 19 stronę redaguje (0-65) DOROTA JAŃCZAK DYŻURY PEŁNIĄ Urząd Skarbowy Gostyń, ul. Lipowa 2 tel. (0-65) , , , fax: , gov.pl czynne: poniedziałek (kasa ), wtorek - piątek (kasa ) podatek dochodowy od osób Þzycznych i prawnych tel , wew. 352 podatek od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych tel , wew. 359 Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu ul. Poznańska 200 tel. (0-65) czynne: poniedziałek , wtorek - piątek dział instrumentów rynku pracy - formy pomocy dla pracodawców i bezrobotnych tel , wew. 21, 22, 23, 24 dział pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego tel , wew. 13, 18, 19, 28 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Gostyń, ul. 1 Maja 1 tel. (0-65) fax. (0-65) czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego Gostyń, ul. 1 Maja 1 tel.: (0-65) , Państwowa Inspekcja Pracy w Lesznie Leszno, ul. Magazynowa 4 tel. (0-65) Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gostyniu ul. Nowe Wrota 10 tel.: (0-65) fax.: (0-65) KRUS Oddział Regionalny w Rawiczu Placówka Terenowa w Gostyniu ul. Wrocławska 45a tel. (0-65) , Razem łatwiej - budujemy partnerstwa projektowe Zgłoś się do konkursu Do 1 lutego można składać zgłoszenia do konkursu pt. Razem łatwiej - budujemy partnerstwa projektowe. Organizatorem jest Centrum PISOP - Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, szkoły, przedstawiciele biznesu oraz jednostek administracji publicznej z ziemi gostyńskiej (i nie tylko). Nagrodą jest kompleksowy, indywidualnie opracowany program wsparcia w przygotowaniu projektu oraz pozyskanie środków z EFS na jego realizację. Do konkursu zaproszeni są przedstawiciele organizacji i instytucji, chcący wspólnie realizować projekty, mające na celu podnoszenie kwaliþkacji, edukację i rozwój osób bezrobotnych, pracujących i młodzież. W grę wchodzą także działania związane z rozwojem rynku pracy, poprawą funkcjonowania administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie, w którym opisuje się swoich partnerów projektowych, doświadczenie w pracy projektowej oraz koncepcję projektu, który chce się wspólnie realizować. Zgłoszenia należy przesyłać do piątku 1 lutego 2008 r. pocztą elektroniczną na adres lub faksem na nr Wzór zgłoszenia oraz wytyczne konkursowe znajdują się na stronie internetowej Centrum PISOP (doti) Niska cena skupu - wysoka cena pasz Statystyki wykazują, że spada cena skupu trzody chlewnej, przy jednocześnie rejestrowanych wzroście cen ziemiopłodów paszowych. Porównując rok poprzedni i 2006 można zauważyć, iż cena skupu żywca wieprzowego z roku na rok spada. W listopadzie 2007 r. za 1 kg żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali w skupie o 4,7% mniej niż w listopadzie 2006 r. W listopadzie 2007 r. cena skupu żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 4,6 kg żyta (według cen targowych) wobec 6,6 kg w listopadzie przed rokiem (spadek o 30,3%). Natomiast przeciętna cena zbóż podstawowych była o 59, 2% wyższa od notowanej w analogicznym okresie 2006 r. Taki obrót sprawy przyczynił się do coraz częstszego odstępowania od hodowli świń. W końcu listopada 2007 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 17621,4 tys. sztuk, wykazując spadek o 6,3% w porównaniu z analogicznym okresem wcześniejszego roku. Zmniejszyła się liczebność wszystkich grup wagowo-użytkowych stada świń, a najgłębiej spadło pogłowie trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 11%). W przeciwieństwie do trzody chlewnej, pogłowie bydła wzrasta. W grudniu 2007 r. pogłowie bydła liczyło 5405,5 tys. sztuk, wykazując wzrost w dystansie rocznym o 2,4%. Wzrost liczebności stada bydła ogółem wynikał ze zwiększenia stanów zwierząt w obrębie wszystkich grup produkcyjno-użytkowych stada, przy czym najbardziej wzrosło pogłowie cieląt w wieku poniżej 1 roku - o 6,9%. Na rozwojowe trendy w chowie bydła wpłynęła dobra sytuacja na rynku mleka rejestrowana już od 2006 r. jak również stosunkowo opłacalna produkcje bydła rzeźnego, mimo notowanego spadku cen skupu żywca rzeźnego wołowego i wysokich cen ziemopłodów paszowych. Średnia cena skupu mleka za 11 miesięcy 2007 r. była o 13, 7% wyższa od notowanej w analogicznym okresie 2006 r. W grudniu 2007 r. odnotowano także wzrost w skali roku krajowego pogłowia owiec do poziomu 315, 6 tys. sztuk, tj. o 4,7%, w tym populacji maciorek owczych od stanu 210,8 tys. sztuk, tj. o 1,9%. źródło:gus (doti) Podnieś swoje kwaliþkacje Rusza Centrum Kształcenia na odległość w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu. Od 1 lutego będzie można skorzystać z projektu umożliwiającego bezpłatne szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Centrum posiada sprzęt komputerowy, oraz biurowy. Wyposażony jest również w kontent merytoryczny. Projekt jest współþnansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem). Centrum chce w tej sposób przyczynić się do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponadgimnazjalnej do kształcenia ustawicznego dla dorosłych. Zadaniem przedsięwzięcia jest podnoszenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych w określonych dziedzinach. Każdy uczestnik uzyska certyþ kat poświadczający o zdobytych umiejętnościach. Oferta skierowana jest również dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe w można uzyskać w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu pod numerem tel lub na stronie internetowej szkoły: www. zsrgrabonog.republika.pl. (doti) Można korzystać z funduszy strukturalnych Dotacje na początek Na lata w ramach wsparcia i promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia dla osób fizycznych chcących rozpocząć działalność gospodarczą przewidziane są z funduszy strukturalnych: jednorazowa bezzwrotna dotacja inwestycyjna w wysokości do euro udzielenie bezzwrotnego podstawowego wsparcia pomostowego do wysokości Zbliża się termin złożenia oświadczenia Do 31 stycznia przedsiębiorcy sprzedający alkohol muszą złożyć w urzędzie gminy oświadczenie o wartości sprzedaży za rok 2007 i wnieść opłatę za następny rok. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku, wygasną ich zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi sklep spożywczy, monopolowy, restaurację czy hurtownię, gdzie sprzedaje alkohol, musi zapłacić za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów procentowych i złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży za rok poprzedni. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, co roku ponoszą opłaty związane z korzystaniem z takich uprawnień. Gminy pobierają opłatę w celu pozyskania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Opłatę wnosi się na rachunek gminy w każdym roku objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Opłaty są naliczane na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych kategorii alkoholi w poprzednim roku. Termin na złożenie takiego oświadczenia mija 31 stycznia. Wartością sprzedaży jest kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego (tj. wartości sprzedaży brutto). 200 euro miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy. Warto też zaznaczyć, że warunki uzyskania dotacji dla firm już istniejących są korzystniejsze niż w latach Zainteresowani dotacjami z Unii Europejskiej mogą wypełnić ankietę na stronie Wstępne informacje na temat możliwości pozyskania dotacji są bezpłatne. (ann) Z alkoholu na przeciwdziałanie alkoholizmowi Bez urzędowego formularza Oświadczenie nie musi być przygotowane na urzędowym formularzu. Należy w nim jednak podać adres, nazwę punktu, w którym prowadzi się sprzedaż oraz pamiętać o rozdzieleniu kwoty na trzy grupy alkoholi. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyróżnia następujące grupy alkoholi: napoje zawierające 4,5 % alkoholu oraz piwo, napoje zawierające od 4,5 % do 18 % alkoholu (przeważnie są to wina) i alkohole mocniejsze niż 18 % (zazwyczaj wódki). Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Odpowiedzialność karna Niezłożenie oświadczenia w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Decyzję w tej sprawie wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta). Prowadzenie dalszej działalności bez tego zezwolenia to poważne wykroczenie. Grozi za to grzywna od 10 do 360 stawek dziennych (wysokość stawki dziennej wynosi od 10 do zł - przyp. red.). O ponowne zezwolenie będzie można się starać dopiero po upływie sześciu miesięcy. Od decyzji odmownej można się odwołać w ciągu dwóch tygodni od jej doręczenia do samorządowego kolegium odwoławczego. Skarżący musi jednak udowodnić, że nie ponosi winy za niedopełnienie obowiązków. (ann) Oferty pracy w PUP Gostyń na dzień r. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu dysponuje ofertami pracy dla: blacharz samochodowy (1 osoba), brukarz (1 osoba), cukiernik (1 osoba), dekarz/blacharz (1 osoba), dozorca (st. niepełnosprawności) (2 osoby), elektromechanik pojazdów samochodowy (1 osoba), elektryk - konserwator (1 osoba), fizjoterapeuta (1 osoba), fryzjer (1 osoba), handlowiec (1 osoba), instalator C.O. (1 osoba), kelner (3 osoby), kierowca kat B+E (1 osoba), kierowca kat. C (3 osoby), kierowca kat. C+E (8 osób), kierowca kat. D (2 osoby), krawcowa, szwaczka (5 osób), księgowa (1 osoba), kucharz (6 osób), lakiernik (1 osoba), magazynier (1 osoba), mechanik samochodów osobowych, ciężarowych (10 osób), obieranie cebuli (1 osoba), odlewnik/ specjalista utrzymania ruchu (2 osoby), operator koparki (1 osoba), operator pilarki spalinowej (1 osoba), opiekun (1 osoba), opiekunka środowiskowa (1 osoba), osoba do obsługi maszyny hafciarskiej (1 osoba), osoba do obsługi traka (1 osoba), piekarz (4 osoby), pielęgniarka/ratownik medyczny (1 osoba), pilarz/drwal (2 osoby), pracownik budowlany (murarz, płytkarz, malarz, zbrojarz) (7 osób), pracownik fizyczny/gospodarczy/produkcji (6 osób), pracownik ochrony (1 osoba), pracownik techniczny (elektryk, elektronik) (1 osoba), rzeźnik (2 osoby), spawacz (4 osoby), sprzedawca (8 osób), sprzątaczka (st. niepełnosprawności) (2 osoby), stolarz (8 osób), ślusarz (2 osoby), technolog produkcji (1 osoba), traktorzysta/kierowca kat. T (2 osoby). Szczegółowych informacji dotyczących ofert pracy można uzyskać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200 (pok. 4), lub telefonicznie /065/ /68 (wew. 18).

18 ycie Gostynia K ULTURA, R OZRYWKA, 27 h o r o s k o p BARAN (21 III - 19 IV) W karierze zawodowej otrzymasz propozycjê, któr¹ byæ mo e kiedyœ zlekcewa y³eœ. Powtórzysz wiêc to, co kiedyœ ju prze ywa³eœ. Postaraj siê jednak tym razem rozegraæ to inaczej, korzystniej dla siebie. Jesteœ teraz bogatszy o doœwiadczenie i masz z tego powodu przewagê. W kontaktach z otoczeniem pamiêtaj jednak o zdrowym rozs¹dku. Nie przeceniaj swoich mo liwoœci. BYK (20 IV - 20 V) W pracy zawodowej bêdziesz na pe³nych obrotach, podobnie jak w poprzednim tygodniu. Planety nie pozwol¹ ani na chwilê odpocz¹æ od wytê onej pracy. W yciu wewnêtrznym nadchodzi okres przesilenia, w którym nieœmia³e dot¹d oczekiwania zamieni¹ siê w potrzeby, które bêdziesz stara³ siê zaspokoiæ. Wiêksza wiara w siebie pomo e Ci w spe³nieniu marzeñ. BLI NIÊTA (21 V - 20 VI) Odczujesz przyp³yw energii i zwiêkszysz swoj¹ aktywnoœæ. To pomo e Ci posun¹æ swoje sprawy zawodowe do przodu, a niektórzy sprowadz¹ je na lepsze tory. Nie zatrzymuj siê w miejscu, tym bardziej, e gwiazdy Ci sprzyjaj¹. Do uczuæ podchodÿ bardziej racjonalnie. Twój partner liczy na wiêcej zainteresowania i wyrozumia³oœci. Udowodnij, e czêœciej mo e liczyæ na Ciebie. RAK (21 VI - 22 VII) Bêdziesz mia³ okazjê sprawdziæ siê w nietypowych sytuacjach. Przybêdzie Ci trochê nowych obowi¹zków w pracy. Bêdziesz musia³ zmierzyæ siê z wyzwaniem, które byæ mo e na pierwszy rzut oka wyda Ci siê ponad si³y. Zapoznaj siê ze szczegó³ami, rozwa wszystko, a zapewne wiele siê wyjaœni. W sprawach prywatnych jakiœ drobiazg zak³óci spokój i zgodê. LEW (23 VII - 22 VIII) Prze³o eni bêd¹ Ciê chwaliæ, ale na podwy - kê czy awans nie masz co liczyæ. Bazuj na tym, co ju w tym roku zarobi³eœ. W sprawach sercowych konflikty bêd¹ nie do unikniêcia. Przyznaj, e sam nie jesteœ bez winy. Planety nie bêd¹ sprzyjaæ ani zgodzie, ani ³atwemu rozstrzyganiu sporów. Najlepiej bez zbêdnych dyskusji przeczekaj niekorzystny czas. T³umaczenia niewiele poprawi¹ sytuacjê. PANNA (23 VIII - 22 IX) Tydzieñ bez zarzutu. Nie bêdziesz mia³a pretensji ani do planet, ani do siebie. Plan na nadchodz¹ce dni wykonasz ponad normê i praktycznie ze wszystkiego bêdziesz zadowolona. Czegó wiêc Ci mo e brakowaæ? Czasu wolnego, pomys³ów na spêdzenie zimowego wypoczynku (Panny lubi¹ wypoczywaæ rozk³adaj¹c urlop w roku przynajmniej na dwie raty). Na pociechê kupisz sobie coœ fajnego. WAGA (23 IX - 22 X) Masz sprzyjaj¹cy moment dla spraw zawodowych, gorszy dla osobisty. Uda Ci siê zwalczyæ k³opoty finansowe, ale g³ównie poprzez zaciskanie pasa. Jeden z Twoich pomys³ów na zarobkowanie nagle nie wypali i musisz wymyœliæ coœ innego. Na szczêœcie teraz przyjdzie Ci to z ³atwoœci¹. Spróbuj siêgn¹æ do starych, ale dobrych projektów. Modyfikacje i korekty zajm¹ Ci mniej czasu. SKORPION (23 X - 21 XI) W tym tygodniu bardziej mo esz liczyæ na siebie ni na przychylnoœæ gwiazd. Uk³ad planet pokomplikuje Ci plany, ale nie na tyle, abyœ musia³ poddaæ siê bez walki. Zwiêksz aktywnoœæ, wytê umys³ i wyobraÿniê, a uda Ci siê przechytrzyæ nawet gwiazdy. Spotkanie w sprawach biznesowych pod koniec tygodnia wiele powinno wyjaœniæ i nakierowaæ Twoje dzia³ania. STRZELEC (22 XI - 21 XII) Rozmarzony, zadowolony wchodzisz w nowy tydzieñ. ycie niestety, nie bêdzie Ciê rozpieszcza³o. Skieruj swoje wysi³ki ku pracy i finansom, które bêd¹ w nienajlepszej kondycji, podobnie jak intuicja. Z tego wzglêdu nie przyspieszaj wa nych decyzji. Pomocni oka ¹ siê rodzice i pozostali najbli si, które jak te filary bêd¹ Twoj¹ podpor¹. Nie zapominaj o wdziêcznoœci. KOZIORO EC (22 XII -19 I) Twoje akcje rosn¹! Nast¹pi prze³om w Twojej karierze zawodowej. Jeœli nie roztrwoni³eœ energii, jak¹ Ciê obdarza³o S³oñce w ostatnim czasie, mo esz siê spodziewaæ nowych propozycji. Byæ mo e zainteresuj¹ siê Tob¹ nawet konkurencyjne firmy. Tak czy inaczej - na pewno zrobisz dobry interes. Mo esz wreszcie wiêcej czasu poœwieciæ sobie i najbli szym. WODNIK (20 I - 18 II) To dla Ciebie czas wielkiej szansy. Wszed³eœ w niezwykle korzystny okres astrologiczny. Niektórzy w ci¹gu najbli szych czterech tygodni osi¹gn¹ wiêcej ni przez pozosta³e miesi¹ce. Zacznie siê od ogromnej energii, któr¹ nale a³oby w³aœciwie zagospodarowaæ. Postaw na pewnego konia, nie eksperymentuj. Szkoda by³oby uszczupliæ z tego, co los Ci daje. Poza tym naprawianie b³êdów zawsze przychodzi³o Ci z trudem. RYBY (19 II - 20 III) Trzymaj tak dalej! Nie zbaczaj z toru, na którym siê znalaz³eœ, bo to doskona³a droga. Æwicz swoj¹ wytrwa³oœæ, bo jeszcze trochê czasu musi min¹æ, zanim znajdziesz siê na czele wyœcigu. Uzbrój siê w cierpliwoœæ, bo nieprêdko za wytê on¹ prac¹ przyjd¹ gratyfikacje finansowe. Na razie ciesz siê satysfakcj¹, która wrêcz jest bezcenna. D³ugo wyczekiwane spotkanie towarzyskie bêdzie udane. PRZY STOLIKACH I Powiatowego Turnieju Kopa Sportowego (Borek Wlkp., ) Zaproszenie na powiatowego kopa Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Zarz¹d Ko³a Kopa Sportowego i Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Borku Wielkopolskim zapraszaj¹ na II Powiatowy Turniej Kopa Sportowego, który odbêdzie siê 29 marca w sali widowiskowej bo- reckiego domu kultury (ul. Powstañców Wielkopolskich). Otwarcie zawodów, rozgrywanych w kategoriach indywidualnej i dru ynowej, nast¹pi o godzinie 18-ej. Telefony kontaktowe dla zainteresowanych udzia³em: , (C.W.) Œpiewaj¹ca Polska Œpiewasz w chórze, lubisz to robiæ i pragniesz siê rozwijaæ? Mo esz zasiêgn¹æ pomocy w ogólnopolskim programie Œpiewaj¹ca Polska. Jest to projekt powszechnej edukacji chóralnej, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Œpiewaj¹ca Polska to program skierowany do dzieci i m³odzie y, pocz¹wszy od przedszkoli, a koñcz¹c na szko³ach ponadgimnazjalnych. Dotyczy zarówno szkó³ publicznych i niepublicznych. Jego podstawowym zadaniem jest przede wszystkim rozwijanie zdolnoœci muzycznych, dostarczania m³odym ludziom satysfakcji ze wspólnego œpiewania. Sta³ymi formami dzia³alnoœci w ramach programu s¹ m.in. dodatkowe lekcje œpiewu, comiesiêczne spotkania dyrygentów, warsztaty dla osób prowadz¹cych chóry oraz doroczne przegl¹dy chórów szkolnych, spotkania z wybitnymi artystami. Zg³aszaj¹c siê do tego programu, uczestnicy maj¹ szansê na rozwój w³asnej muzykalnoœci, zwiêkszenia swej profesji, doskonalenia nauczycieli - dyrygentów w kierunku pracy z dzieæmi. Raz w miesi¹cu odbywaj¹ siê, prowadzone przez wykwalifikowan¹ kadrê, warsztaty szkoleniowe z udzia³em pedagogów i chórzystów. Co semestr organizowane s¹ konfrontacje chóralne. Program finansowany jest przez Narodowe Centrum Kultury oraz jednostki samorz¹du terytorialnego. Przewidziane s¹ co najmniej 4 godziny zajêæ dydaktycznych tygodniowo. W styczniu 2007 roku w regionie leszczyñskim w programie uczestniczy³o 10 chórów. Dzisiaj jest ich 20, (w tym chór z Borku Wlkp.).Organizacj¹ dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ programu oraz nadzorem merytorycznym i metodycznym nad chórami ziemi leszczyñskiej zajmuje siê koordynator regionalny - Jowita Augustyniak, z któr¹ mo na siê kontaktowaæ telefonicznie, pod numerem tel W programie mo e wzi¹æ udzia³ szko³a, prowadz¹ca chór. Nabór rozpocz¹³ siê 16 stycznia, a traæ bêdzie do 13 lutego. Do tego dnia bêd¹ przyjmowane wnioski przez Narodowe Centrum Kultury w ich siedzibie, na adres ul. Senatorska 12, Warszawa oraz drog¹ elektroniczn¹ (www.nck.pl). Na stronie internetowej mo na tak e znaleÿæ potrzebne dokumenty oraz wiêcej informacji. (doti) Og³oszony w roku 2008 nabór jest naborem ca³orocznym. I etap realizacji programu odbêdzie siê w terminie 1 marca - 20 czerwca 2008 r. II etap odbêdzie siê w terminie 1 wrzeœnia - 19 grudnia 2008 r. Warunkiem uzyskania drugiej transzy œrodków jest rozliczenie I etapu w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2008 r. W roku 2008 stawka wynagrodzenia dyrygenta prowadz¹cego zajêcia w ramach Programu Œpiewaj¹ca Polska wynosi 26 z³ brutto za godzinê. Harmonogram funkcjonowania Programu: 16 stycznia - og³oszenie naboru, 13 lutego - zamkniêcie naboru i og³oszenie wyników, lutego - przygotowanie i rozes³anie umów, 3 marca -19 grudnia - realizacja programu. G 5 (438)! krzy ówka z has³em nr 5 Rozwi¹zanie krzy ówki z has³em prosimy przes³aæ lub przynieœæ wraz z kuponem do BIURA OG O- SZEÑ (Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44) do 8 lutego. Spoœród prawid³owych rozwi¹zañ wylosowana zostanie nagroda pieniê na - 30 z³. rozwi¹zanie krzy ówki nr 3 Has³o: Niejedno ognisko rodzinne podpali³o dom. Nagrodê wylosowa³a: MILENA DAJEWSKA - Koszkowo (30 z³). Po odbiór nagrody prosimy siê zg³osiæ do biura og³oszeñ (Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44) w ci¹gu dwóch tygodni. KINA KINO GOSTYÑ Z OTY KOMPAS - prod. USA/Wlk.Brytania godz , WOJOWNICZE Ó WIE NINJA - prod. USA godz KINO KROBIA Z OTY KOMPAS - prod. USA/Wlk.Brytania godz , Osoby niepe³nosprawne wstêp wolny!

19 28 S PORT Życie Gostynia Ograli Groclin Młodzicy dobrze zaprezentowali się w turnieju rozgrywanym w Krotoszynie Młodzicy UKS Kania Gostyń zajęli drugie miejsce w silnie obsadzonym turnieju w Krotoszynie. W fazie grupowej drużyna Damiana Kabały pokonała m.in. Groclin Grodzisk, jednak w finale uległa gospodarzom 0 : 3. Zawody w Krotoszynie stały na bardzo dobrym poziomie organizacyjnym i sportowym. Do KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ: 1. Astra I Krotoszyn 2. UKS Kania Gostyń 3. Jarota Jarocin 4. Aluminium Konin 5. Stal Świdnica 6. Warta Poznań 7. Groclin Grodzisk Wlkp. 8. Piast Kobylin 9. Astra II Krotoszyn 10. Amica Wronki KRĘGLE Po wygranej z Tucholanką Hydrobig Tuchola Start Gostyń powrócił na trzecie miejsce tabeli superligi mężczyzn. Na mecz z Tucholanką Start wyjechał osłabiony brakiem Włodzimierza Dutkiewicza. Po dość słabym początku i przegranych Jakuba Czyżewskiego i Piotra Mendyki zwycięstwa odnieśli Piotr Galusiński i Krzysztof Kamiński. W pozostałych dwóch pojedynkach zdecydowane zwycięstwo odniósł Jakub Osiewicz, a przegraną zanotował Piotr Stachowiak i w wyniku rozstrzygnięć indywidualnych był remis 3 : 3. Ponieważ w łącznej sumie strąconych kręgli o 81 lepszy był Start otrzymał kolejne dwa walki o zwycięstwo przystąpiły liczace się w kraju drużyny Groclinu Grodzisk i Amiki Wronki. W fazie grupowej UKS Kania Gostyń zmierzyła się właśnie z Groclinem już w pierwszym pojedynku i wygrała 3 : 1. Po przegranej z Jarotą Jarocin UKS Kania musiała wygrać dwa kolejne spotkania. W meczu z drugą drużyną Astry Krotoszyn Kania wygrała, a w niezwykle ważnym meczu z Wartą Poznań padł bezbramkowy remis. W związku z tym młodzi piłkarze z Gostynia muysieli czekać na rozstrzygnięcie meczu Jaroty (była już pewna awansu) i Warty Poznań. Drużyna z Jarocina musiała zwyciężyć, by Kania mogła awansować. Jarota wygrała punkty i tym samym odniósł wygraną w meczu 5 : 3. Po tym zwycięstwie i jednoczesnej przegranej Czarnej 2 : 0 i Kania w półfinale zmierzyła się z Aluminium Konin. Po bardzo zaciętym pojedynku Kania wygrała 1 : 0 i w finale zmierzyła się z Astrą Krotoszyn, która ograła Jarotę. W finale gospodarze wypunktowali podopiecznych Damiana Kabały 3 : 0. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Przemysław Wichłacz. UKS Kania Gostyń: Litkowski Łukasz (br) Bartek Pazoła (br), Damian Krzyżostaniak, Krzysztof Strugała, Patryk Mikłaszewicz, Przemek Wichłacz, Sebastian Olejniczak, Łukasz Rychlik, Krzysztof Pospiech, Łukasz Hajduk, Miłosz Konieczny Wrócili na pudło Kuli Poznań w Pleszewie Start awansował na trzeciej miejsce w tabeli. Tucholanka-Hydrobig Tuchola - Start Gostyń 3 :5 (8,5 : 15,5; 3161 : 3242) Stachecki Arkadiusz - Czyżewski Jakub 1 : 0 (2,5 : 1,5; 547 : 515) Uschler Tomasz - Mendyka Piotr 1 : 0 (2 : 2; 531 : 523) Suchomski Andrzej - Galusiński Piotr 0 : 1 (1 : 3; 519 : 559) Hennik Adam - Kamiński Krzysztof 0 : 1 (1 : 3, 524 : 561) Polaszek Sławomir - Stachowiak Piotr 1 : 0 (2 : 2, 534 : 508) Wegner Grzegorz - Osiewicz Jakub 0 : 1 (0 : 4, 506 : 576) (HaS) SUPERLIGA MĘŻCZYZN 1. Alfa-Vector Tarnowo Podgórne ,5 : 17,5 174,0 : 90,0 2. Polonia 1912 Leszno ,0 : 34,0 157,5 : 106,5 3. Start Gostyń ,0 : 45,0 137,5 : 126,5 4. Czarna Kula Poznań ,0 : 39,0 134,0 : 130,0 5. Platan Pleszew ,5 : 42,5 117,0 : 123,0 6. Tucholanka-Hydrobig Tuchola ,0 : 44,0 114,0 : 126,0 7. Sokół Brzesko ,0 : 55,0 119,0 : 145,0 8. Pilica Tomaszów Mazowiecki ,5 : 51,5 87,0 : 153,0 9. Polonia Łaziska Górne ,5 : 55,5 112,0: 152,0 UKS KANIA GOSTYŃ Za podium Orlicy UKS Kania Gostyń zajęli czwarte miejsce w turnieju halowym rozgrywanym w Rawiczu. Orlicy UKS Kania Gostyń bardzo dobrze rozpoczęli zawody w których wzięły udział drużyny z dwóch województw. Najpierw po strzałach Szymona Olejniczaka, Mateusza Muchy i Bartosza Kaźmierczaka Kania wygrała z Rawią II Rawicz 3 : 1, a następnie po trafieniach Szymona Olejniczaka i Mikołaja Olejniczaka Spartę Miejska Górka 2 : 0. Dwa pozostałe pojedynki w fazie grupowej (z MKS Tur Turek oraz KP Brzeg Dolny) zakończyły się wynikami bezbramkowymi. W półfinale Kania zmierzyła się z gospodarzami, Rawią Rawicz i musiała uznać jej wyższość (0 : 4). W pojedynku o trzecie miejsce Kania KOLARSTWO Zawodnicy Kolarskiego Klubu Sportowego nie mają przerwy i przygotowują się do kolejnego sezonu. - W zasadzie to w kolarstwie nie ma przerwy. Po ostatnim wyścigu w połowie października do końca listopada trenowaliśmy lżej, ale co najmniej 3-4 razy w tygodniu. Obecnie pracujemy według rytmu z lat poprzednich: basen, hala, siłownia, bieganie w lesie, rolki, szosa lub przełaj w lesie - mówi trener KKS-u poniosła drugą kolejną porażkę, tym razem z Turem Turek 0 : 2. Zawodnik Kani Szymon Olejniczak (rocznik 1999) został wyróżniony za zdobycie najładniejszej bramki turnieju. UKS Kania Gostyń: Krzysztof Bachosz, Szymon Radajewski, Mateusz Wiatrowski, Damian Biderman, Bartosz Kaźmierczak, Piotr Maćkowski, Michał Nowak, Mikołaj Olejniczak, Szymon Olejniczak, Olaf Mroczyk, Marek Furmann, Mateusz Mucha. (HaS) KLASYFIKACJA TURNIEJU: 1. KP Rawia I Rawicz 2. KS Polonia 1912 Leszno 3. MKS Tur Turek 4. UKS Kania Gostyń 5. KS Warta Poznań 6. KP Brzeg Dolny 7. KS Sparta Miejska Górka 8. BTP Piast Brzeg 9. UKS Jedynka Puszczykowo 10. KP Rawia II Rawicz Kręcą w kółko DUDZIAK wyjedzie do Włoch Gostyń, Waldemar Minta. Do końca lutego zawodnicy mają zbudować ogólną kondycję i wzmocnić wszystkie partie mięsni, szczególnie tych co nie pracują na rowerze. W marcu zawodnicy rozpoczną intensywne treningi na rowerze. - W tym okresie czeka nas dużo pracy. Juniorzy przejadą około km. Następnie przyjdzie kolej na starty i treningi o wysokiej intensywności podnoszące szybkość, siłę, moc - mówi trener. W okresie przygotowawczym pięciu młodzików: Marcinkowski, Swojak, Mańkowski, Konieczny, Wolny wyjeżdża na obóz kadry wojewódzkiej do Żerkowa, natomiast Mateusz Biderman będzie się szkolił z kadrą juniorów w Gostyniu. Odkrycie poprzedniego sezonu Adam Dudziak jest uczniem szkoły SMS Świdnica i planuje w okresie ładowania akumulatorów wyjazd do Włoch, gdzie ma zamieszkać u Huberta Krysia w Lucce i tam w cieple kręcić kilometry na rowerze. Kolarz KKS-u Gostyń jest też brany pod uwagę na wyjazd kadry na Majorkę. Adam Adamkiewicz przygotowuje się do sezonu ze swoim nowym zespołem z Torunia i obecnie przebywa na zgrupowaniu w Trzebiatowie, a od 6 lutego wyjedzie na dwa miesiące do Włoch. Pozostali zawodnicy trenować będą na miejscu. (HaS)

20 Życie Gostynia S PORT 29 Sypnęło niespodziankami Trzy pierwsze drużyny drugiej ligi Gostyńskiej Ligi Halowej solidarnie przegrały w ostatniej kolejce przez co tabela bardzo się spłaszczyła W sobotnie popołudnie pierwsi na parkiet wybiegli piłkarze Krobi i Wolmetu. Przed tym pojedynkiem Krobia miała na swoim koncie 15 punktów i traciła do Wolmetu siedem oczek. Pojedynek dostarczył wielu emocji i dość nieoczekiwanie 4 : 3 wygrała Krobia. Jak się później okazało nie była to jedyna niespodzianka tego dnia. Już w kolejnym meczu zajmująca druga pozycję Beta- Speed musiała uznać wyższość Walzenu. Te rozstrzygnięcia spowodowały, że lider drugiej ligi mógł odskoczyć od grupy pościgowej na pięć punktów. Skoda nie wykorzystała tej szansy i przegrała z Cukrownią 0 : 1. Trzy punkty walkowerem w 12 kolejce zdobył Rob-Dan. W najbliższy piątek po tygodniowej przerwie w rozgrywkach kibiców czekają emocje w I lidze. O godz rozpocznie się mecz na szczycie. Alfa stanie przed szansą pokonania lidera Seata-Marwin. W drugiej lidze najciekawiej zapowiada się pojedynek Skody z Krobią GOSTYŃSKA LIGA HALOWA (HaS) II liga Wyniki 12 kolejki Krobia - Wolmet 4:3 Krobia: Mariusz Moryson, Tomasz Jankowiak Wolmet: Michał Sadzki, Łukasz Kołodziejczak, Adrian Janiszewski LESZCZYŃ SKA A - KLASA W dobrym kierunku Trener Sokoła Chwałkowo Romuald Czwojda jest zadowolony przede wszystkim z bardzo licznej kadry, która bierze udział w przygotowaniach do rundy rewanżowej, liczy ona aż 23 piłkarzy. - Wszystko idzie w dobrym kierunku. Młodzi zawodnicy, których jest sporo w naszym zespole intensywnie przygotowują się, pracując w tym okresie nad siłą. Dalej będziemy trenowali trzy razy w tygodniu, skupiając się właśnie nad tym elementem - tłumaczy opiekun. Nie wiadomo jednak czy wiosną szkoleniowiec będzie mógł skorzystać z usług podstawowego obrońcy Łukasza będzie ona liczyła 18, 19 piłkarzy - zapewnia trener Kozak. Lew Pogorzela Po nieudanej rundzie jesiennej działacze oraz szkoleniowiec Lwa nie kryli, że noszą się zamiarem sięgnięcia po zawodników z zewnątrz. W ostatnich tygodniach spekulowano jakoby do Pogorzeli trafić mieli m.in. Krzysztof Siama czy Dariusz Borowczyk z Dąbroczanki Pępowo. Nic z tego. Żaden z tych piłkarzy nie pojawi się w Pogorzeli. W orbicie zainteresowań znalazł się także piłkarz Piasta Kobylin Remigiusz Chmielarczyk, Beta-Speed - Walzen 3:6 Beta-Speed: Rafał Skrzypczak (2), Tadeusz Jeż Walzen: Waldemar Woźniak Adrian Dziubałka (2), Jakub Busz, Tomasz Kowalski Skoda - Cukrownia 0:1 Rob-Dan - Łagrom 3:0 (wo) Tabela 1. Skoda :20 2. Beta-Speed :23 3. Wolmet :21 4. Walzen : Krobia : Cukwornia : Rob-Dan : Łagrom :33 Strzelcy 13 - Woźniak Waldemar (Walzen) 11 - Sobierajski Krzysztof (Skoda) 11 - Moryson Mariusz (Krobia) 10 - Tomczak Dariusz (Beta-Speed) 10 - Kołodziejczak Łukasz (Wolmet) 9 - Prętkowski Mirosław (Rob-Dan) 8 - Wojciechowski Bartosz (Rob-Dan) I liga 1 lutego godz Ciążyński - Interstal System Plus godz Wojo Komputery - ZM Witkowski godz Medij - Szewa godz Alfa - Seat-Marwin SOBOTNIA kolejka przyniosła spore niespodzianki II liga XIII kolejka 2 lutego 16:00 Wolmet - Rob-Dan 16:35 Cukrownia - Walzen 17:10 Skoda - Krobia KRĘGLE Szczyt dla Astromalu Wyniki 7 kolejki Astromal - Gimnazjum Nr 2 2 : 0 (8 : 4, 1409 : 1341) Straż Pożarna - Jaca Team 2 : 0 (10 : 2, 1211 : 1153) Pocztylion - Medij 0 : 2 (2 : 10, 1298 : 1320) Pocztowcy - Urząd Miejski 0 : 2 (0 : 12, 1286 : 1379) Czwórka ze Skarbówki - ZSZ 1 : 1 (6 : 6, 1235 : 1269) I liga 1. Astromal Urząd Miejski Gostyń Gimnazjum Nr Czwórka ze Skarbówki Pocztowcy ZSZ Gostyń Pocztylion Medij Szkoła Nr Straż Pożarna Jaca Team W meczu na szczycie I ligi Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej Atromal pokonał Gimnazjum Nr 2 8 : 4 i z dwonastoma punktami przewodzi w tabeli. W siódmej kolejce spotkań doszło do starcia dwóch najlepszych dotychczas drużyn Astromalu i Gimnazjum Nr 2. W meczu o pierwsze miejsce lepszy okazał się Astromal, który wygrał 8 : 4. Drużyny zanotowały po dwa zwycięstwa indywidualne, jednak łącznie więcej kręgli strącili zawodnicy Astromalu. Przegraną Gimnazjum wykorzystał Urząd Miejski w Gostyniu, który po wygranej z Pocztowcami przesunął się na drugie miejsce. Równie pewne zwycięstwa zanotowały drużyny Straży Pożarnej oraz Medija. Dużo emocji dostarczył pojedynek Czwórki ze Skarbówki z ZSZ. Czwórka ze Skarbówki wygrała trzy pojedynki, jednak ta drużyna strąciła łącznie mniej kręgli i w meczu padł remis 6 : 6. (HaS) GOSTYŃSKA LIGA KRĘGLARSKA Indywidualnie Mężczyźni 1. Zimniak Artur (Astromal) Matuszczak Marek (Astromal) Juskowiak Marek (Pocztylion) Szczepaniak Rafał (Jaca Team) Nowacki Jakub (Medij) Matyla Maciej (Wix) Sierżant Tomasz (Urząd SK) Grobelny Tadeusz (Pocztylion) Zagata Karol (Zagata) Kurpisz Krzysztof (Fuksiarze) 2234 Kobiety 1. Pietrula Małgorzata (Gim.Nr 2) Walkowiak Maria (Gim.Nr 2) Klimańska Elżbieta (GSM) Radomska Edyta (Szkoła 5) Kolendowicz Violetta (Gmina Krobia) Stelmaszyńska Danuta (Gim.Nr 2) Jędryczka Jolanta (ZSZ) Śpikowska Karolina (Straż) Nawrocka Ewa (Gim.Nr 2) 1531 Spychały, który jak dotąd nie wznowił treningów. - Kłopoty zdrowotne mogą pokrzyżować mu plany, choć sprawa ta nie jest jeszcze przesądzona - oświadcza trener Czwojda. W najbliższą sobotę piłkarze Sokoła rozegrają pierwszy mecz kontrolny, mając za rywala zespół Wielkopolanki Szelejewo. Kłos Rokosowo W ubiegłą środę trener Arkadiusz Kozak zarządził grę wewnętrzną, udział wzięło w niej 14 piłkarzy. - Dojechali do nas pomocnik oraz napastnik, których przyjazd już wcześniej był zapowiedziany i muszę przyznać, że spisali się bardzo dobrze. Uważam, że mogliby dla nas być sporym wzmocnieniem, na razie jednak sprawa ich przejścia jest w toku - podkreśla opiekun. Kolejnym celem transferowym Kłosa jest bramkarz, którego jednak nazwisko na razie nie jest znane. - Staram się o zawodnika na tę pozycję, jeśli chodzi o całą kadrę to którego transfer, gdyby doszedł do skutku, byłby prawdziwym hitem. Mało jednak prawdopodobne, aby działaczom udało się zmienić decyzję zawodnika, który wyklucza taką możliwość. - Odchodzę z Piasta, ale równocześnie podjąłem też decyzję, że kończę z piłką definitywnie. To prawda, miałem ofertę z Pogorzeli, jednak nie zgodzę się na to, ponieważ ze względu na obowiązki zawodowe nie zamierzam grać w jakimkolwiek klubie - wyjaśnia piłkarz. W najbliższy weekend podopieczni Michała Bzodka rozegrają mecz towarzyski. Pierwszym sparingpartnerem będzie zespół Szewy Gostyń, którego szkoleniowcem jest były piłkarz Lwa Dominik Jankowiak. - Do 15 lutego będziemy trenowali trzy razy w tygodniu, do tego dojdą oczywiście sparingi. Potem zajęcia odbywały się będą już tylko dwa razy. Jak dotąd chłopacy trenują z zaangażowaniem i oby tak zostało - kończy trener Michał Bzodek. ŁUKASZ EISOP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz.2156 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Aktywna integracja w Gminie Goworowo

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Aktywna integracja w Gminie Goworowo Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Aktywna integracja w Gminie Goworowo 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Aktywna integracja w Gminie Goworowo (Nr umowy UDA-POKL.07.03.00-14-

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pupbusko.biuletyn.net/ Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Regulamin przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin

Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin Warszawa, 31 maja 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.5.2013 Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie

Bardziej szczegółowo