Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"

Transkrypt

1 PROGRAM KONFERENCJI ZACHÓD - WSCHÓD 27 maja 2011 (pi¹tek) Uroczyste otwarcie konferencji SESJA I Przewodnicz¹: prof. dr hab. El bieta Mierzwiñska-Nastalska prof. dr hab. Piotr Arkuszewski, prof. dr hab. Grzegorz Krzymañski, dr hab. Danuta Samolczyk-Wanyura, PD Dr Dr Uwe Eckelt Resorbable osteosynthesis systems in midfacial traumatology. PD Dr Dr Uwe Eckelt Uniwersity of Dresden Zastosowanie technik cyfrowych w planowaniu leczenia chirurgicznego wad szkieletowych twarzoczaszki Konrad Walerzak, Danuta Samolczyk-Wanyura, Michaù Szaùwiñski, Piotr Piekarczyk, Marek Rybicki, Ireneusz Damek Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Chirurgia ortognatyczna w leczeniu porozszczepowych deformacji szkieletu czaszkowotwarzowego. Maciej Jagielak, Paweù Michalski, Instytut Matki i Dziecka Warszawa Ocena wyników chirurgicznego leczenia wad szczêkowo-twarzowych w badaniu ankietowym. Jan Przybysz, Grzegorz Krzymañski, Wojciech Domañski, Tomasz Piêtka, Jarosùaw D¹browski, Aldona Chloupek Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczêkowej Wojskowego Instytutu, Warszawa Zaburzenia psychiczne oraz poziom przygotowania praktyczno-emocjonalnego wœród pacjentów w leczeniu chirurgicznym wad szczêkowo-twarzowych. Katarzyna Mika, Danuta Samolczyk-Wanyura, Konrad Walerzak 1

2 Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Leczenie zaburzeñ ukùadu stomatognatycznego w przebiegu zespoùu Eagle a. Piotr Arkuszewski, Aleksander Przygoñski Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej UM w odzi Leczenie ortopedyczne zùamañ wyrostków kùykciowych u dzieci. Barbara Siemiñska-Piekarczyk, Maùgorzata Zadurska, Maria Tarnawska, Magdalena Szaùwiñska Wùasny sposób zamkniêcia samoistnej przetoki ustno-nosowej. Bogna Zieliñska-Kaêmierska, Joanna Grodecka, Adam Szyszkowski Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej w odzi Dyskusja SESJA II Przewodnicz¹: prof. dr hab. Hubert Wanyura, prof. dr hab. Zyta Stanisùawa Grabowska, prof. dr hab. Jan Zapaùa, PD Dr Dr Robert Mischkowski Computer assisted oncologic surgery of the anterior and lateral skull base. PD Dr Dr Robert Mischkowski Klinikum Ludwigshafen Rak skóry twarzy w materiale Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej. Katarzyna Iwulska, Jan Zapaùa, Gra yna Wyszyñska-Pawelec Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM Oddziaù Kliniczny Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej SS im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Znaczenie PET-CT w ocenie stopnia zaawansowania guzów gùowy i szyi. Tomasz Piêtka, Mirosùaw Dziuk 2

3 Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczêkowej Wojskowego Instytutu Warszawa Rehabilitacja protetyczna pacjentów po hemisekcji uchwy z powodu nowotworu. Dariusz Rolski, El bieta Mierzwiñska-Nastalska, Jerzy Gùadkowski, Stanisùaw Staroœciak, Katarzyna Ciechowicz, Dariusz Mateñko Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Klinika Nowotworów Gùowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie Zakùad Chirurgii Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Rehabilitacja protetyczna pacjenta po operacji guza przysadki mózgowej. Barbara Ciechowicz, El bieta Mierzwiñska-Nastalska, Monika Wojda, Anna Kochanek- Leœniewska, Robert Michalik Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Interdyscyplinarne postêpowanie w leczeniu pacjentów po operacji nowotworów w obrêbie czêœci twarzowej czaszki. Dariusz Rolski, Marta Gùadkowska, Katarzyna Ciechowicz, Stanisùaw Staroœciak Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Zakùad Chirurgii Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Klinika Nowotworów Gùowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie Choroba refluksowa a zmiany w jamie ustnej. Anna Wójcicka, Zyta Stanisùawa Grabowska, El bieta Maciorkowska Klinika Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej i Plastycznej UM w Biaùymstoku Zakùad Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielêgniarstwa Pediatrycznego UM w Biaùymstoku Wstêpne postêpowanie lecznicze u osób z objawami dysfunkcji narz¹du ucia. Jolanta Kostrzewa- Janicka Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Dyskusja Lunch Sesja III Przewodnicz¹: Prof. Dr Dr Wilfried Wagner, prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz, prof. dr hab. Anatol Dow enko, dr hab. Ewa Iwanicka-Grzegorek, 3

4 dr hab. Tomasz Lekszycki Complications Around Dental Implants Prof. Dr Dr Wilfried Wagner Uniwersity of Mainz Postêpy w Implantologii Stomatologicznej na przestrzeni ostatniego 10-lecia i kierunki rozwoju tej dziedziny. Andrzej Wojtowicz Zakùad Chirurgii Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Implantologic Treatment Concepts for the Edentutlous Maxilla. Dr Christian Mertens Uniwersity of Heidelberg Od badañ laboratoryjnych do zastosowañ klinicznych: augmentacja koœci szczêk. Piotr Wychowañski Zakùad Chirurgii Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Zastosowanie matematycznego modelu funkcjonalnej adaptacji koœci do oceny zaniku tkanki kostnej po ekstrakcjach w obrêbie uchwy. Michaù Szaùwiñski,Tomasz Lekszycki. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Przetoka szyjno jamista. Etiologia. Objawy. Leczenie - 72 przypadki. Anatol Dow enko Zakùad Radiologii Stomatologicznej i Szczêkowo-Twarzowej IS Warszawskiego Uniwersytetu Dyskusja Sesja IV Przewodnicz¹: prof. dr hab. El bieta Jodkowska, dr hab. Izabela Stru ycka, dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk 4

5 Wpùyw systemów adhezyjnych na powstawanie mikroprzecieku na granicy twarde tkanki zêba/wypeùnienie. El bieta Jodkowska Zakùad Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Zastosowanie metody infiltracji tkanek zêbów ywic¹ ICON w mikroinwazyjnym leczeniu próchnicy pocz¹tkowej powierzchni gùadkich zêbów mlecznych. Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk Zakùad Stomatologii Dzieciêcej IS Warszawskiego Uniwersytetu Domowe wybielanie zêbów a liczebnoœã bakterii próchnicotwórczych i stan próchnicy. Sylwia Maùgorzata Sùotwiñska, Marcin Majkowski, Ryszard Majkowski Zakùad Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu E-learning jako narzêdzie globalnej wymiany wiedzy medycznej. Ryszard Majkowski, Anna Choma, Wùodzimierz Osko, Mariola Romañska Zespóù Projektu E-Learning w sùu bie lekarzom. Okrêgowa Izba Lekarska Warszawa Badanie wpùywu wybranych parametrów mierzalnych ruchów uchwy na geometriê strzaùkowej krzywej zwarciowej. Paweù Piróg, Wojciech Michalski Zakùad Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Kliniczne wyznaczenie powierzchni zwarcia optymalnego w przybli eniu do sfery Monsona i sto ka zgryzowego Cieszyñskiego. Rafaù Wojda, Wojciech Michalski, Leopold Wagner Zakùad Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Zastosowanie systemu oscylacyjnych narzêdzi endodontycznych w wybranych przypadkach klinicznych. ukasz Zadro ny Zakùad Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Dyskusja 5

6 28 maja 2011 (sobota) SESJA V Przewodnicz¹: prof. dr hab. Renata Górska, prof. dr hab. Lidia Chomicz, prof. dr hab. Leopold Wagner, dr hab. Sylwia Sùotwiñska Advanced computerized tool for dental implantology. Dr Roman Zolow Private practice for implantology (Niederbipp/Switzerland) Zastosowanie technik ultradêwiêkowych (piezo) w chirurgii czaszkowo-szczêkowotwarzowej. Maciej Jagielak, Paweù Michalski Instytut Matki i Dziecka Warszawa Poùo enie otworu bródkowego wzglêdem kanaùu uchwy na podstawie tomografii konwencjonalnej. Michaù Szaùwiñski Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Nadwichniêcie zêbów siecznych przyœrodkowych staùych w uchwie opis przypadku. Justyna Grudzi¹ -Sêkowska, Halszka Boguszewska-Gutenbaum, Dorota Olczak- Kowalczyk, Agnieszka Radomska Zakùad Stomatologii Dzieciêcej IS Warszawskiego Uniwersytetu Wpùyw niechirurgicznego leczenia choroby przyzêbia na stê enie mediatorów zapalnych u pacjentów z chorob¹ przyzêbia i wspóùistniej¹c¹ chorob¹ wieñcow¹. Olga Androsz Kowalska, Krzysztof Jankowski, Zuzanna Rymarczyk, Piotr Pruszczyk, Renata Górska Zakùad Chorób Bùony Úluzowej i Przyzêbia IS Warszawskiego Uniwersytetu Klinika Chorób Wewnêtrznych i Kardiologii IS Warszawskiego Uniwersytetu 6

7 Wystêpowanie w œlinie antagonisty receptora interleukliny pierwszej (IL-1Ra) i rozpuszczalnego receptora czynnika martwicy nowotworów (stnf RI) a stan kliniczny przyzêbia. Sylwia Maùgorzata Sùotwiñska, Anna Maria Wasilewska, Robert Sùotwiñski, Marzanna Zaleska Zakùad Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Zakùad Immunologii i Ýywienia IS Warszawskiego Uniwersytetu Zespóù Kliniczno-Badawczy Chirurgii Transplantacyjnej IMDiK PAN Wystêpowanie bakterii oportunistycznych w jamie ustnej czynników ryzyka powikùañ okoùozabiegowych u pacjentów leczonych zespoùowo ortodontyczno chirurgicznie. Lidia Chomicz, Konrad Perkowski, Maùgorzata Zadurska, Bohdan Staroœciak, Paweù Jaromir Zawadzki, Michaù Szaùwiñski, Bartùomiej Iwañczyk, Piotr Piekarczyk, Gabriela Olêdzka Zakùad Biologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Zakùad Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Zastosowanie systemów numerycznych do wspomagania projektowania protez szkieletowych. Wojciech Michalski Zakùad Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Mosty kompozytowe wzmocnione wùóknem szklanym w obrêbie zêbów trzonowych i przedtrzonowych metoda poœrednia. Renata Lenkiewicz Zakùad Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Ocena wartoœci siùy œcinaj¹cej, zrywaj¹cej poù¹czenie wkùadu koronowo-korzeniowego z zêbin¹ kanaùow¹ zacementowanego za pomoc¹ trzech wybranych cementów - badania w warunkach in vitro. Maùgorzata Ponto-Wolska, Adam Jasiniewski, Leopold Wagner, El bieta Jodkowska, Zbigniew Raszewski Zakùad Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Zakùad Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Dziaù Badawczo-Rozwojowy Firmy Zhermapol 7

8 Dyskusja Przerwa kawowa SESJA VI Przewodnicz¹: prof. dr hab. Gra yna Úmiech-Sùomkowska, dr n. med. Anna Wojtaszek-Sùomiñska, dr n. med. Barbara Siemiñska- Piekarczyk Morfologia twarzowej czêœci czaszki u pacjentów z oligodoncj¹ uzêbienia staùego. Maùgorzata Zadurska, Dariusz Gozdowski Katedra Doœwiadczalnictwa i Bioinformatyki, Wydziaù Rolnictwa i Biologii SGGW Siodùo tureckie w przypadkach zaburzeñ w budowie twarzowej czêœci czaszki. Patrycja Pietrzak, Janusz Gylger Zakùad Ortodoncji UM w odzi Zakùad Diagnostyki Obrazowej Specjalistycznego Centrum w Polanicy Zdroju Ocena budowy struktur anatomicznych twarzowej czêœci czaszki pacjentów z caùkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Marzena Onoszko, Anna Wojtaszek-Sùomiñska Zakùad Ortodoncji SCS GU Med Wpùyw choroby przyzêbia na powstawanie patologicznych migracji zêbów na podstawie badañ ankietowych i klinicznych. Magdalena Dragan, Renata Górska Zakùad Chorób Bùony Úluzowej i Przyzêbia IS Warszawskiego Uniwersytetu Interdyscyplinarne leczenie pacjentów z chorobami przyzêbia. Ewa Czochrowska, Renata Górska Zakùad Chorób Bùony Úluzowej i Przyzêbia IS Warszawskiego Uniwersytetu Ocena wczesnej rehabilitacji ortodontycznej z zastosowaniem zmodyfikowanej pùytki stymulacyjnej u niemowl¹t i maùych dzieci z zespoùem Downa. Barbara Siemiñska-Piekarczyk, El bieta Mùynarska-Zduniak, Ewa Sobieska, Konrad Perkowski 8

9 Siùa wi¹zania zamków ortodontycznych ze szkliwem w zale noœci do zastosowanego systemu ù¹cz¹cego. Konrad Maùkiewicz, Barbara Pietrzak-Biliñska, Maùgorzata Zadurska, El bieta Maùkiewicz, El bieta Jodkowska Zakùad Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Wydziaù Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Wzglêdny wskaênik dro noœci jamy nosowo-gardùowej, jako mo liwe wskazanie do adenotomii u dzieci z problemami ortodontycznymi. Marta Krasny, Maùgorzata Zadurska, Jarosùaw Wysocki Instytut Fizjologii i Patologii Sùuchu Zastosowanie maski twarzowej w leczeniu wad klasy III z niedorozwojem szczêki. Monika Walerzak, Anna Milczarek, Barbara Siemiñska-Piekarczyk Dyskusja maja 2011 (pi¹tek - sobota) SESJA PLAKATOWA pi¹tek podczas lunchu, sobota podczas przerwy kawowej Przewodnicz¹: prof. dr hab. El bieta Mierzwiñska-Nastalska, dr hab. Ewa Iwanicka- Grzegorek, dr n. med. Barbara Siemiñska- Piekarczyk P-1: Czy warto rozmawiaã z dzieãmi na temat roli diety w rozwoju choroby próchnicowej? Ewa Iwanicka-Grzegorek, Sylwia Chroma, Joanna Michalik Zakùad Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Zakùad Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu 9

10 P-2: Ograniczenia w stosowaniu wùaœciwej higieny jamy ustnej u chorych na stwardnienie rozsiane badanie pilota owe. Ewa Iwanicka-Grzegorek, Sylwia Chroma, Karolina Kowalczyk, Joanna Michalik Zakùad Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Zakùad Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu P-3: Mnogie pierwotne i wieloogniskowe nowotwory zùoœliwe w materiale wùasnym. Jan Borys, Stanisùawa Zyta Grabowska, Ewa Hubert, Józef Rybak, Dorota Dziemiañczyk, Bo ena Antonowicz, Lech Zimnoch Klinika Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej i Plastycznej UM w Biaùymstoku Zakùad Patomorfologii UM w Biaùymstoku P-4: Wieloetapowe, zespoùowe leczenie obustronnej ankylozy ss opis przypadku, doniesienie wstêpne. Jan Borys, Stanisùawa Zyta Grabowska, Izabela Szarmach Klinika Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej i Plastycznej UM w Biaùymstoku Zakùad Ortodoncji UM w Biaùymstoku P-5: Ocena skutecznoœci biopsji szczoteczkowej we wczesnej diagnostyce zmian chorobowych jamy ustnej (doniesienie wstêpne). Agnieszka Zapaùa-Poœpiech, Maùgorzata Zaleska Zakùad Chirurgii Stomatologicznej IS UJ CM P-6: Leczenie ortodontyczne w przebiegu dysplazji obojczykowo-czaszkowej opis przypadku. Karolina abêdowicz-gdula, Marcin Mikoùajczyk Zakùad Ortodoncji IS UM w odzi P-7: Interdyscyplinarne leczenie pacjentów po urazach zêbów. Justyna Ramocka, Tomasz Czajkowski, Anna Wojtaszek-Sùomiñska Zakùad Ortodoncji SCS GU Med. P-8: Zastosowanie porównawczej analizy cefalometrycznej do oceny dziaùania aparatu Jasper Jamper doniesienie wstêpne. Magdalena Rozenka-Bachar, Bogna Racka-Pilaszak, Anna Wojtaszek-Sùomiñska Zakùad Ortodoncji SCS GU Med P-9: Planowanie leczenia u pacjentów z transmigracj¹ kùa w uchwie. Julita Wojtaszek-Lis, Maùgorzata Zadurska, Barbara Siemiñska-Piekarczyk, Maria Tarnawska, El bieta Mùynarska-Zduniak P-10: Przerosty dzi¹seù u pacjentów leczonych ortodontycznie. Agnieszka Osmólska-Bogucka, Maùgorzata Zadurska, Barbara Siemiñska-Piekarczyk 10

11 P-11: Dwa identyczne przypadki zêbów zatrzymanych i nadliczbowych u bliêni¹t monozygotycznych. Joanna Witanowska P-12: Przyczyny zgùaszania siê pacjentów a wskazania medyczne do podjêcia leczenia ortodontycznego. Anna Szpotañska, Dorota Maciejak, Maùgorzata Zadurska P-13: Wpùyw upùywu czasu na zmiany profilu twarzy. Ewa Widmañska P-14: Mikrostomia. Maùgorzata Zadurska, Marczyñska-Stolarek Magdalena, Barbara Siemiñska-Piekarczyk P-15: Wpùyw mutanaz pochodzenia grzybowego i bakteryjnego na badan¹ liczebnoœã bakterii próchnicotwórczych w œlinie stymulowanej. Maria Dubielecka, Ewa Rusyan, El bieta Jodkowska, Maùgorzata Pleszczyñska, Adrian Wiater, Janusz Szczodrak Zakùad Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Zakùad Mikrobiologii Przemysùowej UMCS w Lublinie 11

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA dla LEKARZY STOMATOLOGÓW

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA dla LEKARZY STOMATOLOGÓW OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA dla LEKARZY STOMATOLOGÓW Organizator Akademia Medyczna w Warszawie Katedry, Kliniki i Zakłady Instytutu Stomatologii Warszawa 10 11 kwietnia 2003 r. Pałac

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek

PROGRAM NAUKOWY. 26.09.2014 r. piątek PROGRAM NAUKOWY 26.09.2014 r. piątek 9.00 10.45 Sesja I - Wykłady inauguracyjne 9.00 9.05 Przywitanie prof. dr hab. Tomasz Kręcicki 9.05 9.25 Wyniki słuchowe u pacjentów po usunięciu guzów n. VIII i wszczepieniu

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090 bezp³atny NR 8 (247) SIERPIEÑ 2015 INFORMATOR ISSN 2083-2133 MEDYCZNY informacja medyczna Rok za³. 1995 rok za³. 1995 tel.194 34 89 534 94 42 www.medis.info.pl DARIUSZ KOCHANOWICZ Specjalista chorób kobiecych,

Bardziej szczegółowo

Podsesja 3 NEUROCHIRURGIA, ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA

Podsesja 3 NEUROCHIRURGIA, ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA PROGRAM KONFERENCJI PIĄTEK 03-04-2009 SESJA KLINICZNA ZABIEGOWA Podsesja 1 CHIRURGIA OGÓLNA I ENDOKRYNOLOGICZNA METODA VAC ALTERNATYWĄ W LECZENIU ZAKAśONYCH IMPLANTÓW W CHIRURGII PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE. Inauguracja roku akademickiego,

INAUGURACJA PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE. Inauguracja roku akademickiego, INAUGURACJA PROF. DR HAB. GRZEGORZ H. BRÊBOROWICZ Jego Magnificencja Rektor Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE Magnificencje Rektorzy, Wysoki Senacie, Panie,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy!

Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy! Szanowni Goœcie Drodzy Kole anki i Koledzy! Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w XXII Kongresie Balneologicznym Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej z udzia³em goœci zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Imie i nazwisko Temat pracy Jednostka

Lp. Imie i nazwisko Temat pracy Jednostka ZESTAWIENIE PRAC WŁASNYCH NA WYDZIALE LEKARSKIM 2008 r. Lp. Imie i nazwisko Temat pracy Jednostka 1. Mgr Grzegorz Zając 2. Lek. med. Tomasz Gach 3. Lek. med. Wojciech Milanowski 4. Dr n. med. Diana Hodorowicz-

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do Łodzi, w dniach 3-5 września 2015 roku, na święto Polskiej Ginekologii. Prof. Przemysław Oszukowski Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i swoim własnym mam zaszczyt powitać Państwa podczas XXXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kongres odbywa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy:

PROGRAM. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: PROGRAM Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: Srebrni sponsorzy: Sponsorzy: Koleżanki i Koledzy; Współpraca towarzystw naukowych jest tak samo potrzebna jak interdyscyplinarna współpraca lekarzy różnych

Bardziej szczegółowo

KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii

KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii Autorzy: mgr Justyna KrupeckaFr¹ckowiak dr n. med. Marta BoguszOsawa przy wspó³pracy Dzia³u Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych, Dzia³u Inwestycji i Remontów i Dzia³u Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Ustroń 19 22 czerwiec 2008 Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej dr hab. n. med.,

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWYCH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Angiologicznego Sekcji Radiologii Zabiegowej PLTR KATOWICE, 5-7 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3 PRACE historyczne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282 292 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

OD REDAKTORA NACZELNEGO

OD REDAKTORA NACZELNEGO IN YNIERIA STOMATOLOGICZNA BIOMATERIA Y Redaktor naczelny: Prof. zw. dr hab. med. Bronis³aw K³aptocz RADA NAUKOWA: Przewodnicz¹cy: prof. zw. dr hab. n. med. Bronis³aw K³aptocz Cz³onkowie: prof. WSID, dr

Bardziej szczegółowo

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. HANNA JASIŃSKA

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. HANNA JASIŃSKA SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. HANNA JASIŃSKA 1. Wprowadzenie do okluzji na przykładach klinicznych; lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz, Częstochowa 14-15.02.2014r. 2. Współpraca interdyscyplinarna lekarz-stomatolog-fizjoterapeuta

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 27-28 lutego 2015 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials REKONSTRUKCJA FUNKCJI I ESTETYKI Od Komórek Macierzystych do Przeszczepu Twarzy PROGRAM RAMOWY Piątek 23 Maja SESJA I: CHIRURGICZNA REKONSTRUKCJI GŁOWY

Bardziej szczegółowo

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 1(35) / 12 I.C. 3,85; Punkty MNiSW 6,00 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!!

PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!! 2010 Poznañ, 12 14 marca Centrum Kongresowe Miêdzynarodowych Targów Poznañskich pawilon 15 PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!! Od pi¹tku 12 marca (od godz. 14.00) do niedzieli 14 marca (do godz. 14.00) wyk³ady

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja interdyscyplinarna

Rehabilitacja interdyscyplinarna Rehabilitacja interdyscyplinarna Katedra Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Rehabilitacja interdyscyplinarna pod redakcją Sławomira Jarząba, Andrzeja Pozowskiego, Małgorzaty Paprockiej Borowicz ISBN

Bardziej szczegółowo

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 5 6 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2013 / 2014 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo