Ogniska zakażenia pochodzenia zębowego u chorych kardiologicznych Dental focal infections in patients with cardiac issues

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogniska zakażenia pochodzenia zębowego u chorych kardiologicznych Dental focal infections in patients with cardiac issues"

Transkrypt

1 Janas Anna, Chiżyński Adam, Szczepkowska Aleksandra, Olborska Anna, Osica Piotr. Ogniska zakażenia pochodzenia zębowego u chorych kardiologicznych = Dental focal infections in patients with cardiac issues. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(1): ISSN DOI: /zenodo https://pbn.nauka.gov.pl/works/ Formerly Journal of Health Sciences. ISSN / X. Archives Deklaracja. Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie. Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r. The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item ( ). The Author (s) 2015; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper. Received: Revised Accepted: Ogniska zakażenia pochodzenia zębowego u chorych kardiologicznych Dental focal infections in patients with cardiac issues Anna Janas 1, Adam Chiżyński 2, Aleksandra Szczepkowska 2, Anna Olborska 2, Piotr Osica 2 1 Zakład Stomatologii Ogólnej UM w Łodzi 2 Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi Adres do korespondencji: dr n. med. Piotr Osica Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi Łódź, ul. Pomorska Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Lodzi w ramach działalności statutowej nr 503/ /503/01. Streszczenie Spośród chorób układu krążenia, które mogą mieć związek z ogniskami zapalnymi w jamie ustnej na szczególną uwagę zasługuje infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW). Celem pracy było wykazanie ognisk zakażenia pochodzenia zębowego u chorych kardiologicznych, Materiał i metody. Badaniem retrospektywnym objęto 103 pacjentów (42 kobiety i 61 mężczyzn), leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi, z powodu ognisk zakażenia pochodzenia zębowego, w okresie od 1 października 2010 roku do 20 listopada 2014 roku. Wiek chorych wahał się od 32 do 68 lat. U wszystkich pacjentów w procedurach chirurgii 1- dnia usunięto ogniska zakażenia pochodzenia zębowego. Pacjenci stosowali doustne antykoagulanty. Wyniki. Oceniano ryzyko przedłużających się krwawień poekstrakcyjnych u leczonych osób. Wśród 55 chorych, którzy stosowali doustne antykoagulanty brak krwawienia wtórnego po wykonanym zabiegu stwierdzono u 45 chorych, u których wskaźnik INR wahał się od 0,9 do 2. Natomiast u 10 osób stwierdzono mały stopień krwawienia wtórnego w drugim dniu zabiegu u 6 chorych, a w 4 przypadkach w trzecim dniu po zabiegu. Na późniejsze wystąpienie krwawień wpłynęło przerwanie terapii przeciwzakrzepowej i obniżenie wskaźnika INR do 1,8. Wniosek. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi u osób kardiologicznych na profilaktykę stomatologiczną. Słowa kluczowe: zębopochodne ogniska zakażenia, choroby serca. Abstract Among cardiovascular diseases that may be linked to the dental focal inflammations, endocarditis deserves substantive attention. The aim of the article was to demonstrate dental focal inflammations in patients with cardiac issues. Material and methods. 87

2 Retrospective study included 103 patients (42 women and 61 men), treated in Department of Oral Surgery of Medical University in Lodz, due to dental focal infections, between the 1st of October 2010 and 20 th of November The age of the patients varied from 32 to 68 years. The whole group was subjected to elimination of the dental infections in procedures of 1 day surgery. Patients received oral anticoagulants. Results. The risk of prolonged post-extraction bleeding has been assessed. Among 55 anti-coagulant treated patients, no post-operative bleeding has been ascertained in 45 cases, in which the preoperative INR ranged from 0,9 to 2. Whereas in 10 cases the bleeding was described as oozing and occurred in 6 patients in second day after the surgery and in 4 in the third day. Withdrawal of anticoagulant therapy caused the postoperative bleeding and reducing the INR to 1.8. Conclusion Special considerations regarding the patients who receive the anticoagulant therapy and undergo dental surgery are needed. Key words: dental focal infections, cardiovascular diseases. Spośród chorób układu krążenia, które mogą mieć związek z ogniskami zapalnymi w jamie ustnej na szczególną uwagę zasługuje infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW). IZW jest procesem zapalnym wywołanym zagnieżdżaniem się bakterii na zastawkach serca lub we wsierdziu ściennym. Mimo postępów w kardiologii, IZW jest poważnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym (1,2). Najczęstszą lokalizacją IZW są zastawki serca (przeważnie zastawka aortalna), jak również aparat ścięgnisty, wsierdzie przedsionków i komór, brzegi ubytków wewnątrzsercowych. Szczególnie zagrożoną grupą chorych są osoby po implantacji sztucznej zastawki serca, które stanowią 10-40% ogólnej liczby zachorowań na infekcyjne zapalenie wsierdzia. Krążące we krwi bakterie, wysiewane z ogniska zakażenia, mogą osadzać się na uszkodzonych bądź sztucznych zastawkach lub też na wsierdziu. IZW obejmować może również duże naczynia krwionośne (np. drożny przewód tętniczy, przetoki tętniczo-żylne, zwężoną cieśń aorty) lub operacyjnie wytworzone połączenia naczyniowe oraz elektrody rozrusznika serca lub wszczepionego kardiowertera-defibrylatora (3). Zapadalność na IZW w populacji ogólnej wynosi 2-12 osób na na rok i zwiększa się z wiekiem. Do rozwoju IZW dochodzi przez bakteriemię, czyli przedostanie się bakteri do krążącej krwi. Bakteriemia może być spowodowana przerwaniem ciągłości tkanek, np. podczas ekstrakcji zęba, zabiegów w przyzębiu np. usuwania kamienia nazębnego, leczenia kanałowego lub implantacji zęba (4). Celem pracy była ocena stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów obciążonych chorobami kardiologicznymi. Materiał i metody Badaniem retrospektywnym objęto 103 (42 kobiety i 61 mężczyzn) pacjentów (tab. I), w wieku od 32 do 68 lat leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi, od 1 października 2010 r. do 20 listopada 2014 r. Wśród badanych dominowali mężczyźni, stanowili 59,2%, podczas gdy kobiety stanowiły 40,8%. Najliczniejszą grupą 21 osób (20,4%) byli pacjenci w wieku lat, a w następnej kolejności, co do częstości- osoby w wieku lat (17,5%). Natomiast najmniejszą populację stanowiło 3 chorych w wieku lat (2,9%) (tab. II). Pacjenci byli w wieku od 32 do 68 lat, średni wiek badanych wynosił 52,2 ± 9,4 lat, a połowa pacjentów nie ukończyła 54 lat. Kryteria włączenia do badania stanowiły: wiek chorych do 68 lat, prawidłowy wskaźnik INR do 2, III klasa wg. ASA oraz pisemna zgoda na udział w badaniu. Natomiast kryteria wyłączenia z badania stanowiły: wiek chorych powyżej 68 lat, przewlekła niewydolność wątroby i nerek, wskaźnik INR powyżej 2, stany chorobowe przebiegające z ostrym wyniszczeniem, jak choroba nowotworowa, niedożywienie, alkoholizm a także IV lub V klasa wg. ASA. 88

3 Pacjenci do leczenia chirurgicznego byli kierowani przez lekarzy różnych specjalności. 71 osób (68,9%) skierowanych zostało przez kardiologów, 18 (17,5%) chorych internistów, zaś pozostałych 14 (13,6%) pacjentów przez lekarzy POZ (tab. III). 14 chorych skierowanych z POZ, lekarze kierowali celem konsultacji i ewentualnego wyeliminowania ognisk zakażenia występujących w jamie ustnej, co podyktowane było wykonanymi badaniami USG jamy brzusznej i RTG płuc, gdzie nie znaleziono ognisk zakażenia. Wszystkie dane stanowiące materiał do badań retrospektywnych pochodziły z historii chorób, ksiąg operacyjnych, kart ambulatoryjnych, a także dokumentacji medycznej, badań dodatkowych oraz radiogramów i zdjęć RTG zębowych. Na podstawie wywiadu i dostarczonej przez chorych dokumentacji medycznej stwierdzono u 103 chorych obciążenia kardiologiczne, u 48 (46,6%) rozpoznano przebyte infekcyjne zapalenie wsierdzia, w 21 (20,4%) przypadkach protezę zastawkową, a u 34 (33%) leczonych wrodzoną wadę serca (tab. IV). Wskazaniem do usunięcia ognisk pochodzenia zębowego były u 47 osób (45,6%) torbiele zębopochodne (ryc.1). W 26 przypadkach (25,3%) zęby zatrzymane z torbielami zawiązkowymi, zlokalizowane pod ruchomymi uzupełnieniami protetycznymi. Natomiast u pozostałych 30 pacjentów (29,1%) były to zęby zgorzelinowe lub złamane korony zębów (ryc. 2). U tych pacjentów nie było wskazań do leczenia endodontycznego lub protetycznego. Ponadto osoby te nie podejmowały chęci powyższej terapii (tab. V). Chorzy byli przyjmowani planowo w celu wykonania zabiegu, z założeniem pozostania w oddziale nie dłużej niż jedną dobę. W ocenie ogólnego stanu pacjentów przed zabiegiem, uwzględniono uproszczony system wg ASA (American Society of Anaesthesiologists). Do zabiegu w trybie jednego dnia kierowano chorych należących do III grupy, tj. chorych ze współistniejącą chorobą układową, której zaawansowanie ogranicza jego wydolność, ale nie stwarza zagrożenia życia. Ponieważ po zabiegach stomatologicznych przejściowa bakteriemia u chorych kardiologicznych może trwać 30 do 60 minut, a przeważnie ok. 10 minut, dlatego przed planowanym zabiegiem 1. dobę wcześniej pacjenci otrzymywali profilaktykę antybiotykową. W ramach profilaktyki przeciwzakrzepowej pacjenci mieli zalecone różne leki przeciwzakrzepowe: Acenocumarol, Sintrom, Syncumar i Warfin. Okres przyjmowania leków przeciwzakrzepowych przed zabiegiem stomatologicznym wynosił od 6 miesięcy do 5 lat. Najwięcej, 21 pacjentów, przyjmowało Acenocumarol, 18 osób miało zlecony Warfin, w dalszej kolejności Sintrom (12 osób), a najmniej- 4 chorych przyjmowało Syncumar (tab. VI). Najczęściej wskazaniem do stosowania terapii przeciwzakrzepowej w badanej populacji były wykonane operacje kardiochirurgiczne oraz wrodzone wady serca. Doustne antykoagulanty odstawiono na 72 godziny przed zabiegiem, a następnie wznowiono terapię preparatami przeciwzakrzepowymi w następnym dniu po zabiegu. Dla oceny poziomu antykoagulacji i monitorowania terapii przeciwzakrzepowej doustnymi antykoagulantami wykorzystano międzynarodowy współczynnik INR, który wskazuje aktualny poziom nasycenia doustnymi antykoagulantami, tzn. poziom terapeutyczny, który wynosi 2,0-3,0. Natomiast po operacjach wszczepienia sztucznych zastawek serca 2,5-3,5. U wszystkich pacjentów w dniu zabiegu przed jego wykonaniem analizowano wyniki INR. Okazało się, że po odstawieniu antykoagulantów zdecydowana większość badanych miała wartości INR od 0,9 do 2,0. U 93 (90,3%) chorych po odstawieniu antykoagulantów wartość INR wynosiła od 0,9 do 2, zaś w 10 przypadkach od 0,9 do 1,8. Powyższe wskaźniki uprawniały do wykonania zabiegu w procedurach chirurgii jednego dnia. Wszystkie operacje wykonano w warunkach sali zabiegowej. Do znieczulenia ogólnego wykorzystano lek Propofol. W czasie trwania zabiegu pacjenci byli cały czas monitorowani w zakresie podstawowych czynników życiowych (ekg, pulsoksymetr, kapnograf). 89

4 Szczególną uwagę zwracano na atraumatyczne wykonanie zabiegu. Do rany pooperacyjnej aplikowano wchłanialną hemostatyczną gąbkę żelatynową- Unisponge. Następnie brzegi rany zbliżano przez delikatne ich uciśnięcie, zaopatrywano chirurgicznie i stosowano opatrunek uciskowy. Po wykonanym zabiegu pacjenci byli kierowani do sali wybudzeń, gdzie lekarz kontrolował stan ogólny chorego. Szczególnie zwracano uwagę na problemy z oddychaniem, zaburzeniami równowagi i widzenia, w tym podwójne widzenie, bólem i zawrotami głowy, nudnościami i wymiotowaniem. Badanie wykluczające powyższe objawy, pozwoliły na określenie, że pacjent może opuścić nasz szpital. Wyniki Łącznie u 103 pacjentów wykonano 189 zabiegów. Analiza wszystkich zabiegów wykazała, że obejmowały one w 84 przypadkach (44,4%) wykonanie mnogich ekstrakcji zębów (ryc. 3) (tab. VII). W 32 (16,9%) przypadkach były to plastyki połączenia ustno- zatokowego. U 47 (24,9%) chorych wykonano wyłuszczenia torbieli korzeniowych lub zawiązkowych. Natomiast w 26 (13,8%) przypadkach usunięto zęby zatrzymane z torbielami zawiązkowymi pod ruchomymi uzupełnieniami protetycznymi, u 20 chorych były to zatrzymane kły górne, zaś u pozostałych 6 osób zęby przedtrzonowe. Ponieważ u pacjentów stosujących długotrwale i profilaktycznie doustne antykoagulanty wykonanie leczenia chirurgicznego wiąże się z ryzykiem przedłużających się krwawień poekstrakcyjnych o różnym stopniu nasilenia, w ocenie wyróżniono ryzyko krwawienia w postaci braku krwawienia, małego, średniego i znacznego krwawienia (tab. VIII). Wśród 55 chorych, którzy stosowali doustne antykoagulanty brak krwawienia wtórnego po wykonanym zabiegu stwierdzono u 45 chorych (81,8%). U tych chorych wskaźnik INR wahał się od 0,9 do 2. Natomiast u 10 (18,2%) osób stwierdzono mały stopień krwawienia. W stosunku do całej grupy 103 badanych, osoby z małym krwawieniem wtórnym stanowiły 9,7%. U leczonych chorych nie stwierdzono krwawienia średniego i znacznego stopnia. Krwawienie wtórne obejmujące 10 (18,2%) osób wystąpiło w drugim dniu po zabiegu u 6 chorych, a w 4 przypadkach w trzecim dniu po zabiegu (tab. IX). Na późniejsze wystąpienie krwawień wpłynęło przerwanie terapii przeciwzakrzepowej i obniżenie wskaźnika INR do 1,8. Ponadto 4 chorych nie zastosowało się do zaleceń lekarskich, tj. stosowania zimnych okładów zewnętrznych operowanej okolicy i niespożywania twardych pokarmów po stronie operowanej. U tych chorych wykonano w znieczuleniu miejscowym ponowne zaopatrzenie chirurgiczne, gdyż brak zastosowania się do zaleceń lekarskich spowodował rozejście się szwów w ranach pooperacyjnych. Po powtórnym zaopatrzaniu ran pooperacyjnych i zwiększeniu reżimu pooperacyjnego nie stwierdzono dalszych powikłań w postaci krwawienia późnego u tych chorych. Dyskusja Związek między chorobami uzębienia a stanem ogólnym organizmu stanowi trudny problem terapeutyczny. Zębopochodne ogniska zapalne są często pierwotnym ogniskiem chorobowym, które są przyczyną powstawania wtórnych ognisk w odległych narządach. Każda zmiana o charakterze zapalnym, która jest zlokalizowana w organizmie człowieka, może być przyczyną procesów patologicznych w nawet bardzo oddalonych od pierwotnego źródła, narządach. Może ona powodować zaostrzenie już istniejącej choroby przewlekłej lub też przyczyniać się do zainicjowania wielu poważnych schorzeń. Marzec-Koronczewska i wsp. (5) i inni (6) są zdania, że źródłem potencjalnych ognisk pierwotnych w jamie ustnej są: zęby zgorzelinowe i bezmiazgowe z kanałami niewypełnionymi do wierzchołka korzenia, procesy zapalne okołowierzchołkowe, torbiele, 90

5 nieprawidłowo wykonane resekcje wierzchołków korzeni zębów, stany zapalne kości, pozostawione korzenie, zęby zatrzymane oraz zapalenie przyzębia, Są to czynniki patogenne w rozwoju choroby ogniskowej. Powyższe rozpoznania stanowiły wskazania w badaniach własnych do leczenia chirurgicznego pacjentów kardiologicznych. Wielu autorów (7,8,9) podnosi problem postępowania z chorymi obciążonymi chorobami kardiologicznymi, wymagającymi interwencji z zakresu chirurgii stomatologicznej. Według nich dokładnie zebrany wywiad lekarski, badanie kliniczne oraz odpowiednie przygotowanie farmakologiczne pacjentów pozwala na bezpieczne wykonanie leczenia chirurgicznego w jamie ustnej, celem sanacji ognisk zakażenia pochodzenia zębopochodnego. Podczas usuwania ognisk zakażenia z jamy ustnej należy zabezpieczyć chorego przed możliwością zaostrzeń schorzeń wtórnych, które mogą mieć poważne następstwa, a w przypadkach ciężkich nawet doprowadzić do zejścia śmiertelnego. Dlatego przed wykonaniem sanacji ognisk zakażenia w jamie ustnej chorych w materiale własnym odpowiednio przygotowano do zabiegu. Stosowano osłonę antybiotykową 1 dobę przed zabiegiem, kontynuując powyższą terapię do jej zakończenia. Takie postępowanie podyktowane było wytycznymi w profilaktyce IZW, opracowane przez American Heart Association (AHA), które zostały poparte badaniami klinicznymi wykonanymi w wielu ośrodkach naukowych, a także opiniach ekspertów (10). W większości przypadków zlecano pacjentom amoksycylinę, która jest antybiotykiem z wyboru w terapii doustnej, gdyż jest dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego. Zapewnia także wysoką i stale utrzymującą się koncentrację w osoczu krwi. Powyższa profilaktyka budzi jednak wiele kontrowersji wśród różnych autorów. Jedni (11) dowodzą, że infekcyjne zapalenie wsierdzia jest jednostką chorobową rzadko dotyczącą wykonania procedur stomatologicznych. Z tego powodu uważają ją za zbyteczną, a zarazem szkodliwą, która niesie ze sobą ryzyko dla pacjenta reakcji niepożądanych związanych z antybiotykoterapią. Natomiast zwolennicy (12) tej profilaktyki podkreślają, że pozytywny efekt terapeutyczny zależy od wprowadzenia tej terapii w życie przez lekarzy medycyny i stomatologów, co nie zawsze jest przestrzegane. Dlatego Boyle i wsp. (13) podkreślają szczególną rolę edukacji zarówno pacjentów, jak i lekarzy w tym zakresie. Należy również dodać, że w materiale własnym u leczonych pacjentów w przypadkach zaostrzeń w czasie sanacji, dalsze zabiegi były wykonywane po ich cofnięciu. Wielu autorów (14, 15, 16) podkreśla poważny problem terapeutyczny w przypadku przeprowadzenia sanacji jamy ustnej u pacjentów leczonych długotrwale doustnymi antykoagulantami. Zgodnie twierdzą o możliwości przedłużających się krwawień poekstrakcyjnych oraz ryzyku wystąpienia zakrzepów i zatorów w przypadkach nagłej zmiany dawkowania lub przerwania terapii przeciwzakrzepowej związanej z zabiegiem chirurgiczno-stomatologicznym. Wykonane badania własne potwierdziły hipotezę, iż wykonanie zabiegu chirurgiczno-stomatologicznego, po odstawieniu terapii doustnymi antykoagulantami jest możliwe i bezpieczne. Jednak warunkiem jest zachowanie zakresu terapeutycznych wartości INR. Pacjenci stosujący profilaktycznie leki przeciwzakrzepowe, którzy wymagają chirurgicznych zabiegów stomatologicznych, stanowią grupę wysokiego ryzyka i powinni być włączeni do grup dyspanseryjnych. Ponadto chorzy wymagają objęcia specjalistyczną opieką i okresową kontrolą przez zespół lekarsko-pielęgniarski w ośrodkach posiadających wyszkolony personel i odpowiednie zaplecze medyczno-laboratoryjne. Warto również podkreślić, iż własne obserwacje dowodzą o braku w piśmiennictwie jednoznacznych ustaleń i standardów postępowania z tymi pacjentami. Najczęściej lekarze praktycy często nie podejmują ryzyka związanego z wykonaniem zabiegów chirurgicznostomatologicznych, co utrudnia dostępność tych chorych do leczenia stomatologicznego. Jest także powodem trudności w uzyskaniu doraźnej pomocy stomatologicznej, jak również 91

6 wykonania planowej sanacji zębopochodnych ognisk zakażenia, co u chorych kardiologicznych jest szczególnie istotne. Wnioski: 1. Stan zdrowia jamy ustnej u osób obciążonych chorobami kardiologicznymi jest zły. 2. Stan zdrowia jamy ustnej jest niezwykle istotnym czynnikiem, który należy uwzględnić w diagnozowaniu i leczeniu chorych kardiologicznych. 3. Profilaktycznie przed zabiegami stomatologicznymi zaleca się osłonę antybiotykową. 4. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi u tych pacjentów na profilaktykę stomatologiczną. Piśmiennictwo Genco R.J., van Dyke T.: Reducing the risk of CVD in patients with periodontitis. Nat. Rev. Cardiol. 2010, 7, Offenbacher S., Beck J.D., Moss K.: Results from the Periodontitis and Vascular Events (PAVE) Study: a pilot multicentered, randomized, controlled trial to study effects to periodontal therapy in a secondary prevention model of cardiovascular disease. J. Periodontol. 2009, 80, Stępińska J., Undas A.: Choroby wsierdzia. Red. A. Szczeklik w: Choroby wewnętrzne. 2005: Karchmer A. W: Diagnostyka i leczenie chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. Red. E. Braunwalda i L. Goldmana, wyd. pierwsze polskie red. G. Opolskiego: Kardiologia. Urban & Partner, 2005, Marzec-Koronczewska Z., Płońska E., Kaczmarek A.: Przewlekłe infekcje zębopochodne jako czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Czas. Stomat., 2001, 54, Li X., Kolltveit K.M., Tronstad L., Olsen I.: Systemic diseases caused by oral infection. Clin. Microbiol. Rev., 2000, 13, Elliot W.J.: Clinical features and management of selected hypertensive emergencies. J. Clin. Hypertens., 2004, 6, Veughan C.I., Desanty N.: Hypertensive emergencies. Lancet, 2000, 356, Varon I., Marik P.E.: The diagnosis and management of hypertensive crises. Chest, 2000, 118, Wilson W., Taubert K., Gewitz M. i wsp.: Prevention of Infective Endocarditis. Circulation 2007, 116, Morris A.M., Webb G.D.: Antibiotics before dental procedures for endocarditis prophylaxis: back to the future. Heart.2001, 86, 3 4. Lauber C., Lalh S.S., Grace M. i wsp.: Compton S. Antibiotic prophylaxis practices in dentistry: a survey of dentists and physicians. J. Can. Dent. Assos., 2007, 73, Boyle N., Gallagher C., Sleeman D.: Antibiotic prophylaxis for bacterial endocarditis a study of knowledge and application of guidelines among dentists and cardiologists. J. Ir. Dent. Assos., 2006, 51, Lewandowski B.: Miejscowe leczenie krwawień po usunięciu zębów u chorych po wszczepieniu sztucznych zastawek serca w czasie długotrwałego leczenia przeciwzakrzepowego. Pol. Mer. Lek., 2002, 67, Mehra P.D., Cottrel A.: Management of heparin therapy in the high-risk, chronically anticoagulated oral surgery patient: a review and a propsed nomogram. J. Oral Maxillofac. Surg., 2000, 58, Alframin D.J., Lalla R.V., Petersom D.E.: Management of dental patients taking common hemostasis allering medications. Oral Surg.Oral Pathol. Oral Med., 2007, 103,

7 Tabela I. Rozkład badanej grupy w zależności od płci. Tab. I. Distribution of investigated group according to sex. Płeć pacjentów Liczba pacjentów % Kobiety 42 40,8 Mężczyźni 61 59,2 Razem ,0 Tabela II. Wiek chorych w latach. Tab II. Age of patients in years. Wiek chorych (lata) Liczba pacjentów % , , , , , , , , , , ,6 Razem ,0 93

8 Tabela III. Pacjenci kierowani do leczenia chirurgicznego przez lekarzy medycyny. Tab. III. Patients referred by physicians. Lekarz kierujący Liczba pacjentów % Kardiolog 71 68,9 Internista 18 17,5 POZ 14 13,6 Razem Tabela IV. Rozkład badanych w zależności od rozpoznania kardiologicznego. Tab. IV. Distribution of treated patients according to cardiac diagnosis Rozpoznania kardiologiczne Liczba pacjentów % Przebyte infekcyjne zapalenie wsierdzia 48 46,6 Proteza zastawkowa 21 20,4 Wrodzona wada serca Razem

9 Tabela V. Rozkład badanych w zależności od wskazań do usunięcia ogniska pochodzenia zębowego. Tab. V. Distribution of patients according to indications for elimination of dental focal infection. Wskazania do usunięcia ognisk pochodzenia zębowego Liczba pacjentów % Torbiele zębopochodne korzeniowe i zawiązkowe 47 45,6 Zęby zgorzelinowe lub złamane korzenie zębów 30 29,1 Zęby zatrzymane z torbielami zawiązkowymi pod uzupełnieniami protetycznymi ruchomymi 26 25,3 Razem Tabela VI. Okres przyjmowania leków przeciwzakrzepowych przez pacjentów. Tab. VI. Duration of administration of anticoagulants. Przyjmowany lek Liczba pacjentów Czas przyjmowania leków 6 miesięcy 1-2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Acenocumarol Sintrom Syncumar Warfin Razem

10 Tabela VII. Rodzaj wykonanych zabiegów u pacjentów. Tab. VII. Types of performed surgeries. Rodzaj zabiegu Liczba zabiegów % pacjentów n=103 % zabiegów n=189 Mnogie usunięcia zębów Plastyka połączenia ustno- zatokowego Wyłuszczenie torbieli zębopochodnych Usunięcia zębów zatrzymanych z torbielami zawiązkowymi pod ruchomymi uzupełnieniami protetycznymi 84 81,6 44, ,1 16, ,6 24, ,2 13,8 Razem ,0 96

11 Tabela VIII. Wystąpienie krwawienia wtórnego po wykonanym zabiegu. Tab. VIII. Occurrence of postoperative bleeding. Krwawienie wtórne Liczba pacjentów % osób z krwawieniem n=55 % pacjentów n=103 brak 45 81,8 43,7 małe 10 18,2 9,7 średnie znaczne Razem ,0 - Tabela IX. Krwawienie wtórne po wykonanym zabiegu. Tab. IX. Postoperative bleeding. Krwawienie wtórne w dniach Liczba pacjentów Frakcja Drugi dzień 6 0,60 Trzeci dzień 4 0,40 Razem 10 1,00 97

12 Rycina 1. Na zdjęciu zębowym widoczna torbiel zębopochodna w okolicy zęba 11. Fig. 1. The radiogram showing a radicular cyst in the area of tooth 11. Rycina 2. Na zdjęciu pantomograficznym widoczne zęby zgorzelinowe i złamane korony zębów. Fig. 2. The OPG showing infected and fractured teeth. 98

13 Rycina 3. Mnogie ekstrakcje zębów. Fig. 3. Multiple teeth extractions. 99

Zakład Onkologii Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 1

Zakład Onkologii Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 1 Łuczyk Marta, Pietraszek Agata, Łuczyk Robert, Stanisławek Andrzej, Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Charzyńska-Gula Marianna. Występowanie i nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych u kobiet z rakiem

Bardziej szczegółowo

DZ.1 Czy absolwenci AM w Białymstoku wiedzą już wszystko o nikotynizmie?

DZ.1 Czy absolwenci AM w Białymstoku wiedzą już wszystko o nikotynizmie? DZ.1 Czy absolwenci AM w Białymstoku wiedzą już wszystko o nikotynizmie? Have graduates of Medical University of Bialystok already known everything about nicotinism? Dorota Bielska 1, Emil Trofimiuk 2,

Bardziej szczegółowo

Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym Insobriety and the risk of death in traffic accident

Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym Insobriety and the risk of death in traffic accident Lasota Dorota, Staniszewska Anna, Tarchalska-Kryńska Bożena, Mirowska-Guzel Dagmara, Krajewski Paweł. Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym = Insobriety and the risk of death in traffic

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Kozłowski Piotr, Cuch Barbara, Kozłowska Magdalena, Kozłowska Karolina, Jędrzejewska Barbara. Analiza nawyków i zachowań związanych ze stosowaniem środków przeciwbólowych dostępnych bez recepty = Analysis

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POSTEPOWANIE LECZENICZE NOWOTOWRÓW GRUCZOŁU SUTKOWEGO

KOMPLEKSOWE POSTEPOWANIE LECZENICZE NOWOTOWRÓW GRUCZOŁU SUTKOWEGO Mieszkowski Jan, Pastwik Magdalena, Stejbach Karolina, Przybyłowicz Magdalena, Pijankowska Edyta. Kompleksowe postepowanie leczenicze nowotowrów gruczołu sutkowego = Comprehensive therapeutic treatments

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne w skręceniu stawu skokowego

Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne w skręceniu stawu skokowego Brzezińska Paulina, Mieszkowski Jan. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne w skręceniu stawu skokowego = Comprehensive physiotherapy treatment methods in ankle sprains. Journal of Education, Health

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW RYZYKA, ENDOGENNYCH ŹRÓDEŁ ZAKAŻENIA I METODY ZAPOBIEGANIA

ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW RYZYKA, ENDOGENNYCH ŹRÓDEŁ ZAKAŻENIA I METODY ZAPOBIEGANIA POST. MIKROBIOL., 2012, 51, 3, 227 235 http://www.pm.microbiology.pl ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW RYZYKA, ENDOGENNYCH ŹRÓDEŁ ZAKAŻENIA I METODY ZAPOBIEGANIA Tekst wykładu przedstawionego

Bardziej szczegółowo

12. Powikłania wad serca

12. Powikłania wad serca 12. Powikłania wad serca Małgorzata Procelewska, Adam Stebel Niewydolność krążenia W przypadku niewydolności krążenia serce nie jest w stanie dostarczyć życiowo ważnym narządom utlenowanej krwi w ilości

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice 69 Anestezjologia i Ratownictwo 2013; 7: 69-77 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 29.06.2010. Poprawiono/Corrected: 04.12.2012 Zaakceptowano/Accepted: 11.01.2013 Akademia Medycyny Ocena

Bardziej szczegółowo

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Nr 3 (36) 2013 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Kwartalnik / Quarterly Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka

Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka : 203 205 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka Autosomal dominant polycystic kidney disease

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią. Supporting nutrition in geriatric patients with progressive sarcopenia

Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią. Supporting nutrition in geriatric patients with progressive sarcopenia Nowak Karina, Porażyńska Daria, Ciesielska Natalia, Stemplowski Wojciech, Sokolowski Remigiusz, Zukow Walery. Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią = Supporting nutrition

Bardziej szczegółowo

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature J Stoma 2011, 64, 10: 732-749 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature Planowanie leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

Metylofenidat (Medikinet) w leczeniu zespołu ADHD opinie lekarzy na podstawie badania metodą delficką*

Metylofenidat (Medikinet) w leczeniu zespołu ADHD opinie lekarzy na podstawie badania metodą delficką* : 525 528 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Metylofenidat (Medikinet) w leczeniu zespołu ADHD opinie lekarzy na podstawie badania metodą delficką* PL ISSN 1734-3402 Methylphenidate

Bardziej szczegółowo

Magda Sowa 1, Witold Kołłątaj 2, Barbara Kołłątaj 3, Irena Dorota Karwat 3, Justyna Szakuła 4

Magda Sowa 1, Witold Kołłątaj 2, Barbara Kołłątaj 3, Irena Dorota Karwat 3, Justyna Szakuła 4 Sowa Magda, Kołłątaj Witold, Kołłątaj Barbara, Karwat Irena Dorota, Szakuła Justyna. Samoleczenie wśród studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie = Self-medication practice among medical students

Bardziej szczegółowo

Związek stanu klinicznego przyzębia z wykładnikami przebiegu zawału serca

Związek stanu klinicznego przyzębia z wykładnikami przebiegu zawału serca prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2012, 49, 4, 515 522 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Monika Włosowicz¹, A, B, D F, Beata Wożakowska-Kapłon 1, 2, A, D

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

Amerykańska Akademia Periodontologii. New Guidelines of the American Academy of Periodontology

Amerykańska Akademia Periodontologii. New Guidelines of the American Academy of Periodontology Prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 47 51 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Renata Górska Nowe wytyczne Amerykańskiej Akademii Periodontologii

Bardziej szczegółowo

Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve

Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve Przewlekła ambulatoryjna terapia antykoagulantami u chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki serca

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego

Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego R. Andrzejak, R. Poręba : 313 316 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace poglądowe reviews Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego pl issn 1734-3402 Arterial

Bardziej szczegółowo

Łukasz Dembowski 1, Paula Dudek 1, Natalia Ciesielska 1, Wojciech Stemplowski 1, Remigiusz Sokolowski 1, Karolina Filipska 1, Walery Zukow 2

Łukasz Dembowski 1, Paula Dudek 1, Natalia Ciesielska 1, Wojciech Stemplowski 1, Remigiusz Sokolowski 1, Karolina Filipska 1, Walery Zukow 2 Dembowski Łukasz, Dudek Paula, Ciesielska Natalia, Stemplowski Wojciech, Sokolowski Remigiusz, Filipska Karolina, Zukow Walery. Wykorzystanie nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych w zesztywniającym zapaleniu

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 1, 128 140 Waldemar Brola, Małgorzata Fudala Profilaktyka udaru mózgu

Bardziej szczegółowo

International Scientific Board

International Scientific Board Editorial Board Editor in Chief Prof. Anetta Undas, MD, PhD vice Editor in Chief Grzegorz Gajos, MD, PhD Managing Editor Małgorzata Wiesner Manuscript editing Małgorzata Bała, MD, PhD Małgorzata Biernacka

Bardziej szczegółowo

z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych

z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) PIOTR ŁOPUCH 1, MAŁGORZATA PIHUT 1, OLGA BACZYK-ŁOPUCH 2 Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w stomatologii przegląd piśmiennictwa The use of extremely low frequency

Bardziej szczegółowo

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Folia Medica Lodziensia, 2012, 39/1:71-84 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Unilateral missing posterior teeth in the mandibule as a problem

Bardziej szczegółowo