Powikłania jatrogenne w chirurgii stomatologicznej. piśmiennictwa i opis przypadków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powikłania jatrogenne w chirurgii stomatologicznej. piśmiennictwa i opis przypadków"

Transkrypt

1 Powikłania jatrogenne w chirurgii stomatologicznej przegląd piśmiennictwa i opis przypadków The iatrogenic complications in oral surgery the review of the literature and cases report Autorzy_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz, Karolina Wałach, Michał Matusek, Krzysztof Helewski, Paulina Osińska-Chybińska, Katarzyna Sołtykiewicz Streszczenie: Autorzy przedstawili 2 rzadkie przypadki powikłań jatrogennych powstałych podczas wykonywania standardowych zabiegów chirurgii jamy ustnej oraz dokonali przeglądu piśmiennictwa dotyczącego przedmiotu zagadnienia. Pierwszy przypadek dotyczył złamania kąta żuchwy podczas usuwania trzeciego zatrzymanego trzonowca. W drugim doszło do złamania i pozostawienia w kości wyrostka zębodołowego szczęki fragmentu narzędzia ekstrakcyjnego końcówki roboczej dźwigni prostej Beina. Powikłanie powstało podczas nieudanej próby usunięcia pozostawionego korzenia podniebiennego pierwszego górnego trzonowca. Oba przypadki zostały zaopatrzone ambulatoryjnie. Summary: The authors present 2 rare cases of iatrogenic complications arising during standard oral surgery procedures, and review the literature on the subject matters. The irst case concerned the mandibular angle fracture during removal of retained third molar. In the second case tere was a break and leasing the alveolar bone of the jaw fragment extraction tool-tip of the working lever straight Bein. The complication arose during an unsuccessful attempt to remove the left palatal root of the irst upper molar. Both cases were provided with outpatient. Słowa kluczowe: powikłania jatrogenne, chirurgia stomatologiczna. Key words: iatrogenic complications, oral surgery. _Ogromna liczba zabiegów chirurgicznych w zakresie jamy ustnej jest z powodzeniem wykonywana na całym świecie. Pozwalają na to coraz mniej inwazyjne techniki, biomateriały i dostępny sprzęt. Niemniej istotny jest sposób i standardy przekazywanej wiedzy w tej wąskiej dziedzinie medycyny, która rozwija się bardzo dynamicznie. Ponadto, liczba i metodyka przeprowadzanych badań w zakresie zastosowania technik zabiegowych, biomateriałów, reakcji biologicznych komórek, izjo- i histopatologii jest imponująca. Jednakże, podobnie jak w innych specjalnościach zabiegowych, także w chirurgii stomatologicznej może wystąpić szereg komplikacji śród- i pooperacyjnych. Zaliczyć do nich można powikłania jatrogenne, zapalne miejscowe i ogólnoustrojowe oraz spowodowane przez inne czynniki zewnętrzne. Powikłania zapalne występują w okresie pooperacyjnym i są niejako wkalkulowane w ryzyko wykonywanych zabiegów. Wywoływać je mogą zjadliwe patogeny, niewłaściwa aseptyka w czasie operacji, a także nieprzestrzeganie zasad higieny oraz niestosowanie się pacjentów do zaleceń lekarza. Równie istotne są zaburzenia immunologiczne w przebiegu chorób ogólnoustrojowych. Mogą one w znaczący sposób podwyższać ryzyko infekcji miejscowych i ogólnych. 1,2,11 Powikłania jatrogenne w chirurgii stomatologicznej mogą powstać w czasie wykonywania standardowych i z pozoru nieskomplikowanych operacji. Mogą dotyczyć zarówno samego zabiegu, jak i przygotowania do jego przeprowadzenia podczas wykonywania znieczulenia miejscowego. 3-6 Duża liczba powikłań nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, jednak występuje pewien odsetek przypadków, które mogą stwarzać poważne niebezpieczeństwo. 1,3 Do najczęstszych można zaliczyć niewłaściwe podanie środka znieczulającego miejscowo lub podanie go do światła naczynia krwionośnego, złamanie igły iniekcyjnej, a podczas zabiegu złamanie zęba i pozostawienie jego fragmentu, zwichnięcie zębów sąsiednich, przepchnięcie fragmentu zęba w ob- 12 1_2015

2 ręb zatoki szczękowej, kanału nerwowego lub przyległych przestrzeni anatomicznych, uszkodzenie kości i tkanek miękkich itp. Następstwem tych komplikacji są najczęściej przewlekłe dolegliwości o charakterze bólu lub parestezji, miejscowe zapalenia lub infekcje ogólnoustrojowe. _Przypadek 1 32-letni pacjent zgłosił się do tutejszej poradni chirurgii stomatologicznej celem kontroli po operacyjnym usunięciu w sposób typowy zatrzymanego zęba 48 w położeniu mezjalno- -kątowym (Ryc. 1). Ząb został usunięty w innej przychodni ok. 16 dni wcześniej. Po ustąpieniu pozabiegowych objawów towarzyszących, od 5. doby pacjent podawał stopniowo nasilające się dolegliwości bólowe okolicy prawego kąta żuchwy i podżuchwowej, które potęgowały się w czasie spożywania posiłków i mówienia (pacjent stosował dietę miękką wg wcześniejszych zaleceń, zażywał ibuprofen w dawce 2 x 400 mg p.o.). Ponadto pacjent podawał odrętwienie skóry okolicy kąta ust i wargi dolnej po stronie prawej. Podczas wizyty kontrolnej w przychodni, gdzie został wykonany zabieg, nie stwierdzono patologii, podtrzymano wcześniejsze zalecenia. Jednak dalsze utrzymywanie się bólu, parestezji i pojawienie się nieznacznych trudności w otwieraniu ust skłoniło mężczyznę do wizyty w naszej placówce. W badaniu izykalnym stwierdzono tkliwość palpacyjną okolicy 48, niewielkie zapalenie otaczającej błony śluzowej oraz niewielką, jednak wyczuwalną ruchomość patologiczną w okolicy kąta po stronie prawej, z nasilaniem się bólu w trakcie badania ruchomości, ponadto dodatni objaw Vincenta po stronie prawej. Wykonane zdjęcie rtg pantomograiczne wykazało szczelinę złamania w okolicy 48, najprawdopodobniej powstałą podczas usuwania zęba zatrzymanego. Jest również prawdopodobne, iż korzystny przebieg linii złamania i niejako zakleszczenie odłamów oraz brak wyczuwalnego klinicznie ich przemieszczenia w postaci prawidłowego zgryzu zmniejszyły ryzyko rozwinięcia się ostrego zakażenia miejscowego (Ryc. 2). Ze względu na opisany obraz kliniczny, zastosowano leczenie zachowawczo-ortopedyczne (funda elastyczna przez 4 tygodnie) i farmakologiczne (klindamycyna 2 x 600 mg p.o. przez 7 dni, diclofenac 2 x 75 mg p.o. przez 10 dni, zapobiegawczo płukanie jamy ustnej chlorheksydyną 3 x dziennie przez 7 dni, ponadto w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania nerwu zębodołowego dolnego neurolipon 1 x 600 mg p.o. przez 30 dni). Zalecono również pacjentowi stosowanie diety papkowatej. Po kilku dniach objawy zapalne ustąpiły, po 5 tygodniach od stwierdzenia złamania nie wykazano żadnych objawów zapalnych, jak również patologicznej ruchomości kości żuchwy. Kontrola przeprowadzona po 3 miesiącach wykazała prawidłowe wygojenie złamania, ponadto pacjent nie podawał dolegliwości bólowych oraz wyraźne zmniejszenie objawu Vincenta, który ustąpił całkowicie do 6 miesięcy (pacjentowi przedłużono terapię farmakologiczną z zastosowaniem neuroliponu do 90 dni). _Przypadek 2 Pacjent, lat 27, także zgłosił się do tutejszej poradni chirurgii stomatologicznej celem Ryc. 1 Ryc. 1_Stan wyjściowy przed wykonaniem zabiegu usunięcia zęba 48 1_

3 Ryc. 2_Stan 16 dni po usunięciu zęba zatrzymanego 48. Zwraca uwagę korzystny przebieg szczeliny złamania oraz ustawienie odłamów warunkujące prawidłowy zgryz. Ryc. 2 kontroli stanu miejscowego po przeprowadzonej 3 miesiące wcześniej ekstrakcji zęba 16. Powtarzające się okresowe dolegliwości bólowe oraz konieczność przyjmowania leków przeciwbólowych skłoniły pacjenta do szukania pomocy specjalistycznej. Pacjent poddał się badaniu rtg pantomograiczne we własnym zakresie. Wykazało ono, iż w okolicy 16 pozostawiono fragment korzenia podniebiennego i zmianę okołowierzchołkową o charakterze torbieli korzeniowej. Ponadto, pomiędzy fragmentem korzenia podniebiennego zęba 16 a wierzchołkiem korzenia zęba 15 stwierdzono ciało obce o przybliżonych wymiarach 8 x 3 mm i wysyceniu sugerującym obecność metalu. W badaniu klinicznym okolica 16 nie wykazywała zmian zapalnych, rana poekstrakcyjna była prawidłowo wygojona. Wykonano planową rewizję okolicy 16. W znieczuleniu miejscowym 4% chlorowodorkiem artykainy wykonano cięcie na szczycie wyrostka zębodołowego i odpreparowano płaty obustronnie. Po zniesieniu fragmentu blaszki kostnej uzyskano dostęp do korzenia podniebiennego, który usunięto w całości. Wyłuszczono także zmianę o charakterze torbieli, co potwierdzono badaniem histopatologicznym. Następnie odnaleziono ciało obce, które było położone w tkance kostnej, podniebiennie od wierzchołka korzenia zęba 15. Usunięty fragment metalu okazał się końcówką roboczą dźwigni ekstrakcyjnej (prawdopodobnie Beina). Ranę zaopatrzono szwami 4-0 monoilament, które usunięto po 7 dniach. Pacjentowi zalecono stosowanie ketoprofenu w dawce 2 x 50 mg p.o. przez 5 dni oraz miejscowo płukanie jamy ustnej chlorheksydyną. Po wykonanym zabiegu dolegliwości bólowe ustąpiły. Kontrola po 4 miesiącach wykazała prawidłowe zagojenie rany i przebudowę tkanki kostnej. _Dyskusja Przedstawione przez autorów 2 przypadki, ale również szeroka liczba publikacji dotycząca powikłań w chirurgii stomatologicznej pozwalają postawić tezę, iż nie są one rzadkością. Niektóre powikłania zdarzają się częściej, jak chociażby złamanie igły iniekcyjnej podczas podawania znieczulenia, szczególnie w obszar otworu żuchwy. Potwierdzenie można znaleźć w opisach takich przypadków. Kim Jin-Ha i Moon Seong-Yong odnotowali złamanie igły u 31-letniej kobiety podczas podawania środka znieczulającego w obszar nerwu zębodołowego dolnego. Pacjentka została poinformowana o zaistniałej sytuacji i skierowana do ośrodka chirurgii stomatologicznej. Igłę zlokalizowano na podstawie zdjęcia rtg i tomograii komputerowej w okolicy wcięcia żuchwy i podstawy wyrostka kłykciowego. Usunięcie ciała obcego wykonano w znieczuleniu miejscowym, z dojścia zewnątrzustnego. Wg autorów zabieg trwał ok. 30 min. Usunięcie igły zostało potwierdzone w rtg pozabiegowym. Niezwykle istotnym wydaje się fakt, iż w czasie kilku godzin złamana igła przemieściła się w inny obszar anatomiczny. W przypadku braku szybkiej interwencji, mogłaby stanowić poważne zagrożenie zdrowia, a nawet życia pacjentki. 4 Także Augello i wsp., na podstawie metaanalizy 1900 publikacji z ostatnich 50 lat wykazali, iż w przeważającej większości opisanych powikłań dochodziło do złamania igieł iniekcyjnych w obszarze jamy ustnej właśnie podczas znieczulania nerwu zębodołowego dolnego. 5 Ponadto, Catelani i wsp. odnotowali w 2011 r. 4 przypadki złamań i pozostawienia igieł w prze- 14 1_2015

4 strzeni skrzydłowo-żuchwowej podczas wewnątrzustnego znieczulania nerwu zębodołowego dolnego. Autorzy podkreślają, iż lokalizacja i usunięcie ciała obcego powinny być wykonane najszybciej, jak to możliwe celem zabezpieczenia poszkodowanego pacjenta przed konsekwencjami przemieszczania się metalu w obszar sąsiednich struktur anatomicznych. 6 Analiza powikłań występujących w czasie i po zabiegach chirurgicznych wskazuje, iż najczęstszym jest porażenie nerwu zębodołowego dolnego, który może zostać naruszony lub uszkodzony podczas usuwania zatrzymanych dolnych trzecich trzonowców. Wg Kima, pewne czynniki ryzyka predysponują do wystąpienia tej komplikacji, jak np. zagięcia i wąski kształt korzeni zatrzymanych trzonowców, rozdwojenia i haczykowaty kształt wierzchołków oraz budowa anatomiczna i położenie topograiczne kanału nerwowego. W analizowanej grupie pacjentów poddanych zabiegom usunięcia dolnych zatrzymanych trzecich trzonowców wystąpiły 104 przypadki czasowego porażenia nerwu. Ustępowały one samoistnie w czasie 6-12 miesięcy. 7 Potwierdzenie powyższej teorii można znaleźć w opisie Rentona, który uważa, iż urazy i porażenia nerwu zębodołowego dolnego są najczęstszymi powikłaniami w chirurgii stomatologicznej. 1 Ponadto, wg Pathaka i wsp., ocena zdjęć rtg przed zabiegiem pod kątem ryzyka wystąpienia porażeń nerwu, może być niekiedy bardzo przydatna, szczególnie przy występujących zmianach w budowie anatomicznej zębów zatrzymanych i kości żuchwy oraz ich niekorzystnej topograii. 8 Inną grupę powikłań pozabiegowych stanowią pozostawione w obszarze operacyjnym nieorganiczne ciała obce. Potwierdzeniem tego jest przypadek pierwszy autorów oraz m.in. badania Stępczyńskiego i wsp. W grupie 79 pacjentów leczonych z powodu długotrwałych dolegliwości Ryc. 3 Ryc. 4 Ryc. 3_Stan po wcześniejszej próbie usunięcia korzenia zęba 16. Widoczny pozostawiony korzeń wraz ze zmianą okołowierzchołkową i ciałem obcym. Ryc. 4_Powiększenie ryciny 3. 1_

5 _autorzy bólowych i stanów zapalnych po ekstrakcjach zębów, usunięto pozostawione ciała obce. Wg autorów, najczęściej występującymi były narzędzia kanałowe i wiertła stomatologiczne, następnie części koron zębów, 9 wypełnień amalgamatowych i u 2 chorych dzioby kleszczy Meissnera. 9 Także Lesiakowski odnotował wystąpienie powikłania w postaci pozostawionego fragmentu kleszczy Meissnera u 28-letniego mężczyzny w obszarze dna jamy ustnej. Co ważne, próba usunięcia metalowego elementu podjęta przez lekarza dentystę, który wykonał ekstrakcję zęba 46, nie powiodła się. W swoim materiale autor odnotował jeszcze 2 podobne przypadki z pozostawieniem fragmentów narzędzi ekstrakcyjnych. 10 W odniesieniu do tej grupy powikłań oraz przypadków przedstawionych przez autorów, można postawić tezę, iż do powstawania komplikacji znacząco może się przyczyniać nieodpowiednia i zbyt brutalna technika operacyjna oraz nieprofesjonalne podejście do badań diagnostycznych. Opisany przypadek złamania kąta żuchwy (oraz współistniejącej parestezji nerwu zębodołowego) mógłby teoretycznie przy braku odpowiedniej kontroli i leczenia być punktem wyjścia zakażenia miejscowego lub ogólnego i stanowić poważne zagrożenie. W tym kontekście należy wspomnieć o niebezpiecznym procesie infekcyjnym o możliwej etiologii zębopochodnej, którym jest martwicze zapalenie powięzi szyi. Wg Bucaka i wsp., zapalenie to może w pierwszej kolejności powstawać na podłożu zębopochodnym, jak również w następstwie infekcji okołomigdałkowych oraz urazów błony śluzowej i skóry. Martwicze zapalenie powięzi jest szczególnie niebezpieczne w przypadku występowania u chorego ogólnych czynników ryzyka, jednak nawet u osób z prawidłowo funkcjonującym systemem obronnym śmiertelność może dochodzić do 75%. Autorzy opisali 3 przypadki wystąpienia zapalenia powięzi u ogólnie zdrowych osób. U 2 chorych potwierdzono etiologię zębopochodną, Damian Dudek, Karolina Wałach, Michał Matusek, Krzysztof Helewski, Paulina Osińska-Chybińska, Katarzyna Sołtykiewicz NZOZ Bellastoma Poradnia Chirurgii Stomatologicznej ul. Szosa Chełmińska 84-86, Toruń Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz Katedra Histologii i Embriologii Śląski Uniwersytet Medyczny ul. Jordana, Zabrze-Rokitnica Kierownik: prof. dr hab. n. med. Romuald Wojnicz natomiast u jednego chorego jako następstwo infekcji migdałków. U wszystkich infekcja objęła śródpiersie i okolicę skroniową. Wszyscy pacjenci zostali wyleczeni z martwiczego zapalenia powięzi, jednakże stan ogólny jednego chorego, oprócz powyższych zmian, obejmował ponadto porażenie nerwów czaszkowych. Mimo podjętych prób leczenia interdyscyplinarnego, pacjent zmarł w wyniku niewydolności oddechowej i sepsy. 11 Podsumowując zaprezentowane przypadki i dyskusję, istotne jest prognozowanie i zapobieganie powikłaniom w chirurgii jamy ustnej poprzez dokładną diagnostykę i przeprowadzanie z pozoru prostych zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnych technik operacyjnych i instrumentów. Uważamy, iż zastosowanie opisanych procedur eliminuje możliwość powstawania większości omówionych komplikacji._ Piśmiennictwo: 1. Renton T. Oral surgery: part 4. Minimising and managing nerve injuries and Rother complications. Br Dent J 2013; 8: Kryst L. Chirurgia szczękowo-twarzowa. Warszawa. PZWL Sakkinen J, Huppunen M, Suuronen R. Complications following local anaestesia. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Kim JH, Moon SY. Removal of a broken needle using three dimensional computed tomography: a case report. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2013; 5: Augello M, von Jackowski J, Graetz KW, Jacobsen C. Needle breakage during local anaestesia in the oral cavity-a retrospective of the last 50 years with guidelines for treatment and prevention. Clin Oral Investig 2011; 1: Catelani C, Valente A, Rossi A, Bertolai R. Broken anestetic needle in the pterygomandibular space. Four case reports. Minerva Stomatol 2013; 11-12: Kim JW, Cha IH, KimSJ, Kim MR. Witch risk factors are associated with neurosensory deicits of interior alveolar nerve after mandibular third molar extraction? J Oral Maxillofac Surg 2012; 11: Pathak S, Mishra N, Rastogi MK, Sharma S. Signiicance of radiological variables studied on orthopantomogram to predict post-operative inferior alveolar nerve paresthesia after third molar extraction. J Clin Diagn Res 2014; 5: Stępczyński M, Szyperska AM, Janas A. Ciało obce jako powikłanie powstałe po usunięciu zęba. Por Stomat 2009; 11: Lesiakowski M. Pozostawiony fragment dziobów kleszczy w tkankach dna jamy ustnej podczas usunięcia zęba opis przypadku. Czas Stomat 2002; LV: Bucak A et al. Facial paralysis and mediastinitis due to odontogenic infection and poor prognosis. J Craniofac Surg 2013; 6: _2015

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych

z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) PIOTR ŁOPUCH 1, MAŁGORZATA PIHUT 1, OLGA BACZYK-ŁOPUCH 2 Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w stomatologii przegląd piśmiennictwa The use of extremely low frequency

Bardziej szczegółowo

implants 32010 wydanie polskie

implants 32010 wydanie polskie ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN Vol. 5 wrzesieƒ 3/2010 international magazine of oral implantology 32010 wydanie polskie Mo liwo ci zachowania z bodoδu Badanie wst pne zastosowania BondBone TM dwufazowego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 93 98 MARIA WIERNICKA-MENKISZAK, MARLENA TRĄBSKA-ŚWISTELNICKA, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK 1, MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Folia Medica Lodziensia, 2012, 39/1:71-84 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Unilateral missing posterior teeth in the mandibule as a problem

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013 Borgis *Paweł Stanirowski, Włodzimierz Sawicki Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

Zabiegi chirurgii przedprotetycznej

Zabiegi chirurgii przedprotetycznej Zabiegi chirurgii przedprotetycznej Celem chirurgii przedprotetycznej jest przygotowanie podłoża dla uzupełnień protetycznych. Prawidłowo przygotowana do protezowania jama ustna powinna charakteryzować

Bardziej szczegółowo

Zębiaki. Obserwacje własne

Zębiaki. Obserwacje własne Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2010, 3, 323 329 Bogumił Lewandowski 1,2, Tomasz Cubera 1 Zębiaki. Obserwacje

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009 L-DEP - 1 - WERSJA I Nr 1. W klinicznej diagnostyce różnicowej mięsaka Kaposiego należy uwzględnić następujące jednostki chorobowe: 1) naczyniaki krwionośne; 4) rumień wysiękowy wielopostaciowy; 2) pemfigoid;

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Która z wymienionych reakcji charakteryzuje wiązanie cementów szkłojonomerowych modyfikowanych żywicą? A. polimeryzacja. B. reakcja kwas-zasada. C. polimeryzacja i klasyczna

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 3, 65 69 KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, MARCIN TUTAK 1, MAGDALENA MIEDZIK 1, LESZEK MYŚLIWIEC BRAK KŁÓW W

Bardziej szczegółowo

Odleżyny w domowej opiece długoterminowej. Możliwości leczenia ran pooperacyjnych

Odleżyny w domowej opiece długoterminowej. Możliwości leczenia ran pooperacyjnych Nr 1 (7), 010 ISSN: 080-9131 KWARTALNIK Odleżyny w domowej opiece długoterminowej Możliwości leczenia ran pooperacyjnych Wpływ nowych opatrunków chirurgicznych na obniżenie kosztów pobytu pacjenta w szpitalu

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Polish Edition ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 Opinie Specjalista Lorne Lavine o marketingu szeptanym Strona 6 Praktyka

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 1 2 Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 www.dentaladvisor.com Editors Choice ++++ / Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 Nowoczesne wyposażenie i sprzęt Innowacyjne technologie Skuteczne leczenie Standardy współczesnej

Bardziej szczegółowo

Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych

Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych ISSN 1734 5251 Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych Ireneusz W. Kojder, Dariusz Jeżewski, Marek Lickendorf Klinika Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

zdrowia Diagnostyka w stomatologii Zbadaj kręgosłup s. 9 ratuje życie s. 18 s. 6 www.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED

zdrowia Diagnostyka w stomatologii Zbadaj kręgosłup s. 9 ratuje życie s. 18 s. 6 www.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED kwartalnik nr 1/63 rok XVII, 2015 bliskoissn 2081-1039 zdrowia Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED www.luxmed.pl C Zbadaj kręgosłup s. 9 P ratuje życie s. 18 Diagnostyka w stomatologii nie

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 155 159 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.)

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Mięsaki kości Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Współautorzy: Jacek Fijuth, Urszula Grzesiakowska, Zbigniew I. Nowecki, Janusz Ryś, Tomasz Świtaj, Wojciech Woźniak Wstęp Prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo