Powikłania jatrogenne w chirurgii stomatologicznej. piśmiennictwa i opis przypadków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powikłania jatrogenne w chirurgii stomatologicznej. piśmiennictwa i opis przypadków"

Transkrypt

1 Powikłania jatrogenne w chirurgii stomatologicznej przegląd piśmiennictwa i opis przypadków The iatrogenic complications in oral surgery the review of the literature and cases report Autorzy_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz, Karolina Wałach, Michał Matusek, Krzysztof Helewski, Paulina Osińska-Chybińska, Katarzyna Sołtykiewicz Streszczenie: Autorzy przedstawili 2 rzadkie przypadki powikłań jatrogennych powstałych podczas wykonywania standardowych zabiegów chirurgii jamy ustnej oraz dokonali przeglądu piśmiennictwa dotyczącego przedmiotu zagadnienia. Pierwszy przypadek dotyczył złamania kąta żuchwy podczas usuwania trzeciego zatrzymanego trzonowca. W drugim doszło do złamania i pozostawienia w kości wyrostka zębodołowego szczęki fragmentu narzędzia ekstrakcyjnego końcówki roboczej dźwigni prostej Beina. Powikłanie powstało podczas nieudanej próby usunięcia pozostawionego korzenia podniebiennego pierwszego górnego trzonowca. Oba przypadki zostały zaopatrzone ambulatoryjnie. Summary: The authors present 2 rare cases of iatrogenic complications arising during standard oral surgery procedures, and review the literature on the subject matters. The irst case concerned the mandibular angle fracture during removal of retained third molar. In the second case tere was a break and leasing the alveolar bone of the jaw fragment extraction tool-tip of the working lever straight Bein. The complication arose during an unsuccessful attempt to remove the left palatal root of the irst upper molar. Both cases were provided with outpatient. Słowa kluczowe: powikłania jatrogenne, chirurgia stomatologiczna. Key words: iatrogenic complications, oral surgery. _Ogromna liczba zabiegów chirurgicznych w zakresie jamy ustnej jest z powodzeniem wykonywana na całym świecie. Pozwalają na to coraz mniej inwazyjne techniki, biomateriały i dostępny sprzęt. Niemniej istotny jest sposób i standardy przekazywanej wiedzy w tej wąskiej dziedzinie medycyny, która rozwija się bardzo dynamicznie. Ponadto, liczba i metodyka przeprowadzanych badań w zakresie zastosowania technik zabiegowych, biomateriałów, reakcji biologicznych komórek, izjo- i histopatologii jest imponująca. Jednakże, podobnie jak w innych specjalnościach zabiegowych, także w chirurgii stomatologicznej może wystąpić szereg komplikacji śród- i pooperacyjnych. Zaliczyć do nich można powikłania jatrogenne, zapalne miejscowe i ogólnoustrojowe oraz spowodowane przez inne czynniki zewnętrzne. Powikłania zapalne występują w okresie pooperacyjnym i są niejako wkalkulowane w ryzyko wykonywanych zabiegów. Wywoływać je mogą zjadliwe patogeny, niewłaściwa aseptyka w czasie operacji, a także nieprzestrzeganie zasad higieny oraz niestosowanie się pacjentów do zaleceń lekarza. Równie istotne są zaburzenia immunologiczne w przebiegu chorób ogólnoustrojowych. Mogą one w znaczący sposób podwyższać ryzyko infekcji miejscowych i ogólnych. 1,2,11 Powikłania jatrogenne w chirurgii stomatologicznej mogą powstać w czasie wykonywania standardowych i z pozoru nieskomplikowanych operacji. Mogą dotyczyć zarówno samego zabiegu, jak i przygotowania do jego przeprowadzenia podczas wykonywania znieczulenia miejscowego. 3-6 Duża liczba powikłań nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, jednak występuje pewien odsetek przypadków, które mogą stwarzać poważne niebezpieczeństwo. 1,3 Do najczęstszych można zaliczyć niewłaściwe podanie środka znieczulającego miejscowo lub podanie go do światła naczynia krwionośnego, złamanie igły iniekcyjnej, a podczas zabiegu złamanie zęba i pozostawienie jego fragmentu, zwichnięcie zębów sąsiednich, przepchnięcie fragmentu zęba w ob- 12 1_2015

2 ręb zatoki szczękowej, kanału nerwowego lub przyległych przestrzeni anatomicznych, uszkodzenie kości i tkanek miękkich itp. Następstwem tych komplikacji są najczęściej przewlekłe dolegliwości o charakterze bólu lub parestezji, miejscowe zapalenia lub infekcje ogólnoustrojowe. _Przypadek 1 32-letni pacjent zgłosił się do tutejszej poradni chirurgii stomatologicznej celem kontroli po operacyjnym usunięciu w sposób typowy zatrzymanego zęba 48 w położeniu mezjalno- -kątowym (Ryc. 1). Ząb został usunięty w innej przychodni ok. 16 dni wcześniej. Po ustąpieniu pozabiegowych objawów towarzyszących, od 5. doby pacjent podawał stopniowo nasilające się dolegliwości bólowe okolicy prawego kąta żuchwy i podżuchwowej, które potęgowały się w czasie spożywania posiłków i mówienia (pacjent stosował dietę miękką wg wcześniejszych zaleceń, zażywał ibuprofen w dawce 2 x 400 mg p.o.). Ponadto pacjent podawał odrętwienie skóry okolicy kąta ust i wargi dolnej po stronie prawej. Podczas wizyty kontrolnej w przychodni, gdzie został wykonany zabieg, nie stwierdzono patologii, podtrzymano wcześniejsze zalecenia. Jednak dalsze utrzymywanie się bólu, parestezji i pojawienie się nieznacznych trudności w otwieraniu ust skłoniło mężczyznę do wizyty w naszej placówce. W badaniu izykalnym stwierdzono tkliwość palpacyjną okolicy 48, niewielkie zapalenie otaczającej błony śluzowej oraz niewielką, jednak wyczuwalną ruchomość patologiczną w okolicy kąta po stronie prawej, z nasilaniem się bólu w trakcie badania ruchomości, ponadto dodatni objaw Vincenta po stronie prawej. Wykonane zdjęcie rtg pantomograiczne wykazało szczelinę złamania w okolicy 48, najprawdopodobniej powstałą podczas usuwania zęba zatrzymanego. Jest również prawdopodobne, iż korzystny przebieg linii złamania i niejako zakleszczenie odłamów oraz brak wyczuwalnego klinicznie ich przemieszczenia w postaci prawidłowego zgryzu zmniejszyły ryzyko rozwinięcia się ostrego zakażenia miejscowego (Ryc. 2). Ze względu na opisany obraz kliniczny, zastosowano leczenie zachowawczo-ortopedyczne (funda elastyczna przez 4 tygodnie) i farmakologiczne (klindamycyna 2 x 600 mg p.o. przez 7 dni, diclofenac 2 x 75 mg p.o. przez 10 dni, zapobiegawczo płukanie jamy ustnej chlorheksydyną 3 x dziennie przez 7 dni, ponadto w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania nerwu zębodołowego dolnego neurolipon 1 x 600 mg p.o. przez 30 dni). Zalecono również pacjentowi stosowanie diety papkowatej. Po kilku dniach objawy zapalne ustąpiły, po 5 tygodniach od stwierdzenia złamania nie wykazano żadnych objawów zapalnych, jak również patologicznej ruchomości kości żuchwy. Kontrola przeprowadzona po 3 miesiącach wykazała prawidłowe wygojenie złamania, ponadto pacjent nie podawał dolegliwości bólowych oraz wyraźne zmniejszenie objawu Vincenta, który ustąpił całkowicie do 6 miesięcy (pacjentowi przedłużono terapię farmakologiczną z zastosowaniem neuroliponu do 90 dni). _Przypadek 2 Pacjent, lat 27, także zgłosił się do tutejszej poradni chirurgii stomatologicznej celem Ryc. 1 Ryc. 1_Stan wyjściowy przed wykonaniem zabiegu usunięcia zęba 48 1_

3 Ryc. 2_Stan 16 dni po usunięciu zęba zatrzymanego 48. Zwraca uwagę korzystny przebieg szczeliny złamania oraz ustawienie odłamów warunkujące prawidłowy zgryz. Ryc. 2 kontroli stanu miejscowego po przeprowadzonej 3 miesiące wcześniej ekstrakcji zęba 16. Powtarzające się okresowe dolegliwości bólowe oraz konieczność przyjmowania leków przeciwbólowych skłoniły pacjenta do szukania pomocy specjalistycznej. Pacjent poddał się badaniu rtg pantomograiczne we własnym zakresie. Wykazało ono, iż w okolicy 16 pozostawiono fragment korzenia podniebiennego i zmianę okołowierzchołkową o charakterze torbieli korzeniowej. Ponadto, pomiędzy fragmentem korzenia podniebiennego zęba 16 a wierzchołkiem korzenia zęba 15 stwierdzono ciało obce o przybliżonych wymiarach 8 x 3 mm i wysyceniu sugerującym obecność metalu. W badaniu klinicznym okolica 16 nie wykazywała zmian zapalnych, rana poekstrakcyjna była prawidłowo wygojona. Wykonano planową rewizję okolicy 16. W znieczuleniu miejscowym 4% chlorowodorkiem artykainy wykonano cięcie na szczycie wyrostka zębodołowego i odpreparowano płaty obustronnie. Po zniesieniu fragmentu blaszki kostnej uzyskano dostęp do korzenia podniebiennego, który usunięto w całości. Wyłuszczono także zmianę o charakterze torbieli, co potwierdzono badaniem histopatologicznym. Następnie odnaleziono ciało obce, które było położone w tkance kostnej, podniebiennie od wierzchołka korzenia zęba 15. Usunięty fragment metalu okazał się końcówką roboczą dźwigni ekstrakcyjnej (prawdopodobnie Beina). Ranę zaopatrzono szwami 4-0 monoilament, które usunięto po 7 dniach. Pacjentowi zalecono stosowanie ketoprofenu w dawce 2 x 50 mg p.o. przez 5 dni oraz miejscowo płukanie jamy ustnej chlorheksydyną. Po wykonanym zabiegu dolegliwości bólowe ustąpiły. Kontrola po 4 miesiącach wykazała prawidłowe zagojenie rany i przebudowę tkanki kostnej. _Dyskusja Przedstawione przez autorów 2 przypadki, ale również szeroka liczba publikacji dotycząca powikłań w chirurgii stomatologicznej pozwalają postawić tezę, iż nie są one rzadkością. Niektóre powikłania zdarzają się częściej, jak chociażby złamanie igły iniekcyjnej podczas podawania znieczulenia, szczególnie w obszar otworu żuchwy. Potwierdzenie można znaleźć w opisach takich przypadków. Kim Jin-Ha i Moon Seong-Yong odnotowali złamanie igły u 31-letniej kobiety podczas podawania środka znieczulającego w obszar nerwu zębodołowego dolnego. Pacjentka została poinformowana o zaistniałej sytuacji i skierowana do ośrodka chirurgii stomatologicznej. Igłę zlokalizowano na podstawie zdjęcia rtg i tomograii komputerowej w okolicy wcięcia żuchwy i podstawy wyrostka kłykciowego. Usunięcie ciała obcego wykonano w znieczuleniu miejscowym, z dojścia zewnątrzustnego. Wg autorów zabieg trwał ok. 30 min. Usunięcie igły zostało potwierdzone w rtg pozabiegowym. Niezwykle istotnym wydaje się fakt, iż w czasie kilku godzin złamana igła przemieściła się w inny obszar anatomiczny. W przypadku braku szybkiej interwencji, mogłaby stanowić poważne zagrożenie zdrowia, a nawet życia pacjentki. 4 Także Augello i wsp., na podstawie metaanalizy 1900 publikacji z ostatnich 50 lat wykazali, iż w przeważającej większości opisanych powikłań dochodziło do złamania igieł iniekcyjnych w obszarze jamy ustnej właśnie podczas znieczulania nerwu zębodołowego dolnego. 5 Ponadto, Catelani i wsp. odnotowali w 2011 r. 4 przypadki złamań i pozostawienia igieł w prze- 14 1_2015

4 strzeni skrzydłowo-żuchwowej podczas wewnątrzustnego znieczulania nerwu zębodołowego dolnego. Autorzy podkreślają, iż lokalizacja i usunięcie ciała obcego powinny być wykonane najszybciej, jak to możliwe celem zabezpieczenia poszkodowanego pacjenta przed konsekwencjami przemieszczania się metalu w obszar sąsiednich struktur anatomicznych. 6 Analiza powikłań występujących w czasie i po zabiegach chirurgicznych wskazuje, iż najczęstszym jest porażenie nerwu zębodołowego dolnego, który może zostać naruszony lub uszkodzony podczas usuwania zatrzymanych dolnych trzecich trzonowców. Wg Kima, pewne czynniki ryzyka predysponują do wystąpienia tej komplikacji, jak np. zagięcia i wąski kształt korzeni zatrzymanych trzonowców, rozdwojenia i haczykowaty kształt wierzchołków oraz budowa anatomiczna i położenie topograiczne kanału nerwowego. W analizowanej grupie pacjentów poddanych zabiegom usunięcia dolnych zatrzymanych trzecich trzonowców wystąpiły 104 przypadki czasowego porażenia nerwu. Ustępowały one samoistnie w czasie 6-12 miesięcy. 7 Potwierdzenie powyższej teorii można znaleźć w opisie Rentona, który uważa, iż urazy i porażenia nerwu zębodołowego dolnego są najczęstszymi powikłaniami w chirurgii stomatologicznej. 1 Ponadto, wg Pathaka i wsp., ocena zdjęć rtg przed zabiegiem pod kątem ryzyka wystąpienia porażeń nerwu, może być niekiedy bardzo przydatna, szczególnie przy występujących zmianach w budowie anatomicznej zębów zatrzymanych i kości żuchwy oraz ich niekorzystnej topograii. 8 Inną grupę powikłań pozabiegowych stanowią pozostawione w obszarze operacyjnym nieorganiczne ciała obce. Potwierdzeniem tego jest przypadek pierwszy autorów oraz m.in. badania Stępczyńskiego i wsp. W grupie 79 pacjentów leczonych z powodu długotrwałych dolegliwości Ryc. 3 Ryc. 4 Ryc. 3_Stan po wcześniejszej próbie usunięcia korzenia zęba 16. Widoczny pozostawiony korzeń wraz ze zmianą okołowierzchołkową i ciałem obcym. Ryc. 4_Powiększenie ryciny 3. 1_

5 _autorzy bólowych i stanów zapalnych po ekstrakcjach zębów, usunięto pozostawione ciała obce. Wg autorów, najczęściej występującymi były narzędzia kanałowe i wiertła stomatologiczne, następnie części koron zębów, 9 wypełnień amalgamatowych i u 2 chorych dzioby kleszczy Meissnera. 9 Także Lesiakowski odnotował wystąpienie powikłania w postaci pozostawionego fragmentu kleszczy Meissnera u 28-letniego mężczyzny w obszarze dna jamy ustnej. Co ważne, próba usunięcia metalowego elementu podjęta przez lekarza dentystę, który wykonał ekstrakcję zęba 46, nie powiodła się. W swoim materiale autor odnotował jeszcze 2 podobne przypadki z pozostawieniem fragmentów narzędzi ekstrakcyjnych. 10 W odniesieniu do tej grupy powikłań oraz przypadków przedstawionych przez autorów, można postawić tezę, iż do powstawania komplikacji znacząco może się przyczyniać nieodpowiednia i zbyt brutalna technika operacyjna oraz nieprofesjonalne podejście do badań diagnostycznych. Opisany przypadek złamania kąta żuchwy (oraz współistniejącej parestezji nerwu zębodołowego) mógłby teoretycznie przy braku odpowiedniej kontroli i leczenia być punktem wyjścia zakażenia miejscowego lub ogólnego i stanowić poważne zagrożenie. W tym kontekście należy wspomnieć o niebezpiecznym procesie infekcyjnym o możliwej etiologii zębopochodnej, którym jest martwicze zapalenie powięzi szyi. Wg Bucaka i wsp., zapalenie to może w pierwszej kolejności powstawać na podłożu zębopochodnym, jak również w następstwie infekcji okołomigdałkowych oraz urazów błony śluzowej i skóry. Martwicze zapalenie powięzi jest szczególnie niebezpieczne w przypadku występowania u chorego ogólnych czynników ryzyka, jednak nawet u osób z prawidłowo funkcjonującym systemem obronnym śmiertelność może dochodzić do 75%. Autorzy opisali 3 przypadki wystąpienia zapalenia powięzi u ogólnie zdrowych osób. U 2 chorych potwierdzono etiologię zębopochodną, Damian Dudek, Karolina Wałach, Michał Matusek, Krzysztof Helewski, Paulina Osińska-Chybińska, Katarzyna Sołtykiewicz NZOZ Bellastoma Poradnia Chirurgii Stomatologicznej ul. Szosa Chełmińska 84-86, Toruń Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz Katedra Histologii i Embriologii Śląski Uniwersytet Medyczny ul. Jordana, Zabrze-Rokitnica Kierownik: prof. dr hab. n. med. Romuald Wojnicz natomiast u jednego chorego jako następstwo infekcji migdałków. U wszystkich infekcja objęła śródpiersie i okolicę skroniową. Wszyscy pacjenci zostali wyleczeni z martwiczego zapalenia powięzi, jednakże stan ogólny jednego chorego, oprócz powyższych zmian, obejmował ponadto porażenie nerwów czaszkowych. Mimo podjętych prób leczenia interdyscyplinarnego, pacjent zmarł w wyniku niewydolności oddechowej i sepsy. 11 Podsumowując zaprezentowane przypadki i dyskusję, istotne jest prognozowanie i zapobieganie powikłaniom w chirurgii jamy ustnej poprzez dokładną diagnostykę i przeprowadzanie z pozoru prostych zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnych technik operacyjnych i instrumentów. Uważamy, iż zastosowanie opisanych procedur eliminuje możliwość powstawania większości omówionych komplikacji._ Piśmiennictwo: 1. Renton T. Oral surgery: part 4. Minimising and managing nerve injuries and Rother complications. Br Dent J 2013; 8: Kryst L. Chirurgia szczękowo-twarzowa. Warszawa. PZWL Sakkinen J, Huppunen M, Suuronen R. Complications following local anaestesia. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Kim JH, Moon SY. Removal of a broken needle using three dimensional computed tomography: a case report. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2013; 5: Augello M, von Jackowski J, Graetz KW, Jacobsen C. Needle breakage during local anaestesia in the oral cavity-a retrospective of the last 50 years with guidelines for treatment and prevention. Clin Oral Investig 2011; 1: Catelani C, Valente A, Rossi A, Bertolai R. Broken anestetic needle in the pterygomandibular space. Four case reports. Minerva Stomatol 2013; 11-12: Kim JW, Cha IH, KimSJ, Kim MR. Witch risk factors are associated with neurosensory deicits of interior alveolar nerve after mandibular third molar extraction? J Oral Maxillofac Surg 2012; 11: Pathak S, Mishra N, Rastogi MK, Sharma S. Signiicance of radiological variables studied on orthopantomogram to predict post-operative inferior alveolar nerve paresthesia after third molar extraction. J Clin Diagn Res 2014; 5: Stępczyński M, Szyperska AM, Janas A. Ciało obce jako powikłanie powstałe po usunięciu zęba. Por Stomat 2009; 11: Lesiakowski M. Pozostawiony fragment dziobów kleszczy w tkankach dna jamy ustnej podczas usunięcia zęba opis przypadku. Czas Stomat 2002; LV: Bucak A et al. Facial paralysis and mediastinitis due to odontogenic infection and poor prognosis. J Craniofac Surg 2013; 6: _2015

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia _CBCT Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia Continuation of treatment or extraction how 3D diagnostics can increase treatment eficiency

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Jolanta Białkowska Głowacka, Kamila Rychlewska, Karol Więcek, Anna Janas-Naze

Jolanta Białkowska Głowacka, Kamila Rychlewska, Karol Więcek, Anna Janas-Naze Białkowska Głowacka Jolanta, Rychlewska Kamila, Więcek Karol, Janas-Naze Anna. The impact of iatrogenic complications in oral surgery for the brain diseases diagnosis a case report. Journal of Education,

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok.

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Zdjęcia radiologiczne i endoskopowe 7 letniej klaczy, która trafiła do kliniki z powodu okresowego, lewostronnego wypływu z nosa. Wypływ ten miał charakter

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku The athypical complication in the impantological treatment of the edentulous mandible case report Autorzy _ Damian Dudek,

Bardziej szczegółowo

Leczenie chirurgiczne torbieli żuchwy opis przypadków

Leczenie chirurgiczne torbieli żuchwy opis przypadków Leczenie chirurgiczne torbieli żuchwy opis przypadków The surgical treatment of the mandibular cyst the report of cases Autorzy_ Damian Dudek, Edyta Reichman-Warmusz, Krzysztof Helewski, Michał Matusek,

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zdjęć rentgenowskich

Interpretacja zdjęć rentgenowskich TEMAT NUMERU T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego TITLE

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Nazwa modułu/przedmiotu Chirurgia stomatologiczna Wydział Kierunek studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Lekarsko-Stomatologiczny Lekarsko - Dentystyczny Grupa

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza. miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po. operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów

Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza. miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po. operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Wstęp: Urazy i zabiegi chirurgiczne powodują

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Rok studiów 4 Semestr studiów 7/ 8 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. rok akademicki 2016/2017

SYLABUS. rok akademicki 2016/2017 SYLABUS rok akademicki 2016/2017 Nazwa przedmiotu/modułu Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest Zakład Stomatologii Dziecięcej przedmiot realizowany e-mail jednostki stdzieci@umb.edu.pl Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM Przedstawiamy badanie w kierunku raka jamy ustnej zamieszczone na stronach Państwowego Instytutu Dentystycznego i Twarzowo-Czaszkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Propedeutyka Stomatologii 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kotyla. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice

Przemysław Kotyla. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice Przemysław Kotyla Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice Opis problemu 32-letni pacjent z rozpoznanym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów i rozpoznanym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań:

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań: moduł V foliogram 28 ZŁAMANIA KOŚCI Złamanie kości jest to całkowite lub częściowe przerwanie ciągłości kości. Dochodzi do niego po zadziałaniu sił przekraczających elastyczność i wytrzymałość tkanki kostnej.

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym

Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Adamski Ryszard, Tura Krzysztof 1 Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym Wstęp Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Duże wyrośle kostne szczęki opis przypadku

Duże wyrośle kostne szczęki opis przypadku _chirurgia stomatologiczna Duże wyrośle kostne szczęki opis przypadku The large bone overgrowth of the maxilla case report Autorzy_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Marlena Brzozowa, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona R E G U L A M I N Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona Gabinet Stomatologiczny Doktor Wrona jest Prywatną Praktyką Stomatologiczną działającą na podstawie Zezwolenia wydanego

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Nazwa modułu/przedmiotu Chirurgia stomatologiczna Wydział Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Lekarsko-Stomatologiczny Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Radioterapia radykalna i paliatywna w szpiczaku plazmocytowym. Dr n. med. Katarzyna Pudełek

Radioterapia radykalna i paliatywna w szpiczaku plazmocytowym. Dr n. med. Katarzyna Pudełek Radioterapia radykalna i paliatywna w szpiczaku plazmocytowym Dr n. med. Katarzyna Pudełek Rola radioterapii w szpiczaku plazmocytowym Radykalna radioterapia szpiczaka odosobnionego kostnego i pozakostnego

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW V ROKU Z ZAKRESU CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW V ROKU Z ZAKRESU CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW V ROKU Z ZAKRESU CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ 1. Afty przewlekłe, nowotworowe objawy kliniczne, leczenie. 2. Anatomia i rola zatoki szczękowej. 3. Anatomia i topografia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji. Klasyfikacji

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji. Klasyfikacji Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462 Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży Tabela nr 1 Kod świadczenia według

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza występowania periimplantitis kliniczne obserwacje 4-letnie

Analiza porównawcza występowania periimplantitis kliniczne obserwacje 4-letnie _periimplantitis Analiza porównawcza występowania periimplantitis kliniczne obserwacje 4-letnie The compare study of the periimplantitis 4 years of clinical observation Autorzy_ Damian Dudek, Oliwia Segiet,

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Nazwa modułu/przedmiotu Chirurgia stomatologiczna Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy F Nazwa grupy Nauki kliniczne

Bardziej szczegółowo

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia. Załącznik nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu nowotworów głowy i szyi Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:..

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:.. FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:.. PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Czym jest funkcjonalna (czynnościowa) chirurgia zatok przynosowych (FESS)

Czym jest funkcjonalna (czynnościowa) chirurgia zatok przynosowych (FESS) Czym jest funkcjonalna (czynnościowa) chirurgia zatok przynosowych (FESS) Operacja zatok metodą endoskopową jest alternatywą dla tradycyjnej metody charakteryzującej się dużą inwazyjnością. Obecnie w laryngologii

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462 nr Załącznik nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 v Słowo wstępne Przedmowa Podziękowania Autorzy xi xiii xiv xv 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 Co to jest stomatologia dziecięca? 1 Badanie pacjenta 2 Ostateczne rozpoznanie 7 Szacowanie ryzyka choroby

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej, po zabiegu operacyjnym, w wybranych jednostkach chorobowych.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej, po zabiegu operacyjnym, w wybranych jednostkach chorobowych. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej, po zabiegu operacyjnym, w wybranych jednostkach chorobowych. Aby ujednolicić opis opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katowice 2016 Jolanta Żak Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med. Damian Kusz W razie zaobserwowania niepokojących

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Strona 1 z 10 CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Zespół S u d e cka /

Zespół S u d e cka / ANDRZEJ ZYLUK Zespół S u d e cka / algodystrofia / CRPS DIAGNOSTYKA I LECZENIE prof. dr hab. n. med. A N D R Z E J Z Y L U K Zespół Sudecka / a lg o d y s tro fia / CRPS DIAGNOSTYKA I LECZENIE & PZWL Spis

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk Program praktyki z Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku - 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

MAM HAKA NA CHŁONIAKA

MAM HAKA NA CHŁONIAKA MAM HAKA NA CHŁONIAKA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Chłoniaki są to choroby nowotworowe, w których następuje nieprawidłowy wzrost komórek układu limfatycznego (chłonnego). Podobnie jak inne nowotwory, chłoniaki

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski

Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016. Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski

Rok akademicki 2015/2016. Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski Rok akademicki 05/06 () Nazwa Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia naczyniowa Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChN Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny PCEA-czy wpływa na czas pobytu chorego w szpitalu? Hanna Misiołek Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny ZALECENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z BÓLEM POOPERACYJYM

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Jan Głowacki Współcześnie stosowane metody w diagnostyce chorób KLP: -zdjęcie sumacyjne P-A i boczne -zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Całkowite wbicie centralnych siekaczy górnych w uzębieniu mlecznym postępowanie stomatologiczne na podstawie trzech przypadków klinicznych

Całkowite wbicie centralnych siekaczy górnych w uzębieniu mlecznym postępowanie stomatologiczne na podstawie trzech przypadków klinicznych OPIS PRZYPADKU CASE REPOTR Borgis Nowa Stomatol 2015; 20(1): 29-34 DOI: 10.5604/14266911.1154078 *Ewa Rybarczyk-Townsend, Renata Filipińska, Joanna Szczepańska Całkowite wbicie centralnych siekaczy górnych

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Choroba Crohna Zapalenie przewodu pokarmowego w chorobie Crohna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo