Zastosowanie preparatu PRO ROOT MTA w endodontycznym leczeniu dorosłych pacjentów*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie preparatu PRO ROOT MTA w endodontycznym leczeniu dorosłych pacjentów*"

Transkrypt

1 Czas. Stomatol., 2008, 61, 10, Polish Dental Society Zastosowanie preparatu PRO ROOT MTA w endodontycznym leczeniu dorosłych pacjentów* Application of PRO ROOT MTA preparation during endodontic treatment of adult patients Magdalena Wilczyńska-Borawska 1, Joanna Bagińska 1, Ewa Stokowska 1, Agnieszka Kobus 2 Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1 Kierownik: prof. dr hab. W. Stokowska Z Zakładu Propedeutyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2 Kierownik: dr hab. A. Kierklo Summary Aim of the study: To evaluate the use of PRO ROOT MTA preparation in treatment of endodontic complications. Material and methods: PRO ROOT MTA was used during treatment of two patients. In the first case the preparation was used to repair a double perforation at the bottom of the pulp chamber. In the second case it was used as a retrograde filling material following apicoectomy. Results: Clinical and radiological examination conducted 1 year after perforation closure in patient 1, and after 6 months in case of retrograde filling in patient 2, revealed proper condition of periapical tissues. Conclusions: PRO ROOT MTA preparation is a good alternative to other materials used during endodontic treatment of complicated cases. Streszczenie Cel pracy: oceniono możliwości zastosowania preparatu PRO ROOT MTA w przypadku powikłań w leczeniu endodontycznym. Materiał i metody: preparat PRO ROOT MTA zastosowano u dwóch pacjentów. Przypadek pierwszy dotyczył zaopatrzenia preparatem PRO ROOT MTA podwójnej perforacji w dnie komory, zaś u drugiego pacjenta został użyty do wstecznego wypełnienia kanału korzeniowego po zabiegu resekcji wierzchołka korzeniowego. Wyniki: badanie kliniczne i radiologiczne wykonane po roku od zamknięcia perforacji dna komory i po 6 miesiącach od zabiegu resekcji wierzchołka korzenia wykazało prawidłowy stan tkanek okołowierzchołkowych. Wnioski: preparat PRO ROOT MTA stanowi dobrą alternatywę dla innych środków stosowanych w przypadku powikłań w leczeniu endodontycznym. KEYWORDS: endodontic treatment, MTA, adults HASŁA INDEKSOWE: leczenie endodontyczne, MTA, dorośli *Praca zrealizowana w ramach pracy własnej nr L oraz zaprezentowana na Konferencji Naukowej: Środowisko a stan jamy ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej zorganizowanej w Białymstoku przez Sekcję Periodontologii PTS w dniach IX.2008 r. 686

2 2008, 61, 10 Preparat PRO ROOT MTA w leczeniu endodontycznym Wstęp Dzięki rozwojowi nowych technologii, narzędzi oraz materiałoznawstwa stomatologicznego, pojawiło się wiele alternatywnych dla ekstrakcji metod leczenia zachowawczego zębów. Opisy zabiegów stomatologicznych z XVIII i XIX wieku dowodzą, że próbowano już wtedy zachowawczo leczyć zęby zamiast je usuwać [11]. Obecnie wiadomo, że większość chorób zapalnych miazgi i tkanek przyzębia okołowierzchołkowego można wyleczyć stosując metody zachowawcze. Zabiegi endodontyczne (biologiczne leczenie miazgi, antyseptyczne leczenie kanałowe, zamykanie perforacji poresorpcyjnych i jatrogennych, apeksyfikacje) oraz periodontologiczne i chirurgiczne (resekcje ze wstecznym wypełnieniem kanału) stają się codzienną praktyką w gabinetach stomatologicznych. Jest to możliwe dzięki dostępności nowych materiałów, których użycie gwarantuje skuteczność i oczekiwany efekt. Pożądane cechy preparatów to: działanie odontotropowe, cementotropowe, bakteriobójcze i/lub bakteriostatyczne, szczelność, nierozpuszczalność w płynach tkankowych oraz dobry kontrast rentgenowskich badań diagnostycznych i łatwość w użyciu. Dotychczas stosowane były min.: amalgamaty, gutaperka, złote folie, śruby tytanowe, cementy szkło-jonomerowe niemodyfikowane lub modyfikowane żywicą, cermety, tlenek cynku z eugenolem, materiały złożone i kompomery, które nie spełniały wszystkich wymagań [8]. Później pojawiły się, dające lepsze wyniki terapeutyczne cementy kostne: Intermediate Restorative Material (IRM) i Super Ethoxybezoic Acid (Super EBA) [2]. Obecnie środkiem najbardziej polecanym w leczeniu powikłanych przypadków endodonycznych jest Mineral Trioxide Aggregatte (MTA). MTA (preparat ProRoot MTA, Dentsply, Tulusa Dental, USA) jest hydrofilnym proszkiem będącym mieszanką krzemianu trójwapniowego, tlenku bizmutu, krzemianu dwuwapniowego, aluminianu trójwapniowego, aluminożelazianu czterowapniowego oraz uwodnionego siarczanu wapnia [5]. Cel pracy Celem pracy było opisanie własnych doświadczeń klinicznych w zastosowaniu preparatu ProRoot MTA podczas leczenia perforacji dna komory zęba oraz wstecznego wypełnienia kanału zęba po zabiegu resekcji. Obserwacja 1 Pacjentka lat 37, zgłosiła się do Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku celem kontynuacji leczenia endodontycznego zęba 36. Z wywiadu uzyskano informację, że leczenie rozpoczęto poza terenem tutejszej jednostki z powodu zapalenia miazgi. W chwili zgłoszenia pacjentka podawała samoistne bóle o nieznacznym natężeniu oraz ból przy nagryzaniu. W badaniu klinicznym stwierdzono opatrunek w zębie, ból na opukiwanie pionowe i poziome oraz brak reakcji na chlorek etylu i nawiercanie. Po usunięciu czasowego wypełnienia z zęba stwierdzono w dnie komory, w kierunku mezjalnym dwie perforacje, a w kierunku dystalnym ujście kanału tylnego z martwą miazgą w jego świetle. Odnaleziono także ujścia kanałów przednich 2-3 mm od perforacji. W kanałach przednich miazga była nieznacznie krwawiąca i tkliwa. Na podstawie wywiadu i objawów klinicznych postawiono wstępne rozpoznanie: necrosis pulpae partialis. Wykonano znieczulenie przewodowe artykainą, wyekstyrpowano z kanałów miazgę, określono ich długość roboczą i mechanicz- 687

3 M. Wilczyńska-Borawska i in. Czas. Stomatol., Ryc. 1. Obserwacja 1. Zdjęcie rtg zęba 36 z perforacją dna komory. Strzałka wskazuje miejsce perforacji: a stan bezpośrednio po leczeniu, b stan 12 miesięcy po leczeniu. no-chemicznie je opracowano. Podjęto decyzję o zaopatrzeniu perforacji preparatem MTA. Proszek preparatu MTA połączono z wodą (dołączoną w ampułkach do opakowania przez producenta) i po uzyskaniu konsystencji mokrego piasku założono z użyciem upychała do amalgamatu na obie perforacje. Po dociśnięciu wilgotną sterylną watką założono wypełnienie czasowe. Na kolejnej wizycie usunięto z komory watkę, kanały wypełniono metodą bocznej kondensacji gutaperki na zimno z użyciem Pasty AH Plus jako uszczelniacza oraz wykonano kontrolne zdjęcie RTG (ryc. 1a). Całe dno komory pokryto cementem szkło- -jonomerowym, łącznie z pokrywającym perforację preparatem MTA. Tkanki zmineralizowane korony zęba odbudowano materiałem złożonym. Po okresie 12 miesięcy pacjentka zgłosiła się na wizytę kontrolną. Stwierdzono brak dolegliwości, w badaniu klinicznym: brak reakcji na opukiwanie pionowe i poziome oraz prawidłowa głębokość szczeliny dziąsłowej w miejscu perforacji. Na kontrolnym zdjęciu rtg (ryc. 1b) nie stwierdzono w miejscu perforacji obecności zmian patologicznych. Obserwacja 2 Pacjent lat 42 zgłosił się do Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku celem konsultacji po wykonanym 4 miesiące wcześniej leczeniu endodontycznym zęba 21 i utrzymujących się dolegliwościach bólowych na nagryzanie. Pacjent miał zdjęcie rentgenowskie, wykonane po wypełnieniu kanału (ryc. 2a). Analiza zdjęcia wykazała obecność w kanale korzeniowym zęba materiału kontrastującego i wypełniającego go szczelnie. Materiał wypełniający o średnicy 4 mm był wprowadzony poza wierzchołek. Po konsultacji z chirurgiem stomatologicznym, podjęto decyzję o wykonaniu zabiegu resekcji wierzchołka korzenia zęba 21 i wypełnieniu wstecznym preparatem ProRoot MTA. Zabieg wykonano w znieczuleniu nasiękowym artykainą. Nacięto i odwarstwiono płat śluzówkowo-okostnowy, zresekowano wierzchołek korzenia zęba, a nastepnie wyłyżeczkowano przywierzchołkowo znajdujący się materiał i niewielką ilość ziarniny. Opracowano ubytek do wstecznego wypełnienia, który szczelnie wypełniono przygotowanym według zaleceń producenta materiałem MTA i zaszyto ranę. Kontrola kliniczna 2 tygodnie, miesiąc oraz 2 miesiące po zabiegu resekcji wypadła pozytywnie brak dolegliwości samoistnych 688

4 2008, 61, 10 Preparat PRO ROOT MTA w leczeniu endodontycznym Ryc. 2. Obserwacja 2. Ząb 21 zakwalifikowany do zabiegu resekcji wierzchołka korzenia z wstecznym wypełnieniem kanału preparatem PRO ROOT MTA; a stan przed zabiegiem, b ząb 21 po 6 miesiącach od zabiegu resekcji wierzchołka korzenia z wstecznym wypełnieniem kanału preparatem PRO ROOT MTA. oraz prowokowanych na opukiwanie poziome i pionowe. Po 6 miesiącach od zabiegu wstecznego wypełnienia kanału wykonano kolejne zdjęcie rtg zęba 21 (ryc. 2b). Dyskusja Usunięcie zęba jest coraz rzadziej leczeniem z wyboru powikłań choroby próchnicowej. Dzięki nowym technikom endodontycznym, periodontologiczno-chirurgicznym i narzędziom oraz materiałom pacjenci unikają przedwczesnego zabiegiegu ekstrakcji. Obserwacje nasze dowodzą skuteczności leczenia z zastosowaniem materiału ProRoot MTA. Obserwacje półroczne w obu opisanych przypadkach klinicznych wykazały brak stanu zapalnego struktur przyzębia wierzchołkowego. Badania nasze potwierdzają liczne już w piśmiennictwie doniesienia o terapeutycznym działaniu preparatu MTA, skuteczniejszym w zabiegach pokrycia perforacji lub wstecznego wypełnienia kanału korzeniowego zęba po resekcji od używanych dotychczas amalgamatów bądź cementów na bazie tlenku cynku z eugenolem [6, 10]. Jest to wynikiem zdolności MTA do pobudzania cementogenezy [8, 12, 13]. Mechanizm takiego gojenia nie został jeszcze dokładnie poznany. Histopatologicznie stwierdza się obecność nowych warstw cementu korzeniowego, cementoblastów i włókien Sharpeya wzdłuż długiej osi zęba [8, 12, 13]. Odróżnia to ten materiał od wcześniej używanych do wstecznego wypełniania zębów. Materiał MTA używany jest powszechnie również w zabiegach pulpotomii. Liczne badania na zębach zwierzęcych i usuniętych zębach ludzkich wykazały silnie pobudzoną odontogenezę [1, 3, 4]. Powstający most zębinowy po bezpośrednim przykryciu miazgi przez MTA jest grubszy od powstającego pod opatrunkiem z wodorotlenku wapnia oraz znacznie lepiej widoczny na zdjęciach rtg [1, 3,4]. Posiada też inną strukturę histopatologiczną. Zaobserwowano uaktywnienie komórek kościopodobnych [7]. Sarkar i wsp. [9] wykazali odkładanie się na powierzchni i w okolicy koloidalnego żelu z MTA warstwy hydroksyapatytów. Obecnie uznaje się, że MTA jest lepszym preparatem do biologicznego leczenia miazgi ze względu na silne właściwości odontotropowe, bakteriobójczość, biokompatybilność oraz szczelność w porównaniu z wodorotlenkiem wapnia, Intermediate Restorative Material (IRM) oraz Super Ethoxybezoic Acid (Super-EBA) [6]. 689

5 M. Wilczyńska-Borawska i in. Czas. Stomatol., Podsumowanie Badania i obserwacje dotyczące wyników leczenia z zastosowaniem preparatu MTA wciąż trwają. MTA wydaje się być alternatywą dla dotychczas używanych preparatów w leczeniu endodontycznym, periodontologii i chirurgii. Piśmiennictwo 1. Accorinte Mde L, Holland R, Reis A, Bortoluzzi M C, Murata S S, Dezan E Jr., Souza V, Alessandro L D: Evaluation of Mineral Trioxide Aggergate and Calcium Hydroxide Cement as Pulp-capping agents in human teeth. J Endod 2008, 43: Aqrabawi J: Sealing ability of amalgam, super EBA cement and MTA when used as retrograde filling materials. Brit Dent J 2000, 188: Chacko V, Kurikose S: Human pulpal response to mineral trioxide aggregate (MTA): a histologic study. J Clin Pediatr Dent 2006, 30: Deery C: Mineral trioxide aggregate a reliable alternative material for pulpotomy in primary molar teeth. Evid Based Dent 2007, 8: Duarte M A, De Oliveira Demarchi A C, Yamashita J C, Kuga M C, De Campos Fraga S: Arsenic release providedby MTA and Portland cement. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005, 99: Fischer E J, Arens D E, Miller C H: Bacterial leakage of mineral trioxide aggregate as compared with zinc-free amalgam, intermediate restorative material, and Super-EBA as root- -end filling material. J Endod 1998, 24: Nakayama A, Ogiso B, Tanabe N, Takeichi O, Matuszaka K, Inoue T: Behaviour of bone marrow osteoblast-like cells on mineral trioxide aggregate: marphology and expression of type I collage and bone-related protein mrnas. Int Endod J 2005, 38: Pitt Ford T R, Torabinejad M, McKendry D, Hong C, Kariyawasam S P: Use of mineral trioxide aggregate for repair of furcal perforations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1995, 79: Sarkar N K, Caicedo R, Ritwik P, Moiseyeva R, Kawashima I: Physicochemical basis of the biologic properties of mineral trioxide aggregate. J Endod 2005, 31: Sumer M, Muglali M, Bodrumlu E, Guvenc T: Reactions of connective tissue to amalgam, intermediate restorative material, mineral trioxide aggregate, and mineral trioxide aggregate mixed with chlorhexidine. J Endod 2006, 32: Szeremeta-Brower T L, VanCura J E, Zaki A E: A comparison of the saling properties of different retrograde techniques: An autoradiographic study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1984, 59: Torabinejad M, Pitt Ford T R, Abedi H R, Kariyawasan S P, Tang H: Tissue reaction to implanted root-end filling materials in tibia and mandible of guinea pigs. J Endod 1998, 24: Torabinejad M, Pitt Ford T R, McKendry D J, Abedi H, Miller D A, Kariyawasan S P: Histologic assessment of mineral trioxide aggregate as root-end filling in monkeys. J Endod 1997, 23: Otrzymano: dnia 20.IX.2008 r. Autor autorów: Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A Tel.:

Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem badania wstępne w elektronowym mikroskopie skaningowym

Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem badania wstępne w elektronowym mikroskopie skaningowym Czas. Stomatol., 2006, LIX, 5, 307-314 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem badania wstępne w elektronowym

Bardziej szczegółowo

Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46

Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46 Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46 Materiały na bazie żywic do wypełniania kanałów korzeniowych Cornelis H. Pameijer, DMD, MScD, DSc, PhD 1,2, Osvaldo Zmener, DDS, Dr Odont

Bardziej szczegółowo

Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit

Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH 26 i Apexit Effect of calcium hydroxide dressings on the seal of root canal obturation

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 93 98 MARIA WIERNICKA-MENKISZAK, MARLENA TRĄBSKA-ŚWISTELNICKA, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK 1, MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

Określenie norm przepływu krwi metodą LDF w naczyniach miazgi stałych siekaczy u dzieci w poszczególnych stadiach rozwoju korzeni*

Określenie norm przepływu krwi metodą LDF w naczyniach miazgi stałych siekaczy u dzieci w poszczególnych stadiach rozwoju korzeni* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 7 Określenie norm przepływu krwi metodą LDF w naczyniach miazgi stałych siekaczy u dzieci w poszczególnych stadiach rozwoju korzeni* Evaluation of physiological levels of pulpal

Bardziej szczegółowo

OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIEŃ KANAŁOWYCH WYKONANYCH TECHNIKĄ KONDENSACJI BOCZNEJ I POJEDYNCZEGO ĆWIEKA Z UŻYCIEM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH

OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIEŃ KANAŁOWYCH WYKONANYCH TECHNIKĄ KONDENSACJI BOCZNEJ I POJEDYNCZEGO ĆWIEKA Z UŻYCIEM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 81 86 ŁUKASZ SUCHODOLSKI, DANUTA PIĄTOWSKA OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIEŃ KANAŁOWYCH WYKONANYCH TECHNIKĄ

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Która z wymienionych reakcji charakteryzuje wiązanie cementów szkłojonomerowych modyfikowanych żywicą? A. polimeryzacja. B. reakcja kwas-zasada. C. polimeryzacja i klasyczna

Bardziej szczegółowo

implants 32010 wydanie polskie

implants 32010 wydanie polskie ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN Vol. 5 wrzesieƒ 3/2010 international magazine of oral implantology 32010 wydanie polskie Mo liwo ci zachowania z bodoδu Badanie wst pne zastosowania BondBone TM dwufazowego

Bardziej szczegółowo

Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski

Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 505 512 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Lidia Postek-Stefańska, Jacek Bednarski, Tomasz Mazur, Lech Borkowski

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

LASEROWY PRZEPŁYWOMIERZ DOPPLERA W BADANIU STANU MIAZGI ZĘBÓW PRZEDNICH U DZIECI

LASEROWY PRZEPŁYWOMIERZ DOPPLERA W BADANIU STANU MIAZGI ZĘBÓW PRZEDNICH U DZIECI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2007, 53, SUPPL. 3, 119 124 LESŁAW JACEK PYPEĆ LASEROWY PRZEPŁYWOMIERZ DOPPLERA W BADANIU STANU MIAZGI ZĘBÓW PRZEDNICH

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT?

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT? ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 89 93 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)*

Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 8 Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)* A comparative analysis of results of vitality testing

Bardziej szczegółowo

Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów

Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów PROT. STOM., 2006, LVI, 2 Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów Immediate post-extractive implant placement and loading Marcin Tutak 1, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych*

Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych* J Stoma 2011, 64, 8: 566-578 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Evaluation of the radiopacity of root canal filling materials* Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl

VIII KONFERENCJA ENDODONTYCZNA - REALNA STOMATOLOGIA - KURS I KONFERENCJA NAUKOWA 27-28 LUTEGO 2015 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 27-28 lutego 2015 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 3, 65 69 KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, MARCIN TUTAK 1, MAGDALENA MIEDZIK 1, LESZEK MYŚLIWIEC BRAK KŁÓW W

Bardziej szczegółowo

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 155 159 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Autorzy_ Mariusz Kochanowski i Maciej Kopytek Ryc. 1_Stan przed leczeniem. Ryc. 2_Zdjęcie OPG stan przed leczeniem. _Celem

Bardziej szczegółowo

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Folia Medica Lodziensia, 2012, 39/1:71-84 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Unilateral missing posterior teeth in the mandibule as a problem

Bardziej szczegółowo

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature J Stoma 2011, 64, 10: 732-749 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature Planowanie leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 1 2 Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 www.dentaladvisor.com Editors Choice ++++ / Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 Nowoczesne wyposażenie i sprzęt Innowacyjne technologie Skuteczne leczenie Standardy współczesnej

Bardziej szczegółowo

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Autorzy_ Claudia Caprioglio, Giovanni Olivi, Maria Daniela Genovese Ryc. 1_Pacjentka w wieku 6,2 lat. Wyrzynający się ząb 3.6 doprowadził do powstania

Bardziej szczegółowo

Leczenie stłoczeń zębowych z zastosowaniem językowych zamków samoligaturujących 2D opis przypadku

Leczenie stłoczeń zębowych z zastosowaniem językowych zamków samoligaturujących 2D opis przypadku Czas. Stomatol., 2009, 62, 3, 197-201 2009 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Leczenie stłoczeń zębowych z zastosowaniem językowych zamków samoligaturujących 2D opis przypadku Treatment of

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009 L-DEP - 1 - WERSJA I Nr 1. W klinicznej diagnostyce różnicowej mięsaka Kaposiego należy uwzględnić następujące jednostki chorobowe: 1) naczyniaki krwionośne; 4) rumień wysiękowy wielopostaciowy; 2) pemfigoid;

Bardziej szczegółowo