18 Powikłania w leczeniu endodontycznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "18 Powikłania w leczeniu endodontycznym"

Transkrypt

1 348 Rozdział 18 Powikłaia w leczeiu edodotyczym rozdział 18 Powikłaia w leczeiu edodotyczym s Mahmoud Torabiejad i Roald R. Lemo tematy do auki Po przeczytaiu tego rozdziału czytelik powiie umieć: 1. rozpozać powikłaia w leczeiu edodotyczym i opisać ich przyczyę, sposoby zapobiegaia i leczeie: a. perforacje komory miazgi podczas postępowaia przygotowującego, b. pozostawieie awisów zębiowych, c. materiały i opiłki zębiowe obliterujące kaał, d. perforacja koroy lub korzeia, e. złamaie arzędzia w kaale, f. iedopełieie kaału, g. przepchięcie materiału poza wierzchołek, h. iekomplete wypełieie kaału, i. pioowe złamaie korzeia, j. ieodpowiedie opracowaie pod wkład. treść rozdziału Perforacja podczas przygotowywaia dostępu Przyczyy Zapobiegaie Procedury zabiegowe Rozpozaie i leczeie Rokowaie Powikłaia występujące podczas opracowywaia kaału Uformowaie schodka w kaale Wytworzeie sztuczego światła kaału Perforacja korzeia Złamaie arzędzia w kaale Ie powikłaia Powikłaia podczas wypełiia kaałów Niedopełieie kaału Przepełieie kaału Pioowe złamaie korzeia Powikłaia podczas preparacji kaału pod wkład Wskaźiki Leczeie i rokowaie 18-0 Jak w każdej dziedziie stomatologii, także w edodocji podczas leczeia lekarz może apotkać iechciae i trude do przewidzeia problemy, które mogą mieć wpływ a rokowaie. Trudości te określae są ogólie jako powikłaia w leczeiu edodotyczym. Obawa przed ich wystąpieiem ie może powstrzymać jedak lekarza przed leczeiem, jeśli zachowae zostaą odpowiedie stadardy postępowaia i środki ostrożości. Zajomość etiologii powikłań jest podstawowa w ich zapobiegaiu. Operator powiie pozać metody rozpozaia i leczeia, a także efekty i rokowaie w przypadku wystąpieia powikłań. Większości z ich moża uikąć dzięki postawieiu odpowiediej diagozy, selekcji przypadków, ustaleiu plau leczeia, wykoaiu dostępu, opracowaiu kaału, wypełieiu kaału i przygotowaiu przestrzei dla wkładu. Przykładami powikłań w leczeiu edodotyczym są aspiracja lub połkięcie arzędzi, perforacja koroy lub korzeia, wytworzeie stopia, złamaie arzędzia w kaale, iedopełieie lub przepełieie kaału oraz pioowe złamaie korzeia. Doświadczoy operator używa swojej wiedzy, ituicji, zręczości, cierpliwości i czujości w celu zmii- malizowaia możliwości wystąpieia powikłaia. Jeśli jedak powikłaie się zdarzy podczas leczeia, pacjet powiie być poiformoway o (1) jego wystąpieiu, (2) procedurach koieczych w celu korekcji, (3) alteratywych metodach leczeia i (4) wpływie a rokowaie. Koiecze jest odotowaie wszystkiego w dokumetacji medyczej. Dobry lekarz potrafi wykorzystywać abyte doświadczeie w późiejszej praktyce. Przede wszystkim stomatolog zający swoje ograiczeia potrafi rozpozać przypadek, któremu ie będzie w staie zaradzić i skieruje pacjeta do edodoty. Nagrodą będzie otoczeie pacjeta jak ajlepszą opieką. W rozdziale tym opisao przyczyy, zapobiegaie i leczeie różego typu powikłań, które mogą wystąpić w różych fazach leczeia edodotyczego. Zostaie też omówioy wpływ tych powikłań a rokowaie krótko- i długotermiowe. Perforacja podczas przygotowywaia dostępu Główym celem przygotowaia dostępu jest uzyskaie możliwie iezakłócoego dojścia od ujścia do wierzchołka

2 Rozdział 18 Powikłaia w leczeiu edodotyczym 349 Rycia 18-1 Poważe, bliskie perforacji osłabieie ściay zęba spowodowae ieprawidłowo przestrzeie zorietowaym wiertłem. kaału. Powikłaia, takie jak admiere opracowaie lub perforacja koroy, mogą wystąpić podczas trepaacji i poszukiwaia ujść kaałów. rak dostępu do kaału w liii prostej jest przyczyą wystąpieia wielu powikłań. Rycia Nieodpowiedio przygotoway dostęp ie tylko skutkuje upośledzoą preparacją i wypełieiem, ale rówież może spowodować powikłaia, takie jak perforacja da komory, osłabieie korzeia lub () perforacja korzeia. Przyczyy Pomimo różic w budowie aatomiczej różych grup zębów komora miazgi zazwyczaj jest usytuowaa w cetrum koroy zęba. Pęczek aczyiowo-erwowy biegie wzdłuż długiej osi zęba. Należy zwrócić odpowiedią uwagę a pochyleie zęba względem iych zębów i wyrostka zębodołowego. Nieprzestrzegaie tej zasady może skutkować admierym opracowaiem zęba lub perforacją a różym poziomie (ryc. 18-1). Po ustaowieiu zarysu dostępu ieodpowiedie ustawieie wiertła względem długiej osi zęba powoduje zbyt duże opracowaie lub perforację. Problem te zdarza się często podczas wglądu tylko poprzez lusterko. W takich sytuacjach ajlepszym rozwiązaiem jest skierowaie wiertła z dala od długiej osi zęba, aby polepszyć wgląd w pole zabiegowe. Niedostatecza orietacja podczas trepaacji i wykoywaia dostępu skutkuje perforacją. Operator powiie często sprawdzać relację wiertło ząb. Pomoce w wykoaiu tych czyości mogą być trasilumiacja, powiększeie i zdjęcia retgeowskie. Poszukiwaie komory zęba lub ujść kaałów przy ieodpowiedio przygotowaym dostępie grozi także różymi powikłaiami (ryc. 18-2). Perforacja w okolicy furkacji może się zdarzyć, kiedy operator ie rozpoza małej lub spłaszczoej komory miazgi (ryc. 18-3). Oś koroy protetyczej jest rówież często iezgoda z długą osią zęba. Układaie wiertła zgodie z osią koroy może spowodować admiere opracowaie zęba lub perforację. Zapobiegaie adaie kliicze Wiedza a temat morfologii i aatomii zęba jest koiecza w uikaiu perforacji koroy lub korzeia. Położeie zęba w łuku, agulacja, relacja do sąsiedich zębów i wyrostka zębodołowego rówież ma duże zaczeie w uikięciu wypreparowaia ieodpowiediego dostępu. Zdjęcia radiologicze robioe pod różymi kątami dostarczają wiadomości a temat rozmiaru i zasięgu miazgi oraz istieia zmia wewętrzych, takich jak resorpcja czy zwapieia. Zdjęcie RTG jest dwuwymiarową projekcją trójwymiaro-

3 350 Rozdział 18 Powikłaia w leczeiu edodotyczym bezpieczy (ietący) wierzchołek długość części pracującej arzędzia wyosi 9 mm Rycia Nierozpozaie stropu komory miazgi przy istiejących zwapieiach skutkuje admierym opracowaiem lub perforacją w miejscu furkacji. Użycie edometrów i zdjęć RTG jest koiecze we wczesym rozpozaiu perforacji. Wczese rozpozaie perforacji redukuje ziszczeia tkaek i poprawia możliwości aprawy.. Użycie wierteł z ietącymi końcami zapobiega powstaiu perforacji da komory miazgi. wego obiektu. Zmieiając poziomo kąt, pod którym wykouje się zdjęcie, moża zobaczyć ziekształcoy obraz trzeciego wymiaru, który może dostarczyć dodatkowej wiedzy a temat aatomii zęba. Procedury zabiegowe Zwykle podczas leczeia edodotyczego wskazae jest użycie koferdamu. 1 3 Jeżli przewiduje się problemy z lokalizacją komory miazgi (p. pochyloe zęby, zwapieia w komorze, iektóre uzupełieia protetycze), zaleca się przygotowaie dostępu bez koferdamu 4 ze względu a lepszą orietację przestrzeą. Przy pracy bez koferdamu ie powio się używać arzędzi kaałowych, takich jak piliki, poszerzacze czy miazgociągi, bez zabezpieczeia ich icią 4 i użycia ligiy. Poszukiwaie zobliterowaych kaałów powio się wykoywać cierpliwie, usuwając iewielką ilość zębiy za każdym razem. Nierozpozaie stropu komory miazgi w przypadku kalcyfikacji prowadzi do admierego opracowaia lub perforacji da komory. Po trepaacji stropu komory ależy używać wierteł z ietącym wierzchołkiem, takich jak Edo Z (Detsply/Maillefer, Tulsa, OK), aby zapobiec perforacji (zob. ryc. 18-3, ). W celu wczesego rozpozaia perforacji używa się edometrów i zdjęć RTG. Szybkie wykrycie perforacji powoduje zredukowaie ziszczeia spowodowaego kotyuacją zabiegu (płukaie i opracowaie kaału), polepsza rokowaie i zwiększa szase a uikięcie leczeia chirurgiczego. Koleją metodą zapewieia izolacji przy rówoczesej poprawie wglądu w pole zabiegowe i orietację zęba jest zmodyfikowae użycie koferdamu ( split dam) (ryc. 18-4). Gumę zakłada się a zęby przedie bez użycia klamry (zob. rozdz. 15) lub w zębach tylych, jeśli moża założyć klamrę a sąsiedi ząb ustawioy dystalie. Rówież elimiacja Rycia 18-4 Koferdam może być zakładay w przedich zębach bez umieszczaia klamry lub w tylych, jeśli moża objąć klamrą dystaly ząb sąsiadujący z zębem leczoym edodotyczie. metalowej klamry podczas wykoaia zdjęcia RTG, pozwala a odpowiedią orietację w czasie preparacji. W celu uzyskaia lepszej orietacji w wypreparowaym miejscu moża umieścić wiertło i wykoać zdjęcie RTG (ryc. 18-5). Zapewia to iformacje o głębokości preparacji w odiesieiu do położeia kaałów. Należy pamiętać, że pojedyczy kaał położoy jest w korzeiu cetralie. Zdjęcie w projekcji prostej ukaże wymiar mezjalo-dystaly, atomiast zdjęcia pod kątem przedsiokowo-językowy. Procedura ta jest przydata w zlokalizowaiu małych kaałów. W odalezieiu kaałów pomoce jest użycie światła ze światłowodu. Jest to sile światło, którego promień skieroway prosto jest odbijay i podświetla komorę miazgi. Ujście kaału przejawia się jako ciema plamka. W zlokali-

4 Rozdział 18 Powikłaia w leczeiu edodotyczym 351 Rycia 18-5 Małe wiertło umieszczoe w ubytku przy problemach z orietacją. Takie postępowaie dostarcza iformacji a temat kąta i głębokości, a którą trzeba wiertła wprowadzić. zowaiu ujść małych kaałów pomoce są lupy i mikroskopy edodotycze. 5 7 Lupy powiększające (2,5 lub więcej) są przydate zwłaszcza w połączeiu z trasilumiacją. Mikroskop edodotyczy jest używay przy lokalizacji ujść kaałów jako ostatecze źródło pomocy. Pacjeci, u których koiecze jest duże powiększeie, powii zostać odesłai do edodotów dyspoujących tym specjalistyczym wyposażeiem. Rozpozaie i leczeie Perforacja do ozębej lub kości skutkuje zwykle (ie zawsze) atychmiastowym i ciągłym krwawieiem. Trudo osuszyć kaał lub komorę, zaś umieszczeie ćwieka papierowego lub watki zwiększa lub wzawia krwawieie. Kość jest miej uaczyioa w porówaiu z tkakami miękkimi. Perforacja mechaicza może prowadzić czasami do takiego samego krwawieia, jakie powstaje po aruszeiu miazgi. Ze względu a możliwość ziszczeia tkaek przyzębia arzędziami kaałowymi i środkami do płukaia kaałów perforacja musi zostać rozpozaa wcześie. Wczesymi objawami perforacji mogą być: (1) agły ból podczas ustalaia długości roboczej, kiedy zieczuleie było wystarczające przy preparowaiu dostępu; (2) agłe pojawieie się krwawieia; (3) palący ból lub smak podczas płukaia podchloryem sodu; (4) ie ozaki, takie jak wadliwe ustawieie pilika a zdjęciu RTG (zob. ryc. 18-3) lub edometr wskazujący wierzchołek przy zbyt płytkim umieszczeiu arzędzia. Niespotykaie ostry ból po zabiegu może być spowodoway wykoaiem procedur opracowaia kaału przez perforację. Na astępej wizycie miejsce perforacji będzie krwawić ze względu a zapaleie okoliczych tkaek. Końcowa progoza powia być oszacowaa bardzo poważie, biorąc pod uwagę strategicze zaczeie zęba, położeie i rozmiar uszkodzeia, a także potecjalą możliwość wyleczeia. Perforacja do włókie ozębej zawsze ma egatywy wpływ a progozę długotermiową. Stomatolog powiie poiformować o tym pacjeta i przez długi czas moitorować efekty leczeia. 1 Pacjet powiie wiedzieć, jakie objawy będą towarzyszyć iepowodzeiu i jakie leczeie będzie wówczas podjęte. Perforacja podczas wykoywaia dostępu jest przyczyą różych problemów. Jeśli się zdarzy lub jest poważie podejrzewaa, powio się rozważyć odesłaie pacjeta do edodoty. Specjalista jest lepiej wyposażoy, aby takiemu pacjetowi pomóc (ryc. 18-6). W długotermiowej perspektywie ie procedury, takie jak leczeie chirurgicze, mogą być koiecze, jeśli leczeie zachowawcze ie przyiesie skutku. ocza perforacja korzeia Lokalizacja i rozmiar podczas preparowaia dostępu są ważymi czyikami w boczej perforacji korzeia. Jeśli defekt jest zlokalizoway powyżej lub a wysokości brzegu kości, to wyiki leczeia mogą być korzyste. 8, 9 Ubytki te mogą być łatwo zaopatrzoe amalgamatem, glass-joomerem lub kompozytem. Czasem do założeia, usuięcia lub opracowaia materiału potrzebe jest wykoaie kiretażu lub odwarstwieie płata. W iektórych przypadkach koiecze jest założeie koroy z brzegiem pokrywającym miejsce perforacji. Zęby z perforacją poiżej poziomu kości, w okolicy koroowej jedej trzeciej długości korzeia, mają ajgorsze rokowaie. Często dochodzi do cofaia się przyczepu i wytworzeia kieszoki przyzębej, aż do osiągięcia głębokości ubytku. Celem leczeia jest usytuowaie ubytku powyżej poziomu kości. W zębach ze strefy estetyczej leczeiem z wyboru jest ekstruzja ortodotycza Jeśli efekt estetyczy będzie zadowalający lub koiecze będzie chirurgicze leczeie periodotologicze, moża też rozważyć chirurgicze wydłużeie koroy. Przedstawioe zostało rówież wewętrze pokrycie perforacji, za pomocą preparatu o azwie MT (Mieral Trioxide ggregate), który zapewia doskoałą szczelość w porówaiu z iymi materiałami. 13 Perforacja furkacji Są dwa typy perforacji: bezpośredia lub strip. Każda powstaje w iy sposób, a progoza jest róża. ezpośredia perforacja powstaje zwykle przy poszukiwaiu ujść ka

5 352 Rozdział 18 Powikłaia w leczeiu edodotyczym Rycia Poszukiwaie kaału mezjalo-policzkowego w częściowo zwapioej miazdze skutkujące perforacją i wypchięciem materiału wypełiającego do otaczających tkaek. Odczyt z edometru lub zdjęcie RTG uwidocziłoby te błąd.. Podczas powtórego leczeia perforację pokryto MT. C. Zdjęcie RTG wykoae trzy lata późiej ie wykazało obecości zmia chorobowych w okolicy perforacji. (Dzięki uprzejmości dr George oge). C Rycia 18-7 Natychmiastowe pokrycie perforacji MT w zębie przedtrzoowym psa wykazało uformowaie cemetu (strzałka) przylegającego do materiału.

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Akustyczno-fonetyczne cechy mowy polskiej

Akustyczno-fonetyczne cechy mowy polskiej II PRACOWNIA FIZYCZNA Akustyczo-foetycze cechy mowy polskiej Opis ćwiczeia w ramach II Pracowi Fizyczej Adrzej Wicher Aleksader Sęk Jacek Koieczy Istytut Akustyki UAM Pozań, 5 . WSTĘP... 3. SYGNAŁY ORAZ

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

medycyna praktyczna pediatria

medycyna praktyczna pediatria medycya praktycza pediatria wydaie specjale 1/2001 Rada aukowa: prof. dr hab. Jacek J. Pietrzyk (przewodiczący) prof. dr hab. Jaga Czochańska prof. dr hab. Dauta Dzierżaowska dr hab. Krzysztof Fyderek

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) 20 000 profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Grafika komputerowa, ajogóliej ujmując, dotyczy tworzeia obrazów za pomocą komputera. Jest to rozległa i dyamiczie rozwijająca się dziedzia. Zajmują się ią zarówo artyści

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Dlaczego problem jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych zasługuje na szczególną uwagę?

Dlaczego problem jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych zasługuje na szczególną uwagę? Jausz Midykowski Akademia Morska w Gdyi, Katedra Elektroeergetyki Okrętowej Dlaczego problem jakości eergii elektryczej w systemach okrętowych zasługuje a szczególą uwagę? Streszczeie. W pracy przedstawioo

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych 8. Optymalizacja decyzji iwestycyjych 8. Wprowadzeie W wielu różych sytuacjach, w tym rówież w czasie wyboru iwestycji do realizacji, podejmujemy decyzje. Sytuacje takie azywae są sytuacjami decyzyjymi.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

5. METODY MONTE CARLO A SYMULACJA POTOKÓW RUCHU (wg Drew, 1968)

5. METODY MONTE CARLO A SYMULACJA POTOKÓW RUCHU (wg Drew, 1968) 5. MEODY MONE CARLO A SYMULACJA POOKÓW RUCHU (wg Drew, 968) 5.. Wprowadzeie Moeta jest rzucaa aż do osiągięcia orła. Jeżeli to zdarzy się w pierwszym rzucie, gracz otrzymuje zł od baku. Jeżeli poraz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki Katalog Produktów OGÓLNY Uszczelieia do urządzeń wirujących Uszczelieia spoczykowe Uszczelieia do hydrauliki siłowej i peumatyki Smary i chemia przemysłowa Powłoki kompozytowe Dostarczamy wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl Historia tworzeia pewej spółdzieli Zlecaie zadań podmiotom ekoomii społeczej Dla przedsiębiorstw społeczych jest Targes.pl lipiec r 2 (146) 2012 rok XVI OD REDAKCJI Ekoomia społecza to idea, którą warto

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem,

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Mapowanie rozkładu temperatury w przestrzeniach magazynowych praktyczne podejście

Mapowanie rozkładu temperatury w przestrzeniach magazynowych praktyczne podejście Fa r m a c j a p r z e m y s ł o wa Mapowaie rozkładu temperatury w przestrzeiach magazyowych praktycze podejście Michał Kucharczyk, Bartłomiej Slusarski LSMW Sp. z o.o. Total Life Sciece Solutios Oddział

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 1 2 Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 www.dentaladvisor.com Editors Choice ++++ / Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 Nowoczesne wyposażenie i sprzęt Innowacyjne technologie Skuteczne leczenie Standardy współczesnej

Bardziej szczegółowo