Eklezjasta. Stare Pow¹zki. Tak wiele potrzeba by yæ I tak niewiele by umrzeæ Tak d³uga nauka By tak niewiele rozumieæ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eklezjasta. Stare Pow¹zki. Tak wiele potrzeba by yæ I tak niewiele by umrzeæ Tak d³uga nauka By tak niewiele rozumieæ"

Transkrypt

1 Tadeusz WOLSKI Requiem Eklezjasta Tak wiele potrzeba by yæ I tak niewiele by umrzeæ Tak d³uga nauka By tak niewiele rozumieæ Tak wielkie nasze plany Tak nik³e ich spe³nienie Tak wiele miejsca w sercach Tak wiele wokó³ wiêzienia Tak niewiele dajemy Tak wiele byœmy chcieli Tak prosta nasza prawda Jak wiele nas od niej dzieli. Marek P OSZCZYÑSKI Odchodz¹c Stare Pow¹zki Ca³y dzieñ i ca³¹ noc pada³ deszcz. Wiatr niós³ jego krople po piêciolinii smutku A drzewa Tego dnia niezwykle nieruchome Spisa³y tê rosn¹c¹ barierê milczeniem. To nie jest tak, jak myœlisz e kwiatom zabrak³o si³ I e za chwilê zaczn¹ one ponownie œniæ. Nie. Tego dnia naprawdê ca³y dzieñ i ca³¹ noc pada³ deszcz. W ponurych ciemnoœciach ukryty pod liœciem gniewu Bia³y g³os przesta³ biæ. W zapad³ej ciszy Gdzieœ w po³owie drogi Powietrzem Szed³ znajomy od lat ból. To nie jest tak, jak myœlisz e ktoœ w ka³u ach przeczyta³ Twój los. Nie. To On zabieraj¹c rêkê, czyni³ zmrok. I tego dnia ca³y dzieñ i ca³¹ noc pada³ deszcz. Tego dnia odchodzi³eœ w proch. Krzysztof BRZESZKIEWICZ Ten cmentarz to historia polskiego narodu zaklêta w kamieñ d³utem przednich mistrzów, rzeÿbiarzy, architektów kochaj¹cych Sztukê Na grobach kwitn¹ ró e, lilie i paprocie, pomniki bluszcz oplata, wawrzyn patrzy w s³oñce, s¹ z³amane kolumny, popêkane urny i oliwne ga³¹zki pokój zwiastuj¹ce Anio³ œmierci z pomnika Wiktorii Kaweckiej zas³ania cieniem smutku oczy przechodz¹cych, na grobie Wieniawskiego w skrzypcach struny pêk³y, wierny Dygasiñskiemu, co kocha³ zwierzêta, As spoczywa na p³ycie grobu swego pana Te groby s¹ dramatem o wolnoœæ walcz¹cych, Godebskiego sarkofag - zgin¹³ pod Raszynem - polegli w Insurekcji - warszawscy powstañcy Tu, jak ka e tradycja, w ka de Œwiêto Zmar³ych bez wzglêdu na pogodê kwestuj¹ artyœci na odnowê pomników, które czas bezwzglêdny poczerni³ i pokruszy³, po³ama³ i zniszczy³. Ewa MISZCZAK-MATUSZEWSKA 1

2 Z g³êbokim smutkiem egnamy Dr. n. med. Jerzego Moskwê Wspó³twórcê odrodzonego samorz¹du lekarskiego, Wiceprzewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich, Przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie I kadencji, Honorowego Przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Lekarskiej, Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej II kadencji, Cz³onka Naczelnej Rady Lekarskiej III kadencji, Delegata na Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie, Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy, odznaczonego Krzy em Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowanego Odznaczeniem OIL w Warszawie Laudabilis oraz Odznaczeniem Naczelnej Izby Lekarskiej Meritus Pro Medicis. Rodzinie i Bliskim sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie, Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie, Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej z Zespo³em, Okrêgowy S¹d Lekarski, Okrêgowa Komisja Rewizyjna, pracownicy biura Izby oraz redakcja Pulsu egnamy doktora nauk medycznych Jerzego MOSKWÊ jednego z najwybitniejszych lekarzy, cz³onka warszawskiej Izby Lekarskiej, naszego honorowego prezesa. Jego yciorys to przyk³ad wspania³ej postawy cz³owieka, lekarza i Polaka patrioty. W okresie okupacji niemieckiej by³ o³nierzem Polski Podziemnej, m.in. bra³ udzia³ w stopniu kaprala podchor¹ ego w akcji Burza, w zgrupowaniu partyzanckim 72. Pu³ku Piechoty AK, wchodz¹cym w sk³ad Korpusu Jod³a. Dr Moskwa, odznaczony za zas³ugi w czasie wojny Krzy- em Walecznych, Medalem Wojska i Krzy em Armii Krajowej, wspomina³ na ³amach miesiêcznika Puls : Jestem z pokolenia, które w jêzyku publicystów zyska³o miano Kolumbów lat dwudziestych. Trudno zaliczyæ drogê naszego ycia do naj³atwiejszych. Umi³owanie Ojczyzny, które wynieœliœmy z rodzinnego domu i szko³y II Rzeczypospolitej, wiod³o nas do Armii Krajowej. Po wojnie rozpocz¹³ studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze jako student, od 1948 r., pracowa³ na Oddziale Chirurgiczno-Ortopedycznym Szpitala Ubezpieczalni Spo³ecznej na Solcu. Uzyska³ tytu³ doktora nauk medycznych, a tak e specjalizacjê z chirurgii ortopedycznej i medycyny sportowej. By³ wspó³twórc¹ Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej na Barskiej zastêpc¹ ordynatora, a nastêpnie od 1965 r. ordynatorem Oddzia³u Urazowo-Ortopedycznego. Po egnanie Pe³ni³ tak e funkcjê konsultanta chirurgicznego w Centralnej Przychodni Sportowo-Lekarskiej. Przez ponad 50 lat dzia³a³ w Polskim Towarzystwie Ortopedycznym i Traumatologicznym, przez 2 kadencje sprawuj¹c funkcje jego wiceprezesa i prezesa. Autor wielu artyku³ów w czasopismach krajowych i zagranicznych. W 1964 i 1965 r. stypendysta francuskiego MSZ w Instytucie Traumatologicznym w Pary u. Promotor licznych specjalizacji w chirurgii ortopedycznej i medycynie sportowej. Sport i medycyna sportowa by³y wielk¹ pasj¹ jego ycia. W jednym z wywiadów powiedzia³: Chirurg, który chce siê zajmowaæ urazami u sportowców, musi znaæ dyscyplinê, jak¹ uprawia dany zawodnik, jakie w zwi¹zku z tym znosi obci¹- enia na treningach. Ta wiedza umo liwia lekarzowi zastosowanie takiej metody, która nie tylko pozwoli sportowcowi wykonywaæ zwyk³e czynnoœci w yciu codziennym, ale i powróciæ do wyczynowego uprawiania sportu. Dr Moskwa przez trzydzieœci lat by³ cz³onkiem Prezydium Polskiego Zwi¹zku Bokserskiego, a tak e wiceprzewodnicz¹cym komisji lekarskiej Miêdzynarodowego Zwi¹zku Bokserskiego (AIBA). Od 1952 r. cz³onek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, wielokrotnie w jego w³adzach. 2

3 Jako chirurg polskiej ekipy olimpijskiej 6-krotnie uczestniczy³ w Igrzyskach Olimpijskich od Rzymu po Moskwê. W 1980 r. zosta³ cz³onkiem Prezydium Komitetu Za³o ycielskiego NSZZ Solidarnoœæ Regionu Mazowsze, przewodnicz¹cym Komisji Koordynacyjnej Pracowników S³u by Zdrowia. W stanie wojennym dzia³a³ w Komitecie Prymasowskim Pomocy Internowanym. Odznaczony przez prezydenta RP m.in. Krzy em Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dr Jerzy Moskwa, wraz z prof. Janem Nielubowiczem (na zdjêciu), by³ jednym z ojców za³o ycieli reaktywowanego samorz¹du lekarskiego, wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich. Podjêliœmy siê tego zadania z entuzjazmem i zaanga owaniem przypomina³ zawsze. Podkreœla³ równie : Organizowanie izb nie by³o ani ³atwe, ani proste. Demokracjê, tak jak i wolnoœæ, mo na uzyskaæ, ale trzeba wiele wysi³ku, by je utrzymaæ i utrwaliæ. Porównanie zabrzmi mo e górnolotnie, ale samorz¹du zawodowego nie otrzymaliœmy szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci ani tym bardziej na skutek dzia³añ indywidualnych, choæ wielu siê do tego przyznaje. Od lat zwi¹zany jestem, na dobre i z³e, z ide¹ samorz¹dnoœci, ale przynale noœæ do korporacji zawsze traktowa³em jako przywilej, a nie uci¹ liwy obowi¹zek do wype³nienia, od którego uzale nione jest uzyskanie prawa wykonywania zawodu pisa³ po latach. Powierzono Mu godnoœæ pierwszego przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a nastêpnie, w drugiej kadencji odrodzonego samorz¹du wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Zosta³ wyró niony przez Okrêgowy Zjazd Lekarzy godnoœciami honorowego delegata i honorowego prezesa Izby Warszawskiej. Po ustanowieniu przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ Odznaczenia Laudabilis (czyli Godny uznania ) otrzyma³ je z numerem pierwszym. Naczelna Izba Lekarska uhonorowa³a Go, jako jednego z pierwszych, odznaczeniem Meritus Pro Medicis przyznawanym lekarzom zas³u onym dla samorz¹du lekarskiego. Dr Moskwa podkreœla³: Nale y d¹ yæ do tego, by m³odzi ludzie wtapiali siê we wszystkie komisje. Zmiana pokoleniowa to jedyny jak dot¹d sposób utrzymania ywotnoœci ka dej organizacji. Wyznaj¹c tê zasadê, przesta³ kandydowaæ do w³adz samorz¹du, daj¹c szansê dzia³ania m³odszym kole ankom i kolegom. Nie przesta³ jednak byæ dla nas autorytetem, nauczycielem, a czasami rozjemc¹ w sytuacjach konfliktowych. Aktywnie uczestniczy³ w posiedzeniach Okrêgowej Rady Lekarskiej i w naszych zjazdach wspieraj¹c nas rad¹, przyjaÿni¹ i swoim doœwiadczeniem, na ile pozwala³ mu pogarszaj¹cy siê stan zdrowia. Cieszy³y nas Jego wizyty w biurze na Grójeckiej, a tak e w redakcji Pulsu, gdzie czêsto bywa³, by dowiedzieæ siê, co s³ychaæ w naszej Izbie. Ostatni publiczny udzia³ Doktora Jerzego Moskwy w yciu samorz¹du to nasz wspólny przemarsz ulicami Warszawy w majowym proteœcie lekarzy. Teraz, kiedy Go nie ma, zadajê sobie pytanie, dlaczego nie dane Mu by³o wejœæ do naszej nowej siedziby, której tak oczekiwa³... Bo mam œwiadomoœæ, e nikt nie jest w stanie Doktora Jerzego Moskwy zast¹piæ. Fragmenty wyst¹pienia przewodnicz¹cego ORL w Warszawie Andrzeja W ODARCZYKA w czasie uroczystoœci pogrzebowych w dn. 12 paÿdziernika 2006 r. 3

4 Nr 11 (139) listopad 2006 Na ok³adce: Jerzy Moskwa (fot. M. Stankiewicz). Reprodukcja: W³odzimierz Cerañski Œwit Spis treœci gor¹cy temat 6 Rozmowa z ministrem Zbigniewem Relig¹ 6 Debata o zdrowiu 7 Bez znieczulenia 8 W sieci 8 Mój pierwszy donos 9 Samorz¹d Mazowsza dla zdrowia 10 Zastêpców mo na zwolniæ? 13 uchwa³y XXIV OZL 14 u nas w samorz¹dzie 19 Uchwa³y i obwieszczenia 20 Krajowe oferty pracy 20 Op³ata za sta adaptacyjny? 21 listy 22 sagi rodzinne: Kamiñscy 24 Rozproszeni po œwiecie 24 nasza akademia 26 Klinika Chorób Wewnêtrznych 26 zdaniem konsultanta: ortopedia 28 Nie mamy ortopedów 28 Broñmy siê przed gryp¹ 30 RZS rozczarowania i nadzieje 31 dalekie i bliskie 32 Zapiski z Normandii 32 Program posiedzeñ klinicznych w CZD 34 Moralnoœæ ery genomu 35 z Mazowsza 36 jêzyk nasz giêtki 38 SMS z Krakowa 39 z radomskiej delegatury 40 dziœ, tylko cokolwiek dalej 41 Alfabet wspomnieñ 41 sport 42 ³y ka zdrowia 43 nowe przepisy prawne 44 nekrologi 47 Dy ur za lini¹ ognia 48 Na marginesie Zapomniana rocznica Obchodzimy kolejne okr¹g³e rocznice wydarzeñ wa nych dla wielu pokoleñ Polaków. Ale w tym roku prawie niezauwa ona, przyt³umiona w mediach wspomnieniami paÿdziernika na Wêgrzech, minê³a 50. rocznica polskiego paÿdziernika. Byæ mo e nie na czasie jest przypominaæ chwile wiary i nadziei, które prawie natychmiast przemieni³y siê w d³ugie lata rozczarowañ, ale poniewa historia jest nauczycielk¹ ycia, uwa am, e trzeba je pamiêtaæ. Mam prawo wróciæ wspomnieniami do 24 paÿdziernika 1956 r., na plac przed Pa³acem Kultury w Warszawie, bo jak niedawno siê dowiedzia³am te wtedy tam by³am. Moja mama, porwana entuzjazmem, tak jak wielotysiêczny t³um skanduj¹cy w nadziei prawdziwej wolnoœci: Wies³aw, Wies³aw, trzymaj¹c niemowlê na rêkach, p³aka³a ze wzruszenia. Wspominaj¹c tamte dni, profesorowie Wojciech Noszczyk i Tadeusz To³³oczko nie przyznaj¹ siê do wzruszenia, ale mówi¹ o entuzjazmie i wielkiej, choæ krótkotrwa³ej, nadziei. Profesor To³³oczko by³ wtedy w wojsku. Jak zwykle i na tê okolicznoœæ ma anegdotê: Pamiêta zorganizowany przez dowództwo jednostki wiec poparcia dla VIII Plenum KC PZPR ( plenum odnowy ). I pamiêta jednego z dowódców, który mówi¹c z niepolskim akcentem przekonywa³ wtedy: To ja taki sam Polak, jak i wy. ( ) Nu, ka dy gdzieœ urodziæ siê musi Profesor Noszczyk mówi: Pamiêtam, jak w oczekiwaniu czegoœ niezwyk³ego, wraz z grup¹ studentów trzeciego roku, sta³em w tym miejscu, gdzie tzw. patyk, kamienny s³up, wskazywa³ centrum Warszawy. Przez kilkadziesi¹t lat w³aœnie ów patyk pozostawa³ dla nas symbolem wyjœcia w œwiat, do którego stolic odleg³oœci odmierza³. Na ten œwiat czekaliœmy do 1989 roku. Ewa GWIAZDOWICZ WYDAWCA MIESIÊCZNIKA PULS : Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, REDAKCJA: Warszawa, ul. Kozia 3/5, lok. 31, tel./fax: , REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gwiazdowicz, tel , (0) , SEKRETARZ REDAKCJI: Maria Dolacka, tel./fax: , KOLEGIUM REDAKCYJNE: Stanis³aw Ancyparowicz, W³odzimierz Cerañski, Janusz Garlicki, Wies³aw Jêdrzejczak, Tadeusz Kalbarczyk, Jerzy Kruszewski, Wojciech Maria Kuœ, Ryszard Majkowski, adys³aw Nekanda-Trepka, Stanis³aw Niemczyk, Gra yna Pacocha, Wojciech Rowiñski, Tadeusz To³³oczko, Maria Wierzbicka, Andrzej W³odarczyk KOMENTATORZY: Marek Balicki, Pawe³ Walewski PUBLICYŒCI: Ewa Dobrowolska, Ma³gorzata Kukowska WSPÓ PRACUJ : Anna Bie añska, Jerzy Borowicz, Józef Hornowski, Aleksander Kotlicki, Andrzej Ludwicki, Krzysztof Rosiecki, Miros³aw W¹sik (Radom), Jerzy Wunderlich SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel./fax , tel. (0) , KOLPORTA, ZG OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: Renata Goska, tel.: ; OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners, tel.: DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel. (23) , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu³ów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam. 4

5 5

6 Muszê zacz¹æ od w³asnej historii. Pierwszy raz spotka³em siê z medycyn¹ inn¹ ni w Polsce w 1973 r., kiedy wyjecha³em do Stanów Zjednoczonych na stypendium. Na oddziale chirurgii naczyniowej byli niezale ni chirurdzy. Nikt nikomu nie podlega³, mieli swoich pacjentów. Po raz drugi z tak¹ organizacj¹ pracy spotka³em siê jako rezydent w Detroit by³ tam szef kardiochirurgii i niezale - ni konsultanci. Ka dy mia³ swoich pacjentów i ich operowa³. Wszyscy chirurdzy byli niezale ni od ordynatora w swoich lekarskich decyzjach. Ordynator zaœ organizowa³ pracê: ustala³ kiedy, gdzie i kto operuje. Wróci³em do Polski: jestem wykszta³conym chirurgiem, chcê wprowadzaæ metody, których nauczy³em siê w Stanach nie ma mowy. Ma byæ tak, jak jest ustalone od bardzo dawna. S¹ pacjenci, których ja dyskwalifikujê, ordynator nie, i na odwrót. Ordynator mówi: tego pagor¹cy temat Nie jestem ikon¹ Artmedia Partners na podstawie fot. P. Wierzchowskiego Z ministrem zdrowia Zbigniewem RELIG rozmawia Ewa Gwiazdowicz Mija dwanaœcie miesiêcy sprawowania przez pana urzêdu ministra zdrowia chyba nie by³y to ³atwe miesi¹ce? Co, wed³ug pana, by³o w tym czasie najwa niejsze i co sprawi³o, e pan siê nie podda³? S¹ dwie rzeczy jeœli ktoœ siê temu sprzeciwi, to rezygnujê z funkcji ministra. Pierwsza to zachowanie systemu ubezpieczeñ zdrowotnych. Mówi³em o tym na posiedzeniu Rady Ministrów poœwiêconym bud etowi. To, e w przysz³ym roku bêdzie wiêcej pieniêdzy na zdrowie, to tylko dziêki temu, e jest system ubezpieczeniowy. By³oby 4 mld mniej, gdyby nie by³o Narodowego Funduszu Zdrowia. Druga rzecz to ratownictwo medyczne. Ma pan al do œrodowiska lekarskiego za to, e siê upiera, e w karetce powinien byæ lekarz? Mam, bo uwa am, e to jest bez sensu. Dlaczego? Odpowiem tak: Jedna z najlepszych organizacji ratownictwa jest we Francji, gdzie w ogóle nie ma lekarzy tak, lekarza nie ma w zespole ratownictwa. Œmiertelnoœæ w okresie przedszpitalnym jest tam kilkakrotnie mniejsza ni w Polsce. Organizacje i wyszkolenie tych ludzi s¹ znakomite. Skoro martwimy siê, e w Polsce jest za ma³o lekarzy, e lekarze chc¹ wyje d aæ, nie mówi¹c o jeszcze jednej rzeczy, e lekarz jest dro szy to dlaczego ja mam stawiaæ na lekarza, jeœli mogê postawiæ na dobrze wykszta³conego ratownika? Kolejna rzecz bardzo dla mnie istotna. Procent sk³adki na OC przeznaczony na leczenie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Minister Zbigniew Religa refleksje po roku Moje doœwiadczenie mówi tak wszyscy krzycz¹: chcemy reformy, ale jeœli siê proponuje rzeczywiste zmiany, to nagle siê okazuje, e jest wiêcej wrogów ni zwolenników. A wiêc reforma by³aby zadowalaj¹ca wtedy, gdyby, upraszczaj¹c, nic siê nie zmieni³o, ale by³oby znacznie wiêcej pieniêdzy. Panie ministrze, wie pan, e ma pan wielu przeciwników? Wiem. To bêdzie wielka, polityczna awantura. Mówi siê, e ten solidaryzm spo³eczny pójdzie za daleko. Pani redaktor, ka dego dnia w programach informacyjnych s³yszymy o kilkudziesiêciu wypadkach drogowych, spowodowanych w ró nych okolicznoœciach. Codziennie tak jest. Ja mia³em jeden ciê ki wypadek, a mnie siê wydaje, e jestem superkierowc¹. Panie profesorze, dlaczego chce pan zamieniæ system ordynatorski na konsultancki? 6

7 cjenta trzeba operowaæ, wed³ug mnie nie Dlatego kiedy zosta³em ordynatorem w Zabrzu, klinikê podzieli³em na kilka grup: trzech niezale nych chirurgów, którzy mieli pe³n¹ samodzielnoœæ w podejmowaniu decyzji, ale i pe³n¹ odpowiedzialnoœæ. Obowi¹zuj¹cy u nas powszechnie system w tej swojej, powiedzia³bym, zwyrodnia³ej postaci, gdzie bogiem jest i wszystkie decyzje podejmuje ordynator to system, który zwalnia z odpowiedzialnoœci zespó³ lekarzy. Ja chcê daæ samodzielnoœæ m³odym ludziom, którzy w wieku oko³o 30 lat uzyskali specjalizacjê. Uwa am, e gdy lekarz zostaje specjalist¹, trzeba go traktowaæ na równi z profesorem. Pamiêtam, e kiedyœ nie rozumia³em, jak to mo e byæ, e profesor kardiochirurgii w Stanach Zjednoczonych ma 34 lata. Chcia³bym, eby tak by³o w Polsce. Œwiat ordynatorski, w którym yjemy, nie daje takich mo liwoœci. Natomiast konsultancki system tak. A gdzie jest miejsce dla mistrza? Nie jest on potrzebny? Mistrzowie byli potrzebni w przesz³oœci, a teraz ju nie. To dobrze? Super! Kiedy zaczyna³em siê uczyæ chirurgii (by³y to lata 60.), jedynym narzêdziem diagnostycznym, oprócz badania krwi, by³ rentgen. Nie by³o ca³ej gamy œrodków diagnostycznych. Mistrz by³ potrzebny. Tworzy³ szko³ê, nos lekarski by³ wa ny. W tej chwili nos nie jest tak potrzebny; potrzebna jest zwyk³a rzetelna wiedza, tak samo jak w fachu in yniera. Czy uwa a pan, e mo e to wp³yn¹æ tak e na zmniejszenie liczby b³êdów? Zdecydowanie tak. Decyzje bêd¹ znacznie lepiej przemyœlane. Da siê to wprowadziæ w Polsce? Uda³o siê w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Nowej Zelandii, wiêc dlaczego u nas ma siê to nie udaæ? Kiedy? Na pewno nie szybko. To proces, który potrwa kilka lat. Ale warto. Gdybym chcia³ wprowadziæ totaln¹ zmianê rewolucyjn¹ spotkam siê z du ym oporem. Bêdzie bój, który mogê przegraæ. Nauczy³em siê tego po ustawie o ratownictwie medycznym. Myœmy chcieli zdecydowanie postawiæ na organizacjê ratownika medycznego, nie na lekarza. Nie uda³o siê. Panie profesorze, czy samorz¹d zawodowy lekarzy powinien byæ pana sprzymierzeñcem? Uwa am, e powinien byæ absolutnym sprzymierzeñcem. Czy czuje siê pan ikon¹ polskiej medycyny? tak nazwa- ³a pana pose³ Ewa Kopacz, minister zdrowia w rz¹dzie cieni PO. Do g³owy by mi nie przysz³o czuæ siê ikon¹. Czujê siê normalnie, w tej chwili jako minister zdrowia, wczeœniej jako lekarz wype³niaj¹cy swoje obowi¹zki. Mam nadziejê, e robiê to dobrze. Refleksje po roku? Moje doœwiadczenie mówi tak wszyscy krzycz¹: chcemy reformy, ale jeœli siê proponuje rzeczywiste zmiany, to nagle siê okazuje, e jest wiêcej wrogów ni zwolenników. A wiêc reforma by³aby zadowalaj¹ca wtedy, gdyby, upraszczaj¹c, nic siê nie zmieni³o, ale by³oby znacznie wiêcej pieniêdzy. Ü Zdrowie warszawiaków 25 paÿdziernika br. w Warszawie odby³o siê spotkanie pod has³em Zdrowie warszawiaków debata o problemach warszawskiej ochrony zdrowia, w którym wziêli udzia³ kandydaci na urz¹d prezydenta m.st. Warszawy. Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, Centrum Komunikacji Medialnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Wdebacie uczestniczyli kandyduj¹cy na prezydenta Warszawy w nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO) i Marek Borowski (Lewica i Demokraci). Nie przybyli, zaproszeni przez organizatorów, urzêduj¹cy prezydent Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz (PiS) oraz Wojciech Wierzejski (LPR). Kandydaci przedstawili swoje spojrzenie na problemy ochrony zdrowia w stolicy. Odpowiadali tak e na pytania szczegó³owe, m.in: Co s¹dz¹ o projekcie budowy nowego szpitala na Ursynowie, przy Centrum Onkologii? W jaki sposób rozwi¹zaæ problemy zwi¹zane z brakiem koordynacji miêdzy szpitalami podleg³ymi a 7 organom za³o ycielskim w Warszawie? Co s¹dz¹ o prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej i innych placówkach ochrony zdrowia? Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ podkreœli³a, e przygotowuj¹c swój program wyborczy, w sprawach ochrony zdrowia kierowa³a siê zdaniem ekspertów. Uwa a, e konieczna jest koordynacja pracy szpitali mo na j¹ osi¹gn¹æ w wyniku kontaktów bezpoœrednich oraz przez wypracowanie odpowiedniego schematu postêpowania. Choæ organem koordynuj¹cym powinien byæ wojewoda, to zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz nale- a³oby powo³aæ dodatkowo cia³o doradcze, w którym by³yby reprezentowane wszystkie zawody medyczne. Chcia³aby, aby zadania profilaktyczne by³y realizowane z wiêksz¹ konsekwencj¹. W 2005 r. w stolicy wydano zaledwie 50 proc. funduszy przeznaczonych na programy promocji zdrowia. Kandydatka PO zwróci³a uwagê na fakt, i po zamkniêciu Szpitala El bietanek po³udniowa czêœæ Warszawy nie ma szpitala. Dlatego budowa nowego jest konieczna, ale przed rozpoczêciem tej inwestycji trzeba zrobiæ rzetelny rachunek ekonomiczny. W programie wyborczym Hanny Gronkiewicz-Waltz znajduje siê propozycja wdro enia pilota owego programu sprywatyzowania placówek POZ we wszystkich dzielnicach stolicy, wzorem Œródmieœcia. Jej zdaniem, placówkom tym nale y u³atwiaæ start, m.in. przez utrzymanie czynszów za lokale na niskim poziomie. Kandydatka jest zwolenniczk¹ utrzymania statusu istniej¹cych szpitali jako publicznych i dawania zgody na budowê szpitali prywatnych. þ cd. na str

8 Fot. M. Stankiewicz Bez znieczulenia Marek BALICKI NFZ znalaz³ dodatkowe pieni¹dze. Jeszcze w tym roku na konta szpitali i przychodni w ca³ej Polsce ma trafiæ ok. pó³ mld z³. Taka informacja pojawi³a siê w niektórych mediach na pocz¹tku paÿdziernika. A wiêc powtórka z ubieg³ego roku. Przez wiele miesiêcy, a do jesieni, szefostwo Funduszu dementuje informacje o rosn¹cych nadwy kach lub przedstawia bardzo umiarkowane prognozy. Zbli a siê koniec roku i Fundusz cudownie odnajduje setki nierozdysponowanych milionów z³otych. W trudnej sytuacji finansowej s³u by zdrowia ka da wiadomoœæ o dodatkowych œrodkach powinna byæ dobr¹ wiadomoœci¹. Dlaczego zatem dyrektorzy placówek w wypowiedziach dla mediów wskazuj¹ na zwi¹zane z takimi niespodziankami problemy? OdpowiedŸ jest prosta. Opieka zdrowotna to nie prace sezonowe. Szpitale i przychodnie pracuj¹ przez ca³y rok i przez ca³y rok ponosz¹ koszty. Dzia- ³ania akcyjne, takie jak np. badania przesiewowe, nale ¹ do wyj¹tków. Ró nice w wysokoœci szpitalnych kosztów w poszczególnych miesi¹cach s¹ nieznaczne. Podstaw¹ gospodarki finansowej publicznych ZOZ-ów jest roczny plan finansowy, który okreœla przewidywane przychody i koszty. Zarz¹dzaj¹cych obowi¹zuj¹ regu³y ustawy o finansach publicznych. Jeœli gospodarka finansowa ma byæ racjonalna i prawid³owa, to przy podejmowaniu ró nych decyzji nie mog¹ zak³adaæ, e pod koniec roku pojawi¹ siê nadzwyczajne wp³ywy. Zw³aszcza gdy publiczne wypowiedzi szefostwa NFZ nie daj¹ do tego podstaw. Nieplanowane œrodki, które pojawiaj¹ siê pod koniec roku, poprawiaj¹ oczywiœcie sytuacjê finansow¹ szpitala, ale jednoczeœnie zak³ócaj¹ jego ³ad finansowy. Pó³ biedy, jeœli Fundusz przeznaczy dodatkowe pieni¹dze na sfinansowanie niezap³aconych nadwykonañ, zw³aszcza tych obejmuj¹cych leczenie ubezpieczonych w stanach nag³ych. Te pieni¹dze zreszt¹ i tak siê szpitalom nale ¹. Gorzej, gdy Fundusz zechce nagle skróciæ kolejki do specjalistów. To mo e okazaæ siê niewykonalne w ostatnich tygodniach roku. Tym bardziej e do tej pory nie ustalono, ile jaki szpital dostanie. W ubieg³ym roku z tych cudownie odnalezionych œrodków Fundusz nie zd¹ y³ wydaæ niebagatelnej kwoty ponad 700 mln z³. W tym samym czasie z powodu braku œrodków czêœæ pacjentów odes³ano z kwitkiem, tak e tych chorych na raka. I w ten sposób zosta³y naruszone prawa osób ubezpieczonych. Nie otrzyma³y one œwiadczeñ, bo pieni¹dze z ich sk³adek nie zosta³y przekazane placówkom. Mimo e Fundusz dysponowa³ nadwy kami ju od wielu miesiêcy. Taka polityka jest sprzeczna z zasad¹ równowa enia pochodz¹cych ze sk³adek wp³ywów z wydatkami na leczenie ubezpieczonych. Jest po prostu skandalem. Szkoda, e niedostrzeganym przez media. Racjê ma wiêc dyrektor szpitala rejonowego w Raciborzu, Jan Mioduchowski, mówi¹cy o obecnej sytuacji: pieni¹dze powinniœmy dostaæ na pocz¹tku roku, by wszystko wczeœniej zaplanowaæ. Pozostaje tylko yczyæ sobie, by nowe szefostwo NFZ kierowa³o siê w³aœnie tak¹ zasad¹. Ü W sieci Minister zdrowia na pocz¹tku paÿdziernika zapowiedzia³ likwidacjê 200 szpitali. O sieci szpitali mówi siê coraz g³oœniej. Ale spokojnie Jedyne, co mo e siê wydarzyæ w najbli szym roku, to powstanie Rady ds. Szpitalnictwa i Regionalnych Rad ds. Szpitali. Wszyscy, mówi¹c o sieci szpitali, myœl¹ o jednej rzeczy. Nast¹pi likwidacja pewnej czêœci szpitali po to, eby zaoszczêdziæ pieni¹dze, eby te pieni¹dze by³y na dzia³anie szpitali, które znajd¹ siê w sieci. Jest to absolutnie fa³szywe podejœcie do tego zagadnienia mówi³ minister Zbigniew Religa w Sejmie. Miesi¹c póÿniej w jednym z wywiadów stwierdzi³: Gdy szpitali jest za du o, a NFZ musi je wszystkie obdzieliæ, to wszystkie one dostaj¹ za ma³e kontrakty. Jeœli szpitali bêdzie mniej, to te, które zostan¹, bêd¹ znacznie lepiej dofinansowane. Podobnie jest z harmonogramem tworzenia sieci: najpierw projekt ustawy zapowiadano po wyborach samorz¹dowych, potem na koniec wrzeœnia 2006 r. W ka dym razie na pocz¹tku paÿdziernika br. kierownictwo Ministerstwa Zdrowia przyjê³o projekt za³o eñ sieci szpitali. Wiadomo te, e proces tworzenia sieci ma mieæ charakter ewolucyjny i bêdzie roz³o ony na wiele lat. Pierwszy krok zgodnie z ustaw¹ o ratownictwie medycznym to stwo- Rys. K. Rosiecki 8

9 rzenie przez wojewodów sieci jednostek ratownictwa medycznego. W³¹czenie do sieci ratowniczej bêdzie tylko jedn¹ z przes³anek dalszego istnienia placówki, ale w aden sposób nie bêdzie zabezpieczaæ przed restrukturyzacj¹ organizacyjn¹ ³ó ek. Kolejny krok 3 miesi¹ce od wejœcia w ycie ustawy o sieci to powstanie Rady ds. Szpitalnictwa i Regionalnych Rad ds. Szpitali. 14-osobowa Rada ds. Szpitalnictwa sk³ada³aby siê z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia (3 osoby), samorz¹dów terytorialnych (4), MON i MSWiA (3), Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych (2) i Narodowego Funduszu Zdrowia (2). Nie przewiduje siê w nich udzia³u samorz¹dów zawodowych ani zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w ochronie zdrowia. Rady regionalne dzia³a³yby pod przewodnictwem w³aœciwego marsza³ka województwa, a w ich sk³ad wchodziliby przedstawiciele podmiotów reprezentowanych w Radzie ds. Szpitalnictwa. Rady te w rok od wejœcia w ycie ustawy maj¹ przedstawiæ projekty regionalnych (wojewódzkich) planów sieci ³ó ek. Zwa ywszy wiêc na praktykê rz¹dowo-parlamentarn¹ i skalê ca³ego przedsiêwziêcia, mo - na powiedzieæ, e przez najbli szy rok bêdzie siê du o mówi- ³o, ale nic wa nego siê nie wydarzy. Dyskusje te mog¹ jednak byæ niezwykle ciekawe. Nie jest bowiem przypadkiem, e przedstawiciele resortu w ka dym wywiadzie prasowym mówi¹ inaczej. Po prostu koncepcje siê zmieniaj¹, a tworzenie sieci to faktycznie tworzenie zupe³nie nowego systemu ochrony zdrowia. Na przyk³ad wed³ug pierwotnych koncepcji wejœcie do sieci mia³o dawaæ gwarancjê kontraktu z NFZ, ale nie jego wysokoœci (przedstawiciele resortu wskazywali, e dziêki wypadniêciu owych 200 szpitali pozosta³e dostan¹ znacznie wiêksze kontrakty). W ostatniej wersji stoi czarno na bia³ym, e szpitale w³¹czone do sieci bêd¹ finansowane na podstawie wystandaryzowanych kosztów œwiadczeñ zdrowotnych. Skoro od 2008 r. ma funkcjonowaæ koszyk œwiadczeñ gwarantowanych, w którym wyceniona bêdzie ka da procedura, to nie bêdzie sensu przeprowadzaæ adnych konkursów ofert dla szpitali w³¹czonych do sieci. Chyba e dla tych spoza sieci. W pewnym sensie bêdzie to powrót do finansowania bud etowego. Zasadne bêdzie wówczas pytanie o sens istnienia NFZ-u. Kolejny problem to zad³u enie szpitali, zw³aszcza tych o znaczeniu ponadregionalnym. Wed³ug obecnej wersji szpitale kliniczne i instytuty badawczo-rozwojowe do sieci wejd¹ automatycznie, ale obejmie je dziœ jeszcze bardzo mglisty program restrukturyzacji. Bez wzglêdu na to, jaki siê w koñcu wy³oni, bêdzie wymagaæ znacznych œrodków. Bo pech chce, e 50 szpitali tego typu ma ³¹cznie kilka miliardów d³ugów. Z kolei, jeœli koszty procedur zostan¹ rzetelnie wyliczone, a nak³ady na ochronê zdrowia znacz¹co nie wzrosn¹, to mo e siê okazaæ, e sieæ szpitali bêdzie mia³a bardzo du e oczka Ü BOJ Fot. G. Press Pawe³ WALEWSKI Mój pierwszy donos Tak mo na by³o przypuszczaæ: podejrzliwoœæ jest zaraÿliwa. Nie s¹dzi³em tylko, e brak odpornoœci dotknie tej jesieni równie Ministerstwo Zdrowia urz¹d, który powinien byæ zaimpregnowany na z³oœliwe bakcyle. Ale przyk³ad, jak widaæ, idzie z góry. Jeœli generalicja wyda³a rozkaz tropienia uk³adu, to pokorni o³nierze musz¹ siê jej s³uchaæ. Na ka dym odcinku sukces jest potrzebny, wiêc w ochronie zdrowia te warto siê czymœ popisaæ. A czy walka z korupcj¹ nie jest w³aœnie tym, czego oddani wyborcy umi³owanego rz¹du IV RP najbardziej dziœ oczekuj¹? Bojê siê tylko, czy w zapalczywoœci do likwidowania ³apówkarstwa minister zdrowia nie stosuje zbyt wielkich uogólnieñ. Nie kwestionujê powo³ania specjalnego zespo- ³u ds. przeciwdzia³ania oszustwom i korupcji, któremu przewodniczy Wac³awa Wojtala. Takie zespo³y istniej¹ ponoæ w wielu krajach, wiêc zrozumia³e, e nasz minister chce siê w³¹czyæ w dzia³ania europejskich organizacji antykorupcyjnych i na czele zespo³u stawia kobietê odpowiedzialn¹ w resorcie za bud et i finanse (sic!). Mój sprzeciw budzi natomiast to, jak prof. Religa stara siê t³umaczyæ sw¹ inicjatywê na stronie internetowej, gdzie umieszczono jego list do pacjentów: Praktycznie codziennie media donosz¹ o kolejnych przypadkach podejrzeñ o zachowania korupcyjne wœród lekarzy ( ), powoduj¹c niezadowolenie spo³eczeñstwa i przyczynianie siê do sta- ³ego utrwalania siê œwiadomoœci co do istnienia wysokiego poziomu korupcji, szczególnie w œrodowisku lekarskim. Nie wiem, jak¹ ocenê wystawi¹ ministrowi poloniœci, ale warto siê zastanowiæ, czy ta opinia jest w ogóle prawdziwa. Tegoroczna jesieñ up³ywa w mediach na ujawnianiu zachowañ korupcyjnych bardziej wœród polityków ni lekarzy, a s³ynne taœmy Renaty Beger ods³oni³y kulisy politycznej korupcji rz¹du, którego pan minister jest przedstawicielem. To musi byæ trudne piêtnowaæ z jednej strony codzienn¹ korupcjê swojego œrodowiska, a z drugiej firmowaæ niecne czyny ludzi, z którymi trzeba siê by³o wdaæ w polityczne uk³adanki. W tym kontekœcie zapowiedÿ, e powo³any zespó³ bêdzie stara³ siê ukróciæ modê na dowody wdziêcznoœci, zakrawa na art. Czy nie jest nim zalecenie wydane przez rzecznika resortu (przytaczam za gazet¹ Metro ): Wrêczenie upominku jako dowodu wdziêcznoœci dla lekarza powinno byæ traktowane jako coœ wysoce nagannego i poni aj¹cego? W kwestii poni ania znacznie wiêcej od wdziêcznych za wyleczenie pacjentów zrobi³a ochronie zdrowia w³adza przez ostatnie 60 lat. Nie wy³¹czaj¹c wicepremiera Dorna, który nie tak dawno straszy³ lekarzy wziêciem w kamasze. Jeœli wiêc zespó³ pani wiceminister Wojtali pragnie walczyæ z takimi przejawami poni ania lekarzy, jak wrêczanie im bukietów kwiatów, koniaków i bombonierek, to proszê te wzi¹æ pod uwagê mój donos na wszystkich winnych, którzy doprowadzili do obecnej pauperyzacji zawodu lekarza. Ü Autor jest publicyst¹ Polityki 9

10 Samorz¹d Mazowsza dla zdrowia Z Waldemarem ROSZKIEWICZEM, wicemarsza³kiem województwa mazowieckiego, rozmawia Ma³gorzata Skarbek W jaki sposób samorz¹d wojewódzki realizuje zadania organu za³o ycielskiego placówek ochrony zdrowia? Przede wszystkim dba o inwestycje, wydaj¹c na nie ogromne œrodki finansowe, w tym roku ok. 240 mln z³. W wiêkszoœci przeznacza siê je na dostosowanie naszych obiektów do wymogów stawianych placówkom s³u by zdrowia po wprowadzeniu nowych przepisów (m.in. po wejœciu Polski do UE), okreœlaj¹cych warunki, jakie musz¹ spe³niaæ pomieszczenia, w których udziela siê œwiadczeñ zdrowotnych. Baza s³u by zdrowia w naszym województwie przez wiele lat nie by³a modernizowana. Musimy szybko podnieœæ standard placówek. W niektórych zak³adach modernizacja musi byæ kompleksowa, wiele czasu i funduszy poch³aniaj¹ w nich prace projektowe. Na pocz¹tku roku mieliœmy ok. 168 mln z³ na inwestycje. W kwietniu sejmik znowelizowa³ uchwa³ê bud etow¹, zrezygnowa³ z pewnych zadañ i dodatkowo otrzymaliœmy 70 mln z³ na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia w naszych zak³adach, a przy wrzeœniowej zmianie bud etu dodatkowe œrodki inwestycyjne dla placówek w powiatach województwa mazowieckiego. Tym samym bud et realizowany przez Departament Zdrowia i Polityki Spo³ecznej na zadania w ochronie zdrowia wzrós³ do z³, w tym na zadania inwestycyjne ponad 260 mln z³. Niektóre zadania s¹ realizowane przy udziale funduszy strukturalnych. Niedawno pojawi³y siê informacje o mo liwoœci pozyskania i wykorzystania œrodków pochodz¹cych ze Szwajcarii, ale nie znamy jeszcze szczegó³ów. Jakie s¹ najwiêksze inwestycje? Szczególnie du ¹ wagê przywi¹zujemy do modernizacji szpitali, na nie przekazujemy najwiêcej œrodków finansowych. W umowach z zak³adami zaanga owanych jest ok. 260 mln z³. W 2005 r. Wojewódzki Szpital Bródnowski otrzyma³ 5 mln z³ (oraz 1,2 mln z bud etu pañstwa), Wojewódzki Szpital Zespolony w P³ocku 11,5 mln, Szpital Specjalistyczny w Siedlcach 9,8 mln, Dzieciêcy Szpital przy ul. Niek³añskiej w Warszawie 3,9 mln, Miêdzyleski Szpital Specjalistyczny 7,6 mln, Szpital Kolejowy w Pruszkowie 4 mln, Wojewódzki Szpital ZakaŸny przy ul. Wolskiej w Warszawie 3,8 mln. Ze wzglêdu na specyfikê tego szpitala, koniecznoœæ przygotowania go np. na wypadek terrorystycznego zagro enia biologicznego, doinwestowujemy w nim m.in. laboratorium mikrobiologiczne. Departament Zdrowia pilotowa³ 2 budowy, rozpoczête jako inwestycje centralne: szpitale w Ostro³êce i Radomiu. W Radomiu zosta³y ju otwarte wszystkie planowane oddzia- ³y, ³¹cznie z wysokospecjalistycznymi: hemodynamik¹, kardiochirurgi¹ i neurochirurgi¹. Natomiast w Ostro- ³êce budowa trwa. W 2005 r. samorz¹d województwa przej¹³ finansowanie tej inwestycji (wydatkowaliœmy na ni¹ ponad 40 mln z³, z bud etu pañstwa dodatkowo ok. 5 mln). Mamy nadziejê, e dziêki œrodkom samorz¹du w tym roku 55 mln zostanie wkrótce ukoñczona budowa bloku ³ó kowego. Aby inwestycja dobieg³a koñca, konieczne jest zaplanowanie porównywalnych œrodków finansowych na rok 2007 i Wiele zadañ, zw³aszcza budowlanych, jest wprowadzonych do wieloletniego planu inwestycyjnego. Ich efekty bêd¹ widoczne dopiero w 2007 i 2008 r. W pierwszym okresie wieloprofilowe szpitale o charakterze regionalnym mia³y pierwszeñstwo przy podziale œrodków na inwestycje. Przeznaczyliœmy tak e fundusze na poszerzenie zakresu œwiadczeñ, np. na uruchomienie pracowni hemodynamicznych w Radomiu, Ostro³êce, Siedlcach, Ciechanowie, P³ocku, w Miedzyleskim Szpitalu Specjalistycznym oraz w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim. Dofinansowywaliœmy modernizacjê bloków operacyjnych, oddzia³ów intensywnej terapii, tworzenie SOR-ów. W br. zwiêkszyliœmy œrodki na szpitale o profilu psychiatrycznym. Przygotowujemy kompleksow¹ modernizacjê szpitali w Tworkach i Drewnicy. Oba obiekty maj¹ ponad 100 lat. Trwa remont szpitali w Gostyninie-Zalesiu, Radomiu-Krychnowicach, szpitala przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i M³odzie y w Zagórzu jedyny oœrodek psychiatrii dla dzieci i m³odzie y w regionie zmienia stopniowo swoje oblicze. Modernizowane s¹ równie : STOCER w Konstancinie, Mazowieckie Centrum Leczenia P³uc i GruŸlicy w Otwocku, szpital w Dziekanowie, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie i in. Analizujemy wszystkie potrzeby inwestycyjne. W¹tpliwoœci budzi w tej chwili modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dermatologicznego przy ul. Leszno w Warszawie (pisaliœmy o tym w Pulsie nr 9/2006). Od pewnego czasu samorz¹d wojewódzki finansuje nie tylko inwestycje swoich zak³adów, ale równie placówek ochrony zdrowia prowadzonych przez inne organy za³o ycielskie. Jak do tego dosz³o? Nasz samorz¹d prowadzi Kontrakt wojewódzki tzn. dokonuje podzia- ³u œrodków na inwestycje prowadzone przez inne samorz¹dy, na które fundusze pochodz¹ z bud etu pañstwa. Przy sk³adaniu wniosków przez poszczególne placówki ochrony zdrowia w 2005 r. okaza³o siê, e potrzeb jest wiêcej ni mo liwoœci ich realizacji. Rozpoczête s¹ procesy inwestycyjne, których samorz¹dy powiatowe nie mog¹ udÿwign¹æ. Jesieni¹ 2005 r. samorz¹d wojewódzki podj¹³ decyzjê o dofinansowaniu tych inwestycji. Rozdysponowanie powsta³ego funduszu realizowane jest w ramach programu nazwanego Kontraktem samorz¹dowym. Wysokoœæ dofinansowania z tej puli nie mog³a przekroczyæ 1 mln z³ 10

11 dla jednej placówki. Korzystaj¹ z niego przede wszystkim zak³ady podleg³e samorz¹dom powiatowym. ¹cznie dofinansowaliœmy 20 placówek na 16,823 mln z³. Œrodki te zosta³y przyznane jesieni¹ ub.r., placówki mog³y je wykorzystaæ równie w roku bie ¹cym. Czêœæ tych zadañ jest ju rozliczona. Kolejne wsparcie zadañ inwestycyjnych dla powiatowych jednostek ochrony zdrowia zosta³o zatwierdzone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w tym roku w ramach komponentu G Samorz¹dowego Programu Rozwoju Mazowsza. Jest to kwota ok. 13,7 mln z³. Ale i teraz potrzeby przekraczaj¹ mo liwoœci. Czy samorz¹d wojewódzki realizuje jeszcze inne zadania w stosunku do placówek ochrony zdrowia? Finansujemy zakupy aparatury, przede wszystkim dla placówek, które ju maj¹ przygotowane pomieszczenia do ich zainstalowania i u ytkowania. W latach na zakup aparatury przeznaczyliœmy 51 mln z³, z tego 20 mln z³ w 2005 r. W ub.r. dodatkowych 6 mln wyasygnowaliœmy na sprzêt dla placówek ratownictwa medycznego, m.in. na zakup 27 karetek dla wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego w Siedlcach, P³ocku oraz Sto³ecznej Kolumny Transportu Sanitarnego w Warszawie. W 2006 r. przyby³o kolejnych 31 ambulansów R, g³ównie ze œrodków samorz¹du województwa, w tym 14 karetek R dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Szpitale otrzyma³y œrodki finansowe na drogi sprzêt diagnostyczny (m.in. tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, angiografy, aparaty rtg, usg) oraz nowoczesny sprzêt niezbêdny do ratowania ycia i zdrowia, wyposa enie sal operacyjnych, oddzia³ów intensywnej terapii i in. Wsparliœmy tak e procesy informatyzacji zak³adów. Finansujemy 6 szkó³ promocji zdrowia. Wspieramy finansowo programy zdrowotne i spo³eczne organizacji pozarz¹dowych, konferencje i sympozja medyczne. W planach mamy zakup mammografów dla kilku szpitali powiatowych, które bêd¹ prowadzi³y badania profilaktyczne raka sutka. Jest to dzia³anie w ramach uchwalonego przez sejmik Programu przeciwdzia³ania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim. Planujemy stopniowe wdra anie technik telemedycznych, szczególnie w obszarze ratownictwa medycznego, w ostrych zespo³ach wieñcowych i wiele innych przedsiêwziêæ s³u ¹cych poprawie jakoœci udzielania œwiadczeñ i dostêpnoœci do nich. Czy placówki podleg³e samorz¹dowi wojewódzkiemu s¹ zad³u one? Dziêki wdro eniu ustawy o pomocy publicznej mamy pewne efekty w obni aniu zad³u enia. Pozwoli³a ona na zaci¹gniêcie kredytów w BGK oraz przejêcie przez organ za³o ycielski niektórych zobowi¹zañ zak³adów, których programy restrukturyzacyjne zatwierdzi³ wojewoda. Sp³acamy te zad³u enia. Kwota przejêtych zobowi¹zañ to blisko 68 mln. Zmieni³y one charakter z krótko- na d³ugoterminowe. Rok 2005 zakoñczy³ siê ujemnym wynikiem finansowym w wysokoœci 46,735 mln z³ brutto. W 2004 r. by³a to kwota 80 mln z³, zatem ujemny wynik znacznie siê zmniejszy³. Niektóre zobowi¹zania zosta³y sp³acone, zmniejszy³a siê obs³uga d³ugu. Prognozy wskazuj¹, e w bie ¹cym roku nast¹pi dalszy spadek zobowi¹zañ krótkoterminowych, aczkolwiek nie bêdzie to ³atwe przy obecnym poziomie finansowania. Pozytywnym zjawiskiem by³o zwiêkszenie siê liczby zak³adów, które maj¹ dodatni lub zbilansowany na zero wynik finansowy. Na koniec 2004 r. dodatni wynik mia³o 12 placówek, na koniec 2005 r. zbilansowa³o siê 17. Trzeba jednak mieæ na uwadze fakt, e wskutek pozyskiwania przez zak³ady nowej aparatury zwiêksza siê wartoœæ amortyzacji, ca³y czas rosn¹ koszty sta³e, a konieczne jest przede wszystkim dokonanie podwy ek p³ac pracowników, którzy wci¹ jeszcze s¹ bardzo nisko op³acani. Na sytuacjê szpitali du y wp³yw ma niedostateczne finansowanie ich dzia³alnoœci bie ¹cej. Placówki maj¹ k³opoty w negocjacjach z NFZ nad wysokoœci¹ kontraktów œwiadczeñ zdrowotnych. Bilans 2006 r. mo e wiêc byæ gorszy od poprzedniego i zniszczyæ efekty procesów restrukturyzacyjnych. Rosn¹ koszty, m.in. leków, transportu, a kontrakty nie. Sejmik województwa mazowieckiego, zwi¹zki pracodawców, konwent starostów, równie Oddzia³ Mazowiecki NFZ dostrzegaj¹ te problemy. Brakuje jednak zrozumienia ze strony centrali NFZ dla specyficznej sytuacji placówek ochrony zdrowia na Mazowszu, a zw³aszcza w Warszawie. Ü Kamery w karetkach W niektórych warszawskich karetkach pogotowia zosta³y zainstalowane kamery. Taœmy z nagraniami z kabiny, w której znajdowa³ siê pacjent, by³y nastêpnie przekazywane przez kierowcê prze³o onemu. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie zwróci³a uwagê na niestosownoœæ takiego postêpowania, sprzecznego z prawem, i konsekwencje, jakie mog¹ z tego wynikaæ dla Pogotowia Ratunkowego i lekarzy. ORL przedstawi³a swoje stanowisko w tej sprawie organowi za³o ycielskiemu Pogotowia Ratunkowego, zastêpcy dyrektora ds. lecznictwa Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, ministrowi zdrowia, p.o. prezydentowi Warszawy oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich. ORL stwierdzi³a, e dzia³ania takie naruszaj¹ prawo pacjenta do intymnoœci, zagwarantowane w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotne, a w rozumieniu art. 23 kodeksu cywilnego naruszaj¹ dobro osobiste pacjenta, jakim jest jego wizerunek. ORL stoi na stanowisku, e postêpowanie takie mo e doprowadziæ do naruszenia tajemnicy informacji zwi¹zanych z pacjentem, a lekarze pogotowia nie mog¹ w³aœciwie wykonywaæ swoich obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 36 i art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz ze zm.), gdy mog¹ byæ nara eni na roszczenia pacjentów ¹daj¹cych zadoœæuczynienia za naruszenie ich dóbr osobistych, jak i praw pacjenta. Ü md, eg Na podstawie stanowiska ORL w Warszawie z dn. 25 sierpnia 2006 r. 11

12 þ cd. ze str. 7 Zdrowie warszawiaków debata Autorem czêœci programu wyborczego Marka BOROWSKIEGO dotycz¹cej kwestii zdrowotnych jest Marek Balicki. Ochrona zdrowia jest finansowana przede wszystkim przez NFZ, który prowadzi swoj¹ politykê podkreœli³ Marek Borowski. Samorz¹dy zaœ maj¹ wê szy, ale bardzo istotny zakres dzia³ania, w ich gestii bowiem znajduj¹ siê np. inwestycje. W Warszawie kilka szpitali (m.in. Praski, Wolski) wymaga remontu i trzeba skoordynowaæ ich plany. Zdaniem Marka Borowskiego, warunki hospitalizacji w po³udniowej czêœci stolicy ostatnio siê pogorszy³y, ale decyzja o budowie Szpitala Po³udniowego by³a pospieszna i niedostatecznie uzasadniona. Jego program zawiera propozycjê tworzenia dzielnicowych oœrodków Centrum 65 plus, które zajmowa- ³yby siê profilaktyk¹, poradnictwem i pomoc¹ socjaln¹ osobom starszym. Marek Borowski dostrzega równie koniecznoœæ stworzenia elektronicznego systemu rejestracji pacjentów oraz wspomagania medycznych oœrodków badawczych usytuowanych w stolicy. Kandydat lewicy jest tak e zwolennikiem prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej. Uwa a jednak, e prywatne szpitale nie powinny powstawaæ w miejsce likwidowanych publicznych, ale oddzielnie, z prywatnego kapita³u. Mog¹ one stanowiæ dobr¹ konkurencjê dla placówek publicznych. W dyskusji poruszono kilka najistotniejszych problemów. Wicedyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Urzêdu Marsza³kowskiego El bieta Wierzchowska zauwa y³a, e obecnie mamy do czynienia raczej z rywalizacj¹ ni wspó³prac¹ organów za³o ycielskich. Przewodnicz¹ca Oddzia³u Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Teresa Jackowska zwróci³a uwagê na ci¹gle nierozwi¹zany problem braku ³ó ek pediatrycznych oraz specjalistycznych poradni dla dzieci. Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Tadeusz Bokwa stwierdzi³, e jego placówka mo e œwiadczyæ znacznie wiêcej us³ug, ni ma zakontraktowanych, jednak NFZ konsekwentnie odmawia zwiêk- szenia kontraktów. Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia Jadwiga Kamiñska mówi³a o ca³kowitym braku opieki geriatrycznej w stolicy. Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Pacjentów z Osteoporoz¹ Iwona Drozdowska-Rusinowicz zachêca³a kandydatów do wspó³pracy z organizacjami pacjentów. Ü mkr Debatê prowadzi³ przewodnicz¹cy ORL w Warszawie Andrzej W³odarczyk. Kandydatów wspomagali w dyskusji, zaproszeni do sto³u prezydialnego na ich yczenie: Hannê Gronkiewicz-Waltz Pawe³ Chêciñski, dyrektor Szpitala przy Niek³añskiej; Marka Borowskiego Marek Balicki, dyrektor Szpitala Wolskiego. Fot. E. Gwiazdowicz 12

13 Z S¹du Najwy szego Zastêpców mo na zwolniæ? Ochrona przed zwolnieniem z pracy b¹dÿ zmian¹ warunków zatrudnienia przys³uguje tylko Okrêgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialnoœci Zawodowej; przywilejów tych nie maj¹ jego zastêpcy stwierdzi³ S¹d Najwy szy na posiedzeniu niejawnym w lipcu br., rozpatruj¹c sprawê lekarza pediatry Zofii L. Zofia L. by³a kierownikiem przychodni w zak³adzie opieki zdrowotnej. Dyrektor zak³adu zaproponowa³ jej zmianê stanowiska na ni - sze i zmniejszenie pensji, a nastêpnie wypowiedzia³ umowê o pracê. W tym czasie Zofia L. by³a zastêpc¹ Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej. S¹dy ni szych instancji: Rejonowy i Okrêgowy uzna³y, e zastêpca odgrywa tak¹ sam¹ rolê jak OROZ, wiêc nie mo na go zwolniæ lub wypowiedzieæ warunków zatrudnienia bez zgody Okrêgowej Rady Lekarskiej. Zdecydowa³y wiêc o przywróceniu Zofii L. do pracy na tych samych warunkach. Zespó³ Opieki Zdrowotnej z³o y³ wówczas skargê kasacyjn¹ do S¹du Najwy szego. W skardze ZOZ zarzuci³ naruszenie: 1) art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o izbach lekarskich przez przyjêcie, e szczególn¹ ochron¹ objêci s¹ wszyscy lekarze wybrani do organu okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej, a nie tylko lekarze pe³ni¹cy funkcje w tym organie w rozumieniu 2 pkt 6 uchwa- ³y nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej; 2) regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, ustalonego uchwa³¹ Naczelnej Rady Lekarskiej nr 76/04/IV przez niezastosowanie jej 2 pkt 6 i 7, na skutek przyjêcia, e przepisy te ograniczaj¹ kr¹g podmiotów korzystaj¹cych z ochrony przewidzianej w art. 18 ustawy o izbach lekarskich. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej przedstawiciele placówki podali, e S¹d Okrêgowy b³êdnie rozpatrywa³ zarzut niezastosowania 2 pkt 6 i 7 uchwa³y Naczelnej Rady Lekarskiej w kategorii zawê enia krêgu podmiotów objêtych ochron¹. Uchwa³a definiuje pojêcia: stanowisko funkcyjne oraz inne sta- nowisko i nie ogranicza krêgu podmiotów objêtych ochron¹ wynikaj¹c¹ z art. 18 ustawy, gdy z treœci przepisu wynika, e kr¹g ten ogranicza siê do osób pe³ni¹cych funkcjê z wyboru w organach, a nie do ca³ych organów. Rys. K. Rosiecki Gdyby intencj¹ ustawodawcy by³o objêcie ochron¹ wszystkich lekarzy wybranych do organów izb lekarskich, o których mowa w art. 20 ust. 2-5 ustawy o izbach lekarskich, to jej art. 18 ust. 1 nie zawiera³by sformu³owania wskazuj¹cego na lekarza pe³ni¹cego funkcjê w organie, co oznacza, e samo bycie cz³onkiem danego organu nie jest jednoznaczne z pe³nieniem funkcji w tym organie napisali przedstawiciele ZOZ-u. S¹d Najwy szy stwierdzi³, e zarzut naruszenia art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o izbach lekarskich jest usprawiedliwion¹ podstaw¹ skargi kasacyjnej, jednak z innych powodów, ni wymienione przez ZOZ. W uzasadnieniu wyroku SN napisa³, e s¹dy ni szych instancji b³êdnie interpretowa³y przepisy, twierdz¹c, e zastêpcy OROZ maj¹ takie same zadania, jak OROZ. Zdaniem SN, przepisy wyraÿnie rozró niaj¹ funkcjê Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej od jego zastêpców. Analizuj¹c treœæ tych przepisów (art. 20 pkt 2-5 oraz w art. 31 ustawy o izbach lekarskich), nale y stwierdziæ, e art. 20 ustawy stanowi, jakie organy s¹ organami okrêgowej izby lekarskiej i w pkt 5 stwierdza, e organem tym jest Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Jest to organ jednoosobowy, a nie kolegialny, jak pozosta³e organy wymienione w tym przepisie. Organem wymienionym w art. 20 pkt 5 ustawy o izbach lekarskich jest wiêc Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej, a nie Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej i jego zastêpcy. Ustawa przewiduje, e Okrêgowy Zjazd Lekarzy ustala liczbê cz³onków organów izby i zastêpców OROZ (art. 23 pkt 5) oraz dokonuje wyboru Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej i jego zastêpców (art. 23 pkt 6). WyraŸnie rozró nia zatem Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej od jego zastêpców. Nie ma wiêc podstaw, aby uznaæ, e je eli w art. 20 pkt 5 ustawy wymieniony jest wy³¹cznie Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej, to oznacza to tak e jego zastêpców. Nie wnikaj¹c w ocenê, czy zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej w ogóle jest organem okrêgowej izby lekarskiej (art. 20 ustawy jest sformu³owany w sposób sprawiaj¹cy wra enie przepisu okreœlaj¹cego zamkniêty kr¹g organów), nale y stwierdziæ, e z pewnoœci¹ zastêpca OROZ nie jest wymieniony w art. 20 pkt 5 tej ustawy napisano w uzasadnieniu wyroku. S¹d zaznaczy³ równie, e przepisy ustanawiaj¹ce szczególn¹ ochronê przed rozwi¹zaniem stosunku pracy jako wyj¹tkowe powinny byæ interpretowane œciœle, a nie rozszerzaj¹co. Zdaniem SN, wyk³adnia jêzykowa art. 18 ust. 1 i 3 w zwi¹zku z art. 20 pkt 5 ustawy o izbach lekarskich, której nie podwa a wyk³adnia funkcjonalna, prowadzi do wniosku, e szczególn¹ ochron¹ trwa- ³oœci stosunku pracy objêty jest wy³¹cznie lekarz pe³ni¹cy z wyboru funkcjê okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej, a nie s¹ ni¹ objêci lekarze pe³ni¹cy funkcje jego zastêpców. S¹d Najwy szy uwzglêdni³ kasacjê szpitala i przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu (sygn. I PK 37/06). Ü AK 13

14 uchwa³y XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy UCHWA A NR 12/Z/V/06 XXIV OKRÊGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r. w sprawie Regulaminu Pracy Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Dzia³aj¹c na podstawie art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z póÿn. zm.) uchwala siê, co nastêpuje: 1 Uchwala siê Regulamin Pracy Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y. 2 Traci moc uchwa³a nr 8/ZIV/02 XIX Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacji i Trybu Dzia³ania Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz Delegatury Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z siedzib¹ w Radomiu. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Przewodnicz¹cy: Mieczys³aw Szatanek Zastêpcy Przewodnicz¹cego 1. Janusz Bugaj 2. Roman Kudraszew Sekretarze: 1. Renata Dmowska 2. Daniela Machnicka-Bacciarelli 3. Roman Olszewski 4. Bo ena Pietrzykowska 5. Ryszard Stañczak Za³¹cznik do uchwa³y nr 12/Z-V/06 XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACJI I TRYBU DZIA ANIA OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy okreœla organizacjê i tryb dzia³ania Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. 2. Regulamin niniejszy zosta³ ustalony na podstawie art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz.158 z póÿn. zm.) zwanej dalej ustaw¹ oraz wydanych na jej podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych i uchwa³ Naczelnej Rady Lekarskiej, a tak e w oparciu o inne obowi¹zuj¹ce akty prawne. 2 U yte w regulaminie okreœlenia oznaczaj¹: 1) lekarza równie lekarza dentystê, 2) ustawa o izbach ustawê z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, 3) ustawa o zawodzie ustawê z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 4) Zjazd Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 5) Izba Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ w Warszawie, 6) Rada Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ w Warszawie, 7) Prezydium Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, 8) przewodnicz¹cy Przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, 9) zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz, zastêpca sekretarza, skarbnik odpowiednio: Zastêpcê Przewodnicz¹cego, Sekretarza, Zastêpcê Sekretarza, Skarbnika Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, 10) stanowisko funkcyjne Zastêpca Przewodnicz¹cego, Sekretarz, Zastêpca Sekretarza, Skarbnik i Cz³onek Prezydium. ROZDZIA II OKRÊGOWA RADA LEKARSKA 3 1. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie wykonuje obowi¹zki wynikaj¹ce z ustaw, rozporz¹dzeñ, uchwa³ Naczelnej Rady Lekarskiej, o których mowa w 1, uchwa³ Krajowego Zjazdu Lekarzy i Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz innych aktów prawnych, obejmuj¹cych dzia³anie samorz¹du lekarskiego i wykonywanie zawodu lekarza w drodze dzia³añ w³asnych lub swojego organu wykonawczego, jakim jest Prezydium. 4 Rada kieruje dzia³alnoœci¹ Izby na obszarze jej dzia³ania, w okresie pomiêdzy zjazdami, a w szczególnoœci: 1) sprawuje pieczê i nadzór nad nale ytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, 2) reprezentuje i ochrania zawód lekarza, 3) integruje œrodowisko lekarskie, 4) zajmuje stanowisko w sprawach stanu zdrowotnoœci spo³eczeñstwa, polityki zdrowotnej pañstwa oraz organizacji ochrony zdrowia na obszarze dzia³ania Izby, 5) wspó³pracuje z towarzystwami naukowymi, szko³ami wy szymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi na obszarze swojego dzia³ania lub w kraju oraz za granic¹, 6) prowadzi instytucje samopomocowe i inne formy pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin cz³onków Izby, 7) zarz¹dza maj¹tkiem i dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ Izby, 8) przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 9) prowadzi okrêgowy rejestr lekarzy oraz wspó³dzia³a z Naczeln¹ Rad¹ Lekarsk¹ w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej, 10) dokonuje wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wy³¹cznie w miejscu wezwania, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wy³¹cznie w miejscu wezwania lub grupowej praktyki lekarskiej do rejestru praktyk lekarskich oraz prowadzi rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich prowadzonych na obszarze dzia³ania Izby, 11) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu w ramach praktyk lekarskich okreœlonych w pkt 10, 12) wspó³dzia³a z Marsza³kiem Województwa Mazowieckiego oraz Wojewod¹ Mazowieckim, Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Szko³¹ Ratownictwa Medycznego w Warszawie, zak³adami opieki zdrowotnej i indywidualnymi praktykami lekarskimi w sprawach organizacji, odbywania i zapewnienia odbycia sta u podyplomowego i nadzoru nad jego odbywaniem przez cz³onków Izby, a tak e kieruje do odbycia sta u na obszarze swojego dzia³ania, 13) prowadzi szkolenie dla lekarzy sta ystów w zakresie bioetyki i prawa medycznego, 14) wspó³dzia³a w sprawach doskonalenia zawodowego, w szczególnoœci w sprawach uzyskiwania specjalizacji przez swoich cz³onków, z Naczeln¹ Rad¹ Lekarsk¹, towarzystwami naukowymi i ich oddzia- ³ami terenowymi, Centrum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego Lekarzy, Centrum Egzaminów Medycznych, organami administracji rz¹dowej, wy szymi uczelniami medycznymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, administracj¹ samorz¹dow¹ oraz innymi podmiotami zgodnie z ich w³aœciwoœci¹, 15) opiniuje i wnioskuje w sprawach uregulowañ dotycz¹cych kszta³cenia, przedi podyplomowego lekarzy oraz w innych zawodach medycznych, 16) prowadzi Oœrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów, 17) potwierdza spe³nianie warunków do prowadzenia kszta³cenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów przez 14

15 podmioty nieuprawnione do tego na podstawie odrêbnych przepisów oraz prowadzi rejestr podmiotów prowadz¹cych kszta³cenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze Izby, 18) prowadzi kszta³cenie podyplomowe w ramach doskonalenia zawodowego dla cz³onków Izby, 19) potwierdza spe³nienie obowi¹zku doskonalenia zawodowego przez cz³onków Izby, 20) sprawuje orzecznictwo w przedmiocie orzekania o niezdolnoœci do wykonywania zawodu lekarza przez cz³onków Izby, 21) przewodniczy komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestniczy w konkursach na inne kierownicze stanowiska w s³u bie zdrowia na obszarze dzia³ania Izby, 22) opiniuje projekty ustaw i rozporz¹dzeñ oraz innych aktów prawnych dotycz¹cych ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza b¹dÿ wystêpuje o ich wydanie, 23) prowadzi badania dotycz¹ce ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza na obszarze dzia³ania Izby, 24) wystêpuje w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych cz³onków Izby oraz dotycz¹cych ca³ego œrodowiska lekarskiego, w szczególnoœci w sprawach dotycz¹cych warunków pracy i p³acy swoich cz³onków, 25) wspó³dzia³a z innymi samorz¹dami zawodów zaufania publicznego, organizacjami dzia³aj¹cymi w ochronie zdrowia oraz organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, organizacjami politycznymi oraz innymi organizacjami w sprawach dotycz¹cych ochrony zdrowia ludnoœci i warunków wykonywania zawodu lekarza, 26) prowadzi dzia³alnoœæ informacyjn¹ dla swoich cz³onków obejmuj¹c¹ wykonywanie zawodu lekarza w kraju i za granic¹, 27) prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej na stronach internetowych Izby, 28) wydaje biuletyn informacyjny Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls i prowadzi dystrybucjê dla swoich cz³onków Gazety Lekarskiej, 29) wykonuje uchwa³y Krajowego Zjazdu Lekarzy i Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 30) sporz¹dza sprawozdania z wykonania bud etu, 31) sk³ada przed Okrêgowym Zjazdem Lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z dzia³alnoœci, 32) prowadzi bie ¹ce sprawy Izby, 33) wykonuje zadania zlecone przez Naczeln¹ Radê Lekarsk¹, 34) powo³uje komisje sta³e i komisje lub zespo³y problemowe, Radê Funduszu Samopomocy oraz przewodnicz¹cego kó³ samorz¹du lekarskiego, 35) na okreœlonych obszarach tworzy delegatury Izby i ko³a samorz¹du lekarskiego oraz nadzoruje ich dzia³anie, 36) ustala górn¹ granicê dla zobowi¹zañ maj¹tkowych zaci¹ganych przez Prezydium i przewodnicz¹cego, 37) tworzy fundusze celowe, 38) umarza nale noœci, 39) prowadzi ewidencjê op³acania sk³adek cz³onkowskich, 40) wykonuje inne zadania, zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Izby, przewidziane przepisami prawa. 5 Rada opracowuje projekt bud etu Izby na dany rok, tak aby by³o mo liwe jego uchwalenie przez Zjazd w terminie do 31 marca ka dego roku Rada podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy ogólnej liczby jej cz³onków oraz przewodnicz¹cego lub jednego z zastêpców przewodnicz¹cego prowadz¹cego posiedzenie. W razie równoœci g³osów rozstrzyga g³os prowadz¹cego posiedzenie 2. Uchwa³y Rady, z wy³¹czeniem spraw indywidualnych, podlegaj¹ opublikowaniu w biuletynie Puls oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 7 W trybie przewidzianym dla uchwa³ Rada mo e podejmowaæ: 1) rezolucje zawieraj¹ce wezwanie skierowane do okreœlonego adresata o podjêcie wskazanego w rezolucji, jednorazowego dzia³ania, 2) oœwiadczenia, opinie zawieraj¹ce stanowisko w okreœlonej sprawie, 3) deklaracje zawieraj¹ce zobowi¹zania do okreœlonego postêpowania, 4) apele zawieraj¹ce wezwanie do okreœlonego zachowania siê, podjêcia inicjatywy lub zadania. 5) wnioski zawieraj¹ce wezwanie skierowane do rozpatrzenia okreœlonej sprawy Posiedzenia Rady s¹ jawne dla cz³onków samorz¹du lekarskiego. 2. Na wniosek cz³onka Rady, Rada mo e uchwaliæ tajnoœæ ca³oœci lub czêœci posiedzenia liczb¹ g³osów równ¹ co najmniej po³owie uczestników posiedzenia. 3. Czêœæ obrad Rady mo e odbywaæ siê na posiedzeniu powo³anego przez ni¹ zespo³u, sk³adaj¹cego siê z jej cz³onków, w celu opracowania i przedstawienia Radzie projektu odpowiedniej uchwa³y. 9 Ustêpuj¹ca Rada, reprezentowana przez przewodnicz¹cego, sekretarza i skarbnika, obowi¹zana jest przekazaæ protokolarnie stan spraw oraz maj¹tek ruchomy i nieruchomy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie nowo wybranej Radzie reprezentowanej tak e przez przewodnicz¹cego, skarbnika i sekretarza, w terminie nieprzekraczaj¹cym 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady. ROZDZIA III SK AD OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ Rada sk³ada siê z przewodnicz¹cego, wybranego przez Zjazd, i cz³onków, których liczbê ustala na okres kadencji uchwa³a Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 2. W posiedzeniach Rady uczestnicz¹, z g³osem doradczym: - przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Rewizyjnej, - przewodnicz¹cy Okrêgowego S¹du Lekarskiego, - Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej, - przewodnicz¹cy komisji sta³ych i problemowych, - przewodnicz¹cy kó³ samorz¹du lekarskiego oraz przewodnicz¹cy Rady Funduszu Samopomocy, - delegaci honorowi, - osoby zaproszone przez Prezydium lub przewodnicz¹cego. 3. Mandat przewodnicz¹cego i cz³onka Rady trwa 4 lata i wygasa zgodnie z postanowieniami uchwa³y NRL, wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o izbach lekarskich. ROZDZIA IV POSIEDZENIA OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 11 Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwo³uje nowo wybrany przewodnicz¹cy w terminie 14 dni od dnia jej wyboru. Posiedzenie to odbywa siê w obecnoœci co najmniej ponad po³owy ogólnej liczby cz³onków Rady Rada odbywa swoje posiedzenia w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz na dwa miesi¹ce. 2. Posiedzenia Rady odbywaj¹ siê w terminach ustalonych rocznym harmonogramem pracy Rady. 3. Posiedzenia zwo³ywane s¹ przez przewodnicz¹cego. 4. Nadzwyczajne posiedzenia Rady zwo- ³uje Prezydium: a) z w³asnej inicjatywy, b) na wniosek przewodnicz¹cego, c) na wniosek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej, d) na wniosek 1/3 cz³onków Rady. 5. Zwo³uj¹c posiedzenia Rady, przewodnicz¹cy przesy³a jego uczestnikom zawiadomienie, co najmniej na 7 dni przed jego terminem, podaj¹c termin, miejsce i proponowany porz¹dek obrad, z zastrze eniem ustêpu Zwo³uj¹c posiedzenie Rady, którego planowany porz¹dek obrad przewiduje wybory na stanowisko funkcyjne lub rozpatrzenie wniosku o odwo³anie ze sta- 15

16 nowiska funkcyjnego, przewodnicz¹cy przesy³a zawiadomienie, o którym mowa w pkt 5, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. 7. W przypadku okreœlonym w ust. 6 Prezydium: a) powiadamia Okrêgow¹ Komisjê Wyborcz¹ o przewidywanych wyborach, b) umieszcza w porz¹dku obrad wniosek o rozpatrzenie wniosku o odwo³anie ze stanowiska funkcyjnego, na wniosek Okrêgowej Komisji Wyborczej Wraz z zawiadomieniem o obradach sekretarz przesy³a zg³oszone wczeœniej materia³y informacyjne oraz projekty uchwa³ i stanowisk Rady w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. W szczególnych przypadkach mo na zg³osiæ na piœmie sekretarzowi lub jego zastêpcy projekty uchwa³ i stanowisk Rady w czasie trwania obrad. Projekty te musz¹ mieœciæ siê w przyjêtym porz¹dku obrad Propozycje zmian porz¹dku obrad przedstawionego w zawiadomieniu mo - na zg³aszaæ pisemnie co najmniej godzinê przed rozpoczêciem obrad. 2. Na 15 minut przed rozpoczêciem obrad zbiera siê Prezydium i ustala proponowany porz¹dek obrad. 15 Na pocz¹tku obrad Rada: 1) ustala porz¹dek obrad, 2) w razie gdy maj¹ byæ przeprowadzone wybory, wybiera siê tak e komisjê skrutacyjn¹ Komisja skrutacyjna, o której mowa w 15, wybiera ze swego sk³adu przewodnicz¹cego komisji, ewentualnie zastêpcê przewodnicz¹cego oraz sekretarza. 2. Komisja wykonuje zadania okreœlone w uchwale NRL, wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o izbach lekarskich. 3. Komisja sporz¹dza protokó³ swych czynnoœci, który podpisuj¹ wszyscy jej cz³onkowie Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodnicz¹cy lub wyznaczony przez niego jeden z zastêpców przewodnicz¹cego. Osoba ta przy pomocy pozosta³ych cz³onków Prezydium: a) czuwa nad przestrzeganiem toku obrad, regulaminu oraz porz¹dku na sali obrad, b) kieruje przebiegiem posiedzenia zgodnie z porz¹dkiem obrad, c) zarz¹dza g³osowanie w sprawach, które wymagaj¹ rozstrzygniêcia w tym trybie. 2. Przewodnicz¹cy posiedzenia udziela uczestnikom g³osu w sprawach objêtych porz¹dkiem obrad. 3. Uczestnicy posiedzenia zg³aszaj¹ udzia³ w dyskusji nad okreœlonym punktem porz¹dku obrad sekretarzowi lub jego zastêpcy, prowadz¹cemu listê dyskutantów. 4. Przewodnicz¹cy posiedzenia udziela g³osu uczestnikom w kolejnoœci zg³oszeñ. Zaproszonym goœciom mo na udzieliæ g³osu poza kolejnoœci¹. 5. Uczestnik posiedzenia nie powinien zabieraæ g³osu w dyskusji nad t¹ sam¹ spraw¹ wiêcej ni dwa razy. 6. Przewodnicz¹cy posiedzenia mo e zwróciæ uwagê dyskutantowi, który w wyst¹pieniu swoim odbiega od przedmiotu okreœlonego w porz¹dku obrad, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi odebraæ przemawiaj¹cemu g³os. 7. Ogranicza czas trwania wypowiedzi do 5 minut. Nie dotyczy to osób referuj¹cych Przewodnicz¹cy posiedzenia udziela g³osu poza porz¹dkiem obrad lub w zwi¹zku z dyskusj¹ jedynie dla zg³oszenia wniosku formalnego lub sprostowania. 2. Do wniosków formalnych zalicza siê wnioski o: 1) przerwanie, odroczenie lub zamkniêcie posiedzenia, 2) uchwalenie tajnoœci posiedzenia, 3) zamkniêcie listy mówców, 4) zamkniêcie dyskusji, 5) g³osowanie bez dyskusji, 6) przeprowadzenie g³osowania, 7) przeliczenie g³osów, 8) uchwalenie tajnoœci g³osowania, 9) stwierdzenie quorum. 3. Rada rozstrzyga o przyjêciu lub odrzuceniu wniosku formalnego, z wyj¹tkiem wniosku wymienionego w ust. 2 pkt 9, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów po wys³uchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku Po zamkniêciu dyskusji nad projektem uchwa³ lub innymi wnioskami i propozycjami zg³oszonymi w toku obrad przewodnicz¹cy posiedzenia oznajmia, e Rada przystêpuje do g³osowania. Od tej chwili mo na zabieraæ g³os tylko dla zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania, i to jedynie przed wezwaniem uczestników przez przewodnicz¹cego posiedzenia obrad do g³osowania. 2. Porz¹dek g³osowania nad projektami uchwa³ jest nastêpuj¹cy: 1) g³osowanie nad poprawkami do poszczególnych sformu³owañ, przede wszystkim tymi, których przyjêcie i oddalenie rozstrzyga o innych poprawkach, 2) g³osowanie nad projektem uchwa³y w ca³oœci wraz z przyjêtymi poprawkami. 3. Przewodnicz¹cy posiedzenia obrad ustala porz¹dek g³osowania nad projektami uchwa³ i poprawek do nich. 4. G³osowanie przeprowadza siê jawnie, przy czym sekretarz lub jego zastêpca obliczaj¹cy g³osy podaje przewodnicz¹cemu posiedzenia wyniki g³osowania. 5. W przypadku kiedy Rada uchwala tajnoœæ g³osowania w okreœlonej sprawie, wówczas przeprowadza je wybrana w tym celu komisja skrutacyjna. 6. Uchwa³y Rady podpisuje przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy oraz sekretarz Udzia³ cz³onków Rady w jej posiedzeniach jest obowi¹zkowy. 2. Nieobecnoœæ cz³onków Rady na posiedzeniu winna byæ usprawiedliwiona na piœmie, telefonicznie, faksem lub em. 3. Trzy kolejne lub piêæ ³¹cznie w roku nieusprawiedliwionych nieobecnoœci w posiedzeniach Rady zobowi¹zuj¹ przewodnicz¹cego do z³o enia wniosku na najbli - szym zjeÿdzie lekarzy o odwo³anie danego cz³onka ze sk³adu Rady Sporz¹dza siê protokó³ posiedzenia Rady, który podpisuje prowadz¹cy posiedzenie Rady, sekretarz lub zastêpca sekretarza albo inny upowa niony cz³onek Prezydium oraz protokolant. 2. Protokó³ posiedzenia powinien zawieraæ zapis przebiegu obrad, a tak e za³¹cznika teksty podjêtych uchwa³. 3. Protokó³ posiedzenia, w czêœci dotycz¹cej podejmowanych przez Radê uchwa³ zgodnie z przepisami Kpa, powinien zawieraæ numer uchwa³y, datê jej podjêcia, tytu³ uchwa³y, liczbê g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê. 4. Protokó³, o którym mowa w ust. 2, powinien byæ udostêpniony cz³onkom Rady przed jej nastêpnym posiedzeniem i uwa a siê go za przyjêty, je eli cz³onkowie Rady nie zg³osz¹ poprawek do czasu zakoñczenia tego posiedzenia. O przyjêciu lub odrzuceniu poprawek decyduje Rada na tym posiedzeniu. ROZDZIA V PREZYDIUM OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ Rada wybiera spoœród swoich cz³onków Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej. 2. Prezydium dzia³a w imieniu Rady w sprawach okreœlonych jej uchwa³¹ W sk³ad Prezydium wchodzi przewodnicz¹cy oraz zastêpcy przewodnicz¹cego, sekretarz, zastêpca sekretarza, skarbnik oraz cz³onkowie w liczbie okreœlonej uchwa³¹ Rady. W sk³ad Prezydium wchodzi równie przewodnicz¹cy wybrany przez Zjazd. 2. Zastêpcy przewodnicz¹cego powinni reprezentowaæ delegatury lub delegatów z obszarów Izby okreœlonych uchwa³¹ 16

17 Rady, o której mowa w ust. 1, z zastrze- eniem ust Jednym z zastêpców przewodnicz¹cego Rady powinien zostaæ lekarz dentysta. 4. W posiedzeniach Prezydium maj¹ prawo uczestniczyæ osoby wymienione w 10 ust Rada dokonuje wyboru: zastêpców przewodnicz¹cego, sekretarza, zastêpcy sekretarza, skarbnika oraz cz³onków Prezydium, na pierwszym posiedzeniu Rady, w obecnoœci ponad po³owy ogólnej liczby jej cz³onków. 2. Wybory cz³onków Prezydium przeprowadza siê zgodnie z postanowieniami uchwa³y NRL, wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o izbach lekarskich 25 O wyborze Prezydium i jego ukonstytuowaniu siê Rada bezzw³ocznie zawiadamia Naczeln¹ Radê Lekarsk¹ Posiedzenia Prezydium odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni co dwa tygodnie. 2. Zwo³uj¹c posiedzenie Prezydium, przewodnicz¹cy lub jeden z zastêpców przewodnicz¹cego powiadamia cz³onków Prezydium, co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia, podaj¹c: termin, miejsce i proponowany porz¹dek obrad. 3. Postanowienia okreœlone w 6 ust. 1-3, 7, 13, 17 do 21 stosuje siê odpowiednio do dzia³alnoœci Prezydium Prezydium podejmuje decyzje w formie uchwa³ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy ogólnej liczby jego cz³onków oraz przewodnicz¹cego lub jednego z zastêpców przewodnicz¹cego. 2. Za wykonanie uchwa³y odpowiada osoba lub osoby wskazane przez Prezydium w treœci uchwa³y albo sekretarz lub zastêpca sekretarza, je eli Prezydium nie wska e innej osoby. 3. Okreœlone uchwa³y Prezydium, na podstawie jego decyzji, podlegaj¹ opublikowaniu w biuletynie Puls oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. ROZDZIA VI KOMISJE OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ Dla realizacji swoich zadañ Rada powo³uje komisje sta³e i problemowe spoœród cz³onków Izby. 2. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e: - ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu, - ds. rejestracji praktyk lekarskich, - ds. sta u podyplomowego, - ds. konkursów na stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia, - etyki lekarskiej, - bioetyczn¹ przy Okrêgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, które wykonuj¹ zadania samorz¹du lekarskiego okreœlone odrêbnymi przepisami. 3. Rada powo³uje Komisjê ds. Lekarzy Dentystów, która jest wieloproblemow¹ komisj¹ dzia³aj¹c¹ w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty przez cz³onków Izby. 4. Rada powo³uje nastêpuj¹ce inne komisje problemowe: - legislacyjn¹, - wspó³pracy z zagranic¹, - m³odego lekarza, - ds. emerytów i rencistów, - ds. kultury, sportu i turystyki, - ds. poœrednictwa pracy dla lekarzy i innych zawodów medycznych, - ds. kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i samorz¹dami terytorialnymi, - ds. lekarzy praktykuj¹cych za granic¹. 5. Rada powo³uje równie : - Radê Funduszu Samopomocy, - koordynatora kó³ samorz¹du lekarskiego. 6. Rada mo e powo³aæ równie inne komisje problemowe lub zespo³y. 7. Rada powo³uje w drodze uchwa³y: przewodnicz¹cych, zastêpców przewodnicz¹cego, sekretarzy i cz³onków komisji sta³ych oraz Komisji ds. Lekarzy Dentystów, przewodnicz¹cego i Radê Funduszu Samopomocy, koordynatora kó³ samorz¹du. 8. Rada powo³uje w drodze uchwa³y: przewodnicz¹cych, zastêpców przewodnicz¹cego i sekretarzy oraz, w uzasadnionych przypadkach, cz³onków komisji problemowych i zespo³ów. 9. Rada okreœla, w drodze uchwa³y, zadania komisji lub zespo³ów oraz ustala regulamin ich pracy. 10. Przewodnicz¹cy komisji ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu powinien byæ cz³onkiem Prezydium. 11. Komisje mog¹ powo³ywaæ sta³e lub doraÿne zespo³y problemowe. ROZDZIA VII DELEGATURY OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ Rada mo e utworzyæ Delegaturê Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zwan¹ dalej delegatur¹, obejmuj¹c¹ lekarzy, lekarzy dentystów, cz³onków Izby z terenu kilku powiatów objêtych obszarem jej dzia³ania. 2. Zadania, organizacjê i tryb dzia³ania delegatury okreœla regulamin delegatury, który ustala Rada, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci zadania wykonywane na zlecenie Rady oraz wspó³pracê delegatury z terenowymi organami samorz¹du terytorialnego i administracji rz¹dowej. ROZDZIA VIII KO A SAMORZ DU LEKARSKIEGO Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek wiêkszoœci lekarzy wykonuj¹cych zawód na okreœlonym obszarze powiatu lub w zak³adzie opieki zdrowotnej, mo e utworzyæ na tym terenie ko³o samorz¹du lekarzy, zwane dalej ko³em. 2. Na obszarze dzia³ania ko³a powinno wykonywaæ zawód co najmniej 25 lekarzy. 3. Ko³o stanowi¹ cz³onkowie Izby z obszaru dzia³ania ko³a. 4. Lekarze z obszaru dzia³ania ko³a wybieraj¹ zarz¹d ko³a, w tym przewodnicz¹cego i sekretarza, których kadencja trwa 4 lata. 5. Zarz¹d jest odpowiedzialny przed zebraniem cz³onków ko³a. 6. Zarz¹d ko³a: 1) reprezentuje i broni indywidualnych i zbiorowych interesów cz³onków ko³a, 2) negocjuje warunki pracy i p³acy cz³onków ko³a, 3) organizuje samopomoc lekarsk¹, 4) wykonuje uchwa³y Zjazdu i Rady, 5) wykonuje zadania zlecone przez Radê, 6) utrzymuje ³¹cznoœæ pomiêdzy cz³onkami ko³a a organami Izby. 7. Rada, lub na jej zlecenie delegatura, nadzoruje i koordynuje dzia³alnoœæ kó³ samorz¹du lekarzy. ROZDZIA IX PRZEWODNICZ CY OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ Na czele Rady stoi jej przewodnicz¹cy, który: - kieruje pracami Rady i jej Prezydium, reprezentuje Izbê na zewn¹trz, podpisuje dokumenty oraz nadzoruje korespondencjê wychodz¹c¹ z Izby, - przewodniczy posiedzeniom Rady i Prezydium, - przydziela do za³atwienia cz³onkom Prezydium lub Rady oraz przewodnicz¹cym komisji problemowych sprawy, które ³¹cz¹ siê z ich kompetencjami, - nadzoruje bie ¹c¹ dzia³alnoœæ Izby, zatwierdza programy posiedzeñ Prezydium i Rady, - jest prze³o onym pracowników, w tym bezpoœrednio dyrektora biura, g³ównego ksiêgowego i radców prawnych, - w imieniu pracodawcy, zawi¹zuje i rozwi¹zuje umowy o pracê, - nadzoruje czynnoœci biura Izby bezpoœrednio b¹dÿ za poœrednictwem sekretarza i dyrektora biura; 17

18 - nadzoruje czynnoœci wyodrêbnionych zak³adów oraz dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Izby, - podpisuje wspólnie z sekretarzem lub zastêpc¹ sekretarza uchwa³y Rady lub Prezydium. 2. Przewodnicz¹cy mo e upowa niæ w ramach posiadanych uprawnieñ innych cz³onków Prezydium lub Rady do reprezentowania oraz do podejmowania czynnoœci na rzecz Izby, z zastrze eniem spraw wymienionych w ust Przewodnicz¹cy ma do dyspozycji fundusz reprezentacyjny, którego wysokoœæ okreœla uchwa³a Rady Przewodnicz¹cy mo e samodzielnie dysponowaæ œrodkami finansowymi w sprawach bie ¹cych do wysokoœci sumy okreœlonej uchwa³¹ Rady. 2. Uchwa³y Prezydium dotycz¹ce zobowi¹zañ maj¹tkowych mog¹ byæ podejmowane do wysokoœci sumy okreœlonej uchwa³¹ Rady. 3. Zobowi¹zania maj¹tkowe przekraczaj¹ce sumy okreœlone w uchwale, o której mowa w ust. 2, wymagaj¹ zgody Rady W przypadkach losowych lub w razie nieobecnoœci przewodnicz¹cego d³u szej ni szeœæ miesiêcy Rada wybiera spoœród swoich cz³onków pe³ni¹cego obowi¹zki przewodnicz¹cego na okres nie d³u szy ni do dnia najbli szego Zjazdu. 2. Wybory na pe³ni¹cego obowi¹zki przewodnicz¹cego odbywaj¹ siê zgodnie z przepisami okreœlonymi w 24. ROZDZIA X REPREZENTACJA IZBY ORAZ SK ADANIE OŒWIADCZEÑ WOLI Izbê reprezentuje na zewn¹trz przewodnicz¹cy i sk³ada w jej imieniu oœwiadczenia woli. 2. Sk³adanie oœwiadczenia woli i podpisywanie dokumentów dotycz¹cych zobowi¹zañ maj¹tkowych Izby wymaga wspó³dzia³ania przewodnicz¹cego Rady lub wiceprzewodnicz¹cego oraz skarbnika lub sekretarza Rady. 3. Przewodnicz¹cy mo e upowa niæ w ramach posiadanych uprawnieñ innych cz³onków Prezydium lub Rady do jej reprezentowania i sk³adania oœwiadczeñ woli w imieniu Izby. ROZDZIA XI CZ ONKOWIE PREZYDIUM OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ Zastêpcy przewodnicz¹cego zastêpuj¹ przewodnicz¹cego w zakresie ustalonym przez Prezydium. 2. W razie przejœciowej nieobecnoœci przewodnicz¹cego funkcje jego pe³ni jeden z zastêpców przewodnicz¹cego wyznaczony przez Prezydium na wniosek przewodnicz¹cego, przez okres nie d³u szy ni 6 miesiêcy Sekretarz Rady nadzoruje wykonywanie uchwa³ Rady i Prezydium, chyba e Rada lub Prezydium powierzy³o ten nadzór innemu cz³onkowi Prezydium. 2. Sekretarz sprawuje nadzór merytoryczny nad czynnoœciami komisji sta³ych Rady. 3. Do obowi¹zków sekretarza nale y nadto: a) redagowanie protoko³ów posiedzeñ Rady i Prezydium, b) nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczoœci¹ Rady i Prezydium, c) za³atwianie bie ¹cej korespondencji, d) udzielanie informacji o pracach Prezydium cz³onkom Rady i organom Izby, e) opracowywanie projektów uchwa³ i projektów porz¹dku obrad Rady i Prezydium, f) analizowanie odwo³añ od uchwa³ Rady, g) przyjmowanie skarg i wniosków, h) nadzorowanie publikacji uchwa³ Zjazdu, Rady i jej Prezydium w biuletynie Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls. 4. Zastêpca sekretarza zastêpuje sekretarza w razie jego nieobecnoœci, chyba e Rada lub Prezydium postanowi inaczej, oraz prowadzi sprawy zlecone przez sekretarza Skarbnik odpowiada za gospodarkê finansow¹, a w szczególnoœci: a) przygotowuje projekt preliminarza bud etowego, b) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania bud etu oraz referuje je na posiedzeniu Rady i Prezydium, c) nadzoruje ksiêgowoœæ, rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ finansow¹ Rady, d) wykonuje czynnoœci zwi¹zane z bie- ¹cym zarz¹dzaniem maj¹tkiem Rady, e) kieruje egzekwowaniem wierzytelnoœci sk³adek cz³onkowskich, zgodnie z odrêbnymi przepisami, i zg³asza wnioski o zwolnienie z obowi¹zku op³acania sk³adek cz³onkowskich na czas okreœlony, f) kontroluje dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przede wszystkim inwestycyjn¹ i remontow¹ Izby, g) w razie potrzeby zasiêga opinii bieg³ych i rzeczoznawców w zakresie gospodarki finansowej, h) sk³ada Radzie, co najmniej 2 razy w roku, okresowe sprawozdania o stanie realizacji bud etu. 2. W razie przejœciowej nieobecnoœci skarbnika Prezydium powierza jego obowi¹zki jednemu z cz³onków Rady przez okres nie d³u szy ni 6 miesiêcy. 38 Odwo³ywanie ze stanowisk funkcyjnych oraz wybory uzupe³niaj¹ce na stanowiska funkcyjne w Okrêgowej Radzie Lekarskiej odbywaj¹ siê zgodnie z postanowieniami uchwa³y NRL, w tym zakresie wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o izbach lekarskich. 39 Traci moc Regulamin Organizacji i Trybu Dzia³ania Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, wprowadzony w ycie uchwa³¹ nr 8/Z/IV/02 XIX Okrêgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 7 kwietnia 2002 r. w sprawie regulaminu organizacji i trybu dzia³ania Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Dy ury cz³onków Prezydium ORL Andrzej W³odarczyk przewodnicz¹cy ORL (codziennie w godzinach pracy); Jacek Kubiak wiceprzewodnicz¹cy ORL (codziennie z wyj¹tkiem czwartków, godz ); Ryszard Majkowski wiceprzewodnicz¹cy ORL (poniedzia³ek, wtorek, czwartek, godz , œroda, godz ); Mieczys³aw Szatanek wiceprzewodnicz¹cy ORL; przewodnicz¹cy Delegatury Radomskiej (poniedzia³ek, wtorek, czwartek, godz w siedzibie Delegatury); adys³aw Nekanda-Trepka sekretarz ORL (codziennie w godzinach pracy); Janusz Bugaj z-ca sekretarza ORL (wtorek, czwartek, godz , œroda-pi¹tek, godz ); Wojciech Borkowski skarbnik ORL (poniedzia³ek, czwartek, godz , wtorek, godz ). 18

19 u nas w samorz¹dzie Uwaga: sk³adki! Kole anki i Koledzy! Powinniœmy wywi¹zywaæ siê z ustawowego obowi¹zku p³acenia sk³adek. Zgodnie z uchwa³¹ Naczelnej Rady Lekarskiej nr 21/06/V z 22 czerwca 2006 r., zmieniaj¹c¹ uchwa³ê NRL nr 69/03/IV z 12 grudnia 2003 r., pocz¹wszy od dnia 1 lipca 2006 r. zasady podlegania obowi¹zkowi op³acania sk³adek cz³onkowskich z tytu³u przynale noœci do samorz¹du lekarzy ulegaj¹ zmianie: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Miesiêczna sk³adka obowi¹zuj¹ca cz³onka okrêgowej izby lekarskiej, z zastrze eniem 2, wynosi: 1) 30 z³ dla: a) lekarza, lekarza dentysty, b) lekarza emeryta, lekarza dentysty emeryta, który: - wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty i - nie ukoñczy³ 65 lat w przypadku mê czyzny; albo 60 lat w przypadku kobiety, 2) 10 z³ dla: a) lekarza sta ysty, lekarza dentysty sta ysty, b) lekarza rencisty, lekarza dentysty rencisty, c) lekarza emeryta, lekarza dentysty emeryta, który: - wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty i - ukoñczy³ 65 lat w przypadku mê czyzny; albo 60 lat w przypadku kobiety. 2. Zwolnieni z obowi¹zku op³acania sk³adki cz³onkowskiej s¹ lekarze i lekarze dentyœci: Ÿ bezrobotni w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu, Ÿ nieosi¹gaj¹cy przychodu z tytu³u wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub z innego Ÿród³a zarobkowania, Ÿ emeryci (renciœci) niewykonuj¹cy zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Uwaga: bardzo wa ne! 1. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mo e zostaæ zwolniony z obowi¹zku op³acania sk³adki cz³onkowskiej, na czas okreœlony, na podstawie uchwa³y okrêgowej rady lekarskiej, je eli udokumentuje lub w inny sposób uprawdopodobni fakt niezarobkowania. Obowi¹zek p³acenia sk³adek cz³onkowskich przez lekarzy powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym dokonany zosta³ wpis na listê cz³onków okrêgowej izby lekarskiej. Sk³adka za dany miesi¹c winna byæ op³acona do koñca tego miesi¹ca kalendarzowego. W przypadku skreœlenia z listy cz³onków okrêgowej izby lekarskiej obowi¹zek p³acenia sk³adki cz³onkowskiej ustaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po skreœleniu. Od zaleg³ych sk³adek naliczane s¹ odsetki ustawowe. Wp³at mo na dokonywaæ w kasie OIL od wtorku do pi¹tku: wtorek ; œroda ; czwartek ; pi¹tek Wp³at mo na równie dokonywaæ na numer konta bankowego: Bank Œl¹ski w Katowicach Oddzia³ Warszawa Nieop³acone w terminie sk³adki cz³onkowskie i koszty postêpowania w przedmiocie odpowiedzialnoœci zawodowej podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. Wszelkie pytania zwi¹zane z tematem sk³adek cz³onkowskich proszê wys³aæ pod adresem: Aby u³atwiæ Kole ankom i Kolegom wp³aty nale nej sk³adki, a jednoczeœnie umo liwiæ precyzyjn¹ weryfikacjê tych wp³at, w najbli szym czasie wprowadzimy system indywidualnego konta w banku BPH dla ka dego lekarza. Numer konta sk³ada siê z 26 cyfr. Pierwsze 19 cyfr ka dy otrzyma indywidualnie i bêd¹ one wydrukowane na NALEPCE ADRESOWEJ w kolejnych wydaniach Pulsu. Do cyfr tych ka dy lekarz dopisze ostatnie 7 cyfr, które s¹ jego NUMEREM PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU. Uzyskamy wtedy pe³ny numer rachunku bankowego i pod ten numer trzeba bêdzie przekazywaæ nale n¹ sk³adkê bez dodatkowej op³aty. Informacjê tê przekazujemy ju teraz, aby mogli Pañstwo ZWRACAÆ UWAGÊ NA NALEPKÊ ADRESOW DO CZON DO NASTÊPNYCH NUMERÓW PULSU. Dzia³ windykacji sk³adek Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przypomina, e na lekarzu ci¹ y obowi¹zek pisemnego zg³aszania nst. informacji: - do Rejestru OIL o zmianach dotycz¹cych: miejsca zatrudnienia wraz z informacj¹ dotycz¹c¹ potr¹cania sk³adek cz³onkowskich na OIL w Warszawie, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, daty przejœcia na emeryturê b¹dÿ rentê (kserokopia decyzji wydanej przez ZUS), terminu rozpoczêcia i zakoñczenia urlopu Wojciech BORKOWSKI skarbnik ORL wychowawczego b¹dÿ bezp³atnego, daty i miejsca rozpoczêcia pracy przez lekarza/lekarza dentystê po zakoñczeniu sta u podyplomowego, rejestracji w Urzêdzie Pracy jako osoby bezrobotnej, zaprzestania pracy zarobkowej przez lekarza/lekarza dentystê emeryta b¹dÿ rencistê (oœwiadczenie); - do Komisji Praktyk Lekarskich: a) o wyrejestrowaniu praktyki indywidualnej, b) o zawieszeniu praktyki np. w zwi¹zku z chorob¹, urlopem wychowawczym, wyjazdem za granicê. Aktualne numery kont bankowych OIL w Warszawie sk³adka cz³onkowska oraz op³ata za rejestracjê prywatnych praktyk lekarskich; sp³ata po yczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej 19

20 uchwa³y i obwieszczenia UCHWA A NR 962/R-V/06 OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 29 WRZEŒNIA 2006 r. w sprawie zmiany uchwa³y nr 85/R-V/06 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powo³ania Komisji Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu na okres kadencji Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Dzia³ania Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i uchwa³y nr 85/R-V/06 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powo³ania Komisji Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu na okres kadencji , w zwi¹zku z rezygnacj¹ kol. Konrada Pszczo³owskiego z funkcji przewodnicz¹cego Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, po przeprowadzonym tajnym g³osowaniu na ww. stanowisko uchwala siê, co nastêpuje: 1 W 1 uchwa³y nr 85/R-V/06 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powo³ania Komisji Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu na okres kadencji skreœla siê wyra enie: lek. Konrad Pszczo³owski Przewodnicz¹cy Komisji, powo³any uchwa³¹ Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 1848/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. i zastêpuje siê je wyra- eniem: adys³aw Nekanda-Trepka Przewodnicz¹cy Komisji, powo³any niniejsz¹ uchwa³¹. 2 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Przewodnicz¹cy ORL Andrzej W³odarczyk OBWIESZCZENIE OKRÊGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE Z DNIA 29 WRZEŒNIA 2006 r. Na podstawie uchwa³y nr 3 / 2006 Okrêgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 29 wrzeœnia 2006 r. w sprawie wygaœniêcia w rejonie wyborczym nr 143 Wêgrów mandatu delegata na XXIII Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie og³asza siê, co nastêpuje: 1 Delegatem na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji zosta³a Gra yna Bembenek, cz³onek rejonu wyborczego nr 143 Wêgrów. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Wyborczej Janusz Kostrzewa Krajowe oferty pracy na dzieñ 6 paÿdziernika 2006 r. Liczba ofert pracy dla specjalnoœci lekarskich: lekarz bez spec. 24 alergologia 5 anestezjologia 14 chirurgia og. 10 chir. szczêk.-twarz. 1 chir. plastyczna 1 chir. naczyniowa 1 choroby p³uc 2 choroby wewn. 35 choroby zakaÿne 1 dermatologia 3 diabetologia 4 Biuro Poœrednictwa Pracy: tel , wew. 4; tel./fax: ; endokrynologia 4 foniatria 1 gastroenterologia 2 ginekologia i po³. 6 hematologia 1 kardiochirurgia 1 kardiologia 3 kardiologia dziec. 3 laryngologia 5 med. pracy 3 med. ratunkowa 5 med. rodzinna 20 mikrobiologia 1 neonatologia 8 nefrologia 1 neurochirurgia 2 neurologia 5 Adresy do kolporta u neurologia dziec. 2 okulistyka 9 onkologia kl. 2 ortopedia 9 pediatria 18 psychiatria 3 psychiatria dziec. 2 radiologia 6 rehabilitacja med. 2 reumatologia 4 seksuologia 1 stomatologia 23 chirurgia stom. 2 stom. ortodoncja 4 stom. pedodoncja 3 stom. protetyka 2 urologia 5 Andrzej MORLIÑSKI, przewodnicz¹cy Komisji ds. Poœrednictwa Pracy Redakcja miesiêcznika Puls bardzo prosi wszystkich lekarzy o weryfikowanie adresów do kolporta u Pulsu i Gazety Lekarskiej (zmiany adresu, rodziny lekarskie, które nie chc¹ otrzymywaæ kilku egzemplarzy pism i tym podobne). lub tel.: , Renata Goska Wyst¹pienia Rzecznika Praw Obywatelskich Opieka nad chorymi na mukowiscydozê Rzecznik Praw Obywatelskich w czerwcu br. wyst¹pi³ do ministra zdrowia o przekazanie informacji na temat dzia³añ resortu, podjêtych w ci¹gu ostatniego roku, maj¹cych na celu zapewnienie chorym na mukowiscydozê w³aœciwego dostêpu do leków i leczenia oraz bezpieczeñstwa zdrowotnego. Rzecznik poinformowa³, e obecnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego refundacj¹ objête s¹ tylko podstawowe leki stosowane w leczeniu mukowiscydozy, dlatego g³ówny ciê ar finansowania opieki nad chorym dzieckiem spoczywa na rodzicach. Czêsto jednak rodzice nie s¹ w stanie finansowaæ bardzo drogiego leczenia. RPO wyst¹pi³ równie o zajêcie stanowiska w sprawie mo liwoœci re- fundacji w ramach ubezpieczenia zdrowotnego szczepionki Aerugen ; poinformowa³ ministra zdrowia, e jest zaniepokojony postêpowaniem NFZ w sprawie odmowy refundacji tego preparatu dla dziecka chorego na mukowiscydozê. Zastosowanie tej szczepionki jest, zdaniem RPO, niezbêdne do ratowania zdrowia i ycia dziecka. Rzecznik zwróci³ siê z proœb¹ o zbadanie sprawy, a tak- e rozwa enie mo liwoœci sfinansowania ze œrodków publicznych szczepionki zaleconej temu dziecku. W odpowiedzi z dn r. minister zdrowia poinformowa³ o zasadach dostêpu do leków i leczenia osób chorych na mukowiscydozê oraz o dzia³aniach resortu zmierzaj¹cych do zapewnienia tym pacjentom bezpieczeñstwa zdrowotnego. Rzecznik poinformowa³ równie, e oczekuje jeszcze na stanowisko w sprawie mo liwoœci refundacji w ramach ubezpieczenia zdrowotnego szczepionki Aerugen osobom spe³niaj¹cym kryteria do jej stosowania. Ü AK 20

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU

UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU W SPRAWIE: zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. NA PODSTAWIE: Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK WSTĘP 1) Struktura systemu opieki zdrowotnej jak i koncepcja jego zarządzania wynika z rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU Statut Ośrodka Pomocy Społecznej określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej i w dalszej treści zwany jest Statutem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Załącznik do uchwały Nr 87 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo