Eklezjasta. Stare Pow¹zki. Tak wiele potrzeba by yæ I tak niewiele by umrzeæ Tak d³uga nauka By tak niewiele rozumieæ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eklezjasta. Stare Pow¹zki. Tak wiele potrzeba by yæ I tak niewiele by umrzeæ Tak d³uga nauka By tak niewiele rozumieæ"

Transkrypt

1 Tadeusz WOLSKI Requiem Eklezjasta Tak wiele potrzeba by yæ I tak niewiele by umrzeæ Tak d³uga nauka By tak niewiele rozumieæ Tak wielkie nasze plany Tak nik³e ich spe³nienie Tak wiele miejsca w sercach Tak wiele wokó³ wiêzienia Tak niewiele dajemy Tak wiele byœmy chcieli Tak prosta nasza prawda Jak wiele nas od niej dzieli. Marek P OSZCZYÑSKI Odchodz¹c Stare Pow¹zki Ca³y dzieñ i ca³¹ noc pada³ deszcz. Wiatr niós³ jego krople po piêciolinii smutku A drzewa Tego dnia niezwykle nieruchome Spisa³y tê rosn¹c¹ barierê milczeniem. To nie jest tak, jak myœlisz e kwiatom zabrak³o si³ I e za chwilê zaczn¹ one ponownie œniæ. Nie. Tego dnia naprawdê ca³y dzieñ i ca³¹ noc pada³ deszcz. W ponurych ciemnoœciach ukryty pod liœciem gniewu Bia³y g³os przesta³ biæ. W zapad³ej ciszy Gdzieœ w po³owie drogi Powietrzem Szed³ znajomy od lat ból. To nie jest tak, jak myœlisz e ktoœ w ka³u ach przeczyta³ Twój los. Nie. To On zabieraj¹c rêkê, czyni³ zmrok. I tego dnia ca³y dzieñ i ca³¹ noc pada³ deszcz. Tego dnia odchodzi³eœ w proch. Krzysztof BRZESZKIEWICZ Ten cmentarz to historia polskiego narodu zaklêta w kamieñ d³utem przednich mistrzów, rzeÿbiarzy, architektów kochaj¹cych Sztukê Na grobach kwitn¹ ró e, lilie i paprocie, pomniki bluszcz oplata, wawrzyn patrzy w s³oñce, s¹ z³amane kolumny, popêkane urny i oliwne ga³¹zki pokój zwiastuj¹ce Anio³ œmierci z pomnika Wiktorii Kaweckiej zas³ania cieniem smutku oczy przechodz¹cych, na grobie Wieniawskiego w skrzypcach struny pêk³y, wierny Dygasiñskiemu, co kocha³ zwierzêta, As spoczywa na p³ycie grobu swego pana Te groby s¹ dramatem o wolnoœæ walcz¹cych, Godebskiego sarkofag - zgin¹³ pod Raszynem - polegli w Insurekcji - warszawscy powstañcy Tu, jak ka e tradycja, w ka de Œwiêto Zmar³ych bez wzglêdu na pogodê kwestuj¹ artyœci na odnowê pomników, które czas bezwzglêdny poczerni³ i pokruszy³, po³ama³ i zniszczy³. Ewa MISZCZAK-MATUSZEWSKA 1

2 Z g³êbokim smutkiem egnamy Dr. n. med. Jerzego Moskwê Wspó³twórcê odrodzonego samorz¹du lekarskiego, Wiceprzewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich, Przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie I kadencji, Honorowego Przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Lekarskiej, Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej II kadencji, Cz³onka Naczelnej Rady Lekarskiej III kadencji, Delegata na Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie, Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy, odznaczonego Krzy em Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowanego Odznaczeniem OIL w Warszawie Laudabilis oraz Odznaczeniem Naczelnej Izby Lekarskiej Meritus Pro Medicis. Rodzinie i Bliskim sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie, Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie, Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej z Zespo³em, Okrêgowy S¹d Lekarski, Okrêgowa Komisja Rewizyjna, pracownicy biura Izby oraz redakcja Pulsu egnamy doktora nauk medycznych Jerzego MOSKWÊ jednego z najwybitniejszych lekarzy, cz³onka warszawskiej Izby Lekarskiej, naszego honorowego prezesa. Jego yciorys to przyk³ad wspania³ej postawy cz³owieka, lekarza i Polaka patrioty. W okresie okupacji niemieckiej by³ o³nierzem Polski Podziemnej, m.in. bra³ udzia³ w stopniu kaprala podchor¹ ego w akcji Burza, w zgrupowaniu partyzanckim 72. Pu³ku Piechoty AK, wchodz¹cym w sk³ad Korpusu Jod³a. Dr Moskwa, odznaczony za zas³ugi w czasie wojny Krzy- em Walecznych, Medalem Wojska i Krzy em Armii Krajowej, wspomina³ na ³amach miesiêcznika Puls : Jestem z pokolenia, które w jêzyku publicystów zyska³o miano Kolumbów lat dwudziestych. Trudno zaliczyæ drogê naszego ycia do naj³atwiejszych. Umi³owanie Ojczyzny, które wynieœliœmy z rodzinnego domu i szko³y II Rzeczypospolitej, wiod³o nas do Armii Krajowej. Po wojnie rozpocz¹³ studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze jako student, od 1948 r., pracowa³ na Oddziale Chirurgiczno-Ortopedycznym Szpitala Ubezpieczalni Spo³ecznej na Solcu. Uzyska³ tytu³ doktora nauk medycznych, a tak e specjalizacjê z chirurgii ortopedycznej i medycyny sportowej. By³ wspó³twórc¹ Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej na Barskiej zastêpc¹ ordynatora, a nastêpnie od 1965 r. ordynatorem Oddzia³u Urazowo-Ortopedycznego. Po egnanie Pe³ni³ tak e funkcjê konsultanta chirurgicznego w Centralnej Przychodni Sportowo-Lekarskiej. Przez ponad 50 lat dzia³a³ w Polskim Towarzystwie Ortopedycznym i Traumatologicznym, przez 2 kadencje sprawuj¹c funkcje jego wiceprezesa i prezesa. Autor wielu artyku³ów w czasopismach krajowych i zagranicznych. W 1964 i 1965 r. stypendysta francuskiego MSZ w Instytucie Traumatologicznym w Pary u. Promotor licznych specjalizacji w chirurgii ortopedycznej i medycynie sportowej. Sport i medycyna sportowa by³y wielk¹ pasj¹ jego ycia. W jednym z wywiadów powiedzia³: Chirurg, który chce siê zajmowaæ urazami u sportowców, musi znaæ dyscyplinê, jak¹ uprawia dany zawodnik, jakie w zwi¹zku z tym znosi obci¹- enia na treningach. Ta wiedza umo liwia lekarzowi zastosowanie takiej metody, która nie tylko pozwoli sportowcowi wykonywaæ zwyk³e czynnoœci w yciu codziennym, ale i powróciæ do wyczynowego uprawiania sportu. Dr Moskwa przez trzydzieœci lat by³ cz³onkiem Prezydium Polskiego Zwi¹zku Bokserskiego, a tak e wiceprzewodnicz¹cym komisji lekarskiej Miêdzynarodowego Zwi¹zku Bokserskiego (AIBA). Od 1952 r. cz³onek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, wielokrotnie w jego w³adzach. 2

3 Jako chirurg polskiej ekipy olimpijskiej 6-krotnie uczestniczy³ w Igrzyskach Olimpijskich od Rzymu po Moskwê. W 1980 r. zosta³ cz³onkiem Prezydium Komitetu Za³o ycielskiego NSZZ Solidarnoœæ Regionu Mazowsze, przewodnicz¹cym Komisji Koordynacyjnej Pracowników S³u by Zdrowia. W stanie wojennym dzia³a³ w Komitecie Prymasowskim Pomocy Internowanym. Odznaczony przez prezydenta RP m.in. Krzy em Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dr Jerzy Moskwa, wraz z prof. Janem Nielubowiczem (na zdjêciu), by³ jednym z ojców za³o ycieli reaktywowanego samorz¹du lekarskiego, wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich. Podjêliœmy siê tego zadania z entuzjazmem i zaanga owaniem przypomina³ zawsze. Podkreœla³ równie : Organizowanie izb nie by³o ani ³atwe, ani proste. Demokracjê, tak jak i wolnoœæ, mo na uzyskaæ, ale trzeba wiele wysi³ku, by je utrzymaæ i utrwaliæ. Porównanie zabrzmi mo e górnolotnie, ale samorz¹du zawodowego nie otrzymaliœmy szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci ani tym bardziej na skutek dzia³añ indywidualnych, choæ wielu siê do tego przyznaje. Od lat zwi¹zany jestem, na dobre i z³e, z ide¹ samorz¹dnoœci, ale przynale noœæ do korporacji zawsze traktowa³em jako przywilej, a nie uci¹ liwy obowi¹zek do wype³nienia, od którego uzale nione jest uzyskanie prawa wykonywania zawodu pisa³ po latach. Powierzono Mu godnoœæ pierwszego przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a nastêpnie, w drugiej kadencji odrodzonego samorz¹du wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Zosta³ wyró niony przez Okrêgowy Zjazd Lekarzy godnoœciami honorowego delegata i honorowego prezesa Izby Warszawskiej. Po ustanowieniu przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ Odznaczenia Laudabilis (czyli Godny uznania ) otrzyma³ je z numerem pierwszym. Naczelna Izba Lekarska uhonorowa³a Go, jako jednego z pierwszych, odznaczeniem Meritus Pro Medicis przyznawanym lekarzom zas³u onym dla samorz¹du lekarskiego. Dr Moskwa podkreœla³: Nale y d¹ yæ do tego, by m³odzi ludzie wtapiali siê we wszystkie komisje. Zmiana pokoleniowa to jedyny jak dot¹d sposób utrzymania ywotnoœci ka dej organizacji. Wyznaj¹c tê zasadê, przesta³ kandydowaæ do w³adz samorz¹du, daj¹c szansê dzia³ania m³odszym kole ankom i kolegom. Nie przesta³ jednak byæ dla nas autorytetem, nauczycielem, a czasami rozjemc¹ w sytuacjach konfliktowych. Aktywnie uczestniczy³ w posiedzeniach Okrêgowej Rady Lekarskiej i w naszych zjazdach wspieraj¹c nas rad¹, przyjaÿni¹ i swoim doœwiadczeniem, na ile pozwala³ mu pogarszaj¹cy siê stan zdrowia. Cieszy³y nas Jego wizyty w biurze na Grójeckiej, a tak e w redakcji Pulsu, gdzie czêsto bywa³, by dowiedzieæ siê, co s³ychaæ w naszej Izbie. Ostatni publiczny udzia³ Doktora Jerzego Moskwy w yciu samorz¹du to nasz wspólny przemarsz ulicami Warszawy w majowym proteœcie lekarzy. Teraz, kiedy Go nie ma, zadajê sobie pytanie, dlaczego nie dane Mu by³o wejœæ do naszej nowej siedziby, której tak oczekiwa³... Bo mam œwiadomoœæ, e nikt nie jest w stanie Doktora Jerzego Moskwy zast¹piæ. Fragmenty wyst¹pienia przewodnicz¹cego ORL w Warszawie Andrzeja W ODARCZYKA w czasie uroczystoœci pogrzebowych w dn. 12 paÿdziernika 2006 r. 3

4 Nr 11 (139) listopad 2006 Na ok³adce: Jerzy Moskwa (fot. M. Stankiewicz). Reprodukcja: W³odzimierz Cerañski Œwit Spis treœci gor¹cy temat 6 Rozmowa z ministrem Zbigniewem Relig¹ 6 Debata o zdrowiu 7 Bez znieczulenia 8 W sieci 8 Mój pierwszy donos 9 Samorz¹d Mazowsza dla zdrowia 10 Zastêpców mo na zwolniæ? 13 uchwa³y XXIV OZL 14 u nas w samorz¹dzie 19 Uchwa³y i obwieszczenia 20 Krajowe oferty pracy 20 Op³ata za sta adaptacyjny? 21 listy 22 sagi rodzinne: Kamiñscy 24 Rozproszeni po œwiecie 24 nasza akademia 26 Klinika Chorób Wewnêtrznych 26 zdaniem konsultanta: ortopedia 28 Nie mamy ortopedów 28 Broñmy siê przed gryp¹ 30 RZS rozczarowania i nadzieje 31 dalekie i bliskie 32 Zapiski z Normandii 32 Program posiedzeñ klinicznych w CZD 34 Moralnoœæ ery genomu 35 z Mazowsza 36 jêzyk nasz giêtki 38 SMS z Krakowa 39 z radomskiej delegatury 40 dziœ, tylko cokolwiek dalej 41 Alfabet wspomnieñ 41 sport 42 ³y ka zdrowia 43 nowe przepisy prawne 44 nekrologi 47 Dy ur za lini¹ ognia 48 Na marginesie Zapomniana rocznica Obchodzimy kolejne okr¹g³e rocznice wydarzeñ wa nych dla wielu pokoleñ Polaków. Ale w tym roku prawie niezauwa ona, przyt³umiona w mediach wspomnieniami paÿdziernika na Wêgrzech, minê³a 50. rocznica polskiego paÿdziernika. Byæ mo e nie na czasie jest przypominaæ chwile wiary i nadziei, które prawie natychmiast przemieni³y siê w d³ugie lata rozczarowañ, ale poniewa historia jest nauczycielk¹ ycia, uwa am, e trzeba je pamiêtaæ. Mam prawo wróciæ wspomnieniami do 24 paÿdziernika 1956 r., na plac przed Pa³acem Kultury w Warszawie, bo jak niedawno siê dowiedzia³am te wtedy tam by³am. Moja mama, porwana entuzjazmem, tak jak wielotysiêczny t³um skanduj¹cy w nadziei prawdziwej wolnoœci: Wies³aw, Wies³aw, trzymaj¹c niemowlê na rêkach, p³aka³a ze wzruszenia. Wspominaj¹c tamte dni, profesorowie Wojciech Noszczyk i Tadeusz To³³oczko nie przyznaj¹ siê do wzruszenia, ale mówi¹ o entuzjazmie i wielkiej, choæ krótkotrwa³ej, nadziei. Profesor To³³oczko by³ wtedy w wojsku. Jak zwykle i na tê okolicznoœæ ma anegdotê: Pamiêta zorganizowany przez dowództwo jednostki wiec poparcia dla VIII Plenum KC PZPR ( plenum odnowy ). I pamiêta jednego z dowódców, który mówi¹c z niepolskim akcentem przekonywa³ wtedy: To ja taki sam Polak, jak i wy. ( ) Nu, ka dy gdzieœ urodziæ siê musi Profesor Noszczyk mówi: Pamiêtam, jak w oczekiwaniu czegoœ niezwyk³ego, wraz z grup¹ studentów trzeciego roku, sta³em w tym miejscu, gdzie tzw. patyk, kamienny s³up, wskazywa³ centrum Warszawy. Przez kilkadziesi¹t lat w³aœnie ów patyk pozostawa³ dla nas symbolem wyjœcia w œwiat, do którego stolic odleg³oœci odmierza³. Na ten œwiat czekaliœmy do 1989 roku. Ewa GWIAZDOWICZ WYDAWCA MIESIÊCZNIKA PULS : Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, REDAKCJA: Warszawa, ul. Kozia 3/5, lok. 31, tel./fax: , REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gwiazdowicz, tel , (0) , SEKRETARZ REDAKCJI: Maria Dolacka, tel./fax: , KOLEGIUM REDAKCYJNE: Stanis³aw Ancyparowicz, W³odzimierz Cerañski, Janusz Garlicki, Wies³aw Jêdrzejczak, Tadeusz Kalbarczyk, Jerzy Kruszewski, Wojciech Maria Kuœ, Ryszard Majkowski, adys³aw Nekanda-Trepka, Stanis³aw Niemczyk, Gra yna Pacocha, Wojciech Rowiñski, Tadeusz To³³oczko, Maria Wierzbicka, Andrzej W³odarczyk KOMENTATORZY: Marek Balicki, Pawe³ Walewski PUBLICYŒCI: Ewa Dobrowolska, Ma³gorzata Kukowska WSPÓ PRACUJ : Anna Bie añska, Jerzy Borowicz, Józef Hornowski, Aleksander Kotlicki, Andrzej Ludwicki, Krzysztof Rosiecki, Miros³aw W¹sik (Radom), Jerzy Wunderlich SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel./fax , tel. (0) , KOLPORTA, ZG OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: Renata Goska, tel.: ; OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners, tel.: DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel. (23) , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu³ów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam. 4

5 5

6 Muszê zacz¹æ od w³asnej historii. Pierwszy raz spotka³em siê z medycyn¹ inn¹ ni w Polsce w 1973 r., kiedy wyjecha³em do Stanów Zjednoczonych na stypendium. Na oddziale chirurgii naczyniowej byli niezale ni chirurdzy. Nikt nikomu nie podlega³, mieli swoich pacjentów. Po raz drugi z tak¹ organizacj¹ pracy spotka³em siê jako rezydent w Detroit by³ tam szef kardiochirurgii i niezale - ni konsultanci. Ka dy mia³ swoich pacjentów i ich operowa³. Wszyscy chirurdzy byli niezale ni od ordynatora w swoich lekarskich decyzjach. Ordynator zaœ organizowa³ pracê: ustala³ kiedy, gdzie i kto operuje. Wróci³em do Polski: jestem wykszta³conym chirurgiem, chcê wprowadzaæ metody, których nauczy³em siê w Stanach nie ma mowy. Ma byæ tak, jak jest ustalone od bardzo dawna. S¹ pacjenci, których ja dyskwalifikujê, ordynator nie, i na odwrót. Ordynator mówi: tego pagor¹cy temat Nie jestem ikon¹ Artmedia Partners na podstawie fot. P. Wierzchowskiego Z ministrem zdrowia Zbigniewem RELIG rozmawia Ewa Gwiazdowicz Mija dwanaœcie miesiêcy sprawowania przez pana urzêdu ministra zdrowia chyba nie by³y to ³atwe miesi¹ce? Co, wed³ug pana, by³o w tym czasie najwa niejsze i co sprawi³o, e pan siê nie podda³? S¹ dwie rzeczy jeœli ktoœ siê temu sprzeciwi, to rezygnujê z funkcji ministra. Pierwsza to zachowanie systemu ubezpieczeñ zdrowotnych. Mówi³em o tym na posiedzeniu Rady Ministrów poœwiêconym bud etowi. To, e w przysz³ym roku bêdzie wiêcej pieniêdzy na zdrowie, to tylko dziêki temu, e jest system ubezpieczeniowy. By³oby 4 mld mniej, gdyby nie by³o Narodowego Funduszu Zdrowia. Druga rzecz to ratownictwo medyczne. Ma pan al do œrodowiska lekarskiego za to, e siê upiera, e w karetce powinien byæ lekarz? Mam, bo uwa am, e to jest bez sensu. Dlaczego? Odpowiem tak: Jedna z najlepszych organizacji ratownictwa jest we Francji, gdzie w ogóle nie ma lekarzy tak, lekarza nie ma w zespole ratownictwa. Œmiertelnoœæ w okresie przedszpitalnym jest tam kilkakrotnie mniejsza ni w Polsce. Organizacje i wyszkolenie tych ludzi s¹ znakomite. Skoro martwimy siê, e w Polsce jest za ma³o lekarzy, e lekarze chc¹ wyje d aæ, nie mówi¹c o jeszcze jednej rzeczy, e lekarz jest dro szy to dlaczego ja mam stawiaæ na lekarza, jeœli mogê postawiæ na dobrze wykszta³conego ratownika? Kolejna rzecz bardzo dla mnie istotna. Procent sk³adki na OC przeznaczony na leczenie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Minister Zbigniew Religa refleksje po roku Moje doœwiadczenie mówi tak wszyscy krzycz¹: chcemy reformy, ale jeœli siê proponuje rzeczywiste zmiany, to nagle siê okazuje, e jest wiêcej wrogów ni zwolenników. A wiêc reforma by³aby zadowalaj¹ca wtedy, gdyby, upraszczaj¹c, nic siê nie zmieni³o, ale by³oby znacznie wiêcej pieniêdzy. Panie ministrze, wie pan, e ma pan wielu przeciwników? Wiem. To bêdzie wielka, polityczna awantura. Mówi siê, e ten solidaryzm spo³eczny pójdzie za daleko. Pani redaktor, ka dego dnia w programach informacyjnych s³yszymy o kilkudziesiêciu wypadkach drogowych, spowodowanych w ró nych okolicznoœciach. Codziennie tak jest. Ja mia³em jeden ciê ki wypadek, a mnie siê wydaje, e jestem superkierowc¹. Panie profesorze, dlaczego chce pan zamieniæ system ordynatorski na konsultancki? 6

7 cjenta trzeba operowaæ, wed³ug mnie nie Dlatego kiedy zosta³em ordynatorem w Zabrzu, klinikê podzieli³em na kilka grup: trzech niezale nych chirurgów, którzy mieli pe³n¹ samodzielnoœæ w podejmowaniu decyzji, ale i pe³n¹ odpowiedzialnoœæ. Obowi¹zuj¹cy u nas powszechnie system w tej swojej, powiedzia³bym, zwyrodnia³ej postaci, gdzie bogiem jest i wszystkie decyzje podejmuje ordynator to system, który zwalnia z odpowiedzialnoœci zespó³ lekarzy. Ja chcê daæ samodzielnoœæ m³odym ludziom, którzy w wieku oko³o 30 lat uzyskali specjalizacjê. Uwa am, e gdy lekarz zostaje specjalist¹, trzeba go traktowaæ na równi z profesorem. Pamiêtam, e kiedyœ nie rozumia³em, jak to mo e byæ, e profesor kardiochirurgii w Stanach Zjednoczonych ma 34 lata. Chcia³bym, eby tak by³o w Polsce. Œwiat ordynatorski, w którym yjemy, nie daje takich mo liwoœci. Natomiast konsultancki system tak. A gdzie jest miejsce dla mistrza? Nie jest on potrzebny? Mistrzowie byli potrzebni w przesz³oœci, a teraz ju nie. To dobrze? Super! Kiedy zaczyna³em siê uczyæ chirurgii (by³y to lata 60.), jedynym narzêdziem diagnostycznym, oprócz badania krwi, by³ rentgen. Nie by³o ca³ej gamy œrodków diagnostycznych. Mistrz by³ potrzebny. Tworzy³ szko³ê, nos lekarski by³ wa ny. W tej chwili nos nie jest tak potrzebny; potrzebna jest zwyk³a rzetelna wiedza, tak samo jak w fachu in yniera. Czy uwa a pan, e mo e to wp³yn¹æ tak e na zmniejszenie liczby b³êdów? Zdecydowanie tak. Decyzje bêd¹ znacznie lepiej przemyœlane. Da siê to wprowadziæ w Polsce? Uda³o siê w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Nowej Zelandii, wiêc dlaczego u nas ma siê to nie udaæ? Kiedy? Na pewno nie szybko. To proces, który potrwa kilka lat. Ale warto. Gdybym chcia³ wprowadziæ totaln¹ zmianê rewolucyjn¹ spotkam siê z du ym oporem. Bêdzie bój, który mogê przegraæ. Nauczy³em siê tego po ustawie o ratownictwie medycznym. Myœmy chcieli zdecydowanie postawiæ na organizacjê ratownika medycznego, nie na lekarza. Nie uda³o siê. Panie profesorze, czy samorz¹d zawodowy lekarzy powinien byæ pana sprzymierzeñcem? Uwa am, e powinien byæ absolutnym sprzymierzeñcem. Czy czuje siê pan ikon¹ polskiej medycyny? tak nazwa- ³a pana pose³ Ewa Kopacz, minister zdrowia w rz¹dzie cieni PO. Do g³owy by mi nie przysz³o czuæ siê ikon¹. Czujê siê normalnie, w tej chwili jako minister zdrowia, wczeœniej jako lekarz wype³niaj¹cy swoje obowi¹zki. Mam nadziejê, e robiê to dobrze. Refleksje po roku? Moje doœwiadczenie mówi tak wszyscy krzycz¹: chcemy reformy, ale jeœli siê proponuje rzeczywiste zmiany, to nagle siê okazuje, e jest wiêcej wrogów ni zwolenników. A wiêc reforma by³aby zadowalaj¹ca wtedy, gdyby, upraszczaj¹c, nic siê nie zmieni³o, ale by³oby znacznie wiêcej pieniêdzy. Ü Zdrowie warszawiaków 25 paÿdziernika br. w Warszawie odby³o siê spotkanie pod has³em Zdrowie warszawiaków debata o problemach warszawskiej ochrony zdrowia, w którym wziêli udzia³ kandydaci na urz¹d prezydenta m.st. Warszawy. Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, Centrum Komunikacji Medialnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Wdebacie uczestniczyli kandyduj¹cy na prezydenta Warszawy w nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO) i Marek Borowski (Lewica i Demokraci). Nie przybyli, zaproszeni przez organizatorów, urzêduj¹cy prezydent Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz (PiS) oraz Wojciech Wierzejski (LPR). Kandydaci przedstawili swoje spojrzenie na problemy ochrony zdrowia w stolicy. Odpowiadali tak e na pytania szczegó³owe, m.in: Co s¹dz¹ o projekcie budowy nowego szpitala na Ursynowie, przy Centrum Onkologii? W jaki sposób rozwi¹zaæ problemy zwi¹zane z brakiem koordynacji miêdzy szpitalami podleg³ymi a 7 organom za³o ycielskim w Warszawie? Co s¹dz¹ o prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej i innych placówkach ochrony zdrowia? Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ podkreœli³a, e przygotowuj¹c swój program wyborczy, w sprawach ochrony zdrowia kierowa³a siê zdaniem ekspertów. Uwa a, e konieczna jest koordynacja pracy szpitali mo na j¹ osi¹gn¹æ w wyniku kontaktów bezpoœrednich oraz przez wypracowanie odpowiedniego schematu postêpowania. Choæ organem koordynuj¹cym powinien byæ wojewoda, to zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz nale- a³oby powo³aæ dodatkowo cia³o doradcze, w którym by³yby reprezentowane wszystkie zawody medyczne. Chcia³aby, aby zadania profilaktyczne by³y realizowane z wiêksz¹ konsekwencj¹. W 2005 r. w stolicy wydano zaledwie 50 proc. funduszy przeznaczonych na programy promocji zdrowia. Kandydatka PO zwróci³a uwagê na fakt, i po zamkniêciu Szpitala El bietanek po³udniowa czêœæ Warszawy nie ma szpitala. Dlatego budowa nowego jest konieczna, ale przed rozpoczêciem tej inwestycji trzeba zrobiæ rzetelny rachunek ekonomiczny. W programie wyborczym Hanny Gronkiewicz-Waltz znajduje siê propozycja wdro enia pilota owego programu sprywatyzowania placówek POZ we wszystkich dzielnicach stolicy, wzorem Œródmieœcia. Jej zdaniem, placówkom tym nale y u³atwiaæ start, m.in. przez utrzymanie czynszów za lokale na niskim poziomie. Kandydatka jest zwolenniczk¹ utrzymania statusu istniej¹cych szpitali jako publicznych i dawania zgody na budowê szpitali prywatnych. þ cd. na str

8 Fot. M. Stankiewicz Bez znieczulenia Marek BALICKI NFZ znalaz³ dodatkowe pieni¹dze. Jeszcze w tym roku na konta szpitali i przychodni w ca³ej Polsce ma trafiæ ok. pó³ mld z³. Taka informacja pojawi³a siê w niektórych mediach na pocz¹tku paÿdziernika. A wiêc powtórka z ubieg³ego roku. Przez wiele miesiêcy, a do jesieni, szefostwo Funduszu dementuje informacje o rosn¹cych nadwy kach lub przedstawia bardzo umiarkowane prognozy. Zbli a siê koniec roku i Fundusz cudownie odnajduje setki nierozdysponowanych milionów z³otych. W trudnej sytuacji finansowej s³u by zdrowia ka da wiadomoœæ o dodatkowych œrodkach powinna byæ dobr¹ wiadomoœci¹. Dlaczego zatem dyrektorzy placówek w wypowiedziach dla mediów wskazuj¹ na zwi¹zane z takimi niespodziankami problemy? OdpowiedŸ jest prosta. Opieka zdrowotna to nie prace sezonowe. Szpitale i przychodnie pracuj¹ przez ca³y rok i przez ca³y rok ponosz¹ koszty. Dzia- ³ania akcyjne, takie jak np. badania przesiewowe, nale ¹ do wyj¹tków. Ró nice w wysokoœci szpitalnych kosztów w poszczególnych miesi¹cach s¹ nieznaczne. Podstaw¹ gospodarki finansowej publicznych ZOZ-ów jest roczny plan finansowy, który okreœla przewidywane przychody i koszty. Zarz¹dzaj¹cych obowi¹zuj¹ regu³y ustawy o finansach publicznych. Jeœli gospodarka finansowa ma byæ racjonalna i prawid³owa, to przy podejmowaniu ró nych decyzji nie mog¹ zak³adaæ, e pod koniec roku pojawi¹ siê nadzwyczajne wp³ywy. Zw³aszcza gdy publiczne wypowiedzi szefostwa NFZ nie daj¹ do tego podstaw. Nieplanowane œrodki, które pojawiaj¹ siê pod koniec roku, poprawiaj¹ oczywiœcie sytuacjê finansow¹ szpitala, ale jednoczeœnie zak³ócaj¹ jego ³ad finansowy. Pó³ biedy, jeœli Fundusz przeznaczy dodatkowe pieni¹dze na sfinansowanie niezap³aconych nadwykonañ, zw³aszcza tych obejmuj¹cych leczenie ubezpieczonych w stanach nag³ych. Te pieni¹dze zreszt¹ i tak siê szpitalom nale ¹. Gorzej, gdy Fundusz zechce nagle skróciæ kolejki do specjalistów. To mo e okazaæ siê niewykonalne w ostatnich tygodniach roku. Tym bardziej e do tej pory nie ustalono, ile jaki szpital dostanie. W ubieg³ym roku z tych cudownie odnalezionych œrodków Fundusz nie zd¹ y³ wydaæ niebagatelnej kwoty ponad 700 mln z³. W tym samym czasie z powodu braku œrodków czêœæ pacjentów odes³ano z kwitkiem, tak e tych chorych na raka. I w ten sposób zosta³y naruszone prawa osób ubezpieczonych. Nie otrzyma³y one œwiadczeñ, bo pieni¹dze z ich sk³adek nie zosta³y przekazane placówkom. Mimo e Fundusz dysponowa³ nadwy kami ju od wielu miesiêcy. Taka polityka jest sprzeczna z zasad¹ równowa enia pochodz¹cych ze sk³adek wp³ywów z wydatkami na leczenie ubezpieczonych. Jest po prostu skandalem. Szkoda, e niedostrzeganym przez media. Racjê ma wiêc dyrektor szpitala rejonowego w Raciborzu, Jan Mioduchowski, mówi¹cy o obecnej sytuacji: pieni¹dze powinniœmy dostaæ na pocz¹tku roku, by wszystko wczeœniej zaplanowaæ. Pozostaje tylko yczyæ sobie, by nowe szefostwo NFZ kierowa³o siê w³aœnie tak¹ zasad¹. Ü W sieci Minister zdrowia na pocz¹tku paÿdziernika zapowiedzia³ likwidacjê 200 szpitali. O sieci szpitali mówi siê coraz g³oœniej. Ale spokojnie Jedyne, co mo e siê wydarzyæ w najbli szym roku, to powstanie Rady ds. Szpitalnictwa i Regionalnych Rad ds. Szpitali. Wszyscy, mówi¹c o sieci szpitali, myœl¹ o jednej rzeczy. Nast¹pi likwidacja pewnej czêœci szpitali po to, eby zaoszczêdziæ pieni¹dze, eby te pieni¹dze by³y na dzia³anie szpitali, które znajd¹ siê w sieci. Jest to absolutnie fa³szywe podejœcie do tego zagadnienia mówi³ minister Zbigniew Religa w Sejmie. Miesi¹c póÿniej w jednym z wywiadów stwierdzi³: Gdy szpitali jest za du o, a NFZ musi je wszystkie obdzieliæ, to wszystkie one dostaj¹ za ma³e kontrakty. Jeœli szpitali bêdzie mniej, to te, które zostan¹, bêd¹ znacznie lepiej dofinansowane. Podobnie jest z harmonogramem tworzenia sieci: najpierw projekt ustawy zapowiadano po wyborach samorz¹dowych, potem na koniec wrzeœnia 2006 r. W ka dym razie na pocz¹tku paÿdziernika br. kierownictwo Ministerstwa Zdrowia przyjê³o projekt za³o eñ sieci szpitali. Wiadomo te, e proces tworzenia sieci ma mieæ charakter ewolucyjny i bêdzie roz³o ony na wiele lat. Pierwszy krok zgodnie z ustaw¹ o ratownictwie medycznym to stwo- Rys. K. Rosiecki 8

9 rzenie przez wojewodów sieci jednostek ratownictwa medycznego. W³¹czenie do sieci ratowniczej bêdzie tylko jedn¹ z przes³anek dalszego istnienia placówki, ale w aden sposób nie bêdzie zabezpieczaæ przed restrukturyzacj¹ organizacyjn¹ ³ó ek. Kolejny krok 3 miesi¹ce od wejœcia w ycie ustawy o sieci to powstanie Rady ds. Szpitalnictwa i Regionalnych Rad ds. Szpitali. 14-osobowa Rada ds. Szpitalnictwa sk³ada³aby siê z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia (3 osoby), samorz¹dów terytorialnych (4), MON i MSWiA (3), Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych (2) i Narodowego Funduszu Zdrowia (2). Nie przewiduje siê w nich udzia³u samorz¹dów zawodowych ani zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w ochronie zdrowia. Rady regionalne dzia³a³yby pod przewodnictwem w³aœciwego marsza³ka województwa, a w ich sk³ad wchodziliby przedstawiciele podmiotów reprezentowanych w Radzie ds. Szpitalnictwa. Rady te w rok od wejœcia w ycie ustawy maj¹ przedstawiæ projekty regionalnych (wojewódzkich) planów sieci ³ó ek. Zwa ywszy wiêc na praktykê rz¹dowo-parlamentarn¹ i skalê ca³ego przedsiêwziêcia, mo - na powiedzieæ, e przez najbli szy rok bêdzie siê du o mówi- ³o, ale nic wa nego siê nie wydarzy. Dyskusje te mog¹ jednak byæ niezwykle ciekawe. Nie jest bowiem przypadkiem, e przedstawiciele resortu w ka dym wywiadzie prasowym mówi¹ inaczej. Po prostu koncepcje siê zmieniaj¹, a tworzenie sieci to faktycznie tworzenie zupe³nie nowego systemu ochrony zdrowia. Na przyk³ad wed³ug pierwotnych koncepcji wejœcie do sieci mia³o dawaæ gwarancjê kontraktu z NFZ, ale nie jego wysokoœci (przedstawiciele resortu wskazywali, e dziêki wypadniêciu owych 200 szpitali pozosta³e dostan¹ znacznie wiêksze kontrakty). W ostatniej wersji stoi czarno na bia³ym, e szpitale w³¹czone do sieci bêd¹ finansowane na podstawie wystandaryzowanych kosztów œwiadczeñ zdrowotnych. Skoro od 2008 r. ma funkcjonowaæ koszyk œwiadczeñ gwarantowanych, w którym wyceniona bêdzie ka da procedura, to nie bêdzie sensu przeprowadzaæ adnych konkursów ofert dla szpitali w³¹czonych do sieci. Chyba e dla tych spoza sieci. W pewnym sensie bêdzie to powrót do finansowania bud etowego. Zasadne bêdzie wówczas pytanie o sens istnienia NFZ-u. Kolejny problem to zad³u enie szpitali, zw³aszcza tych o znaczeniu ponadregionalnym. Wed³ug obecnej wersji szpitale kliniczne i instytuty badawczo-rozwojowe do sieci wejd¹ automatycznie, ale obejmie je dziœ jeszcze bardzo mglisty program restrukturyzacji. Bez wzglêdu na to, jaki siê w koñcu wy³oni, bêdzie wymagaæ znacznych œrodków. Bo pech chce, e 50 szpitali tego typu ma ³¹cznie kilka miliardów d³ugów. Z kolei, jeœli koszty procedur zostan¹ rzetelnie wyliczone, a nak³ady na ochronê zdrowia znacz¹co nie wzrosn¹, to mo e siê okazaæ, e sieæ szpitali bêdzie mia³a bardzo du e oczka Ü BOJ Fot. G. Press Pawe³ WALEWSKI Mój pierwszy donos Tak mo na by³o przypuszczaæ: podejrzliwoœæ jest zaraÿliwa. Nie s¹dzi³em tylko, e brak odpornoœci dotknie tej jesieni równie Ministerstwo Zdrowia urz¹d, który powinien byæ zaimpregnowany na z³oœliwe bakcyle. Ale przyk³ad, jak widaæ, idzie z góry. Jeœli generalicja wyda³a rozkaz tropienia uk³adu, to pokorni o³nierze musz¹ siê jej s³uchaæ. Na ka dym odcinku sukces jest potrzebny, wiêc w ochronie zdrowia te warto siê czymœ popisaæ. A czy walka z korupcj¹ nie jest w³aœnie tym, czego oddani wyborcy umi³owanego rz¹du IV RP najbardziej dziœ oczekuj¹? Bojê siê tylko, czy w zapalczywoœci do likwidowania ³apówkarstwa minister zdrowia nie stosuje zbyt wielkich uogólnieñ. Nie kwestionujê powo³ania specjalnego zespo- ³u ds. przeciwdzia³ania oszustwom i korupcji, któremu przewodniczy Wac³awa Wojtala. Takie zespo³y istniej¹ ponoæ w wielu krajach, wiêc zrozumia³e, e nasz minister chce siê w³¹czyæ w dzia³ania europejskich organizacji antykorupcyjnych i na czele zespo³u stawia kobietê odpowiedzialn¹ w resorcie za bud et i finanse (sic!). Mój sprzeciw budzi natomiast to, jak prof. Religa stara siê t³umaczyæ sw¹ inicjatywê na stronie internetowej, gdzie umieszczono jego list do pacjentów: Praktycznie codziennie media donosz¹ o kolejnych przypadkach podejrzeñ o zachowania korupcyjne wœród lekarzy ( ), powoduj¹c niezadowolenie spo³eczeñstwa i przyczynianie siê do sta- ³ego utrwalania siê œwiadomoœci co do istnienia wysokiego poziomu korupcji, szczególnie w œrodowisku lekarskim. Nie wiem, jak¹ ocenê wystawi¹ ministrowi poloniœci, ale warto siê zastanowiæ, czy ta opinia jest w ogóle prawdziwa. Tegoroczna jesieñ up³ywa w mediach na ujawnianiu zachowañ korupcyjnych bardziej wœród polityków ni lekarzy, a s³ynne taœmy Renaty Beger ods³oni³y kulisy politycznej korupcji rz¹du, którego pan minister jest przedstawicielem. To musi byæ trudne piêtnowaæ z jednej strony codzienn¹ korupcjê swojego œrodowiska, a z drugiej firmowaæ niecne czyny ludzi, z którymi trzeba siê by³o wdaæ w polityczne uk³adanki. W tym kontekœcie zapowiedÿ, e powo³any zespó³ bêdzie stara³ siê ukróciæ modê na dowody wdziêcznoœci, zakrawa na art. Czy nie jest nim zalecenie wydane przez rzecznika resortu (przytaczam za gazet¹ Metro ): Wrêczenie upominku jako dowodu wdziêcznoœci dla lekarza powinno byæ traktowane jako coœ wysoce nagannego i poni aj¹cego? W kwestii poni ania znacznie wiêcej od wdziêcznych za wyleczenie pacjentów zrobi³a ochronie zdrowia w³adza przez ostatnie 60 lat. Nie wy³¹czaj¹c wicepremiera Dorna, który nie tak dawno straszy³ lekarzy wziêciem w kamasze. Jeœli wiêc zespó³ pani wiceminister Wojtali pragnie walczyæ z takimi przejawami poni ania lekarzy, jak wrêczanie im bukietów kwiatów, koniaków i bombonierek, to proszê te wzi¹æ pod uwagê mój donos na wszystkich winnych, którzy doprowadzili do obecnej pauperyzacji zawodu lekarza. Ü Autor jest publicyst¹ Polityki 9

10 Samorz¹d Mazowsza dla zdrowia Z Waldemarem ROSZKIEWICZEM, wicemarsza³kiem województwa mazowieckiego, rozmawia Ma³gorzata Skarbek W jaki sposób samorz¹d wojewódzki realizuje zadania organu za³o ycielskiego placówek ochrony zdrowia? Przede wszystkim dba o inwestycje, wydaj¹c na nie ogromne œrodki finansowe, w tym roku ok. 240 mln z³. W wiêkszoœci przeznacza siê je na dostosowanie naszych obiektów do wymogów stawianych placówkom s³u by zdrowia po wprowadzeniu nowych przepisów (m.in. po wejœciu Polski do UE), okreœlaj¹cych warunki, jakie musz¹ spe³niaæ pomieszczenia, w których udziela siê œwiadczeñ zdrowotnych. Baza s³u by zdrowia w naszym województwie przez wiele lat nie by³a modernizowana. Musimy szybko podnieœæ standard placówek. W niektórych zak³adach modernizacja musi byæ kompleksowa, wiele czasu i funduszy poch³aniaj¹ w nich prace projektowe. Na pocz¹tku roku mieliœmy ok. 168 mln z³ na inwestycje. W kwietniu sejmik znowelizowa³ uchwa³ê bud etow¹, zrezygnowa³ z pewnych zadañ i dodatkowo otrzymaliœmy 70 mln z³ na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia w naszych zak³adach, a przy wrzeœniowej zmianie bud etu dodatkowe œrodki inwestycyjne dla placówek w powiatach województwa mazowieckiego. Tym samym bud et realizowany przez Departament Zdrowia i Polityki Spo³ecznej na zadania w ochronie zdrowia wzrós³ do z³, w tym na zadania inwestycyjne ponad 260 mln z³. Niektóre zadania s¹ realizowane przy udziale funduszy strukturalnych. Niedawno pojawi³y siê informacje o mo liwoœci pozyskania i wykorzystania œrodków pochodz¹cych ze Szwajcarii, ale nie znamy jeszcze szczegó³ów. Jakie s¹ najwiêksze inwestycje? Szczególnie du ¹ wagê przywi¹zujemy do modernizacji szpitali, na nie przekazujemy najwiêcej œrodków finansowych. W umowach z zak³adami zaanga owanych jest ok. 260 mln z³. W 2005 r. Wojewódzki Szpital Bródnowski otrzyma³ 5 mln z³ (oraz 1,2 mln z bud etu pañstwa), Wojewódzki Szpital Zespolony w P³ocku 11,5 mln, Szpital Specjalistyczny w Siedlcach 9,8 mln, Dzieciêcy Szpital przy ul. Niek³añskiej w Warszawie 3,9 mln, Miêdzyleski Szpital Specjalistyczny 7,6 mln, Szpital Kolejowy w Pruszkowie 4 mln, Wojewódzki Szpital ZakaŸny przy ul. Wolskiej w Warszawie 3,8 mln. Ze wzglêdu na specyfikê tego szpitala, koniecznoœæ przygotowania go np. na wypadek terrorystycznego zagro enia biologicznego, doinwestowujemy w nim m.in. laboratorium mikrobiologiczne. Departament Zdrowia pilotowa³ 2 budowy, rozpoczête jako inwestycje centralne: szpitale w Ostro³êce i Radomiu. W Radomiu zosta³y ju otwarte wszystkie planowane oddzia- ³y, ³¹cznie z wysokospecjalistycznymi: hemodynamik¹, kardiochirurgi¹ i neurochirurgi¹. Natomiast w Ostro- ³êce budowa trwa. W 2005 r. samorz¹d województwa przej¹³ finansowanie tej inwestycji (wydatkowaliœmy na ni¹ ponad 40 mln z³, z bud etu pañstwa dodatkowo ok. 5 mln). Mamy nadziejê, e dziêki œrodkom samorz¹du w tym roku 55 mln zostanie wkrótce ukoñczona budowa bloku ³ó kowego. Aby inwestycja dobieg³a koñca, konieczne jest zaplanowanie porównywalnych œrodków finansowych na rok 2007 i Wiele zadañ, zw³aszcza budowlanych, jest wprowadzonych do wieloletniego planu inwestycyjnego. Ich efekty bêd¹ widoczne dopiero w 2007 i 2008 r. W pierwszym okresie wieloprofilowe szpitale o charakterze regionalnym mia³y pierwszeñstwo przy podziale œrodków na inwestycje. Przeznaczyliœmy tak e fundusze na poszerzenie zakresu œwiadczeñ, np. na uruchomienie pracowni hemodynamicznych w Radomiu, Ostro³êce, Siedlcach, Ciechanowie, P³ocku, w Miedzyleskim Szpitalu Specjalistycznym oraz w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim. Dofinansowywaliœmy modernizacjê bloków operacyjnych, oddzia³ów intensywnej terapii, tworzenie SOR-ów. W br. zwiêkszyliœmy œrodki na szpitale o profilu psychiatrycznym. Przygotowujemy kompleksow¹ modernizacjê szpitali w Tworkach i Drewnicy. Oba obiekty maj¹ ponad 100 lat. Trwa remont szpitali w Gostyninie-Zalesiu, Radomiu-Krychnowicach, szpitala przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i M³odzie y w Zagórzu jedyny oœrodek psychiatrii dla dzieci i m³odzie y w regionie zmienia stopniowo swoje oblicze. Modernizowane s¹ równie : STOCER w Konstancinie, Mazowieckie Centrum Leczenia P³uc i GruŸlicy w Otwocku, szpital w Dziekanowie, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie i in. Analizujemy wszystkie potrzeby inwestycyjne. W¹tpliwoœci budzi w tej chwili modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dermatologicznego przy ul. Leszno w Warszawie (pisaliœmy o tym w Pulsie nr 9/2006). Od pewnego czasu samorz¹d wojewódzki finansuje nie tylko inwestycje swoich zak³adów, ale równie placówek ochrony zdrowia prowadzonych przez inne organy za³o ycielskie. Jak do tego dosz³o? Nasz samorz¹d prowadzi Kontrakt wojewódzki tzn. dokonuje podzia- ³u œrodków na inwestycje prowadzone przez inne samorz¹dy, na które fundusze pochodz¹ z bud etu pañstwa. Przy sk³adaniu wniosków przez poszczególne placówki ochrony zdrowia w 2005 r. okaza³o siê, e potrzeb jest wiêcej ni mo liwoœci ich realizacji. Rozpoczête s¹ procesy inwestycyjne, których samorz¹dy powiatowe nie mog¹ udÿwign¹æ. Jesieni¹ 2005 r. samorz¹d wojewódzki podj¹³ decyzjê o dofinansowaniu tych inwestycji. Rozdysponowanie powsta³ego funduszu realizowane jest w ramach programu nazwanego Kontraktem samorz¹dowym. Wysokoœæ dofinansowania z tej puli nie mog³a przekroczyæ 1 mln z³ 10

11 dla jednej placówki. Korzystaj¹ z niego przede wszystkim zak³ady podleg³e samorz¹dom powiatowym. ¹cznie dofinansowaliœmy 20 placówek na 16,823 mln z³. Œrodki te zosta³y przyznane jesieni¹ ub.r., placówki mog³y je wykorzystaæ równie w roku bie ¹cym. Czêœæ tych zadañ jest ju rozliczona. Kolejne wsparcie zadañ inwestycyjnych dla powiatowych jednostek ochrony zdrowia zosta³o zatwierdzone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w tym roku w ramach komponentu G Samorz¹dowego Programu Rozwoju Mazowsza. Jest to kwota ok. 13,7 mln z³. Ale i teraz potrzeby przekraczaj¹ mo liwoœci. Czy samorz¹d wojewódzki realizuje jeszcze inne zadania w stosunku do placówek ochrony zdrowia? Finansujemy zakupy aparatury, przede wszystkim dla placówek, które ju maj¹ przygotowane pomieszczenia do ich zainstalowania i u ytkowania. W latach na zakup aparatury przeznaczyliœmy 51 mln z³, z tego 20 mln z³ w 2005 r. W ub.r. dodatkowych 6 mln wyasygnowaliœmy na sprzêt dla placówek ratownictwa medycznego, m.in. na zakup 27 karetek dla wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego w Siedlcach, P³ocku oraz Sto³ecznej Kolumny Transportu Sanitarnego w Warszawie. W 2006 r. przyby³o kolejnych 31 ambulansów R, g³ównie ze œrodków samorz¹du województwa, w tym 14 karetek R dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Szpitale otrzyma³y œrodki finansowe na drogi sprzêt diagnostyczny (m.in. tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, angiografy, aparaty rtg, usg) oraz nowoczesny sprzêt niezbêdny do ratowania ycia i zdrowia, wyposa enie sal operacyjnych, oddzia³ów intensywnej terapii i in. Wsparliœmy tak e procesy informatyzacji zak³adów. Finansujemy 6 szkó³ promocji zdrowia. Wspieramy finansowo programy zdrowotne i spo³eczne organizacji pozarz¹dowych, konferencje i sympozja medyczne. W planach mamy zakup mammografów dla kilku szpitali powiatowych, które bêd¹ prowadzi³y badania profilaktyczne raka sutka. Jest to dzia³anie w ramach uchwalonego przez sejmik Programu przeciwdzia³ania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim. Planujemy stopniowe wdra anie technik telemedycznych, szczególnie w obszarze ratownictwa medycznego, w ostrych zespo³ach wieñcowych i wiele innych przedsiêwziêæ s³u ¹cych poprawie jakoœci udzielania œwiadczeñ i dostêpnoœci do nich. Czy placówki podleg³e samorz¹dowi wojewódzkiemu s¹ zad³u one? Dziêki wdro eniu ustawy o pomocy publicznej mamy pewne efekty w obni aniu zad³u enia. Pozwoli³a ona na zaci¹gniêcie kredytów w BGK oraz przejêcie przez organ za³o ycielski niektórych zobowi¹zañ zak³adów, których programy restrukturyzacyjne zatwierdzi³ wojewoda. Sp³acamy te zad³u enia. Kwota przejêtych zobowi¹zañ to blisko 68 mln. Zmieni³y one charakter z krótko- na d³ugoterminowe. Rok 2005 zakoñczy³ siê ujemnym wynikiem finansowym w wysokoœci 46,735 mln z³ brutto. W 2004 r. by³a to kwota 80 mln z³, zatem ujemny wynik znacznie siê zmniejszy³. Niektóre zobowi¹zania zosta³y sp³acone, zmniejszy³a siê obs³uga d³ugu. Prognozy wskazuj¹, e w bie ¹cym roku nast¹pi dalszy spadek zobowi¹zañ krótkoterminowych, aczkolwiek nie bêdzie to ³atwe przy obecnym poziomie finansowania. Pozytywnym zjawiskiem by³o zwiêkszenie siê liczby zak³adów, które maj¹ dodatni lub zbilansowany na zero wynik finansowy. Na koniec 2004 r. dodatni wynik mia³o 12 placówek, na koniec 2005 r. zbilansowa³o siê 17. Trzeba jednak mieæ na uwadze fakt, e wskutek pozyskiwania przez zak³ady nowej aparatury zwiêksza siê wartoœæ amortyzacji, ca³y czas rosn¹ koszty sta³e, a konieczne jest przede wszystkim dokonanie podwy ek p³ac pracowników, którzy wci¹ jeszcze s¹ bardzo nisko op³acani. Na sytuacjê szpitali du y wp³yw ma niedostateczne finansowanie ich dzia³alnoœci bie ¹cej. Placówki maj¹ k³opoty w negocjacjach z NFZ nad wysokoœci¹ kontraktów œwiadczeñ zdrowotnych. Bilans 2006 r. mo e wiêc byæ gorszy od poprzedniego i zniszczyæ efekty procesów restrukturyzacyjnych. Rosn¹ koszty, m.in. leków, transportu, a kontrakty nie. Sejmik województwa mazowieckiego, zwi¹zki pracodawców, konwent starostów, równie Oddzia³ Mazowiecki NFZ dostrzegaj¹ te problemy. Brakuje jednak zrozumienia ze strony centrali NFZ dla specyficznej sytuacji placówek ochrony zdrowia na Mazowszu, a zw³aszcza w Warszawie. Ü Kamery w karetkach W niektórych warszawskich karetkach pogotowia zosta³y zainstalowane kamery. Taœmy z nagraniami z kabiny, w której znajdowa³ siê pacjent, by³y nastêpnie przekazywane przez kierowcê prze³o onemu. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie zwróci³a uwagê na niestosownoœæ takiego postêpowania, sprzecznego z prawem, i konsekwencje, jakie mog¹ z tego wynikaæ dla Pogotowia Ratunkowego i lekarzy. ORL przedstawi³a swoje stanowisko w tej sprawie organowi za³o ycielskiemu Pogotowia Ratunkowego, zastêpcy dyrektora ds. lecznictwa Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, ministrowi zdrowia, p.o. prezydentowi Warszawy oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich. ORL stwierdzi³a, e dzia³ania takie naruszaj¹ prawo pacjenta do intymnoœci, zagwarantowane w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotne, a w rozumieniu art. 23 kodeksu cywilnego naruszaj¹ dobro osobiste pacjenta, jakim jest jego wizerunek. ORL stoi na stanowisku, e postêpowanie takie mo e doprowadziæ do naruszenia tajemnicy informacji zwi¹zanych z pacjentem, a lekarze pogotowia nie mog¹ w³aœciwie wykonywaæ swoich obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 36 i art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz ze zm.), gdy mog¹ byæ nara eni na roszczenia pacjentów ¹daj¹cych zadoœæuczynienia za naruszenie ich dóbr osobistych, jak i praw pacjenta. Ü md, eg Na podstawie stanowiska ORL w Warszawie z dn. 25 sierpnia 2006 r. 11

12 þ cd. ze str. 7 Zdrowie warszawiaków debata Autorem czêœci programu wyborczego Marka BOROWSKIEGO dotycz¹cej kwestii zdrowotnych jest Marek Balicki. Ochrona zdrowia jest finansowana przede wszystkim przez NFZ, który prowadzi swoj¹ politykê podkreœli³ Marek Borowski. Samorz¹dy zaœ maj¹ wê szy, ale bardzo istotny zakres dzia³ania, w ich gestii bowiem znajduj¹ siê np. inwestycje. W Warszawie kilka szpitali (m.in. Praski, Wolski) wymaga remontu i trzeba skoordynowaæ ich plany. Zdaniem Marka Borowskiego, warunki hospitalizacji w po³udniowej czêœci stolicy ostatnio siê pogorszy³y, ale decyzja o budowie Szpitala Po³udniowego by³a pospieszna i niedostatecznie uzasadniona. Jego program zawiera propozycjê tworzenia dzielnicowych oœrodków Centrum 65 plus, które zajmowa- ³yby siê profilaktyk¹, poradnictwem i pomoc¹ socjaln¹ osobom starszym. Marek Borowski dostrzega równie koniecznoœæ stworzenia elektronicznego systemu rejestracji pacjentów oraz wspomagania medycznych oœrodków badawczych usytuowanych w stolicy. Kandydat lewicy jest tak e zwolennikiem prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej. Uwa a jednak, e prywatne szpitale nie powinny powstawaæ w miejsce likwidowanych publicznych, ale oddzielnie, z prywatnego kapita³u. Mog¹ one stanowiæ dobr¹ konkurencjê dla placówek publicznych. W dyskusji poruszono kilka najistotniejszych problemów. Wicedyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Urzêdu Marsza³kowskiego El bieta Wierzchowska zauwa y³a, e obecnie mamy do czynienia raczej z rywalizacj¹ ni wspó³prac¹ organów za³o ycielskich. Przewodnicz¹ca Oddzia³u Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Teresa Jackowska zwróci³a uwagê na ci¹gle nierozwi¹zany problem braku ³ó ek pediatrycznych oraz specjalistycznych poradni dla dzieci. Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Tadeusz Bokwa stwierdzi³, e jego placówka mo e œwiadczyæ znacznie wiêcej us³ug, ni ma zakontraktowanych, jednak NFZ konsekwentnie odmawia zwiêk- szenia kontraktów. Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia Jadwiga Kamiñska mówi³a o ca³kowitym braku opieki geriatrycznej w stolicy. Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Pacjentów z Osteoporoz¹ Iwona Drozdowska-Rusinowicz zachêca³a kandydatów do wspó³pracy z organizacjami pacjentów. Ü mkr Debatê prowadzi³ przewodnicz¹cy ORL w Warszawie Andrzej W³odarczyk. Kandydatów wspomagali w dyskusji, zaproszeni do sto³u prezydialnego na ich yczenie: Hannê Gronkiewicz-Waltz Pawe³ Chêciñski, dyrektor Szpitala przy Niek³añskiej; Marka Borowskiego Marek Balicki, dyrektor Szpitala Wolskiego. Fot. E. Gwiazdowicz 12

13 Z S¹du Najwy szego Zastêpców mo na zwolniæ? Ochrona przed zwolnieniem z pracy b¹dÿ zmian¹ warunków zatrudnienia przys³uguje tylko Okrêgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialnoœci Zawodowej; przywilejów tych nie maj¹ jego zastêpcy stwierdzi³ S¹d Najwy szy na posiedzeniu niejawnym w lipcu br., rozpatruj¹c sprawê lekarza pediatry Zofii L. Zofia L. by³a kierownikiem przychodni w zak³adzie opieki zdrowotnej. Dyrektor zak³adu zaproponowa³ jej zmianê stanowiska na ni - sze i zmniejszenie pensji, a nastêpnie wypowiedzia³ umowê o pracê. W tym czasie Zofia L. by³a zastêpc¹ Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej. S¹dy ni szych instancji: Rejonowy i Okrêgowy uzna³y, e zastêpca odgrywa tak¹ sam¹ rolê jak OROZ, wiêc nie mo na go zwolniæ lub wypowiedzieæ warunków zatrudnienia bez zgody Okrêgowej Rady Lekarskiej. Zdecydowa³y wiêc o przywróceniu Zofii L. do pracy na tych samych warunkach. Zespó³ Opieki Zdrowotnej z³o y³ wówczas skargê kasacyjn¹ do S¹du Najwy szego. W skardze ZOZ zarzuci³ naruszenie: 1) art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o izbach lekarskich przez przyjêcie, e szczególn¹ ochron¹ objêci s¹ wszyscy lekarze wybrani do organu okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej, a nie tylko lekarze pe³ni¹cy funkcje w tym organie w rozumieniu 2 pkt 6 uchwa- ³y nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej; 2) regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, ustalonego uchwa³¹ Naczelnej Rady Lekarskiej nr 76/04/IV przez niezastosowanie jej 2 pkt 6 i 7, na skutek przyjêcia, e przepisy te ograniczaj¹ kr¹g podmiotów korzystaj¹cych z ochrony przewidzianej w art. 18 ustawy o izbach lekarskich. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej przedstawiciele placówki podali, e S¹d Okrêgowy b³êdnie rozpatrywa³ zarzut niezastosowania 2 pkt 6 i 7 uchwa³y Naczelnej Rady Lekarskiej w kategorii zawê enia krêgu podmiotów objêtych ochron¹. Uchwa³a definiuje pojêcia: stanowisko funkcyjne oraz inne sta- nowisko i nie ogranicza krêgu podmiotów objêtych ochron¹ wynikaj¹c¹ z art. 18 ustawy, gdy z treœci przepisu wynika, e kr¹g ten ogranicza siê do osób pe³ni¹cych funkcjê z wyboru w organach, a nie do ca³ych organów. Rys. K. Rosiecki Gdyby intencj¹ ustawodawcy by³o objêcie ochron¹ wszystkich lekarzy wybranych do organów izb lekarskich, o których mowa w art. 20 ust. 2-5 ustawy o izbach lekarskich, to jej art. 18 ust. 1 nie zawiera³by sformu³owania wskazuj¹cego na lekarza pe³ni¹cego funkcjê w organie, co oznacza, e samo bycie cz³onkiem danego organu nie jest jednoznaczne z pe³nieniem funkcji w tym organie napisali przedstawiciele ZOZ-u. S¹d Najwy szy stwierdzi³, e zarzut naruszenia art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o izbach lekarskich jest usprawiedliwion¹ podstaw¹ skargi kasacyjnej, jednak z innych powodów, ni wymienione przez ZOZ. W uzasadnieniu wyroku SN napisa³, e s¹dy ni szych instancji b³êdnie interpretowa³y przepisy, twierdz¹c, e zastêpcy OROZ maj¹ takie same zadania, jak OROZ. Zdaniem SN, przepisy wyraÿnie rozró niaj¹ funkcjê Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej od jego zastêpców. Analizuj¹c treœæ tych przepisów (art. 20 pkt 2-5 oraz w art. 31 ustawy o izbach lekarskich), nale y stwierdziæ, e art. 20 ustawy stanowi, jakie organy s¹ organami okrêgowej izby lekarskiej i w pkt 5 stwierdza, e organem tym jest Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Jest to organ jednoosobowy, a nie kolegialny, jak pozosta³e organy wymienione w tym przepisie. Organem wymienionym w art. 20 pkt 5 ustawy o izbach lekarskich jest wiêc Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej, a nie Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej i jego zastêpcy. Ustawa przewiduje, e Okrêgowy Zjazd Lekarzy ustala liczbê cz³onków organów izby i zastêpców OROZ (art. 23 pkt 5) oraz dokonuje wyboru Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej i jego zastêpców (art. 23 pkt 6). WyraŸnie rozró nia zatem Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej od jego zastêpców. Nie ma wiêc podstaw, aby uznaæ, e je eli w art. 20 pkt 5 ustawy wymieniony jest wy³¹cznie Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej, to oznacza to tak e jego zastêpców. Nie wnikaj¹c w ocenê, czy zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej w ogóle jest organem okrêgowej izby lekarskiej (art. 20 ustawy jest sformu³owany w sposób sprawiaj¹cy wra enie przepisu okreœlaj¹cego zamkniêty kr¹g organów), nale y stwierdziæ, e z pewnoœci¹ zastêpca OROZ nie jest wymieniony w art. 20 pkt 5 tej ustawy napisano w uzasadnieniu wyroku. S¹d zaznaczy³ równie, e przepisy ustanawiaj¹ce szczególn¹ ochronê przed rozwi¹zaniem stosunku pracy jako wyj¹tkowe powinny byæ interpretowane œciœle, a nie rozszerzaj¹co. Zdaniem SN, wyk³adnia jêzykowa art. 18 ust. 1 i 3 w zwi¹zku z art. 20 pkt 5 ustawy o izbach lekarskich, której nie podwa a wyk³adnia funkcjonalna, prowadzi do wniosku, e szczególn¹ ochron¹ trwa- ³oœci stosunku pracy objêty jest wy³¹cznie lekarz pe³ni¹cy z wyboru funkcjê okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej, a nie s¹ ni¹ objêci lekarze pe³ni¹cy funkcje jego zastêpców. S¹d Najwy szy uwzglêdni³ kasacjê szpitala i przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu (sygn. I PK 37/06). Ü AK 13

Znokautuj mysz. i dostañ Nobla! Wies³aw W. JÊDRZEJCZAK

Znokautuj mysz. i dostañ Nobla! Wies³aw W. JÊDRZEJCZAK Znokautuj mysz Nagroda Nobla 2007 w dziedzinie medycyny i fizjologii, która wynosi 10 mln koron szwedzkich, podziel¹ siê: Amerykanin w³oskiego pochodzenia Mario Capecchi, Brytyjczyk Martin Evans i Amerykanin

Bardziej szczegółowo

Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym w naszej Izbie [str. 19] 25-lecie odrodzonego

Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym w naszej Izbie [str. 19] 25-lecie odrodzonego ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2014/styczeñ 2015 nr 12/1 Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja, rekomendujemy przepisywanie od 1 lipca br. leków ze 100-proc. [str.

Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja, rekomendujemy przepisywanie od 1 lipca br. leków ze 100-proc. [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2012 nr 6 7 Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja,

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

90 lat. lekarskiego w Polsce [s. 1] Lekarze OIL w Warszawie w parlamencie [s. 4] polskiej chirurgii jest m³odzie [s. 6] VAT w ochronie zdrowia [s.

90 lat. lekarskiego w Polsce [s. 1] Lekarze OIL w Warszawie w parlamencie [s. 4] polskiej chirurgii jest m³odzie [s. 6] VAT w ochronie zdrowia [s. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza listopad 2011 nr 11 90 lat samorz¹du lekarskiego w Polsce [s. 1] Lekarze OIL w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Marek Twardowski, wiceprezes. Porozumienia Zielonogórskiego. o ustaleniach z ministrem zdrowia. [str. 6]

Marek Twardowski, wiceprezes. Porozumienia Zielonogórskiego. o ustaleniach z ministrem zdrowia. [str. 6] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza luty 2015 nr 2 Marek Twardowski, wiceprezes Zarz¹du Porozumienia Zielonogórskiego mówi

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W mediach prawie codziennie pojawiaj¹ siê wiadomoœci, które przedstawiaj¹ œwiat lekarski w z³ym œwietle. Po g³oœnych dzia³aniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Relacja z XXV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Przemyœlu, w tym: wyst¹pienia zjazdowe przewodnicz¹cego ORL, Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, m.in.: wyst¹pienie programowe prezesa dr. J. Friedigera; projekt preliminarza bud etowego na 2008 rok; absolutorium dla ORL za 2007

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy relacja w³asna Nasz RAPORT o stanie ratownictwa medycznego w Krakowie O nieporozumieniach wokó³ czasu pracy lekarzy i nale nych wynagrodzeniach

Bardziej szczegółowo

Zagro enie wirusem ebola rozmowa z dr. hab. n. med. Andrzejem Horbanem [str. 4] Pakiet, czyli nad. [str. 6]

Zagro enie wirusem ebola rozmowa z dr. hab. n. med. Andrzejem Horbanem [str. 4] Pakiet, czyli nad. [str. 6] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza listopad 2014 nr 11 Zagro enie wirusem ebola rozmowa z dr. hab. n. med. Andrzejem Horbanem

Bardziej szczegółowo

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie NR 36/37 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie 1 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie NR 36/37 Ocena niewydolnoœci oddechowej u noworodków i metody wsparcia oddechowego Warsztaty szkoleniowe Katowice 2003 O

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004 BUD ET GMINY MOSINA PISMO INFORMACYJNE GMINY MOSINA ISSN 1730-668X WYDAWCA Burmistrz Gminy Mosina Adres redakcji: Urz¹d Miejski, Plac 20 PaŸdziernika 1 62-050 MOSINA Redaguje zespó³: EWA MADZIAR Redaktor

Bardziej szczegółowo

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy.

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy. CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Temat b³êdów lekarskich stale powraca na ³amy gazet, pojawia siê w programach telewizyjnych zwykle z racji zaistnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Rekrutacja na I rok studiów w AMB w roku akademickim 2005/2006 str. 4 Rozmowa miesi¹ca z prof. dr. hab. Kazimierzem Kobusem str. 5 Inauguracja roku akademickiego 2005/2006.

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

XXXV Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. 1] O pakiecie onkologicznym podczas Zjazdu [str. 6] Rezydencka ruletka [str. 16]

XXXV Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. 1] O pakiecie onkologicznym podczas Zjazdu [str. 6] Rezydencka ruletka [str. 16] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza kwiecieñ 2015 nr 4 XXXV Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. 1] O pakiecie onkologicznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 3. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 19 i 20 grudnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE DWUDZIESTE POSIEDZENIE SZÓSTEJ KADENCJI SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE WERSJA ROBOCZA Warszawa, dnia 18 paÿdziernika 2006 r. Jest to robocza wersja stenogramu z posiedzenia. Poprawki do tej wersji mo na zg³aszaæ

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 68. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10,11 i 12 sierpnia 2004 r. Warszawa 2004 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo