Katastrofa Polityczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katastrofa Polityczna"

Transkrypt

1 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED ISSN Marca (March) 2011 No 6 (1020) Energetyka Jądrowa na zakręcie Dariusz Witold Kulczyński W roku 2006 Rząd Ontario podjął decyzję o budowie dwóch nowych bloków w elektrowni Dar lington. 22 marca rozpoczęły się tzw. Public Hearings (przesłu - Izabella Bukraba-Rylska Nieczęsto zdarza się, by w nie - doszłej IV RP nagradzano za rzeczywiste zasługi, za prawdzi - we zaangażowanie w sprawy publiczne i za autentyczną odwa - gę osobistą. Jednym z takich wy - różnień jest niewątpliwie nagroda im. księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, wieloletniego duszpasterza rolników, nadawana od 2004 roku przez Fundację So - lidarna Wieś. Pomyślana jako wyraz docenienia działań na rzecz polskiego rolnictwa, od początku ho norowała osoby, które wbrew dominującej wśród elit opinio - twór czych i polityków retoryce pogardy dla wszystkiego, co wiej - skie potrafiły głosić coś całkiem in nego i wskazywać, że polska wieś i rolnictwo to ni mniej ni więcej tylko polska racja stanu. Pierwszym laureatem nagrody był profesor Andrzej Stelma cho - w ski - współtwórca NSZZ So - lidarność Rolników Indywi du - alnych i przewodniczący Komi - tetu Organizacyjnego Kościelnej Fundacji na Rzecz Rolnictwa (w latach ). W roku 2005 statuetka wyobrażająca trzy kłosy oplecione szarfą trafiła do rąk profesor Marii Radomskiej - żołnierza AK, rektora SGGW w aa Fellow ship Church w Courtice, około 100 kilometrów na wschód od Toronto. Rozpoczęły się one z opóźnieniem ponieważ demon - stran ci z organizacji Greenpeace przypięli się łańcuchem do stołu, przy którym zasiadał Trybunał CNSC. Trzymali transparenty z Drużyna The Society przed Trybunałem CNSC cha nia publiczne) kierowane napisami No nukes are safe and przez Trybunał Canadian Nuclear Stop Darlington ( Nie ma bez - Safety Commission (Kanadyjs- pie cznych elektrowni nuklear - kie go Dozoru Jądrowego), w nych i Zatrzymać Darlington ). których wzięli udział tak oponen - 26 marca, 2011, w składzie dele - ci jak i proponenci energetyki gacji działaczy Związku Zawodo - jądrowej. Przesłuchania publiczne wego Pracowników Umysłowych odbywały się w kościele Hope DokoÒczenie na stronie 16 Zasłużone nagrody ciężkich latach stanu wojennego i zarazem działaczki opozycyjnego podziemia, a także osoby służącej podniesieniu poziomu cywiliza - cyj nego wsi. W kolejnym roku nagrodę otrzymał kardynał Józef Glemp: za roztoczenie patronatu Kościoła nad organizacjami i środowiskami służącymi polskiej wsi i wspierającymi rolnictwo oraz za ustanowienie Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę, dzięki której tak pod stawowe inwestycje, jak wo - dociągi i kanalizacja zawitały wre szcie do setek małych miej - sco wości. W 2007 r. nagrodzony został ksiądz prałat Bogusław Bijak - kapłan i społecznik, dzia - łacz ruchu ludowego i opiekun parafii na warszawskim Wilano - wie. Tam właśnie miały miejsce taj ne spotkania Solidarności i Kościoła z przedstawicielami władz, co doprowadziło do poro - zumienia przy Okrągłym Stole. Rok później nagrodę odebrał ksiądz biskup Alojzy Orszulik, wie lokrotnie interweniujący z ramienia Kościoła na rzecz rol - ników aresztowanych podczas stanu wojennego i zaangażowany w działania mające na celu uruchomienie Fundacji Rolniczej. Ta oceniana na 3 mld USD inicja - ty wa, nazywana małym progra - Jak i dlaczego pod Smoleń - skiem zginęli prezydent Lech Ka - czyński i jego najbliżsi współpracownicy? LESZEK SZYMOWSKI - Patrz, załoga żyje - tak po - wiedział do kolegi jeden z ro - syjskich strażaków, który 10 kwietnia 2010 r. w pobliżu lotn i - ska Siewiernyj gasił pożar pow - stały po katastrofie polskiego samolotu. Drugi strażak odpowie - dział coś niezrozumiale, po czym skierował w stronę kok pitu dodatkowy strumień wody. Scenę zarejestrował jeden ze strażaków niewielką kamerą, a nagranie umieścił później na popularnym internetowym porta lu z filmami. Ujęcia są o tyle zaskakujące, że wskazują na cał ko witą bierność rosyjskich stra żaków w sytuacji, gdy poja wiła się informacja, że ktoś mógł prze żyć katastrofę tu - po lewa. Kilka godzin później gubernator obwo du smoleńskiego wystąpił w me diach i oficjalnie pot wierdził, że katastrofy samo - lotu polskiego nie przeżył nikt z pasażerów. Zagadki 10 kwietnia Bierność strażaków wplata się mem Marshalla, miała wspo - magać indywidualne rolnictwo w PRL-u, nic zatem dziwnego, że dzię ki usilnym staraniom komuni - sty cznych władz nie została nigdy powołana. W roku 2009 uhonoro - wa no doktor Marię Stolzman, któ rej już w 1985 roku Ronald Reagan przyznał tytuł Międzyna - ro dowej Osoby Roku w związku z jej pracą zawodową. Symbolicz - ne trzy kłosy otrzymała za pracę se kretarza Komitetu Organizacyj - nego Fundacji Rolniczej i liczne zasługi na rzecz wsi (aktywizację obszarów wiejskich i pomoc na rzecz osób potrzebujących). W dniu 25 lutego bieżącego roku w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski przy Skwerze Prymasa Wyszyńskiego 6 nagro - dę imienia księdza biskupa Ro - ma na Andrzejewskiego za rok 2010 odebrała dr Barbara Fedy - szak-radziejowska doceniona za (jak brzmiało uzasadnienie): pro - wadzone w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Aka - demii Nauk badania nad aktyw - no ścią rolników i kondycją kapi - tału społecznego polskiej wsi, za obronę godności rolników i trwa - łości rodzinnych gospodarstw rol - nych zgodnie z ideą solidarności oraz za odwagę w dyskusji z opi - nia mi wielu elit, marginalizu ją - cych problemy polskiej wsi. Trudno wyobrazić sobie osobę godniejszą tego wyróżnienia. Doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska od wielu lat z powo dze - DokoÒczenie na stronie 9 Katastrofa Polityczna w scenariusz zaskakujących zda - rzeń, które rozegrały się na lotni - sku pod Smoleńskiem 10 kwiet - nia Zastanawiające jest, że w ciągu kilku minut, na lotnisko Sie wiernyj przyjechało aż 180 człon ków ekip ratunkowych: le - karzy, pielęgniarek, policjantów i strażaków. Była to sobota rano i zebranie tylu osób i sprzętu w ciągu kilku mi nut było niemożliwe. - Wyglą - dało to tak, jakby tych ludzi zgro - ma dzono wcześniej, planując wy - pa dek prezydenta - mówi Siergiej R. Orłow - współautor mono gra fii na temat smoleńskiej katastro fy, opar tej na opracowaniach i wyli - czeniach międzynarodowych eks - pertów. To jednak nie koniec za gadek. Gdy pilot polskiego sa mo lotu zapytał wieżę kontroli lotów w Smoleńsku o możliwość wylądo - wa nia, usłyszał komendę pas wolny, co oznaczało zgodę na podejście. Później, strona rosyjs - ka usiłowała zrzucić winę na pilo - tów i zaprzeczyć temu, że kontro - lerzy wydali zgodę na lądowanie. Na wieży w Smoleń sku zain - TOP PRODUCER sta lo wano sprzęt rejestru ją cy rozmowy kontrolerów, jed nak te - go dnia miał się zepsuć. Funkcjo - nował tam również reje strator pozwalający na filmowa nie samo - lotów podchodzących do lądowa - nia, jednak poprzedniego dnia zabrano go do naprawy. Na płycie lotniska czekać mieli ofice rowie BOR-u, jednak ostatecznie nie by ło ich tam, bo znaleźli się w Le sie Katyńskim wraz z człon ka - mi delegacji, którzy przybyli wcze ś - niej pociągiem. Chwilę po tragedii, nieznany i niezidentyfikowany do dziś czło - wiek nagrał telefonem komór - kowym to, co zobaczył na miej - scu katastrofy. Swoje nagranie zamieścił w Internecie i ślad po nim zaginął. Autora do dziś nie zidentyfikowano. Na nagraniu słychać tajemnicze odgłosy przy - pominające wystrzały z broni pal - nej. Już kilka dni później Rosja - nie ogłosili, że znaleźli autora filmu, który słyszał jak wybu - chała amunicja w maga zynkach oficerów BOR towarzy szących Lechowi Kaczyńskiemu. DokoÒczenie na stronie 7 Obrady parlamentarne Jolanta Cabaj Dlaczego rozwiązano rząd konserwatystów pod przewodnic - t wem Stephena Harpera? Nie przez brak poparcia pro po no - wanego budżetu w dniu 23 marca 2011 przez rząd konser watystów w Ottawie. Planowane na 24 mar - ca 2011 głosowanie w spra wie budżetu przeniesiono na po nie - dzia łek - 28 marca Data 25 marca 2011 zapisze się jako dzień bezprecedensowy w historii parlamentu kanadyjs - kiego. Rząd stracił zaufanie Par - lamentu. Przegłosowano stosun - kiem głosów 156 za i 145 prze ciw wniosek lidera opo - zycji - Michaela Ignatieffa w opar ciu o raport Komisji Parla - men tarnej w sprawie pozbawienia mandatu zaufania rządu. A oto wy brane fragmenty z transkryptu obrad parlamentarnych: Business of Supply, Opposi - tion Motion - Confidence in the Government. Hon. Michael Igna - tieff (Leader of the Opposition, Lib.) moved: That the House agree with the finding of the Standing Comm i - ttee on Procedure and House Affairs that the government is in contempt of Parliament, which is unprecedented in Canadian par lia - mentary history, and con sequent - ly, the House has lost confidence in the government. Piątkowa debata parlamentarna odnośnie wymienionego wniosku lidera opozycji była częścią pro cesu rozwiązania rządu federal nego utworzonego przez konser wa tys - tów. Następnego dnia, w so botę DokoÒczenie na stronie 17 JAN CZAN Broker - od $129,900 - Condominia - Mississauga - od $229,000 -Townhouse z Garażem - Mississauga - od $329,900 - PołÛwki domûw - Mississauga - od $349,000 - Samodzielne Domy - Mississauga - Nowe Domy i Działki Budowlane - Sprzedaże Bankowe i Spadkowe Dzwoń lub Text : Prześlemy Aktualny wykaz ìpower of Saleî!!! Szybka Telefoniczna darmowa wycena domûw! Wycena poprzez

2 Strona 2 Kazimierz Z. PoznaÒski University of Washington pracować na sukces firmy w dłu - gim okresie pilnie budując jej N o 06 (1020) 15-31/03/2011 Różne banki DokoÒczenie z poprzedniego wydania Innym ważnym czynnikiem jest to, że banki w Kanadzie działają ostrożniej i w związku z tym utrzy mują wyższe rezerwy na wy - padek finansowego zagroże nia, tak że na każdy dolar udzie lonego kredytu bank w Kanadzie za cho - wuje pięć centów rezerwy pod - czas gdy bank w Ameryce za trzy - muje tylko trzy centy /w Eu ro pie tylko jeden i pół/ Ta większa ostrożność banków Kanady wyraża się też w tym, że re lacja między najbardziej pew - nym - bezpiecznym - kapitałem /dy wi den dy, własne akcje, czy przy chody/ a ryzykownymi akty - wami jest tam znacznie wyższa, bo na poziomie 10 %, podczas gdy w Ameryce wynosi ona - ta sto pa - 4 % / a w Europie nawet - 3 %/ Nie bez znaczenia jest też jak się definiuje ryzyko, gdyż prakty - ka w Kanadzie jest taka, że tzw. derywatywy, które nota bene - jak widać z obecnego kryzysu - oka - za ły się najbardziej groźne dla sy - s temu finansowego, zaliczane są do ryzykownych aktywów pod - czas gdy w Ameryce zrówna ne one są z normalnymi papiera mi wartościowymi. Znacznie ostrzejsze są też w Ka nadzie regulacje finansowe, jak na przykład na rynku nieru cho - mości gdzie kredytobiorcy muszą wyłożyć gotówkę równą dwu dzie - s tu procent wartości na by wa nego domu podczas gdy w Ame ryce, w latach prowadzących do kryzysu, ten finansowy wy móg został przez deregulację prak ty cznie zniesiony. Nic dziwnego, że jak wybuchł kryzys, w Ameryce ponad 10 % długu hipotetycznego okazało się nieściągalne więc pojawiła się epidemia upadłości i utraty - mo c - no zdewaluowanych - nie ru cho - mości na rzecz banków, podczas gdy w Kanadzie ten wskaź nik wynosi ¼ %, nikt nie słyszał o po - do bym dołku na rynku nieru cho - mości. I nie należy się dziwić, że gdy sektor finansowy w Ameryce zaczął się sypać, żeby uniknąć prawdziwej katastrofy, rząd mu - siał wesprzeć banki - w drodze wy kupu - na sumę 700 miliardów dolarów plus 500 miliardów dola - rów na dwie instytucje gwarantu - jące pożyczki mieszkaniowe, w Kanadzie - rząd nie wyasygnował nawet grosza. Mogłoby się wydawać, że banki Amerykańskie spowodowały większe straty niż te w Kanadzie dlatego, że Amerykańscy bankie - rzy są gorzej opłacani niż ci w Ka nadzie, i mają słabsze bodźce - fi nansowe - niż Kanadyjscy ko - ledzy, podczas gdy prawda jest taka, że Amerykańscy bankierzy dostają blisko siedmiokrotnie wię - cej do kieszeni. Może związek jest odwrotny, mianowicie że im więcej dostają bankierzy tym bardziej opłaca im się podejmować decyzje, które da ją korzyści w krótkim okresie - na wet drogą spekulacji czy afer - z myślą, żeby szybko się prze - nieść gdzie indziej, zamiast silne podstawy. Żeby nie było wątpliwości, nie chodzi tylko o wynagrodzenia najwyższego szczebla kierownic - twa, ale o cały merytoryczny apa - rat ludzi, więc im wyższe stawki ogólne, tym bardziej całe instytu - cje finansowe zamieniają się w graczy na żetony, za które oni nie płacą, bo żetony są przydzielane im - w dobrej wierze - przez in - westorów. No i jeśli się doda do tego, że w bardziej zderegulowanej Amery - ce, te żetony są gwarantowane finansowo przez państwo, zyski z cudzych piniędzy płyną jak go - spo darka idzie mocno a jak nie idzie - bo pada - wtedy straty są absorbowane przez państwo, więc jest pytanie, czy to jest gospo - darka rynkowa - nie, ona niestety nie jest. Bodome Flooring (Canada) zatrudni osoby z umiejętnością układania podłóg marki Bodome Tel POLSKA SZKOŁA MUZYCZNA The Frederic Chopin Music School Fortepian/pianinoïSkrzypceïGitara ï Emisja g osu (Vokal)ïFletïTrπbkaïKlarnet ïakordeonï Teoria - wszystkie poziomy KOMPOZYCJAïIMPROWIZACJAïDYRYGOWANIE - dla zaawansowanych RYTMIKA i UMUZYKALNIENIE dla dzieci od 4-go roku øycia 2399 Cawthra Rd. East, Unit 101, Mississauga Tel. (905) Centrum Medyczne LEK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej * Stomatologia Zachowawcza * Protetyka * Ortodoncja * Specjaliści * Laboratorium * USG ul. W.K. Roentgena Warszawa (przy Centrum Onkologii - wejście C Tel./fax Specjaliści 47 LATA OBS UGI POLONII 24 godzinna obs³uga oraz dostawa oleju opa³owego (416) Six Point Road Toronto, ON M8Z 2X3 Tel: Stomatologia POMNIKI Pomniki z granitu P yty z brπzu Gwarantowana wysoka jakoúê us ugi Duøy wybûr kolorûw i wzorcûw PrzystÍpne ceny (416) SIX POINT ROAD

3 N o 06 (1020) 15-31/03/2011 Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie Wojciech Błasiak Strona 3 Jak niszczono górnictwo węgla kamiennego w II Rzeczpospolitej Międzynarodowe i ogólnopolskie tło likwidacyjnej restrukturyzacji (Niniejszy tekst jest odcinkiem publicystycznej wersji mojego artykułu naukowego z grudnia 2010 Protesty społeczne w gór - nictwie węgla kamiennego w Pols ce po 1989 roku: tło, przy czy - ny, przebieg oraz konsek wencje. Jest nim dowodzona teza, iż tzw. restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce po roku 1989 była celową likwidacją po - ten cjału wydobyw czego rentow - nego ekonomicznie polskiego górnictwa. Rzeczywi s tym bowiem, a ukry - wanym celem było wyeliminowanie Polski jako wielkiego eks por - tera węgla ka miennego z rynków światowych w interesie głównych konkuren tów polskiego węgla czy li przede wszystkim USA, Australii, Kana dy i RPA Był to program restrukturyzacji opracowany przez Bank Światowy, a realizowany przez kolejne polskie rządy, zarówno postsoli - darnościowe, jak i postkomunistyczne, w latach W rezultacie tej niszczącej restru kturyzacji Polska z wielkie - go eksportera światowego węgla kamiennego na poziomie ponad 30 mln ton w 1990 roku, stała się ostatecznie od 2008 roku jego importerem netto na poziomie ponad 10 mln ton. Bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne szacuję na rząd kilkuset miliar - dów złotych. Prawda o tej re s trukturyzacji do tej pory jest bezwzględnie ukry - wana przed polską opinią publicz - ną, a jej realizatorzy w osobach polity ków, menedżerów i nau - kow ców, funkcjonują publicznie jako postacie wielce kompetentne i zasłużone dla polskiej polityki, gospodarki i nauki.) 1. Znaczenie gospodarcze polskiego węgla kamiennego Polskie górnictwo węgla ka - miennego do roku 1989 pozosta - wało strategicznym podsektorem ówczesnej gospodarki realnego socjalizmu. Przez cały okres istnie nia Polski Ludowej w latach zapewniało bowiem do pływ kluczowych dla bilansu płatniczego walut wymienialnych oraz relatywnie tanie źródło ener - gii pierwotnej dla niskoefek tyw - nego i wysoce energochłonnego rozwoju przemysłu i całej gospo - darki. Węgiel kamienny był i jest na - dal kluczowym pierwotnym noś - nikiem energii polskiej gospo dar - ki, przy rosnącym od lat 60. udzia - le węgla brunatnego. W chwi li obecnej aż 95,4 proc. ener gii jest produkowanej z węg la, w tym około 64 proc. z węgla ka mien - nego. Polska Ludowa była najwięk - szym w Europie, poza ówczes nym Związkiem Radzieckim, produ - cen tem i wielkim świato wym eksporterem węgla kamien nego, tak energetycznego, jak i kok - sowego. W 1988 roku Polska wy - do bywała 193 mln ton węgla, eks - portując 32,2 mln ton węgla i 2,8 mln ton koksu, w 1989 roku od po - wiednio 187, 28,9 i 3,2, a w 1990 roku 148, 28 i 3,7. W 1989 roku była czwartym na świecie produ - cen tem tego surowca ener ge tycz - nego po Chinach, USA i ZSRR, a przed Indiami, Republi ką Połud - nio wej Afryki i Australią oraz Wielką Brytanią. Rozpad imperium radzieckiego w latach , najpierw w jego części zewnętrznej w latach , a ostatecznie części wew nętrznej w postaci samego państwa Związku Radzieckiego w 1991 roku oraz załamanie gospo - darki realnego socjalizmu w Pols - ce w latach , otworzy ło procesy transformacji polskiej gospodarki i samego górnictwa węglowego. Zmiany organizacyjne i ekono - micznie w górnictwie polskim były w nowych warunkach nie - zbędne. Program przystosowania górnictwa do warunków rynko - wych opracowany z udziałem naukowców Politechniki Śląskiej i Polskiej Akademii Nauk powstał na zlecenie Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ Solidarność już w 1989 roku. Jednak o przebiegu procesów przekształceń w samym górnic - twie zadecydowały dwa strategi - czne programy gospodarcze realizowane przez kolejne rządy. 2. Terapia szokowa Washing ton Consensus i Bank Światowy Pierwszym był tzw. plan Bal - cerowicza wdrożony pakietem specjalnych ustaw z dniem 1 stycznia 1990 roku. Został on opracowany w zasadniczych za - łożeniach w formule skrajnie ne - oliberalnej terapii szokowej (i uzgo dniony na wiosnę 1989 roku) przez lidera światowej oligarchii JOLANTA KRYSTKOWICZ Adwokat, Notariusz L.L.B, LLM By y SÍdzia w Polsce 2347 Kennedy Rd. Unit 402, Scarborough, Ont. M1T 3T8 pû nocno-wschodni rûg ulic Kennedy Rd. i Sheppard Ave. Tel.: Fax: finansowej Georga Sorosa dla ostatniego komunisty cznego rządu Mieczysława Ra kow - skiegoi. Spektakularna klęska partii ko - mu nistycznej w częściowo wol - nych wyborach parlamentar nych w czerwcu 1989 roku, a na stępnie odwrócenie sojuszy w parla - men cie w sierpniu tegoż roku przez dotychczas satelitarne wo - bec komunistów partie, Zjed no - czone Stronnictwo Ludowe i Stron nictwo Demokratyczne, spo - wodowało utratę władzy par la - men tarnej przez komunistów i umo żliwiło powołanie pierws - zego rządu niekomunistycznego, acz z udziałem komunistów. W nowych warunkach latem 1989 roku plan G. Sorosa został uszczegółowiony już dla potrzeb pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego przez sponsorowanego przez G. Sorosa harvardzkiego ekonomistę Jeffreya Sachsa.ii Dla ukrycia jego niesuweren - nego charakteru nazwano go i nadal się go nazywa tzw. planem Balcerowicza, choć sam Leszek Balcerowicz nie ma z jego pow - sta niem nic wspól nego. Jak wspomina to J. Sachs, decydująca okazała się rozmowa w sierpniu 1989 roku z desyg no - wa nym do roli nowego premie ra T. Mazowieckim, który Mu siał znaleźć kogoś, kto naprawdę był - by w stanie podjąć się tak ogrom - nego wysiłku. Wspomniał o Lesz - ku Balcerowiczu, którego nie znałem. W końcu to właśnie Bal - ce rowicz pokierował wyko na - niem trudnych zadań gospodar - czych. I sądzę, że gdyby nie utra ta bezpośredniej władzy poli - ty cznej w parlamencie przez ko - mu nistów na przełomie czerw ca sierpnia 1989 roku, to właś nie ko - munistyczny rząd realizo wałby ten sam plan terapii szo kowej, ty le że pod inną nazwą planu Ra kowskiego czy planu Wil - czka. Drugim strategicznym projek - tem był program restrukturyzacji polskiego podsektora węgla ka - miennego Banku Światowego ze stycznia 1991 roku.i Program ten został zaakceptowany i był wdra - ża ny przez kolejne polskie rządy, acz z różnym natężeniem i kon - sekwencją, praktycznie aż do koń ca 2003 roku. O realizacji tego programu w zasadniczy sposób decydowały aż do 2002 roku kolejne misje węglowe Banku Światowego, o czym świadczy porównanie za - leceń tych misji, szczególnie w postaci zalecenia limitowania eks portu polskiego węgla, z póź - niejszą polityką rządów polskich. Z istniejących dwóch polskich zagłębi węglowych, dolnośląskie - go i górnośląskiego, w Dolnośląs - kim Zagłębiu Węglowym w rejo - nie Wałbrzycha, gdzie było czyn - nych 5 kopalń, zlikwidowano cał - kowicie 4 kopalnie poczynając od października 1991 roku, a budo - waną nową kopalnię antracytu zamknięto w 1996 roku. Nie stworzono tam alternatyw - nych miejsc pracy, przekształca - jąc ten region w zagłębie biedy i bez robocia sięgającego powyżej 30 proc. W regionie tym doszło do budowy tzw. biedaszybów przez zdesperowanych byłych górników, w postaci wykopywa - nia głębokich jam i wydobywania z nich ręcznie węgla, z wypad - kami śmiertelnego zasypywania w nich ludzi. Zagłębie Górnoślą - skie, gdzie były 64 kopalnie, pod - legało procesom ograniczania wy dobycia i likwidacji kopalń po rok Tzw. plan Balcerowicza, a w istocie plan Sorosa-Sachsa, był zgodny z zasadami Washington Con sen sus narzucanymi zadłużo - nym krajom peryferyjnym i semi - peryferyjnych przez Między - narodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy oraz admini stra - cję rządową USA. Zakładał po - przez szokową terapię sprywa - ty zowanie majątku państwowego, maksymalną deregulację gospo - dar ki, w tym finansów oraz walkę z inflacją jako główny cel gospo - darczy. W istocie sprowadzał się on do redukcji aktywności gospo - dar czej poprzez uderzenie w po - pyt wewnętrzny, nieskrępowane otwarcie rynków na zagraniczną kon ku rencję, a rynków finanso - wych na zagraniczne kapitały spekulacyjne, zwłaszcza amery - kańskie oraz przejęcie przez ka - pitał zagraniczny w drodze pry - watyzacji gospodarczych enklaw rentowności i nowoczesności technologicznej. 3. Rentowność ekonomiczna wydobycia węgla W planie tym górnictwo miało odegrać i odegrało rolę tzw. kot - wicy inflacji. To zakotwi cze - nie inflacji w Polsce polegało na tym, że z dniem 1 stycznia 1990 ro ku utrzymano urzędowe ceny węgla, a uwolniono prawie wszy - s tkie pozostałe. Węgiel kamienny jest podstawowym nośnikiem ener gii w Polsce, więc jego niska, bezpośrednio i pośrednio admini - stra cyjnie utrzymywana cena, stała się gwarantem ograniczania inflacji. W ten sposób wyłączono gór - nictwo z urynkowienia gospo dar - ki. Narzucone ceny urzędowe po - niżej kosztów wydobycia uczyni - ły wydobycie węgla kamiennego nierentownym finansowo już na starcie, mimo obiektywnej wyso - kiej rentowności ekonomicznej. I tak w całym 1990 roku średni koszt wydobycia 1 tony węgla wynosił według ówczesnego kur - su dolara 20 USD, a średnia cena węgla eksportowanego z Polski 50 USD. Kopalnie zaś zostały zmuszone do sprzedawania węgla po średniej cenie 12 USD.v Po - nie waż eksport był bardzo opła - calny, to rząd polski wprowadził 80 procentowy podatek eksporto - wy. O wysokiej opłacalności wydo - bycia węgla kamiennego świad - czy podstawowe kryterium po - rów nawcze jakim jest cena pary - te towa czyli potencjalna cena węgla importowanego do Polski, jaką musieli by płacić krajowi odbiorcy, gdyby zdecydowano się zaprzestać własnego wydobycia. W 1991 roku najtańszy węgiel energetyczny z importu musiałby kosztować już w porcie polskim przed wyładunkiem od 42 do 52 dolarów za tonę, jak szacowali eksperci ekonomiczni firmy eks - portowej węgla Węglokoks, przy ówczesnej średniej cenie wę g la krajowego na poziomie nieco ponad 25 dolarów za tonę, a kosztach wydobycia 28,5 dola - rów, zaś średniej cenie węgla eks - portowanego z Polski na pozio - mie około 49 dolarów za tonę. W centrum kraju, w zależności od ja kości i kierunku importu, a także po doliczeniu VAT lub podatku obrotowego czy cła, ta cena parytetowa wynosiłaby od 61,9 do 71,9 dolara za tonę. 4. Spirala zadłużania górnictwa W 1990 roku uruchomiono proces spiralnego zadłużania kopalń, aż po stan katastrofy fi - nan sowej całego górnictwa od połowy lat 90. Polityka sterowa - nia cenami zbytu węgla poniżej kosztów ich wydobycia doprowa - dziła do sytuacji, gdy obiektyw - nie wysoce rentowny ekonomi - cznie podsektor węgla kamien - nego stał się nierentowny finan - so wo, stale powiększając wielkie zadłużenia. Ruszyła bowiem kula śnież - na zadłużenia górnictwa; od 4,5 bln starych zł w 1990 roku, przez 7 bln w 1991, 23 bln w 1992, po 13 mld nowych zł w 1998 i ponad 23 mld zł w 2002 roku. Me - chanizm sterowania przez kolejne rządy cenami węgla poniżej kosztów jego wydobycia utrzy - ma no bo wiem po 1990 roku. Po zniesieniu cen administra - cyj nych wprowadzono ceny kon - trolowane przez podległe Minis - ter stwu Finansów Izby Skarbowe. Następnie zaś ceny zbytu węgla dla potrzeb zawodowej energety - ki były określane przez faktyczny dyktat monopolistyczny państwo - wego sektora energetycznego, a faktycznie ustalane przez Minis - terstwo Gospodarki. Energetyka przechwytywała poprzez tak narzucane ceny aku - mulację ekonomiczną z górnic - twa, a poprzez relatywnie niższe ceny energii z akumulacji tej dy - skretnie dotowano też odbiorców polskiej energii. Dla przykładu; w 1997 roku ustalono cenę 32 USD za tonę węgla energetycznego, mimo iż węgiel importowany musiałby kosztować minimum 35 USD, a i tak w ciągu roku zmu - szono spółki węglowe do sprze - daży węgla po 27 USD. Równo - cze śnie limitowano i ograniczano administracyjnie eksport węgla, mimo iż aż do 1997 roku był on nawet pod ówczesnym wzglę dem finansowym opłacalny, a okreso - DokoÒczenie na stronie 9

4 Strona /03/ 2011 N o 06 (1020) Zofia Lachowicz Od dziesięcioleci Poznań jest postrzegany jako miasto bizneso - wo-targowe. Z inicjatywy kupiec - twa poznańskiego w dniach od 28 maja do 5 czerwca 1921 r. odbył się pierwszy Targ Poznański. Kil ka lat później Targi Poznań - skie zostały przyjęte do Świato - wego Zrzeszenia Przemysłu Tar - go wego UFI. Cyryl Ratajczyk w 1929 r. na obszarze 65 ha ekspo - nował przegląd dorobku gospo - dar czego i kulturalnego Polski. Im preza odniosła ogromny suk - ces, bowiem zwiedziło ją 4,5 mln osób. Dalszy rozkwit Tar gów na - stą pił w latach trzydzie stych - za - ję ły czwarte miejsce w Europie ja ko organizator między narodo - wych wydarzeń handlo wych. W 1947 r. odbyły się pier w sze po II Wojnie Światowej XX Między - na rodowe Targi Poznań skie. W 1956 r. tysiące gości targo - wych z kraju i ze świata było świadkami wybuchu strajku ge - ne ralnego w dniu 28 czerwca prze ciwko władzom komunisty - cz nym w Poznaniu. Od 1958 r. Targi organizowane są dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Wiosna targowa w Poznaniu to czerwiec gdzie prezentowane są pro dukty techniki zaś jesień tar - gowa to wrzesień gdzie prezen - to wane są artykuły konsumpcyj - ne. W 1990 r. MTP przekształco - no w spółkę z ograniczoną odpo - wiedzialnością z udziałem Skarbu Państwa. Duża popularność Targów skła nia do powiększania wielkoś - ci obiektu i prowadzi do nowych inwestycji. Obecnie Międzynaro - do we Targi Poznańskie organizu - ją niemal 80 ekspozycji reprezen - tu ją cych ofertę handlową ponad 100 sektorów gospodarki. W skład zarządu MTP wchodzą: Prezes Zarządu - dr Andrzej Byrt (tel ), Wicepre - zesi Zarządu Przemysław Trawa (tel ) i Tomasz Kobierski (tel ). Prezes Zarządu dr Andrzej Byrt Wiceprezes Zarządu Przemysław Trawa XVIII Forum Mediów Polonijnych Poznań (2) Wiceprezes Zarządu Tomasz Kobiersk i Partnerzy MTP to: UFI - Świa - towe Zrzeszenie Przemysłu Tar - go we go, Centrex - Międzynaro - do we Stowarzyszenie Statystyki Targowej oraz PIPT - Polska Kor poracja Targowa, od 2007 r. Polska Izba Przemysłu Targowe - go (pierwsza organizacja samo - rzą du zawodowego przedsiębior - ców branży targowej). MTP jest aktywnym uczestni - kiem stowarzyszeń skupiających organizatorów specjalistycznych targów branżowych: Międzynarodowego Zrzeszenia Targów Budownictwa IBEC Konfederacji Organizatorów Targów Opakowań COPE Komitetu Konsultacyjnego Europejskich Stowarzyszeń Rol - ni czych i Organizatorów Wystaw EURASCO Międzynarodowej Federacji Odzieżowej IAF. Uczestnicy XVIII ŚFMP wzięli udział w uroczystym otwarciu targów Smaki Regionów i tar - gów POLAGRA FOOD w pa - wi lo nie 7 i 11. Na terenie targo - wym odbyła się konferencja pra - so wa nt. Polityka rolna, rozwój polskiej wsi i rolnictwa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi M. Sawickiego i Prezesa MTP dr A. Byrta. Podczas konferencji prasowej prezes zarządu Targów - dr. A. Byrt poinformował, że wzrosła po wierzchnia wystaw o 40%, liczba odwiedzających o 1/3, a licz ba wystawców o 30%. Pola - gra obchodzić będzie wkrótce 25 lecie swojego istnienia. (...) rozrosła się i oryginalna Polagra przemieniła się w kilka Polagr wyspecjalizowanych (...) Rodzinę Polagry tworzy m.in. Po - lagra Tech, prezentująca sprzęt do produkcji żywności i Polagra Food produkty żywnościowe. powiedział prezes MTP. Pre - zen towane w Poznaniu propozy - cje targowe piekarnictwa i cukier - nic twa są drugą pod względem wielkości ekspozycją w Europie. Minister M. Sawicki w swoim wy stąpieniu podzielił się z dzien - nikarzami sporą dozą danych, powiedział m.in, że export rol - nictwa wyniósł 12 mld Euro w 2009 r. co stanowi ponad 10% krajowego eksportu. Środki unij - ne są inwestowane w gospodar - stwa rolne i przetwórstwo rolnospożywcze. Modernizacją objęto mle czarstwo. Można oczekiwać po zy tywnego rozpatrzenia kolej - nych wniosków odnośnie re struk - turyzacji przedsiębiorstw mle - czarskich. Komisja europejska zatwierdziła udzielanie pomocy w wysokości zł. przy 10% wkła dach własnych dotyczy to terenów popowodziowych oraz dla innych terenów w wysokości zł przy 20% wkładach własnych. Promocja polskich smaków to m.in. przedsięwzięcia: Światowy Kongres Piekarzy, Ku - linarny Puchar Polski i Festiwal Smaków Regionu. Minister Sa - wic ki poinformował, że do zadań ministra rolnictwa przy unii nale - ży przygotowanie programów wspar cia. Chociaż jak zapewnił mi ni - ster nie ma wiele do powiedzenia w kwestiach kształtowania cen i rynku, jego działalność ma duże zna czenie dla gospodarki kraju. Dzięki utrzymaniu tradycyjnej produkcji powiększa się rynki zbytu. Rozwija się eksport pro - duktów spożywczych na rynki wscho dnie. Dobre są kontakty z Shanghajem i nawiązuje się współpracę z Singapurem i Wietna - mem. Brane są pod uwagę rynki arabskie. Jednakże na dzień dzi - siejszy, odbiorcą 85% exportu pol s kie go jest Europa. powie - dział. Targi przynoszą gospodar - ce krajowej dodatni bilans hand - lo wy ( w 2009 r. 2,1 mld Eur). Smak polski jest trwały, wynika z naszej kultury i jest unikalny jak twórczość Rejmonta i Chopi - na. kontynuował minister Sawicki. Uroczyste otwarcie targów Po - lagra 2010 odbyło się w nastro - jowo przygotowanym wnętrzu pawilonu 11 przy tęczowym światle reflektorów skierowanych na podium. Podczas otwarcia głos za brali: prezes dr. Andrzej Byrt i minister Marek Sawicki. Wrę - czo no nagrody m.in dla najlep - szych wystawców Polagra 2010 i za najefektowniejszą prezentację. Wyróżnione produkty za najwyż - szą jakość i technologię to: - Serek śmietankowy Juliko z Czarnkowa - Kiełbasa swojska nadnotecka z Trzcionka (Zbigniew Paszko) - Ser twarogowy sernikowy Władka z Kalisza - Wędzonka własnej roboty z Gdańska (Zbigniew Nowak) - Szynka, Sokołów S.A. - Kiełbasa biała parzona wielkopolska z Pogorzeli - Serek wiejski Konarczyk, polski lekki 150 g. z Lubawy Mlekovita - Ser jubilat wędzony pełno - tłusty (prod. w Kosowie Lackim) - Szynka wiejska ze Zbąszynka (Grzegorz Zyguła) - Masło Extra z Wrześni (Bu - kowiński) - Miód pitny naturalny Półtorak Piasecki firmy Karolina (prod.: Piasecki) - Yogurt do picia Jogo-drink pomarańczowy z różą (Łódź) - Salami Pamas wyrobu Piotra Matyszaka - Ser Złoty Szwajcar z Kowa - lewa - Twaróg średzki półtłusty Jana (Środa Wielkopolska) - Boczek tradycyjny Sobko - wiak Siedlecki - Chłodnik Litewski z Soko - łowa Podlaskiego - Ser pełnotłusty Sudowia (Suwałki) - Goliata Black Currant wino Warwin, Warka Gastro trendy 2010 wypo - sażenie techniczne: - Urządzenia i meble BAR linia z DORA METAL Sp. Z.O.O. - Piece konwencyjne (Krosno Odrzańskie) Polagra Tech 2010, - System auto SMA 190 (Szu - bin) - MAPIC - Mieszacz dozują - cy wodę (Kraków) - Koncentrat ciasta z błonni - kiem Magnat (Bydgoszcz) - Koncentrat napojów mrożo - nych (Bydgoszcz) MTP to nie tylko targi, to jest miejsce konferencji i imprez kul - turalnych. Na terenie MTP odby - ła się Konferencja Klimatyczna ONZ i Europejskie Spotkanie Młodych Taize. Priorytetem działalności MTP jest wprowa - dzanie innowacji we wszystkich przestrzeniach działalności, bo targi to także przestrzeń wysta - wien nicza. Pod koniec sierpnia zo stanie oddany do użytku wy - stawców pawilon 6A powiększo - ny o 3,600 m2 nowoczesnej po - wierzchni wystawienniczej. Pla - no wana jest budowa korytarzy w celu łączenia hal co stworzy przestrzeń użytkową 42,000 m2, w tym wystawienniczą 24,600 m2. Naszym potencjałem jest przestrzeń i doświadczenie, ale nade wszystko dynamika i inno - wacyjność, napędzane wyobraź - nią twórczą niezwykle kompeten - tne go zespołu młodych współpra - cowników powiedział w wy - wiadzie udzielonym Wiciom Polonijnym (13.IX.2010). Dyrektorzy Grupy Produktów Janusz Mazurczak Wiesława Galińska Elzbieta Roeske Danuta Kubasik Bartosz Zeidler oraz Filip Bittner. Cdn.

5 N o 06 (1020) 15-31/03/2011 Jerzy Przystawa Uniwersytet Wroc awski Partie ruszyły do boju, roz po - częła się pierwsza tura jesiennych wyborów parlamentarnych.na sa - lonach i pałacach trwa zażarty bój o to, żeby druga tura trwała dwa dni, ale to szczegół, ponie waż nie porównanie ważniejsza jest tura pierwsza, która bez żad - nych deklaracji i zapisów usta wo - wych, już się zaczęła i trwać będzie do momentu reje stracji list wyborczych. Pierwszym etapem tej pierw - szej tury jest łapanka na ludzi. Każda partia, która chce się liczyć w tych wyborach zmuszona jest nałapać około tysiąca osób, które znajdą się na listach wyborczych, w tym co najmniej 35% kobiet. Wbrew pozorom nie jest to za da - nie proste, nie tylko ze względu na szczupłość partyjnych szere - gów, ale także dlatego, że wśród nała panych trzeba dokonać wstę - p nego przebrania. Kobiety nie mogą być nadmiernie urodzi we, bo uroda, jak się już nie raz poka - zało, sprzyja niewierności, a męskie IQ nie może być zbyt wysokie, bo wyskoki niepożąda - nej inteligencji prowadzą często do kwestionowania dyspozycji i pozycji samych łapaczy - selek - cjonerów. Arena wyborcza ogrodzona jest wysokim murem, a wejściówki są w rękach szczupłego grona selek - cjonerów i bez ich biletu o wejś - ciu mowy nie ma. To się nazywa bierne prawo wyborcze w pols - kim wydaniu. Te bilety są, de fac - to, w posiadaniu panów, których policzyć można na palcach jednej ręki, zaginając mały palec na rzecz łapacza mniejszości nie - miec kiej w Polsce, albowiem on nie musi nałapać całego batalionu i może się zadowolić skromną, kilkunastoosobową drużyną. Poza tą Wielką Czwórką (piąt - ką) na ulicy stoją jeszcze inni łapacze, którzy zarezerwowali sobie małe działki w pobliżu Głów nej Areny i na te działki sprowadzają wszystkich, którzy się nawiną i nieopatrznie wpadną w zastawione sidła. To szefowie part ii pozaparlamentarnych, za - rów no tych, które już mają pewną tradycję, jak i tych, które dopiero się tworzą i zawiązują (prawie codziennie dostaję zaproszenia do przyłączenia się do którejś z tych rozlicznych inicjatyw). Tutaj już nie ma specjalnej selekcji, przeci - w nie, wyrywają sobie wzajemnie z rąk zdezorientowane ofiary, bo oni też potrzebują sformować ty - siącosobowe bataliony męskodamskie z co najmniej 35. pro - centowym udziałem dam. Po 21 latach uprawiania demokracji alla polacca, wszyscy komenta torzy polityczni są już zgodni, że ich trud jest jałowy, bo nie mają oni żadnej szansy sforsowania muru okalającego wyborczą arenę i wybory żadnego zysku im nie przy niosą. Niektórym z nich Łapanka - przebieranka pod patronatem RPO może się udać sztuka zarejestro - wania list do konkursu, ale sze - roka widownia, dopuszczona do II tury wyborów, aby te listy doj - rzeć będzie potrzebowała silnych lornetek, a nawet teleskopów Mur okalający arenę jest bo - wiem zaporą medialną: to media, także te, które noszą naz wę pu - blicznych, stoją na straży porząd - ku, polegającego na tym, że tylko Wielka Czwórka ma przywilej wyznaczania przyszłych repre - zentantów narodu. II tura wyborów, która odbę - dzie się pod koniec października, to już tylko sondaż popularności czterech partii ze wskazaniem. 4 tysiące wyselekcjonowanych pań i panów, po wpuszczeniu na sce - nę, zostaną jeszcze pousta wiani w rzędach, kto z tyłu, a kto z przodu czy z boku. Oczarowana publicz - ność rzadko dostrzeże kogoś stojącego w dalszych rzędach i rzadko tylko zaburzy przemyślane plany osobowe wielkich capo. Już dzisiaj, z prawdopodobieństwem bliskim 1, możemy przewidzieć wyniki jesiennych wyborów: do Sejmu wejdą tylko przedstawi - ciele PO, PiS, SLD i PSL, plus dwu przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej. Rozkład głosów, a więc i mandatów, będzie z grub - sza odpowiadał wynikom jesien - nych sondaży. Zgaduję, że będzie trochę mniej PO i PiS, za to wię - cej SLD. PSL, pomimo ca łe go spry tu jaki wykazuje stra żacka drużyna Brygadiera Paw laka, nie zyska wiele, ale też i nie wiele straci. Status quo zostanie zacho - wa ne, straci tylko państwo pols - kie, które z tego kolejnego kon - kursu wyjdzie jeszcze bardziej osła bione i bezwolne. Tzw. or dy - na cja proporcjonalna, która gene - ruje opisane scenariusze, to prze - pis na słabe państwo. Silna Polska w dzisiejszej Europie nikomu do szczęścia nie jest potrzebna, za to jej słabość wspomagana jest na wszelkie sposoby. Jak to się mogło stać, że taka pry mitywna, gangsterska proc - edu ra wyłaniania członków najwyższych władz państwowych mogła zostać uznana i zaakcepto - wa na jako procedura demokra - tycz nego wyboru? Jak to się mo g - ło stać, że naród, który stworzył kiedyś najbardziej wzorową de - mokrację w Europie, dał sobie narzucić takie okowy, a polska inteligencja spadkobierca pols - kiej szlachty, pozwoliła się zredu - kować do statusu pańszczyź - nianych chłopów, pozbawionych prawa do kandydowania do Sejmu? Pozwoliła, siedzi cicho, bo nie rozumie o co chodzi. Nie rozumie o co chodzi z tym biernym pra - wem wyborczym, nie wie co to takiego. W Konstytucji i Kodek - sie Wyborczym prawo do kandy - dowania do Sejmu ma każdy obywatel polski, który liczy sobie 21 lat. Na papierze ma, ale nie ma jak z tego papie rowego prawa skorzystać. Nowy bloger interne - towego Salonu24, podpisujący się bisnetus, wy brał się z tym pro - blemem do tzw. rzecznika praw obywatelskich (RPO). Posadę tę zajmuje obec nie urocza pani Irena Lipowicz, poza tym profesor pra - wa, doktor honorowy zagranicz - nych uczelni, były ambasador, wzo rowy poseł wszystkich możli - wych kadencji i w ogóle wzór wszy stkiego, co się tylko do wzo - rowania nadaje. Prof. Lipo wicz szlify naukowe zdobyła jesz cze za komuny, kończąc na słyn - nym Uniwersy tecie Śląskim stu - dia z wyróżnie niem, a potem to już tylko osza łamiająca kariera naukowa i poli tyczna. I do takiej to osoby wybrał się bisnetus ze swoją skargą na bier ne prawo wyborcze, a rezultat tej akcji obywatelskiej przedsta - wił na blogu 0,rpo-do-obywatela-spieprzajdziadu. Jak łatwo było przewi - dzieć Pani Lipowicz, naturalnie, interwencji żadnej nie podejmie, albowiem jak wyjaśnia niero zu - mnemu blogerowi, urząd Rzecz - ni ka jest urzędem apolitycznym a określenie zasad i trybu wyborów jest zagadnieniem całkowicie politycznym. Jakie to piękne! I wzruszające! Ile takie proste, krótkie zdanie rzecznika praw obywatelskich, profesora doktora habilitowanego praw, doktora honoris causa uniwersytetów, mówi nam o III Rze czypospolitej, o demokracji w Polsce, o profesorach prawa wy - bitnych uniwersytetów, o tym kim są i jakie prawa mają oby wa - tele tej Rzeczypospolitej! Polity - ka! Straszne, okropne, obrzy dliwe Strona 5 słowo. Ordynacja wy borcza, to polityka, prawa obywa telskie po lityka, a od polityki każdy sza - nu jący się rzecznik i profesor uciekać powinien gdzie pieprz rośnie! Pani Lipowicz, poseł wielu kadencji, ambasador, prezes wielu ciał krajowych i międzyna - ro dowych, doskonale wie jak ona (polityka, oczywiście) potrafi być obrzydliwa. Teraz, po tych wszys - tkich trudach, wylądowała na praw dziwie apolitycznej posadzie i nareszcie ma święty spokój. Ten spokój usiłują za kłócić różne bis netusy i inni nic nie poj mu - jący, ale RPO ma dwa pałace, służ bę i batalion urzędni ków, którzy potrafią grzecznie odesłać ich wszystkich na drze wo. Trwa bez zakłóceń kolejna ła - panka wyborcza, wybiera się nam w I turze nowy Sejm, z do bro - tliwym uśmiechem przygląda się tej demokracji a rebours pięk na rzeczniczka praw obywatels - kich, a polscy eksperci konsty - tucjonaliści (jak prof. Lipowicz) rozjeżdżają się po świe cie, aby uczyć niedorozwi nięte kraje o prawach człowieka i zdobywać dalsze doktoraty ho no rowe. Monochromatyczny świat naszego felietonisty Od redakcji Moja gazeta nie ogranicza swobody wypowiedzi i chętnie zamieszcza różnorakie punkty widzenia. Po raz kolejny przed - sta wiam dwujęzyczny felieton niepoprawnego optymisty. Mogą się Państwo zgadzać lub nie z zamieszczonymi w nich stwierdzeniami, ale na pewno z zainteresowaniem zapoznają się Państwo z bardzo prostolinijną oceną kanadyjskiej polityki. Chciałabym bardzo żeby dla mnie też świat był równie zrozu mia ły. Niestety mój świat nieco bar - dziej przypomina widmo światła Z teczki niepoprawnego optymisty-from file of the notorious optimist Opowieści dla pokrzepienia serc martwiących się o Polskę - Stories to encourage those worrying about Poland Jan Jekielek Piszę dla tych co martwią się o obecną sytuację w Polsce. Mar - twią się, że brak wyraźnych kroków w kierunku odrodzenia kiedy wszystko wskazuje na pogarszanie się sytuacji ekonomi - cznej, socjalnej i politycznej. Do tego nie bardzo widać jakiejkol - wiek politycznej woli do realiza - cji koniecznych, rozsądnych zmian. Głowa do góry, tu w Ka - na dzie też są może mniejsze ale podobne problemy. Pojawiają się też rzeczowe rozwiązania i poniż - sze opowiastki to ilustrują. Opowiadanie #1: Toronto na drodze do odrodzenia czyli od Millera do Forda Przedostatnie wybory burmis - trza Toronto dawaly wybór mię - dzy piastującym ten urząd lewac - kim Dawidem Millerem realizują - cym strategię uszczęśliwienia mieszkańców między innymi po - białego po przejściu przez pryz - mat, włącznie z systemem podat - kowym, którego progresywność uwa żam za rozwiązanie sprawie - dli we. W Stanach Zjednoczonych, których o socjalizm bądź lewac - kość nikt chyba nie oskarży w rozliczeniu podatku federalnego za rok 2010 wyróżniamy następu - jące stawki: 10%, 15%, 25%, 28%, 33%, a dla tych zarabiają - cych powyżej $373,650 rocznie nawet 35%. W Kanadzie w roku 2011 obo - wiazują następujace stawki: 15% (<$41,544), 22% (od $41,544 do $83,088), 26% (pomiędzy $83, 088 i $128,800) i wreszcie 29% dla osób, których podstawa do przez ograniczenie ruchu samo - cho do wego i wpakowanie dojeż - dża jacych w komunikację publi - cz ną, a również lewackim tzw. czerwonym torysem konserwa - ty stą Johnem Tory nastawionym na uszczęśliwienie ludności po - przez publiczne fundowanie eks - kluzywnych szkół religijnych (obecnie rząd opłaca wybraną przez rodzicow jedna z dwoch otwartych dla wszystkich opcji: mniejszy, kurczący się bardziej liberalny system publiczny i więk szy, powiększający się, bar - dziej dyscyplinujący system od - dzielny katolicki). Wygrał Miller bo był pupilkiem torontońskiego establishmentu a też dlatego, że nikt przy zdro - naliczenia podatku przekroczy $128,800 rocznie. Ponieważ jak wiadomo Kanada zapewnia ubez - pieczalnię zdrowotną Medicare w jednakowym stopniu dla wszyst - kich podatników, ci biedniejsi są efektywnie subsydiowani przez tych bogatszych. Nie wydaje mi się żeby Step hen Harper usiłował to funda men - talnie zmienić nawet w wa run - kach rządu większościowego. Gdyby tak się jednak stało na stęp - ne wybory wyłoniłyby więk - szościowy rząd Liberałów, którzy przywróciliby natychmiast pro - gresywny system opodatkowania. Życzę przyjemnej lektury, Jolanta Cabaj wych zmysłach nie był gotowy na wydanie publicznych miliardów na nauki ortodoksji wszelkiej maści. <JTory> Miller uruchomił projekty zdła - wienia ruchu samochodowego w mieście poprzez wprowadzanie oddzielnych platform dla tramwa - jów w arteriach przelotowych, zwężające używalną drogę malo - wane linie i barykady, rozhuśty - wują ce samochód fale asfalto - we, betonowe dekoracje w miej sca środkowych linii itp itd. DokoÒczenie na stronie 22

6 N o 06 (1020) 15-31/03/2011 Obserwacje z USA Andrzej Targowski Zakrwawiona ziemia Świetna książka BLOOD - LANDS, Europe Between HIT - LER i STALIN pióra Timothy Sny dera, amerykańskiego history - ka z Uniwersytetu Yale podej - muje się porównać reżimy Stalina i Hit lera. Co dla wschodnich eu - ro pej czyków jest szalenie ważne, bo wiem doświadczyliśmy na swojej skórze ich sprawność. Pomimo upływu ponad 90 lat od Rewo lucji Bolszewickiej dowia - du jemy się coraz to nowych fak - tów o tych reżimach. Zwłaszcza o reżimie stalinowskim. Bowiem w czasach PRL trudno było docie - kać zbro dni stalinizmu, a i w III RP tema tyka ta nie jest podno - szona przez polskich historyków? Pomimo funkcjonowania dwóch wyspecja lizowanych instytucji IPN I Wspólnoty Polskiej. Autor podaje kolejną nazwę ziem tej części Europy Wscho - dniej, nazywając je zakrwawione ziemie. Swego czasu Jan Czap - ski nazwał Sowiety nieludzką ziemią. Podobnie Norman Davis nazwał polskie ziemie boiskiem igrzysk Boga. A przecież nie tyl - ko Polska była ofiarą omawia - nych reżimów. Angielski geograf McKinder ziemie te i w zasadzie całą Rosję nazwał lądem ser - cem, świata, bowiem kto rządzi tym lądem ten rządzi światem. Na tezę tę nabrał się Napoleon a po nim Hitler. Natomiast nazwa za - krwawione ziemie najlepiej od - da je sens owych czasów i zbrodni na nich popełnionych. Dzięki za to amerykańskiemu historykowi. Autor wprowadza trzy kate - gorie zbrodni popełnionych na tych ziemiach. Zagłada Żydów, masowe zabójstwa popełnione przez Sowietów i masowe zabójs - twa popełnione przez Niemców. W sumie według Autora zamor - do wano 14 milionów ludzi, z tego Sowieci zamordowali 4 a Niemcy 10 milionów, w tym 5,7 miliona Żydów. Zbrodnie te wynikają z politycznej logiki obu reżimów. Autor nie uwzględnia w tej licz - bie ofiar działań wojennych oraz żołnierzy, którzy zginęli po obu stronach wojny. Reżim stalinowski przeprowa - dził masowe zabijanie w okresie kolektywizacji, która miała na ce - lu rekwirowanie zboża na eksport by finansować uprzemysłowienie. W latach zamordowano w egzekucjach i zagłodzeniu około 3.3 miliona ludzi. Głównie na Ukrainie, gdzie około 30 pro - cent ofiar stanowili Polacy. W latach w ramach Wiel - ki ego terroru zamordowano około 0,7 miliona ludzi. Natomiast reżim hitlerowski zabił 5.7 miliona Żydów, 2 milio - ny sowieckich więźniów wojen - nych (niezgodnie z międzyna - rodowymi prawami) i 2,4 miliona Polaków, czyli razem około 10 milio na. W sumie na zakrwa - wionych ziemiach zamordowano z pobudek doktrynalnych 14 mi - lionów ludzi. Książka prawie na każdej stro - nie zawiera dane, co do liczby ofiar poniesionych w określonych akcjach, także czytelnik gubi się w nich, w tym coraz to nowych podziałach i kategoriach jak być może i niniejszy recenzent też się gubi. Przydałoby się kilka tablic, np. w podsumowaniu, aby wyklu - czyć pomyłki. Książka jest zbyt dobra w swych dociekaniach i cytowanych źródłach, aby pomył - ki w kategoryzowaniu i sumowa - niu danych liczbowych miały by ją zdyskwalifikować. Dla polskiego czytelnika nową informacją jest ciągła obawa Stalina, że Sowiety są w klesz - czach wrogich Niemiec, Polski i Japonii. Tym bardziej Stalin oba - wiał się tych kleszczy, gdy Niem - cy i Japonia zawarły w 1936 r. pakt Anty-Komiternowski a w 1937 r. wywiady obu państw za - warły porozumienie o wymia nie informacji na temat Sowie tów. Stalin obawiał się ataku ja poń - skiego na Syberię, o czym gło śno mówiono w Japonii. Zwłasz cza, że pamiętał porażkę Rosji w wojnie z Japonią w latach. Także, gdy Niemcy za - pro ponowały pakt z Rosją w sierpniu 1939 r., Stalin skwapli wie pod pisał go. Natomiast Japo nia po czuła się zdradzona przez Niemcy, aczkolwiek w 1940 r. oba kraje i Włochy pod pisały pakt o utworzeniu Osi ścisłej współ pracy na czas wojny. Na końcu Autor wypowiada się na temat humanizmu albo raczej jego braku w obu reżimach. Za Hannah Arendt klasyfikuje oba reżimy, jako totalitarne (Totalita - rianism, 1951) oraz snuje swobo - dne rozważania na temat ich cha - rakteru. Nie porównuje obu reżi - mów według określonych kryte - riów, a szkoda. Ogranicza się do stwierdzenia, że Stalin zabijał własnych obywateli w czasach pokoju a Hitler zabijał obcych obywateli w czasie wojny. Sławna niemiecko-amerykań - ska filozofka wydostała się z Euro py (omal cudem przez Marsylię) w 1941 r. na jej szczęś - cie nie znając z praktyki (za wy - jątkiem jej ograniczonej w Niem - czech) owych reżimów. Z dzisiej - szej perspektywy XXI wieku, kiedy w świecie funkcjonuje kilka totalitarnych reżimów (Kuba, Chiny, Północna Korea, Iran, Libia, Arabia Saudyjska i parę mniejszych na Bliskim Wscho - dzie), reżimy hitlerowskie i sta - linowskie były czymś innym niż reżimami tylko totalitarnymi. Reżim stalinowski to był reżim mafijno-totalitarny, gdzie Stalin był Ojcem Chrzestnym, który umacniał swoją pozycję przy pomocy systemu totalitarnego i w dodatku a politycznego (nie bez po wodu pozbył się ideologów ko - munizmu jak Trocki, Zinowiew, Bucharin, Żdanow, a Lenia tylko tolerował, gdy Stalin jeszcze był nikim ). Rozwijał uprzemy sło - wienie, bo zależało mu na silnym imperium. To, że robił to kosztem zagłodzenia 3,3 miliona ludzi na Ukrainie nie stanowiło to dla niego żadnego problemu moral - nego. Partyzantkę na Białorusi, dlatego mocno popierał, bowiem jej akcje prowokowały Niemców do zemsty, co równało się z zamor dowaniem 1 miliona ludzi. Ludzi, którzy byli zbyt rychliwi do ofiar a zatem groźni dla Sta - lina, których na wszelki wypadek lepiej, że Niemcy zabili. Dlatego co raz Stalin organizował czystki i mordowanie potencjalnych przeciwników, w falach po kilka, kilkadziesiąt (zamordował 60 procent generałów) a nawet kilkaset tysięcy ludzi [w Okresie Wielkiego Terroru ( , zabito około 700,000 ludzi)]. Po wojnie w latach Stalin wysiedlił z zachodnich terenów przygranicznych 2 miliona ludzi, zdając ich na wielką wegetację i śmierć. Swojego osobistego leka - rza kazał zabić, bo ten mu dora - dzał przejście na emeryturę w 1953 r. (tuż przed śmiercią Stali - na). Wprawdzie Autor zauważa, że Hitler kolonizował Wschód, a Stalin kolonizował swój kraj. To jednak jest to za mało jak na porównanie tych reżimów. Reżim Hitlera dla Niemców był przyjaz - ny. Niemcy popierali Hitlera. Hitler stosował totalitaryzm nie dla zlikwidowania demokracji w Niemczech, której nigdy w nich nie było, tylko dla zrealizowania planu Wielkiej Rzeszy, gdzie Niemcy będą żyli w dobrobycie, kosztem zniewolonych Słowian. Czyli realizował politykę Cesars - twa Rzymskiego (w wykonaniu cesarza Nerona?), ale z ideologią rasowej wyższości Niemców. Aby osiągnąć ten cel każdy śro - dek był dobry. Zwłaszcza mordo - wanie kilkudziesięciu milionów ludzi, bowiem musiał opróżnić ziemie i zapewnić wyżywienie dla Niemców. Robił to przy po - mocy znanej ze świetnej skutecz - ności niemieckiej maszyny orga - nizacyjnej. Dlatego zabił 2,5 raza więcej ludzi niż Stalin. Zatem, jakim reżimem był hitleryzm? Był to reżim nacjonalistycznoimperialny, który stosował tota - litaryzm, jako środek a nie cel. Stalinizm i hitleryzm przete - stował humanizm rasy ludzkiej. Wynik wyszedł zatrważający. Na przykład w czasie głodu na Ukrai - nie panował kanibalizm. Autor książki przytacza fakt krajania na żywo chłopczyka przez inne dzie - ci i konsumowanie jego ciała, wraz z samą ofiarą, która się zja - dała. W Treblince, gdzie palono ciała zamordowanych w kremato - riach Żydów, Niemcy ogrzewali się i popijali alkohol jak na do b - rej party. A nie było kary dla Niem ców, gdy ci odmawiali udziału w mordowaniu więźniów. Do czego może być zdolny doktrynizm pokazała Wielka Rewolucja Francuska w XVIII wieku. Wydawało by się, że po latach człowiek rozwinął swój humanizm? Niestety, w imię chęci władzy czy doktryny był zdolny dokonać największych w historii zbrodni. No cóż, po hitle - ryźmie i staliniźmie wydawałoby się, że może być tylko lepiej? Niestety w latach 1970-tych w Kambodży czerwoni Khmerowie karmili farmy krokodyli ludźmi, de facto potencjalnymi przeciw - ni kami, którzy na przykład mieli wykształcenie albo nosili okulary, bowiem widocznie umieli czytać. Karmiono owe krokodyle nawet dziećmi swych przeciwników. Polski komunista, Albin Siwak, opisuje w swej książce film, jaki oglądał na Zjeździe Partii w Kambodży, na którym pokazano jak wrzucono chłopczyka kro - kody lom, który uwolnił się, ale schwytano go i ponownie wrzu - cono. Czy podobne fakty będą miały miejsce w przyszłości? Zdaniem recenzenta tak. Bowiem przelu - dniona kilkakrotnie planeta Ziemi spowoduje za kilkadziesiąt lat wojny o surowce, w tym wodę. Walki miedzy ludźmi będą jesz - cze bardziej zbrodnicze. Na po - cie szenie dodam, że mnie i więk - szość czytelników nie będzie to dotyczyło. Na koniec nie mogę pominąć pewnej osobistej refleksji. Otóż Strona 6 czytałem omawianą książkę na wakacjach w marcu 2011 r. w przepięknym kurorcie na meksy - kańskim wybrzeżu Pacyfiku i czułem się winnym. Bowiem moja rodzina (w tym i ja oso - biście) była ofiarą tak hitleryzmu jak i stalinizmu. Przed oczyma przewijały mi się znane i wyo bra - żone sceny ich gehenny i zapom - nienia. I po co?

7 N o 06 (1020) 15-31/03/2011 Strona 7 DokoÒczenie ze strony 1 Przesłuchanie Rosjanina wyka - za ło, że dysponuje on telefonem, który nie ma funkcji nagrywania. Ponadto, technicy rosyjscy na miej scu tragedii zabezpieczyli magazynki z bronią BOR-ow ców. Wszystkie były pełne. Wyklucza to prawdziwość wersji przedsta - wionej przez rosyjskiego świad- ka. Dopiero po wielu miesiącach w laboratorium kryminalistycz - nym ABW udało się przeprowa - dzić dokładne badania fonosko pij - ne i odszyfrować wszystkie dźwięki. Padają tam słowa Nie za bijajcie nas, oraz odgłosy zidentyfikowane jako wystrzały z pistoletów typu makarow - uży - wa nych bardzo często przez ro - syjskich milicjantów i funkcjo - nariuszy służb specjalnych. Kłamliwy raport Katastrofa Polityczna cej parametry lotu. Przyczyną katastrofy był błąd pilo tów mówiła na konferencji prasowej szefowa MAK, Ano dina. Niedo - ś wiadczeni piloci zlekceważyli zakaz lądowania, nie wykonali komendy Hory zont (polecenie odejścia na drugi krąg przyp. L.Sz.), zdecydowali się lądować w ekstremalnie trud nych warun - kach. Samolot zaha czył skrzyd - łem o brzozę, odwró cił się i ude - rzył w ziemię na grzbiecie. Wszys cy pasażerowie zgi nęli na miejscu czytamy w raporcie MAK. Diagnoza wybuchu Raport MAK ma same słabe strony. Tupolewem sterowali najbardziej doświadczeni piloci w polskich Siłach Powietrznych, którzy kilka tygodni wcześniej, wracając z misji ratunkowej na Haiti, potrafili przylecieć do Polski, mimo uszkodzonego auto - pilota. Kontrolerzy lotu mówili pas wolny, co oznaczało zgodę na lądowanie i obarczało winą za katastrofę samych kontrolerów. Samolot nie mógł się przewrócić na grzbiet wskutek uderzenia o brzozę, bo nigdy wcześniej nie było takiego przypadku. W 1987 roku radziecki Ił, który rozbił się w Lesie Kabackim, ści - nał jedno drzewo za drugim i nie odwrócił się na grzbiet zauważa Janusz Więckowski emeryto wa - ny pilot PLL LOT. Prof. zw. fizyki dr hab. Mirosław Dakow - ski podważa tezę o brzozie. Z eks per tyz, które wykonał i przed - stawił prokuraturze wynika, że widoczne na zdjęciach ślady pęk - nięcia wskazują, że doszło do rozerwania poszycia kadłuba, a nie do wgniecenia. Wskazuje to na wybuch. Zdaniem profesora, po uderzeniu samolotu o ziemię musiałby powstać głęboki krater, a nic takiego nie miało miejsca. Według Dakowskiego, siła prze - ciążenia w momencie uderzenia o ziemię nie była śmiertelna i nie mogła doprowadzić do śmierci pasażerów. Tego samego zdania jest major rezerwy Robert T. były pirotechnik BOR. T. prze - analizował wygląd zwłok widocz - nych na zdjęciach i doszedł do wniosku, że noszą one ślady wy - buchu bomby próżniowej. Wska - zy wał na to szary pył pokry - wający zwłoki i ślady linii ognia. Wersję tę potwierdzają zeznania okolicznych świadków, którzy zeznawali, że słyszeli dwa nastę - pujące po sobie wybuchy. A bom - ba próżniowa jako jedyna wy - bucha dwukrotnie, niszcząc i zapalając wszystko dookoła. Rów nież tajny ośrodek nasłucho - wy polskiego wywiadu tuż przed godziną 8:40 zarejestrował dwa następujące po sobie wybuchy w okolicach lotniska Siewiernyj. Wersję o wybuchu potwierdza szereg innych czynników. Już pier wsze zdjęcia zrobione po katastrofie pokazują ślady błota na kołach. Wtedy nie zwróciłem na to większej uwagi, ale dziś zastanawiam się jak to możliwe, że koła i golenie samolotu były Jeszcze 10 kwietnia wszczęte zo stało śledztwo dotyczące oko - liczności katastrofy. Ze strony rosyjskiej prowadził je Między na - rodowy Komitet Lotniczy (MAK) związany towarzysko i biznesowo z ludźmi Władimira Putina. Śledczy MAK oparli swoje docho dzenie na przepisach kon - wencji chicagowskiej z 1944 roku, choć ona dotyczy lotów cywilnych. Tymczasem przelot tupolewa do Smoleńska był lotem wojskowym. Przemawia za tym kilka argumentów mówi dr Tadeusz Augustynowicz były me nadżer portu Londyn Heath - row, ekspert w dziedzinie kontro li lotu. Tupolew był zarejestro - wany jako maszyna wojskowa, a nie cywilna, należał do Sił Po - wietrznych, a nie do linii lotni - czych, obsługiwała go załoga wojs kowa, a nie cywilna. Augu - stynowicz zwraca również uwa gę, że przelot został już wcześniej zgłoszony przez MON jako prze - lot wojskowy. Konwencja chica - gowska nie miała więc zastoso - wania. Postępowanie powinno być oparte na polsko rosyjskiej umowie z 1993 roku dotyczącej współpracy przy wyjaśnianiu ka - tastrof wojskowych statków po - wietrznych. Żeby było jeszcze cie kawiej: o tym, że stosowana będzie konwencja chicagowska poinformowała szefowa MAK Tatiana Anodina. Premiera pols - kie go rządu nawet nie zapytano o zdanie. Pytany o tą sprawę Do - nald Tusk na konferencji w sty - czniu 2011 roku, powiedział dzien nikarzom, że nie wie kto, kiedy i w jakich okolicznościach podjął decyzję o zastosowaniu konwencji chicagowskiej. Sam MAK dwukrotnie zaś publikował wyniki swoich prac. Za pierwszym razem, w czerwcu 2010 roku odtajniono stenogramy z rozmów pilotów zapisane na tzw. czarnych skrzynkach. Zda - niem ekspertów, są sfałszowane. Po pierwsze: stenogramy trwają dłu żej niż trwa łączny czas zapisu urządzenia. Po drugie w końcu: z zapisów na ostatnich stronach wy - nika, że nawigator samolotu porucznik Artur Ziętek wypo - wie dział jedno słowo, zanim skoń czył wypowiadać poprze dnie, co jest niemożliwe. Rosja nie odmówili stronie polskiej udostęp nienia rejestratora FDR czyli tzw. czarnej skrzynki zawierająbrudne od błota, skoro samolot miał uderzyć grzbietem o ziemię mówi Jarosław Kaczyński, który był w Smoleń - sku i identyfikował zwłoki brata. Odpowiedź na to pytanie przyno - szą zdjęcia wykonane przez satelity NSA i przekazane pols - kim służbom. Widać na nich sa - mo lot podchodzący do lądowa nia, a potem trzy kreski wy żłobio ne w ziemi. Amerykańscy technicy powiększyli zdjęcia i wyskalo wali je. Okazało się, że odległość trzech linii odpowiada rozstawo - wi kół tupolewa 154M. Ważne są również zeznania pilotów JAK-a 40, którzy półtorej godziny wcze - śniej wylądowali w Smoleńsku, z dziennikarzami na pokładzie. Dowódca JAKa po rucznik pilot Artur Wosztyl ze znał, że radio - latarnie naprowa dza jące były wadliwie rozmiesz czone i źle naprowadzały pilotów. Wosztyl jednak wylądował, bo zobaczył pas. Wszystko to prowadzi do wnio - sku, że piloci tupolewa - mistrzo - wie pilotażu wadliwie naprowa - dzeni przez kontrolerów i radio - latarnie posadzili samolot w błocie, w smoleńskim lesie i w chwi lę później doszło do wybu - chu bomby próżniowej, która zabiła wszystkich pasażerów. Przemawia za tym również fakt, że szczątki samolotu znajdowano w promieniu 1500 metrów, pod - czas, gdy fragmenty Iła, który roz bił się w Lesie Kabackim, siła wybuchu rozrzuciła w promieniu zaledwie 400 metrów. Tymcza - sem Ił uderzył w ziemię z więk - szą prędkością i miał 5 razy wię - cej paliwa. Ogromne fałszerstwo Tuż po katastrofie, rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja zacierania śladów. Nocą 10/11 kwietnia w Zakładzie Me - dy cyny Sądowej odbyła się sek cja zwłok prezydenta. Uczestni czył w niej Naczelny Prokurator Wojsko - wy płk Krzysztof Pa ruls ki. W trakcie tej sekcji po mylono frag - menty ciał i w trum nie mojego bra ta znalazła się no ga generała Kwiatkowskiego mówi Jaro - sław Kaczyński. Zwłoki pozosta łych ofiar za - brano do prosekto rium do Mosk - wy, gdzie przez kilkadziesiąt godzin zajmowali się nimi rosyj - scy patolodzy. Ro dzi ny rozpozna - ły część zwłok, ale na tym się skoń czyło. Po kilku dniach rosyj - skie samoloty wojskowe przywo - ziły do Polski zalutowane meta - lowe trumny, w których miały znaj dować się zwłoki ofiar. Nikomu z rodzin nie pozwolo - no zajrzeć do trumien, aby na wła sne oczy przekonać się czy przywieziono faktycznie ofia ry. W efekcie, po kilku tygod niach, rodziny Zbigniewa Wasser manna i Przemysława Gosiews kiego wy - stąpiły z wnioskami o przepro wa - dzenie ekshumacji zwłok, jednak prowadząca sprawę prokuratura do dziś nie zrealizo wała tych wnio sków. Jeśli oka że się, że w trumnach przywie ziono zwłoki innych osób, a nie pasażerów polskiego tupolewa, będziemy mieli do czynienia z nie wyo - brażalnym skandalem mówi Bogdan Świę cz kowski, prokura - tor, w cza sach PiS szef Agencji Bezpie czeństwa Wewnę trznego. Tyle tylko, że wojskowa prokura - tu ra odmawia informo wania o szczegółach, nie chce rea lizować wniosków dowo do wych rodzin, a sam premier Tusk na konferen - cjach prasowych za pewnia, że śledztwo prowa dzone jest dobrze, a współpraca ze stro ną rosyjską przebiega wzoro wo. Gazprom, WSI, kredyty Prezydent Lech Kaczyński i jego współpracownicy, którzy 10 kwietnia wsiedli do tupolewa, w tamtym czasie stanowili jedyną realna siłę polityczną dążącą do umacniania polskiej niepodległo - ści. Od lata 2009 roku rząd Tuska starał się umorzyć 1,2 miliarda zło tych długu koncernowi Gaz - prom, który dostarcza do Polski gaz. Prezydent to torpedował i groził komisją śledczą. 10 dni po katastrofie, gdy obowiązki głowy państwa pełnił Bronisław Komo - rowski, prezesem spółki EuRoPol Gaz SA (odpowiedzialnej za tranzyt gazu przez Polskę) został krewny prezydenta Rosji, wice - szef Gazpromu. Podpisał on umo - wę umarzającą długi. Konsek - wencją było podpisanie nowej umowy gazowej z Rosją, która do 2037 roku uzależniła nasz kraj od dostaw rosyjskiego surowca. Podpisanie tej umowy i anulowa - nie długów Gazpromowi to akt kryminalnej zdrady stanu mówi Jarosław Kaczyński. To jednak nie koniec. Od wiosny 2010 roku Międzynarodowy Fundusz Walu - towy naciskał na Polskę w spra - wie podpisania skrajnie nieko - rzystnej umowy o Elastyczną Linię Kredytową. Polegało to na tym, że za 60 mln dolarów Polska miała uzyskać prawo do wystą - pie nia o kwotę 20 mld dolarów w razie kryzysu. Prezes NBP Sła - womir Skrzypek główny roz - gry wający w tej sprawie sprze - ciwił się kuriozalnej umowie. Prezes Skrzypek zginął w Smol - eńsku, a jego następca Marek Belka niekorzystną umowę pod pisał. 10 kwietnia, tuż po wypad ku, ludzie Bronisława Komorow skiego natychmiast weszli do kan ce - larii prezydenta. Z informacji, które do nas do cie rały wy nika, że za częli od za po znania się z ma teriałami b. Woj skowych Służb Infor ma - cyjnych mówi Joa chim Bru dziń - ski se kre tarz ge - neralny PiS. W efekcie, mate riały prze jęte po WSI (które zlikwidował Antoni Ma cie re - wicz) zostały w części spalone i znisz czo ne. Co cie ka we: Bro ni - sław Ko mo row ski prze jął obo wiąz ki gło wy pań s t wa w sy tu acji, gdy nie było jeszcze oficjalnego aktu zgonu Lecha Ka czyńskiego. Zaś sa - mo prze mó wie nie żałobne, które Ko mo ro wski wygłosił 10 kwiet - nia w południe, znalazło się na stronie internetowej publicz nego me dium o godzinie 5:57, a więc 90 minut przed odlotem sa - molotu do Smoleńska. Od początku swojej kadencji, Lech Kaczyński czynnie uma cniał niepodległość Polski. Pod pisał ustawę o zmianach wojsko wych służbach specjalnych, która doprowadziła do likwidacji WSI nie formalnej rezydentury ro syj - skich służb w Polsce. Starał się wciągnąć do NATO Ukrainę i Gruzję, by wyzwolić je spod ro - syjskiej strefy wpływów. Latem 2008 roku, polskie rakiety GROM sprzedane do Gruzji za akceptacją prezydenta Kaczyńskiego pozwo - liły strącić kilkadziesiąt rosyjs - kich bombowców. W 2009 roku pre zydent prowadził również ne - gocjacje w sprawie nowego so - juszu wojskowego tzw. So ju - szu Północnego. Miało to być po rozumienie o współpracy wojs - kowej zawarte między państwami skandynawskimi, Wielką Bryta - nią, Polską i krajami nadbał tyc - kimi w sprawie udzielania so bie wzajemnej pomocy w sy tuacji agre sji militarnej. Było to poro - zumienie bardzo niewygodne dla Rosji ocenia Romuald Szere - mie tiew, były minister obrony. Jeśli chcielibyśmy bronić tezy o zamachu z 10 kwietnia, to jego prawdziwej przyczyny upatry - wałbym właśnie tutaj. Jeśli kata - strofa z 10 kwietnia nie była za - ma chem jak utrzymują przeciw - nicy spiskowej teorii dziejów tylko nieszczęśliwym przypad - kiem, to przypadek ten bardzo po - mógł umocnić rosyjskie wpływy i interesy w Polsce. Leszek Szymowski PS. Więcej szczegółów na temat wydarzeń z w książce Leszka Szymowskiego Zamach w Smoleńsku. Wydaw nictwo Bollinari Pub - lish ing Mouse Warszawa Dystry bucja: United ExPress Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 6 lok Warszawa tel.: , , książkę można zamawiać przez Internet na stro nie

8 Strona /03/ 2011 N o 06 (1020) Powroty i przypomnienia Borys Kowerda - Mściciel z Wilna (2) Zenowiusz Ponarski Po dokonanym zamachu na Dworcu Głównym opinia publicz - na w kraju i za granicą zaintere - sowała się osobą zabójcy sowiec - kiego posła, przybyłego do War - szawy z odległego Wilna. Prasa polska i światowa, a zwłaszcza Eu ro py Zachodniej, pełna była różnych wiadomości o Kower - dzie, często sprzecznych i niedo - rzecznych. Więcej się o nim do - wie dziano na procesie sądowym. Oskarżony, jego rodzice, znajomi i inni świadkowie w dużym stop - niu zaspokoiły ciekawość, ale nie do końca. Interesowano się jakiej był narodowości? Rosjanin, Bia - łorusin a może Polak? Wątpli - wość wyjaśnił Sofroniusz Kower - da, ojciec Borysa, który oświad - czył: Jestem Białorusinem, i moja żona także. W domu rozmawia - liśmy po białorusku, po rosyjsku i po polsku. Sam Borys podczas pro cesu, nie mógł (a może nie chciał) odpowiedzieć czy jest Białorusinem czy Rosjaninem. Sytuacje podobne zdarzały się na kresach północno - wschod - nich, gdzie niektórzy nie określali jakiej są narodowości. Bywało, że potomkowie tej samej familii, różnie określali swą narodowość. Na przykład, Iwanowscy z Lebio - dek, z starożytnego rodu, a dzieci jednych i tych samych rodziców okre ślali się różnie; jeden Pola - kiem, drugi Białorusinem a trzeci Litwinem, i każdy z nich był wy - bit nym przedstawicielem wybra - nego narodu. Dla lepszego zrozumienia tej kwe stii charakterystyczna jest wy powiedź ks. Władysława To - łoczki ( ). W liście do re daktora, Michała Birżyszki z 21 sierpnia 1920 r., (do którego do - tarłem), napisał: właściwie z przekonań jestem nadnaro dow - cem, (do żadnej narodowości nie należę wyłącznie i mogę na leżeć do kilku). Wobec pierwiast ków białoruskich w linji ojca i nad - zwy czajnej bierności biało ru si - nów, popieram ich przede wszys - tkim. Żyjemy jeszcze w stadium, gdy trzeba słabsze na rod y podno - sić, później będzie czas na nadna - ro dowość (Biblio teka Akademii Nauk Litwy, sygn. F 203; piso - wn ia i podkreślenia auto ra listu). Ojciec Borysa, Sofroniusz Ko - werda urodził się w rodzinie włoś ciańskiej w Chotyłowie (w połowie drogi między Białą a Brześ ciem), pow. bialski, gm. Po - łoski, parafia Piszczac. Według Słow nika Geograficznego z 1880 r.(t.1), w roku 1827 było tam 10 do mów i 49 mieszkańców, a w 1880 r. - przybyły 3 domy w któ - rych zamieszkiwało 137 miesz - kań ców. We wsi Połoski była pa - ra fialna cerkiew pounicka, co ozna czało, że w okolicy zamiesz - kiwało wielu katolików obrządku greko katolickiego. Wiemy, że był prawosławnym i jako Bia ło - rusin tej wiary, mógł uważać się za Rosjanina, podobnie jak inni jego prawosławni rodacy. Było im bliżej do chrześcijaństwa wschodniego aniżeli zachodniego. Dowodem tego, że Chotyłów by ły rodzinnym miejscem jego ojca, było to, że Borys Kowerda, po odbyciu kary, zmniejszonej na mocy amnestii do 10 lat, pojechał do swojej rodziny w Chotyło wie, i gościł u wuja ponad dwa tygo - dnie: Wujek z tyłu (wozu) infor - mował, że ma u siebie bra tan ka Borysa (Kowerdę), który na biera sił po przeżyciach ostat nich lat, wspominał Cezary Chle bowski - ale za trzy dni już wyjeżdża. Na pytanie ojca, czy się to już skoń - czyło, wujek odpo wiedział: - No chyba czas naj wyższy (Bez poko ry, t. 1, W., 1997). Odmienny pogląd reprezentuje Helena Głogowska z Gdańska: Ród Kowerdów pochodzi z Kot - łów, wsi koło Bielska Podlas kie - go, ojciec Sofroniusz spo czywa na cmentarzu napisała - w Hry - nie wiczach latem 1944 r. zabili go akowcy (pocho wany) w Gro dzisku, koło cerkwi (na - pisała jego siostra), później kores - pondowała z duchownym z Gro - dzi ska żona (wspominała) o śmier ci męża, Sofroniusza Ko - wer dy. (że) szczątki jego kiedyś przewiezie do Kotłów. On jeszcze przy życiu zawsze mówił, że chce być pochowany obok swego ojca (Czasopis, Białystok, nr 6, 7-8 z 2002, biał., pol. ). Choty łów czy Kotły? Kotły - wioska w gminie Pasynki,niezbyt odległa od Bielska; a Hrynie - wicze (Wielkie i Małe) leżą gdzieś tam niedaleko. Pozwolę sobie zwrócić się do Pana Ceza - rego Chlebowskiego i Pani Heleny Głogowskiej z prośbą o rozstrzy gnięcie tych wątpliwości. Profe sor Chlebowski w liście z 10 stycznia 2009 r. napisał mi: Sprawił mnie Pan wielką ra - dość listem (oraz załącznikiem) Bardzo one popychają moje wy siłki pozlepiania w całość wize runku Borysa Kowerdy Prze słany mi maszynopis arty kułu pani Heleny Głogowskiej jest dla mnie morzem materiału, a także dla mego syna, który od 10 lat two rzy genealogię naszego Ro - du. Przed Wielką Wojną Sofro - niusz mieszkał w Wilnie, pra - cował w rządowym Banku Włoś - ciańskim. Związał się z nieliczną ale dosyć ruchliwą grupą miejsco - wych socjalistów rewolucjonis - tów (eserów). W Rosji byli znani jako zwolennicy aktów terroru, skierowanych przeciwko dygnita - rzom carskim. Jednym z ich lide - rów był Borys Sawinkow z któ - rym zwiąże się w późniejszym cza sie. W 1914 r. zgłosił się na ochotnika do wojska, ale go nie przyjęto z powodu wady słuchu. Odwołał się, że dobrze słyszy i został przyjęty. Podczas walk pod Smor go niami, gdzie front stanął i trwały zacięte walki, podczas któ - rych został ciężko ranny. Straty rosyjskie były wówczas ogromne. Wileńskije Gubernatorskije Nowosti w 1915 r. rozpoczęły wy dawanie specjalnego dodatku o zabitych, rannych i zaginionych mieszkańcach guberni wileńskiej (wyszło 12 numerów). Ranne go Sofroniusza przewie - ziono do szpitalu, w Moskwie, gdzie leczył się i zastała go re - wolucja rosyjska. A po bolsze - wickim przewrocie uczestniczył w walkach ulicznych przeciwko nim. Nie wiedząc o tym, gdy zwy ciężyli mianowali go komendan tem punktu etapowego, a póź - niej zmobilizowali do Armii Czer wonej. Nie mogąc z tym się pogodzić w 1921 r. jako oficer Armii Czerwonej, potajemnie przekroczył granicę z Polską. Rodzina jego była już wtedy w Polsce, ale on się z nią nie połą - czył, pochłonęły go wydarzenia polityczne. Zeznania Anny Kowerdy są nie mal identyczne z tym, co po - wiedział jej mąż. W miarę przy - bliżania się frontu do Wilna, na wiosnę 1915 r władze rosyj skie sta wały się coraz bezwzglę d nie - jsze i groziły wywiezieniem całej ludności męskiej i konfis katy wszy stkich produktów. Ko wer - dów zmuszono, podobnie jak tysią ce innych rodzin, do opusz - czenia przyfrontowych terenów i udania się w głąb Rosji. Wyjedzie z dziećmi z Wilna i mieszka w osiedlu Zumczaninsk koło Sama - ry, gdzie pracuje jako nauczy ciel - ka w miejscowej szkole. A w niej uczyły się jej dzieci. Jak wyglądała ewakuacja lud - ności? Przedstawiłem to w szki - cu; Ostatnie lata Siewero Zapa d - nowo Kraju: Latem 1915 r. od Suwałk i Augustowa na Wschód ciągnęły tabory rosyjskiej ewaku - acji, panika coraz powszech niej - sza zwiastowała koniec panowa - nia niemieckiego i zbliżenie się potęgi niemieckiej. Z wielu dwo - rów żmudzkich schroniły się całe rodziny z wywiezionym dobyt - kiem do przyjaciół w okolice Święcian i Wilna, sądząc, że tak daleko Niemcy nie zajdą. Letnia ofensywa wojsk niemieckich do - prowadziła do zajęcia całej Litwy Wyjście Rosjan z Wilna i wkro czenie Niemców opisał Cze - sław Jankowski w pamiętniku pt. Z dnia na dzień... Rosjanie rozka - zali wyjechać z Wilna kon systo - rzowi biskupiemu jako in s ty tucji urzędowej, wywieźli zna ne, po - do bno zmumifikowane w całej postaci relikwie trzech świętych, czczone w monastyrze św. Du - cha. Wywieziono stosy kufrów, wor ków i mebli. Zobaczycie, mówili ludzie nie powściągliwi w mowie wspo minał publicysta Czesław Jankowski oni się nie uspokoją, dopóki nie wywiozą nawet cias - tek od Sztralla. Wywieziono posągi Katarzyny, Murawiewa i Puszkina. (Wojciech Jaruzelski na Litwie i Syberii, Mississau ga (Kanada), 1999) W takiej atmosferze opuściła rodzinne miasto Anna Kowerda z trójką dzieci, Borysem, Ludmiłą i Ireną. Mieszkali na rosyjskiej glubinkie, w odległości ok. 20 km. od Samary. Tam zastały ich re wolucje - lutowa i październi - kowa. Podczas ostatniej spłonęła szkoła, a bolszewicy podpalili miej scową cerkiew. a gdy ich znajomy duchowny o. Lebediew wyraził sprzeciw, zagłodzono go i rozstrzelono. Świadkiem tej zbro dni był Borys. Bardzo prze - żywał te i inne akty mordu i wan - dalizmu. Zamordowano też jego kuzyna. Prześladowali go rówieś - ni cy, którym podpadł obcy chło - pak z Zachodu. Wpłynęło to na jego ujemny stosunek do bolsze - wizmu. Anna Kowerda z dziećmi ( Bo rysem i córkami) wróciła do Polski w 1920 r., po rozejmie z Rosj ą. Zamieszkała w Wilnie, gdzie podjęła pracę w biało rus kim przytułku. Sierociniec Zo łak powstał podczas wojny z ini cja - tywy ks. Władysława Tołocz ki, który w miarę swych możli wo ści pomagał dzieciom - ofia rom wojny. Z białoruskim do mem dla sie rot w podwileńskim Czarnym Borze związał się dramaturg Fran ciszek Olechnowicz. Był wy chowawcą, a latem 1917 r. pow sta ła jego sztuka dla dzieci, U ljasnym huszczary, premiera której od - była się w Czarnym Borze na tle lasu (wydana w Rydze w 1932 r.). Zatrudnienie pani Anny po po - wrocie z Rosji w placówce dzie - cięcej, dowodzi, że cie szyła się zaufaniem miejsco wych Biało - rusinów. A Safronius po tym jak wrócił do kraju, do rodziny nie powrócił, mimo że znajdowała się według jego słów w trudnej sytuacji. W 1922 r. zamieszkał w Warszawie i wydawał (redagował?) pismo Krestjanskaja Rus (Włoś ciań - ska Ruś), organ organizacji utwo - rzonej przez Borysa Sawinkowa. Według niektórych źródeł był szeregowym członkiem ruchu Sawinkowa, Ale fakt, wydawania (redagowania?) pisma świadczy o czymś odwrotnym. Był jednak kimś znaczącym w tym gronie a nie tylko nieznaczącą personą. Jerzy Rawicz w szkicu o Bo - rysie Kowerdzie napisał, że ojciec jego wydawał pismo; Chrestjan - skaja Rus (Chrześci jańska Ruś); tytuł sugeruje, że było to pismo o reści kle rykalnej bądź chadeckiej. Różni ca istotna! Było już o rodzi - cach naszego bohatera, a teraz o nim samym. Borys Kowerda urodził się 21 sier pnia 1907 r. w Wilnie (wg innych źródeł - 12 sierpnia i pod Wilnem), i jako 8 letnie dziecko wy jechał z matką i rodzeństwem do Rosji. Wiemy już co tam po - rabiał a wrócił do Wilna w wie ku lat 13 -tu. Naukę rozpoczął w bia - łoruskiej szkole; uczył się w Bia - ło ruskim Gimnazjum; Śred nie szkol nictwo białoruskie w la tach dwudziestych stało na nis kim po - zio mie i szkoły nie miały praw publicznych Towarzystwo Szkoły Białoruskiej było opa nowane przez komunistów ( Ra dosław Cybulski, w, Kultura mię dzywo - jennego Wilna, Biały stok, 1994). Jeśli pierwsza teza jest dysku - syjna, gimnazjum miało dosko na - łych pedagogów, druga jest w peł - ni uzasadniona. Wilnianin Jonas Karosas wspominał: W latach w białoruskim gim - naz jum była silna i duża grupa kaze temowska ( komunistycznej młodzieży Z.P.) 9 grudnia 1928 r. (dyrektor R. Ostrowski) wyrzucił przy pomocy policji kil - ku dziesięciu uczni aktyw nych ka zetemowców. (Mówią kamie - nie Wilna, W., 1968). Występował w procesie gim - nazistów, ale w toku śledztwa oskar żenie przeciwko niemu cof - nięto i występował w sądzie jako świadek. Po przybyciu do Polski zna - lazłem się w środowisku komu ni - sty cznym, co było dla mnie przy - kre wspominał Kiedy w spra - wie kolegów szkolnych zeznawa - łem dla nich nieprzychylnie, za - częto mnie szykanować. Zatarg z kolegami, którzy na własnej skórze jeszcze nie poznali uroków komunizmu spowodował, że odchodzi z gimnazjum, atmo - sfe ra którego mu nie odpowiada. W latach uczy się w Gimnazjum Rosyjskim im. Pusz - kina. Jednocześnie w ostatnich klasach dorabiał w tygodniku Białołorusskaje Słowa, którego ukazały się 74 numery (luty 1926 luty 1928). Pismo Arkadiusza Pawlukiewicza jako organ Bia - łoruskiej Rady Narodowej wypo - wia dało się za autonomią ziem białoruskich Rzeczypospolitej, reformą rolną; było jawnie anty - komunistyczne i piłsudczykow - skie. W redakcji zajmował się ekspedycją, korektą, wyciągami z prasy sowieckiej, według jednych otrzymywał 150 zł miesięcznie, a inni twierdzili, że jego pensja była wyższa i wynosiła 250 zł. Cały zarobek Borys oddawał mnie - stwierdziła w sądzie jego matka, która nie pracowała i, pen sja syna była podstawą utrzy - mania rodziny. Troszczył się stale o jej byt, nawet będąc uwięziony. W liście z aresztu śledczego w Warszawie z lipca 1927 r. do Alek sandra Amfitieatrowa ( ), publicysty i powieścio pi - sarza napisał: Siostrze mojej w Wilnie (Irinie) dali moją pracę, tak więc i domownicy są zabez - pieczeni. Tak przedstawia się w ogólnym zarysie sylwetka Borysa Kowerdy. Cdn.

9 15-31/03/2011 N o 06 (1020) Jak niszczono górnictwo węgla kamiennego w II Rzeczpospolitej Międzynarodowe i ogólnopolskie tło likwidacyjnej restrukturyzacji DokoÒczenie ze strony 3 wo wysoce opłacalny. Do tego doszły duże obciążenia fiskalne w postaci wysokich opłat za pod - ziem ne wyrobiska i 22-procen - towy VAT. Wszystko to działo się w sytu - acji polityki Narodowego Banku Polskiego podwyższania wartości złotego w stosunku do walut kra - jów rdzenia czyli aprecjacji złote - go, w ramach której w latach złoty zyskał 180 proc. na swej wartości w stosunku do dolara. I w takiej relacji spadła opłacalność eksportu węgla. Z szacunków ekspertów Górni - czej Izby Przemysłowo-Handlo - wej wynikało, że gdyby nie res - tryk cyjna polityka finansowa ko - lejnych rządów branża ta byłaby rentowna i generowała nie wiel - kie straty lecz wielkie zyski. Sza - co wali oni, że jeden tylko czynnik restrykcyjny czyli kształtowanie cen węgla kamiennego poniżej poziomu inflacji w latach , spowodowało straty dla gór nictwa w wysokości 268 bilio - nów starych złotych ( ,6 mln zł). Jeśli odejmiemy od tego sumy przeznaczone na dotacje dla kopalń oraz wszelkiego typu umo rzenia zobowiązań wobec górnictwa w wysokości 68 bln starych zł ( mln zł ), to górnictwo powinno było przy - nieść ponad 200 bln starych zł zysku brutto (20 037,6 mln zł), tj. ponad 20 mld zł, a zysku netto 17 mld 715, 6 ml zł. i Edward Mortimer, John Lloyd, Peter Riddell i Lioner Barbera, Financial Times, , w: Forum, i George Soros, Underwriting Democracy, The Free Press, New York ii Jeffrey Sachs, Koniec z nędzą. Zadania dla naszego po - kolenia, Wydawnictwo Nauko we PWN, Warszawa i Restructuring Program Polish Hard Coal Subsector, Arthur Andersen and CO. War - dell Armstrong, National Econo - mic Research Associates, Janu - ary v Gabriel Kraus, Założenia przystosowania polskiego górnic - twa węgla kamiennego do warun - ków gospodarki rynkowej, opra - cowanie wykonane na zlece nie Pań stwowej Agencji Węgla Ka - miennego, Katowice, październik v Janusz Olszowski, Polityka fiskalna wobec górnictwa węgla kamiennego, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Kato - wice, maj DokoÒczenie ze strony 1 niem łączy pracę naukową z zaanga żowaniem w sprawy wsi i rolnictwa. Chętnie uczestniczy w naj bardziej prestiżowych konfe - ren cjach naukowych, nigdy nie odmawiała też, jeśli zaproszenie przychodziło od środowiska, któ - re wielu oceniłoby jako małozna - czą ce - brała udział zarówno w spotkaniach w Belwederze, jak i w zjazdach sołtysów w Licheniu. Regularnie i z pasją zabierając głos na kameralnych seminariach swojego Instytutu, nie wahała się także w publicznej dyskusji stawić czoła najbardziej uznanym autorytetom, jeżeli tylko sądy przez owe autorytety głoszone mijały się z prawdą bądź okazy - wa ły się tendencyjne i krzywdzą - ce dla polskiej wsi. Z powodze - niem argumentując w debatach telewizyjnych i celnie polemizu - jąc na łamach prasy doktor Ra - dziejowska obnażała często ele - men tarne braki wiedzy czoło wych ekspertów, wykazywała brak za - an gażowania a nawet złą wolę osób, które pełniona funkcja publiczna powinna obligować (zdawać by się mogło) do służe - nia interesowi polskiego społe - czeń stwa, niejednokrotnie wyka - zywała się też większą przenikli - wością i instynktem politycznym niż politycy z pierwszych stron gazet. Za swoją inteligencję, Strona 9 Zasłużone nagrody odwagę i poświęcenie płaciła wysoką cenę, zgodnie zresztą z regułą Mariana Załuckiego: jeśli ktoś ma własne poglądy, zazwy - czaj kosztuje go to drożej, choć powinno taniej. Bezkompromi - sowość nie zjednuje stronników, śmiałość w głoszeniu poglądów nie przysparza zwolenników, traf - ność sądów kosztuje. Wiedzą o tym najbliżsi Laureatki, a także osoby, z którymi pracuje ona na co dzień. Jeżeli cokolwiek mąci satysfa k - cję z uhonorowania doktor Ra - dzie jowskiej tak prestiżową na - grodą, to chyba tylko żal, że nie ma jednocześnie w Polsce zwy - cza ju obdarzania anty-nagrodami tych, którzy w swojej aktywności zawodowej czy obywatelskiej rozmijają się tak z profesjonal nym etosem, jak i społecznym powoła - niem. Na świecie z powo dzeniem funkcjonują już Anty-Noble, kiep - ska produkcja filmo wa doczekała się Złotych Malin, aż prosi się o utworzenie czegoś podobnego dla potrzeb życia pu blicznego w Pols - ce. Problem tyl ko w tym, że praw - dopodobnie by łoby trudno wybrać osoby najbar dziej nie-zasłużone w swojej dziedzinie. Takich kandydatów, niestety, nie brak. I wątpliwe, czy byłyby zado wolone z takiego wyróżnie - nia. Izabella Bukraba-Rylska Erik Turski Broker of Record $34,000 - Condominium dwusypialniowe $114,900 - Mississauga - Condominium z balkonem $165,000 - Dom wolnostojący, 3 sypialnie, dwa piętra $450,000 - Etobicoke, dom backsplit 6 poziomowy, dochód $ 33,000 - Mississauga427/Dundas, warsztat samochodowy $1,300,000- Mississauga, 20,000 Sg. Ft. budynek przemysłowy $2,600,000- Hotel 100 unit z Banquet Hall + Restauracja $ 49,900 - Połówka 3 sypialnie + 2 pietra, cegła $ 99,900 - Wolnostojacy dom, cegła, 3 sypialnie $7 per Sg.Ft. w pobliżu IKEA-Queensway, budynek wolnostojący do wynajęcia ,000 Sq.Ft. Pe ne badanie oczu EWA G ADECKA 3115 Dundas St., West Mississauga, (Starsky 2) Tel.: VISTULA TRAVEL Promocyjne ceny BiletÛw do Polski Income - Tax Wakacje na s onecznym po udniu - ìlast minuteî Ubezpieczenia turystyczne - juø od $1.10 Wysy ka paczek i pieniídzy Dixie Wojciech Błasiak Save wetlands become a volunteer Get involved. Call DUCK (3825) Visit ducks.ca/volunteer VISTULA TRAVEL Dundas St. E. Government of Canada Supports Canada s Seniors The Government of Canada is working hard to help improve the lives of seniors on many fronts. These efforts include: providing Canadians with almost $70 billion this year through Canada's public pension system; providing $2.3 billion annually Tel.: Dundas St. E. Unit 5A Mississauga in tax relief to seniors and pensioners through measures such as pension income splitting and increasing the Age Credit; providing $400 million over two years through the Affordable Housing Initiative for the construction of housing units for low-income seniors; increasing funding to the New Horizons for Seniors Program in Budget 2010 by $5 million, bringing the Program's total funding to $40 million annually. The Program helps seniors use their leadership, energy and skills to benefit communities across Canada; supporting positive and active aging through the collaborative Age-Friendly Communities Initia - tive, Canada's Physical Activity Guide to Healthy Active Living for Older Adults, and falls prevention initiatives; appointing a Minister of State (Seniors) someone who can bring the concerns of older Canadians to the Cabinet table and stand up on their behalf; establishing National Seniors Day to recognize the significant and ongoing contributions seniors make to families, communities, workplaces and society; and creating the National Seniors Council in 2007 to provide advice to the federal government on matters related to the well-being and quality of life of seniors.

10 Strona /03/2011 N o 06 (1020) Salamanca - tęsknię... Wiesław Piechocki Już niewiele jest miast na świe - cie, gdzie od razu czujemy nie - bywałą harmonię między rzeźbą terenu (wzgórza, rzeka, jezioro) a estetyczną strukturą urbanistyczną (piękne ciągi ulic, wspaniałe pla - ce, architektura, mosty). Chodzi - my po takim mieście oczarowani, gdyż czujemy, iż nie musimy wchodzić do muzeów, kamienic, zaglądać do wnętrz domów, a i tak chłoniemy skondensowane pięk no. Tworzone zresztą przez wieki, nie przez parę lat. Takim miastem niebywale pię k- nym jest Florencja, gdzie przez stulecia odbył się proces konden - so wania zabytków tworzących potem z czasem syntezę piękna terenu (rzeka Arno oraz wzgórza za nią) i kamienia, czyli włoskiej architektury z różnych epok. Ale teraz na środku hiszpańs - kie go miasta Salamanca siedzę na kamiennej ławce Plaza Mayor, alias rynku typowego dla miast w Hiszpanii dosłownie znaczy to Wielki Plac. Oglądam przepięk - ne kamienice z 1755 roku, wśród których odróżniam eleganckie okna, pod którymi ciągną się me - daliony też kamienne, przedsta - wia jące tzw. historyczne osobisto - ści, ważne dla Salamanki. Między okrągłymi medalionami królów i bis kupów odnajduję podobiznę generała Francisco Franco, słyn - nego zwycięzcę wojny domowej lat Głównym budyn - kiem niemal kwadratowego placu jest pałac Ayuntamiento, czyli władz miejskich. To ratusz z nie - bywale dopieszczoną fasadą. Już minąłem od strony północ - nej jakby wejście do starówki, czyli okrągły kościół św. Marka u początku Calle Zamora, czyli ul. Za mora. Minąłem w ciszy za - chwy tu pałace, ulice, banki - wszy stko harmonijnie utrzymane w jednolicie tu beżowym kamie - Plaza Mayor - fragment Most rzymski i Salamanca niu. Beż dominuje na fasadach kamienic, podcieni, całego Plaza Mayor, uniwersyteteu a przede wszystkim kościołów oraz najwa - żniejszych tu dwu katedr! Przy - byw szy tu autokarem z Madrytu od wschodu oniemiałem, widząc wspaniałe wzgórze, na którym rozsiadły się od wieków właśnie dwie katedry. One się zespoliły w kamiennym uścisku. Obchodziłem je już wielokrot - nie i nie mogłem zrozumieć, jak architekt tzw. katedry nowej (la catedral nueva po hiszpańsku) potrafił nią wjechać w bok już stojącej katedry starej (la catedral vieja). On to zrobił sprytnie, aby dziś trzeba było zapłacić specjal - ny bilet, wejść na strome kamien - ne schody i napawać się od góry widokiem wnętrza dwu kościo - łów tak mocno zrośniętych ze so - bą. Właś nie na ławce przy Plaza Mayor trawię to, co widziałem w obu katedrach. Harmonia go - tyc kich sklepień, prześwietlenia witraży, barokowe pełne przepy - chu ołtarze boczne, god ność ar\ - chi tektury, która trzy ma się moc - no od wieków. Mimo iż wtedy nie było komputerów i symulacji graficzno-geometrycz nych, koś - cioły stoją, ciesząc oczy tubylców i turystów. To było wła śnie moim udziałem, kiedy przy byłem tu ze stołecznego Madrytu. Cudowna sky-line strzelistych wież koś - ciel nych oglądana od strony rzeki Tor mes odbiera re gu larność od - de chu w płucach pro szę mi wie - rzyć! Nasz auto kar nie prze je chał oczywiście przez Puente Romano, czy li przez Most Rzy m s ki, sto - jący tu od dwu ty sięcy lat i zbu - dowany przez starożytnych Rzy - mian. Nie, Most Rzymski służy jedynie spacerom i robie niu zdjęć właśnie har mo - nijnej linii koś - ciołów, klasz to - rów i pała ców. Na nim nie ma ruchu samocho - dowego. Logi cz - ne! Most zatruł - by się spalinami i jego przęsła nie wytrzymałyby ciężaru nowocze - snego transportu. Wstaję z ławki i zapuszczam się w boczne uliczki. Tych jest kilka - naście, stanowiąc pewnik: starość urbani stycznej Sala manki może być piękna! Bo - wiem często w tych uliczkach ide oto czony ta - jem niczymi wy - sokimi murami. Co za nimi jest? Okazuje się, iż albo parki albo ogrody klasz - torne. Jest zima, zatem nie korci mnie siedzenie na ławce lub szu ka nie szpary w murze klasz - tornym, aby zajrzeć do zakamar - ków sadów w centrum uniwersy - teckiego miasta. Urokliwy kon - trast między jadą cymi samocho - dami a pionowymi murami klasz - torów! Tak jest n.p. na Calle Domínguez Berrueta, gdzie mogę popatrzeć na stare latar nie wzdłuż trotuaru, bo poza tym króluje nagość tej krótkiej uliczki: z jednej strony park św. Franciszka a z drugiej ogrody SS Urszulanek. W Salamance można sobie dozować nowoczesność z historią przy każdym spacerze. Przez wąski kanion ulicy Companhía, czyli analogiczną obmurowaną ulicę, idę rozglądając się wokół, w kierunku rzeki Tormes, uwie cz - nionej w literaturze hiszpańs kiej. Nie mogę nie wylądować na małym prostokątnym placyku Patio de Escuelas, czyli na Podwórcu Szkolnym, gdzie otoczony jestem ponownie harmonią beżowych kamieni, ułożonych w fasady głównego budynku uniwersytetu. A ten jest najstarszy w Europie! To znaczy kryteria używane do określenia najstarszy uniwersytet w Euro - pie są trochę nieprzejrzyste i Włoch czytający ten tekst, mógł - by ostro protestować i twierdzić, iż to włoska Bolonia jest siedzibą najstarszej uczelni na starym kontynencie. Ale Hiszpanie są dumni! Oni wiedzą, iż 1218 to rok założenia świeckiego uniwer - sy tetu, niecały kilometr od rzeki Tormes, na jej północnym brzegu. Południowy jest do dziś traktowa - ny po macoszemu i nie ma tam niczego godnego do zwiedzania. Uniwersytet rozrósł się oczy - wiś cie w międzyczasie i jego fakultety porozmieszczane są po całym mieście. Nagle w jakimś mniejszym parku, oddaliwszy się od zasadniczych szlaków tury - stycz nych, widzę tabliczkę, iż w cichym gustownym pałacu (oczy - wiście z beżowego kamienia) studiuje się matematykę. Gdzie indziej uczy się języków i litera - tur, w innym miejscu miasta ge - ografię, itd. A główny budynek uniwersytetu usytuowany jest do - słownie w cieniu Nowej Katedry. Czuję dualizm nauki i wiary - pod wójną syntezę refleksji filozo - ficznej człowieka... Stojąc na Pod wórcu Szkolnym, widzę naj - pierw portal dwukondygnacyjny w stylu plateresco nad wejś - ciem, ale od razu też nad dachami uni wersytetu pękaty bęben wieży katedralnej. Optycznie miła syn - teza. Moim faworytem beżowej ar - Calle D. Berrueta w centrum chi tektury jest oczywiście olbrzy - mi kompleks kościelno-klasztorny San Esteban, czyli św. Stefana. Kiedy się przyjeżdża z Madrytu, nie widać go, gdyż, mimo iż wiel - ki, skrył się u stóp katedralnego wzgórza z imponującą i już wspo - minaną sky-line średniowiecza. Jest to ukryty olbrzym, do którego dotarłem z Palacio de La Salina. Ten jest świeżo i pieczołowicie odnowiony, zachwycający spoko - jem uśpionego patio. Chodziłem sobie po tym niewielkim podwó - rzu, myśląc o tym w jak estetycz - nych warunkach pracują tu urzę - dnicy. Bo Palacio de La Sa lina to siedziba władz wojewódzkich, czyli szefostwo prowincji Sala - manca. A ta jest ważnym członem historycznej Kastylii. Jechałem przez tę prowincję właśnie auto - ka rem z Madrytu: cały czas dzi - wiłem się jak dziki, miejscami nie przystępny jest pejzaż hisz - pański. Do dziś. Jadąc z milio no - wego Madrytu, szybko zacie ra ją Palacio de la Salina - podwórzec się i oddalają ostatnie uliczki sto łecznych przed mieść i przez na stępne 200 km nie ma żadnego po- rządnego miasta po dro - dze w kierunku portugalskiej granicy. Tylko wzgórza, wą - wozy, góry, rac hi tyczne drze wa a na wet prze łęcz ze śnie giem, kiedy podróżuje się po tym grudniowym płasko wyżu. Hiszpania leży niemal cał kowicie na wysokości m! I nagle Salamanca! O tym się za pomina, kiedy koja - rzymy ten kraj z gorącymi plaż a - mi i zielo nymi palmami, pod którymi wy grze wają się turyści z całego świa ta. Hisz pania jest tłumnie odwie dza na! Kilkadzie - siąt milio nów turys tów co roku! A Salamanca nawet w zimny dzień wigilijny nie zatraca swego beżu w lodowatym wietrze. I kiedy myślę, że za kilka dni będę musiał opuścić to piękno na trzech wzgórzach przy brzegu Tor mes, to czuję, iż zimny wiatr powoduje, że moje oczy wilgo - tnieją i wiem, że będę się oglądać ze smutkiem z autokaru uwożą - cego mnie z powrotem do Madry - tu, aby jak najdłużej oglądać syl - wetki kościołów, katedr i pałaców Salamanki.

11 No 06 (1020) 15-31/03/2011 Strona 11 Książki autorów publikujących w Nowym Kurierze Kazimierz Poznański Długi wiersz Long poem Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza KAZIMIERZ POZNAŃSKI, urodzony w Polsce, jest profesorem wykładającym na University of Washington w Seattle. Znany polskim czytelnikom głównie ze swoich dwóch książek Wielki przekręt (2000) i Obłęd reform (tę pozycję wydała w 2001 r. LSW). Obydwie znalazły się na liście polskich bestsellerów. Drobiazgowa i wyważona analiza reform gospodarczych po 1989 r. znalazła setki tysięcy sympatyków. Wkrótce po tym sukcesie Poznański zabrał się do pisania nowel a potem spróbował sił w poezji. Jego poezja jest poświęcona pięknu świata, w którym miłość wygrywa ze zwątpieniem. Ta sama wizja przyświeca też jego malarstwu, cieszącym się uznaniem. Wystawiał swoje prace w wielu galeriach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chinach. Maluje dużego formatu krajobrazy na papierze ryżowym używając chińskiego wodnego pigmentu. Ostatnio zaczął również malować obrazy olejne. Długi wiersz jest jego debiutem poetyckim w Polsce. Tematem tomiku jest znaleziona i stracona miłość, po której zostają chaotyczne wspomnienia chwil i przedmiotów. Wiersze zostały napisane najpierw po angielsku a potem po polsku. Obydwie wersje są drukowane obok siebie. Długi wiersz jest zilustrowany jego czarno-białymi obrazami w oleju. Gotowy do druku zbiór wierszy Prawie pięknie jest opisem Kazimierza Dolnego, ściślej mówiąc życia, które było i życia, które przetrwało.

12 Strona /03/2011 N o 06(1020)

13 N o 06 (1020) 15-31/03/2011 Strona 13 BioEkoTech Canada Inc, & BioEkoTech Canada Inc. & EnviroCement Technologies

14 Strona /03/2011 N o 06 (1020) Politechnika GdaÒska Henryk Bug acki Polskie porty morskie w 2010 oraz ich perspektywy na 2011 C.d. z poprzedniego wydania Ważnym wydarzeniem dla gdyń skiego portu był ogłoszony w ubiegłym roku plan budowy głębokowodnego stanowiska dla obsługi kontenerów. Wyrazem tego było podpisanie przez Za - rząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i Gdynia Container Terminal S.A. (GCT) umowy o wspólnym pro jek cie utworzenia niniejszego sta nowiska statkowego przy no - wo budowanym Nabrzeżu Bułgar - skim. W praktyce, parametry aktu al nie pogłębianego do 13,5 metra Kanału Portowego (projekt POIiŚ ) uniemożli - wiały będą pełne wykorzystanie projektowanej głębokości nabrze - ża (15 m). Istotne zmiany dotyczące za - rów no wielkości ruchu kontenero - wego (wzrost o 7,4%), jak i pers - pektyw rozwoju potencjału prze - ła dunkowego obserwowane są w Szczecinie. Szczególnie ważnym elementem będzie tutaj otwarcie nowego terminala kontenerowego w Szczecinie, którego podstawo - wa infrastruktura (nabrzeże o głę - bokości 9,15 m) oraz drogi dojaz - dowe zbudowane zostały przy wsparciu z SPO-Transport Aktualnie trwa proces przetar - gowy, w wyniku którego wyło - niona zostanie firma będąca in - wes torem oraz operatorem termi - nala. Inwestycja ma uzyskać do - finansowanie z POIiŚ Bałtyckie przewozy ładunków roro zanotowały umiarkowany wzrost w 2010 roku. W odnie sieniu do liczby samochodów osobowych było to 5,9% wzrostu, natomiast liczba jednostek frach towych wzrosła o 3,7%. Widać więc, że wzrost przeładunków nie był tak duży jak w przypadku ładunków skonteneryzowanych. Analizując sytuację w polskich portach można wskazać na nieco wyższą dynamikę wzrostu, która w 2010 roku osiągnęła odpowie - dnio 7,4% dla samochodów oso - bowych i 18,6% dla jednostek frachtowych. W ujęciu procen - towym, najszybciej w ubiegłym roku zyskiwała Gdynia (dla sa - mo chodów) oraz Świnoujście (dla jednostek frachtowych). Patrząc na wzrosty bezwzględ - ne, zdecydowanie na uwagę za - słu guje wynik Świnoujścia, gdzie w ciągu roku przybyło niemalże 50 tys. jednostek frachtowych. W 2010 roku nastąpiły również istotne zmiany dotyczące zarów - no obsługiwanych relacji, jak i wykorzystywanej floty. Negatywną zmianą było zawie - szenie w październiku 2010 roku linii promowej Polferries operu - jącej na połączeniu Świnoujście Kopenhaga. Istotnym czynnikiem sprawczym była w tym wypadku kon kurencja ze strony portów niemieckich (szczególnie połą - cze nie Rostok Gedser), które skute cznie odbierały rodzimych klien tów Polferries. Z drugiej stro ny, Stena Line wprowadziła w listo padzie 2010 roku na linię Gdynia Karlskrona nową więk - szą jed nostkę Stena Vision (zastę - pując statek Finnarrow). Jedno - cześnie zapowiedziano wymianę drugiej eksploatowanej na wska - zanym połączeniu jednost ki Stena Baltica przez statek Stena Spirit w 2011 roku. Dzięki temu znacząco wzrośnie zarówno potencjał prze - wozowy, jak i jakość oferowa - nych na połączeniu usług. Przewozy pasażerskie stanowią obecnie uzupełnienie oferty linii promowych funkcjonujących na regularnych liniach pomiędzy Pol ską, a Skandynawią. Dlatego też pozytywne zmiany w rynku ła dunkowych mają swoją konty - nuację w obszarze przewozów pasażerskich. Warto jednak zwró - cić uwagę, że osiągnięte wzrosty nie są tak wysokie, jak w przy - pad ku jednostek frachtowych. Ruch pasażerski utrzymuje się więc na poziomie przekracza - jącym 1 milion pasażerów, a naj - większym portem świadczącym tego typu usługi jest tradycyjnie Świnoujście (50% rynku). Jednym z czynników, który po - zwala zachować pozytywny trend zmian jest rozwój oferty turysty - cz nej świadczonej w ramach re - gularnego serwisu. Potwierdze - niem tego jest szeroki wachlarz usług dla pasażerów, jaki ofero - wać będą nowe statki Stena Line (m.in. salony Spa, restauracje sa - moobsługowe i kluby nocne). Ruch statków wycieczkowych w bałtyckich portach od wielu lat wykazywał tendencje wzrostową. Nawet w okresie lat , kie dy rynek transportowy przeży - wał załamanie przybywało turys - tów odwiedzających rodzime atra k cje turystyczne w miastach portowych i ich okolicach. Dlatego też zaskoczeniem jest istotne ograniczenie ruchu, jakie obserwowano w ubiegłym roku. Łączna liczba odwiedzających spadła bowiem łącznie o blisko 13 tys. osób. Ciekawym zjawis - kiem jest również fakt, że turys - tów straciły Gdynia i Gdańsk (po około 8,5 tys. turystów), nato - miast ruch turystyczny w Szczeci - nie znacząco wzrósł (dodatkowo 4,7 tys. osób). Należy również do dać, że port w Szczecinie jest także miejscem docelowym żeg - lu gi turystycznej śródlądowej. Co więcej, z tego typu usług sko - rzystało aż 6822 turystów, którzy przybyli do Szczecina na 102 jednostkach pływających. Jako główną przyczynę spadku ru chu turystycznego można kurio - zalnie uznać pozytywne zmiany w światowej gospodarce. Wzrost optymizmu wśród turystów (któ - rych większość stanowią Amery - ka nie) spowodował wzrost ich za - in teresowania droższymi usługa - mi oferowanymi w bardziej atrak - cyj nych turystyczne regionach (np. Karaiby, Morze Śródziem - ne). Potwierdzeniem tego może być 20% wzrost ruchu turystycz - nego w ostatnim kwartale 2010 ro ku w największym porcie cruise owym na świecie Miami. Upływający rok obfitował w istotne dla gospodarki morskiej wydarzenia. Podsekretarz stanu ds. gospodarki morskiej w Minis - terstwie Infrastruktury pani Anna Wypych-Namiotko podkreśla olbrzymie znaczenie konkuren - cyj ności naszych portów mors - kich i poprawę ich komunikacji z zapleczem lądowym. Coraz lepiej porty wpływają na rozwój gospo - dar czy kraju. Unijna sieć trans - por towa TEN-T ustaliła przebieg przez obszar Polski korytarza Bał tyk Adriatyk, o którym wy - powiadają się uczestnicy między - narodowej konferencji transpor - towej w Ostrawie (Czechy). Niezależnie od deprecjonują - cych ją wypowiedzi i poglądów, gospodarka morska, w sposób natu ralny jest siłą i szansą ro - zwoju gospodarczego Polski pół - nocnej. Głównym elementem, któ ry wiąże Polskę z morzem są porty. Nasze porty podejmują kon kurencję: w ostatnich latach powstały nowe terminale do przeładunku kontenerów (Gdynia Container Terminal, Deepwater Container Terminal w Gdańsku), kolejny jest budowany w Szczeci - nie. Buduje się gazoport w Świ - noujściu. Nową infrastrukturę posiada port w Kołobrzegu. Powoli polepsza się dostępność ko munikacyjna naszych portów, za sprawą budowanej autostrady A-1, drogi ekspresowej S-3 i modernizacji linii kolejowych E- 65 i CE-65, ustanowienia tzw. VI korytarza transportowego, łączą - cego porty Gdańska i Gdyni z południem Europy. Konieczne są jeszcze działania organizacyjne. Jako najważniejsze osiągnięcie 2010 roku należy uznać rozpoczę - cie wychodzenia przedsiębiorstw morskich z globalnego kryzysu gos podarczego. Szczególnie wi - dać to w szybkim wzroście prze - ładunków portowych oraz zwięk - szaniu przewozów morskich. Poważny zakres miały też zmiany regulacyjne odnoszące się do spraw żeglugi morskiej, portów morskich, bezpieczeństwa mors - kiego, ochrony portów i żeglugi, ochrony środowiska morskiego. Polska podejmowała działania, których celem było niedo pusz - czenie, w związku z układaniem gazociągu Nord Stream, do za - gro żeń w dostępie do portu Świ - noujścia. W tej sprawie w dal - szym ciągu prowadzony jest polsko-niemiecki dialog na najwyższym szczeblu rządowym. Uregulowano, wspólnie ze stro - ną rosyjską, kwestie żeglugi po Zalewie Wiślanym, dzięki czemu do portu w Elblągu wróciła żeg - uga towarowa. Największą zmia - ną w naszej pozycji na bałtyckim rynku usług transportu morskiego było uruchomienie bezpośredniej linii kontenerowej MERSK-a z Szanghaju do Gdańska. Po raz pierwszy port polski stał się do ce - lowym portem dla połączenia oceanicznego, a Polska nie jest już skazana na monopol tzw. megaportów i żeglugę dowozową. Przedstawmy teraz sektor kory - tarzy transportowych. W krajach Unii Europejskiej (UE) 90 % eksportu odbywa się drogą morską, zaś miasta takie jak Hamburg i Rotterdam, które po - sta wiły na gospodarkę morską, zna komicie się rozwijają. Mamy teraz zatwierdzony przez UE korytarz transportowy Bałtyk Adriatyk. Polska uczestniczy w przygotowaniu modyfikacji Tran - seuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Polskie wnioski dotyczą zwłaszcza tworzenia korytarzy transportowych łączących polskie porty morskie z ich krajowym i za granicznym zapleczem ładun - ko wym - oprócz korytarza łączą - cego Karlskronę z Gdynią i dalej do granicy z Republiką Czeską i innymi państwami Grupy Wy - szeh radzkiej, a docelowo z porta - mi adriatyckimi Wenecją i Kope - rem. Wspierany jest projekt utwo - rzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC, przebiegającego przez Szczecin, spełniającego wymogi tzw. zie - lonego korytarza, łączącego porty Ystad/Trelleborg przez Świno - ujście/police, Szczecin, Odrzań - ską Drogą Wodną, drogą ekspre - sową S-3 i nadodrzańską linią kolejową z Republiką Czeską i da lej z Austrią i Włochami. Polska będzie uczestniczyła aktywnie w przygotowaniu strategii UE w sprawie Blue Growth and Jobs, której celem jest zdy - namizowanie wykorzystania mo - rza i jego zasobów dla wzrostu go spodarczego, tworzenie no - wych miejsc pracy o dużym po - ten cjale technologicznym i inte - lektualnym. Strategia ma wejść w życie w 2012 r. W ramach współpracy bałtyc - kiej, w dniach października 2011 r. w Gdańsku odbędzie się szczyt Bałtyckiego Forum Roz - wo ju (Baltic Development Forum Summit). Będzie to największe zgromadzenie biznesu morskiego z regionu bałtyckiego. Całokształt wymienionych inicjatyw i działań stwarza miastom portowym nową jakość do rozwoju gospodarcze - go. Przede wszystkim wytwo - rzony już konkurencyjny poziom usług polskich portów wobec portów zachodnich. Teraz wiele zależy od spójnych działań samo - rzą dów, organizacji regionalnych, instytucji i przedsiębiorców. Inwestycje portowe w 2010 roku Nasze porty odnotowują wzrost przeładunków oraz prowadzą sze - roko zakrojony program inwesty - cyjny, stąd śmiało rysują przysz - łoś ciowe wizje. Dokładnie mówił o nich prezes Jarosław Siergiej z Zarządu Morskich Portów Szcze - cin i Świnoujście. Port gdyński prezentuje z kolei oddane właśnie do użytku nowe stanowisko dla statków ro-ro, także rysuje wizję ko lejnych powierzchni składo - wych i rozbudowy infrastruktury. Polska była, jest i będzie państ - wem morskim o rosnącym poten - cjale politycznym, gospodarczym i społecznym w regionie Morza Bałtyckiego i w Unii Europejs - kiej. Miniony rok był rokiem in - westycji. Kontynuowany był sze - ro ko zakrojony program inwesty - cyjny. Rozpoczęto realizację naj - większego projektu, jakim jest bu dowa w Świnoujściu portu zewnętrznego i terminalu regazy - fikacyjnego wraz z infrastrukturą. Jest to przedsięwzięcie na skalę budowy portu Gdynia czy Portu Północnego. Bardzo istotne zna - czenie dla rozwoju portu Gdańsk miało wejście dużego inwestora do Portu Północnego, jakim jest SeeInwest. W ramach Programu Operacyj - ne go Infrastruktura i Środowisko najwięcej inwestycji realizowano w portach morskich oraz w za - kresie dostępu lądowego i mors - kiego do portów. Dziś polskie porty od strony infrastruktury i tech nologii należą do najnowo - cześniejszych w Europie. Cdn.

15 N o 06( /03/2011 Strona 15

16 Strona /03/ 2011 N o 06 (1020) Energetyka Jądrowa na zakręcie DokoÒczenie ze strony 1 Ener getyki (The Society of Energy Professionals) uczestni - czy łem w prezentacji argumen tów za budową Darlington B. Byłem także autorem addendum do złożonego przez Society re feratu w części dotyczącej zmo dernizo - wa nej wersji reaktora CANDU 6 (tj. EC6 Enhanced CANDU-6). Propagowanie energetyki jąd ro - wej po awarii w elektrowni Fuku - shima Daiichi w Japonii jest mało wdzięcznym zadaniem. Od rana 11 marca, 2011 miliony ludzi na ca łym świecie ze zgrozą patrzyły na ekrany telewizorów życząc so - bie żeby horror zniszczenia w Ja - po nii i wisząca groźba katastrofy nuklearnej okazała się jakąś fan - tastyczną produkcją Hollywood u. Niestety, była to prawda, a sy - tuacja w elektrowni Fukushima Daiichi była niezmiernie powa - żna. Przez dwa tygodnie ci z nas, którzy z racji doświadczenia za - wo dowego zdawali sobie sprawę czym grozi wstrzymanie chłodze - nia rdzenia reaktora po kilka naś - cie razy dziennie sprawdzali pub - li kację internetową World Nuc - lear News, odwiedzali strony mię - dzynarodowej agencji atomowej IAEA, WANO (World Associa - tion of Nuclear Opera tors), ja - pońs kie go dozoru jądro wego NISA czy kanadyjskiego regula - tora CNSC. Do rozsadzenia kadzi reakto rów i całkowitego stopienia ich rdze - niów nie doszło, a bohaterscy pracownicy Fukushima Daiichi stabilizują skutki awarii. To będzie długi, inżyniersko skom plikowany proces. Moc każ - dego reaktora musi być regulo - wana, musi on być chłodzony i skażenia muszą być lokalizowane. Awaria spowodowała przerwę w chłodzeniu paliwa i wyciek pew - nej ilości skażeń do środowiska. Po trzęsieniu ziemi reakcja łań - cuchowa została automatycznie wstrzymana w blokach 1, 2 i 3 (bloki 4, 5 i 6 były już odstawione do remontu planowego, ale miały nadal gorące paliwo w basenach zużytych prętów paliwowych). Elektrownia była projektowana na falę powodziową o wysokości 570 cm, ale tsunami mierzyło przy najmniej 10 metrów, a Tepco (Tokyo Electric Power Company) podała, że wg ich pomiarów miała aż czternaście. Awaria w Fukushima Daiichi spowodowała niepokój mieszkań - Trybyunał CNSC ców Ontario, szczególnie tych za - mieszkałych w okolicach elekt - row ni Pickering, z której, jak na złość wyciekło 70 tys. litrów wo - dy zdemineralizowanej używanej do... wypełnienia basenu zu ży - tego paliwa. Woda była jak des - tylo wa na, nie miała żadnych ska - żeń, mo że poza śladową obe c - nością trytu, kilka rzędów wiel - kości poniżej poziomu wyma - gającego stosowa nia ochrony ra - diologicznej. To była bardzo czysta woda, bo stale sprawdzana i przepuszczana przez filtry i ko - lumny wymiany jonów. W tych basenach nie trzyma się mecha - nicznie uszkodzonego pa liwa (takie wiązki zamyka się naj pierw w puszkach hermetycznych w innym basenie). Woda wyciek ła z powodu pękniętej uszczelki. Zgoda, uszczelka powinna być wy mieniona zanim pękła podczas periodycznego przeglądu/remontu bieżącego. Natomiast części się zu żywają i czasami coś takiego może się zdarzyć. Na bardziej kry tycznych systemach są za - bezpieczenia konstrukcji i tzw. closed collection (zamknięty obwód przecieków) oraz active drainage (kanał ścieków aktyw - nych) co zapobiega niekontro - lowanemu wyciekowi płynów, w których obecność skażeń jest bardziej prawdopodobna. Przeglą - dy, remonty, wymiany uszczelek są na takich systemach przepro - wa dzane dużo częściej niż w przypadku wody zdeminerali - zowanej. Każda firma eksploatująca elektrownię jądrową w Kanadzie ma obowiązek zgłaszać do regu - latora (urzędu dozoru jądrowego) czyli do Canadian Nuclear Safety Commisssion jakikolwiek więk - szy wyciek płynu, nawet tak nie - groź nego jak woda zdeminerali - zowana. W Fukushimie sytuacja jest bardzo poważna i istnieją ogromne zagrożenia radio logicz - ne, ale to co dociera nad Amery - kę, Kanadę i Europę to ilości śla - dowe pierwiastków promienio - twórczych (głównie jodu I-131 i Cezu Cs-137). Ludzie, którzy wykupują KI pills (proszki z jodkiem potasu) w aptekach w Kanadzie, w USA czy w Polsce postępują całkowicie nieracjo nal - nie i mogą sobie poważnie uszko - dzić tarczycę. Istnieją duże różnice w tec h - nologii reaktorów BWR (lekko - wod nych-wrzących) takich jak w Fukushima Daiichi i reaktorów PHWR (czyli ciężkowodnychciśnieniowych, CANDU). Pamię - tać należy jednak, że reaktory w Fukushima Daiichi nie zawiodły. Zawiódł SYSTEM ZASILANIA REZERWOWEGO, wskutek wy - stąpienia tzw. Common Mode Failure albo po polsku pięty Achillesa. Jeśli w Fukushimie nie zalałoby generatorów Diesla, rozdzielnic i przyłączy albo gdy - by mieli zapasowy system zasi - lania zabezpieczony od zalania (gdzieś wysoko) nie byłoby żad - nego problemu. Nie reaktor, a sposób w jaki elektrownia zostala rozplanowana w zakresie zasila - nia rezerwowego stanowił PIĘTĘ ACHILLESA! Wszystkie elek - trow nie jądrowe na świecie będą teraz sprawdzać swoje systemy zasilania rezerwowego (i nie tylko) w poszukiwaniu i elimina - cji takich potencjalnych wad. Kanadyjska Komisja Bezpieczeń - stwa Jądrowego (CNSC) nakazała wszystkim elektrowniom atomo - Przesłuchanie publiczne przed Trybunałem CNSC w sprawie nowych bloków jądrowych Dariusz Kulczyński odpowiada na pytania CNSC wym przeprowadzenie całościo - wego przeglądu systemów zabez - pie czeń, w tym zasilania rezerwo - wego. Raporty dokumentujące ten przegląd mają być złożone w siedzibie CNSC w Ottawie do 29 kwietnia, Dodać jeszcze warto, że w elektrowniach kanadyjskich base - ny zużytego paliwa grzeją się du - żo wolniej niż te w Fukushima Daiichi. Reaktory CANDU doda - ją bardzo mało reaktywności do rdzenia, każdego dnia około 320 kg (16 wiązek na reaktor w el. Darlington) i tylko 16 świeżo wypalonych, gorących wiązek idzie codziennie z każdego reak - tora do basenu (Spent Fuel Bay). W reakto rach BWR, takich jak w Fukushima Dai i chi usuwa się jed - norazowo 15 ton gorącego paliwa, stąd prze r wa w chłodze niu basenu spo wodowała tam bardzo szybkie parowanie, ob ni żenie poziomu wody i związane z tym silne pro - mieniowanie. Wodę starano się uzu pełnić za pomo cą sikawek i rę ka wów betonia rek zanim przy - wrócono normal ne chło dzenie ba - se nów. Dla kontra s tu baseny zu - żytego paliwa (Spent Fuel Bays) w elektrowniach CANDU, takich jak Darlington są projektowane na całe paliwo z reaktorów pracują - cych przez kilkanaście lat (po 10- ciu latach w basenie można już wiązki usuwać i składować w stanie suchym). Te baseny też wymagają chłodzenia, ale na skutek rożnej gospodarki paliwo - wej CANDU i BWR prze bywa w nich dużo mniej bardzo gorącego paliwa. W związku z tym minę - łoby znacznie więcej czasu zanim przy braku chło dzenia basenu zużytego paliwa CANDU poziom wody zacząłby w nim opadać w porównaniu do Fukushima Daii - chi. Na koniec, nikt nie neguje, że w japońskiej elektrowni jądrowej miał miejsce bardzo poważny wypadek, ale zginęły tam tylko 3 osoby. Te trzy ofiary to ludzie którzy zmarli wskutek obrażeń ca łego ciała odniesionych w cza - sie trzęsienia ziemi i tsunami. Jed - nego wyciągnięto z kabiny dźwi - gu, pozostałych dwóch znaleziono na początku kwietnia martwych i przygniecionych Bilans brzmi więc jak dotąd 25 zabitych i zaginionych wskutek trzęsienia ziemi zero wskutek promienio - wa nia. Dwudziestu czterech pra - cowników dostało dawki wyższe niż 10 REM co nie we wszystkich przypadkach musi spowodować schorzenia popro mienne. W mię - dzyczasie w ko pal ni w Pakistanie wybuch meta nu zabił 52 górni - ków Dariusz Witold Kulczyński, P. Eng.

17 N o 06 (1020) 15-31/03/2011 Obrady parlamentarne Strona 17 DokoÒczenie ze strony 1 rano, 26 marca, premier S. Har - per po odbytej rozmowie z GG Kanady - Dawidem Johns to nem ogłosił (TV) rozwiązanie rządu (konserwatystów) i wy zna czenie dnia 2 maja 2011 jako daty kolejnych wyborów do rządu federalnego. W przemówieniu do obywateli akcentował kwestię eko nomii i braku zrozumienia prio rytetów dla dobra funkcjono - wania kraju przez t.zw. koalicję trzech partii: Liberałów, NDP i BQ. W Parlamencie opozycja za - kwestionowała metody spra - wowania władzy przez rząd, brak respektowania praworządności przez członków rządu, nie egzek - wo wanie zasad demokracji jako najwyższej wartości i osiągnięć społeczeństwa kanadyjskiego, itd. Podczas obrad Izby Reprezen - tan tów w Ottawie, które odbyły się 25 marca 2011 r. lider opo - zycji - Michael Ignatieff (libe rał) w swo im wystąpieniu oznaj mił, że rząd stracił zaufanie opo zy cji i społeczeństwa. M. Ignatieff prosił posłów o poparcie wnio sku opozycji i pozbawienie rządu mandatu zaufania w opar ciu o 27 raport Komisji Parlamen tarnej przedstawiony podczas obrad Parlamentu 21 marca Przy - pomniał, że rząd ma obowią zek praktykowania jawności pod czas sprawowania władzy i do star cze - nie informacji posłom o które wy - stąpili nie leży w sferze ne go cja - cji. Udostępnienie danych liczbo - wych związanych z budże tem kra ju jest niezbędne do po twier - dzenia, że pieniądz podatnika jest wydatkowany zgodnie z intere - sem społecznym i na rzecz oby - wa teli - podatników. Jawność zarządzania jest sercem demokracji parlamentarnej, jako że posło - wie reprezentują wyborców, a utworzony rząd też składa się z posłów. Kiedy rząd wydaje pieniądze podatnika, tenże podatnik (oby- watel) ma prawo wiedzieć jak zo - stały pieniądze wydane. Parla - ment nie wystawia czeków in blank argumentował lider libe - rałów. Przypomniał, że z dniem 25 marca 2011 r. upłynęło już czte ry miesiące od kiedy opozy - cja parlamentarna czeka na do - kumenty potwierdzające wydatki budżetowe. Przez cztery miesią - ce, bez rezultatu, opozycja doma - gała się ujawnienia przez rząd wydatków związanych z obronnością kraju, więziennictwem i przy wilejem podatkowym dla wielkich korporacji. M. Ignatieff poinformował zebranych, że został przez rząd kon serwatystów zignorowany, on lider opozycji i wszyscy ci wy - borcy, których jest reprezentan - tem. Przedstawiając wniosek opo - zycji parlamentarnej, stwierdził że posłowie odnosząc się do jego wniosku zdecydują czy rząd, któ - ry nie respektuje podstawo wego prawa demokracji podczas spra - wo wania władzy może korzystać z mandatu zaufania i pozostać przy władzy. Pozycja liberałów w tej kwestii jest jasna i przejrzy - sta - kontynuował, rząd, który nie przestrzega zasad demokracji, łamie przepisy i utajnia czy tu - szuje fakty (prawdę) przed oby - watelami, to taki rząd traci zaufa - nie społeczeństwa i nie może go reprezentować, a więc nie może dłużej sprawować władzy. Wniosek M. Ignatieff a można interpretować, że rząd nie szanu - jący zasad demokracji nie ma racji bytu w Kanadzie. Poinfor - mo wał, że niektórzy członkowie rządu odpowiadają za nadużycia w systemie wyborczym. Naj wyż - szym doradcą premiera Harpera został mianowany były więzień, przestępca naciągacz skazany za okradanie klientów. Obecnie pro wadzone jest dochodzenie przez RCMP przeciw temu wpły - wowemu w rządzie konserwa - tystów obywatelowi. Michael Igna tieff powiedział, że konie - czne jest odsunięcie od władzy tych, którzy jej nadużywają i doprowadzają kraj do krachu ekonomicznego, Przypomniał, że konserwatyści przejęli bu dżet państwa z nadwyżką i w wyniku ich rządów Kanada ma re kor - dowy w historii deficyt. Eko - nomia nie jest mocną stroną obecnego rządu. Polityka straty z popieraniem bogatego, tj. dbanie o kieszeń wielkich firm paliwo - wych, ubezpieczeniowych, ban - ków, zamiast szkół, a dla oby - wateli - więcej więzień, bez właś - ciwego programu przeciwdziała - nia przestępczości, brak rozsąd - nej pomocy socjalnej dla cho rych i starych, do tego edukacja dla elit nie jest właściwym kierun - kiem rozwoju obranym przez rząd konserwatystów dla Kanady. Lider opozycji zarzucił rządowi oderwanie od społeczeństwa i brak kontroli nad wydatkami. Wytknął brak wizji rządu odnoś - nie młodych, rozwoju ich poten - cjału, opieki zdrowotnej, dachu nad głową dla potrzebujących, itd. Argumentował, że rząd jed - nego dnia wydał więcej na G20 niż proponuje na cały rok dla emerytów. Finansowanie przez rząd eks - tra waganckich programów G8 i G20 jest przy kładem złych de - cyzji i złych priorytetów. Jest to przykład trwonienia pieniędzy podatnika. Priorytety konserwa - ty stów są nie do zaakceptowania przez przeciętnie rozumnego obywatela, bowiem przeznacze - nie 1000 razy więcej podatnika pieniędzy na więzienia niż na zapobieganie przestępczości jest działaniem krótkowzrocznym. Rozbudowane więziennictwo nie rozwiązuje problemu przestęp - czości. Jest to usuwanie skutków a nie walka z przyczynami pow - stawania problemu. Takie trakto - wanie zagadnienia przestępczości nie leży w interesie rodzin kana - dyjskich. Zakończył swoje prze - mówienie stwierdzeniem, że oby - watele potrzebują rządu który reprezentuje ich interesy, którego działalność jest przejrzysta i służy wszystkim obywatelom w myśl zasad demokracji. Mr. Nathan Cullen (Skeena- Bulkley Valley, NDP) powie - dział, że ze smutkiem uczestni - czy w debacie, która ma wymiar historyczny w sferze braku etyki i moralności, bowiem nie zdarzy ło się w historii parlamentu ka-na - dyjskiego by rząd odmówił współpracy z posłami i nie do - starczył wymaganych przez nich dokumentów. Stwierdził, że jest cała lista poważnych wykroczeń dokonanych przez członków rzą - du konserewatystów. Zaangażowani są publiczni oskarżyciele przeciwko działal - ności czterech członków rządu, w tym dwóch jest podejrzanych o wykroczenia podlegające karze pozbawienia wolności. Niesława w wyniku nadużycia władzy przez konserwatystów na trwałe zajmie miejsce w historii parla - men tu kanadyjskiego. Poseł Cullen przytoczył przykłady na - cisków na Senat typu kill the Bill przez przedstawicieli rządu. Powiedział: A government is being found in contempt, which has never happened before. There have been bad govern ments, lying governments, and contemptuous governments in this country before, but the present govern - ment has achieved this low bar of ethics and mora lity. Poseł Cullen zakończył swoje przemó - wienie pytaniem: How is it we find ourselves in this position and what must we all do collectively to never allow this happen again?. Poseł Ms. Joyce Murray (Van - couver, Quadra, Lib.) przypom - niała o wysiłkach i dokonaniach Kanadyjczyków na rzecz demo - kracji. Powiedziała, że obecny rząd zignorował osiągnięcia Ka - nady naruszając podstawy demo - kracji przez m.in. nadużycie wła - dzy. O tym, że rząd nie wyjaśnił co się stało z 40 miliardami do - larów, jak i na co zostały wydane mówił poseł Bob Rae (Lib.): I find it astonishing that a govern - ment House leader, who pretends he is respectful of the House and respectful of the Speaker s rul - ings, would make no reference at all to the Speaker s ruling, which responded to a four month effort on the part of members of Par - liament to try to get information from the government for expen - ditures totaling $40 billion. The government has failed to account for that, has failed to respond to it, has failed to address it and now pretends it does not even exist. Poseł B. Rae (Tornto Centre, Lib) w swoim przemówieniu przy pom - niał niechlubne praktyki rządu konserwatystów. Rząd nie tylko nie przedstawił posłom dokumen - tów potwierdzających wydatki na ogromną wartość - 40 miliardów dolarów, ale stosowane przez przedstawicieli rządu praktyki urągają demokracji i podważają autorytet Parlamentu (...)For three months the government refused to bring forward Bill C- 49. There were no debate, no comments, and no discussion. Yesterday the minister stood up and said that he would like to get it all done in three seconds. He is not telling the truth to the Cana - dian people. He is not coming clean to the Canadian people. Posłanka Ms. Libby Davies (Vancouver East, NDP) w swoim krótkim wystąpieniu z ubolewa - niem podkreśliła, że obecny rząd bije rekordy w skandalach i prze - krętach oraz braku jawności (trans parentności) w zarządzaniu podatnika pieniądzem. The fact is that the real record of the government is that it has the worst record on scandals in this country ( ) It has the worst record on insider scams. ( ) Day after day we have to go through a litany of these issues and expose what the government refuses to disclose to the people of Canada. ( ) We are talking about the institution of democracy. We are talking about the work that we are sent here to do- Obrady parlamentarne były transmitowane 25 marca 2011 w TV na kanale CPAC. Kompletny transkrypt z obrad jest dostępny w internecie na stronie rządu fede - ralnego. Jolanta Cabaj JOLANTA KRYSTKOWICZ Adwokat, Notariusz L.L.B, LLM By y SÍdzia w Polsce 2347 Kennedy Rd. Unit 402, Scarborough, Ont. M1T 3T8 pû nocno-wschodni rûg ulic Kennedy Rd. i Sheppard Ave. Tel.: Fax:

18 Strona /03/ 2011 N o 06 (1020) Żyj z całych sił DokoÒczenie z poprzedniego numeru Krystyna Starczak-Kozłowska I dlaczego społeczeństwo tak mało wie o tej chorobie, która nie zagraża innym, bo nie jest zaraź - liwa!? Zacząć należałoby od szkół, gdzie dzieci powinny być szkolone w udzielaniu chorym pomocy podczas ataku, a przede wszystkim uświadamiane, jak otworzyć swe serca na niedolę epi leptyków, nie odtrącać ich ze swe go grona. Każdy z nas też może pomóc przez emocjonalne za angażowanie po stronie tych chorych, często niezrozumianych i samotnych, nierzadko bez złej woli odrzucanych przez społecz - ność, w której żyją, dyskrymino - wanych często bezwiednie w szkole, miejscu pracy i środowi - sku społecznym. Krok w kierunku rozszerzenia w społeczeństwie wiedzy o epi - Epilepsy Action Day 2011 w ontaryjskim Parlamencie, w po - przednich latach też organizo wa - ny przez Maye i jej ECI pod nazwą Epilepsy Informative Session at Queen s Park 2009 i 2010, dał w tym roku kolejną szan sę spotkania organizacji dzia łających na rzecz epilepsji z członkami rządu. To pierwsza te - go typu akcja zrzeszająca organi - zacje do wspólnego działania, wystąpienia i zaprezentowania jednolitego głosu w sprawach ludzi chorych na epilepsję - do rządu ontaryjskiego. Całodniowa akcja, trwająca od wczesnych godzin rannych, miała na celu nie tylko przedstawienie ważkich problemow i palących spraw, dotyczących ludzi chorych na padaczkę, ale także zapropo - nowanie zmian i rozwiązań, które w rezultacie przyniosą poprawę sytuacji. A więc została zadoku - men towana nie tylko potrzeba dalszych badań naukowych nad epilepsją, zmiana jakości opieki nad pacjentami oraz przyznanie ludziom chorym w szczególności na epilepsję lekooporną statusu i pomocy należnej osobom niepeł - lepsji i walki o zmianę stosunku do osób dotkniętych tą chorobą Małgorzata Maye uczyniła nie - mało: w tym roku po raz trzeci ze brała razem wszystkie organi - za cje związane z epilepsją i prze - mówiły one w Parlamencie jed - nym głosem, a członkowie rządu i wszyscy uczestnicy sesji infor ma - cyjnej w ontaryjskim Parla mencie zapoznali się z przedsta wionymi po stulatami, z których najwa ż - niej sze to: zaliczenie ludzi cho - rych o atakach niekontrolowa - nych do grupy osób niepełno - spraw nych i intensyfikacja badań nad epi lepsją. Specyfika tegorocznego Epi - lepsy Action Day 2011 polegała na tm, że przez cały dzień odby - wały się w Parlamencie spotkania in dywidualne. Przedstawiciele wszystkich 17-tu organizacji pa - rających się pracą na rzecz ludzi chorych na epilepsję na terenie całego Ontario podzieleni zostali na grupy i one to spotykały się z poszczególnymi parlamen tarzy - stami indywidualnie. Odbyło się 30 spotkań dla 10 ministerstw. W składzie siedmiu zorganizo wa - nych kilkuosobowych grup znaj - dowali się zrzeszeni w organi - zacjach działających na rzecz ludzi chorych na epilepsję nau - kowcy, lekarze, aktywisci oraz sami chorzy i ich rodziny. no sprawnym ale i propozycje konkretnych rozwiązań, wpro - wadzających nowe standardy. Dla przykładu: wszyscy lekarze do - mo wi otrzymać powinni w for mie specjalnego protokołu wska - zówki, jak postępować z chorym na padaczkę. A ponieważ w To - ron to powstał nowy instytut do badań nad mózgiem o nazwie Brain Institute, tam właśnie odby - wać się powinny głównie badania nad epilepsją. Wszyscy członko - wie Parlamentu dostali, każdy po trzy listy, do trzech ministerstw: Ministerstwa Zdrowia, Minister - stwa Badań Naukowych i Inno - wacji oraz Ministerstwa Opieki Społecznej. A są to ministerstwa, które mogą postulowane zmiany przeprowadzić. Parlamentarzyści wyślą te listy jako wyraz swego po parcia dla sprawy. Na zakończenie dnia uczestni - cy, politycy i zaproszeni goście, wśród których byli również przed stawiciele organizacji po lo - nijnych, spotkali się w licznym gronie na uroczystej recep cji. Gościem głównym była Chris - ti ne Crosbie, znana dziennikarka i spikerka telewizjna stacji CBC, CTV, Morning News, i Weather Network, która podzileliła się swoją historią i przeżyciami, zwią zanymi z tą chorobą, która również ją dotknęła. Głos zabrali także: Laurel Broten, Hon Minis - ter of Youth and Children Servi - ces, główna sponsorka dnia epi - lepsji w parlamencie i Prezy - dent Epilepsy Cure Initiative oraz Mac Burnham, będący Dyrekto - rem Epilepsy Research Centre. Małgosia Maye też podzieliła się z zebranymi swoją wzruszającą historią jak z pogrążonej w cierpieniu matki chorego syna stała się działaczką... Podała rów - nież kilka drastycznych danych statystycznych: każdego dnia przeciętnie 42 Kanadyjczyków dowiaduje się, że ma epilepsję, która w samym Ontario dotknęła 140 tys. mieszkańców. Małgosia wchodzi w następne eta py swej kampanii na rzecz cho rych na epilepsję, wsparta o nadzieję, wiarę, odwagę i deter - minację młodych, którzy nie pod - dają się tej chorobie - wierzy, że poprzez wspólne działanie da się wiele osiągnąć! Mówiłam o nadzwyczajnej wprost energii, którą zyskuje się działając dla wspólnego dobra. Trzy lata temu 9-letnia wówczas dziew czynka (dziś 12-letnia) z Nowej Scotii, Cassidy Megan, która gdy zachorowała na padacz - kę, przez rok ukrywała swoją chorobę - potem zdecydowała się opowiedzieć o niej swoim kole - żan kom. Przy pomocy mamy, szko ły i organizacji związanych z epilepsją, zwróciła następnie się z apelem do świata o połączenie wysiłków we wspólnej batalii o zdobycie środków na uzyskanie skutecznego leku. To ona zapro - po nowała, by 26 marca obcho - dzony był jako Dzień Epilepsji na całym świecie i żeby wszyscy ludzie, którzy mają jedną ojczy - znę Ziemię szczególnie tego dnia zastanowili się, co poprawić w świadomości społecznej, żeby zaczęto inaczej traktować chorych na epilepsję, którzy czują się odi - zolowani od świata i ludzi. Ten apel dziewczynki znalazł też wyraz podczas Epilepsy Action Day 2011 w Parlamencie na Queen s Park! Wystosowany został Private Members Bill 159, An Act to proclaim Epilepsy Awa reness Day, przedstawiony przez Tony Ruprechta, MPP, pro ponujący ustanowienie oficjal - nego Dnia Epilepsji w Ontario właśnie 26 marca, nad czym Margaret Maye pracuje już od trzech lat z różnymi partiami i politykami. Cytowaliśmy już kiedyś zdanie Dianne McKenzie, execu tive director Epilepsy Durham Region - o sile sprawczej marze nia, które w samotności jest tylko marze - niem. Natomiast marzenie wspól - nie z innymi staje się rzeczy - wistością. I tego się trzy majmy, bo to jest mądry opty mizm, który posuwa świat w kierunku dobra... W działaniu jest siła i nadzieja. Może dlatego jednym z moich pry watnych haseł, gdy idzie o wcielanie w życie owe go mądrego opty - mizmu, są sło wa wiel - kiego polskiego poety i drama turga, Sta ni - sława Wyspiańskiego: Zrób my coś, co by od nas zależało, jako że dzieje się tyle, co nie zależy od ni kogo. Można by do dać do tego mały slo gan Żyj z całych sił i uśmie - chaj się do lu dzi nawet gdy nie masz na to ocho ty! Małgosia ze swej strony przy - tacza często słowa Matki Teresy z Calcutty: Daj światu wszystko, co masz i choć może to być nie - wystarczające mimo wszystko daj! Świat za takie podejście do życia odpłaca dobrem z nawiązką, ale wtedy, gdy się tego wcale nie spodziewamy.

19 N o 06 (1020) 15-31/03/2011 Strona 19 Premier McGuinty: We Need You! Janusz Niemczyk 23-go marca 2011 roku w hote - lu Marriot w downtown Toronto. miało miejsce spotkanie przedsta - wicieli mediów etnicznych z Pre - mierem Ontario Daltonem Mc - Guinty. Premier przedstawił cele budżetu na rok Polska grupa jest chyba najliczniejszą gru pą etniczną na tym spotkaniu. Jest Krystyna Sroczyńska, która reprezentuje Kongers Polonii Kanadyjskiej, jest Marek Gołdyn (Polonez News), Jennifer Wasz - czyk, Krzysztof Filaber (foto - graf), Krzysztof Niemczyk, Mał - gorzata Bonikowska (Gazeta Gazeta), no i piszący to spra wo - zdanie Janusz Niemczyk (Nowy Kurier). Jest okazja do zrobienie pa miątkowego zdjęcia z pre - mierem Ontario. Większość zaproszonych gości robi zdjęcia pojedyncze. Marek Goldyn wpada na pomysł by zro - bić zdjęcie grupowe. Stajemy obok premiera. A skąd was się ty le wzięło pyta się Dalton Mc - Guinty? Rozmnażamy się (we are multyplying) ktoś odpowiada. Pada natychmiastowa riposta premiera. To świetnie! We need you! Jeden z młodszych członków naszej grupy żartuje do premiera. W odpowiedzi widzę zdrowy męski uśmiech premiera. Wielokrotnie, kilkanaście lat temu miałem możliwość obser - wowania z bliska Daltona Mc - Guinty, wówczas jeszcze posła do parlamentu prowincji Ontario z ramienia partii Liberalnej. Pamię - tam go jako człowieka bardzo sku pionego, rzadko się uśmie cha - ją cego, spiętego i raczej sztyw - nego w kontaktach osobistych. Mając w pamięci jego obraz z przeszłości, ale również z tele - wizji nie wyobrażałem sobie go jako człowieka o dużym poczuciu humoru i dużym refleksie. Jakaż zmiana na przestrzeni lat! Spotkanie z premierem zaczyna się od krótkiego wstępu który zrobił Dr. Eric Hoskins, Minister Obywatelstwa i Imigracji. Minister Eric Hoskins mówi o sobie, o korzeniach swojej rodzi - ny. o tym że jego dziadek przy - jechał do Kanady z Anglii 100 lat temu, że jego mama jest z pocho - dzenia Niemką. Pan Hoskins przedstawia przybyłych na to spot kanie Premierowi McGuinty. Są to w większoś ci osoby na sta - nowiskach ministerialnych rządu prowincji Ontario. Większość przy byłych z premierem gości jest etnikami. Minister Eric Hos - kins mówi między innymi o tym że z Tony Ruprechtem moż na mówić po polsku i niemiecku. Premier McGuinty przedstawia budżet rządu prowincjonalnego dla prowincji Ontario na okres Budżet został na - zwany Ontaryjski plan na two - rzenie miejsc pracy i wzrostu (Ontario s Plan for Jobs and Growth). Ekonomicznie i polity - cznie składa się on z 5 modułów. 1. Plan dla szkolnictwa, 2. Plan dla służby zdrowia, 3. Plan dla infrastruktury, 4. Plan dla elektryczności, 5. Plan dla wzmocnienia eko - nomii. Premier wielokrotnie w swoim przemówieniu wraca do określe - nia my Ontaryjczycy, wraca do tematu swojej rodziny i swoich przodków którzy przyjechali do Ontario 140 lat temu z Irlandii. Właściwie, chce przypomnieć słuchaczom że Ontario jest miejs - cem zamieszkanym przez emi - grantów, albo przez osoby któ - rych przodkowie też przybyli tutaj spoza Ontario. My Ontaryjczycy Gdyby podsumować wypo - wiedż premiera McGuinty to wyrażałaby się ona w słowach: od waszej pracy zależy wasza przyszłość. My stwarzamy wam dogodne warunki, reszta zależy od was. Tymi warunkami dla życia są: dobra służba zdrowia i dobre szkolnictwo. Na służbę zdrowia i szkolnic - two razem wzięte rząd Ontario wydał 81% wyatków budżeto - wych w latach Premier z dumą podkreśla pew - ne fakty. Na operacje związane z usunięciem nowotworu czeka się w Ontario mniej niż 30 dni, na operacje katarakty mniej niż 189 dni, na implant kolana czeka się w Ontario mniej niż 240 dni. Na służbę zdrowia w budżecie rząd prowincji Ontario wydał $46.18 biliona dolarów, co stanowi około 40% wydatków budżetu prowincji. Budowa dróg, metra (subway) CORPORATE TAXES -HST REPORTS -FUEL TAXES -PERMITS infrastruktury, oraz energetyki zaj muje też ważną pozycję. Pre - mier wraca kilkakrotnie do kwe - stii szkolnictwa. Mówi o tym że skończyły się czasy kiedy ktoś miał pracę na całe życie (for life). Trendy ekonomiczne są takie że trzeba być przygotowanym na kształcenie się i na zmianę cha - rak teru pracy. Prowincja stara się umożliwić kształcenie dla zmiany charkteru miejsca pracy. W entuzjastycznym przedsta - wie niu planu gospodarczego dla prowincji Ontario, premier od czasu do czasu wrzuca słowo WYRZECZENIE SIĘ (sacri - fices), lub słowo to wisi w powie - trzu między wypowiadanymi przez premiera zdaniami. Premier McGuinty jest od stro - ny ekonomicznej socjalistą, od strony moralnej konserwatystą. W powietrzu wisi cecha kon - serwatyzmu u premiera. Ujawnia się w czasie udzie lania odpo wie - dzi na pytania gości. Małgorzata Bonikowska zapytała premiera o to czy prowincja zamierza ulżyć studentom w spłacaniu długu zaciągniętego na studia, poniewaz średni dlug osoby kończącej stu - dia w Ontario to około $40,000. Premier McGuinty odpowiada że Ontario robi dużo w celu pomocy studentom i na przykład studentowi który zaciągnął dług powyżej $7,200 w roku, dług powyżej tej kwoty umaża. Jednak premier podkreśla, że nie ma zamiaru prosić osób-podatników którzy nie są na studiach by pła - cili podatki na czesne studentów. Dziennikarz z chińskiej community zadaje pytanie o pomoc dla osób kończących szkoły w zna - TAX PERFECT -PERSONAL INCOME TAXES - -PAYROLL -LICENSING -ACE MANIFESTS (416) (905) Darek Zgoda (mówię po polsku) 1132 Kos Blvd. Mississauga, ON, L5J 4L6 lez ieniu pracy. Mówi przy tym że szkolnictwo stało się przemysłem. Nikt jednak nie zastanowi się nad tym czy ludzie kończący szkoły znajdą po nich pracę. Odpowiedż premiera daje dużo do myślenia. Premier nie daje odpowiedzi bezpośredniej. Premier mówi że żona kupiła mu spodnie które trzeba było zwęzić. Premier poszedł do zna jo - mega krawca. Porozmawiali tro - chę ze sobą. Krawiec powie dzial mu, że niedlugo pójdzie na eme - ry turę i że nie ma żadnego na - stępcy. Premier powiedział że jest dużo zawodów w których ludzie mogą znaleźć zatrudnienie i w których mogą zarobić na życie. Premier w pierwszej fazie wy - stąpienia i w części udzielania odpo wiedzi powracał do dwu kwestii: służba zdrowia i szkol - nic two. Robił to po to, by dyplo - ma tycznie przekazać wiadomość do słuchaczy: rząd daje wam dobrą służbę zdrowia i dobre szkol nic two. O resztę musicie zadbać sami. W innym miejscu powiedział ze jego czworo dzieci niemal w tym samym czasie poszło na uni - wersytet i on sam też musi po - nieść tego fianansowe kosek wen - cje. Nie jest łatwo. (Niewypowiedziana dosłownie) message premiera: Lepiej zasta - nów cie się sami jaki zawód wy - bie racie i do jakiej szkoły pój - dzie cie. To wasz obowiązek a nie rządu prowincji Ontario. W jednym z końcowych zdań swojego wystąpienia mówił o tym że celem rządu prowincji Ontario Jerry J.Ouellette M.P.P. - Oshawa będzie to, by na przestrzeni paru lat doprowadzić do zbilansowania bieżącego budżetu. W kwestii zadłużania się pro - win cji Ontario również padło pytanie od jednego ze słuchaczy. Zapytał on czy oznacza to, że Onta rio przestanie się zadłużać, gdyż aktulany dług prowincji Ontario z roku na rok rośnie. Na to pytanie premier nie dał jedno - znacznej odpowiedzi. Ktoś inny zadał pytanie o to czy autostrada 407 zostanie upań - stwowiona i czy opłaty za nią zo - sta ną zniesione. Premier odpo - wiedział że umowy które zostały zawarte przez jego poprzedników nie będą zmieniane. Kończąc mogę tyl ko tyle dodać od sie bie, że Dalton Mc Guinty zrobił się politykiem któ ry du żo pracuje nad prze ka zem. Wy pr a - cował do bry prze kaz. Do brą ges - ty ku lację. Ma dobrą ar ty ku lację. Był do brze przy go towany na wszys tkie py tania. Wyglądało na to że żadne z py tań go nie zasko - czyło. Po spotkaniu z pre mierem ocze - kiwał bym tylko tego by opra co - wany budżet i plan gospo darczy na przyszłe lata miał szan se zo - stać speł niony. Uwa run ko wania zewnętrzne, spoza Ka nady zmie - niają się z dnia na dzień i wpły - wają na gospodarkę pro win cji Ontario. W ciągu paru tygodni jed na z największych gospodarek świato wych została dotknięta trzęsie niem ziemi. Z dnia na dzień, nieoczekiwanie przez miesz kań ców Kanady i Ontario ich ojczy zna przystąpła do wojny z Libią. Wygląda na to, że nie będzie to krótka wojna a jej koszty będą większe niż można było ocze kiwać wówczas kiedy podejmo wana była decyzja o pomocy dla przeciwników puł - kownika Kad dafiego. Japonia jest obok Chin najwięk szym pożycz - kodawcą dla USA. Straty w gos - po darce Japo nii w dniu tsunami okreś la ne są na 100 miliar dów dolarów, kilka dni później na 200 miliardów dolarów, w chwili pisania arty kułu BBC podała straty na 310 miliar dów dolarów. W każdym razie z dnia na dzień straty stają się wieksze. Jeśli Ja - ponia podejmie de cyzje by poz - być się długów amery kań skich i przeznaczyć pieniądze na odbudo - wę własnej gospo dar ki, to może spowodo wać. efekt domi na w gospodarce światowej. Z dnia na dzień gos podarka świato wa, a więc i gos podarka Ontario może zwalniać... Jak to się mówi wśród eko - nomistów wraca groźba double dip recession Janusz Niemczyk 170 Athol St. East Oshawa, On., L1H 1K1 Phone: Fax: Website:

20 Strona /03/ 2011 N o 06 (1020) KLINIKA REGENERACJI NATURALNEJ MedQuantum Research Laboratory Dr. T. Szcz sny Andrews, Ph.D. Akupunktura Homeopatia Electro-Medicine Medycyna Przysz oêci Enart Therapy Zio olecznictwo Irydologia Dietetyka Programy odwykowe Skuteczne metody odchudzania Walka z bólem, stanami alergicznymi Komputerowa analiza diety i alergenów Elektroniczna identyfikacja oraz detoksyfikacja jelita grubego, krwi i limfy Pomoc w schorzeniach: nadciênienie, cholesterol, cukrzyca, dro d yce, paso yty, zaburzenia hormonalne, skóra, przewód pokarmowy, nowotwory, artretyzm, astma, stawy, mi Ênie oraz wiele innych. TEST KOMPUTEROWEJ OCENY ZDROWIA Total Health CyberScan Opis i wykresy graficzne NajnowoczeÊniejsza metoda dostarczajàca informacji na temat szczegó owego stanu zdrowia, w tym wielu narzàdów wewn trznych cz owieka: serca, wàtroby, olàdka, p uc, tarczycy, nerek, nadnerczy, trzustki, narzàdów p ciowych, gruczo ów sutkowych, prostaty i wielu innych. Badanie jest: bezpieczne, wygodne, bezbolesne, szybkie, bezinwazyjne. Warto znaç odpowiedê, aby: poznaç stan swego zdrowia, uniknàç wielu niebezpiecznych chorób, na czas wykryç poczàtki schorzenia i rozpoczàç kuracj, dobraç odpowiednie lekarstwa. Dok adna, cyfrowa, oparta na bio-feedback ocena stanu zdrowia. Podczas badanie jest mo liwoêç obejrzenia analizowanego organu na monitorze komputera. Nie zwlekaj z decyzjà, dzwoƒ jeszcze dziê i umów si na wizyt. Mississauga: Natural Regeneration Clinic, 1755 Rathburn Rd. East, Unit 60 (905) przyczynowe i poprawí ogûlnej odpornoúci organizmu. Zio olecznictwo, czyli sto so - wa nie roúlin leczniczych, nie jest niczym nowym. Nasi przodkowie i znachorzy, øyjπcy blisko natury, instynktownie potrafili wybraê i przygotowaê roúliní niosπcπ pomoc w konkretnym wypadku. Trzeba jednak wiedzieê, øe w aú - ciwoúci terapeutyczne roúlin za - leøπ od umiejítnego ich zbierania i przechowywania. WiedzÍ takπ, w aspekcie skutecznoúci, przy dat - noúci i sposobu podania pre - paratûw naturalnych w tym zio - owych naleøy posiπúê w wy ni ku dog Íbnych studiûw, bídπc przy - gotowanym do tego teo re ty cznie. Stosowanie ziû i ich po chodnych nie sprowadza sií je dynie do ich sprytnego roz pro wa dzania i Medycyna Naturalna. Dlaczego? rzeb ne. Alopatia, oparta na substan - cjach chemicznych, cieszy a sií od wielu lat powszechnym zau fa - niem, zarûwno úrodowiska nau - ko wego, jak i ogû u ludnoúci jako najlepszy úrodek leczniczy, i nau - czanie innych metod terapeu tycz - nych przez d ugi czas by o potí - piane a nawet zabronione. Odwadze i dobrej woli niek tû - rych lekarzy, jak teø naturalnej chíci ponownego zbadania te re - nûw czísto niedostatecznie zna - nych, zawdziíczamy powrût do respektowania dawnych tradycji. Z kaødym dniem obserwuje sií stopniowe zmniejszanie sií liczby lekarzy, zdziwionych odkryciem skutecznoúci Ñinnychî úrodkûw lecz niczych stosowanych w co - dziennej praktyce, ktûre czasami stwarzajπ konkurencjí, ale czíú - ciej uzupe niajπ leczenie alo pa - tyczne, - ktûrych oczywiúcie nie naleøy ani odrzucaê ani lek ce wa - øyê. Redaguje Dr.T. SzczÍsny Andrews, Ph.D. W zwiπzku z czístymi zapy - taniami PT CzytelnikÛw o ürûd o powodzenia i powûd sukcesûw Medycyny Naturalnej, szczegûl - nie w ostatnich latach, chcia bym nieco rozwinπê ten temat dzisiaj, zajmujπc sií bardziej szczegû o - wo tradycyjna chiòskπ medycynπ i akupunkturπ. Tradycyjna medycyna chiòska zak ada, øe kaøda dolegliwoúê ma zwiπzek z nieprawid owym krπ øe - niem energii. AkupunkturÍ, akupresurí oraz techniki od nich pochodzπce naleøy rozumieê w nas típujπcy sposûb: kaøda øyjπca istota ludzka poch ania energií, produkuje energií oraz rozpro - wadza jπ rûwnomiernie po swoim organiümie. Zdrowy organizm otrzymuje, wiíc w okreúlonych porach dnia odpowiedniπ iloúê energii i substancji odøywczych, potrzebnych bπdü to po prostu do odøywiania sií, bπdü do zapew - nie nia wzrostu i rozwoju. Kaøde zaburzenie jakoúci tej potrzebnej organizmowi energii powoduje chorobí, ktûra poczπtkowo ma charakter funkcjonalny, a nastíp - nie, - jeøeli sií jej nie prze ciw - dzia a - organiczny. Energia ta nie jest rzeczπ urojonπ, lecz po chodzi z metabolizmu trawien nego. Spoøyty pokarm pod wp y wem dzia ania tlenu jest rozk a da ny przez enzymy na prostsze sk ad - niki, przedostajπce sií poprzez uk ad krπøenia do posz czegûlnych narzπdûw. W pro cesie tym wy - twarza sií ciep o i energia, po - zwalajπca nam za po mocπ miíúni wykonywaê co dzien ne czynnoúci oraz ruchy do wolne i utrzymywaê nasz orga nizm w prawid owym stanie fizjolo gicz nym i ter micz - nym. Ten stan na szego organizmu na zywamy ho meostazπ. PostÍpowanie lekarskie w akupunkturze i akupresurze jest proste. Najpierw naleøy za po mo - cπ wszystkich úrodkûw, jakimi dys ponuje ta medycyna, postawiê diagnozí. Pozwala ona na pewien rodzaj selekcji, tzn. zaklasy fi ko - wanie ciíøszych chorûb do le - czenia chirurgicznego bπdü alo pa - tycznego. W pozosta ych cho ro - bach, przeznaczonych do leczenia naturalnego, naleøy koniecznie podzieliê ich charakter na yin i yang, czyli przesilenie lub nie do - bûr istniejπcych objawûw, np. ostry bûl bídzie to yang, nato - miast podciúnienie lub os abienie miíúni - yin, stan depresyjny - yin, a duøa agresywnoúê z po - budliwoúciπ - yang. W zaleønoúci od tego terapeuta, wykonujπcy zabieg wybierze odpowiednie zio a oraz punkty na skûrze yin lub yang. BÍdzie na nie dzia a w ten sposûb, aby energia, ktûrπ one rozprowadzajπ, rozchodzi a sií w od powiednim kierunku i przy - wrû ci a rûwnowagí energetycznπ, a wiíc funkcjonalnπ, co spo wo - duje szybkie znikniície objawûw. Najlepszym przyk adem ide al - nie prawie zastosowanej tej za - sady diagnozowania i terapii jest komputerowy test ( πczy techniki i teorií tradycyjnej medycyny naturalnej z najnowszymi zdo - byczami kwantowej fizyki i kom - puteryzacji medycyny) oceny stanu zdrowia, stosowany pod nazwπ CyberScan Total Health. W oparciu o opisane powyøej za - sa dy utrzymania homeostazy, komputer dokonuje skompli ko - wanych pomiarûw energii or ga - nizmu, przeprowadza wnikliwπ ich analizí, aby w konkluzji wygenerowaê diagnostyczne wnioski wraz z zaleceniami od po - wiedniego postípowania celem zlikwidowania zaistnia ych od - stípstw od wymaganej rûwno wa - gi energetycznej, a co za tym stoi - powrotu do naleøytego zdrowia. Empiryczne za oøenia i podstawy tej nowej techniki diagnostycznej w pe ni potwierdzi a praktyka i jej zastosowanie w rûønych krajach. Wykorzystujπc eks per - tyzí kom pu terowej oceny stanu zdrowia, moøemy zastosowaê kaøde sku tecz ne w swoim efekcie leczenie. ZarÛwno alopatyczne (chemi cz no-farmakologiczne) jak i na tu ralne (homeopatia, zio o - lecz nic two, akupunktura lub inne tech niki pozwalajπce na przy wrû - cenie zachwianej homeostazy). Homeopatia zak ada, øe cho - roba moøe mieê miejsce tylko wûwczas, gdy organizm zosta poz bawiony si odpornoú cio wych. Bierze ona pod uwagí szeroki wachlarz rûønych oko licz noúci - opi sanych w pod rí cznikach ho - meopatii - towa rzyszπcych ob ja - wom choro bowym. Odkryta pra - wie przy pad kowo w Niemczech pod koniec XVIII wieku, ho me o - patia upra wiana jest do dzisiaj, - mimo, øe nie by a uznawana przez me dycyní oficjalnπ - dziíki swoim doskona ym rezultatom oraz rozg osowi, jaki potrafili nadaê swoim sukcesom prak ty ku - jπcy jπ lekarze. Prawdπ jest, øe jej zasady mo - gπ budziê zdziwienie! Po pierw - sze, dawkowanie jest minimalne i paradoksalne jest to, øe im mniej produktu znajduje sií w leku, tym jego dzia anie okazuje sií sil - niejsze i trwalsze. Po drugie, moøna stosowaê jakπkolwiek formí substancji, po ustaleniu przez specjalistí jej przydatnoúci. Pewnym truizmem jest fakt, øe cz owiek jest istotπ bardzo sko m - plikowanπ, rzadko spotyka sií u niego chorobí w tej postaci, jaka opisana jest w podrícznikach me - dycznych. Jego osobista wraøli - woúê dodaje zazwyczaj do g Ûw - nych objawûw, takich jak: bûl gard a, uporczywy kaszel, bûl brzucha, migrena itd., osobiste uwa gi dotyczπce warunkûw kli - matycznych, pory dnia, pory roku lub innych pierwotnych przy czyn, ktûre w wiíkszoúci przy pad kûw dalekie sπ od wy wo u jπcej cho - robí bakterii czy zwyk ego urazu. Ze wszystkich dzie dzin me - dycznych homeopatia jest jedynπ uwzglídniajπcπ to, øe nie wszyscy jesteúmy wraøliwi na te same bodüce, ten sam bûl czy radoúê. Zwyczajne zwrûcenie uwagi na nasz biotyp czísto wys tar czy, by odgadnπê chorobí czy dole - gliwoúê i ustaliê terapií, ktû ra jest w stanie jπ wyleczyê lub zatrzy - maê jej rozwûj. Homeopatia okazuje sií, wiíc zdumiewajπcπ metodπ, ktûrej zawdziíczamy nie tylko leczenie ostrych objawûw, ile leczenie umiejítnoúci handlo wania. Zio o - lecznictwo to znacz nie wiícej. Obecnie duøe laboratoria far - maceutyczne, zainteresowane elementem finansowym powrotu do naturalnych úrodkûw leczni - czych produkujπ leki z roúlin le - czniczych, zawierajπcych sub sta - ncje aktywne, ktûrych iloúê nie ulega zmianie z up ywem czasu, a sposûb dzia ania oraz dok adne wskazania terapeutyczne sπ znane dziíki badaniom biochemicznym. Porzucono, zatem wywary i mie - szanki rûønych roúlin na korzyúê rozcieranych proszkûw, p ynnych lub sta ych wyciπgûw oraz su b - stan cji do inhalacji, ktûrych da - wki ustala sií indywidualnie dla kaødego przypadku, w zaleønoúci od ciíøaru cia a, stadium choroby i przewidywanego czasu leczenia. Trzeba sobie zdawaê sprawí, øe stosowanie odpowiedniej roúliny leczniczej nie jest rzeczπ obo - jítnπ. Wymaga to pewnych umie - jít noúci. Roúliny, tak samo jak produkty homeopatyczne, majπ swoje g Ûwne wskazania, ko rzys - tne efekty uboczne oraz spe cy - ficzny dla siebie sposûb dzia ania. DostÍpne úrodki lecznicze na przestrzeni wiekûw bardzo sií powiíkszy y. W naszej zachod - niej kulturze istnieje niestety zwy czaj, øe w miarí postípu i pojawiania sií nowych, odrzuca sií stare, dotychczas znane i sto - sowane, jakby by y juø nie pot - Dobra znajomoúê konstytucjo - nal na poszczegûlnych biotypûw ludz kich oraz ich sk onnoúci do takich lub innych chorûb powinna nam pozwoliê interweniowaê, zanim powstanπ nieodwracalne szko dy w naszym organiümie, otwierajπc w ten sposûb drogí úrod kom leczniczym Ñ agodnym lub alternatywnymî, ktûre - jak juø dzisiaj wiemy - bardzo czísto sπ zdolne wyleczyê lub za ha mo - waê postíp choroby w sposûb na - tu ralny. Osoby zainteresowane po wyż - szą tematyką, jak również le - czeniem naturalnym zapra szam do konsultacji w Klinice Re ge - ne racji Naturalnej w Missis - sauga,. Telefon: , lub bezpłatny toll-free spoza Toronto i Mississauga: Dr.T.Szczęsny Andrews, Ph.D. specjalizuje się od lat w Tradycyjnej Chińskiej Medy cy - nie i Akupunkturze, których tajniki zgłębiał w Chinach i Ko - rei. Stosuje również spraw dzo ne i naukowo udokumentowane metody Dietetycznej Korekty Żywienia, Homeopatii, Zioło - lecz nictwa i Irydologii. Posiada doktorat z Fizjologii Żywienia, był wykładowca Uniwersy te - tach w Warszawie i Montrealu. Jest autorem wielu prac nau - ko wych z zakresu wymie nio - nych wyżej dziedzin ZWALCZANIE BÓLU PAIN CLINIC metodami elektromedycznymi 21 Century Technology w KLINICE REGENERACJI NATURALNEJ Dr. T.A. Szcz sny, Ph.D. Skuteczne w takich schorzeniach jak: wszelkiego rodzaju choroby reumatyczne w tym zapalenie stawów, mi Êni, choroby metaboliczne, nowotworowe, zaburzenia nerwowonaczyniowe, choroby koêci, migreny, MS, fibromyalgia oraz wiele innych obarczonych bólem chorób. Zrób pierwszy krok i umów si na wizyt Rathburn Rd. East, Unit 60 Mississauga ON L4W 2M8

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców.

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna (EE) leży u podstaw europejskiej polityki energetycznej i jest jednym z głównych celów strategii Europa 2020 na

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Narodziny wolnej Polski

Narodziny wolnej Polski Narodziny wolnej Polski 1. Zniesienie stanu wojennego 22 lipca 1983 Zdelegalizowanie Solidarności ; w jej miejsce powołano Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); na czele Alfred Miodowicz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej Akademia Finansów Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej dr Konrad Prandecki kprand@interia.pl Plan wystąpienia Znaczenie energii we

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

A wydawałoby się, że podstawą są wiatraki... Niemcy idą "w słońce"

A wydawałoby się, że podstawą są wiatraki... Niemcy idą w słońce A wydawałoby się, że podstawą są wiatraki... Niemcy idą "w słońce" Autor: Jacek Balcewicz ("Energia Gigawat" - nr 10-11/2014) Niemcy są uważane za trzecią gospodarkę świata i pierwszą gospodarkę Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015)

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) 14/04/2015 Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) Kontekst badań Spadek cen węgla kamiennego na światowych

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends

ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends Warszawa, 10 lutego 2017 roku Informacja prasowa ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE,

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.:

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Wpływ polityki Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Główne problemy gospodarki 1) Globalne ocieplenie światowej 2) Problem ubóstwa w krajach rozwijających się 3) Rozwarstwienie

Bardziej szczegółowo

Surowce energetyczne a energia odnawialna

Surowce energetyczne a energia odnawialna Surowce energetyczne a energia odnawialna Poznań 6 czerwca 2012 1 Energia = cywilizacja, dobrobyt Warszawa 11 maja 2012 Andrzej Szczęśniak Bezpieczeństwo energetyczne - wykład dla PISM 2 Surowce jako twarda

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 Konteneryzacja w Polsce Około 90% ładunków niemasowych na świecie jest przewoŝonych w kontenerach, trend ten będzie utrzymany: 1) Konteneryzacja

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

SM MLEKPOL komentuje sytuację na rynku mleka

SM MLEKPOL komentuje sytuację na rynku mleka .pl https://www..pl SM MLEKPOL komentuje sytuację na rynku mleka Autor: materiały firmowe Data: 2 listopada 2016 SM MLEKPOL podaje prognozy rynkowe na koniec 2016 r. i rok następny. Dodatkowo sytuację

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA luty 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

6 m-cy badań, trendy. Opinie nt. zmian prawnych. Opinie nt. wpływu polityki

6 m-cy badań, trendy. Opinie nt. zmian prawnych. Opinie nt. wpływu polityki 6 m-cy badań, trendy Opinie nt. zmian prawnych Opinie nt. wpływu polityki Przebadano: 100 przedsiębiorców x 6 m-cy 600 ankiet krótkich. 3 przedsiębiorców x 6 m-cy 18 ankiet pogłębionych Na podstawie ankiet

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce. Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu

Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce. Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu Promocja pod jednym, wspólnym hasłem i godłem Marki Polskiej Gospodarki: Priorytety

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MWO-P1 MAJ 2016 Uwaga: Akceptowane są wszystkie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Michał Ratajczak 2LO w Słupsku

Michał Ratajczak 2LO w Słupsku Michał Ratajczak 2LO w Słupsku Grupa Nowy Styl to jedna z najprężniej rozwijających się grup meblarskich na świecie. W jej ofercie znajdują się meble biurowe, krzesła do różnych zastosowań, siedziska audytoryjne,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska Polska wieś ZAMOŻNA I EUROPEJSKA POLSKA WIEŚ Stan obecny Charakterystyka ogólna Na terenach wiejskich w Polsce mieszka 14,9 mln Polaków stanowi to 38% mieszkańców Polski. W Polsce mamy 1,583 mln gospodarstw

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska STRUKTURA FINANSOWA Mięzynarodowe Finansoweanie Przedsiębiorstw, Wykład 3 1 Czym jest struktura kapitałowa? AKTYWA DŁUG / ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁY Co

Bardziej szczegółowo