ALMAMER Szkoła Wyższa. Wydział Turystyki i Rekreacji Program szczegółowy (syllabus) przedmiotu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALMAMER Szkoła Wyższa. Wydział Turystyki i Rekreacji Program szczegółowy (syllabus) przedmiotu:"

Transkrypt

1 ROK AKADEMICKI 2014/2015 ALMAMER Szkoła Wyższa Wydział Turystyki i Rekreacji Program szczegółowy (syllabus) przedmiotu: Kod przedmiotu: I/O/1 1. Informacja ogólna1 Filozofia Nazwa przedmiotu: Filozofia Typ przedmiotu: Ogólny Profil kształcenia: Praktyczny Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: 3 rok stacjonarne / 3 rok niestacjonarne Specjalność: wszystkie Kierunek: Turystyka i Rekreacja Katedra: Katedra Nauk Społecznych Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Dziedzina nauk: nauki humanistyczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin Razem Wykłady Ćwiczenia E-learning/samokształcenie Lektorat stacjonarne V niestacjonarne V Forma zaliczenia: zaliczenie Język wykładowy: polski Obszarowe efekty kształcenia: S1_W01, S1_W04, S1_U02, M1_U03, M1_U04, M1_K01 Punkty ECTS: 4/4 Rozliczenie ECTS: godziny kontaktowe 2/1, nakład pracy studenta 2/3. 2. Koordynator i prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Janusz Dobieszewski 3. Cel kształcenia: a. wiedza: Student ma podstawową wiedzę o kulturowym i dziedzinowym miejscu oraz znaczeniu filozofii, odróżnia przedmiotową i metodologiczną specyfikę myśli filozoficznej od innych pól aktywności intelektualnej; zna podstawowe stanowiska i doktryny filozofii zachodniej oraz nazywa ich przedstawicieli; b. umiejętności: Student rozumie na poziomie podstawowym historyczny rozwój idei filozoficznych, zna podstawowe zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami kulturowo-społecznymi; identyfikuje zagadnienia światopoglądowe oraz dostrzega różnorodność argumentacji filozoficznych i światopoglądowych;. c. kompetencje: Student identyfikuje podstawowe założenia, kroki argumentacyjne i wnioski w wybranych rozumowaniach filozoficznych; potrafi słuchać ze zrozumieniem ustnej prezentacji argumentów filozoficznych, formułować pogląd własny. 4. Prerequizyty: Wymagana wiedza na poziomie licealnym z przedmiotów: historia, j. polski 5. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia określonych dla przedmiotu: a. w zakresie wiedzy test zaliczeniowy b. w zakresie umiejętności przykłady praktycznego zastosowania wiedzy. c. w zakresie kompetencji społecznych dyskusja i obrona stanowisk 6. Metody i formy oceny: Wykład z elementami konwersatorium (na studiach stacjonarnych także ćwiczenia); zaliczenie w postaci testu. ALMAMER Szkoła Wyższa 1

2 7. Program szczegółowy: (wykaz tytułów wykładów z wypunktowaniem podstawowych zagadnień) Nr tematu Temat zajęć Wykład * Ćwiczenia* Czym jest filozofia Jej cele, zadania, metody; początki i żywotność filozofii; filozofia a inne formy świadomości (nauka, religia, sztuka, wiedza potoczna). Działy filozofii, epoki rozwoju filozofii Krótka prezentacja metafizyki, epistemologii i aksjologii; krótkie omówienie epok filozoficznych oraz ich specyfiki; podstawowa terminologia filozoficzna. Metafizyka, najważniejsze stanowiska Materializm(realizm): Tales, Heraklit, Demokryt, La Mettrie, Rousseau, Marks, pozytywizm. Idealizm: Platon, Arystoteles, filozofia chrześcijańska i kwestia Boga Augustyn, Anzelm, Tomasz, herezje chrześcijańskie; nowożytny idealizm subiektywny Kartezjusz, Berkeley, Kant; Hegel; współczesna filozofia człowieka: Nietzsche, Bergson, Freud. Epistemologia, najważniejsze stanowiska Empiryzm (F. Bacon, Berkeley); Racjonalizm (Platon, Kartezjusz, Hegel); Irracjonalizm (wczesne chrześcijaństwo Tertulian; współczesne filozofie człowieka); sceptycyzm; Krytycyzm Kanta. Etyka, najważniejsze stanowiska Problem wartości i powinności. Główne stanowiska etyczne (Sokrates, Platon, Arystoteles, epikureizm, stoicyzm, etyka chrześcijańska, Kant, utylitaryzm). Najważniejsze współczesne spory moralne Filozofia społeczeństwa i polityki Człowiek jako istota społeczna (polityczna). Teorie społeczeństwa Platona, Arystotelesa, Machiavellego, Hobbesa; liberalizm i konserwatyzm. Filozofia kultury Pojęcie kultury; kultura a cywilizacja; kultura masowa. Filozoficzne podstawy turystyki i rekreacji Filozofia przyrody i kultury jako metateoria turystyki i rekreacji; dialog kultur; globalizacja; osiągnięcia i zagrożenia w tym zakresie. - Materiały do studiowania tych tematów zamieszczone są na stronie internetowej Uczelni: E-learning / samokształcenie 3/3 3/- s/n * 3/3 5/5 5/5 4/4 3/3 2/2 3/- 5/- 5/- 4/- 3/- 2/- 3/3 3/- 9. Powtórzenie, uzupełnienie, objaśnienia 2/2 2/- RAZEM Σ 30/30 Σ 30/- * godziny na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych 8. Literatura: Literatura podstawowa 1. W. Tatarkiewicz Historia filozofii, t. 1-3 (wybrane postacie i zagadnienia). 2. A. Miś Filozofia współczesna, Warszawa 1995 (lub wydanie późniejsze). Z. Krawczyk, E. Lewandowska- Turystyka jako dialog kultur, Warszawa 2005 (Wydawnictwo WSE). 3. Tarasiuk (red.) Literatura uzupełniająca J. Kosiewicz (red.) Sport, kultura, społeczeństwo. Księga pamiątkowa w 75-lecie urodzin 1. profesora Zbigniewa Krawczyka, Warszawa 2006 (Wydawnictwo WSE). Z. Krawczyk, E. Lewandowska- Bariery kulturowe w turystyce, Warszawa 2007, (Wydawnictwo WSE). 2. Tarasiuk (red.) 9. Liczba pkt ECTS ze wskazaniem sposobu jej wyznaczenia (studia stacjonarne/niestacjonarne): a. Przedmiot obejmuje następujące formy zajęć: wykład w wymiarze 30/27godzin ćwiczenia wymiarze 30/0 godzin ALMAMER Szkoła Wyższa 2

3 b. Weryfikacja założonych efektów kształcenia obejmuje: ocenę uzyskaną z testu zaliczeniowego, ocenę (uzyskaną na podstawie punktów) z pracy zaliczeniowej ocenę (uzyskaną na podstawie punktów) z aktywności c. Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: udział w wykładach 30/27 godzin udział w ćwiczeniach 30/0 godzin przygotowanie do ćwiczeń 20/0 godzin opracowanie wystąpienia na zadany temat 10/40 godzin przygotowanie do testu zaliczeniowego 10/33 godzin d. Łączny nakład pracy studenta wynosi 100/100 godzin, tj. 4/4 pkt ECTS e. Liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 2/1 pkt ECTS f. Nakład pracy związany z samodzielną pracą studenta 2/3 pkt ECTS ALMAMER Szkoła Wyższa 3

4 ROK AKADEMICKI 2014/2015 ALMAMER Szkoła Wyższa Wydział Turystyki i Rekreacji Program szczegółowy (syllabus) przedmiotu: Kod przedmiotu: I/O/2 1. Informacja ogólna Socjologia Nazwa przedmiotu: Socjologia Typ przedmiotu: Ogólny Profil kształcenia: Praktyczny Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: 3 rok stacjonarne / 2 rok niestacjonarne Specjalność: wszystkie Kierunek: Turystyka i Rekreacja Katedra: Katedra Nauk Społecznych Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Dziedzina nauk: nauki humanistyczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin Razem Wykłady Ćwiczenia E-learning/samokształcenie Lektorat stacjonarne V niestacjonarne III Forma zaliczenia: zaliczenie Język wykładowy: polski Obszarowe efekty kształcenia: S1P_W01, S1P_W05, S1P_W06, S1P_W04, S1P_W02, S1P_W08, S1P_U01, S1P_U08, S1P_U07, M1_U08, S1P_U02, S1P_U06, S1P_U09, M1_U07, M1_U12, M1_U13, S1P_K02, M1_K04, S1P_K05, M1_K08 Punkty ECTS: 4/4 Rozliczenie ECTS: godziny kontaktowe 2/1, nakład pracy studenta 2/3. 2. Koordynator i prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk 3. Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami, teoriami i mechanizmami funkcjonowania zbiorowości i instytucji społecznych. Zajęcia służą ponadto ukształtowaniu aktywnych postaw i zachowań słuchaczy. Wiedza na temat: klasycznych teorii socjologicznych faz rozwoju socjologii podstawowych pojęć socjologii teoretycznych założeń badań społecznych struktury i dynamiki społecznej mechanizmów funkcjonowania instytucji społecznych przemian świadomości społecznej Umiejętności: analizy struktur społecznych rozumienia procesów społecznych posługiwania się językiem socjologicznym dokonywania interpretacji wydarzeń społecznych Kompetencje personalne i społeczne: 1. praktyczne wykorzystanie wiedzy społecznej 2. zdefiniowanie podstawowych problemów współczesności ALMAMER Szkoła Wyższa 4

5 3. opisanie podstawowych ról społecznych i zawodowych na świecie i w Polsce 4. Prerequizyty: Wymagana wiedza z przedmiotów: psychologia, pedagogika 5. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia określonych dla przedmiotu: a. w zakresie wiedzy w formie egzaminu - otwartego testu wiedzy pisanego w czasie sesji b. w zakresie umiejętności - dyskusja podczas ćwiczeń, praca zaliczeniowa c. w zakresie kompetencji społecznych egzamin; dyskusja podczas ćwiczeń. 6. Metody i formy oceny: zaliczenie pisemne. Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ćwiczeń na podstawie przygotowanego i wygłoszonego referatu. 7. Program szczegółowy: (wykaz tytułów wykładów z wypunktowaniem podstawowych zagadnień) Nr tematu Temat zajęć Przedmiot i zakres socjologii Przedmiot socjologii. Zakres i działy socjologii. Klasycy socjologii. Współczesne kierunki socjologiczne. Socjologia a nauki społeczne. Podstawy bytu społecznego Przyrodnicze uwarunkowania bytu społecznego. Pojęcie i rodzaje więzi społecznych. Ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania życia społecznego. Wielość kultur i relatywizm kulturowy. Socjologiczne koncepcje osobowości Pojęcie osobowości. System społeczny a osobowość. Elementy składowe osobowości. Rola procesów socjalizacyjnych w kształtowaniu osobowości. Resocjalizacja. Normy życia społecznego Trwałość i zmienność norm. Normy obyczajowe i moralne. Normy religijne. Normy prawne. Kontrola społeczna. Zbiory i zbiorowości społeczne Zbiory społeczne i ich klasyfikacja. Kręgi społeczne. Zbiorowości społeczne. Interakcje społeczne wymiana, gra, komunikacja, dialog. Grupy społeczne Pojęcie grupy społecznej. Wartości grupowe. Więzi wewnątrzgrupowe. Struktura grupy. Grupy pierwotne i wtórne. Grupy nieformalne i formalne. Grupy małe i duże. Grupy własne i cudze. Grupy odniesienia. Organizacje. Rodzina i jej funkcje. Klasy i warstwy Zróżnicowanie społeczne. Klasy społeczne. Warstwy społeczne. Klasa średnia. Underclass, bezrobocie. Ruchliwość społeczna Pojęcie i rodzaje ruchliwości społecznej. Przyczyny i motywy ruchliwości społecznej. Społeczeństwa zamknięte i otwarte. Bariery ruchliwości społecznej. Naród Definicje narodu. Procesy kształtowania się narodów. Charakter narodowy i stereotypy narodowe. Mniejszości narodowe. Struktura polityczna Państwo i jego rodzaje. Partie polityczne. Wspólnoty samorządowe. Demokratyczne mechanizmy życia społecznego. Religia i kościół Pochodzenie i typy religii. Wymiary religijności. Typy organizacji religijnych. Pozareligijne funkcje Kościoła. Konflikty społeczne Rozumienie i klasyfikacja konfliktów społecznych. Źródła konfliktów. Dynamika konfliktów. Sposoby rozwiązywania Wykład * Ćwiczenia* 2/1 2/- do samo dzieln ego przyg otowa nia do samod zielneg o przygo towani a 2/2 2/- 2/2 2/- 2/2 2/- 2/2 2/- 2/1 2/- 2/2 2/- 2/1 2/- 2/2 2/- 2/2 2/- 2/2 2/- E-learning / samokształcenie ALMAMER Szkoła Wyższa 5

6 Nr tematu Temat zajęć Wykład * Ćwiczenia* konfliktów. Nowoczesność i ponowoczesność Historyczne pojęcie nowoczesności. Analityczne rozumienie nowoczesności. Dychotomiczny podział społeczeństwa. Cechy społeczeństw modernistycznych. Zasady dominujące w 2/2 2/- nowoczesnym społeczeństwie. Nowoczesna osobowość. Krytyka nowoczesności. Opinia publiczna Pojęcie opinii publicznej. Elementy składowe opinii publicznej. 2/2 2/- Właściwości opinii publicznej. Funkcje opinii publicznej. Metody i techniki badań socjologicznych Obserwacja. Eksperyment. Analiza dokumentów. Badania 2/2 2/- ankietowe. Wywiad. RAZEM 30/27 30/0 * godziny na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych E-learning / samokształcenie 8. Literatura: Literatura podstawowa: 1. H. Białyszewski, A. Socjologia, Wydawnictwo WSE, Warszawa Dobieszewski, J. Janicki 2. P. Sztompka Socjologia, Wydawnictwo Znak, Warszawa K. Jankowski, Z. Krawczyk Socjologia kultury fizycznej, Wyd. AWF, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. B. Szacka Wprowadzenie do socjologii, Wydawnictwo Znak, Warszawa E. Wnuk-Lipiński Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, A. Giddens Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Z. Krawczyk, K. Sowa Socjologia w Polsce, Rzeszów Liczba pkt ECTS ze wskazaniem sposobu jej wyznaczenia (studia stacjonarne/niestacjonarne): a. Przedmiot obejmuje następujące formy zajęć: wykład w wymiarze 30/27godzin ćwiczenia wymiarze 30/0 godzin b. Weryfikacja założonych efektów kształcenia obejmuje: ocenę uzyskaną z testu zaliczeniowego, ocenę (uzyskaną na podstawie punktów) z pracy zaliczeniowej ocenę (uzyskaną na podstawie punktów) z aktywności c. Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: udział w wykładach 30/27 godzin udział w ćwiczeniach 30/0 godzin przygotowanie do ćwiczeń 20/0 godzin opracowanie wystąpienia na zadany temat 10/40 godzin przygotowanie do testu zaliczeniowego 10/33 godzin d. Łączny nakład pracy studenta wynosi 100/100 godzin, tj. 4/4 pkt ECTS e. Liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 2/1 pkt ECTS f. Nakład pracy związany z samodzielną pracą studenta 2/3 pkt ECTS ALMAMER Szkoła Wyższa 6

7 ROK AKADEMICKI 2014/2015 ALMAMER Szkoła Wyższa Wydział Turystyki i Rekreacji Program szczegółowy (syllabus) przedmiotu: Kod przedmiotu: I/O/3 1. Informacja ogólna Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia Typ przedmiotu: Ogólny Profil kształcenia: Praktyczny Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: 2 rok stacjonarne / 3 rok niestacjonarne Specjalność: wszystkie Kierunek: Turystyka i Rekreacja Katedra: Katedra Nauk Społecznych Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Dziedzina nauk: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin Razem Wykłady Ćwiczenia E-learning/samokształcenie Lektorat stacjonarne III niestacjonarne VI Forma zaliczenia: zaliczenie Język wykładowy: polski Obszarowe efekty kształcenia: M1_W01, M1_W02, M1_W10, S1P_W05, S1P_U02, S1P_U06, S1P_U09, M1_U07, M1_U12, M1_U13, S1P_U05, M1_U07, M1_U09, S1P_K01, S1P_K06, M1_K01, M1_K07 Punkty ECTS: 1/1 Rozliczenie ECTS: godziny kontaktowe 1/1, nakład pracy studenta 0/0. 2. Koordynator i prowadzący przedmiot: mgr Jarosław Rybusiński 3. Cel kształcenia: a. wiedza: Student będzie dysponował wiedzą w zakresie - właściwego postrzegania zjawisk związanych z procesem pracy, w aspekcie obwiązującego w tym zakresie prawa. Będzie znał podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne. Rozumiał będzie i analizował zjawiska zachodzące w procesie pracy i nauki. Zostanie wyposażony w wiadomości niezbędne do rozpoznawania zagrożeń występujących w środowisku pracy, oraz kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wskazaniami współczesnej ergonomii. b. umiejętności: Student będzie miał pełną świadomość na temat praw i obowiązków pracowniczych i osobistych możliwości w zakresie ergonomicznego kształtowania stanowisk pracy. Student będzie potrafił działać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Będzie potrafił identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce. Student będzie przygotowany do praktycznego postępowania w razie wypadku przy pracy oraz sytuacjach awaryjnych.(zdolność podejmowania decyzji).będzie swobodnie władał terminologią występującą w przepisach BHP oraz prawie pracy. Student będzie posiadał praktyczną zdolność ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia własnego oraz podległych pracowników, co wiąże się z umiejętnością rozpoznawania zdarzeń wypadkowych i minimalizowania ryzyka zawodowego występującego na stanowisku pracy. c. kompetencje: Student będzie przygotowany do realizacji zadań w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników. Student będzie gotów do podjęcia pracy zawodowej, będąc w pełni świadomym swoich praw i obowiązków w zakresie bhp o raz praw i obowiązków pracowniczych, a także przygotowany ALMAMER Szkoła Wyższa 7

8 do sprawowania funkcji kierowniczych w aspekcie zadań i odpowiedzialności. Będzie potrafił zorganizować bezpieczną pracę zespołu. 4. Prerequizyty: Wymagana podstawowa wiedza z przedmiotów: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Prawo pracy; elementy psychologii i socjologii w aspekcie kontaktów interpersonalnych. 5. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia określonych dla przedmiotu: a. w zakresie wiedzy w formie pytań testowych b. w zakresie umiejętności poprzez indywidualne rozwiązywanie postawionych problemów (kazusy) c. w zakresie kompetencji społecznych poprzez pracę w grupach 3-4 osobowych 6. Metody i formy oceny: Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywność na zajęciach, obejmująca udział w analizie prawnej podanych stanów faktycznych i sprawdzian pisemny, w formie testu wielokrotnego wyboru 7. Program szczegółowy: (wykaz tytułów wykładów z wypunktowaniem podstawowych zagadnień) Nr tematu Temat zajęć REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU OCHRONY PRACY DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW. Źródła prawa bezpieczeństwa i higieny pracy. Prawa pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe obowiązki pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ochrona kobiet w pracy. Ochrona pracy młodocianych. Uprawienia związane z rodzicielstwem. REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU OCHRONY PRACY DOTYCZĄCE PRACODAWCÓW. Podmiot ochrony pracy. Obowiązki pracodawców dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki osób kierujących pracownikami. WYDARZENIA WYPADKOWE W ŚRODOWISKU PRACY. Wypadki przy pracy. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy. Wypadki w drodze do pracy i z pracy. Prawne kwalifikowanie zdarzeń wypadkowych. Przyczyny wypadków. CHOROBY ZAWODOWE. PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW. Zgłaszanie chorób zawodowych. Rozpoznawanie chorób zawodowych i procedura ich zgłaszania. Zapobieganie chorobom zawodowym. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Brak prawa do świadczeń. NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM PRAWA PRACY ORAZ WARUNKÓW PRACY. Państwowe i społeczne organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o ochronie pracy ERGONOMIA W KSZTAŁTOWANIU WARUNKÓW PRACY. Ergonomia jako nauka historia jej rozwoju. Ergonomia projektowa. Ergonomia korekcyjna. Metody i narzędzia w ergonomii. Ergonomiczna organizacja stanowiska pracy- jej znaczenie Przykład właściwej organizacji pracy, stanowiska operatora komputerowego. * godziny na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych Wykład * Ćwiczenia* E-learning / samokształcenie 4/2* 2/1* 4/2* 1/1 1/1 3/2* Razem Σ -/- Σ -/- Σ 15/9 8. Literatura: ALMAMER Szkoła Wyższa 8

9 Podstawowa 1. Red. D. Koradecka Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP-PIB, Warszawa B. Dołęgowski, S. Janczała Co pracownik powinien wiedzieć o bhp. Podstawowe wiadomości o bezpieczeństwie pracy, zagrożeniach zawodowych, pierwszej pomocy i ochronie przeciwpożarowej? ODDK-Gdańsk Red. J. Bugajska Komputerowe stanowisko pracy, aspekty zdrowotne i ergonomiczne, CIOP-PIB, Warszawa Wyd.III 4. Z. Wieczorek Ergonomia w pracy biurowej. Wiedza i Praktyka, Warszawa Uzupełniająca 1. P. Grądziel Wypadki przy pracy. Choroby zawodowe. Świadczenia odszkodowawcze. Ośrodek szkolenia PIB, Wrocław G. Gałuszka Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach., TARBONUS, Tarnobrzeg B. Dołęgowski, S.Janczała Co każdy pracownik o ochronie przeciwpożarowej wiedzieć powinien. ODDK Gdańsk 2011, Wyd. II 9. Liczba pkt ECTS ze wskazaniem sposobu jej wyznaczenia (studia stacjonarne/niestacjonarne): a. Przedmiot obejmuje następujące formy zajęć: wykład w wymiarze 0/0godzin ćwiczenia wymiarze 15/9 godzin b. Weryfikacja założonych efektów kształcenia obejmuje: ocenę uzyskaną z testu zaliczeniowego, ocenę (uzyskaną na podstawie punktów) z pracy zaliczeniowej ocenę (uzyskaną na podstawie punktów) z aktywności c. Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: udział w wykładach 0/0 godzin udział w ćwiczeniach 15/9 godzin przygotowanie do wykonania ćwiczeń 0/5 godzin przygotowanie do pracy zaliczeniowej 0/10 godzin przygotowanie do testu zaliczeniowego 0/10 godzin d. Łączny nakład pracy studenta wynosi 15/25 godzin, tj. 1/1 pkt ECTS e. Liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 1/1 pkt ECTS f. Nakład pracy związany z samodzielną pracą studenta 0/0 pkt ECTS ALMAMER Szkoła Wyższa 9

10 ROK AKADEMICKI 2014/2015 ALMAMER Szkoła Wyższa Wydział Turystyki i Rekreacji Program szczegółowy (syllabus) przedmiotu: Kod przedmiotu: I/O/4 1. Informacja ogólna Ochrona własności intelektualnej Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Typ przedmiotu: Ogólny Profil kształcenia: Praktyczny Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: 2 rok stacjonarne / 3 rok niestacjonarne Specjalność: wszystkie Kierunek: Turystyka i Rekreacja Katedra: Katedra Nauk Społecznych Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Dziedzina nauk: nauki prawne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin Razem Wykłady Ćwiczenia E-learning/samokształcenie Lektorat stacjonarne IV niestacjonarne VI Forma zaliczenia: zaliczenie Język wykładowy: polski Obszarowe efekty kształcenia: S1P_W10, M1_W11, S1P_U05, S1P_U06, M1_U10, M1_U09, M1_U07, S1P_K04, M1_K06, S1P_K02, S1P_K05, M1_K08 Punkty ECTS: 1/1 Rozliczenie ECTS: godziny kontaktowe 1/1, nakład pracy studenta 0/0. 2. Koordynator i prowadzący przedmiot: Dr Urszula Roguzińska 3. Cel kształcenia: a. wiedza: dostarczenie wiedzy na temat podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej oraz ich zastosowania w praktyce b. umiejętności: kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu case study z zakresu praw własności intelektualnej c. kompetencje: uświadomienie znaczenia społecznego reprezentowania przez studenta odpowiedniej, zgodnej z przepisami prawa postawy w zakresie praw własności intelektualnej 4. Prerequizyty: wymagana wiedza z przedmiotu Podstawy prawa 5. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia określonych dla przedmiotu: a. w zakresie wiedzy w formie testu zaliczeniowego pisanego po zakończeniu zajęć, b. w zakresie umiejętności - poprzez analizę tekstu prawnego i jego zastosowanie do rozwiązywania zadań typu case study c. w zakresie kompetencji społecznych poprzez pracę w grupach nad analizą tekstu prawnego i jego zastosowaniem do rozwiązywania zadań typu case study ocena końcowa jest pochodną wyniku uzyskanego przez studenta ze wskazanych form weryfikacji wiedzy, skorygowaną przez uwzględnienie aktywności na zajęciach obejmującej pracę nad zadaniami typu case study z zakresu praw własności intelektualnej weryfikującą umiejętności i kompetencje społeczne ALMAMER Szkoła Wyższa 10

11 6. Metody i formy oceny: Wykład tradycyjny z uwzględnieniem aktywnego udziału studentów poprzez ich udział w rozwiązywaniu podanych przez prowadzącego zadań typu case study z zakresu praw własności intelektualnej; zaliczenie przedmiotu na podstawie testu z trzema ewentualnościami jednokrotnego wyboru 7. Program szczegółowy: (wykaz tytułów wykładów z wypunktowaniem podstawowych zagadnień) Nr tematu Temat zajęć Wykład * Ćwiczenia* Podstawowe pojęcia i istota własności intelektualnej. Własność rzeczy a własność intelektualna. Czym jest własność intelektualna? Tajemnica przedsiębiorstwa. Know-how. Oznaczenie przedsiębiorcy. Własność intelektualna w Internecie. Ochrona prawna własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe oraz ich ochrona (powstanie, okres i zakres ochrony). Rola Urzędu Patentowego RP. Świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej przez rzeczników patentowych. Znaki towarowe i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Definicja i rodzaje znaków towarowych oraz ich ochrona (powstanie, okres i zakres ochrony). Czyny nieuczciwej konkurencji. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Ochrona baz danych. Pojęcie i istota baz danych oraz ich ochrona prawna. Rozpoznawanie sporów o naruszenie praw własności intelektualnej. Prawa autorskie Źródła prawa. Przedmiot prawa autorskiego. Pojęcie utworu, podmioty prawa autorskiego, prawa autorskie majątkowe i osobiste. Ochrona praw autorskich osobistych i praw majątkowych. Dozwolony użytek chronionych utworów. Umowy dotyczące praw autorskich oraz prawa pokrewne Rodzaje umów dotyczących praw autorskich i ich istotne postanowienia. Utwory pracownicze. Prawa pokrewne: pojęcie i rodzaje oraz zakres ich ochrony. Ochrona wizerunku i korespondencji * godziny na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych 2/1-2/2-4/2-4/2-3/2 - RAZEM 15/9 - E-learning / samokształcenie 8. Literatura: 1. J. Barta. W. Markiewicz Prawo autorskie i prawa pokrewne. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business. Warszawa 2011; 2. W. Kotarba Ochrona Własności intelektualnej. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa Akty prawne: Ustawa z r. Prawo własności przemysłowej. T.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm. Ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm. Ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. T. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. Ustawa z r. o ochronie baz danych. Dz. U. z 2001 r. Nr 1128, poz. 926 ze zm. 9. Liczba pkt ECTS ze wskazaniem sposobu jej wyznaczenia (studia stacjonarne/niestacjonarne): a. Przedmiot obejmuje następujące formy zajęć: wykład w wymiarze 0/0godzin ćwiczenia wymiarze 15/9 godzin b. Weryfikacja założonych efektów kształcenia obejmuje: ocenę uzyskaną z testu zaliczeniowego, ALMAMER Szkoła Wyższa 11

12 ocenę (uzyskaną na podstawie punktów) z pracy zaliczeniowej ocenę (uzyskaną na podstawie punktów) z aktywności c. Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: udział w wykładach 0/0 godzin udział w ćwiczeniach 15/9 godzin przygotowanie do wykonania ćwiczeń 0/5 godzin przygotowanie do pracy zaliczeniowej 0/1 godzin przygotowanie do testu zaliczeniowego 0/10 godzin d. Łączny nakład pracy studenta wynosi 15/25 godzin, tj. 1/1 pkt ECTS e. Liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 1/1 pkt ECTS f. Nakład pracy związany z samodzielną pracą studenta 0/0 pkt ECTS ALMAMER Szkoła Wyższa 12

13 ROK AKADEMICKI 2014/2015 ALMAMER Szkoła Wyższa Wydział Turystyki i Rekreacji Program szczegółowy (syllabus) przedmiotu: Kod przedmiotu: I/O/5 1. Informacja ogólna Język angielski Nazwa przedmiotu: Język angielski Typ przedmiotu: Ogólny Profil kształcenia: Praktyczny Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: 1-2 rok stacjonarne / 1-2 rok niestacjonarne Specjalność: wszystkie Kierunek: Turystyka i Rekreacja Katedra: Studium Języków Obcych Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Dziedzina nauk: nauki humanistyczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin Razem Wykłady Ćwiczenia E-learning/samokształcenie Lektorat stacjonarne I-IV niestacjonarne I-IV Forma zaliczenia: egzamin Język wykładowy: polski Obszarowe efekty kształcenia: S1P_U09, S1P_U10, S1P_U11, S1P_K01 Punkty ECTS: 4/4 Rozliczenie ECTS: godziny kontaktowe 4/3, nakład pracy studenta 0/1. 2. Koordynator i prowadzący przedmiot: mgr Rusłana Giczewska mgr Magdalena Zagożdżon mgr Robert Prajsnar mgr Maciej Siemiński 3. Cel kształcenia: To osiągnięcie przez studentów właściwej kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej poprzez udoskonalanie czterech sprawności językowych: a/ mówienia: - dobierać struktury morfosyntaktyczne i jednostki leksykalne odpowiednie do sytuacji komunikacyjnej (relacjonowanie, negocjowanie, argumentowanie) - wybierać formy i styl wypowiedzi adekwatne do sytuacji komunikacyjnej - opanować struktury morfosyntaktyczne modele zdań - poprawnie wypowiadać się (artykulacja, intonacja, akcentuacja, rytm, tempo). b/ rozumienia mowy ze słuchu: - rozumieć sens wypowiedzi i jej logiczną strukturę - wyodrębniać żądaną informację i główne idee całej wypowiedzi - rozpoznawać (nowe i przyswojone) elementy językowe - określać znaczenie słów na podstawie kontekstu - rozróżniać intonację, fonemy c/ czytanie: - rozumieć treść komunikatu (wyodrębnić myśl przewodnią i główne części komunikatu) - kształtować umiejętności związane z interpretacją czytanego komunikatu - określać znaczenie nieznanych wyrazów na podstawie analizy słowotwórczej lub kontekstów d/ pisanie: - tworzyć zróżnicowane pod względem formy komunikatorów pisemnych na zadany temat, zawierających określone informacje, adresowanych do określonych odbiorców - stosować środki językowe adekwatne do określonej formy i stylów wypowiedzi ALMAMER Szkoła Wyższa 13

14 - formułować wypowiedzi z wykorzystaniem kombinacyjnych połączeń wyrazów, struktur morfosyntaktycznych i modeli zdań - doskonalić technikę pisania, zasady ortografii i interpunkcji. Oraz zapoznanie z: - wiadomościami z zakresu historii, geografii, kultury krajów anglojęzycznych, - słownictwem tematycznym obejmującym główne zagadnienia przewidziane na poziom A2/B1, - kształtowaniem postaw tolerancji i poszanowania do odmienności sądów, opinii, systemów wartości. a. wiedza: zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych w oparciu o technologię informacyjną, pozwalających opisywać struktury organizacyjne oraz procesy zachodzące w wyniku ich wzajemnego przenikania, ze szczególnym uwzględnieniem usług hotelarskich i biur podróży. b. umiejętności: kształtowanie umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych i dokumentów w języku polskim i obcym, dotyczących analizy, opisu i propozycji rozwiązań konkretnych zagadnień z zakresu turystyki i rekreacji oraz przygotowania i przechowywania dokumentacji hotelowej i biura podróży; przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym, dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku usług hotelarskich i gastronomicznych w skali kraju i w wymiarze ogólnoświatowym; kształtowanie umiejętności językowych zgodnych z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego c. kompetencje: uświadomienie konieczności określenia priorytetów, służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w wykonywaniu czynności zawodowych na poszczególnych stanowiskach pracy w hotelu i biurze podróży, świadomość własnych ograniczeń i umiejętności korzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotów działających już na rynku usług hotelarskich i turystycznych oraz specjalistów z zakresu rekreacji ruchowej; odpowiedniego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w poszczególnych przejawach działalności zawodowej. 4. Prerequizyty: Wymagane wiadomości z: historii architektury i sztuki, geografii 5. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia określonych dla przedmiotu: a. w zakresie wiedzy w formie egzaminu - otwartego testu wiedzy pisanego w czasie sesji b. w zakresie umiejętności - dyskusja podczas ćwiczeń, praca zaliczeniowa c. w zakresie kompetencji społecznych egzamin; dyskusja podczas ćwiczeń. 6. Metody i formy oceny: Kolokwia 2 Egzamin pisemny i ustny Zaliczenie w formie pisemnej i ustnej na ocenę 7. Program szczegółowy: (wykaz tytułów wykładów z wypunktowaniem podstawowych zagadnień) Nr tematu Temat zajęć Wykład* Lektorat* Test kwalifikujący studenta do poziomu językowego podręcznika. Rozdział 1. Kariera w turystyce Leksyka: słownictwo dotyczące zawodów w turystyce i obowiązków wynikających z ich wykonywania. Funkcje językowe: pisanie życiorysu i listu motywacyjnego; rozmowa kwalifikacyjna. Gramatyka: Pytania otwarte i pytania szczegółowe. Rozdział 2. Cel podróży: USA - Rosja Leksyka: słownictwo dotyczące sposobów podróżowania oraz celów podróży. Funkcje językowe: prezentacja miejsca turystycznego. Gramatyka: porównanie czasów Present Simple i Present Continuous. Warsztaty z językiem specjalistycznym na podstawie Tourism and Catering : Rozdział 18 Komentarze przewodnika; Rozdział 14 Udzielanie informacji turystom. E-learning / samokształcenie -/- 2/2 -/- -/- 20/4 -/- -/- 20/4 -/- -/- 10/4 -/- ALMAMER Szkoła Wyższa 14

15 5. Praca studenta w ramach samodzielnego studiowania: Temat: Zaprezentuj pisemnie miasto lub region turystyczny w Polsce. -/- -/- 2/ Rozdział 3. Udogodnienia hotelowe Leksyka: słownictwo dotyczące udogodnień hotelowych oraz obsługi hotelowej; przymiotniki kategoryzujące hotel; części składowe budynku hotelowego. Funkcje językowe: rozpoznawanie piktogramów w hotelu; porównywanie hoteli; odczytywanie informacji hotelowych. Gramatyka: Forma kauzatywna czasownika have/get, sit down. Stopniowanie przymiotników: stopień wyższy i najwyższy; tworzenie porównań. Rozdział 4. Organizacja wycieczki Leksyka: słownictwo rozwijające specjalistyczne nazewnictwo dla wycieczek w tzw. pakiecie. Funkcje językowe: przyjmowanie skarg i zażaleń przez pracowników hotelu, pisanie listu z przeprosinami. Gramatyka: czasy Present Perfect i Past Simple. Warsztaty z językiem specjalistycznym na podstawie Tourism and Catering : Rozdział 3: Udogodnienia hotelowe; Rozdział 11: Wakacje zorganizowane. Praca studenta w ramach samodzielnego studiowania: Temat: Napisz list motywacyjny do firmy oferującej pracę w recepcji hotelu Bristol. Opisz wszystkie swoje doświadczenia i zalety. Uzasadnij, dlaczego jesteś osobą odpowiednią na to stanowisko. Rozdział 5. Obsługa gości w hotelu Leksyka: słownictwo opisujące cechy charakteru człowieka, uwzględniając charakterystykę wzorowego hotelarza. Funkcje językowe: wyrażanie skarg i wniosków; problemy w komunikacji; zasady pisania memo, wypełnianie formularzy hotelowych rezerwacje. Gramatyka: przedimki nieokreślone: a/an i określony the. Rozdział 6. Biura podróży Leksyka: słownictwo dotyczące określania czasu, rozmów telefonicznych; alfabet literowanie. Funkcje językowe: rezerwacje telefoniczne, przygotowanie planu wycieczki, pisanie listów grzecznościowych udzielanie informacji z zastosowaniem odpowiednich wyrażeń grzecznościowych. Gramatyka: sposoby wyrażania przyszłości w języku angielskim. Warsztaty z językiem specjalistycznym na podstawie Tourism and Catering : Rozdział 21: Przyjmowanie skarg i zażaleń oraz radzenie sobie z nimi; Rozdział 15: Rezerwowanie biletu. Praca studenta w ramach samodzielnego studiowania: Temat: Masz 750 i jeden wolny tydzień przerwy międzysemestralnej. Zaplanuj wyjazd do Londynu. Napisz, co będziesz zwiedzał, gdzie będziesz mieszkał, w jaki sposób wydasz pieniądze. Wykorzystaj informacje z Internetu i przewodniki turystyczne w celu uzyskania dodatkowych informacji. Rozdział 7. Rezerwacje hotelowe Leksyka: słownictwo dotyczące nazewnictwa występującego w formularzach hotelowych (rejestr gości, karta pobytowa); słownictwo dotyczące konferencji. Funkcje językowe: pisanie wiadomości z zastosowaniem form skróconych; smsy; zasady pisania listów formalnych (styl oficjalny). -/- 20/4 -/- -/- 20/4 -/- -/- 10/4 -/- -/- -/- ALMAMER Szkoła Wyższa 15 2/2 -/- 20/4 -/- -/- 20/4 -/- -/- 10/4 -/- -/- -/- 2/2 -/- 20/4 -/-

16 Gramatyka: mowa zależna. Rozdział 8. Zwiedzanie najpopularniejszych atrakcji turystycznych Leksyka: słownictwo opisujące atrakcje turystyczne 15. (słownictwo geograficzne i geopolityczne); słownictwo dotyczące produkcji piwa i wina. -/- 20/6 -/- Funkcje językowe: rekomendacja ciekawej atrakcji turystycznej, oprowadzanie gościa po ciekawym miejscu z pozycji przewodnika wycieczki. Gramatyka: strona bierna. Warsztaty z językiem specjalistycznym na podstawie 16. Tourism and Catering : Rozdział 17: Meldowanie się w hotelu; -/- 10/4 -/- Rozdział 19: Plan podróży. Praca studenta w ramach samodzielnego studiowania: Temat: Opisz hotel swoich marzeń, uwzględniając 17. następujące informacje: nazwę hotelu, lokalizację, opis -/- -/- budynku, udogodnienia hotelowe, rozrywkę, kategorię 2/2 hotelu itp. 18. Filmy; praca z Internetem; prezentacja własnych projektów. -/- 18/4 -/- 19. Kolokwia / zaliczenie semestru / egzamin. -/- 20/16 -/- RAZEM -/- 240/72 8 * godziny na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych 8. Literatura: Podstawowa 1. I. Dubicka, M. O Keefe English for International Tourism Intermediate. Longman, N. Wood Tourism and Catering. Oxford, Raymond Murphy English Grammar in Use. Cambridge University Press, L.G. Alexander Question and Answer. Pearson Education Ltd. Essex, Liczba pkt ECTS ze wskazaniem sposobu jej wyznaczenia (studia stacjonarne/niestacjonarne): a. Przedmiot obejmuje następujące formy zajęć: wykład w wymiarze 0/0godzin ćwiczenia wymiarze 240/72 godzin b. Weryfikacja założonych efektów kształcenia obejmuje: ocenę uzyskaną z testu zaliczeniowego, ocenę (uzyskaną na podstawie punktów) z pracy zaliczeniowej ocenę (uzyskaną na podstawie punktów) z aktywności c. Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: udział w wykładach 0/0 godzin udział w ćwiczeniach 240/72 godzin przygotowanie do wykonania ćwiczeń 0/8 godzin przygotowanie do pracy zaliczeniowej 0/10 godzin przygotowanie do testu zaliczeniowego 0/10 godzin d. Łączny nakład pracy studenta wynosi 240/100 godzin, tj. 4/4 pkt ECTS e. Liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 4/3 pkt ECTS f. Nakład pracy związany z samodzielną pracą studenta 0/1 pkt ECTS ALMAMER Szkoła Wyższa 16

17 ROK AKADEMICKI 2014/2015 ALMAMER Szkoła Wyższa Wydział Turystyki i Rekreacji Program szczegółowy (syllabus) przedmiotu: Kod przedmiotu: I/O/5 1. Informacja ogólna Język rosyjski Nazwa przedmiotu: Język rosyjski Typ przedmiotu: Ogólny Profil kształcenia: Praktyczny Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: 1-2 rok stacjonarne / 1-2 rok niestacjonarne Specjalność: wszystkie Kierunek: Turystyka i Rekreacja Katedra: Studium Języków Obcych Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Dziedzina nauk: nauki humanistyczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin Razem Wykłady Ćwiczenia E-learning/samokształcenie Lektorat stacjonarne I-IV niestacjonarne I-IV Forma zaliczenia: egzamin Język wykładowy: polski Obszarowe efekty kształcenia: S1P_U09, S1P_U10, S1P_U11, S1P_K01 Punkty ECTS: 4/4 Rozliczenie ECTS: godziny kontaktowe 4/3, nakład pracy studenta 0/1. 2. Koordynator i prowadzący przedmiot: mgr Paweł Hoch 3. Cel kształcenia: Celem jest osiągnięcie przez uczących się kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej nauczyć: -rozumieć różnego typu wypowiedzi ustne w zakresie treści przewidzianych przez program -rozumieć czytane teksty informacyjne, użytkowe oraz adoptowane teksty literackie -porozumiewać się po rosyjsku w różnych sytuacjach życia codziennego, -przekazywać treść tekstu przeczytanego -formułować poprawne wypowiedzi na piśmie w zakresie form i tematyki określonej w programie szczegółowym płynnego i poprawnego posługiwania się językiem w mowie i w piśmie dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów wymiany informacji oraz osiągnięcia dodatkowych kompetencji: społecznej dyskursu językowego, socjolingwistycznej, interkulturowej, strategicznej. zapoznać z: -treściami szczegółowego programu nauczania oraz strategiami i technikami uczenia się -wiedzą z zakresu historii, geografii, literatury, kultury oraz aktualną gospodarczo-ekonomiczną sytuacją Rosji. a. wiedza: zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych w oparciu o technologię informacyjną, pozwalających opisywać struktury organizacyjne oraz procesy zachodzące w wyniku ich wzajemnego przenikania, ze szczególnym uwzględnieniem usług hotelarskich i biur podróży. b. umiejętności: kształtowanie umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych i dokumentów w języku polskim i obcym, dotyczących analizy, opisu i propozycji rozwiązań konkretnych zagadnień z zakresu turystyki i rekreacji oraz przygotowania i przechowywania dokumentacji hotelowej i biura podróży; przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym, dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku usług hotelarskich i gastronomicznych ALMAMER Szkoła Wyższa 17

18 w skali kraju i w wymiarze ogólnoświatowym; kształtowanie umiejętności językowych zgodnych z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego c. kompetencje: uświadomienie konieczności określenia priorytetów, służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w wykonywaniu czynności zawodowych na poszczególnych stanowiskach pracy w hotelu i biurze podróży, świadomość własnych ograniczeń i umiejętności korzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotów działających już na rynku usług hotelarskich i turystycznych oraz specjalistów z zakresu rekreacji ruchowej; odpowiedniego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w poszczególnych przejawach działalności zawodowej. 4. Prerequizyty: wymagane wiadomości z: historii architektury i sztuki, geografii turystycznej 5. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia określonych dla przedmiotu: a. w zakresie wiedzy w formie egzaminu - otwartego testu wiedzy pisanego w czasie sesji b. w zakresie umiejętności - dyskusja podczas ćwiczeń, praca zaliczeniowa c. w zakresie kompetencji społecznych egzamin; dyskusja podczas ćwiczeń. 6. Metody i formy oceny: Kolokwia; 7 Egzamin pisemny i ustny Zaliczenie w formie pisemnej i ustnej na ocenę 7. Program szczegółowy: (wykaz tytułów wykładów z wypunktowaniem podstawowych zagadnień) Nr tematu Temat zajęć Wykład * Ćwiczenia* Dane personalne; kontakty towarzyskie, życie rodzinne. Leksyka: awtobiografiv, znakomstwo, rezqme, anketa, liænye dokumenty, reæewoj xtiket, rodstwennye i semejnye swvzi, semejnye prazdniki. Gramatyka: powtórzenie deklinacji, koniugacji, odmiana nazwisk, pisownia liczebników, stopniowanie przymiotników, tworzenie narodowości od nazw państw. Mój dzień. Leksyka: rasporvdok dnv, dosug, uwleæeniv. Gramatyka: czasowniki zwrotne, pisownia liczebników głównych i porządkowych związanych z określeniem czasu (godziny). Użycie konstrukcji dla wyrażenia stosunków czasowych. Dom. Leksyka: wnieñnij wid doma, wnutri doma, obmen kwartiry, domañnie dela. Gramatyka: przyimki: na, w, nad, pod, za, pered, me du, naprotiw. Charakterystyka człowieka. Leksyka: wneñnij wid æeloweka, ode da, moda, harakter, dostoinstwa i nedostatki, portret æeloweka, goroskop, znaki zodiaka, stereotipy, dru ba i lqbow¹. Gramatyka: rzeczowniki I deklinacji: ruka, noga, golowa; przymiotniki: poho na... prvmoj -prostoj, dlinnyj- dolgij, swetlyj -vsnyj; stopniowanie przymiotników: (staryj, molodoj...). Samodzielna praca studenta Temat: Napisz charakterystykę znanego polityka polskiego lub z wybranego dowolnie kraju ( słów). E-learning / samokształcenie -/- 8 -/- -/- 6 -/- -/- 6 -/- -/- -/ Uczelnia. Leksyka: wysñee uæebnoe zawedenie; nauka, uæíba, obuæenie, эkzamenacionnav sessiv, zaæítnav kni ka, nauænoe uære denie, obrazowanie. Gramatyka: czasownik: pastupit¹, wstupit¹, uæit¹sv, izuæat¹, zanimat¹sv, prepodawat¹. Zastosowanie przymiotników: nauænyj, uæínyj, uæebnyj. Miasto. Leksyka: mov rodna mestnost¹, malav rodina, gorod, ulicy, uære deniv, transport, magaziny, osnownye widy uslug: poæta, -/- 7 -/- -/- -/- ALMAMER Szkoła Wyższa 18

19 Nr tematu Temat zajęć Wykład * Ćwiczenia* bank, otdelenie policji. Gramatyka: imiesłów przymiotnikowy czynny czasu teraźniejszego i przeszłego; konstrukcje: kak doehat¹, kak dojti itp. Samodzielna praca studenta Temat: Przygotuj ustną prezentację swojej małej ojczyzny (10 min). Kulinaria. Leksyka: restoran, bar, stolowav, banket, furmet, piknik, oficiant, nabor, bufetæik, konditer, buloænik, menq, blqdo, sæet, dieta. Gramatyka: czasowniki obedat¹, zawtrakat¹, u inat¹, pitat¹sv, est¹; konstrukcje: za +N; wo wremv +D, rzeczowniki: kofe, kafe i inne rzeczowniki nieodmienne. Zdrowie. Leksyka: zdrawohranenie, reforma, strahowanie,, semejnav medicina, boleznî, wizit u wraæa, medicinskie uslugi, mery predostoroönosti, priwiwki, SPID, bolezni XXI weka. Gramatyka: czasownik boletî æem? Boletî za kogo? Æuwstwowatî sebv, alowatîsv, soblqdatî, zloupotreblvtî. Powtórzenie imiesłowów czynnych cz. teraźniejszego i przeszłego. Zakupy. Leksyka: widy magazinow, otdely, produkty, ceny, kupitî, pokupatî, prodabec, ucenka towarow, torgowav mar a, naliænye, bankowskav kartoæka. Poczta, poczta elektroniczna. Leksyka: oformitî dela na poæte, bidy pisem, posylok, otprablvtî, tolonæik, sæít, poætowyj indeks, kod, эlektronnav poæta. Nauka i technika. Leksyka: Naukaparad nauænyh otkrytij, Rossijskie i pol¹skie uæínye-laureaty Nobelewskoj premii, klonirowanie, nauænav informaciv, dosti eniv XXI weka w rozliænyh otraslvh izni. Gramatyka: rzeczowniki; formy rzeczowników: knopka, prabirka, internet. Samodzielna praca studenta Temat: Przygotuj się do ustnej prezentacji swojego ulubionego Laureata nagrody Nobla ( 10 min.). E-learning / samokształcenie 2 -/- 7 -/- -/- 8 -/- -/- 6 -/- -/- 6 -/- -/- -/- -/ Obyczaje i tradycje; współczesne realia rosyjskie. Leksyka: obyæai i tradicii: gosudarstwennye i cerkownye prazdniki w Rossii i Pol¹ñe. -/- 8 -/- Gramatyka: frazeologizmy. Aktualna prasa rosyjskojęzyczna, ważne wydarzenia w kraju i za granicą, ciekawostki, ekologia, przysłowia, porzekadła, życie młodzieży w Rosji i w Polsce /- -/- Samodzielna praca studenta 2 Temat: Na podstawie przeczytanej prasy w ostatnim tygodniu, opowiedz o najważniejszych wydarzeniach politycznych w Rosji. 14. Kolokwia -/- 8 -/- 15. Egzamin -/- 2 -/- RAZEM -/ * godziny na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych ALMAMER Szkoła Wyższa 19

20 8. Literatura: Podstawowa 1. Charkiewicz O., Kuptel N. Język rosyjski w życiu codziennym,wse, W-wa, Kostina I, Blogoslowskav E., Perspektiwa, æ.i, Zlatoust Sankt -Peterburg, 2000 Aleksandrowa N. 3. Pado A. Uspeh, cz.i, WSiP Europa, W-wa, Kowalska N., Samek D. Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Rea, W-wa, 2004 Uzupełniająca Gołubiewa A., Kowalska N. 1. Russkij vzyk segodnv, Agmen, W-wa, Szubska J. 2. Ślusarski Sz., Tierieszczenko I. Repetytorium tematyczno- leksykalne, cz. I, Wagros, Poznań J., Wierieszczagina I. My uæim i gulvem, WSiP, W-wa, Liczba pkt ECTS ze wskazaniem sposobu jej wyznaczenia (studia stacjonarne/niestacjonarne): a. Przedmiot obejmuje następujące formy zajęć: wykład w wymiarze 0/0godzin ćwiczenia wymiarze 240/72 godzin b. Weryfikacja założonych efektów kształcenia obejmuje: ocenę uzyskaną z testu zaliczeniowego, ocenę (uzyskaną na podstawie punktów) z pracy zaliczeniowej ocenę (uzyskaną na podstawie punktów) z aktywności c. Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: udział w wykładach 0/0 godzin udział w ćwiczeniach 240/72 godzin przygotowanie do wykonania ćwiczeń 0/8 godzin przygotowanie do pracy zaliczeniowej 0/10 godzin przygotowanie do testu zaliczeniowego 0/10 godzin d. Łączny nakład pracy studenta wynosi 240/100 godzin, tj. 4/4 pkt ECTS e. Liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 4/3 pkt ECTS f. Nakład pracy związany z samodzielną pracą studenta 0/1 pkt ECTS ALMAMER Szkoła Wyższa 20

21 ROK AKADEMICKI 2014/2015 ALMAMER Szkoła Wyższa Wydział Turystyki i Rekreacji Program szczegółowy (syllabus) przedmiotu: Kod przedmiotu: I/O/5 1. Informacja ogólna Język polski Nazwa przedmiotu: Język polski Typ przedmiotu: Ogólny Profil kształcenia: Praktyczny Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: 1 rok stacjonarne / - niestacjonarne Specjalność: wszystkie Kierunek: Turystyka i Rekreacja Katedra: Studium Języków Obcych Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej Dziedzina nauk: nauki humanistyczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin Razem Wykłady Ćwiczenia E-learning/samokształcenie Lektorat stacjonarne I niestacjonarne Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę Język wykładowy: polski Obszarowe efekty kształcenia: S1P_U09, S1P_U10, S1P_U11, S1P_K01 Punkty ECTS: 4/4 Rozliczenie ECTS: godziny kontaktowe 1, nakład pracy studenta Koordynator i prowadzący przedmiot Dr Olga Charkiewicz 3. Cel kształcenia: To osiągnięcie przez studentów właściwej kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej poprzez udoskonalanie czterech sprawności językowych: a/ mówienia: - dobierać struktury morfosyntaktyczne i jednostki leksykalne odpowiednie do sytuacji komunikacyjnej (relacjonowanie, negocjowanie, argumentowanie) - wybierać formy i styl wypowiedzi adekwatne do sytuacji komunikacyjnej - opanować struktury morfosyntaktyczne modele zdań - poprawnie wypowiadać się (artykulacja, intonacja, akcentuacja, rytm, tempo). b/ rozumienia mowy ze słuchu: - rozumieć sens wypowiedzi i jej logiczną strukturę - wyodrębniać żądaną informację i główne idee całej wypowiedzi - rozpoznawać (nowe i przyswojone) elementy językowe - rozróżniać intonację, fonemy c/ czytanie: - rozumieć treść komunikatu (wyodrębnić myśl przewodnią i główne części komunikatu) - kształtować umiejętności związane z interpretacją czytanego komunikatu - określać znaczenie nieznanych wyrazów na podstawie analizy słowotwórczej lub kontekstów d/ pisanie: - tworzyć zróżnicowane pod względem formy komunikatorów pisemnych na zadany temat, zawierających określone informacje, adresowanych do określonych odbiorców - stosować środki językowe adekwatne do określonej formy i stylów wypowiedzi ALMAMER Szkoła Wyższa 21

22 - formułować wypowiedzi z wykorzystaniem kombinacyjnych połączeń wyrazów, struktur morfosyntaktycznych i modeli zdań - doskonalić technikę pisania, zasady ortografii i interpunkcji. Oraz zapoznanie z: - wiadomościami z zakresu historii, geografii, kultury Polski - słownictwem tematycznym obejmującym główne zagadnienia przewidziane na poziom B1, - kształtowaniem postaw tolerancji i poszanowania do odmienności sądów, opinii, systemów wartości. a. wiedza: zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych w oparciu o technologię informacyjną, pozwalających opisywać struktury organizacyjne oraz procesy zachodzące w wyniku ich wzajemnego przenikania, ze szczególnym uwzględnieniem usług hotelarskich i biur podróży. b. umiejętności: kształtowanie umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych i dokumentów w języku polskim i obcym, dotyczących analizy, opisu i propozycji rozwiązań konkretnych zagadnień z zakresu turystyki i rekreacji oraz przygotowania i przechowywania dokumentacji hotelowej i biura podróży; przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym, dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku usług hotelarskich i gastronomicznych w skali kraju i w wymiarze ogólnoświatowym; kształtowanie umiejętności językowych zgodnych z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego c. kompetencje: uświadomienie konieczności określenia priorytetów, służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w wykonywaniu czynności zawodowych na poszczególnych stanowiskach pracy w hotelu i biurze podróży, świadomość własnych ograniczeń i umiejętności korzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotów działających już na rynku usług hotelarskich i turystycznych oraz specjalistów z zakresu rekreacji ruchowej; odpowiedniego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w poszczególnych przejawach działalności zawodowej. 4. Prerequizyty: treści szczegółowego programu nauczania języka polskiego na poziomie B1. 5. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia określonych dla przedmiotu: a. w zakresie wiedzy w formie egzaminu - otwartego testu wiedzy pisanego w czasie sesji b. w zakresie umiejętności - dyskusja podczas ćwiczeń, praca zaliczeniowa c. w zakresie kompetencji społecznych egzamin; dyskusja podczas ćwiczeń. 6. Metody i formy oceny: Kolokwia 1 Zaliczenie w formie pisemnej i ustnej na ocenę 7. Program szczegółowy: (wykaz tytułów wykładów z wypunktowaniem podstawowych zagadnień) Nr Temat zajęć Wykład * E-learning / Ćwiczenia* tematu samokształcenie 1. Test poziomujący omówienie wyników -/- 2/- -/- 2. Chrząszcz brzmi w trzcinie ćwiczenia fonetyczne -/- 3/- -/- 3. Pisownia ó/u, zasady ortograficzne, dyktando utrwalające -/- 4/- -/- 4 Moje ulubione miejsce w Warszawie: Pisownia rz/ż, ćwiczenia ortograficzne, warszawskie zabytki, dyktando -/- 4/- -/- utrwalające 5. Gdybym dobrze znał język polski... tryb przypuszczający, ćwiczenia fonetyczne, dyktando kontrolne -/- 4/- -/- 6. Jak tam dojść, dojechać? poruszanie się po mieście- czasowniki, udzielanie wskazówek, -/- 5/- -/- ćwiczenia komunikacyjne 7. Czy już dojechałeś? Utrwalenie sposobu tworzenia czasowników dokonanych -/- 4/- -/- 8. Nauka piosenki:,,gdybym miał gitarę..., ćwiczenia fonetyczne i utrwalenie trybu przypuszczającego -/- 3/- -/- 9. Zaduszki mówienie o przeszłości, polskie tradycje, ćwiczenia -/- 4/- -/- komunikacyjne na podstawie tekstu 10. Święto Odzyskania Niepodległości rys historyczny, stopniowanie przymiotników -/- 3/- -/- 11. Jak pech to pech! Ch/h, zasady pracy z tekstem, dyskusja na podstawie felietonu -/- 3/- -/- ALMAMER Szkoła Wyższa 22

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej. Kierunek: Ratownictwo Medyczne; Poziom studiów: studia pierwszego stopnia;

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej. Kierunek: Ratownictwo Medyczne; Poziom studiów: studia pierwszego stopnia; SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Ochrona własności intelektualnej Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM-1-51 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil Kierunek: Ratownictwo Medyczne;

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. NAUKI SPOŁECZNE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Język angielski. mgr Małgorzata Chilińska

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. NAUKI SPOŁECZNE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Język angielski. mgr Małgorzata Chilińska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Karta przedmiotu Zarządzanie projektami i ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia Opis przedmiotu: Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami i ochrona własności intelektualnej.

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JW4-Ć-S14_pNadGenZODZ1 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających.

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających. SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin Kierunek Zarządzanie Rok studiów 1 Semestr I Rok akademicki 2010/2011 Stopień (tytuł naukowy)

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI CZ.1 SYLABUS A. Informacje ogólne

JĘZYK ANGIELSKI CZ.1 SYLABUS A. Informacje ogólne JĘZYK ANGIELSKI CZ.1 SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy psychologii i socjologii Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RAR-1-107-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 4 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Dietetyki Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy ochrony własności intelektualnej Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język rosyjski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język rosyjski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język rosyjski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język rosyjski Kod przedmiotu 09.0-WH-WP-JONR3-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do nauk prawnych, Podstawy prawa cywilnego. Ochrona własności intelektualnych. mgr R. Zaręba 0,5 ECTS F-1-P-OWI-21 studia

Wstęp do nauk prawnych, Podstawy prawa cywilnego. Ochrona własności intelektualnych. mgr R. Zaręba 0,5 ECTS F-1-P-OWI-21 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I P O D S T A W Y S O C J O L O G I I Kod UTH/HES/ST/I Nazwa w języku polskim Podstawy socjologii w języku angielskim Introduction to sociology Wersja Kolejna Rok akadem icki rok akademicki 2014/2015 Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD WF/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD WF/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD WF/I/st/11 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s16-01TIHNS Pozycja planu: D16 C1 C C3 C4 C5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Socjologia turystyki Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim BHP Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Teoria i metodyka rekreacji

Teoria i metodyka rekreacji Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014. Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka obcego A2 Foreign language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka obcego A2 Foreign language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego A2 Foreign language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów Wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B1 Foreign language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu 10.9-WE-AiRP-OWI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język czeski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: BHP i ergonomia I Rok akademicki: 2015/2016 Kod: WGG-1-701-n-K Punkty ECTS: 3 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 1 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS-JA w języku polskim JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu w języku angielskim English USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Analiza Danych Zastanych SYLABUS A. Informacje ogólne

Analiza Danych Zastanych SYLABUS A. Informacje ogólne Analiza Danych Zastanych SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr rok / semestr 3, 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu przewodnika turystycznego w języku angielskim English for tour guides USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Zarządzanie Kod przedmiotu TiR

Bardziej szczegółowo