Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 SUCHA BESKIDZKA, MAKÓW PODHALAÑSKI, JORDANÓW, ZAWOJA Nr 5 (6) Maj 2008 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny beskidzki Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Boisko nie do gry Umyka nam to, co najwa niejsze Ludzie chyba ju zapomnieli, e Pierwsza Komunia Œwiêta ma byæ dla dziecka prze yciem duchowym, a nie festiwalem prezentów. czytaj str. 3» gazeta bezp³atna Do z³ na oœwiadczenie Tak e dla klientów z gorsz¹ histori¹ sp³at kredytów Równie z zajêciami Komorniczymi!!! tel , kom Dwa lata temu obok Zespo³u Szkó³ im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie powsta³ nowoczesny obiekt sportowy. Gmina Bystra-Sidzina zap³aci³a za jego budowê ponad 800 tysiêcy z³otych. Po roku okaza³o siê jednak, e boisko nie nadaje siê do u ytkowania, wiêc zosta³o zamkniête. Podczas uroczystego otwarcia obiektu w lipcu 2006 roku wójt gminy Aureliusz Kania podkreœla³, ile zabiegów i trudu w³o ono w budowê boiska. Mówiono tak e, e obiekt ma byæ przeznaczony przede wszystkim dla miejscowej m³odzie y, by mog³a aktywnie spêdzaæ czas. A najwiêkszym yczeniem wszystkich zebranych by³o, aby boisko s³u y³o m³odym ludziom jak najd³u ej. Prace nad budow¹ obiektu nie trwa³y zbyt d³ugo. G³ówny wykonawca, czyli firma Budownictwo i Transport Aleksander Zembol z Bystrej, zosta³ wy³oniony w przetargu. Czêœæ robót ziemnych i przygotowawczych wykonywali pracownicy Urzêdu Gminy Bystra-Sidzina mówi Bo ena Ma³ek, Inspektor do Spraw Zamówieñ Publicznych i Inwestycji. - Nawierzchniê, p³ytê boiska, bie niê, skok w dal i odwodnienie g³ówny wykonawca. Obiekt sportowy w Sidzinie zosta³ oddany do u ytkowania 2 paÿdziernika 2006 roku decyzj¹ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej. ¹czny koszt budowy boiska zamkn¹³ siê w kwocie z³. Rok póÿniej okaza³o siê, e jest kilka powa nych usterek, które uniemo liwiaj¹ korzystanie z obiektu. W zwi¹zku z tym zosta³ on zamkniêty. Dzieciom z pobliskiej szko³y, które mia³y tam odbywaæ lekcje wychowania fizycznego, zabroniono wstêpu na boisko. - Na p³ycie boiska powsta³y nierównoœci, przez co gra stawa³a siê coraz bardziej niekomfortowa mówi Bo ena Ma³ek.» dokoñczenie na str. 2 Nikogo nie odsy³amy z kwitkiem Gdzie mog¹ szukaæ pomocy mê czyÿni prze ywaj¹cy kryzys rodzinny str. 6» Miêdzynarodowy Bieg Uliczny po Ziemi Makowskiej Ju po raz szesnasty entuzjaœci wypoczynku na œwie ym powietrzu mieli okazjê spêdziæ aktywnie czas str. 7» Wakacje tu, tu Beztroskie wylegiwanie siê na pla y, czy raczej zwiedzanie krajów? Co zabraæ ze sob¹ na wakacyjny wyjazd? str. 8» Lataj¹cy przyjaciel Jedni kupuj¹ rybkê, inni hoduj¹ chomika. Tak e ptaki maj¹ wielu wielbicieli. Najbardziej popularne s¹ papugi i kanarki str. 9» Gabinet Dermatologii Estetycznej podjasieniem dr n. med. Tomasz Rogoziñski Z³uszczanie, botox, wype³nianie zmarszczek SUCHA BESKIDZKA ul. Bat. Ch³opskich 2 tel CENTRALA BUDZÓW k/suchej B. tel./fax: INSTALACJE GRZEWCZE, SANITARNE WENTYLACJA, KLIMATYZACJA PIECE C.O. GRZEJNIKI, KOLEKTORY S ONECZNE ARMATURA AZIENKOWA Filie: BIELANY, ul. Kêcka 61, tel KALWARIA ZEBRZ., ul. Krakowska 19, tel ZAWOJA CENTRUM, tel Sklep Patronacki ANDRYCHÓW, ul. Legionów 17, tel INSTALACJE GRZEWCZE SANITARNE WENTYLACJA KLIMATYZACJA P YTKI CERAMICZNE beskidzki DZIA REKLAMY ZG OSZENIA: tel Do³¹cz do najlepszych J. ANGIELSKI - kursy wakacyjne 10% RABATU Market Kredytowy Multika Kredyt gotówkowy konsolidacyjny hipoteczny, DB Kredyt!!! Sucha B. Ul. Mickiewicza 61 (naprzeciwko PKP 100m w stronê Stryszawy) tel:33/ kom: WYKAÑCZANIE WNÊTRZ adaptacje poddaszy g³adzie gipsowe sufity podwieszane flizowanie hydroizolacje i inne Sucha Beskidzka, Rynek 15 tel Zapraszamy do biura: Poniedzia³ki od 10 do 16,wtorki od 9 do 17, œrody od 11 do 17, pi¹tki od 10 do 16, lub w innym, dogodnym dla Pañstwa terminie, po telefonicznym umówieniu spotkania. Nasza oferta: kompleksowa organizacja œlubów, wesel oraz innych imprez okolicznoœciowych, ró norodne wzory zaproszeñ, doborowe zespo³y muzyczne i wodzirej, eleganckie dekoracje koœcio³ów, sal weselnych i samochodów, doœwiadczeni fotograficy i kamerzyœci, wygodne limuzyny dla Nowo eñców, muzyka w koœciele (organista, skrzypek), pokazy pirotechniczne, szeroki wybór wszelkich dodatków œlubnych i weselnych oraz materia³ów do dekoracji, a przede wszystkim: fachowe doradztwo!!!

2 2 Maj 2008 Nr 5 Na torze ³uczniczym TS Zamek Suski 10 maja 2008 roku odby³y siê I Miêdzynarodowe Zawody ucznicze Turniej Zamkowy. Organizatorem zawodów by³ suski klub ³uczniczy przy wspó³udziale Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, Starostwa Powiatowego i Bogensport Lach z Monachium. W zawodach wziê³o udzia³ 45 zawodniczek i zawodników reprezentuj¹cych 5 klubów ³uczniczych, w tym 3 krajowe i 2 zagraniczne. Spoœród zapowiedzianych i zg³oszonych 10 zawodników zagranicznych, na zawody te przyby³o tylko 5 zawodników, a w zawodach wyst¹pi³o troje z nich, gdy dwóch zawodników ze S³owacji ze wzglêdów zdrowotnych zmuszonych by³o zrezygnowaæ ze startu. Startowano w nowej konkurencji Runda-900, która do tej pory nie by³a rozgrywana na terenie Polski. Klasyfikacja zawodów prowadzona by³a w czterech kategoriach wiekowych: junior STACJA DEMONTA U POJAZDÓW W JORDANOWIE SKUP Z OMU STALOWEGO I METALI KOLOROWYCH CENNIK SKUPU Z OMU Z DNIA r 1. Aluminium linka 5,00 z³. 2. Aluminium puszka 3,00 z³. 3. Aluminium odlew 4,20 z³. 4. Aluminium plastyka 4,00 z³. 5. Aluminium aluzje 1,00 z³. 6. Ch³odnice mosi¹dz-miedÿ 9,00 z³. 7. MiedŸ 16,00 z³. 8. Mosi¹dz 10,50 z³. 9. O³ów 4,00 z³. 10. Stal nierdzewna 5,50 z³. 11. ZnAL 2,50 z³. 12. Cynk 4,00 z³. 13. Z³om stalowy 0,6-0,7 z³. *aktualne ceny pod numerem tel KUPIÊ AUTA CA E, USZKODZONE, POWYPADKOWE, STARE I NIEKOMPLETNE: - osobowe - dostawcze - ciê arowe - terenowe - przyczepy F.H.U. METAL-BAT STANIS AW KRYJAK, UL. 3 MAJA JORDANÓW TEL SUCHA BESKIDZKIA Miêdzynarodowe Zawody ucznicze m³odszy, junior, senior i senior+ (urodzeni w1968 roku i starsi), oddzielnie dla kobiet i mê czyzn. Prowadzono równie klasyfikacjê dru ynow¹. Wyniki zawodów: Juniorzy m³odsi: - kobiety: zwyciê y³a Kawa Adrianna Zamek Suski, - mê czyÿni: wygra³ Szemik Maciej ucznik ywiec, Juniorzy: - kobiety: zwyciê y³a Wyczechowska Paula - LKS ucznik ywiec, 2 miejsce zajê³a zawodniczka suskiego klubu Leœniak Natalia, - mê czyÿni: wygra³ Szemik Dominik LKS ucznik ywiec, 2 miejsce zaj¹³ Manikowski Maciej Zamek Suski, Seniorzy: - kobiety: zwyciê y³a Joñczy Anna z LKS ucznik ywiec, - mê czyÿni: wygra³ Stañko Bart³omiej z LKS ucznik ywiec, OFERTA SPECJALNA 1. POMOC DROGOWA 24h 2. KASACJA POJAZDÓW: - osobowych, - dostawczych, - ciê arowych, - innych Dodatkowo: p³acimy za ka de auto oddzielnie oraz odbieramy pojazdy w³asnym transportem 3. SPRZEDA SAMOCHODOWYCH CZÊŒCI ORAZ OPON I FELG Seniorzy+: - kobiety: wygra³a Leicht Sabine - BSC Geretsried Niemcy, - mê czyÿni: wygra³ Schunn Hans - BSC Bogen Monachium Dru ynowo: zwyciêstwo odniós³ zespó³ LKS ucznik ywiec, 2 miejsce wywalczy³ - Zamek Suski, Zawody odbywa³y siê w czasie, gdy w Suchej Beskidzkiej goœcili uczestnicy X Ma³opolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W przerwie zawodów suski klub ³uczniczy zorganizowa³ pokaz, a chêtnym sprawdziæ swoje umiejêtnoœci umo liwi³ próby strzelania z ³uku. Goœcie z wielkim zainteresowaniem przygl¹dali siê zawodom prowadzonym na torze ³uczniczym. W przysz³ym roku zawiadomienie o zawodach zostanie wys³ane do wiêkszej iloœci klubów ³uczniczych w Polsce i poza granicami naszego kraju. Je eli zainteresowanie zawodami bêdzie du e, to Runda-900 wejdzie na sta³e do programu miêdzynarodowych imprez sportowych w Suchej Beskidzkiej. Boisko nie do gry» dokoñczenie ze str. 1 Mieszkañcy gminy zastanawiaj¹ siê, po co w³aœciwie wydano tyle pieniêdzy, skoro i tak po nied³ugim czasie boisko zosta³o zamkniête. Wydawa³o siê, e w Sidzinie wybudowano boisko do gry w pi³kê no n¹, tymczasem jak tylko popad³ deszcz, p³yta wygl¹da³a niczym basen. Najbardziej jednak w tym wszystkim boli fakt, e dzieci i m³odzie, dla których w pierwszej kolejnoœci ten obiekt sportowy mia³ byæ przeznaczony, nie maj¹ na jego p³ytê wstêpu. W najgorszej sytuacji s¹ teraz zw³aszcza uczniowie z Zespo³u Szkó³ im. Dzieci Zamojszczyzny, przy którym boisko gminne jest usytuowane. Ze szkolnego podwórka i okien klas widz¹ one przecie nowe boisko do gry w pi³kê, a nie mog¹ nawet na nie wejœæ i zagraæ. Patrz¹ na bie niê, a nie mog¹ po niej pobiegaæ. Czy ktoœ siê postawi³ w ich sytuacji? Po co robiæ coœ, co ma s³u yæ przede wszystkim m³odzie y, skoro i tak w ostatecznoœci nie mo e ona jak na razie z tego korzystaæ. Obecnie na boisku trwaj¹ prace. W zwi¹zku z koniecznoœci¹ wyrównania p³yty i nawierzchni trawiastej w okresie wegetacji roœlin, zlecono te prace innej firmie zajmuj¹cej siê trawnikami komentuje Bo ena Ma³ek. - Kluby sportowe oczekuj¹ na rozgrywki. Nie czekaliœmy zatem, a te usterki usunie Budownictwo i Transport, poniewa ta firma okaza³a siê niewiarygodna, a my chcemy jak najszybciej przystosowaæ boisko do rozgrywek. Gwarancja wykonawcy na nawierzchniê trawiast¹, ³¹cznie z warstw¹ wegetacyjn¹ jest do 11 lipca 2009 roku informuje Inspektor do Spraw Zamówieñ Publicznych i Inwestycji w Gminie Bystra-Sidzina. Wezwano wiêc wykonawcê do usuniêcia usterek. Firma zobowi¹za³a siê usun¹æ nierównoœci p³yty, ale tego nie wykona³a. Na to wszystko mamy protoko³y. Pomimo pisemnych wezwañ, nie usuniêto usterki w wymaganym przez nas terminie. Wykonawca z kolei t³umaczy, e nie zosta³ dopuszczony do dokoñczenia naprawy. Owszem, by³y usterki stwierdzone ju na pocz¹tku mówi Aleksander Zembol. Trzy z nich usun¹³em w wyznaczonym terminie, jednak nie dosta³em pozwolenia na kontynuowanie prac. Na dzieñ dzisiejszy nic wiêcej nie mogê powiedzieæ. Zawiadomiono o tym firmê Budownictwo i Transport, a jednoczeœnie poinformowano o ewentualnym wyci¹gniêciu konsekwencji wobec firmy za nieusuniêcie usterek. Akta sprawy, ³¹cznie z pismem wójta, zosta³y ju przekazane do radcy prawnego obs³uguj¹cego Urz¹d Gminy. Niewykluczone jest tak e rozstrzygniêcie sprawy na drodze s¹dowej. W tym momencie trudno jest orzekaæ, kto w³aœciwie zawini³. Pojawiaj¹ siê tak e g³osy, e przyczyn¹ zniszczenia boiska by³y prawdopodobnie z³e warunki atmosferyczne w czasie wykonywania prac, przez co ostatecznie po roku boisko nie nadawa³o siê do u ytkowania. Jak przypadkiem siê dowiedzieliœmy, trawnik by³ k³adziony podczas deszczu. Najpierw le a³ zwiniêty w rulon, a poniewa nie mo na by³o d³ugo go tak trzymaæ, by trawa siê nie zniszczy³a, wykonawcy musieli szybko go rozwin¹æ. A wtedy pogoda rzeczywiœcie nie sprzyja³a. Trudno jest w tym momencie wskazaæ g³ównego sprawcê, poniewa jak na razie nie ma podstaw, by kogokolwiek obarczyæ win¹. Ka da ze stron wysuwa argumenty na swoj¹ obronê i usprawiedliwia siê. A mo e Wy, Czytelnicy, macie jakieœ sugestie? Z powodu braku wiêkszej iloœci dowodów, muszê tê sprawê na razie pozostawiæ bez rozstrzygniêcia. Ale jeœli tylko dowiem siê czegoœ wiêcej, na pewno Was poinformujê. Anna Maria Pi¹tkowska fot. UG Bystra-Sidzina Info i fot: UM Sucha Beskidzka Stra acy w przedszkolu 6 maja suskie przedszkolaki goœci³y stra aków z jednostki Pañstwowej Stra y Po arnej w Suchej Beskidzkiej. Dzieci dowiedzia³y siê jak ciê ka, odpowiedzialna i ró norodna jest praca stra aków. Pozna³y zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach i zdoby³y wiadomoœci na temat zagro eñ po arowych. Najciekawszym punktem spotkania by³o jednak obejrzenie wozów ratunkowych i ca³ego wyposa enia. Info i fot: UM Sucha Beskidzka

3 Nr 5 Maj SUCHA BESKIDZKIA Umyka nam to, co najwa niejsze Maj to miesi¹c Pierwszych Komunii Œwiêtych. Co roku rodzice i reszta rodziny oœmiolatków maj¹ ten sam problem, mianowicie co kupiæ dziecku, jak bêdzie sz³o do Pierwszej Komunii? Podczas gor¹czkowych poszukiwañ upominku, umyka jednak to, co w tym dniu ma byæ dla dziecka najwa niejsze. Zapominamy, e najlepszym prezentem jest przyjmowany Sakrament. JORDANÓW MAKÓW PODHALAÑSKI- SUCHA BESKIDZKA RABKA - ZAWOJA NIERUCHOMOŒCI wycena - kupno - sprzeda - kredyt HANUSZEWSKA - KOMINKO RZECZOZNAWCA MAJ TKOWY upr. nr 1787 POŒREDNIK upr. nr SUCHA BESKIDZKA UL. RYNEK 20 tel./fax: /033/ tel. kom. /+48/ Chcesz sprzedaæ dzia³kê, dom? PrzyjdŸ z tym kuponem, nie zap³acisz prowizji! OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW BUDZÓW 281 Badania techniczne wszystkich pojazdów Czynne: pon.-pt , sob tel Stacja paliw tel , tel./fax: Dawniej to g³ównie rodzice chrzestni obdarowywali dzieci pami¹tkowymi prezentami. Oprócz Biblii i medalika, popularny by³ zw³aszcza rower, a tak e zegarek, uwa any za symbol doros³oœci. Przede wszystkim jednak prezent mia³ byæ pami¹tk¹, przypominaj¹ca o tym niezwykle wa nym dniu, jakim jest Pierwsza Komunia Œwiêta. Dzisiaj z kolei czêsto ludzie myœl¹ bardziej o wartoœciach materialnych prezentu, a zapominaj¹ o tym, e powinien on raczej mieæ dla dziecka wartoœæ duchow¹. Przewa nie prezenty pochodz¹ ze sklepów RTV. Tam naj³atwiej znaleÿæ coœ, co jest powszechnie uwa ane za modne, i co ka de dziecko we wspó³czesnym œwiecie musi mieæ. Najczêœciej rodzice i zaproszeni goœcie kupuj¹ cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3 i MP4, konsole do gier i telefony, choæ te ostatnie ju powoli wychodz¹ z mody. Pojawiaj¹ siê równie komputery stacjonarne i laptopy. Zdarza siê tak e, e rodzice pytaj¹ w sklepach o telewizory plazmowe, albo kino domowe, którym chc¹ obdarowaæ oœmiolatka w dniu jego Pierwszej Komunii Œwiêtej. Mówimy tu zatem o wydatkach rzêdu œrednio od 500 z³ do 3500 z³. I jest to cena jednego prezentu, nie wszystkich ³¹cznie. A sk¹d braæ na to pieni¹dze? Z pomoc¹ od razu œpiesz¹ banki. Jeœli nie uda siê uzbieraæ wystarczaj¹cej kwoty na prezent, banki pod koniec kwietnia proponuj¹ atrakcyjne kredyty. Pojawiaj¹ siê oferty tzw. po yczek komunijnych. Ludzie chyba ju zapomnieli, e Pierwsza Komunia Œwiêta ma byæ dla dziecka prze yciem duchowym, a nie festiwalem prezentów. Owszem, nikt nie mówi, e dziecko w ogóle nie powinno dostaæ adnego upominku. Wrêcz przeciwnie. Prezent powinien byæ jednak pami¹tk¹, która przez ca³e ycie bêdzie przypomina³a m³odemu cz³owiekowi o tym niezwyk³ym dniu. Warto wiêc pomyœleæ raczej o Biblii, ró añcu czy krzy yku z wizerunkiem Pana Jezusa, ni zapo yczaæ siê tylko po to, by podarowaæ dziecku telewizor plazmowy do pokoju. Co zatem kupimy w momencie, gdy dziecko podroœnie i zaprosi nas na swój œlub? A jakie prezenty pierwszokomunijne dostali nasi rozmówcy? Magdalena Krzanik, uczennica Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Sk³odowskiej-Curie Teraz to dzieci dostaj¹ telefony, ipody, laptopy, telewizory, a nawet DVD. Ludzie wynajmuj¹ sale w restauracjach na przyjêcie komunijne, a stroje s¹ specjalnie zamawiane i szyte na miarê. Dawniej, kiedy ja sz³am do Pierwszej Komunii, prezentami by³y g³ównie zegarki, ³añcuszki i rowery. Ja w³aœnie dosta- ³am zegarek, ³añcuszek, rower, a tak e ksi¹ kê i obraz Jana Paw³a II. Pamiêtam, e od razu wsiad³am na rower i nawet mam takie zdjêcie, jak na nim siedzê w tej bia³ej sukience od Komunii. Bogus³aw Górka, w³aœciciel Biura Podró y Niebieska Planeta Jestem jeszcze z tych czasów, kiedy dostawa³o siê zegarek. Jak szed³em do Pierwszej Komunii, by³ on szczytem marzeñ dziecka. Taka by³a tradycja. Pamiêtam, e po Komunii spotkaliœmy siê z kolegami i ogl¹daliœmy nasze zegarki. Kto mia³ w swoim najwiêcej melodyjek, ten by³ królem osiedla. Teraz to jest zdecydowanie przerost formy nad treœci¹. S³ysza³em nawet o operacjach plastycznych dla dzieci, na przyk³ad o korekcji uszu. Banki oferuj¹ te po yczki komunijne. Nie powinno tak byæ. Teraz z dnia Pierwszej Komunii Œwiêtej robi siê festiwal prezentów, przez co zatraca siê to, co najwa niejsze. Grzegorz Janik, mieszkaniec Stryszawy Prezentów by³o du o, ju dok³adnie wszystkich sobie nie przypomnê. Pamiêtam tylko, e dosta³em rower Wigry 3, taki sk³adak. By³a te gra telewizyjna, zegarek i pi³ka do gry w nogê od babci. To by³y czasy! Teraz bardzo mi³o siê je wspomina. ZAPOWIEDZI 28 maja Zawoja - Zawoja pe³na niespodzianek. Koskowa Góra - XXVI Rajd Górski Koskowa Góra Organizator: PTTK Oddzia³ Ziemi Babiogórskiej 30 maja Juszczyn - Nie Zapomnij o Radoœci - Konkurs poetycki - fina³ powiatowy. Organizator: Zespó³ Szkó³ w Juszczynie 31 maja Zawoja - Œwiêto Kwitn¹cej Tarniny. Tarnawa Dolna - III Dzieñ Ziemi Tarnawskiej. 1 czerwca Palcza - Akcja Czytelnicza Pokochaæ Czytanie. arnówka - Dzieñ Dziecka i Dzieñ Sportu. Rozgrywki sportowe (boisko szkolne) lub wycieczka szkolna, w której mog¹ uczestniczyæ tak e rodzice uczniów. 2-3 czerwca - Sucha Beskidzka - Powiatowe Zawody Dzieci i M³odzie y w P³ywaniu. Organizator: Kryta P³ywalnia w Suchej Beskidzkiej, Starostwo Powiatowe 2 czerwca Kojszówka - Dzieñ Dziecka i Dzieñ Sportu. Podczas tego wydarzenia przewidziana zosta³a zespo- ³owa rywalizacja sportowa, quiz sprawdzaj¹cy znajomoœæ przepisów ruchu drogowego oraz konkurs czytelniczy o tematyce sportowej. Impreza odbywaæ siê bêdzie na terenie przy szkole oraz w œwietlicy szkolnej. Maków - Dzieñ Dziecka i Dzieñ Sportu. W tym szczególnym dniu na terenie sali gimnastycznej i boiska sportowego Szko³y Podstawowej nr 2 odbywaæ siê bêd¹ wspólne zabawy, konkursy i rozgrywki sportowe. Maków - Dzieñ Dziecka w œwietlicach Imprezy przygotowane dla dzieci w œwietlicach gminnych. Wieprzec - Dzieñ Sportu i Dzieñ Dziecka. Gry, zabawy i konkursy sportowe z nagrodami. Impreza zakoñczy siê ogniskiem po³¹czonym z pieczeniem kie³basek. 6 czerwca - Leskowiec - VII Powiatowy Rajd M³odzie y Gimnazjalnej Na Beskidzkim Szlaku Jesteœmy w Europie. 7-8 czerwca Stryszawa - XII Œwiêto Zabawki Ludowej. 8 czerwca - Kojszówka - Piknik szkolny. Podczas imprezy zorganizowanej dla uczniów szko³y podstawowej odbêd¹ siê wystêpy artystyczne dzieci, zespo³owa rywalizacja sportowa, quiz sprawdzaj¹cy znajomoœæ aktualnych wydarzeñ sportowych, a tak e grillowanie. 12 czerwca - Sucha Beskidzka - VIII Rajd Podbabiogórskie Miasta czerwca Zembrzyce - Dni Gminy Zembrzyce. 15 czerwca êtownia - Przegl¹d Orkiestr Dêtych Echo - Eliminacje rejonowe czerwca - Sucha Beskidzka - Dni Ziemi Suskiej XIII Suskie Spotkania z Folklorem - Cykl imprez. Maków - Wystawa z cyklu Twórcy Rodzimej Kultury. Do prezentacji swoich prac zapraszani s¹ twórcy ludowi i nieprofesjonalni, pochodz¹cy z terenu Gminy Maków. Miejscem ekspozycji bêdzie Dom Kultury w Makowie m. Tematyk¹ tegorocznej wystawy bêdzie Haft trzy pokolenia czerwca - Maków - IX Dni Makowa ego. Dwudniowe œwiêto miasta, podczas którego odbywaj¹ siê pokazy, koncerty estradowe znanych gwiazd i gminne konkursy. Tegoroczn¹ gwiazd¹ bêdzie Zespó³ zy. Odbêd¹ siê tak e eliminacje regionalne do VI Mistrzostw Polski Stra aków Ochotników Stihl Timbersports Series. Rozstrzygniêty bêdzie gminny konkurs Na najpiêkniejszy ogród przydomowy, obejœcie w gospodarstwie rolnym. beskidzki DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel

4 4 Maj 2008 Nr 5 INFORMACJE SPECJALISTYCZNE ZAOPATRZENIE MEDYCZNE Sklep medyczny Realizujemy wnioski NFZ - tu kule balkoniki ortezy materace przeciwodle ynowe wózki inwalidzkie stomie AUDI VOLKSWAGEN FORD, OPEL EURO-MED S.C Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22 tel./fax: Zapraszamy: pon-pt: Turniej Motoryzacyjny W siedzibie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Suchej Beskidzkiej 16 kwietnia 2008 roku odby³y siê eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego M³odzie owego Turnieju Motoryzacyjnego. K onkurs przeznaczony by³ dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Zg³osi³o siê piêæ dru yn trzyosobowych z nastêpuj¹cych szkó³: Zespó³ Szkó³ im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, Zespó³ Szkó³ im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. M. Sk³odowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej. Podczas konkursu przeprowadzono trzy konkurencje: test ze znajomoœci przepisów ruchu drogowego (dla ka dego zawodnika), test ze znajomoœci historii motoryzacji (ka dy zawodnik) i praktyczne udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (dru ynowo). Najlepsz¹ okaza³a siê dru yna z ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej w sk³adzie: Marek Traczyk, Tomasz Kania, Tomasz Pacyga. Dru yna ta VW, T4, FIAT DUCATO, SPRINTER, PEUGEOT BOXER, CITROËN Palcza125 ko³o Budzowa przy drodze Zawoja - Sucha Beskidzka - Kraków tel , , e - mail: bêdzie reprezentowaæ powiat suski na turnieju wojewódzkim w Krakowie. Info: KPP Sucha Beskidzka fot. KPP Sucha Beskidzka PIT po terminie Min¹³ termin rozliczenia siê z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2007 roku. A co jeœli nie ka dy z nas dope³ni³ tej formalnoœci? K a dy, kto uzyska³ jakikolwiek dochód w roku podatkowym musi z³o yæ zeznanie roczne PIT. Dotyczy to nawet tych, którzy miêdzyczasie mieli tak e straty i ostatecznie wyszli na przys³owiowe zero. Równie osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, choæby i przez ca³y rok mieli j¹ zawieszon¹ i nie uzyskiwali adnych dochodów ani przychodów, maj¹ obowi¹zek z³o yæ w urzêdzie skarbowym zeznanie podatkowe za ubieg³y rok. PIT nie musz¹ sk³adaæ jedynie ci podatnicy, którzy nie uzyskali adnego dochodu i przychodu, nigdzie nie pracuj¹, ani nie maj¹ zg³oszonej w urzêdzie skarbowym dzia³alnoœci gospodarczej. Podobnie jest w przypadku podatników, którzy uzyskali dochód zagraniczny, w Polsce zwolniony z opodatkowania. W œrodê 30 kwietnia o pó³nocy up³yn¹³ termin sk³adania zeznañ podatkowych za rok Aby daæ podatnikom szansê na z³o enie PIT, pod koniec kwietnia urzêdy skarbowe wyd³u y³y godziny pracy. Istnia³a bowiem obawa, e nie wszyscy jeszcze dope³nili tego obowi¹zku. Tymczasem okaza³o siê, e mieszkañcy powiatu suskiego nie czekali na ostatni¹ chwilê. - Wbrew pozorom w te ostatnie dni sk³adania zeznañ w urzêdzie nie by³o kolejek - mówi Fryderyk Nêdza, pe³ni¹cy obowi¹zki naczelnika Urzêdu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej kwietnia mieliœmy wrêcz luÿny dzieñ. Najwiêcej osób z³o y³o PIT wczeœniej, na prze³omie lutego i marca, przypuszczamy, e w zwi¹zku z ulga prorodzinn¹ i mo liwoœci¹ wczeœniejszego otrzymania zwrotu podatku. W wielu miastach obawiano siê, e prowadzona w ostatnim czasie akcja protestacyjna pracowników urzêdów skarbowych mo e utrudniæ podatnikom z³o enie PIT w terminie. W Urzêdzie Skarbowym w Suchej Beskidzkiej tego problemu nie by³o. - W ostatnie dni sk³adania zeznañ podatkowych nie by³o wiêkszych nieobecnoœci zwi¹zanych z protestem urzêdników informuje Fryderyk Nêdza - By³y jedynie tzw. zwyk³e nieobecnoœci pracowników. A co jeœli ktoœ nie z³o y³ w terminie zeznania rocznego? Czy ci¹ y na nim jakaœ odpowiedzialnoœæ karna? Okazuje siê, e podatnik, który do 30 kwietnia nie rozliczy³ siê z fiskusem, ma teraz trzy wyjœcia: 1. Mo e powiadomiæ urz¹d skarbowy o tym, e deklaracji nie z³o y³ w terminie, a nastêpnie przekazaæ wszystkie dokumenty potrzebne do ustalenia podstawy opodatkowania i wysokoœci podatku nale nego. Poza tym musi niezw³ocznie wp³aciæ podatek docho-dowy i nale ne za zw³okê odsetki. W tym wypadku osoba ta nie podlega karze. 2. Sam mo e z³o yæ zeznanie podatkowe ju po terminie. Wtedy jednak pope³nia wykroczenie karne skarbowe i bêdzie musia³ zap³aciæ karê. Wysokoœæ kary zale y od sytuacji maj¹tkowej podatnika. 3. Mo e czekaæ, a urz¹d sam zorientuje siê, e podatnik zeznania nie z³o y³. Anna Koziana dostaje Nagrodê Ministra Kultury P ani Ania haftem zajê³a siê w wieku 17 lat, zdolnoœci prawdopodobnie odziedziczy³a po matce. Bardzo chêtnie przekazywa³a nastêpnie swoje umiejêtnoœci uczestnikom ponad dwustu kursów hafciarskich. Prace artystki prezentowane by³y na wielu wystawach w kraju i poza jego granicami. Jej twórczoœæ wielokrotnie zosta³a doceniona, dlatego te pochwaliæ siê mo e odznak¹ Za zas³ugi dla województwa bielskiego 1979, odznak¹ Zas³u ony dla Cepelii 1984, odznaczeniem Ministra Kultury i Sztuki Zas³u ony Dzia³acz Kultury 1989 i wyj¹tkow¹ nagrod¹ im. Oskara Kolberga W uznaniu zas³ug dla Kultury Ludowej przyznan¹ w 1997 roku. Pani Ania zawsze chêtnie bierze udzia³ we wszelakiego rodzaju przedsiêwziêciach, podczas których Osoba ta zostaje wtedy ukarana, a jednoczeœnie wszczyna siê wobec niej postêpowanie podatkowe, by ustaliæ zobowi¹zania podatkowe podatnika. Wiêcej informacji na ten temat mo na znaleÿæ na stronie internetowej Czytamy tam miêdzy innymi: Wydawaæ by siê mog³o, i pierwsza ewentualnoœæ jest korzystniejsza, niemniej jednak spowoduje ona wszczêcie postêpowania podatkowego, a ewentualnie równie kontrolê podatkow¹. Druga ewentualnoœæ nie wymaga kontroli czy postêpowania podatkowego, gdy podatnik sam ujawnia podstawê opodatkowania i podatek nale ny. Minusem jest jednak kara. Trzecia - z oczywistych wzglêdów - jest ca³kowicie niekorzystna. Je eli sk³adamy zeznanie ju po terminie, to warto jest te z³o yæ wniosek o odst¹pienie od kary, zw³aszcza gdy by³y szczególne okolicznoœci, e nie mogliœmy wczeœniej przynieœæ do urzêdu PIT. Doœæ czêsto urzêdy skarbowe odstêpuj¹ od karania. Anna Maria Pi¹tkowska Anna Koziana, makowska hafciarka otrzyma³a od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nagrodê Specjaln¹ za zas³ugi dla polskiej kultury ludowej. rozs³awiaæ mo e piêkno makowskiej gminy. Niejednokrotnie zobaczyæ j¹ mo na by³o na targach turystycznych, kiermaszach twórczoœci ludowej, czy jako osobê prowadz¹c¹ pokazy hafciarstwa podczas wymian miêdzynarodowych miêdzy szko³ami. Serdecznie gratulujemy pani Ani Kozianie i yczymy dalszych sukcesów. Info i fot: UM Maków

5 Nr 5 Maj INFORMACJE MAKÓW PODHALAÑSKI Najlepsi recytatorzy Najlepsi recytatorzy z ca³ego powiatu suskiego spotkali siê po raz kolejny w Makowie m, aby uczestniczyæ w finale Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkó³ Podstawowych. Tym razem finalistów goœci³ Zespó³ Szkó³ w Makowie m przy ulicy Wolnoœci. K onkurs tradycyjnie zosta³ przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI. W konkursie fina³owym uczestniczy³o w sumie 25 m³odych recytatorów (9 klasy I-III i 16 klasy IV-VI). Ka dy z uczestników prezentowa³ utwór poetycki oraz fragment prozy. Powiatowy Konkurs Recytatorski - klasy I -III Notatki z radiowozu 15 kwietnia w Budzowie pod jad¹cy samochód Daewoo kierowany przez mieszkankê Makowa wbieg³a sarna. Zwierzê pad³o na miejscu. 16 kwietnia w Bia³ce kieruj¹cy samochodem Renault mieszkaniec Makowa potr¹ci³ sarnê. Zwierzê zbieg³o. w Zembrzycach mieszkaniec gminy Zawoja kieruj¹c autobusem potr¹ci³ dzika. Zabitym zwierzêciem zajêli siê pracownicy Urzêdu Gminy. 20 kwietnia w Zembrzycach piêciu m³odych mê czyzn, mieszkañców Su³kowic, bêd¹cych pod dzia³aniem alkoholu, uszkodzi³o samochód Mercedes Bus. Rozbili lusterka i uszkodzili tylny zderzak. Straty wynosz¹ oko³o 500 z³. Sprawców zatrzymano do dyspozycji Prokuratury. 21 kwietnia w Jordanowie na ul. S³owackiego mieszkaniec miasta, znany policji, rzuci³ butelk¹ w radiowóz i uszkodzi³ pokrywê silnika. Straty - oko³o 300 z³. Sprawca oddali³ siê z miejsca zdarzenia. 22 kwietnia w Suchej Beskidzkiej na placu targowym nieznany sprawca skrad³ mieszkañcowi Bieñkówki z kieszeni kurtki portfel z zawartoœci¹. By³y w nim dokumenty i oko³o 190 z³. w Osielcu z nieustalonych przyczyn wybuch³ po ar drewnianej stodo³y. Spali³ siê sprzêt rolniczy i pasza. Straty wynosz¹ oko³o z³. 24 kwietnia w Makowie m na ul. Wolnoœci kieruj¹cy samochodem ciê arowym nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu w wyniku czego kieruj¹ca Oplem, aby unikn¹æ zderzenia, zjecha³a maksymalnie na pobocze i najecha³a na znak drogowy, uszkadzaj¹c w ten sposób pojazd. w Osielcu nieznany sprawca wyr¹ba³ i skrad³ drzewo œwierkowe z lasu (o wartoœci 400 z³) na szkodê mieszkanki Osielca. W kategorii klas I-III zwyciê y³ Jakub Jurzak (Sucha Beskidzka). Drugie miejsce wywalczy³a Joanna Wicher (gm. Jordanów). Równorzêdnie trzecie miejsca zdobyli: Jêdrzej Stopiak (gm. Bystra-Sidzina) i Jolanta Tr¹bka (gm. Budzów). Katarzyna Miœkiewicz ze Szko³y 25 kwietnia w Grzechyni dosz³o do zderzenia motorowerzysty z samochodem Volkswagen. Motorowerzysta by³ nietrzeÿwy - 0,27 mg/l. Wyjaœniane s¹ okolicznoœci zdarzenia. 26 kwietnia Policja otrzyma³a zg³oszenie, e w Stryszawie w nocy nieznany sprawca odci¹³ kabel z przekaÿnika telefonii komórkowej i go ukrad³. Straty - oko³o z³. 27 kwietnia w Makowie m na terenie ogródków dzia³kowych z nieustalonej przyczyny zapali³a siê drewniana altanka. Straty wynosz¹ oko³o z³. 29 kwietnia w nocy z 28/29 kwietnia 2008 roku w Kojszówce nieznany pojazd potr¹ci³ jad¹cego rowerzystê, 33-letniego mieszkañca Osielca. Kierowca zbieg³ z miejsca, nie udzielaj¹c pomocy poszkodowanemu. Rano nie ywego rowerzystê znalaz³ przeje d aj¹cy tamtêdy kierowca i powiadomi³ policjê. Samochód sprawcy znaleziono w zabudowaniach mieszkalnych w Bystrej. Pojazd mia³ uszkodzenia, maj¹ce zwi¹zek z wypadkiem. Zatrzymano te kieruj¹cego samochodem 35-letniego mieszkañca Klasy IV-VI Podstawowej w Jordanowie okaza³a siê najlepsza w kategorii klas IV-VI. Drug¹ nagrodê otrzyma³a Agnieszka Miêso z Suchej Beskidzkiej. Konrad Ruszkowicz z makowskiej jedynki zaj¹³ trzecie miejsce. Komisja konkursowa postanowi³a tak e przyznaæ wyró nienie Marcinowi Stankiewiczowi z Jordanowa. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ksi¹ kowe i dyplomy zaœ pozostali uczestnicy - nagrody pocieszenia i dyplomy za udzia³ w konkursie. Info i fot: UM Maków Bystrej. Ustalane s¹ okolicznoœci wypadku. w Zawoi nieznany sprawca zerwa³ aluzjê antyw³amaniow¹ i wybi³ szybê okienn¹, po czym wszed³ do budynku mieszkalnego, sk¹d skrad³ telewizor i lornetkê. Straty - oko³o z³. w êtowni wybuch³ po ar drewnianego budynku mieszkalnego. W trakcie akcji ratunkowej znaleziono zw³oki dwóch mieszkaj¹cych tam braci 43- i 39-letniego. Zw³oki zabezpieczono do sekcji. Nie wykluczono, e przyczyn¹ po aru mog³o byæ zaprószenie ognia. Policja wyjaœnia okolicznoœci tragicznego po aru. w Osielcu zatrzymano kieruj¹cego samochodem Opel mieszkañca wioski. W trakcie kontroli stwierdzono, e kieruj¹cy jest pod dzia³aniem alkoholu (1,32 mg/l). Kierowca chcia³ przekupiæ policjantów za odst¹pienie od dalszych czynnoœci. Proponowa³ im 50 z³. 30 kwietnia mieszkaniec Jachówki zg³osi³ kradzie 4-miesiêcznego byka z pastwiska straty oko³o z³. 1 maja w Jachówce mieszkaniec Krakowa kieruj¹c samochodem Nissan najecha³ na ty³ Suzuki kierowanego przez mieszkankê odzi, która zosta³a zepchniêta na ty³ poprzedzaj¹cego j¹ pojazdu Volkswagen Passat, kierowanego równie przez mieszkañca odzi. Sprawcê ukarano mandatem 300 z³. w Makowie m na ul. Wolnoœci mieszkaniec Suchej Beskidzkiej kieruj¹c Fiatem Seicento najecha³ na ty³ Volkswagena Golfa kierowanego przez mieszkañca Stryszawy sprawca ukarany mandatem 200 z³. 2 maja Osielec w nocy nieznany sprawca poprzez wybicie szyby dosta³ siê do wnêtrza samochodu ciê arowego Renault sk¹d skrad³ radio CB oraz radioodtwarzacz. Jordanów pracownicy jednej z firm tynkarskich z Wieliczki skradli z terenu budowy w Jordanowie sprzêt: bruzdownicê, wkrêtarkê akumulatorow¹ oraz wiertarkê udarowej na szkodê Biuro Podró y PANORAMA Rok za³o enia 1992 Oferuje: - bilety autokarowe, lotnicze, promowe, - wczasy, wycieczki krajowe i zagraniczne, - ubezpieczenia turystyczne: Warta Travel, karta Euro<26, karta Planeta M³odych Jordanów, ul. gen. Maczka 5 Tel. (018) Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 125 Tel. (033) (033) Gminny Konkurs Na najpiêkniejszy ogród... Burmistrz Makowa ego og³asza konkurs Na najpiêkniejszy ogród przydomowy, obejœcie w gospodarstwie rolnym. W ³aœciciele ogrodów i gospodarstw mog¹ zg³aszaæ swe ogrody i gospodarstwa do rywalizacji o miano najpiêkniejszego do 4 czerwca 2008 roku w makowskim Urzêdzie Miejskim. Laureaci pierwszych trzech miejsc zostan¹ nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Osoby, które zajm¹ pierwsze miejsca w ka dej z kategorii przejd¹ do etapu powiatowego. Na ka dego uczestnika konkursu czekaæ bêdzie upominek. Nagrody i upominki wrêczone zostan¹ podczas mieszkañca Jordanowa straty oko³o z³. Jordanów Mieszkanka Bystrej zawiadomi³a Policjê, e przed po³udniem w Jordanowie na przejœciu dla pieszych zosta³a potr¹cona przez nieznanego kieruj¹cego samochodem marki Volkswagen koloru granatowego. Zaraz po zdarzeniu nie odczuwa³a bólu, dlatego uda³a siê do domu. Po kilku godzinach posz³a jednak do lekarza, który stwierdzi³ uraz kolana. 3 maja mieszkanka Suchej Beskidzkiej zg³osi³a, e nieznany mê czyzna próbowa³ j¹ zgwa³ciæ. Do zdarzenia dosz³o w nocy w Suchej Beskidzkiej w okolicy lokalu Piwnica. Sprawca sp³oszony jej krzykiem zamiaru na szczêœcie nie osi¹gn¹³ i oddali³ siê w nieznanym kierunku. W wyniku podjêtych przez Policjê dzia³añ sprawca zosta³ zatrzymany okaza³o siê, e jest to mieszkaniec Suchej Beskidzkiej. Lachowice mieszkaniec Suchej Beskidzkiej kieruj¹c samochodem Peugeot potr¹ci³ sarnê, która wtargnê³a na jezdniê. 5 maja Maków przyjêto zawiadomienie, e nieznany sprawca skrad³ wykonan¹ z br¹zu tablicê pami¹tkow¹, która znajdowa³a siê na Makowskiej Górze. Straty wynosz¹ oko³o z³ na szkodê Stowarzyszenia Kombatantów w Makowie m. Maków ul. 3 Maja w godz. 09:00-13:50 nieznany sprawca po uprzednim wywa eniu okna przedosta³ siê do budynku mieszkalnego, sk¹d skrad³ torbê podró n¹ oraz 1400 z³. 6 maja w Makowie m na ul. 3 Maja mieszkanka miasta kieruj¹c samochodem Daewoo najecha³a na jad¹cy przed ni¹ pojazd marki Toyota kierowany przez mieszkañca arnówki. Sucha Beskidzka policjanci Sekcji Prewencji KPP w Suchej Beskidzkiej na terenie jednej z firm suskich znaleÿli samochód ciê arowy obchodów IX Dni Makowa ego w dniu 29 czerwca 2008 roku. beskidzki DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel Man na œl¹skich tablicach rejestracyjnych z ³adunkiem 72 sztuk butli gazowych. By³y one oznakowane napisami firmy GASPOL, ale nape³niane by³y gazem pochodz¹cym z innej firmy. Nale y tu zaznaczyæ, e jest to przestêpstwo gospodarcze zagro one kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat 2. 7 maja Zembrzyce dwóch mieszkañców Zembrzyc dokona³o nielegalnego poboru wiru z koryta rzeki Skawa. Wartoœæ strat to oko³o 300 z³ na szkodê RZGW Kraków. 8 maja w Jordanowie na ul. Œw. Anny nieznany sprawca z niezamkniêtej szopy dokona³ kradzie y pi³y ³añcuchowej oraz struga Bosch na szkodê mieszkañca Jordanowa. Suma strat to oko³o 1000 z³. 9 maja Lachowice mieszkanka Lachowic kieruj¹ca samochodem Daewoo potr¹ci³a krowê, która nagle wtargnê³a na jezdniê. 10 maja Stryszawa nieznany sprawca po wybiciu szyby przedosta³ siê do wnêtrza budynku mieszkalnego i skrad³ pompê wodn¹ wraz z osprzêtem wartoœci z³ na szkodê mieszkañca odzi. w Makowie m 20- latek z Zawoi oraz 21-latek z Makowa, bêd¹cy pod wp³ywem alkoholu zniewa- yli policjantów. Zostali zatrzymani i odprowadzeni na Komisariat Policji w Makowie m. Kolejnym etapem bêdzie rozmowa z prokuratorem. 11 maja w Osielcu dosz³o do wywrócenia siê samochodu Renault. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, e bezpoœredni¹ przyczyn¹ by³ wystrza³ opony. w Suchej Beskidzka na ul. Koœcielnej nieznany sprawca w godzinach 11:00-17:00 skrad³ motorower nale ¹cego do mieszkañca Makowa ego. Straty wynosz¹ oko³o z³. Sidzina nieznany sprawca po wybiciu szyby w oknie sklepu spo ywczego skrad³ 4 sztuki piwa ywiec. Straty oko³o 15 z³.

6 6 Maj 2008 Nr 5 CZÊŒCI SAMOCHODOWE NOWE I U YWANE UL. ZIELONA 12 (NAPRZECIW KRYTEJ P YWALNI) SUCHA BESKIDZKA CZYNNE OD 8-17, SOB 8-13 TEL JORDANÓW IV Festiwal Pieœni Maryjnych za nami Podczas d³ugiego weekendu, w dniach 3-4 maja w Zespole Szkó³ w Osielcu odby³ siê IV Festiwal Pieœni Maryjnych Ave Maryja. W pierwszym dniu przeprowadzone zosta³y przes³uchania. Komisja od godziny do oceni³a a 37 zespo³ów w piêciu kategoriach: soliœci, zespo³y, chóry, schole, zespo³y i soliœci ludowi. Na scenie zaprezentowa³o siê 540 wykonawców. Niedzieln¹ Galê Festiwalow¹ rozpocz¹³ koncert utworów Fryderyka Chopina i Maurycego Moszkowskiego. Wykona³y je na pianinie dwie uczennice Szko³y Muzycznej w Rabce - Kasia Miœkiewicz i Justyna Hanusiak z Jordanowa. Organizatorzy przygotowali dla zdobywców pierwszych trzech nagrody pieniê ne, dyplomy i upominki. Dodatkowo za zdobycie pierwszego miejsca w piêciu kategoriach oraz za Festiwalowe Grand Prix uczestnicy otrzymali puchary. Podczas festiwalu w budynku szko³y zorganizowano wystawê prac twórców ludowych oraz m³odzie y z Gminnego Oœrodka Kultury. Klub Sportowy BÓR w Toporzysku zaprezentowa³ bardzo ciekaw¹ ekspozycjê na temat kawalerii polskiej. Nastêpnie wystawa zosta³a przeniesiona do Gminnego Oœrodka Kultury w Osielcu, gdzie mo na j¹ by³o ogl¹daæ jeszcze przez tydzieñ. Wyniki IV Festiwalu Pieœni Maryjnych Ave Maryja 2008 w Osielcu: W kategorii soliœci: grupa dzieci I - Filip Koper z Rabki INFORMACJE G³os Beskidzki: Zazwyczaj mê czyÿni bardzo niechêtnie przyznaj¹ siê do tego, e potrzebuj¹ pomocy. Tymczasem forum internetowe na waszej stronie pêka w szwach. Jak to wyt³umaczyæ? Robert Kucharski: Forum jest anonimowe, wiêkszoœæ u ytkowników, których mamy ró blisko 2000 ukrywa siê pod nickami. Dziêki naszym poradom prawnym telefonicznym i mailowym nadal maj¹ mo liwoœæ zachowania anonimowoœci, ale kiedy konflikt rodzinny narasta i spraw trafia do s¹du polecamy im raczej bezpoœredni kontakt z naszymi prawnikami. Nie warto w takiej sytuacji chowaæ g³owy w piasek. Fachowe porady, które mo na przeczytaæ na forum to jedno. Ale macie te stacjonarne oœrodki. Do nich mog¹ zg³osiæ siê mê czyÿni, których dopad³ kryzys rodzinny. Jakiego rodzaju pomoc mog¹ tam uzyskaæ? Nasza pomoc to fachowe poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne. Dzia³amy w tym zakresie od 2006 roku w Warszawie i od tego roku w Poznaniu i Krakowie. W zesz³ym roku udzieliliœmy w sumie ponad 1400 porad, w tym roku ze wzglêdu na obecnoœæ w Poznaniu i Krakowie pewnie bêdzie ich wiêcej. Od niedawna z pomocy Fundacji Akcja mog¹ korzystaæ mieszkañcy Konkurs Amicus Hominum" III edycja Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego og³osi³ konkurs o Nagrodê Samorz¹du Województwa Ma³opolskiego dla Osób Dzia³aj¹cych na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum. Nagroda Amicus Hominum" ustanowiona zosta³a w 2006 roku przez samorz¹d województwa ma³opolskiego w celu wyró nienia osób prywatnych, które dzia³aj¹ na rzecz dobra innych i swoj¹ bezinteresown¹ aktywnoœci¹ wspieraj¹ drugiego cz³owieka. Poprzez Nagrodê samorz¹d województwa chce podziêkowaæ wszystkim tym, dziêki których pracy i zaanga owaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane s¹ postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poœwiêcenia dla dobra drugiego cz³owieka. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest w szeœciu II - Gabrysia Bogacz z Juszczyna III - Rafa³ Guzy z Zembrzyc grupa m³odzie I - Katarzyna Anna Cyganik II i III miejsca nie przyznano grupa doroœli II - Marta Rusin-Ko³odziej W kategorii zespó³: grupa dzieci I - Te Espero z Zaborowa II - Mirameja z Zembrzyc III - Leœna Kraina Niepubliczne Przedszkole w Osielcu grupa m³odzie I - Gimnazjum Œwiêtej Rodziny z Rabki II - Weso³e Struny z Zembrzyc III (exequo) Gracja z Osielca i Cantate Deo ze Skawy grupa doroœli I - Nie lêkajcie siê z Mszany Dolnej II - Gaudium Cordis z Chrzanowa III - Euraquilam z Sidziny W kategorii chór: grupa dzieci I - aczki Królowej z Juszczyna III - Ego Et Tu z Bystrej II miejsca nie przyznano grupa doroœli I - chór Jasieñ z Suchej Beskidzkiej W kategorii schola: grupa dzieci I - Jezusowa Kapela z Osielca III - Zacheuszki z Wysokiej II miejsca nie przyznano grupa m³odzie I - Schola M³odzie owa z Kojszówki II - Gaudium z Osielca III - Jednoœæ z Kasinki Ma³ej W kategorii zespó³ ludowy (wystêpowa³y tylko zespo³y doros³ych): I - Osielcany z Osielca kategoriach: polityka spo³eczna polityka prorodzinna ochrona zdrowia pomoc niepe³nosprawnym edukacja i wychowanie dzia³alnoœæ filantropijna Laureaci otrzymuj¹ plakietê Amicus Hominum. Termin nadsy³ania formularzy zg³oszeniowych mija 30 czerwca 2008 roku. Zg³oszenia do konkursu mog¹ dokonywaæ zarówno osoby prywatne jak równie organizacje pozarz¹dowe, inne organizacje spo³eczne, instytucje, osoby prawne, organy administracji publicznej, czy te koœcio³y i zwi¹zki Krakowa i okolic, w tym tak e Suchej Beskidzkiej. W jaki sposób mê- czyÿni, którzy chc¹ uzyskaæ pomoc mog¹ siê z wami skontaktowaæ? Zapisy na porady s¹ wy³¹cznie telefoniczne, Prosimy o kontakt z nami pod numerem Przyjmujemy w ka dy poniedzia³ek pomiêdzy 17 a 20. Czy oœrodek Fundacji w Krakowie udziela jedynie porad prawnych, czy tak e psychologicznych? A jeœli tak, to czy aby je uzyskaæ potrzebne jest jakieœ skierowanie? Nasze poradnictwo ma charakter otwarty i jest bezp³atne. W Krakowie jak na razie ograniczamy siê do porad, które odbywaj¹ siê w Miejskim Oœrodku Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych, ale wkrótce uruchomimy tam równie grupê wsparcia. Wtedy mê czyÿni prze ywaj¹cy problemy rodzinne bêd¹ mogli wymieniæ siê doœwiadczeniami pod okiem naszego terapeuty. Aby zwróciæ siê o pomoc trzeba przede wszystkim pokonaæ przed odrzuceniem. Czy ka dy mê czyzna, który zwróci siê do was mo e mieæ pewnoœæ, e nie zostanie odes³any? Nikogo nie odsy³amy z kwitkiem, ale z drugiej strony nie obiecujemy z³otych œrodków rozwi¹zania problemu. Kwestie rodzinne, szczególnie trudnoœci w wyegzekwowaniu kontaktów z dzieckiem to sprawy naprawdê trudne. SPRZEDAM Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 72 ary z mo liwoœci¹ podzia³u. Lipnik, pow. myœlenicki. tel Sprzedam mieszkanie w Myœlenicach. 25,5 m2, 1-pokojowe, kuchnia, ³azienka. 3 piêtro, ul. S³owackiego 17. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, Czechówka, 29 arów, wszytskie media. tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Zakliczynie, 20 arów, wszystkie media. tel Sprzedam dzia³ki rolne w Osieczanach o powierzchni 30 i 50 arów. W poblizu media, droga dojazdowa. Tel: Nikogo nie odsy³amy z kwitkiem Czy mê czyznom potrzebna jest pomoc? Z ca³¹ pewnoœci¹. Utrudnione kontakty z dzieæmi, rozwód czy separacja to problemy z którymi nie³atwo sobie poradziæ. Czêsto rozmowa nawet z najbli szym przyjacielem nie skutkuje. Pomocy trzeba szukaæ gdzie indziej. Fundacja Akcja od roku 2000 prowadzi bezp³atne poradnictwo prawne i psychologiczne dla mê czyzn prze ywaj¹cych kryzys rodzinny. Rozmawiamy z Robertem Kucharskim, który kieruje Fundacj¹. II - Jordanowskie Ko³o Kultury Ludowej z Jordanowa III (exequo) Ko³o Gospodyñ Wiejskich ze Starej Wsi oraz Bystrzanki z Bystrej W kategorii solista ludowy (wystêpowali tylko doroœli): I - Maria Pyrtek z Bystrej II (exequo) Maria Franczak ze Starej Wsi i Barbara Sto ek z Mszany Dolnej Grand Prix IV Festiwalu Pieœni Maryjnych w Osielcu otrzyma³ Chór Glissando Appassionato ze Suchej Beskidzkiej. Info: UG Jordanów wyznaniowe. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ pod numerem telefonu 012/ oraz , Czasami nawet fachowa porada prawna nie wystarcza, ale zawsze lepiej jest mieæ œwiadomoœæ swojej sytuacji prawnej ni b³¹dziæ po omacku. Czy rzeczywiœcie za porady i pomoc udzielon¹ przez Fundacjê Akcja nie trzeba p³aciæ? W jaki sposób pozyskujecie fundusze? Nasz projekt jest realizowany dziêki wsparciu z Europejskich Œrodków Przejœciowy dla Polski Te œrodki starcz¹ do koñca roku 2008, dlatego bardzo liczymy na wsparcie ze strony Urzêdu Miasta Krakowa i pomoc w realizowaniu naszego projektu w przysz³ym roku. Dziêkujê za rozmowê. Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Og³oszenie uka e siê na terenie czterech powiatów: suskiego, myœlenickiego, bocheñskiego i wielickiego. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: lub wys³aæ na adres: WYNAJMÊ Wynajmê lokal o pow.u yt. do 30m Lokal w stanie dobrym by moc zaczac dzialalnosc od zaraz (sklep) kontakt tel Wynajmê mieszkanie od lipca. 2 pokoje z kuchni¹, ³azienk¹, w pe³ni umeblowane. Kraków, ul. Wielicka. Tel KUPIÊ Kupiê mieszkanie w Myœlenicach, po normalnej cenie.tel Kupiê dzia³kê budowlan¹ w okolicy Myœlenic po przystepnej cenie, nalepiej Osieczany lub Lipnik.tel ZAMIENIÊ Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe 36 m2 (dwa pokoje, ³azienka, kuchnia) na wiêksze lub dom (z dop³at¹). Kontakt:

7 Nr 5 Maj MAKÓW PODHALAÑSKI INFORMACJE Miêdzynarodowy Bieg Uliczny po Ziemi Makowskiej Ju po raz szesnasty entuzjaœci wypoczynku na œwie ym powietrzu mieli okazjê spêdziæ aktywnie czas. W sobotê 10 maja 2008 wszyscy chêtni mogli wzi¹æ udzia³ w Miêdzynarodowym Biegu Ulicznym po Ziemi Makowskiej. Organizatorami tegorocznej edycji biegu byli: Burmistrz Makowa ego oraz MKS Halniak w Makowie m. Zawodnicy startowali w 13 kategoriach, na dostosowanych do wieku uczestników dystansach. W grupie dzieci i m³odzie y na starcie znalaz³o siê 162 zawodników. Najliczniej reprezentowani byli uczniowie klas 3-4 by³o ich a 47 osób. Tak liczne grupy uczestników sprawi³y, i w czterech kategoriach wiekowych trzeba by³o przeprowadziæ pó³fina³y a nastêpnie fina³y. Specjalnie na tê okazjê przygotowane zosta³y pami¹tkowe koszulki okolicznoœciowe, s³odki poczêstunek i napoje. Na zwyciêzców dodatkowo czeka³y dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. Wszystkie startuj¹ce przedszkolaki, które nie znalaz³y siê na podium otrzyma³y nagrody pocieszenia. Swoist¹ atrakcj¹ imprezy jest zawsze bieg g³ówny, który odbywa siê na dystansie 10 km, na trasie posiadaj¹cej atest Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki. Uczestniczy w nim wiele znamienitych osób. W tym roku do startu stanê³o 71 zawodników, wœród których znaleÿli siê tak e goœcie zagraniczni z Czech i Niemiec. Tegorocznym zwyciêzc¹ zosta³ Arkadiusz Sowa, który jako pierwszy polski lekkoatleta uzyska³ podczas berliñskiego maratonu minimum PZLA i bêdzie reprezentowa³ Polskê bior¹c udzia³ w biegu maratoñskim podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Miejmy nadziejê, e przysz³oroczna edycja tego sportowego wydarzenia równie zgromadzi na starcie wielu zawodników, zarówno czo³owych polskich biegaczy, jak i dzieci i m³odzie. Info: UM Maków Podajemy tabelê wyników biegu dzieci: kat. 0-7 dziewczêta (przedszkolaki) dystans: 150 m iloœæ zawodników: 15 Bieg przedszkolaki Bieg g³ówny I m-ce - Martyna Konderak - Maków II m-ce - Julia Sulka - Maków III m-ce - Paulina Stanaszek - Maków kat. 0-7 ch³opcy (przedszkolaki) dystans: 150 m iloœæ zawodników: 14 I m-ce - Szymon aczek - Sucha Beskidzka II m-ce - Mateusz Barcik - Maków III m-ce - Jakub G³owicki - Maków kat. 1-2 dziewczêta dystans: 150 m iloœæ zawodników: 10 I m-ce - Kinga Kaczmarczyk - SP nr 2 Maków II m-ce - Marta Sikora - SP w Juszczynie III m-ce - Adrianna Kiernicka - SP nr 1 Maków kat. 1-2 ch³opcy dystans: 150 m iloœæ zawodników: 24 I m-ce - Szymon Saletnik - SP nr 2 Sucha Beskidzka II m-ce - Filip Krzeszowiak - SP nr 1 Maków III m-ce - Kamil Kurdas - SP w Grzechyni kat. 3-4 dziewczêta dystans: 300 m iloœæ zawodników: 28 I m-ce - Gabriela Zembañska - SP nr 1 Maków II m-ce - Aleksandra Nieci¹g - SP w Grzechyni III m-ce - Mariola Batko - SP w Osieczanach kat. 3-4 ch³opcy dystans: 300 m iloœæ zawodników: 18 I m-ce - Wojciech Tomczak - SP w Juszczynie II m-ce - Daniel Kadela - SP nr 1 Maków III m-ce - Tomasz arnowski - SP nr 1 w Maków Laureaci w kategorii klas 3-4 kat. 5-6 dziewczêta dystans: 400 m iloœæ zawodników: 24 I m-ce - Joanna Master - Sucha Beskidzka II m-ce - Patrycja Ziemiañska - Maków III m-ce - Klaudia Mazur - Maków kat. 5-6 ch³opcy dystans: 400 m iloœæ zawodników: 15 I m-ce - Pawe³ Kuligowski - SP nr 1 Maków II m-ce - Maciej êtocha - SP w Osieczanach III m-ce - Dominik Mo³ek - SP nr 1 Maków kat. gimnazjum dziewczêta dystans: m iloœæ zawodników: 7 I m-ce - Kamila Pieróg - Maków II m-ce - Anna Nieci¹g - Grzechynia III m-ce - Alicja Kaczmarczyk - Grzechynia kat. gimnazjum ch³opcy dystans: m iloœæ zawodników: 2 I m-ce - Robert arnowski - Maków II m-ce - Arkadiusz Pi¹tek - Maków kat. juniorzy ch³opcy dystans: 2.396,5 m iloœæ zawodników: 5 I m-ce - Krzysztof Guzik - ywiec II m-ce - Grzegorz Guzik - ywiec III m-ce - Damian Milczanowski - CzeladŸ fot: UM Maków Kredyty Bankowa Obs³uga Klienta Fundusze Inwestycyjne Fundusze Emerytalne (II filar) Wszystkie Rodzaje Ubezpieczeñ Jordanów, ul. Kopernika 41 tel/fax (018) ; ; F.P.H.U. REXBUD S.J. Fabryka okien i drzwi PCV Aluminiowe konstrukcje Ogrody zimowe Okna 4 i 6 komorowe Zapewniamy: Profesjonalny monta Doradztwo techniczne Bezp³atn¹ wycenê Sucha Beskidzka ul. Koœcielna 8 tel Siedziba: Zabrze, ul. Pawliczka 22a tel GAZOEX Olej opa³owy Gaz w butlach Gazy techniczne Spawalnictwo Sucha Beskidzka, ul. Beniowskiego 1 tel. 033/ SZKÓ KA KRZEWÓW OZDOBNYCH Andrzej Szewczyk Budzów 474 (k/koœcio³a) woj. ma³opolskie tel./fax (033) projektowanie ogrodów

8 8 Maj 2008 Nr 5 Polska w Miniaturze Wakacje tu, tu FELIETONY W maju zainauguruje swoj¹ dzia³alnoœæ druga czêœæ Parku Miniatur w Inwa³dzie. Polska w Miniaturze to miejsce spotkania z modelami s³awnych zabytków architektonicznych z Polski. Z wiedzaj¹c Polskê w Miniaturze bêdzie mo na podziwiaæ miêdzy innymi takie budowle jak: Katedra Wawelska, Zamek w añcucie, Ratusz w Poznaniu czy Koœció³ek œw. Klemensa z Zakopanego. Park Miniatur Œwiat Marzeñ powsta³ w Inwa³dzie ko³o Wadowic w roku Na terenie kompleksu, który rozpoœciera siê na m2, znajduj¹ siê: Park Miniatur ze œwiata (czêœæ dolna, funkcjonuj¹ca od 2007 roku), Park Miniatur z Polski (czêœæ górna), Zielony Labirynt, Mini Lunapark, Kino 4D oraz piknikowa gastronomia. Jednorazowo na terenie kompleksu mo e przebywaæ oko³o 2000 osób. Wszystkie miniatury w polskiej czêœci zosta³y zbudowane w skali 1:25. Zastosowanie jednej skali pozwala na porównanie wielkoœci poszczególnych obiektów. Czas wykonania pojedynczej miniatury to od do godzin pracy. Modele wykonane zosta³y przez trzy polskie niezale ne pracownie modelarskie oraz przez pracowniê, która powsta³a w Parku Miniatur. W Polsce w Miniaturze mo na podziwiaæ 12 miniatur s³awnych polskich budowli, czyli: Zamek w añcucie, Koœció³ek œw. Klemensa w Zakopanem, Pa³ac Su³kowskich w Bielsku Bia³ej, Zamek w Bêdzinie, Ratusz w Zamoœciu, Sukiennice w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, Ratusz w Poznaniu, Katedrê Wawelsk¹ w Krakowie, Pa³ac Go³uchów, Zamek Branickich i Latarniê w Œwinoujœciu. Do koñca lipca powstan¹ jeszcze dwie miniatury: Zamek w Malborku i Zamek w Kwidzynie. Polskie miniatury rozmieszczone zosta³y na obszarze zbudowanym w analogii do geograficznej mapy Polski, na którym zaznaczono miniaturowe morze Ba³tyckie, Tatry, Wis³ê, Odrê oraz Pojezierze. Goœciom odwiedzaj¹cym Polskê w Miniaturze historiê budowli oraz ich znaczenie dla œwiatowej kultury przybli- aj¹ przewodnicy z wykszta³ceniem kierunkowym, którzy na yczenie oprowadzaj¹ zorganizowane grupy goœci po Parku Miniatur. Inne atrakcje parku w Inwa³dzie to Park Zielony Labirynt i Mini Lunapark gdzie goœcie mog¹ bawiæ siê na wielu atrakcjach - auto scooterze, zamku do skakania, kolejce, karuzeli, m³yñskim kole, gondoli Pirat oraz w Kinie 4D. Park Miniatur "Œwiat Marzeñ" Inwa³d, ul. Wadowicka tel , , fax +48 (33) Zapraszamy do wziêcia udzia³u w konkursie. Wœród poprawnych odpowiedzi wylosujemy bezp³atne bilety wstêpu* do Parku Miniatur w Inwa³dzie. Oto pytanie: Statua Wolnoœci to pos¹g znajduj¹cy siê przy wejœciu do portu w: a. Waszyngtonie b. Nowym Jorku c. Los Angeles Odpowiedzi mailem prosimy przesy³aæ do 5 czerwca na adres: * nagrody ufundowane zosta³y przez Park Miniatur "Œwiat Marzeñ" Zbli aj¹ siê wakacje. Ka dy z nas marzy o udanym urlopie. Wiele osób chce wyjechaæ na wczasy zagraniczne, jednak nie jest ³atwo wybraæ spoœród niezliczonych ofert pojawiaj¹cych siê na rynku. Najlepiej znaleÿæ tak¹, która zapewni nam wspania³y niezapomniany odpoczynek, ale te nie bêdzie zbyt kosztowna. B iuro Podró y Niebieska Planeta w Suchej Beskidzkiej ma w swojej ofercie wiele atrakcyjnych wyjazdów w przystêpnych cenach. - Z tañszych ofert polecamy Turcjê, Tunezjê, Bu³gariê, a tak e Grecjê kontynentalna i wyspy greckie mówi Bogus³aw Górka, w³aœciciel biura. - W tym momencie wychodz¹ one cenowo najkorzystniej. Dla osób, które te kraje ju zwiedzi³y, mamy z kolei oferty wczasów na Wyspach Kanaryjskich, w Portugalii i Hiszpanii. Nowoœci¹ jest w tym momencie portugalska wyspa Madera. Poza tym niezmienn¹, nies³abn¹c¹ popularnoœci¹ cieszy siê nadal Chorwacja z dojazdem na w³asny koszt. Odleg³oœæ do Chorwacji z po³udnia Polski jest porównywalna z dojazdem nad Morze Ba³tyckie. W tych krajach mamy przynajmniej gwarantowan¹ pogodê. W okresie wakacyjnym organizujemy wycieczki raczej do krajów cieplejszych, aczkolwiek pojawiaj¹ siê równie oferty objazdowych wycieczek na przyk³ad do Skandynawii. Kiedy ju wybierzemy kraj, w którym bêdziemy spêdzaæ urlop, musimy siê te zastanowiæ jaka forma wczasów bêdzie dla nas najlepsza. Beztroskie wylegiwanie siê na pla y, czy raczej zwiedzanie krajów? W okresie wakacji wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê jednak bierny odpoczynek. Ka dy po roku pracy chce trochê poleniuchowaæ. Z wyborem wczasów nie op³aca siê czekaæ do ostatniej chwili. Taka jest teraz tendencja na rynku, e du a czêœæ wczasów jest wykupywana ju w przedsprzeda y (first minute) i ma³o ofert zostaje na last minute (tzw. ostatni dzwonek). Polacy zaczynaj¹ planowaæ wakacje z du ym wyprzedzeniem. Radzê zatem, by na miesi¹c, dwa przed planowanym wyjazdem zainteresowaæ siê ju ofertami mówi Bogus³aw Górka. Nale y przy tym bardzo dok- ³adnie czytaæ oferty, gdy czasem mo e siê okazaæ, e lepiej by³o wydaæ 200 z³otych wiêcej i nocowaæ w sprawdzonym hotelu ni w miejscu nie do koñca pewnym. Urlop ma siê raz w roku i ka dy chce, eby siê uda³. Tymczasem kosztem tych paru z³otych mo na go sobie skutecznie popsuæ. Lepiej wiêc wybieraæ sprawdzonych organizatorów, dzia³aj¹cych na rynku ju od kilku lat, a nie rzucaæ siê na z pozoru atrakcyjne oferty proponowane przez biuro, którego prawie nikt nie zna. W naszym biurze klientom oferujemy wy³¹cznie sprawdzone, wypróbowane ju oferty. Czego mo na oczekiwaæ po takim wyjeÿdzie? Klient naszego biura podró y nie musi siê obawiaæ nieznajomoœci jêzyka mówi Bogus³aw Górka, w³aœciciel Biura Podró y Niebieska Planeta w Suchej Beskidzkiej. Wszystkie oferty to pe³en pakiet, obejmuj¹cy wy ywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie od kosztów leczenia i od nieszczêœliwych wypadków. Zawsze na miejscu jest te polski rezydent. Biura maj¹ swoich animatorów, którzy zajmuj¹ siê organizowaniem czasu wolnego dla wczasowiczów, miêdzy innymi zabaw i konkursów dla dzieci. Klient nie musi siê tak e obawiaæ, e podczas jego wyjazdu biuro zbankrutuje, a on nie doœæ e nie dostanie zwrotu pieniêdzy, to jeszcze bêdzie mia³ k³opoty z powrotem. Nie ma takiej obawy. Wszystkie biura musz¹ mieæ polisy, dziêki którym w razie bankructwa zwracane s¹ klientowi koszty. Gdyby taka sytuacja wydarzy³a siê podczas pobytu klienta na wczasach, to ma on zagwarantowany bezpieczny powrót do domu. Teraz zastanówmy siê, co nale y zabraæ ze sob¹ na taki wyjazd? Wyje d aj¹c w ciep³e kraje, raczej nie bêdziemy mieæ problemów z pogod¹, jest ona tam doœæ stabilna. Nale y wiêc pakowaæ g³ównie l ejsze rzeczy i nie braæ bardzo ciep³ych ubrañ, poniewa bêd¹ niepotrzebne. Wa ne s¹ tak e kremy z wysokim filtrem, poniewa gdy bêdziemy wystawieni na dzia³anie promieni s³onecznych przez d³u szy czas, ³atwo o oparzenia. - Zalecamy tak e dodaje Bogus³aw Górka, - by w krajach arabskich nie piæ bie ¹cej wody, tylko zawsze mieæ przy sobie wodê butelkowan¹. Przestrzegamy te przed próbowaniem nieznanych potraw, do których nasze o³¹dki nie s¹ przyzwyczajone. Niestosowanie siê do tych zaleceñ mo e groziæ ostr¹ niestrawnoœci¹. Pakuj¹c siê, nie wolno zatem zapomnieæ o lekarstwach, np. o lekach przeciwbólowych, czy œrodkach na k³opoty o³¹dkowe. Z regu³y wyjazdy s¹ siedmio- lub czternastodniowe. Wybieraj¹c ofertê, gdzie w grê wchodzi transport lotniczy, op³aca siê wybraæ wyjazd dwutygodniowy, jeœli oczywiœcie klient dysponuje tak¹ iloœci¹ czasu. Przy tych wycieczkach najdro ej wychodzi bilet charterowy, zaœ ró nica kosztów pobytu miêdzy tygodniem a dwoma nie jest taka du a. Osoby, które nie lubi¹ t³oku na pla ach i w hotelach, a nie musz¹ koniecznie mieæ urlopu w okresie wakacji, na podró powinny wybraæ raczej wrzesieñ lub pocz¹tek paÿdziernika, gdy dopisuje jeszcze pogoda. Wtedy nie ma ju tak du ego nawa³u turystów, wiêc bêd¹ mogli wypocz¹æ i zrelaksowaæ siê w spokoju.

9 Nr 5 Maj FELIETONY Grupa Tuningowa Desire Team Po ¹danie... W Ma³opolsce na pocz¹tku kwietnia powsta³ nowy klub tuningowy - Desire Team Ale jazda! Stawiamy na jakoœæ a nie na iloœæ mówi prezes grupy Miki - w nasze szeregi przyjmowane s¹ tylko i wy³¹cznie samochody kompleksowo przerobione b¹dÿ klasyczne. Ju teraz klub mo e poszczyciæ siê wyró - niaj¹cymi siê z t³umu samochodami, wœród nich s¹ miêdzy innymi: Volkswagen Bora pomalowany na srebrno niebieski kolor z malowanym czerwonym tribalem wzd³u ca³ego nadwozia, 18 calowe felgi, pneumatyczne zawieszenie. Fiat Uno 1.3 Turbo, wnêtrze obszyte kremowo czarn¹ skór¹, kube³kowe fotele, zabudowa baga nika sprzêtem car-audio, kompleksowe podœwietlenie podwozia. Volkswagen Lupo - przedstawiciel stylu German przygotowany przez firmê ABT. Citroen Xsara po brzegi wype³niony sprzêtem car-audio i video. Podwieszane ekrany, konsola Play Station oraz wiele, wiele innych gad etów, które nie sposób wymieniæ. Jest równie oko³o 190 konny Volkswagen Golf 3, który przyœpieszeniem potrafi zaskoczyæ niejednokrotnie du o dro sze samochody. Chcesz dowiedzieæ siê coœ wiêcej Oœrodek Szkolenia Kierowców KURSY: Grupie Tuningowej Desire Team? Chcesz poznaæ jej cz³onków, ich samochody i zasady rekrutacji? Zapraszamy na stronê klubu: oraz forum klubowe Marcin Cebeñko G³os Beskidzki ul. Przewóz 2a Kraków G.T. Ho³owczak - Kursy dokszta³caj¹ce dla kierowców na przewóz osób i rzeczy ŒWIADECTWO KWALIFIKACJI - Prawo jazdy: osobowe, ciê arowe, naczepy, przyczepy - kat. A, B, B+E, C, C+E - Badania dla kierowców Zapisy i informacje: tel , Jordanów, Rynek 15, tel beskidzki Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Domowe ZOO Lataj¹cy przyjaciel Najpopularniejsze z dostêpnych w sklepie ptaków s¹ papugi (np. papuga falista albo nimfa) oraz ptaki wróblowate (mewki, zeberki, kanarki). S¹ one doœæ oporne do nauki. Faktem jednak jest, e na pewno emocjonalnie wi¹ ¹ siê ze swoim w³aœcicielem. Daj¹ siê oswoiæ i nie boj¹ siê kontaktu z ludÿmi. Do ich hodowli potrzebna jest jednak klatka z wyposa eniem. Musz¹ siê w niej znaleÿæ obowi¹zkowo karmide³ka, poide³ka i patyczki, w których regularnie powinna byæ podawana woda i pokarm. Podstawowym pokarmem papugi jest proso, owsik i kanar. W klatce wymagany jest tak e piasek, a to ze wzglêdu na fakt, e papuga najpierw swój pokarm gromadzi w wolu, a dopiero póÿniej jedzenie przechodzi do przewodu pokarmowego. Piasek jest wiêc niezbêdny, by zapobiegaæ zastojom pokarmu i zapaleniom wola. Wa ne jest te, aby pamiêtaæ, e papugi potrzebuj¹ hobby Jedni kupuj¹ rybkê, inni hoduj¹ chomika. S¹ i tacy, którzy chcieliby mieæ w domu wê a. Tak e ptaki maj¹ wielu wielbicieli. Najbardziej popularne s¹ papugi i kanarki. wapno na wzmocnienie koœci. Kupuje siê je zwykle w postaci kostki, któr¹ nastêpnie zawiesza siê na klatce. Jedzenie, piasek i wapno ptaki same sobie dozuj¹ w odpowiednich iloœciach, nale y wiec pamiêtaæ, by mia³y tego zawsze pod dostatkiem w poide³kach i karmide³kach. Naszym klientom przewa nie proponujemy, by na sam spód klatki sypali piasek i wymieniali go raz lub dwa razy na tydzieñ mówi Renata Œwiês, w³aœcicielka sklepu zoologicznego TUKAN w Suchej Beskidzkiej. Woda w poide³kach powinna byæ zaœ wymieniana codziennie. W sklepie dostêpny jest te szereg przysmaków i smako³yków, np. kolby i biszkopciki. Oprócz tego sugerujemy, by ptakom podawaæ start¹ marchew i jab³ko. Nale y te pamiêtaæ o dodawaniu witamin do wody. A jak¹ wybraæ klatkê? Ma byæ du a czy raczej ma³a? Có, wszystko zale y od sposobu hodowli. Jeœli ptaszek bêdzie regularnie wypuszczany z klatki i bêdzie móg³ fruwaæ po pokoju, mo e mieæ domek mniejszy. Jeœli zaœ klient, nie yczy sobie, by jego pupil lata³ po mieszkaniu, tedy proponujemy wiêksz¹ klatkê dodaje Renata Œwiês. Tak¹, aby swobodnie móg³ siê po niej poruszaæ. Ptaki bardzo chêtnie ³¹cz¹ siê w pary, dlatego w klatce mo e mieszkaæ samiec z samiczk¹. Wtedy obserwujemy ró nego rodzaju zaloty ptaków. - Do rozmna ania papug falistych potrzebna jest specjalna budka lêgowa, któr¹ umieszczamy na zewn¹trz klatki mówi w³aœcicielka sklepu zoologicznego TUKAN. - Postawienie tej budki to jakby namawianie papu ek do rozmna ania siê, zachêta do sk³adania przez nie jajeczek. Z kolei w przypadku ptaszków wróblowatych, potrzebne s¹ ju gniazdka, które zawieszamy w klatce. Spód klatki natomiast wyk³adamy specjaln¹ wyœció³k¹. Nastêpnie ptaki ju same wyœcielaj¹ sobie gniazdko i sk³adaj¹ w nim jajeczka. Ciekawym i zarazem coraz bardziej popularnym ptaszkiem jest przepiórka chiñska, najmniejsza przepiórka na œwiecie, ma bowiem tylko oko³o cm. Jest to rodzaj kurki, która przede wszystkim chodzi po ziemi, a wyskakuje tylko na najni sze ga³¹zki. Koguciki bardzo ³adnie piej¹. Jeœli chodzi o pokarm to ptaki te pod tym wzglêdem zbli aj¹ siê bardziej do wróblowatych. Przepiórki chiñskie doskonale chowaj¹ siê w parach. Mo na je te ³¹czyæ na przyk³ad z papu kami falistymi. Wtedy lokatorzy klatki rozmieszczeni s¹ nastêpuj¹co: przepiórki mieszkaj¹ na dole, a papu ki lataj¹ u góry. Mi³oœnikom go³êbi polecamy z kolei go³¹bki diamentowe mówi Renata Œwiês. - S¹ to ma³o wymagaj¹ce miniaturki znanych nam powszechnie go³êbi, nawet przypominaj¹ je swoim zachowaniem gruchaj¹, fruwaj¹. Mo emy je trzymaæ w klatce i ogl¹daæ ich zaloty. Samiec rozk³ada wtedy tylny pióropusz, grucha i œpiewa dla samicy. Ptaki yj¹ œrednio od piêciu do jedenastu lat. Wszystko jednak zale y od sposobu ich hodowli. Bardzo wa na jest dlatego kondycja ptaków wszystkie powinny mieæ mo liwie jak najwiêcej ruchu. Tukan

10 10 Maj 2008 Nr 5 MAGMED S.C. Sprzêt ortopedyczny i rehabilitacyjny realizacja wniosków lekarskich NFZ SKLEP MEDYCZNY Sucha Beskidzka ul. Handlowa 1 (Przychodnia miejska) tel Biuro Handlowe Salon Sprzeda y Kraków, ul. Olszañska 7a tel./fax: POŒREDNICTWO HANDLOWE Kredyty, po yczki Konsolidacja Sp³ata zad³u eñ komorniczych Chwilówki Sucha Beskidzka, ul. Rynek 19/2 tel. kom , PROMOCJA!!! 18,80 z³ PANELE POD OGOWE INFORMACJE PROFESJONALNY MONTA DRZWI NAJTAÑSZE DOCIEPLENIA W REGIONIE NAJPIÊKNIEJSZE KOSTKI DEKORACYJNE BUDZÓW - CENTRUM, tel. 033/ TYLKO U NAS ZNAJDZIESZ NAJLEPSZE OFERTY! Kredyty gotówkowe do z³ Uproszczona procedura, teraz równie na dowód osobisty do 20 tys. Zdolnoœæ ju od 350 z³ dochodu Hipoteczne Konsolidacyjne - sp³acimy Twoje kredyty w innych bankach i dodamy gotówkê. Zostanie jedna ni sza rata Tak e dla rencistów i emerytów Bez adnych wstêpnych op³at Bez zgody wspó³ma³ onka Bez yrantów Bez BIK Mi³a i profesjonalna obs³uga doradzi i udzieli odpowiedzi na ka de Pañstwa pytanie. Dzwoñ i sprawdÿ nasze mo liwoœci. Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 102 (obok hurtowni Agat), tel , HURTOWNIA INSTALACYJNO- SANITARNA Wyposa enie ³azienek Technika grzewcza Us³ugi wod-kan-co Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 102, 106 tel kom Jordanów ul. Gen. Maczka 24 tel

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m W dniu 28 lutego 2016 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz czwarty organizuje projekt Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Fundacja Wolność i Demokracja oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 3 Zasady udziału w Konkursie

Postanowienia ogólne. 3 Zasady udziału w Konkursie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Regulamin VI edycji Konkursu pn. Młodzi wiedzą o funduszach organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2013 10107 Warszawa, 25.02.2013 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 10038 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy 1 Organizatorzy Kampania Nietrzeźwy daleko od szosy!, zwana dalej Kampanią,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014 WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD SESJA wiosenna 2014 26607 Warszawa, 15.05.2014 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 Kostrzyn nad Odrą dn. 26.02.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów sportowo-rekreacyjnych

Regulamin zawodów sportowo-rekreacyjnych Regulamin zawodów sportowo-rekreacyjnych 1. CEL ZAWODÓW Popularyzacja walorów przyrodniczych Warmii i Mazur, postaw pro-ekologicznych i aktywnego stylu życia. 2. ORGANIZATORZY - Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY Załącznik nr 1 REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY 1. Organizatorami oraz Realizatorami Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM jest: - Muzeum Ziemi Leżajskiej,

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 94/X/15 RADY GMNY POCZESNA z dnia 26.11.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK, POLA CEMNE WYPEŁNA PRACOWNK URZĘDU GMNY WYPEŁNĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNE LUB RĘCZNE, DUŻYM DRUKOWANYM

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.ZW.0931-3-08 Sucha Beskidzka, 20.08.2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYNARODOWY TRYBUNALSKI BIEG z OSiR-em. 29 września 2013 r. PATRONAT PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

REGULAMIN. MIĘDZYNARODOWY TRYBUNALSKI BIEG z OSiR-em. 29 września 2013 r. PATRONAT PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO REGULAMIN MIĘDZYNARODOWY TRYBUNALSKI BIEG z OSiR-em 29 września 2013 r. PATRONAT PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 1 / 7 KRZYSZTOF CHOJNIAK PATRONAT MEDIALNY www.osirpt.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt. Papież Franciszek w oczach dzieci Organizator: Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku Honorowy Patronat: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej al. Piłsudskiego 8 tel. /+48/ 42 663 36 00 90-051 Łódź fax /+48/ 42 663 36 02 www.lodzkie.pl promocja@lodzkie.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej:

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: w przypadku karty podatkowej przedsiębiorca ma do wyboru zawieszenie działalności gospodarczej lub zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności.

Bardziej szczegółowo

1 9-2 2. 0 6. 2 0 1 4 M I C H A Ł O W O

1 9-2 2. 0 6. 2 0 1 4 M I C H A Ł O W O R E G U L A M I N X I V G R A N D P R I X P O L S K I I N D Y W I D U A L N E M I S T R Z O S T W A P O L S K I K L U B O W E M I S T R Z O S T W A P O L S K I D R U Ż Y N O W Y I I N D Y W I D U A L N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo