I. Opis przedmiotu przetargu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Opis przedmiotu przetargu"

Transkrypt

1 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR AGENTA BILETOWEGO NA IGRZYSKA XXXI OLIMPIADY RIO 2016 I. Opis przedmiotu przetargu Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu (zwany dalej Organizatorem lub PKOl), działając na podstawie art i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na agenta biletowego, który przejmie obowiązki podmiotu zamawiającego, nabywającego i dystrybuującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bilety na Igrzyska XXXI Olimpiady RIO 2016 według umowy pomiędzy agentem biletowym - MKOl - Komitetem RIO 2016 i PKOl oraz zabezpieczy przygotowanie pakietów turystycznych na okres Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro (dalej: RIO ). Szczegółowy opis zakresu obowiązków i usług świadczonych przez agenta (zwanego dalej również ATR, Dystrybutorem Biletów lub Uczestnikiem): 1. ATR powinien być aktywnym partnerem międzynarodowej sprzedaży biletów, inwestującym w programy marketingowe i komunikacyjne promujące Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro na swoim terytorium. 2. ATR powinien zapewnić kibicom ze swojego terytorium oferty obejmujące sprzedaż całych pakietów turystycznych, jak również samych biletów. 3. ATR zapewni wyraźny i niebudzący wątpliwości przekaz informacyjny na temat cen biletów i dodatkowych opłat, zgodny z zasadami określonymi przez MKOl i Komitet RIO 2016, przy czym marża ATR nie może przekroczyć 20% ceny biletu ustanowionej przez Komitet RIO ATR zagwarantuje efektywną obsługę Rodziny Olimpijskiej i innych klientów przed, podczas i po Igrzyskach Olimpijskich. 5. Przed oficjalnym zatwierdzeniem ATR na Igrzyska XXXI Olimpiady RIO 2016 zobowiązany jest on do przedstawienia szczegółowego biznes planu 1 i podpisania Kodeksu Postępowania. ATR zostanie uznany za oficjalnego Autoryzowanego Sprzedawcę Biletów Rio 2016 po całkowitym zatwierdzeniu i podpisaniu TSA przez Komitet Rio 2016 i MKOl. Do tego czasy kandydujący ATR nie może przekazywać, ani sugerować żadnych związków z Igrzyskami Rio 2016 i Programem Biletowym Igrzysk Olimpijskich. 6. ATR ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane przez zatwierdzonych dodatkowych dystrybutorów jak za działania własne, z zastrzeżeniem, że nie może wyznaczyć więcej niż 3 dodatkowych dystrybutorów. 1 Terminarz działań ATR i zatwierdzania biznes planu znajduje się w załączniku nr 2 do ogłoszenia

2 7. Sprzedaż biletów przez ATR jest ograniczona do terytorium Polski (zwanym dalej Terytorium ATR). ATR nie może aktywnie promować sprzedaży biletów w innych krajach. 8. ATR będzie mógł wykorzystywać oznaczenie ATR RIO 2016 przekazane do PKOl przez Komitet RIO 2016, po podpisaniu Umowy na Sprzedaż Biletów. Komitet RIO 2016 przekaże również zasady korzystania z tego oznaczenia, co nie zwalnia ATR z obowiązku uzyskania każdorazowej zgody Komitetu RIO 2016 na konkretne wykorzystanie przedmiotowego oznaczenia. 9. ATR nie może rozpocząć sprzedaży biletów przed otrzymaniem potwierdzenia przydziału i przekazania przez Komitet RIO W przypadku nienależytego realizowania postanowień Umowy na Sprzedaż Biletów przez ATR, wyraża on zgodę na wykonanie zastępcze, to jest powierzenie realizacji Umowy innemu wykonawcy, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko ATR. II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. W przetargu może wziąć udział Uczestnik, który spełnia następujące warunki: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem przetargu i przedstawi potwierdzenie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych działających w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. 2. Posiada status Agenta IATA (International Air Transport Association) lub długoterminową umowę z Agentem IATA pozwalającą samodzielnie prowadzić obsługę biletową lotniczą, co potwierdzi stosownym dokumentem. 3. Nie zalega z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie społeczne. 4. Udokumentuje dodatni wynik finansowy przez co najmniej 2 ostatnie lata, tj. przedstawi sprawozdania finansowe, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty potwierdzające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe. Ponadto Uczestnik przedstawi informację z banku, w którym posiada rachunek, potwierdzającą zdolność kredytową Uczestnika, lub inne zabezpieczenie finansowe (oświadczenie Inwestora lub Partnera) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wykazujące posiadanie środków lub ich zabezpieczenie w wysokości, co najmniej ,- zł.

3 5. Potwierdzi, że jest podmiotem nieprzerwanie działającym na terytorium Polski od co najmniej 3 lat, posiada siedzibę na terytorium Polski i przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 6. Posiada minimum 5-osobowy (pięcio) stały zespół biura z wieloletnim doświadczeniem w organizacji wyjazdów grupowych, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki sportowej. 7. Zatrudnia co najmniej jedną osobę z uprawnieniami kasjera walutowego do prowadzenia bezpośrednich rozliczeń zagranicznych oraz z uprawnieniami kasjera lotniczego zdolnego do dokonywania czynności w trybie 24- godzinnym. 8. Jest zdolny do komunikowania się z Departamentem Biletowym Komitetu Rio 2016 poprzez sieć Internet, przy wykorzystaniu obecnych standardów i dominującej na rynku przeglądarki www (minimalna szybkość łącza 10MB/s). Warunki opisane w pkt. 1-8 będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów (w przypadku pkt. 6-8 oświadczeń Uczestnika) według zasady spełnia /nie spełnia. Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z tych warunków zostanie odrzucona. III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron. W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony w formie pisemnej. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane również faksem. Osobą uprawnioną przez do kontaktowania się z Uczestnikami jest Dyrektor Działu Logistyki i Kontaktów Międzynarodowych PKOl Marzenna Koszewska. IV. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. 1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się złożenie oferty przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

4 Oferta musi ponadto zawierać następujące informacje: Informacje o ATR. Jeżeli Uczestnik był ATR w czasie XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich, musi w ofercie określić swoje mocne strony, które będzie kontynuować oraz co zamierza zmienić i poprawić jako ATR na Igrzyska XXXI Olimpiady Rio Jeżeli Uczestnik nie był ATR w czasie poprzednich Igrzysk Olimpijskich musi opisać jak postrzega promocję i obsługę igrzysk w odniesieniu do innych dużych wydarzeń, w które był zaangażowany oraz jak zamierza realizować nowe wyzwanie olimpijskie. W jaki sposób ATR planuje monitorować rynek, aby zabezpieczyć się przed bezprawną sprzedażą i wspierać Komitet Rio 2016 w ograniczaniu nieprawidłowości. Informacje o rynku Jaki jest trend historyczny kraju, w szczególności na jakie sporty kibice chcieliby zakupić bilety na igrzyska. Według sportów, jaki byłby optymalny przydział na rynek polski. Biznes Plan Plany na obsługę rynku. Plan działania w zakresie marketingu i komunikacji, planowany czas inwestycji i programu na promocję Igrzysk na Terytorium działania ATR. Planowane kanały sprzedaży i docelowi klienci. Jaki zakres oferty i cen planowany jest dla rynku polskiego (np. tylko bilety, bilety i pakiety podróżne itp.)? Jaka część biletów będzie sprzedawana samodzielnie tzn. bez dodatkowych usług? Gdzie i jak generowane będą inne wpływy (np. zakwaterowanie) i kiedy zostaną dołączone dodatkowe usługi? Jakie opłaty będą pobierane za dodatkowe usługi (rodzaj, kwota)? Planowany proces sprzedaży, w tym informacja o cenach, akceptowane formy płatności, formy dowodu zakupu oraz ich projekt, gwarantujący transparentną informację dla kupujących. Planowany proces efektywnej komunikacji, informacja że ATR może realizować sprzedaż rezydentom na swoim Terytorium oraz tryb działania w przypadku kontaktu potencjalnego klienta spoza Terytorium działania ATR. Plan obsługi Polskiej Rodziny Olimpijskiej i klienta publicznego od marca 2015, przed, podczas i po Igrzyskach, w tym sposób przekazania zakupionych biletów i obsługa na terenie Rio. Plany obsługi Rodziny i Przyjaciół Zawodników.

5 Proponowane działania i środki zapobiegające wykorzystaniu biletów w nieuprawnionych programach hospitality. Plan postępowania zgodnie z celami i polityką Programu Biletowego Rio Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Uczestnika muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. 4. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 8. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora. 9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert na adres Polski Komitet Olimpijski ul. Wybrzeże Gdyńskie Warszawa z dopiskiem: Oferta na wybór agenta biletowego Nie otwierać przed terminem 8 października 2014 r., godz. 12: Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi ofertę, która została złożona po terminie. 11. Organizator nie żąda wniesienia wadium. 12. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

6 VI. Miejsce i termin składania ofert. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. VII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 1. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena brutto za powierzenie funkcji ATR waga 25 % Doświadczenie Uczestnika w realizacji usług będących przedmiotem przetargu - waga 40 % Wyczerpujące wypełnienie przez Uczestnika wszystkich podanych punktów Biznes Planu waga 25% Posiadane przez Uczestnika środki finansowe lub udokumentowana zdolność kredytowa Waga 10% Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt). 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Uczestników w zakresie każdego kryterium. 4. Oferta z najkorzystniejszą ceną - rozumiana jako najwyższa cena zaoferowana za powierzenie funkcji ATR, otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną niższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru: oferta porównywana oferta najkorzystniejsza cenowo X waga = liczba punktów 5. Kryterium doświadczenia będzie oceniane na podstawie dokumentów przedstawionych przez Uczestnika potwierdzających: a) Doświadczenie w obsłudze i organizacji krajowych i zagranicznych imprez, w tym wydarzeń związanych ze sportem;

7 b) Rozpoznawalność w środowisku turystycznym i sportowym w kraju i na arenie międzynarodowej; c) Wypracowane kontakty i relacje ze środowiskiem korporacyjnym w celu skutecznego pozyskiwania potencjalnych grup kibiców dla tworzenia silnego wsparcia polskich zawodników podczas ich startów na Igrzyskach Olimpijskich; d) Doświadczenie we współpracy i obsłudze ruchu sportowego i olimpijskiego w kraju i za granicą. W przypadku kiedy ATR, Dystrybutor Biletów działał w tym charakterze na poprzednich Igrzyskach Olimpijskich, należy dostarczyć szczegółowe informacje w zakresie poprzednich doświadczeń, operacji i wyników, w szczególności: Nazwa NKOl i innych olimpijskich udziałowców reprezentowanych i na jakich igrzyskach; Typy klientów, do których ATR miał prawo sprzedawać bilety; Rodzaj dodatkowych usług, do jakich rodzajów biletów i dla jakich klientów; Całkowita liczba i rodzaj biletów początkowo zamówionych z Komitetów Organizacyjnych na reprezentowane terytorium; Całkowita liczba i rodzaj biletów przydzielonych przez Komitet Organizacyjny na reprezentowane terytorium; Całkowita liczba biletów sprzedanych, według rodzajów i jakim klientom; Raport rzeczywistej liczby biletów wykorzystanych przez klientów; Elektroniczne kopie poprzednich materiałów marketingowych i promocyjnych na terytorium; Podsumowanie problemów i wyzwań związanych ze sprzedażą lub inną dystrybucją biletów na dane igrzyska. W przypadku braku doświadczenia olimpijskiego ATR, Dystrybutor Biletów powinien złożyć szczegółowe informacje w zakresie swoich doświadczeń w związku z innymi kluczowymi wydarzeniami. Doświadczenie międzynarodowe (programy biletowe, transport, korporacyjne programy hospitality, pracownicy). 6. Kryterium wyczerpujące wypełnienie przez Uczestnika wszystkich podanych punktów Biznes Planu będzie oceniane przez porównanie dokumentów. 7. Posiadane środki lub zdolność kredytowa Uczestnika będą oceniane w oparciu o dostarczone przez Uczestnika zaświadczenia bankowe. Organizator zastrzega, iż niezłożenie dokumentów spowoduje nieprzyznanie punktów w tym kryterium. 8. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

8 Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn. VII. Umowa 1. Wybrany Uczestnik zobowiązany będzie do zawarcia z Organizatorem Porozumienia o współpracy oraz trójstronnej Umowy na Sprzedaż Biletów z Organizatorem i Komitetem RIO 2016 według obowiązującego wzoru. Wzór porozumienia jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. Treść Umowy na Sprzedaż Biletów będzie udostępniona jedynie Uczestnikowi, którego oferta została wybrana. 2. Przed zawarciem Umowy - ATR, Dystrybutor Biletów przedstawi certyfikat ubezpieczenia podpisany przez agenta lub brokera ubezpieczeniowego, który będzie zaświadczeniem o rozpoczęciu działania wymaganego minimum zakresu ubezpieczenia oraz, że zakres ten nie zostanie zmieniony bez wcześniejszego (30 dni) pisemnego powiadomienia Komitetu Rio 2016 na następujących warunkach: a) Ogólne Ubezpieczenie o Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę USD, które obejmuje: siedzibę i działalność, produkty i wykonane operacje, odpowiedzialność wynikającą z umowy, posiadane i nie posiadane samoloty, jeśli będą świadczone inne usługi zgodnie z Umową. b) Ubezpieczenie pracownicze w kraju działania, które obejmie wypadki pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych. c) Ogólne Ubezpieczenie o odpowiedzialności Cywilnej chroniące i obejmujące RIO 2016, BOC i MKOl, ich dyrektorów, przedstawicieli, agentów i pracowników jako Dodatkowo Ubezpieczonych w związku z pracą wykonywaną w związku z Umową. Takie desygnowanie jako Dodatkowo Ubezpieczony nie będzie stanowić uszczerbku dla statusu BOC, MKOl i stron trzecich w związku z ATR, Dystrybutorem Biletów. d) Wymagany zakres ubezpieczenia będzie utrzymywany przez cały okres obowiązywania Umowy, poza sytuacją niestandardową określoną w formie pisemnej kiedy taki zakres będzie utrzymany przez okres obowiązywania Umowy i kolejny 1 rok po wygaśnięciu Umowy. Organizator informuje, że Komitet Rio 2016 planuje dwie okresowe weryfikacje w następujących terminach: Wrzesień 2015: po dokonaniu wstępnego przydziału biletów, podczas okresu zamawiania dodatkowych biletów ale przed terminem zwrotu biletów w grudniu Luty 2016: w terminie potwierdzenia ostatecznego przydziału w celu zrozumienia potrzeb - ostatni etap zakupu i redystrybucji. ATR musi poddać się tym weryfikacjom aby utrzymać status w Programie Biletowym Rio Dla celów weryfikacji będą przygotowane specjalne formularze.

9 Załącznik nr 1 Wzór OFERTA 1. Dane dotyczące Oferenta: 1) Nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz siedziba albo miejsce zamieszkania i adres... 2) nr tel./fax... 3) REGON... 4) NIP Składamy ofertę na świadczenie usług agenta biletowego na Igrzyska XXXI Olimpiady w RIO Za powierzenie nam funkcji agenta biletowego oferujemy Organizatorowi kwotę...zł brutto 4. Akceptujemy warunki przetargu i zobowiązujemy się do podpisania porozumienia i Umowy na warunkach zawartych w ogłoszeniu w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 5. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: Miejscowość.....dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

10 Załącznik nr 2 TERMINARZ: Ogłoszenie cen biletów Zwrot TSA i Biznes Planu do Komitetu Rio 2016 i rozpoczęcie procesu ewaluacyjnego Weryfikacja Biznes Planu przez Komitetu Rio 2016; list akceptujący lub dodatkowe pytania Termin przekazania wyjaśnień i odpowiedzi na dodatkowe pytania Decyzja o akceptacji ATR warunkowana zatwierdzeniem przez MKOl Przekazanie decyzji o akceptacji lub odrzuceniu do NKOl/ ATR Uruchomienie portalu zamawiania biletów Listopad/Grudzień Pierwsze warsztaty dla ATR (termin do potwierdzenia) Ostateczny termin zamówienia biletów BIZNES PLAN W oparciu o przekazane kryteria i reguły Komitet Rio 2016 dokona analizy wszystkich NKOl i ATR i oceni ich wspólne cele programu biletowego i biznes plan na terytorium. Proces ewaluacji obejmie następujące elementy: Postępowanie zgodnie z minimalnymi wymogami (finansowymi i technologicznymi, przynależność do organu nadzorującego, poprzednie doświadczenia olimpijskie i wyniki); Przekazanie biznes planu; Jeśli Komitet Rio 2016 uzna za niezbędne, bardziej szczegółowe pytania lub spotkanie wyjaśniające biznes plan; Zgoda na dwie okresowe weryfikacje. Biznes plan nie będzie wyłącznie elementem procesu ewaluacji, na podstawie którego nastąpi zatwierdzenie lub odrzucenie ATR, ale będzie punktem odniesienia podczas okresowych weryfikacji. KRYTERIA: 1. Zdolność do działania w roli efektywnego partnera w zakresie międzynarodowej sprzedaży biletów, inwestowanie w marketing i komunikację w celu promocji Igrzysk na Terytorium działania ATR; 2. Zdolność do efektywnej i zintegrowanej obsługi biletowej dla Rodziny NKOl z zachowaniem priorytetu w stosunku do zawodników, ich rodzin i przyjaciół, jak również społeczeństwa przed, podczas i po Igrzyskach; 3. Działania i środki proponowane przez ATR w celu ochrony przed użyciem biletów w nieautoryzowanych programach hospitality ;

11 4. Proces sprzedaży biletów przez ATR - w jaki sposób został opracowany, aby zapewnić jego sprawiedliwość i etyczność oraz transparentny przekaz informacji dla odbiorców, w tym o cenach biletów i opłatach; 5. Zobowiązanie ATR do postępowania zgodnie z celami i polityką Programu Biletowego Rio 2016, w tym przestrzeganie postanowień TSA, Kodeksu Postępowania i wszystkich innych dokumentów wymaganych przez Komitet Rio 2016 i MKOl, które są związane z Programem Biletowym; 6. Rynek sportowy na terytorium Polski, w szczególności trendy historyczne i popularność sportów; 7. Planowane kanały sprzedaży; 8. Alternatywne metody płatności (np. inne aniżeli karta VISA) udostępnione przez ATR klientom, którzy zakupią bilety; 9. Podział biletów przydzielanych różnym grupom docelowym i ich planowane wykorzystanie; 10. Liczba biletów z i bez dodatkowych usług. Biznes Plan będzie oceniany pod względem zaangażowania ATR w zakresie przestrzegania warunków umowy, postępowania zgodnie z regułami programu i prawa lokalnego oraz etycznego zachowania. Ocenie zostanie również poddane zrozumienie rynku oraz wyraźne wskazanie w jaki sposób ATR zamierza realizować właściwy serwis dla Rodziny NKOl i publicznej sprzedaży biletów oraz zagwarantować właściwe zarządzanie programem i optymalne wykorzystanie biletów. Ponadto Komitet Rio 2016 dokona pełnej analizy współpracy przy poprzednich Igrzyskach i czynników, zależnie od historii, które mogą mieć znaczący wpływ na proces ewaluacji. Zaleca się, aby wszelkie kwestie związane z poprzednimi Igrzyskami były poruszone w kontekście obecnych Igrzysk, aby zagwarantować całkowitą zgodność przy realizacji projektu Rio SZCZEGÓŁOWY BIZNES PLAN MUSI BYĆ PRZYGOTOWANY I ZŁOŻONY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM.

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), zwany

Bardziej szczegółowo

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron.

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi krajowych i zagranicznych przewozów autokarowych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu. Polski

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-02/2015 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z obsługą bankową dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z obsługą bankową dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Sprawa nr KZ- 7/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo