REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM"

Transkrypt

1 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel , fa: , REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdańsk 2013

2 Wstęp Podział aktywności edukacyjnej na okres szkolny, pracy zawodowej i okres emerytury nie znajduje współcześnie odzwierciedlenia w dynamicznie zmieniających się realiach na rynku pracy. Nikogo aktualnie nie trzeba przekonywać do słuszności idei uczenia się przez całe życie (ang. life-long learning LLL), której założeniem jest stworzenie warunków i promowanie nauki od urodzenia aż do śmierci człowieka. Wiąże się to z faktem, że poziom wykształcenia i gotowość do dalszego kształcenia się oraz rozwijania swoich umiejętności czy też zdobywania nowych kompetencji mają istotny wpływ na pozycję zawodową człowieka. Wydaje się jednak, że świadomość polskiego społeczeństwa z korzyści jakie daje na rynku pracy dokształcanie i podnoszenie swoich kwalifikacji nadal jest niewystarczająca. Według wstępnych danych Eurostatu, w 2012 r. udział osób w wieku lata w kształceniu ustawicznym w Polsce wyniósł 4,5%. Wprawdzie w województwie pomorskim wskaźnik ten był na poziomie 6,1%, co daje 2 miejsce w Polsce, po województwie mazowieckim, to i tak jest to wielkość zdecydowanie niższa niż w krajach skandynawskich, w których waha się on w granicach 20%-30%. Szkolenia należą do jednych z pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego i mają na celu uzyskanie, uzupełnienie bądź doskonalenie umiejętności ogólnych lub kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do wykonywania pracy. Zwiększają one szansę na znalezienie lub zmianę zatrudnienia albo jego utrzymanie. Usługi szkoleniowe dostępne na rynku dają możliwość uzupełnienia wykształcenia, poszerzenia wiedzy, czy też uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Od kilku lat branża usług szkoleniowych przeżywa dynamiczny rozwój. Instytucje starają się poszerzać swoją ofertę dostosowując się tym samym do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizując jedno z zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy prowadzi od 1 grudnia 2004 r. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS). RIS jest centralną bazą instytucji szkoleniowych z całej Polski, w której swoją ofertę szkoleniową prezentują firmy świadczące usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych, takich jak Fundusz Pracy czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jak i niepublicznych. Rejestr ten spełnia wiele funkcji, między innymi: umożliwia wszystkim zainteresowanym szkoleniami orientację w rynku usług szkoleniowych, ułatwia służbom zatrudnienia znalezienie wykonawców szkoleń, wpływa na racjonalizację wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, wpływa na upowszechnianie oferty szkoleniowej oraz zwiększenie jej dostępności. Niewątpliwą zaletą rejestru jest bezpłatny dostęp do informacji o instytucjach szkoleniowych i ich ofercie poprzez stronę internetową W RIS zawarte są dane o instytucjach szkoleniowych takie jak: nazwa i adres, forma prawna, obszar i tematyka szkoleń wraz z liczbą godzin szkoleniowych, orientacyjna cena szkoleń, posiadane certyfikaty i akredytacje, kadra dydaktyczna, baza lokalowa, wyposażenie oraz liczba przeszkolonych osób. Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami powyższej ustawy instytucja szkoleniowa, która jest zainteresowana realizacją szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z wykorzystaniem środków publicznych, musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Należy nadmienić, że instytucje szkoleniowe, które ubiegają się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie są zobowiązane do rejestrowania się. Jednak w województwie pomorskim obserwuje się, że wiele z nich dokonuje takiego wpisu, gdyż stwarza 2

3 to możliwość zaprezentowania potencjalnym klientom swojej oferty szkoleniowej. Instytucje szkoleniowe mają obowiązek aktualizować na początku roku kalendarzowego albo w trakcie roku informacje zawarte w rejestrze, w przypadku, gdy zmianie ulegnie adres siedziby firmy, nazwa instytucji, zostanie otwarty bądź zlikwidowany jej oddział/filia. Niniejszy materiał został przygotowany na podstawie danych wygenerowanych z aplikacji SYRIUSZ, na bazie którego działa rejestr. Zawiera charakterystykę instytucji szkoleniowych województwa pomorskiego wpisanych do RIS w 2013 r. W analizie uwzględniono także wybrane dane o bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach w województwie pomorskim zawarte w załączniku nr 4 do sprawozdania MPiPS O rynku pracy w latach Instytucje szkoleniowe województwa pomorskiego wpisane do RIS Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest bazą bardzo dynamiczną, w której liczba aktywnych podmiotów ciągle się zmienia. Z roku na rok rejestr ten cieszy się coraz większą popularnością. Na koniec grudnia 2012 r. instytucji szkoleniowych wpisanych do rejestru było 718, natomiast w połowie Z roku na rok wzrasta liczba instytucji szkoleniowych w RIS 2013 r. było ich aż 695, co oznacza, że na koniec 2013 r. liczba wpisanych do rejestru firm szkoleniowych powinna być znacznie wyższa niż w roku ubiegłym. Z uwagi na trudną sytuację gospodarczą, która dotknęła także rynek szkoleniowy i podmioty z tej branży, instytucje coraz częściej szukają możliwości pozyskania środków publicznych na swoja działalność, co bez wpisu do RIS nie jest możliwe. liczba instytucji r r r r r r r r r r.* * stan na dzień 1 lipca 2013 r. Rysunek 1. Instytucje szkoleniowe wpisane do RIS w województwie pomorskim Poniżej zaprezentowano dane statystyczne dotyczące instytucji szkoleniowych, które w Rejestrze posiadały status aktywne w dniu 1 lipca 2013 r. Pomimo wzrostu liczby instytucji szkoleniowych wpisanych do RIS w województwie pomorskim, nadal jest to wielkość średnia w porównaniu do pozostałych województw. Zdecydowany wzrost w liczbie wpisów firm do rejestru wystąpił w województwie wielkopolskim i śląskim, co spowodowało, że znalazły się one, obok województwa mazowieckiego, wśród województw o największej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru. 3

4 pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie podlaskie lubuskie wielkopolskie mazowieckie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie Liczba instytucji wpisanych do RIS Rysunek 2. Instytucje szkoleniowe wpisane do RIS w Polsce (stan na r.) W województwie pomorskim widoczna jest silna koncentracja terytorialna instytucji szkoleniowych wpisanych do rejestru. Prawie połowa firm posiada swoje siedziby w Trójmieście (w tym w Gdańsku 30%, w Gdyni 15%), najmniej natomiast w powiecie nowodworskim (1%). słupski lęborski pucki wejherowski Gdynia Silna koncentracja instytucji szkoleniowych w Trójmieście Słupsk Sopot Gdańsk kartuski bytowski gdański nowodworski koscierski malborski człuchowski chojnicki starogardzki tczewski sztumski kwidzyński Liczba instytucji wpisanych do RIS i więcej Rysunek 3. Instytucje szkoleniowe wpisane do RIS w województwie pomorskim (stan na r.) 4

5 do 1989 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r. do 1 lipca 2013 r. liczba instytucji Usługi szkoleniowe oferowane są w nieco ponad 50% przez podmioty prowadzone przez osoby fizyczne, w dalszej kolejności (w 27%) przez stowarzyszenia, fundacje, spółki oraz inne osoby prawne. Ponadto do RIS wpisane są przede wszystkim podmioty niepubliczne, które w województwie pomorskim stanowiły 94% ogółu aktywnych instytucji. Placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego 9% Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 1% Inna forma 7% Osoba fizyczna 52% Szkoła wyższa/kolegium 2% Szkoła ponadgimnazjalna 2% Stowarzyszenie, fundacja, spółka oraz inna osoba prawna, w tym Zakład Doskonalenia Zawodowego 27% Ponad połowa instytucji szkoleniowych jest prowadzona przez osoby fizyczne Rysunek 4. Forma organizacyjna instytucji szkoleniowych wpisanych do RIS (stan na r.) W województwie pomorskim obserwowana jest niewielka liczba instytucji w rejestrze, które działalność szkoleniową rozpoczęły w 2013 r., na co może wpływać pogłębiający się kryzys w gospodarce, którego skutkiem jest zmniejszenie liczby powstających firm, także w branży szkoleniowej. do 1990 r r r r r Rysunek 5. Instytucje szkoleniowe wpisane do RIS według roku założenia w województwie pomorskim (stan na r.) Niewiele jest podmiotów w rejestrze, które posiadają akredytację lub znak jakości (109 instytucji, 16% ogółu podmiotów) oraz takich, które wpisane są do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów o systemie oświaty (121 instytucji, 17% ogółu). Również niewiele firm oferuje szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (136 instytucji, 20%). Zaledwie 16% instytucji posiada akredytację lub znak jakości 5

6 w tys. osób Instytucje szkoleniowe wpisane do RIS każdego roku do dnia 31 stycznia mają obowiązek poinformować, w postaci papierowej lub elektronicznej, właściwy wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu swojej działalności szkoleniowej. W składanym wniosku podają informacje między innymi o liczbie przeszkolonych osób w roku wcześniejszym, w tym także na zlecenie urzędu pracy. Podawane przez te instytucje dane zazwyczaj mają charakter przybliżony, nie są one Niewielki odsetek przeszkolonych to osoby skierowane przez powiatowe urzędy pracy weryfikowane, jednakże wskazują trendy na rynku szkoleń. Jak widać na rysunku 6, instytucje szkoleniowe województwa pomorskiego największą liczbę osób przeszkoliły w 2009 r. W kolejnych latach tj. do 2011 r. obserwowany był trend spadkowy w liczbie przeszkolonych osób, również na zlecenie powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. Rok 2012 charakteryzował się natomiast niewielkim wzrostem liczby uczestników szkoleń, w tym na zlecenie powiatowych urzędów pracy. Ta zmiana mogła wynikać ze zwiększonej liczby instytucji wpisanych do RIS, niż z poprawy sytuacji firm szkoleniowych na rynku tych usług r r r r r r r r r. Uczestnicy szkoleń ogółem Uczestnicy szkoleń na zlecenie urzędu pracy Rysunek 6. Uczestnicy szkoleń w województwie pomorskim w latach Każda działalność gospodarcza, w tym także szkoleniowa z zasady nastawiona jest na generowanie zysku. Zatem podaż usług szkoleniowych powinna mieć odzwierciedlenie w popycie na te usługi. Można wiec założyć, że oferta szkoleniowa instytucji wpisanych do RIS jest związana z potrzebami pracodawców oraz osób indywidualnych (w tym bezrobotnych). W 2012 r. liczba oferowanych Dominowały szkolenia z obszaru rozwoju osobowości i kariery zawodowej, usług transportowych oraz zarządzania i administrowania szkoleń przez podmioty wpisane do RIS w województwie pomorskim zmniejszyła się o 215 szkoleń (około 3%) w porównaniu do roku wcześniejszego. Jednocześnie nieznacznie wzrosła liczba przeszkolonych osób, wynikająca raczej z większej liczby firm wpisanych do rejestru. Zatem w 2012 r. instytucje będące w rejestrze ograniczyły swoją ofertę szkoleniową starając się jednocześnie utrzymać na porównywalnym poziomie liczbę klientów. Firmy szkoleniowe w 2012 r., podobnie jak w 2011 r., swoją ofertę kierowały przede wszystkim do pracodawców i osób zainteresowanych szkoleniami z rozwoju osobowościowego i kariery zawodowej, usługami transportowymi oraz zarządzaniem i administrowaniem. We wszystkich tych obszarach nastąpił wzrost liczby oferowanych szkoleń w porównaniu do roku wcześniejszego. Należy zwrócić uwagę na istotny wzrost oferty szkoleniowej (o 70 szkoleń, tj. aż o 59%) w obszarze sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne. Wzrost ten dotyczył przede wszystkim szkoleń z zakresu florystyki. 6

7 Nie we wszystkich obszarach szkoleń obserwowany był wzrost oferty szkoleniowej. W 2012 r. największy spadek liczby oferowanych szkoleń o 195, tj. 30% objął obszar języków obcych, co może wynikać z ograniczenia wydatków potencjalnych klientów na tego rodzaju kursy ze względu na pogorszenie ich sytuacji finansowej oraz dostępnością substytutów w postaci kursów multimedialnych oraz szerokiego wachlarza materiałów do samodzielnej nauki języka obcego. Również znaczny spadek (o 119 szkoleń, tj. 19%) odnotowano w obszarze szkoleń nauczycieli i nauki o kształceniu, na co wpływ mogło mieć zaspokojenie w latach ubiegłych popytu na tego typu kształcenie, jak również zmniejszająca się z roku na rok liczba nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych w województwie pomorskim z uwagi na spadek liczby dzieci i młodzieży. Odnotowano istotny wzrost szkoleń z florystyki, natomiast spadek liczby kursów językowych 2011 r r. architektura informatyka i budownictwo i wykorzystanie komputerów języki obce ochrona własności i osób opieka społeczna opieka prace zdrowotna sekretarskie i biurowe prawo rachunkowość, rolnictwo, rozwój księgowość, leśnictwo osobowości bankowość, i rybołóstwo i kariery ubezpieczenia, zawodowej analiza inwestycyjna sprzedaż, szkolenie sztuka, technika usługi usługi usługi usługi zarządzanie marketing, nauczycieli kultura, i handel fryzjerskie gastronomiczne turystyka strowanie hotelarskie, transportowe i admini- public i nauka rzemiosło artykułami i kosmetyczne relations, o kształceniu artystyczne technicznymi i rekreacja handel nieruchomościami Rysunek 7. Szkolenia według wybranych obszarów zawodowych w ofercie instytucji szkoleniowych w województwie pomorskim (stan na r.) Informacje przekazywane przez podmioty wpisane do RIS odnośnie liczby bezrobotnych uczestników szkoleń różnią się od statystyk powiatowych urzędy pracy województwa pomorskiego, gdyż są podawane zazwyczaj jako wielkości przybliżone. Pomimo tego wskazują trend jaki występuje w tym zjawisku. W 2012 r. w Najwięcej bezrobotnych przeszkolono w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E i D, obsługi komputera oraz ogólnobudowlanym porównaniu do roku wcześniejszego wzrosła liczba bezrobotnych biorących udział w szkoleniach, co było spowodowane zwiększeniem środków Funduszu Pracy na programy aktywizujące bezrobotnych będące w dyspozycji powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. Na szkolenia w 2012 r. przeznaczono 14,6 mln zł i było to o 3,5 mln zł (24%) więcej niż w 2011 r. Wzrost liczby bezrobotnych uczestniczących w tej formie aktywizacji obserwowany był w prawie każdym obszarze szkoleń. Największy przyrost szkolonych bezrobotnych o 260 osób (61%) wystąpił w obszarze usług transportowych, w którym dominowały szkolenia z zakresu prawa jazdy uprawniające do kierowania samochodami ciężarowymi oraz autobusami. Znaczny wzrost przeszkolonych bezrobotnych obserwowany był także w obszarze informatyka i wykorzystanie komputerów (o 182 osoby, tj. 110 %) szkolenia dotyczyły przede wszystkim obsługi komputerów i programów z pakietu Office oraz w obszarze architektura i budownictwo (o 173 osoby, tj. 60%) 7

8 były to zwłaszcza kursy ogólnobudowlane. Natomiast spadki bezrobotnych uczestników wystąpiły w nielicznych obszarach szkoleniowych. Relatywnie wysoki spadek odnotowano jedynie w obszarze pozostałe usługi, gdzie liczba przeszkolonych bezrobotnych w 2012 r. była mniejsza niż rok wcześniej o 122 osoby, tj. 41%. Spadek ten dotyczył przede wszystkim kursów profesjonalnego sprzątania r r. języki obce ochrona własności i osób opieka społeczna opieka zdrowotna prace sekretarskie i biurowe prawo rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo rozwój osobowości i kariery zawodowej szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne technika i handel artykułami technicznymi usługi fryzjerskie i kosmetyczne architektura informatyka i budownictwo i wykorzystanie komputerów sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami usługi gastronomiczne usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja usługi transportowe zarządzanie i administrowanie Rysunek 8. Bezrobotni, którzy ukończyli szkolenia według wybranych obszarów zawodowych szkoleń w województwie pomorskim Źródło: opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy, MPiPS-01, zał. 4. Podsumowanie Biorąc pod uwagę wyżej przeprowadzaną analizę można sformułować następujące uwagi: 1. W województwie pomorskim w połowie 2013 r. do RIS wpisanych było 695 instytucji. 2. Widoczna jest silna koncentracja terytorialna instytucji szkoleniowych województwa pomorskiego w prawie połowie przypadków siedzibą firmy jest Trójmiasto. 3. W RIS dominują jednostki prowadzone przez osoby fizyczne (52% zarejestrowanych podmiotów). 4. Udział bezrobotnych uczestników szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2012 r., podobnie jak w latach wcześniejszych stanowił znikomy ułamek w stosunku do ogółu osób biorących udział w szkoleniach instytucji wpisanych do RIS. Jednakże liczba przeszkolonych bezrobotnych zwiększyła się na skutek wzrostu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na szkolenia. 5. W porównaniu do roku wcześniejszego, w 2012 r. nastąpił nieznaczny spadek (o 215 szkoleń, około 3%) liczby oferowanych przez instytucję wpisane do RIS szkoleń przy jednoczesnym nieznacznym wzroście liczby przeszkolonych osób (o 0,8 tys. osób, 0,3%). 6. Oferta szkoleniowa instytucji wpisanych w województwie pomorskim do RIS w 2012 r., podobnie jak w roku wcześniejszym, dotyczyła przede wszystkim rozwoju osobistego i kariery zawodowej, usług transportowych (zwłaszcza kursów prawa jazdy) oraz zarządzania i administrowania. 7. W roku 2012 r. wystąpił relatywnie wysoki wzrost oferty szkoleniowej (o 70 szkoleń, tj. o 59%) w obszarze sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne. Wzrost ten dotyczył przede wszystkim szkoleń z zakresu florystyki. 8

9 Załączniki Tablica 1. Szkolenia według wybranych obszarów zawodowych w ofercie instytucji szkoleniowych województwa pomorskim w latach zmiana 2011 r./2010 r. Wyszczególnienie 2011 r r. w liczbach bezwzględnych podstawowe programy ogólne, w tym: kształcenie umiejętności pisania, czytania i liczenia 27 0,3% 21 0,3% -6-22% rozwój osobowości i kariery zawodowej, w tym: nauka aktywnego poszukiwania pracy ,0% ,2% 70 8,8% szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu 633 8,0% 514 6,7% % sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 118 1,5% 188 2,4% 70 59% nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne, w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, 37 0,5% 41 0,5% 4 11% etnologia, geografia języki obce 648 8,2% 453 5,9% % dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna 26 0,3% 19 0,2% -7-27% sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami 477 6,0% 452 5,9% -25-5% rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna 265 3,3% 228 3,0% % zarządzanie i administrowanie 783 9,9% 711 9,2% -72-9% prace sekretarskie i biurowe 134 1,7% 126 1,6% -8-6% prawo 162 2,0% 184 2,4% 22 14% nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka 14 0,2% 16 0,2% 2 14% matematyka i statystyka 12 0,2% 17 0,2% 5 42% informatyka i wykorzystanie komputerów 695 8,8% 606 7,9% % technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa, i 330 4,2% 371 4,8% 41 12% konserwacja pojazdów górnictwo i przetwórstwo przemysłowe, w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny 7 0,1% 10 0,1% 3 43% architektura i budownictwo 251 3,2% 294 3,8% 43 17% rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 44 0,6% 45 0,6% 1 2% weterynaria 4 0,1% 8 0,1% 4 100% opieka zdrowotna 206 2,6% 247 3,2% 41 20% opieka społeczna, w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat 140 1,8% 157 2,0% 17 12% ochrona własności i osób 123 1,6% 136 1,8% 13 11% ochrona środowiska 45 0,6% 41 0,5% -4-9% usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 124 1,6% 122 1,6% -2-2% usługi gastronomiczne 172 2,2% 195 2,5% 23 13% usługi fryzjerskie i kosmetyczne 479 6,0% 402 5,2% % usługi krawieckie i obuwnicze 32 0,4% 31 0,4% -1-3% usługi stolarskie, szklarskie 31 0,4% 36 0,5% 5 16% usługi transportowe, w tym: kursy prawa jazdy ,1% ,7% 29 4% pozostałe usługi 29 0,4% 28 0,4% -1-3% inne obszary szkoleń, w tym: BHP Ogółem ,0% ,0% % 283 3,6% ,1% 35 w % 12% 9

10 Tablica 2. Bezrobotni, którzy ukończyli szkolenia według wybranych obszarów zawodowych szkoleń w województwie pomorskim w latach zmiana Wyszczególnienie 2011 r r r./2011 r. w liczbach w % bezwzględnych podstawowe programy ogólne, w tym: kształcenie umiejętności pisania, czytania i liczenia 0 0,0% 0 0,0% 0 - rozwój osobowości i kariery zawodowej, w tym: nauka aktywnego poszukiwania pracy 222 5,3% ,1% % szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu 9 0,2% 11 0,2% 2 22% sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 13 0,3% 10 0,2% -3-23% nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne, w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, 1 0,0% 2 0,0% 1 100% etnologia, geografia języki obce 20 0,5% 40 0,6% % dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna 0 0,0% 0 0,0% 0 - sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami 203 4,8% 312 5,0% % rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna 261 6,2% 332 5,4% 71 27% zarządzanie i administrowanie ,9% 543 8,8% 86 19% prace sekretarskie i biurowe 149 3,6% 169 2,7% 20 13% prawo 11 0,3% 2 0,0% -9-82% nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka 2 0,0% 1 0,0% -1-50% matematyka i statystyka 0 0,0% 0 0,0% 0 - informatyka i wykorzystanie komputerów 165 3,9% 347 5,6% % technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa, i 118 2,8% 96 1,5% % konserwacja pojazdów górnictwo i przetwórstwo przemysłowe, w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny 8 0,2% 27 0,4% % architektura i budownictwo 288 6,9% 461 7,4% % rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 43 1,0% 77 1,2% 34 79% weterynaria 0 0,0% 1 0,0% 1 - opieka zdrowotna 8 0,2% 53 0,9% % opieka społeczna, w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat 116 2,8% 176 2,8% 60 52% ochrona własności i osób 41 1,0% 37 0,6% -4-10% ochrona środowiska 33 0,8% 48 0,8% 15 45% usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 51 1,2% 105 1,7% % usługi gastronomiczne 118 2,8% 156 2,5% 38 32% usługi fryzjerskie i kosmetyczne 243 5,8% 207 3,3% % usługi krawieckie i obuwnicze 2 0,0% 26 0,4% % usługi stolarskie, szklarskie 22 0,5% 2 0,0% % usługi transportowe, w tym: kursy prawa jazdy ,2% ,1% % pozostałe usługi 299 7,1% 177 2,9% % inne obszary szkoleń, w tym: BHP ,6% ,7% Ogółem ,0% ,0% % Źródło: opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy, MPiPS-01, zał % 10

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fa: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdańsk 2014 Wstęp Szkolenia

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Rzeszów 2015 Wstęp Niniejsza

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2011 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 0.04.2010 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r Poz 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WYDZIAŁ OBSŁUGI RYNKU PRACY INSTYTUCJE Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WPISANE DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS) I ICH OFERTA KURSOWA Raport za 2012 rok Kielce,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-1 w... Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRAC 1) z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRAC 1) z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wy łącznie charakter pomocniczy Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dziennikach Ustaw DzU042362365 Dz U 102411620 Dz U 12 1535

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ INSTYTUCJE Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WPISANE DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS) I ICH OFERTA KURSOWA Raport

Bardziej szczegółowo

Rejestr Instytucji Szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim

Rejestr Instytucji Szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim Rejestr Instytucji Szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim stan na dzień 31.01.2007 r. Wydział Polityki Rynku Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Luty 2007 r. Rejestr Instytucji

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Wstęp Współczesny rynek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 781

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 781 Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r Poz 781 OBWIESZCZENIE Ministra pracy i polityki społecznej 1) z dnia 17 marca 2014 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH O:

WNIOSEK DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH O: WNIOSEK DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH O: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) WPIS * KOREKTĘ DANYCH AKTUALIZACJĘ DANYCH KONTYNUACJĘ DZIAŁALNOŚCI (*) Podmiot ubiegający się o wpis do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ INSTYTUCJE Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WPISANE DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS) I ICH OFERTA KURSOWA Raport

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w UPPK CALY Powiaty Razem Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa ZAŁĄCZNIK do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Powiat słubicki Numer identyfikacyjny REGON Dział. PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA Poradnictwo indywidualne liczba wizyt w ramach porady indywidualnej MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu Numer identyfikacyjny REGON 21028216 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa. w okresie sprawozdawczym. razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa. w okresie sprawozdawczym. razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Krzempek dn. 02.03.12 Strona 1 z 14 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ DZAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH ZAREJESTROWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Raport za 2015 rok Kielce, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 1420

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 1420 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Płońsk Wojewódzki Urząd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 130433310 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Autor: Elżbieta Strojna Współpraca: Anna Maliszewska. Opracowanie redakcyjne: Hanna Stankiewicz. Projekt graficzny: Estrella Sp. z o.o.

Autor: Elżbieta Strojna Współpraca: Anna Maliszewska. Opracowanie redakcyjne: Hanna Stankiewicz. Projekt graficzny: Estrella Sp. z o.o. Autor: Elżbieta Strojna Współpraca: Anna Maliszewska Opracowanie redakcyjne: Hanna Stankiewicz Projekt graficzny: Estrella Sp. z o.o. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wydawca: Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Raport 2013 Warszawa, wrzesień 2014 ISBN 978-83-64309-37-3

Raport 2013 Warszawa, wrzesień 2014 ISBN 978-83-64309-37-3 Raport 2013 Warszawa, wrzesień 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) Raport 2013 Instytucje szkoleniowe i ich oferta Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.

Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Cel i źródła danych Przedstawienie szczegółowej oferty szkoleń

Bardziej szczegółowo

Raport 2011 Warszawa, wrzesień 2012 ISBN 978-83-61752-43-1

Raport 2011 Warszawa, wrzesień 2012 ISBN 978-83-61752-43-1 Raport 2011 Warszawa, wrzesień 2012 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) Raport 2011 Instytucje szkoleniowe i ich oferta Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe Zorganizowane grupy

Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe Zorganizowane grupy PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Czerewko dn. 29.06.10 Strona 1 z 8 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2012 r.

Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2012 r. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Toruń,12 grudnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Daszyoskiego 44-46, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie zachodniopomorskim

Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie zachodniopomorskim 215 Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 216 WSTĘP... 2 CZĘŚĆ I...3

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Cel badania. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Toruń,15 czerwca 2012 r. Rynek Pracy pod Lupą

Cel badania. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Toruń,15 czerwca 2012 r. Rynek Pracy pod Lupą Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Seminarium dotyczące realizacji projektu systemowego WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą Toruń,15 czerwca 2012 r. Cel badania Pozyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ Dział 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 2.1. Kategorie uczestników szkoleń Osoby, które rozpoczęły w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy 0 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY Gdańsk 4 lipca 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 2013 r. 3,2% zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) Raport 2008 Instytucje szkoleniowe i ich oferta Warszawa, 2009 1 Opracowanie: Paulina Noińska Tomasz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEO PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

Toruń 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą

Toruń 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Toruń 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - 01

Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku Numer identyfikacyjny REGON 6798452 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w Diał 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 3.1. Kategorie berobotnych, posukujących ora pracowników w wieku 45 lat i powyżej kierowanych na skolenia Osoby,

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staŝ i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim w latach

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wałbrych Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 891074830 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

II kwartał 2012 r. Nr III

II kwartał 2012 r. Nr III Wielkość bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 3 Stopa bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 4 Oferty pracy zgłoszone do PUP znajdujących

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim wymiana doświadczeń POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO kwiecień 2014 r. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza województw. Rynek pracy. Struktura bezrobocia

Analiza porównawcza województw. Rynek pracy. Struktura bezrobocia 1 z 43 Analiza porównawcza województw Rynek pracy Struktura bezrobocia Województwo zachodniopomorskie należy do województw o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego w kraju. Negatywnym zjawiskiem jest

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa pomorskiego W 2002 roku pierwsi absolwenci

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661 Powiatowy Urąd Pracy w Białej Podlaskiej Numer identyfikacyjny REGON 030884889 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU SZKOLENIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 R.

ANALIZA RYNKU SZKOLENIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 R. ANALIZA RYNKU SZKOLENIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 R. Toruń, czerwiec 2015 Opracowanie Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawskopomorskim w 2014 r. powstała na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 30.01.2014 r. W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w UPPK CALY Powiaty Razem Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa ZAŁĄCZNIK do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert szkoleniowych instytucji rynku pracy w aglomeracji łódzkiej (Łódź 2008)

Analiza ofert szkoleniowych instytucji rynku pracy w aglomeracji łódzkiej (Łódź 2008) w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 18.01.2012 r. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo