REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM"

Transkrypt

1 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel , fa: , REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdańsk 2013

2 Wstęp Podział aktywności edukacyjnej na okres szkolny, pracy zawodowej i okres emerytury nie znajduje współcześnie odzwierciedlenia w dynamicznie zmieniających się realiach na rynku pracy. Nikogo aktualnie nie trzeba przekonywać do słuszności idei uczenia się przez całe życie (ang. life-long learning LLL), której założeniem jest stworzenie warunków i promowanie nauki od urodzenia aż do śmierci człowieka. Wiąże się to z faktem, że poziom wykształcenia i gotowość do dalszego kształcenia się oraz rozwijania swoich umiejętności czy też zdobywania nowych kompetencji mają istotny wpływ na pozycję zawodową człowieka. Wydaje się jednak, że świadomość polskiego społeczeństwa z korzyści jakie daje na rynku pracy dokształcanie i podnoszenie swoich kwalifikacji nadal jest niewystarczająca. Według wstępnych danych Eurostatu, w 2012 r. udział osób w wieku lata w kształceniu ustawicznym w Polsce wyniósł 4,5%. Wprawdzie w województwie pomorskim wskaźnik ten był na poziomie 6,1%, co daje 2 miejsce w Polsce, po województwie mazowieckim, to i tak jest to wielkość zdecydowanie niższa niż w krajach skandynawskich, w których waha się on w granicach 20%-30%. Szkolenia należą do jednych z pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego i mają na celu uzyskanie, uzupełnienie bądź doskonalenie umiejętności ogólnych lub kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do wykonywania pracy. Zwiększają one szansę na znalezienie lub zmianę zatrudnienia albo jego utrzymanie. Usługi szkoleniowe dostępne na rynku dają możliwość uzupełnienia wykształcenia, poszerzenia wiedzy, czy też uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Od kilku lat branża usług szkoleniowych przeżywa dynamiczny rozwój. Instytucje starają się poszerzać swoją ofertę dostosowując się tym samym do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizując jedno z zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy prowadzi od 1 grudnia 2004 r. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS). RIS jest centralną bazą instytucji szkoleniowych z całej Polski, w której swoją ofertę szkoleniową prezentują firmy świadczące usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych, takich jak Fundusz Pracy czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jak i niepublicznych. Rejestr ten spełnia wiele funkcji, między innymi: umożliwia wszystkim zainteresowanym szkoleniami orientację w rynku usług szkoleniowych, ułatwia służbom zatrudnienia znalezienie wykonawców szkoleń, wpływa na racjonalizację wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, wpływa na upowszechnianie oferty szkoleniowej oraz zwiększenie jej dostępności. Niewątpliwą zaletą rejestru jest bezpłatny dostęp do informacji o instytucjach szkoleniowych i ich ofercie poprzez stronę internetową W RIS zawarte są dane o instytucjach szkoleniowych takie jak: nazwa i adres, forma prawna, obszar i tematyka szkoleń wraz z liczbą godzin szkoleniowych, orientacyjna cena szkoleń, posiadane certyfikaty i akredytacje, kadra dydaktyczna, baza lokalowa, wyposażenie oraz liczba przeszkolonych osób. Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami powyższej ustawy instytucja szkoleniowa, która jest zainteresowana realizacją szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z wykorzystaniem środków publicznych, musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Należy nadmienić, że instytucje szkoleniowe, które ubiegają się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie są zobowiązane do rejestrowania się. Jednak w województwie pomorskim obserwuje się, że wiele z nich dokonuje takiego wpisu, gdyż stwarza 2

3 to możliwość zaprezentowania potencjalnym klientom swojej oferty szkoleniowej. Instytucje szkoleniowe mają obowiązek aktualizować na początku roku kalendarzowego albo w trakcie roku informacje zawarte w rejestrze, w przypadku, gdy zmianie ulegnie adres siedziby firmy, nazwa instytucji, zostanie otwarty bądź zlikwidowany jej oddział/filia. Niniejszy materiał został przygotowany na podstawie danych wygenerowanych z aplikacji SYRIUSZ, na bazie którego działa rejestr. Zawiera charakterystykę instytucji szkoleniowych województwa pomorskiego wpisanych do RIS w 2013 r. W analizie uwzględniono także wybrane dane o bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach w województwie pomorskim zawarte w załączniku nr 4 do sprawozdania MPiPS O rynku pracy w latach Instytucje szkoleniowe województwa pomorskiego wpisane do RIS Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest bazą bardzo dynamiczną, w której liczba aktywnych podmiotów ciągle się zmienia. Z roku na rok rejestr ten cieszy się coraz większą popularnością. Na koniec grudnia 2012 r. instytucji szkoleniowych wpisanych do rejestru było 718, natomiast w połowie Z roku na rok wzrasta liczba instytucji szkoleniowych w RIS 2013 r. było ich aż 695, co oznacza, że na koniec 2013 r. liczba wpisanych do rejestru firm szkoleniowych powinna być znacznie wyższa niż w roku ubiegłym. Z uwagi na trudną sytuację gospodarczą, która dotknęła także rynek szkoleniowy i podmioty z tej branży, instytucje coraz częściej szukają możliwości pozyskania środków publicznych na swoja działalność, co bez wpisu do RIS nie jest możliwe. liczba instytucji r r r r r r r r r r.* * stan na dzień 1 lipca 2013 r. Rysunek 1. Instytucje szkoleniowe wpisane do RIS w województwie pomorskim Poniżej zaprezentowano dane statystyczne dotyczące instytucji szkoleniowych, które w Rejestrze posiadały status aktywne w dniu 1 lipca 2013 r. Pomimo wzrostu liczby instytucji szkoleniowych wpisanych do RIS w województwie pomorskim, nadal jest to wielkość średnia w porównaniu do pozostałych województw. Zdecydowany wzrost w liczbie wpisów firm do rejestru wystąpił w województwie wielkopolskim i śląskim, co spowodowało, że znalazły się one, obok województwa mazowieckiego, wśród województw o największej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru. 3

4 pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie podlaskie lubuskie wielkopolskie mazowieckie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie Liczba instytucji wpisanych do RIS Rysunek 2. Instytucje szkoleniowe wpisane do RIS w Polsce (stan na r.) W województwie pomorskim widoczna jest silna koncentracja terytorialna instytucji szkoleniowych wpisanych do rejestru. Prawie połowa firm posiada swoje siedziby w Trójmieście (w tym w Gdańsku 30%, w Gdyni 15%), najmniej natomiast w powiecie nowodworskim (1%). słupski lęborski pucki wejherowski Gdynia Silna koncentracja instytucji szkoleniowych w Trójmieście Słupsk Sopot Gdańsk kartuski bytowski gdański nowodworski koscierski malborski człuchowski chojnicki starogardzki tczewski sztumski kwidzyński Liczba instytucji wpisanych do RIS i więcej Rysunek 3. Instytucje szkoleniowe wpisane do RIS w województwie pomorskim (stan na r.) 4

5 do 1989 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r. do 1 lipca 2013 r. liczba instytucji Usługi szkoleniowe oferowane są w nieco ponad 50% przez podmioty prowadzone przez osoby fizyczne, w dalszej kolejności (w 27%) przez stowarzyszenia, fundacje, spółki oraz inne osoby prawne. Ponadto do RIS wpisane są przede wszystkim podmioty niepubliczne, które w województwie pomorskim stanowiły 94% ogółu aktywnych instytucji. Placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego 9% Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 1% Inna forma 7% Osoba fizyczna 52% Szkoła wyższa/kolegium 2% Szkoła ponadgimnazjalna 2% Stowarzyszenie, fundacja, spółka oraz inna osoba prawna, w tym Zakład Doskonalenia Zawodowego 27% Ponad połowa instytucji szkoleniowych jest prowadzona przez osoby fizyczne Rysunek 4. Forma organizacyjna instytucji szkoleniowych wpisanych do RIS (stan na r.) W województwie pomorskim obserwowana jest niewielka liczba instytucji w rejestrze, które działalność szkoleniową rozpoczęły w 2013 r., na co może wpływać pogłębiający się kryzys w gospodarce, którego skutkiem jest zmniejszenie liczby powstających firm, także w branży szkoleniowej. do 1990 r r r r r Rysunek 5. Instytucje szkoleniowe wpisane do RIS według roku założenia w województwie pomorskim (stan na r.) Niewiele jest podmiotów w rejestrze, które posiadają akredytację lub znak jakości (109 instytucji, 16% ogółu podmiotów) oraz takich, które wpisane są do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów o systemie oświaty (121 instytucji, 17% ogółu). Również niewiele firm oferuje szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (136 instytucji, 20%). Zaledwie 16% instytucji posiada akredytację lub znak jakości 5

6 w tys. osób Instytucje szkoleniowe wpisane do RIS każdego roku do dnia 31 stycznia mają obowiązek poinformować, w postaci papierowej lub elektronicznej, właściwy wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu swojej działalności szkoleniowej. W składanym wniosku podają informacje między innymi o liczbie przeszkolonych osób w roku wcześniejszym, w tym także na zlecenie urzędu pracy. Podawane przez te instytucje dane zazwyczaj mają charakter przybliżony, nie są one Niewielki odsetek przeszkolonych to osoby skierowane przez powiatowe urzędy pracy weryfikowane, jednakże wskazują trendy na rynku szkoleń. Jak widać na rysunku 6, instytucje szkoleniowe województwa pomorskiego największą liczbę osób przeszkoliły w 2009 r. W kolejnych latach tj. do 2011 r. obserwowany był trend spadkowy w liczbie przeszkolonych osób, również na zlecenie powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. Rok 2012 charakteryzował się natomiast niewielkim wzrostem liczby uczestników szkoleń, w tym na zlecenie powiatowych urzędów pracy. Ta zmiana mogła wynikać ze zwiększonej liczby instytucji wpisanych do RIS, niż z poprawy sytuacji firm szkoleniowych na rynku tych usług r r r r r r r r r. Uczestnicy szkoleń ogółem Uczestnicy szkoleń na zlecenie urzędu pracy Rysunek 6. Uczestnicy szkoleń w województwie pomorskim w latach Każda działalność gospodarcza, w tym także szkoleniowa z zasady nastawiona jest na generowanie zysku. Zatem podaż usług szkoleniowych powinna mieć odzwierciedlenie w popycie na te usługi. Można wiec założyć, że oferta szkoleniowa instytucji wpisanych do RIS jest związana z potrzebami pracodawców oraz osób indywidualnych (w tym bezrobotnych). W 2012 r. liczba oferowanych Dominowały szkolenia z obszaru rozwoju osobowości i kariery zawodowej, usług transportowych oraz zarządzania i administrowania szkoleń przez podmioty wpisane do RIS w województwie pomorskim zmniejszyła się o 215 szkoleń (około 3%) w porównaniu do roku wcześniejszego. Jednocześnie nieznacznie wzrosła liczba przeszkolonych osób, wynikająca raczej z większej liczby firm wpisanych do rejestru. Zatem w 2012 r. instytucje będące w rejestrze ograniczyły swoją ofertę szkoleniową starając się jednocześnie utrzymać na porównywalnym poziomie liczbę klientów. Firmy szkoleniowe w 2012 r., podobnie jak w 2011 r., swoją ofertę kierowały przede wszystkim do pracodawców i osób zainteresowanych szkoleniami z rozwoju osobowościowego i kariery zawodowej, usługami transportowymi oraz zarządzaniem i administrowaniem. We wszystkich tych obszarach nastąpił wzrost liczby oferowanych szkoleń w porównaniu do roku wcześniejszego. Należy zwrócić uwagę na istotny wzrost oferty szkoleniowej (o 70 szkoleń, tj. aż o 59%) w obszarze sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne. Wzrost ten dotyczył przede wszystkim szkoleń z zakresu florystyki. 6

7 Nie we wszystkich obszarach szkoleń obserwowany był wzrost oferty szkoleniowej. W 2012 r. największy spadek liczby oferowanych szkoleń o 195, tj. 30% objął obszar języków obcych, co może wynikać z ograniczenia wydatków potencjalnych klientów na tego rodzaju kursy ze względu na pogorszenie ich sytuacji finansowej oraz dostępnością substytutów w postaci kursów multimedialnych oraz szerokiego wachlarza materiałów do samodzielnej nauki języka obcego. Również znaczny spadek (o 119 szkoleń, tj. 19%) odnotowano w obszarze szkoleń nauczycieli i nauki o kształceniu, na co wpływ mogło mieć zaspokojenie w latach ubiegłych popytu na tego typu kształcenie, jak również zmniejszająca się z roku na rok liczba nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych w województwie pomorskim z uwagi na spadek liczby dzieci i młodzieży. Odnotowano istotny wzrost szkoleń z florystyki, natomiast spadek liczby kursów językowych 2011 r r. architektura informatyka i budownictwo i wykorzystanie komputerów języki obce ochrona własności i osób opieka społeczna opieka prace zdrowotna sekretarskie i biurowe prawo rachunkowość, rolnictwo, rozwój księgowość, leśnictwo osobowości bankowość, i rybołóstwo i kariery ubezpieczenia, zawodowej analiza inwestycyjna sprzedaż, szkolenie sztuka, technika usługi usługi usługi usługi zarządzanie marketing, nauczycieli kultura, i handel fryzjerskie gastronomiczne turystyka strowanie hotelarskie, transportowe i admini- public i nauka rzemiosło artykułami i kosmetyczne relations, o kształceniu artystyczne technicznymi i rekreacja handel nieruchomościami Rysunek 7. Szkolenia według wybranych obszarów zawodowych w ofercie instytucji szkoleniowych w województwie pomorskim (stan na r.) Informacje przekazywane przez podmioty wpisane do RIS odnośnie liczby bezrobotnych uczestników szkoleń różnią się od statystyk powiatowych urzędy pracy województwa pomorskiego, gdyż są podawane zazwyczaj jako wielkości przybliżone. Pomimo tego wskazują trend jaki występuje w tym zjawisku. W 2012 r. w Najwięcej bezrobotnych przeszkolono w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E i D, obsługi komputera oraz ogólnobudowlanym porównaniu do roku wcześniejszego wzrosła liczba bezrobotnych biorących udział w szkoleniach, co było spowodowane zwiększeniem środków Funduszu Pracy na programy aktywizujące bezrobotnych będące w dyspozycji powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. Na szkolenia w 2012 r. przeznaczono 14,6 mln zł i było to o 3,5 mln zł (24%) więcej niż w 2011 r. Wzrost liczby bezrobotnych uczestniczących w tej formie aktywizacji obserwowany był w prawie każdym obszarze szkoleń. Największy przyrost szkolonych bezrobotnych o 260 osób (61%) wystąpił w obszarze usług transportowych, w którym dominowały szkolenia z zakresu prawa jazdy uprawniające do kierowania samochodami ciężarowymi oraz autobusami. Znaczny wzrost przeszkolonych bezrobotnych obserwowany był także w obszarze informatyka i wykorzystanie komputerów (o 182 osoby, tj. 110 %) szkolenia dotyczyły przede wszystkim obsługi komputerów i programów z pakietu Office oraz w obszarze architektura i budownictwo (o 173 osoby, tj. 60%) 7

8 były to zwłaszcza kursy ogólnobudowlane. Natomiast spadki bezrobotnych uczestników wystąpiły w nielicznych obszarach szkoleniowych. Relatywnie wysoki spadek odnotowano jedynie w obszarze pozostałe usługi, gdzie liczba przeszkolonych bezrobotnych w 2012 r. była mniejsza niż rok wcześniej o 122 osoby, tj. 41%. Spadek ten dotyczył przede wszystkim kursów profesjonalnego sprzątania r r. języki obce ochrona własności i osób opieka społeczna opieka zdrowotna prace sekretarskie i biurowe prawo rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo rozwój osobowości i kariery zawodowej szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne technika i handel artykułami technicznymi usługi fryzjerskie i kosmetyczne architektura informatyka i budownictwo i wykorzystanie komputerów sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami usługi gastronomiczne usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja usługi transportowe zarządzanie i administrowanie Rysunek 8. Bezrobotni, którzy ukończyli szkolenia według wybranych obszarów zawodowych szkoleń w województwie pomorskim Źródło: opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy, MPiPS-01, zał. 4. Podsumowanie Biorąc pod uwagę wyżej przeprowadzaną analizę można sformułować następujące uwagi: 1. W województwie pomorskim w połowie 2013 r. do RIS wpisanych było 695 instytucji. 2. Widoczna jest silna koncentracja terytorialna instytucji szkoleniowych województwa pomorskiego w prawie połowie przypadków siedzibą firmy jest Trójmiasto. 3. W RIS dominują jednostki prowadzone przez osoby fizyczne (52% zarejestrowanych podmiotów). 4. Udział bezrobotnych uczestników szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2012 r., podobnie jak w latach wcześniejszych stanowił znikomy ułamek w stosunku do ogółu osób biorących udział w szkoleniach instytucji wpisanych do RIS. Jednakże liczba przeszkolonych bezrobotnych zwiększyła się na skutek wzrostu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na szkolenia. 5. W porównaniu do roku wcześniejszego, w 2012 r. nastąpił nieznaczny spadek (o 215 szkoleń, około 3%) liczby oferowanych przez instytucję wpisane do RIS szkoleń przy jednoczesnym nieznacznym wzroście liczby przeszkolonych osób (o 0,8 tys. osób, 0,3%). 6. Oferta szkoleniowa instytucji wpisanych w województwie pomorskim do RIS w 2012 r., podobnie jak w roku wcześniejszym, dotyczyła przede wszystkim rozwoju osobistego i kariery zawodowej, usług transportowych (zwłaszcza kursów prawa jazdy) oraz zarządzania i administrowania. 7. W roku 2012 r. wystąpił relatywnie wysoki wzrost oferty szkoleniowej (o 70 szkoleń, tj. o 59%) w obszarze sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne. Wzrost ten dotyczył przede wszystkim szkoleń z zakresu florystyki. 8

9 Załączniki Tablica 1. Szkolenia według wybranych obszarów zawodowych w ofercie instytucji szkoleniowych województwa pomorskim w latach zmiana 2011 r./2010 r. Wyszczególnienie 2011 r r. w liczbach bezwzględnych podstawowe programy ogólne, w tym: kształcenie umiejętności pisania, czytania i liczenia 27 0,3% 21 0,3% -6-22% rozwój osobowości i kariery zawodowej, w tym: nauka aktywnego poszukiwania pracy ,0% ,2% 70 8,8% szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu 633 8,0% 514 6,7% % sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 118 1,5% 188 2,4% 70 59% nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne, w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, 37 0,5% 41 0,5% 4 11% etnologia, geografia języki obce 648 8,2% 453 5,9% % dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna 26 0,3% 19 0,2% -7-27% sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami 477 6,0% 452 5,9% -25-5% rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna 265 3,3% 228 3,0% % zarządzanie i administrowanie 783 9,9% 711 9,2% -72-9% prace sekretarskie i biurowe 134 1,7% 126 1,6% -8-6% prawo 162 2,0% 184 2,4% 22 14% nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka 14 0,2% 16 0,2% 2 14% matematyka i statystyka 12 0,2% 17 0,2% 5 42% informatyka i wykorzystanie komputerów 695 8,8% 606 7,9% % technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa, i 330 4,2% 371 4,8% 41 12% konserwacja pojazdów górnictwo i przetwórstwo przemysłowe, w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny 7 0,1% 10 0,1% 3 43% architektura i budownictwo 251 3,2% 294 3,8% 43 17% rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 44 0,6% 45 0,6% 1 2% weterynaria 4 0,1% 8 0,1% 4 100% opieka zdrowotna 206 2,6% 247 3,2% 41 20% opieka społeczna, w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat 140 1,8% 157 2,0% 17 12% ochrona własności i osób 123 1,6% 136 1,8% 13 11% ochrona środowiska 45 0,6% 41 0,5% -4-9% usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 124 1,6% 122 1,6% -2-2% usługi gastronomiczne 172 2,2% 195 2,5% 23 13% usługi fryzjerskie i kosmetyczne 479 6,0% 402 5,2% % usługi krawieckie i obuwnicze 32 0,4% 31 0,4% -1-3% usługi stolarskie, szklarskie 31 0,4% 36 0,5% 5 16% usługi transportowe, w tym: kursy prawa jazdy ,1% ,7% 29 4% pozostałe usługi 29 0,4% 28 0,4% -1-3% inne obszary szkoleń, w tym: BHP Ogółem ,0% ,0% % 283 3,6% ,1% 35 w % 12% 9

10 Tablica 2. Bezrobotni, którzy ukończyli szkolenia według wybranych obszarów zawodowych szkoleń w województwie pomorskim w latach zmiana Wyszczególnienie 2011 r r r./2011 r. w liczbach w % bezwzględnych podstawowe programy ogólne, w tym: kształcenie umiejętności pisania, czytania i liczenia 0 0,0% 0 0,0% 0 - rozwój osobowości i kariery zawodowej, w tym: nauka aktywnego poszukiwania pracy 222 5,3% ,1% % szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu 9 0,2% 11 0,2% 2 22% sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 13 0,3% 10 0,2% -3-23% nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne, w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, 1 0,0% 2 0,0% 1 100% etnologia, geografia języki obce 20 0,5% 40 0,6% % dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna 0 0,0% 0 0,0% 0 - sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami 203 4,8% 312 5,0% % rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna 261 6,2% 332 5,4% 71 27% zarządzanie i administrowanie ,9% 543 8,8% 86 19% prace sekretarskie i biurowe 149 3,6% 169 2,7% 20 13% prawo 11 0,3% 2 0,0% -9-82% nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka 2 0,0% 1 0,0% -1-50% matematyka i statystyka 0 0,0% 0 0,0% 0 - informatyka i wykorzystanie komputerów 165 3,9% 347 5,6% % technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa, i 118 2,8% 96 1,5% % konserwacja pojazdów górnictwo i przetwórstwo przemysłowe, w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny 8 0,2% 27 0,4% % architektura i budownictwo 288 6,9% 461 7,4% % rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 43 1,0% 77 1,2% 34 79% weterynaria 0 0,0% 1 0,0% 1 - opieka zdrowotna 8 0,2% 53 0,9% % opieka społeczna, w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat 116 2,8% 176 2,8% 60 52% ochrona własności i osób 41 1,0% 37 0,6% -4-10% ochrona środowiska 33 0,8% 48 0,8% 15 45% usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 51 1,2% 105 1,7% % usługi gastronomiczne 118 2,8% 156 2,5% 38 32% usługi fryzjerskie i kosmetyczne 243 5,8% 207 3,3% % usługi krawieckie i obuwnicze 2 0,0% 26 0,4% % usługi stolarskie, szklarskie 22 0,5% 2 0,0% % usługi transportowe, w tym: kursy prawa jazdy ,2% ,1% % pozostałe usługi 299 7,1% 177 2,9% % inne obszary szkoleń, w tym: BHP ,6% ,7% Ogółem ,0% ,0% % Źródło: opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy, MPiPS-01, zał % 10

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Wstęp Współczesny rynek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r Poz 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU

ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU. Toruń, wrzesień 2011 r. Raport Analiza szkoleń organizowanych

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu nr UDA-POKL.09.03.00-062/10-00 RAPORT wersja skrócona - listopad 2011 - Zamawiający: Spółka Szkoleniowa Sp. z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2013

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2013 POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku 2008 Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 2009-02-18 Szanowni Państwo, Poznań, 18 lutego 2009 roku Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Kto nas kształci po zakończeniu szkoły?

Kto nas kształci po zakończeniu szkoły? 2011 Raport z badań firm i instytucji wzbogacony wynikami badań ludności oraz badań pracodawców realizowanych w 2010 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Kto nas kształci po zakończeniu szkoły?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2012

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Analiza ofert

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Stalowa Wola, styczeń 2010 r. Spis treści 1. Rynek pracy w powiecie stalowowolskim w 2008 roku 3 2. Działania w zakresie aktywizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 009/00 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 0r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Poznań, 31 stycznia 2012 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH Sprawozdanie z realizacji PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE TARNOGÓRSKIM za rok 2007 Tarnowskie Góry, marzec 2008

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Badanie zrealizowane w ramach projektu pt: Wszechnica Skierniewicka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2014 roku

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2014 roku Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2014 roku Poznań, 4 marca 2015 roku Szanowni Państwo, przedstawiam sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2014 roku. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOMINIE W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOMINIE W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOMINIE W 2014 ROKU WOŁOMIN LUTY 2015 SPRAWY KADROWO - ORGANIZACYJNE ZATRUDNIENIE Stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie na dzień

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku.

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku. Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku. 0 Poznań, 13 lutego 2013 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2012 roku. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 342-84-66, 342-84-27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE rok 2007 Koszalin, marzec 2008 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo