Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki. Małgorzata Walczak Numer albumu: 12040

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki. Małgorzata Walczak Numer albumu: 12040"

Transkrypt

1 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Małgorzata Walczak Numer albumu: Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Spółki Wawel S.A. w latach Praca licencjacka na kierunku zarządzanie w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami Praca wykonana pod kierunkiem dr Marii Dąbrowy Samodzielny Zakład Informatyki i Metod Ilościowych Tarnów

2 SPIS TREŚCI Temat: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI WAWEL S.A. W LATACH Rozdział I ISTOTA ANALIZY FINANSOWEJ 1.1 Wprowadzenie do analizy ekonomicznej 1.2 Przedmiot i zakres analizy finansowej 1.3 Rodzaje analizy finansowej 1.4 Metody analizy finansowej 1.5 Źródła informacji do analizy finansowej Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Rozdział II ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI 2.1 Wstępna analiza bilansu Pionowa i pozioma analiza aktywów Pionowa i pozioma analiza pasywów 2.2 Wstępna analiza rachunku zysków i strat Wskaźniki struktury przychodów i kosztów Wskaźniki dynamiki i tempa zmian przychodów i kosztów 2.3 Analizy wskaźnikowa jako narzędzie do oceny finansowej przedsiębiorstwa Płynność finansowa Wskaźniki rentowności Wskaźniki poziomu zadłużenia Wskaźniki sprawności działania Rozdział III OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI WAWEL S.A. 3.1 Charakterystyka firmy Historia przedsiębiorstwa Struktura organizacyjna Przedmiot działalności spółki Konkurencja 3.2 Analiza wstępna przedsiębiorstwa Badanie struktury aktywów i pasywów spółki Badanie dynamiki i tempa zmian przychodów i kosztów firmy 3.3 Analiza wskaźnikowa jednostki Analiza rentowności Spółki Ocena sprawności działania Spółki Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa 2

3 3.3.4 Wskaźnikowa ocena zadłużenia ZAKOŃCZENIE SPIS RYSUNKÓW SPIS TABEL ZAŁĄCZNIKI BIBLIOGRAFIA 3

4 ROZDZIAŁ I ISTOTA ANALIZY FINANSOWEJ 1.1 Wprowadzenie do analizy ekonomicznej Analiza jest postrzegana jako sposób postępowania naukowego, który opiera się na rozdzieleniu badanego zjawiska na elementy i analizowaniu oddzielnie każdego z nich. Za pomocą tej metody rozpoznaje się strukturę i zależności rozpatrywanego zjawiska a w szczególności związki przyczynowo-skutkowe 1. Analiza, w której badania dotyczą procesów gospodarczych nosi nazwę analizy ekonomicznej. Jej przedmiotem mogą być procesy i zjawiska ekonomiczne, które występują w całej gospodarce lub jej podstawowych elementach takich jak przedsiębiorstwo 2. Analiza ekonomiczna jest istotnym instrumentem w procesie zarządzania i dzięki niej można sprawnie i wydajnie kierować przedsiębiorstwem oraz zaplanować działania na przyszłość 3. Rysunek 1. Podział analizy ekonomicznej Analiza ekonomiczna Analiza techniczno-ekonomiczna Analiza finansowa Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod. red. E. Nowaka, 2001, s. 12. Analiza techniczno-ekonomiczna dotyczy tych zjawisk, które mają charakter osobowy lub rzeczowy. Skupia się na ocenie danych elementów działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz rezultatach z zastosowania czynników produkcji. Wzbogaca i pogłębia analizę finansową. Natomiast analiza finansowa zajmuje się wielkościami ekonomicznymi w wyrażeniu pieniężnym. Wykorzystuje się ją w podejmowaniu bieżących i strategicznych 1 A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński, Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2007, s Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. E. Kurtysa, 2006, s W. Gabrusiewicz, Podstawy analizy finansowej, 2002, s

5 decyzji w przedsiębiorstwie. Wyniki analizy są zestawiane z wielkościami planowanymi oraz wynikami konkurencji 4. Pomimo podziału analizy ekonomicznej na dwa działy, nie można ich analizować zupełnie osobno, ponieważ są one ze sobą powiązane. Prawidłowej oceny dokonuje się patrząc na stronę rzeczową jak również finansową Przedmiot i zakres analizy finansowej Analiza finansowa to najstarszy dział analizy ekonomicznej. Pozwala poznać jak przebiegają procesy finansowe w przedsiębiorstwie, zbadać zależności jakie istnieją pomiędzy nimi a także ocenić, jak to wszystko oddziałuje na wyniki ekonomiczne. Ułatwia kontrolę nad przebiegiem procesów ekonomicznych zgodnie z planem, który został ustalony przez kierownictwo 6. Wyniki tej analizy interesują nie tylko kierownictwo firmy, lecz klientów, inwestorów, współpracujące banki, firmy ubezpieczeniowe, dostawców z odbiorcami, konkurentów oraz samo społeczeństwo. Przeprowadzanie analizy finansowej zapewnia efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 7. Rozważając przedmiot tej analizy, można go podzielić na dwie części 8 : stan finansowy (ujęcie statyczne), sporządza się go na dany dzień bilansowy. Zawiera on wyposażenie przedsiębiorstwa w elementy majątku trwałego i obrotowego oraz kapitały własne i obce. wynik finansowy (ujęcie dynamiczne), jest ustalany za pewien okres obrotowy. Badany się jego ogół, części składowe oraz czynniki, które go kształtują. 1.3 Rodzaje analizy finansowej Biorąc pod uwagę potrzeby, jakie przedsiębiorstwo posiada, wyróżnia się kilka rodzajów analizy finansowej. Podział analiz finansowych według wybranych kryteriów prezentuje Rysunek. 2 4 M. Jerzemowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, 2006, s W. Gabrusiewicz, Podstawy analizy finansowej, 2002, s W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, 2005, s B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, 2007, s L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, 1999, s

6 Tabela 1. Klasyfikacja analizy finansowej w jednostce gospodarczej KRYTERIUM Przeznaczenie analiz RODZAJE ANALIZ Analiza wewnętrzna Analiza zewnętrzna Analiza prospektywna Czas którego dotyczą analizy Analiza bieżąca Analiza retrospektywna Analiza funkcjonalna Zastosowane metody badawcze Analiza kompleksowa Analiza decyzyjna Szczegółowość opracowania Analiza szczegółowa Analiza ogólna Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 2006, s. 18 Przedmiot analizy finansowej jest odmienny w każdym przedsiębiorstwie, gdyż zależy od tego kto realizuje analizę, jaki jest jej cel oraz jakie posiada dane liczbowe. Dlatego też rozróżnia się podział analizy finansowej na 9 : Analizę wewnętrzną, Analizę zewnętrzną. Analiza wewnętrzna skupia się na szczegółowych badaniach, do których czerpie się dane liczbowe ze sprawozdawczości finansowej. Wyniki takiej analizy pomogą kierownictwu i innym szczeblom zarządzania w procesie podejmowania strategicznych decyzji. Analiza zewnętrzna jest opracowywana w postaci finansowego sprawozdania rocznego, w celu opublikowania i poinformowania otoczenia o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 9 W. Gabrusiewicz, Podstawy analizy finansowej, 2002, s

7 Zazwyczaj składa się z bilansu, rachunku przepływów pieniężnych, rachunek wyników oraz innych raportów księgowych. Biorąc pod uwagę czas, w jakim dokonywana jest analiza rozróżnia się 10 : analizę prospektywną, analizę bieżącą, analizę retrospektywną. Analiza prospektywna (ex ante) opiera się na opracowaniu różnych wersji przy podejmowaniu decyzji. Wykonuje się ją podczas procesu planowania. Jest pomocna przy określaniu celów oraz sposobów ich realizowania 11. Analiza bieżąca (operatywna) zajmuje się oceną działalności bieżącej. Zbiera informacje o poziomie realizowanych zadań oraz sygnalizuje ewentualne odchyle nia bądź nieprawidłowości. Umożliwia szybką reakcję kierownictwa w celu skorygowania negatywnych działań w komórkach organizacyjnych danego szczebla 12. Analiza retrospektywna (ex post) dotyczy procesów i zjawisk, które zachodziły w przeszłości w przedsiębiorstwie. Dzięki wynikom tej analizy można sprawdzić, czy decyzje w przeszłości były trafnie podejmowane oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość 13. Rozpatrując zastosowane metody badawcze można wyróżnić 14 : analizę funkcjonalną, analizę kompleksową, analizę decyzyjną. Analiza funkcjonalna opiera się badaniu oddzielnie występujących zjawisk, które występują w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, poprzez osoby zobowiązane do kontroli kształtowania się tych zjawisk. Analiza kompleksowa sprowadza się do oceny całości działalności gospodarczej pod względem powiązań i zależności, jakie występują między zjawiskami gospodarczymi. Wyrażana jest za pomocą wskaźników oraz zależności przyczynowo-skutkowych. Analiza decyzyjna ma na celu badanie fragmentów zjawisk gospodarczych, które są powiązane z indywidualnymi procesami decyzyjnymi. Liczebność zjawisk gospodarczych kształtuje się w zależności od rodzaju decyzji i czasu, w jakim dane procesy decyzyjne 10 B. Micherda, Współczesna analiza finansowa, 2004, s B. Micherda, Współczesna analiza finansowa,2004, s W. Gabrusiewicz, Podstawy analizy finansowej, 2002, s Tamże, s B. Micherda, Współczesna analiza finansowa, 2004, s

8 przebiegają. Tworzone są ciągi przyczynowo-skutkowe w celu stworzenia syntetycznej oceny w kolejności chronologicznej. W zależności od stopnia szczegółowości badań wyodrębnia się 15 : analizę ogólną, analizę szczegółową. Analiza ogólna dotyczy informacji o całości działalności przedsiębiorstwa. Opiera się na małej liczbie wybranych wskaźników syntetycznych. Nie ma ukazanych w niej wzajemnych powiązań występujących pomiędzy zjawiskami gospodarczymi. Analiza szczegółowa daje możliwość zdobycia skrupulatnych informacji na temat określonego problemu, dzięki bogactwu wskaźników ekonomicznych oraz odnalezieniu zależności przyczynowo-skutkowych. Jak widać, analiza finansowa ma szeroki zakres i obejmuje różne płaszczyzny i okresy działalności przedsiębiorstwa. Jej prowadzenie jest niezbędne, aby móc efektywnie zarządzać finansami. Informacje z niej uzyskane są potrzebne kierownictwu firmy w celu dokonania oceny wyników, jakie zostały osiągnięte przez podjęte decyzje. Na podstawie tych informacji można również zaplanować przyszłe decyzje Metody analizy finansowej Metody analizy finansowej są wykorzystywane do badania procesów i zjawisk finansowych. Obejmują gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat zjawisk i procesów, które są obiektem badań. Zbiór metod jest bogaty, dlatego jest on klasyfikowany za pomocą różnych kryteriów 17. Wyznaczniki stosowane najczęściej to 18 : sekwencja oceny zjawisk ogólnych i szczegółowych, gdzie wyróżnia się metodę indukcyjną i dedukcyjną, stadium prac analitycznych bądź poziom wnikliwości badań, zgodnie z którym metody można podzielić na analizę porównawczą i przyczynową, forma opisu procesów, zależności i związków, według której można wydzielić metodę analizy jakościowej oraz ilościowej. 15 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 2006, s W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 2005, s E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, 2005, s T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, 2002, s

9 Podział przedstawia Rysunek 3. Rysunek 2. Podział metod analizy finansowej Metody analizy finansowej ogólne szczegółowe indukcji porównań dedukcji analizy przyczynowej jakościowe ilościowe deterministyczne: - kolejnych podstawień - reszty - różnic cząstkowych - wskaźnikowa - logarytmowania - funkcyjna stochastyczne: - ekonometryczne - dyskryminacyjne - taksjonomiczne Źródło: Opracowanie własne na podstawie: F. Bławat, Analiza ekonomiczna, 2001, s.16-18, T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, 2002, s Metoda indukcji zaczyna się na analizie zjawisk szczegółowych, po czym przechodzi do zjawisk ogólnych. Wadą tej metody jest jej pracochłonność, ponieważ ocena procesów finansowych musi być wnikliwa, dokładna i bezstronna. W metodzie dedukcji postępuje się odwrotnie niż w metodzie indukcji. Analiza zaczyna się od zjawisk ogólnych i przechodzi do szczegółowych, które wyjaśniają przyczyny i skutki 9

10 zmian, jakie miały miejsce w ogólnych zjawiskach. Cechuje ją mniejsza pracochłonność ze względu na analizę wybranych zakresów działalności gospodarczej. Analiza jakościowa opiera się przedstawieniu związków i zależności w sposób opisowy bądź graficzny. Ta metoda jest łatwa do zastosowania jednak nie jest precyzyjna. Wykorzystywana jest we wstępnej analizie i jest podstawą analizy ilościowej. Metoda ilościowa opiera się na kwantyfikacji zależności, które występują pomiędzy badanymi zjawiskami. Wnioski są precyzyjne i obiektywne tak więc są bardziej przydatne. Metody tej analizy dzieli się na: deterministyczne i stochastyczne 19. Metoda porównań inaczej zwana metodą odchyleń, skupia się na porównaniu badanego zjawiska z innymi wielkościami oraz ustaleniu odchyleń pomiędzy nimi. Dopiero uzyskane różnice między wielkością osiągniętą a bazą odniesienia są podstawą do wystawienia pozytywnej lub negatywnej oceny. Metoda ta charakteryzuje się niskim stopniem wnikliwości badań. Z tego względu należy ją poszerzyć o metodę analizy przyczynowej 20. W metodzie odchyleń stosuje się różne sposoby porównań 21 : porównanie w czasie, porównanie z planem, porównanie międzyzakładowe. Za pomocą porównań w czasie ocenia się rozmiar, kierunek i tempo zmian wielkości badanej podczas ocenianego okresu. Takie porównania pozwalają na ustalenie tendencji rozwojowych. Obecnie takie porównania są prawie niemożliwe ze względu na mnogie zmiany wskaźników. Dlatego należy zwrócić uwagę na odpowiednie porównanie dwóch odcinków czasu. Porównania w czasie można podzielić na: zwykłe, łańcuchowe. Zwykłe porównanie skupia się na wybraniu jednego okresu, który jest wskaźnikiem podstawowym i porównywaniu do niego wskaźników z różnych okresów. W porównaniu 19 F. Bławat, Analiza ekonomiczna, 2001, s W. Gabrusiewicz, Podstawy analizy finansowej, 2002, s M. Walczak, Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie,1998, s

11 łańcuchowym wskaźniki okresów badanych odnosi się do wskaźników okresu poprzedzającego 22. Porównanie z planem polega na porównaniu danych rzeczywistych do danych z planu. Wielkości planowane zawierają jednak pewne nieprawidłowości, które można wykryć podczas porównania międzyzakładowego. Porównania w przestrzeni polega na odniesieniu wskaźników badanego przedsiębiorstwa do podobnych, porównywalnych wskaźników, które występują w innej jednostce gospodarczej. Jest to najmniej powszechna metoda porównania ze względu na to, że jest bardzo problematyczna, ponieważ wymaga znalezienia podobnych do siebie firm 23. Analiza przyczynowa jest wykorzystywana do szczegółowych badań w celu ustalenia tego, jak określone czynniki wpływają na odchylenia uzyskane podczas analizy porównawczej. Aby ustalić wielkość wpływu czynników na odchylenie danego wskaźnika, stosuje się metody deterministyczne tj.: różnicowania, kolejnych podstawień, reszty, wskaźnikową, logarytmową czy funkcyjną. Metody te są rachunkowym sposobem liczenia i informują jedynie o kierunku i sile oddziaływania czynników. A badane zależności przyczynowo-skutkowe nie wyjaśniają podstawowych źródeł powstałych odchyleń. Dlatego też wyniki badań, które zostały uzyskane za pomocą metod deterministycznych należy wzbogacić o metody stochastyczne. Dają one możliwość dodania elementów losowych, co jest bardzo istotne w warunkach ryzyka jakie występuje w działalności gospodarczej Źródła informacji do analizy finansowej Informacje finansowe można czerpać z różnych źródeł takich jak: ewidencja księgowa, statystyki przedsiębiorstwa lub dokumentacja księgowa. Jednak podstawowym źródłem informacji jest sprawozdanie finansowe. Z tego powodu analiza danych, które znajdują się w sprawozdaniu finansowym, jest najistotniejszym ujęciem badawczym jakie stosuje się w analizie finansowej 25. Analiza danych nosi nazwę analizy sprawozdań finansowych. Skupia się ona na przetwarzaniu oraz interpretacji danych znajdujących się w sprawozdaniu finansowym. Jej celem jest ocena sytuacji majątkowej, finansowej i wyników, jakie uzyskała jednostka gospodarcza. Jest również podstawą do podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych. 22 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, 1999, s M. Walczak, Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie,1998, s M. Jerzemowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, 2006, s E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, 2005, s

12 Daje możliwość kompleksowej oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej oraz znalezienia potencjalnych nieprawidłowości, które w niej funkcjonują. Analiza sprawozdań finansowych umożliwia również porównanie działalności danej jednostki do innych jednostek 26. Sprawozdanie finansowe obrazuje sytuację finansową jednostki oraz realizowane przez nią transakcje. Przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa. Ma pomóc inwestorom oraz kredytodawcom w podejmowaniu decyzji. Zawarte w nim informacje muszą być czytelne i sporządzone według zasad rachunkowości 27. Sprawozdania roczne muszą zostać zatwierdzone przez uprawniony do tego organ. Powinny być więc sporządzone zgodnie z regułami: rzetelności - dane są prawdziwe, przejrzystości - dane liczbowe są czytelne i łatwe do zrozumienia, sprawdzalności, ciągłości - informacje podczas całego okresu są identyczne, jednolitości - sprawozdania są realizowane za pomocą tych samych zasad i dokumentów, istotności - sprawozdanie zawiera tylko istotne informacje, terminowości - sprawozdania musi być złożone w określonym czasie, kompletności - ujęcie wszystkich elementów w sprawozdaniu, przystosowalności do decyzyjnych sytuacji 28. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 29. Zazwyczaj jest to ujęcie roczne, ale przedsiębiorstwa dokonują również analizy za okres miesiąca, kwartału lub półrocza. Dzień bilansowy jest dniem, na który sporządzane jest sprawozdanie. Jednostki muszą sporządzić sprawozdanie finansowe w przeciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Później zostaje podpisane wraz z datą przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe wybranych jednostek podlegają obowiązkowi sprawdzenia go przez biegłego rewidenta. Celem takiego badania jest sprawdzenie poprawności, rzetelności i czytelności 26 E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, 2005, s B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, 2007, s Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, 1999, s Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013, poz

13 sprawozdania. Publikacja takiego sprawozdania zostaje umieszczona w Monitorze Polskim B. 30. Sprawozdanie finansowe zawiera: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową Bilans Bilans to podstawowy dokument sprawozdawczości finansowej, który ilustruje stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment. Inaczej mówiąc to fotografia przedsiębiorstwa, przedstawiająca jego statyczny obraz 32. Bilans przedsiębiorstwa dzieli się na dwie części 33 : aktywa, pasywa. Aktywa to całokształt składników majątkowych przedsiębiorstwa w ujęciu wartościowym, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Mogą mieć charakter trwały bądź obrotowy. Mogą mieć postać wartościową (gotówka, należności) lub rzeczową (środki trwałe, wyroby gotowe). Pasywa, nazywane majątkiem przedsiębiorstwa, pochodzą z różnych źródeł własnych bądź obcych. Występują jedynie w formie wartościowej. Podstawową zasadą budowy bilansu jest zasada równowagi bilansowej. Polega ona na tym, że wszystkie aktywa przedsiębiorstwa muszą mieć swoje odbicie w pasywach. Z tego powodu suma bilansowa aktywów zawsze jest równa sumie pasywów 34. Bilans sporządza się zazwyczaj na koniec roku. Wtedy nazywa jest bilansem zamknięcia tego roku i równocześnie bilansem otwarcia następnego roku obrotowego. Innymi sytuacjami, w których sporządza się bilans są: dzień zakończenia działalności z powodu 30 G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, 2005, s Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. E. Kurtysa, 2003, s M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 2006, s Tamże, s F. Bławat, Analiza ekonomiczna, 2001, s

14 sprzedaży lub upadłości przedsiębiorstwa, dzień przed zmianą formy prawnej oraz dzień postawienia podmiotu w stan likwidacji lub upadłości 35. W Polsce bilans sporządzany jest za pomocą metody netto, która polega na ujmowaniu składników aktywów i pasywów według ich bieżącej wartości księgowej, pomniejszonej o odpisy i korekty. Aktywa znajdujące się po lewej stronie tabeli są uporządkowane według narastającego stopnia płynności, czyli ilości czasu potrzebnego do zamiany aktywów na gotówkę. Natomiast pasywa będące z prawej strony bilansu są uszeregowane według pilności ich zwrotu, czyli stopnia wymagalności 36. Schemat uproszczonego bilansu przedstawia tabela 2. Tabela 2. Uproszczony schemat bilansu AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. AKTYWA OBROTOWE B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Rachunkowość małych przedsiębiorstw, 2012, s W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 2005, s Tamże, s

15 Aktywa dzielą się na: trwałe- użytkowane dłużej niż 12 miesięcy, obrotowe- wykorzystywane nie dłużej niż 12 miesięcy. W grupie aktywów trwałych wyróżnia się 37 : - wartości niematerialne i prawne nabyte prawa majątkowe użytkowane dłużej niż rok, przydzielone na potrzeby jednostki (autorskie prawa majątkowe, prawa do wynalazków i patentów, know-how), - rzeczowe aktywa trwałe zasoby majątkowe mające charakter materialny, użytkowane dłużej niż 1 rok (środki trwałe: grunty, budynki, maszyny, środki transportu; środki trwałe w budowie: koszty poniesione podczas budowy, koszt montażu środka trwałego; zaliczki na środki trwałe w budowie), - należności długoterminowe całość należności wymagalnych powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, - inwestycje długoterminowe aktywa zakupione w celu uzyskania korzyści majątkowych w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Jest to lokata kapitału. - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe rozliczenia trwające powyżej 12 miesięcy obejmujące aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne rozliczenia. Na aktywa obrotowe składają się 38 : - zapasy przydzielone do zużycia lub zbycia w okresie krótszym niż 12 miesięcy aktywa (materiały, wyroby gotowe, produkty w procesie produkcji, półprodukty, towary nabyte do odsprzedaży), - należności krótkoterminowe całokształt należności z tytułu dostaw i usług a także całość lub część należności z innych tytułów niezakwalifikowanych do aktywów finansowych, a które są wymagalne w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego, - inwestycje krótkoterminowe powstałe lub nabyte aktywa finansowe w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy (udziały, akcje, udzielone pożyczki), - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe rozliczenia trwające do 12 miesięcy. Strona pasywów składa się z następujących źródeł finansowania 39 : 37 E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, 2005, s I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa, 2004, s

16 kapitał własny zależy od formy prawnej jednostki. Powstaje z wpłat udziałowców lub akcjonariuszy, wkładów właścicieli lub wspólników działalności gospodarczej. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek realizacji świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które sprawią wykorzystanie już posiadanych bądź przyszłych aktywów jednostki. Natomiast rezerwy są zobowiązaniami, których data wymagalności lub kwota nie są pewne. Kapitał własny obejmuje 40 : - kapitał podstawowy, wnoszony w chwili rozpoczęcia działalności w wysokości określonej w umowie bądź statucie. - należne wpłaty na kapitał podstawowy, pozycja korygująca kapitał podstawowy, - udziały (akcje) własne (wielkość ujemna), - kapitał zapasowy, czyli: kapitał zapasowy w spółkach, fundusz zasobowy w spółdzielniach oraz fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach państwowych, - kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, - kapitał rezerwowy, przydzielony na niespodziewane wydatki i straty, - zysk (strat) z lat ubiegłych, odnosi się do niepodzielonych zysków lub strat netto z poprzednich lat, - zysk (strata) netto roku obrotowego, wyraża wynik finansowy netto wypracowany w danym roku obrotowym, - odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, koryguje zysk netto. W grupie zobowiązań i rezerw na zobowiązania zostały ujęte 41 : - rezerwy na zobowiązania, czyli: z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia emerytalne i podobne oraz pozostałe rezerwy, - zobowiązania długoterminowe, wymagalne po upływie roku od dnia bilansowego, obejmują zobowiązania wobec jednostek powiązanych oraz wobec pozostałych jednostek (kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, inne zobowiązania finansowe oraz inne zobowiązania) - zobowiązania krótkoterminowe, są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego, charakteryzują się podziałem na zobowiązania wobec jednostek powiązanych (z tytułu dostaw i usług oraz inne) oraz wobec pozostałych jednostek (kredyty i pożyczki, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, inne zobowiązania finansowe, z tytułu dostaw i usług, 39 A. Sokół, A. O. Surmacz, M. Brojak-Trzeskowska, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, Analiza sprawozdań finansowych, 2010, s E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, 2005, s W. Gabrusiewicz, M. Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, 2007, s

17 zaliczki za dostawy, zobowiązania wekslowe, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń jak również inne zobowiązania). - rozliczenia międzyokresowe, które dzielą się na ujemną wartość firmy (różnica pomiędzy niższą ceną nabycia jednostki a wartością przejętych aktywów netto) oraz inne rozliczenia międzyokresowe (bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychody przyszłych okresów). Bilans obejmuje wiele informacji, które są konieczne do oceny przyszłości. Objaśnia to, co stanie się w ciągu najbliższego roku oraz dalszego okresu działalności jednostki. Istotną rzeczą jest to, aby decyzje podejmować jak najbliżej momentu bilansowego, ponieważ tylko wtedy informacje ujęte w bilansie są ważne, aktualne tak więc i pomocne w podejmowaniu decyzji Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat, nazywany również rachunkiem wyników, jest kolejnym obok bilansu istotnym elementem sprawozdania finansowego jednostki. Informacje znajdujące się w bilansie jak również rachunku zysków i strat dopełniają się wzajemnie. Bilans przedstawia majątek jednostki oraz źródła jego pokrycia. Natomiast rachunek zysków i strat ukazuje efekty tego, jak ten majątek został wykorzystany 43. Rachunek zysków i strat to dynamiczne zestawienie osiągniętych przychodów i odpowiadających im kosztów w okresie sprawozdawczym. Umożliwia to ustalenie struktury wyniku finansowego. Wynik finansowy stanowi wielkość efektów finansowych, jakie wygenerowała jednostka poprzez prowadzoną działalność. Dlatego celem rachunku wyników jest jego badanie w przedsiębiorstwie 44. WYNIK FINANSOWY= PRZYCHODY KOSZTY przychody > koszty zysk przychody < koszty strata 42 Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod red. E. Walińskiej, 2010, s W. Gabrusiewicz, M Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, 2007, s A. Sokół, A. O. Surmacz, M. Brojak-Trzeskowska, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, Analiza sprawozdań finansowych, 2010, s

18 Przychód lub zysk to korzyść ekonomiczna powstała w okresie sprawozdawczym w wyniku działalności gospodarczej. Objawia się zwiększeniem kapitału własnego w sposób inny niż wniesienie wpłat przez udziałowców lub właścicieli. Natomiast koszty bądź straty to powstałe w okresie sprawozdawczy zmniejszenia korzyści ekonomicznych, które były przyczyną powstania tego przychodu. Do kosztów nie zalicza się wycofanych wpłat przez udziałowców lub właścicieli 45. Ogólną budowę rachunku zysków i strat przedstawia tabela 3. Tabela 3. Ogólna budowa rachunku zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów = Zysk (strata) brutto ze sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne = Zysk (strata) z działalności operacyjnej + Przychody finansowe - Koszty finansowe = Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej + Zyski nadzwyczajne - Straty nadzwyczajne = Zysk (strata) brutto - Podatek dochodowy + Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) = Zysk (strat) netto Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Sierpińska, T. Jachna, 2006, s. 92 Układ rachunku zysków i strat dzieli się na następujące obszary 46 : działalność operacyjną, pozostałą działalność operacyjną, działalność finansową, działalność nadzwyczajną. 45 J. Turyna, Rachunkowość finansowa, 2008, s Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod red. E. Walińskiej, 2010, s

19 Działalność operacyjna odzwierciedla przychody i koszty najbardziej istotnych dokonań jednostki w ciągu okresu. Efekty tej działalności najbardziej wpływają na ogólną rentowność podmiotu. Produkcja, usługi i handel to przykłady typowych rodzajów działalności podstawowej. Pozostała działalność operacyjna zawiera przychody i koszty, które są pośrednio związane z działalnością operacyjną i nie mogą zostać zaliczone do podstawowej działalności operacyjnej. Działalność finansowa prezentuje koszty finansowania działalności oraz przychody powstałe w wyniku inwestycji w przeszłych okresach. Natomiast działalność nadzwyczajna obejmuje zdarzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych nadzwyczajnych, trudnych do przewidzenia (pożar, powódź). Ustawa o rachunkowości zezwala na sporządzanie rachunku zysków i strat w dwóch wariantach 47 : - kalkulacyjnym, - porównawczym. Wariant porównawczy stosują jednostki prowadzące ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Wykazuje on tylko koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym według rodzaju. Nie ma znaczenia to, jakiego okresu koszty dotyczyły. W wariancie kalkulacyjnym ewidencja kosztów jest prowadzona według miejsca ich powstawania. Dotyczy kosztów działalności operacyjnej obciążających dany okres sprawozdawczy. Są nimi: koszty wytworzenia sprzedanych produktów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu. Nie bierze się pod uwagę kosztów, które dotyczą innych okresów sprawozdawczych. Przychody obejmują jedynie przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Schemat budowy obu wariantów rachunku zysków i strat przedstawia tabela W. Gabrusiewicz, M Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, 2007, s

20 Wariant kalkulacyjny A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze s przedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze s przedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G- H) J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) z działal ności gospodarczej (I+J- K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) N. Zysk (strata) brutto (L±M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N-O-P) Tabela 4. Warianty rachunku zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) K. Zysk (strata) brutto (I±J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) Źródło: Opracowanie własne na podstawie G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza ekonomiczno- finansowa w ujęciu praktycznym, 2005, s Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa jest niezbędną częścią sprawozdania finansowego. Zawiera ona ważne dane i wyjaśnienia elementów sprawozdań finansowych. Dzięki niej sprawozdanie finansowe będące całością pokazuje solidny i jasny obraz sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki 48. Informacja dodatkowa dzieli się na dwa elementy 49 : 48 W. Gabrusiewicz, M Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, 2007, s A. Sokół, A. O. Surmacz, M. Brojak-Trzeskowska, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, Analiza sprawozdań finansowych, 2010, s

21 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego objaśnia stosowane zasady rachunkowości, przedstawia przyczyny oraz skutki ewentualnych zmian pod względem roku poprzedniego. Zawiera również deklarację kierownika jednostki, w której oznajmia on o możliwości kontynuacji działalności w najbliższej przyszłości z podaniem ewentualnych zagrożeń w tym obszarze. Dodatkowe informacje i objaśnienia są ostatnim elementem sprawozdania finansowego. Przedstawiają stan finansowy i majątkowy jednostki powstały w ciągu roku obrotowego w wyniku działalności. Opisują liczby zawarte w danych elementach sprawozdania finansowego. 21

22 BIBLIOGRAFIA 1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod. red. Edmunda Kurtysa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003, ISBN Bednarski L. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, ISBN Bławat F. Analiza ekonomiczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001, ISBN Dudycz T., Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2011, ISBN Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN Gabrusiewicz W., Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, ISBN Gabrusiewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, ISBN Gołębiowski G., Tłaczałą A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005, ISBN Jerzemowska M. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, ISBN Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość małych przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ISBN Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, przykłady, zadania i rozwiązania, CeDeWu Sp. z o.o., ISBN Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. Nowak E., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001,ISBN Micherda B., Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, ISBN Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN

23 15. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2004, ISBN Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ISBN-13: ISBN-10: Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod red. Sawicki K., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, ISBN Rachunkowość finansowa, pod red. Walińskiej E., Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2010, ISBN Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, ISBN Skowrońska-Mielczarek A., Leszczyński W., Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007, ISBN Sokół A., Surmacz A. O., Brojak-Trzeskowska M., Porada-Rochoń M., Lubomska- Kalisz J., Analiza sprawozdań finansowych, CeDeWu Sp. z o. o, Warszawa 2010, ISBN Turyna J., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, ISBN Ustawa z dnia r. o rachunkowości, Dz. U. poz.330 (630) [dostęp , 15:23] 23

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 119/2014 (4498) poz. 8256 8256 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 8256. GLOBGRANIT II w Pieszycach. [BMSiG-7608/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 230/2016 (5115) poz. 31757 31757 Poz. 31757. PRES MEBEL w Częstochowie [BMSiG-18907/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa: PRES MEBEL. Siedziba: 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo