Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki. Małgorzata Walczak Numer albumu: 12040

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki. Małgorzata Walczak Numer albumu: 12040"

Transkrypt

1 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Małgorzata Walczak Numer albumu: Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Spółki Wawel S.A. w latach Praca licencjacka na kierunku zarządzanie w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami Praca wykonana pod kierunkiem dr Marii Dąbrowy Samodzielny Zakład Informatyki i Metod Ilościowych Tarnów

2 SPIS TREŚCI Temat: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI WAWEL S.A. W LATACH Rozdział I ISTOTA ANALIZY FINANSOWEJ 1.1 Wprowadzenie do analizy ekonomicznej 1.2 Przedmiot i zakres analizy finansowej 1.3 Rodzaje analizy finansowej 1.4 Metody analizy finansowej 1.5 Źródła informacji do analizy finansowej Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Rozdział II ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI 2.1 Wstępna analiza bilansu Pionowa i pozioma analiza aktywów Pionowa i pozioma analiza pasywów 2.2 Wstępna analiza rachunku zysków i strat Wskaźniki struktury przychodów i kosztów Wskaźniki dynamiki i tempa zmian przychodów i kosztów 2.3 Analizy wskaźnikowa jako narzędzie do oceny finansowej przedsiębiorstwa Płynność finansowa Wskaźniki rentowności Wskaźniki poziomu zadłużenia Wskaźniki sprawności działania Rozdział III OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI WAWEL S.A. 3.1 Charakterystyka firmy Historia przedsiębiorstwa Struktura organizacyjna Przedmiot działalności spółki Konkurencja 3.2 Analiza wstępna przedsiębiorstwa Badanie struktury aktywów i pasywów spółki Badanie dynamiki i tempa zmian przychodów i kosztów firmy 3.3 Analiza wskaźnikowa jednostki Analiza rentowności Spółki Ocena sprawności działania Spółki Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa 2

3 3.3.4 Wskaźnikowa ocena zadłużenia ZAKOŃCZENIE SPIS RYSUNKÓW SPIS TABEL ZAŁĄCZNIKI BIBLIOGRAFIA 3

4 ROZDZIAŁ I ISTOTA ANALIZY FINANSOWEJ 1.1 Wprowadzenie do analizy ekonomicznej Analiza jest postrzegana jako sposób postępowania naukowego, który opiera się na rozdzieleniu badanego zjawiska na elementy i analizowaniu oddzielnie każdego z nich. Za pomocą tej metody rozpoznaje się strukturę i zależności rozpatrywanego zjawiska a w szczególności związki przyczynowo-skutkowe 1. Analiza, w której badania dotyczą procesów gospodarczych nosi nazwę analizy ekonomicznej. Jej przedmiotem mogą być procesy i zjawiska ekonomiczne, które występują w całej gospodarce lub jej podstawowych elementach takich jak przedsiębiorstwo 2. Analiza ekonomiczna jest istotnym instrumentem w procesie zarządzania i dzięki niej można sprawnie i wydajnie kierować przedsiębiorstwem oraz zaplanować działania na przyszłość 3. Rysunek 1. Podział analizy ekonomicznej Analiza ekonomiczna Analiza techniczno-ekonomiczna Analiza finansowa Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod. red. E. Nowaka, 2001, s. 12. Analiza techniczno-ekonomiczna dotyczy tych zjawisk, które mają charakter osobowy lub rzeczowy. Skupia się na ocenie danych elementów działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz rezultatach z zastosowania czynników produkcji. Wzbogaca i pogłębia analizę finansową. Natomiast analiza finansowa zajmuje się wielkościami ekonomicznymi w wyrażeniu pieniężnym. Wykorzystuje się ją w podejmowaniu bieżących i strategicznych 1 A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński, Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2007, s Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. E. Kurtysa, 2006, s W. Gabrusiewicz, Podstawy analizy finansowej, 2002, s

5 decyzji w przedsiębiorstwie. Wyniki analizy są zestawiane z wielkościami planowanymi oraz wynikami konkurencji 4. Pomimo podziału analizy ekonomicznej na dwa działy, nie można ich analizować zupełnie osobno, ponieważ są one ze sobą powiązane. Prawidłowej oceny dokonuje się patrząc na stronę rzeczową jak również finansową Przedmiot i zakres analizy finansowej Analiza finansowa to najstarszy dział analizy ekonomicznej. Pozwala poznać jak przebiegają procesy finansowe w przedsiębiorstwie, zbadać zależności jakie istnieją pomiędzy nimi a także ocenić, jak to wszystko oddziałuje na wyniki ekonomiczne. Ułatwia kontrolę nad przebiegiem procesów ekonomicznych zgodnie z planem, który został ustalony przez kierownictwo 6. Wyniki tej analizy interesują nie tylko kierownictwo firmy, lecz klientów, inwestorów, współpracujące banki, firmy ubezpieczeniowe, dostawców z odbiorcami, konkurentów oraz samo społeczeństwo. Przeprowadzanie analizy finansowej zapewnia efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 7. Rozważając przedmiot tej analizy, można go podzielić na dwie części 8 : stan finansowy (ujęcie statyczne), sporządza się go na dany dzień bilansowy. Zawiera on wyposażenie przedsiębiorstwa w elementy majątku trwałego i obrotowego oraz kapitały własne i obce. wynik finansowy (ujęcie dynamiczne), jest ustalany za pewien okres obrotowy. Badany się jego ogół, części składowe oraz czynniki, które go kształtują. 1.3 Rodzaje analizy finansowej Biorąc pod uwagę potrzeby, jakie przedsiębiorstwo posiada, wyróżnia się kilka rodzajów analizy finansowej. Podział analiz finansowych według wybranych kryteriów prezentuje Rysunek. 2 4 M. Jerzemowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, 2006, s W. Gabrusiewicz, Podstawy analizy finansowej, 2002, s W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, 2005, s B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, 2007, s L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, 1999, s

6 Tabela 1. Klasyfikacja analizy finansowej w jednostce gospodarczej KRYTERIUM Przeznaczenie analiz RODZAJE ANALIZ Analiza wewnętrzna Analiza zewnętrzna Analiza prospektywna Czas którego dotyczą analizy Analiza bieżąca Analiza retrospektywna Analiza funkcjonalna Zastosowane metody badawcze Analiza kompleksowa Analiza decyzyjna Szczegółowość opracowania Analiza szczegółowa Analiza ogólna Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 2006, s. 18 Przedmiot analizy finansowej jest odmienny w każdym przedsiębiorstwie, gdyż zależy od tego kto realizuje analizę, jaki jest jej cel oraz jakie posiada dane liczbowe. Dlatego też rozróżnia się podział analizy finansowej na 9 : Analizę wewnętrzną, Analizę zewnętrzną. Analiza wewnętrzna skupia się na szczegółowych badaniach, do których czerpie się dane liczbowe ze sprawozdawczości finansowej. Wyniki takiej analizy pomogą kierownictwu i innym szczeblom zarządzania w procesie podejmowania strategicznych decyzji. Analiza zewnętrzna jest opracowywana w postaci finansowego sprawozdania rocznego, w celu opublikowania i poinformowania otoczenia o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 9 W. Gabrusiewicz, Podstawy analizy finansowej, 2002, s

7 Zazwyczaj składa się z bilansu, rachunku przepływów pieniężnych, rachunek wyników oraz innych raportów księgowych. Biorąc pod uwagę czas, w jakim dokonywana jest analiza rozróżnia się 10 : analizę prospektywną, analizę bieżącą, analizę retrospektywną. Analiza prospektywna (ex ante) opiera się na opracowaniu różnych wersji przy podejmowaniu decyzji. Wykonuje się ją podczas procesu planowania. Jest pomocna przy określaniu celów oraz sposobów ich realizowania 11. Analiza bieżąca (operatywna) zajmuje się oceną działalności bieżącej. Zbiera informacje o poziomie realizowanych zadań oraz sygnalizuje ewentualne odchyle nia bądź nieprawidłowości. Umożliwia szybką reakcję kierownictwa w celu skorygowania negatywnych działań w komórkach organizacyjnych danego szczebla 12. Analiza retrospektywna (ex post) dotyczy procesów i zjawisk, które zachodziły w przeszłości w przedsiębiorstwie. Dzięki wynikom tej analizy można sprawdzić, czy decyzje w przeszłości były trafnie podejmowane oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość 13. Rozpatrując zastosowane metody badawcze można wyróżnić 14 : analizę funkcjonalną, analizę kompleksową, analizę decyzyjną. Analiza funkcjonalna opiera się badaniu oddzielnie występujących zjawisk, które występują w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, poprzez osoby zobowiązane do kontroli kształtowania się tych zjawisk. Analiza kompleksowa sprowadza się do oceny całości działalności gospodarczej pod względem powiązań i zależności, jakie występują między zjawiskami gospodarczymi. Wyrażana jest za pomocą wskaźników oraz zależności przyczynowo-skutkowych. Analiza decyzyjna ma na celu badanie fragmentów zjawisk gospodarczych, które są powiązane z indywidualnymi procesami decyzyjnymi. Liczebność zjawisk gospodarczych kształtuje się w zależności od rodzaju decyzji i czasu, w jakim dane procesy decyzyjne 10 B. Micherda, Współczesna analiza finansowa, 2004, s B. Micherda, Współczesna analiza finansowa,2004, s W. Gabrusiewicz, Podstawy analizy finansowej, 2002, s Tamże, s B. Micherda, Współczesna analiza finansowa, 2004, s

8 przebiegają. Tworzone są ciągi przyczynowo-skutkowe w celu stworzenia syntetycznej oceny w kolejności chronologicznej. W zależności od stopnia szczegółowości badań wyodrębnia się 15 : analizę ogólną, analizę szczegółową. Analiza ogólna dotyczy informacji o całości działalności przedsiębiorstwa. Opiera się na małej liczbie wybranych wskaźników syntetycznych. Nie ma ukazanych w niej wzajemnych powiązań występujących pomiędzy zjawiskami gospodarczymi. Analiza szczegółowa daje możliwość zdobycia skrupulatnych informacji na temat określonego problemu, dzięki bogactwu wskaźników ekonomicznych oraz odnalezieniu zależności przyczynowo-skutkowych. Jak widać, analiza finansowa ma szeroki zakres i obejmuje różne płaszczyzny i okresy działalności przedsiębiorstwa. Jej prowadzenie jest niezbędne, aby móc efektywnie zarządzać finansami. Informacje z niej uzyskane są potrzebne kierownictwu firmy w celu dokonania oceny wyników, jakie zostały osiągnięte przez podjęte decyzje. Na podstawie tych informacji można również zaplanować przyszłe decyzje Metody analizy finansowej Metody analizy finansowej są wykorzystywane do badania procesów i zjawisk finansowych. Obejmują gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat zjawisk i procesów, które są obiektem badań. Zbiór metod jest bogaty, dlatego jest on klasyfikowany za pomocą różnych kryteriów 17. Wyznaczniki stosowane najczęściej to 18 : sekwencja oceny zjawisk ogólnych i szczegółowych, gdzie wyróżnia się metodę indukcyjną i dedukcyjną, stadium prac analitycznych bądź poziom wnikliwości badań, zgodnie z którym metody można podzielić na analizę porównawczą i przyczynową, forma opisu procesów, zależności i związków, według której można wydzielić metodę analizy jakościowej oraz ilościowej. 15 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 2006, s W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 2005, s E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, 2005, s T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, 2002, s

9 Podział przedstawia Rysunek 3. Rysunek 2. Podział metod analizy finansowej Metody analizy finansowej ogólne szczegółowe indukcji porównań dedukcji analizy przyczynowej jakościowe ilościowe deterministyczne: - kolejnych podstawień - reszty - różnic cząstkowych - wskaźnikowa - logarytmowania - funkcyjna stochastyczne: - ekonometryczne - dyskryminacyjne - taksjonomiczne Źródło: Opracowanie własne na podstawie: F. Bławat, Analiza ekonomiczna, 2001, s.16-18, T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, 2002, s Metoda indukcji zaczyna się na analizie zjawisk szczegółowych, po czym przechodzi do zjawisk ogólnych. Wadą tej metody jest jej pracochłonność, ponieważ ocena procesów finansowych musi być wnikliwa, dokładna i bezstronna. W metodzie dedukcji postępuje się odwrotnie niż w metodzie indukcji. Analiza zaczyna się od zjawisk ogólnych i przechodzi do szczegółowych, które wyjaśniają przyczyny i skutki 9

10 zmian, jakie miały miejsce w ogólnych zjawiskach. Cechuje ją mniejsza pracochłonność ze względu na analizę wybranych zakresów działalności gospodarczej. Analiza jakościowa opiera się przedstawieniu związków i zależności w sposób opisowy bądź graficzny. Ta metoda jest łatwa do zastosowania jednak nie jest precyzyjna. Wykorzystywana jest we wstępnej analizie i jest podstawą analizy ilościowej. Metoda ilościowa opiera się na kwantyfikacji zależności, które występują pomiędzy badanymi zjawiskami. Wnioski są precyzyjne i obiektywne tak więc są bardziej przydatne. Metody tej analizy dzieli się na: deterministyczne i stochastyczne 19. Metoda porównań inaczej zwana metodą odchyleń, skupia się na porównaniu badanego zjawiska z innymi wielkościami oraz ustaleniu odchyleń pomiędzy nimi. Dopiero uzyskane różnice między wielkością osiągniętą a bazą odniesienia są podstawą do wystawienia pozytywnej lub negatywnej oceny. Metoda ta charakteryzuje się niskim stopniem wnikliwości badań. Z tego względu należy ją poszerzyć o metodę analizy przyczynowej 20. W metodzie odchyleń stosuje się różne sposoby porównań 21 : porównanie w czasie, porównanie z planem, porównanie międzyzakładowe. Za pomocą porównań w czasie ocenia się rozmiar, kierunek i tempo zmian wielkości badanej podczas ocenianego okresu. Takie porównania pozwalają na ustalenie tendencji rozwojowych. Obecnie takie porównania są prawie niemożliwe ze względu na mnogie zmiany wskaźników. Dlatego należy zwrócić uwagę na odpowiednie porównanie dwóch odcinków czasu. Porównania w czasie można podzielić na: zwykłe, łańcuchowe. Zwykłe porównanie skupia się na wybraniu jednego okresu, który jest wskaźnikiem podstawowym i porównywaniu do niego wskaźników z różnych okresów. W porównaniu 19 F. Bławat, Analiza ekonomiczna, 2001, s W. Gabrusiewicz, Podstawy analizy finansowej, 2002, s M. Walczak, Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie,1998, s

11 łańcuchowym wskaźniki okresów badanych odnosi się do wskaźników okresu poprzedzającego 22. Porównanie z planem polega na porównaniu danych rzeczywistych do danych z planu. Wielkości planowane zawierają jednak pewne nieprawidłowości, które można wykryć podczas porównania międzyzakładowego. Porównania w przestrzeni polega na odniesieniu wskaźników badanego przedsiębiorstwa do podobnych, porównywalnych wskaźników, które występują w innej jednostce gospodarczej. Jest to najmniej powszechna metoda porównania ze względu na to, że jest bardzo problematyczna, ponieważ wymaga znalezienia podobnych do siebie firm 23. Analiza przyczynowa jest wykorzystywana do szczegółowych badań w celu ustalenia tego, jak określone czynniki wpływają na odchylenia uzyskane podczas analizy porównawczej. Aby ustalić wielkość wpływu czynników na odchylenie danego wskaźnika, stosuje się metody deterministyczne tj.: różnicowania, kolejnych podstawień, reszty, wskaźnikową, logarytmową czy funkcyjną. Metody te są rachunkowym sposobem liczenia i informują jedynie o kierunku i sile oddziaływania czynników. A badane zależności przyczynowo-skutkowe nie wyjaśniają podstawowych źródeł powstałych odchyleń. Dlatego też wyniki badań, które zostały uzyskane za pomocą metod deterministycznych należy wzbogacić o metody stochastyczne. Dają one możliwość dodania elementów losowych, co jest bardzo istotne w warunkach ryzyka jakie występuje w działalności gospodarczej Źródła informacji do analizy finansowej Informacje finansowe można czerpać z różnych źródeł takich jak: ewidencja księgowa, statystyki przedsiębiorstwa lub dokumentacja księgowa. Jednak podstawowym źródłem informacji jest sprawozdanie finansowe. Z tego powodu analiza danych, które znajdują się w sprawozdaniu finansowym, jest najistotniejszym ujęciem badawczym jakie stosuje się w analizie finansowej 25. Analiza danych nosi nazwę analizy sprawozdań finansowych. Skupia się ona na przetwarzaniu oraz interpretacji danych znajdujących się w sprawozdaniu finansowym. Jej celem jest ocena sytuacji majątkowej, finansowej i wyników, jakie uzyskała jednostka gospodarcza. Jest również podstawą do podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych. 22 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, 1999, s M. Walczak, Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie,1998, s M. Jerzemowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, 2006, s E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, 2005, s

12 Daje możliwość kompleksowej oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej oraz znalezienia potencjalnych nieprawidłowości, które w niej funkcjonują. Analiza sprawozdań finansowych umożliwia również porównanie działalności danej jednostki do innych jednostek 26. Sprawozdanie finansowe obrazuje sytuację finansową jednostki oraz realizowane przez nią transakcje. Przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa. Ma pomóc inwestorom oraz kredytodawcom w podejmowaniu decyzji. Zawarte w nim informacje muszą być czytelne i sporządzone według zasad rachunkowości 27. Sprawozdania roczne muszą zostać zatwierdzone przez uprawniony do tego organ. Powinny być więc sporządzone zgodnie z regułami: rzetelności - dane są prawdziwe, przejrzystości - dane liczbowe są czytelne i łatwe do zrozumienia, sprawdzalności, ciągłości - informacje podczas całego okresu są identyczne, jednolitości - sprawozdania są realizowane za pomocą tych samych zasad i dokumentów, istotności - sprawozdanie zawiera tylko istotne informacje, terminowości - sprawozdania musi być złożone w określonym czasie, kompletności - ujęcie wszystkich elementów w sprawozdaniu, przystosowalności do decyzyjnych sytuacji 28. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 29. Zazwyczaj jest to ujęcie roczne, ale przedsiębiorstwa dokonują również analizy za okres miesiąca, kwartału lub półrocza. Dzień bilansowy jest dniem, na który sporządzane jest sprawozdanie. Jednostki muszą sporządzić sprawozdanie finansowe w przeciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Później zostaje podpisane wraz z datą przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe wybranych jednostek podlegają obowiązkowi sprawdzenia go przez biegłego rewidenta. Celem takiego badania jest sprawdzenie poprawności, rzetelności i czytelności 26 E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, 2005, s B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, 2007, s Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, 1999, s Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013, poz

13 sprawozdania. Publikacja takiego sprawozdania zostaje umieszczona w Monitorze Polskim B. 30. Sprawozdanie finansowe zawiera: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową Bilans Bilans to podstawowy dokument sprawozdawczości finansowej, który ilustruje stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment. Inaczej mówiąc to fotografia przedsiębiorstwa, przedstawiająca jego statyczny obraz 32. Bilans przedsiębiorstwa dzieli się na dwie części 33 : aktywa, pasywa. Aktywa to całokształt składników majątkowych przedsiębiorstwa w ujęciu wartościowym, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Mogą mieć charakter trwały bądź obrotowy. Mogą mieć postać wartościową (gotówka, należności) lub rzeczową (środki trwałe, wyroby gotowe). Pasywa, nazywane majątkiem przedsiębiorstwa, pochodzą z różnych źródeł własnych bądź obcych. Występują jedynie w formie wartościowej. Podstawową zasadą budowy bilansu jest zasada równowagi bilansowej. Polega ona na tym, że wszystkie aktywa przedsiębiorstwa muszą mieć swoje odbicie w pasywach. Z tego powodu suma bilansowa aktywów zawsze jest równa sumie pasywów 34. Bilans sporządza się zazwyczaj na koniec roku. Wtedy nazywa jest bilansem zamknięcia tego roku i równocześnie bilansem otwarcia następnego roku obrotowego. Innymi sytuacjami, w których sporządza się bilans są: dzień zakończenia działalności z powodu 30 G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, 2005, s Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. E. Kurtysa, 2003, s M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 2006, s Tamże, s F. Bławat, Analiza ekonomiczna, 2001, s

14 sprzedaży lub upadłości przedsiębiorstwa, dzień przed zmianą formy prawnej oraz dzień postawienia podmiotu w stan likwidacji lub upadłości 35. W Polsce bilans sporządzany jest za pomocą metody netto, która polega na ujmowaniu składników aktywów i pasywów według ich bieżącej wartości księgowej, pomniejszonej o odpisy i korekty. Aktywa znajdujące się po lewej stronie tabeli są uporządkowane według narastającego stopnia płynności, czyli ilości czasu potrzebnego do zamiany aktywów na gotówkę. Natomiast pasywa będące z prawej strony bilansu są uszeregowane według pilności ich zwrotu, czyli stopnia wymagalności 36. Schemat uproszczonego bilansu przedstawia tabela 2. Tabela 2. Uproszczony schemat bilansu AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. AKTYWA OBROTOWE B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Rachunkowość małych przedsiębiorstw, 2012, s W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 2005, s Tamże, s

15 Aktywa dzielą się na: trwałe- użytkowane dłużej niż 12 miesięcy, obrotowe- wykorzystywane nie dłużej niż 12 miesięcy. W grupie aktywów trwałych wyróżnia się 37 : - wartości niematerialne i prawne nabyte prawa majątkowe użytkowane dłużej niż rok, przydzielone na potrzeby jednostki (autorskie prawa majątkowe, prawa do wynalazków i patentów, know-how), - rzeczowe aktywa trwałe zasoby majątkowe mające charakter materialny, użytkowane dłużej niż 1 rok (środki trwałe: grunty, budynki, maszyny, środki transportu; środki trwałe w budowie: koszty poniesione podczas budowy, koszt montażu środka trwałego; zaliczki na środki trwałe w budowie), - należności długoterminowe całość należności wymagalnych powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, - inwestycje długoterminowe aktywa zakupione w celu uzyskania korzyści majątkowych w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Jest to lokata kapitału. - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe rozliczenia trwające powyżej 12 miesięcy obejmujące aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne rozliczenia. Na aktywa obrotowe składają się 38 : - zapasy przydzielone do zużycia lub zbycia w okresie krótszym niż 12 miesięcy aktywa (materiały, wyroby gotowe, produkty w procesie produkcji, półprodukty, towary nabyte do odsprzedaży), - należności krótkoterminowe całokształt należności z tytułu dostaw i usług a także całość lub część należności z innych tytułów niezakwalifikowanych do aktywów finansowych, a które są wymagalne w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego, - inwestycje krótkoterminowe powstałe lub nabyte aktywa finansowe w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy (udziały, akcje, udzielone pożyczki), - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe rozliczenia trwające do 12 miesięcy. Strona pasywów składa się z następujących źródeł finansowania 39 : 37 E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, 2005, s I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa, 2004, s

16 kapitał własny zależy od formy prawnej jednostki. Powstaje z wpłat udziałowców lub akcjonariuszy, wkładów właścicieli lub wspólników działalności gospodarczej. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek realizacji świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które sprawią wykorzystanie już posiadanych bądź przyszłych aktywów jednostki. Natomiast rezerwy są zobowiązaniami, których data wymagalności lub kwota nie są pewne. Kapitał własny obejmuje 40 : - kapitał podstawowy, wnoszony w chwili rozpoczęcia działalności w wysokości określonej w umowie bądź statucie. - należne wpłaty na kapitał podstawowy, pozycja korygująca kapitał podstawowy, - udziały (akcje) własne (wielkość ujemna), - kapitał zapasowy, czyli: kapitał zapasowy w spółkach, fundusz zasobowy w spółdzielniach oraz fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach państwowych, - kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, - kapitał rezerwowy, przydzielony na niespodziewane wydatki i straty, - zysk (strat) z lat ubiegłych, odnosi się do niepodzielonych zysków lub strat netto z poprzednich lat, - zysk (strata) netto roku obrotowego, wyraża wynik finansowy netto wypracowany w danym roku obrotowym, - odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, koryguje zysk netto. W grupie zobowiązań i rezerw na zobowiązania zostały ujęte 41 : - rezerwy na zobowiązania, czyli: z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia emerytalne i podobne oraz pozostałe rezerwy, - zobowiązania długoterminowe, wymagalne po upływie roku od dnia bilansowego, obejmują zobowiązania wobec jednostek powiązanych oraz wobec pozostałych jednostek (kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, inne zobowiązania finansowe oraz inne zobowiązania) - zobowiązania krótkoterminowe, są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego, charakteryzują się podziałem na zobowiązania wobec jednostek powiązanych (z tytułu dostaw i usług oraz inne) oraz wobec pozostałych jednostek (kredyty i pożyczki, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, inne zobowiązania finansowe, z tytułu dostaw i usług, 39 A. Sokół, A. O. Surmacz, M. Brojak-Trzeskowska, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, Analiza sprawozdań finansowych, 2010, s E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, 2005, s W. Gabrusiewicz, M. Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, 2007, s

17 zaliczki za dostawy, zobowiązania wekslowe, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń jak również inne zobowiązania). - rozliczenia międzyokresowe, które dzielą się na ujemną wartość firmy (różnica pomiędzy niższą ceną nabycia jednostki a wartością przejętych aktywów netto) oraz inne rozliczenia międzyokresowe (bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychody przyszłych okresów). Bilans obejmuje wiele informacji, które są konieczne do oceny przyszłości. Objaśnia to, co stanie się w ciągu najbliższego roku oraz dalszego okresu działalności jednostki. Istotną rzeczą jest to, aby decyzje podejmować jak najbliżej momentu bilansowego, ponieważ tylko wtedy informacje ujęte w bilansie są ważne, aktualne tak więc i pomocne w podejmowaniu decyzji Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat, nazywany również rachunkiem wyników, jest kolejnym obok bilansu istotnym elementem sprawozdania finansowego jednostki. Informacje znajdujące się w bilansie jak również rachunku zysków i strat dopełniają się wzajemnie. Bilans przedstawia majątek jednostki oraz źródła jego pokrycia. Natomiast rachunek zysków i strat ukazuje efekty tego, jak ten majątek został wykorzystany 43. Rachunek zysków i strat to dynamiczne zestawienie osiągniętych przychodów i odpowiadających im kosztów w okresie sprawozdawczym. Umożliwia to ustalenie struktury wyniku finansowego. Wynik finansowy stanowi wielkość efektów finansowych, jakie wygenerowała jednostka poprzez prowadzoną działalność. Dlatego celem rachunku wyników jest jego badanie w przedsiębiorstwie 44. WYNIK FINANSOWY= PRZYCHODY KOSZTY przychody > koszty zysk przychody < koszty strata 42 Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod red. E. Walińskiej, 2010, s W. Gabrusiewicz, M Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, 2007, s A. Sokół, A. O. Surmacz, M. Brojak-Trzeskowska, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, Analiza sprawozdań finansowych, 2010, s

18 Przychód lub zysk to korzyść ekonomiczna powstała w okresie sprawozdawczym w wyniku działalności gospodarczej. Objawia się zwiększeniem kapitału własnego w sposób inny niż wniesienie wpłat przez udziałowców lub właścicieli. Natomiast koszty bądź straty to powstałe w okresie sprawozdawczy zmniejszenia korzyści ekonomicznych, które były przyczyną powstania tego przychodu. Do kosztów nie zalicza się wycofanych wpłat przez udziałowców lub właścicieli 45. Ogólną budowę rachunku zysków i strat przedstawia tabela 3. Tabela 3. Ogólna budowa rachunku zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów = Zysk (strata) brutto ze sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne = Zysk (strata) z działalności operacyjnej + Przychody finansowe - Koszty finansowe = Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej + Zyski nadzwyczajne - Straty nadzwyczajne = Zysk (strata) brutto - Podatek dochodowy + Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) = Zysk (strat) netto Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Sierpińska, T. Jachna, 2006, s. 92 Układ rachunku zysków i strat dzieli się na następujące obszary 46 : działalność operacyjną, pozostałą działalność operacyjną, działalność finansową, działalność nadzwyczajną. 45 J. Turyna, Rachunkowość finansowa, 2008, s Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod red. E. Walińskiej, 2010, s

19 Działalność operacyjna odzwierciedla przychody i koszty najbardziej istotnych dokonań jednostki w ciągu okresu. Efekty tej działalności najbardziej wpływają na ogólną rentowność podmiotu. Produkcja, usługi i handel to przykłady typowych rodzajów działalności podstawowej. Pozostała działalność operacyjna zawiera przychody i koszty, które są pośrednio związane z działalnością operacyjną i nie mogą zostać zaliczone do podstawowej działalności operacyjnej. Działalność finansowa prezentuje koszty finansowania działalności oraz przychody powstałe w wyniku inwestycji w przeszłych okresach. Natomiast działalność nadzwyczajna obejmuje zdarzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych nadzwyczajnych, trudnych do przewidzenia (pożar, powódź). Ustawa o rachunkowości zezwala na sporządzanie rachunku zysków i strat w dwóch wariantach 47 : - kalkulacyjnym, - porównawczym. Wariant porównawczy stosują jednostki prowadzące ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Wykazuje on tylko koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym według rodzaju. Nie ma znaczenia to, jakiego okresu koszty dotyczyły. W wariancie kalkulacyjnym ewidencja kosztów jest prowadzona według miejsca ich powstawania. Dotyczy kosztów działalności operacyjnej obciążających dany okres sprawozdawczy. Są nimi: koszty wytworzenia sprzedanych produktów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu. Nie bierze się pod uwagę kosztów, które dotyczą innych okresów sprawozdawczych. Przychody obejmują jedynie przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Schemat budowy obu wariantów rachunku zysków i strat przedstawia tabela W. Gabrusiewicz, M Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, 2007, s

20 Wariant kalkulacyjny A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze s przedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze s przedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G- H) J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) z działal ności gospodarczej (I+J- K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) N. Zysk (strata) brutto (L±M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N-O-P) Tabela 4. Warianty rachunku zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) K. Zysk (strata) brutto (I±J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) Źródło: Opracowanie własne na podstawie G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza ekonomiczno- finansowa w ujęciu praktycznym, 2005, s Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa jest niezbędną częścią sprawozdania finansowego. Zawiera ona ważne dane i wyjaśnienia elementów sprawozdań finansowych. Dzięki niej sprawozdanie finansowe będące całością pokazuje solidny i jasny obraz sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki 48. Informacja dodatkowa dzieli się na dwa elementy 49 : 48 W. Gabrusiewicz, M Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, 2007, s A. Sokół, A. O. Surmacz, M. Brojak-Trzeskowska, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, Analiza sprawozdań finansowych, 2010, s

21 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego objaśnia stosowane zasady rachunkowości, przedstawia przyczyny oraz skutki ewentualnych zmian pod względem roku poprzedniego. Zawiera również deklarację kierownika jednostki, w której oznajmia on o możliwości kontynuacji działalności w najbliższej przyszłości z podaniem ewentualnych zagrożeń w tym obszarze. Dodatkowe informacje i objaśnienia są ostatnim elementem sprawozdania finansowego. Przedstawiają stan finansowy i majątkowy jednostki powstały w ciągu roku obrotowego w wyniku działalności. Opisują liczby zawarte w danych elementach sprawozdania finansowego. 21

22 BIBLIOGRAFIA 1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod. red. Edmunda Kurtysa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003, ISBN Bednarski L. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, ISBN Bławat F. Analiza ekonomiczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001, ISBN Dudycz T., Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2011, ISBN Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN Gabrusiewicz W., Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, ISBN Gabrusiewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, ISBN Gołębiowski G., Tłaczałą A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005, ISBN Jerzemowska M. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, ISBN Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość małych przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ISBN Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, przykłady, zadania i rozwiązania, CeDeWu Sp. z o.o., ISBN Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. Nowak E., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001,ISBN Micherda B., Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, ISBN Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN

23 15. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2004, ISBN Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ISBN-13: ISBN-10: Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod red. Sawicki K., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, ISBN Rachunkowość finansowa, pod red. Walińskiej E., Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2010, ISBN Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, ISBN Skowrońska-Mielczarek A., Leszczyński W., Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007, ISBN Sokół A., Surmacz A. O., Brojak-Trzeskowska M., Porada-Rochoń M., Lubomska- Kalisz J., Analiza sprawozdań finansowych, CeDeWu Sp. z o. o, Warszawa 2010, ISBN Turyna J., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, ISBN Ustawa z dnia r. o rachunkowości, Dz. U. poz.330 (630) [dostęp , 15:23] 23

Studium Podyplomowe. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010. Analiza ekonomiczna. dr inż.

Studium Podyplomowe. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010. Analiza ekonomiczna. dr inż. Studium Podyplomowe Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010 Analiza ekonomiczna dr inż. Piotr Kosowski Materiały dla uczestników studium 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 1

Zeszyty naukowe nr 1 Zeszyty naukowe nr 1 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003 Danuta Krzywda Sprawozanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej 1. Wstęp Rezultaty finansowe działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 ANALIZA FINANSOWA 2 3 Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 4 5 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 Rozdział 1. ŹRÓDŁA INFORMACJI ANALITYCZNYCH...9

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 Warszawa, 8 maja 2015 roku SPIS TREŚCI WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-920280-8-6

ISBN 978-83-920280-8-6 PAWEŁ PABIANIAK ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ISBN 978-83-920280-8-6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WPROWADZENIE...8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ... 10 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Warianty ewidencji i rozliczania kosztów

Rachunek zysków i strat. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Warianty ewidencji i rozliczania kosztów Zasady sporządzania sprawozdania finansowego 1 2 Warianty ewidencji i rozliczania kosztów 1. Ustawa o rachunkowości pozostawia poszczególnym podmiotom daleko idącą swobodę w wyborze systemu ewidencji i

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Edward Radosiński. Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej. II Wprowadzenie do analizy finansowej. Edward Radosiński

Edward Radosiński. Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej. II Wprowadzenie do analizy finansowej. Edward Radosiński Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej II Wprowadzenie do analizy finansowej Edward Radosiński Wrocław, październik 2009 s02 Wstęp do analizy finansowej W tej książce przyjęto, że analiza

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IMAGIS S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY IMAGIS S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY IMAGIS S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU Raport zawiera skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy owej oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie Emitenta, sporządzone według Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Specjalność: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Semestr V- zimowy 2008/2009 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Leszno, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 1 Gudaszewski Wojciech Zasady tworzenia i funkcjonowania PLAN WYKŁADU: 1. Struktura grupy kapitałowej 2. Cel tworzenia podatkowej grupy kapitałowej 3. Zasady tworzenia podatkowej grupy podatkowej 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 Morizon S.A. Sportowa 8B, 81-300 Gdynia Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 1. NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład I i II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI KOMPUTEROWE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja rachunkowości Rachunkowość to proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji, które są potencjalnie użyteczne do podejmowania decyzji gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA POLITYKI RACHUNKOWOŚCI KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT EKONOMII I ZARZĄDZANIA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA POLITYKI RACHUNKOWOŚCI WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE

PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE ISBN 978-83-65215-02-4 PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo