*)-grafika pobrana z serwisu otwartybudzet.pl/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "*)-grafika pobrana z serwisu otwartybudzet.pl/"

Transkrypt

1 *)-grafika pobrana z serwisu otwartybudzet.pl/ *)

2 COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Wydatki budżetu państwa polskiego w latach Siedlce 2013 Praca napisana w Katedrze Finansów i Rachunkowości przez: Agnieszkę Kowalczyk Alicję Chróściel Anitę Olszewską Roberta Bąkowskiego pod kierunkiem mgr Anny Kurowskiej 1

3 Spis treści Spis treści Wstęp Podstawowe pojęcia Klasyfikacja wydatków budżetowych Analiza wydatków budżetowych Wydatki rodzajowe Wydatki według działów (kryterium przedmiotowe) Wpływ wydatków na saldo budżetu państwa Prognoza wydatków budżetowych Zakończenie

4 1. Wstęp O wydatkach publicznych, za prof. Januszem Ostaszewskim należy powiedzieć, że są ważnym instrumentem polityki finansowej państwa, a ich realizacja następuje zawsze w określonych warunkach społeczno-gospodarczych. Do podstawowych czynników obiektywnych warunkujących rozmiary i strukturę wydatków publicznych należy poziom rozwoju gospodarczego kraju 1. W pracy tej przedstawiono zmiany struktury wydatków budżetu państwa, poczynając od roku 2010, a kończąc na roku Prezentując wydatki wg kryterium przedmiotowego uwzględniono te działy gospodarki, które są uznawane za najistotniejsze i są odzwierciedleniem polityki budżetowej rządów RP. Uwzględniono również zmiany budżetu na rok 2013 oraz opublikowany dnia 30 września 2013 roku Projekt ustawy budżetowej na rok 2014, mając oczywiście na uwadze, że te informacje nie są ostateczne i ulegają ciągłym zmianom. W związku z tym analiza wydatków budżetowych w latach została ograniczona do prezentacji ogólnych wartości liczbowych. Analiza oparta została w głównej mierze na obserwacji zmian wartości wydatków w w/w okresie, dokonano porównania ich rzędu wielkości między sobą, jak również na tle wydatków ogółem dochodu budżetu i udziału w PKB. 2. Podstawowe pojęcia Budżet państwa - plan finansowy obejmujący dochody i wydatki oraz przychody i rozchody państwa na okres jednego roku budżetowego, którym w przypadku Polski jest rok kalendarzowy. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 110 określa konstrukcję budżetu państwa. Główne składowe to podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa, planowane wydatki budżetu państwa, planowany deficyt budżetu państwa wraz z informacją dotyczącą źródeł jego pokrycia. Od 2010 roku oddzielnie prezentowane są także prognozowane dochody oraz planowane wydatki budżetu środków europejskich, jak również wynik budżetu środków europejskich 2. Dług publiczny - zobowiązania sektora publicznego względem podmiotów gospodarczych i osób prywatnych oraz zagranicy. Deficyt budżetu państwa - nadwyżka wydatków budżetu państwa nad jego dochodami. Utrzymywanie się deficytu budżetu państwa powoduje powiększanie się długu publicznego. Dotacja - dofinansowanie z kasy państwa wydatków podmiotów innych niż państwowe jednostki budżetowe oraz ich zadań. Subwencje - środki przekazane z budżetu państwa na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego bez wskazania celu, na jaki mają zostać przeznaczone. Wydatki elastyczne - wydatki, których wysokość może być regulowana przez rząd 3. Wydatki zdeterminowane (sztywne) - wydatki, które budżet państwa musi ponieść, ze względu na obowiązujące prawo, rząd natomiast nie może dowolnie regulować ich wysokości 4. 1 Finanse. Wydanie 6 zmienione i rozszerzone, J. Ostaszewski (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 127 i nast. 2 Uzasadnienie Ustawy Budżetowej na rok 2014 ; wydane wraz z Rządowym projektem ustawy budżetowej na rok z dnia roku opublikowanego na stronie internetowej Sejmu RP pod pozycją 1779, s

5 2.1. Klasyfikacja wydatków budżetowych Teoria finansów i literatura przedmiotu ujmuje wydatki publiczne w wielu różnych aspektach. Kryteria te mimo, że są różnorodne wzajemnie się uzupełniają 5. Wyróżnia się następujące kryteria: podmiotowe przedmiotowe rodzajowe. Kryterium podmiotowe - polega na grupowaniu wydatków budżetu według podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie tego planu. Wydatki budżetowe dzieli się według części odpowiadających: poszczególnym organom władzy państwowej (kancelaria sejmu, kancelaria prezydenta, itp.) oraz administracji państwowej kierującym poszczególnymi resortami (poszczególne ministerstwa). Oprócz tego wyodrębnia się części, które obejmują przepływy budżetowe nieprzypisane wymienionym wyżej podmiotom, np. rezerwy, subwencje dla gmin, obsługa deficytu budżetowego. Kryterium przedmiotowe - dzieli wydatki budżetowe ujęte w układzie podmiotowym według przedmiotów finansowania. Podział ten jest wyrazem zadań realizowanych przez poszczególne podmioty systemu budżetowego. Jest to podział według działów gospodarki, takich jak: budownictwo, rolnictwo, oświata, ochrona zdrowia, obrona narodowa, itd. Kryterium rodzajowe - polega na wyodrębnieniu poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych. Wewnątrz poszczególnych działów dokonuje się szczegółowego podziału wydatków budżetowych na rozdziały. Obejmują one wydatki odnoszące się: do poszczególnych typów jednostek organizacyjnych (np. szkoły podstawowe i szpitale) lub zadań budżetowych (rodzaje działalności). W obrębie rozdziałów występuje szczegółowy podział na paragrafy. Układ paragrafowy tego zestawienia uwzględnia rodzaje wydatków (np. wynagrodzenia osobowe, stypendia dla uczniów, usługi materialne, spłaty kredytów zagranicznych tytułu gwarancji i pożyczek). Układowi rodzajowemu towarzyszy podział na tzw. pozycje typu: nadwyżki budżetowe, niedobory budżetowe, wpływy ze sprzedaży obligacji. Za Stanisławem Owsiakiem wydatki budżetowe można podzielić również na: wydatki bieżące (subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje, wynagrodzenia, wydatki na zakup towarów i usług); wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne na realizację inwestycji centralnych, wydatki związane z objęciem akcji, udziałów); wydatki na obsługę długu skarbu państwa (związane z płaconymi odsetkami od zaciągniętych kredytów, dyskonta od papierów skarbowych, realizacja wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń) 6. W pracy dokonano analizy wydatków uwzględniając kryterium rodzajowe i przedmiotowe, które uznano za najbardziej obrazowe i przejrzyste. 5 Finanse. Wydanie 6 op.cit., s. 129 i nast. 6 S. Owsiak Finanse Publiczne. Teoria i praktyka. wyd. PWN, Warszawa 2000, s

6 W MLD ZŁ 3. Analiza wydatków budżetowych W analizowanym okresie wydatki budżetowe kształtowały się średnio na poziomie 310 mld zł. W celu przedstawienia pełniejszego obrazu wydatków budżetowych w analizie uwzględniono także prognozy wydatków budżetowych na lata 2013 i Do głównych czynników mających wpływ na poziom i strukturę wydatków finansowanych z budżetu państwa należy zaliczyć: zakres finansowania przez państwo zadań publicznych; zakres finansowania przez państwo usług społecznych; skalę ingerencji państwa w procesy gospodarcze; wydajność fiskalną państwa, mierzoną stopniem redystrybucji dochodów 7. Na wykresie 1 przedstawiono wysokość wydatków budżetowych w analizowanym okresie. Wykres 1: Wysokość wydatków budżetowych państwa w latach * (w mld zł) Wysokość wydatków budżetowych w mld zł 330,0 325,0 327,3 324,6 320,0 318,0 315,0 310,0 305,0 302,7 300,0 295,0 294,9 290, LATA *- prognoza wydatków na 2014 według Rządowego projektu ustawy budżetowej na rok Źródło: Opracowanie własne 8 Wydatki budżetowe państwa w rozpatrywanym okresie rosły i nadal rosną sukcesywnie. W roku 2012 suma wydatków osiągnęła pułap 318 mld zł, co wskazywało na 8% wzrost w stosunku do roku W 2013 roku zauważa się wzrost wydatków o blisko 3% w stosunku do roku poprzedniego (pierwotnie zakładano wydatki w kwocie ponad 334 mld zł, czyli wyższe o kolejne 2%), 7 P. Russel, Wydatki budżetowe w Polsce, Studia Biura Analiz Sejmowych Nr3 (23), s , publikacja na s na podstawie danych zawartych w: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. - Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2011; Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r. - Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2012; Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r. - Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa Wartości dla roku 2013 pochodzą z Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 20 sierpnia 2013r., opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Wartości dla roku 2014 pochodzą z Rządowego projektu ustawy budżetowej na rok z dnia roku opublikowanego vide przypis 2 5

7 a o 11% w stosunku do 2010 roku. W założeniach na rok 2014 wydatki budżetu państwa powinny być niższe o 1% w stosunku do 2012 roku, a o 10% wyższe w stosunku do 2010 roku Wydatki rodzajowe Wydatki publiczne są finansowym odzwierciedleniem zadań publicznych realizowanych przez władzę publiczną: państwową i samorządową. Zadania te w głównej mierze wynikają z regulacji ustawowych, niektóre gwarantowane są konstytucyjnie np. równy dostęp obywateli do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jak również powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Tabela 1 zawiera charakterystykę wydatków wg grup ekonomicznych. Tabela 1: Struktura wydatków wg grup ekonomicznych w latach WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA Procentowy dział wydatków Zmiana Wysokość poniesionych wybranych działów w procentow a wydatków / w mld zł/ w ydatków wydatkach budżetu : 3 5 : 4 Zmiana procentow a w ydatków LP OGÓŁEM 294,9 302,7 318,0 100% 100% 100% 3% 5% 2 Dotacje i subw encje 145,2 148,5 155,4 49,24% 49,06% 48,87% 2% 5% 4 Św iadczenia na rzecz osób fizycznych 20,9 21,9 23,0 7,09% 7,23% 7,23% 5% 5% 5 Wydatki bieżące jednostek budżetow ych 54,0 55,3 57,2 18,31% 18,27% 17,99% 2% 3% 6 Wydatki majątkow e 15,4 15,0 13,6 5,22% 4,96% 4,28% -3% -9% 7 Wydatki na obsługę długu Skarbu Państw a 34,1 36,0 42,1 11,56% 11,89% 13,24% 6% 17% 8 Środki w łasne Unii Europejskiej 14,3 14,7 15,9 4,85% 4,86% 5,00% 3% 8% 9 Współfinansow anie projektów z udziałem Unii Europejskiej 10,9 11,4 10,8 3,70% 3,77% 3,40% 5% -5% Źródło: Opracowanie własne 9 Wskaźniki przedstawione w tabeli 1 wyraźnie uwypuklają charakterystyczną sztywność struktur wydatków publicznych w Polsce. Znaczna ich część ma niestety charakter obligatoryjny, regulowany ustawowo, trudny do zmiany, a ich zaniechanie grozi utratą wiarygodności finansowej państwa. Do takich wydatków należą: obsługa długu publicznego (13,24% ogółu wydatków budżetowych w 2012 roku), wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowych, wydatki socjalne (48,87% ogółu wydatków budżetowych w 2012 roku). Wydatki te należą do tzw. wydatków sztywnych, czyli są to wydatki, które muszą być sfinansowane, ponieważ wynikają z przepisów ustawowych lub wcześniej podjętych zobowiązań ujętych w ramy prawne 10. Procentowy udział wydatków rodzajowych w budżecie państwa w 2012 roku przedstawia rysunek 1. 9 vide przypis 8 10 M.Markiewicz, J. Siwińska, Wydatki sztywne budżetu państwa, Studia i Analizy, CASE Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa 2003, s. 6. 6

8 Rysunek 1: Udział wydatków rodzajowych w budżecie państwa w roku 2012 (w %) 5,00% 3,40% 13,24% 4,28% 48,87% 17,99% 7,23% Dotacje i subwencje Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Środki własne Unii Europejskiej Współfinansowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej Źródło: Opracowania własne na podstawie Tabeli 1. Alokacja wydatków budżetowych państwa w poszczególne grupy ekonomiczne w widoczny sposób odzwierciedlają nam kierunki i zakres kumulacji działań na poszczególnych obszarach polityki finansowej państwa. W budżecie państwa największy udział (ok. 49%) stanowią wydatki związane z dotacjami i subwencjami. Wydatki jednostek budżetowych oraz obsługa długu publicznego to udział odpowiednio 18% i ponad 13%. Wydatki związane ze współfinansowaniem projektów unijnych stanowią najmniejszą część ogółu nieco ponad 3%. Wykres 2 zawiera dane dotyczące dynamiki poszczególnych wydatków rodzajowych w budżecie państwa. 7

9 Wykres 2: Dynamika poszczególnych wydatków rodzajowych w budżecie państwa w latach Źródło: Opracowania własne na podstawie Tabeli nr 1 Niepokojem napawa fakt spadku rok do roku wydatków majątkowych inaczej zwanych kapitałowymi. Na koniec roku 2012 odnotowały one spadek na poziomie 9% do roku ubiegłego, a na przestrzeni trzech lat obniżenie wydatków na ten cel sięgnęło 12% (dane ujęte niżej w Wykresie 2). Udział tych wydatków w wydatkach ogółem jest o tyle ważny, że państwo za ich pośrednictwem może oddziaływać na rozwój regionów, ograniczanie bezrobocia czy też procesy restrukturyzacji poszczególnych branż. Mały udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków przy jednoczesnym wzroście o 7% wydatków na dotacje i subwencje oraz aż o 6% w okresie trzyletnim na wydatki bieżące jednostek budżetowych (m.in. koszty administracji publicznej). Różnice w proporcjach między wydatkami majątkowymi, a typowo socjalnymi (dotacje, subwencje) świadczy o tym, w jakim stopniu jesteśmy państwem tzw. opiekuńczym. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko dla prawidłowego rozwoju gospodarki kraju, determinuje ją i spowalnia tempo wzrostu. Największą tendencję wzrostową możemy zauważyć w obciążeniu systemu finansów publicznych kosztami obsługi zadłużenia. Wartość ta rok do roku wzrasta o kolejne miliardy złotych i związana jest bezpośrednio z rosnącym deficytem budżetowym państwa. Obsługa długu publicznego na koniec roku 2012 osiągnęła wzrost na poziomie 23% w stosunku do poniesionych wydatków na ten cel w roku W budżecie 2012 roku przeznaczono na ten cel ponad 42 mld zł. Niestety taki rozkład wydatków i obciążeń budżetu państwa powoduje spowolnienie możliwego do uzyskania tempa wzrostu PKB. Przeprowadzona przez nas analiza wydatków rodzajowych z budżetu państwa w latach daje powody by sądzić, iż polityka fiskalna w Polsce pozostawia wiele do życzenia oraz nie napawa optymizmem i nadzieją na lepszą kondycję finansów publicznych w kolejnych latach Wydatki według działów (kryterium przedmiotowe) Skąd wziąć fundusze na wydatki budżetowe? Jak zaspokoić oczekiwania społeczne? Te pytania od dawna nurtują wszystkich ekonomistów, finansistów, a przede wszystkim Ministra Finansów. Za J. Ostaszewskim zauważa się, że oczekiwania społeczne wobec państwa z reguły przewyższają zakres świadczeń publicznych. To, w jakim stopniu państwo wyjdzie na przeciw tym ocze- 8

10 kiwaniom zależy od woli politycznej, ale także rozsądku ekonomicznego - uwzględnienia realiów gospodarczych - ugrupowań sprawujących władzę 11. Na obecny kształt budżetu naszego kraju wpływ mają reformy z 1998 roku, wstąpienie Polski do UE w 2004 roku oraz kryzys finansowogospodarczy z 2007 roku. Nie bez znaczenia są również zmiany demograficzne w polskim społeczeństwie, a co się z tym wiąże, coraz większe wydatki związane z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. 11 Finanse. Wydanie 6 op.cit.,, s

11 Wydatki budżetowe według działów w latach przedstawiono w tabeli 2 i kształtowały się następująco: Tabela 2: Wydatki budżetu państwa w latach zestawienie zbiorcze wg działów LP DZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETU Zestawienie zbiorcze wydatków według działów / w tyś zł/ Procentowy dział wydatków wybranych działów w wydatkach budżetu państwa ogółem Zmiana w % vs OGÓŁEM % 100% 100% 8% 2 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,34% 23,90% 23,89% 6% 3 Różne rozliczenia ,42% 21,39% 21,52% 8% 4 Obsługa długu publicznego ,58% 11,88% 13,24% 23% 5 Obrona narodowa ,29% 6,33% 6,32% 8% 6 Pomoc społeczna ,80% 4,46% 4,38% -2% 7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,38% 4,27% 4,11% 1% 8 Szkolnictwo wyższe ,98% 3,97% 3,90% 6% 9 Administracja publiczna ,91% 4,14% 3,89% 7% 10 Rolnictwo i łowiectwo ,49% 3,58% 3,28% 2% 11 Wymiar sprawiedliwości ,29% 3,28% 3,19% 4% 12 Transport i łączność ,08% 3,06% 3,04% 6% 13 Ochrona zdrowia ,33% 2,48% 2,28% 6% 14 Nauka ,42% 1,57% 1,53% 15% 15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00% 1,02% 1,09% 19% 16 Gospodarka mieszkaniowa ,49% 0,79% 0,81% 78% 17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,72% 0,68% 0,61% -8% 18 Oświata i wychowanie ,55% 0,56% 0,58% 14% 19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,49% 0,49% 0,54% 19% 20 Działalność usługowa ,30% 0,30% 0,36% 29% 21 Przetwórstwo przemysłowe ,28% 0,32% 0,33% 26% 22 Kultura fizyczna i sport ,60% 0,34% 0,25% -56% 23 Handel ,36% 0,31% 0,20% -39% 24 Górnictwo i kopalnictwo ,30% 0,18% 0,17% -37% 25 Edukacyjna opieka wychowawcza ,18% 0,17% 0,16% -3% 26 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,16% 0,18% 0,15% 5% 27 Rybołówstwo i rybactwo ,05% 0,08% 0,07% 55% 28 Informatyka ,07% 0,06% 0,06% -5% 29 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,03% 0,06% 0,03% -1% 30 Turystyka ,01% 0,01% 0,01% 4% 31 Hotele i restauracje ,01% 0,01% 0,01% -1% 32 Leśnictwo ,00% 0,00% 0,00% 41% 33 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,10% 0,10% 0,00% -98% 34 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00% 0,00% 0,00% 131% Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz Najwyższej Izby Kontroli wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za lata 2010, 2011,

12 Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu państwa w 2012 roku wynosiły 318 mld zł i były wyższe o 8% w porównaniu z wydatkami w roku Analizując powyższe zestawienie wydatków budżetowych w latach można ponownie łatwo zdefiniować trzy działy budżetu pochłaniające największe nakłady finansowe. Należą do nich obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, obsługa długu publicznego, rozliczenia różne, do których należą m.in. subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego czy składka do budżetu UE. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne to od lat największa, kwotowo i procentowo, grupa wydatków budżetu państwa. Wydatkowana w 2012 roku kwota stanowiła 23,89% kwoty ogólnej wydatków budżetu. W porównaniu z rokiem 2010 kwota wydatków wzrosła o 6% przy 0,45% spadku tych wydatków w stosunku do wydatków ogółem z 24,34% (w 2010 roku) na 23,89% (w 2012 roku). Udział kwoty rozliczeń różnych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych w analizowanym okresie utrzymywały się na podobnym poziomie, w 2010 roku na poziomie 21,42%, 2011 roku to 21,39% i w 2012 roku to 21,52%, zaznaczyć należy, że od 2010 roku do 2012 roku kwota wydatków wzrosła o 8%. Obsługa długu publicznego w 2012 roku stanowiła 13,24% wydatków budżetu państwa. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost kwoty wydatków aż o 23%. Wydatki te z roku na rok stają się coraz większym obciążeniem budżetowym. Do najwyższych wydatków budżetu państwa w latach również zaliczyć należy: obronę narodową (6,32% w 2012r.), kwota wydatków rokrocznie w niewielkim stopniu rosła i utrzymywana była na tym samym procentowym poziomie wydatków łącznych budżetu, wydatki wzrosły od 2010 roku o 8%; pomoc społeczną (4,38% w 2012r.), które odnotowało 2% spadek wydatków w stosunku do roku bezpieczeństwo publiczne i ochronę (4,11% w 2012r.), obserwując w tym dziale wyjątkową kwotową stabilność nakładów finansowych, w stosunku do 2010 roku wzrost o 1%. Z kolei wydatki na kulturę fizyczną i sport (0,25% w 2012r.), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,15% w 2012r.) oraz turystyka (0,01% w 2012r.) były wydatkami, które stanowiły niewielkie, a wręcz znikome obciążenie dla budżetu państwa. Zadziwiającą jest sytuacja wydatków na kulturę fizyczną i sport, które w 2012 roku były niższe aż o 56% w stosunku do wydatków poniesionych w roku

13 ku. Na rysunku 2 przedstawiono podział wydatków na poszczególne działy budżetu w 2012 ro- Rysunek 2: Udział wydatków wybranych działów w wydatkach budżetu państwa w roku 2012 Źródło: Opracowania własne na podstawie Tabeli 2. Analizując lata wcześniejsze zauważyć można kontynuację, w polskich finansach publicznych, tendencji do znacznego udziału transferów socjalnych. Pomimo, że stanowią one blisko ¼ ogółu wydatków budżetowych, to takie ukształtowanie wydatków Państwa jest bezdyskusyjne, bo uzależnione od obowiązujących przepisów prawnych. Stałe, ustawowo narzucone wydatki, które rokrocznie zwiększają swą wartość nominalną, zabezpieczane są w budżetach niejako a priori. Najczęściej wydatkami tymi są: środki przekazywane m.in. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (emerytury, renty, zasiłki chorobowe, alimenty); środki na obsługę długu publicznego; środki stanowiące dotacje samorządów czy też składkę do budżetu europejskiego; wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, itp.; W obecnej sytuacji prawnej inne ukształtowanie budżetu, a w szczególności części dotyczącej wydatków, nie może mieć miejsca, gdyż nie zależy od partii politycznych, składu Rady Ministrów czy Sejmu lub Senatu. W związku z tym zmiany tzw. ekip rządzących nie przynoszą i nie przyniosą poprawy sytuacji finansowej państwa. Pole manewru rządu i Ministra Finansów, w tym zakresie, jest bardzo mocno ograniczone, co odbiera naszej gospodarce możliwość szybszego niż dotąd rozwoju. Ewentualne zmiany w strukturze wydatków budżetowych należy zaczynać u podstaw ich funkcjonowania - dokonując stosownych zmian w prawie. Finalnie zderzamy się z sytuacją, gdzie w obecnym okresie stagnacji gospodarczej, wydatki sztywne uniemożliwiają wprowadzenie zmian i oszczędności. W efekcie ogranicza się wydatki tam gdzie nie powinno, czyli np. na wspomnianą wcześniej pomoc społeczną czy kulturę fizyczną i sport. 12

14 4. Wpływ wydatków na saldo budżetu państwa W poprzednich rozdziałach dokonano analizy wysokości wydatków budżetowych w różnych aspektach ich zaszeregowania, przeznaczenia, efektywności etc. W naszej opinii dopełnieniem analizy będzie przedstawienie poziomu wydatków budżetowych, jako ich udziału na tle budżetu państwa. W wyniku takiego porównania ujawni nam się saldo budżetu w poszczególnych latach. Definicja formalno-prawna określa saldo budżetu, jako wynik różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami. Przepisy ustawy o finansach publicznych definiują nadwyżkę budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa. Nadwyżką budżetu państwa jest dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa, deficytem budżetowym zaś ujemna różnica tych wartości. Do deficytu albo nadwyżki budżetu państwa, jak wynika z ustawy, nie mogą być wliczane: deficyt budżetu środków europejskich albo nadwyżka środków europejskich. Oznacza to, iż saldo budżetu państwa nie może być korygowane o wynik budżetu środków europejskich 13. Relację wydatków ogółem do dochodu ogółem, które charakteryzują omawiane zagadnienie, przedstawia rysunek 3. Rysunek 3: Relacja wydatków ogółem do dochodu ogółem latach Źródło: Opracowania własne 14 Z zaprezentowanego rysunku, a w kontekście wskazanych definicji jasno wynika, iż od lat wydatki przewyższają znacznie dochody budżetu państwa, co oznacza, że budżet ten charakteryzuje się permanentnym deficytem budżetowym. Wyraźnie rysuje się wyższy udział wydatków budżetowych od relatywnie niskiej skali wpływów, czyli dochodów budżetu, co przedstawiono na wykresie Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), art. 113 oraz art na podstawie danych rocznych wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych przez GUS. /aktualizacja / 13

15 w mln zł Wykres 3: Deficyt budżetowy w Polsce w latach Deficyt budżetu , , , , , , , , , , , , , , Lata Źródło: Opracowania własne 15 Z danych zawartych na wykresie wynika, że zarówno w czasie dobrej koniunktury gospodarczej, jak również w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego, wydatki budżetowe są ciągle o wiele za wysokie niż osiągane dochody. Przekłada się to na deficyt całego sektora finansów publicznych, a tym samym na wzrost długu publicznego i kosztów związanych z jego obsługą. Tabela 3: Wzajemny stosunek deficytu budżetu państwa z lat w % LATA w mln zł , , , , , ,00 0,00% -43,66% -31,69% 15,64% 7,03% ,40 77,48% 0,00% 21,24% 105,24% 89,96% ,80 46,39% -17,52% 0,00% 69,28% 56,68% ,00-13,52% -51,28% -40,93% 0,00% -7,45% ,10-6,57% -47,36% -36,17% 8,05% 0,00% Źródło: Opracowania własne 15 Z danych zawartych w wykresie 3 jak i w tabeli 3 wynika, że deficyt budżetu charakteryzuje się dużą amplitudą, a w związku z tym jest mało przewidywalny. Deficyt roku 2013 w stosunku do roku 2012 to wzrost o niemal 70%, a w stosunku do roku 2011 to ponad 100% wzrost deficytu. W tabeli 4 przedstawiono udział deficytu budżetu państwa w PKB. 15 na podstawie danych rocznych wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych w komunikacie przez GUS. / aktualizacja roku/ oraz Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 20 sierpnia 2013r., opublikowanego vide przypis 8 i Rządowego projektu ustawy budżetowej na rok z dnia roku, opublikowanego vide przypis 2 14

16 Tabela 4: Deficyt budżetu państwa na tle PKB w latach (w mln zł) Wyszczególnienie PKB (ceny bieżące) Deficyt budżetu państwa , , , ,1 Deficyt budżetu państwa w % PKB 3,15% 1,64% 1,91% 3,14% 2,77% Źródło: Opracowania własne 16 W analizowanym okresie PKB i dochody budżetu rokrocznie notują niewielkie wzrosty, więc cała gospodarka wydaje się być stabilną, opiera się negatywnym wpływom światowego kryzysu oraz ogromnym skokom deficytu budżetu. Jednocześnie należy zauważyć, że deficyt wzrasta niewspółmiernie w stosunku do wzrostu PKB, jak i wzrostu dochodów. Analizowany okres , to czas wciąż trwającego światowego kryzysu z 2007 roku, więc tak gwałtowny wzrost wydatków budżetu sugerowałby kilkukrotne interwencje państwa na rynku finansowym w celu ustabilizowania sytuacji upadających banków, powstrzymywania inflacji lub też próby wyrównania strat instytucji finansowych. Niestety, jak już wspomniano wcześniej, wzrost wydatków budżetu, a wraz z nim deficytu, spowodowany był i jest potężnymi kosztami obsługi długu publicznego oraz wzrastającymi wydatkami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi. 5. Prognoza wydatków budżetowych W tej części analizy wydatków budżetu państwa dokonano porównania wydatków z lat z przypuszczalnymi wydatkami budżetowymi na rok 2014 zawartymi w Rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok Tabela 5 zawiera charakterystykę wydatków ze względu na grupy ekonomiczne. Tabela 5: Struktura wydatków wg grup ekonomicznych w latach Wydatki Budżetu Państwa Wysokość poniesionych wydatków (w mld zł) Procentowy udział wydatków działów w wydatkach budżetu Procentowa zmiana w stosunku do roku poprzedniego / /2014 Ogółem 318,0 327,3 324,6 100,00% 100,00% 100,00% 3% -1% Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Środki własne Unii Europejskiej 155,4 156,3 153,5 48,87% 47,76% 47,27% 1% -2% 23,0 24,1 25,1 7,23% 7,38% 7,72% 5% 4% 57,2 60,5 65,6 17,99% 18,48% 20,21% 5% 8% 13,6 12,5 14,3 4,28% 3,83% 4,39% -9% 12% 42,1 42,7 36,2 13,24% 13,05% 11,14% 1% -18% 15,9 18,2 17,8 5,00% 5,55% 5,47% 13% -2% Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 10,8 12,9 12,3 3,40% 3,96% 3,79% 17% -5% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych rocznych wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych w komunikacie przez GUS. / aktualizacja / oraz Uzasadnienie Ustawy Budżetowej na rok 2014, opublikowane vide przypis 2, s Wartości dla roku 2013 pochodzą z Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 20 sierpnia 2013r., opublikowanego vide przypis 14. Wartości dla roku 2014 pochodzą z Rządowego projektu ustawy budżetowej na rok z dnia roku opublikowanego vide przypis 2 15

17 Z danych zawartych w tabeli wynika, że w porównaniu do roku 2013 największy wzrost wydatków dotyczy środków przeznaczonych na: wydatki bieżące jednostek budżetowych o tys. zł główną przyczyną wzrostu wydatków w tej grupie jest: - wzrost składek na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie o tys. zł; zwiększenie nakładów na obronę narodową o tys. zł, przede wszystkim na zabezpieczenie wojsk oraz centralne wsparcie. Natomiast w porównaniu do roku 2013 największy spadek wydatków dotyczy środków przeznaczonych na obsługę długu Skarbu Państwa - o tys. zł. Przyjęty poziom wydatków uwzględnia wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym, w szczególności umorzenie obligacji będących w posiadaniu otwartych funduszy emerytalnych 18. Operacja umorzenia części obligacji Skarbu Państwa po przesunięciu ich z OFE do ZUS w celu zredukowania kosztów obsługi długu Skarbu Państwa jest operacją, która nie przyniesie długotrwałych efektów. Jak widać w poniższej tabeli 6 już w roku 2017 przewidywane wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa ponownie kształtować się będą na poziomie roku Tabela 6: Dług publiczny i koszty jego obsługi podsumowanie prognoz Strategii Źródło: Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych 19 Podobnie z wydatkami dotyczącymi długu publicznego, jako całości oraz długu sektora general government (rządowego i samorządowego), które po jednorocznych spadkach, w następnych latach rosną do poziomów dotąd nienotowanych. Przyszłe wydatki budżetu nie są sztywno związane z PKB, w związku z tym przyjęty udział w produkcie krajowym jest tylko mocno optymistycznym założeniem. Wartość PKB jest wypadkową wielu zmiennych, a ostateczna jego wartość szacowana jest po zakończeniu roku kalendarzowego. Natomiast wydatki budżetu państwa stanowią wartość realną określoną w pieniądzu, którą należy wydatkować, aby pokryć finansowe zobowiązania państwa. W związku z tym zakładanie wydatkowania większych sum pieniężnych w oparciu tylko o wskaźnik wzrostu PKB nie jest najlepszym posunięciem. Wydaje się, że obecne i przyszłe ruchy Ministra Finansów podyktowane są tylko i wyłącznie koniecznością szybkiego, wręcz natychmiastowego, obniżenia długu sektora publicznego i utrzymywanie jego poziomu poniżej 60% 20 PKB, zgodnie z Traktatem z Maastricht i z art. 216 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 18 Uzasadnienie Ustawy Budżetowej na rok 2014, opublikowane vide przypis 2, s Tabela 6 w całości pobrana została z dokumentu Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych; dokument wydany wraz z Rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2014., opublikowany vide przypis 2, s.4 20 Por. Ibidem s. 4 i s

18 6. Zakończenie Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki budżetu państwa polskiego w latach kształtowały się nieregularnie i miały charakter wzrostowy. Porównując strukturę wydatków budżetowych z roku 2010 do roku 2012, można jednoznacznie stwierdzić, iż udział wydatków na tak ważne dziedziny jak nauka i oświata, infrastruktura czy informatyka zmniejszył się lub jest na skrajnie niskim poziomie. Z kolei udział wydatków na dotacje i subwencje wzrósł wraz ze wzrostem wydatków bieżących jednostek budżetowych, pomimo niewielkiego udziału wydatków majątkowych. Do tego bardzo wysoki udział wydatków prawnie zdeterminowanych, który sprawia, że polityka fiskalna 21 nie może być prowadzona w sposób elastyczny. Powinno to dziś i chyba na najbliższe lata stanowić poważne wyzwanie dla władz naszego kraju. Powinniśmy zacząć od odważnych zmian legislacyjnych ograniczających ten typ wydatków. Konieczne są ustawy poprawiające sytuację w finansach publicznych. Bezwzględnie należy zwiększyć efektywność zarządzania i wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu państwa. Za J. Ostaszewskim należy podkreślić, że znaczący udział wydatków sztywnych w wydatkach ogółem stanowi przysłowiową kulę u nogi, odbierając naszej gospodarce możliwość szybszego niż dotąd rozwoju. A przecież większa dynamika wzrostu PKB, zwłaszcza PKB per capita, decydować będzie o przyszłym bogactwie Polski 22. Naprawę finansów publicznych należałoby rozpocząć np. od zmiany ordynacji podatkowej wprowadzając prostsze rozwiązania fiskalne; restrukturyzację zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa; ujednolicenie stawki podatku VAT i zasad jego rozliczania; czy też sprywatyzowanie samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poważnie rozważyć współudział zakładów (towarzystw) ubezpieczeń w tym procesie. Należy jednak pamiętać o dochodach budżetu i stworzyć im solidne podstawy, aby móc w przyszłości korzystać ze stabilnych wpływów do budżetu. Rezygnacja z wielu przepisów ograniczających polskich przedsiębiorców, uproszczenie zasad prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej w zakresie podatków, ograniczenie bezpośredniego wpływu administracji państwowej (samorządowej) na decyzje przedsiębiorców pozwoli zwiększyć wpływy do budżetu państwa, gdyż brak ograniczeń pozwoli rozwinąć skrzydła przedsiębiorcom mającym pomysły i chęci do pomnażania majątku własnego, a tym samym zwiększania majątku państwa. W obecnej sytuacji społeczno-politycznej niezbędne reformy wymagają (po raz kolejny) porozumienia ponad podziałami, gdyż do wprowadzenia niektórych rozwiązań koniecznymi mogą być zmiany w ustawie zasadniczej, których można dokonywać tylko większością 2/3 głosów w obecności nie mniej, niż połowy ustawowej liczby posłów 23. Zreformować należy cały system finansów państwa, nie tylko wydatki. Reasumując, zwiększenie wydatków publicznych w Polsce następuje w obszarach, które nie mają istotnego wpływu na długofalowy wzrost gospodarczy. Zwiększają jedynie siłę nabywczą społeczeństwa (transfery społeczne), czyli zwiększają popyt na rynku krajowym 24. Po raz kolejny władza za pieniądze społeczeństwa kupuje sobie jego spokój. 21 Polityka budżetowa (fiskalna) oznacza dobór: źrodeł i metod gromadzenia dochodów publicznych, jak też kierunków i sposobów realizacji wydatków publicznych dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych, ustalonych przez właściwe organy publiczne, por. Z. Fedorowicz, Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 22 Finanse. Wydanie 6 op. cit., s Art. 235 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U nr 78 poz. 483 ze zm.) 24 Finanse. Wydanie 6 op. cit., s

ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA WRAZ Z WARIANTOWYM OKREŚLENIEM PROGNOZ FINANSOWYCH MIASTA

ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA WRAZ Z WARIANTOWYM OKREŚLENIEM PROGNOZ FINANSOWYCH MIASTA ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA WRAZ Z WARIANTOWYM OKREŚLENIEM PROGNOZ FINANSOWYCH MIASTA Poznań, 09 marca 2015 roku ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ul. Ziemowita 60, 61-063 Poznań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2013 ROKU

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2013 ROKU Nr ewid. 138/2014/KBF Nr ewid. 139/2014/KBF ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2013 ROKU Zatwierdzona przez KOLEGIUM NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI w dniu 10 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

NAJWY SZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUD ETU PA STWA I ZA O E POLITYKI PIENI NEJ W 2009 ROKU

NAJWY SZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUD ETU PA STWA I ZA O E POLITYKI PIENI NEJ W 2009 ROKU NAJWY SZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUD ETU PA STWA I ZA O E POLITYKI PIENI NEJ W 2009 ROKU Warszawa czerwiec 2010 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Nr ewid. 141/2010/KBF Nr ewid. 142/2010/KBF ANALIZA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONANIA BUD

ANALIZA WYKONANIA BUD NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2010 ROKU Warszawa czerwiec 2011 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Nr ewid. 111/2011/KBF Nr ewid. 112/2011/KBF ANALIZA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

NR 66 (547) IV KADENCJA

NR 66 (547) IV KADENCJA NR 66 (547) IV KADENCJA DWUTYGODNIK BIURO INFORMACYJNE KANCELARII SEJMU 3331 lipca 2003 W NUMERZE m.in.: DEBATA O KORUPCJI WYKONANIE BUDŻETU 2002 O WSPÓŁPRACY POLSKO-CHIŃSKIEJ 5 3 POSIEDZENIE SEJMU Z

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 10

Zeszyty Naukowe nr 10 Zeszyty Naukowe nr 10 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005 2009 1. Wprowadzenie Wydatki publiczne

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej 1. Uwagi ogólne Budowa nowoczesnego sektora finansowego, odpowiadającego zasadom gospodarki rynkowej, rozpoczęła się w Polsce w

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH zeszyt II Wiesława Kwiatkowska Dariusz Korczakowski Arkadiusz Godula Jacek Pietrusiak Warszawa Fundacja Wspomagania Wsi, 2013 Spis treści Wstęp 5 Finansowanie inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI Nr 4/2002

SPIS TRECI Nr 4/2002 SPIS TRECI Nr 4/2002 autor tytuł strona Wystpienie Prezesa Najwyszej Izby Kontroli w Sejmie: Analiza wykonania budetu pastwa i załoe polityki pieninej w 2001r. Sprawozdanie z działalnoci Najwyszej Izby

Bardziej szczegółowo

RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga

RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga MINISTERSTWO ZDROWIA Zespół do przygotowania raportu Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga Warszawa, 21 grudnia 2004 Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty Łódź 2014 Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013 Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM Mateusz Klupczyński FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM 1. Wprowadzenie Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku należy uznać za okres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów (Propozycje) 2010 2011 (Propozycje) 29 stycznia 2010 r. 29 stycznia 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 3 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo