*)-grafika pobrana z serwisu otwartybudzet.pl/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "*)-grafika pobrana z serwisu otwartybudzet.pl/"

Transkrypt

1 *)-grafika pobrana z serwisu otwartybudzet.pl/ *)

2 COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Wydatki budżetu państwa polskiego w latach Siedlce 2013 Praca napisana w Katedrze Finansów i Rachunkowości przez: Agnieszkę Kowalczyk Alicję Chróściel Anitę Olszewską Roberta Bąkowskiego pod kierunkiem mgr Anny Kurowskiej 1

3 Spis treści Spis treści Wstęp Podstawowe pojęcia Klasyfikacja wydatków budżetowych Analiza wydatków budżetowych Wydatki rodzajowe Wydatki według działów (kryterium przedmiotowe) Wpływ wydatków na saldo budżetu państwa Prognoza wydatków budżetowych Zakończenie

4 1. Wstęp O wydatkach publicznych, za prof. Januszem Ostaszewskim należy powiedzieć, że są ważnym instrumentem polityki finansowej państwa, a ich realizacja następuje zawsze w określonych warunkach społeczno-gospodarczych. Do podstawowych czynników obiektywnych warunkujących rozmiary i strukturę wydatków publicznych należy poziom rozwoju gospodarczego kraju 1. W pracy tej przedstawiono zmiany struktury wydatków budżetu państwa, poczynając od roku 2010, a kończąc na roku Prezentując wydatki wg kryterium przedmiotowego uwzględniono te działy gospodarki, które są uznawane za najistotniejsze i są odzwierciedleniem polityki budżetowej rządów RP. Uwzględniono również zmiany budżetu na rok 2013 oraz opublikowany dnia 30 września 2013 roku Projekt ustawy budżetowej na rok 2014, mając oczywiście na uwadze, że te informacje nie są ostateczne i ulegają ciągłym zmianom. W związku z tym analiza wydatków budżetowych w latach została ograniczona do prezentacji ogólnych wartości liczbowych. Analiza oparta została w głównej mierze na obserwacji zmian wartości wydatków w w/w okresie, dokonano porównania ich rzędu wielkości między sobą, jak również na tle wydatków ogółem dochodu budżetu i udziału w PKB. 2. Podstawowe pojęcia Budżet państwa - plan finansowy obejmujący dochody i wydatki oraz przychody i rozchody państwa na okres jednego roku budżetowego, którym w przypadku Polski jest rok kalendarzowy. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 110 określa konstrukcję budżetu państwa. Główne składowe to podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa, planowane wydatki budżetu państwa, planowany deficyt budżetu państwa wraz z informacją dotyczącą źródeł jego pokrycia. Od 2010 roku oddzielnie prezentowane są także prognozowane dochody oraz planowane wydatki budżetu środków europejskich, jak również wynik budżetu środków europejskich 2. Dług publiczny - zobowiązania sektora publicznego względem podmiotów gospodarczych i osób prywatnych oraz zagranicy. Deficyt budżetu państwa - nadwyżka wydatków budżetu państwa nad jego dochodami. Utrzymywanie się deficytu budżetu państwa powoduje powiększanie się długu publicznego. Dotacja - dofinansowanie z kasy państwa wydatków podmiotów innych niż państwowe jednostki budżetowe oraz ich zadań. Subwencje - środki przekazane z budżetu państwa na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego bez wskazania celu, na jaki mają zostać przeznaczone. Wydatki elastyczne - wydatki, których wysokość może być regulowana przez rząd 3. Wydatki zdeterminowane (sztywne) - wydatki, które budżet państwa musi ponieść, ze względu na obowiązujące prawo, rząd natomiast nie może dowolnie regulować ich wysokości 4. 1 Finanse. Wydanie 6 zmienione i rozszerzone, J. Ostaszewski (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 127 i nast. 2 Uzasadnienie Ustawy Budżetowej na rok 2014 ; wydane wraz z Rządowym projektem ustawy budżetowej na rok z dnia roku opublikowanego na stronie internetowej Sejmu RP pod pozycją 1779, s

5 2.1. Klasyfikacja wydatków budżetowych Teoria finansów i literatura przedmiotu ujmuje wydatki publiczne w wielu różnych aspektach. Kryteria te mimo, że są różnorodne wzajemnie się uzupełniają 5. Wyróżnia się następujące kryteria: podmiotowe przedmiotowe rodzajowe. Kryterium podmiotowe - polega na grupowaniu wydatków budżetu według podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie tego planu. Wydatki budżetowe dzieli się według części odpowiadających: poszczególnym organom władzy państwowej (kancelaria sejmu, kancelaria prezydenta, itp.) oraz administracji państwowej kierującym poszczególnymi resortami (poszczególne ministerstwa). Oprócz tego wyodrębnia się części, które obejmują przepływy budżetowe nieprzypisane wymienionym wyżej podmiotom, np. rezerwy, subwencje dla gmin, obsługa deficytu budżetowego. Kryterium przedmiotowe - dzieli wydatki budżetowe ujęte w układzie podmiotowym według przedmiotów finansowania. Podział ten jest wyrazem zadań realizowanych przez poszczególne podmioty systemu budżetowego. Jest to podział według działów gospodarki, takich jak: budownictwo, rolnictwo, oświata, ochrona zdrowia, obrona narodowa, itd. Kryterium rodzajowe - polega na wyodrębnieniu poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych. Wewnątrz poszczególnych działów dokonuje się szczegółowego podziału wydatków budżetowych na rozdziały. Obejmują one wydatki odnoszące się: do poszczególnych typów jednostek organizacyjnych (np. szkoły podstawowe i szpitale) lub zadań budżetowych (rodzaje działalności). W obrębie rozdziałów występuje szczegółowy podział na paragrafy. Układ paragrafowy tego zestawienia uwzględnia rodzaje wydatków (np. wynagrodzenia osobowe, stypendia dla uczniów, usługi materialne, spłaty kredytów zagranicznych tytułu gwarancji i pożyczek). Układowi rodzajowemu towarzyszy podział na tzw. pozycje typu: nadwyżki budżetowe, niedobory budżetowe, wpływy ze sprzedaży obligacji. Za Stanisławem Owsiakiem wydatki budżetowe można podzielić również na: wydatki bieżące (subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje, wynagrodzenia, wydatki na zakup towarów i usług); wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne na realizację inwestycji centralnych, wydatki związane z objęciem akcji, udziałów); wydatki na obsługę długu skarbu państwa (związane z płaconymi odsetkami od zaciągniętych kredytów, dyskonta od papierów skarbowych, realizacja wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń) 6. W pracy dokonano analizy wydatków uwzględniając kryterium rodzajowe i przedmiotowe, które uznano za najbardziej obrazowe i przejrzyste. 5 Finanse. Wydanie 6 op.cit., s. 129 i nast. 6 S. Owsiak Finanse Publiczne. Teoria i praktyka. wyd. PWN, Warszawa 2000, s

6 W MLD ZŁ 3. Analiza wydatków budżetowych W analizowanym okresie wydatki budżetowe kształtowały się średnio na poziomie 310 mld zł. W celu przedstawienia pełniejszego obrazu wydatków budżetowych w analizie uwzględniono także prognozy wydatków budżetowych na lata 2013 i Do głównych czynników mających wpływ na poziom i strukturę wydatków finansowanych z budżetu państwa należy zaliczyć: zakres finansowania przez państwo zadań publicznych; zakres finansowania przez państwo usług społecznych; skalę ingerencji państwa w procesy gospodarcze; wydajność fiskalną państwa, mierzoną stopniem redystrybucji dochodów 7. Na wykresie 1 przedstawiono wysokość wydatków budżetowych w analizowanym okresie. Wykres 1: Wysokość wydatków budżetowych państwa w latach * (w mld zł) Wysokość wydatków budżetowych w mld zł 330,0 325,0 327,3 324,6 320,0 318,0 315,0 310,0 305,0 302,7 300,0 295,0 294,9 290, LATA *- prognoza wydatków na 2014 według Rządowego projektu ustawy budżetowej na rok Źródło: Opracowanie własne 8 Wydatki budżetowe państwa w rozpatrywanym okresie rosły i nadal rosną sukcesywnie. W roku 2012 suma wydatków osiągnęła pułap 318 mld zł, co wskazywało na 8% wzrost w stosunku do roku W 2013 roku zauważa się wzrost wydatków o blisko 3% w stosunku do roku poprzedniego (pierwotnie zakładano wydatki w kwocie ponad 334 mld zł, czyli wyższe o kolejne 2%), 7 P. Russel, Wydatki budżetowe w Polsce, Studia Biura Analiz Sejmowych Nr3 (23), s , publikacja na s na podstawie danych zawartych w: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. - Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2011; Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r. - Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2012; Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r. - Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa Wartości dla roku 2013 pochodzą z Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 20 sierpnia 2013r., opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Wartości dla roku 2014 pochodzą z Rządowego projektu ustawy budżetowej na rok z dnia roku opublikowanego vide przypis 2 5

7 a o 11% w stosunku do 2010 roku. W założeniach na rok 2014 wydatki budżetu państwa powinny być niższe o 1% w stosunku do 2012 roku, a o 10% wyższe w stosunku do 2010 roku Wydatki rodzajowe Wydatki publiczne są finansowym odzwierciedleniem zadań publicznych realizowanych przez władzę publiczną: państwową i samorządową. Zadania te w głównej mierze wynikają z regulacji ustawowych, niektóre gwarantowane są konstytucyjnie np. równy dostęp obywateli do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jak również powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Tabela 1 zawiera charakterystykę wydatków wg grup ekonomicznych. Tabela 1: Struktura wydatków wg grup ekonomicznych w latach WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA Procentowy dział wydatków Zmiana Wysokość poniesionych wybranych działów w procentow a wydatków / w mld zł/ w ydatków wydatkach budżetu : 3 5 : 4 Zmiana procentow a w ydatków LP OGÓŁEM 294,9 302,7 318,0 100% 100% 100% 3% 5% 2 Dotacje i subw encje 145,2 148,5 155,4 49,24% 49,06% 48,87% 2% 5% 4 Św iadczenia na rzecz osób fizycznych 20,9 21,9 23,0 7,09% 7,23% 7,23% 5% 5% 5 Wydatki bieżące jednostek budżetow ych 54,0 55,3 57,2 18,31% 18,27% 17,99% 2% 3% 6 Wydatki majątkow e 15,4 15,0 13,6 5,22% 4,96% 4,28% -3% -9% 7 Wydatki na obsługę długu Skarbu Państw a 34,1 36,0 42,1 11,56% 11,89% 13,24% 6% 17% 8 Środki w łasne Unii Europejskiej 14,3 14,7 15,9 4,85% 4,86% 5,00% 3% 8% 9 Współfinansow anie projektów z udziałem Unii Europejskiej 10,9 11,4 10,8 3,70% 3,77% 3,40% 5% -5% Źródło: Opracowanie własne 9 Wskaźniki przedstawione w tabeli 1 wyraźnie uwypuklają charakterystyczną sztywność struktur wydatków publicznych w Polsce. Znaczna ich część ma niestety charakter obligatoryjny, regulowany ustawowo, trudny do zmiany, a ich zaniechanie grozi utratą wiarygodności finansowej państwa. Do takich wydatków należą: obsługa długu publicznego (13,24% ogółu wydatków budżetowych w 2012 roku), wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowych, wydatki socjalne (48,87% ogółu wydatków budżetowych w 2012 roku). Wydatki te należą do tzw. wydatków sztywnych, czyli są to wydatki, które muszą być sfinansowane, ponieważ wynikają z przepisów ustawowych lub wcześniej podjętych zobowiązań ujętych w ramy prawne 10. Procentowy udział wydatków rodzajowych w budżecie państwa w 2012 roku przedstawia rysunek 1. 9 vide przypis 8 10 M.Markiewicz, J. Siwińska, Wydatki sztywne budżetu państwa, Studia i Analizy, CASE Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa 2003, s. 6. 6

8 Rysunek 1: Udział wydatków rodzajowych w budżecie państwa w roku 2012 (w %) 5,00% 3,40% 13,24% 4,28% 48,87% 17,99% 7,23% Dotacje i subwencje Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Środki własne Unii Europejskiej Współfinansowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej Źródło: Opracowania własne na podstawie Tabeli 1. Alokacja wydatków budżetowych państwa w poszczególne grupy ekonomiczne w widoczny sposób odzwierciedlają nam kierunki i zakres kumulacji działań na poszczególnych obszarach polityki finansowej państwa. W budżecie państwa największy udział (ok. 49%) stanowią wydatki związane z dotacjami i subwencjami. Wydatki jednostek budżetowych oraz obsługa długu publicznego to udział odpowiednio 18% i ponad 13%. Wydatki związane ze współfinansowaniem projektów unijnych stanowią najmniejszą część ogółu nieco ponad 3%. Wykres 2 zawiera dane dotyczące dynamiki poszczególnych wydatków rodzajowych w budżecie państwa. 7

9 Wykres 2: Dynamika poszczególnych wydatków rodzajowych w budżecie państwa w latach Źródło: Opracowania własne na podstawie Tabeli nr 1 Niepokojem napawa fakt spadku rok do roku wydatków majątkowych inaczej zwanych kapitałowymi. Na koniec roku 2012 odnotowały one spadek na poziomie 9% do roku ubiegłego, a na przestrzeni trzech lat obniżenie wydatków na ten cel sięgnęło 12% (dane ujęte niżej w Wykresie 2). Udział tych wydatków w wydatkach ogółem jest o tyle ważny, że państwo za ich pośrednictwem może oddziaływać na rozwój regionów, ograniczanie bezrobocia czy też procesy restrukturyzacji poszczególnych branż. Mały udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków przy jednoczesnym wzroście o 7% wydatków na dotacje i subwencje oraz aż o 6% w okresie trzyletnim na wydatki bieżące jednostek budżetowych (m.in. koszty administracji publicznej). Różnice w proporcjach między wydatkami majątkowymi, a typowo socjalnymi (dotacje, subwencje) świadczy o tym, w jakim stopniu jesteśmy państwem tzw. opiekuńczym. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko dla prawidłowego rozwoju gospodarki kraju, determinuje ją i spowalnia tempo wzrostu. Największą tendencję wzrostową możemy zauważyć w obciążeniu systemu finansów publicznych kosztami obsługi zadłużenia. Wartość ta rok do roku wzrasta o kolejne miliardy złotych i związana jest bezpośrednio z rosnącym deficytem budżetowym państwa. Obsługa długu publicznego na koniec roku 2012 osiągnęła wzrost na poziomie 23% w stosunku do poniesionych wydatków na ten cel w roku W budżecie 2012 roku przeznaczono na ten cel ponad 42 mld zł. Niestety taki rozkład wydatków i obciążeń budżetu państwa powoduje spowolnienie możliwego do uzyskania tempa wzrostu PKB. Przeprowadzona przez nas analiza wydatków rodzajowych z budżetu państwa w latach daje powody by sądzić, iż polityka fiskalna w Polsce pozostawia wiele do życzenia oraz nie napawa optymizmem i nadzieją na lepszą kondycję finansów publicznych w kolejnych latach Wydatki według działów (kryterium przedmiotowe) Skąd wziąć fundusze na wydatki budżetowe? Jak zaspokoić oczekiwania społeczne? Te pytania od dawna nurtują wszystkich ekonomistów, finansistów, a przede wszystkim Ministra Finansów. Za J. Ostaszewskim zauważa się, że oczekiwania społeczne wobec państwa z reguły przewyższają zakres świadczeń publicznych. To, w jakim stopniu państwo wyjdzie na przeciw tym ocze- 8

10 kiwaniom zależy od woli politycznej, ale także rozsądku ekonomicznego - uwzględnienia realiów gospodarczych - ugrupowań sprawujących władzę 11. Na obecny kształt budżetu naszego kraju wpływ mają reformy z 1998 roku, wstąpienie Polski do UE w 2004 roku oraz kryzys finansowogospodarczy z 2007 roku. Nie bez znaczenia są również zmiany demograficzne w polskim społeczeństwie, a co się z tym wiąże, coraz większe wydatki związane z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. 11 Finanse. Wydanie 6 op.cit.,, s

11 Wydatki budżetowe według działów w latach przedstawiono w tabeli 2 i kształtowały się następująco: Tabela 2: Wydatki budżetu państwa w latach zestawienie zbiorcze wg działów LP DZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETU Zestawienie zbiorcze wydatków według działów / w tyś zł/ Procentowy dział wydatków wybranych działów w wydatkach budżetu państwa ogółem Zmiana w % vs OGÓŁEM % 100% 100% 8% 2 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,34% 23,90% 23,89% 6% 3 Różne rozliczenia ,42% 21,39% 21,52% 8% 4 Obsługa długu publicznego ,58% 11,88% 13,24% 23% 5 Obrona narodowa ,29% 6,33% 6,32% 8% 6 Pomoc społeczna ,80% 4,46% 4,38% -2% 7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,38% 4,27% 4,11% 1% 8 Szkolnictwo wyższe ,98% 3,97% 3,90% 6% 9 Administracja publiczna ,91% 4,14% 3,89% 7% 10 Rolnictwo i łowiectwo ,49% 3,58% 3,28% 2% 11 Wymiar sprawiedliwości ,29% 3,28% 3,19% 4% 12 Transport i łączność ,08% 3,06% 3,04% 6% 13 Ochrona zdrowia ,33% 2,48% 2,28% 6% 14 Nauka ,42% 1,57% 1,53% 15% 15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00% 1,02% 1,09% 19% 16 Gospodarka mieszkaniowa ,49% 0,79% 0,81% 78% 17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,72% 0,68% 0,61% -8% 18 Oświata i wychowanie ,55% 0,56% 0,58% 14% 19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,49% 0,49% 0,54% 19% 20 Działalność usługowa ,30% 0,30% 0,36% 29% 21 Przetwórstwo przemysłowe ,28% 0,32% 0,33% 26% 22 Kultura fizyczna i sport ,60% 0,34% 0,25% -56% 23 Handel ,36% 0,31% 0,20% -39% 24 Górnictwo i kopalnictwo ,30% 0,18% 0,17% -37% 25 Edukacyjna opieka wychowawcza ,18% 0,17% 0,16% -3% 26 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,16% 0,18% 0,15% 5% 27 Rybołówstwo i rybactwo ,05% 0,08% 0,07% 55% 28 Informatyka ,07% 0,06% 0,06% -5% 29 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,03% 0,06% 0,03% -1% 30 Turystyka ,01% 0,01% 0,01% 4% 31 Hotele i restauracje ,01% 0,01% 0,01% -1% 32 Leśnictwo ,00% 0,00% 0,00% 41% 33 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,10% 0,10% 0,00% -98% 34 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00% 0,00% 0,00% 131% Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz Najwyższej Izby Kontroli wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za lata 2010, 2011,

12 Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu państwa w 2012 roku wynosiły 318 mld zł i były wyższe o 8% w porównaniu z wydatkami w roku Analizując powyższe zestawienie wydatków budżetowych w latach można ponownie łatwo zdefiniować trzy działy budżetu pochłaniające największe nakłady finansowe. Należą do nich obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, obsługa długu publicznego, rozliczenia różne, do których należą m.in. subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego czy składka do budżetu UE. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne to od lat największa, kwotowo i procentowo, grupa wydatków budżetu państwa. Wydatkowana w 2012 roku kwota stanowiła 23,89% kwoty ogólnej wydatków budżetu. W porównaniu z rokiem 2010 kwota wydatków wzrosła o 6% przy 0,45% spadku tych wydatków w stosunku do wydatków ogółem z 24,34% (w 2010 roku) na 23,89% (w 2012 roku). Udział kwoty rozliczeń różnych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych w analizowanym okresie utrzymywały się na podobnym poziomie, w 2010 roku na poziomie 21,42%, 2011 roku to 21,39% i w 2012 roku to 21,52%, zaznaczyć należy, że od 2010 roku do 2012 roku kwota wydatków wzrosła o 8%. Obsługa długu publicznego w 2012 roku stanowiła 13,24% wydatków budżetu państwa. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost kwoty wydatków aż o 23%. Wydatki te z roku na rok stają się coraz większym obciążeniem budżetowym. Do najwyższych wydatków budżetu państwa w latach również zaliczyć należy: obronę narodową (6,32% w 2012r.), kwota wydatków rokrocznie w niewielkim stopniu rosła i utrzymywana była na tym samym procentowym poziomie wydatków łącznych budżetu, wydatki wzrosły od 2010 roku o 8%; pomoc społeczną (4,38% w 2012r.), które odnotowało 2% spadek wydatków w stosunku do roku bezpieczeństwo publiczne i ochronę (4,11% w 2012r.), obserwując w tym dziale wyjątkową kwotową stabilność nakładów finansowych, w stosunku do 2010 roku wzrost o 1%. Z kolei wydatki na kulturę fizyczną i sport (0,25% w 2012r.), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,15% w 2012r.) oraz turystyka (0,01% w 2012r.) były wydatkami, które stanowiły niewielkie, a wręcz znikome obciążenie dla budżetu państwa. Zadziwiającą jest sytuacja wydatków na kulturę fizyczną i sport, które w 2012 roku były niższe aż o 56% w stosunku do wydatków poniesionych w roku

13 ku. Na rysunku 2 przedstawiono podział wydatków na poszczególne działy budżetu w 2012 ro- Rysunek 2: Udział wydatków wybranych działów w wydatkach budżetu państwa w roku 2012 Źródło: Opracowania własne na podstawie Tabeli 2. Analizując lata wcześniejsze zauważyć można kontynuację, w polskich finansach publicznych, tendencji do znacznego udziału transferów socjalnych. Pomimo, że stanowią one blisko ¼ ogółu wydatków budżetowych, to takie ukształtowanie wydatków Państwa jest bezdyskusyjne, bo uzależnione od obowiązujących przepisów prawnych. Stałe, ustawowo narzucone wydatki, które rokrocznie zwiększają swą wartość nominalną, zabezpieczane są w budżetach niejako a priori. Najczęściej wydatkami tymi są: środki przekazywane m.in. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (emerytury, renty, zasiłki chorobowe, alimenty); środki na obsługę długu publicznego; środki stanowiące dotacje samorządów czy też składkę do budżetu europejskiego; wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, itp.; W obecnej sytuacji prawnej inne ukształtowanie budżetu, a w szczególności części dotyczącej wydatków, nie może mieć miejsca, gdyż nie zależy od partii politycznych, składu Rady Ministrów czy Sejmu lub Senatu. W związku z tym zmiany tzw. ekip rządzących nie przynoszą i nie przyniosą poprawy sytuacji finansowej państwa. Pole manewru rządu i Ministra Finansów, w tym zakresie, jest bardzo mocno ograniczone, co odbiera naszej gospodarce możliwość szybszego niż dotąd rozwoju. Ewentualne zmiany w strukturze wydatków budżetowych należy zaczynać u podstaw ich funkcjonowania - dokonując stosownych zmian w prawie. Finalnie zderzamy się z sytuacją, gdzie w obecnym okresie stagnacji gospodarczej, wydatki sztywne uniemożliwiają wprowadzenie zmian i oszczędności. W efekcie ogranicza się wydatki tam gdzie nie powinno, czyli np. na wspomnianą wcześniej pomoc społeczną czy kulturę fizyczną i sport. 12

14 4. Wpływ wydatków na saldo budżetu państwa W poprzednich rozdziałach dokonano analizy wysokości wydatków budżetowych w różnych aspektach ich zaszeregowania, przeznaczenia, efektywności etc. W naszej opinii dopełnieniem analizy będzie przedstawienie poziomu wydatków budżetowych, jako ich udziału na tle budżetu państwa. W wyniku takiego porównania ujawni nam się saldo budżetu w poszczególnych latach. Definicja formalno-prawna określa saldo budżetu, jako wynik różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami. Przepisy ustawy o finansach publicznych definiują nadwyżkę budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa. Nadwyżką budżetu państwa jest dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa, deficytem budżetowym zaś ujemna różnica tych wartości. Do deficytu albo nadwyżki budżetu państwa, jak wynika z ustawy, nie mogą być wliczane: deficyt budżetu środków europejskich albo nadwyżka środków europejskich. Oznacza to, iż saldo budżetu państwa nie może być korygowane o wynik budżetu środków europejskich 13. Relację wydatków ogółem do dochodu ogółem, które charakteryzują omawiane zagadnienie, przedstawia rysunek 3. Rysunek 3: Relacja wydatków ogółem do dochodu ogółem latach Źródło: Opracowania własne 14 Z zaprezentowanego rysunku, a w kontekście wskazanych definicji jasno wynika, iż od lat wydatki przewyższają znacznie dochody budżetu państwa, co oznacza, że budżet ten charakteryzuje się permanentnym deficytem budżetowym. Wyraźnie rysuje się wyższy udział wydatków budżetowych od relatywnie niskiej skali wpływów, czyli dochodów budżetu, co przedstawiono na wykresie Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), art. 113 oraz art na podstawie danych rocznych wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych przez GUS. /aktualizacja / 13

15 w mln zł Wykres 3: Deficyt budżetowy w Polsce w latach Deficyt budżetu , , , , , , , , , , , , , , Lata Źródło: Opracowania własne 15 Z danych zawartych na wykresie wynika, że zarówno w czasie dobrej koniunktury gospodarczej, jak również w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego, wydatki budżetowe są ciągle o wiele za wysokie niż osiągane dochody. Przekłada się to na deficyt całego sektora finansów publicznych, a tym samym na wzrost długu publicznego i kosztów związanych z jego obsługą. Tabela 3: Wzajemny stosunek deficytu budżetu państwa z lat w % LATA w mln zł , , , , , ,00 0,00% -43,66% -31,69% 15,64% 7,03% ,40 77,48% 0,00% 21,24% 105,24% 89,96% ,80 46,39% -17,52% 0,00% 69,28% 56,68% ,00-13,52% -51,28% -40,93% 0,00% -7,45% ,10-6,57% -47,36% -36,17% 8,05% 0,00% Źródło: Opracowania własne 15 Z danych zawartych w wykresie 3 jak i w tabeli 3 wynika, że deficyt budżetu charakteryzuje się dużą amplitudą, a w związku z tym jest mało przewidywalny. Deficyt roku 2013 w stosunku do roku 2012 to wzrost o niemal 70%, a w stosunku do roku 2011 to ponad 100% wzrost deficytu. W tabeli 4 przedstawiono udział deficytu budżetu państwa w PKB. 15 na podstawie danych rocznych wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych w komunikacie przez GUS. / aktualizacja roku/ oraz Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 20 sierpnia 2013r., opublikowanego vide przypis 8 i Rządowego projektu ustawy budżetowej na rok z dnia roku, opublikowanego vide przypis 2 14

16 Tabela 4: Deficyt budżetu państwa na tle PKB w latach (w mln zł) Wyszczególnienie PKB (ceny bieżące) Deficyt budżetu państwa , , , ,1 Deficyt budżetu państwa w % PKB 3,15% 1,64% 1,91% 3,14% 2,77% Źródło: Opracowania własne 16 W analizowanym okresie PKB i dochody budżetu rokrocznie notują niewielkie wzrosty, więc cała gospodarka wydaje się być stabilną, opiera się negatywnym wpływom światowego kryzysu oraz ogromnym skokom deficytu budżetu. Jednocześnie należy zauważyć, że deficyt wzrasta niewspółmiernie w stosunku do wzrostu PKB, jak i wzrostu dochodów. Analizowany okres , to czas wciąż trwającego światowego kryzysu z 2007 roku, więc tak gwałtowny wzrost wydatków budżetu sugerowałby kilkukrotne interwencje państwa na rynku finansowym w celu ustabilizowania sytuacji upadających banków, powstrzymywania inflacji lub też próby wyrównania strat instytucji finansowych. Niestety, jak już wspomniano wcześniej, wzrost wydatków budżetu, a wraz z nim deficytu, spowodowany był i jest potężnymi kosztami obsługi długu publicznego oraz wzrastającymi wydatkami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi. 5. Prognoza wydatków budżetowych W tej części analizy wydatków budżetu państwa dokonano porównania wydatków z lat z przypuszczalnymi wydatkami budżetowymi na rok 2014 zawartymi w Rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok Tabela 5 zawiera charakterystykę wydatków ze względu na grupy ekonomiczne. Tabela 5: Struktura wydatków wg grup ekonomicznych w latach Wydatki Budżetu Państwa Wysokość poniesionych wydatków (w mld zł) Procentowy udział wydatków działów w wydatkach budżetu Procentowa zmiana w stosunku do roku poprzedniego / /2014 Ogółem 318,0 327,3 324,6 100,00% 100,00% 100,00% 3% -1% Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Środki własne Unii Europejskiej 155,4 156,3 153,5 48,87% 47,76% 47,27% 1% -2% 23,0 24,1 25,1 7,23% 7,38% 7,72% 5% 4% 57,2 60,5 65,6 17,99% 18,48% 20,21% 5% 8% 13,6 12,5 14,3 4,28% 3,83% 4,39% -9% 12% 42,1 42,7 36,2 13,24% 13,05% 11,14% 1% -18% 15,9 18,2 17,8 5,00% 5,55% 5,47% 13% -2% Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 10,8 12,9 12,3 3,40% 3,96% 3,79% 17% -5% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych rocznych wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych w komunikacie przez GUS. / aktualizacja / oraz Uzasadnienie Ustawy Budżetowej na rok 2014, opublikowane vide przypis 2, s Wartości dla roku 2013 pochodzą z Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 20 sierpnia 2013r., opublikowanego vide przypis 14. Wartości dla roku 2014 pochodzą z Rządowego projektu ustawy budżetowej na rok z dnia roku opublikowanego vide przypis 2 15

17 Z danych zawartych w tabeli wynika, że w porównaniu do roku 2013 największy wzrost wydatków dotyczy środków przeznaczonych na: wydatki bieżące jednostek budżetowych o tys. zł główną przyczyną wzrostu wydatków w tej grupie jest: - wzrost składek na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie o tys. zł; zwiększenie nakładów na obronę narodową o tys. zł, przede wszystkim na zabezpieczenie wojsk oraz centralne wsparcie. Natomiast w porównaniu do roku 2013 największy spadek wydatków dotyczy środków przeznaczonych na obsługę długu Skarbu Państwa - o tys. zł. Przyjęty poziom wydatków uwzględnia wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym, w szczególności umorzenie obligacji będących w posiadaniu otwartych funduszy emerytalnych 18. Operacja umorzenia części obligacji Skarbu Państwa po przesunięciu ich z OFE do ZUS w celu zredukowania kosztów obsługi długu Skarbu Państwa jest operacją, która nie przyniesie długotrwałych efektów. Jak widać w poniższej tabeli 6 już w roku 2017 przewidywane wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa ponownie kształtować się będą na poziomie roku Tabela 6: Dług publiczny i koszty jego obsługi podsumowanie prognoz Strategii Źródło: Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych 19 Podobnie z wydatkami dotyczącymi długu publicznego, jako całości oraz długu sektora general government (rządowego i samorządowego), które po jednorocznych spadkach, w następnych latach rosną do poziomów dotąd nienotowanych. Przyszłe wydatki budżetu nie są sztywno związane z PKB, w związku z tym przyjęty udział w produkcie krajowym jest tylko mocno optymistycznym założeniem. Wartość PKB jest wypadkową wielu zmiennych, a ostateczna jego wartość szacowana jest po zakończeniu roku kalendarzowego. Natomiast wydatki budżetu państwa stanowią wartość realną określoną w pieniądzu, którą należy wydatkować, aby pokryć finansowe zobowiązania państwa. W związku z tym zakładanie wydatkowania większych sum pieniężnych w oparciu tylko o wskaźnik wzrostu PKB nie jest najlepszym posunięciem. Wydaje się, że obecne i przyszłe ruchy Ministra Finansów podyktowane są tylko i wyłącznie koniecznością szybkiego, wręcz natychmiastowego, obniżenia długu sektora publicznego i utrzymywanie jego poziomu poniżej 60% 20 PKB, zgodnie z Traktatem z Maastricht i z art. 216 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 18 Uzasadnienie Ustawy Budżetowej na rok 2014, opublikowane vide przypis 2, s Tabela 6 w całości pobrana została z dokumentu Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych; dokument wydany wraz z Rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2014., opublikowany vide przypis 2, s.4 20 Por. Ibidem s. 4 i s

18 6. Zakończenie Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki budżetu państwa polskiego w latach kształtowały się nieregularnie i miały charakter wzrostowy. Porównując strukturę wydatków budżetowych z roku 2010 do roku 2012, można jednoznacznie stwierdzić, iż udział wydatków na tak ważne dziedziny jak nauka i oświata, infrastruktura czy informatyka zmniejszył się lub jest na skrajnie niskim poziomie. Z kolei udział wydatków na dotacje i subwencje wzrósł wraz ze wzrostem wydatków bieżących jednostek budżetowych, pomimo niewielkiego udziału wydatków majątkowych. Do tego bardzo wysoki udział wydatków prawnie zdeterminowanych, który sprawia, że polityka fiskalna 21 nie może być prowadzona w sposób elastyczny. Powinno to dziś i chyba na najbliższe lata stanowić poważne wyzwanie dla władz naszego kraju. Powinniśmy zacząć od odważnych zmian legislacyjnych ograniczających ten typ wydatków. Konieczne są ustawy poprawiające sytuację w finansach publicznych. Bezwzględnie należy zwiększyć efektywność zarządzania i wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu państwa. Za J. Ostaszewskim należy podkreślić, że znaczący udział wydatków sztywnych w wydatkach ogółem stanowi przysłowiową kulę u nogi, odbierając naszej gospodarce możliwość szybszego niż dotąd rozwoju. A przecież większa dynamika wzrostu PKB, zwłaszcza PKB per capita, decydować będzie o przyszłym bogactwie Polski 22. Naprawę finansów publicznych należałoby rozpocząć np. od zmiany ordynacji podatkowej wprowadzając prostsze rozwiązania fiskalne; restrukturyzację zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa; ujednolicenie stawki podatku VAT i zasad jego rozliczania; czy też sprywatyzowanie samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poważnie rozważyć współudział zakładów (towarzystw) ubezpieczeń w tym procesie. Należy jednak pamiętać o dochodach budżetu i stworzyć im solidne podstawy, aby móc w przyszłości korzystać ze stabilnych wpływów do budżetu. Rezygnacja z wielu przepisów ograniczających polskich przedsiębiorców, uproszczenie zasad prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej w zakresie podatków, ograniczenie bezpośredniego wpływu administracji państwowej (samorządowej) na decyzje przedsiębiorców pozwoli zwiększyć wpływy do budżetu państwa, gdyż brak ograniczeń pozwoli rozwinąć skrzydła przedsiębiorcom mającym pomysły i chęci do pomnażania majątku własnego, a tym samym zwiększania majątku państwa. W obecnej sytuacji społeczno-politycznej niezbędne reformy wymagają (po raz kolejny) porozumienia ponad podziałami, gdyż do wprowadzenia niektórych rozwiązań koniecznymi mogą być zmiany w ustawie zasadniczej, których można dokonywać tylko większością 2/3 głosów w obecności nie mniej, niż połowy ustawowej liczby posłów 23. Zreformować należy cały system finansów państwa, nie tylko wydatki. Reasumując, zwiększenie wydatków publicznych w Polsce następuje w obszarach, które nie mają istotnego wpływu na długofalowy wzrost gospodarczy. Zwiększają jedynie siłę nabywczą społeczeństwa (transfery społeczne), czyli zwiększają popyt na rynku krajowym 24. Po raz kolejny władza za pieniądze społeczeństwa kupuje sobie jego spokój. 21 Polityka budżetowa (fiskalna) oznacza dobór: źrodeł i metod gromadzenia dochodów publicznych, jak też kierunków i sposobów realizacji wydatków publicznych dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych, ustalonych przez właściwe organy publiczne, por. Z. Fedorowicz, Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 22 Finanse. Wydanie 6 op. cit., s Art. 235 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U nr 78 poz. 483 ze zm.) 24 Finanse. Wydanie 6 op. cit., s

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 tys. zł BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

XVI. Budżet Województwa

XVI. Budżet Województwa XVI. Budżet Województwa Budżet województwa jest planem finansowym obejmującym: 1. planowane dochody i wydatki województwa, 2. źródła sfinansowania deficytu budżetowego, 3. przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Bydgoszczy. 15 listopada 2012 roku

Budżet Miasta Bydgoszczy. 15 listopada 2012 roku Budżet Miasta Bydgoszczy 2013 15 listopada 2012 roku Ograniczenia Treść ustawy o finansach publicznych: Art. 242.1 Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-72-13 Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Możliwość budżetu do inwestycji

Możliwość budżetu do inwestycji 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Sytuacja finansowa Gminy Karczew w latach 21-213 Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. Analiza budżetu pozwala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2006 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2006 R. PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 26 R. Toruń, sierpień 26 r. SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne Część II Wykonanie według działów i rozdziałów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 3043 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 11 lipca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok. Dziennik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2009 r. Druk nr 631 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo