*)-grafika pobrana z serwisu otwartybudzet.pl/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "*)-grafika pobrana z serwisu otwartybudzet.pl/"

Transkrypt

1 *)-grafika pobrana z serwisu otwartybudzet.pl/ *)

2 COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Wydatki budżetu państwa polskiego w latach Siedlce 2013 Praca napisana w Katedrze Finansów i Rachunkowości przez: Agnieszkę Kowalczyk Alicję Chróściel Anitę Olszewską Roberta Bąkowskiego pod kierunkiem mgr Anny Kurowskiej 1

3 Spis treści Spis treści Wstęp Podstawowe pojęcia Klasyfikacja wydatków budżetowych Analiza wydatków budżetowych Wydatki rodzajowe Wydatki według działów (kryterium przedmiotowe) Wpływ wydatków na saldo budżetu państwa Prognoza wydatków budżetowych Zakończenie

4 1. Wstęp O wydatkach publicznych, za prof. Januszem Ostaszewskim należy powiedzieć, że są ważnym instrumentem polityki finansowej państwa, a ich realizacja następuje zawsze w określonych warunkach społeczno-gospodarczych. Do podstawowych czynników obiektywnych warunkujących rozmiary i strukturę wydatków publicznych należy poziom rozwoju gospodarczego kraju 1. W pracy tej przedstawiono zmiany struktury wydatków budżetu państwa, poczynając od roku 2010, a kończąc na roku Prezentując wydatki wg kryterium przedmiotowego uwzględniono te działy gospodarki, które są uznawane za najistotniejsze i są odzwierciedleniem polityki budżetowej rządów RP. Uwzględniono również zmiany budżetu na rok 2013 oraz opublikowany dnia 30 września 2013 roku Projekt ustawy budżetowej na rok 2014, mając oczywiście na uwadze, że te informacje nie są ostateczne i ulegają ciągłym zmianom. W związku z tym analiza wydatków budżetowych w latach została ograniczona do prezentacji ogólnych wartości liczbowych. Analiza oparta została w głównej mierze na obserwacji zmian wartości wydatków w w/w okresie, dokonano porównania ich rzędu wielkości między sobą, jak również na tle wydatków ogółem dochodu budżetu i udziału w PKB. 2. Podstawowe pojęcia Budżet państwa - plan finansowy obejmujący dochody i wydatki oraz przychody i rozchody państwa na okres jednego roku budżetowego, którym w przypadku Polski jest rok kalendarzowy. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 110 określa konstrukcję budżetu państwa. Główne składowe to podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa, planowane wydatki budżetu państwa, planowany deficyt budżetu państwa wraz z informacją dotyczącą źródeł jego pokrycia. Od 2010 roku oddzielnie prezentowane są także prognozowane dochody oraz planowane wydatki budżetu środków europejskich, jak również wynik budżetu środków europejskich 2. Dług publiczny - zobowiązania sektora publicznego względem podmiotów gospodarczych i osób prywatnych oraz zagranicy. Deficyt budżetu państwa - nadwyżka wydatków budżetu państwa nad jego dochodami. Utrzymywanie się deficytu budżetu państwa powoduje powiększanie się długu publicznego. Dotacja - dofinansowanie z kasy państwa wydatków podmiotów innych niż państwowe jednostki budżetowe oraz ich zadań. Subwencje - środki przekazane z budżetu państwa na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego bez wskazania celu, na jaki mają zostać przeznaczone. Wydatki elastyczne - wydatki, których wysokość może być regulowana przez rząd 3. Wydatki zdeterminowane (sztywne) - wydatki, które budżet państwa musi ponieść, ze względu na obowiązujące prawo, rząd natomiast nie może dowolnie regulować ich wysokości 4. 1 Finanse. Wydanie 6 zmienione i rozszerzone, J. Ostaszewski (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 127 i nast. 2 Uzasadnienie Ustawy Budżetowej na rok 2014 ; wydane wraz z Rządowym projektem ustawy budżetowej na rok z dnia roku opublikowanego na stronie internetowej Sejmu RP pod pozycją 1779, s

5 2.1. Klasyfikacja wydatków budżetowych Teoria finansów i literatura przedmiotu ujmuje wydatki publiczne w wielu różnych aspektach. Kryteria te mimo, że są różnorodne wzajemnie się uzupełniają 5. Wyróżnia się następujące kryteria: podmiotowe przedmiotowe rodzajowe. Kryterium podmiotowe - polega na grupowaniu wydatków budżetu według podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie tego planu. Wydatki budżetowe dzieli się według części odpowiadających: poszczególnym organom władzy państwowej (kancelaria sejmu, kancelaria prezydenta, itp.) oraz administracji państwowej kierującym poszczególnymi resortami (poszczególne ministerstwa). Oprócz tego wyodrębnia się części, które obejmują przepływy budżetowe nieprzypisane wymienionym wyżej podmiotom, np. rezerwy, subwencje dla gmin, obsługa deficytu budżetowego. Kryterium przedmiotowe - dzieli wydatki budżetowe ujęte w układzie podmiotowym według przedmiotów finansowania. Podział ten jest wyrazem zadań realizowanych przez poszczególne podmioty systemu budżetowego. Jest to podział według działów gospodarki, takich jak: budownictwo, rolnictwo, oświata, ochrona zdrowia, obrona narodowa, itd. Kryterium rodzajowe - polega na wyodrębnieniu poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych. Wewnątrz poszczególnych działów dokonuje się szczegółowego podziału wydatków budżetowych na rozdziały. Obejmują one wydatki odnoszące się: do poszczególnych typów jednostek organizacyjnych (np. szkoły podstawowe i szpitale) lub zadań budżetowych (rodzaje działalności). W obrębie rozdziałów występuje szczegółowy podział na paragrafy. Układ paragrafowy tego zestawienia uwzględnia rodzaje wydatków (np. wynagrodzenia osobowe, stypendia dla uczniów, usługi materialne, spłaty kredytów zagranicznych tytułu gwarancji i pożyczek). Układowi rodzajowemu towarzyszy podział na tzw. pozycje typu: nadwyżki budżetowe, niedobory budżetowe, wpływy ze sprzedaży obligacji. Za Stanisławem Owsiakiem wydatki budżetowe można podzielić również na: wydatki bieżące (subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje, wynagrodzenia, wydatki na zakup towarów i usług); wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne na realizację inwestycji centralnych, wydatki związane z objęciem akcji, udziałów); wydatki na obsługę długu skarbu państwa (związane z płaconymi odsetkami od zaciągniętych kredytów, dyskonta od papierów skarbowych, realizacja wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń) 6. W pracy dokonano analizy wydatków uwzględniając kryterium rodzajowe i przedmiotowe, które uznano za najbardziej obrazowe i przejrzyste. 5 Finanse. Wydanie 6 op.cit., s. 129 i nast. 6 S. Owsiak Finanse Publiczne. Teoria i praktyka. wyd. PWN, Warszawa 2000, s

6 W MLD ZŁ 3. Analiza wydatków budżetowych W analizowanym okresie wydatki budżetowe kształtowały się średnio na poziomie 310 mld zł. W celu przedstawienia pełniejszego obrazu wydatków budżetowych w analizie uwzględniono także prognozy wydatków budżetowych na lata 2013 i Do głównych czynników mających wpływ na poziom i strukturę wydatków finansowanych z budżetu państwa należy zaliczyć: zakres finansowania przez państwo zadań publicznych; zakres finansowania przez państwo usług społecznych; skalę ingerencji państwa w procesy gospodarcze; wydajność fiskalną państwa, mierzoną stopniem redystrybucji dochodów 7. Na wykresie 1 przedstawiono wysokość wydatków budżetowych w analizowanym okresie. Wykres 1: Wysokość wydatków budżetowych państwa w latach * (w mld zł) Wysokość wydatków budżetowych w mld zł 330,0 325,0 327,3 324,6 320,0 318,0 315,0 310,0 305,0 302,7 300,0 295,0 294,9 290, LATA *- prognoza wydatków na 2014 według Rządowego projektu ustawy budżetowej na rok Źródło: Opracowanie własne 8 Wydatki budżetowe państwa w rozpatrywanym okresie rosły i nadal rosną sukcesywnie. W roku 2012 suma wydatków osiągnęła pułap 318 mld zł, co wskazywało na 8% wzrost w stosunku do roku W 2013 roku zauważa się wzrost wydatków o blisko 3% w stosunku do roku poprzedniego (pierwotnie zakładano wydatki w kwocie ponad 334 mld zł, czyli wyższe o kolejne 2%), 7 P. Russel, Wydatki budżetowe w Polsce, Studia Biura Analiz Sejmowych Nr3 (23), s , publikacja na s na podstawie danych zawartych w: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. - Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2011; Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r. - Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2012; Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r. - Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa Wartości dla roku 2013 pochodzą z Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 20 sierpnia 2013r., opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Wartości dla roku 2014 pochodzą z Rządowego projektu ustawy budżetowej na rok z dnia roku opublikowanego vide przypis 2 5

7 a o 11% w stosunku do 2010 roku. W założeniach na rok 2014 wydatki budżetu państwa powinny być niższe o 1% w stosunku do 2012 roku, a o 10% wyższe w stosunku do 2010 roku Wydatki rodzajowe Wydatki publiczne są finansowym odzwierciedleniem zadań publicznych realizowanych przez władzę publiczną: państwową i samorządową. Zadania te w głównej mierze wynikają z regulacji ustawowych, niektóre gwarantowane są konstytucyjnie np. równy dostęp obywateli do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jak również powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Tabela 1 zawiera charakterystykę wydatków wg grup ekonomicznych. Tabela 1: Struktura wydatków wg grup ekonomicznych w latach WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA Procentowy dział wydatków Zmiana Wysokość poniesionych wybranych działów w procentow a wydatków / w mld zł/ w ydatków wydatkach budżetu : 3 5 : 4 Zmiana procentow a w ydatków LP OGÓŁEM 294,9 302,7 318,0 100% 100% 100% 3% 5% 2 Dotacje i subw encje 145,2 148,5 155,4 49,24% 49,06% 48,87% 2% 5% 4 Św iadczenia na rzecz osób fizycznych 20,9 21,9 23,0 7,09% 7,23% 7,23% 5% 5% 5 Wydatki bieżące jednostek budżetow ych 54,0 55,3 57,2 18,31% 18,27% 17,99% 2% 3% 6 Wydatki majątkow e 15,4 15,0 13,6 5,22% 4,96% 4,28% -3% -9% 7 Wydatki na obsługę długu Skarbu Państw a 34,1 36,0 42,1 11,56% 11,89% 13,24% 6% 17% 8 Środki w łasne Unii Europejskiej 14,3 14,7 15,9 4,85% 4,86% 5,00% 3% 8% 9 Współfinansow anie projektów z udziałem Unii Europejskiej 10,9 11,4 10,8 3,70% 3,77% 3,40% 5% -5% Źródło: Opracowanie własne 9 Wskaźniki przedstawione w tabeli 1 wyraźnie uwypuklają charakterystyczną sztywność struktur wydatków publicznych w Polsce. Znaczna ich część ma niestety charakter obligatoryjny, regulowany ustawowo, trudny do zmiany, a ich zaniechanie grozi utratą wiarygodności finansowej państwa. Do takich wydatków należą: obsługa długu publicznego (13,24% ogółu wydatków budżetowych w 2012 roku), wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowych, wydatki socjalne (48,87% ogółu wydatków budżetowych w 2012 roku). Wydatki te należą do tzw. wydatków sztywnych, czyli są to wydatki, które muszą być sfinansowane, ponieważ wynikają z przepisów ustawowych lub wcześniej podjętych zobowiązań ujętych w ramy prawne 10. Procentowy udział wydatków rodzajowych w budżecie państwa w 2012 roku przedstawia rysunek 1. 9 vide przypis 8 10 M.Markiewicz, J. Siwińska, Wydatki sztywne budżetu państwa, Studia i Analizy, CASE Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa 2003, s. 6. 6

8 Rysunek 1: Udział wydatków rodzajowych w budżecie państwa w roku 2012 (w %) 5,00% 3,40% 13,24% 4,28% 48,87% 17,99% 7,23% Dotacje i subwencje Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Środki własne Unii Europejskiej Współfinansowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej Źródło: Opracowania własne na podstawie Tabeli 1. Alokacja wydatków budżetowych państwa w poszczególne grupy ekonomiczne w widoczny sposób odzwierciedlają nam kierunki i zakres kumulacji działań na poszczególnych obszarach polityki finansowej państwa. W budżecie państwa największy udział (ok. 49%) stanowią wydatki związane z dotacjami i subwencjami. Wydatki jednostek budżetowych oraz obsługa długu publicznego to udział odpowiednio 18% i ponad 13%. Wydatki związane ze współfinansowaniem projektów unijnych stanowią najmniejszą część ogółu nieco ponad 3%. Wykres 2 zawiera dane dotyczące dynamiki poszczególnych wydatków rodzajowych w budżecie państwa. 7

9 Wykres 2: Dynamika poszczególnych wydatków rodzajowych w budżecie państwa w latach Źródło: Opracowania własne na podstawie Tabeli nr 1 Niepokojem napawa fakt spadku rok do roku wydatków majątkowych inaczej zwanych kapitałowymi. Na koniec roku 2012 odnotowały one spadek na poziomie 9% do roku ubiegłego, a na przestrzeni trzech lat obniżenie wydatków na ten cel sięgnęło 12% (dane ujęte niżej w Wykresie 2). Udział tych wydatków w wydatkach ogółem jest o tyle ważny, że państwo za ich pośrednictwem może oddziaływać na rozwój regionów, ograniczanie bezrobocia czy też procesy restrukturyzacji poszczególnych branż. Mały udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków przy jednoczesnym wzroście o 7% wydatków na dotacje i subwencje oraz aż o 6% w okresie trzyletnim na wydatki bieżące jednostek budżetowych (m.in. koszty administracji publicznej). Różnice w proporcjach między wydatkami majątkowymi, a typowo socjalnymi (dotacje, subwencje) świadczy o tym, w jakim stopniu jesteśmy państwem tzw. opiekuńczym. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko dla prawidłowego rozwoju gospodarki kraju, determinuje ją i spowalnia tempo wzrostu. Największą tendencję wzrostową możemy zauważyć w obciążeniu systemu finansów publicznych kosztami obsługi zadłużenia. Wartość ta rok do roku wzrasta o kolejne miliardy złotych i związana jest bezpośrednio z rosnącym deficytem budżetowym państwa. Obsługa długu publicznego na koniec roku 2012 osiągnęła wzrost na poziomie 23% w stosunku do poniesionych wydatków na ten cel w roku W budżecie 2012 roku przeznaczono na ten cel ponad 42 mld zł. Niestety taki rozkład wydatków i obciążeń budżetu państwa powoduje spowolnienie możliwego do uzyskania tempa wzrostu PKB. Przeprowadzona przez nas analiza wydatków rodzajowych z budżetu państwa w latach daje powody by sądzić, iż polityka fiskalna w Polsce pozostawia wiele do życzenia oraz nie napawa optymizmem i nadzieją na lepszą kondycję finansów publicznych w kolejnych latach Wydatki według działów (kryterium przedmiotowe) Skąd wziąć fundusze na wydatki budżetowe? Jak zaspokoić oczekiwania społeczne? Te pytania od dawna nurtują wszystkich ekonomistów, finansistów, a przede wszystkim Ministra Finansów. Za J. Ostaszewskim zauważa się, że oczekiwania społeczne wobec państwa z reguły przewyższają zakres świadczeń publicznych. To, w jakim stopniu państwo wyjdzie na przeciw tym ocze- 8

10 kiwaniom zależy od woli politycznej, ale także rozsądku ekonomicznego - uwzględnienia realiów gospodarczych - ugrupowań sprawujących władzę 11. Na obecny kształt budżetu naszego kraju wpływ mają reformy z 1998 roku, wstąpienie Polski do UE w 2004 roku oraz kryzys finansowogospodarczy z 2007 roku. Nie bez znaczenia są również zmiany demograficzne w polskim społeczeństwie, a co się z tym wiąże, coraz większe wydatki związane z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. 11 Finanse. Wydanie 6 op.cit.,, s

11 Wydatki budżetowe według działów w latach przedstawiono w tabeli 2 i kształtowały się następująco: Tabela 2: Wydatki budżetu państwa w latach zestawienie zbiorcze wg działów LP DZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETU Zestawienie zbiorcze wydatków według działów / w tyś zł/ Procentowy dział wydatków wybranych działów w wydatkach budżetu państwa ogółem Zmiana w % vs OGÓŁEM % 100% 100% 8% 2 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,34% 23,90% 23,89% 6% 3 Różne rozliczenia ,42% 21,39% 21,52% 8% 4 Obsługa długu publicznego ,58% 11,88% 13,24% 23% 5 Obrona narodowa ,29% 6,33% 6,32% 8% 6 Pomoc społeczna ,80% 4,46% 4,38% -2% 7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,38% 4,27% 4,11% 1% 8 Szkolnictwo wyższe ,98% 3,97% 3,90% 6% 9 Administracja publiczna ,91% 4,14% 3,89% 7% 10 Rolnictwo i łowiectwo ,49% 3,58% 3,28% 2% 11 Wymiar sprawiedliwości ,29% 3,28% 3,19% 4% 12 Transport i łączność ,08% 3,06% 3,04% 6% 13 Ochrona zdrowia ,33% 2,48% 2,28% 6% 14 Nauka ,42% 1,57% 1,53% 15% 15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00% 1,02% 1,09% 19% 16 Gospodarka mieszkaniowa ,49% 0,79% 0,81% 78% 17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,72% 0,68% 0,61% -8% 18 Oświata i wychowanie ,55% 0,56% 0,58% 14% 19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,49% 0,49% 0,54% 19% 20 Działalność usługowa ,30% 0,30% 0,36% 29% 21 Przetwórstwo przemysłowe ,28% 0,32% 0,33% 26% 22 Kultura fizyczna i sport ,60% 0,34% 0,25% -56% 23 Handel ,36% 0,31% 0,20% -39% 24 Górnictwo i kopalnictwo ,30% 0,18% 0,17% -37% 25 Edukacyjna opieka wychowawcza ,18% 0,17% 0,16% -3% 26 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,16% 0,18% 0,15% 5% 27 Rybołówstwo i rybactwo ,05% 0,08% 0,07% 55% 28 Informatyka ,07% 0,06% 0,06% -5% 29 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,03% 0,06% 0,03% -1% 30 Turystyka ,01% 0,01% 0,01% 4% 31 Hotele i restauracje ,01% 0,01% 0,01% -1% 32 Leśnictwo ,00% 0,00% 0,00% 41% 33 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,10% 0,10% 0,00% -98% 34 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00% 0,00% 0,00% 131% Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz Najwyższej Izby Kontroli wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za lata 2010, 2011,

12 Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu państwa w 2012 roku wynosiły 318 mld zł i były wyższe o 8% w porównaniu z wydatkami w roku Analizując powyższe zestawienie wydatków budżetowych w latach można ponownie łatwo zdefiniować trzy działy budżetu pochłaniające największe nakłady finansowe. Należą do nich obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, obsługa długu publicznego, rozliczenia różne, do których należą m.in. subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego czy składka do budżetu UE. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne to od lat największa, kwotowo i procentowo, grupa wydatków budżetu państwa. Wydatkowana w 2012 roku kwota stanowiła 23,89% kwoty ogólnej wydatków budżetu. W porównaniu z rokiem 2010 kwota wydatków wzrosła o 6% przy 0,45% spadku tych wydatków w stosunku do wydatków ogółem z 24,34% (w 2010 roku) na 23,89% (w 2012 roku). Udział kwoty rozliczeń różnych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych w analizowanym okresie utrzymywały się na podobnym poziomie, w 2010 roku na poziomie 21,42%, 2011 roku to 21,39% i w 2012 roku to 21,52%, zaznaczyć należy, że od 2010 roku do 2012 roku kwota wydatków wzrosła o 8%. Obsługa długu publicznego w 2012 roku stanowiła 13,24% wydatków budżetu państwa. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost kwoty wydatków aż o 23%. Wydatki te z roku na rok stają się coraz większym obciążeniem budżetowym. Do najwyższych wydatków budżetu państwa w latach również zaliczyć należy: obronę narodową (6,32% w 2012r.), kwota wydatków rokrocznie w niewielkim stopniu rosła i utrzymywana była na tym samym procentowym poziomie wydatków łącznych budżetu, wydatki wzrosły od 2010 roku o 8%; pomoc społeczną (4,38% w 2012r.), które odnotowało 2% spadek wydatków w stosunku do roku bezpieczeństwo publiczne i ochronę (4,11% w 2012r.), obserwując w tym dziale wyjątkową kwotową stabilność nakładów finansowych, w stosunku do 2010 roku wzrost o 1%. Z kolei wydatki na kulturę fizyczną i sport (0,25% w 2012r.), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,15% w 2012r.) oraz turystyka (0,01% w 2012r.) były wydatkami, które stanowiły niewielkie, a wręcz znikome obciążenie dla budżetu państwa. Zadziwiającą jest sytuacja wydatków na kulturę fizyczną i sport, które w 2012 roku były niższe aż o 56% w stosunku do wydatków poniesionych w roku

13 ku. Na rysunku 2 przedstawiono podział wydatków na poszczególne działy budżetu w 2012 ro- Rysunek 2: Udział wydatków wybranych działów w wydatkach budżetu państwa w roku 2012 Źródło: Opracowania własne na podstawie Tabeli 2. Analizując lata wcześniejsze zauważyć można kontynuację, w polskich finansach publicznych, tendencji do znacznego udziału transferów socjalnych. Pomimo, że stanowią one blisko ¼ ogółu wydatków budżetowych, to takie ukształtowanie wydatków Państwa jest bezdyskusyjne, bo uzależnione od obowiązujących przepisów prawnych. Stałe, ustawowo narzucone wydatki, które rokrocznie zwiększają swą wartość nominalną, zabezpieczane są w budżetach niejako a priori. Najczęściej wydatkami tymi są: środki przekazywane m.in. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (emerytury, renty, zasiłki chorobowe, alimenty); środki na obsługę długu publicznego; środki stanowiące dotacje samorządów czy też składkę do budżetu europejskiego; wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, itp.; W obecnej sytuacji prawnej inne ukształtowanie budżetu, a w szczególności części dotyczącej wydatków, nie może mieć miejsca, gdyż nie zależy od partii politycznych, składu Rady Ministrów czy Sejmu lub Senatu. W związku z tym zmiany tzw. ekip rządzących nie przynoszą i nie przyniosą poprawy sytuacji finansowej państwa. Pole manewru rządu i Ministra Finansów, w tym zakresie, jest bardzo mocno ograniczone, co odbiera naszej gospodarce możliwość szybszego niż dotąd rozwoju. Ewentualne zmiany w strukturze wydatków budżetowych należy zaczynać u podstaw ich funkcjonowania - dokonując stosownych zmian w prawie. Finalnie zderzamy się z sytuacją, gdzie w obecnym okresie stagnacji gospodarczej, wydatki sztywne uniemożliwiają wprowadzenie zmian i oszczędności. W efekcie ogranicza się wydatki tam gdzie nie powinno, czyli np. na wspomnianą wcześniej pomoc społeczną czy kulturę fizyczną i sport. 12

14 4. Wpływ wydatków na saldo budżetu państwa W poprzednich rozdziałach dokonano analizy wysokości wydatków budżetowych w różnych aspektach ich zaszeregowania, przeznaczenia, efektywności etc. W naszej opinii dopełnieniem analizy będzie przedstawienie poziomu wydatków budżetowych, jako ich udziału na tle budżetu państwa. W wyniku takiego porównania ujawni nam się saldo budżetu w poszczególnych latach. Definicja formalno-prawna określa saldo budżetu, jako wynik różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami. Przepisy ustawy o finansach publicznych definiują nadwyżkę budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa. Nadwyżką budżetu państwa jest dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa, deficytem budżetowym zaś ujemna różnica tych wartości. Do deficytu albo nadwyżki budżetu państwa, jak wynika z ustawy, nie mogą być wliczane: deficyt budżetu środków europejskich albo nadwyżka środków europejskich. Oznacza to, iż saldo budżetu państwa nie może być korygowane o wynik budżetu środków europejskich 13. Relację wydatków ogółem do dochodu ogółem, które charakteryzują omawiane zagadnienie, przedstawia rysunek 3. Rysunek 3: Relacja wydatków ogółem do dochodu ogółem latach Źródło: Opracowania własne 14 Z zaprezentowanego rysunku, a w kontekście wskazanych definicji jasno wynika, iż od lat wydatki przewyższają znacznie dochody budżetu państwa, co oznacza, że budżet ten charakteryzuje się permanentnym deficytem budżetowym. Wyraźnie rysuje się wyższy udział wydatków budżetowych od relatywnie niskiej skali wpływów, czyli dochodów budżetu, co przedstawiono na wykresie Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), art. 113 oraz art na podstawie danych rocznych wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych przez GUS. /aktualizacja / 13

15 w mln zł Wykres 3: Deficyt budżetowy w Polsce w latach Deficyt budżetu , , , , , , , , , , , , , , Lata Źródło: Opracowania własne 15 Z danych zawartych na wykresie wynika, że zarówno w czasie dobrej koniunktury gospodarczej, jak również w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego, wydatki budżetowe są ciągle o wiele za wysokie niż osiągane dochody. Przekłada się to na deficyt całego sektora finansów publicznych, a tym samym na wzrost długu publicznego i kosztów związanych z jego obsługą. Tabela 3: Wzajemny stosunek deficytu budżetu państwa z lat w % LATA w mln zł , , , , , ,00 0,00% -43,66% -31,69% 15,64% 7,03% ,40 77,48% 0,00% 21,24% 105,24% 89,96% ,80 46,39% -17,52% 0,00% 69,28% 56,68% ,00-13,52% -51,28% -40,93% 0,00% -7,45% ,10-6,57% -47,36% -36,17% 8,05% 0,00% Źródło: Opracowania własne 15 Z danych zawartych w wykresie 3 jak i w tabeli 3 wynika, że deficyt budżetu charakteryzuje się dużą amplitudą, a w związku z tym jest mało przewidywalny. Deficyt roku 2013 w stosunku do roku 2012 to wzrost o niemal 70%, a w stosunku do roku 2011 to ponad 100% wzrost deficytu. W tabeli 4 przedstawiono udział deficytu budżetu państwa w PKB. 15 na podstawie danych rocznych wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych w komunikacie przez GUS. / aktualizacja roku/ oraz Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 20 sierpnia 2013r., opublikowanego vide przypis 8 i Rządowego projektu ustawy budżetowej na rok z dnia roku, opublikowanego vide przypis 2 14

16 Tabela 4: Deficyt budżetu państwa na tle PKB w latach (w mln zł) Wyszczególnienie PKB (ceny bieżące) Deficyt budżetu państwa , , , ,1 Deficyt budżetu państwa w % PKB 3,15% 1,64% 1,91% 3,14% 2,77% Źródło: Opracowania własne 16 W analizowanym okresie PKB i dochody budżetu rokrocznie notują niewielkie wzrosty, więc cała gospodarka wydaje się być stabilną, opiera się negatywnym wpływom światowego kryzysu oraz ogromnym skokom deficytu budżetu. Jednocześnie należy zauważyć, że deficyt wzrasta niewspółmiernie w stosunku do wzrostu PKB, jak i wzrostu dochodów. Analizowany okres , to czas wciąż trwającego światowego kryzysu z 2007 roku, więc tak gwałtowny wzrost wydatków budżetu sugerowałby kilkukrotne interwencje państwa na rynku finansowym w celu ustabilizowania sytuacji upadających banków, powstrzymywania inflacji lub też próby wyrównania strat instytucji finansowych. Niestety, jak już wspomniano wcześniej, wzrost wydatków budżetu, a wraz z nim deficytu, spowodowany był i jest potężnymi kosztami obsługi długu publicznego oraz wzrastającymi wydatkami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi. 5. Prognoza wydatków budżetowych W tej części analizy wydatków budżetu państwa dokonano porównania wydatków z lat z przypuszczalnymi wydatkami budżetowymi na rok 2014 zawartymi w Rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok Tabela 5 zawiera charakterystykę wydatków ze względu na grupy ekonomiczne. Tabela 5: Struktura wydatków wg grup ekonomicznych w latach Wydatki Budżetu Państwa Wysokość poniesionych wydatków (w mld zł) Procentowy udział wydatków działów w wydatkach budżetu Procentowa zmiana w stosunku do roku poprzedniego / /2014 Ogółem 318,0 327,3 324,6 100,00% 100,00% 100,00% 3% -1% Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Środki własne Unii Europejskiej 155,4 156,3 153,5 48,87% 47,76% 47,27% 1% -2% 23,0 24,1 25,1 7,23% 7,38% 7,72% 5% 4% 57,2 60,5 65,6 17,99% 18,48% 20,21% 5% 8% 13,6 12,5 14,3 4,28% 3,83% 4,39% -9% 12% 42,1 42,7 36,2 13,24% 13,05% 11,14% 1% -18% 15,9 18,2 17,8 5,00% 5,55% 5,47% 13% -2% Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 10,8 12,9 12,3 3,40% 3,96% 3,79% 17% -5% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych rocznych wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych w komunikacie przez GUS. / aktualizacja / oraz Uzasadnienie Ustawy Budżetowej na rok 2014, opublikowane vide przypis 2, s Wartości dla roku 2013 pochodzą z Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 20 sierpnia 2013r., opublikowanego vide przypis 14. Wartości dla roku 2014 pochodzą z Rządowego projektu ustawy budżetowej na rok z dnia roku opublikowanego vide przypis 2 15

17 Z danych zawartych w tabeli wynika, że w porównaniu do roku 2013 największy wzrost wydatków dotyczy środków przeznaczonych na: wydatki bieżące jednostek budżetowych o tys. zł główną przyczyną wzrostu wydatków w tej grupie jest: - wzrost składek na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie o tys. zł; zwiększenie nakładów na obronę narodową o tys. zł, przede wszystkim na zabezpieczenie wojsk oraz centralne wsparcie. Natomiast w porównaniu do roku 2013 największy spadek wydatków dotyczy środków przeznaczonych na obsługę długu Skarbu Państwa - o tys. zł. Przyjęty poziom wydatków uwzględnia wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym, w szczególności umorzenie obligacji będących w posiadaniu otwartych funduszy emerytalnych 18. Operacja umorzenia części obligacji Skarbu Państwa po przesunięciu ich z OFE do ZUS w celu zredukowania kosztów obsługi długu Skarbu Państwa jest operacją, która nie przyniesie długotrwałych efektów. Jak widać w poniższej tabeli 6 już w roku 2017 przewidywane wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa ponownie kształtować się będą na poziomie roku Tabela 6: Dług publiczny i koszty jego obsługi podsumowanie prognoz Strategii Źródło: Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych 19 Podobnie z wydatkami dotyczącymi długu publicznego, jako całości oraz długu sektora general government (rządowego i samorządowego), które po jednorocznych spadkach, w następnych latach rosną do poziomów dotąd nienotowanych. Przyszłe wydatki budżetu nie są sztywno związane z PKB, w związku z tym przyjęty udział w produkcie krajowym jest tylko mocno optymistycznym założeniem. Wartość PKB jest wypadkową wielu zmiennych, a ostateczna jego wartość szacowana jest po zakończeniu roku kalendarzowego. Natomiast wydatki budżetu państwa stanowią wartość realną określoną w pieniądzu, którą należy wydatkować, aby pokryć finansowe zobowiązania państwa. W związku z tym zakładanie wydatkowania większych sum pieniężnych w oparciu tylko o wskaźnik wzrostu PKB nie jest najlepszym posunięciem. Wydaje się, że obecne i przyszłe ruchy Ministra Finansów podyktowane są tylko i wyłącznie koniecznością szybkiego, wręcz natychmiastowego, obniżenia długu sektora publicznego i utrzymywanie jego poziomu poniżej 60% 20 PKB, zgodnie z Traktatem z Maastricht i z art. 216 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 18 Uzasadnienie Ustawy Budżetowej na rok 2014, opublikowane vide przypis 2, s Tabela 6 w całości pobrana została z dokumentu Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych; dokument wydany wraz z Rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2014., opublikowany vide przypis 2, s.4 20 Por. Ibidem s. 4 i s

18 6. Zakończenie Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki budżetu państwa polskiego w latach kształtowały się nieregularnie i miały charakter wzrostowy. Porównując strukturę wydatków budżetowych z roku 2010 do roku 2012, można jednoznacznie stwierdzić, iż udział wydatków na tak ważne dziedziny jak nauka i oświata, infrastruktura czy informatyka zmniejszył się lub jest na skrajnie niskim poziomie. Z kolei udział wydatków na dotacje i subwencje wzrósł wraz ze wzrostem wydatków bieżących jednostek budżetowych, pomimo niewielkiego udziału wydatków majątkowych. Do tego bardzo wysoki udział wydatków prawnie zdeterminowanych, który sprawia, że polityka fiskalna 21 nie może być prowadzona w sposób elastyczny. Powinno to dziś i chyba na najbliższe lata stanowić poważne wyzwanie dla władz naszego kraju. Powinniśmy zacząć od odważnych zmian legislacyjnych ograniczających ten typ wydatków. Konieczne są ustawy poprawiające sytuację w finansach publicznych. Bezwzględnie należy zwiększyć efektywność zarządzania i wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu państwa. Za J. Ostaszewskim należy podkreślić, że znaczący udział wydatków sztywnych w wydatkach ogółem stanowi przysłowiową kulę u nogi, odbierając naszej gospodarce możliwość szybszego niż dotąd rozwoju. A przecież większa dynamika wzrostu PKB, zwłaszcza PKB per capita, decydować będzie o przyszłym bogactwie Polski 22. Naprawę finansów publicznych należałoby rozpocząć np. od zmiany ordynacji podatkowej wprowadzając prostsze rozwiązania fiskalne; restrukturyzację zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa; ujednolicenie stawki podatku VAT i zasad jego rozliczania; czy też sprywatyzowanie samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poważnie rozważyć współudział zakładów (towarzystw) ubezpieczeń w tym procesie. Należy jednak pamiętać o dochodach budżetu i stworzyć im solidne podstawy, aby móc w przyszłości korzystać ze stabilnych wpływów do budżetu. Rezygnacja z wielu przepisów ograniczających polskich przedsiębiorców, uproszczenie zasad prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej w zakresie podatków, ograniczenie bezpośredniego wpływu administracji państwowej (samorządowej) na decyzje przedsiębiorców pozwoli zwiększyć wpływy do budżetu państwa, gdyż brak ograniczeń pozwoli rozwinąć skrzydła przedsiębiorcom mającym pomysły i chęci do pomnażania majątku własnego, a tym samym zwiększania majątku państwa. W obecnej sytuacji społeczno-politycznej niezbędne reformy wymagają (po raz kolejny) porozumienia ponad podziałami, gdyż do wprowadzenia niektórych rozwiązań koniecznymi mogą być zmiany w ustawie zasadniczej, których można dokonywać tylko większością 2/3 głosów w obecności nie mniej, niż połowy ustawowej liczby posłów 23. Zreformować należy cały system finansów państwa, nie tylko wydatki. Reasumując, zwiększenie wydatków publicznych w Polsce następuje w obszarach, które nie mają istotnego wpływu na długofalowy wzrost gospodarczy. Zwiększają jedynie siłę nabywczą społeczeństwa (transfery społeczne), czyli zwiększają popyt na rynku krajowym 24. Po raz kolejny władza za pieniądze społeczeństwa kupuje sobie jego spokój. 21 Polityka budżetowa (fiskalna) oznacza dobór: źrodeł i metod gromadzenia dochodów publicznych, jak też kierunków i sposobów realizacji wydatków publicznych dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych, ustalonych przez właściwe organy publiczne, por. Z. Fedorowicz, Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 22 Finanse. Wydanie 6 op. cit., s Art. 235 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U nr 78 poz. 483 ze zm.) 24 Finanse. Wydanie 6 op. cit., s

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Dane Ogólne Dochody wykonane 94.765.779,11 zł czyli 97,78 % Wydatki wykonane 103.810.147,92 zł czyli 89,25 % Dane Ogólne Przychody roku

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

3.3. Wydatki według grup ekonomicznych

3.3. Wydatki według grup ekonomicznych 3.3. Wydatki według grup ekonomicznych W 2014 r. wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie wykonywania budżetu przedstawia poniższe

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 tys. zł BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Lp. DOCHODY INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Źródła dochodu SWŚl na 2014r. I DOCHODY WŁASNE-ogółem 1 060 801 455,00 914 779 311,00 219 334 563,39 24,0 w tym bieżące:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2014. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 22/2014. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. z dnia 24 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2014 roku Na podstawie art. 37 ust. 1pkt

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

XVI. Budżet Województwa

XVI. Budżet Województwa XVI. Budżet Województwa Budżet województwa jest planem finansowym obejmującym: 1. planowane dochody i wydatki województwa, 2. źródła sfinansowania deficytu budżetowego, 3. przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Zabrze - miasto na prawach powiatu

Zabrze - miasto na prawach powiatu Zabrze - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa BBB BB+ stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Dług publiczny w Polsce

Dług publiczny w Polsce Dług publiczny w Polsce dług publiczny jest to zadłużenie wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy tymi podmiotami, przy czym w Polsce do sektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Projekt Ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Projekt Ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa Budżet Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Projekt Ustawy budżetowej Ustawa budżetowa Wieloletni Plan Finansowy Państwa 1. Brak definicji legalnej Wieloletniego Planu Finansowego 2. Wieloletni Plan

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4007 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok przyjęte

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu. Miasta Katowice

Projekt budżetu. Miasta Katowice Projekt budżetu na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2017-2035 w liczbach i wykresach Dochody zadań własnych Miasta na 2017 rok (w złotych) dochody majątkowe 1 400

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Budżet państwa

Finanse publiczne. Budżet państwa Finanse publiczne Budżet państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPFP jest sporządzany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

1. Założenia makroekonomiczne

1. Założenia makroekonomiczne UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Bydgoszczy. 15 listopada 2012 roku

Budżet Miasta Bydgoszczy. 15 listopada 2012 roku Budżet Miasta Bydgoszczy 2013 15 listopada 2012 roku Ograniczenia Treść ustawy o finansach publicznych: Art. 242.1 Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-72-13 Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU Departament Budżetu Państwa SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU Warszawa, luty 2016 r. - 3 - Spis treści strona Tablica 1 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo