SPRAWOZDANIA KRZYSZTOF JAJUGA, WALDEMAR TARCZY SKI, MAREK WALESIAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIA KRZYSZTOF JAJUGA, WALDEMAR TARCZY SKI, MAREK WALESIAK"

Transkrypt

1 PRZEGL D STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT SPRAWOZDANIA KRZYSZTOF JAJUGA, WALDEMAR TARCZY SKI, MAREK WALESIAK SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ NT. KLASYFIKACJA I ANALIZA DANYCH TEORIA I ZASTOSOWANIA W dniach wrze nia 2009 r. w Hotelu Wolin w Mi dzyzdrojach odby a si XVIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXIII Konferencja Taksonomiczna) nt. Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania organizowana przez Sekcj Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Katedr Ubezpiecze i Rynków Kapita owych Uniwersytetu Szczeci skiego. Przewodnicz cym Komitetu Organizacyjnego Konferencji by prof. dr hab. Waldemar Tarczy ski, natomiast sekretarzem dr Ma gorzata Tarczy ska- uniewska. Zakres tematyczny konferencji obejmowa zagadnienia: a) teoria (taksonomia, analiza dyskryminacyjna, metody porz dkowania liniowego, metody statystycznej analizy wielowymiarowej, metody analizy zmiennych ci g ych, metody analizy zmiennych dyskretnych, metody analizy danych symbolicznych, metody graficzne), b) zastosowania (analiza danych finansowych, analiza danych marketingowych, analiza danych przestrzennych, inne zastosowania analizy danych medycyna, psychologia, archeologia, itd., aplikacje komputerowe metod statystycznych). Zasadniczym celem konferencji SKAD by a prezentacja osi gni i wymiana do wiadcze z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnie klasyfikacji i analizy danych. Konferencja stanowi a coroczne forum s u ce podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji dokona nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i bada. W konferencji wzi o udzia 87 osób. Byli to pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci nast puj cych uczelni: Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Bia ostockiej, Politechniki ódzkiej, Politechniki Opolskiej, Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szko y G ównej Handlowej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu, Uniwersytetu Gda skiego, Uniwersytetu ódzkiego, Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczeci skiego, Wy szej Szko y Bankowej w Toruniu, Wy szej Szko y Zarz dzania i Bankowo ci w Krakowie, Wy szej Szko y Finansów i Zarz dzania w Bia ymstoku i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a tak e przedstawiciele GUS oraz Wydawnictwa C.H. Beck. Na konferencji, w trakcie dwóch sesji plenarnych oraz pi ciu sesji równoleg ych (po dwie i trzy sesje), wyg oszono 61 referatów po wi conych ró nym aspektom teoretycznym i aplikacyjnym zagadnienia klasyfikacji i analizy danych. Odby a si równie jedna sesja plakatowa, na której zaprezentowano 14 plakatów. Obradom w poszczególnych sesjach konferencji przewodniczyli: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga; prof. dr hab. Dorota Witkowska; dr hab. Tadeusz Kufel, prof. UMK; dr hab. Andrzej Soko owski, prof. UEK; dr hab. Jan Paradysz, prof. UE; prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar; dr hab. Ma gorzata Rószkiewicz, prof. SGH; dr hab. Pawe Lula, prof. UEK; dr hab. Andrzej B k, prof. UE; prof. dr hab. Józef Pociecha; dr hab.

2 Sprawozdania 101 Miros awa Gazi ska, prof. US; prof. dr hab. Miros aw Krzy ko; dr hab. Feliks Wysocki, prof. UP; prof. dr hab. Marek Walesiak. Teksty referatów przygotowane w formie recenzowanych artyku ów naukowych stanowi zawarto przygotowywanej do druku publikacji z serii Taksonomia nr 17 (w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu). Zaprezentowano nast puj ce referaty: Izabela Albrycht (Instytut Ko ciuszki w Krakowie), Andrzej Soko owski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), K rzysztof Szczerski (Uniwersytet Jagiello ski) Ranking polskich europos ów 2009 Pod auspicjami Instytutu Ko ciuszki przygotowany zosta ranking oceniaj cy aktywno i skuteczno polskich eurodeputowanych w ko cz cej si kadencji Parlamentu Europejskiego. Ranking ten zosta opublikowany w dzienniku Rzeczpospolita w kwietniu 2009 r. G ówni Autorzy rankingu przedstawili przebieg prac, problemy metodologiczne oraz wyniki. Eugeniusz Gatnar (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) Modele segmentowe w analizie regresji Modele segmentowe to modele wykorzystuj ce rekurencyjny podzia wielowymiarowej przestrzeni zmiennych na podprzestrzenie (segmenty). W ka dym z tych segmentów jest budowany model lokalny, np. liniowy, a nast pnie modele te s czone w jeden model globalny. Celem referatu by o przedstawienie propozycji nowej metody budowy modeli segmentowych, która wykorzystuje podej cie wielomodelowe. W pracy pokazano tak e zastosowanie ró nych typów modeli segmentowych w analizie regresji oraz porównanie dok adno ci ich dopasowania do danych. Waldemar Tarczy s k i (Uniwersytet Szczeci ski) Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny skutków kryzysu na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie przez pryzmat kondycji ekonomiczno-finansowej spó ek gie dowych Przedstawiono propozycj pewnej metodologii oceny skutków kryzysu na polskim rynku kapita owym. Celem referatu by o z jednej strony zbadanie efektów skutku kryzysu na polskim rynku kapita owym, z drugiej zaproponowanie metody takiego badania wykorzystuj cej wielowymiarow analiz porównawcz. Efekt wiatowego kryzysu, jaki rozpocz si od rynku nieruchomo ci i szybko dotkn rynki finansowe w praktyce, by ju zauwa alny na polskim rynku kapita owym w po owie 2007 r. Pytanie stawiane w referacie by o zwi zane z jednej strony z prób zbadania, czy w latach wcze niejszych w Polsce mo na by o zaobserwowa symptomy nadci gaj cego kryzysu oraz jak du y by wp yw kryzysu wiatowego na polski rynek kapita owy. Badaniami obj to lata oraz spó ki gie dowe wchodz ce w 2008 r. w sk ad indeksu gie dowego WIG20. Wykorzystuj c metody wielowymiarowej analizy porównawczej wyznaczono TMAI, syntetyczny miernik rozwoju pozwalaj cy oceni kondycj ekonomiczno-finansow spó ki. Nast pnie zbadano zale no kondycji ekonomiczno-finansowej spó ek oraz poziom indeksu gie dowego WIG20 i jego stopy zwrotu ze zmiennymi makroekonomicznymi z polskiej i wiatowej gospodarki w latach Badania dokonano za pomoc metod ekonometrycznych. Badanie empiryczne jest poprzedzone propozycj metodologii oceny efektów wp ywu kryzysu na rynek kapita owy. Na polskim rynku pi mienniczym nie by y do tej pory publikowane wyniki tak prowadzonych bada. Jest to nowa propozycja zarówno w zakresie metodologicznym, jak i empirycznym. Ma gorzata Rószkiewicz (Szko a G ówna Handlowa w Warszawie) Ilo ciowe syntezy bada powtarzalnych podstawy metaanalizy Rozwój problematyki bada spo ecznych prowadzi do poszerzania si obszarów realizowanych bada empirycznych. Du a poda wyników bada cz sto odnosz cych do tych samych zagadnie rodzi pytanie, jak prowadzi analiz sumaryczn, ustalaj c, co w zasadzie wiadomo z przebadanych obszarów (Grave, Griffith, 1971). Fakt, i poszczególne badania s realizowane na próbach losowych sprawia, e uzyskiwane wyniki nie s jednakowe. Ich zakres zmienno ci opisuje wariancja losowa estymatora. W referacie rozwa- ono problemy zwi zane z analiz fluktuacji wyników bada, których rozstrzygni cie wyznacza paradygmat statystycznej metaanalizy.

3 102 Sprawozdania Dominik Rozkrut (Uniwersytet Szczeci ski, Urz d Statystyczny w Szczecinie) Badania nauki, techniki, innowacyjno ci i spo ecze stwa informacyjnego w statystyce publicznej W referacie przedstawiono prowadzone w ramach funkcjonowania systemu statystyki publicznej badania z zakresu nauki, techniki, innowacji i spo ecze stwa informacyjnego, w tym w szczególno ci: statystyk dzia alno ci badawczej i rozwojowej, w tym nak ady rz dowe na dzia alno badawczo-rozwojow, statystyk innowacji, w tym innowacji nietechnologicznych, statystyk biotechnologii, statystyk ochrony w asno ci przemys owej, bilans p atniczy w dziedzinie techniki, wska niki dotycz ce zasobów ludzkich dla nauki i techniki (HRST), statystyk wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w przedsi biorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby indywidualne. Charakterystyka bada obejmowa a takie podstawowe zagadnienia, jak: zasadnicze cele bada, zakres przedmiotowy i podmiotowy, omówienie wykorzystywanych róde informacji. Przedstawiono podstawy metodologiczne bada, w tym w szczególno ci seri podr czników metodologicznych z rodziny Frascati zawieraj cych zestaw zalece odno nie do omawianej tematyki bada statystycznych. Badania przedstawione zosta y w kontek cie przeprowadzonej w 2009 r. w Polsce elektronizacji sprawozdawczo ci statystycznej. Omówiono rodzaje informacji wynikowych, w tym terminy udost pnienia publikacji prezentuj cych wyniki bada. Za przyk ad pos u y y wyniki badania rozwoju spo ecze stwa informacyjnego w Polsce, przedstawione na tle pozosta ych krajów Unii Europejskiej. W ostatniej cz ci prezentacji omówiono wyzwania stoj ce przed badaniami z tej dziedziny. Józef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa W pracy przedstawiono klasyfikacj modeli predykcji bankructwa, a nast pnie dokonano przegl du bardziej znanych modeli, to jest w postaci liniowej funkcji dyskryminacyjnej, modelu logitowego i sieci neuronowej. W dalszej cz ci przedstawiono wyniki porówna zdolno ci do poprawnej klasyfikacji oraz zdolno ci prognostycznych wybranych modeli prognozowania bankructwa. Przeprowadzono równie dyskusj nad ród ami i charakterem b dów w prognozowaniu bankructwa. W ko cowej cz ci pracy przedstawiono pogl dy Davida Handa dotycz ce metodologicznych problemów zastosowa procedur klasyfikacji danych w naukach ekonomiczno-spo ecznych. Miros awa Gazi ska, Rados aw Gazi s k i (Uniwersytet Szczeci ski) Rzemios o w miastach Pomorza Pruskiego w 1779 i 1782 roku. Analiza taksonomiczna Na podstawie materia u statystycznego zamieszczonego w opisie historyczno-geograficznym Brüggemana wydanego drukiem w Szczecinie w latach 1779 tom I, 1782 tom II i 1784 tom III przeprowadzono analiz struktury rzemios w miastach Pomorza Pruskiego w 1779 i 1782 r. Materia ród owy stanowi y informacje dotycz ce liczby rzemie lników w 84 profesjach rzemie lniczych dla 16 miast Pomorza Przedniego oraz 39 miast Pomorza Tylnego. Badania ukaza y, po pierwsze, struktur rzemios w miastach Pomorza Pruskiego, po drugie za wskaza y grupy miast o podobnej strukturze rzemios. Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska (Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Zastosowanie wybranych mierników syntetycznych do porówna poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego w krajach Unii Europejskiej Jednym z celów polityki Unii Europejskiej jest, finansowo wspierane z jej bud etu, eliminowanie dysproporcji pomi dzy pa stwami cz onkowskimi. St d potrzeba ci g ego monitorowania poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego w krajach Wspólnoty. W prezentowanym badaniu zbudowano, adresowane do porówna w ramach UE: syntetyczny taksonomiczny miernik rozwoju: SMR (z wzorcem) i wska nik wzgl dnego poziomu rozwoju BZW (bez wzorca). Wykorzystano 21 zmiennych z 6 grup tematycznych: warunki ycia ludno ci, edukacja, opieka medyczna i zdrowie, ochrona rodowiska, infrastruktura techniczno- -ekonomiczna i spo ecze stwo informacyjne. Porównano uzyskane oceny rozwoju z ocenami wg wska nika HDI. Badania przeprowadzono za lata Ma gorzata Tarczy ska- uniewska (Uniwersytet Szczeci ski) Metody WAP i ich wykorzystanie w definiowaniu si y fundamentalnej Si a fundamentalna spó ek jest miernikiem wielowymiarowym bezpo rednio niemierzalnym, który mo e zosta okre lony jako zmienna syntetyczna, ujmuj ca efekt oddzia ywania czynników ilo ciowych i jako ciowych w spó kach oraz czynników zewn trznych i wewn trznych wynikaj cych z funkcjonowania

4 Sprawozdania 103 spó ek na rynku. W tym zakresie istotne staje si wy onienie i uwzgl dnienie najbardziej istotnych czynników umo liwiaj cych obiektywne okre lenie tego problemu. Ponadto wa ne staje si : okre lenie zbioru zmiennych, za pomoc których dokonany zostanie pomiar si y fundamentalnej, w tym ocena ich warto ci merytorycznej, analiza i ocena jako ci zmiennych (danych ekonomiczno-finansowych) b d cych podstaw analiz. Przy badaniu si y fundamentalnej uwzgl dni nale y zarówno czynniki ilo ciowe (mierzalne) i jako ciowe (niemierzalne). Wa ne jest zatem po czenie tych czynników, tak aby si a fundamentalna uwzgl dnia a wszystkie kategorie czynników j tworz cych. W opracowaniu zaproponowana zostanie metodologia konstruowania zbioru zmiennych umo liwiaj cych dokonanie takiej analizy. Uwzgl dniona równie zostanie procedura analizy powi za zmiennych (w czasie i przestrzeni), jako ci zmiennych diagnostycznych oraz dynamiki ich zmian w czasie. Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeci ski) Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych do okre lenia znaczenia czynników nieekonomicznych s u cych podejmowaniu decyzji inwestycyjnych W referacie przedstawiono jedn z mo liwo ci aplikacyjnych drzew klasyfikacyjnych okre lanie preferencji inwestora w procesie podejmowania decyzji. Dane, na podstawie których przeprowadzona zosta a analiza pochodzi y z ankiety internetowej przeprowadzonej przez autora od stycznia do marca 2009 r. Ankieta by a podwieszona pod strony internetowe dwóch ogólnopolskich biur maklerskich BOS SA oraz BDM. Narz dziem s u cym osi gni ciu za o onego w badaniu celu by y drzewa klasyfikacyjne. Anna Czapkiewicz (AGH w Krakowie), Beata Basiura (Wy sza Szko a Zarz dzania i Bankowo ci w Krakowie) Grupowanie indeksów wiatowych w oparciu o modele copula GARCH W pracy zaprezentowana zosta a próba pogrupowania danych, którymi s dzienne stopy zwrotu 42 indeksów wiatowych. Celem badania jest wyodr bnienie podgrup, w obr bie których istnieje silne powi zanie mi dzy indeksami. Problem grubych ogonów rozk adów dziennych stóp zwrotu cz ciowo uda o si omin stosuj c model GARCH(1,1) z warunkowym rozk adem t-studenta oraz GED dla modelowania zmian tych indeksów. Jako miar powi za mi dzy poszczególnymi indeksami przyj to wspó czynnik korelacji, który jest parametrem funkcji po cze i t-studenta. W oparciu o ten wspó czynnik zdefiniowano miar odleg o ci pozwalaj c utworzy podzia na grupy taksonomiczne. Aleksandra Matuszewska-Janica (Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Wykorzystanie syntetycznego miernika taksonomicznego do oceny stopnia nieefektywno ci informacyjnej w formie s abej polskiego rynku gie dowego Celem badania by a próba okre lenia stopnia nieefektywno ci informacyjnej poszczególnych cz ci i sektorów polskiego rynku gie dowego. Wykorzystano znane testy pozwalaj ce oceni wyst powanie efektywno ci rynku w formie s abej. Na tej podstawie zbudowano syntetyczny miernik taksonomiczny i utworzono ranking analizowanych segmentów rynku wskazuj c na najbardziej i najmniej nieefektywne. Zmiennymi diagnostycznymi by y wyniki testów wykorzystywanych do weryfikacji s abej formy hipotezy o efektywno- ci informacyjnej rynku w postaci warto ci prawdopodobie stwa odrzucenia hipotez zerowych (p-value) oraz warto ci statystyk testowych. Analiz przeprowadzono dla danych dziennych z okresu stycze 2000 marzec Arkadiusz Mazurkiewicz, Krzysztof Sarnowski (Akademia Morska w Gdyni) Porównanie klasyfikacji funduszy inwestycyjnych opartych na deklaracjach oraz na osi ganych wynikach W referacie dokonano porównania wyników klasyfikacji funduszy inwestycyjnych opartych na deklaracjach z klasyfikacj uzyskan za pomoc analizy skupie. Ponadto oceniono wp yw stanu koniunktury panuj cej na rynku finansowym na wyniki klasyfikacji. Daniel Papla (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) Analiza zmian zale no ci mi dzy notowaniami spó ek na GPW w Warszawie W warunkach du ej zmienno ci sytuacji na rynkach finansowych wa ne jest, zdaniem autora, zbadanie jak zmienia si w czasie zale no mi dzy instrumentami. Analiza tych zmian jest g ównym celem referatu. Drugim celem jest zbadanie ró nic i podobie stw wyników otrzymanych za pomoc dwóch ró nych metod zastosowanych w referacie. Instrumentami analizowanymi w referacie s akcje spó ek notowanych na naszej gie dzie.

5 104 Sprawozdania Referat sk ada si z trzech cz ci. Pierwsza zawiera wprowadzenie w temat, w drugiej opisano dwie metody wykorzystane przez autora do mierzenia zmian zale no ci w czasie: model dynamicznego wspó czynnika korelacji (dynamic correlation coefficient DCC) oraz funkcj powi za ze zmiennym w czasie wspó czynnikiem (wspó czynnikami). Trzecia cz zawiera prezentacj wyników bada empirycznych z wykorzystaniem danych z polskiej gie dy wraz z ich omówieniem. Julita Sta czuk, Patrycja Trojczak-Golonka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Analiza porównawcza wp ywu ró nicowania zbiorów atrybutów na efektywno wielostanowej klasyfikacji przedsi biorstw Celem referatu by o przedstawienie wybranego aspektu z paroletnich bada nad wielostanow klasyfikacj spó ek notowanych na GPW w Warszawie. Zaprezentowano analiz wra liwo ci algorytmów klasyfikacji na dobór ró nych kombinacji atrybutów opisowych oraz wp yw ró nej struktury prób atrybutów ucz cych, testuj cych oraz walidacyjnych na efektywno klasyfikacji. Problem ten jest cz sto pomijany w publikacjach naukowych, cho sam algorytm procedury badawczej mo e mie wp yw na otrzymywane wyniki. W badaniach wykorzystano sztuczne sieci neuronowe. O oryginalno ci pracy decyduje równie dobór samej próby badawczej (dane do badania pochodz ze sprawozda finansowych rzeczywistych 286 przedsi biorstw polskich z lat ). Dominik Rozkrut (Uniwersytet Szczeci ski, Urz d Statystyczny w Szczecinie), M onika Rozkrut (Uniwersytet Szczeci ski) Wykorzystanie metod klasyfikacji i analizy danych w analizie innowacyjno ci polskich przedsi biorstw Innowacyjno jest istotnym czynnikiem rozwoju i konkurencyjno ci firm. Z punktu widzenia kreowania polityki i oceny jej rezultatów w tym zakresie konieczne jest wykorzystanie odpowiednich mierników opisuj cych ró ne aspekty innowacyjno ci. Klasyczne mierniki, takie jak udzia firm innowacyjnych wydaj si niewystarczaj ce. Poniewa innowacyjno jest zjawiskiem wielowymiarowym, wykorzystanie metod klasyfikacji i analizy danych zwi ksza mo liwo ci jego opisu, umo liwiaj c wgl d w natur zjawiska. W przeprowadzonym badaniu wykorzystano metody klasyfikacji oraz analizy czynnikowej do poszukiwania i wyodr bnienia prawid owo ci w zakresie obserwowanych zachowa innowacyjnych w polskich przedsi biorstwach, umo liwiaj c pe niejszy opis istniej cych zjawisk ni w analizie z wykorzystaniem jedynie prostych mierników innowacyjno ci. Z punktu widzenia potrzeb w zakresie kszta towania polityki gospodarczej skierowanej na wzrost konkurencyjno ci polskich przedsi biorstw, wiedza taka jest kluczowa, niestety, zauwa alny jest niedostatek opracowa w tym temacie. Iwona Markowicz, Beata Stolorz (Uniwersytet Szczeci ski) Klasyfikacja bezrobotnych ze wzgl du na warto ci ilorazu szans podj cia zatrudnienia przy zastosowaniu modelu logitowego Celem referatu by a klasyfikacja bezrobotnych do grup o podobnym ilorazie szans podj cia zatrudnienia, której podstaw by model logitowy. Autorki przeprowadzi y grupowanie wed ug cech bezrobotnych, odmienne do stosowanego przez urz dy pracy. Proponowane w opracowaniach statystycznych grupy wed ug wieku czy wykszta cenia mog by niejednorodne, maj c na uwadze przyczyny wyrejestrowania z urz du. Zbadano bezrobotnych wyrejestrowanych z Powiatowego Urz du Pracy w Szczecinie w 2008 r. (n = 19768). Zastosowano rzadko stosowane kodowanie zmiennej obja niaj cej 1; 1, które umo liwia porównanie szans analizowanych podgrup z szans redni dla grupy. Iwona B k, Katarzyna Wawrzyniak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Diagnoza wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych emerytów i rencistów w Polsce z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego i regresyjnego W referacie przedstawiono wyniki bada dotycz ce klasyfikacji wyjazdów turystycznych emerytów i rencistów ze wzgl du na rodzaj wyjazdu oraz segmentacji gospodarstw domowych emerytów i rencistów w Polsce ze wzgl du na ich uczestnictwo w ruchu turystycznym. W badaniu uwzgl dniono indywidualne wyjazdy zrealizowane przez gospodarstwa domowe emerytów i rencistów w 2005 r. Do klasyfikacji wyjazdów turystycznych emerytów i rencistów ze wzgl du na rodzaj wyjazdu wykorzystano drzewa klasyfikacyjne, natomiast do segmentacji gospodarstw domowych wykorzystano drzewa regresyjne.

6 Sprawozdania 105 Hanna Dudek, Joanna Landmesser (SGGW w Warszawie) Identyfikacja ubóstwa w uj ciu wielowymiarowym Celem pracy by a analiza wielowymiarowego ubóstwa polskich gospodarstw domowych. Podstaw prezentowanych wyników stanowi y dane z bada bud etów gospodarstw domowych realizowanych przez GUS w 2006 r. W pracy zastosowano podej cie oparte na teorii zbiorów rozmytych, umo liwiaj ce okre- lenie stopnia zagro enia przynale no ci do sfery ubóstwa bez konieczno ci wyznaczania granicy ubóstwa. W efekcie wyznaczono syntetyczny miernik o warto ciach z przedzia u [0,1], okre laj cy przynale no analizowanych gospodarstw domowych do sfery ubóstwa. W celu wyja nienia kszta towania si warto ci tego miernika zastosowano model regresji logistycznej. Barbara Batóg, Magdalena Mojsiewicz (Uniwersytet Szczeci ski), K a tarzyna Wawrzyniak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Klasyfikacja gospodarstw domowych pod wzgl dem popytu potencjalnego i zrealizowanego na rynku ubezpiecze w Polsce W referacie autorki zaj y si problematyk popytu potencjalnego i zrealizowanego na ubezpieczenia maj tkowe, na ycie, na do ycie oraz zdrowotne. Dokonano klasyfikacji gospodarstw domowych przy wykorzystaniu liniowych modeli regresji ze zmiennymi parametrami. Zmiennymi obja nianymi dla popytu potencjalnego by y deklarowane sk adki miesi czne i ich transformacje, a dla popytu zrealizowanego liczba polis wykupionych na ubezpieczenia danego typu. Podstaw do wyodr bnienia grup by y kategorie zmiennych jako ciowych. Marek Walesiak, Andrzej Dudek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) Klasyfikacja spektralna z wykorzystaniem odleg o ci GDM W referacie zaproponowano modyfikacj metody klasyfikacji spektralnej. W tym celu w procedurze tej metody (zob. Ng, Jordan i Weiss [2002]) przy wyznaczaniu macierzy podobie stwa (affinity matrix) w konstrukcji estymatora j drowego zastosowano odleg o GDM1 przy klasyfikacji danych metrycznych oraz GDM2 przy klasyfikacji danych porz dkowych. Ponadto przetestowano przydatno metod klasyfikacji spektralnej (w tym metody z odleg o ci GDM) w porównaniu do klasycznych metod analizy skupie dla wygenerowanych danych o znanej strukturze klas wykorzystuj c do oceny zgodno ci wyników klasyfikacji skorygowany indeks Randa (zob. Hubert i Arabie [1985]). Joanna Trz siok (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) Dobór zmiennych do modelu regresyjnego zbudowanego za pomoc wybranych metod nieparametrycznych W referacie poruszony zosta problem doboru zmiennych obja niaj cych do modelu regresyjnego, zbudowanego za pomoc wybranych nieparametrycznych metod regresji: POLYMARS oraz PPR. Przedstawione i porównane zosta y dwie procedury selekcji zmiennych: eliminacja pojedynczych zmiennych oraz eliminacja blokiem. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazuj, e zastosowanie redukcji liczby zmiennych prowadzi do uzyskania modeli mniej z o onych i charakteryzuj cych si mniejszymi warto ciami b du redniokwadratowego ni modele zbudowane na komplecie zmiennych. Artur Zaborski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) Wykorzystanie metody majoryzacji funkcji dopasowania w modelach ró nic indywidualnych Majoryzacja jest metod o charakterze iteracyjnym aproksymuj c minimalne warto ci funkcji STRESS. Celem referatu by a prezentacja metodologii skalowania ró nic indywidualnych za pomoc metody majoryzacji. Podej cie to nosi nazw SMACOF i jest realizowane w rodowisku R. Na zako czenie zaprezentowano przyk ad, w którym wykorzystano funkcj smacofinddiff pakietu smacof. Marcin Pe k a (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) Rozmyta klasyfikacja k- rednich dla danych symbolicznych W pracy przedstawiono adaptacyjn i nieadaptacyjn klasyfikacj k- rednich dla danych symbolicznych. Obydwie te metody znajduj zastosowanie wy cznie dla interwa owych zmiennych symbolicznych. W referacie przedstawiono tak e typy zmiennych symbolicznych. W cz ci empirycznej zastosowano nieadaptacyjn klasyfikacj k- rednich dla przyk adowych danych symbolicznych.

7 106 Sprawozdania Justyna Wilk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) Metody segmentacji rynku na podstawie danych symbolicznych Stosowanie przez przedsi biorstwo strategii segmentacji rynku wymaga precyzyjnej informacji o konsumentach. Opis konsumentów i segmentów w sposób pe niejszy umo liwiaj dane symboliczne. Struktura danych symbolicznych uniemo liwia bezpo redni aplikacj metod opracowanych dla danych klasycznych (liczby rzeczywiste lub kategorie). Problematyka metod segmentacji dla danych klasycznych jest do dobrze opisana w literaturze. Natomiast tematyka segmentacji rynku na podstawie danych symbolicznych jest podejmowana w niewielu pracach. Celem referatu by o zaprezentowanie podej i metod analizy, jakie mo na stosowa w segmentacji rynku na podstawie danych symbolicznych. Ma gorzata Gliwa (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) Mapy Kohonena w klasyfikacji obiektów symbolicznych Celem referatu by o przedstawienie w asno ci map Kohonena wykorzystywanych do klasyfikacji i wizualizacji obiektów symbolicznych. W referacie zaprezentowano podej cie realizowane wed ug algorytmu Stochastic Approximation, który jest uogólnieniem klasycznej sieci Kohonena. Przedstawiono równie przyk ad zastosowania algorytmu metody do klasyfikacji obiektów symbolicznych z rzeczywistego zbioru danych. Obliczenia zosta y wykonane za pomoc programu SODAS. Marcin Pe ka, Justyna Wilk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) Metody selekcji zmiennych symbolicznych w zagadnieniach klasyfikacji Celem referatu by o przedstawienie i porównanie dwóch metod selekcji zmiennych w analizie danych symbolicznych, tj. metody grafowej Ichino oraz modyfikacji metody HINoV. Przedstawiono podstawowe poj cia z zakresu analizy danych symbolicznych wraz z mo liwymi metodami selekcji zmiennych symbolicznych. W cz ci empirycznej porównano wyniki bada symulacyjnych na przyk adzie danych wygenerowanych za pomoc procedury cluster.gen z pakietu cluster.sim dla programu R. Marcin B a ejowski (WSB Toru ), P a w e Kufel, Tadeusz Kufel (Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu) Integracja rodowisk obliczeniowych oprogramowania GRETL i R Celem referatu by o przedstawienie baz danych dla oprogramowania GRETL (GNU Regression, Econometric and Time-series Library) dla danych zaimportowanych z Banku Danych Regionalnych GUS. Utworzone banki danych dla oprogramowania GRETL, w podziale terytorialnym powiatowym i wojewódzkim, dotycz ponad 1,5 tys. szeregów dla lat od 1999 do Dla danych statystycznych przedstawionych w bankach zaprezentowano przyk ady analiz ilo ciowych z zakresu ekonometrii dla danych przekrojowych w oprogramowaniu GRETL oraz klasyfikacji obiektów za pomoc funkcji, integrowanego z oprogramowania GRETL, pakietu R. Andrzej B k (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) Analiza danych o preferencjach z wykorzystaniem mikroekonometrycznych modeli kategorii nieuporz dkowanych i programu R Celem referatu by o wskazanie mo liwo ci wykorzystania wybranych mikroekonometrycznych modeli zmiennych o warto ciach nieuporz dkowanych w badaniach preferencji konsumentów oraz prezentacja przyk adów bada empirycznych. Omówiono wielomianowy, warunkowy oraz mieszany model logitowy i przedstawiono przyk ady ich wykorzystania w analizie danych o preferencjach. Joanna Bana, M a gorzata Machowska-Szewczyk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Ocena popularno ci rynku aukcji i sklepów internetowych metod zbiorów przybli onych W referacie podj to prób oceny popularno ci rynku aukcji i sklepów internetowych w ród studentów szczeci skich uczelni za pomoc metody zbiorów przybli onych. Badanie przeprowadzono na podstawie ankiet wype nionych przez 465 studentów w 2008 r. Uj cie wyników przeprowadzonych ankiet w postaci systemu decyzyjnego umo liwia odkrywanie wiedzy na temat prawid owo ci zachowa studentów kupuj cych przez Internet. Wykorzystanie metody zbiorów przybli onych do oceny handlu internetowego stanowi oryginalne zastosowanie znanej metody do charakterystyki dynamicznie rozwijaj cego si rynku aukcji i sklepów internetowych.

8 Sprawozdania 107 Bart omiej Jefma s k i (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) Pomiar i ocena jako ci us ug z zastosowaniem rozmytej metody SERVQUAL Metoda SERVQUAL to jedna z cz ciej stosowanych metod w pomiarze i ocenie jako ci us ug. Celem opracowania by o zaprezentowanie modyfikacji tej metody polegaj cej na zastosowaniu liczb rozmytych. Przeprowadzone badanie empiryczne umo liwi o scharakteryzowanie metodologii rozmytej metody SERVQUAL. El bieta Sobczak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) Segmentacja i profilowanie regionów europejskich z wykorzystaniem metod klasyfikacji i dyskryminacji Celem opracowania by a segmentacja regionów UE, bazuj ca na koncepcji analizy portfelowej z wykorzystaniem metod klasyfikacji i analizy dyskryminacyjnej. Podstaw bada stanowi wyniki segmentacji regionalnej ze wzgl du na poziom i dynamik rozwoju gospodarczego, bazuj ce na podziale krajów UE na jednostki administracyjne NUTS 2. Zestaw kandydatek na zmienne profilowe obejmuje wybrane wska niki konkurencyjno ci. Iwona Staniec, Filip Chybalski (Politechnika ódzka) Wykorzystanie statystycznej analizy danych do tworzenia grup strategicznych w ród Otwartych Funduszy Emerytalnych W pracy zosta y przedstawione wyniki bada dotycz ce identyfikacji grup strategicznych w OFE, zgodnie z teori grup strategicznych. Celem pracy by a analiza statystyczna wybranych zmiennych charakteryzuj cych poszczególne wymiary strategii reprezentuj ce 14 dzia aj cych funduszy OFE w latach W badaniach empirycznych grupowania OFE w grupy strategiczne wykorzystana zosta a metoda Warda z indeksem spójno ci grup w postaci indeksu Cali skiego-harabasza. Podzia OFE na grupy strategiczne stwarza mo liwo precyzyjnego prognozowania wyniku finansowego OFE, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia analizy stabilno ci przychodów emerytalnych. Artur Mikulec (Uniwersytet ódzki) Klasyfikacja systemów emerytalnych krajów UE i EFTA W referacie zaprezentowano wyniki klasyfikacji efektywno ci systemów emerytalnych z wykorzystaniem danych statystyki publicznej dla 27 krajów UE i EFTA w latach Omówiono rezultaty ró nych metod analizy skupie, tj. aglomeracyjnych, k- rednich, k-medoidów (PAM) podejmuj c prób wyboru w a ciwej klasyfikacji systemów emerytalnych. Przedstawiono pozycj polskiego systemu emerytalnego na tle innych analizowanych krajów oraz grupy systemów podobnych. Dorota Rozmus (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) Zastosowanie miar pozycyjnych do badania relacji mi dzy zró nicowaniem a dok adno ci klasyfikacji w podej ciu zagregowanym w taksonomii Dotychczas podej cie wielomodelowe z du ym powodzeniem stosowane by o w dyskryminacji i regresji w celu podniesienia dok adno ci predykcji. W ostatnich latach analogiczne propozycje pojawi y si w taksonomii, aby zapewni wi ksz poprawno i stabilno wyników klasyfikacji. Wa nym czynnikiem przyczyniaj cym si do sukcesu podej cia wielomodelowego jest zró nicowanie elementów wchodz cych w sk ad klasyfikacji zagregowanej. Zasadniczym celem badania jest próba zastosowania miar pozycyjnych w zaproponowanych dot d miernikach zró nicowania [Hadjitodorov i in. 2006] do zbadania relacji, jakie zachodz mi dzy poziomem zró nicowania klasyfikacji sk adowych a jako ci klasyfikacji zagregowanej w podej ciu wielomodelowym w taksonomii oraz porównanie wyników z dotychczas stosowanymi sposobami badania tych relacji. Katarzyna Wójcik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Wyznaczanie podobie stwa w grafach w kontek cie sieci semantycznych Zasadniczym celem pracy by a prezentacja ró nych metod wyznaczania podobie stwa i/lub odleg o ci w grafach. Rozwa ane s problemy podobie stwa mi dzy w z ami jak i podobie stwa podgrafów rozwa anego grafu. W pracy przedstawiono równie dwa wybrane obszary zastosowa omawianych miar podobie stwa. Pierwszym obszarem jest analiza dokumentów tekstowych wspomagana za pomoc wiedzy zewn trznej przedstawionej w postaci ontologii, za drugim analiza sieci spo ecznych.

9 108 Sprawozdania Krzysztof Najman (Uniwersytet Gda ski) Ocena wp ywu parametrów steruj cych procesem samouczenia si sieci GNG na ich zdolno do separowania skupie Celem prezentowanych bada by a ocena wp ywu warto ci parametrów steruj cych procesem samouczenia si sieci GNG na jako uzyskanej klasyfikacji, szczególnie w sytuacji gdy skupienia s s abo separowalne. Prezentowane badania opisuj teoretyczny wp yw poszczególnych parametrów steruj cych algorytmem GNG na struktur i zdolno rozwi zywania problemów przez sie. Zaprezentowano tak e wyniki bada symulacyjnych potwierdzaj cych tez, e optymalny wybór parametrów steruj cych pozwala znacz co zwi kszy zdolno sieci GNG do poprawnej identyfikacji skupie. Kamila Migda -Najman (Uniwersytet Gda ski) Zastosowanie samoucz cej si sieci neuronowej typu SOM w analizie koszykowej Analiza koszykowa jest metod identyfikacji kombinacji produktów nabywanych razem. Pozwala na wykrywanie powtarzaj cych si, ukrytych powi za w postaci prostych regu asocjacyjnych. Jest podstawowym narz dziem analitycznym stosowanym w marketingu detalicznym pomocnym w podejmowaniu wielu decyzji biznesowych. W referacie zaprezentowano i podj to dyskusj nad mo liwo ciami samoucz cej si sieci neuronowej typu SOM w poszukiwaniu wzorców zakupowych klientów. Na szczególn uwag zas uguje równie metoda wizualizacji decyzji zakupowych. Micha Trz siok (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) Wyodr bnianie regu klasyfikacyjnych z modelu dyskryminacyjnego budowanego metod wektorów no nych Metoda wektorów no nych (SVM) jest jedn z najdok adniejszych metod dyskryminacji. Znacz c barier dla zwi kszenia zakresu zastosowa metody SVM jest to, e otrzymywany model jest bardzo s abo interpretowalny. W celu wyodr bnienia regu klasyfikacyjnych, wed ug których metoda decyduje o wskazaniu przynale no ci do klasy, mo na wykorzysta modele drzew klasyfikacyjnych, których wyniki s atwe w interpretacji. W referacie zaproponowano procedur wyodr bniania regu z modeli SVM i zilustrowano j na danych rzeczywistych. Tomasz Klimanek, Jan Paradysz, Marcin Szymkowiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Taksonometryczna ocena jako ci estymatorów dla ma ych obszarów W statystyce ma ych obszarów problemem jest wielo wyników estymacji w zale no ci od rodzaju estymatora, rodzaju zmiennych pomocniczych oraz poziomu analizy. Powstaje zatem potrzeba oceny jako ci wyników. Jedn z najpowa niejszych metod jest analiza taksonometryczna. Autorzy pos u yli si wybranymi metodami taksonometrycznymi dla oceny estymacji dochodu ekwiwalentnego gospodarstw domowych w powiatach województwa wielkopolskiego. Skoncentrowali si oni na wykorzystaniu jednego z takich kryteriów oceny estymatorów (kryterium kolejno ci), które zapewni yby wi ksz akceptowalno wyników bada statystycznych w spo ecze stwie. Aleksandra uczak, Feliks Wysocki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Wykorzystanie rozmytych metod AHP i TOPSIS do porz dkowania liniowego obiektów Celem pracy by o przedstawienie mo liwo ci zastosowania rozmytej wielokryterialnej metody porz dkowania liniowego do konstrukcji cechy syntetycznej. Metoda polega na wykorzystaniu dwóch komplementarnych rozmytych metod: analitycznego procesu hierarchicznego do ustalenia wag kryteriów i cech prostych oraz rozmytej metody TOPSIS przy bezpo rednim rangowaniu obiektów. Zaproponowana procedura zosta a zilustrowana przyk adem dotycz cym oceny poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego. Jacek Batóg (Uniwersytet Szczeci ski) Próba wykorzystania podej cia wielomodelowego w klasyfikacji jednostek samorz dowych W referacie podj ta zosta a próba zweryfikowania hipotezy o uzyskiwaniu zadowalaj cych efektów procesu agregacji modeli dyskryminacyjnych w przypadku bardzo ma ej liczebno ci prób ucz cych. Poszczególne modele bazowe budowane by y poprzez rzutowanie na podprzestrzenie zmiennych obja niaj cych. W procesie agregacji zastosowana zosta a architektura równoleg a procesu agregacji wykorzystuj ca macierz wektorów prawdopodobie stw a posteriori i czenie wyników predykcji za pomoc metody sumy. Rozwa ania teore-

10 Sprawozdania 109 tyczne zobrazowane zosta y analiz porównawcz b dów predykcji uzyskiwanych w klasyfikacji jednostek samorz du terytorialnego. Miros awa Sztemberg-Lewandowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) Analiza czynnikowa i teoria reakcji na pozycj w modelach cechy latentnej Konfirmacyjna analiza czynnikowa i teoria reakcji na pozycj nale do modeli cechy latentnej. Modele IRT s u do estymacji parametrów, które reprezentuj ukryte zdolno ci, umiej tno ci respondentów. Analiza czynnikowa s u y do wykrywania optymalnej grupy czynników g ównych, t umacz cych korelacj mi dzy zmiennymi obserwowalnymi. W konfirmacyjnej analizie czynnikowej dla zmiennych niemetrycznych wykorzystuje si korelacje polichoryczne lub tetrachoryczne dla zmiennych dychotomicznych. Jednocze nie taka analiza wymaga zastosowania innej metody estymacji parametrów modelu metody diagonalnie wa onych najmniejszych kwadratów. W referacie zaprezentowano badanie maj ce na celu wyodr bnienie czynników maj cych decyduj cy wp yw na popularno wybranych czekolad. Wa nym aspektem by a analiza trudno ci oceny przez respondentów zmiennych opisuj cych czekolady. Eugeniusz Gatnar, Ewa Witek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) Wykorzystanie mieszanek modeli GLM do oceny kryteriów konwergencji Celem referatu by a weryfikacja i ocena wa no ci kryteriów wej cia poszczególnych pa stw do strefy euro sformu owanych w traktacie z Maastricht. W tym celu zosta y wykorzystane mieszanki modeli GLM. Mieszanki tych modeli stosowane w przypadku zbiorów niejednorodnych lub wówczas, gdy zbiór obserwacji charakteryzuje si nadmiernym rozproszeniem b d cym wynikiem, np. pomini cia jednej z wa nych zmiennych obja niaj cych. Mariusz Grabowski, Pawe Lula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Eksploracyjna analiza ofert z rynku nieruchomo ci Zasadniczym celem pracy by o przedstawienie metody pozyskiwania informacji z nieustrukturyzowanych tekstowych ofert sprzeda y mieszka. Zrealizowany proces badawczy sk ada si z nast puj cych etapów: pozyskanie tekstów ofert z bran owego serwisu WWW, pozyskanie informacji za pomoc regu zdefiniowanych w j zyku JAPE, przekszta cenie pozyskanych zapisów do postaci tabelarycznej, realizacja oblicze. Uzyskane w ten sposób informacje pos u y y do przeprowadzenia analizy krakowskiego rynku mieszkaniowego w 2009 r. Roman Pawlukowicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) Wykorzystanie metodyki porz dkowania liniowego do okre lania warto ci rynkowej nieruchomo ci W referacie przedstawiona zosta a propozycja nowej niestosowanej obecnie w polskiej praktyce wyceny nieruchomo ci, a co wi cej, niedyskutowanej nawet w literaturze teorii wyceny nieruchomo ci metody, która w naturalny sposób odwzorowuje zachowanie racjonalnych inwestorów w nieruchomo ci. Zasadnicze elementy proponowanego sposobu wyceny rynkowej bazuj na metodach statystycznej analizy wielowymiarowej z zakresu porz dkowania liniowego obiektów opisanych zmiennymi (cechami rynkowymi) mierzonymi tylko na skali porz dkowej, opartych na uogólnionej mierze odleg o ci GDM (Walesiak (2006)). Iwona Fory (Uniwersytet Szczeci ski) Wykorzystanie analizy korespondencji do badania preferencji nabywców mieszka na zachodniopomorskim rynku nieruchomo ci Znajomo preferencji nabywców jest istotnym elementem w codziennej pracy wielu specjalistów na rynku nieruchomo ci: wycenie, zg aszanych ofertach oraz doradztwie dla inwestorów. Zaproponowana metoda badania preferencji (analiza korespondencji) opiera si na wynikach pomiaru wielu obiektów oraz wielu zmiennych jako ciowych, opisuj cych typowe cechy nieruchomo ci mieszkalnych. Tomasz Bart omowicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) Klasyfikacja nieruchomo ci metod k-najbli szych s siadów W referacie przedstawiona zosta a idea klasyfikacji nieruchomo ci za pomoc metody k-najbli szych s siadów w celu doboru nieruchomo ci podobnych, tj. nieruchomo ci znajdu j cych si z nieruchomo ci porównywan w tej samej klasie. W praktyce rynku nieru chomo ci mo e to umo liwia zastosowanie metody

11 110 Sprawozdania k-najbli szych s siadów jako narz dzia filtrowania zbioru ofert biura po rednictwa w obrocie nieruchomo ciami lub metod klasyfikacji nieruchomo ci celem ustalenia klasy nieruchomo ci podobnych na potrzeby wyceny nieruchomo ci. Uzupe nieniem prezentacji mo liwych zastosowa metody jest prognozowanie metod k-najbli szych s siadów atrakcyjno ci oferty sprzeda y nieruchomo ci. Ewa Putek-Szel g, Urszula Giera towska (Uniwersytet Szczeci ski) Wykorzystanie nieklasycznych metod klasyfikacji do analizy rynku nieruchomo ci Zasadniczym celem referatu by a próba wykorzystania nieklasycznych metod klasyfikacji do grupowania lokali mieszkalnych na podstawie wybranych atrybutów, które kszta tuj warto nieruchomo ci. W tym celu wykorzystano drzewa klasyfikacyjne oraz sztuczne sieci neuronowe. Badania empiryczne przeprowadzono opieraj c si na transakcjach kupna-sprzeda y z okresu od r. do r. Otrzymano informacje o 1570 nieruchomo ciach mieszkaniowych, ale pe n baz atrybutów uzyskano dla 250 lokali. W referacie zaprezentowano wykorzystanie nieklasycznych metod podzia u do klasyfikacji nieruchomo ci do dwóch oraz czterech grup cenowych. Mariusz Kubus (Politechnika Opolska) Dyskryminacja za pomoc modelu regu czonych Podej cie wielomodelowe okaza o si jednym z najskuteczniejszych narz dzi dyskryminacji. Friedman i Popescu [2005] zaproponowali wykorzysta w charakterze funkcji bazowych regu y klasyfikacji postaci je li koniunkcja warunków, to klasa. Metoda zaimplementowana w algorytmie RuleFit czy idee podej cia wielomodelowego, indukcji regu oraz regularyzowanej regresji liniowej. Celem referatu jest zweryfikowanie jako ci klasyfikacji na danych rzeczywistych oraz zbadanie wybranych w asno ci algorytmu RuleFit. Ma gorzata Misztal (Uniwersytet ódzki) O zastosowaniu metody rekurencyjnego podzia u w analizie prze ycia Analiza prze ycia obejmuje metody analizy danych, w których badan zmienn jest czas do pojawienia si danego zdarzenia (czas prze ycia). Do najpopularniejszych metod analizy czasów prze ycia nale krzywe prze ycia Kaplana-Meiera oraz model proporcjonalnego hazardu Coxa. Alternatyw dla tych metod mo e by metoda rekurencyjnego podzia u. W referacie przedstawiono wyniki zastosowania pojedynczych i zagregowanych modeli drzew prze ycia (survival trees) do analizy czasów prze ycia pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi oraz przybli ono mo liwo ci wykonywania niezb dnych oblicze z wykorzystaniem rodowiska R. Jerzy Korzeniewski (Uniwersytet ódzki) Badanie odporno ci metody HINoV na b dnie zadan liczb skupie w zbiorze danych Metoda HINoV s u ca do wybierania zmiennych w analizie skupie jest popularna i jest jedn z najlepszych (Steinley i Brusco, 2008). Nieznana jest jednak efektywno tej metody, gdy liczba skupie w zbiorze danych jest b dnie zadana. Taka sytuacja jest powszechna, gdy indeksy wyznaczaj ce liczb skupie maj na ogó charakter optymalizacyjny dla przyj tej metody grupowania i pope niaj do du e b dy. W referacie zbadana jest odporno metody na kilku tysi cach zbiorów danych wygenerowanych w postaci mieszanek rozk adów normalnych. Dobór liczb skupie, liczby zmiennych istotnych i maskuj cych, stopnia zachodzenia skupie na siebie, rozk adów zmiennych maskuj cych jest taki sam jak w eksperymencie symulacyjnym Steinley i Brusco (2008). Marta Komuda, Ewa Chodakowska (Politechnika Bia ostocka) Analiza wra liwo ci klasyfikacji obiektów na za o enia metodologiczne W referacie dokonano analizy wra liwo ci jednego z najbardziej popularnych rankingów szkó wy szych w Polsce rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej na za o enia metodologiczne. W tym celu, na podstawie opublikowanych w 2009 r. danych dotycz cych dziewi dziesi ciu klasyfikowanych uczelni, skonstruowano 5 nowych rankingów z ró n kombinacj wag i kryteriów. Na koniec dokonano porównania otrzymanych wyników z oryginalnymi. Przeprowadzone analizy dowodz, e klasyfikacja obiektów na podstawie tych samych danych nie jest znacz co wra liwa na za o enia metodologiczne.

12 Sprawozdania 111 Pawe Lula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Wykorzystanie informacji tekstowej w modelowaniu i predykcji ekonomicznych szeregów czasowych Zasadniczym celem pracy by o przedstawienie i ocena metod pozyskiwania istotnych informacji z dokumentów tekstowych i ich uwzgl dnienia w statystycznych modelach o charakterze predykcyjnym. W pracy rozpatrywane s trzy podej cia do procesu pozyskiwania i reprezentacji informacji tekstowej: oparty na wyrazach, oparty na wzorcach oraz oparty na modelu ontologicznym. Zrealizowane badania empiryczne dotyczy y metod uwzgl dniania informacji zawartych w komunikatach spó ek gie dowych przy prognozowaniu stóp zwrotu cen akcji. Agnieszka Sompolska-Rzechu a (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Wykorzystanie analizy korespondencji w badaniu uzale nie od rodków psychoaktywnych W pracy podj to prób zastosowania analizy korespondencji do zjawisk z zakresu medycyny, w analizie informacji dotycz cych osób uzale nionych od ró nych rodków psychoaktywnych. Dane zosta y zebrane w jednym z o rodków leczenia uzale nie w Szczecinie. G ównym celem badania by o wykrycie powi za mi dzy zmienn okre laj c rodzaj rodka psychoaktywnego a zmiennymi o charakterze spo eczno-demograficznym. Podj to tak e prób odpowiedzi na pytanie, czy istniej zale no ci mi dzy rodzajem za ywanego rodka psychoaktywnego a takimi zmiennymi, jak: wiek inicjacji, d ugo okresu za ywania, uzale nienie od innych rodków (alkohol, papierosy). Aneta Becker (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Klasyfikacja województw pod wzgl dem stopnia wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsi biorstwach W referacie przedstawiono wyniki bada klasyfikacyjnych województw Polski pod wzgl dem wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsi biorstwach, w 2008 r. W badaniach wykorzystano metod ELECTRE TRI, która jest przyk adem wielokryterialnej metody wspomagania decyzji stosowanej do klasyfikacji wariantów decyzyjnych, opartej na relacji przewy szania. Marcin Salamaga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Badanie podobie stwa struktury wymiany handlowej krajów Unii Europejskiej Mi dzynarodowa wymiana handlowa jest wa nym elementem rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Problematyka z ni zwi zana wydaje si szczególnie interesuj ca ze wzgl du na ci g e poszerzanie UE o nowe pa stwa, co sprzyja zmianom kierunków i nat enia handlu mi dzy krajami cz onkowskimi UE. G ównym celem referatu by o porównanie struktury towarowej i przestrzennej eksportu oraz importu krajów UE. Wykorzystuj c taksonomiczne metody analizy danych dokonano grupowania pa stw cz onkowskich UE ze wzgl du na podobie stwo struktury warto ci eksportu (na warunkach FOB). Nast pnie zbadano, czy otrzymane rezultaty grupowania krajów znajduj odzwierciedlenie w poziomie konkurencyjno ci ich eksportu mierzonej wska nikiem przewagi komparatywnej. Arkadiusz Mazurkiewicz, Krzysztof Sarnowski (Akademia Morska w Gdyni) Dyskryminuj ce w asno ci wska ników finansowych w analizie efektu sektorowego Istotne znaczenie wska ników finansowych w praktyce gospodarczej powoduje, e s one poddawane analizom w ró nych zakresach. W referacie przeprowadzono analiz dyskryminuj c w zakresie wyodr bniania efektu sektorowego. Uzyskane wyniki pozwoli y okre li, które wska niki ró nicowa y sektory w latach Tomasz Górecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Pewne metody zast powania metody najbli szego s siada W ostatnim czasie bardzo popularna sta a si w klasyfikacji metoda najbli szego s siada, która nie wymaga adnych za o e co do rozk adów danych. Na klasyfikacj wp ywa tylko najbli ej po o ony obiekt ucz cy, przy czym sama warto tej odleg o ci nie ma znaczenia. Reszta punktów nie ma adnego wp ywu na rezultat klasyfikacji. W odmianie tego klasyfikatora, mianowicie w metodzie k-najbli szych s siadów, na klasyfikacje ma wp yw wi ksza ilo obserwacji ucz cych. Jednak i tutaj wa na jest tylko kolejno odleg o ci, nie same warto ci odleg o ci. Wydaje si, e na polepszenie wyników klasyfikacji powinno wp yn uwzgl dnianie odleg o ci od wszystkich obiektów ucz cych oraz uwzgl dnienie warto ci tych odleg o ci. Wa ne mo e by, e

13 112 Sprawozdania nie tylko jeden punkt jest dalej od drugiego, ale tak e to, ile razy dalej si znajduje. Kolejnym czynnikiem mog cym mie wp yw na klasyfikacj jest uwzgl dnienie nie tylko odleg o ci, ale te kierunków wzajemnego po o enia punktów ucz cych. W pracy wprowadzone zosta y dwa klasyfikatory w pewien sposób spe niaj ce powy sze za o enia. Pierwszy z nich uwzgl dnia warto ci odleg o ci od wszystkich punktów zbioru ucz cego, przy czym wp yw na klasyfikacj maleje wraz ze wzrostem tej odleg o ci. Drugi klasyfikator dodatkowo uwzgl dnia tak e kierunki mi dzy obiektami ucz cymi. Konstrukcja tych metod zosta a zainspirowana pewnymi odwzorowaniami pojawiaj cymi si w fizyce, mianowicie funkcj nat enia pola (elektrycznego, grawitacyjnego itp.) dla klasyfikatora pierwszego i odwzorowaniem pola wektorowego (pole si, itp.) dla klasyfikatora drugiego. Klasyfikatory te porównywane s z metod najbli szego s siada jako metod bazow (badany jest b d klasyfikacji). Porównywane s te mi dzy sob, w celu okre lenie w jakich warunkach, który jest lepszy (badana jest ilo zwyci stw). Badania zosta y przeprowadzone na szeregu zbiorów rzeczywistych i generowanych. B dy klasyfikacji zosta y wyestymowane wieloma metodami: leave-one-out, 10-fold cross-validation, boot-strap, zbiory testowe. Waldemar Wo y s k i (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) J drowe klasyfikatory liniowe Rozwa my zagadnienie klasyfikacji obiektu opisanego przez p-wymiarowy wektor obserwacji x = ( xi x 2,, x p ) do jednej z dwóch klas G Q, Gi. Rozwi zanie tego zagadnienia polega na podaniu klasyfikatora d(x) przyjmuj cego warto ci w zbiorze etykiet klas {0,1}. Szczególne miejsce w ród klasyfikatorów zajmuj klasyfikatory liniowe postaci d(x) = I(a'x > m), gdzie a jest wektorem parametrów, m warto ci progow. Fisher (1936) poda posta klasyfikatora liniowego zak adaj c jednorodno macierzy ko-wariancyjnych w obu klasach. Mika, Ratsch, Weston, Schölkopf i Muller (1999) podali j drow wersj liniowego klasyfikatora Fishera. Niech F oznacza funkcj przyporz dkowuj c obserwacji x element nale cy do przestrzeni Hilberta U. W przestrzeni U poszukujemy klasyfikatora liniowego postaci d(x) = I(<a, F (x)»m), gdzie <, > oznacza iloczyn skalarny. Do wyznaczania wyst puj cego w regule klasyfikacyjnej iloczynu skalarnego zastosowano tzw. kernel trick polegaj cy na zast pieniu iloczynu skalarnego funkcj j drow. Zagadnienie klasyfikatorów liniowych dla klas o niejednorodnych macierzach kowariancyjnych rozwa- ali Anderson i Bahadur (1962). Podali oni klas liniowych klasyfikatorów dopuszczalnych. Do podobnych rezultatów doszli Schumway i Unger (1974) oraz Krzy ko i Wo y ski (1997) rozwa aj c klasyfikatory liniowe minimalizuj ce odleg o ci probabilistyczne. W pracy omówiono j drowe liniowe klasyfikatory uzyskane przy za o eniu niejednorodnych macierzy kowariancyjnych w klasach. Uzyskane klasyfikatory porównane zostan z innymi procedurami klasyfikacyjnymi przy wykorzystaniu rzeczywistych zbiorów danych. Miros aw Krzy ko, Micha Skorzybut (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Analiza dyskryminacyjna danych podwójnie wielowymiarowych W referacie zaprezentowano liniowe i kwadratowe funkcje klasyfikuj ce w przypadku K klas obiektów opisanych p cechami obserwowanymi w T ró nych momentach czasowych (dane podwójnie wielowymiarowe). Przy za o eniu normalno ci oraz faktu, e dodatnio okre lona macierz kowariancji jest iloczynem Kroneckera dwóch innych dodatnio okre lonych macierzy kowariancji, nieznane parametry estymowane s z n-elementowej próby metod najwi kszej wiarogodno ci z restrykcjami. W prezentowanym modelu wystarcza, by n > max (p, T), podczas gdy klasyczny model dyskryminacyjny da, by n > pt. Na zako czenie pierwszego dnia konferencji odby o si posiedzenie plenarne cz onków Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, któremu przewodniczy prof. dr hab. Józef Pociecha. Na pocz tek ustalono plan przebiegu zebrania obejmuj cy nast puj ce punkty: 1. Sprawozdanie z dzia alno ci Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych. 2. Informacje dotycz ce konferencji zagranicznych. 3. Zapowiedzi kolejnych konferencji SKAD. 4. Wybór cz onka rady IFCS na kadencj Wyniki kwalifikacji plakatów do publikacji z serii Taksonomia 17. Sprawozdanie z dzia alno ci Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych w okresie wrzesie 2008 wrzesie 2009 przedstawi przewodnicz cy Rady Sekcji prof. dr hab. Marek Walesiak. Na pocz tku poinformowa zebranych, e: SKAD ma 204 cz onków,

14 Sprawozdania 113 opublikowany zosta zeszyt nr 16 z serii Taksonomia pt. Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania z konferencji Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, która odby a si w Jastrz biej Górze w dniach r., w Przegl dzie Statystycznym w numerze 1/2009 ukaza o si sprawozdanie z konferencji z 2008 r.: Jajuga K., Szreder M., Walesiak M. (2009), Sprawozdanie merytoryczne z konferencji naukowej nt. Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania. Przegl d Statystyczny, zeszyt 1, Tom 56, s W dalszej cz ci sprawozdania poinformowa, e w obszarze dzia alno ci mi dzynarodowej Sekcji SKAD: w biuletynie Newsletter (Number 36, November 2008) ukaza a si krótka informacja o konferencji, która odby a si w Jastrz biej Górze w dniach wrze nia 2008 r. oraz informacja o nowych w adzach Rady Sekcji SKAD. Informacj przygotowa do biuletynu prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, w po czonej XI konferencji wiatowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych (International Federation of Classification Societies) i XXXIII konferencji Niemieckiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego (Gesellschaft für Klassifikation e.v.) nt. Classification as a Tool for Research (Drezno, ) wzi o udzia 25 uczestników z Polski (w tym m.in. z UE we Wroc awiu, UEK w Krakowie, AE w Katowicach, Uniwersytetu Szczeci skiego). Wyg oszono 20 referatów (w tym 6 referatów z Jeleniej Góry). Sekcja SKAD by a pod wzgl dem liczby uczestników trzeci grup (1. Niemcy, 2. W ochy). Sprawozdanie z dzia alno ci Sekcji zosta o zatwierdzone przez aklamacj. Nast pnie prof. dr hab. Marek Walesiak przedstawi informacje dotycz ce przysz ych konferencji zagranicznych: wiatowa Federacja Towarzystw Klasyfikacyjnych (International Federation of Classification Societies) zaprasza na XII Konferencj Naukow IFCS-2011 w St Andrews (Szkocja) w terminie lipca 2011 r., Niemieckie Towarzystwo Klasyfikacyjne (Gesellschaft für Klassifikation e.v.) zaprosi o na XXXIV konferencj nt. Data Analysis Interface (Karlsruhe, lipca 2010), XIX konferencja COMPSTAST 2010 (International Conference on Computational Statistics) odby o si w Pary u (23-27 sierpnia 2010 r.). W kolejnej cz ci zebrania g os zabra prof. dr hab. Krzysztof Jajuga. Wyrazi on swoje uznanie w zwi zku z wyjazdami cz onków Sekcji na konferencje mi dzynarodowe. Poinformowa zebranych, e w seminarium zorganizowanym przez prof. Hansa Hermanna Bocka i prof. dr hab. Józefa Pociech, które odby o si w dniach 7-10 pa dziernika 2009 r. w Aachen, wzi o udzia oko o 35 osób (w tym 15 uczestników z Polski). W nast pnym punkcie posiedzenia poruszono kwesti kolejnych konferencji SKAD. Organizacj przysz orocznej konferencji SKAD zadeklarowa Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu. Jako miejsce konferencji zaproponowano Toru oraz wst pnie przyj to, e konferencja odb dzie si w dniach wrze nia 2010 r. Wst pn deklaracj organizatorów konferencji SKAD w kolejnych latach przedstawi y: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (w roku 2011) oraz Akademia Ekonomiczna w Katowicach (w roku 2012). Przechodz c do kolejnego punktu zebrania wyborów do Rady IFCS prof. dr hab. Krzysztof Jajuga poinformowa o przedstawicielach IFCS z Polski: dr hab. Andrzej Soko owski, prof. UE na lata oraz prof. dr hab. Krzysztof Jajuga na lata Poinformowa równie, e w ostatnim okresie przyj to do IFCS towarzystwo greckie. W zwi zku z tym, e kadencja prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi dobiega ko ca konieczne s wybory do Rady IFCS. Prof. dr hab. Józef Pociecha poprosi zebranych o przedstawienie kandydatur do Rady SKAD. Profesor Waldemar Tarczy ski zaproponowa profesora Krzysztofa Jajug na kolejn kadencj. Zg oszono wniosek o zamkni cie listy kandydatów, który zosta jednog o nie poparty. Nast pnie zaproponowano kandydatów do komisji skrutacyjnej w sk adzie: dr Mariola Chrzanowska, dr Joanna Landmesser i mgr Ewa Witek. Kandydatury te zosta y jednog o nie przyj te. Prof. dr hab. Józef Pociecha poinformowa zebranych, i g osowanie b dzie tajne i ka dy obecny na sali cz onek Sekcji powinien wyrazi swój g os na karcie do g osowania. W g osowaniu wzi y udzia 54 osoby. Uzyskano nast puj ce wyniki: 52 g osów za, 1 przeciw i 1 g os wstrzymuj cy si. Tym samym zg oszony kandydat zosta przyj ty jako cz onek Rady IFCS. W ostatniej cz ci zebrania przewodnicz cy Rady Sekcji prof. dr hab. Marek Walesiak poinformowa o wynikach kwalifikacji plakatów. Spo ród 14 zaprezentowanych plakatów do publikacji w Taksonomii 17 zakwalifikowano 9. Plakaty przygotowane w formie artyku ów naukowych zostan poddane procesowi recenzyjnemu.

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Powiaty według grup poziomu wartości miernika ogólnego (poziomu konkurencyjności) w 2004 r. i 2010 r. 2004 2010

Powiaty według grup poziomu wartości miernika ogólnego (poziomu konkurencyjności) w 2004 r. i 2010 r. 2004 2010 W grudniu 2012 r. ukazała się publikacja Konkurencyjność powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2004 2010 opracowana przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Niniejsza publikacja jest kontynuacją tematyki

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA dr inż.. ALEKSANDRA ŁUCZAK Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Finansów w i Rachunkowości ci Zakład Metod Ilościowych Collegium Maximum,, pokój j 617 Tel. (61) 8466091 luczak@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne

EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Stąd też przedmiotową ocenę opracowano w oparciu o istniejące możliwości w tym zakresie.

Stąd też przedmiotową ocenę opracowano w oparciu o istniejące możliwości w tym zakresie. Część opisowa do załącznika do Uchwały Nr 348 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej. Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

AUTOR MAGDALENA LACH

AUTOR MAGDALENA LACH PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE ANALIZA LICZEBNOŚCI AUTOR MAGDALENA LACH WARSZAWA, 2014 Wstęp Celem raportu jest przedstawienie zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego na obszarze Polski w latach 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Finanse Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy ekonomi i zarządzania - ekonomiczny 1 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji.

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. studia ekonomiczne, kierunek: ZARZĄDZANIE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy zarządzania 60 h

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 5. Uog lniona metoda najmniejszych kwadrat w : ::::::::::::: Podstawy uog lnionej metody najmniejszych kwadrat w :::::: Zastos

Rozdzia 5. Uog lniona metoda najmniejszych kwadrat w : ::::::::::::: Podstawy uog lnionej metody najmniejszych kwadrat w :::::: Zastos Spis tre ci PRZEDMOWA :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 11 CZ I. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ::::::::::: 13 Rozdzia 1. Modelowanie ekonometryczne ::::::::::::::::::::::::::::::

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/311/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115

Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115 Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115 2008 z umową, nastąpiło we wrześniu b.r. Gmina uzyskała łącznie 290 lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Stanisław Krasowicz Wiesław Oleszek Puławy, 2010r. Nauka ogniwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej

na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej Warszawa, dnia 16.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo