Informacja Zamawiającego w sprawie planowanej treści wybranych postanowień Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja Zamawiającego w sprawie planowanej treści wybranych postanowień Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia."

Transkrypt

1 Załącznik do Instrukcji dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: Modernizację pod klucz turbiny kondensacyjnej z upustem Elektrowni Skawina S.A. w Skawinie jako TG-6 Informacja Zamawiającego w sprawie planowanej treści wybranych postanowień Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przedstawia poniżej wybrane postanowienia treści Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( WSIWZ ) jakie zamierza zamieścić w WSIWZ przekazywanym wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych. Zamawiający wyjaśnia, że zamierza wyznaczyć najkrótszy prawem przewidziany termin składania ofert wstępnych, stąd celem przekazania na tym etapie postępowania informacji w sprawie planowanych postanowień treści WSIWZ jest umożliwienie zaproszonym wykonawcom terminowe przygotowanie i złożenie oferty. Przedstawione postanowienia WSIWZ nie stanowią jej pełnego ostatecznego brzmienia. Zamawiający dołoży staranności, aby w przekazanym w ramach postępowania wykonawcom WSIWZ postanowienia udostępniane niniejszą Instrukcją nie uległy istotnym zmianom.

2 Strona 2 z 79 WSTĘPNA SPECYFIKACJA MODERNIZACJA POD KLUCZ TURBINY KONDENSACYJNEJ Z UPUSTEM CIEPŁOWNICZYM TYPU WK-100-6M prod. LMZ ZAINSTALOWANEJ W ELEKTROWNI SKAWINA S.A. W SKAWINIE JAKO TG-6 (ZAMÓWIENIE SEKTOROWE) Zawartość specyfikacji: Cześć I Część II Część III Część IV Zapisy formalno prawne Opis przedmiotu Zamówienia Formularz oferty wstępnej Istotne dla Zamawiającego postanowienia Umowy

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 3 CZĘŚĆ I ZAPISY FORMALNO PRAWNE 4 1. Definicje 5 2. Informacje ogólne 6 3. Nazwa i adres Zamawiającego 6 4. Tryb udzielenia zamówienia 6 5. Przedmiot Zamówienia 7 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia Opis sposobu przygotowania ofert wstępnych Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści WSIWZ Opis sposobu obliczania ceny oferty Wymagania dotyczące wadium Miejsce i termin składania ofert wstępnych Negocjacje Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Aukcja elektroniczna Udzielenie zamówienia Zamówienia dodatkowe Pouczenie o środkach ochrony prawnej 23 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 25 CZĘŚĆ III FORMULARZ OFERTY 33 CZĘŚĆ IV ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY 37 Skawina, maj 2013

4 Strona 4 z 79 CZĘŚĆ I ZAPISY FORMALNO PRAWNE

5 Strona 5 z DEFINICJE Zamawiający - Elektrownia Skawina S.A. ul. Piłsudskiego Skawina Strona internetowa Zamawiającego - Wykonawca - Ustawa PZP - Cena - rozumie się Wykonawcę w myśl zapisów art. 2 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz z późn. zm.) WSIWZ - Wstępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia Postępowanie - postępowanie o udzielanie zamówienia Komisja Przetargowa - należy przez to rozumieć komisję wyłonioną zgodnie z art. 19 Ustawy PZP KC - Kodeks Cywilny DTR -Dokumentacja Techniczno Ruchowa AKPiA -aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka ZANT -istniejący układ kontroli drgań turbiny nr 6 BIFI -klapa odcinająca na upuście pary pomiędzy WP i NP - wolna KOS -klapa odcinająca na upuście pary pomiędzy WP i NP szybka PWC -podgrzewacz wysokoprężny PNC -podgrzewacz niskoprężny WP -cześć wysokoprężna turbiny NP -cześć niskoprężna turbiny GZO -główny zbiornik oleju EHR -przetwornik elektrohydrauliczny CNC -stanowisko operatorów turbin TG-5 i TG-6

6 Strona 6 z INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z treścią niniejszej WSIWZ. 2. Wykonawca przedstawi ofertę wstępną, której treść będzie zgodna z wymogami niniejszej WSIWZ. 3. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby treść niniejszej WSIWZ spełniała wymagania zapisów Ustawy PZP. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej WSIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP. 3. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 3.1. Elektrownia Skawina S.A. ul. Piłsudskiego 10, Skawina Telefon: + 48 (012) Faks: +48 (012) Zamawiający wskazują następujący adres do korespondencji: Elektrownia Skawina S.A. ul. Piłsudskiego 10, Skawina Telefon: + 48 (012) Faks: +48 (012) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie ustawy PZP dla zamówień sektorowych. 2. Wartość zamówienia przekracza równowartość euro. 3. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej WSIWZ służyć mają wyłącznie przygotowaniu oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób ani udostępnione osobom nie uczestniczącym w postępowaniu, z uwzględnieniem postanowień ustawy PZP. 4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza WSIWZ oznaczona jest symbolem ZP/TG-6 Część I/2013 Wykonawcy winni przy kontaktach z Zamawiającym powoływać się na ten symbol. 5. Oferta wstępna, wszystkie dokumenty wymagane w WSIWZ oraz korespondencja dotycząca oferty muszą być sporządzone w języku polskim. Jedynie nie wymagane w WSIWZ, a zamieszczone dodatkowo w ofercie materiały ilustrujące tj. prospekty, katalogi, itp., mogą być sporządzone w innym języku, jednak z tłumaczeniem na język polski tych zagadnień, na które Wykonawca powołuje się w swojej ofercie.

7 Strona 7 z PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 5.1. Modernizacja TG-6 polegać będzie: kompletnej wymianie części WP na nową z korpusem dwupowłokowym, integralną komorą zaworową wraz z zaworami regulacyjnymi, wysokosprawnym ołopatkowaniem; dostosowanej do pracy na istniejących elementach posadowienia, zaaranżowanej w istniejących stojakach łożyskowych, w istniejącym układzie cieplno - mechanicznym i kontrolno pomiarowym w celu optymalizacji kosztów inwestycyjnych, wymianie komponentów wewnętrznych części NP na nowe z zastosowaniem wysokosprawnego ołopatkowania, zastosowaniu układu regulacji i zabezpieczeń składającego się z części hydraulicznej i elektronicznego regulatora oraz serwomotorów sterowanych indywidualnie, wymianie układu pomiarów specjalnych turbiny Pobór ciepła do celów grzewczych będzie realizowany z istniejącego upustu ciepłowniczego z przelotni WP-NP Realizacja zamówienia nie może pogorszyć parametrów pracy turbozespołu oraz innych układów technologicznych określonych w bilansach cieplnych turbiny WK-100-6M. Dostarczone urządzenia i modernizacje, umożliwią współpracę z istniejącą infrastrukturą Wykonanie pomiarów odbiorowych zleca Zamawiający Ogólne informacje Zamawijącego o istniejącym turbozespole: Typ turbiny WK-100-6M prod. LMZ Moc znamionowa 110 MW Ciśnienie pary dolotowej 8,82 MPa Temperatura pary dolotowej 535 C Jednostkowe zużycie ciepła wg paszportu 9200 kj/kwh Zużycie pary przy mocy znamionowej 400,5 t/h dla temperatury wody chłodzącej 12 C Ilość wody chłodzącej m 3 /h Ciśnienie w kondensatorze 3,7 kpa Moc cieplna 150 MW t Ciśnienie w upuście ciepłowniczym kpa Ilość kadłubów 2 Ilość podgrzewaczy wysokoprężnych 3 Ilość podgrzewaczy niskoprężnych 5 (w tym 2 w kondensatorze) Typ generatora Moc pozorna Napięcie stojana TW prod. Elektrosiła 117,5 MVA 13,8 kv Natężenie prądu stojana Parametry smoczków podstawowych typu SP prod. ZUP Nysa: Ilość pary 1,0 Mg Ciśnienie pary roboczej 0,6 MPa Temperatura pary roboczej C Wydajność 0,07 Mg/h Parametry obliczeniowe wymienników ciepłowniczych podstawowego WP-2 i szczytowego WS- 2 turbiny TG-6 typu Pp wg projektu CBKK Tarnowskie Góry:

8 Strona 8 z 79 Przestrzeń wodna: 1,8 MPa C - 7,3 m 3 Przestrzeń parowa: 0,8 MPa C - 16,7 m 3 Ilość wymienianego ciepła: 83 MW t Najwyższa temperatura wody podgrzewanej: 160 C Wykaz skrótów DTR Dokumentacja Techniczno Ruchowa AKPiA aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka ZANT istniejący układ kontroli drgań turbiny nr 6 BIFI klapa odcinająca na upuście pary pomiędzy WP i NP - wolna KOS - klapa odcinająca na upuście pary pomiędzy WP i NP szybka PWC podgrzewacz wysokoprężny PNC podgrzewacz niskoprężny WP cześć wysokoprężna turbiny NP cześć niskoprężna turbiny GZO główny zbiornik oleju EHR przetwornik elektrohydrauliczny CNC stanowisko operatorów turbin TG-5 i TG Zakres i granice dostaw. Modernizacja wykonana w formule pod klucz winna obejmować zaprojektowanie, dostawy i montaż oraz całość prac niezbędnych do uruchomienia w pełni funkcjonalnej turbiny, spełniającej wszystkie podane wymagania, bez wprowadzania dodatkowych, innych niż istniejące obecnie ograniczeń ruchowych i funkcjonalnie w pełni współpracującej z układem technologicznym określonym w bilansach cieplnych turbiny WK-100-6M. Granicami dostaw są: zawór szybkozamykający sprzęgło NP-generator, zawory zwrotne na upustach turbiny, korpus NP zewnętrzny. Szczegółowy zakres prac w załączniku nr 1 zakres rzeczowy Komplet części zamiennych i materiałów koniecznych do realizacji umowy dostarcza Wykonawca, jeżeli szczegółowe zapisy załącznika nr 1 nie precyzują inaczej. Branża cieplno mechaniczna: Zakres prac winien obejmować m. innymi: - wykonanie projektu modernizacji we wszystkich branżach z uwzględnieniem obliczeń sprawdzających dla rurociągów pary świeżej, - demontaż istniejącego układu przepływowego turbiny, - dostosowanie fundamentów do potrzeb posadowienia nowego układu przepływowego turbiny jeżeli będzie to wymagane - wykonanie i dostawę nowej kompletnej części wysokoprężnej z korpusem dwupowłokowym wraz z wirnikiem i ołopatkowaniem o wysokosprawnych profilach, uszczelnieniami, układem zasilania dostosowanym do nowej części WP, kompletem zaworów regulacyjnych i układem kontroli naprężeń podczas rozruchu turbiny - kompletny montaż części WP obejmujący wpasowanie w istniejące fundamenty, stojaki łożyskowe i system przyłączy oraz wszelkie prace niezbędne do zapewnienie prawidłowego funkcjonowania turbozespołu (zawierające, jeżeli to konieczne: przystosowanie stojaków łożyskowych, wymianę łożysk)

9 Strona 9 z 79 - wymianie komponentów wewnętrznych części NP na nowe z zastosowaniem wysokosprawnego ołopatkowania - dopuszcza się wykorzystanie istniejącej przelotni WP-NP oraz armatury regulacyjnej do upustu ciepłowniczego - wykonanie, dostawę i montaż układu regulacji składającego się z części hydraulicznej i elektronicznego regulatora oraz serwomotorów sterowanych indywidualnie - wykonanie, dostawę i montaż układu pomiarów specjalnych - dostawę i montaż zaworu szybkozamykającego jeżeli będzie to wymagane. - Dostosowanie okołoturbinowych istniejących i wymaganych instalacji oraz podłączenie przyłączy (m.in. przystosowanie układów olejowych, uszczelnień turbiny, rurociągów parowych, rurociągów odwodnień, dostosowanie sprzęgieł NP-generator i WP-GPO) - nadzór nad realizacją wszystkich prac u Zamawiającego - wykonanie pomiarów geodezyjnych punktów charakterystycznych turbiny w trakcie wykonywania prac z montażem niezbędnych reperów (punktów pomiarowych) - dostawa i montaż izolacji termicznej i akustycznej - sporządzenie i przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej - wykonanie i montaż podestów do obsługi i konserwacji zaworów, napędów, elementów AKPiA itp. dla urządzeń dostarczanych w ramach zakresu umowy Branża budowlana. Zakres dostaw i usług obejmuje wszelkie przeróbki i adaptacje wynikające z konieczności adaptacji i przystosowania do zabudowy oferowanego rozwiązania. Prace muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia. Podstawowym warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest zastosowanie takich rozwiązań technicznych, które z założoną dyspozycyjnością pracy pozwolą osiągnąć gwarantowaną wartość sprawności turbiny oraz zagwarantują poprawną pracę w wymaganych reżimach regulacyjnych, nie pogarszając w stosunku do istniejących żadnych wskaźników techniczno - eksploatacyjnych Wymagania ogólne: Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN i EN lub innymi równoważnymi zaakceptowanymi przez Prawo RP i UE oraz Zamawiającego, w tym zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i remontowej. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane certyfikaty jakości, atesty i aprobaty. Zastosowane urządzenia i aparatura muszą być wysokiej jakości i pochodzić od uznanych i sprawdzonych producentów dla energetyki, konstrukcja oferowanych urządzeń musi być oparta o najnowsze sprawdzone rozwiązania techniczne. Materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji inwestycji muszą być nowe i posiadać wymagane certyfikaty. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać dokumenty pozwalające stwierdzić ich rok produkcji UDT spełnienie wymogów ustawy o Dozorze Technicznym. W przypadku zabudowy urządzeń podlegających w myśl ustawy o Dozorze Technicznym rejestracji przez Urząd Dozoru Technicznego, urządzenia te muszą spełniać wymagane normy i przepisy oraz posiadać kompletną dokumentację w celu przeprowadzenia rejestracji w jednostce UDT. W przypadku zabudowy urządzeń lub ingerencji w urządzenia nieobjęte modernizacją, podlegających w myśl ustawy o Dozorze Technicznym rejestracji przez Urząd Dozoru Technicznego, przeprowadzenie uzgodnień i rejestracji wraz z wymaganym procesem certyfikacji leży w zakresie Wykonawcy Projektowa żywotność. Przy projektowaniu układu przepływowego turbiny należy przyjąć następujące założenia:

10 Strona 10 z 79 obliczeniowy czas pracy nowych elementów nie mniejszy niż godzin okres pracy nowych elementów do pierwszego remontu kapitalnego nie mniejszy niż godzin pracy. Należy zaprojektować turbinę na łączną ilość uruchomień: - ze stanu zimnego ze stanu ciepłego ze stanu gorącego czas eksploatacji co najmniej 20 lat Zgodność - dopasowanie do istniejącego systemu technologicznego Parametry pary świeżej w pracy blokowej wynoszą: ciśnienie pary świeżej 10 MPa, temperatura pary świeżej 540 C. Parametry pary świeżej w pracy kolektorowej wynoszą: ciśnienie pary świeżej 9,5 MPa, temperatura pary świeżej 535 C. Wymagany jest dopływ całości pary świeżej do pierwszego stopnia części wysokoprężnej Turbina musi być przystosowana do zasilania istniejących wymienników regeneracyjnych i ciepłowniczych Parametry na wylocie z turbiny pozostaną na poziomie umożliwiającym poprawną pracę istniejących kotłów, urządzeń regeneracji oraz wszelkich innych istniejących obecnie urządzeń i instalacji - bez pogarszania ich sprawności i wskaźników techniczno eksploatacyjnych Zabudowa zmodernizowanej turbiny nie może ograniczać funkcjonalności pozostałych urządzeń i układów współpracujących Wszystkie działania dotyczące realizacji przedsięwzięcia w żaden sposób nie mogą pogorszyć stanu technicznego turbogeneratora i urządzeń pomocniczych przed modernizacją tzn. parametry pracy i wskaźniki techniczno eksploatacyjne pozostałych urządzeń i instalacji muszą być zgodne z DTR Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie prace niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania turbozespołu, w tym wynikające z oferowanego rozwiązania: dopasowanie półsprzęgieł (NP generator; WP GPO), kompletna AKPiA, rurociągi parowe w obrębie turbiny wraz z instalacjami odwodnień i odpowietrzeń, rurociągi olejowe Wykonawca przedstawi czytelny przekrój osiowy zmodernizowanej turbiny, schemat podłączenia do istniejących układów oraz bilanse cieplne, sporządzone dla przepływów pary świeżej powyżej 320 Mg/h. Opisane zostaną również zastosowane w budowie rozwiązania i materiały. Wymagane jest podanie materiałów podstawowych elementów turbiny : korpusy, wirniki, łopatki Izolacja termiczna Wszystkie urządzenia i rurociągi o temperaturze roboczej powierzchni zewnętrznych powyżej 60 C będą zabezpieczone izolacją termiczną zgodnie z obowiązującymi normami. Izolacja rurociągów zostanie zabezpieczona płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej lub innym uzgodnionym z Zamawiającym (za wyjątkiem rurociągów olejowych). Temperatura elementów, z którymi może mieć kontakt obsługa, nie będzie przekraczać 50 C Izolacja musi zabezpieczać przed wystąpieniem niedopuszczalnych naprężeń i narażenia zdrowia i życia obsługi Materiały izolacyjne będą odpowiedniej jakości, niepalne oraz nie mogą zawierać azbestu

11 Strona 11 z Urządzenia, instalacje i rurociągi przed zaizolowaniem muszą być uprzednio zabezpieczone przed korozją Izolacja będzie wyposażona w konstrukcję nośną zabezpieczającą przed osuwaniem lub obwisaniem izolacji przy przemieszczeniach termicznych, drganiach lub częściowym demontażu izolacji Izolacja turbiny musi być zabezpieczona powłoką ochronną. Rodzaj powłoki malarskiej i kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym W obszarach gdzie znajdują się kołnierze: korpusów turbiny, rurociągów, otworów do wyważania lub endoskopii, armatura i AKPiA sposób nałożenia izolacji i wykonanie płaszcza ochronnego musi umożliwić demontaż i ponowny montaż bez uszkadzania powłok/płaszcza ochronnego (np. demontowane kaptury) Izolacja rurociągów i kadłuba musi być założona symetrycznie Należy zapewnić we wszystkich stanach pracy szczeliny powietrzne między stojakami łożyskowymi a korpusem oraz pomiędzy wszystkimi elementami podlegającym termicznym przemieszczeniom a elementami, których położenie nie ulega zmianie w czasie Powierzchnie ślizgowe kadłuba turbiny i stojaków łożyskowych oraz wirnika i wrzecion zaworów nie mogą być zanieczyszczone resztkami izolacji ani innymi materiałami. Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych wymagane jest ich zabezpieczenie Dla urządzeń i instalacji dostarczanych w ramach Kontraktu, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny (pkt 4.8.1) zastosowana zostanie odpowiednia izolacja akustyczna Dokumentacja i dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia Język, Korespondencja, wymiana informacji, dokumentacji technicznej i poleceń, realizacja modernizacji odbywać się będzie w języku polskim Dokumentacja techniczna Projekty techniczne, Instrukcje Eksploatacji i Dokumentacje Techniczno Ruchowe należy wykonać każdorazowo w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji cyfrowej w 2 egzemplarzach. Instrukcja Eksploatacji zostanie przekazana w wersji edytowalnej. Wymagana jest dokumentacja w języku polskim Zamawiający posiada dokumentację archiwalną turbozespołu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za aktualność dokumentacji archiwalnej, a także zwolniony jest z obowiązku jej uzupełniania i weryfikacji Opis przedmiotu modernizacji Dostawa układu przepływowego turbiny kondensacyjnej z upustem ciepłowniczym spełniającej wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne dotychczas zamontowanej turbiny WK-100-6M produkcji LMZ. Układy regeneracji wysokoprężnej i niskoprężnej oraz kondensator typu 100KCs-4 pozostają bez zmian Nowa turbina w pracy blokowej będzie zasilana parą świeżą o parametrach: p = 10 MPa, t = 540 C. Natomiast w pracy kolektorowej parametry pary świeżej wyniosą : p = 9,5 MPa; t = 535 C. Dla pracy dwóch kotłów OP-210M zakres wydajności pary świeżej zawiera się w przedziale 320 Mg/h do 420 Mg/h. Turbina będzie współpracować z generatorem o mocy znamionowej 110 MWe, której osiągnięcie jest wymagane. Dostawca określi minimalne długotrwałe obciążenie turbiny. Dla parametrów p = 10 MPa, t = 540 C wymagane jest uzyskanie jednostkowego zużycia ciepła 8400 kj/kwh w pracy kondensacyjnej, bez poborów na cele technologiczne, przy obciążeniu 110 MWe dla założonego spiętrzenia temperatur w kondensatorze 6 C i temperatury wody chłodzącej 12 C przy przepływie wody chłodzącej m 3 /h.

12 Strona 12 z 79 Dla parametrów p = 9,5MPa i t = 535 C, Wykonawca określi jednostkowe zużycie ciepła w pracy kondensacyjnej bez poborów na cele technologiczne, przy obciążeniu 110 MWe dla założonego spiętrzenia temperatur w kondensatorze 6 C i temperatury wody chłodzącej 12 C przy przepływie wody chłodzącej m 3 /h Przewiduje się ciągłą pracę turbiny w układzie kondensacyjnym przy minimalnym przepływie pary 320 Mg/h. Dla tego przepływu przewiduje się uzyskanie dostaw pary technologicznej do odbiorców o parametrach podanych w punkcie i Parametry pary technologicznej dostarczanej do odbiorców zewnętrznych. Odbiorca 1 p = 1,25 1,40 MPa t = C moc szczytowa 9,35 MW t Odbiorca 2 p = 1,22 1,37 MPa t = C moc szczytowa 5,5 MW t Parametry pary technologicznej dostarczanej na potrzeby własne Elektrowni Skawina moc szczytowa 5 MW t Dla wyznaczenia jednostkowego zużycia ciepła i przeliczenia go na przeliczeniowe warunki pracy wykorzystane będą krzywe korekcyjne oraz bilanse cieplne producenta turbiny W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych i remontowych spadek próżni w kondensatorze nie przekroczy 4 mm Hg/min Wymagany jest odbiór ciepła z upustu ciepłowniczego w ilości 150 MW t (moc w wodzie sieciowej) przy zapewnieniu odbioru pary technologicznej z upustu nr 2 (20MW t ) i mocy elektrycznej 70 MWe. Obecnie moc cieplna zainstalowanych dla turbiny TG 6 wymienników ciepłowniczych wynosi 166 MW t, a upust ciepłowniczy turbiny WK-100-6M jest przystosowany do odbioru 150 MW t Wykonawca określi wartości uzyskanej mocy elektrycznej dla odbiorów mocy cieplnej z upustu ciepłowniczego w ilości : 75 MWt, 100 MWt i 150 MWt, przy zapewnieniu odbioru pary technologicznej z upustu nr 2 (20 MW t ). Wykonawca dostarczy bilanse cieplne Poza zastosowaniem innego typu schładzacza pary z dławic i poprawą efektywności działania smoczków parowych, Zamawiający nie przewiduje modernizacji obecnie zainstalowanych urządzeń pomocniczych turbiny Wykonawca określi wartość jednostkowego zużycia ciepła turbozespołu w pracy kondensacyjnej dla mocy elektrycznej 110, 100 i 90 MW e Wykonawca określi maksymalny odbiór ciepła z upustu ciepłowniczego (moc w wodzie sieciowej) przy zapewnieniu odbioru pary technologicznej z upustu nr 2 (20 MW t ) Wymagania szczegółowe Poziom głośności (hałasu) urządzeń. Poziom głośności dla urządzeń pracujących w sposób ciągły nie może przekraczać 85 db/a w odległości 1 metra od każdego z urządzeń, definiowany następująco: Średni poziom dźwięku na powierzchni pomiarowej w odległości 1 m od prostopadłościanu opisanego na każdym urządzeniu, zmierzony podczas normalnej pracy urządzeń nie może przekraczać wartości 85 db/a. Liczba i usytuowanie punktów

13 Strona 13 z 79 pomiarowych oraz wartość poprawek ze względu na poziom tła akustycznego powinny być zgodne z normą PN-EN ISO Wykonawca odpowiedzialny jest za zdefiniowanie założeń, co do wymagań charakterystyk izolacji termo-akustycznej. Jeżeli jest to konieczne, Wykonawca odpowiada za projekt oraz dostawy i montaż obudowy dźwiękochłonnej Stan dynamiczny Poziom drgań bezwzględnych łożysk turbiny nie może przekraczać wartości 3,8 mm/s rms (norma ISO ). Praca w strefie B jest dopuszczalna w stanach przejściowych w czasie naboru obrotów. Poziom drgań względnych wału w rejonie czopa nr 1 i czopa łożyska nr 2 turbiny mierzona w każdej z dwóch płaszczyzn pomiarowych nie może przekraczać wartości 100 µm p-p (norma ISO 7919). Praca w strefie B jest dopuszczalna tylko w stanach przejściowych w czasie naboru obrotów. Wymagane jest wyważanie wysokoobrotowe wirników turbiny Zawory regulacyjne WP. Zawory muszą być wyposażone w uszczelnienia parowe i sita dla harmonizowania przepływu pary i ochrony elementów układu przepływowego turbiny przed częściami stałymi i zanieczyszczeniami unoszonymi przez parę Zawory regulacyjne WP muszą cechować się wysoką sprawnością aerodynamiczną, a w pozycji zamkniętej muszą całkowicie odcinać przepływ pary do części WP turbiny Prace pomocnicze Konieczne do wykonania przeróbki wraz z kompletnymi torami sterowania i pomiarowymi, Wykonawca zrealizuje w ramach dostosowania instalacji układów na własny koszt Złom i odpady Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu odzyskany złom. Koszty utylizacji powstałych w trakcie demontażu odpadów obciążają Wykonawcę Parametry gwarantowane gwarancje bezwzględne kj/kwh - wartość jednostkowego zużycia ciepła turbozespołu w pracy kondensacyjnej przy obciążeniu 110 MWe dla parametrów pary świeżej p = 10 MPa, t = 540 C i założonego spiętrzenia temperatur w kondensatorze 6 C dla temperatury wody chłodzącej 12 C przy przepływie wody chłodzącej m 3 /h Uzyskanie mocy elektrycznej turbozespołu 110 MWe Uzyskanie mocy cieplnej z upustu ciepłowniczego 150 MW t przy zapewnieniu odbioru pary technologicznej z upustu nr 2 (20 MW t ) i mocy elektrycznej 70 MWe Wartość jednostkowego wskaźnika emisyjności wytwarzania energii elektrycznej w przeliczeniu na MgCO2/MWh, w oparciu o zakładaną poprawę jednostkowego zużycia ciepła w pracy kondensacyjnej, nie może być niższy niż 10 % w stosunku do wyliczonej wartości jednostkowego wskaźnika emisyjności wytwarzania energii elektrycznej z roku 2008 (przy założeniu kondensacyjnego trybu pracy, mocy znamionowej 110 [MW] oraz warunków przeliczeniowych 8826 kpa/535 C i temp. wody chłodzącej 12 C) Poziom drgań bezwzględnych łożysk turbiny nie może przekraczać wartości 3,8 mm/s rms Pozostałe wymagania Wyżej wymienione prace na turbozespole numer 6 mogą być wykonywane pod nadzorem firmy zewnętrznej zatrudnionej przez: nadzór nad kluczowymi operacjami remontowymi,

14 Strona 14 z weryfikacja zdemontowanych części i elementów turbozespołu, zalecenia dotyczące zakresu badań i napraw demontowanych elementów turbozespołu, uczestnictwo w rozruchu, próbach, testach i uruchomieniu turbozespołu Wykonawcy mogą złożyć ofertę wstępną na wykonanie tych części przedmiotu zamówienia, na które złożyli zaakceptowane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Częściach I i II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w niżej określonych terminach: Od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 roku. Realizacja modernizacji będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem realizacji prac, który stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. Termin realizacji całego zamówienia wynosi maksymalnie 72 tygodnie od daty przekazania Turbozespołu TG-6 do modernizacji. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi co najmniej 36 miesięcy, a okres rękojmi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego na zasadach określonych w Umowie. W sytuacji skrócenia Terminu Wykonania dla całej Instalacji, tj. po wykonaniu wszystkich Części I do IV i dokonaniu Odbioru Końcowego Prac dla Części I IV bez uwag Zamawiającego przed Terminem Wykonania, Zamawiający zapłaci dodatkowe Wynagrodzenie, które zostanie obliczone w ten sposób, że za każdy Dzień skrócenia wykonywania Prac, w stosunku do Terminu Wykonania określonego niniejszą Umową, poza Wynagrodzeniem wynikającym z niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe Wynagrodzenie Umowne (bonus). 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY WSTĘPNEJ 7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wstępną. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę wstępną samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty wstępne zostaną odrzucone. Ta sama firma może być wskazana w różnych ofertach jako Podwykonawca Dokumenty składające się na ofertę wstępną.

15 Strona 15 z Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, bądź konsorcjum z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że dokumenty te zostały złożone we wniosku od dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie uległy zmianom lub dezaktualizacji po dacie złożenia tego wniosku Pełnomocnictwo do podpisania oferty wstępnej, o ile prawo do jej podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą wstępną Wypełniony Formularz Oferty wstępnej według wzoru określonego w Rozdziale 2 lub oświadczenie Wykonawcy zawierające informacje i dane przewidziane w/w Formularzu Oferty wstępnej Opis sposobu realizacji prac i spełnienia wymagań ujętych w WSIWZ ze szczególnym uwzględnieniem warunków opisanych w pkt Szczegółowy harmonogram prac Opis szczegółowego zakresu prób i sprawdzeń przewidywanych w czasie modernizacji koniecznych do dotrzymania wysokiego poziomu jakości wykonawstwa Wykaz pracowników Wykonawcy/Podwykonawców i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności Oferta wstępna oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta wstępna musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdy dokument składający się na ofertę wstępną musi być czytelny Oferta wstępna musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę wstępną sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym/poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Dokumenty składające się na ofertę wstępną, muszą być złożone w oryginale Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty wstępnej musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty wstępnej, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę.

16 Strona 16 z Strony oferty wstępnej winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt W treści oferty wstępnej winna być umieszczona informacja o ilości stron W przypadku, gdyby oferta wstępna zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane Ofertę wstępną należy sporządzić i złożyć w oryginale, oznaczonym Oryginał i 1 kopii, oznaczonej Kopia. Ofertę wstępną (oryginał i kopię) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres jak na wstępie oraz opisane: Oferta wstępna na Modernizację pod klucz turbiny kondensacyjnej z upustem ciepłowniczym typu WK-100-6M Nie otwierać przed dniem.. godz Wymagania określone w pkt nie stanowią o treści oferty wstępnej i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty wstępnej; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę Przed upływem terminu składania ofert wstępnych, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty wstępnej lub wycofać ofertę wstępną. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty wstępnej winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert wstępnych. Oświadczenia winny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI WSIWZ 8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści WSIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert, o którym mowa w pkt Pytania należy kierować na adres Zamawiającego W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej WSIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami.

17 Strona 17 z 79 Ze strony technicznej Włodzimierz Cichoń tel Ze strony formalno-prawnej: Marcin Rejdych tel , faks Godziny kontaktu z Zamawiającym: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Zamawiający nie wymaga podania ceny w ofercie wstępnej. Poniżej Zamawiający przedstawia postanowienia pkt SIWZ dotyczące opisu sposobu obliczania ceny oferty jakie zamierza zamieścić w SIWZ przekazanym wykonawcą zaproszonym do składania ofert. W ofercie zgodnie z Formularzem oferty stanowiący Część III SIWZ należy podać (za pomocą cyfr i słownie) łączną cenę w PLN za realizację przedmiotu zamówienia. W cenie należy ująć wszelkie koszty wykonania czynności: robociznę, materiały, narzędzia, koszty ogólne, zysk itp. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Poniżej Zamawiający przedstawia postanowienia pkt. SIWZ opisującego wymagania dotyczące wadium jakie zamierza zamieścić w SIWZ przekazanym wykonawcom zaproszonym do składania ofert Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości zł (słownie złotych: jeden milion), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

18 Strona 18 z 79 a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank PEKAO SA Oddział Skawina z dopiskiem Wadium w przetargu na: Modernizacja pod klucz turbiny kondensacyjnej z upustem ciepłowniczym typu WK-100-6M Wraz z ofertą należy złożyć kserokopię przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się faktycznie na koncie Zamawiającego. b. poręczeniach bankowych; c. w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r. t. j. z późniejszymi zmianami) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 10.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt zostanie wykluczony z postępowania Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli: a. upłynie termin związania ofertą; b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c. Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy: a. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert; b. który został wykluczony z postępowania; c. którego oferta została odrzucona. Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze

19 Strona 19 z 79 oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH Oferty wstępne winny być złożone w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Piłsudskiego 10 w Skawinie w recepcji na parterze budynku administracyjnego, w terminie do..do godziny Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 12. NEGOCJACJE Po otrzymaniu ofert wstępnych Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu Zamawiający będzie prowadził negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu Zamówienia oraz warunków umowy. Negocjacje są planowane w terminie od. do. 13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Poniżej Zamawiający przedstawia postanowienia pkt. SIWZ określającego kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej jakie zamierza zamieścić w SIWZ przekazanym wykonawcom zaproszonym do składania ofert Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, która uzyska największą ilość punktów jest ofertą najkorzystniejszą Wybór oferty najkorzystniejszej wg kryterium ceny dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego wzoru: Lp. Składowe kryterium najniżej ceny Waga Maksymalna ilość punktów

20 Strona 20 z Cena oferty zawarta w Formularzu Ofertowym 100% 100 C = Najniższa łączna cena brutto wynikająca z załączonych do danej oferty Formularzy Ofertowym spośród wszystkich niewykluczonych wykonawców i nieodrzuconych ofert Łączna cena brutto z załączonych Formularzy Ofertowym badanej oferty x Wyliczenie punktów zostanie dokonane zgodnie z podanym w pkt 13.2 wzorem, z dokładnością do 10 miejsc po przecinku (w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej) / do dwóch miejsc po przecinku (w postępowaniach bez aukcji), zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów W przypadku, gdy wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany z pominięciem aukcji elektronicznej,, a dwie oferty uzyskają taką samą ocenę punktową, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP, tj.: nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; w przypadku, o którym mowa w pkt złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie; wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; o unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia; jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,

21 Strona 21 z 79 przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty; 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Poniżej Zamawiający przedstawia postanowienia pkt. SIWZ określającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy jakie zamierza zamieścić w SIWZ przekazanym wykonawcom zaproszonym do składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru): 1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 2) poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r. t. j. z późniejszymi zmianami) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Części IV. 15. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Aukcja elektroniczna: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ceny Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

22 Strona 22 z Zgodnie z art. 91c ust. 1 i 2 PZP w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą Formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców: Wykonawcy nie rejestrują się sami - konta dla Wykonawców uczestniczących w aukcji tworzy Zamawiający. Konto Wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną (na adres Wykonawcy wskazany w Formularzu Ofertowym) za pośrednictwem Platformy Aukcji Elektronicznej do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu Login i hasło Wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a następnie przekazywane wraz z zaproszeniem do aukcji Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż dwa dni robocze od dnia przekazania zaproszenia Wykonawcy, niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia, zobowiązani są do zalogowania się na platformie, potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego poprzez system przesyłania wiadomości na platformie elektronicznej - za pomocą polecenia wyślij wiadomość do Zamawiającego Wymagania techniczne urządzeń informatycznych Komputer klasy PC System operacyjny: Windows lub Linux Sprawne łącze internetowe Zalecane przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej Opera w wersji 9.0 lub wyższej Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie aukcyjnym oraz pojawiające się problemy związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas użytkowania Portalu Aukcji Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, że nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z innymi przeglądarkami i nie gwarantuje prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże wzór ww. podpisu do administratora systemu.

23 Strona 23 z W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż wskazane w złożonej ofercie, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) co najmniej na dzień przed otwarciem aukcji Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania si. z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej W celu zapewnienia aktualności informacji na ekranie Wykonawca winien odświeżać ekran za pomocą odpowiedniego przycisku przeglądarki lub wciskając klawisz F5 na klawiaturze Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać w dni powszednie w godz. 9:00-13:00 pod numerem telefonu (022) Wersja demonstracyjna platformy aukcji elektronicznej, na której możliwe jest zapoznanie się z jej działaniem, została udostępniona pod adresem: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia powstałe w związku z modyfikacją serwisu przez Urząd Zamówień Publicznych. 16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Poniżej Zamawiający przedstawia postanowienia pkt. SIWZ określającego udzielenie zamówienia jakie zamierza zamieścić w SIWZ przekazanym wykonawcom zaproszonym do składania ofert Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13 oraz pkt O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 17. ZAMÓWIENIE DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 PZP w przypadku konieczności udzielenia takiego zamówienia w sytuacjach określonych w powołanym przepisie. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, będzie zobowiązany zastosować do kalkulacji ceny za roboty dodatkowe, stanowiące podstawę do udzielenia zamówienia dodatkowego, stawek wynikających z Wykazu Stawek załączonego do oferty na podstawie której Zamawiający udzieli w niniejszym postępowaniu zamówienia. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

24 Strona 24 z Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI ZAWARTOŚĆ: Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: Formularz 2.1. Załącznik do Oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348749-2016:text:pl:html -Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S 194-348749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3 70 800 Szczecin 91 462 46 57 sejk@fr.pl www.marinapogon.pl Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści 1. Ogólne zasady... 4 2. Wadium... 5 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu... 6 2 Definicje Ilekroć w postanowieniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 Warszawa ul. Krzywickiego 34 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wywóz i utylizacja odpadów komunalno bytowych z pojemników typu B-1100 l. z siedziby Instytutu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy: WIM.BZ.0812.4A.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy : WIM.BZ.0812.15.2015 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień sektorowych przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279854&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Konin: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Konin: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 40 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374318-2016:text:pl:html Polska-Konin: Produkty farmaceutyczne 2016/S 207-374318 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Polska-Rzeszów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451312-2016:text:pl:html -Rzeszów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2016/S 247-451312

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015 Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2014/S 104-183925

Polska-Bełchatów: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2014/S 104-183925 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183925-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2014/S 104-183925 PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333547-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2014/S 189-333547 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161310-2016:text:pl:html Polska-Bytom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 090-161310 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji, ul. Armii Krajowej 2 B, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji, ul. Armii Krajowej 2 B, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks Łowicz: Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego do autobusów i pojazdów służbowych MZK w Łowiczu. Numer ogłoszenia: 519392-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Egz. 2 Malbork, 04.03.2015 Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/16/II/2015/AH Nazwa zadania: Wykonanie usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 Wschowa, 09.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie znak Dostawa oleju napędowego w 2015 i 2016 roku, w ilości: letniego-180 000 kg, zimowego- 180 000 kg. Spis treści 1. Zamawiający 1 2. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie znak EEO/04/01/2016 Remont kanałów spalin od EF-3 do komina SPIS TREŚCI 1. Zamawiający 2. Oznaczenie postępowania 3. Tryb postępowania 4.

Bardziej szczegółowo

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont dachu (II) Część I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293567-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia i wyroby do radioterapii 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia i wyroby do radioterapii 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345051-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia i wyroby do radioterapii 2016/S 192-345051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania.

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311119-2016:text:pl:html -Katowice: Samochody osobowe 2016/S 173-311119 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 18-09-2015 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM KULTURY FABRYKA EMOCJI

REGIONALNE CENTRUM KULTURY FABRYKA EMOCJI REGIONALNE CENTRUM KULTURY FABRYKA EMOCJI Piła, 08 maja 2013 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie znak EEO/08/01/2016 Modernizacja systemu sterowania urządzeniami nawęglania SPIS TREŚCI 1. Zamawiający 2. Oznaczenie postępowania 3. Tryb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Wschowa, 16.02.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:464945-2016:text:pl:html -: Przesył energii elektrycznej 2016/S 252-464945 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj. Poznań: Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego przystosowanego do gry w siatkówkę i tenis ziemny i pełnienie funkcji lodowiska na terenie parku Podworskiego położonego przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie znak EEO/03/04/2016 Naprawa rewizyjna lokomotywy serii SM-42 nr 1 SPIS TREŚCI 1. Zamawiający 2. Oznaczenie postępowania 3. Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Remont chodnika wzdłuż DK nr 12 na odcinku Kalisz- Opatówek

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public

Zamówienie public 1 z 8 2015-06-17 09:10 Zamówienie public... - 208092-2015 17/06/2015 S115 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Doradztwo finansowe 2015/S Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Warszawa: Doradztwo finansowe 2015/S Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138784-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Doradztwo finansowe 2015/S 078-138784 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości

Bardziej szczegółowo

Polska-Bolesławiec: Komputery osobiste 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bolesławiec: Komputery osobiste 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64845-2017:text:pl:html Polska-Bolesławiec: Komputery osobiste 2017/S 036-064845 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w zapytaniu ofertowym pn.:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w zapytaniu ofertowym pn.: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w zapytaniu ofertowym pn.: Wymiana sprzętu komputerowego na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Toner do drukarek laserowych/faksów 2016/S 047-077978. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Lublin: Toner do drukarek laserowych/faksów 2016/S 047-077978. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77978-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Toner do drukarek laserowych/faksów 2016/S 047-077978 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:www.pk-raciborz.pl OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Nasza Szkoła z Przedszkolem w Gdańsku, Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10. Gdańsk, dnia 2011-11-04

Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Nasza Szkoła z Przedszkolem w Gdańsku, Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10. Gdańsk, dnia 2011-11-04 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem w Gdańsku, Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10. Gdańsk, dnia 2011-11-04 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa placów zabaw w ramach programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2).

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2). 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubuskie.uw.gov.pl/ Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo