BIULETYN Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów"

Transkrypt

1 BIULETYN Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów nr 4(6)/2004 Drodzy Czytelnicy! Zdjêcie, które Pañstwo widzicie nie jest pomy³k¹ ani reklam¹ biura turystycznego. W takiej scenerii odby³o siê w padzierniku wiatowe spotkanie osób zwi¹zanych z AAC XI Miêdzynarodowa Konferencja ISAAC. Nasza kole- anka, Aldona Mysakowska- Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym, który zapowiada siê bardzo pracowicie, ale i interesuj¹co dla osób zwi¹zanych z AAC. Wkrótce odbêd¹ siê drugie ogólnopolskie Warsztaty Stowarzyszenia, na których wielu z nas bêdzie mia³o mo liwoæ spotkaæ siê i wymieniæ dowiadczenia, a tak e nauczyæ siê czego nowego. Oczywicie, jak i poprzednim razem, planujemy wydaæ specjalny numer powiêcony Warsztatom. W tym numerze pierwsza czêæ zapowiadanej od dawna prezentacji metody PECS. Jest to adresowana g³ównie do dzieci autystycznych (ale nie tylko) propozycja bardzo ustrukturyzowanego sposobu nauki porozumiewania siê. Ma ona wiele zalet, o których wiêcej w artykule. Byæ mo e kto w Polsce ju j¹ stosuje. Jeli tak, prosimy o informacje. W czêci teoretycznej Alina Smyczek stara siê rozwi¹zaæ bardzo istotny dla nas problem: w jaki sposób zapisywaæ wypowiedzi u ytkowników systemów AAC. Coraz wiêcej pojawia siê publikacji na ten temat, wiêc na pewno warto przyj¹æ jakie ogólne regu³y. Autorka na podstawie dowiadczeñ zagranicznych proponuje w³anie taki sposób zapisu. Wszystkich, którzy notuj¹ postêpy swoich uczniów oraz planuj¹ publikacjê w tym zakresie, zachêcam do zapoznania siê z tym artyku³em. W NUMERZE: Picture Exchange Communication System...2 Jak zapisywaæ wypowiedzi osób niemówi¹cych...4 XI Miêdzynarodowa Konferencja ISAAC...7 Adamczyk, która bra³a w niej udzia³, przys³a³a nam swoje sprawozdanie. Bardzo barwnie i interesuj¹co opowiada o tym, co siê tam dzia³o. Szczególn¹ uwagê zwraca fakt, i ISAAC bardzo jest zainteresowany tym, co siê dzieje w polskim AAC i chce nawi¹zaæ z nami bli sz¹ wspó³pracê. Apelujemy zatem: Wstêpujmy masowo w szeregi ISAAC-u! Z wielk¹ przyjemnoci¹ witamy na ³amach biuletynu kolejnych u ytkowników AAC Magdê i Rubena. Czekamy na nastêpne prezentacje. Na koniec redakcja chcia³aby siê podzieliæ strasznymi podejrzeniami, które j¹ drêcz¹: czy Biuletyn ma Czytelników? Nie przysz³y bowiem adne listy. ci¹g dalszy na stronie 2 AKTUALNOCI padziernika 2005 r. odbêdzie siê w Krakowie krajowa konferencja AAC. Jej organizatorami s¹ Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 11 w Krakowie oraz nasze Stowarzyszenie. Wiêcej informacji oraz formularz zg³oszeniowyna mo na bêdzie znaleæ wkrótce na stronie Na spotkaniu 18 wrzenia 2004 r. Zarz¹d przyj¹³ piêæ nowych cz³onkiñ. Witamy je w naszym gronie! 1

2 Ani krytyczne, ani pochwalne. Jeli czytacie Biuletyn, piszcie, proszê! Nasz adres: Mo na równie napisaæ zwyk³y list na adres Stowarzyszenia. Czekamy z niecierpliwoci¹. Ewa Przebinda Picture Exchange Communication System [cz. 1] Ewa Przebinda Szko³a Podstawowa Specjalna nr 150 w Krakowie Wród wielu metod AAC jedn¹ z bardziej popularnych na wiecie staje siê ostatnio PECS Picture Exchange Communication System. Jest dok³adnie tym, co sugeruje nazwa. Polega na wymianie obrazków/symboli w celu porozumiewania siê. Jest przeznaczona g³ównie dla dzieci autystycznych oraz maj¹cych inne problemy zwi¹zane z porozumiewaniem siê, zw³aszcza w zakresie spontanicznego inicjowania komunikacji. Metoda zak³ada, i wskazywanie symboli nie wymaga interakcji z rozmówc¹. Natomiast zyczna wymiana powoduje wiêksze zaanga owanie zarówno u ytkownika, jak i jego rozmówcy. Jest ona u yteczna zw³aszcza do komunikowania potrzeb i prób o przedmioty lub czynnoci. Spe³nia tê rolê g³ównie w pocz¹tkowej fazie nauki. PECS powsta³ w 1989 roku stworzony przez Andrew Bondyego i Lori Frost. G³ównym celem metody jest zwrócenie uwagi na moment inicjowania rozmowy przez u ytkownika. Jej odbiorcami s¹ g³ównie osoby autystyczne, upoledzone umys³owo, z zaburzeniami zachowania, decytami uwagi, nadpobudliwoci¹ psychoruchow¹ i innymi nieprawid³owociami rozwoju. Jedynym warunkiem jest pewna sprawnoæ manualna metoda zak³ada manipulowanie obrazkami. Oczywicie ich wielkoæ, gruboæ mo na dopasowaæ do indywidualnych mo liwoci u ytkownika w celu u³atwienia mu pos³ugiwania siê nimi. Do PECS nie jest przyporz¹dkowany aden system symboli. Mo na u yæ symboli PCS, PIC, obrazków, fotograi, w³asnorêcznych rysunków i innych. Zale y to od percepcyjnych i intelektualnych mo liwoci u ytkownika. Na stronie com/pecs.html mo na znaleæ instrukcjê wykonania pomocy do PECS. Nauczycielami PECS mog¹ byæ terapeuci, rodzice, specjalici AAC i inni. Do podstawowych zalet PECS nale y fakt, i uczeñ robi postêpy w nauce t¹ metod¹, poniewa natychmiast otrzymuje nagrodê-wzmocnienie pozytywne w postaci przedmiotu lub czynnoci, o które prosi. To pokazuje mu, e jego inicjatywa komunikacyjna przynosi efekt i daje natychmiastowy sukces, co motywuje go do dalszych wysi³ków. Bardzo wa ne jest równie i to, e inicjatywa od pocz¹tku le y w rêkach ucznia. Nie odpowiada on jedynie na pytania, jak to czêsto bywa w innych metodach. Wp³ywa równie na wiele umiejêtnoci, jak koncentracja uwagi, oczekiwanie na zaspokojenie potrzeby i inne. Z DOWIADCZENIA Ryc. 1. Wymiana U dzieci z trudnociami w uczeniu siê zapobiega wystêpuj¹cemu czêsto nawykowi bezmylnego, nie maj¹cego intencji komunikacyjnej wskazywania symboli powsta³emu w wyniku nadmiernego treningu Poka mi... Dziecko uczy siê wówczas nie znaczenia symboli, ale samego gestu. Metoda PECS poprzez zastosowanie natychmiastowego skutku-nagrody eliminuje ten problem. Badania wykaza³y równie rozwój mowy czynnej u dzieci korzystaj¹cych z PECS. Wed³ug badañ autorów metody, 60% piêcioletnich dzieci zaczê³o mówiæ w pierwszym roku nauki PECS. Wród dzieci w wieku szkolnym rozpoczynaj¹cych pracê t¹ metod¹ by³o to 10% (A. Brondy, L. Frost The Picture Exchange Communication System, Bardzo istotne dla skutecznoci tej metody jest umo - liwienie uczniowi dostêpu do symboli w ka dej sytuacji codziennego ycia. Ju poczynaj¹c od drugiej fazy, nale y w³¹czaæ w ten sposób porozumiewania ró ne osoby z otoczenia ucznia. To poci¹ga za sob¹ koniecznoæ instrukta u. W Polsce nie ma na razie mo liwoci skorzystania z kursów i treningów dla specjalistów oraz rodziców zainteresowanych stosowaniem metody. Mo na natomiast zamówiæ za porednictwem internetu podrêczniki oraz instrukta owe kasety wideo. Wszystkie informacje o metodzie i produktach znajduj¹ siê na stronie Nauka PECS odbywa siê w szeciu fazach. Jest mo liwe, by uczeñ realizowa³ jednoczenie dwie fazy. Na przyk³ad przechodz¹c do fazy czwartej budowania zdañ, rozwija jednoczenie umiejêtnoci z fazy trzeciej, czyli buduje swój zasób s³ownictwa. Faza pierwsza zyczna wymiana Uczeñ podaje symbol nauczycielowi otrzymuj¹c w zamian rzecz, o któr¹ prosi (ryc. 1). Na tym etapie nauki nie jest wa ne, aby patrzy³ lub rozpoznawa³ przedmiot przedstawiony na obrazku. Jego celem jest zdobycie samej umiejêtnoci podawania symbolu. W celu rozpoczêcia nauki nale y zastanowiæ siê, jakie przedmioty, jedzenie, aktywnoci s¹ atrakcyjne dla ucznia oraz przygotowaæ odpowiadaj¹ce im obrazki. ci¹g dalszy na stronie 3 2 Biuletyn Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów 4(6)/2004

3 Z DOWIADCZENIA Ryc. 2. Uczeñ bierze piktogram z tablicy Wa ne, aby w tej fazie nie u ywaæ s³ownych podpowiedzi i pytañ typu: Co chcesz jeæ?, Podaj mi obrazek itp. Uczeñ ma spontanicznie inicjowaæ kontakt w celu uzyskania atrakcyjnego przedmiotu lub czynnoci. Nauka mo e odbywaæ siê w aran owanych sytuacjach, lecz lepiej, jeli ma miejsce w trakcie codziennych czynnoci. W pierwszej fazie bardzo pomocna jest wspó³praca dwóch osób. Jedna (N1) z nich wabi ucznia atrakcyjn¹ dla niego rzecz¹, któr¹ trzyma w rêce. Symbol j¹ oznaczaj¹cy znajduje siê w widocznym miejscu. Druga rêka jest wyci¹gniêta w oczekiwaniu na symbol. W momencie, kiedy uczeñ siêga po przedmiot, drugi z nauczycieli (N2) stoj¹c za uczniem i prowadz¹c jego rêkê (podpowied zyczna d³oñ na d³oni) bierze symbol ze sto³u i podaje N1. Ca³a sytuacja odbywa siê w milczeniu bez podpowiedzi. Kiedy symbol znajduje siê w d³oni N1, uczeñ natychmiast otrzymuje to, o co prosi³. Wówczas jest te miejsce na komentarz: Ach, prosisz o...! W kolejnych próbach mo na powoli wycofywaæ siê z zycznego naprowadzania przez N2 oraz wyci¹gania rêki przez N1. Do nastêpnej fazy nauki mo na przejæ, kiedy uczeñ samodzielnie, bez podpowiedzi zycznej potra wymieniæ symbol na rzecz, której potrzebuje. Æwiczenia nale y wykonywaæ w ró nych sytuacjach z zastosowaniem ró nych symboli. Wymiana mo e dotyczyæ równie ulubionych czynnoci, jednak zastosowanie przedmiotów (zabawek, jedzenia) powoduje, i mechanizm wymiany jest bardziej czytelny dla ucz¹cego siê. Faza druga rozwijanie spontanicznoci W tej fazie uczeñ zachêcany jest do wiêkszej spontanicznoci i wytrwa³oci oraz generalizuje nabyte umiejêtnoci w innych sytuacjach ycia codziennego. Nale y przygotowaæ tablicê do porozumiewania siê, do której przy pomocy na przyk³ad rzepu lub foliowych kieszonek bêdzie mo na przymocowaæ symbol tak, aby ³atwo go by³o odczepiæ (ryc. 2). W tej fazie równie nie u ywa siê s³ownych podpowiedzi i w ka dej sytuacji korzystamy tylko z jednego symbolu uczeñ nie musi wybieraæ sporód nich, gdy nadal nie jest wymagana znajomoæ znaczenia poszczególnych obrazków. Kiedy ju ustalimy, czego uczeñ w danym momencie potrzebuje, umieszczamy odpowiedni symbol na tablicy. Uczeñ bierze z niej symbol i podaje nauczycielowi otrzymuj¹c ¹dan¹ rzecz lub aktywnoæ. Kiedy ta czynnoæ zostanie przez niego opanowana, zwiêksza siê stopniowo dystans miêdzy nim a nauczycielem tak, aby musia³ przejæ kilka kroków w celu podania symbolu. Nastêpnie zwiêksza siê dystans miêdzy uczniem a tablic¹ z symbolem. Kiedy nauczyciel otrzyma symbol, sam wk³ada go z powrotem do tablicy. Nie robi tego uczeñ, gdy nikt przecie nie ¹da od rozmówcy: W³ó swoje s³owo z powrotem. W tej fazie warto równie zwiêkszyæ iloæ partnerów komunikacyjnych. Uczeñ mo e dokonywaæ wymiany z innymi nauczycielami, cz³onkami rodziny, starszym rodzeñstwem oraz wszystkimi, którzy s¹ odpowiednio poinstruowani oraz potra¹ dostosowaæ siê do wymagañ metody. Do fazy trzeciej przechodzimy, kiedy uczeñ potra samodzielnie pójæ po symbol, podejæ do rozmówcy i podaæ mu go w celu otrzymania ¹danego przedmiotu lub aktywnoci. Ryc. 3. Tablica wykonana z kawa³ka wyk³adziny przyklejonego do tektury Faza trzecia rozró nianie symboli W tej fazie uczeñ u ywa symboli wybieranych sporód innych znajduj¹cych siê w tablicy (ryc. 3). Nale y przygotowaæ symbole przedmiotów, które nie s¹ po ¹dane przez ucznia w ogóle, lub w danym momencie. W tej fazie równie nie u ywa siê podpowiedzi s³ownych. Nale y pamiêtaæ o zmianie po³o enia symboli w tablicy, aby zapobiec uczeniu siê ich znaczenia na podstawie pozycji. W trakcie nauki trzeba okreliæ iloæ symboli, sporód których uczeñ mo e wybieraæ. Jeli jest to konieczne, mo na ograniczyæ ich iloæ do dwóch lub trzech. Na pocz¹tku prezentuje siê jeden przedmiot bardzo po ¹dany przez ucznia i drugi bardzo nieatrakcyjny. Wówczas przystêpuje siê do po³¹czenia przedmiotu z oznaczaj¹cym go symbolem; na przyk³ad poprzez po³o enie symbolu miêdzy uczniem a przedmiotem. Nastêpnie nale y zabraæ przedmioty pozostawiaj¹c jedynie symbole. Kiedy uczeñ podaje symbol, nale y jak zwykle podaæ mu przedmiot, o który prosi, nazywaj¹c go. Jeli wybra³ ci¹g dalszy na stronie 4 3

4 symbol z nieatrakcyjn¹ dla niego rzecz¹ i jest niezadowolony, nale y powiedzieæ pokazaæ tê drug¹, mówi¹c: Jeli chcesz orzeszki, musisz poprosiæ o orzeszki. Jeli uczeñ nadal pope³nia b³êdy, nale y siê zastanowiæ, czy dobrze zosta³y wybrane atrakcyjne dla niego przedmioty. Nale y kontynuowaæ naukê do momentu, w którym uczeñ bêdzie potra³ rozró niaæ miêdzy 1 20 symboli. Wówczas mo na przejæ do umieszczania symboli nie tylko na tablicach, ale równie w ksi¹ ce. Do fazy czwartej mo na przejæ, kiedy uczeñ potra spontanicznie korzystaæ z ró nych symboli umieszczonych w kilku grupach zorganizowanych tematycznie lub pod wzglêdem sytuacji, w których s¹ u ywane. Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze Jak zapisywaæ wypowiedzi osób niemówi¹cych? Alina Smyczek Szko³a Podstawowa Specjalna nr 150 w Krakowie W gronie osób ucz¹cych AAC zapewne opowiadamy sobie o osi¹gniêciach naszych uczniów, u ytkowników komunikacji wspomagaj¹cej. Czêsto przytaczamy wówczas ich wypowiedzi. Na ogó³ jednak nie cytujemy wypowiedzi dos³ownie, a tylko przekazujemy s³uchaczowi jej interpretacjê. Co wiêcej czêsto mamy wiadomoæ, e tylko osoby dobrze znaj¹ce autora wypowiedzi s¹ w stanie takiej interpretacji dokonaæ. Inni zobacz¹ tylko niezrozumia³e zachowanie, nieczytelne spojrzenia lub wskazania znaków gracznych, które mog¹ wydaæ siê przypadkowe. Staje siê oczywiste, e taki przekaz ma dwie warstwy: zawiera jak¹ intencjê, konkretne znaczenie oraz objawia siê w pewnych formach ekspresji, czêsto doæ prymitywnych, niedoskona³ych, niewystarczaj¹cych, aby owo znaczenie czytelnie wyraziæ. Ostatnio opowiada³am wspó³pracownikom, e nasza wspólna uczennica, Agnieszka, cieszy siê z nowego sposobu kodowania, jaki dla niej opracowalimy, chce æwiczyæ pos³ugiwanie siê nim, choæ uwa a, e jest trudny i artowa³a, e nawet jej brat nie da rady go zrozumieæ. Agnieszka przekaza³a tê myl podczas kilkunastominutowego dialogu, kiedy to u ywa³a wielu sposobów komunikacji: korzysta³a z kodowanej ksi¹ ki do komunikacji, osobnej tablicy do konwersacji, wskazywa³a na przedmioty d³oni¹ i nog¹, mia³a siê i powa nia³a, wskazuj¹c litery T i N komunikowa³a tak i nie, wreszcie patrzy³a na rozmówcê, przenosi³a wzrok na przedmioty, podnosi³a wzrok w razie potrzeby, u ywa³a g³osu do podkrelenia swoich emocji lub by przekazaæ, e zosta³a/ nie zosta³a zrozumiana. W³aciwie, gdyby przytoczyæ wy³¹cznie znaczenia symboli, jakie Agnieszka wskaza³a, otrzymalibymy niewiele: TEORIA NM Agnieszka: MAM-NA-IMIÊ-AGNIESZKA-NIE- MÓWIÊ-ALE-WSZYSTKO-ROZUMIEM (...) KSI KA- DO-POROZUMIEWANIA-SIÊ (...) CIESZYÆ-SIÊ (...) UCZYÆ-SIÊ (...) TRUDNY (...) Marcin. Jednak znaj¹c trudnoci dziewczynki z dostêpem do systemu komunikacji, postrzegamy jej wypowied jako bardzo bogat¹. Widaæ wyranie rozdwiêk miêdzy niedoskona³¹ form¹ przekazu a jego zawartoci¹, znaczeniem. Staje siê te bardzo czytelne, jak ogromn¹ rolê w uzyskaniu od dziewczynki danych ma partner rozmowy, który musi trafnie interpretowaæ poszczególne wypowiedzi i zadawaæ adekwatne pytania pod¹ aj¹c za wskazówkami, jakie daje dziecko, a tak- e tak organizowaæ sytuacjê komunikacyjn¹, aby mia³o ono jak najszerszy dostêp do potrzebnych pomocy, przedmiotów. Wa ny staje siê wiêc przebieg dialogu, poszczególne kroki w dochodzeniu do kolejnych danych. Powy ej przytoczony zapis nie ukazuje tego procesu, a jedynie próbkê umiejêtnoci jêzykowych dziewczynki. Agnieszka nie buduje tu zdañ, a jej wypowiedzi s¹ na ogó³ jednoelementowe. Interpretacja w tym wypadku lepiej odzwierciedla jej intencje i umiejêtnoci. Naukowcy od dawna próbuj¹ rozstrzygn¹æ, jak w sposób najbardziej prawdziwy, a zarazem u yteczny, zapisywaæ wypowiedzi osób nie pos³uguj¹cych siê mow¹. Dyskusje trwaj¹, jednak pewne generalne zasady wesz³y ju do praktyki. Do ka dego rodzaju badañ potrzebne s¹ dane o okrelonych parametrach. Jeli kto bada jêzyk, konstrukcje jêzykowe niemówi¹cych u ytkowników AAC bêdzie gromadzi³ dane jêzykowe (znaki manualne i graczne o okrelonych znaczeniach, zapisane s³owa, literowanie). Jeli badania dotycz¹ komunikacji, dyskursu, dialogu istotne bêd¹ wszystkie parametry interakcji, w³¹cznie z pozajêzykowymi. Zbieranie tego rodzaju danych wymaga okrelenia sposobu zapisu ró nych rodzajów przekazu: wypowiedzi ustnych, gestów, wskazanych znaków gracznych, ca³ych s³ów, reakcji mimicznych, ruchów, a nawet zachowañ o funkcji komunikatów. Zapis taki jest nazywany transkrypcj¹ multimodaln¹ (multi-modal transcription). Porz¹dek w sposobie zapisu jest wa ny równie dla nauczycieli, logopedów, terapeutów, którzy dokumentuj¹ przebieg nauki porozumiewania siê swoich uczniów czy pacjentów. Korzyci widzimy zarówno w codziennej praktyce, jak równie podczas konfrontacji terapeutów z innymi, na przyk³ad podczas spotkañ naukowych, w publikacjach specjalistycznych, w materia³ach konferencyjnych. Pos³ugiwanie siê ustalonym kodem oszczêdza czas i pomaga unikn¹æ b³êdów, zaniedbañ; kod staje siê niejako stra nikiem poprawnoci i kompletnoci zapisu. Z samym kodem zapewne wielu sporód czytelników spotka³o siê w ksi¹ ce S. von Tetzchnera i H. Martinsena Wprowadzenie do wspomagaj¹cych i alternatywnych sposobów porozumiewania siê (Stowarzyszenie Mówiæ bez S³ów, Warszawa 2001). Odpowiada on w du ej czêci sposobom zapisu stosowanym na ca³ym wiecie. Przytoczê go tutaj, uak- 4 Biuletyn Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów 4(6)/2004

5 sposób przekazu sposób zapisu przyk³ad (wyró niony kolorem) naturalnie wyra ane wypowiedzi kursyw¹ M: Co s³ychaæ u Twojego brata? NM: SZKO A JECHAÆ WYCIECZKA s³owa i zdania wypowiadane przez urz¹dzenia z mow¹ nagran¹, syntetyczn¹ lub cyfrow¹, kursyw¹ i w cudzys³owie MW: Ja chcê wychodziæ M: Chcesz wyjæ z klasy Aniu? MW: ââ M: {Zaczyna siê przerwa PRZERWA}, wszyscy wychodzimy. gesty wielkimi literami M: Co s³ychaæ u Twojego brata? NM: SZKO A JECHAÆ WYCIECZKA znaki graczne i obrazki znaki przestrzenno-dotykowe pojedyncze znaki manualne wyra aj¹ce d³u sz¹ wypowied pojedyncze znaki graczne wyra aj¹ce ca³e zdania, ca³e s³owa i gotowe, zapisane zdania wielkimi literami, kursyw¹ wielkimi literami, kursyw¹ wielkimi literami, z mylnikami wielkimi literami, kursyw¹, z mylnikami z podkreleniem s³owa, zdania TEORIA M: Co s³ychaæ u Twojego brata? NM: SZKO A JECHAÆ WYCIECZKA NM: AUTO M: {Tak, jedziesz JECHAÆ do domu} (nauczyciel wykonuje gest rêkami ucznia) M: Darku, jak Ci idzie pisanie? NM: MAM-DOÆ M: Rozumiem! Dokoñczysz póniej. NM: JAK-SIÊ-MASZ-? M: Dziêkujê, niele. A Ty? NM: ZMÊCZONY NM: CHCÊ-ZADAÆ-PYTANIE gospodarstwo domowe M: Pytasz, czy bêd¹ dzi takie zajêcia? NM: tak M: Nie Maæku, dzi wtorek, gospodarstwo domowe mamy jutro. wyrazy literowane t³umaczenie lub przek³ad znaczenia znaku manualnego lub gracznego, a tak e niewyranej mowy wystêpowanie po³¹czonych form ekspresyjnych, np. mowy i znaków manualnych lub znaków manualnych i gracznych. opis zachowania, spojrzeñ, ruchów, wskazywanie przedmiotów, miejsc, osób, opis mimiki z podkreleniem, z mylnikami w cudzys³owie w nawiasach klamrowych {} w nawiasach zwyk³ych () NM: CHCIEÆ PIÆ k-a-w-a M: Ju ci nalewam. Z mlekiem? NM: t tak M: Co s³ychaæ u Twojego brata? NM: SZKO A JECHAÆ WYCIECZKA Pojecha³ na szkoln¹ wycieczkê NM: Mo e nad morze MW: Ja chcê wychodziæ M: Chcesz wyjæ z klasy Aniu? MW: hih M: {Zaczyna siê przerwa PRZERWA}, wszyscy wychodzimy. NM: KONIEC MALOWAÆ (wskazuje na ogród za oknem) M: O, widzê, e chcesz ju iæ do ogrodu! NM: tak (potakuje, mieje siê, macha rêkami) Tabela 1. Sposób zapisywania wypowiedzi osób niemówicych tualniê i uzupe³niê o dodatkowe wskazówki zaczerpniête z materia³ów Sympozjum Naukowego przy Konferencji ISAAC w 2000 roku (Tabela 1). Aby móc szybciej opisywaæ pewne zachowania charakterystyczne dla osób niemówi¹cych, a istotne dla przebiegu konwersacji, niektórzy autorzy u ywaj¹ dodatkowych znaków (Tabela 2). Przy zapisie konwersacji wszystkie wypowiedzi rozmówców piszemy od nowej linii, a linie rozpoczynamy od skrótów oznaczaj¹cych osoby niemówi¹ce, (NM) + imiê/inicja³y oraz partnera pos³uguj¹cego siê mow¹ (M) + imiê/inicja³y. Warto zaznaczyæ przy opisie, jakimi pomocami do porozumiewania siê pos³uguje siê u ytkownik AAC: czy ma ksi¹ kê czy tablice do komunikacji, czy dysponuje tablic¹ literow¹, urz¹dzeniem do komunikacji (jakim?) etc. Wykorzystuj¹c opisane powy ej zasady, przytoczê rozmowê z Kasi¹, 9-letni¹ niemówi¹c¹ dziewczynk¹, która u ywa ró nych sposobów porozumiewania siê: wypowiada proste sylaby, wykonuje gesty, pos³uguje siê ksi¹ k¹ do komunikacji. NM Kasia: (rêk¹ wskazuje na szafkê, przerzuca spojrzenie z szafki na nauczyciela, umiecha siê) M Nauczyciel: chodzi o szafkê? NM Kasia: ta tak M Nauczyciel: {chcesz CHCIEÆ co wyj¹æ}? NM Kasia: {ne fg} nie M Nauczyciel: sama powiedz mi o co chodzi! NM Kasia: KSI KA-DO-KOMUNIKACJI M Nauczyciel: proszê! (podaje ksi¹ kê) NM Kasia: DZIÊKUJÊ NM Kasia: WESO Y JA NOWY (wskazuje szafkê) M Nauczyciel: Ach! {Cieszysz siê, bo mamy tu now¹ szafkê SZAFKA}! NM Kasia: ta hih (umiecha siê) 5

6 TEORIA fg hih h i Strza³ki pojedyncze ruchy g³owy kiwanie g³ow¹ na nie kiwanie g³ow¹ na tak g³owa uniesiona do góry g³owa opuszczona Strza³ki podwójne ruchy oczu spuszczony wzrok wzrok podniesiony na rozmówcê wzrok skierowany na rozmówcê/inny obiekt Tabela 2. Dodatkowe znaki w zapisie wypowiedzi osoby niemówi¹cej Powy sza formu³a na pewno u³atwi przedstawianie danych i dyskusje miêdzy specjalistami AAC. Zachêcam wszystkie osoby zwi¹zane z t¹ dziedzin¹ do jej stosowania. Na koniec chcia³abym wspomnieæ o jeszcze jednym sposobie transkrypcji u ywanym przez rodo wisko lingwistów, psycholingwistów i innych ba da czy zajmuj¹cych siê naukowo komunikacj¹. Jest on zwi¹zany z systemem wymiany danych o jê zyku dziecka CHILDES (Child Language Data Exchange System). CHILDES zosta³ utworzony przez Briana MacWhinney i Catherine Snow i jest zarz¹ dzany przez Carnegie Mellon University w Pittsburgu. Jest to ogromna komputerowa baza da nych zawieraj¹ca wypowiedzi dzieci i zapisy konwer sacji z udzia³em dzieci w ponad dwudziestu szeciu jêzykach (równie w jêzyku polskim). Dane s¹ tam uporz¹dkowane za pomoc¹ kodu CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts). Dane te mo na analizowaæ ze wzglêdu na wiele kryteriów przy u yciu programu do analizy jêzyka dziecka CLAN (Child Language Analysis). Badacze zwi¹zani z AAC wspó³pracowali w ostatnich latach z twórcami CHILDES, CHAT i CLAN wprowadzaj¹c modykacje umo liwiaj¹ce dodanie do bazy kompletnych wypowiedzi dzieci porozumiewaj¹cych siê pozawerbalnie. Baza wspó³tworzona jest przez naukowców z ca³ego wiata, którzy bez protów do³¹czaj¹ do niej wypracowane przez siebie dane, w zamian za co mog¹ z niej korzystaæ bez op³at. Pomys³ ten ma przyczyniæ siê do prowadzenia rzetelniejszych badañ z zakresu rozwoju porozumiewania siê, tak e u u ytkowników AAC. Wiêcej informacji o CHILDES mo na znaleæ na stronie Bibliograa MacWhinney, B., The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk., Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 2000 von Tetzchner S., Clibbens J. [red.], Understanding the Theoretical and Mathodological Bases of Augmentative and Alternative Communication. Proceedings of the Sixth Biennial Research Symposium of the ISAAC, ISAAC, Waszyngton 2000 von Tetzchner S., Martinsen H., Wprowadzenie do wspomagaj¹cych i alternatywnych sposobów poro zumie wania siê, Stowarzyszenie Mówiæ bez S³ów, Warszawa 2001 G OS U YTKOWNIKÓW Nazywam się Ruben Grodek. Miesz kam w Sztumie. Mam móz go we porażenie dziecięce, dla tego uczę się w domu. Obecnie uczę sz czam do II kla sy gim nazjum. Naj bar dziej lubię lekcje z p. Mariuszem. Raz w miesiącu jeżdżę do Samo dziel nego Publicz nego Ośrod ka Te ra pii i Re ha bi li tacji dla Dzieci w Kwi dzynie, że by dos ko na lić mój system poro zumiewania się. Do porozu mie wania używam specjalnej tablicy z alfabetem i komputera. Dzięki nim zawsze mogę prze kazać swoje myśli. Uwielbiam wycieczki rowe rowe, zwłaszcza z mo im tatą oraz teleturnieje. Ma rzę, by kiedyś jeździć na rowerze samodzielnie. W przyszłości zamierzam uczyć się w liceum. Nazywam się Magdalena Raczkowska. Od uro dze nia jestem osobą niepełnosprawną. Obecnie koń czę liceum ogólnokształcące. Moje ograniczenia po le gają na tym, że nie mogę chodzić ani mówić. Poro zu miewam się przy pomocy alfabetu oraz komputera. W historii mojego niewerbalnego ko muni kowania się przeszłam długą drogę. Rozpoczynałam od symboli Blissa, potem używałam symboli PCS, teraz korzystam z tablicy literowej. Korzystałam także z mówiącego urządzenia VOCA. Dziś wiem, że wszystkie sposoby porozumiewania, z którymi przyszło mi się zetknąć, były dla mnie ważne w różnych okresach mojego życia. Bez nich czułam się pusta i sfrustrowana. Moja potrzeba porozumiewania się była wewnętrznym głosem błagającym, by mówić za wszelką cenę. Obecnie dzięki wysokiej technologii komputerowej i możliwościom ja kie stwarza internet, mogę komunikować się z ludźmi na co dzień. Dzięki temu czuję się spełniona i dowartościowana. 6 Biuletyn Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów 4(6)/2004

7 ZE WIATA XI Międzynarodowa Konferencja ISAAC Aldona Mysakowska-Adamczyk Szko³a Specjalna The Future Centre w Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie Co dwa lata w ró nych krajach wiata (na zmianê w Europie i Ameryce) odbywa siê wielkie spotkanie osób zwi¹zanych problematyk¹ AAC wiatowa konferencja Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Alternatywnej i Wspomagaj¹cej ISAAC. Tegoroczna, XI Konferencja ISAAC goci³a przez dziewiêæ dni (od 4 do 12 padziernika) po raz pierwszy na pó³kuli po³udniowej, w miejscu niezwykle barwnym i egzotycznym: w Natalu, turystycznej miejscowoci w pó³nocno-wschodniej Brazylii. Szerokie, piaszczyste pla e, ciep³e wody oceanu, wydmowe wzgórza urozmaicaj¹ce d³ug¹ liniê brzegow¹, wspania³y klimat (ok. 30 C z mi³¹ morsk¹ bryz¹), wygodne baseny, tropikalne owoce i wszechobecne brazylijskie rytmy... To wszystko z ogromn¹ moc¹ wp³ynê³o na niezwyk³oæ tej konferencji, nie umniejszaj¹c bynajmniej jej wartoci naukowo-poznawczych. Ka da konferencja ISAAC jest wspania³¹ okazj¹ do spotkañ z profesjonalistami: praktykami i teoretykami, u ytkownikami AAC i ich rodzinami, osób w przeró ny sposób zwi¹zanymi z problematyk¹ komunikacji wspomagaj¹cej. Naczelne motto XI konferencji: Porozumiewanie dla wszystkich (Communication for All) prze³o y³o siê tak e na charakter licznych codziennych okazji do wymiany informacji, dowiadczeñ, w¹tpliwoci i zapytañ. Ka dy, niezale nie od naukowych tytu³ów, dorobku zawodowego, kraju pochodzenia i zdolnoci do komunikowania siê, móg³ czuæ siê równorzêdnym partnerem w tych niekoñcz¹cych siê rozmowach czy to w centrum konferencyjnym, czy w basenie w promieniach tropikalnego s³oñca, czy w jednej z licznych tawern popijaj¹c brazylijsk¹ caipiriniê (obowi¹zkowo!) i ko³ysz¹c siê w rytm brazylijskiej muzyki. Czêæ g³ówn¹ konferencji poprzedzi³y odbywaj¹ce siê przez dwa dni szkolenia-warsztaty: dziesiêæ w jêzyku angielskim i piêæ w portugalskim do wyboru. Tematyka zró nicowana, np. zastosowanie nowoczesnej technologii, praca w zespole nad programowaniem terapii, strategie nauki czytania, wprowadzanie systemu Blissa, komu- nikacja wspomagaj¹ca w autyzmie, u ywanie pomocy AAC do pisania i wiele innych interesuj¹cych propozycji, a wybór nie³atwy. Zasadnicza czêæ konferencji trwa³a piêæ dni i sk³ada³o siê na ni¹ trzysta trzydzieci wyst¹pieñ! Codziennie od 8.30 do z nieco ponad godzinn¹ przerw¹ na obiad (a w³aciwie na relaksuj¹ce wskoczenie do basenu) w omiu salach równolegle przebiega³y seminaria, wyk³ady, dyskusje plenarne, warsztaty, prezentacje filmów video i nowych programów komputerowych. W tym samym czasie codziennie czynna by³a ekspozycja produktów firm i organizacji dzia³aj¹cych na polu AAC (np. Meyer-Johnson, DynaVox, Toby Churchill, Handicom, Zygo Industries, Prentke Romich, Blissymbolics Communication International i in.), a tak e wystawa plakatów prezentuj¹cych ró ne orodki czy konkretne projekty zastosowane w praktyce. Trudno omówiæ tematykê trzystu trzydziestu (sic!) prezentacji, by³a ona niezwykle bogata i zró nicowana, obejmowa³a szeroki zakres problemów zwi¹zanych ze wspomaganym porozumiewaniem siê. Dla przyk³adu: rozwijanie umiejêtnoci czytania i pisania, komputerowe wspomaganie komunikacji, dobór s³ownictwa w pomocach komunikacyjnych, konstruowanie pomocy w zale noci od wielorakich ograniczeñ u ytkowników, czynniki efektywnej interwencji terapeutycznej, partnerzy w porozumiewaniu Wiktor z Kanady objania brazylijskiej kole ance tajniki technologii wspomagaj¹cej 7

8 siê w szerszym rodowisku lokalnym, AAC we wczesnej interwencji, kompetencje komunikacyjne u ytkowników VOCA, AAC i autyzm, model pracy w zespole terapeutów, wspomaganie u ywania internetu przez osoby pos³uguj¹ce siê symbolami, przygotowywanie nauczycieli do pracy z u ytkownikami AAC, aktualny status i przysz- ³oæ legislacyjna w kontekcie prawa do swobodnego wypowiadania siê u ytkowników AAC i wiele, wiele innych Prezentacje mia³y te zró nicowany charakter formalny: by³y to miedzy innymi relacje z zastosowania ró nych projektów w konkretnych sytuacjach terapeutycznych, studia przypadków, podsumowania badañ empirycznych, opracowania teoretyczne, omówienia nowatorskich inicjatyw zastosowanych w praktyce, ZE WIATA Gdy technologia zawodzi, najskuteczniejsze s¹ proste rozwiazania Autorka w rozmowie z Denem prezentacje w³asnych metod i narzêdzi pracy czy wprowadzenia do dyskusji nad problemem i dzielenia siê dowiadczeniami (taki charakter mia³y czêsto wyst¹pienia u ytkowników AAC). Do Natalu przybyli przedstawiciele co najmniej trzydziestu trzech krajów reprezentuj¹cych wszystkie kontynenty, ³¹cznie czterystu piêædziesiêciu uczestników, w tym dwudziestu dwóch u ytkowników AAC. Oprócz oczywistych potentatów w tej dziedzinie, jakimi s¹ USA, Kanada czy Wielka Brytania, znaleli siê przedstawiciele z krajów raczkuj¹cych w AAC, jak Tajwan, Korea, Singapur, Peru, Boliwia czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, które reprezentowa³am na równi z Polsk¹. Wród uczestników-prezenterów znaleli siê znani nam z konferencji AAC w Polsce: Prue Fuller z Wielkiej Brytanii, Stephen von Tetzchner z Norwegii, Erna Alant i Juana Bornman z RPA, Judy Seligman-Wine z Izraela oraz Joan Bruno i Terry Johnson z USA, a tak e Anthony Robertson u ytkownik AAC z Wielkiej Brytanii, który a- ³owa³, e nie móg³ przyjechaæ na konferencjê do Kwidzyna. Wszyscy mi³o wspominaj¹ Polskê i s¹ zainteresowani dalsz¹ wspó³prac¹. Poza prezentacjami odbywa³y siê liczne formalne zebrania cz³onkowskie poszczególnych chapterów, w tym tak e spotkanie cz³onków ISAAC z krajów rozwijaj¹cych siê, do których nadal nale y Polska. By³am, niestety, jedynym przedstawicielem z Europy rodkowej i Wschodniej. Z pokor¹ wys³ucha³am krytycznych s³ów przewodnicz¹cej Erny Alant o braku kontaktu i wspó³pracy, braku informacji zwrotnych o sytuacji AAC w naszym kraju i s¹siednich, braku nawet okrelenia naszych potrzeb, gdy ISAAC chêtnie s³u y³by pomoc¹. Stowarzyszenie udziela miêdzy innymi finansowego wsparcia swoim cz³onkom, którzy chcieliby uczestniczyæ w konferencji i nie maj¹ na to rodków. Z naszego rejonu nikt siê nie zg³osi³ z tak¹ prob¹ Pozytywn¹ wiadomoci¹ z tego spotkania jest informacja o 50% zni ce na sk³adkê cz³onkowsk¹ (zamiast $20 tylko $10), która zostanie udzielona, jeli w kraju zbierze siê co najmniej dziesiêæ osób, chêtnych do wst¹pienia w szeregi ISAAC! Po ca³odziennym owocnym naukowym wysi³ku nastêpowa³a ka dego dnia czêæ artystycznorozrywkowa konferencji, wa ny i integralny jej element najmilsza okazja do bli szych kontaktów z pozosta³ymi uczestnikami, tak- e do poznania kolorytu brazylijskiej kultury. Do tych atrakcji nale a³y wystêpy taneczne i dramatyczne m³odzie owej grupy integracyjnej, rewia tradycyjnych brazylijskich tañców w wykonaniu profesjonalnych artystów oraz liczne w³asne próby taneczne uczestników, a tak e czêste degustacje brazylijskiej kuchni. Niezapomnianym, poruszaj¹cym wydarzeniem by³ wystêp Asnat Zibil z Tel Awiwu, opowiadaj¹cej w piêknym monodramie historiê prze yæ matki niepe³nosprawnego dziecka. Autork¹ sztuki Umiech Alona jest Hagit Bodankin, matka dziewiêcioletniego pora onego, niemówi¹cego, cierpi¹cego na epilepsjê ch³opca. Historia trudnych akceptacji, burzy emocji, depresji i chêci walki, niezrozumienia i odnalezienia drogi, historia prawdziwa... Rozmawia³am z artystami z Izraela, 8 Biuletyn Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów 4(6)/2004

9 którzy chêtnie rusz¹ w wiat ze swoj¹ sztuk¹; zaproszenie do Polski przyjêliby z radoci¹. W czasie ka dej konferencji przyznawane s¹ liczne nagrody i wyró nienia. Wród nich: nagroda Prezydenta ISAAC, nagrodastypendium Bridge School (laureatk¹ tej nagrody by³a cztery lata temu Ala Smyczek), nagroda Shirley McNaughton (obecnej na konferencji i tak e nagrodzonej), tak e Word+ dla u ytkownika AAC. Najbardziej wzruszy³a mnie ta ostatnia, gdy jej laureatem zosta³ mój przyjaciel z Indii, Sayomdeb Mukherjee, zwany przez znajomych Denem. Jego piêkny esej powiêcony trzem wyprawom w Himalaje (Den jest osob¹ g³êboko niepe³nosprawn¹), duchowemu wzrastaniu i umacnianiu wraz z pokonywaniem tego, co wydawa³oby siê niemo liwe, o odkrywaniu piêkna i wiêtoci, wywar³ na wszystkich ogromne wra enie. Od kilku lat tradycj¹ konferencji jest Cicha aukcja, na której licytowane s¹ ró ne przedmioty (bi uteria, obrazy, ale te na przyk³ad programy komputerowe) ofiarowane przez osoby prywatne i firmy. Jest to okazja do finansowego wsparcia ró nych projektów ISAAC z jednoczesn¹ mo liwoci¹ zakupu interesuj¹cych Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów al. Dygasińskiego Kraków redakcja: Ewa Przebinda opracowanie graficzne i skład: Paweł Szczawiński Wszystkich, którzy chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami, zarówno użytkowników (lub ich rodziców), jak i specjalistów AAC prosimy o przysyłanie swoich tekstów. Nadsyłane artykuły nie powinny przekraczać 5 stron maszynopisu (9 000 znaków ze spacjami). Przyjmujemy pliki MS Word (.doc lub.rtf). Prosimy nie zamieszczaæ fotografii w tekœcie, lecz nadsy³aæ je w postaci plików.jpg lub skompresowanych plików.tif o rozdzielczoœci 300 lub 360 dpi. Mo liwe jest równie nadsy³anie zdjêæ o formacie co najmniej cm zwykłą pocztą na adres Stowarzyszenia. Wybrane artyku³y bêd¹ zamieszczane równie na naszej stronie internetowej. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artyku³ów. Wszelkie og³oszenia dotycz¹ce AAC zamieszczamy nieodp³atnie, zastrzegaj¹c sobie prawo do ich selekcji. ZE WIATA John Costello wrêcza Denowi nagrodê Word+ pami¹tek czy narzêdzi pracy. Aukcja przebiega³a w pe³nej entuzjazmu i napiêcia atmosferze walki. Uczestnicz¹c w niej sta³am siê szczêliw¹ posiadaczk¹ najnowszej wersji Boardmakera, pokona³am rywali cen¹ $170! Wszyscy zignorowali CD z programem Symbols for Windows, myl¹c, e wystawiono jego wersjê demo jedyna zainteresowana osoba kupi³a oryginalny program warty ponad $300 za jedyne $10! Dwa ostatnie dni obrad powiêcone by³y g³ównie badaczom i teoretykom. W ramach sympozjum naukowego osoby z ró nych miejsc w wiecie mia³y okazjê do dyskusji o teoretycznych i metodologicznych podstawach komunikacji alternatywnej i wspomagaj¹cej. XI Konferencja ISAAC dostarczy³a z pewnoci¹ wszystkim jej uczestnikom niezapomnianych naukowych i towarzyskich dowiadczeñ, rozwinê³a i zacieni³a siatkê wspó³pracy, by³a doskona³¹ okazj¹ do wymiany informacji i dzielenia siê twórczymi pomys³ami, do zawi¹zania i utrwalenia przyjani entuzjastów AAC z ró nych krajów i kontynentów. Natal by³ wspaniale inspiruj¹cym miejscem na spotkanie ludzi, którzy codzienn¹ ofiarn¹ i mozoln¹ prac¹ przeobra aj¹ najmielsze marzenia w rzeczywistoæ. Nastêpna, XII konferencja ISAAC odbêdzie siê na prze³omie lipca i sierpnia 2006 roku w Niemczech. Po egnalne has³o brazylijskiej konferencji brzmia³o dononie i z przekonaniem: Do zobaczenia w Düsseldorfie!!!. Mam nadziejê, e tym razem liczna grupa bêdzie reprezentowa³a Polskê. 9

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Niezbêdnik ka dego nauczyciela VERLAG DASHÖFER Jarosław Kordziński MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Copyright 2007 ISBN 83-88285-79-3

Bardziej szczegółowo

Wybierz ycie! NR 6(42)/2006 BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ LUDZKIEGO YCIA JESIEÑ 2006 aden cz³owiek nie da³ sobie ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o yciu Wszyscy otrzymaliœmy

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie:

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie: JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE opracowanie: Grzegorz Ca³ek JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE Materia³y szkoleniowe Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych w ramach projektu AKADEMIA NGO Copyright

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Poradnik telemarketera

Poradnik telemarketera Poradnik telemarketera czyli jak rozmawiaæ z klientem przez telefon Marian J. Kostecki MasterPlan 2003 wydanie II elektroniczne ISBN 83-902732-0-9 Wydawca: MasterPlan, ul. Potocka 4/98, 01-652 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebny mi. Service Pack 2? [str. 10] Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31]

Czy potrzebny mi. Service Pack 2? [str. 10] Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 10 paÿdziernik 2004 Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Czy potrzebny mi Service Pack 2? [str. 10] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31] p³yta

Bardziej szczegółowo

Agresja i przemoc w szkole

Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Jakub Ko³odziejczyk Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Kraków 2004 1 Agresja

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Fundacja Edukacja dla Demokracji Warszawa 2011 Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa www.edudemo.org.pl

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS Poradnik powsta³ w ramach projektu IMPULS - TCHNIEMY YCIE W ORGANIZACJE który zosta³ dofinansowany z Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: PKO BP S.A. X O/Warszawa 85 10201013 1226719223.

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Rekrutacja na I rok studiów w AMB w roku akademickim 2005/2006 str. 4 Rozmowa miesi¹ca z prof. dr. hab. Kazimierzem Kobusem str. 5 Inauguracja roku akademickiego 2005/2006.

Bardziej szczegółowo

TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz Faktyczny stan rynku telekomunikacyjnego 4 Intertelecom 2006 SPO ECZEÑSTWO INFORMACYJNE

TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz Faktyczny stan rynku telekomunikacyjnego 4 Intertelecom 2006 SPO ECZEÑSTWO INFORMACYJNE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 1 (89), rok dziesi¹ty styczeñ-marzec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo