Przewodnik po programach na p³ycie CD-ROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po programach na p³ycie CD-ROM"

Transkrypt

1 Issue 2 PL Przewodnik po programach na p³ycie CD-ROM Instrukcja w formie elektronicznej wydana zosta³a zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania zinstrukcji obs³ugi produktów firmy Nokia, 7 czerwcza, 1998 r." ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

2 Copyright Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci lub ca³o ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione. Nokia, Nokia Connecting People, Bounce i Triple Pop s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnal dzwiekowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a cicieli. Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. W adnych okoliczno ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno ci za jak±kolwiek utratê danych lub zysków czy te za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po rednie szkody spowodowane w dowolny sposób. Zawarto æ tego dokumentu przedstawiona jest tak jak jest as is. Nie udziela siê jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u yteczno ci handlowej lub przydatno ci do okre lonego celu, chyba e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostêpno æ poszczególnych produktów mo e siê ró niæ w zale no ci od regionu. Szczegó³y mo na uzyskaæ u najbli szego sprzedawcy firmy Nokia. Instrukcje dotycz±ce u ytkowania, pielêgnacji i konserwacji oraz wa ne informacje na temat bezpieczeñstwa mo na znale¼æ w przewodniku u ytkownika.

3 Spis tre ci...1 Jak zainstalowaæ oprogramowanie z p³yty CD-ROM...1 Zdalna synchronizacja...2 Konwerter jednostek...7 Przegl±darka plików...10 Notes (Notatki)...16 Konwerter plików multimedialnych...20 Gry...23 Inne...36

4 DLA W ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA Zapoznaj siê uwa nie z poni szymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceñ mo e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegó³owe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji. Nie w³±czaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, mo e powodowaæ zak³ócenia radiowe lub byæ przyczyn± innych zagro eñ. BEZPIECZEÑSTWO NA DRODZE JEST NAJWA NIEJSZE. Nie korzystaj z komunikatora podczas prowadzenia pojazdu. ZAK ÓCENIA RADIOWE. Telefony bezprzewodowe s± czu³e na zak³ócenia radiowe, które mog± wp³ywaæ na jako æ po³±czeñ. NIE U YWAJ TELEFONU NA TERENIE SZPITALA. Stosuj siê do obowi±zuj±cych przepisów i zasad. Nie w³±czaj telefonu w pobli u aparatury medycznej. NIE W CZAJ TELEFONU NA POK ADZIE SAMOLOTU. Telefony bezprzewodowe mog± zak³ócaæ dzia³anie systemów pok³adowych. WY CZ TELEFON, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD. Nie u ywaj telefonu na stacjach benzynowych ani w pobli u sk³adów paliw lub chemikaliów. WY CZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW. Nie u ywaj telefonu w rejonie odpalania ³adunków wybuchowych. Zwróæ baczn± uwagê na wszystkie ograniczenia i stosuj siê do obowi±zuj±cych przepisów.

5 U YWAJ TELEFONU Z ROZWAG. Rozmawiaj±c, trzymaj telefon przy uchu. Unikaj dotykania anteny. KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW. Instalacje i naprawy telefonu i jego akcesoriów zlecaj wy³±cznie specjalistom. BATERIE I AKCESORIA. U ywaj wy³±cznie baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta telefonu. Nie pod³±czaj urz±dzeñ nie przeznaczonych do wspó³pracy z tym telefonem. WODOODPORNO Æ. Komunikator nie jest wodoodporny. Chroñ go przed wilgoci±. KOPIE ZAPASOWE. Pamiêtaj o konieczno ci robienia kopii zapasowych wszystkich wa nych danych. POD CZANIE INNYCH URZ DZEÑ. Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi i przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj urz±dzeñ nie przeznaczonych do wspó³pracy z tym telefonem. TELEFONOWANIE. Zamknij pokrywê i upewnij siê, e telefon jest w³±czony i ma kontakt z sieci± komórkow±. Wprowad¼ ±dany numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naci nij. Aby zakoñczyæ rozmowê, naci nij. Aby odebraæ po³±czenie, naci nij. TELEFONY ALARMOWE. Zamknij pokrywê urz±dzenia. Upewnij siê, e telefon jest w³±czony i ma kontakt z sieci± komórkow±. Naci nij tyle razy, ile potrzeba, aby skasowaæ zawarto æ wy wietlacza (zakoñczyæ po³±czenie, wyj æ z menu itp.). Wprowad¼ numer alarmowy i naci nij. Podaj miejsce zdarzenia i inne potrzebne informacje. Nie przerywaj po³±czenia, zanim nie otrzymasz na to zgody.

6 1 1. Oprogramowanie na p³ycie CD-ROM Tu dowiesz o aplikacjach, które mo esz zainstalowaæ z dostarczonej wraz z komunikatorem p³yty CD-ROM. Aplikacje te zapisane s± dwóch w czê ciach: Software for the communicator i Sofware for PC. Zauwa, e niektóre programy dodatkowe maj± w³asne instrukcje obs³ugi. Znajdziesz je na p³ycie CD-ROM, w s±siedztwie tych programów. Wskazówka: Wiêcej o instalacji oprogramowania przeczytasz w "Instrukcji obs³ugi". Jak zainstalowaæ oprogramowanie z p³yty CD-ROM Aplikacje i pliki na p³ycie CD-ROM mo na ³atwo zainstalowaæ lub przenie æ do pamiêci komunikatora. Postêpuj zgodnie z poni szymi wskazówkami: 1 Sprawd¼, czy w komputerze zainstalowa³e oprogramowanie 'PC Suite'. Znajduje siê ono na do³±czonej do komunikatora p³ycie CD-ROM. 2 W³ó p³ytê CD-ROM do odpowiedniego napêdu w komputerze. 3 Po³±cz komunikator z komputerem za pomoc± kabla, który znajdziesz w pakiecie sprzeda nym lub przygotuj komunikator i komputer do komunikacji przez porty na podczerwieñ. O tym, jak to zrobiæ, przeczytasz w "Instrukcji obs³ugi".

7 2 Wskazówka: U yj karty pamiêci, aby mieæ wiêcej miejsca na ró ne aplikacje i pliki zapisane na p³ycie CD-ROM. 4 CD-ROM powinien siê uruchomiæ automatycznie. Je li tak siê nie stanie, otwórz interfejs CD-ROM przez dwukrotne klikniêcie pliku Nokia9210i.exe. 5 Znajd¼ i zaznacz program, który chcesz zainstalowaæ z p³yty CD-ROM, po czym kliknij 'Install'. Uwaga: Instaluj aplikacje w tej samej wersji jêzykowej, która jest u ywana w komunikatorze. Zdalna synchronizacja Aplikacja Zdalna synchronizacja dla Nokia 9210i Communicator pozwala na zasadzie transferu danych w sieciach GSM synchronizowaæ dane kalendarza i kart kontaktowych z ró nymi aplikacjami internetowymi (kalendarze, ksi± ki adresowe itp.) i programami w rodzaju 'Lotus Notes'. Aplikacja synchronizacji dzia³a na zasadzie technologii 'SyncML'. Ustawienia zdalnych serwerów nazywa siê profilami synchronizacji. Mo esz wprowad¼ kilka profilów, aby móc synchronizowaæ dane z wieloma serwerami lub aplikacjami. Wszystkie lub niektóre z wymaganych ustawieñ dostawca us³ug mo e ci przes³aæ w postaci tzw. wiadomo ci OTA (Over The Air). Po odebraniu i akceptacji ustawieñ mo esz zacz±æ korzystaæ z aplikacji do zdalnej synchronizacji lub edytowaæ profile w opisany ni ej sposób. Uwaga: O kompatybilno ci 'SyncML' dowiesz siê od dostawcy us³ug lub w biurze obs³ugi klienta. Uwaga: Ten produkt zawiera oprogramowanie firmy 'The SyncML Initiative'.

8 3 Jak utworzyæ nowy profil synchronizacji Gdy rozpoczniesz zdaln± synchronizacjê, w g³ównym oknie pojawi siê aktualny profil synchronizacji (pod nazw± Zdalna synchronizacja). Je li nie utworzy³e jeszcze adnego profilu, na wy wietlaczu pojawi siê komunikat <nie zdefiniowano profilów>. Aby utworzyæ nowy profil, postêpuj zgodnie z poni szymi wskazówkami: Rysunek 1 1 Je li nie ma adnego zdefiniowanego profilu, naci nij Nowy. Otworzy siê okno dialogowe. Przejd¼ do punktu 4. 2 Je li istnieje ju co najmniej jeden profil, to aby wy wietliæ dostêpne profile, w g³ównym oknie naci nij Ustaw. profilu. 3 Aby utworzyæ nowy profil na bazie istniej±cego, wybierz profil bazowy i naci nij Nowy. Otworzy siê okno dialogowe. 4 Zdefiniuj nastêpuj±ce elementy: Wskazówka: Je li chcesz utworzyæ nowy profil na podstawie ju istniej±cego, wybierz taki, którego warto ci s± jak najbli sze warto ciom nowego profilu.

9 4 Wskazówka: Aby u³atwiæ sobie korzystanie z profilów, ustaw najczê ciej u ywany profil jako domy lny. Strona Ogólne Domy lny profil: Co najmniej jeden ze dostêpnych profili synchronizacji musi byæ profilem domy lnym. Aby ustawiæ dany profil jako domy lny, wybierz Tak. Profil domy lny pokazany jest w g³ównym oknie, co u³atwia do niego dostêp. Nazwa profilu: Wprowad¼ opisow± nazwê profilu. Mo e to byæ np. 'Mój kalendarz biurowy'. Nazwa ka dego z profili musi byæ unikatowa. U yj/dostêp do Internetu/Adres hosta/port/uwierzytelnianie HTTP: Poprawne warto æ otrzymasz od dostawcy us³ug lub administratora systemu. Nazwa u ytkownika: ID u ytkownika serwera synchronizacji. W³a ciwy ID otrzymasz od dostawcy us³ug lub administratora systemu. Has³o: Wprowad¼ tu swoje has³o. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa has³o pokazane jest w formie gwiazdek (*****). W³a ciwe has³o otrzymasz od dostawcy us³ug lub administratora systemu. Strona Dane Rysunek 2 Na tej stronie mo esz wybraæ dane, które chcesz synchronizowaæ z serwerem.

10 5 1 Klawiszem ze strza³kami wybierz aplikacjê i kliknij Zmieñ, aby wybraæ Tak lub Nie. Je li wybierzesz Tak, otworzy siê okno dialogowe. 2 Zdefiniuj nastêpuj±ce elementy: Plik kalendarza/plik kontaktów: Naci nij Przegl±daj, aby wybraæ w³a ciw± bazê danych komunikatora. Zdalny kalendarz/zdalne kontakty: Informacji udzieli ci dostawca us³ug lub administrator systemu. 3 Kliknij Zamknij, aby potwierdziæ, e chcesz utworzyæ nowy profil. Uwaga: Aby móg³ synchronizowaæ dane kalendarza, plik kalendarza musi znajdowaæ siê w pamiêci komunikatora. Do utworzenia pliku kalendarza u yj aplikacji 'Calendar'. Jak synchronizowaæ dane 1 Sprawd¼, czy w g³ównym oknie zaznaczy³e w³a ciwy profil. Naci nij Synchr., aby rozpocz±æ synchronizacjê. Na dole ekranu pojawi siê status synchronizacji. 2 Aby zrezygnowaæ z synchronizacji przed jej zakoñczeniem, naci nij Anuluj. 3 Po zakoñczeniu synchronizacji na ekranie pojawi odpowiedni komunikat. Naci nij Poka rejestr, aby otworzyæ plik rejestru, lub Zamknij, aby wróciæ do g³ównego okna. Jak edytowaæ profile serwerów 1 W g³ównym oknie naci nij Ustaw. profilu. Pojawi siê lista z profilami serwerów. 2 Klawiszem ze strza³kami wybierz profil i naci nij Edytuj.

11 6 3 Dokonaj niezbêdnych zmian w profilu. Poprawne warto æ otrzymasz od dostawcy us³ug lub administratora systemu (zajrzyj te do instrukcji). Wiêcej szczegó³ów znajdziesz w punktach Strona Ogólne na stronie 4 i Strona Dane na stronie 4. 4 Aby zatwierdziæ zmiany i zamkn±æ okno dialogowe, kliknij Zamknij. Jak usuwaæ istniej±ce profile serwerów 1 W g³ównym oknie naci nij Ustaw. profilu. Pojawi siê lista z profilami serwerów. 2 Klawiszem ze strza³kami wybierz profil i naci nij Usuñ. Jak przeprowadziæ synchronizacjê z innym serwerem 1 W g³ównym oknie naci nij Synchr. profilem. Pojawi siê lista z profilami serwerów. 2 Wybierz profil i naci nij Synchr.. Jak przegl±daæ rejestry synchronizacji Przejrzeæ mo esz tylko ostatni rejestr synchronizacji danego profilu. 1 W g³ównym oknie naci nij Synchr. profilem. Pojawi siê lista z profilami serwerów. 2 Wybierz profil i naci nij Poka rejestr. W rejestrze zobaczysz liczby uaktualnionych, dodanych i usuniêtych pozycji.

12 7 Konwerter jednostek Do przeliczania jednostek miar mo esz u yæ aplikacji 'Unit converter for the Nokia 9210i Communicator'. Rysunek 3 Aby otworzyæ narzêdzie konwersji, w g³ównym oknie wybierz kategoriê konwersji i naci nij Otwórz. Do wyboru masz nastêpuj±ce kategorie konwersji i jednostki miary: Kategoria konwersji Jednostka A Jednostka B Waluta Powierzchnia Energia D³ugo æ USD (Dolar amerykañski) ft 2 (stopy kwadratowe) kcal (kilokalorie) mi (mile) EUR (Euro) m 2 (metry kwadratowe) kj (kilod ule) km (kilometry)

13 8 Wskazówka: Do przemieszczania siê miêdzy ramkami s³u y klawisz 'Tab'. Masa Moc lbs (funty) hp (konie mechaniczne) kg (kilogramy) kw (kilowaty) Ci nienie Pa (paskale) b (bary) Temperatura F (stopnie Farenheita) C (stopnie Celsjusza) Czas d (doby) h (godziny) Prêdko æ Objêto æ mph (mile na godzinê) gal (galony) (USA) km/h (kilometry na godzinê) litre (litry) Niezale nie od kategorii, narzêdzia do konwersji sk³adaj± siê z dwóch ramek. (Patrz rys. 3). Aktywna mo e byæ tylko jedna ramka. W ramkach zawsze znajduj± siê jakie warto ci. Je li zmienisz warto æ w jednej z ramek, warto æ w drugiej zmieni siê automatycznie. Uwaga: Kalkulator ma ograniczon± dok³adno æ i mog± pojawiaæ siê b³êdy zaokr±gleñ.

14 9 Jak zmieniaæ jednostki W danej kategorii konwersji mo esz chcieæ zmieniæ przeliczane jednostki. Na przyk³ad zamiast przeliczania warto ci dolarów amerykañskich mo esz przeliczaæ franki francuskie. 1 W oknie konwersji danej kategorii naci nij Zmieñ jednost. Otworzy siê okno dialogowe. 2 Jednostkê wybierz z listy lub, gdy zachodzi potrzeba, znajd¼ ±dan± listê, wpisuj±c ³añcuch znaków do pola wyszukiwania. 3 Naci nij Wybierz lub Anuluj, aby odpowiednio potwierdziæ wybór lub z niego zrezygnowaæ. Jak wprowadzaæ i edytowaæ jednostki monetarne Uwaga: Tylko jednostki monetarne mo na edytowaæ, usuwaæ i dodawaæ nowe. 1 Wybierz i otwórz kategoriê waluty. 2 Je li chcesz edytowaæ walutê, zaznacz j± i naci nij Otwórz. Aby wprowadziæ now± walutê, naci nij klawisz Menu i wybierz Plik > Nowa waluta. Otworzy siê okno dialogowe. 3 Zdefiniuj nastêpuj±ce elementy: Nazwa: Nazwa jednostki monetarnej. Symbol: Skrót nazwy waluty (symbol waluty). 4 Naci nij Obliczanie kursu, aby móc zdefiniowaæ nastêpuj±ce elementy: Kurs: Kurs wymiany okre lony na podstawie jednostki bazowej. Otworzy siê okno dialogowe. Wskazówka: Aby usun±æ walutê, zaznacz j±, naci nij klawisz Menu i wybierz Plik > Usuñ walutê. Naci nij Usuñ.

15 10 5 Zdefiniuj warto ci nowych i bazowych jednostek monetarnych, po czym naci nij Anuluj. 6 Naci nij Zamknij, aby zatwierdziæ zmiany. Przegl±darka plików Przegl±darka plików pozwala przegl±daæ pliki tekstowe, graficzne i inne. Ponadto umo liwia otwieranie i wyodrêbnianie plików zarchiwizowanych. Rysunek 4 Obs³ugiwane formaty plików Na p³ycie CD-ROM znajduje siê piêæ plików instalacyjnych, które obs³uguj± ró ne formaty plików. Poni ej podana jest lista plików instalacyjnych i odpowiadaj±cych im formatów. Uwaga: Przegl±darki te nie s± przystosowane do wszystkich formatów plików ani te do wszystkich odmian danego formatu. Na przyk³ad wy wietlane mog± byæ tylko pliki nastêpuj±cych odmian formatu TIFF:

16 8-bitowa skala szaro ci bez kompresji, z kompresj± LZW lub z kompresj± PackBits 24-bitowe kolory RGB z kompresj± LZW lub bez kompresji Plik instalacyjny Obs³ugiwane formaty plików Rozszerzenia nazw plików Wszystkie pliki instalacyjne Viewer1.sis Viewer2.sis Viewer3.sis Zwyk³y tekst Bitmapy Windows Portable Network Graphics Windows Metafile Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/98/ 2000 Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/98/ 2000 Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/98/ 2000, Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/98/ 2000, Microsoft Word 1/2/4/5/6/7/97/98/ 2000 TXT BMP, RLE, ICO, CUR PNG WMF, EMF PPT, POT, PPS XLS, XLC PPT, POT, PPS XLS, XLC DOC, WRI 11

17 12 Viewer4.sis Viewer5.sis: formaty graficzne Viewer5: formaty tekstowe Viewer5: pliki zarchiwizowane Lotus v. 1/2/3/4/5/97/ Millennium Lotus Ami Pro WordPerfect 4/5/6/7/8 WordPerfect Graphic Lotus Ami Draw Computer Graphics Metafile Compuserve GIF Paintbrush Tagged Image File Format WQ1, WKU, WK1, WK3, WK4, WK5, WK6, 123 SAM WPD WPG SDW CGM GIF PCX, DCX TIF, JPG, JIF Internet Hypertext Markup Language (Jêzyk HTML) HTML Zwyk³y tekst TXT vcardvcf RTF (Rich text format) RTF Winzip, PKZIP Unix Gzip Unix Compress ZIP, EXE TGZ TAR, TAZ

18 13 Viewer5: inne formaty Jak przegl±daæ pliki Uwaga: Dostêpne polecenia oraz opcje menu ró ni± siê w zale no ci od typu przegl±danych plików. 1 Z listy aplikacji Dodatki wybierz Przegl. plików naci nij Enter. 2 Pojawi siê okno dialogowe 'Open'. 3 Naci nij Przegl±daj, aby znale¼æ plik, po czym naci nij OK. Plik zostanie otwarty. W zale no ci od typu pliku dostêpne s± nastêpuj±ce opcje: Wszystkie pliki Aby zmieniæ widok, naci nij Powiêksz lub Zmniejsz. Je li chcesz, aby na ekranie widoczna by³a tylko tre æ pliku lub dokumentu, naci nij klawisz Menu i wybierz Widok > Pe³ny ekran. Je li zamierzasz wys³aæ plik, naci nij Wy lij. Otworzy siê okno dialogowe Inne. Dostêpne w nim opcje to: Jako pocztê / Przez IR. Naci nij Wysy³anie. Aby zamkn±æ przegl±darkê plików, naci nij Zamknij. Obrazy i dokumenty tekstowe Microsoft project Visio MPP VSD Aby zdjêcie zajmowa³o ca³± szeroko æ ekranu, naci nij klawisz Menu i wybierz Zdjêcie/Dokument > Dopasuj do szeroko ci. Aby zdjêcie zajmowa³o ca³y ekran, wybierz Zdjêcie/Dokument > Dopasuj do okna.

19 14 Wskazówka: Przegl±daj±c dokument tekstowy, mo esz zaznaczaæ tekst, kopiowaæ go do schowka i wklejaæ do innych aplikacji. Dokumenty tekstowe i arkusze kalkulacyjne Menu Dokument i Arkusz zawieraj± kilka opcji wy wietlania: Widok roboczy : Aby wybraæ ten widok, naci nij klawisz Menu i wska Dokument > Widok roboczy lub Arkusz > Widok roboczy. W 'widoku projektu' plik dokumentu lub arkusza kalkulacyjnego ma tylko jeden rodzaj czcionki. Ale pokazane s± te : format znaków, wyrównanie paragrafów, odstêpy i tabulatory. Nie widaæ natomiast do³±czonych obiektów. Widok normalny: Aby wybraæ ten widok, naci nij klawisz Menu i wska Dokument > Widok normalny lub Arkusz > Widok normalny. W widoku standardowym pokazane s± wszystkie rodzaje czcionek i do³±czone do dokumentu obiekty. Widok strony : Aby wybraæ ten widok, naci nij klawisz Menu i wska Dokument > Widok strony lub Arkusz > Widok strony. W trybie widoku strony tekst wy wietlany jest w formie oryginalnego dokumentu, ³±cznie z marginesami, kolumnami, nag³ówkami, stopkami i przypisami. Zdjêcia Aby zdjêcie zajmowa³o ca³± szeroko æ ekranu, naci nij klawisz Menu i wybierz Zdjêcie > Dopasuj do szeroko ci. Aby zdjêcie zajmowa³o ca³y ekran, wybierz Zdjêcie > Dopasuj do okna. eby obróciæ obraz o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara, wybierz Zdjêcie > Obróæ. Aby przywróciæ pierwotny widok zdjêcia, wybierz Zdjêcie > Przywróæ do orygina³u. Pliki zarchiwizowane Aby odtworzyæ wybrane pliki, naci nij Rozpakuj. Pojawi siê okno dialogowe folderu docelowego.

20 Je li chcesz otworzyæ wszystkie pliki danego archiwum, naci nij Rozpakuj wszystko. Aby przejrzeæ plik z jakiego archiwum, naci nij Widok. Mo esz tak e sortowaæ zarchiwizowane pozycje. Wybierz Edycja > Sortuj wed³ug i podaj kryteria sortowania. Do wyboru masz nastêpuj±ce opcje: Nazwy/ Daty/Rozmiaru. Aby okre liæ porz±dek sortowania, wybierz Edycja > Porz±dek sortowania. Dostêpne opcje to: Rosn±co/Malej±co. Prezentacje 'Powerpoint' Aby wy wietliæ plansze prezentacji, naci nij klawisz Menu i wybierz Slajd > Nastêpny slajd / Poprzedni slajd. Pozosta³e polecenia menu Slajd dzia³aj± tak samo, jak polecenia menu Zdjêcie. Jak skonfigurowaæ opcje przegl±darki plików Naci nij klawisz Menu i wybierz Widok > Opcje. Otworzy siê okno dialogowe z dwoma stronami. Zdefiniuj nastêpuj±ce elementy: Strona Opcje Czcionka domy lna: Aby wybraæ domy ln± czcionkê, naci nij Zmieñ. Otworzy siê okno dialogowe czcionek. Nieznane pliki: Pozwala zdefiniowaæ sposób postêpowania z nieznanymi typami plików. Dostêpne opcje to: Jako tekst/szestnastkowo/nie wy wietlaj. Poka nieobs³ugiwane pliki: Pozwala zdefiniowaæ sposób postêpowania z nieobs³ugiwanymi typami plików. Dostêpne opcje to: Pytaj u ytkownika/ Otwórz w zarejestrowanej aplikacji/jako nieznany. Wskazówka: Klawiszowe skróty funkcji Nastêpny slajd / Poprzedni slajd to Shift- Ctrl-N i Shift-Ctrl-P. 15

21 16 Strona Inne Pokazuj linie siatki: Pozwala wybraæ domy lne ustawienie dotycz±ce siatki arkusza kalkulacyjnego. Dostêpne opcje to: Tak/Nie. Sortuj archiwa wed³ug: Pozwala wybraæ domy lne kryteria sortowania zarchiwizowanych plików. Dostêpne opcje to: Nazwa/Data/Rozmiar. Porz±dek sortowania: Umo liwia wybór domy lnego porz±dku sortowania. Dostêpne opcje to: Rosn±co/Malej±co. Aby zamkn±æ okno dialogowe, naci nij Zamknij. Notes (Notatki) Rysunek 5 'Notes' (Notatki) to prosty edytor tekstu do szybkiego pisania notatek i tworzenia ich list. Na tworzonej li cie mo e siê znale¼æ kilka notatek. Notatki na li cie mo esz sortowaæ na wiele sposobów i zapisaæ tak± listê w formie notatnika. Aplikacja 'Notes' obs³uguje wiele standardowych poleceñ edytora tekstów. Notakti jest dostêpna tylko w angielskiej wersji jêzykowej.

22 Jak dodawaæ lub usuwaæ notatki i notatniki Aby dodaæ now± notatkê, naci nij New note. Aby siê pozbyæ notatki, naci nij klawisz Menu i wybierz File > Delete note (Plik > Usuñ notatkê). Aby dodaæ nowy notatnik, naci nij klawisz Menu i wybierz File > New file (Plik > Nowy plik). Mo esz mieæ kilka notatników o ró nej tematyce zapisów. Widoki Jednocze nie mo esz przegl±daæ tre æ notatki i listê notatek. Aby wybraæ widok, naci nij klawisz Menu i wska View > Split view/note view (Widok > Widok podzielony/ Widok notatki). Aby przechodziæ z jednego na inny widok podzielony, naciskaj Change Focus (Zmieñ widok). Je li chcesz wy wietliæ bie ±cy widok w trybie pe³noekranowym, naci nij klawisz Menu i wybierz View > Full screen (Widok > Pe³ny ekran). Aby wróciæ do zwyk³ego widoku, wybierz ponownie opcjê Full screen. Jak sformatowaæ tekst notatki 1 Zaznacz tekst, który zamierzasz zmodyfikowaæ. 2 Naci nij klawisz Menu i wybierz opcje z menu Format (Formatowanie): Je li chcesz zmieniæ czcionkê, wyt³u ciæ j±, pochyliæ, podkre liæ lub wypunktowaæ tekst, wybierz opcjê Font (Czcionka...). Wskazówka: Opcje widoku notatki pozwalaj± wybraæ dogodny sposób jej przegl±dania. Widok 'Split' (Podzielony) nadaje siê wietnie do przegl±dania notatnika. 17

23 18 Wskazówka: Funkcja liczenia s³ów jest przydatna w sytuacji, gdy chcesz wys³aæ krótk± wiadomo æ, której d³ugo æ jest ograniczona do 160 znaków. Jak policzyæ s³owa w tek cie notatki Naci nij klawisz Menu i wybierz Tools > Word count (Narzêdzia > Liczenie s³ów). Jak sprawdziæ pisowniê Je li zainstalowa³e aplikacjê sprawdzania pisowni, mo esz sprawdziæ pisowniê notatki w nastêpuj±cy sposób: 1 Naci nij klawisz Menu i wybierz Tools > Spell check (Narzêdzia > Sprawdzanie pisowni). 2 Je li chcesz uzyskaæ wskazówki dotycz±ce nieznanych s³ów, zaznacz Sugestie (Propozycje) i wybierz Zmieñ (Zmieñ). Jak sortowaæ notatki Notatki mo esz sortowaæ w notatniku w nastêpuj±cy sposób: 1 Naci nij klawisz Menu i wybierz Tools > Sort by (Narzêdzia > Sortuj wg), po czym okre l kryteria sortowania. Dostêpne opcje to: Creation Date/Last Modified Date/ Title (Data utworzenia/data ostatniej aktualizacji/alfabetycznie). 2 Aby okre liæ porz±dek sortowania, naci nij klawisz Menu i wybierz Tools > Sorting Order (Narzêdzia > Porz±dek sortowania), po czym zaznacz Ascending (Rosn±co) lub Descending (Malej±co). Preferencje Aby zobaczyæ preferencje programu 'Notes', naci nij klawisz Menu i wybierz Tools > Preferences (Narzêdzia > Preferencje). Otworzy siê 2-stronicowe okno dialogowe. Zdefiniuj nastêpuj±ce elementy:

24 Preferencje widoku Show title of entries on (Pokazuj tytu³y pozycji w) pozwala okre liæ, po której stronie okna (widok podzielony) bêdzie wy wietlana lista. Note width (Szeroko æ pozycji) pozwala okre liæ szeroko æ okna notatki w przypadku widoku podzielonego. Warto æ mo esz wybraæ z przedzia³u od 10% do 80 %. Display (Wy wietlanie) pozwala zdefiniowaæ format daty wy wietlanej na pasku statusu, u do³u ekranu. Dostêpne opcje to: Last update date /Creation date (data ostatniej aktualizacji/data utworzenia). Preferencje notatki Always start on a new note (Zawsze zaczynaj od nowej pozycji) pozwala zdecydowaæ, czy program 'Notes' ma automatycznie tworzyæ now± notatkê. Dostêpne opcje to: No / Yes / Only when switched on (Nie/Tak/Tylko przy w³±czaniu). Include in list (Pokazuj na li cie) pozwala okre liæ ilo æ tekstu, który ma byæ pokazany na li cie notatek w widoku podzielonym. Dostêpne opcje to: First line / All text (Pierwsza wiersz/ca³y tekst). W opcji First line pokazany bêdzie tylko pierwszy wiersz tekstu notatki. W opcji All text pojawi siê tyle tekstu, ile siê zmie ci na ekranie. 19 Jak drukowaæ notatki Aby wydrukowaæ notatkê, naci nij klawisz Menu i wybierz File > Printing > Print (Plik > Drukowanie > Drukuj...). Aby okre liæ uk³ad strony, naci nij klawisz Menu i wybierz File > Printing > Page setup (Plik > Drukowanie > Ustawienie strony...).

25 20 Wskazówka: 'NIM' to skrót nazwy formatu plików 'Nokia Interleaved Multimedia'. Aby zobaczyæ stronê jeszcze przed drukowaniem, naci nij klawisz Menu i wybierz File > Printing > Page preview (Plik > Drukowanie > Podgl±d strony...). Jak wyszukiwaæ notatki Okno dialogowe 'Find' (Znajd¼) pozwala ³atwo znale¼æ i zmieniæ tekst w obrêbie ca³ego notatnika. 1 Naci nij klawisz Menu i wybierz Edit > Find (Edycja > Znajd¼). 2 Wpisz tekst, który chcesz znale¼æ. Naci nij Zamieñ (Zamieñ), aby móc zast±piæ stary tekst innym. 3 Aby u ci liæ kryteria wyszukiwania (wielko æ liter, ca³e wyrazy, czê ci s³ów), naci nij Opcje (Opcje). 4 Naci nij Znajd¼ (Znajd¼). Program 'Notes' przeszuka najpierw bie ±ca notatkê, po czym pozosta³e notatki w obrêbie notatnika. 5 Aby znale¼æ kolejne wyst±pienie tego samego tekstu, naci nij Znajd¼ nastêpne (Znajd¼ nastêpny). Konwerter plików multimedialnych Program 'Multimedia converter' (Konwerter multimediów) jest aplikacj± komputerow±. Aplikacja ta umo liwia konwersjê popularnych formatów plików wideo na obs³ugiwany przez Nokia 9210i Communicator format NIM. Pozwala te konwertowaæ pliki d¼wiêkowe do formatu WAV i przystosowaæ je do u ytku w Nokia 9210i Communicator. Takie pliki WAV mog± s³u yæ np. jako ¼ród³a d¼wiêków dzwonka.

26 21 Rysunek 6 G³ówne zalety konwertera to: Plik po konwersji jest zazwyczaj znacznie mniejszy od pliku oryginalnego. Dziêki temu odtwarzanie pliku nie wymaga zbyt du ej mocy obliczeniowej i jest bardziej p³ynne. Faktem jest, e wiele plików nie da siê odtwarzaæ w komunikatorze bez uprzedniej konwersji. Jako æ odtwarzanych przez komunikator d¼wiêków z pliku WAV jest zauwa alnie lepsza. Uwaga: Konwerter multimedialny obs³uguje wiêkszo æ plików, które mo na odtwarzaæ za pomoc± programu 'Windows Media Player'. Zestaw obs³ugiwanych formatów zale y od u ywanej wersji programu 'Media Player' oraz zainstalowanych dekoderów audio/wideo. Aplikacj± 'Multimedia converter' obs³uguje pliki w formatach AVI, WAV, MPG oraz MP3.

27 22 Wskazówka: Frame rate to szybko æ, z jak± przesuwaj± siê pojedyncze klatki filmu, tworz±c wra enie ruchu. Szybko æ ta wyra a siê liczb± klatek na sekundê. Im wiêksza jest ta liczba, tym odtwarzanie obrazu jest bardziej p³ynne. Jak optymalizowaæ pliki d¼wiêkowe 1 Z menu wybierz File > Open (Plik > Otwórz). Otworzy siê okno dialogowe. 2 Wyszukaj plik d¼wiêkowy do konwersji i kliknij OK. Informacje o pliku s± przekazywane do pól Original file (Orygina³, plik) po lewej stronie okna. W polach tych podane s±: rodzaj pliku, rozmiar pliku i czas odtwarzania. 3 W polu Audio format wybierz jedn± z dwóch opcji: Low compression (Niska kompresja): Najlepsza jako æ d¼wiêku Normal compression (Zwyk³a kompresja): Jako æ d¼wiêku nieco gorsza, ale znacznie mniejszy rozmiar pliku. 4 Kliknij Convert (Konwertuj). Informacje o pliku poddanym konwersji przekazywane s± do pól Converted file (Po konwersji, plik), po prawej stronie okna. 5 Aby zapisaæ nowy plik, z menu wybierz File > Save as (Plik > Zapisz jako). Jak konwertowaæ pliki wideo 1 Z menu wybierz File > Open (Plik > Otwórz). Otworzy siê okno dialogowe. 2 Wyszukaj plik wideo do konwersji i kliknij OK. Informacje o pliku s± przekazywane do pól Original file (Orygina³, plik), po lewej stronie okna. W polach tych podane s±: rodzaj pliku, jego rozmiar i czas odtwarzania. 3 W polu Video quality (Jako æ obrazu) wybierz jedn± z dwóch opcji: Smooth motion, small image size (P³ynne odtwarzanie, ma³y rozmiar obrazów): Innymi s³owy, jest to maksymalna liczby klatek na sekundê. Normal motion, normal image size (Zwyk³e odtwarzanie, normalna wielko æ obrazów): Normalny rozmiar obrazów, nieco mniejsza p³ynno æ ruchów. 4 Je li plik zawiera obraz i d¼wiêk, w polu Audio format wybierz jedn± z dwóch opcji:

28 Music, normal compression (Muzyka, normalna kompresja): U yj tej opcji, gdy plik ¼ród³owy zawiera muzykê lub inny materia³ d¼wiekowy wysokiej jako ci. Voice, high compression (G³os, mocna kompresja): Opcja przydatna do odtwarzania wypowiedzi lub w przypadku, gdy istotniejszy jest ma³y rozmiar pliku ni jako æ d¼wiêku. 5 Kliknij Convert (Konwertuj). Informacje o pliku poddanym konwersji przekazywane s± do pól Converted file (Po konwersji, plik), po prawej stronie okna. 6 Aby zapisaæ nowy plik, z menu wybierz File > Save as (Plik > Zapisz jako). Uwaga: W trakcie konwersji nie mo na odtwarzaæ plików. Aby skopiowaæ do komunikatora pliki po konwersji, skorzystaj z oprogramowania 'PC Suite for Nokia 9210i Communicator'. Wiêcej informacji znajdziesz w instrukcji obs³ugi pakietu 'PC Suite'. Gry Komunikator to nie tylko wydajne narzêdzie do prowadzenia biznesu, ale s³u yæ mo e równie do zabawy. W tej czê ci opisane s± ciekawe gry, w które mo esz siê bawiæ, je li tylko masz Nokia 9210i Communicator. Instalacja Sprawd¼, czy Nokia 9210i Communicator jest pod³±czona do PC. Uruchom CD-ROM, wybierz z folderu Software for the communicator/games grê, któr± chcesz zainstalowaæ i naci nij Zainstaluj. Wskazówka: Mo esz odtwarzaæ zarówno plik oryginalny (przed konwersj±), jak i plik po konwersji. Przy odtwarzaniu mo esz korzystaæ z przycisków startu, pauzy i stopu. Wskazówka: Je li chcesz korzystaæ z us³ug zwi±zanych z uprawianiem gier, zapisz siê do Club Nokia (www.club.nokia.com). 23

29 24 'Bounce' Gra 'Bounce' polega na kierowaniu ruchami ma³ej pi³eczki w wiecie pe³nym niebezpieczeñstw. Pi³eczka toczy siê i skacze. Ty ni± kieruj tak, aby unikaæ ryzyka i zbieraæ obrêcze, które s± potrzebne, eby otworzyæ wyj cie i przeskoczyæ na wy szy poziom. U ywaj gumowych klocków, a nawet odwróæ kierunek grawitacji, aby dosiêgn±æ jak najwiêcej obrêczy. Dodatkowe instrukcje uzyskasz po w³±czeniu gry. Gra 'Bounce' jest dostêpna tylko w angielskiej wersji jêzykowej. Rysunek 7 Wymagania Gra wymaga minimum 1,5 Mb wolnej pamiêci operacyjnej i 800 Kb pamiêci dyskowej w Nokia 9210i Communicator lub na karcie pamiêci. Jak rozpocz±æ grê w 'Bounce' 1 Klawiszem ze strza³kami wybierz ikonê 'Bounce' (z listy 'Dodatki') i naci nij Otwórz. 2 Gdy zobaczysz animowane logo, naci nij dowolny klawisz, aby przej æ do g³ównego menu. 3 Klawiszem ze strza³kami pod wietl ±dan± pozycjê menu i naci nij 'Enter', aby j± wybraæ.

30 G³ówny ekran W menu 'Main Screen' (G³ówny ekran) znajduje siê piêæ opcji: Start Game, Online, Options, High Scores (Rozpocznij grê, Po³±cz z Internetem, Opcje, Najlepsze wyniki) oraz Quit (Wyjd¼). Aby wybraæ Quit, naci nij > na klawiszu ze strza³kami, po czym naci nij Enter lub najni szy z klawiszy poleceñ. Start Game (Rozpocznij grê) W menu Start Game znajduj± siê cztery opcje: New Game, Continue, Instructions (Nowa gra, Kontynuuj grê, Instrukcje) oraz Back (Powrót). New Game (Nowa gra) - rozpoczyna now± grê od poziomu nr 1. Continue (Kontynuuj grê) przej cie do menu kontynuacji. Instructions (Instrukcje) prezentacja regu³ i przebiegu gry. Opcja Back (Cofnij) - powoduje powrót do g³ównego ekranu. Continue (Kontynuuj grê) Menu Continue zawiera cztery okna, w których zapisane s± poprzednie gry. Ka de z okien pokazuje poziom zapisanej gry oraz liczba pozosta³ych przy yciu istot. Wybór okna ponowi grê na zapisanym poziomie, a liczba pozosta³ych przy yciu istot bêdzie taka, jaka by³a w momencie zapisania gry. Z chwil± otwarcia zapisanej gry wynik bêdzie zerowy. Aby wiêc uzyskaæ jak najlepszy wynik, trzeba siê staraæ prowadziæ jedn± grê na wszystkich poziomach. Opcja Back (Cofnij) - powoduje powrót do g³ównego ekranu. 25

31 26 Online (Po³±cz z Internetem) Opcja Online pozwala ³±czyæ siê z witryn± gier przeznaczonych dla Nokia 9210i Communicator. Aby móc korzystaæ z tej opcji, komunikator musi byæ przygotowany do ³±czenia siê z Internetem. Gdy zamkniesz przegl±darkê, wrócisz do g³ównego menu gry 'Bounce'. Odwiedzaj nasz± witrynê w poszukiwaniu wskazówek, porad i wiadomo ci o tej i innych grach. Wskazówka: Aby móg³ korzystaæ z tej funkcji, telefon musi byæ w³±czony. Nie w³±czaj telefonu, gdy u ywanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub mo e powodowaæ zak³ócenia radiowe b±d¼ inne zagro enia. Opcje Menu Options zawiera trzy opcje: Change Keys, Change Sound i Back (Ustawienia klawiszy, Ustawienia d¼wiêku i Cofnij). Opcja Change Keys pozwala zmieniæ ustawienia klawiszy sterowania gr±. Opcja Change Sound pozwala regulowaæ g³o no æ efektów d¼wiêkowych. Opcja Back powoduje powrót do g³ównego ekranu. High Scores (Najlepsze wyniki) Opcja High Scores wy wietla listê najlepszych wyników gry w 'Bounce'. Aby wróciæ do g³ównego ekranu, wybierz Back. Controls (Klawisze sterowania) Strza³ki < oraz > przemieszczaj± pi³eczkê w prawo i w lewo. Naci niêcie klawisza spacji powoduje podskok pi³eczki. Funkcje klawiszy mo na zmieniaæ, korzystaj±c z opcji Change Keys w menu Options.

32 Changing Size (Zmiana rozmiaru) W wyniku zderzeñ z ró nymi obiektami pi³eczka mo e zmieniaæ swój rozmiar. Du a pi³ka skacze wy ej, porusza siê szybciej, a mo e tak e p³ywaæ w wodzie. Ma³a pi³eczka mo e za przeciskaæ siê przez w±skie szczeliny. Demo (Pokaz) Na grê sk³ada siê wiele ró nych elementów. Mo esz je zobaczyæ, wybieraj±c opcjê Instructions z menu Start Game. Jest to opcja, która pozwala obejrzeæ przebieg symulowanej gry. Aby przerwaæ pokaz gry, naci nij dowolny klawisz. Pauza w grze Gra zostanie przerwana, gdy naci niesz 'Esc' lub jeden z klawiszy poleceñ. Podczas przerwy w grze mo esz w menu Options zmieniaæ ustawienia klawiszy i g³o no æ efektów d¼wiêkowych. Mo esz te zakoñczyæ grê lub j± wznowiæ. Miêdzy poziomami Po zakoñczeniu kolejnego poziomu mo esz zapisaæ grê, zmieniæ jej opcje, przerwaæ lub wróciæ do gry. Je li grê zapiszesz, otworz± siê cztery okna z numerami poziomów ka dej z zapisanych wcze niej gier. Je li wybierzesz Options, pojawi siê ta sama lista, któr± otwiera siê przez naci niêcie Options w g³ównym oknie gry. Opcja End game przerywa grê i powoduje powrót do ekranu g³ównego. Opcja Continue powoduje przej cie na kolejny poziom gry. Koniec gry Gra siê koñczy, gdy przejdziesz jej wszystkie poziomy lub gdy stracisz wszystkie ycia. Je li zdobêdziesz dostatecznie du o punktów, bêdziesz móg³ wpisaæ swoje dane do tabeli najlepszych wyników. 27

33 28 'Triple Pop' 'Triple Pop' jest szybk± gr± typu 'puzzle'. Z obu stron ekranu wylatuj± ró nokolorowe pi³eczki i w jego rodku uk³adaj± siê w stos. Obracaj±c stosem, mo esz decydowaæ, gdzie wyl±duj± swobodnie lataj±ce pi³eczki. Je li umie cisz obok siebie trzy pi³eczki w tym samym kolorze, wówczas pi³eczki te pêkn±. Je li nie jeste wystarczaj±co szybki, stos uro nie ponad wyznaczone granice i przegrasz. Gra 'Triple Pop' jest dostêpna tylko w angielskiej wersji jêzykowej. Rysunek 8 Wymagania Gra wymaga minimum 1,5 Mb wolnej pamiêci operacyjnej i 800 Kb pamiêci dyskowej w Nokia 9210i Communicator lub na karcie pamiêci. Jak rozpocz±æ grê w 'Triple Pop' 1 Klawiszem ze strza³kami wybierz ikonê 'Triple Pop' (z listy Dodatki) i naci nij Otwórz. 2 Gdy zobaczysz animowane logo, naci nij dowolny klawisz, aby przej æ do g³ównego menu. 3 Klawiszem ze strza³kami pod wietl ±dan± pozycjê menu i naci nij Enter, aby j± wybraæ.

34 G³ówny ekran W menu 'Main Screen' (G³ówny ekran) znajduje siê piêæ opcji: Start Game, Online, Options, High Scores (Rozpocznij grê, Po³±cz z Internetem, Opcje, Najlepsze wyniki) oraz Quit (Wyjd¼). Aby wybraæ Quit, naci nij > na klawiszu ze strza³kami, po czym naci nij Enter lub najni szy z klawiszy poleceñ. Start Game menu (Menu rozpoczêcia gry) W menu Start Game znajduj± siê cztery opcje: New Game, Change Skill, Instructions (Nowa gra, Zmieñ poziom trudno ci, Instrukcje) oraz Back (Cofnij). Opcja New Game uruchamia grê na aktualnie wybranym poziomie trudno ci. Opcja Change Skill powoduje przej cie do menu Skill Options, w którym mo esz zmieniæ poziom trudno ci, a opcja Instructions do ekranu z regu³ami gry. Opcja Back, powoduje powrót do g³ównego ekranu gry. Jak zmieniæ poziom trudno ci W menu Skill Options mo na wybraæ jeden z trzech poziomów trudno ci: Easy ( atwy), Medium ( redni) i Hard (Wysoki). Jest tu tak e opcja Back, czyli powrót do ekranu g³ównego. Wybrany poziom trudno ci jest zaznaczony. Online (Po³±cz z Internetem) Opcja Online pozwala ³±czyæ siê z witryn± gier dla Nokia 9210i Communicator. Aby móc korzystaæ z tej opcji, komunikator musi byæ przygotowany do ³±czenia siê z Internetem. Gdy zamkniesz przegl±darkê, powrócisz do menu g³ównego gry 'Triple Pop'. 29

35 30 Wskazówka: Aby móg³ korzystaæ z tej funkcji, telefon musi byæ w³±czony. Nie w³±czaj telefonu, gdy u ywanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub mo e powodowaæ zak³ócenia radiowe b±d¼ inne zagro enia. Opcje Menu Options zawiera trzy opcje: Change Sound, Change Keys i Back (Ustawienia d¼wiêku, Ustawienia klawiszy i Cofnij). Opcja Change Sound pozwala regulowaæ g³o no æ efektów d¼wiêkowych. Opcja Change Keys pozwala zmieniæ funkcjê klawiszy sterowania, a opcja Back umo liwia powrót do ekranu g³ównego. High Scores (Najlepsze wyniki) Opcja High Scores wy wietla listê najlepszych wyników gry w 'Triple Pop'. Aby wróciæ do g³ównego ekranu, wybierz Back. Regu³y gry Manipulujesz stosem pi³eczek, w rodku którego znajduje siê czarny kamieñ. W czasie gry pi³eczki wylatuj± z lewej i prawej strony ekranu, lec± w kierunku rodka i przyklejaj± siê do stosu. Mo esz obracaæ stosem za pomoc± < i > na klawiszu ze strza³kami. Dziêki temu mo esz decydowaæ, gdzie uderzy nadlatuj±ca pi³eczka. Stos ro nie a do chwili, gdy przekroczy wyznaczone granice. W tym momencie nastêpuje koniec gry. S± cztery kolory pi³eczek: czerwony, zielony, ó³ty i niebieski. añcuchy trzech lub wiêcej pi³eczek tego samego koloru pêkaj± i znikaj±. Za ka d± pêkniêt± pi³eczkê gracz otrzymuje 5 punktów. W dalszej czê ci gry zwracaj uwagê na bezbarwne pi³eczki. añcuchy takich pi³eczek nie pêkaj± samoczynnie, lecz dopiero po po³±czeniu z kolorowym ³añcuchem.

36 W miarê up³ywu czasu pi³eczki tworz±ce stos zaczynaj± migotaæ i w koñcu zamieniaj± siê w kamieñ. Kamienie te mo esz rozbiæ tylko za pomoc± specjalnych pi³eczek. Na pocz±tku gry wska¼nik liczby specjalnych pi³eczek bêdzie pusty. Mo esz go wype³niæ, rozbijaj±c cztery lub wiêcej pi³eczek jednocze nie. Im d³u szy ³añcuch, tym wiêcej baloników specjalnych. Gdy wska¼nik wype³ni siê, migaj±ce ikony wska ±, która ze specjalnych pi³eczek zostanie wystrzelona po naci niêciu klawisza <fire> (Strza³). Istniej± cztery rodzaje pi³eczek specjalnych, a ka dy z nich powoduje inny efekt w zderzeniu ze stosem. Do tych efektów nale ±: pêkanie pi³eczek przyleg³ych do miejsca zetkniêcia ze stosem pêkanie pi³eczek le ±cych miêdzy miejscem trafienia i kamieniem w rodku stosu pêkanie pier cienia pi³eczek okalaj±cych stos w miejscu trafienia pêkanie wszystkich pi³eczek powy ej i poni ej pier cienia, w który trafi pi³eczka specjalna Je li zdobêdziesz dostatecznie du o punktów, bêdziesz móg³ wpisaæ swoje dane do tabeli najlepszych wyników. Controls (Klawisze sterowania) Domy lne klawisze kontrolne to: W lewo - < na klawiszu ze strza³kami W prawo - > na klawiszu ze strza³kami Strza³ - klawisz spacji 31

37 32 Jak przerwaæ grê Gra zostanie przerwana, gdy naci niesz 'Esc' lub jeden z klawiszy poleceñ. W trakcie przerwy mo esz zmieniæ funkcje klawiszy i g³o no æ efektów d¼wiêkowych (menu 'Game Options'). Mo esz te zakoñczyæ grê lub j± wznowiæ. 'Card Deck' (Pasjans) Gry typu 'Pasjans' s± jednymi z najpopularniejszych gier w karty. 'Card Deck' to zabawa przeznaczona dla Nokia 9210i Communicator. Zapewnia ona dobr± rozrywkê i szeroki wybór gier w karty. Rysunek 9 Wymagania Gra wymaga minimum 1,2 Mb wolnej pamiêci operacyjnej i 400 Kb pamiêci dyskowej w Nokia 9210i Communicator lub na karcie pamiêci. Jak rozpocz±æ grê w 'Card Deck' 1 Klawiszem ze strza³kami wybierz ikonê 'Card Deck' (z listy Dodatki) i naci nij Otwórz.

38 2 Gdy pojawi siê ekran startowy, naci nij Play (Graj) i wybierz grê z wy wietlonej na ekranie listy. Aby zapoznaæ siê bli ej z regu³ami gry, naci nij Ctrl + H. Controls (Klawisze sterowania) Klawisz ze strza³kami s³u y do poruszania kursorem. Aby przechodziæ z jednej talii do drugiej, naciskaj < lub > na klawiszu ze strza³kami. Aby poruszaæ siê w obrêbie talii, naciskaj strza³ki do góry i w dó³. Aby chwyciæ i po³o yæ kartê, naci nij klawisz spacji lub klawisz <Z>. Aby na nowo rozdaæ karty, naci nij klawisz Enter. Online (Po³±cz z Internetem) Odwiedzaj witrynê gier dla Nokia 9210i Communicator (www.nokia.com/games/ 92xx), gdzie znajdziesz wskazówki i porady na temat tej i innych gier. 'Snake EX' (W± ) Gra 'Snake EX' jest rozszerzon± wersj± klasycznej, przeznaczonej dla Nokia 9210i Communicator gry 'Nokia Snake'. 33 Rysunek 10

39 34 Wymagania Gra wymaga minimum 1,2 Mb wolnej pamiêci operacyjnej i 650 Kb pamiêci dyskowej w Nokia 9210i Communicator. Jak rozpocz±æ grê w 'Snake EX' 1 Klawiszem ze strza³kami wybierz ikonê 'Snake EX' (z listy Dodatki) i naci nij Otwórz. 2 Gdy pojawi siê animowany ekran 'Snake EX', naci nij Settings (Ustawienia) i Mode (Tryb), aby wybraæ klawisze sterowania, poziom trudno ci oraz ustawienia gry dla kilku osób. 3 Aby rozpocz±æ now± grê, naci nij Play. Regu³y gry Staraj siê wyd³u yæ wê a, kieruj±c jego ruchami w stronê po ywienia. Nie mo esz ani zatrzymaæ wê a, ani poruszaæ nim do ty³u. Unikn±æ kontaktu wê a ze cianami lub z jego w³asnym ogonem. Na polu gry, oprócz po ywienia, znajduj± siê te inne obiekty. Niektóre z nich u³atwiaj± grê, a inne j± utrudniaj±. Ukazuj± siê na ekranie w formie znaków zapytania. Zanim w± nie zje takiego obiektu, jego dzia³anie jest zagadk±. Grê mo na prowadziæ w dwóch trybach. W trybie 'Classic' mo esz wybraæ labirynt, w którym chcesz graæ, oraz szybko æ poruszania siê wê a. W trybie 'Extreme' przechodzisz do kolejnego labiryntu po zdobyciu odpowiedniej ilo ci punktów. W grze mog± braæ udzia³ dwie osoby. Mog± one graæ na jednym urz±dzeniu lub na dwóch, ale po³±czonych przez porty na podczerwieñ.

40 Sterowanie i jêzyk Wê em mo esz poruszaæ na trzy ró ne sposoby: Bezpo rednio za pomoc± klawisza ze strza³kami Wzglêdnie za pomoc± < i > na klawiszu ze strza³kami. W± skrêcaæ bêdzie w kierunku zgodnym lub przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Po przek±tnej za pomoc± strza³ek na przek±tnej. Na przyk³ad lewa górna strza³ka kieruje wê a do góry lub w lewo, a prawa dolna strza³ka odwraca wê a w dó³ lub w prawo. W± ma jêzyk. Mo esz go u ywaæ do ³apania pokarmu z odleg³o ci. Jêzyk kontrolujesz za pomoc± klawisza spacji. Poziomy trudno ci Gra ma piêæ poziomów trudno ci. Na pierwszym z nich w± porusza siê powoli i ³atwo nim kierowaæ. Na wy szych poziomach w± porusza siê szybciej, a trafienie na pokarm jest wy ej punktowane. Labirynty W trybie klasycznym mo na wybraæ labirynt ju na pocz±tku gry. Labirynty ró ni± siê miêdzy sob± rozmieszczeniem po ywienia i zagadkowych obiektów. W trybie ekstremalnym rozpoczynasz od pierwszego labiryntu i po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów przechodzisz do kolejnych, coraz bardziej skomplikowanych. Premie i przeszkody W grze wystêpuje siedem ró nych rodzajów obiektów. Mog± one czasowo u³atwiaæ lub utrudniaæ grê. Nigdy nie wiesz, czy taki obiekt pomo e, czy przeszkodzi ci wgrze. 35

41 36 'Foodfest': na polu gry pojawiaj± siê dodatkowe ¼ród³a po ywienia. 'Invincibility': w± mo e przechodziæ przez ciany i swój w³asny ogon, nie trac±c przy tym ycia. Reducer: czyni wê a krótszym. Takie skrócenie jest trwa³e. Relax: spowalnia ruchy wê a. Reverse: zmienia na przeciwne dzia³anie klawiszy sterowania. Tongue: podwaja d³ugo æ jêzyka. Turbo: zwiêksza szybko æ ruchów wê a. Inne Fonts (Czcionki) Dodatkowe czcionki, zwiêkszaj±ce liczbê mo liwych krojów pisma, s± dostêpne w podfolderze Others. Sprawdzanie pisowni Je li w Nokia 9210i Communicator zainstalujesz 'Spell checker', bêdziesz móg³ sprawdzaæ pisowniê we wszystkich aplikacjach, w których funkcja Sprawdzanie pisowni wystêpuje na li cie Menu. Do takich aplikacji nale y np. 'Edytor tekstów'. Wiêcej o sprawdzaniu pisowni przeczytasz w "Instrukcji obs³ugi", w punkcie Jak sprawdziæ pisowniê na stronie 35. Uwaga: Sprawdzanie pisowni dotyczy tylko tekstów w jêzyku angielskim.

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 BRAK GWARANCJI Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243029 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Podrêcznik drukowania Uwagi prawne Copyright C Nokia 2005. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione

Bardziej szczegółowo

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9235088 Wydanie 3 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9500 Communicator Synchronizowanie danych Uwagi prawne Copyright Nokia 2005 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1.

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1. Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji 9238694 Wydanie 1. Copyright 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi

S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi HSU-4 CUW-3 9232831 Wydanie 2. 2004-2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

9243046 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243046 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243046 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager Przejd¼

Bardziej szczegółowo

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1 Sieć domowa szybki start Nokia N93i-1 Sieæ domowa szybki start Wydanie 2, PL, 9200203 Wprowadzenie Dziêki architekturze UPnP oraz bezprzewodowym sieciom lokalnym (WLAN) mo na utworzyæ domow± sieæ kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programach na p³ycie CD-ROM

Przewodnik po programach na p³ycie CD-ROM Issue 1 PL Przewodnik po programach na p³ycie CD-ROM Instrukcja w formie elektronicznej wydana zosta³a zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania zinstrukcji obs³ugi produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Naci nij i mów 1.5 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9216562 Wydanie 1. PL 1 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9214078 Wydanie 1. PL 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Instrukcja w formie elektronicznej wydana zosta³a zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania zinstrukcji obs³ugi produktów firmy

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Issue 1 WWW.N-GAGE.COM. 9356436 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite

Issue 1 WWW.N-GAGE.COM. 9356436 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Issue 1 WWW.N-GAGE.COM 9356436 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL 9356489 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Czas trwania procedury: 5 miesięcy Interaktywna instrukcja składania wniosku Właściciel procedury: Departament Instrumentów Polityki Naukowej

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Przekre lony symbol pojemnika na mieci oznacza, ze na terenie Unii Europejskiej po zakoñczeniu u ytkowania produktu nale y siê go pozbyæ w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel ten s³u y do przesy³ania i synchronizacji danych miêdzy kompatybilnym komputerem i urz±dzeniem Nokia. Mo na go jednocze nie u ywaæ do ³adowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym Bezprzewodowy adapter audio Nokia AD-47W Adapter AD-47W umo liwia pod³±czenie bezprzewodowego zestawu s³uchawkowego Bluetooth do komputera lub innego kompatybilnego urz±dzenia. Przez tak pod³±czony zestaw

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Przegl±darki zdjêæ Nokia SU-5. 9311073 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Przegl±darki zdjêæ Nokia SU-5. 9311073 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Przegl±darki zdjêæ Nokia SU-5 9311073 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e urz±dzenie SU-5 spe³nia wszystkie wymogi ujête w

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251778/1 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HS-38W spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach dyrektywy 1999/5/WE.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Tekst ozdobny i akapitowy

Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny poddaje się manipulacjom, kształtowaniu, zniekształcaniu i tworzeniu efektów, do wyróŝnienia pojedynczych wyrazów lub krótkich wersów, takich jak nagłówki, logo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Naci nij i mów. Definiowanie tryb dostêpu do us³ugi naci nij i mów. Naci nij i mów

Naci nij i mów. Definiowanie tryb dostêpu do us³ugi naci nij i mów. Naci nij i mów Naciśnij i mów 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi i N77 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Nawigacja Samochodowa Nokia 500 Pierwsze kroki

Nawigacja Samochodowa Nokia 500 Pierwsze kroki Nawigacja Samochodowa Nokia 500 Pierwsze kroki 9205371 Wydanie 3 PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt PD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu WordPad Czyli mój pierwszy edytor tekstu Żadna sztuka? Witaj młody adepcie sztuk tajemnych. Jestem Maggus twój nauczyciel i przewodnik w świecie edytora tekstu. Zapewne, mój młody i niedoświadczony uczniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo