PANEL OPERATORSKI TYP HMI INSTRUKCJA OBS UGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PANEL OPERATORSKI TYP HMI INSTRUKCJA OBS UGI"

Transkrypt

1 PANEL OPERATORSKI TYP HMI INSTRUKCJA OBS UGI 1

2 Spis treści 1 Zastosowanie Zestaw panelu Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania Montaż Wymiary gabarytowe i sposób mocowania Opis podłączeń Ustawienia panelu Uruchomienie Opcja Run Opcja Project Opcja Instrument Opcja Touch Calibrate Opcja System Info Przywrócenie nastaw fabrycznych panelu (reset) Pakiet oprogramowania narzędziowego na PC Wymagania systemowe Instalacja Opis wybranych funkcji oprogramowania Panel Studio Wczytywanie istniejącego projektu Tworzenie nowego projektu Dodanie połączenia ModbusTCP/IP Przesyłanie projektu do panelu Dane techniczne Kod wykonań...29

3 Instrukcja obsługi 2/31 1 Zastosowanie Panel operatorski jest jednym z narz dzi operatora procesu. Zapewnia graficzny interfejs pomi dzy człowiekiem a procesem. Umo liwia realizacj funkcji: kontrolni, sterowania, wizualizacji i zarz dzania procesem. Operator wykorzystuj c panel ma mo liwo wprowadzania danych i sterowanie urz dzeniami za po rednictwem ekranu dotykowego. Urz dzenie jest przystosowane do współpracy ze sterownikami PLC, regulatorami, przetwornikami i innymi urz dzeniami. Panel operatorski daje mo liwo prostego wpływania na przebieg procesu technologicznego, np. przez wybór przygotowanego zestawu nastaw parametrów przez podanie warto ci z klawiatury, generacji alarmów i ostrze e oraz tworzenia raportów zawieraj cych zmiany istotnych parametrów procesu technologicznego w czasie, np. dla zakładowego działu zarz dzania jako ci produkcji. Zaawansowane funkcje takie jak: animacje, trendy, akwizycja danych, logowanie i zabezpieczenie danych oraz inne, ułatwiaj prac operatora i dostarczaj informacji do optymalizacji procesu. Zaawansowana wizualizacja i bogaty zestaw funkcji przyczyniaj si równie do minimalizacji bł dów obsługi, co ma bezpo redni wpływ na jako procesu. Projekt aplikacji panelu jest tworzony na komputerze PC dla konkretnych rozwi za układów sterowania, a nast pnie przesyłany do panelu ł czem Ethernet lub za pomoc dysku USB. Do projektowania aplikacji słu y efektywne narz dzie programowania Panel Studio, nie wymagaj ce znajomo ci adnego j zyka programowania, pracuj ce na dowolnych komputerach osobistych pod kontrol systemów WINDOWS XP/ VISTA/ 7/ 8. Oprogramowanie narz dziowe jest wyposa one w sterowniki komunikacyjne do wielu urz dze oraz w bogat bibliotek modułów funkcjonalnych, dzi ki czemu w dogodny sposób umo liwia konfigurowanie funkcji panelu, diagnostyk bł dów, projektowanie dialogów z u ytkownikiem. Budowanie aplikacji polega na umieszczeniu gotowych obiektów bibliotecznych na arkuszach projektowych oraz na ustawieniu parametrów tych obiektów zgodnie z wymaganiami.

4 Instrukcja obsługi 3/31 2 Zestaw panelu W skład zestawu wchodz : panel operatorski HMI 1 szt. uchwyty monta owe: HMI szt. HMI 730/HMI szt. HMI szt. HMI szt. instrukcja obsługi 1 szt. karta gwarancyjna 1 szt. płyta instalacyjna oprogramowania Panel Studio 1 szt. 3 Wymagania podstawowe, bezpiecze stwo u ytkowania Uwagi dotycz ce bezpiecze stwa: Monta u i instalacji poł cze elektrycznych powinna dokonywa osoba z wymaganymi uprawnieniami do monta u urz dze elektrycznych. Przed wł czeniem panelu nale y sprawdzi poprawno poł cze. Panel spełnia wymagania dotycz ce kompatybilno ci elektromagnetycznej w rodowisku przemysłowym. Produkt nie jest dopuszczony do stosowania w systemach podtrzymywania ycia, nawigacji lotniczej, systemach wojskowych oraz innych w których awaryjno mo e by zagro eniem dla ycia lub doprowadzi do katastrofy. 4 Monta Zalecenia: 1. Urz dzenie jest przeznaczone do u ytku wewn trz pomieszcze. 2. Panel HMI powinien by zainstalowany w odpowiedniej obudowie / panelu / szafce. 3. Nale y unika bezpo redniej ekspozycji wiatła słonecznego na ekran panelu. 4. Nale y unika instalacji w obszarze wysokiej wibracji, w pobli u ruchomych elementów. 5. Nale y unika instalacji w pobli u urz dze emituj cych silne promieniowania/hałas, takich jak silniki, transformatory, przemienniki cz stotliwo ci, falowniki, UPS, itp.. 6. Nale y unika instalacji w miejscach, gdzie istnieje obecno oparów, gazów, olejów, smarów, rodków chemicznych itp. 7. Montowa panel w otworze zgodnym ze specyfikacj przy u yciu wszystkich uchwytów monta owych. 8. Nale y zapewni wła ciw wentylacj tak by nie przekracza dopuszczalnej temperatury pracy podanej w specyfikacji wyrobu. 9. Niewła ciwa instalacja powoduje utrat gwarancji.

5 Instrukcja obsługi 4/ Wymiary gabarytowe i sposób mocowania Gabaryty panelu HMI 450 Uwaga: Wszystkie wymiary s w mm. Tolerancja +/- 1 mm Wymiary otworu pod panel: X 99 +1

6 Instrukcja obsługi 5/ Gabaryty panelu HMI 730 / HMI 750 Uwaga: Wszystkie wymiary s w mm. Tolerancja +/- 1 mm Wymiary otworu pod panel: X

7 Instrukcja obsługi 6/ Gabaryty panelu HMI 1050 Uwaga: Wszystkie wymiary s w mm. Tolerancja +/- 1 mm Wymiary otworu pod panel: X

8 Instrukcja obsługi 7/ Gabaryty panelu HMI 1550 Uwaga: Wszystkie wymiary s w mm. Tolerancja +/- 1 mm Wymiary otworu pod panel: X

9 Instrukcja obsługi 8/ Sposób mocowania W tablicy nale y przygotowa otwór o wymiarach według tabeli poni ej. Grubo materiału z którego wykonano tablic nie powinna przekracza 6 mm. Panel nale y wkłada od przodu tablicy z odł czonym napi ciem zasilania. Po wło eniu do otworu, panel umocowa za pomoc uchwytów z tyłu tablicy (patrz zdj cia poni ej). Nie nale y zbyt ci le ani nierównomiernie przykr ca uchwytów, gdy mo e to spowodowa uszkodzenie panelu dotykowego. Model HMI 450 HMI 730 HMI 750 HMI 1050 HMI 1550 Szeroko [mm] Wysoko [mm] Gł boko [mm] Liczba uchwytów Uchwyty monta owe do obudów metalowych Uchwyty monta owe do obudów plastikowych

10 Instrukcja obsługi 9/ Opis podł cze Zasilanie Dost pne s nast puj ce opcje. Zasilanie AC, V AC, Hz Zasilanie DC, V DC Zacisk Opis 1 Uziemienie 2 N 3 L Zacisk Opis 1 Uziemienie 2 DC - 3 DC + Zasilanie DC, V DC (tylko dla HMI 450) Zacisk Interfejsy Port COM1, DB9 m ski (RS232C) Opis 1 DC + 2 DC - Pin Sygnał We/Wy 1 DCD Wyj cie 2 RD Wej cie 3 TD Wyj cie 4 DTR Wyj cie 5 SG 6 DSR Wej cie 7 RTS Wyj cie 8 CTS Wej cie 9 RI Wej cie

11 Instrukcja obsługi 10/ Port COM2, DB25 e ski (RS232C/RS422/RS485) Pin Sygnał We/Wy Typ 1 FG TD Wyj cie RS232C 3 RD Wej cie RS232C 4 RTS Wyj cie RS232C 5 CTS Wej cie RS232C 6 DSR Wej cie RS232C 7 SG - 5V-/RS232C 8 DCD Wyj cie RS232C TXDA Wyj cie RS422/RS TXDB Wyj cie RS422/RS RTSA Wyj cie RS RTSB Wyj cie RS CTSA Wej cie RS CTSB Wej cie RS DTR Wyj cie RS232C 21 5 V + Wyj cie 22 RI Wej cie RS232C RXDA Wej cie RS RXDB Wej cie RS Ethernet Zł cze RJ45 Ethernet 10/100 Mbps Pin Opis 1 Nadawanie (TX+) 2 Nadawanie (TX-) 3 Odbiór (RX+) 4 Nie podł czony 5 Nie podł czony 6 Odbiór (RX-) 7 Nie podł czony 8 Nie podł czony

12 Instrukcja obsługi 11/ USB Zł cze USB Pin Opis 1 + 5V DC (max 100mA) 2 USB-DN 3 USB-DP 4 GND Wej cie/wyj cie d wi kowe Wej cie d wi kowe do podł czenia mikrofonu (zarezerwowane do wykorzystania w przyszło ci) Wyj cie d wi kowe. Wykorzystywane do odtwarzania plików Gniazda wej cia/wyj cia d wi kowych skojarzonych z wyst pieniem Zdarzenia / Alarmu Do poł czenia zastosowa wtyk słuchawkowy stereo o rednicy 3.5mm i długo ci 14mm Wej cia cyfrowe/ wyj cia cyfrowe Pin Symbol Opis Etykieta w Panel Studio 1 24V + Zasilanie + 24V DC 2 EIN1 Wej cie cyfrowe 1 SystemDI_1 3 EIN2 Wej cie cyfrowe 2 SystemDI_2 4 EIN3 Wej cie cyfrowe 3 SystemDI_3 5 ALM1 Wyj cie cyfrowe 1 SystemDI_3 6 ALM2 Wyj cie cyfrowe 2 SystemDO_2 7 ALM3 Wyj cie cyfrowe 3 SystemDO_3 8 GND Masa 0V DC

13 Instrukcja obsługi 12/31 Cyfrowe wej cie mo na sterowa zwieraj c przeł cznik lub logicznym sygnałem 24 V. Wej cie jest aktywne gdy przeł cznik jest zwarty lub gdy na pin wej cia podano napi cie 24 V. L1, L2 i L3 mo e by rezystancyjnym lub indukcyjnym obci eniem takim jak buczek lub przeka nik. Uwaga: Suma pr dów w obwodach L1, L2 i L3 musi by mniejsza ni 10mA. VO1, VO2, VO3 s wyj ciami cyfrowymi w standardzie 24V do współpracy z PLC lub zewn trznymi urz dzeniami. 5 Ustawienia panelu 5.1 Uruchomienie W panelu został fabrycznie zainstalowany system operacyjny WinCE 6.0 razem z programem Control Center do zarz dzania panelem (konfiguracji jego ustawie ). Program do zarz dzania panelem(inaczej firmware) mo e by pó niej uaktualniany przez u ytkownika za pomoc dysku USB. Informacja o wersji u ywanego programu jest dost pna w opcji System Info opisanej dalej. W celu otrzymania najnowszej wersji tego programu nale y skontaktowa si ze sprzedawc. Program głównie słu y do: przesyłania aplikacji, jej uruchamiania, kalibracji ekranu dotykowego, ustawiania zegara, adresu IP, gło no ci brz czyka, jasno ci ekranu, czasu wł czenia wygaszacza ekranu i orientacji ekranu. Po uruchomieniu panelu wy wietla si poni szy ekran.

14 Instrukcja obsługi 13/ Opcja Run Opcja słu y do uruchamiania aplikacji w panelu. W przypadku przesłania aplikacji z komputera przez Ethernet lub wczytaniu z pami ci USB, naci ni cie przycisku Run uruchamia aplikacj w panelu. 5.3 Opcja Project Opcja pozwala zarz dza aplikacj (projektem) na panelu. Jej wybór otwiera dialog poni ej Pole Power action umo liwia okre lenie zachowania panelu po wł czeniu zasilania. Opcje: Project panel automatycznie uruchamia aplikacj, Control Center pozostaje w programie Control Center. Pole Load action okre la zachowanie panelu po przesłaniu aplikacji z komputera lub wczytania z przeno nej pami ci USB. Opcje: Load pozostaj w programie Control Center, Load&Run uruchamia aplikacj. Pole Download - umo liwia(enable) lub blokuje(disable) przesłanie aplikacji z komputera do panelu. Pole Upload - umo liwia(enable) lub blokuje(disable) odczytanie aplikacji z panelu przez komputer. Przycisk Load umo liwia wczytanie aplikacji z dysku USB do panelu. Przycisk Save zapisuje aplikacj na dysku USB. Przycisk Clear usuwa aplikacj z panelu. Procedura r cznego wczytania aplikacji z dysku USB: przygotuj aplikacj na komputerze w programie Panel Studio, zapisz aplikacj z komputera na dysk USB, włó dysk USB do zł cza USB panelu, dotknij palcem ekran dotykowy, a nast pnie trzymaj c palec wł cz zasilanie panelu, trzymaj a pojawi si ekran pocz tkowy programu Control Center, wybierz opcj Project a nast pnie przycisk Load, w nast pnym oknie wska cie k do projektu na dysku USB i naci nij przycisk Load, w przypadku rezygnacji przycisk Cancel.

15 Instrukcja obsługi 14/ Opcja Instrument Opcja umo liwia zmian ustawie zegara systemowego, portu Ethernet, orientacji ekranu, j zyka dla programu Control Center itd. Zmiana ustawie zegara powoduje trwałe usuni cie danych logowanych przez aplikacj ( dane historyczne i alarmy). Je eli chcemy zachowa dane to nale y przed zmian ustawie zegara przesła je do komputera lub na dysk USB. Opcja Ethernet okre la sposób uzyskania adresu IP przez panel. Wybór DHCP oznacza e, adres zostanie przypisany automatycznie przez serwer DHCP w momencie doł czenia do sieci. Wybór Static pozwala na r czne przypisanie adresu IP, maski podsieci oraz adresu bramy do dost pu do zewn trznej sieci (np. internetu). Opcja Orientation ustawia orientacj ekranu. Mo liwe opcje to obrót w lewo o: 0º, 90º, 180º, 270º. Przy tworzeniu aplikacji na panel nale y zwróci uwag na docelow orientacj panelu. Opcja Language umo liwia zmian j zyka interfejsu u ytkownika tylko dla programu Control Center. W ustawieniach zaawansowanych (przycisk Advanced ) s mo liwe zmiany: poziomu gło no ci brz czyka, jasno ci pod wietlenia ekranu, czasu po którym ekran zostanie wygaszony (0-blokuje funkcj ), hasła do programu Control Center. Hasło do programu Control Center jest liczb i je eli zostało zdefiniowane to b dzie wymagane przy wszystkich operacjach w programie Control Center. Przy definiowaniu hasła wprowadzamy hasło numeryczne a nast pnie potwierdzamy wpisuj c jeszcze raz wprowadzone hasło. Przycisk Other słu y do konfiguracji opcjonalnego wyposa enia panelu. 5.5 Opcja Touch Calibrate Opcja jest u ywana do kalibracji ekranu dotykowego. Podczas pracy aplikacji gdy przyciski nie reaguj wła ciwie lub ich obszary reagowania na dotyk s przesuni te to mo e oznacza potrzeb ponownej kalibracji ekranu dotykowego. Procedura kalibracji polega na kolejnym potwierdzaniu poło enia znacznika poprzez jego dotyk w 5-ciu punktach ekranu ( rodek i 4 naro niki). Ostatnim krokiem jest akceptacja kalibracji poprzez dotyk w dowolny obszar ekranu.

16 Instrukcja obsługi 15/ Opcja System Info Wy wietla informacje o u ywanych zasobach i ich zapełnieniu. Pozwala te na aktualizacj programu Control Center. Wygl d okna poni ej. Informacje udost pniane w opcji: Version bie ca wersja programu Control Center, Flash status zapełnienia wewn trznej pami ci flash, SD card status zapełnienia karty pami ci, USB disk status zapełnienia dysku USB podł czonego do panelu, IP/MAC u ywany adres IP i adres MAC interfejsu Ethernet. Przycisk Update u ywany jest do aktualizacji programu Control Center(firmware). 5.7 Przywrócenie nastaw fabrycznych panelu (reset) Procedura resetu: zewrze piny 2 i 3 w porcie COM2 panelu, nast pnie wł czy zasilanie panelu, gdy pojawi si okno z pytaniem Do you want to format flash disk? wybra Yes, pojawi si okno z instrukcj dalszego post powania, usun poł czenie pinów 2 i 3 w porcie COM2 i nacisn OK, wył czy a nast pnie wł czy zasilanie panelu, przeprowadzi kalibracj ekranu dotykowego. Procedura resetu wyczy ci cał zawarto wewn trznej pami ci flash i przywróci nastawy fabryczne urz dzenia.

17 Instrukcja obsługi 16/31 6 Pakiet oprogramowania narz dziowego na PC W skład pakietu wchodz oprogramowania: Panel Studio do tworzenia i edycji aplikacji na panel, Historical Viewer do podgl du historycznych danych z panelu na komputerze. Panel Studio jest przeznaczony do tworzenia aplikacji na panel, rozszerzaj cych interfejs operatora w zastosowaniach przemysłowych. Korzystaj c z panelu, operator ma mo liwo komunikacji z wieloma ró nymi urz dzeniami u ywaj c serwerów OPC z obsług ró nych protokołów poprzez port szeregowy i ethernet. Oprogramowanie Panel Studio umo liwia rozwijanie interfejsu operatora poprzez wykorzystanie ró nych obiektów realizuj cych funkcje: sterowania elementami na obiekcie, wy wietlania bie cych stanów pomp, silników itp., wy wietlania parametrów procesu takich jak temperatura, ci nienie itp., wizualizacji procesu za pomoc bargrafów, trendów, trendów historycznych, mierników, pól cyfrowych itp., alarmowania i zarz dzania alarmami bie cymi i historycznymi, zarz dzania recepturami, skryptami, animacji obiektami za pomoc sterowania widoczno ci, miganiem, poziomym i pionowym przesuni ciem itp., wykonywania harmonogramów, logowania danych, ochrony, obsługi wielu j zyków. Historical Viewer jest narz dziem do podgl du danych historycznych gromadzonych przez panel. Dane w panelu s zapisywane w pami ci wewn trznej lub na karcie SD w bezpiecznym formacie. Te dane mog by składowane na dysku USB lub importowane do PC przez Historical Viewer a nast pnie archiwizowane w wygodnej dla u ytkownika postaci. Oprogramowanie ma nast puj ce obiekty i cechy: trendy historyczne, listy alarmów i zdarze historycznych, tabele z danymi, wyszukiwanie danych po czasie, okresie, zdarzeniu, etykiecie i uwagach, pokazywanie trendów w pionie i poziomie, powi kszanie i pomniejszanie trendu, skale, eksport danych do plików cvs, drukowanie: trendów, listy alarmów/zdarze, tabel z danymi. Szczegółowe instrukcje obsługi programów narz dziowych znajduj si w ich plikach pomocy i dokumentacji elektronicznej w postaci plików pdf.

18 Instrukcja obsługi 17/ Wymagania systemowe Wymagania: komputer z procesorem 1GHz, RAM - 1GB RAM (minimum), 2GB preferowane, 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym (minimum 20% wolnego miejsca na dysku twardym, mniej ni 10% generuje komunikat bł du), karta sieciowa ze zł czem RJ 45, opcjonalnie port szeregowy RS232, konwerter RS485/RS232 do testowania on-line je eli jest wymagany, port USB host do obsługi flash dysków USB, rozdzielczo ekranu lepsza ni 1024x768 (dla projektów do paneli HMI 1050 i 1550), system operacyjny: Windows XP/Vista/7/8, Windows 2003 Server. 6.2 Instalacja Po uruchomieniu instalatora z płyty DVD lub innego no nika nale y post powa zgodnie z jego poleceniami. Zainstaluj nast puj ce elementy: Microsoft Installer V3.1, Microsoft.Net frame work V3.5 SP1, Panel Studio, OPC server, Demo projects, Historical viewer, Remote viewer.

19 Instrukcja obsługi 18/31 7 Opis wybranych funkcji oprogramowania Panel Studio Oprogramowania Panel Studio dedykowane jest do tworzenia i modyfikacji aplikacji na panel HMI. Umo liwia jej testowanie i transfer do panelu. 7.1 Wczytywanie istniej cego projektu Istniej cy projekt(aplikacja) mo e by czytany i modyfikowany za pomoc opcji menu File / Open Project lub opcji Open en existing project w centralnej cz ci okna głównego. Po wybraniu opcji pojawi si dialog Select a project file w którym nale y wybra plik projektu(plik z rozszerzeniem.prj ) który chcemy otworzy i zaakceptowa wybór. Gdy projekt zostanie wczytany, mo liwe s jego modyfikacje i dalszy rozwój. Projekty ostatnio otwierane w programie znajduj si jako kolejne opcje w oknie głównym wypisane normaln czcionk lub w menu File / Recently.

20 Instrukcja obsługi 19/ Tworzenie nowego projektu Tworz c nowy projekt na panel nale y wybra opcj w menu File / New / New Project lub opcj Create a new project w centralnej cz ci okna głównego. Nast pnie w dialogu New Project nale y okre li podstawowe wła ciwo ci projektu. Takie jak: nazwa projektu w polu Name, która b dzie równie nazw pliku projektu, katalog na dysku na polu Location, gdzie zostanie zapisany projekt, rozdzielczo ekranu wybran z listy Resolution, odpowiedni do rozdzielczo ci panelu na którym b dzie działała aplikacja - tego parametru nie mo na ju modyfikowa po zaakceptowaniu (pola Width i Height wskazuj wybran rozdzielczo ), j zyk aplikacji na polu Language, informacje o autorze, wersji i krótki opis projektu na polach: Author, Version, Comment, hasło do projektu na polu Password, je eli chcemy zabezpieczy projekt. Po zaakceptowaniu ustawie program tworzy pierwszy ekran aplikacji o nazwie Screen1 i wy wietla go w edytorze ekranów. Od tego momentu mo na dodawa nowe obiekty do ekranu. Lista dost pnych obiektów pokazana jest w oknie Toolbox i w menu Objects. Aby doda obiekt nale y wybra obiekt z listy a nast pnie zaznaczy myszk obszar na ekranie gdzie ma zosta umieszczony. Wła ciwo ci zaznaczonego obiektu mog by zmieniane za pomoc dialogu (dwukrotne klikni cie na obiekcie) lub okna Properties... Operacje na obiekcie mo na te wykonywa przy pomocy: menu głównego( Edit i Format) lub menu podr cznego dost pnego pod prawym przyciskiem myszy. Dost p do ekranów, innych obiektów i funkcji projektu realizowany jest poprzez okno Project Explorer. Dwukrotne klikni cie na element listy otwiera zakładk słu c do konfiguracji tej wła ciwo ci projektu. Zakres wykorzystywanych funkcji i obiektów zale y od celu projektu.

21 Instrukcja obsługi 20/31 Dla przykładu pokazany zostanie prosty projekt odczytu w protokole MODBUS dwóch rejestrów z miernika parametrów sieci ND20 doł czonego do portu COM2 panelu i wy wietlenie ich warto ci na ekranie. Kolejne kroki to. 1. Utworzenie projektu w sposób opisany wcze niej. 2. Otwarcie zakładki Connection poprzez wybór elementu Connection z okna Project Explorer. Zakładka Connection słu y do definicji poł cze komunikacyjnych, pokazana jest na rysunku poni ej. 3. Dodanie poł czenia za pomoc przycisku i ustawienie jego parametrów. 4. Wybór z listy na polu Type opcji OPC Server. Oznacz poł czenie za pomoc serwera OPC. 5. Ustawienie na polu Protocol opcji OPCMODBUS z listy dost pnych protokołów. Ka dy protokół obsługiwany jest przez oddzielny serwer OPC. 6. Zaakceptowanie ustawie przyciskiem. 7. Wybór przycisku Config na polu Protocol spowoduje przeniesienie do programu konfiguruj cego serwer OPCMODBUS którego okno zostało pokazane poni ej.

22 Instrukcja obsługi 21/31 8. Klikni cie prawym przyciskiem myszy na elemencie Address Space na li cie z lewej strony okna i wybranie w menu podr cznym dla tego elementu opcji New a nast pnie Port. Parametry dla portu szeregowego Port2 takie jak na rysunku powy ej. Po wpisaniu, akceptacja przyciskiem Apply. 9. Wybór z menu podr cznego dla elementu Port2 opcji New a nast pnie Device. Do konfiguracji dodane zostanie urz dzenie. Parametry urz dzenia jak na rysunku poni ej.

23 Instrukcja obsługi 22/ Dodanie do elementu ND20 elementu U1 za pomoc opcji New / Data Item z ustawieniami dla elementu jak na rysunku poni ej i zaakceptowanie przyciskiem Apply. 11.Dodanie elementy I1 do ND20 z ustawionymi pola Name = I1, Description = Pr d fazy L1, Starting address: =7003, Data type =REAL i zaakceptowanie przyciskiem Apply. 12. Ustawienie pola Word swap w modelu Ideal w grupie Device Parameters i zaakceptowanie przyciskiem Apply.

24 Instrukcja obsługi 23/31 13.Zamkni cie programu poprzez wybór opcji menu File / Exit. Uaktualni to baz etykiet(tag) w bie cym projekcie. 14. Powrót do programu Panel Studio. 15. Wybranie zakładki Screen1 w oknie edycyjnym. 16. Wybranie elementu Basic Objects w oknie Toolbox. 17.Wybranie elementu TextBox z listy Basic Objects i przeci gni cie go do okna Screen1 w wybrane miejsce. 18. Przeci gni cie elementem Label do okna Screen1. Wygl d okna na rysunku poni ej.

25 Instrukcja obsługi 24/31 19.Konfiguracja kontrolki typu TextBox. Wywołanie poprzez dwukrotne klikni cie na elemencie lub wybór z podr cznego menu dla tego elementu opcji Properties W zakładce General ustawienie pola Text na U1. Dla pola TagBinding wybranie z listy lub wpisanie nazwy etykiety(tag) Port2_ND20_U1 której warto b dzie wy wietlana w polu (w tym przypadku wskazuje to na warto U1 czytan przez serwer OPCMODBUS przez Port2 z urz dzenia ND20 ). Zaakceptowanie zmian przyciskiem OK. 21.Konfiguracja kontrolki typu Label. Wybranie zakładki General. Ustawienie pola Text na I1. Dla pola TagBinding wybranie z listy lub wpisanie nazwy etykiety(tag) Port2_ND20_I1 której warto b dzie wy wietlana w polu. Ustawienie pola BackColor na ółty. Wybranie dla pola TextAlign warto ci MiddleRight. Zaakceptowanie przyciskiem OK. 22.Sprawdzenie poprawno ci projektu poprzez wywołanie opcji Build w menu Project. Komunikaty i wynik sprawdzenia wy wietlony zostanie w oknie Output. 23. Zapis projektu na dysk opcj Save Project w menu File. 24.Wysłanie projektu do panelu. Sposoby transferu projektu do panelu opisano w punkcie Koniec konfiguracji projektu.

26 Instrukcja obsługi 25/ Dodanie poł czenia ModbusTCP/IP Rozszerzeniem projektu mo e by odczyt urz dze po porcie Ethernet. Dla przykładu pokazana zostanie konfiguracja poł czenia ModbusTCP/IP. Wykorzystamy przykład z poprzedniego rozdziału. Procedura poni ej. 1. Otwieramy przykład z poprzedniego rozdziału. 2. Dodajemy nowe poł czenia w zakładce Connection za pomoc przycisku. 3. Je eli nie jest otwarta, dwukrotnie klikamy na elemencie Connection w oknie Project Explorer. 4. Wybieramy na polu Typ opcj OPC Server, w polu Protocol wybieramy z listy OPCMODBUSTCP. Wpisujemy w pole Comment tekst Modbus TCP przez Ethernet i akceptujemy ustawienia przyciskiem. Wygl d zakładki poni ej. 5. Przechodzimy do konfiguracji poł czenia wybieraj c przycisk Config. 6. Dodajemy urz dzenie ND1 do elementu Address Space. Wybór z menu podr cznego dla tego elementu opcji New / Device. 7. Konfigurujemy ustawienia dodanego urz dzenia. Ustawiamy pole Name na ND1, pole IP Address na adres IP urz dzenia z którego b dziemy czytali dane. Akceptujemy ustawienia przyciskiem Apply. Wygl d okna poni ej. 8. Dodajemy element typu Data Item do urz dzenia ND1. Wybór z menu podr cznego dla elementu ND1 opcji New / Data Item.

27 Instrukcja obsługi 26/31 9. Konfigurujemy parametry elementu. Ustawiamy: pole Name na U1, pole Description na Napi cie fazy L1, pole Starting address: na 4001, pole Data type na REAL. Akceptujemy ustawienia przyciskiem Apply. Wygl d okna poni ej. 10.Zamykamy program opcj File / Exit i wracamy do programu Panel Studio. Baza etykiet zostaje uaktualniona i element U1 widoczny jest w programie Panel Studio jako Tag ND1_U Dodajemy element typy TextBox do ekrany Screen1 na zakładce Screen Konfigurujemy dodany element (klikamy dwukrotne na elemencie). Ustawiamy na zakładce General : pole Text na ND1_U1, pole TagBinding na ND1_U1. Akceptujemy ustawienia przyciskiem OK. 13. Zapisujemy projekt. 14. Sprawdzamy poprawno opcj Project / Build. 15. Przesyłamy do panelu opcj Project / Download.

28 Instrukcja obsługi 27/ Przesyłanie projektu do panelu Po wykonaniu aplikacji(projektu) i sprawdzeniu jej funkcjonowania mo emy j przesła do panelu. Program umo liwia przesłanie aplikacji do panelu w nast puj cy sposób: za pomoc poł czenia Ethernet, wysyłaj c aplikacj z programu, za pomoc zł cza USB w panelu i dysku przeno nego, zapisuj c wcze niej aplikacj z programu na dysk USB. Procedura zapisu aplikacji za pomoc poł czenia Ethernet: po stworzeniu aplikacji, zbuduj projekt(menu Project / Build ) i upewnij si e nie ma bł dów kompilacji, zapewnij poł czenie panelu i PC do sieci Ethernet, sprawd adres IP panelu w menu panelu System Info, w programie Panel Studio w wywołaj opcj menu File / Environment, w dialogu Environment.. wybierz grup Download and Upload, na polu Connection wybierz opcj Ethernet i wpisz adres IP panelu na polu IP i zaakceptuj przyciskiem OK, nast pnie w menu Project wybierz Download, to spowoduje przesłanie aplikacji do panelu. Procedura zapisu przy wykorzystaniu dysku USB: po stworzeniu aplikacji, zbuduj projekt(menu Project / Build ) i upewnij si e nie ma bł dów kompilacji, przył cz dysk przeno ny USB do komputera przez port USB, w programie Panel Studio wywołaj opcj menu File / Environment, w dialogu Environment.. wybierz grup Download and Upload, na polu Connection wybierz opcj Removable disk i zaakceptuj przyciskiem OK, nast pnie w menu Project wybierz Download, to spowoduje przesłanie aplikacji na dysk USB, włó dysk USB do zł cza USB panelu, wł cz zasilanie panelu, wybierz opcj Project a nast pnie przycisk Load, wska cie k do pliku projektu i przyci nij przycisk Load obok pola wyboru cie ki, to spowoduje transfer aplikacji z przeno nego dysku USB do panelu. 8 Dane techniczne Typ wy wietlacza Rozmiar wy wietlacza HMI 450 HMI 730, HMI 750 HMI 1050 HMI kolorów z panelem dotykowym TFT Wide (HMI 450, HMI 730, HMI 750) TFT (HMI 1050, HMI 1550) Rozdzielczo ekranu 480x272 pikseli (dla HMI 450) 800x480 pikseli (dla HMI 730, HMI 750) 1024x768 pikseli (dla HMI 1050, HMI 1550) Pod wietlenie ekranu Zasilanie LED, czas pracy godz. LED, czas pracy godz. (HMI 450) V d.c V a.c. (z wyj tkiem HMI 450)

29 Instrukcja obsługi 28/31 Pobór mocy 10W (HMI 450) 12W (HMI 730) 13W (HMI 750) 15W (HMI 1050) 27W (HMI 1550) CPU ARM11, 533MHz (HMI 450, HMI 730) ARM Cortex-A8, 667MHz (HMI 750, HMI 1050, HMI 1550) Pami Flash 128MB Pami SDRAM (RAM) 128MB (HMI 450, HMI 730) 256MB (HMI 750, HMI 1050, HMI 1550) System operacyjny WinCE 6.0 Porty komunikacyjne - COM1, zł cze DB9 m skie RS232C - COM2, zł cze DB25 e skie RS232/RS422/RS485 - Ethernet 10/100 Mbps, zł cze RJ45 opcjonalny dla HMI 450 i HMI port dla HMI porty dla HMI 1050 I HMI USB Host Stopie ochrony obudowy Zegar czasu rzeczywistego Temperatura pracy Temperatura przechowywania IP65 od strony czołowej, IP20 od tyłu i zacisków z akumulatorem typowa trwało : 10 lat, podtrzymanie bez ładowania: 6 miesi cy dokładno : +/- 2 sec/dzie 0~50 C -20~60 C Wilgotno otoczenia 10~90% RH (nie skondensowana) Wytrzymało na wibracje amplituda 0.75mm, 10-58Hz, 2godz w kierunkach osi X, Y, Z Wytrzymało na udar 10G, 11ms trzy razy w ka dym kierunku X, Y, Z Normy spełniane przez panel: Kompatybilno elektromagnetyczna odporno na zakłócenia PN-EN emisja zakłóce PN-EN Masa 0.5 kg (HMI 450) 1.2 kg (HMI 730) 1.4 kg (HMI 750) 3.6 kg (HMI 1050) 5.1 kg (HMI 1550)

30 Instrukcja obsługi 29/31 9 Kod wykona HMI XXXX X X X X XX X X Typ 4.3'' HMI '' HMI '' HMI '' HMI '' HMI Napi cie zasilania V d.c V a.c. 2 We/Wy Audio brak 0 3 DI, 3 DO tak 1 Gniazdo kart SD brak 0 tak 1 Ethernet brak 0 tak 1 Wykonanie standardowe 0 specjalne 1) XX Wersja j zykowa polska P angielska E inna 1) X Próby odbiorcze bez dodatkowych wymaga 0 z dodatkowym atestem Kontroli Jako ci 1 wg uzgodnie z odbiorc 1) X 1) tylko po uzgodnieniu z producentem

31 HMI-07 LUMEL S.A. ul. Słubicka 1, Zielona Góra Dzia³ Sprzeda y Krajowej Informacja techniczna: tel , , , , Przyjmowanie zamówieñ: tel , , , fax

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4 Wst p Przegl d 1 SIMATIC HMI Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Instrukcja u ytkowa Bezpiecze stwo u ycia 2 Warunki aplikacji HMI 3 Monta i pod czanie 4 Ekran operatora 5 Konfiguracja systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Numer dokumentu: 366426-241 Sierpie 2004 Uwaga: Niektóre opisane modele mog być nie dost pne w niektórych regionach. Model prezentowany na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241 Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200 Dokument 293146-241 May 2003 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard, i Hewlett-Packard logo s znakami

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii BCS Rejestrator cyfrowy serii 3104/3108/3116 Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny. Instrukcja obsługi

HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny. Instrukcja obsługi HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja obsługi Uwagi i informacje prawne Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mog ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S

MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S INSTRUKCJA OBS UGI Wersja programowa 2.10 gsmlt-2s_pl 12/07 OSTRZE ENIA Ze wzgl dów bezpiecze stwa modu powinien by instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Aby unikn

Bardziej szczegółowo

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Instrukcja obs ugi PL Szczegó owo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzysta mo liwo ci aparatu fotograficznego. Dzi kujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis tre ci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Delta Max 8 Zawarto opakowania 8 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9 1 Opis ogólny 9 1.1 Budowa

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo