Instrukcja instalacji pakietu: AB_Designer_DEMO_v10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji pakietu: AB_Designer_DEMO_v10"

Transkrypt

1 Malerzów, Instrukcja instalacji pakietu: AB_Designer_DEMO_v10 1. Uwagi wstępne Niniejszy dokument jest uproszczoną instrukcją instalacji pakietu AB_Designer_DEMO_v10 dla systemu Windows XP i systemu CATIA w wersji anglojęzycznej. Pakiet zawiera wersje demo trzech makr przeznaczonych dla użytkowników systemu CATIA V5 (R14 do R19). Do przeprowadzenia instalacji niezbędne jest spełnienie następujących warunków: uprawnienia administratora systemu na koncie używanym do instalacji, zainstalowana aplikacja: CATIA V5 (R14 do R19), zainstalowany pakiet Microsoft.NET Framework 2.0 lub wyższy, wolne 3,0 MB miejsca na dysku (zalecana lokalizacja C:\). 1

2 2. Instalacja Rozpoczęcie procesu instalacji odbywa się poprzez uruchomienie pliku: AB_Designer_DEMO_v10.exe Zalecaną lokalizacją instalacji jest katalog: C:\AB_Designer_v10. Dokonanie zmiany możliwe jest poprzez wybranie przycisku: Browse. Wybrana w tym miejscu lokalizacja będzie zwana w dalszej części katalogiem instalacji. Dalej wybieramy przycisk Next >. Następnie po zakończonej pomyślnie instalacji wybieramy przycisk Finish. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zalecany jest kontakt mailowy (dane kontaktowe na ostatniej stronie). 2

3 Uruchamiamy aplikację CATIA. Następnie przechodzimy do okna Macros poprzez: sposób pierwszy: sposób drugi: skrót klawiszowy Alt+F8, z menu Tools -> Macro ->Macros W aktualnym oknie wybieramy opcję: Macro libraries. Następnie z rozwijanego menu opcję VBA Projects, potem przycisk Add existing library. 3

4 W oknie wyboru wskazujemy plik: AB_Designer_DEMO_START.catvba, znajdujący się w katalogu instalacji (domyślnie C:\AB_Designer_v10 ) i zatwierdzamy klawiszem Open (dla polskiej wersji systemu Windows przycisk Otwórz ). Po powrocie do okna Macro libraries klikamy dwa razy na pierwszą pozycję w oknie (C:\AB_Designer_v10\AB_Designer_DEMO_START.catvba dla standardowej instalacji). 4

5 W tym miejscu proces instalacji został zakończony. Pakiet jest gotowy do użycia. Wybranie przycisku Run uruchomi pakiet AB_Designer_DEMO_v10. Dostęp do poniższego okna jest możliwy na dwa sposoby: skrót klawiszowy Alt+F8, z menu Tools -> Macro ->Macros Zamykamy okno Macros przyciskiem Close. Kolejnym krokiem instalacji jest dodanie przycisku do paska narzędzi (Toolbar) umożliwiającego szybkie uruchomienie pakietu AB_Designer_DEMO_v10. Przed przystąpieniem do tego kroku zamykamy w oknie aplikacji CATIA wszelkie podokna (części, złożenia, rysunki itp.). Okno powinno wyglądać następująco: 5

6 W celu dodania ikony uruchamiającej pakiet, stworzony zostanie pasek zadań (Toolbar) o nazwie MAKRO_DEMO. Z górnego menu wybieramy: Tools -> Customize i przechodzimy na zakładkę Commands ; w oknie Categories wybieramy pozycję Macros, po czym odsłaniamy właściwości przyciskiem Show Properties. W celu przypisania ikony do makra wybieramy przycisk z dolnej części okna. Po pojawieniu się okna Icons Browser wybieramy ikonę poprzez kliknięcie na nią i zatwierdzamy wybór przyciskiem Close. W oknie Customize przechodzimy na zakładkę Toolbars i wybieramy przycisk New. W oknie New Toolbar pod pozycją Toolbar Name: wpisujemy nazwę MAKRO_DEMO i zatwierdzamy przyciskiem OK. 6

7 W oknie Toolbars wybrana powinna być pozycja MAKRO_DEMO. Przechodzimy do okna Commands list przez wybranie przycisku Add commands. W aktualnym oknie wybieramy pozycję AB_Designer_DEMO_START, następnie zatwierdzamy OK. Zamykamy okno Customize. Uruchomienie pakietu następuje poprzez użycie przycisku AB_Designer_DEMO_START na pasku zadań MAKRO_DEMO, dostępnego z poziomu każdego modułu aplikacji CATIA. 7

8 3. Okno wyboru makra Uruchomienie pakietu spowoduje pojawienie się okna wyboru. Z tego okna mamy dostęp do trzech makr zawartych w pakiecie. Kliknięcie jednego z zielonych przycisków z lewej strony okna spowoduje uruchomienie konkretnego makra. CLEANING PICTURES Zadaniem makra jest ukrywanie (hide) / pokazywanie (show) elementów części (*.CATPart) występujących w złożeniu (*.CATProduct). Makro używane w celu utworzenia plików *.jpg ze zdjęciami elementów złożenia. POINTS Makro umożliwia wyeksportowanie współrzędnych punktów wskazanych przez użytkownika do pliku w formacie *.txt lub *.csv. Przy użyciu makra możliwe jest także stworzenie na podstawie pliku wejściowego typu *.txt lub *.csv (o wcześniej zdefiniowanej strukturze) określonych punktów w obiekcie typu *.CATPart. Instrukcje obsługi makr zamieszczone zostały w dalszej części dokumentu. Opuszczenie okna wyboru jest możliwe przez przycisk EXIT. 8

9 4. Makra 4a. CLEANING Makro przeznaczone jest do pracy zarówno ze złożeniami (*.CATProduct) jaki i pojedynczymi częściami (*.CATPart). Okno składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszy zawiera dwa przyciski wyboru Hide i Show. Drugi dziesięć przycisków selekcji, w wersji demo dostępnych jest tylko sześć z nich. Przyciski Hide i Show służą do wyboru trybu pracy makra. Tryb Hide przeznaczony jest do zmiany statusu obiektu z widoczny na ukryty. Tryb Show pozwala zmienić status z ukryty na widoczny. Makro wykona zmianę statusu elementów zgodnie z wybranym trybem. Selekcja grupy elementów, dla której ma zostać wykonana zmiana, odbywa się poprzez zaznaczenia danej grupy. Do dyspozycji mamy następujące grupy: 1. Bodies PartBody, 2. Surfaces powierzchnie, 3. Curves krzywe, 4. Sketches szkicowniki (niedostępne w wersji demo), 5. Annotations adnotacje (niedostępne w wersji demo), 6. Planes płaszczyzny, 7. Axis Systems układy współrzędnych (niedostępne w wersji demo), 8. Points punkty, 9. Geometrical Sets geometrical sety (niedostępne w wersji demo), 10. Constrains więzy. Odznaczenie możliwe jest poprzez kliknięcie na danej grupie. Makro rozpoczyna działanie po wybraniu przycisku OK. Celem opuszczenia makra należy wybrać przycisk EXIT 9

10 4b. PICTURES Makro działa wyłącznie ze złożeniami (*.CATProduct) najwyższą pozycją w drzewie (Tree) musi być złożenie (*.CATProduct). Wersja demo pozwala stworzyć dziesięć zdjęć. Okno makra zawiera dwa pola informacyjne. Document path : i Destination. W pierwszym widoczna jest ścieżka do katalogu, w którym zapisane jest aktywne złożenie. Drugie wyświetla ścieżkę do katalogu, w którym zostaną zapisane zdjęcia. Wybór dysku i katalogu docelowego możliwy jest przez dwa okna nad polem Destination. W celu przyspieszenia pracy dołożone zostały dwa przyciski: Document directory oraz Create direktory: PIC_dd_mm_yyyy. Użycie pierwszego spowoduje automatyczną zmianę katalogu docelowego na katalog, w którym jest zapisane aktywne złożenie. Przeznaczeniem drugiego jest stworzenie katalogu o nazwie PIC_dzisiejsza_data i ustawienie go jako katalogu docelowego. W obszarze okna mamy do dyspozycji także cztery pola selekcji: Assy picture zaznaczenie tej opcji powoduje wykonanie pierwszego zdjęcia z aktualnego złożenia. White BG opcja ta powoduje ustawienia tła zdjęcia na kolor biały (w wersji demo opcja jest zablokowana). Compass ukrywa lub wyświetla kompas podczas robienia zdjęć (w wersji demo opcja jest zablokowana). Tree ukrywa lub wyświetla drzewo (Tree) struktury (w wersji demo opcja jest zablokowana). Po zaznaczeniu odpowiednich opcji i wybraniu katalogu docelowego przechodzimy do etapu robienia zdjęć przez wybranie przycisku OK. Wymiary zdjęcia będą takie jak aktualny wymiar okna CATII. Rozmiar ten może być zmieniany podczas pracy. Rola użytkownika sprowadza się do ustawienia perspektywy i kliknięcia na dowolnym elemencie w oknie CATII. 10

11 Dla każdej części zostanie wygenerowany plik *.jpg o nazwie odpowiadającej instance name. Podczas pracy można dowolnie omijać części przez naciśniecie przycisku Esc. 4c. POINTS Makro działa wyłącznie z dokumentami typu *.CATPart najwyższą pozycją w drzewie (Tree) musi być część (*.CATPart). Do dyspozycji mamy dwa formaty plików - *.txt i *.csv (w wersji demo tylko jeden *.txt). Wybór formatu następuje poprzez zaznaczenie jednego z pól wyboru umieszczonych w górnej części okna. Poprzez wartość Accuracy ustawiamy dokładność (wyrażaną przez ilość cyfr po przecinku) z jaką będą eksportowane lub importowane współrzędne punktów (w wersji demo wartość zablokowana na 2). Zaznaczenie formatu jest niezbędne do odblokowania przycisków funkcyjnych. W celu wyeksportowania współrzędnych do pliku należy wybrać przycisk Select Geometrical Set. W oknie wyboru wskazujemy ścieżkę dla pliku wyjściowego i podajemy jego nazwę. Ostatnim krokiem jest wskazanie w oknie CATII Geometrical Set zawierający punkty (wersja demo eksportuje do 50 punktów). Tworzenie punktów na podstawie danych z pliku odbywa się przez wybranie przycisku Select input file i wskazanie pliku z danymi. Plik wejściowy *.txt dla wersji demo musi mieć następującą strukturę: 23,66 36,83 85,49 90,26 110,13 127,81-38,3-9,15 139,77, gdzie separatorem jest Tab a końcem wiersza Enter. 11

12 5. Inne Przykłady Naming (Nazewnictwo) Makro przygotowane w celu utrzymania zgodności nazw plików ze standardami wymaganymi przez używane wewnętrznie bazy danych. Zastosowanie: tworzenie nowych elementów złożenia zgodnie z wymaganymi standardami (nazewnictwo), tworzenie nowych wersji złożeń zgodnie z zdefiniowanymi regułami (podniesienie numeru wersji lub zmiana daty ostatniej modyfikacji zawartej w nazwie pliku ), sprawdzanie zgodności nazwy z obowiązującym standardem, przygotowanie plików dostarczonych przez klienta, w celu załadowania ich do wewnętrznej bazy danych, przygotowanie danych do odesłania klientowi w wymaganym standardzie. 12

13 Korzyści: spójność nazw (instance name = part number = file name), oszczędność czasu (możliwość jednoczesnej zmiany nazw dla wszystkich wyselekcjonowanych plików), minimalizacja błędów wynikających z wprowadzania danych ręcznie. Midsurfaces (Powierzchnie środkowe) Celem makra jest wyszukanie w strukturze części (*.CATPart), występujących w złożeniu (*.CATProduct), wcześniej przygotowanych powierzchni środkowych i wyeksportowanie ich w postaci plików *.igs, niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń metodą FEM. Do nazwy plików dodane zostają informacje takie jak: zastosowany materiał, grubość materiału, masa itp. Zastosowanie: eksport plików *.igs zawierających powierzchnie środkowe części, dodanie informacji o części do nazwy pliku (np. masa, materiał, grubość). Korzyści: spójność informacji zawartych w nazwie pliku z rzeczywistymi cechami części, oszczędność czasu (możliwość generacji plików *.igs poszczególnych części dla złożeń). 13

14 6. Podsumowanie Omówiony pakiet trzech makr w wersjach demo jest tylko krótką prezentacją możliwości jakie daje zastosowanie makr przy pracy z aplikacją CATIA. Niniejszy demopakiet powstał na bazie doświadczeń z zakresu konstrukcji oraz zapotrzebowania klientów w branży. Trzy zaprezentowane makra zostały wybrane z szerokiej gamy powstałych do tej pory makr ze względu na swą uniwersalność. Każde z nich w pełnej wersji, poza dostępem do wszystkich opcji, może / powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta celem zwiększenia efektywności, wydajności oraz sprostaniu zadań stawianych przez zleceniodawcę. W przypadku zainteresowania makrami do nowych zadań lub dostosowaniem zaprezentowanych do poszczególnych wymogów i kryteriów proszę o kontakt mailowy na adres podany na końcu dokumentu. Adres do korespondencji: 14

Instrukcja instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10

Instrukcja instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10 Malerzów, 26.11.2012 Instrukcja instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10 1. Uwagi wstępne Niniejszy dokument jest uproszczoną instrukcją instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10 dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu. Korekta_2007. Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera

96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu. Korekta_2007. Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera 96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu Korekta_2007 Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera Instrukcja użytkownika - 1 - 1. INSTALACJA I URUCHAMIANIE...

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu.

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu. Tytuł DB.IntraSTAT instrukcja obsługi wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0714 Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja obslugi wersji 1_0 Ostatnie zmiany 2006-12-18 08:58:00 Projekt DB.IntraSTAT Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU SPIS TREŚCI WRYKRYS 2013 1. WSTĘP 11 1.1. HW i SW wymagania programu WRYKRYS 11 1.2. Instalacja programu WRYKRYS 11 1.3. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch e-sklep Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER

INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER Wersja PRM 4.4.12 Rev. E 2 PR Master Instrukcja użytkownika SPIS TREŚCI Spis treści... 2 I. Wprowadzenie... 4 Rozdział 1. Przygotowanie systemu do pracy... 5 1.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

OKNA 2000 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Program do sporządzania ofert i wyceny okien. Wersja 4.96 OKNA2000 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. www.okna2000.com.

OKNA 2000 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Program do sporządzania ofert i wyceny okien. Wersja 4.96 OKNA2000 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. www.okna2000.com. 1 OKNA 2000 Program do sporządzania ofert i wyceny okien INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 4.96 www.okna2000.com.pl STUDIO USŁUG KOMPUTEROWYCH ALFA TOMASZ WINNICKI tel. (+48) 604 48 29 89 Email: tomek@okna2000.com.pl

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo