Park Arena Biznesu Gliwice Katalog Inwestycji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Park Arena Biznesu Gliwice Katalog Inwestycji"

Transkrypt

1 Park Katalog Inwestycji

2 INWESTUJ Z NAMI W GLIWICACH MIASTO GLIWICE Gliwice to miasto na prawach powiatu. Położone jest nad rzeką Kłodnicą w południowej Polsce, w zachodniej części województwa śląskiego. Wchodzi ono w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, największego organizmu wielkomiejskiego w tej części Europy. Obecnie miasto liczy ponad mieszkańców, a jego powierzchnia zajmuje ok. 134,2 km2. Ze względu na swoją powierzchnię zajmuje ono 17 miejsce na liście największych miast Polski, a 18 miejsce ze względu na liczbę ludności. W województwie śląskim jest ono czwartym co do wielkości miastem ze względu na liczbę swoich mieszkańców. W Gliwicach znajduje się największa z czterech podstref Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstrefa gliwicka obejmuje tereny o łącznej powierzchni 981 ha, z czego 378 ha na obszarze miasta. Swoje fabryki zlokalizowali tutaj przedstawiciele m.in. przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego i logistyki. 2

3 POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE I FUNKCJONALNE LOKALIZACJA ARENY BIZNESU. Planowana Arena Biznesu będzie częścią Parku Handlowego Arena, w którego skład wchodzi Centrum Handlowe z hipermarketem Carrefour, Leroy Merlin, Decathlon oraz Norauto. Park zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od centrum miasta przy alei Jana Nowaka Jeziorańskiego (Droga Krajowa 88). Jest to droga o dużym natężeniu ruchu kołowego, prowadząca w kierunku Bytomia oraz autostrady A4 (Wrocław - Kraków). Teren graniczy również od północnego - zachodu z ulicą gen. Leopolda Okulickiego, która stanowi fragment Zachodniej Obwodnicy Gliwic. Ponadto, węzeł Drogowy Trasy Średnicowej (DTŚ) zlokalizowany jest tuż obok przedmiotowej Inwestycji, co pozwoli na bezpośrednie i szybkie połączenie z całym regionem Ślaska. LEGENDA: POWIĄZANIA FUNKCJONALNE: ARENA BIZNESU centrum / stare miasto osiedla mieszkaniowe port strefa ekonomiczna centrum nauki i biznesu POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE: autostrada droga krajowa drogowa trasa średnicowa kanał gliwicki 3

4 GLIWICE CZEKAJĄ NA CIEBIE GLIWICE W SKALI KRAJU Gliwice to prężnie rozwijające się miasto, położone na południu Polski. Jest ono doskonale skomunikowane z sąsiednimi regionami, ponieważ przebiegają przez nie dwie autostrady A1 (Łódź-Gorzyczki) oraz A4 (Wrocław-Kraków). Bliskość granicy z Republiką Czeską pozwala na lokalizowanie w Gliwicach inwestycji o znaczeniu międzynarodowym. 4 GLIWICE W SKALI REGIONU W Gliwicach kończyć się będzie Drogowa Trasa Średnicowa. Przebiega ona przez większość miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i usprawnia połączenie pomiędzy jego dwoma największymi miastami (Gliwicami i Katowicami). Dzięki temu Arena Biznesu osiągnie wymiar ponadlokalny. ARENA BIZNESU W SKALI GLIWIC Inwestycja zlokalizowana jest w niewielkiej odległości od centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Drogi Krajowej 88.

5 OPIS SĄSIEDNICH NIERUCHOMOŚCI OKOLICA Od strony północnej działki graniczą z działkami budowlanymi, na których obecnie znajduję się centrum Handlowe z hipermarketem Carrefour, Leroy Merlin oraz Norauto. Pomiędzy działkami pod planowaną inwestycję zlokalizowane są działki budowlane, na których obecnie mieści się Decathlon. Od strony południowej znajdują się ogródki działkowe, od wschodu teren opracowania graniczy z działką drogową ulicy Nadrzecznej, od zachodu z działką drogową ulicy lokalnej 01 - L1/2. KONTEKST URBANISTYCZNY Projektowane założenie stanowi część Parku Handlowego Arena, zlokalizowanego w Gliwicach przy Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Park handlowy położony jest w bliskim sąsiedztwie rzeki Kłodnicy. Na jego najbliższe otoczenie składają się tereny zielone tj. ogródki działkowe, Park Szwajcaria, dolina rzeki Kłodnicy oraz tereny mieszkaniowe tj. Osiedle Gwardii Ludowej, Osiedle Bursztynowe oraz planowane Osiedle Kryształowe. Ważny punkt na mapie miasta stanowi również pobliski Cmentarz centralny, największy tego typu obiekt w Gliwicach. Po przeciwnej stronie rzeki znajdują się tereny poprzemysłowe, które obecnie są rewitalizowane. Stanowią doskonały teren dla lokalizacji nowych inwestycji. W przyszłości mogą tworzyć naturalną kontynuację założenia urbanistycznego planowanej Areny Biznesu. 5

6 PRZEZNACZENIE TERENU W MPZT Leroy Merlin Decathlon Norauto Projektowane założenie zlokalizowane jest na terenie objętym zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice, uwzględniającymi zmiany zgodne z Uchwałą nr XLVI/735/98 Rady Miejskiej W Gliwicach z dnia 18 czerwca 1988 r. oraz Uchwałą nr XIX/438/2000 Rady Miejskiej W Gliwicach z dnia 29 czerwca 2000 r. Z zapisów planu wynikają następujące uwarunkowania i wytyczne dla projektowanej inwestycji: teren objęty zakresem inwestycji należy do terenów oznaczonych w planie miejscowym symbolem PSU, Tereny PSU: przeznaczenie podstawowe: tereny usługowo-handlowe w tym supermarkety, składy, hurtownie, zieleń towarzysząca zabudowie, parkingi, przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: obiekty biurowe i gastronomiczne, stacje paliw i stacje obsługi, urządzenia i ciągi uzbrojenia terenu, komunikacja wewnętrzna, zieleń urządzona i izolacyjna, w tym ogrody działkowe, nakazy: lokalizacja sieci i urządzeń uzbrojenia terenu wszystkich branż, podłączenie do drogi krajowej nr 4 w obrębie terenu PSZ, zarezerwowanie min. 20% ogólnej powierzchni terenu pod zieleń w tym ogrody działkowe, uzbrojenie terenu w systemie lokalnym i ogólnomiejskim, realizacja sprawnego systemu odwodnienia terenu, w tym zabezpieczenia przeciwpowodziowe. zakazy: zabudowa obiektami kubaturowymi części terenu położonego w odległości do 50m od ulicy Nadrzecznej, zabudowa obiektami kubaturowymi powyżej 60% w części terenu położonego w odległości ponad 50m od ulicy Nadrzecznej, licząc od granicy sporządzania zmiany planu, prowadzenie gospodarki mogącej mieć negatywny wpływ na ochronę podziemnych zasobów wody pitnej, zagospodarowanie terenu powodujące powstawanie zalewisk, sąsiadujące tereny - PSZ, których podstawowe przeznaczenie to tereny zieleni niskiej w rejonie największych obniżeń terenu, przylegających do drogi krajowej nr 4 i ulicy Nadrzecznej, która biegnie po koronie obwałowania rzeki Kłodnicy oraz rezerwa terenu pod połączenie drogi krajowej nr 4 z ulicą Nadrzeczną i ulicą Portową, w tym z terenem PSU, od strony zachodniej tereny graniczą z terenami ulicy lokalnej 01 L1/2, obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi terenów bezpośrednio przyległych do ulicy Nadrzecznej w pasie 50m, zabudowa o wysokości maksymalnej do 3,5 kondygnacji (15m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu). 6

7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Terenom zapewniono dostęp do następujących instalacji: kanalizacja deszczowa kanalizacja sanitarna gazociąg wodociąg kabel SN LEGENDA: WYTYCZNE PLANU MIEJSCOWEGO: PSU - tereny usługowo-handlowe PSZ - tereny zieleni niskiej L - ulica lokalna 01-L1/2 strefa bezpieczeństwa linii elektroenergetycznych EN 110kV 50m od ul. Nadrzecznej ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU: Norauto Leroy Merlin kanalizacja deszczowa kanalizacja sanitarna gazociąg wodociąg kabel SN ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE DOTYCZĄCE TERENÓW INWESTYCYJNYCH: granica działki Decathlon numer działki TEREN INWESTYCYJNY biura i usługi TEREN INWESTYCYJNY przemysł lekki, magazyny, spedycja TEREN INWESTYCYJNY sport 7

8 ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU IDEA Możliwości zagospodarowania terenu są ograniczone wytycznymi planu miejscowego. Ze względu na linie elektroenergetyczną EN 110kV, część terenu objęta jest strefą ochronną, która musi pozostać wolna od zabudowy. Dodatkowo zgodnie z planem tereny w odległości 50m od ulicy Nadrzecznej muszą pozostać niezabudowane. Wjazdy na tereny inwestycji mogą być zapewnione z dróg wewnętrznych Parku Handlowego Arena w większości już istniejących. Przykładowy schemat zabudowy działek z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb LEGENDA: Norauto Leroy Merlin ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE DOTYCZĄCE ZABUDOWY: granica opracowania wejście do budynku ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI: droga ścieżka rowerowa ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE DOTYCZĄCE TERENÓW INWESTYCYJNYCH: Decathlon granica działki numer działki TEREN INWESTYCYJNY biura i usługi TEREN INWESTYCYJNY przemysł lekki, magazyny, spedycja TEREN INWESTYCYJNY sport Proponowane zagospodarowanie terenu 8 TEREN INWESTYCYJNY tereny dodatkowe

9 PROGRAM FUNKCJONALNY PARKU W zaproponowanym rozwiązaniu podzielono teren inwestycji na trzy podstawowe strefy: tereny biur i usług tereny przemysłowe tereny sportu Tereny biur i usług, ze względu na swój socjalny charakter, stanowią neutralne przejście pomiędzy pobliskimi osiedlami mieszkaniowymi, a obszarami industrialnymi. W ich skład wchodzić będą obiekty usług związanych ze zdrowiem i edukacją, budynki biurowe, handlowe, biblioteki i czytelnie oraz obiekty gastronomii. Tereny przemysłowe są przeznaczone dla przemysłu nieuciążliwego, warsztatów, magazynów, spedycji oraz produkcji związanej z nowymi technologiami. Tereny sportowe nawiązują do sąsiadujących terenów firmy Decathlon. Mogą być na nich lokalizowane obiekty tj. sale gimnastyczne, baseny, hale sportowe, siłownie i kluby sportowe oraz obiekty handlowe związane ze sportem. LEGENDA: TERENY INWESTYCYJNE TERENY INWESTYCYJNE TERENY INWESTYCYJNE BIURA I USŁUGI SPORT SĄSIEDNIE INWESTYCJE budynek biurowy sala gimnastyczna handel kawiarnia basen stacja benzynowa klinika hala sportowa gastronomia centrum konfer. siłownia zabudowa jednorodz. przedszkole szkoła biblioteka/czytelnia TERENY INWESTYCYJNE KOMUNIKACJA zabudowa wielorodz. TERENY INWESTYCYJNE PRZEMYSŁ LEKKI warsztat spedycja ścieżka rowerowa magazyn pasaż pieszy nowe technologie POWIĄZANIA wzajemne oddziaływanie obiektów usługowych wzajemne oddziaływanie obiektów sportowych wzajemne oddziaływanie obiektów przemysłowych 9

10 KONFIGURATOR INWESTYCYJNY KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI Na potrzeby inwestycji został stworzony konfigurator inwestycyjny, pozwalający na szybkie i sprawne oszacowanie potencjalnych kosztów. Schemat działki (w odpowiednim kolorze) wraz z tabelą umożliwia szybkie odnalezienie danej działki na planie. Dla każdej proponowanej działki wytyczonej w przykładowym zagospodarowaniu terenu podano najważniejsze wskaźniki tj.: powierzchnia działki, maksymalna możliwa powierzchnia zabudowy na danej działce, powierzchnia całkowita budynku, minimalna powierzchnia biologicznie czynna, stanowiąca 20% powierzchni działki (wymaganie MPZP), maksymalna powierzchnia utwardzona. Działki można dowolnie łączyć lub dzielić, dając tym samym szeroką gamę możliwych rozwiązań. 10

11 WIZUALIZACJE NOWYCH OBIEKTÓW PARKU Autorskie projekty i wizualizacje obiektów Biuro projektów Rafał Drobczyk Architektura potrzeb 11

12 Project Manager: Kontakt: Partner: Architekt: ul. Grzegórzecka 9/7, Kraków tel/fax: +48/ BIURO INWESTYCYJNE KJK Sp. z o. o. ul. Dąbrowskiego 22, Katowice tel: +48/ , Carrefour Polska Sp. z o. o Warszawa ul. Targowa 72 Park

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH

MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH Gliwice, sierpień 2014r. 1 SPIS TREŚCI I. Część tekstowa: 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 ZAKRES REGULACJI

ROZDZIAŁ 1 ZAKRES REGULACJI UCHWAŁA Nr XX / 223 / 04 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KAMIONKA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KAMIONKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KAMIONKA FAZA II OPIS UZASADNIAJĄCY ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE PLANU WRAZ Z RAPORTEM ZAWIERAJĄCYM USTOSUNKOWANIE SIĘ ZESPOŁU AUTORSKIEGO DO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 31 marca 2011 r. Nr 36 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIASTA OLSZTYN: 614 Nr VII/62/11 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie. z dnia 16 marca 2006 r.

UCHWAŁA NR XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie. z dnia 16 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 66 7565 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 maja 2006 r. Nr 66 Treść: Poz.: Uchwały Rad Gmin Str. 1769 Uchwała Nr XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIA TERENU

PRZEZNACZENIA TERENU ZAŁĄCZNIK NR 58 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z dotychczasowego PRZEZNACZENIA TERENU Opracowanie: Główny projektant

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁASK

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁASK PROJEKT ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁASK TEKST UJEDNOLICONY Uchwała Nr Rady Miejskiej w Łasku z dnia r. Łask, maj 2011 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia..

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część II Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA EDYCJA DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU kwiecień 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 601/XXXV/2013

UCHWAŁA NR 601/XXXV/2013 UCHWAŁA NR 601/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku

Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku Strona1 Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku Strona2 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ TOM II KIERUNKI ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego Sp. z o.o. GENERALNY PROJEKTANT Zespół

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i części wschodniej miasta Prusice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i części wschodniej miasta Prusice Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i części wschodniej miasta Prusice Zespół autorski: arch. Janusz Korzeń Główny Projektant (upr. urb. nr 305/88), mgr inż. Jacek Godlewski (koordynator

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORAMCYJNY budynku usługowo handlowo biurowego ul. Nadbystrzycka 96, 98 w Lublinie

PROSPEKT INFORAMCYJNY budynku usługowo handlowo biurowego ul. Nadbystrzycka 96, 98 w Lublinie PROSPEKT INFORAMCYJNY budynku usługowo handlowo biurowego Inwestor: Korporacja Budownictwa i Nieruchomości Graden Sp. z o.o. ul. Dolna 3-go Maja 3 20-079 Lublin tel./fax 81 5343805 www.graden.lublin.pl;

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH:

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR X/93/ 2003. RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 22 października 2003 r. Ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa śląskiego DZ.U. nr 104 poz. 2759 z dnia 27.11.2003r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/792/06 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 maja 2006 roku

Uchwała Nr LV/792/06 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 maja 2006 roku Uchwała Nr LV/792/06 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ulic Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice OBSZAROWY PROGRAM REWITALIZACJI SOŚNICA

Prezydent Miasta Gliwice OBSZAROWY PROGRAM REWITALIZACJI SOŚNICA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/262/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011r. Prezydent Miasta Gliwice OBSZAROWY PROGRAM REWITALIZACJI SOŚNICA AKTUALIZACJA Gliwice 2011 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo