URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA. Inwestycje wodno ściekowe na terenie województwa śląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA. Inwestycje wodno ściekowe na terenie województwa śląskiego"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Inwestycje wodno ściekowe na terenie województwa śląskiego

2 Województwo śląskie zajmuje powierzchnię km 2 (3,9% pow. Polski) i jest zamieszkiwane przez tys. osób (ponad 12,1 % ludności Polski stan na r.) Powierzchnia województwa plasuje się na czternastym miejscu w kraju, a liczba mieszkańców na drugiej pozycji (po województwie mazowieckim). Województwo śląskie położone jest w południowej części Polski, w dorzeczu górnego biegu trzech największych polskich rzek: Wisły, Odry i Warty. Obszar województwa charakteryzuje zróżnicowana rzeźba terenu obejmująca: Wyżynę Krakowsko- Częstochowską, Wyżynę Śląską, Kotlinę Oświęcimsko- Raciborską, Nizinę Śląską, Beskid Zachodni i Pogórze Śląskie. 2

3 Strukturę administracyjną województwa tworzy 167 gmin zgrupowanych w 36 powiatach: 17 powiatach ziemskich i 19 grodzkich (miasta na prawach powiatu). Spośród 167 gmin 49 to gminy miejskie, 22 miejskowiejskie i 96 wiejskie. Zgodnie z klasyfikacją NTS, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 listopada 2007 roku, województwo śląskie zostało podzielone dla celów statystycznych na osiem podregionów: bielski (656,8 tys. ludności), bytomski (454,6 tys. ludności), częstochowski (529 tys. ludności), gliwicki (496,8 tys. ludności), katowicki (761, 4 tys. ludności), rybnicki (637,5 tys. ludności), sosnowiecki (713 tys. ludności) oraz tyski (386, 9 tys. ludności). 3

4 Województwa ościenne to: opolskie, łódzkie, świętokrzyskie i małopolskie. Od południa śląskie graniczy z Republiką Czeską i Republiką Słowacką. Śląskie jest województwem z najwyższą w kraju gęstością zaludnienia ok. 377 osób/km 2, kraj: 118 osób/km 2. Ludność mieszkająca w miastach stanowiła w 2010r. 78,0% ogółu ludności w województwie. Katowice 306,8 tys., Częstochowa 238,0 tys., Sosnowiec 217,6 tys., Gliwice 195,5 tys., Zabrze 186,9 tys., Bytom 181,6 tys. Natomiast najmniej ludności odnotowano w Świętochłowice 53,8 tys., Piekary Śląskie 58,3 tys. 4

5 Powierzchnia geodezyjna gruntów w województwie śląskim (stan na r.) wynosiła 1 233,3 tys. ha: użytki rolne zajmowały powierzchnię 638,5 tys. ha, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 410,8 tys. ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 145,4 tys. ha, grunty pod wodami 18,1 tys. ha, nieużytki 14,8 tys. ha, pozostałe grunty 5,7 tys. ha. 5

6 W końcu 2010 roku długość sieci wodociągowej rozdzielczej w województwie śląskim wyniosła 19,8 tys. km. Długość sieci kanalizacyjnej w końcu 2010 roku wyniosła 11,4 tys. km i zwiększyła się o 10,7% w porównaniu z końcem 2009 roku. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wzrosła do 266,8 tys., tj. o 7,6% w porównaniu z 2009 rokiem. 6

7 Województwo śląskie jest czołowym regionem pod względem ogólnej ilości ścieków (przemysłowych i komunalnych) odprowadzanych do środowiska i wymagających oczyszczenia. W 2010 roku ilość ta wyniosła 391,2 hm 3, co stanowiło 16,9% w skali kraju. W 2010 roku ilość ścieków komunalnych odprowadzonych do wód powierzchniowych lub do ziemi wynosiła 150,3 hm 3, w tym 146,3 hm 3 tj. 97,3% poddano oczyszczeniu. Na terenie województwa funkcjonowało 212 oczyszczalni komunalnych o łącznej przepustowości 1 346,0 hm 3 /d, z tego 1 104,6 hm 3 /d czyli około 82,0% stanowiła przepustowość oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów. 7

8 Województwo śląskie jest jedynym województwem przez którego teren przepływają dwie główne polskie rzeki Wisła i Odra, a także jedynym, którego teren znajduje się w granicach administrowania aż pięciu z siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej i siedmiu regionów wodnych. Około 60% powierzchni województwa przypada na obszar administrowany przez RZGW Gliwice. Dorzecze Odry obejmuje południowo-zachodnią, zachodnią i w większości północną część województwa. Są to tereny należące do regionu wodnego Górnej Odry (RZGW Gliwice), regionu wodnego środkowej Odry (RZGW Wrocław) i regionu wodnego Warty (RZGW Poznań). Łącznie dorzecze Odry obejmuje około 49,4% powierzchni województwa śląskiego. 8

9 W dorzeczu Wisły położona jest południowo-wschodnia, wschodnia oraz północno-wschodnia część województwa, które obejmują odpowiednio region wodny Górnej Wisły (RZGW Kraków), region wodny Małej Wisły (RZGW Gliwice) i region wodny środkowej Wisły (RZGW Warszawa). Na dorzecze Wisły przypada około 50,5% powierzchni województwa. Niewielki południowy skraj województwa w obrębie gminy Istebna stanowi część regionu wodnego Czadeczki położonego w dorzeczu Dunaju (region zarządzany przez RZGW Gliwice). 9

10 IDENTYFIKACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 10

11 Traktat Akcesyjny przewiduje, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od dnia 31 grudnia 2015 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych to podstawowy instrument wdrażania postanowień dyrektywy 91/271/EWG. Realizacja i eksploatacja inwestycji ujętych w Programie spowoduje ograniczenie zrzutu niedostatecznie oczyszczonych ścieków a tym samym ochronę środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami. 11

12 Krajowy Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) - lista inwestycji, które należy zrealizować aby wypełnić zobowiązania wynikające z dyrektywy. KPOŚK został przyjęty przez Radę Ministrów w 2003 roku a następnie był aktualizowany w 2005 r., 2010 r. oraz 2011 r. 12

13 KPOŚK składa się z 3. załączników wykazów inwestycji: Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 97% RLM (woj. śląskie 84 szt.), Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 3% RLM (woj. śląskie 3 szt.), Aglomeracje pozostałe nie spełniające warunków aby znaleźć się w załączniku 1 lub 2 (woj. śląskie 23 szt.). 13

14 Z aktualnie obowiązującego KPOŚK wynika, że w latach w województwie śląskim należy wykonać: Zbudować 3,9 tysiące km sieci kanalizacyjnej. Zmodernizować 0,7 tysiąca km sieci kanalizacyjnej. Zmodernizować, zbudować oczyszczalnie ścieków o przepustowości 89,8 tysiąca m 3 /d. Przewidziano, że inwestycje te będą kosztowały 5,1 mld zł. 14

15 Inwestycje z zakresu gospodarki wodno ściekowej realizowanie były ze środków własnych samorządów oraz:. do 2004 r. NFOŚiGW, WFOŚiGW, Phare, ISPA, SARARD 2004 r r. Fundusz Spójności ZPORR 2007 r r. POIiŚ Fundusz Spójności, RPO WLS, PROW 15

16 ISPA do 2004 Komitet Zarządzający ds. Funduszu ISPA w latach zaakceptował z terenu województwa śląskiego 8 projektów realizowanych przez gminy: Ruda Śląska, Rybnik, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice oraz Międzygminny Związek ds. Ekologii w Żywcu, Samorządowy Chorzowsko- Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie. Łączny koszt tych zadań wynosi 407 mln euro. Udział środków z Unii Europejskiej w poszczególnych projektach wynosi przeciętnie 60%. 16

17 Beneficjent Zadanie Koszt [mln euro] Gliwice Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach Dotacja [mln euro] 69,11 35,18 Rybnik System sieci kanalizacyjnej w Rybniku 127,04 71,32 Ruda Śląska Oczyszczanie ścieków w Rudzie Śląskiej 45,89 29,83 Katowice Częstochowa Chorzowsko- Świętochłowicki Związek Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Sosnowiec Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Rawy Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie Kompleksowe rozwiąznie problemów gospodarki ściekami w zlewni oczyszczalni "Klimzowiec" 51,23 30,31 32,84 21,34 32,95 22,27 Ochrona wód Jeziora Żywieckiego 17,80 16,83 Budowa kolektora "Bobrek" wraz z rozbudową sieci kanalizacji ciążącej do oczyszczalni Radocha II 30,87 16,35 17

18 SAPARD do 2004 Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, przeznaczony był dla państw kandydujących do Unii Europejskiej. Środki finansowe z tego funduszu pomogły w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich. W ramach tego celu w województwie śląskim zrealizowano 99 projektów z zakresu gospodarki ściekowej o wartości około 178 mln zł 18

19 Fundusz Spójności r. Program wdrażany przez NFOŚIGW przy współpracy WFOŚiGW, który prowadził nabór oraz wstępną ocenę wniosków. Środki uzyskały gminy na budowę i modernizację oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej: Tychy, Bytom, Zabrze, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Tarnowskie Góry, Pszczyna, Piekary Śląskie, Mysłowice, Będzin oraz Zawiercie. 19

20 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa w ramach POIiŚ narzędzie współfinansowania realizacji KPOŚK dla aglomeracji powyżej RLM Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca II stopnia NFOŚiGW, WFOŚiGW 20

21 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 1.1 [zł] województwo liczba projektów koszt całkowity dotacja dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

22 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet koszt całkowity dotacja

23 6 000 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet koszt całkowity [mln zł] dotacja [mln zł]

24 Tytuł projektu Wnioskodawca Koszt całkowity projektu (w zł) Kwota dofinansowaniau E (w zł) Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie- Faza II Związek Międzygminny ds.. Ekologii w Żywcu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa - Górnicza - etap I Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze Etap II Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminie Czechowice- Dziedzice Gmina Dąbrowa Górnicza Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o Gmina Zabrze Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Czechowicach -Dziedzicach

25 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko - Biała Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - Faza I Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I faza Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim PWiK Żory Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o AQUA SA Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jaworznie Gmina Tarnowskie Góry Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

26 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach faza II Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice Modernizacja gospodarki wodnościekowej w Gliwicach - II etap Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne Gmina Cieszyn Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Gmina Tarnowskie Góry Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Przyszowicach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Gmina Kłobuck Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o

27 Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła etap III Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - etap I Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II Gmina Jasienica Gmina Konopiska Gmina Buczkowice Gmina Jaworze Gmina Poczesna Miasto Wisła Gmina Wojkowice Gmina Myszków

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPO WLS Priorytet V.2 Gospodarka wodno-ściekowa, również narzędzie współfinansowania realizacji KPOŚK, dla aglomeracji RLM Program analogiczny do POIiŚ na poziomie regionu 28

29 Beneficjent Gmina Sośnicowice oczyszczalni ścieków Gmina Ożarowice Gmina Milówka Gmina Ciasna Gmina Gorzyce Gmina Chybie Gmina Ślemień Tytuł projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarowice Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Milówka Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce: Rogów etap I Zadanie 1 i 2; Bełsznica etap I zadanie 3; Olza etap II zadanie 1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie - etap I Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2. 29

30 Gmina Miedźna Gmina Chełm Śląski gmina Mstów Gmina Łękawica Gmina Kochanowice Gmina Koszęcin Gmina Kuźnia Raciborska Kontynuacja ochrony Torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna, Etap II, III, IV. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chełm Śląski Etap C Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Wancerzów i Cegielnia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica sołectwa: Łękawica-część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska 30

31 GMINA OPATÓW Gmina Żarki Gmina Krzanowice Gmina Bestwina Gmina Łazy Gmina Bieruń Gmina Ożarowice Gmina Mierzęcice Budowa systemu kanlizacji sanitarnej w miejscowości Opatów Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów gmina Krzanowice. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarowice Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice 31

32 Gmina Toszek Gmina Wielowieś Gmina Olsztyn Gmina Kłomnice Gmina Miasto Pszów Gmina Koniecpol Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek - Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek Sarnów - Grabina Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Kusiętach, Gmina Olsztyn Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń 32

33 Gmina Kobiór Gmina Wręczyca Wielka Gmina Świerklany Miasto Imielin Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków Wschód wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II. Ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w zlewni PII-1 w Gminie Świerklany z przekroczeniem autostrady A-1 Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin-etap II (obszar 1,1a) 35 projektów zł zł 33

34 Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza Koszt Dotacja zł zł budowa 160 km kanalizacji sanitarnej Budowa przepompowni (łącznie 32 obiekty) budowa 91 km kanalizacji deszczowej budowa 3 zbiorników retencyjnych wód Deszczowych budowa 105 km wodociągów renowacja 9 km rowów 34

35 odtworzenie koryta potoku Jamki przebudowa 7 km kanalizacji ogólnospławnej na deszczową odtworzenie m 2 nawierzchni drogowych likwidacja przestarzałej i nie spełniającej wymogów unijnych Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Strzemieszycach dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla 20 tyś mieszkańców Gminy 35

36 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów Koszt Dotacja zł zł Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 143 km Budowa kanalizacji tłocznej 19 km Budowa przepompowni i tłoczni ścieków 28 szt. Budowa kanalizacji deszczowej 29 km Modernizacja kanalizacji deszczowej 2 km Modernizacja sieci wodociągowej 29 km podłączenie docelowo osób. 36

37 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II Koszt Dotacja zł zł Budowa kanalizacji sanitarnej km Budowa kanalizacji ogólnospławnej - 20 km Budowa kanalizacji deszczowej - 49 km Budowa wodociągu - 0,7 km Przelewy burzowe - 5 szt. Przepompownie - 23 szt. Oczyszczalnie ścieków - 2 obiekty 37

38 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze Etap II Koszt Dotacja zł zł budowa i przebudowa - 69 km kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami ścieków, budowa i przebudowa - 68 km kanalizacji deszczowej, wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji oczyszczalni ścieków Śródmieście. 38

39 Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2011 rok -Iiczba korzystających z sieci osób -Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej km Wymagania określone w w KPOŚK na 2015 r -Iiczba korzystających z sieci osób -Sieć kanalizacji sanitarnej km 39

40 Wnioski - problemy natury ogólnej 1. Podział środków na POIiŚ a RPO 2. Aktualizacja obszaru lub danych dotyczących Aglomeracji w rozumieniu Prawa wodnego 3. Wymagania dla oczyszczalni o RLM poniżej zlokalizowanych w dużych aglomeracjach 4. Różnice w określaniu RLM aglomeracji oraz RLM oczyszczalni obsługującej aglomerację 40

41 Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) powiat.. województwo śląskie 41

42 Część opisowa 1. Nazwa aglomeracji 2. Adres wnioskodawcy 3. Dane rejestrowe 4. Imię nazwisko osoby wskazanej do kontaktowania 5. Podstawowe informacje na temat gminy/miasta 6. Uzasadnienie potrzeby aktualizacji wyznaczonej wcześniej aglomeracji 7. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 8. Opis sieci kanalizacyjnej 8.1. Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków 8.2. Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) 9. Opis gospodarki ściekowej 9.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków 9.2. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy 42

43 9.3. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej 9.4. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane 9.5. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców RLM 10. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej 11. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych 12. Informacje o formach ochrony przyrody 13. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 43

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Witold Klimza Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska tel

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Lp. Nazwa * Miejsce Uzasadnienie Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno ściekowa

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 Lp. Nazwa 2 realizację Uzasadnienie Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Lp. Nazwa * realizację Uzasadnienie realizacji Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Lp. Nazwa * realizację Uzasadnienie realizacji Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

Diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Ruda Śląska

Diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Ruda Śląska Diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Ruda Śląska Sierpień 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. OTOCZENIE LOKALNE I REGIONALNE... 6 1.1. Położenie Rudy Śląskiej... 6 1.2. Otoczenie przyrodnicze... 6 1.3.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTU

DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTU DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Opracowano w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, czerwiec 2013 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

J. Strefa częstochowsko-lubliniecka

J. Strefa częstochowsko-lubliniecka J. Strefa częstochowsko-lubliniecka 1 Spis treści J. Strefa... 1 częstochowsko-lubliniecka... 1 Spis treści... 2 Spis rysunków... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1. OPINIOWANIE PROJEKTU DOKUMENTU I KONSULTACJE

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA TERENU NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCENARIUSZE 2050 DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM Prof. AE dr hab.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja VI Ustanowiona uchwałą Walnego Zebrania Członków Subregionu Centralnego nr z dnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja IV.2 (projekt z dnia 12.03.2015 r.) Ustanowiona uchwałą Walnego Zebrania Członków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja VI Ustanowiona uchwałą Walnego Zebrania Członków Subregionu Centralnego nr 12/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata 2004 2015" za okres od 1 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W O J E W Ó D Z T W O M A Ł O P O L S K I E 2 0 1 0 Kraków 2010 Opracował zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO 1 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego Projekt STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO Inowrocław, lipiec 2015 r. 2 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska, Katowice, Gliwice, Chorzów, Bytom, Zabrze,

Ruda Śląska, Katowice, Gliwice, Chorzów, Bytom, Zabrze, PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp. NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym Program ochrony środowiska dla powiatu oświęcimskiego został sporządzony w sposób zgodny z zaleceniami II Polityki Ekologicznej Państwa, zapisami ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego Śląskie mocne informacją STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA ISFORMACYJSEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO do roku 2015 Projekt Katowice, styczeń 2009r. Wszelkie uwagi do projektu Strategii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności

Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności w zakresie ochrony środowiska na Warmii i Mazurach Siła, 12.09.2014r. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Otwocku PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO

Starostwo Powiatowe w Otwocku PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO Starostwo Powiatowe w Otwocku PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO Warszawa, 2003 1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO Opracował Zespół: mgr Iwona Kubiczek mgr Andrzej Hulboj mgr Romuald

Bardziej szczegółowo

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 egz. delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332. Gmina Pyskowice

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332. Gmina Pyskowice Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332 Gmina Pyskowice Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice Zespół wykonawczy: Dawid Zielonka Piotr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na

Bardziej szczegółowo