URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA. Inwestycje wodno ściekowe na terenie województwa śląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA. Inwestycje wodno ściekowe na terenie województwa śląskiego"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Inwestycje wodno ściekowe na terenie województwa śląskiego

2 Województwo śląskie zajmuje powierzchnię km 2 (3,9% pow. Polski) i jest zamieszkiwane przez tys. osób (ponad 12,1 % ludności Polski stan na r.) Powierzchnia województwa plasuje się na czternastym miejscu w kraju, a liczba mieszkańców na drugiej pozycji (po województwie mazowieckim). Województwo śląskie położone jest w południowej części Polski, w dorzeczu górnego biegu trzech największych polskich rzek: Wisły, Odry i Warty. Obszar województwa charakteryzuje zróżnicowana rzeźba terenu obejmująca: Wyżynę Krakowsko- Częstochowską, Wyżynę Śląską, Kotlinę Oświęcimsko- Raciborską, Nizinę Śląską, Beskid Zachodni i Pogórze Śląskie. 2

3 Strukturę administracyjną województwa tworzy 167 gmin zgrupowanych w 36 powiatach: 17 powiatach ziemskich i 19 grodzkich (miasta na prawach powiatu). Spośród 167 gmin 49 to gminy miejskie, 22 miejskowiejskie i 96 wiejskie. Zgodnie z klasyfikacją NTS, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 listopada 2007 roku, województwo śląskie zostało podzielone dla celów statystycznych na osiem podregionów: bielski (656,8 tys. ludności), bytomski (454,6 tys. ludności), częstochowski (529 tys. ludności), gliwicki (496,8 tys. ludności), katowicki (761, 4 tys. ludności), rybnicki (637,5 tys. ludności), sosnowiecki (713 tys. ludności) oraz tyski (386, 9 tys. ludności). 3

4 Województwa ościenne to: opolskie, łódzkie, świętokrzyskie i małopolskie. Od południa śląskie graniczy z Republiką Czeską i Republiką Słowacką. Śląskie jest województwem z najwyższą w kraju gęstością zaludnienia ok. 377 osób/km 2, kraj: 118 osób/km 2. Ludność mieszkająca w miastach stanowiła w 2010r. 78,0% ogółu ludności w województwie. Katowice 306,8 tys., Częstochowa 238,0 tys., Sosnowiec 217,6 tys., Gliwice 195,5 tys., Zabrze 186,9 tys., Bytom 181,6 tys. Natomiast najmniej ludności odnotowano w Świętochłowice 53,8 tys., Piekary Śląskie 58,3 tys. 4

5 Powierzchnia geodezyjna gruntów w województwie śląskim (stan na r.) wynosiła 1 233,3 tys. ha: użytki rolne zajmowały powierzchnię 638,5 tys. ha, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 410,8 tys. ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 145,4 tys. ha, grunty pod wodami 18,1 tys. ha, nieużytki 14,8 tys. ha, pozostałe grunty 5,7 tys. ha. 5

6 W końcu 2010 roku długość sieci wodociągowej rozdzielczej w województwie śląskim wyniosła 19,8 tys. km. Długość sieci kanalizacyjnej w końcu 2010 roku wyniosła 11,4 tys. km i zwiększyła się o 10,7% w porównaniu z końcem 2009 roku. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wzrosła do 266,8 tys., tj. o 7,6% w porównaniu z 2009 rokiem. 6

7 Województwo śląskie jest czołowym regionem pod względem ogólnej ilości ścieków (przemysłowych i komunalnych) odprowadzanych do środowiska i wymagających oczyszczenia. W 2010 roku ilość ta wyniosła 391,2 hm 3, co stanowiło 16,9% w skali kraju. W 2010 roku ilość ścieków komunalnych odprowadzonych do wód powierzchniowych lub do ziemi wynosiła 150,3 hm 3, w tym 146,3 hm 3 tj. 97,3% poddano oczyszczeniu. Na terenie województwa funkcjonowało 212 oczyszczalni komunalnych o łącznej przepustowości 1 346,0 hm 3 /d, z tego 1 104,6 hm 3 /d czyli około 82,0% stanowiła przepustowość oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów. 7

8 Województwo śląskie jest jedynym województwem przez którego teren przepływają dwie główne polskie rzeki Wisła i Odra, a także jedynym, którego teren znajduje się w granicach administrowania aż pięciu z siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej i siedmiu regionów wodnych. Około 60% powierzchni województwa przypada na obszar administrowany przez RZGW Gliwice. Dorzecze Odry obejmuje południowo-zachodnią, zachodnią i w większości północną część województwa. Są to tereny należące do regionu wodnego Górnej Odry (RZGW Gliwice), regionu wodnego środkowej Odry (RZGW Wrocław) i regionu wodnego Warty (RZGW Poznań). Łącznie dorzecze Odry obejmuje około 49,4% powierzchni województwa śląskiego. 8

9 W dorzeczu Wisły położona jest południowo-wschodnia, wschodnia oraz północno-wschodnia część województwa, które obejmują odpowiednio region wodny Górnej Wisły (RZGW Kraków), region wodny Małej Wisły (RZGW Gliwice) i region wodny środkowej Wisły (RZGW Warszawa). Na dorzecze Wisły przypada około 50,5% powierzchni województwa. Niewielki południowy skraj województwa w obrębie gminy Istebna stanowi część regionu wodnego Czadeczki położonego w dorzeczu Dunaju (region zarządzany przez RZGW Gliwice). 9

10 IDENTYFIKACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 10

11 Traktat Akcesyjny przewiduje, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od dnia 31 grudnia 2015 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych to podstawowy instrument wdrażania postanowień dyrektywy 91/271/EWG. Realizacja i eksploatacja inwestycji ujętych w Programie spowoduje ograniczenie zrzutu niedostatecznie oczyszczonych ścieków a tym samym ochronę środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami. 11

12 Krajowy Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) - lista inwestycji, które należy zrealizować aby wypełnić zobowiązania wynikające z dyrektywy. KPOŚK został przyjęty przez Radę Ministrów w 2003 roku a następnie był aktualizowany w 2005 r., 2010 r. oraz 2011 r. 12

13 KPOŚK składa się z 3. załączników wykazów inwestycji: Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 97% RLM (woj. śląskie 84 szt.), Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 3% RLM (woj. śląskie 3 szt.), Aglomeracje pozostałe nie spełniające warunków aby znaleźć się w załączniku 1 lub 2 (woj. śląskie 23 szt.). 13

14 Z aktualnie obowiązującego KPOŚK wynika, że w latach w województwie śląskim należy wykonać: Zbudować 3,9 tysiące km sieci kanalizacyjnej. Zmodernizować 0,7 tysiąca km sieci kanalizacyjnej. Zmodernizować, zbudować oczyszczalnie ścieków o przepustowości 89,8 tysiąca m 3 /d. Przewidziano, że inwestycje te będą kosztowały 5,1 mld zł. 14

15 Inwestycje z zakresu gospodarki wodno ściekowej realizowanie były ze środków własnych samorządów oraz:. do 2004 r. NFOŚiGW, WFOŚiGW, Phare, ISPA, SARARD 2004 r r. Fundusz Spójności ZPORR 2007 r r. POIiŚ Fundusz Spójności, RPO WLS, PROW 15

16 ISPA do 2004 Komitet Zarządzający ds. Funduszu ISPA w latach zaakceptował z terenu województwa śląskiego 8 projektów realizowanych przez gminy: Ruda Śląska, Rybnik, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice oraz Międzygminny Związek ds. Ekologii w Żywcu, Samorządowy Chorzowsko- Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie. Łączny koszt tych zadań wynosi 407 mln euro. Udział środków z Unii Europejskiej w poszczególnych projektach wynosi przeciętnie 60%. 16

17 Beneficjent Zadanie Koszt [mln euro] Gliwice Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach Dotacja [mln euro] 69,11 35,18 Rybnik System sieci kanalizacyjnej w Rybniku 127,04 71,32 Ruda Śląska Oczyszczanie ścieków w Rudzie Śląskiej 45,89 29,83 Katowice Częstochowa Chorzowsko- Świętochłowicki Związek Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Sosnowiec Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Rawy Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie Kompleksowe rozwiąznie problemów gospodarki ściekami w zlewni oczyszczalni "Klimzowiec" 51,23 30,31 32,84 21,34 32,95 22,27 Ochrona wód Jeziora Żywieckiego 17,80 16,83 Budowa kolektora "Bobrek" wraz z rozbudową sieci kanalizacji ciążącej do oczyszczalni Radocha II 30,87 16,35 17

18 SAPARD do 2004 Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, przeznaczony był dla państw kandydujących do Unii Europejskiej. Środki finansowe z tego funduszu pomogły w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich. W ramach tego celu w województwie śląskim zrealizowano 99 projektów z zakresu gospodarki ściekowej o wartości około 178 mln zł 18

19 Fundusz Spójności r. Program wdrażany przez NFOŚIGW przy współpracy WFOŚiGW, który prowadził nabór oraz wstępną ocenę wniosków. Środki uzyskały gminy na budowę i modernizację oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej: Tychy, Bytom, Zabrze, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Tarnowskie Góry, Pszczyna, Piekary Śląskie, Mysłowice, Będzin oraz Zawiercie. 19

20 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa w ramach POIiŚ narzędzie współfinansowania realizacji KPOŚK dla aglomeracji powyżej RLM Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca II stopnia NFOŚiGW, WFOŚiGW 20

21 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 1.1 [zł] województwo liczba projektów koszt całkowity dotacja dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

22 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet koszt całkowity dotacja

23 6 000 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet koszt całkowity [mln zł] dotacja [mln zł]

24 Tytuł projektu Wnioskodawca Koszt całkowity projektu (w zł) Kwota dofinansowaniau E (w zł) Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie- Faza II Związek Międzygminny ds.. Ekologii w Żywcu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa - Górnicza - etap I Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze Etap II Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminie Czechowice- Dziedzice Gmina Dąbrowa Górnicza Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o Gmina Zabrze Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Czechowicach -Dziedzicach

25 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko - Biała Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - Faza I Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I faza Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim PWiK Żory Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o AQUA SA Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jaworznie Gmina Tarnowskie Góry Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

26 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach faza II Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice Modernizacja gospodarki wodnościekowej w Gliwicach - II etap Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne Gmina Cieszyn Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Gmina Tarnowskie Góry Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Przyszowicach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Gmina Kłobuck Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o

27 Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła etap III Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - etap I Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II Gmina Jasienica Gmina Konopiska Gmina Buczkowice Gmina Jaworze Gmina Poczesna Miasto Wisła Gmina Wojkowice Gmina Myszków

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPO WLS Priorytet V.2 Gospodarka wodno-ściekowa, również narzędzie współfinansowania realizacji KPOŚK, dla aglomeracji RLM Program analogiczny do POIiŚ na poziomie regionu 28

29 Beneficjent Gmina Sośnicowice oczyszczalni ścieków Gmina Ożarowice Gmina Milówka Gmina Ciasna Gmina Gorzyce Gmina Chybie Gmina Ślemień Tytuł projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarowice Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Milówka Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce: Rogów etap I Zadanie 1 i 2; Bełsznica etap I zadanie 3; Olza etap II zadanie 1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie - etap I Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2. 29

30 Gmina Miedźna Gmina Chełm Śląski gmina Mstów Gmina Łękawica Gmina Kochanowice Gmina Koszęcin Gmina Kuźnia Raciborska Kontynuacja ochrony Torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna, Etap II, III, IV. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chełm Śląski Etap C Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Wancerzów i Cegielnia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica sołectwa: Łękawica-część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska 30

31 GMINA OPATÓW Gmina Żarki Gmina Krzanowice Gmina Bestwina Gmina Łazy Gmina Bieruń Gmina Ożarowice Gmina Mierzęcice Budowa systemu kanlizacji sanitarnej w miejscowości Opatów Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów gmina Krzanowice. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarowice Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice 31

32 Gmina Toszek Gmina Wielowieś Gmina Olsztyn Gmina Kłomnice Gmina Miasto Pszów Gmina Koniecpol Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek - Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek Sarnów - Grabina Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Kusiętach, Gmina Olsztyn Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń 32

33 Gmina Kobiór Gmina Wręczyca Wielka Gmina Świerklany Miasto Imielin Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków Wschód wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II. Ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w zlewni PII-1 w Gminie Świerklany z przekroczeniem autostrady A-1 Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin-etap II (obszar 1,1a) 35 projektów zł zł 33

34 Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza Koszt Dotacja zł zł budowa 160 km kanalizacji sanitarnej Budowa przepompowni (łącznie 32 obiekty) budowa 91 km kanalizacji deszczowej budowa 3 zbiorników retencyjnych wód Deszczowych budowa 105 km wodociągów renowacja 9 km rowów 34

35 odtworzenie koryta potoku Jamki przebudowa 7 km kanalizacji ogólnospławnej na deszczową odtworzenie m 2 nawierzchni drogowych likwidacja przestarzałej i nie spełniającej wymogów unijnych Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Strzemieszycach dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla 20 tyś mieszkańców Gminy 35

36 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów Koszt Dotacja zł zł Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 143 km Budowa kanalizacji tłocznej 19 km Budowa przepompowni i tłoczni ścieków 28 szt. Budowa kanalizacji deszczowej 29 km Modernizacja kanalizacji deszczowej 2 km Modernizacja sieci wodociągowej 29 km podłączenie docelowo osób. 36

37 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II Koszt Dotacja zł zł Budowa kanalizacji sanitarnej km Budowa kanalizacji ogólnospławnej - 20 km Budowa kanalizacji deszczowej - 49 km Budowa wodociągu - 0,7 km Przelewy burzowe - 5 szt. Przepompownie - 23 szt. Oczyszczalnie ścieków - 2 obiekty 37

38 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze Etap II Koszt Dotacja zł zł budowa i przebudowa - 69 km kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami ścieków, budowa i przebudowa - 68 km kanalizacji deszczowej, wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji oczyszczalni ścieków Śródmieście. 38

39 Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2011 rok -Iiczba korzystających z sieci osób -Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej km Wymagania określone w w KPOŚK na 2015 r -Iiczba korzystających z sieci osób -Sieć kanalizacji sanitarnej km 39

40 Wnioski - problemy natury ogólnej 1. Podział środków na POIiŚ a RPO 2. Aktualizacja obszaru lub danych dotyczących Aglomeracji w rozumieniu Prawa wodnego 3. Wymagania dla oczyszczalni o RLM poniżej zlokalizowanych w dużych aglomeracjach 4. Różnice w określaniu RLM aglomeracji oraz RLM oczyszczalni obsługującej aglomerację 40

41 Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) powiat.. województwo śląskie 41

42 Część opisowa 1. Nazwa aglomeracji 2. Adres wnioskodawcy 3. Dane rejestrowe 4. Imię nazwisko osoby wskazanej do kontaktowania 5. Podstawowe informacje na temat gminy/miasta 6. Uzasadnienie potrzeby aktualizacji wyznaczonej wcześniej aglomeracji 7. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 8. Opis sieci kanalizacyjnej 8.1. Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków 8.2. Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) 9. Opis gospodarki ściekowej 9.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków 9.2. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy 42

43 9.3. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej 9.4. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane 9.5. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców RLM 10. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej 11. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych 12. Informacje o formach ochrony przyrody 13. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 43

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Witold Klimza Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska tel

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa śląskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa śląskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa śląskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

www.wfosigw.katowice.pl

www.wfosigw.katowice.pl www.wfosigw.katowice.pl 1 2 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Spis treści: Wstęp... 3 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (Gmina Kłobuck)...

Bardziej szczegółowo

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/9/16/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/9/16/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/9/16/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Wręczyca Wielka Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

2012 3 2012 Analizy RCAS

2012 3 2012 Analizy RCAS 2012 3 2012 Analizy RCAS Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego DELIMITACJA METROPOLII I AGLOMERACJI ORAZ

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Y I POWIATY Y PÓŁNOCNY Kol. Grzegorz Sikora tel. 601 557 160 VPN 160 e-mail gsikora@znp.edu.pl ZACHODNI Kol. Kazimierz Piekarz tel. 609 058 629 VPN 356 e-mail

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE INWESTYCJE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ WOJEWÓDZTWO 46,5% powierzchni województwa Powierzchnia stanowią prawne województwa: formy ochrony

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4 AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4 DO KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, STANOWIĄCYCH WYKAZY NIEZBĘDNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA AGLOMERACJI W SYSTEMY KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego nr rejonu operacyjnego Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 24/0 Nazwa i opis rejonu operacyjnego powiat częstochowski, Częstochowa Liczba zespołów

Bardziej szczegółowo

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Załącznik do uchwały nr 40/10/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.01.2011r. Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Lp. Organów Nazwa organu Liczba szkół

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Orzesze Śródmieście Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny. powiat rybnicki. województwo śląskie

Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny. powiat rybnicki. województwo śląskie Załącznik do Uchwały Nr LVII/627/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny powiat rybnicki województwo śląskie Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) powiat.. województwo śląskie Wydział Ochrony Środowiska Urząd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................... 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

29,20 17,37 dolnośląskie. 13,00 7,16 dolnośląskie. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 7,03 4,18 kujawsko - pomorskie. 136,00 80,92 lubelskie

29,20 17,37 dolnośląskie. 13,00 7,16 dolnośląskie. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 7,03 4,18 kujawsko - pomorskie. 136,00 80,92 lubelskie Lp. Nazwa projektu Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln euro) Orientacyjny poziom dofinansowania z UE (w mln EUR) Miejsce realizacji projektu (województwo) Instytucja odpowiedzialna za realizację

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku

Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ] Informator SłuŜb Społecznych Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku Katowice, styczeń 2008 Copyright by Regionalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W chwili obecnej na terenie miasta eksploatowanych jest 6 oczyszczalni: Śródmieście, Mikulczyce, Rokitnica, Grzybowice, Legnicka w Makoszowach i Gawrona w Makoszowach.

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Obszar 24.2 objęty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO

PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ. Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

5. e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą Gmina Pilica

5. e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą Gmina Pilica PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA TERENU NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCENARIUSZE 2050 DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM Prof. AE dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 1 Początki działalności Związku sięgają 1991 roku, kiedy Urząd Rady Ministrów zarejestrował Związek Komunalny ds. Gazyfikacji w Żywcu. Pierwszym zadaniem Związku

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa Załącznik nr 2 Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa L.p. Numer wniosku Projektodawca Tytuł wniosku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga LA II LO Cieszyn 22 32 28 18 23 123 1 ZSS LS Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać wsparcia dla sfinansowania inwestycji wodno-ściekowych w gminie?

Gdzie szukać wsparcia dla sfinansowania inwestycji wodno-ściekowych w gminie? Gdzie szukać wsparcia dla sfinansowania inwestycji wodno-ściekowych w gminie? Zarówno w poprzednim, jak i obecnym okresie programowania przypadającego na lata 2007-2013 ochrona środowiska stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/57/30/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/57/30/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR IV/57/30/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Tworóg Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/316/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina.

UCHWAŁA NR XLII/316/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina. UCHWAŁA NR LII/316/2014 RADY GMINY BESTWINA z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów to Projekt który jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020 Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020 Podtytuł prezentacji Ewa Kamieńska Zastępca Dyrektora Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami 15.10.2015

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania zał. nr 1 do uchwały nr 1621/281/III/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa alokacja: 37 745 000 PLN założona

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Program SYSTEM Dofinansowanie PBOŚ Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Program SYSTEM Dofinansowanie PBOŚ Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program SYSTEM Dofinansowanie PBOŚ Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: II Cyfrowe Śląskie Działanie:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Projekt Planu Aglomeracji Smołdzino

Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Projekt Planu Aglomeracji Smołdzino Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Projekt Planu Aglomeracji Smołdzino I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Nazwa aglomeracji Smołdzino W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/53/20/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/53/20/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/53/20/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Miedźno Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Projekt 13/03/2014 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia........................... w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania gminy o liczbie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców (w tym powiaty ziemskie)

Lista projektów wybranych do dofinansowania gminy o liczbie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców (w tym powiaty ziemskie) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Nr naboru: 09.03.00-062/08 Lista projektów wybranych do dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie

Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie Podtytuł prezentacji Beata Koszewska Poznań, 12 i 19 czerwca 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny 1 Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to pierwsza w historii Żywiecczyzny inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód ZAŁĄCZNIK 3 Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód zebrano na podstawie wojewódzkich raportów z realizacji programów ochrony środowiska w okresie

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Wydawca: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ul. Bojkowska 37 44-100 Gliwice Biuro Związku: ul. Bojkowska

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2008 Numery 1 223* Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika druga pozycję

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1550) tj. z dnia 14 listopada 2013 r. (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA Poprawa stanu środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Infrastruktura Komunalna. Infrastruktura Komunalna 9 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 11

Rozdział I. Infrastruktura Komunalna. Infrastruktura Komunalna 9 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 11 I Infrastruktura Komunalna Rozdział I Infrastruktura Komunalna Infrastruktura Komunalna 9 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 11 I.1 GOSPODARKA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 11 I.2 SIEĆ GAZOWA 15 I.3 GOSPODARKA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Warszawa, 6 marca 2015 r. Marta Barszczewska Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Zmiany w Prawie wodnym w zakresie aglomeracji art. 42 ust. 4 Prawa wodnego

Bardziej szczegółowo

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r.

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r. nr rejonu operacyjnego TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 0.0.20 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego ZAŁĄCZNIKI 1 do 8 - komunalne ZAŁĄCZNIKI 9 do 11 Komunalne osady ściekowe KONSORCJUM IETU Katowice

Bardziej szczegółowo

Gimnazjada 2011/2012 - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Sztaf. pływ. Szachy Druż. LA. Narty

Gimnazjada 2011/2012 - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Sztaf. pływ. Szachy Druż. LA. Narty Gimnazjada 2011/2012 - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoła Przełaje Tenis stoł. Siatkówka Kosz P. ręczna Sztaf. pływ. Szachy Druż. LA Narty Orient. sport Dwubój Łyżwy

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochrona wód i gospodarka wodna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochrona wód i gospodarka wodna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona wód i gospodarka wodna Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider systemu finansowania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY!

GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY! GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY! GDZIE i KIM JESTEŚMY? Gmina podmiejska w sąsiedztwie miasta Tarnowa, swoim zasięgiem obejmuje 11 miejscowości Położenie: dolina rzeki Dunajec, w południowym krańcu Kotliny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1856/371/IV/2014. Zarządu Województwa Śląskiego. z dnia 07.10.2014 roku. w sprawie:

Uchwała Nr 1856/371/IV/2014. Zarządu Województwa Śląskiego. z dnia 07.10.2014 roku. w sprawie: Uchwała Nr 1856/371/IV/2014 w sprawie: standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, w sezonie zimowym 2014/2015 Na podstawie: art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Katowice, 15 października 2015 r. Plan rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 742 / 35 / V / 2015 Zarządu

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II Bestwina Bestwina śląskie 2 Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana Będzin Będzin śląskie 3 Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza Będzin

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1. Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.1/04/14 Konkurs 13/POIiŚ/1.1/04/14 Planowane konkursy POIiŚ rekultywacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Halka - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu AQUA S.A. jadwiga.halka@aqua.com.pl

Jadwiga Halka - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu AQUA S.A. jadwiga.halka@aqua.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Poprawa stanu gospodarki wodno ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała Beneficjent:

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY PRZYŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTA JAWORZNA W LATACH

PROGRAM BUDOWY PRZYŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTA JAWORZNA W LATACH Załącznik do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia...2011 r. PROGRAM BUDOWY PRZYŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTA JAWORZNA W LATACH 2012-2015 Jaworzno, grudzień 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu www.zmge.zywiec.pl Projekt Oczyszczanie ścieków na czyźnie - od pomysłu do sukcesu Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu ul. Ks. Prałata St. Słonki 22 34-300 tel. 33 861 28 98 Związek Międzygminny

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

II LO Dąbrowa Górnicza 14 16 5 35 VII LO Sosnowiec 21 13 34 ZS nr 10 Zabrze 14 20 34 PZS Lędziny 20 13 33 IV LO Sosnowiec 32 32 IX LO Chorzów 32 32 I

II LO Dąbrowa Górnicza 14 16 5 35 VII LO Sosnowiec 21 13 34 ZS nr 10 Zabrze 14 20 34 PZS Lędziny 20 13 33 IV LO Sosnowiec 32 32 IX LO Chorzów 32 32 I KOMUNIKAT KONCOWY FINAŁÓW LICEALIADY CHŁOPCÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga LA Przełaje Tenis stołowy Narty ZSO MS Racibórz

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. Al. Piłsudskiego 12 43 100 Tychy www.rcgw.pl

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. Al. Piłsudskiego 12 43 100 Tychy www.rcgw.pl ISTOTNE PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ - zanieczyszczenie wód powierzchniowych; - nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych; -zanieczyszczenia odprowadzane do odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych;

Bardziej szczegółowo