POMIAR RYZYKA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMIAR RYZYKA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO"

Transkrypt

1 POMIAR RYZYKA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Certyfikowany Program Szkoleniowy KFE przygotowany dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warszawa: 24/

2 Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia IMMANUEL KANT PROWADZENIE Grzegorz MICHALSKI Trener Instytutu Konsultantów Europejskich

3 Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia IMMANUEL KANT EUROPEAN ADVISORS INSTITUTE Instytut Konsultantów Europejskich jest niezależną organizacją pozarządową, instytutem badawczo-szkoleniowym, działającym non for profit, nieprowadzącym działalności gospodarczej który w swoich celach i działaniach dąży do skutecznego wzrostu kompetencji całego środowiska Konsultantów Europejskich, odpowiedzialnych za skuteczne wykorzystanie funduszy europejskich i działania prorozwojowe. Instytut Konsultantów Europejskich, to na dziś grupa ponad 130 ekspertów z różnych dziedzin m.in.: zarządzania projektami, finansów publicznych, księgowości projektowej, kontroli i ewaluacji, zamówieo publicznych, pomocy społecznej, FIDIC, odnawialnych źródeł energii. Głównym odbiorcą jest sektor administracji publicznej zaangażowanej we wdrażanie funduszy europejskich na poziomie IZ, IP1, IP2, IPwC. Instytut jest głównym koordynatorem w ramach Education and Accreditation Program - European Funds Advisor w ramach którego, prowadzony jest pierwszy w Unii Europejskiej System Akredytacji standardów kompetencyjnych Konsultantów Funduszy Europejskich Akredytacja KFE.

4 SPECJALIZACJA Głównym obszarem naszych zainteresowao jest szeroko rozumiana polityka regionalna /polityka spójności wspierana z funduszy europejskich. Nasza działalnośd obejmuje inicjatywy na poziomie prac rozwojowych, badawczych, szkoleniowych, projektowych i doradczych. Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia IMMANUEL KANT Realizujemy na różnych poziomach zaawansowania specjalistyczne (począwszy od studiów podyplomowych, szkoleo i kursów na wizytach studyjnych we wszystkich ponad 300 regionach Unii Europejskiej koocząc) działania edukacyjne w tematyce: Przygotowania i Zarządzania Projektami Finansów Publicznych Księgowośd Projektowej Kontroli i Ewaluacji Zamówieo Publicznych Pomocy Społecznej FIDIC Odnawialnych Źródeł Energii Rozwoju Umiejętności Osobistych

5 Dostęp do materiałów szkoleniowych i dokumentów pomocniczych w wersji elektronicznej PRPI

6 POMIAR RYZYKA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Grzegorz MICHALSKI

7 wartość projektu: przyszłe korzyści mierzone dzisiaj wartoscprojektu n t przeplywy 1 koszt kapitalu 1 t t Czyli wszystkie przyszłe wolne przepływy pieniężne jakie uda się wypracować w przyszłości przez w wyniku realizacji projektu, wyrażone w dzisiejszym pieniądzu (dzięki użyciu informacji o stopie kosztu kapitału)

8 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności V p n 1 t1 FCF CC t t 8

9 Ryzyko w FCF Przychody ze sprzedaży: wynik sprzedaży produktów w ilości Q po cenie P P =20 Q =50 CR = 1000 = Q * P Q - Ilość P - Cena CR - Sprzedaż Źródła ryzyka wpływające na CR: -> wysokość cen (P) po których można sprzedawać produkty -> zmienność cen (P) po których można sprzedać produkty, poziom ryzyka mierzy tu σ(p) = (sigma P) = odchylenie standardowe od średniej ceny sprzedaży. P =24 Q =50 CR = 1200 = Q * P Q - Ilość P - Cena CR - Sprzedaż P =16 Q =50 CR = 800 = Q * P Q - Ilość P - Cena CR - Sprzedaż

10 Odchylenie standardowe (σ = SD) cen odchylenie standardowe informuje o tym jak szeroko wartości jakiejś wielkości (takiej jak np. cena, ilość sprzedaży, EBIT itp.) są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej i tym mniejsze ryzyko / zmienność / niepewność średnia Odch.Stand. = SD = σ P , ,5 20 2,03

11 Ryzyko w FCF Przychody ze sprzedaży: wynik sprzedaży produktów w ilości Q po cenie P P =20 Q =50 CR = 1000 = Q * P Q - Ilość P - Cena CR - Sprzedaż Źródła ryzyka wpływające na CR: -> ilość (Q) sprzedanych produktów po cenie P -> zmienność ilości (Q) w jakiej można sprzedać produkty po cenie P, poziom ryzyka mierzy tu σ(q) = (sigma Q) = odchylenie standardowe od średniej ilości sprzedaży. P =20 Q =60 CR = 1200 = Q * P Q - Ilość P - Cena CR - Sprzedaż P =20 Q =40 CR = 800 = Q * P Q - Ilość P - Cena CR - Sprzedaż

12 Odchylenie standardowe (σ = SD) ilości średnia SD=σ Q , ,5 50 1,6 1,6/50 = 3,2% 3*3,2% = 9,6%

13 Odchylenie standardowe (σ = SD) CR średnia SD=σ Q , ,5 50 1, średnia SD=σ P , ,5 20 2, średnia SD=σ CR , ,75 997,4 71,3 3*SD(Q) = 4,8 3*SD(P) = 6,1 3*SD(CR) = 214 4,8/50 = 9,6% 6,1/20 = 30,5% 214/997,4 = 21,5%

14 Ponieważ 3SD/średnia = 214/997,4 = 21,5% to wystarczy sprawdzić wrażliwość projektu na odchylenia CR +/- 22% aby objąć 99% możliwych przypadków

15 Źródła ryzyka wpływające na CE (koszty wydatkowe): -> wysokość cen (P) po których można sprzedawać produkty i ilość produkcji (Q) jaka jest sprzedawana -> zmienność cen (P) i ilości (Q) -> wysokość cen materiałów, energii i surowców -> zmienność składników wydatkowych kosztów stałych (FC) i zmiennych (VC) Pomiar na podstawie danych historycznych podobny jak dla CR CE=FC+VC, FC=niezależne od wielkości produkcji (np.: FC=100), VC = zależne od wielkości produkcji lub wielkości sprzedaży (np. VC=8*Q albo VC=0,4*CR)

16 Zmienność kosztów wydatkowych CE 3*SD(VC)=0,09 3*SD(FC)=7,1 3*SD(CR)=214 3*SD(CE)=171,4 0,09/0,4=22,5% 7,1/100=7,1% 214/997,4=21,5% 171,4/503,4=34%

17 Źródła ryzyka wpływające na NCE (koszty bezwydatkowe): -> zmienność wysokości cen (zakupu/wytworzenia) aktywów trwałych -> inna od planowanej trwałość aktywów trwałych -> zmiany regulacji prawnych w zakresie rozliczania inwestycji

18 EBIT = Zysk Przed Odsetkami i Opodatkowaniem = CR-CE-NCE Źródła ryzyka wpływające na EBIT (zysk przed odsetkami i opodatkowaniem): -> wcześniej wymienione wpływające na Q, P, CR, VC, FC, CE, NCE

19 EBIT = Zysk Przed Odsetkami i Opodatkowaniem = CR-CE-NCE Jak widać aktywne zarządzanie NCE może wpłynąć na zmienność EBIT (do 1,1% zamiast 27,67%) Do NCE zalicza się np.: amortyzację, wartość księgową aktywów w momencie ich likwidacji, należności nieściągalne, i inne koszty bezwydatkowe Za koszty uzyskania przychodu można uznać tylko takie rezerwy, które są utworzone na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy innej niż Ustawa o rachunkowości ( ). Obowiązek utworzenia rezerwy musi wynikać wyłącznie z ustawy za: MSR nr 37 wymaga przy szacowaniu rezerw: + uwzględniania ryzyka i niepewności, + uwzględniania przyszłych zdarzeń (zmiany prawa, technologii), + uwzględniania zmian wartości pieniądza w czasie, jeżeli są istotne, + nieuwzględniania oczekiwanych zysków ze zbycia aktywów związanych z rezerwą. za:

20 NOPAT = Zysk Operacyjny Netto Po Opodatkowaniu = EBIT (1-0,19) Źródła ryzyka wpływające na NOPAT (zysk operacyjny netto po opodatkowaniu): -> stopa opodatkowania narzucona przez prawo (Ryzyko Prawne) -> wcześniej wymienione wpływające na Q, P, CR, VC, FC, CE, NCE, EBIT

21 Koszty BEZwydatkowe nie pociągają za sobą wydatku i z tej przyczyny służą jedynie do pomniejszenia podstawy opodatkowania następnie po opodatkowaniu dodaje się je z powrotem, ponieważ NIE WYPŁYNĘŁY z przedsiębiorstwa gdyż nie wiązały się z wydatkiem. Do NCE zalicza się np.: amortyzację, wartość księgową aktywów w momencie ich likwidacji, należności nieściągalne, i inne koszty bezwydatkowe

22 Przyrost kapitału pracującego netto (ΔNWC) zależy od zmian w poziomie: + należności (NAL=AR=DSO CR/360), + zapasów (ZAP=INV=OKZAP CR/360=IP CR/360), + buforu środków pieniężnych (Cash (2 5) CR/360), -- zobowiązań wobec dostawców (ZwD=AP=OOSZwD CR/360=AP CR/360), NWC=AB-PB=CA-CL=NAL+ZAP+Cash-ZwD=AR+INV+Cash-AP Zmienność NWC zależy od: + decyzji naszych odbiorców (kiedy spłacą należności), + wydajności procesu technologicznego (zapasy produkcji w toku), + zdolności naszego działu sprzedaży (zapasy wyrobów gotowych), + uległości naszych dostawców (zobowiązania wobec dostawców), + słowności naszych kontrahentów (bufor gotówki).

23 ΔNWC = Przyrost kapitału pracującego netto NAL = należności (NAL=AR=DSO CR/360), DSO = okres spływu należoności (inny skrót: OSN) ZAP = zapasy (ZAP=INV=OKZAP CR/360=IP CR/360) OKZAP = okres konwersji zapasów Bufor środków pieniężnych (Cash (2 5) CR/360), ZwD = zobowiązania wobec dostawców (ZwD=AP=OOSZwD CR/360=AP CR/360), OOSZwD = okres odroczenia spłaty zobowiązań wobec dostawców

24 NWC=AB-PB=CA-CL=NAL+ZAP+Cash-ZwD=AR+INV+Cash-AP ΔNWC = NWC (t) NWC (t-1) Zmienność NWC zależy od: + decyzji naszych odbiorców (kiedy spłacą należności), + wydajności procesu technologicznego (zapasy produkcji w toku), + zdolności naszego działu sprzedaży (zapasy wyrobów gotowych), + uległości naszych dostawców (zobowiązania wobec dostawców), + słowności naszych kontrahentów (bufor gotówki).

25 CAPEX = wydatki kapitałowe na operacyjne aktywa trwałe Zmienność CAPEX zależy od: + cen surowców z których wykonane są operacyjne aktywa trwałe, + postępu technologicznego w branży, + decyzji dostawców sprzętu przez nas używanego, + decyzji politycznych [ryzyko polityczne] (np. zakaz sprowadzania sprzętu od dotychczasowych dostawców, nowe umowy o zasadach obrotu z dotychczasowymi partnerami), +.

26 FCF = Wolne Przepływy Pieniężne = NOPAT+NCE ΔNWC-CAPEX Zmienność FCF to rezultat działania czynników modelujących P, Q, CR, VC, FC, CE, FA, NCE, EBIT, TAX, NOPAT, OSN, OKZAP, bufor gotówki, OOSZwD, CAPEX FCF

27 Współczynnik zmienności = SD / średnia

28 wartość projektu: przyszłe korzyści mierzone dzisiaj wartoscprojektu n t przeplywy 1 koszt kapitalu 1 t t Czyli wszystkie przyszłe wolne przepływy pieniężne jakie uda się wypracować w przyszłości przez w wyniku realizacji projektu, wyrażone w dzisiejszym pieniądzu (dzięki użyciu informacji o stopie kosztu kapitału)

29 wartość projektu: przyszłe korzyści mierzone dzisiaj Pan Jan zamierza produkować drewniane zabawki, dlatego wartość tego projektu to wszystkie pieniądze jakie zarobi na czysto na tej działalności zsumowane NA DZIŚ. Jeśli na czysto co roku zarabia 100k i będzie to możliwe (bez dużych zmian w projekcie) przez kolejne 4 lata, a cena pieniądza (koszt kapitału) to 20% rocznie, wtedy wartość projektu dla niego to nie mniej niż: 100 1, , , ,2 2 Jeśli Jan jest przeświadczony, że projekt można realizować dłużej i że na czysto będzie zarabiać 100k co roku przez bardzo długo (w nieskończoność ), w przybliżeniu może założyć, że wartość tego projektu to nie więcej niż: % 500 V , 2 1, 2 1, 2 FCF 1 CC 1 1 CC , 1, 2 wszystkie przyszłe wolne przepływy pieniężne jakie uda się wypracować w przyszłości przez projekt, wyrażone w dzisiejszym pieniądzu (dzięki użyciu informacji o stopie kosztu kapitału) 259

30 wartość projektu: przyszłe korzyści mierzone dzisiaj Pani Janina zamierza produkować odzież (co jest bardziej ryzykowne niż produkcja zabawek z drewna), dlatego wartość jej projektu to wszystkie pieniądze jakie zarobi na czysto na tej działalności zsumowane NA DZIŚ. Jeśli na czysto co roku zarabia 100k i będzie to możliwe (bez dużych zmian w firmie) przez kolejne 4 lata, a cena pieniądza (koszt kapitału) to 30% rocznie (więcej niż u Jana, bo większe ryzyko), wtedy wartość projektu dla niej to nie mniej niż: 100 1, , , ,3 217 Jeśli Janina jest przeświadczona, że projekt na czysto będzie zarabiać 100k co roku przez bardzo długo (w nieskończoność ), w przybliżeniu może założyć, że wartość jej projektu to nie więcej niż: V % FCF 1 CC CC n ,,,, 1, 3

31 CC = D/(D+E)*k d *(1-T)+ E/(D+E)*k e E D T sz k k k k C U L L L RF M L RF E 1 1 ) (1 ) ( * *

32 CC = koszt kapitału (stopa kosztu kapitału), oznaczana też: k, WACC D = dług (kapitał obcy) E = kapitał własny k d = stopa kosztu długu k e = stopa kosztu kapitału własnego T = efektywna stopa podatkowa k rf = stopa wolna od ryzyka k m = stopa zwrotu z portfela rynkowego (przeciętna stopa zwrotu z aktywów) β u = współczynnik ryzyka aktywów beta nielewarowana, β L = współczynnik ryzyka projektu zadłużonego beta lewarowana, sz = korekta o ryzyko indywidualne

33 Cechy indywidualne wpływające na SZ MAŁA ŚREDNIA DUŻA Zmienność EBIT = SD (EBIT) = σ (EBIT) TA oryginalność (rynku) produktu firmy płynność rynku produktu firmy Rozmiar firmy..

34 Cechy indywidualne wpływające na SZ RYZYKO (ang. risk) jest to sytuacja, w której co najmniej jeden z elementów składających się na warunki w których podejmowana jest decyzja, jest nieznany, lecz znane jest prawdopodobieństwo wystąpienia tego nieznanego elementu. [źródło: G.Michalski, Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004] CR wpływy / korzyści KOSZTY (CE = FC + VC) NAKŁADY (CAPEX & NWC) KOSZTY KAPITAŁÓW (CC = (E/(D+E))*k e +(D/(D+E))*(1-T)*k d

35 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności Niepewność NIEPEWNOŚĆ (ang. uncertainty) jest to sytuacja w której nie można określić, jakie elementy składają się na daną sytuację, jaka jest wartość tych elementów lub jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. N. najczęściej występuje w przypadku problemów o znacznym stopniu złożoności nie znanych z przeszłości. N. może być subiektywna (odczuwana jedynie przez podejmującego działanie) lub obiektywna. [źródło: G.Michalski, Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004] 35

36 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności Zmienność ZMIENNOŚĆ to miara wskazująca o ile aktywa mogą zmienić swoją wartość w danym okresie. Zmienność można wyrazić w procentach w skali roku. Przy zmienności na poziomie 15% możemy z dużym prawdopodobieństwem (około 65%) powiedzieć, że wartość aktywów może w ciągu roku obniżyć się lub wzrosnąć o 15%. Dlatego im większa jest zmienność tym należy oczekiwać większej zmiany wartości tych aktywów. Im większa jest zmienność tym inwestycje używające danych aktywów charakteryzują się wyższym ryzykiem (istnieje zagrożenie poniesienia większych strat wynikających z niekorzystnej dla posiadacza aktywów zmiany ich wartości). Dlatego wysoka zmienność (a tym samym wysokie ryzyko inwestycyjne) może być źródłem dużych korzyści, ale również dużych strat. 36

37 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności Zmienność ev p n V 1 t1 p n efcf CC 1 t1 t t FCF CC t t 37

38 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności podejście historyczne a prognostyczne Różnice między podejściem decyzyjnym a sprawozdawaniem przeszłości/teraźniejszości Sprawozdawczość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego co BĘDZIE w PRZYSZŁOŚCI Przykład 1: Ile jest WARTA 3 letnia sprawna maszyna do robienia pokemonów? [a] z punktu widzenia kosztów historycznych jeśli wartość początkowa wynosiła 2000ooo złotych, a roczna stawka amortyzacyjna 20%? [b] z punktu widzenia finansów jeśli koszt kapitału wynosi 10% i wiadomo, że moda na pokemony już minęła? Przykład 2: Ile jest wart 7 letni samochód [a] z punktu widzenia kosztów historycznych? [b] dla Krzysztofa Kowalskiego, który będzie dojeżdżał do pracy? Przykład 3: Kupiec dalekomorski ma faktorię jedwabiu którą odziedziczył po ojcu. Jej wartość księgowa wynosi 5. Ile jest w rzeczywistości warta, jeśli warunkiem zarobku jest to by jedwab dotarł do oddalonego o rok żeglugi portu? [a] Jeśli transport z jedwabiem będzie dopływać co roku, [b] Jeśli transport z jedwabiem będzie dopływać co 2 rok (co druga dostawa zatonie lub będzie uprowadzona przez piratów ), [c] Jeśli transport z jedwabiem będzie dopływać 3 razy w ciągu 5 lat Przykład 4: Ile warto zainwestować w stanowisko rozładunku w porcie do którego wpływa maksymalnie 3 statki rocznie (a może nie wpłynąć żaden), jeśli za każdy rozładunek otrzyma się 7 i ma się gwarancję, że obsłuży się: [a] pierwszy wpływający statek, [b] drugi wpływający statek, [c] trzeci wpływający statek Przykład 5: Ile jest warte 1ooo złotych otrzymane przez firmę 10 stycznia, a ile otrzymane 20 listopada? 38

39 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności Cel realizowania projektu FINANSOWY CEL REALIZOWANIA PROJEKTÓW Maksymalizacja zysku NIE! Przykład1. Zysk to przychody pomniejszone o koszty. Przychody można maksymalizować niszcząc rynek [np.. OPEC w latach 70]. Koszty można ciąć głupio ograniczając BR. Kontynuowanie działalności NIE! Przykład2. Jeśli do przedsiębiorstwa trzeba dokładać należy je zrestrukturyzować. n Maksymalizacja bogactwa właścicieli TAK Maksymalizacja KORZYŚCI społecznych TAK V ev 39 p p 1 t1 n 1 t1 FCF CC t efcf ecc t t t

40 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności Definicje Zmienna wartość pieniądza w czasie Z czego wynika zmiana wartości pieniądza w czasie? Zjawisko zmiany wartości pieniądza w czasie wynika z działania trzech czynników: wpływu ryzyka - pieniądze otrzymane dzisiaj, to zdarzenie pewne, dlatego (mimo tej samej siły nabywczej) posiadają one większą wartość niż pieniądze, które mamy otrzymać w przyszłości, psychologicznej skłonności do bieżącej konsumpcji, polega ona na tym, że nawet przy założeniu zerowej inflacji, ludzie uważają otrzymanie tej samej kwoty dziś za bardziej wartościowe, niż otrzymanie jej później (mimo tego, że w obu przypadkach siła nabywcza pieniądza będzie taka sama), płynność pieniądza posiadanego obecnie, a więc możliwości inwestowania i osiągania przez to określonych korzyści, jakich nie dałoby się osiągnąć przy późniejszym otrzymaniu środków. 40

41 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności Definicje Wartość przyszła i wartość obecna Wartość przyszła Przyszła wartość (FV - future value) informuje, z jaką wartością nominalnie ustalonej kwoty będziemy mieli do czynienia po upływie określonego czasu. Proces przechodzenia od obecnej wartości (PV - present value) do przyszłej wartości - to kapitalizacja. Polega ona na arytmetycznym ustaleniu ostatecznej wartości przepływu (lub przepływów) środków pieniężnych, przy zastosowaniu odsetek składanych. FV PV 1 k n n gdzie: FV n przyszła wartość kwoty po upływie n okresów, PV początkowa wartość kwoty pieniężnej, k stopa procentowa dla danego okresu, n ilość okresów. Studium przypadku. Ile po roku wynosi wartość przyszła (FV 1 ) jeśli wartość początkowa wynosi 500 złotych a stopa kapitalizacji k wynosi 5%? (FV 1 ) = 500 1,05 =

42 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności Definicje Wartość obecna Wartość obecna (present value - PV) to faktyczna teraźniejsza wartość przyszłych przepływów środków pieniężnych. W celu obliczenia wartości obecnej posługujemy się dyskontowaniem. Dyskontowanie to proces odwrotny do kapitalizacji. Polega on na obliczeniu, jaką wartość w dniu dzisiejszym ma kwota, która otrzymana zostanie po n okresach przy założeniu, że stopa procentowa reprezentująca utratę wartości pieniądza wynosi k. Przykładem zastosowania procesu dyskontowania jest ustalenie wysokości kwoty, jaką powinno się wpłacić do banku oferującego oprocentowanie w wysokości k, by po n okresach otrzymać wkład o określonej wysokości. Wzór: PV FV gdzie: PV wartość bieżąca n 1, n k Wartość obecna PV jest uzależniona od wielkości kwoty jaką mamy zgromadzić lub otrzymać FV n, stopy procentowej k, długości okresu inwestowania i częstości kapitalizacji odsetek. Im wyższa jest wartość FV i im niższe pozostałe czynniki, tym wartość obecna jest większa. 42

43 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności Definicje SP 1. Ile wynosi wartość obecna {PV} jeśli wartość przyszła po roku pierwszym {FV 1 } wyniesie 1000 złotych a stopa dyskontowa k wynosi 5%? k odpowiada alternatywnemu kosztowi kapitału finansującego dane działanie. PV = 1000 / 1,05 =

44 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności Definicje Wartość przyszła i wartość obecna renty finansowej Wartość przyszła renty Wartość przyszłą renty zwykłej oblicza się przez sumowanie kolejnych przepływów na koniec okresu kapitalizacji. Wyraża to wzór: FVA gdzie: n PMT n t1 (1 k) n ( nt) PMT (1 k) k FVA n przyszła wartość renty (Future Value of Annuity) po n okresach 1 44

45 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności Definicje SP 1. Jaka kwota zostanie zgromadzona w ciągu pięciu lat, jeżeli projekt generuje 1000 złotych na koniec każdego kwartału, a oprocentowanie to 4% w skali roku? FVA 20 = 1000 [(1,01) 20 1] / 0,01 = SP 2. Jakiej wielkości FCF powinny być generowane w ciągu 5 lat na koniec każdego miesiąca, jeżeli musi być zgromadzone 20000, a oprocentowanie w wysokości 6% w skali roku? PMT FCF FVA 1k k n n / [(1, ) / 0,005]

46 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności Definicje Wartość obecna renty Wartość obecna renty, jest zaktualizowaną wartością ciągu przepływów pieniężnych, które nastąpią w przyszłości. Inaczej mówiąc, jest to kwota, jaką należałoby wpłacić na rachunek o konkretnej stopie procentowej, aby zagwarantować stałe i regularne wypłaty o wymaganej wielkości. Wysokość tej kwoty oblicza się ze wzoru: n PVA n PMT t1 1 (1 k) t PMT 1 k 1 1 (1 k) n 46

47 POMIAR RYZYKA: Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności Definicje SP 1. Jakiej wielkości kwocie (obecnej) odpowiada ciąg comiesięcznych FCF = 1650 przez 3 lata? Oprocentowanie w skali roku wynosi 6%. Pierwsza płatność nastąpi miesiąc po dokonaniu obliczeń. PVA n 1 1 FCF 1 [1650 / 0,005] 36 (1 ) n k k 1 1/ 1, SP 2. Początkowy nakład inwestycyjny netto to Koszt kapitału to 12% w stosunku rocznym. Wolne przepływy pieniężne są generowane co miesiąc. Inwestycja ma trwać 20 lat przy równych FCF generowanych na koniec każdego miesiąca. Ile powinna wynosić pojedynczy FCF? FCF PVA n k 1 1 n k % 1 1 1, gdzie: k stopa dyskontowa odpowiadająca okresowi [jeśli płatność miesięczna, to jest to 1/12 część rocznej stopy. 47

48 POMIAR RYZYKA: Identyfikacja czynników ryzyka jego źródła i rodzaje, w tym ryzyko finansowe, klimatyczne, powodziowe i środowiskowe Czynniki i źródła ryzyka Czynniki ryzyka to zjawiska, mogące wystąpić z wysokim prawdopodobieństwem i mogące oddziaływać na poziom opłacalności projektów inwestycyjnych. Podstawowe źródła ryzyka to czynniki: makro-, mezo- i mikrogospodarcze. Na poziomie makro związane są z sytuacją ogólnogospodarczą kraju i stosunków międzynarodowych: stan gospodarki (recesja, czy dobra koniunktura; inflacja, polityka monetarna, fiskalna, legislacyjna, celna; sytuacja społeczna, itp.) Czynniki mezogospodarcze odnoszą się do danej branży / danego sektora, w którym realizowany jest projekt lub inwestycja. Analizę sektorową ma na celu wykazanie kluczowych uwarunkowań lokalnych, stopnia innowacyjności, energochłonności i mobilności, szans wejścia i wyjścia, dywersyfikacji produkcji, itp. Czynniki mikrogospodarcze dotyczące uwarunkowań wewnątrz podmiotu realizującego projekt inwestycyjny. Do ukazania specyfiki działalności operacyjnofinansowej, stosuje się analizy sytuacyjno-finansowe podmiotu. Te trzy główne źródła ryzyka pozwalają na wyróżnienie rodzajów ryzyka w inwestowaniu. [źródło: B.Nita, Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych, w Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie] 48

49 POMIAR RYZYKA: Identyfikacja czynników ryzyka jego źródła i rodzaje, w tym ryzyko finansowe, klimatyczne, powodziowe i środowiskowe Rodzaje ryzyka: systematyczne i specyficzne Ryzyko systematyczne: wywołane ogólnymi warunkami gospodarowania (rynkowymi, branżowymi, politycznymi, społecznymi, prawnymi), dotyczące wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w danym regionie/kraju. Podmioty realizujące projekty inwestycyjne nie mają na ogół na nie bezpośredniego wpływu: ryzyko finansowe (ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko inflacji), ryzyko polityczne, prawne, regionalne i branżowe. Ryzyko specyficzne tkwi w samym przedsięwzięciu inwestycyjnym i jest odmienne dla każdego z projektu inwestycyjnego. Zależy od cech charakterystycznych dla danego projektu inwestycyjnego. Źródłem tego ryzyka są czynniki wewnętrzne projektu i mikro. W celu zmniejszenia ryzyka systematycznego dąży się do uwzględnienia dywersyfikacji w projektach: ryzyko techniczne, marketingowe, efektywnościowe, itp. [źródło: M.Pasternak, ] 49

50 POMIAR RYZYKA: Identyfikacja czynników ryzyka jego źródła i rodzaje, w tym ryzyko finansowe, klimatyczne, powodziowe i środowiskowe Rodzaje ryzyka: projektu, przedsiębiorstwa i właścicieli Ryzyko projektu inwestycyjnego to ryzyko nieukończenia, niezrealizowania projektu w określonym czasie i zgodnie z przyjętymi zasadami. Wynika ono ze skali trafności założeń technicznych, założeń ekonomiczno-finansowych projektu inwestycyjnego. Rodzaj ryzyka zależy od rodzaju projektu. Większe ryzyko jest przy inwestycjach nowych, a mniejsze przy inwestycjach modernizacyjnych. Ryzyko przedsiębiorstwa i ryzyko właścicieli różnią się od ryzyka projektu inwestycyjnego. Ryzyko przedsiębiorstwa zależy od relacji między korzyściami z realizacji danego projektu, a korzyściami związanymi z eksploatowania majątku tego przedsiębiorstwa. Ryzyko właścicieli jest związane z ryzykiem systematycznym i ich alternatywnymi możliwościami lokaty kapitału w innych projektach. Ryzyko pojedynczego projektu oddziałuje na ryzyko przedsiębiorstwa, a to z kolei na ryzyko właścicieli. [źródło: M.Pasternak, ] 50

51 POMIAR RYZYKA: Identyfikacja czynników ryzyka jego źródła i rodzaje, w tym ryzyko finansowe, klimatyczne, powodziowe i środowiskowe Rodzaje ryzyka: operacyjne a finansowe RYZYKO OPERACYJNE to ryzyko wynikające ze struktury aktywów projektu inwestycyjnego. Jest tym większe im większy jest udział aktywów trwałych. Wyznacznikiem dźwignia operacyjna, natomiast miarą jest odchylenie standardowe miar opłacalności projektu. Na r.o. wpływa: (a) zmienność popytu (większej stabilności popytu na wyroby gotowe przedsiębiorstwa, przy innych parametrach nie zmienionych, towarzyszy niższe r.o.), (b) poziom kosztów stałych (większemu udziałowi kosztów stałych w strukturze kosztów przedsiębiorstwa towarzyszy wyższe r.o.), (c) zmienność cen sprzedaży (większej zmienności cen sprzedaży towarzyszy wyższe r.o.), (d) zmienność kosztów, (e) swobody w ustalaniu cen sprzedaży (im bardziej ta swoboda jest ograniczona, r.o. jest wyższe). RYZYKO FINANSOWE to wynika ze sposobu finansowania projektu inwestycyjnego. O poziomie r.f. stanowi struktura kapitału projektu inwestycyjnego. R.f. jest tym większe im większy jest udział kapitału obcego, tym poziom r.f. jest większy. Podstawowym wyznacznikiem r.f. jest dźwignia finansowa. R.f. jest określone wzorem: FR = s(roe L ) s(roe U ), gdzie: FR r.f., s(roe L ) odchylenie standardowe ROE przedsiębiorstwa finansującego się kapitałem obcym, s(roe U ) odchylenie standardowe ROE przedsiębiorstwa finansującego się wyłącznie kapitałem własnym, ROE miara powodzenia projektu inwestycyjnego (tu: rentowność kapitału własnego). R.f. jest różnicą ryzyka przedsiębiorstwa finansującego się kapitałem obcym i ryzyka przedsiębiorstwa finansującego się jedynie kapitałem własnym. [źródło: G.Michalski, Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004] 51

52 POMIAR RYZYKA: Identyfikacja czynników ryzyka jego źródła i rodzaje, w tym ryzyko finansowe, klimatyczne, powodziowe i środowiskowe Rodzaje ryzyka: operacyjne a finansowe RYZYKO OPERACYJNE to ryzyko wynikające ze struktury aktywów projektu inwestycyjnego. Jest tym większe im większy jest udział aktywów trwałych. Wyznacznikiem dźwignia operacyjna, natomiast miarą jest odchylenie standardowe miar opłacalności projektu. Na r.o. wpływa: (a) zmienność popytu (większej stabilności popytu na wyroby gotowe przedsiębiorstwa, przy innych parametrach nie zmienionych, towarzyszy niższe r.o.), (b) poziom kosztów stałych (większemu udziałowi kosztów stałych w strukturze kosztów przedsiębiorstwa towarzyszy wyższe r.o.), (c) zmienność cen sprzedaży (większej zmienności cen sprzedaży towarzyszy wyższe r.o.), (d) zmienność kosztów, (e) swobody w ustalaniu cen sprzedaży (im bardziej ta swoboda jest ograniczona, r.o. jest wyższe). RYZYKO FINANSOWE to wynika ze sposobu finansowania projektu inwestycyjnego. O poziomie r.f. stanowi struktura kapitału projektu inwestycyjnego. R.f. jest tym większe im większy jest udział kapitału obcego, tym poziom r.f. jest większy. Podstawowym wyznacznikiem r.f. jest dźwignia finansowa. R.f. jest określone wzorem: FR = s(roe L ) s(roe U ), gdzie: FR r.f., s(roe L ) odchylenie standardowe ROE przedsiębiorstwa finansującego się kapitałem obcym, s(roe U ) odchylenie standardowe ROE przedsiębiorstwa finansującego się wyłącznie kapitałem własnym, ROE miara powodzenia projektu inwestycyjnego (tu: rentowność kapitału własnego). R.f. jest różnicą ryzyka przedsiębiorstwa finansującego się kapitałem obcym i ryzyka przedsiębiorstwa finansującego się jedynie kapitałem własnym. [źródło: G.Michalski, Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004] 52

53 POMIAR RYZYKA: Identyfikacja czynników ryzyka jego źródła i rodzaje, w tym ryzyko finansowe, klimatyczne, powodziowe i środowiskowe Rodzaje ryzyka: klimatyczne RYZYKO KLIMATYCZNE, wynika z wpływu na realizację projektu inwestycyjnego cyklicznych zmian klimatu (np. opłacalna budowa winnic w ciepłym średniowieczu była projektem nieopłacalnym w zimnym odrodzeniu). O ryzyku klimatycznym można mówić tylko wtedy gdy zakładamy, że da się je zmierzyć. Jeśli mamy do czynienia z niemierzalnymi zmianami klimatycznymi mówić można o niepewności klimatycznej a nie o ryzyku. [źródło: G.Michalski, Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004] 53

54 POMIAR RYZYKA: Identyfikacja czynników ryzyka jego źródła i rodzaje, w tym ryzyko finansowe, klimatyczne, powodziowe i środowiskowe Rodzaje ryzyka: powodziowe Ryzyko powodziowe - połączenie: prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi oraz związanych z powodzią potencjalnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska oraz działalności gospodarczej. O ryzyku powodziowym można mówić tylko wtedy gdy zakładamy, że da się je zmierzyć. Jeśli mamy do czynienia z niemierzalnymi zagrożeniami powodzią mówić można o niepewności powodziowej a nie o ryzyku. Zarządzanie ryzykiem powodziowym: Budowanie świadomości społecznej istnienia obszarów o danym poziomie ryzyka. Dążenie do optymalnego sposobu przygotowania się do zagrożenia. Maksymalnie skuteczny i uzasadniony ekonomicznie dobór metod technicznych i nietechnicznych w prewencji, reagowaniu i likwidacji skutków powodzi. Integracja działań wszystkich szczebli zarządzania zagrożeniami [źródło: A.Wójcik, T.Cywiński 54

55 POMIAR RYZYKA: Identyfikacja czynników ryzyka jego źródła i rodzaje, w tym ryzyko finansowe, klimatyczne, powodziowe i środowiskowe Rodzaje ryzyka: środowiskowe RYZYKO ŚRODOWISKOWE, wynika z wpływu jaki na środowisko ma realizowany projekt inwestycyjny. O ryzyku środowiskowym można mówić tylko wtedy gdy zakładamy, że da się je zmierzyć. Jeśli mamy do czynienia z niemierzalnymi konsekwencjami dla środowiska mówić można o niepewności środowiskowej a nie o ryzyku. Zagrożenie dla środowiska to negatywna część ryzyka środowiskowego. Źródłem powodującym powstanie ryzyka środowiskowego jest działalność inwestycyjna powodująca wprowadzanie substancji lub innych zmian, np. hałas, promieniowanie, itp. do powietrza, wód i gleb. Charakterystyką ryzyka środowiskowego jest przewidywanie występowania oddziaływań na środowisko. Identyfikacja szans lub zagrożeń dla środowiska polega na ocenie skutków dla zdrowia, wywołanych narażeniem na substancje chemiczne, działające okresowo lub chronicznie. Ocena wpływu projektu inwestycyjnego na środowisko to zespół działań, zawierający identyfikację niebezpieczeństwa, ocenę oddziaływania, ocenę ekspozycji i charakterystykę ryzyka. Celem oceny jest określenie, jaki wpływ na środowisko naturalne i ludzi ma (lub będzie miał) dany projekt inwestycyjny. [źródło: Sobczyk W Ryzyko środowiskowe związane z działalnością sektora rolnego (badania wstępne na przykładzie fermy drobiu i wytwórni pasz w Klimontowie). Inżynieria Rolnicza. Nr 5 (103). s ] 55

56 POMIAR RYZYKA: Obszary niepewności: czynniki sukcesu i czynniki ryzyka NIEPEWNOŚĆ (ang. uncertainty) jest to sytuacja w której nie można określić, jakie elementy składają się na daną sytuację, jaka jest wartość tych elementów lub jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. N. Najczęściej występuje w przypadku problemów o znacznym stopniu złożoności nie znanych z przeszłości. N. może być subiektywna (odczuwana jedynie przez podejmującego działanie) lub obiektywna. [źródło: G.Michalski, Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004] CR wpływy / korzyści KOSZTY (CE = FC + VC) NAKŁADY (CAPEX & NWC) KOSZTY KAPITAŁÓW (CC = (E/(D+E))*k e +(D/(D+E))*(1-T)*k d

57 POMIAR RYZYKA: Jakościowy i ilościowy pomiar ryzyka RYZYKO (ang. risk) jest to sytuacja, w której co najmniej jeden z elementów składających się na warunki w których podejmowana jest decyzja, jest nieznany, lecz znane jest prawdopodobieństwo wystąpienia tego nieznanego elementu. [źródło: G.Michalski, Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004] CR wpływy / korzyści KOSZTY (CE = FC + VC) NAKŁADY (CAPEX & NWC) KOSZTY KAPITAŁÓW (CC = (E/(D+E))*k e +(D/(D+E))*(1-T)*k d

58 POMIAR RYZYKA: Jakościowy i ilościowy pomiar ryzyka RYZYKO to sytuacja, w której co najmniej jeden ze elementów składających się na warunki w których podejmowana jest decyzja, jest nieznany, lecz znane jest prawdopodobieństwo wystąpienia tego nieznanego elementu. O warunkach r. można mówić tylko wtedy, gdy znane doświadczenia z przeszłości dotyczące analogicznych zdarzeń mogą być porównywane z obecną sytuacją. Problemy decyzyjne występujące w warunkach r. mogą być rozwiązywane przy wykorzystaniu rachunku prawdopodobieństwa lub metod statystycznych. R., także odnosi się do decyzji, a dokładniej do działania podjętego w jej wyniku. Na r. decyzji inwestycyjnej wpływają: r. wynikające z niepewności natury i r. wynikające ze stosunku inwestora do r. Istnieją dwa podejścia do r. rozumianego z punktu widzenia jego efektów. W pierwszym określa się r. jako możliwość poniesienia szkody lub straty (traktując r. jako zagrożenie). W drugim r. traktuje się jako możliwość wystąpienia efektu działania niezgodnego z oczekiwaniami efekt ten może być gorszy lub lepszy od oczekiwanego, a co za tym idzie r. traktowane jest jako zagrożenie lub szansa. W zależności od źródła, mówić można o różnych rodzajach r.: r. stopy procentowej, r. walutowe (kursowe), r. siły nabywczej (wynikające z inflacji), r. rynku, r. niedotrzymania warunków, r. zarządzania, r. operacyjne, r. finansowe, r. płynności, r. bankructwa, r. zmiany ceny (wynikającej z okresu posiadania, a nie z inflacji), r. reinwestowania, r. wykupu na żądanie, r. zamienności, r. polityczne, r. wydarzeń, r. intelektualne, r. modelu zarządzania ryzykiem itp. Pomiaru r. dokonuje się przede wszystkim na podstawie miar statystycznych oceniających zmienność danych wejściowych i wrażliwość wyników na ich zmiany. [źródło: G.Michalski, Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004]

59 W zależności od źródła, mówić można o różnych rodzajach ryzyka: r. stopy procentowej, r. walutowe (kursowe), r. siły nabywczej (wynikające z inflacji), r. rynku, r. niedotrzymania warunków, r. zarządzania, r. operacyjne, r. finansowe, r. (braku) płynności, r. bankructwa, r. zmiany ceny (wynikającej z okresu posiadania, a nie z inflacji), r. reinwestowania, r. wykupu na żądanie, r. zamienności, r. polityczne, r. wydarzeń, r. intelektualne, r. modelu zarządzania ryzykiem itp. Pomiaru r. dokonuje się przede wszystkim na podstawie miar statystycznych oceniających zmienność danych wejściowych i wrażliwość wyników na ich zmiany. [źródło: G.Michalski, Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004]

60 E D T sz k k k k C U L L L RF M L RF E 1 1 ) (1 ) ( * * POMIAR RYZYKA: Jakościowy i ilościowy pomiar ryzyka CC = D/(D+E)*k d *(1-T)+ E/(D+E)*k e

61 POMIAR RYZYKA: Jakościowy i ilościowy pomiar ryzyka RYZYKO (ang. risk) jest to sytuacja, w której co najmniej jeden z elementów składających się na warunki w których podejmowana jest decyzja, jest nieznany, lecz znane jest prawdopodobieństwo wystąpienia tego nieznanego elementu. [źródło: G.Michalski, Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004] CR wpływy / korzyści KOSZTY (CE = FC + VC) NAKŁADY (CAPEX & NWC) KOSZTY KAPITAŁÓW (CC = (E/(D+E))*k e +(D/(D+E))*(1-T)*k d

62 POMIAR RYZYKA: Zastosowanie metod probabilistyczno-statystycznych i symulacyjnych Badanie ryzyka projektu Metody symulacyjne: Analiza scenariuszy Analiza wrażliwości Metody probabilistyczno-statystyczne: Współczynnik zmienności Równoważnik pewności Stopa dyskonta uwzględniająca ryzyko Analiza drzew decyzyjnych Analiza Monte Carlo 62

63 63 Metody probabilistyczno-statystyczne Współczynnik zmienności: x x x n v n t t x POMIAR RYZYKA: Zastosowanie metod probabilistyczno-statystycznych i symulacyjnych

64 POMIAR RYZYKA: Zastosowanie metod probabilistyczno-statystycznych równoważnik pewności: NPV stopa dyskonta uwzględniająca ryzyko: NPV RF n t RADR t0 1 CF t RF n t t t t0 (1 krf ) a CF RADR k RF x k M k RF 64

65 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Kryteria decyzyjne ocena projektów inwestycyjnych

66 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Okres zwrotu to przedział czasu, w którym przychody netto z inwestycji pokryją koszt inwestycji, czyli jest to oczekiwana liczba lat konieczna do odzyskania nakładów inwestycyjnych. im mniejszy okres zwrotu, tym lepiej. Aby było możliwe podjęcie decyzji o realizacji lub odrzuceniu projektu w oparciu o to kryterium, potrzebne jest wcześniejsze ustalenie krytycznego (największego dopuszczalnego) okresu (PB k ). 66

67 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych gdzie: r (n-1) rok przed zakończeniem spłaty, PB K t niepokryty koszt na początku roku w którym następuje spłata, CF t przepływy pieniężne w roku w którym następuje spłata. r ( n 1) Studium przypadku. Jaki będzie okres zwrotu i który z projektów powinien być realizowany, przez przedsiębiorstwo Delta jeśli PB k = 4,3 roku? Przepływy pieniężne związane z projektami A i B są następujące: FCF 0 FCF 1 FCF 2 FCF 3 FCF 4 FCF 5 A B Projekty mogą być: niezależne, komplementarne, wzajemnie wykluczające się. K t CF t 67

68 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Okres zwrotu obliczenia sp CF 0 CF 0 + CF 1 CF 0 + CF 1 + CF 2 CF 0 + CF 1 + CF 2 + CF 3 CF 0 + CF 1 + CF 2 + CF 3 + CF 4 CF 0 + CF 1 + CF 2 + CF 3 + CF 4 + CF 5 A B PB A ,09 PB B ,

69 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Zdyskontowany okres zwrotu DPB r ( n 1) DK t DCF t gdzie: DPB zdyskontowany okres zwrotu, DK t zdyskontowany niepokryty koszt na początku roku w którym następuje spłata, DCF t zdyskontowany strumień pieniężny w roku w którym następuje spłata. 69

70 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Zdyskontowany okres zwrotu studium przypadku Studium przypadku. Ile będzie wynosił zdyskontowany okres zwrotu DPB, i który z projektów powinien być realizowany przez przedsiębiorstwo Delta? Wiadomo, że PBk = 2,3 roku, stopa dyskontowa reprezentująca alternatywny koszt kapitału wynosi 14,2%? Przepływy pieniężne związane z projektami A i B są następujące: CF 0 CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 CF 5 A B Projekty mogą być: niezależne, komplementarne, wzajemnie wykluczające się. 70

71 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych CF 0 CF 0 CF 1 1,142 CF 0 CF 2 2 1,142 CF1 1,142 CF 0 CF 2 2 1,142 CF1 1,142 CF 3 3 1,142 CF 0 CF 3 3 1,142 CF1 1,142 CF 4 4 1,142 CF 2 2 1,142 CF 0 CF 3 3 1,142 CF1 1,142 CF 4 4 1,142 CF 2 2 1,142 CF 5 5 1,142 A B DPB A , , , , , ,57 DPB B , , ,78 71

72 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych NPV Wartość zaktualizowana netto (NPV - Net Present Value), umożliwia ustalenie obecnej wartości wpływów i wydatków pieniężnych związanych z ocenianym przedsięwzięciem. W celu jej wyznaczenia należy: znaleźć wartość zdyskontowaną wszystkich przepływów pieniężnych (wpływy i wypływy dyskontuje się za pomocą stopy procentowej będącej odzwierciedleniem kosztu kapitału), zsumować zaktualizowane przepływy pieniężne. Wynik sumowania traktuje się jako NPV projektu. Jeśli NPV > 0, wtedy projekt może być realizowany, a gdy NPV < 0 to nie powinno się go wdrażać. Wartość NPV to zaktualizowane na moment dokonywania oceny, korzyści jakie przedsiębiorstwu może przynieść realizacja projektu. Metoda NPV uwzględnia prawidłowo przepływy pieniężne, również niekonwencjonalne, przez cały okres życia projektu. Uwzględnia wpływ czasu na wartość pieniądza, i informuje w bezpośredni sposób o tym, jaki wpływ ma projekt na wartość przedsiębiorstwa. 72

73 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych NPV c.d. NPV CF 0 CF1 (1 k) 1... CFn (1 k) n n t0 CFt (1 k) t Posługiwanie się kryterium NPV do oceniania projektu przedstawia się następująco: jeśli NPV < 0, to projekt jest niekorzystny, jeśli NPV = 0, to projekt nie jest korzystny, jeśli NPV > 0, to projekt jest korzystny. Stopę dyskontową k, w metodzie NPV definiuje się: jako minimalną stopę zwrotu z przedsięwzięcia (jej niezrealizowanie pociąga za sobą spadek wartości przedsiębiorstwa), albo: jako stopę zwrotu możliwą do uzyskania na rynku (w wyniku inwestowania w projekty o ryzyku zbliżonym do ryzyka projektu badanego), albo: jako koszt kapitału koniecznego do sfinansowania projektu o znanym ryzyku. 73

74 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych NPV c.d. SP1. Przedsiębiorstwo rozważa do realizacji dwa projekty X i/lub Y. Wiadomo, że oba charakteryzują się zbliżonym poziomem ryzyka i stopa kosztu kapitału finansującego te przedsięwzięcia to 8%. Przepływy pieniężne związane z tymi projektami są następujące: X: FCF 0 = -1500, FCF 1 = 1400, FCF 2 = 300. Y: FCF 0 = -1500, FCF 1 = 300, FCF 2 = Jaka decyzja powinna zostać podjęta, jeśli wiadomo, że: [a] jeśli projekty są wzajemnie wykluczające się [b] jeśli projekty są komplementarne (wówczas stopa kosztu kapitału realizacji kompletu wzrośnie o 3 punkty %, a przepływy pieniężne po roku 1 będą o 5% wyższe a po 2 roku będą wyższe o 10%). [c] jeśli projekty są niezależne 74

75 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych NPV x , ,08 1, NPV y , ,08 1,08 NPV x y 17001, , ,8 2 1,11 1,11 0

76 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Analiza scenariuszy

77 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Analiza scenariuszy

78 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Analiza punktu progowego

79 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Analiza punktu progowego

80 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Analiza wrażliwości Analiza wrażliwości to rozwinięcie analizy punktu progowego, sprawdzamy jak zmiany o +/- określone odchylenie (np. trzykrotne SD) wpłyną na opłacalność realizowanego projektu.

81 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych

82 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych

83 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Typy powiązań między projektami Jeśli projekty są niezależne, należy realizować wszystkie korzystne. Jeśli projekty są komplementarne, należy ocenić komplet projektów jak jeden większy projekt o swoim odrębnym poziomie ryzyka i koszcie kapitału finansującego. Jeśli projekty są nawzajem wykluczające się, spośród korzystnych należy do realizacji wybrać najlepszy 83

84 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Wykres NPV 84

85 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych IRR Wewnętrzna stopa zwrotu w sposób bezpośredni mówi nam o tym, jaką badany projekt ma stopę rentowności. Przedsięwzięcie inwestycyjne korzystne może być tylko wtedy, gdy jego IRR przewyższa koszt kapitału finansującego realizację tego przedsięwzięcia. IRR NPV k2 k1, * 1 k1 NPV1 NPV2 SP 2: dla projektów X i Y należy oszacować IRR i podjąć decyzję o ich ew. realizacji. 85

86 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych IRR kiedy nie stosować Jeśli przedsięwzięcie charakteryzuje się niekonwencjonalnymi przepływami pieniężnymi, należy stosować tylko NPV Przepływy niekonwencjonalne to takie, które w całym okresie życia projektu nie mają jednej zmiany znaku przepływów. SP3: Inwestycja W po zakończeniu wymaga dość kosztownej likwidacji z powodu jej ew. negatywnego wpływu na środowisko po zakończeniu eksploatacji: W: FCF 0 = -500, FCF 1 = 900, FCF 2 = 300, FCF 3 =

87 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Wolne przepływy pieniężne FCF t NOPAT t NCE t Capex NWC, (1) Przychody ze sprzedaży (CR) gdzie: FCF t przepływy pieniężne w okresie t, NOPAT t zysk bez uwzględnienia finansowych przepływów z okresu t, NCE = głównie Dep t amortyzacja (depreciation) w okresie t, ΔNWC t przyrost kapitału obrotowego netto (Net Working Capital) w okresie t. Capex t przyrost nowych długoterminowych inwestycji rzeczowych w majątek operacyjny przedsiębiorstwa (2) Operacyjne koszty stałe bez amortyzacji (FC) (3) Operacyjne koszty zmienne (VC) (4) Koszty bezwydatkowe (NCE) (5) Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) = (1) (2) (3) - (4) (6) Podatek (TAX) = T (5) (7) Operacyjny zysk netto po opodatkowaniu (NOPAT) = = (5) (6) (8) Koszty bezwydatkowe (NCE) (9) Przyrost kapitału obrotowego netto (Δ NWC) (10) Przyrost wydatków inwestycyjnych (Capex) (11) Wolne przepływy pieniężne (FCF) = (7) + (8) (9) (10) 87

88 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Przyrostowe FCF Zasada 1: Przy szacowaniu wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycję bardzo istotna jest umiejętność uwzględniania jedynie przyrostowych przepływów pieniężnych. Są to takie przepływy, które są bezpośrednim skutkiem podjęcia realizacji analizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przepływy przyrostowe to różnica przepływów pieniężnych jakie generować będzie przedsiębiorstwo po wprowadzeniu do realizacji analizowanego projektu i przepływów, które przedsiębiorstwo generowałoby jeśli analizowany projekt nie byłby przyjęty. Zasadę tę przedstawia wzór: FCF t FCF FCF p t f p t f 88

89 Przyrostowe FCF POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych 89

90 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Zasady szacowania FCF Zasada 2. Ocena opłacalności projektu powinna bazować na przepływach pieniężnych. Nie nadaje się do tego zysk w sensie księgowym. Zysk księgowy bierze pod uwagę nie tylko rzeczywiste przepływy pieniężne, ale także kategorie czysto kalkulacyjne. Na przykład przy wyznaczaniu zysku netto jako koszt jest uwzględniana amortyzacja. Amortyzacja odzwierciedla zużycie nabytego wcześniej majątku, i nie jest rzeczywistym wypływem środków pieniężnych. 90

91 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych FCF Zasada 3. Szacując przyrostowe przepływy pieniężne trzeba odseparować konsekwencje decyzji operacyjnych od tych, które wiążą się z finansowaniem przedsięwzięcia. Dlatego w przepływach pieniężnych nie uwzględnia się przepływów związanych z kapitałem obcym, pozyskaniem kapitału własnego, odsetkami, wypłatą dywidend, spłatą kapitału obcego itd. Konsekwencje decyzji związanych z finansowaniem projektu uwzględnia się w stopie dyskonta odzwierciedlającej koszt pozyskania kapitału. Nie przestrzeganie tej zasady jest poważnym błędem, ponieważ skutki decyzji finansowych są uwzględnione w rachunku inwestycyjnym dwukrotnie. 91

92 FCF: koszty utopione POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Zasada 4. Przy szacowaniu przyrostowych przepływów pieniężnych należy pominąć koszty utopione (sunk costs), czyli wszystkie nakłady poniesione przed podjęciem decyzji o przyjęciu projektu. Koszty te zostały poniesione niezależnie od tego, jaka będzie ostateczna decyzja. Nie mogą być już odzyskane. SP3: Badania przedinwestycyjne (poszukiwanie i wycena kopalin) X prowadzone przez 6 lat, kosztowały w pieniądzu z końca W związku z tymi poszukiwaniami i badaniami, konieczne jest ponoszenie przez następne 5 lat po ich zakończeniu, kosztów na poziomie rocznie niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo rozpocznie wydobycie czy też nie. Badania złóż zakończono pod koniec drugiej połowy 2011 roku. Zarząd zastanawia się nad rozpoczęciem wydobycia ze złoża X, które ma rozpocząć się pod koniec 2011 roku, a jego skutki i wynikające z niego przepływy będą trwać 5 lat. Inwestycja wymaga nakładu początkowego a następnie corocznie, przez 5 lat, będzie charakteryzowała się następującymi parametrami: CR = , FC = , VC = , NCE=Dep.=600000, CC=koszt kapitału 20%, podatek 19%. Oceń inwestycję stosując NPV. 92

93 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych FCF Zasada 5. Koszty alternatywne albo utraconych możliwości (opportunity costs), to środki pieniężne, których co prawda nie wydatkujemy, w przypadku podjęcia projektu, a mimo to powinny być brane pod uwagę przy ocenie jego efektywności. SP4: Zarząd przedsiębiorstwa, które dokonało inwestycji R polegającej na zakupie urządzenia R, dwukrotnie zwiększającego wszystkie parametry stosowane przy szacowaniu CF, spostrzegł, że mogło osiągnąć podobny efekt: CR = 3800, FC = 1400, VC = 800, Dep. = 400, k=5%. CR = 3800, FC = 2400, VC = 800, Dep. = 0, k=5%. dokonując wynajmu tego urządzenia i dzięki temu, niezaangażowane w jego zakup 2000 przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji o skutkach 5 letnich i o parametrach rocznych: CR = 3000, FC = 1000, VC = 400, Dep. = 400, k=5%. Na podstawie NPV oceń tę możliwość. 93

94

95 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych FCF Zasada 6. W trakcie szacowania przepływów pieniężnych, należy ująć wszystkie przepływy pieniężne (ujemne i dodatnie) powstające w różnych działach przedsiębiorstwa wskutek realizacji badanego projektu. Chodzi tu o tzw. efekty zewnętrzne (externalities, side effects). Realizacja nowego projektu może powodować zmianę w przychodach uzyskiwanych z dotychczasowej działalności. Nowy produkt lub nowy sposób uzyskiwania tego samego produktu może powodować zmianę popytu na wcześniejsze produkty przedsiębiorstwa lub na postrzeganie przedsiębiorstwa (np.. Inwestycja uwzględniająca aspekty ekologiczne, może zwiększyć sprzedaż wszystkich produktów z logo firmy). SP5: Przedsiębiorstwo ma przyznany limit zużycia energii elektrycznej na poziomie A. Limit ten wystarcza na potrzeby głównego działu. Pozostałe są zasilane droższą energią opartą na oleju opałowym. Zarząd tego przedsiębiorstwa rozważa do głównego działu zakup droższej maszyny Z o nowej technologii oszczędzającej zużycie energii dzięki temu inne działy będą mogły przejść na tańszą energię. [a] pozostanie przy obecnej technologii wiąże się z wyższymi kosztami za energię, ale nakłady na odnowienie majątku są niższe. [b] zakup maszyny Z jest droższy ale obniży koszty dzięki mniejszemu zużyciu energii. 95

96 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych FCF a NWC Zasada 7. Przy szacowaniu przyrostowych przepływów pieniężnych należy poddać analizie zmiany w poziomie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie realizacji nowego projektu wpływa na zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. 96

97 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Studia Przypadków Studia przypadków Studium przypadku. Przedsiębiorstwo Sabra rozważa podjęcie realizacji projektu polegającego na zbudowaniu obiektu X. Oblicz wolne przepływy pieniężne netto dla fazy uruchomienia zakładając, że faza ta trwa 1 rok. Przewidywane wydatki wynoszą: zakup ziemi: złotych, postawienie zabudowań: złotych, zakup i zainstalowanie maszyn: złotych, wzrost aktywów bieżących: o złotych, wzrost pasywów bieżących: o złotych, wydatki pozostałe: złotych (w tym reklama złotych, rekrutacja i szkolenie pracowników złotych). Stopa podatkowa wyniesie 19%. 97

98 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Studia Przypadków 98

99

100 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Studia Przypadków Studia przypadków Studium przypadku. Przedsiębiorstwo Z rozważa podjęcie realizacji projektu polegającego na zbudowaniu obiektu Z. Oszacuj wolne przepływy pieniężne dla fazy uruchomienia, zakładając, że faza uruchomienia trwa 4 lata, a alternatywny koszt kapitału to 8%. Przewidywane wydatki wynoszą: zakup ziemi: złotych (ponoszone w pierwszym roku), postawienie zabudowań: złotych (po złotych w każdym roku uruchamiania), zakup i zainstalowanie maszyn: złotych (tylko w ostatnim roku), wzrost aktywów bieżących: o złotych (tylko w ostatnim roku), wzrost pasywów bieżących: po złotych rocznie, wydatki pozostałe: złotych (w tym reklama złotych w ostatnich dwóch latach, rekrutacja i szkolenie pracowników złotych tylko w roku ostatnim). Stopa podatkowa wyniesie 19%. 100

101 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Studia Przypadków PV FCF ,08 1, , ,

102 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Studia Przypadków Studium przypadku Studium przypadku. Spółka K rozważa realizację przedsięwzięcia V. Nakład początkowy wynikający z fazy realizacji projektu V, wynosi złotych. Koszt kapitału wynosić będzie 12%. Efektywna stopa opodatkowania wynosi 19%. Przepływy pieniężne netto w ostatnim okresie, fazie likwidacji projektu, wyniosą złotych. Decyzję należy podjąć w oparciu o NPV. Okres życia projektu wyniesie 5 lat. Przychody ze sprzedaży wynosić będą: CR 1 = złotych, CR 2 = złotych, CR 3 = złotych oraz CR 4 = złotych. Operacyjne koszty stałe bez amortyzacji wynoszą złotych rocznie. Operacyjne koszty zmienne stanowić będą 45% przychodów ze sprzedaży. Amortyzacja wyniesie złotych rocznie. Kapitał obrotowy netto w fazie uruchamiania projektu wynosił złotych, a w latach 1 do 4 stanowić będzie 25% przychodów ze sprzedaży w danym roku. 102

103

104 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Studia Przypadków NPV v ,12 1,12 1,12 1,12 1, ,1. 104

105 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Studia Przypadków Studium przypadku Studium przypadku. Zarząd spółki I podjął decyzję o zakończeniu projektu M. W związku z tym, dokonuje sprzedaży swoich aktywów trwałych i dokonuje likwidacji kapitału pracującego netto. Przychody ze sprzedaży gruntu wyniosą , i jest to kwota o wyższa niż ta, za jaką został on zakupiony na początku okresu życia projektu. Budowle, w którym odbywała się produkcja, ma wartość księgową , natomiast sprzedany zostanie za Koszty związane z demontażem urządzeń i rekultywacją terenu po prowadzonej działalności będą kształtować się na poziomie Aktywa bieżące mają wartość (w tym nieściągalnych należności), pasywa bieżące kształtują się na poziomie Oszacuj przepływy pieniężne z fazy likwidacji projektu M. Efektywna stopa opodatkowania wynosi 19%. 105

106

107 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Studia Przypadków Studium przypadku Studium przypadku. Przedsiębiorstwo M rozważa podjęcie realizacji projektu polegającego na wybudowaniu obiektu C, a następnie odsprzedania. Projekt należy ocenić na podstawie NPV. Budowa będzie trwała 2 lata, eksploatacja 3 lata, a następnie obiekt C zostanie sprzedany. Efektywna stopa podatkowa wyniesie 19%. Stopa kosztu kapitału wynosić będzie 10%. Przewidywane wydatki wynoszą: zakup ziemi: (wydatek nastąpi w pierwszym roku), postawienie zabudowań: (w pierwszym roku 40% a w drugim 60%), zakup i zainstalowanie wyposażenia: (w drugim roku), wzrost aktywów bieżących: o (w drugim roku), wzrost pasywów bieżących: o (w pierwszym roku o , a w drugim reszta), wydatki pozostałe: (w tym reklama , rekrutacja i szkolenie pracowników , ponoszone w drugim roku). Przychody w czasie eksploatacji wynosić będą: CR 2 = , CR 3 = oraz CR 4 = Operacyjne koszty stałe bez amortyzacji wynoszą rocznie. Operacyjne koszty zmienne stanowić będą 55% przychodów w czasie administrowania. Amortyzacja wyniesie rocznie. Kapitał pracujący netto, w okresie administrowania stanowić będzie 5% przychodów w danym roku. Po 3 latach administrowania nastąpi sprzedaż obiektu C. Przychody ze sprzedaży gruntu wyniosą Obiekt C wraz z wyposażeniem będzie miał wartość księgową , natomiast sprzedany zostanie za Na koniec okresu administrowania nie zostaną odnotowane żadne kłopoty ze ściąganiem należności. 107

108

109 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Studia Przypadków

110 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Studia Przypadków NPV , , , , ,1 110

111

112

113

114

115 SP SP IPX, firma przerabiająca mechanicznie kopaliny zatrudnia 80 pracowników. Przeciętne wynagrodzenie pracownika wynosi PLN rocznie. Roczne przychody ze sprzedaży usług firmy to 120 mln PLN. Oprócz kosztów wynagrodzenia występują inne składniki kosztów w wysokości 6 mln PLN rocznie. Właściciel otrzymał propozycję większego zautomatyzowania przedsiębiorstwa. Będzie to wymagało natychmiastowego wydatku w wysokości 4,2 mln PLN oraz 1,4 mln rocznie przez dwa następne lata. Pod koniec drugiego roku IPX będzie mógł zmniejszyć liczbę zatrudnionych pracowników o połowę. W tym samym czasie rozpocznie się amortyzacja poniesionych nakładów inwestycyjnych. Z powodu redukcji liczby zatrudnienia IPX będzie posiadał wolną przestrzeń, którą może odnajmować za 3,5 mln PLN rocznie. Inwestycja w sprzęt może zostać odpisana liniowo przez pięć lat trwania inwestycji. Pod koniec 8 roku inwestycji wartość rynkowa sprzętu będzie wynosić 1,5 mln PLN. Oszacuj poziom CC aby opłacała się redukcja zatrudnienia. W przypadku wystąpienia niejasności przyjmij niezbędne dodatkowe założenia. WARIANT P (p=28%): Jak zmieni się sytuacja, jeśli do serwisu nowego sprzętu trzeba będzie zatrudnić dodatkowo 3 specjalistów o rocznych zarobkach 200.ooo dla każdego, wydatki na automatyzację pochłoną o 20% więcej a zwolnioną przestrzeń będzie można odnajmować jedynie przez 8 miesięcy rocznie za 250.ooo miesięcznie? WARIANT O (p=27%): Właściciel może zwolnić 50 pracowników, pozostałym może wypłacać niższe o 10% uposażenia dzięki obniżeniu szkodliwości świadczonej przez nich pracy, likwidacyjna wartość rynkowa sprzętu będzie wyższa trzykrotnie.

116 Scenariusz BAZOWY o prawdopodobieństwie wystąpienia 45% CC IRR NPV k 2 k1, * 1 k1 NPV1 NPV2

117 CC Scenariusz PESYMISTYCZNY o prawdopodobieństwie wystąpienia 28% IRR NPV k 2 k1, * 1 k1 NPV1 NPV2

118 Scenariusz OPTYMISTYCZNY o prawdopodobieństwie wystąpienia 27% CC IRR NPV k 2 k1, * 1 k1 NPV1 NPV2

119

120 SP wybór modelu maszyny: HM uruchamia przedsiębiorstwo. Rozważa możliwość wyboru jednego z dwóch modeli wózków, W i D. Przeprowadzono następujące kalkulacje: Model W D Liczba przeglądów w roku 3 5 Koszt przeglądu Ilość przejechanych kilometrów na litrze paliwa 7 5 Cena litra paliwa (j.p./l) 5,5 4,5 Rocznie wózek przejedzie (km) Czas ekonomicznego wykorzystania wózka (lata) 5 5 Zapotrzebowanie na kapitał pracujący netto Wartość wózka po pięciu latach Zryczałtowane ubezpieczenie (rocznie) Cena nowego wózka Założenia: Stopa dyskonta (CC) dla przedsięwzięcia to 12%, Przychody i koszty są ponoszone na koniec okresu, dla uproszczenia przyjęto, że ubezpieczenie jest stałe w każdym roku. WARIANT L (p=15%): JAK powinien wyglądać wybór jeśli przyjmiemy, że producent urządzenia W, będzie w stanie zaproponować cenę nowego sprzętu za 55.ooo, zmniejszy ceny serwisowych przeglądów do 450 za przegląd a ilość przejechanych kilometrów na litrze paliwa wzrośnie dla urządzenia W do 8,5 km na 1l paliwa? WARIANT G (p=25%): JAK powinien wyglądać wybór jeśli przyjmiemy, że producent urządzenia W, będzie w musiał zaproponować cenę nowego sprzętu za 105.ooo, zwiększy ceny serwisowych przeglądów do 1450 za przegląd, wzrośnie częstotliwość przeglądów do 4 rocznie, prognoza kosztu paliwa do W wzrośnie do 6,0 za l, a ilość przejechanych kilometrów na 1 litrze paliwa obniży się dla urządzenia W do 6,5 km na 1l paliwa?

121

122

123

124 Interpretacja: Należy preferować W gdyż wybór D wiąże się z oczekiwaną ujemną E(NPV)

125 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Studia Przypadków SP Część 1. Firma X zleca przeróbkę półproduktu pewnej firmie z K za 120PLN/tonę. Księgowy firmy, zauważył, że linia do wytworzenia półproduktów może zostać zakupiona za PLN a koszty będą wynosić 30PLN/tonę. Zaproponował, aby firma raczej przetwarzała półprodukt samodzielnie niż zlecała to komuś innemu, ponieważ maszyna zwróci się po przeróbce pierwszych n ton. Oceń propozycję księgowego (wykorzystaj poniższe informacje): Liczba przerabianych rocznie to ton. Ekonomiczny okres użytkowania linii to 6 lat. Cena odsprzedaży maszyn po tych latach wynosi PLN. Urząd Skarbowy zezwala na liniową amortyzację tego typu maszyn przez pięć lat trwania inwestycji. Stopa dyskonta /stopa kosztu kapitału finansującego/ to 14%. Projekt będzie wymagał zwiększenia kapitału pracującego netto o PLN w momencie uruchomienia inwestycji. Załóż, że wartość kapitału pracującego nie będzie zmieniać się w czasie trwania inwestycji. 125

126

127 Analiza wrażliwości: odchylenie w górę kosztu wytworzenia

128 Analiza wrażliwości: odchylenie w górę CAPEX z 5m na 10m

129 Analiza wrażliwości: odchylenie w dół ilości

130 Analiza wrażliwości: wzrost NWC

131 Analiza Drzew Decyzyjnych

132 Analiza Drzew Decyzyjnych

133 Analiza Drzew Decyzyjnych

134 POMIAR RYZYKA: Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej ocena finansowa projektu w warunkach ryzyka Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych Studia Przypadków Część 2. Na spotkaniu, pracownik firmy zauważył, że linię do przeróbki półproduktu należy uruchomić w Y-landii. Koszty administracyjne będą wynosić PLN rocznie, koszty przeróbki są takie same. Istnieje możliwość uzyskania jednorazowej dotacji w momencie uruchomienia inwestycji pokrywającej 45% kosztu zakupu linii (w Y-landii takie dotacje dolicza się do CR i traktuje jako przychód podlegający opodatkowaniu). Dodatkowo, efektywna stawka podatku dochodowego jest równa 7% i 100% ceny zakupu może zostać amortyzowane w całości w roku 1. Koszt odsprzedaży i nakłady na kapitał pracujący są takie same jak w części 1. Niestety, koszty transportu zwiększają koszty o 5 PLN na tonę. Czy uruchomić linię w Y-landii? 134

135

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Leonard H. ROZENBERG 1 DECYZJE INWESTYCYJNE I RYZYKO FINANSOWE 1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Pojęcie i znaczenie inwestycji w rozwoju przedsiębiorstwa Decyzje inwestycyjne są

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności inwestycji SPIS TREŚCI

Ocena efektywności inwestycji SPIS TREŚCI Ocena efektywności inwestycji Jacek Mizerka SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI... 3 2.1. WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA NETTO (NPV)... 3 2.2. WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU (IRR)...

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY) Łódź Spis treści Moduł 1 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO

Bardziej szczegółowo

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie BIZNES PLAN Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Kurs zarządzania Biznes Plan Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw

Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podyplomowe Studium Zarządzanie Wartością Firmy XV edycja Mariusz Duda Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych

MSSF dla spółek giełdowych Kwiecień 2013 r. MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 8 W tym wydaniu: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2012 oraz I kwartale 2013 2. Spojrzenie z bliska: Wycena instrumentów finansowych w wartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo