- 3 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- 3 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami"

Transkrypt

1 - 3 - CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Przedmiot inwestycji Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w Rybniku przy ulicy Harcerskiej. ( działki nr 295/55; 1140/57; 1291/97; 1185/57; 1328/57; 998/97) Istniejący stan zagospodarowania terenu W obrębie realizowanej inwestycji przy ul. Harcerskiej znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. W rozpatrywanym terenie przebiega następujące uzbrojenie podziemne i nadziemne : istniejąca sieć wodociągowa stalowa wa100 (sieć stalowa ulegnie likwidacji - po ułożeniu nowoprojektowanej sieci wraz z przyłączami do budynku) sieć kanalizacji sanitarnej - ks200, ks160 gazociąg - ga linie kablowe - enn, esn 20kV, WLZ linie napowietrzne - linia WN 110kV Paruszowiec - Chwałowice, - linia WN 110kV Huta Silesia Jankowice. W rozpatrywanym terenie ułożona jest sieć wodociągowa z rur stalowych w100. Konieczność wymiany podyktowana jest złym stanem technicznym rurociągu co wpływa na wysoką awaryjność sieci, straty wody oraz trudności w prawidłowej eksploatacji. Projekt budowlany nie obejmuje rozbiórki starej sieci wodociągowej. 1.3 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania objęto projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Rybniku przy ulicy Harcerskiej. W ramach inwestycji wymieniona zostanie sieć wodociągowa oraz istniejące przyłącza z rur stalowych. Sieć wodociągowa będzie prowadzona w pasie drogowym oraz przez tereny prywatnych posesji Usytuowanie sieci wodociągowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika Inwestycji położona jest w Rybniku w dzielnicy Meksyk. W obrębie realizowanej inwestycji znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i jednorodzinnej, tereny lasów oraz tereny zalesień. Na rozpatrywanym obszarze znajdują się tereny publicznych dróg lokalnych oraz tereny publicznych dróg dojazdowych. Projektowana inwestycja znajduje się w terenie górniczym KWK Chwałowice, w prognozowanej linii zasięgu przewidywanych osiadań terenu na skutek eksploatacji górniczej do 5m. Inwestycja sieci wodociągowej jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika. 1.5.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego Przedmiotowa inwestycja znajduje się w terenie górniczym KWK Chwałowice, w prognozowanej linii zasięgu przewidywanych osiadań terenu na skutek eksploatacji górniczej do 5m. Zgodnie z kwestionariuszem nr 9245 wydanym przez Kompanię Węglową S.A., oddział KWK Chwałowice z dnia r. teren znajduje się w kategorii wpływów górniczych I V zgodnie z przedstawioną mapą. Projektowana eksploatacja prowadzona będzie w latach , prognozowana także po roku 2016.

2 - 4 - Ze względu na w/w kategorię szkód górniczych oraz dla zapewnienia szczelności wodociągu, projektowana sieć wodociągowa od pkt. A do pkt. IV zostanie zaprojektowana z rur stalowych bez szwu DN100 wyposażonych w kompensatory (od pkt.a rozpoczyna się IV kat. szkód górniczych). Kompensatory będą miały za zadanie przejąć wydłużenia związane z odkształceniem terenu pod wpływem działalności szkód górniczych. Miejsca zabudowy kompensatorów należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. Armatura łączona będzie z przewodami za pomocą złączy kołnierzowych Dane informujące o terenie podlegającym ochronie i wpisie do rejestru zabytków objętym inwestycją Inwestycja znajduje się poza terenami ochrony konserwatorskiej Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników Dla potrzeb budowy sieci wodociągowej brak dokumentacji geologicznej, w związku z tym, założono warunki gruntowe jako proste z wodą gruntowa poniżej projektowanego poziomu posadowienia wodociągu oraz zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. Inwestycja znajduje się w I kategorii geotechnicznej jako niewielki obiekt budowlany, dla której wystarczy jakościowe określenie właściwości gruntów. W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od założonych w projekcie warunków gruntowych, kategoria geotechniczna może ulec zmianie. Kategorię gruntu, wilgotność oraz strukturę będzie można dokładnie określić w trakcie wykonywanych robót ziemnych przy budowie sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa (zgodnie z PN-92/B-01706) przy ułożeniu równoległym powinna być prowadzona w odległości co najmniej : - 1,5m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych - 0,8m od kabli energetycznych - 0,5m od kabli telekomunikacyjnych. W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z przewodami kanalizacyjnymi, jeżeli odległość przewodów jest mniejsza niż 0,6m, należy stosować rury ochronne stalowe na przewodzie wodociągowym (średnica zależna od średnicy projektowanego wodociągu). Odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej poniżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane specjalne zabezpieczenia uzależniona jest od kategorii gruntu, głębokości posadowienia ław fundamentowych zgodnie z PN-B-10736: Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociągowej dla obiektów budowlanych odległość skrajni przewodu o średnicy DN<300, l=1,5m. W miejscu skrzyżowania sieci wodociągowej z innym istniejącym uzbrojeniem, gdy odległość będzie mniejsza niż określona w Warunkach Technicznych należy założyć rurę ochronną stalową DN150 lub DN200 o długości 2,5m na projektowanym wodociągu zaś w miejscu skrzyżowania istniejących kabli teletechnicznych z projektowaną siecią wodociągową kable zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną AROTA. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym gazociągiem, gdy odległość będzie mniejsza od określonej w warunkach technicznych Dz. U. Nr97 poz. 1055; Dz. U. Nr139 i normach PN -91/M34501; PN -92/B-01706, należy przewód gazowy zabezpieczyć rurą ochronna dwudzielną (średnica, materiał i sposób połączenia rury uwarunkowany średnicą i materiałem istniejącego gazociągu, zgodnie z załączonym rysunkiem nr 04). Rura ochronna ułożona zostanie na płozach typu B firmy INTEGRA Gliwice. Roboty prowadzić pod nadzorem RG. W projekcie zastosowano się do wytycznych i norm aby zabezpieczyć obiekty budowlane podczas wykonywania prac związanych z budową sieci wodociągowej.

3 Projektowana sieć wodociągowa Podstawa opracowania - Mapa sytuacyjno wysokościowa 1:500 - Wizja w terenie - Mapa własnościowa z wypisem z ewidencji gruntu - Zgody właścicieli gruntu na wejście w teren - Obowiązujące normy i przepisy - Materiały własne Sieć wodociągowa Projektowana sieć wodociągowa ma za zadanie dostarczenie wody dla następujących celów : zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych w budynkach mieszkalnych na rozpatrywanym terenie, przeciwpożarowych - poprzez hydranty nadziemne i podziemny DN80 z zasuwą umiejscowione wzdłuż ul.harcerskiej. Projektuje się połączenie sieci wodociągowej : pkt I (ul.harcerska / ul.świerklańska) połączenie projektowanej sieci wodociągowej PE Ø110 z nowowybudowaną siecią wodociągową PEØ110 w ul. Świerklańskiej, pkt A (ul.harcerska ) zmiana materiału sieci wodociągowej z PE na STAL, pkt II (ul.harcerska) projektuje się odejście sieci wodociągowej stalowej DN100, pkt III (ul.harcerska) przepięcie istniejącej sieci wodociągowej PEØ110 z ul.prostej, pkt IV (ul.harcerska ) połączenie projektowanej sieci wodociągowej stalowej DN100 z istn. siecią wodociągową PEØ110 w ul.harcerskiej. Projektowana sieć wodociągowa będzie prowadzona w pasie drogowym oraz przez tereny prywatnych posesji. Trasa projektowanej sieci wodociągowej została dostosowana do aktualnych warunków zagospodarowania terenu. Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać w technologii bezwykopowej (przewiertu sterowanego) oraz tradycyjnej wykopowej. Przyłącza wody do budynków mieszkalnych należy wykonać w technologii tradycyjnej (wykopowej). Na sieci wodociągowej projektuje się nadziemne i podziemny hydrant p.poż DN80 z zasuwą kołnierzową DN80 produkcji krajowej: HP1 hydrant p.poż nadziemny zlokalizowany przy skrzyżowaniu z ul. Świerklańską, HPP2 hydrant p.poż podziemny zlokalizowany przy budynku ul. Harcerska 10, HP3 hydrant p.poż nadziemny zlokalizowany przy budynku ul. Harcerska 21. W najwyższym punkcie terenu projektuje się zabudowę zespołu napowietrzająco odpowietrzającego DN50 nr kat firmy Hawle. Na projektowanej sieci wodociągowej przy ul. Harcerskiej należy zabudować w pkt II węzeł trzech zasuw kołnierzowych DN100 typu E nr kat firmy Hawle w miejscu połączeniu projektowanego wodociągu z istniejącymi wodociągami z ul.prostej i ul.harcerskiej. Przed pkt I na nowowybudowanym sięgaczu od ul.świerklanskiej PE Ø110 zabudowano zasuwę odcinającą DN100 typu E nr kat firmy Hawle przy budowie wodociągu PE Ø160 w ul.świerklanskiej.

4 - 6 - Wszystkie zasuwy powinny być ustawione na podłożu betonowym (bloku podporowym) aby zapobiec osadzaniu w gruncie naturalnym, przemieszczeniu się przewodu w poziomie i pionie na skutek ciśnienia wody oraz ewentualnemu uszkodzeniu rur PE / stalowych. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej: - pkt I ( ul. Harcerska / ul.świerklańska ) projektuje się połączenie projektowanej sieci wodociągowej PEØ110 z nowowybudowanym sięgaczem PEØ110 od ul.świerklańskiej za pomocą: elektomufa d=110 PE100 SDR11 nr kat firmy +GF+/Marley, kolano 45 0 d=110 nr kat firmy +GF+/Marley, - pkt A ( ul. Harcerska na wysokości bud. nr 21 ) projektuje się przejście sieci wodociągowej PE/STAL za pomocą: złącza WAGA DN100 nr kat.7972 firmy Hawle - pkt II ( ul.harcerska na wysokości budynku nr 32 ) projektuje się odejście sieci wodociągowej stalowej DN100 w kierunku ul.prostej oraz węzeł 3 zasuw kołnierzowych za pomocą: trójnik kołnierzowy kształtka T DN100 nr kat. 510 firmy Hawle, zasuwy kołnierzowe DN100 nr kat firmy Hawle, połączenia kołnierzowe do rur stalowych kołnierz specjalny DN100 nr kat firmy Hawle lub kołnierz spawany DN100 produkcji krajowej, - pkt III (ul.harcerska na wysokości budynku nr 32) projektuje się połączenie projektowanej sieci wodociągowej stalowej DN100 z istniejącą siecią wodociągową PE Ø110 za pomocą: złącze WAGA DN100 nr kat.7972 firmy Hawle, - pkt IV (ul.harcerska na wysokości budynku nr 32) projektuje się połączenie projektowanej sieci wodociągowej stalowej DN100 z istniejącą siecią wodociągową PE Ø110 za pomocą: złącze WAGA DN100 nr kat.7972 firmy Hawle. Ze względu na lokalizację budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Harcerskiej w terenie objętym IV i V kategorią szkód górniczych dla zapewnienia szczelności wodociągu, projektowana sieć wodociągowa od pkt. A do pkt. IV zostanie zaprojektowana z rur stalowych bez szwu DN100 wyposażonych w kompensatory kołnierzowe. Kompensatory będą miały za zadanie przejąć wydłużenia związane z odkształceniem terenu pod wpływem działalności szkód górniczych. Miejsca zabudowy kompensatorów należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. Armatura łączona będzie z projektowaną siecią wodociągową z rur stalowych za pomocą połączeń kołnierzowych lub kołnierzy spawanych DN Przewody i armatura odcinająca Sieć wodociągową na odcinku od pkt. I do pkt.a zaprojektowano z rur PE HD SDR 11 kl PN16 110x10, natomiast na odcinku od pkt. A do pkt. IV z rur stalowych bez szwu DN100 z zabudowanymi kompensatorami stalowymi kołnierzowymi DN100 ze względu na IV i V kategorię szkód górniczych. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur o średnicy 40 x 3.7 i 32x3.0. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury i kształtki posiadające atest. Producenci rur PE: - GAMRAT Jasło tel , fax WAVIN Metalplast - Buk Sp. z o.o , Rury i kształtki powinny być odpowiednio oznakowane. Przy zmianach kierunków prowadzenia sieci wodociągowej należy zabudować kształtki, łuki segmentowe a w przypadku rur PE złączki elektrooporowe firmy +GF+, Marley. W miejscach wystąpienia nietypowych kątów załamania rur PE

5 - 7 - należy wykorzystać metodę gięcia na zimno oraz elastyczność rur PE zachowując następujące minimalne promienie gięcia w zależności od temperatury otoczenia: C R xDN xDN 0 50xDN Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie. Do łączenia rur PE zastosować metodę zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego z wykorzystaniem kształtek mufowych firmy +GF+(Marley). Zgrzewanie elektrooporowe wykonać za pomocą urządzeń firmy Friedrivhsfeld lub George Fischer. Montaż rur PE, połączenia z armaturą oraz układanie ich w wykopie należy wykonać zgodnie z "Instrukcją montażu rurociągów z PE ". Na rurach stalowych należy stosować kształtki kołnierzowe a wszystkie połączenia wykonać za pomocą złączy kołnierzowych Przyłącza wodociągowe Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE-HD SDR 11 kl. 100 o średnicach 40 x 3.7, 32x3.0. Włączenia do głównego przewodu PE 110 należy wykonać za pomocą obejm do nawiercania PE100(SDR11) 110/40, 110/32 firmy +GF+(Marley) nr kat Włączenia do głównego przewodu stalowego DN100 należy wykonać za pomocą uniwersalnych opasek do nawiercania DN100 z odejściem gwintowanym 11/4 i 2 firmy Hawle nr kat Na projektowanych przyłączach wody należy zabudować zasuwy odcinające zlokalizowane tuż przy miejscu wpięcia do przewodu rozprowadzającego. Dobrane zostały zasuwy do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO lub ze złączem ISO i gwintem zewnętrznym DN25, DN32 nr kat i 2800 firmy Hawle. Pomiar zużycia wody prowadzony będzie w budynkach poprzez wymianę / zabudowę wodomierzy wielostrumieniowych mokrobieżnych typu VEGA-ALTAIR DN20 ; Q = 0,025 2,5 m 3 /h firmy MIROMETR Cieszyn. Przed wodomierzem należy zabudować zawór odcinający, a za wodomierzem zawór odcinający i zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA. Zestawy wodomierzowe montować na konsolach wodomierzowych. Wszelkie połączenia gwintowane z instalacją wewnętrzną uszczelnić taśmami teflonowymi do połączeń przewodów wodociągowych Przejścia pod drogami Projektowaną sieć wodociągową wzdłuż drogi od pkt I do pkt A (odcinek wykonany z PEØ110) ze względu na istniejące uzbrojenie terenu należy wykonać w technologii bezwykopowej (przewiertu horyzontalnego) z uwzględnieniem rozkopów w miejscach wykonania połączeń z istniejącą siecią wodociągową, w miejscach wykonania przyłączy wody do budynków mieszkalnych, w miejscach załamań oraz zabudowy armatury wodociągowej. Projektowaną sieć wodociągowa od pkt. A do pkt. IV ze względu na technologię wykonania należy wykonać metodą tradycyjną - wykopową (odcinek wykonany z rur stalowych DN100 wyposażony w kompensatory). Przewiduje się prowadzenie przyłączy wody do budynków mieszkalnych metodą tradycyjną przez rozkop.

6 Warunki odtworzenia nawierzchni W związku z prowadzeniem sieci wodociągowej z przyłączami wody w drodze - ul.harcerska przewiduje się odtworzenie nawierzchni (częściowo nawierzchnia z kostki betonowej, częściowo asfaltowa) na szerokości, co najmniej 2.0 m, tak aby konstrukcja oraz parametry wytrzymałościowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadały istniejącej kategorii ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430). Warstwa ścieralna zostanie odtworzona minimum 0,5m szerzej od każdej z krawędzi wykopu. Wykopy wykonywane w jezdni wykonanej z trylinki zasypać piaskiem / gruntem rodzimym i zagęścić ubijając warstwami gr. 20 cm, następnie wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego o gr. 20cm - warstwa dolna oraz 3cm podsypkę piaskowo-cementową. Jako ostateczną nawierzchnię należy ułożyć 14cm warstwę ścieralną z kostek betonowych (trylinka). Wykopy wykonywane w jezdni asfaltowej zasypać piaskiem i zagęścić ubijając warstwami gr. 20 cm, następnie wykonać podbudowę tłuczniową o gr. 20cm - warstwa dolna oraz 7cm podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego. Jako ostateczną nawierzchnię należy wykonać 5 cm warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Odtwarzane warstwy należy zestopniować oraz wykonać zgodnie z rysunkiem nr 03. Uszkodzone lub zniszczone drogowe elementy betonowe należy wymienić na nowe, pobocze przywrócić do stanu pierwotnego, trawniki obsiać trawą Roboty ziemne Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia lub wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu. Sieć wodociągową w ulicy projektuje się w technologii bezwykopowej oraz w technologii wykopowej zaś przyłącza wody do budynków mieszkalnych w technologii tradycyjnej metodą wykopu otwartego. Przekopy kontrolne należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. W przypadku układania sieci wodociągowej w technologii tradycyjnej wykopowej wodociąg prowadzić na głębokości 1,60-1,70 m od terenu zaś średnice oraz spadki przewodu podano na profilu sieci wodociągowej. Przewody z rur PE ułożyć na zagęszczonym podłożu z piasku gr.30 cm dokładnie ubitego. Stopień zagęszczenia obsypki powinien być nie mniejszy niż dla przewodów umieszczonych pod drogami 95% zmodyfikowanej wartości Proctora, następnie wykonać obsypkę piaskową warstwami do 1/3 średnicy rury zagęszczając każdą warstwę do uzyskania grubości min. 0,30m nad rurą. Obsypkę w strefie warstwy ochronnej wykonać piaskiem z ręcznym zagęszczeniem( 85% do 95%). Po wykonaniu wykopów dno należy oczyścić z kamieni, gruzu oraz wykonać podsypkę z piasku o grubości min.30cm Do wypełnienia warstwy zabezpieczającej do poziomu ok.20-30cm powyżej górnej powierzchni rury można wykorzystać materiał z wykopu o ile spełnia wymagania. Wypoziomowana podsypka winna zapewnić odpowiednie podparcie dla rury. W celu zabezpieczenia sieci wodociągowej przed uszkodzeniami podczas innych prac ziemnych oraz ułatwienia wykrycia wszelkiego rodzaju awarii przewidziano zastosowanie taśmy oznacznikowej. Taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną PCV typu TO-W/20 o szerokości ok. 20cm koloru niebieskiego ułożyć w terenie co najmniej 30cm nad przewodem lecz nie płycej niż 80cm od powierzchni terenu. Po ułożeniu taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej należy dokonać wypełnienia do poziomu terenu.

7 - 9 - Metodę wypełnienia oraz materiał wypełniający należy wybrać w zależności od typu nawierzchni terenu ponad rurociągiem. Wypełnienie wykopu można dokonać gruntem rodzimym warstwami co 20cm z odpowiednim zagęszczeniem. W przypadku braku możliwości zapewnienia wymaganego przykrycia projektowanych przyłączy należy ocieplić przewód warstwą izolacyjną (10cm wełna hydrofobizowana z obustronnym pokryciem folią PVC lub 30cm warstwą żużla i papy). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a wrazie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycia pomostami przejść dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0m, zaś w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi Z uwagi na prowadzenie robót w drodze dojazdowej oraz istniejące uzbrojenie wodociąg należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych (ściany wykopu należy odeskować) Roboty ziemne prowadzone będą mechanicznie oraz ręcznie z częściowym odwozem. W przypadku wystąpienia wód z opadów atmosferycznych, wody z wykopów odpompowywać pompami spalinowymi czas pompowania ustalony będzie zgodnie ze stanem faktycznym (potwierdzonym przez inspektora) Montaż rur PE, wykonanie połączeń z armaturą oraz układanie w wykopie wykonać zgodnie z Instrukcją montażu rurociągów z rur PE. W przypadku budowy sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej ( horyzontalnego przewiertu sterowanego) należy wykonać zgodnie z technologią wierceń sterowanych wykonawcy. 2. Płukanie, próba szczelności i dezynfekcja wodociągu. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-B Wodociągi- Przewody zewnętrzne -Wymagania i badania przy odbiorze. Po próbie szczelności należy wykonać dezynfekcję przewodów. 3.Zagadnienia BHP i ppoż Przy wykonywaniu prac montażowych należy ściśle przestrzegać obowiązujących w budownictwie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem specyfiki robót ziemnych oraz obsługi sprzętu, maszyn i urządzeń do termicznego zgrzewania rur. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ciśnienie nominalne w sieci zewnętrznej przeznaczonej do bezpośredniego gaszenia pożaru nie powinno być mniejsze niż 0,2MPa. Na sieci wodociągowej projektuje się 2 hydranty ppoż. nadziemne i jeden podziemny DN80 z zasuwą kołnierzową DN80 produkcji krajowej. 4. Uwagi końcowe - Roboty wykonać zgodnie z instrukcją montażu rur PE,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. - Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia - Wykopy i montaż projektowanego wodociągu pod liniami napowietrznymi enn wykonać zgodnie z obowiązującymi normami pod nadzorem GZE SERWIS Rybnik. - Wykopy pod wodociąg należy zabezpieczyć barierkami o wys. 1,0m odpowiednio oznaczonymi w nocy oświetlić.

8 Po oddaniu nowego wodociągu do eksploatacji wszystkie występujące części starego wodociągu (obudowy zasuw, trzpienie, hydranty, itp.) polikwidować zakres likwidacji ustalić na roboczo z inspektorem. - Zabrania się do wykonanych przyłączy wodociągowych z rur PE podłączeń uziemienia urządzeń elektrycznych - Powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady posegregować tj. zgromadzić w pojemnikach na odpady oraz przekazać wszystkie selektywnie zebrane odpady firmie posiadającej uprawnienia do zbierania i transportu odpadów. 5. Literatura PN-B-01060:1987 PN-B-03020:1981 PN-B-10736:1999 PN-B-10725:1997 PN-EN 1074:2002 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające PN-EN :2009 Armatura wodociągowa Wymagania użytkowe i badania sprawdzające Część 6: Hydranty PN-B-01706:1992 PN-EN Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) - Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych 2001 r. - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Dz.U nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, - Dz.U nr 85 poz. 729 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, - Dz.U nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. - Dz.U nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP ADRES: ul. Jagiellończyka, Olsztyn dz. nr 55-8, 55-7, 55-5, 55-4, 55-6/4 INWESTOR: Polski Związek Działkowców

Bardziej szczegółowo

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM PROJEKTY-USŁUGI INST. SANITARNYCH I GRZEWCZYCH SŁAWOMIR RABIEGA LASKI ul. MOSTOWA 25 63-620 TRZCINICA PROJEKT BRANŻA EGZ. ARCHIWUM BUDOWLANY SANITARNA 1 1. Obiekt: przebudowa sieci wodociągowej Miechów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis techniczny SIEĆ WODOCIĄGOWA 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel. (0-62) 725-75-05, kom. 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu Zdr. Projektowana

Bardziej szczegółowo

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. GMINA BIERAWA, OBRĘB BRZEŹCE, dz.

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. GMINA BIERAWA, OBRĘB BRZEŹCE, dz. PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: GMINA WIELISZEW Ul. Modlińska 1 05-135 WIELISZEW Nazwa inwestycji: Budowa boisk sportowych na Osiedlu 600-lecia w Wieliszewie. Nr dz. ewid. 50/39, 1036/1 Adres

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 1.1 Zakres projektu 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Przebudowa przyłącza wody 1.4 Uwagi końcowe 2. Załączniki: - uprawnienia budowlane - zaświadczenie ŚIIB - Warunki

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RADLNA, PORĘBA RADLNA GMINA TARNÓW OBIEKT BUDOWLANY : SIEĆ WODOCIĄGOWA PE110 Z PRZYŁĄCZAMI PE32 NA DZIAŁKACH NR: 326,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa

Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa 1. Dane ogólne: Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa Nazwa inwestycji: Sieć wodociągowa w m. Mokra Lewa Inwestor: Gmina Skierniewice ul. Reymonta 23 96-100 Skierniewice 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

3. Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/250 PMK_IS_ Schemat nawierki wodociagowej. 5. Schemat zabudowy wodomierza w budynku PMK_IS_084

3. Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/250 PMK_IS_ Schemat nawierki wodociagowej. 5. Schemat zabudowy wodomierza w budynku PMK_IS_084 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PRZYŁĄCZA SANITARNE I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Projekt zagospodarowania terenu - przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO. ADRES : Moje boisko ORLIK 2012 Borowo, gmina Czempin INWESTOR : Urząd Gminy Czempin ul. 24 Stycznia 25, Wolsztyn

PROJEKT BUDOWLANO. ADRES : Moje boisko ORLIK 2012 Borowo, gmina Czempin INWESTOR : Urząd Gminy Czempin ul. 24 Stycznia 25, Wolsztyn PROJEKT BUDOWLANO OBIEKT : PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BRANŻA : instalacje sanitarne ADRES : Moje boisko ORLIK 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Część rysunkowa 4. 1. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr377/10 rys. 1/IS 4. 2. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr280/4 rys.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Lp. Podstawa wyceny Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Cena Wartość 1 KNNR 6 t.0802/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO Do projektowanego obiektu: Rozbudowa Zespołu Szkół o sale gimnastyczną wraz z łącznikiem 1. Podstawa opracowania Projekt techniczny przyłącza wodociągowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA 1 Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA IIB. OPIS TECHNICZNY 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność wykonywania inwestycji.... 3 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach.

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach. Branża: Sanitarna Temat: Projekt przebudowy odcinka gazociągu w skwerku Jana Pawła II na odcinku A-B. Inwestor: Gmina Modliborzyce

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA budowa stacji wodociągowej w Studziankach przebudowa stacji wodociągowej w Majdanie Grabina połączenie wodociągów Studzianki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.01.01 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Temat projektu: Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie Miejscowość: WŁADYSŁAWOWO Zleceniodawca: GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ø 160 i 110 PE. Sieć wodociągowa ø 160 i 110 PE - Pyrzowice ul. Klonowa i Lipowa

PROJEKT PRZEBUDOWY I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ø 160 i 110 PE. Sieć wodociągowa ø 160 i 110 PE - Pyrzowice ul. Klonowa i Lipowa H A R V E X ZAKŁAD PROJEKTOWO BUDOWLANY 41-907 Bytom ul. Podhalańska 8/7 tel./fax 032 286 17 73, 601 724 737 e-mail : harvex@interia.pl Konto: BRE SA WBE/Łódź nr. 89 1140 2004 0000 3602 3433 7857 NIP 626

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych Techniczne Usługi Budownictwa, 83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 13/35, NIP 589-113-29-63, REGON 191609282, tel. (058) 681-39-32, 0601-831-611 PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY 1. Projekt zagospodarowania terenu... 2 1.1 Podstawa opracowania... 2 1.2 Przedmiot i cel inwestycji...2 1.3 Zakres opracowania... 2 1.4 Istniejący stan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, luty 2008 r.

Gliwice, luty 2008 r. COREMATIC 44-102 Gliwice ul. Łużycka 16 tel./fax 0 (prefix) 32 2374434 e-mail: biuro@corematic.net www: www.corematic.net PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA: PRZYŁĄCZA CIEPLNE C.O. I C.W.U.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Matuszak

mgr inż. Sławomir Matuszak Przedmiar robót * Przy opracowniu kosztorysu zastosowano: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. Nr 130 poz 1389

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Część graficzna: Zestawienie arkuszy Rys.1-4 Projekt zagospodarowania Rys.5-7. Profile sieć kanalizacji sanitarnej

Spis treści: Część graficzna: Zestawienie arkuszy Rys.1-4 Projekt zagospodarowania Rys.5-7. Profile sieć kanalizacji sanitarnej Spis treści: 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1. Temat, cel, zakres opracowania...3 1.2. Zleceniodawca, Inwestor...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Ogólna charakterystyka inwestycji....3 1.5. Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻA SANITARNA

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻA SANITARNA SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻA SANITARNA PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD KAN BUDOWA MIEJSKIEGO SZALETU PUBLICZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ dz. nr ewid. 306/27, jedn. ewid. Ośno Lubuskie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z inwestorem - Gminą Gniewoszów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3 PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa projektu 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA Inwestor : Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35 PROJEKT DO ZGŁOSZENIA Temat : PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Adres obiektu : DĘBICA, ul. Rzeszowska Dz. nr 135/6, 212/1,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. nr 1 2. Profil sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Przedmiar robót SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Data: 2015-05-11 Budowa: WODOCIĄGOWEJ WE WSI Lokalizacja: Siołkowa nr 944, 1012, 1015, 1017, 1034/3, 1042, 1043, 1044, 1782, 1783, 1851, 1864, 1865,

Bardziej szczegółowo