- 3 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- 3 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami"

Transkrypt

1 - 3 - CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Przedmiot inwestycji Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w Rybniku przy ulicy Harcerskiej. ( działki nr 295/55; 1140/57; 1291/97; 1185/57; 1328/57; 998/97) Istniejący stan zagospodarowania terenu W obrębie realizowanej inwestycji przy ul. Harcerskiej znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. W rozpatrywanym terenie przebiega następujące uzbrojenie podziemne i nadziemne : istniejąca sieć wodociągowa stalowa wa100 (sieć stalowa ulegnie likwidacji - po ułożeniu nowoprojektowanej sieci wraz z przyłączami do budynku) sieć kanalizacji sanitarnej - ks200, ks160 gazociąg - ga linie kablowe - enn, esn 20kV, WLZ linie napowietrzne - linia WN 110kV Paruszowiec - Chwałowice, - linia WN 110kV Huta Silesia Jankowice. W rozpatrywanym terenie ułożona jest sieć wodociągowa z rur stalowych w100. Konieczność wymiany podyktowana jest złym stanem technicznym rurociągu co wpływa na wysoką awaryjność sieci, straty wody oraz trudności w prawidłowej eksploatacji. Projekt budowlany nie obejmuje rozbiórki starej sieci wodociągowej. 1.3 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania objęto projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Rybniku przy ulicy Harcerskiej. W ramach inwestycji wymieniona zostanie sieć wodociągowa oraz istniejące przyłącza z rur stalowych. Sieć wodociągowa będzie prowadzona w pasie drogowym oraz przez tereny prywatnych posesji Usytuowanie sieci wodociągowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika Inwestycji położona jest w Rybniku w dzielnicy Meksyk. W obrębie realizowanej inwestycji znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i jednorodzinnej, tereny lasów oraz tereny zalesień. Na rozpatrywanym obszarze znajdują się tereny publicznych dróg lokalnych oraz tereny publicznych dróg dojazdowych. Projektowana inwestycja znajduje się w terenie górniczym KWK Chwałowice, w prognozowanej linii zasięgu przewidywanych osiadań terenu na skutek eksploatacji górniczej do 5m. Inwestycja sieci wodociągowej jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika. 1.5.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego Przedmiotowa inwestycja znajduje się w terenie górniczym KWK Chwałowice, w prognozowanej linii zasięgu przewidywanych osiadań terenu na skutek eksploatacji górniczej do 5m. Zgodnie z kwestionariuszem nr 9245 wydanym przez Kompanię Węglową S.A., oddział KWK Chwałowice z dnia r. teren znajduje się w kategorii wpływów górniczych I V zgodnie z przedstawioną mapą. Projektowana eksploatacja prowadzona będzie w latach , prognozowana także po roku 2016.

2 - 4 - Ze względu na w/w kategorię szkód górniczych oraz dla zapewnienia szczelności wodociągu, projektowana sieć wodociągowa od pkt. A do pkt. IV zostanie zaprojektowana z rur stalowych bez szwu DN100 wyposażonych w kompensatory (od pkt.a rozpoczyna się IV kat. szkód górniczych). Kompensatory będą miały za zadanie przejąć wydłużenia związane z odkształceniem terenu pod wpływem działalności szkód górniczych. Miejsca zabudowy kompensatorów należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. Armatura łączona będzie z przewodami za pomocą złączy kołnierzowych Dane informujące o terenie podlegającym ochronie i wpisie do rejestru zabytków objętym inwestycją Inwestycja znajduje się poza terenami ochrony konserwatorskiej Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników Dla potrzeb budowy sieci wodociągowej brak dokumentacji geologicznej, w związku z tym, założono warunki gruntowe jako proste z wodą gruntowa poniżej projektowanego poziomu posadowienia wodociągu oraz zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. Inwestycja znajduje się w I kategorii geotechnicznej jako niewielki obiekt budowlany, dla której wystarczy jakościowe określenie właściwości gruntów. W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od założonych w projekcie warunków gruntowych, kategoria geotechniczna może ulec zmianie. Kategorię gruntu, wilgotność oraz strukturę będzie można dokładnie określić w trakcie wykonywanych robót ziemnych przy budowie sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa (zgodnie z PN-92/B-01706) przy ułożeniu równoległym powinna być prowadzona w odległości co najmniej : - 1,5m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych - 0,8m od kabli energetycznych - 0,5m od kabli telekomunikacyjnych. W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z przewodami kanalizacyjnymi, jeżeli odległość przewodów jest mniejsza niż 0,6m, należy stosować rury ochronne stalowe na przewodzie wodociągowym (średnica zależna od średnicy projektowanego wodociągu). Odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej poniżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane specjalne zabezpieczenia uzależniona jest od kategorii gruntu, głębokości posadowienia ław fundamentowych zgodnie z PN-B-10736: Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociągowej dla obiektów budowlanych odległość skrajni przewodu o średnicy DN<300, l=1,5m. W miejscu skrzyżowania sieci wodociągowej z innym istniejącym uzbrojeniem, gdy odległość będzie mniejsza niż określona w Warunkach Technicznych należy założyć rurę ochronną stalową DN150 lub DN200 o długości 2,5m na projektowanym wodociągu zaś w miejscu skrzyżowania istniejących kabli teletechnicznych z projektowaną siecią wodociągową kable zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną AROTA. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym gazociągiem, gdy odległość będzie mniejsza od określonej w warunkach technicznych Dz. U. Nr97 poz. 1055; Dz. U. Nr139 i normach PN -91/M34501; PN -92/B-01706, należy przewód gazowy zabezpieczyć rurą ochronna dwudzielną (średnica, materiał i sposób połączenia rury uwarunkowany średnicą i materiałem istniejącego gazociągu, zgodnie z załączonym rysunkiem nr 04). Rura ochronna ułożona zostanie na płozach typu B firmy INTEGRA Gliwice. Roboty prowadzić pod nadzorem RG. W projekcie zastosowano się do wytycznych i norm aby zabezpieczyć obiekty budowlane podczas wykonywania prac związanych z budową sieci wodociągowej.

3 Projektowana sieć wodociągowa Podstawa opracowania - Mapa sytuacyjno wysokościowa 1:500 - Wizja w terenie - Mapa własnościowa z wypisem z ewidencji gruntu - Zgody właścicieli gruntu na wejście w teren - Obowiązujące normy i przepisy - Materiały własne Sieć wodociągowa Projektowana sieć wodociągowa ma za zadanie dostarczenie wody dla następujących celów : zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych w budynkach mieszkalnych na rozpatrywanym terenie, przeciwpożarowych - poprzez hydranty nadziemne i podziemny DN80 z zasuwą umiejscowione wzdłuż ul.harcerskiej. Projektuje się połączenie sieci wodociągowej : pkt I (ul.harcerska / ul.świerklańska) połączenie projektowanej sieci wodociągowej PE Ø110 z nowowybudowaną siecią wodociągową PEØ110 w ul. Świerklańskiej, pkt A (ul.harcerska ) zmiana materiału sieci wodociągowej z PE na STAL, pkt II (ul.harcerska) projektuje się odejście sieci wodociągowej stalowej DN100, pkt III (ul.harcerska) przepięcie istniejącej sieci wodociągowej PEØ110 z ul.prostej, pkt IV (ul.harcerska ) połączenie projektowanej sieci wodociągowej stalowej DN100 z istn. siecią wodociągową PEØ110 w ul.harcerskiej. Projektowana sieć wodociągowa będzie prowadzona w pasie drogowym oraz przez tereny prywatnych posesji. Trasa projektowanej sieci wodociągowej została dostosowana do aktualnych warunków zagospodarowania terenu. Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać w technologii bezwykopowej (przewiertu sterowanego) oraz tradycyjnej wykopowej. Przyłącza wody do budynków mieszkalnych należy wykonać w technologii tradycyjnej (wykopowej). Na sieci wodociągowej projektuje się nadziemne i podziemny hydrant p.poż DN80 z zasuwą kołnierzową DN80 produkcji krajowej: HP1 hydrant p.poż nadziemny zlokalizowany przy skrzyżowaniu z ul. Świerklańską, HPP2 hydrant p.poż podziemny zlokalizowany przy budynku ul. Harcerska 10, HP3 hydrant p.poż nadziemny zlokalizowany przy budynku ul. Harcerska 21. W najwyższym punkcie terenu projektuje się zabudowę zespołu napowietrzająco odpowietrzającego DN50 nr kat firmy Hawle. Na projektowanej sieci wodociągowej przy ul. Harcerskiej należy zabudować w pkt II węzeł trzech zasuw kołnierzowych DN100 typu E nr kat firmy Hawle w miejscu połączeniu projektowanego wodociągu z istniejącymi wodociągami z ul.prostej i ul.harcerskiej. Przed pkt I na nowowybudowanym sięgaczu od ul.świerklanskiej PE Ø110 zabudowano zasuwę odcinającą DN100 typu E nr kat firmy Hawle przy budowie wodociągu PE Ø160 w ul.świerklanskiej.

4 - 6 - Wszystkie zasuwy powinny być ustawione na podłożu betonowym (bloku podporowym) aby zapobiec osadzaniu w gruncie naturalnym, przemieszczeniu się przewodu w poziomie i pionie na skutek ciśnienia wody oraz ewentualnemu uszkodzeniu rur PE / stalowych. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej: - pkt I ( ul. Harcerska / ul.świerklańska ) projektuje się połączenie projektowanej sieci wodociągowej PEØ110 z nowowybudowanym sięgaczem PEØ110 od ul.świerklańskiej za pomocą: elektomufa d=110 PE100 SDR11 nr kat firmy +GF+/Marley, kolano 45 0 d=110 nr kat firmy +GF+/Marley, - pkt A ( ul. Harcerska na wysokości bud. nr 21 ) projektuje się przejście sieci wodociągowej PE/STAL za pomocą: złącza WAGA DN100 nr kat.7972 firmy Hawle - pkt II ( ul.harcerska na wysokości budynku nr 32 ) projektuje się odejście sieci wodociągowej stalowej DN100 w kierunku ul.prostej oraz węzeł 3 zasuw kołnierzowych za pomocą: trójnik kołnierzowy kształtka T DN100 nr kat. 510 firmy Hawle, zasuwy kołnierzowe DN100 nr kat firmy Hawle, połączenia kołnierzowe do rur stalowych kołnierz specjalny DN100 nr kat firmy Hawle lub kołnierz spawany DN100 produkcji krajowej, - pkt III (ul.harcerska na wysokości budynku nr 32) projektuje się połączenie projektowanej sieci wodociągowej stalowej DN100 z istniejącą siecią wodociągową PE Ø110 za pomocą: złącze WAGA DN100 nr kat.7972 firmy Hawle, - pkt IV (ul.harcerska na wysokości budynku nr 32) projektuje się połączenie projektowanej sieci wodociągowej stalowej DN100 z istniejącą siecią wodociągową PE Ø110 za pomocą: złącze WAGA DN100 nr kat.7972 firmy Hawle. Ze względu na lokalizację budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Harcerskiej w terenie objętym IV i V kategorią szkód górniczych dla zapewnienia szczelności wodociągu, projektowana sieć wodociągowa od pkt. A do pkt. IV zostanie zaprojektowana z rur stalowych bez szwu DN100 wyposażonych w kompensatory kołnierzowe. Kompensatory będą miały za zadanie przejąć wydłużenia związane z odkształceniem terenu pod wpływem działalności szkód górniczych. Miejsca zabudowy kompensatorów należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. Armatura łączona będzie z projektowaną siecią wodociągową z rur stalowych za pomocą połączeń kołnierzowych lub kołnierzy spawanych DN Przewody i armatura odcinająca Sieć wodociągową na odcinku od pkt. I do pkt.a zaprojektowano z rur PE HD SDR 11 kl PN16 110x10, natomiast na odcinku od pkt. A do pkt. IV z rur stalowych bez szwu DN100 z zabudowanymi kompensatorami stalowymi kołnierzowymi DN100 ze względu na IV i V kategorię szkód górniczych. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur o średnicy 40 x 3.7 i 32x3.0. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury i kształtki posiadające atest. Producenci rur PE: - GAMRAT Jasło tel , fax WAVIN Metalplast - Buk Sp. z o.o , Rury i kształtki powinny być odpowiednio oznakowane. Przy zmianach kierunków prowadzenia sieci wodociągowej należy zabudować kształtki, łuki segmentowe a w przypadku rur PE złączki elektrooporowe firmy +GF+, Marley. W miejscach wystąpienia nietypowych kątów załamania rur PE

5 - 7 - należy wykorzystać metodę gięcia na zimno oraz elastyczność rur PE zachowując następujące minimalne promienie gięcia w zależności od temperatury otoczenia: C R xDN xDN 0 50xDN Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie. Do łączenia rur PE zastosować metodę zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego z wykorzystaniem kształtek mufowych firmy +GF+(Marley). Zgrzewanie elektrooporowe wykonać za pomocą urządzeń firmy Friedrivhsfeld lub George Fischer. Montaż rur PE, połączenia z armaturą oraz układanie ich w wykopie należy wykonać zgodnie z "Instrukcją montażu rurociągów z PE ". Na rurach stalowych należy stosować kształtki kołnierzowe a wszystkie połączenia wykonać za pomocą złączy kołnierzowych Przyłącza wodociągowe Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE-HD SDR 11 kl. 100 o średnicach 40 x 3.7, 32x3.0. Włączenia do głównego przewodu PE 110 należy wykonać za pomocą obejm do nawiercania PE100(SDR11) 110/40, 110/32 firmy +GF+(Marley) nr kat Włączenia do głównego przewodu stalowego DN100 należy wykonać za pomocą uniwersalnych opasek do nawiercania DN100 z odejściem gwintowanym 11/4 i 2 firmy Hawle nr kat Na projektowanych przyłączach wody należy zabudować zasuwy odcinające zlokalizowane tuż przy miejscu wpięcia do przewodu rozprowadzającego. Dobrane zostały zasuwy do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO lub ze złączem ISO i gwintem zewnętrznym DN25, DN32 nr kat i 2800 firmy Hawle. Pomiar zużycia wody prowadzony będzie w budynkach poprzez wymianę / zabudowę wodomierzy wielostrumieniowych mokrobieżnych typu VEGA-ALTAIR DN20 ; Q = 0,025 2,5 m 3 /h firmy MIROMETR Cieszyn. Przed wodomierzem należy zabudować zawór odcinający, a za wodomierzem zawór odcinający i zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA. Zestawy wodomierzowe montować na konsolach wodomierzowych. Wszelkie połączenia gwintowane z instalacją wewnętrzną uszczelnić taśmami teflonowymi do połączeń przewodów wodociągowych Przejścia pod drogami Projektowaną sieć wodociągową wzdłuż drogi od pkt I do pkt A (odcinek wykonany z PEØ110) ze względu na istniejące uzbrojenie terenu należy wykonać w technologii bezwykopowej (przewiertu horyzontalnego) z uwzględnieniem rozkopów w miejscach wykonania połączeń z istniejącą siecią wodociągową, w miejscach wykonania przyłączy wody do budynków mieszkalnych, w miejscach załamań oraz zabudowy armatury wodociągowej. Projektowaną sieć wodociągowa od pkt. A do pkt. IV ze względu na technologię wykonania należy wykonać metodą tradycyjną - wykopową (odcinek wykonany z rur stalowych DN100 wyposażony w kompensatory). Przewiduje się prowadzenie przyłączy wody do budynków mieszkalnych metodą tradycyjną przez rozkop.

6 Warunki odtworzenia nawierzchni W związku z prowadzeniem sieci wodociągowej z przyłączami wody w drodze - ul.harcerska przewiduje się odtworzenie nawierzchni (częściowo nawierzchnia z kostki betonowej, częściowo asfaltowa) na szerokości, co najmniej 2.0 m, tak aby konstrukcja oraz parametry wytrzymałościowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadały istniejącej kategorii ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430). Warstwa ścieralna zostanie odtworzona minimum 0,5m szerzej od każdej z krawędzi wykopu. Wykopy wykonywane w jezdni wykonanej z trylinki zasypać piaskiem / gruntem rodzimym i zagęścić ubijając warstwami gr. 20 cm, następnie wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego o gr. 20cm - warstwa dolna oraz 3cm podsypkę piaskowo-cementową. Jako ostateczną nawierzchnię należy ułożyć 14cm warstwę ścieralną z kostek betonowych (trylinka). Wykopy wykonywane w jezdni asfaltowej zasypać piaskiem i zagęścić ubijając warstwami gr. 20 cm, następnie wykonać podbudowę tłuczniową o gr. 20cm - warstwa dolna oraz 7cm podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego. Jako ostateczną nawierzchnię należy wykonać 5 cm warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Odtwarzane warstwy należy zestopniować oraz wykonać zgodnie z rysunkiem nr 03. Uszkodzone lub zniszczone drogowe elementy betonowe należy wymienić na nowe, pobocze przywrócić do stanu pierwotnego, trawniki obsiać trawą Roboty ziemne Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia lub wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu. Sieć wodociągową w ulicy projektuje się w technologii bezwykopowej oraz w technologii wykopowej zaś przyłącza wody do budynków mieszkalnych w technologii tradycyjnej metodą wykopu otwartego. Przekopy kontrolne należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. W przypadku układania sieci wodociągowej w technologii tradycyjnej wykopowej wodociąg prowadzić na głębokości 1,60-1,70 m od terenu zaś średnice oraz spadki przewodu podano na profilu sieci wodociągowej. Przewody z rur PE ułożyć na zagęszczonym podłożu z piasku gr.30 cm dokładnie ubitego. Stopień zagęszczenia obsypki powinien być nie mniejszy niż dla przewodów umieszczonych pod drogami 95% zmodyfikowanej wartości Proctora, następnie wykonać obsypkę piaskową warstwami do 1/3 średnicy rury zagęszczając każdą warstwę do uzyskania grubości min. 0,30m nad rurą. Obsypkę w strefie warstwy ochronnej wykonać piaskiem z ręcznym zagęszczeniem( 85% do 95%). Po wykonaniu wykopów dno należy oczyścić z kamieni, gruzu oraz wykonać podsypkę z piasku o grubości min.30cm Do wypełnienia warstwy zabezpieczającej do poziomu ok.20-30cm powyżej górnej powierzchni rury można wykorzystać materiał z wykopu o ile spełnia wymagania. Wypoziomowana podsypka winna zapewnić odpowiednie podparcie dla rury. W celu zabezpieczenia sieci wodociągowej przed uszkodzeniami podczas innych prac ziemnych oraz ułatwienia wykrycia wszelkiego rodzaju awarii przewidziano zastosowanie taśmy oznacznikowej. Taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną PCV typu TO-W/20 o szerokości ok. 20cm koloru niebieskiego ułożyć w terenie co najmniej 30cm nad przewodem lecz nie płycej niż 80cm od powierzchni terenu. Po ułożeniu taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej należy dokonać wypełnienia do poziomu terenu.

7 - 9 - Metodę wypełnienia oraz materiał wypełniający należy wybrać w zależności od typu nawierzchni terenu ponad rurociągiem. Wypełnienie wykopu można dokonać gruntem rodzimym warstwami co 20cm z odpowiednim zagęszczeniem. W przypadku braku możliwości zapewnienia wymaganego przykrycia projektowanych przyłączy należy ocieplić przewód warstwą izolacyjną (10cm wełna hydrofobizowana z obustronnym pokryciem folią PVC lub 30cm warstwą żużla i papy). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a wrazie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycia pomostami przejść dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0m, zaś w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi Z uwagi na prowadzenie robót w drodze dojazdowej oraz istniejące uzbrojenie wodociąg należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych (ściany wykopu należy odeskować) Roboty ziemne prowadzone będą mechanicznie oraz ręcznie z częściowym odwozem. W przypadku wystąpienia wód z opadów atmosferycznych, wody z wykopów odpompowywać pompami spalinowymi czas pompowania ustalony będzie zgodnie ze stanem faktycznym (potwierdzonym przez inspektora) Montaż rur PE, wykonanie połączeń z armaturą oraz układanie w wykopie wykonać zgodnie z Instrukcją montażu rurociągów z rur PE. W przypadku budowy sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej ( horyzontalnego przewiertu sterowanego) należy wykonać zgodnie z technologią wierceń sterowanych wykonawcy. 2. Płukanie, próba szczelności i dezynfekcja wodociągu. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-B Wodociągi- Przewody zewnętrzne -Wymagania i badania przy odbiorze. Po próbie szczelności należy wykonać dezynfekcję przewodów. 3.Zagadnienia BHP i ppoż Przy wykonywaniu prac montażowych należy ściśle przestrzegać obowiązujących w budownictwie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem specyfiki robót ziemnych oraz obsługi sprzętu, maszyn i urządzeń do termicznego zgrzewania rur. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ciśnienie nominalne w sieci zewnętrznej przeznaczonej do bezpośredniego gaszenia pożaru nie powinno być mniejsze niż 0,2MPa. Na sieci wodociągowej projektuje się 2 hydranty ppoż. nadziemne i jeden podziemny DN80 z zasuwą kołnierzową DN80 produkcji krajowej. 4. Uwagi końcowe - Roboty wykonać zgodnie z instrukcją montażu rur PE,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. - Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia - Wykopy i montaż projektowanego wodociągu pod liniami napowietrznymi enn wykonać zgodnie z obowiązującymi normami pod nadzorem GZE SERWIS Rybnik. - Wykopy pod wodociąg należy zabezpieczyć barierkami o wys. 1,0m odpowiednio oznaczonymi w nocy oświetlić.

8 Po oddaniu nowego wodociągu do eksploatacji wszystkie występujące części starego wodociągu (obudowy zasuw, trzpienie, hydranty, itp.) polikwidować zakres likwidacji ustalić na roboczo z inspektorem. - Zabrania się do wykonanych przyłączy wodociągowych z rur PE podłączeń uziemienia urządzeń elektrycznych - Powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady posegregować tj. zgromadzić w pojemnikach na odpady oraz przekazać wszystkie selektywnie zebrane odpady firmie posiadającej uprawnienia do zbierania i transportu odpadów. 5. Literatura PN-B-01060:1987 PN-B-03020:1981 PN-B-10736:1999 PN-B-10725:1997 PN-EN 1074:2002 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające PN-EN :2009 Armatura wodociągowa Wymagania użytkowe i badania sprawdzające Część 6: Hydranty PN-B-01706:1992 PN-EN Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) - Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych 2001 r. - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Dz.U nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, - Dz.U nr 85 poz. 729 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, - Dz.U nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. - Dz.U nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH do projektu przebudowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazowego na terenie budowy boiska sportowego ORLIK 2012 w Smolnie

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom PROJEKT ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Stan istniejący 4. Stan projektowany 4.1. Stan prawny 4.2. Istniejące uzbrojenie terenu 5. Sieć wodociągowa 5.1.

Bardziej szczegółowo

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej IN-PRO-01 Strona 1/19 IN-PRO-01 IN-PRO-01 Strona 2/19 Spis treści Wstęp... 3 1. Zakres stosowania i podstawowe pojęcia wykorzystane w Wytycznych... 4 2. Lokalizacja przewodów... 4 3. Zagłębienie i posadowienie

Bardziej szczegółowo

PRO-CONSULTING sp. z o.o.

PRO-CONSULTING sp. z o.o. PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1 Temat: Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej Adres: msc. SIEMIANY, gm. Iława

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o. 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o. oraz urządzeń technicznych na terenie miasta Włocławka. Włocławek grudzień 2009 r. 2 Wytyczne do projektowania sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne S. Roboty sanitarne SST-3S Instalacja gazowa zbiornikowa wraz z robotami towarzyszącymi. Kod CPV: 45330000-0 (inst. gazowe), Kod CPV: 45321000-3 (izolacje ciepłochronne), Kod CPV: 45324000-4 (tynkowanie),

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda Zadanie: Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 72 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 74 2 MATERIAŁY... 74 3 SPRZĘT... 75 4 TRANSPORT... 76 5 WYKONANIE ROBÓT... 77 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 80 7 OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Obiekt: Przydomowe oczyszczalnie ścieków Lokalizacja obiektu: gmina Narewka, Polska Nazwa Zamawiającego Gmina Narewka Adres pocztowy Ul. Białowieska 1 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: CPV: 45111200-0 Roboty zakresie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra Zawartość teczki 1. STRONA TYTUŁOWA. 2. SPIS TREŚCI. 1 3. OPIS TECHNICZNY. 2 3.1. Część ogólna. 2 3.1.1. Inwestor. 2 3.1.2. UŜytkownik. 2 3.1.3. Wykonawca robót. 2 3.1.4. Podstawa opracowania. 2 3.1.5.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie. Wykonawca: Inwestor: sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 40-0 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 3-36-70, fax (0 32) 3-36-7 NIP 634-0-2-696 47-200 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo