- 3 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- 3 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami"

Transkrypt

1 - 3 - CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Przedmiot inwestycji Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w Rybniku przy ulicy Harcerskiej. ( działki nr 295/55; 1140/57; 1291/97; 1185/57; 1328/57; 998/97) Istniejący stan zagospodarowania terenu W obrębie realizowanej inwestycji przy ul. Harcerskiej znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. W rozpatrywanym terenie przebiega następujące uzbrojenie podziemne i nadziemne : istniejąca sieć wodociągowa stalowa wa100 (sieć stalowa ulegnie likwidacji - po ułożeniu nowoprojektowanej sieci wraz z przyłączami do budynku) sieć kanalizacji sanitarnej - ks200, ks160 gazociąg - ga linie kablowe - enn, esn 20kV, WLZ linie napowietrzne - linia WN 110kV Paruszowiec - Chwałowice, - linia WN 110kV Huta Silesia Jankowice. W rozpatrywanym terenie ułożona jest sieć wodociągowa z rur stalowych w100. Konieczność wymiany podyktowana jest złym stanem technicznym rurociągu co wpływa na wysoką awaryjność sieci, straty wody oraz trudności w prawidłowej eksploatacji. Projekt budowlany nie obejmuje rozbiórki starej sieci wodociągowej. 1.3 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania objęto projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Rybniku przy ulicy Harcerskiej. W ramach inwestycji wymieniona zostanie sieć wodociągowa oraz istniejące przyłącza z rur stalowych. Sieć wodociągowa będzie prowadzona w pasie drogowym oraz przez tereny prywatnych posesji Usytuowanie sieci wodociągowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika Inwestycji położona jest w Rybniku w dzielnicy Meksyk. W obrębie realizowanej inwestycji znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i jednorodzinnej, tereny lasów oraz tereny zalesień. Na rozpatrywanym obszarze znajdują się tereny publicznych dróg lokalnych oraz tereny publicznych dróg dojazdowych. Projektowana inwestycja znajduje się w terenie górniczym KWK Chwałowice, w prognozowanej linii zasięgu przewidywanych osiadań terenu na skutek eksploatacji górniczej do 5m. Inwestycja sieci wodociągowej jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika. 1.5.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego Przedmiotowa inwestycja znajduje się w terenie górniczym KWK Chwałowice, w prognozowanej linii zasięgu przewidywanych osiadań terenu na skutek eksploatacji górniczej do 5m. Zgodnie z kwestionariuszem nr 9245 wydanym przez Kompanię Węglową S.A., oddział KWK Chwałowice z dnia r. teren znajduje się w kategorii wpływów górniczych I V zgodnie z przedstawioną mapą. Projektowana eksploatacja prowadzona będzie w latach , prognozowana także po roku 2016.

2 - 4 - Ze względu na w/w kategorię szkód górniczych oraz dla zapewnienia szczelności wodociągu, projektowana sieć wodociągowa od pkt. A do pkt. IV zostanie zaprojektowana z rur stalowych bez szwu DN100 wyposażonych w kompensatory (od pkt.a rozpoczyna się IV kat. szkód górniczych). Kompensatory będą miały za zadanie przejąć wydłużenia związane z odkształceniem terenu pod wpływem działalności szkód górniczych. Miejsca zabudowy kompensatorów należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. Armatura łączona będzie z przewodami za pomocą złączy kołnierzowych Dane informujące o terenie podlegającym ochronie i wpisie do rejestru zabytków objętym inwestycją Inwestycja znajduje się poza terenami ochrony konserwatorskiej Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników Dla potrzeb budowy sieci wodociągowej brak dokumentacji geologicznej, w związku z tym, założono warunki gruntowe jako proste z wodą gruntowa poniżej projektowanego poziomu posadowienia wodociągu oraz zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. Inwestycja znajduje się w I kategorii geotechnicznej jako niewielki obiekt budowlany, dla której wystarczy jakościowe określenie właściwości gruntów. W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od założonych w projekcie warunków gruntowych, kategoria geotechniczna może ulec zmianie. Kategorię gruntu, wilgotność oraz strukturę będzie można dokładnie określić w trakcie wykonywanych robót ziemnych przy budowie sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa (zgodnie z PN-92/B-01706) przy ułożeniu równoległym powinna być prowadzona w odległości co najmniej : - 1,5m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych - 0,8m od kabli energetycznych - 0,5m od kabli telekomunikacyjnych. W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z przewodami kanalizacyjnymi, jeżeli odległość przewodów jest mniejsza niż 0,6m, należy stosować rury ochronne stalowe na przewodzie wodociągowym (średnica zależna od średnicy projektowanego wodociągu). Odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej poniżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane specjalne zabezpieczenia uzależniona jest od kategorii gruntu, głębokości posadowienia ław fundamentowych zgodnie z PN-B-10736: Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociągowej dla obiektów budowlanych odległość skrajni przewodu o średnicy DN<300, l=1,5m. W miejscu skrzyżowania sieci wodociągowej z innym istniejącym uzbrojeniem, gdy odległość będzie mniejsza niż określona w Warunkach Technicznych należy założyć rurę ochronną stalową DN150 lub DN200 o długości 2,5m na projektowanym wodociągu zaś w miejscu skrzyżowania istniejących kabli teletechnicznych z projektowaną siecią wodociągową kable zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną AROTA. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym gazociągiem, gdy odległość będzie mniejsza od określonej w warunkach technicznych Dz. U. Nr97 poz. 1055; Dz. U. Nr139 i normach PN -91/M34501; PN -92/B-01706, należy przewód gazowy zabezpieczyć rurą ochronna dwudzielną (średnica, materiał i sposób połączenia rury uwarunkowany średnicą i materiałem istniejącego gazociągu, zgodnie z załączonym rysunkiem nr 04). Rura ochronna ułożona zostanie na płozach typu B firmy INTEGRA Gliwice. Roboty prowadzić pod nadzorem RG. W projekcie zastosowano się do wytycznych i norm aby zabezpieczyć obiekty budowlane podczas wykonywania prac związanych z budową sieci wodociągowej.

3 Projektowana sieć wodociągowa Podstawa opracowania - Mapa sytuacyjno wysokościowa 1:500 - Wizja w terenie - Mapa własnościowa z wypisem z ewidencji gruntu - Zgody właścicieli gruntu na wejście w teren - Obowiązujące normy i przepisy - Materiały własne Sieć wodociągowa Projektowana sieć wodociągowa ma za zadanie dostarczenie wody dla następujących celów : zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych w budynkach mieszkalnych na rozpatrywanym terenie, przeciwpożarowych - poprzez hydranty nadziemne i podziemny DN80 z zasuwą umiejscowione wzdłuż ul.harcerskiej. Projektuje się połączenie sieci wodociągowej : pkt I (ul.harcerska / ul.świerklańska) połączenie projektowanej sieci wodociągowej PE Ø110 z nowowybudowaną siecią wodociągową PEØ110 w ul. Świerklańskiej, pkt A (ul.harcerska ) zmiana materiału sieci wodociągowej z PE na STAL, pkt II (ul.harcerska) projektuje się odejście sieci wodociągowej stalowej DN100, pkt III (ul.harcerska) przepięcie istniejącej sieci wodociągowej PEØ110 z ul.prostej, pkt IV (ul.harcerska ) połączenie projektowanej sieci wodociągowej stalowej DN100 z istn. siecią wodociągową PEØ110 w ul.harcerskiej. Projektowana sieć wodociągowa będzie prowadzona w pasie drogowym oraz przez tereny prywatnych posesji. Trasa projektowanej sieci wodociągowej została dostosowana do aktualnych warunków zagospodarowania terenu. Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać w technologii bezwykopowej (przewiertu sterowanego) oraz tradycyjnej wykopowej. Przyłącza wody do budynków mieszkalnych należy wykonać w technologii tradycyjnej (wykopowej). Na sieci wodociągowej projektuje się nadziemne i podziemny hydrant p.poż DN80 z zasuwą kołnierzową DN80 produkcji krajowej: HP1 hydrant p.poż nadziemny zlokalizowany przy skrzyżowaniu z ul. Świerklańską, HPP2 hydrant p.poż podziemny zlokalizowany przy budynku ul. Harcerska 10, HP3 hydrant p.poż nadziemny zlokalizowany przy budynku ul. Harcerska 21. W najwyższym punkcie terenu projektuje się zabudowę zespołu napowietrzająco odpowietrzającego DN50 nr kat firmy Hawle. Na projektowanej sieci wodociągowej przy ul. Harcerskiej należy zabudować w pkt II węzeł trzech zasuw kołnierzowych DN100 typu E nr kat firmy Hawle w miejscu połączeniu projektowanego wodociągu z istniejącymi wodociągami z ul.prostej i ul.harcerskiej. Przed pkt I na nowowybudowanym sięgaczu od ul.świerklanskiej PE Ø110 zabudowano zasuwę odcinającą DN100 typu E nr kat firmy Hawle przy budowie wodociągu PE Ø160 w ul.świerklanskiej.

4 - 6 - Wszystkie zasuwy powinny być ustawione na podłożu betonowym (bloku podporowym) aby zapobiec osadzaniu w gruncie naturalnym, przemieszczeniu się przewodu w poziomie i pionie na skutek ciśnienia wody oraz ewentualnemu uszkodzeniu rur PE / stalowych. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej: - pkt I ( ul. Harcerska / ul.świerklańska ) projektuje się połączenie projektowanej sieci wodociągowej PEØ110 z nowowybudowanym sięgaczem PEØ110 od ul.świerklańskiej za pomocą: elektomufa d=110 PE100 SDR11 nr kat firmy +GF+/Marley, kolano 45 0 d=110 nr kat firmy +GF+/Marley, - pkt A ( ul. Harcerska na wysokości bud. nr 21 ) projektuje się przejście sieci wodociągowej PE/STAL za pomocą: złącza WAGA DN100 nr kat.7972 firmy Hawle - pkt II ( ul.harcerska na wysokości budynku nr 32 ) projektuje się odejście sieci wodociągowej stalowej DN100 w kierunku ul.prostej oraz węzeł 3 zasuw kołnierzowych za pomocą: trójnik kołnierzowy kształtka T DN100 nr kat. 510 firmy Hawle, zasuwy kołnierzowe DN100 nr kat firmy Hawle, połączenia kołnierzowe do rur stalowych kołnierz specjalny DN100 nr kat firmy Hawle lub kołnierz spawany DN100 produkcji krajowej, - pkt III (ul.harcerska na wysokości budynku nr 32) projektuje się połączenie projektowanej sieci wodociągowej stalowej DN100 z istniejącą siecią wodociągową PE Ø110 za pomocą: złącze WAGA DN100 nr kat.7972 firmy Hawle, - pkt IV (ul.harcerska na wysokości budynku nr 32) projektuje się połączenie projektowanej sieci wodociągowej stalowej DN100 z istniejącą siecią wodociągową PE Ø110 za pomocą: złącze WAGA DN100 nr kat.7972 firmy Hawle. Ze względu na lokalizację budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Harcerskiej w terenie objętym IV i V kategorią szkód górniczych dla zapewnienia szczelności wodociągu, projektowana sieć wodociągowa od pkt. A do pkt. IV zostanie zaprojektowana z rur stalowych bez szwu DN100 wyposażonych w kompensatory kołnierzowe. Kompensatory będą miały za zadanie przejąć wydłużenia związane z odkształceniem terenu pod wpływem działalności szkód górniczych. Miejsca zabudowy kompensatorów należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. Armatura łączona będzie z projektowaną siecią wodociągową z rur stalowych za pomocą połączeń kołnierzowych lub kołnierzy spawanych DN Przewody i armatura odcinająca Sieć wodociągową na odcinku od pkt. I do pkt.a zaprojektowano z rur PE HD SDR 11 kl PN16 110x10, natomiast na odcinku od pkt. A do pkt. IV z rur stalowych bez szwu DN100 z zabudowanymi kompensatorami stalowymi kołnierzowymi DN100 ze względu na IV i V kategorię szkód górniczych. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur o średnicy 40 x 3.7 i 32x3.0. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury i kształtki posiadające atest. Producenci rur PE: - GAMRAT Jasło tel , fax WAVIN Metalplast - Buk Sp. z o.o , Rury i kształtki powinny być odpowiednio oznakowane. Przy zmianach kierunków prowadzenia sieci wodociągowej należy zabudować kształtki, łuki segmentowe a w przypadku rur PE złączki elektrooporowe firmy +GF+, Marley. W miejscach wystąpienia nietypowych kątów załamania rur PE

5 - 7 - należy wykorzystać metodę gięcia na zimno oraz elastyczność rur PE zachowując następujące minimalne promienie gięcia w zależności od temperatury otoczenia: C R xDN xDN 0 50xDN Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie. Do łączenia rur PE zastosować metodę zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego z wykorzystaniem kształtek mufowych firmy +GF+(Marley). Zgrzewanie elektrooporowe wykonać za pomocą urządzeń firmy Friedrivhsfeld lub George Fischer. Montaż rur PE, połączenia z armaturą oraz układanie ich w wykopie należy wykonać zgodnie z "Instrukcją montażu rurociągów z PE ". Na rurach stalowych należy stosować kształtki kołnierzowe a wszystkie połączenia wykonać za pomocą złączy kołnierzowych Przyłącza wodociągowe Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE-HD SDR 11 kl. 100 o średnicach 40 x 3.7, 32x3.0. Włączenia do głównego przewodu PE 110 należy wykonać za pomocą obejm do nawiercania PE100(SDR11) 110/40, 110/32 firmy +GF+(Marley) nr kat Włączenia do głównego przewodu stalowego DN100 należy wykonać za pomocą uniwersalnych opasek do nawiercania DN100 z odejściem gwintowanym 11/4 i 2 firmy Hawle nr kat Na projektowanych przyłączach wody należy zabudować zasuwy odcinające zlokalizowane tuż przy miejscu wpięcia do przewodu rozprowadzającego. Dobrane zostały zasuwy do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO lub ze złączem ISO i gwintem zewnętrznym DN25, DN32 nr kat i 2800 firmy Hawle. Pomiar zużycia wody prowadzony będzie w budynkach poprzez wymianę / zabudowę wodomierzy wielostrumieniowych mokrobieżnych typu VEGA-ALTAIR DN20 ; Q = 0,025 2,5 m 3 /h firmy MIROMETR Cieszyn. Przed wodomierzem należy zabudować zawór odcinający, a za wodomierzem zawór odcinający i zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA. Zestawy wodomierzowe montować na konsolach wodomierzowych. Wszelkie połączenia gwintowane z instalacją wewnętrzną uszczelnić taśmami teflonowymi do połączeń przewodów wodociągowych Przejścia pod drogami Projektowaną sieć wodociągową wzdłuż drogi od pkt I do pkt A (odcinek wykonany z PEØ110) ze względu na istniejące uzbrojenie terenu należy wykonać w technologii bezwykopowej (przewiertu horyzontalnego) z uwzględnieniem rozkopów w miejscach wykonania połączeń z istniejącą siecią wodociągową, w miejscach wykonania przyłączy wody do budynków mieszkalnych, w miejscach załamań oraz zabudowy armatury wodociągowej. Projektowaną sieć wodociągowa od pkt. A do pkt. IV ze względu na technologię wykonania należy wykonać metodą tradycyjną - wykopową (odcinek wykonany z rur stalowych DN100 wyposażony w kompensatory). Przewiduje się prowadzenie przyłączy wody do budynków mieszkalnych metodą tradycyjną przez rozkop.

6 Warunki odtworzenia nawierzchni W związku z prowadzeniem sieci wodociągowej z przyłączami wody w drodze - ul.harcerska przewiduje się odtworzenie nawierzchni (częściowo nawierzchnia z kostki betonowej, częściowo asfaltowa) na szerokości, co najmniej 2.0 m, tak aby konstrukcja oraz parametry wytrzymałościowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadały istniejącej kategorii ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430). Warstwa ścieralna zostanie odtworzona minimum 0,5m szerzej od każdej z krawędzi wykopu. Wykopy wykonywane w jezdni wykonanej z trylinki zasypać piaskiem / gruntem rodzimym i zagęścić ubijając warstwami gr. 20 cm, następnie wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego o gr. 20cm - warstwa dolna oraz 3cm podsypkę piaskowo-cementową. Jako ostateczną nawierzchnię należy ułożyć 14cm warstwę ścieralną z kostek betonowych (trylinka). Wykopy wykonywane w jezdni asfaltowej zasypać piaskiem i zagęścić ubijając warstwami gr. 20 cm, następnie wykonać podbudowę tłuczniową o gr. 20cm - warstwa dolna oraz 7cm podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego. Jako ostateczną nawierzchnię należy wykonać 5 cm warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Odtwarzane warstwy należy zestopniować oraz wykonać zgodnie z rysunkiem nr 03. Uszkodzone lub zniszczone drogowe elementy betonowe należy wymienić na nowe, pobocze przywrócić do stanu pierwotnego, trawniki obsiać trawą Roboty ziemne Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia lub wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu. Sieć wodociągową w ulicy projektuje się w technologii bezwykopowej oraz w technologii wykopowej zaś przyłącza wody do budynków mieszkalnych w technologii tradycyjnej metodą wykopu otwartego. Przekopy kontrolne należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. W przypadku układania sieci wodociągowej w technologii tradycyjnej wykopowej wodociąg prowadzić na głębokości 1,60-1,70 m od terenu zaś średnice oraz spadki przewodu podano na profilu sieci wodociągowej. Przewody z rur PE ułożyć na zagęszczonym podłożu z piasku gr.30 cm dokładnie ubitego. Stopień zagęszczenia obsypki powinien być nie mniejszy niż dla przewodów umieszczonych pod drogami 95% zmodyfikowanej wartości Proctora, następnie wykonać obsypkę piaskową warstwami do 1/3 średnicy rury zagęszczając każdą warstwę do uzyskania grubości min. 0,30m nad rurą. Obsypkę w strefie warstwy ochronnej wykonać piaskiem z ręcznym zagęszczeniem( 85% do 95%). Po wykonaniu wykopów dno należy oczyścić z kamieni, gruzu oraz wykonać podsypkę z piasku o grubości min.30cm Do wypełnienia warstwy zabezpieczającej do poziomu ok.20-30cm powyżej górnej powierzchni rury można wykorzystać materiał z wykopu o ile spełnia wymagania. Wypoziomowana podsypka winna zapewnić odpowiednie podparcie dla rury. W celu zabezpieczenia sieci wodociągowej przed uszkodzeniami podczas innych prac ziemnych oraz ułatwienia wykrycia wszelkiego rodzaju awarii przewidziano zastosowanie taśmy oznacznikowej. Taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną PCV typu TO-W/20 o szerokości ok. 20cm koloru niebieskiego ułożyć w terenie co najmniej 30cm nad przewodem lecz nie płycej niż 80cm od powierzchni terenu. Po ułożeniu taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej należy dokonać wypełnienia do poziomu terenu.

7 - 9 - Metodę wypełnienia oraz materiał wypełniający należy wybrać w zależności od typu nawierzchni terenu ponad rurociągiem. Wypełnienie wykopu można dokonać gruntem rodzimym warstwami co 20cm z odpowiednim zagęszczeniem. W przypadku braku możliwości zapewnienia wymaganego przykrycia projektowanych przyłączy należy ocieplić przewód warstwą izolacyjną (10cm wełna hydrofobizowana z obustronnym pokryciem folią PVC lub 30cm warstwą żużla i papy). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a wrazie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycia pomostami przejść dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0m, zaś w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi Z uwagi na prowadzenie robót w drodze dojazdowej oraz istniejące uzbrojenie wodociąg należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych (ściany wykopu należy odeskować) Roboty ziemne prowadzone będą mechanicznie oraz ręcznie z częściowym odwozem. W przypadku wystąpienia wód z opadów atmosferycznych, wody z wykopów odpompowywać pompami spalinowymi czas pompowania ustalony będzie zgodnie ze stanem faktycznym (potwierdzonym przez inspektora) Montaż rur PE, wykonanie połączeń z armaturą oraz układanie w wykopie wykonać zgodnie z Instrukcją montażu rurociągów z rur PE. W przypadku budowy sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej ( horyzontalnego przewiertu sterowanego) należy wykonać zgodnie z technologią wierceń sterowanych wykonawcy. 2. Płukanie, próba szczelności i dezynfekcja wodociągu. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-B Wodociągi- Przewody zewnętrzne -Wymagania i badania przy odbiorze. Po próbie szczelności należy wykonać dezynfekcję przewodów. 3.Zagadnienia BHP i ppoż Przy wykonywaniu prac montażowych należy ściśle przestrzegać obowiązujących w budownictwie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem specyfiki robót ziemnych oraz obsługi sprzętu, maszyn i urządzeń do termicznego zgrzewania rur. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ciśnienie nominalne w sieci zewnętrznej przeznaczonej do bezpośredniego gaszenia pożaru nie powinno być mniejsze niż 0,2MPa. Na sieci wodociągowej projektuje się 2 hydranty ppoż. nadziemne i jeden podziemny DN80 z zasuwą kołnierzową DN80 produkcji krajowej. 4. Uwagi końcowe - Roboty wykonać zgodnie z instrukcją montażu rur PE,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. - Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia - Wykopy i montaż projektowanego wodociągu pod liniami napowietrznymi enn wykonać zgodnie z obowiązującymi normami pod nadzorem GZE SERWIS Rybnik. - Wykopy pod wodociąg należy zabezpieczyć barierkami o wys. 1,0m odpowiednio oznaczonymi w nocy oświetlić.

8 Po oddaniu nowego wodociągu do eksploatacji wszystkie występujące części starego wodociągu (obudowy zasuw, trzpienie, hydranty, itp.) polikwidować zakres likwidacji ustalić na roboczo z inspektorem. - Zabrania się do wykonanych przyłączy wodociągowych z rur PE podłączeń uziemienia urządzeń elektrycznych - Powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady posegregować tj. zgromadzić w pojemnikach na odpady oraz przekazać wszystkie selektywnie zebrane odpady firmie posiadającej uprawnienia do zbierania i transportu odpadów. 5. Literatura PN-B-01060:1987 PN-B-03020:1981 PN-B-10736:1999 PN-B-10725:1997 PN-EN 1074:2002 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające PN-EN :2009 Armatura wodociągowa Wymagania użytkowe i badania sprawdzające Część 6: Hydranty PN-B-01706:1992 PN-EN Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) - Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych 2001 r. - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Dz.U nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, - Dz.U nr 85 poz. 729 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, - Dz.U nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. - Dz.U nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RADLNA, PORĘBA RADLNA GMINA TARNÓW OBIEKT BUDOWLANY : SIEĆ WODOCIĄGOWA PE110 Z PRZYŁĄCZAMI PE32 NA DZIAŁKACH NR: 326,

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA 1 Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA IIB. OPIS TECHNICZNY 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach.

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach. Branża: Sanitarna Temat: Projekt przebudowy odcinka gazociągu w skwerku Jana Pawła II na odcinku A-B. Inwestor: Gmina Modliborzyce

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk

Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewidenc. 143603 2 Przyłęk Obręb Grabów : dz. nr: 307, 309 dr gm., 349, 350, 351, 238 dr pow., 476/1,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Warunki przyłączenia do cieci ciepłowniczej wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z inwestorem - Gminą Gniewoszów.

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

Wytyczne realizacji:

Wytyczne realizacji: Wytyczne realizacji: ETAP I Etap I to budowa wodociągu na odcinku pkt 1 pkt 4 - w węźle nr 1 należy wykonać: zdemontować żeliwny trójnik kielichowy 400/250 i wmontować trójnik kołnierzowy 400/250 -zasuwę

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-09-12 Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ W STALOWEJ WOLI. Zamawiający: GMINA STALOWA WOLA UL. WOLNOŚCI 7 37-450 STALOWA WOLA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów CPV 45232150-8 CPV 45332200-5 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Przyłęk 26 704 Przyłęk woj. mazowieckie

Zamawiający: Gmina Przyłęk 26 704 Przyłęk woj. mazowieckie Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami dla msc.andrzejów gm. Przyłęk Nazwa i adres obiektu : sieć wodociągowa z przyłączami dla msc. Andrzejów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowo-Handlowa "Kreska" PRZEDMIAR ROBÓT

Firma Usługowo-Handlowa Kreska PRZEDMIAR ROBÓT Fira Usługowo-Handlowa "Kreska" ul. Wyspiańskiego 5/8 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 453300-8

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin. Przebudowa sieci wodociągowej

Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin. Przebudowa sieci wodociągowej ZAWARTOŚĆ PROJEKTU Lp. Wyszczególnienie Ilość stron lub nr rysunku I. OPIS TECHNICZNY str. 3 11 II. RYSUNKI str. 12 Orientacja 00 Plan sytuacyjny - cz. I W-01 Plan sytuacyjny - cz. II W-02 Profile podłużne

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka robót

Ogólna charakterystyka robót ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU SKARATKI, DOMANIEWICE GMINA DOMANIEWICE 1 Ogólna charakterystyka robót SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI SKARATKI, DOMANIEWICE GMINA DOMANIEWICE Zakres robót obejmuje

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I :

S P I S T R E Ś C I : 1 S P I S T R E Ś C I : I. OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA....2 2. ZAKRES OPRACOWANIA....2 3. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE....2 3.1 DOBÓR WODOMIERZA...4 4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ.... 5 5. PRZYŁĄCZE

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych. Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia

TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych. Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych OBIEKT : ADRES : Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia Jarosław ul. Sikorskiego działka nr 2439/1 INWESTOR : Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE ARMA. 27-220 Mirzec tel./fax (41) 274-99-22 Mirzec-Podborki 37 tel. kom. 601-063-690 e-mail: armax@o2.pl PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTOWE ARMA. 27-220 Mirzec tel./fax (41) 274-99-22 Mirzec-Podborki 37 tel. kom. 601-063-690 e-mail: armax@o2.pl PROJEKT BUDOWLANY Jednostka projektowa: Egz 5 ARMAX BIURO PROJEKTOWE ARMA 27-220 Mirzec tel./fax (41) 274-99-22 Mirzec-Podborki 37 tel. kom. 601-063-690 e-mail: armax@o2.pl Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla KOSZTORYS OFERTOWY Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów.............................. poziom...... cen.... sprzętu..............................

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 1. Kopie zaświadczeń i uprawnień 2. Oświadczenie projektanta II. OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przyłącza wody dla obiektu jw.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przyłącza wody dla obiektu jw. SPIS ZAWARTOŚCI I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa W-01. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 W-02. Profil przyłącza wodociągowego skala 1:100/250 W-03. Schemat zestawu wodomierzowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja historycznego zespołu HIPODROMU w Sopocie wraz z remontem i rozbudową. Obiekt: Temat: Przyłącze gazowe ś/c 32PE do budynku nr 9

Rewitalizacja historycznego zespołu HIPODROMU w Sopocie wraz z remontem i rozbudową. Obiekt: Temat: Przyłącze gazowe ś/c 32PE do budynku nr 9 Obiekt: Rewitalizacja historycznego zespołu HIPODROMU w Sopocie wraz z remontem i rozbudową Temat: Przyłącze gazowe ś/c 32PE do budynku nr 9 Faza: Wykonawczy Inwestor: Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12 SPIS TREŚCI Część opisowa 1. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.buforowa zadanie nr 3/1...2 2. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.szymanowskiego zadanie nr 3/2.5 3. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

os. Powstañców Warszawy 7/11, 61-656 Poznañ REGON: 630849911 NIP: 972-028-74-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

os. Powstañców Warszawy 7/11, 61-656 Poznañ REGON: 630849911 NIP: 972-028-74-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRO-SAN os. Powstañców Warszawy 7/11, 61-656 Poznañ REGON: 630849911 NIP: 972-028-74-54 tel. (0-61) 82 66 834 kom. 0604 75 88 36 e-mail: prosan@ po.home.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT : WYMIANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010 numer zlecenia: 42/2010 78-642 Strączno 108 tel. (0-67)-258-20-50 data zakończenia opracowania: lipiec 2010 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: BUDOWA PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka-Litwin

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka-Litwin InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, tel. kom. 0 504 038 588 ul. Sportowa 26H/1 Adres korespondencyjny: 64-500 Szamotuły Ul. śeromskiego 46/13 NIP: 767-100-63-58

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji Sanitarnych Jolanta Michalak ul. Korfantego 10, 64-100 Leszno tel. 65 520 99 16; kom. 608 336 405; e-mail: jolamichalak@op.pl NIP 697-143-77-77 REGON 411428790 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przyłącza wod.-kan. Kanalizacja deszczowa

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przyłącza wod.-kan. Kanalizacja deszczowa USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI 76-200 SŁUPSK ul. LUTOSŁAWSKIEGO 18 tel. 0 605 564682 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przyłącza wod.-kan. Kanalizacja deszczowa OBIEKT : ORLIK 2012 - ZESPÓŁ BOIOSK SPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza i instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i instalacji sprężonego powietrza Temat: Branża: Projektant: Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w śyrardowie II. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo