SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STACJI WODOCIĄGOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STACJI WODOCIĄGOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI"

Transkrypt

1 1

2 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STACJI WODOCIĄGOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I. STACJA WODOCIĄGOWA 1. Roboty ziemne Roboty ziemne przy modernizacji i rozbudowie stacji wodociągowej przyjmuje się w 100%-tach jako roboty mechaniczne. Grunt suchy, 100% kat.iii od powierzchni terenu pod glebą - piaski różnoziarniste). Wykopy pionowe, odeskowane. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normami BN-72/ , PN-83/ , BN-62/88-02 sprzętem: koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0,25 m 3, spycharki gąsienicowe (75 KM) samochód samowyładowczy 5 ton. 2. Roboty montażowe Na terenie stacji wodociągowej przewiduje się następujące prace montażowe: - uzbrojenie studni - pompa głębinowa w studni podstawowej Nr 2: G.B.C SMV6 N = 5,5 kw Q = 22 m 3 /h H = 44 m,, zawieszenie pompy - 31,5 m - pompa głębinowa w studni awaryjnej Nr 1: G.B.C SMV 6 N = 5,5 kw zdławić do Q = 18 m 3 /h H = 46 m, zawieszenie - 34,5 m. Producent pomp: HYDRO-VACUM Grudziądz ul. Metalowców 1-3. W obudowie - głowica studzienna dostosowana do rury φ 14, rurka depresyjna zamontowana w głowicy długości 32 m w studni Nr 2 i 35 m w studni Nr 1, wodomierz MK 80, zawór zwrotny φ 80 zasuwa φ 80, manometr tarczowy, zawór czerpalny ze złączką do węża, zawór odpowietrzający kołn. φ uzbrojenie zbiorników wyrównawczych 2 x 100 m 3 - rury stalowe ocynkowane kołnierzowe DN 100, zawór pływakowy, sygnalizatory poziomu wody MAC-3. Na wylocie przelewu do studni kanalizacyjnej przewidziano zabezpieczenie siatką przed gryzoniami.

3 3 Uwaga! Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych na terenie stacji wodociągowej należy dokładnie pomierzyć niwelatorem charakterystyczne punkty i porównać z rzędnymi wysokościowymi naniesionymi na planie zagospodarowania, które przyjęto poprzez interpolację. Przejście przewodami przez ściany zbiornika będą wykonane jako szczelne - uszczelnione łańcuchem - producent - INTEGRA - Gliwice. - Przewody technologiczne wodociągowe zewnętrzne PCW DN 150 DN 100 z zasuwami żeliwnymi kołnierzowymi φ 150, φ 100 z hydrantem nadziemnym przy zbiorniku i studni. - Przewody kanalizacyjne PCW DN 150 Wewnątrz hali technologicznej budynku przewiduje się prace montażowe: - filtry ciśnieniowe BF 2 x 1200 z mieszaczami powietrza φ 600 (M-5) producent PRODWODROL Sulechów. - pompa płuczna 80 PJM 130 Q = 700 l/min H = 18 mh 2 0 N = 4 kw producent - Leszczyńska Fabryka Pomp Leszno. - Sprężarki 2 x WAN-K N = 2 x 3 kw Producent: Wytwórnia Aparatów Natryskowych - Gdynia. - Zestaw hydroforowy ZH-JCL/M /3 N = 4 x 3 kw Q = 56 m 3 /h H=30mH 2 0 producent : INSTALCompakt Tarnowo Podgórne. - rurociągi stalowe, ocynkowane DN 150 i DN 100 łączone przy pomocy kształtek żeliwnych kołnierzowych wg PN-68/W Rurociągi wewnętrzne winny być montowane jako rury czarne, a następnie po dopasowaniu i rozmontowaniu poddane ocynkowaniu ogniowemu i ponownie zmontowane. Instalacje o średnicy do 50 mm będą łączone przy pomocy gwintowanych łączników żeliwnych, a przewód chloratora przewiduje się z rur PCW φ 25. Za zestawem hydroforowym, tłoczącym wodę do sieci zewnętrznej będzie zainstalowany wodomierz MZ 100, a na przewodzie sprężonego powietrza do zruszania złoża - rotametr RIN601 i na przewodzie do napowietrzania - rotametr RIN 102.

4 4 W części usługowo - pomocniczej budynku - w pomieszczeniu węzła sanitarnego zainstalowana będzie miska ustępowa, umywalka, terma elektryczna, wentylator CK 100A, a w pomieszczeniu chlorowni - zlew z zaworem czerpalnym ze złączką do węża, chlorator C53, pojemnik na podchloryn sodu oraz w ścianie zewnętrznej przybudówki - wentylator S.O.N. 3. Organizacja dostawy wody w czasie budowy. Istniejąca stacja wodociągowa dostarcza wodę komunalną dla części mieszkańców wsi Bukowa Wielka. Przed przystąpieniem do prac związanych z modernizacją i rozbudową stacji wodociągowej należy na terenie istniejącej stacji przystosować urządzenia do możliwości dostarczenia wody do sieci istniejącej. Woda ze studni głębinowej Nr 1 winna być podawana przez odżelaziacz i hydrofor umieszczony na zewnątrz budynku do zewnętrznej sieci wodociągowej. Odżelaziacz i hydrofor należy usytuować w pobliżu studni Nr 1. Dopiero po wykonaniu prac remontowo - budowlanych w stacji wodociągowej i wybudowaniu zbiorników wyrównawczych należy przystąpić do wykonania obudowy studni Nr 2 i jej uzbrojenia. Ostatnią czynnością na terenie stacji wodociągowej winno być uzbrojenie studni nr 1. Prace związane z modernizacją i rozbudową stacji wodociągowej winny być prowadzone w okresie wiosenno - letnim, przy temperaturze powietrza minimum 5 o C. II. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI 1. Organizacja robót budowlanych Przed przystąpieniem do robót związanych z budową sieci wodociągowej i montażem przyłączy wodociągowych z punktami czerpalnymi wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczyć zaplecze dla potrzeb składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz barakowozów dla brygady wykonawczej.

5 5 Plac budowy winien być ogrodzony i bezpośrednio zabezpieczony (komunikacja, oświetlenie itd.). Pracownicy winni być wyposażeni w odpowiednie ubrania robocze, kaski oraz winni być przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem przejść pod drogami wykonawca winien powiadomić zarządcę dróg celem ustalenia sposobu organizacji i ograniczenia ruchu oraz zabezpieczenia wykopów. Kolejność prac winna być następująca: - wyznaczenie w terenie trasy wodociągu - wykonanie sieci wodociągowej z montażem hydrantów, zasuw sekcyjnych - próby ciśnieniowe - wykonanie odcinków sieci wodociągowej od opaski do studzienki wodomierzowej wraz ze studzienką wodomierzową, - inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej - wykonanie przyłączy wodociągowych i punktów czerpalnych - dezynfekcja - płukanie - inwentaryzacja powykonawcza 2. Wymagania dotyczące materiałów i sprzętu Do budowy wodociągowej przewiduje się rury ciśnieniowe PCW w klasie ciśnienia PN 10 bar oraz rury ciśnieniowe PE w klasie ciśnienia PN 10 bar. Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu winny posiadać atesty odpowiednich władz sanitarnych, dopuszczające do kontaktu z wodą przeznaczoną do picia. Ponadto na podstawie art. 10 Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (Dz.U. 55/1994) dla wszystkich materiałów wymagane są certyfikaty, w tym znak CE. Na żądanie odbiorcy producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, jego pozytywną ocenę higieniczną oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm.

6 6 Do wykonania niniejszego zadania winien być używany następujący sprzęt: - koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m 3, 0,6 m 3 - spycharka gąsienicowa 74 KW/100 KM - spycharka gąsienicowa 55 kw/75 KM - samochód skrzyniowy 2 T - samochód dostawczy do 0,9 T - zagęszczarka 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Roboty ziemne: CPV , CPV Roboty ziemne przy sieci wodociągowej przyjmuje się 95% robót mechanicznych i 5% robót ręcznych. Wykopy będą wykonywane jako skarpowe, jedynie na długości 2,0 km przewiduje się wykonać jako pionowe odeskowane w miejscach, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia sieci wodociągowej w pasie drogowym. Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdza się, że warunki gruntowo - wodne są urozmaicone. Przewiduje się że grunty nawodnione wystąpią na długości 12,7 km (w gruntach kat.iii) od głębokości średnio 0,7 m, a na przyłączach na długości ca 200 m. Kubatura wykopów nawodnionych na sieci wyniesie m 3, na przyłączach m 3. Kategoria gruntów została ustalona następująco: Kat. I - II - 62% Kat.III - 32% Kat. IV - 6% Na odcinkach, gdzie w spągu wykopów występuje IV kategoria gruntu należy przewody PCW i PE ułożyć na podsypce piaskowej grub.15 cm, i obsypać piaskiem grubości 15 cm. Przy robotach ziemnych obowiązują normy: BN-2/ , BN-62/88-02, PN- 83/ Przewody wodociągowe PCW można montować przy temperaturach + 5 o C 30 o C, natomiast montaż przewodów z PE w temperaturze od 0 o C wzwyż.

7 7 Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża, tj. po ręcznym wyrównaniu dna. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami 0,3 m, dokonując jednocześnie zagęszczenia gruntu Odwodnienie wykopów Teren przyszłej inwestycji nawodniony jest w południowej części rejonu (Radzanów, Łukówek, Bukowa Mała). Odwodnienie wykopów przewiduje się za pomocą studzienek depresyjnych φ 500 z rur wiertniczych, owiniętych siatką i zapuszczonych na głębokość 0,3 m poniżej dna wykopu. Odpompowanie wody - za pomocą pompy spalinowej o wydajności 10 m 3 /h. Przyjmuje się 0,5 godziny pompowania na 1 m 3 wykopu. Na sieci wodociągowej PCW D150 na długości 2200 m kubatura wykopów nawodnionych wyniesie 1780 m 3. Montaż studzienek depresyjnych - 44 szt., czas pompowania 890 godzin. Na sieci PCW DN 100 długości 8500 m kubatura wykopów nawodnionych wyniesie 6900 m 3. Montaż studzienek depresyjnych szt., czas pompowania godzin. Na sieci PE DN 50 długości 2000 m kubatura wykopów nawodnionych wyniesie 1600 m 3. Montaż studzienek depresyjnych - 40 szt., czas pompowania godzin. Na przyłączach wodociągowych PE DN 32 długości 200 m kubatura wykopów nawodnionych wyniesie 143 m 3. Montaż studzienek depresyjnych - 6 szt., czas pompowania - 71 godzin., Odprowadzenie wody - za pomocą rurociągów PE DN 80 do rowów przydrożnych i melioracyjnych Roboty montażowe. CPV Sieć wodociągowa Sieć wodociągowa winna być ułożona na głębokości, która zapewnia przykrycie przewodów 1,4 m od wierzchu rury, a w pasie drogowym i pod rowami na

8 8 głębokości minimum 2,0 m. Głębokość 2,0 m przyjmuje się na długości 2000 m (tj. na odcinkach, gdzie będą wykonywane wykopy pionowe odeskowane. Przewody należy montować w miarę możliwości na powierzchni terenu, a następnie opuszczać je na dno wykopu. Oddzielnie należy wykonać montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem zmontowanych rur już w wykopie. Montaż przewodów wodociągowych winien być dokonywany zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych opublikowanymi przez C.O.B.R.T.I. Instal w 2000 r. i PN Ogólna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 50673m w tym PCW DN m PCW DN m PE DN m PE DN m Przewody PE DN 50 i PE DN 32 łączone będą z siecią wodociągową PCW DN 150 i DN 100 za pomocą opasek typu IBMER i zakończone studzienkami wodomierzowymi. Przewiduje się montaż 237szt. studzienek typu Roto-Tech φ 1000 z polietylenu. Producent - Roto - Tech Sp. z o.o Warszawa ul. Wierna 13 tel/fax (0-22) , Rysunki studzienek dołączone są do niniejszego opracowania. Długość przyłączy wodociągowych m w tym: PE DN m PE DN m stal. oc. DN m (wewnątrz budynku). Rury PCV będą to rury kielichowe w klasie ciśnienia PN 10 bar z uszczelką gumową na wcisk, natomiast rury PE DN 50 i DN 32 z węża w klasie PN 10 bar. Opaski przewidywane do montażu: 150/50 - szt.8

9 9 150/32 - szt /50 - szt /32 - szt szt. Na trójnikach, kolankach i końcówkach sieci wodociągowej wykonać bloki oporowe z betonu żwirowego klasy B-10 zgodnie z normą BN-81/ Uzbrojenie sieci wodociągowej Na sieci wodociągowej przewiduje się montaż 4-rech komór redukcyjnych. Dwie komory redukcyjne będą zamontowane na sieci PCW DN 100 i dwie komory redukcyjne - na sieci PCW DN 150. A) Komora redukcyjna R 1 φ 1600 na sieci PCW DN 100 uzbrojona będzie w reduktor D15 P DN 65A kołnierzowy - nastawić reduktor na 0,27 MPa (2,7 bara). Osprzęt: manometr M15 o zakresie 0 4 bara, kolano żeliwne OCG1/2 do manometru, filtr siatkowy FS1 DN 65. Producent: Honeywell Baukmann - dystrybutor INSTALcompakt Tarnowo Podgórne. Za reduktorem zainstalować zawór bezpieczeństwa Nr kat. Si 2501 φ50 x 50 proporcjonalny sprężynowy, z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy ze sprężyną 0,25 x 0,36. Nastawić na 0,29 MPa Producent: Armak Katowice. B) Komora redukcyjna R 2 φ 1600 na sieci istniejącej φ 100 z montażem reduktora D15 P DN 65A - nastawić na 0,3 MPa (3 bara) Osprzęt j.w. Zawór bezpieczeństwa j.w. ze sprężyną j.w. - nastawić na 0,32 MPa. Producenci - j.w. C) Komora redukcyjna R 3 na sieci PCW DN 150 z montażem reduktora D15 P DN 80A kołnierzowy. Nastawić na 0,28 MPa. Osprzęt M15 - manometr z zakresem 0,0 0,4 bara, kolano G ½ do manometru, filtr siatkowy FS1 DN 80.

10 10 Zawór bezpieczeństwa 80 x 80 Nr kat Si 2501 ze sprężyną 0,25 0,36 MPa. Nastawić na 0,3 MPa. Producenci jw. D) Komora redukcyjna R4 φ 1600 na sieci PCW DN 150 z montażem zaworu redukcyjnego D15 P DN 80 A kołnierzowy. Nastawić na 0,29 MPa (2,9 bara). Osprzęt j.w. Zawór bezpieczeństwa - j.w. Nastawić na 0,31 MPa (3,1 bara). Ponadto uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwy wodociągowe kołnierzowe wg PN-83/M φ szt. φ szt. φ szt. na podejściach do hydrantów - skrzynki uliczne do zasuw wg PN-77/M szt. - skrzynki uliczne do połączeń sieci PCW z siecią PE - szt. 242 szt. - hydranty nadziemne wg PN-92/H szt. Wokół hydrantów wykonać płyty betonowe 0,8 x 0,8 m Wokół skrzynek do zasuw wybrukować powierzchnię 0,5 x 0,5 m. Pod kolana stopowe i zasuwy fundamenty betonowe 0,5 x 0,5 x 0,1 m. Zasuwy oznakować tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na słupkach betonowych lub na ścianach budynków Pompownia strefowa Na działce Nr 743/1 w Łukówku przewiduje się budowę pompowni strefowej z zestawem hydroforowym ZH-ICL/M N-4x0,55 kw Q = 5 l/sek H = 15/20 mh 2 0, który będzie umieszczony w budynku o powierzchni 3 x 3 m 2. Producent pompowni - INSTALcompakt Tarnowo Podgórne. Zasilanie - kablem podziemnym od słupa enn.

11 Próba ciśnieniowa, dezynfekcja, płukanie Sieć należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-70/B po przysypaniu przewodu wodociągowego warstwą gruntu 0,3 m, pozostawiając odkryte węzły połączenia rur. Po uzyskaniu pozytywnych wyników można przystąpić do zasypania wykopów. Próbę ciśnieniową należy wykonać wprowadzając wodę do sieci wodociągowej i utrzymać ciśnienie 10 barów. Sieć uważa się za szczelnie ułożoną, jeśli po 24 godzinach ciśnienie nie obniży się o 0,1 bara. Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do rurociągu 3%-wego roztworu wodnego podchlorynu sodu w miejscach ustawienia hydrantów. Po upływie 24 godzin zachlorowaną wodę należy usunąć doprowadzając wodę czystą i przepłukać przewód do czasu aż z hydrantów wypłynie woda pozbawiona zapachu chloru. Następnie winna być dokonana analiza fizyko chemiczna wody Przejścia siecią wodociągową pod przeszkodami. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się skrzyżowania z kablami telefonicznymi i energetycznymi oraz przejścia pod drogami gminnymi i powiatowymi. Przejścia pod drogami powiatowymi będą wykonane metodą przewiertu w rurach osłonowych stalowych dostosowanych do średnic rurociągów tj. φ 273 x 7,1 dla rur PCW DN szt. 15 L = 232 m φ 219 x 6,7 dla rur PCW DN szt. 20 L = 354 m φ 114 x 6,4 dla rur PE DN 50 - szt. 2 L = 24 m φ 89 x 6,1 dla rur PE DN 32 - szt. 18 L = 324 m Pod drogami nieurządzonymi i pod rowami przejścia będą wykonane metodą rozkopu w rurach osłonowych j.w.i tak: φ 273 x 7,1 - szt. 24 ΣL = 222 m φ219 x 6,7 szt.33 ΣL = 268 m φ 114 x 6,4 szt. 3 ΣL = 22 m φ 89 x 6,1 szt. 21 ΣL = 174m.

12 12 Przestrzeń międzyrurową przy końcówkach rur osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową. Na skrzyżowaniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi kable te należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi φ 100 L = 2,0 m. Przejścia siecią wodociągową pod drogami i rowami należy oznakować słupkami betonowymi. Przed wykonaniem przejść pod drogami prace te należy zgłosić Zarządcy drogi i ustalić z nim sposób organizacji i ograniczenia ruchu oraz zabezpieczenie wykopów Punkty czerpalne W zasięgu projektowanego wodociągu przewiduje się wykonać 257 przyłączy wodociągowych w tym 16 podłączeń (wcinek) istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej sieci wodociągowej - cztery wcinki 32/32 w Łukówku przewiduje się wykonać poprzez połączenie projektowaną siecią wodociągową i podłączenie do projektowanych studzienek wodomierzowych oraz 12 wcinek bez studzienek w Bukowie Wielkiej przy wymianie sieci AC na PCW. Przyłącza wodociągowe, które będą wykonane od studzienek wodomierzowych zostaną zakończone punktem czerpalnym lub połączone z istniejącą instalacją wewnątrz budynku, natomiast przyłącze, na których nie przewiduje się montażu studzienki wodomierzowej (z uwagi na bliską odległość sieci wodociągowej od budynku mieszkalnego) uzbrojone będą w wodomierz skrzydełkowy JS 20 z zaworem antyskażeniowym EA 251 Socla - Danfoss montowane wewnątrz budynku. Przejścia pod budynkiem przewodem DN 32 w rurach osłonowych PE-HD DN 50. Typy punktów czerpalnych: C p1 - przyłącze za studzienką wodomierzową do budynku podpiwniczonego z istniejącą instalacją - trwałe odcięcie od ujęcia lokalnego - szt. 104 C K1 - przyłącze j.w. lecz do budynku niepodpiwniczonego - szt. 35 A 2p1 - przyłącze za studzienką wodomierzową do budynku podpiwniczonego w którym brak jest instalacji wod.-kan. - 7 szt.

13 13 A 31 typ B 1 typ Cp typ CK typ A2p typ A 3 - przyłącze j.w. lecz do budynku niepodpiwniczonego - 67 szt. - studzienka z punktem czerpalnym i wodomierzem na działce: 20 szt. - przyłącze wodociągowe do budynku podpiwniczonego (liczone od opaski) z istniejącą instalacją wod.-kan. 2 szt. - przyłącze j.w. lecz do budynku niepodpiwniczonego - 2 szt. - przyłącze wodociągowe do budynku podpiwniczonego, w którym brak jest instalacji wod.-kan. (liczone od opaski) - 1 szt. - przyłącze j.w. lecz do budynku niepodpiwniczonego - 3 szt Odprowadzenie ścieków Przewiduje się odprowadzenie wody popłucznej z budynku stacji wodociągowej przez istniejący osadnik popłuczyn oraz nowoprojektowaną studzienkę φ 1600 głębokości 2,8 m do rowu melioracyjnego, który biegnie w odległości ca 550 m od terenu stacji wodociągowej. Odprowadzenie będzie się przedstawiać następująco: od osadnika popłuczyn przewiduje się kanał grawitacyjny PCW DNO 15 długości 234 m w kierunku południowym, w którym ścieki popłyną do rowu przydrożnego o długości 199 m. Rów ten przewiduje się pogłębić i wykonać 4 przepusty długości po 6,0 m, służące do przejazdów na działki. Za rowem otwartym zostanie wykonany drugi odcinek kanału PCW DN 015 długości 110 m wprowadzający wody popłuczne do rowu melioracyjnego. Ilość studzienek kanalizacyjnych wzdłuż projektowanego kanału - 15 szt. Kanał ten przyjmie również wody ze spustu i przelewu zbiorników wyrównawczych. Na terenie stacji wodociągowej przewiduje się również wybudowanie zbiornika bezodpływowego φ 1600, który przyjmie ścieki z węzła sanitarnego oraz z chlorowni.

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFRTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Komplek boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk

Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewidenc. 143603 2 Przyłęk Obręb Grabów : dz. nr: 307, 309 dr gm., 349, 350, 351, 238 dr pow., 476/1,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka robót

Ogólna charakterystyka robót ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU SKARATKI, DOMANIEWICE GMINA DOMANIEWICE 1 Ogólna charakterystyka robót SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI SKARATKI, DOMANIEWICE GMINA DOMANIEWICE Zakres robót obejmuje

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla KOSZTORYS OFERTOWY Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów.............................. poziom...... cen.... sprzętu..............................

Bardziej szczegółowo

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 24 tel. 58-777-57-12, tel/fax 58-532-21-65 e-mail: wodniki@wp.pl NIP 593-020-53-60 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GŁUCHÓW - PASTWISKO na dz. nr ew.gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Sieć wodociągowa Lokalizacja: Gorlice ul. na działkach nr 2442/6, 2442/5, 2437/17, 2437/16, 2438/5, 2436/3 Inwestor: MPGK Sp. z o.o. 38-320 Gorlice ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gminna sieć wodociągowa Obiekt : Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o nową sieć wodociągową do budynków we wsi Turów, Gm. Pęcław Adres : Pęcław, m.turów P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-07-28

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Wytyczne realizacji:

Wytyczne realizacji: Wytyczne realizacji: ETAP I Etap I to budowa wodociągu na odcinku pkt 1 pkt 4 - w węźle nr 1 należy wykonać: zdemontować żeliwny trójnik kielichowy 400/250 i wmontować trójnik kołnierzowy 400/250 -zasuwę

Bardziej szczegółowo

8.3. Wentylacja... 18 9.0. Bilans zapotrzebowania wody... 19 10.0. Charakterystyka sieci wodociągowej z przyłączami... 19 10.1.

8.3. Wentylacja... 18 9.0. Bilans zapotrzebowania wody... 19 10.0. Charakterystyka sieci wodociągowej z przyłączami... 19 10.1. 1 2 3 SPIS TREŚCI Str. 1.0. Podstawa opracowania... 2 2.0. Materiały wyjściowe... 2 3.0. Zapotrzebowanie na wodę... 2 3.1. Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo pitne... 2 3.2. Zapotrzebowanie wody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Przyłęk 26 704 Przyłęk woj. mazowieckie

Zamawiający: Gmina Przyłęk 26 704 Przyłęk woj. mazowieckie Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami dla msc.andrzejów gm. Przyłęk Nazwa i adres obiektu : sieć wodociągowa z przyłączami dla msc. Andrzejów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r.

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo listopad 2007 r. Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów Tabela przedmiaru robót Strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA PAWILONU HANDLOWEGO "SPOŁEM" W ZASOLU Identyfikator koorysu: 2523I Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - sieć wodociągowa tranzytowa Ucieszków-Grudynia Mała - Grudynia Wielka - Jakubowice - 1 -

Przedmiar robót - sieć wodociągowa tranzytowa Ucieszków-Grudynia Mała - Grudynia Wielka - Jakubowice - 1 - Przedmiar robót - sieć wodociągowa tranzytowa Ucieszków-Grudynia Mała - Grudynia Wielka - Jakubowice - 1 - I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kody CPV - 45111200, 45111220-6, 45233200-1, 45233266, 45233280-5,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów CPV 45232150-8 CPV 45332200-5 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIA WRAZ Z ZAPLECZEM TEMAT Zewnętrzne instalacje sanitarne FAZA OPRACOWANIA Projekt budowlany ADRES INWESTYCJI Pisz, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 1. Kopie zaświadczeń i uprawnień 2. Oświadczenie projektanta II. OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K na wykonanie : przekładki wodociągu oraz przyłącza w ramach realizacji inwestycji pt; Budowa budynku Szkoły Podstawowej z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza i instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i instalacji sprężonego powietrza Temat: Branża: Projektant: Opracował:

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowo-Handlowa "Kreska" PRZEDMIAR ROBÓT

Firma Usługowo-Handlowa Kreska PRZEDMIAR ROBÓT Fira Usługowo-Handlowa "Kreska" ul. Wyspiańskiego 5/8 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 453300-8

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy Lp. KNR Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość Wartość jednostkowa Wartość netto /E x F/ Wartość VAT A B C D E F G H I 1 Element Roboty przygotowawcze Ogółem /G + H/

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Rytel-Zapędowo gm. Czersk odcinek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

S PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

S PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBÓT WODOCIĄGOWYCH S 04.00.00 PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH SPIS TREŚCI 1 WSTĘP..... 34 1.1 Przedmiot ST. 34 1.2 Zakres stosowania ST 34 1.3 Zakres robót objętych ST.. 34

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WOD-KAN. sanitarna

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WOD-KAN. sanitarna branża: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WOD-KAN. sanitarna temat: lokalizacja: nr działki: arkusz mapy: obręb: inwestor: jednostka projektowa: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka na dz.nr 628/1, gm.uścimów. BRANŻA SANITARNA Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat

Bardziej szczegółowo

kategoria gruntu III-IV

kategoria gruntu III-IV POZ ST INSTALACJE SANITARNE CPV45232460-4 ILOSC JM CENA WARTOSC JEDN. 1 zewnętrzna kanalizacja sanitarna 1 1. 1 K001-0209 04 20,6080 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przyłącza wody dla obiektu jw.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przyłącza wody dla obiektu jw. SPIS ZAWARTOŚCI I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa W-01. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 W-02. Profil przyłącza wodociągowego skala 1:100/250 W-03. Schemat zestawu wodomierzowego

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : "PRO-SAN-INSTAL" mgr inż. JAN MAŃ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2008r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRO-SAN-INSTAL mgr inż. JAN MAŃ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2008r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI: WRONKI, JAB- ŁOŃSKIE, WŁOSTY, SKOCZE, BARKOWO, JUCHNAJCIE, JANY, SOKOŁY, ROŻYŃSK MAŁY ADRES INWESTYCJI : WRONKI,

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych. Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia

TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych. Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych OBIEKT : ADRES : Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia Jarosław ul. Sikorskiego działka nr 2439/1 INWESTOR : Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS UZGODNIEŃ, PROTOKÓŁÓW I OŚWIADCZEŃ - uzgodnienie branżowe Urzędu Gminy Dłutów - uzgodnienie branżowe Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie SPIS ZAŁĄCZNIKÓW - Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z inwestorem - Gminą Gniewoszów.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BASZKOWIE

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BASZKOWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BASZKOWIE ADRES : 62-760 Zduny Baszków; działka nr 885, 434/1 obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Zajączków gm. Chotcza

Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Zajączków gm. Chotcza Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Zajączków gm. Chotcza Lokalizacja inwestycji : Jednostka ewidencyjna 140901 2 Chotcza, obręb Zajączków, dz. nr ew. 131/1, 11 dr pow.,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pompowni wody SZAREJKI Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4976) Przedmiar robót

Modernizacja pompowni wody SZAREJKI Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4976) Przedmiar robót Przedmiar robót Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość g Kosztorys Modernizacja i remont pompowni wody na terenie GMINY KOWALE OLECKIE Kod CPV: 4523252-2 Roboty w zakresie przepompowni Rozdział

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY 361-01-010

KOSZTORYS ŚLEPY 361-01-010 Inwestor:.. Poziomy cen: KOSZTORYS ŚLEPY 361-01-010 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień {CPV} CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ślepy 1 SZKÓŁKA LEŚNA - BIAŁOGÓRZYNO - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca BIAŁOGÓRZYNO GMINA BIAŁOGARD NADLEŚNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Opis techniczny. Obliczenia. Część rysunkowa:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Opis techniczny. Obliczenia. Część rysunkowa: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Opis techniczny. Obliczenia. Część rysunkowa: Rys. nr 1. Plan sytuacyjny. Skala 1:500 Rys. nr 2. Profil podłużny przyłącza wody. Skala 1:100/500 Rys. nr 3. Przewiert sterowany

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo