SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STACJI WODOCIĄGOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STACJI WODOCIĄGOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI"

Transkrypt

1 1

2 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STACJI WODOCIĄGOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I. STACJA WODOCIĄGOWA 1. Roboty ziemne Roboty ziemne przy modernizacji i rozbudowie stacji wodociągowej przyjmuje się w 100%-tach jako roboty mechaniczne. Grunt suchy, 100% kat.iii od powierzchni terenu pod glebą - piaski różnoziarniste). Wykopy pionowe, odeskowane. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normami BN-72/ , PN-83/ , BN-62/88-02 sprzętem: koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0,25 m 3, spycharki gąsienicowe (75 KM) samochód samowyładowczy 5 ton. 2. Roboty montażowe Na terenie stacji wodociągowej przewiduje się następujące prace montażowe: - uzbrojenie studni - pompa głębinowa w studni podstawowej Nr 2: G.B.C SMV6 N = 5,5 kw Q = 22 m 3 /h H = 44 m,, zawieszenie pompy - 31,5 m - pompa głębinowa w studni awaryjnej Nr 1: G.B.C SMV 6 N = 5,5 kw zdławić do Q = 18 m 3 /h H = 46 m, zawieszenie - 34,5 m. Producent pomp: HYDRO-VACUM Grudziądz ul. Metalowców 1-3. W obudowie - głowica studzienna dostosowana do rury φ 14, rurka depresyjna zamontowana w głowicy długości 32 m w studni Nr 2 i 35 m w studni Nr 1, wodomierz MK 80, zawór zwrotny φ 80 zasuwa φ 80, manometr tarczowy, zawór czerpalny ze złączką do węża, zawór odpowietrzający kołn. φ uzbrojenie zbiorników wyrównawczych 2 x 100 m 3 - rury stalowe ocynkowane kołnierzowe DN 100, zawór pływakowy, sygnalizatory poziomu wody MAC-3. Na wylocie przelewu do studni kanalizacyjnej przewidziano zabezpieczenie siatką przed gryzoniami.

3 3 Uwaga! Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych na terenie stacji wodociągowej należy dokładnie pomierzyć niwelatorem charakterystyczne punkty i porównać z rzędnymi wysokościowymi naniesionymi na planie zagospodarowania, które przyjęto poprzez interpolację. Przejście przewodami przez ściany zbiornika będą wykonane jako szczelne - uszczelnione łańcuchem - producent - INTEGRA - Gliwice. - Przewody technologiczne wodociągowe zewnętrzne PCW DN 150 DN 100 z zasuwami żeliwnymi kołnierzowymi φ 150, φ 100 z hydrantem nadziemnym przy zbiorniku i studni. - Przewody kanalizacyjne PCW DN 150 Wewnątrz hali technologicznej budynku przewiduje się prace montażowe: - filtry ciśnieniowe BF 2 x 1200 z mieszaczami powietrza φ 600 (M-5) producent PRODWODROL Sulechów. - pompa płuczna 80 PJM 130 Q = 700 l/min H = 18 mh 2 0 N = 4 kw producent - Leszczyńska Fabryka Pomp Leszno. - Sprężarki 2 x WAN-K N = 2 x 3 kw Producent: Wytwórnia Aparatów Natryskowych - Gdynia. - Zestaw hydroforowy ZH-JCL/M /3 N = 4 x 3 kw Q = 56 m 3 /h H=30mH 2 0 producent : INSTALCompakt Tarnowo Podgórne. - rurociągi stalowe, ocynkowane DN 150 i DN 100 łączone przy pomocy kształtek żeliwnych kołnierzowych wg PN-68/W Rurociągi wewnętrzne winny być montowane jako rury czarne, a następnie po dopasowaniu i rozmontowaniu poddane ocynkowaniu ogniowemu i ponownie zmontowane. Instalacje o średnicy do 50 mm będą łączone przy pomocy gwintowanych łączników żeliwnych, a przewód chloratora przewiduje się z rur PCW φ 25. Za zestawem hydroforowym, tłoczącym wodę do sieci zewnętrznej będzie zainstalowany wodomierz MZ 100, a na przewodzie sprężonego powietrza do zruszania złoża - rotametr RIN601 i na przewodzie do napowietrzania - rotametr RIN 102.

4 4 W części usługowo - pomocniczej budynku - w pomieszczeniu węzła sanitarnego zainstalowana będzie miska ustępowa, umywalka, terma elektryczna, wentylator CK 100A, a w pomieszczeniu chlorowni - zlew z zaworem czerpalnym ze złączką do węża, chlorator C53, pojemnik na podchloryn sodu oraz w ścianie zewnętrznej przybudówki - wentylator S.O.N. 3. Organizacja dostawy wody w czasie budowy. Istniejąca stacja wodociągowa dostarcza wodę komunalną dla części mieszkańców wsi Bukowa Wielka. Przed przystąpieniem do prac związanych z modernizacją i rozbudową stacji wodociągowej należy na terenie istniejącej stacji przystosować urządzenia do możliwości dostarczenia wody do sieci istniejącej. Woda ze studni głębinowej Nr 1 winna być podawana przez odżelaziacz i hydrofor umieszczony na zewnątrz budynku do zewnętrznej sieci wodociągowej. Odżelaziacz i hydrofor należy usytuować w pobliżu studni Nr 1. Dopiero po wykonaniu prac remontowo - budowlanych w stacji wodociągowej i wybudowaniu zbiorników wyrównawczych należy przystąpić do wykonania obudowy studni Nr 2 i jej uzbrojenia. Ostatnią czynnością na terenie stacji wodociągowej winno być uzbrojenie studni nr 1. Prace związane z modernizacją i rozbudową stacji wodociągowej winny być prowadzone w okresie wiosenno - letnim, przy temperaturze powietrza minimum 5 o C. II. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI 1. Organizacja robót budowlanych Przed przystąpieniem do robót związanych z budową sieci wodociągowej i montażem przyłączy wodociągowych z punktami czerpalnymi wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczyć zaplecze dla potrzeb składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz barakowozów dla brygady wykonawczej.

5 5 Plac budowy winien być ogrodzony i bezpośrednio zabezpieczony (komunikacja, oświetlenie itd.). Pracownicy winni być wyposażeni w odpowiednie ubrania robocze, kaski oraz winni być przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem przejść pod drogami wykonawca winien powiadomić zarządcę dróg celem ustalenia sposobu organizacji i ograniczenia ruchu oraz zabezpieczenia wykopów. Kolejność prac winna być następująca: - wyznaczenie w terenie trasy wodociągu - wykonanie sieci wodociągowej z montażem hydrantów, zasuw sekcyjnych - próby ciśnieniowe - wykonanie odcinków sieci wodociągowej od opaski do studzienki wodomierzowej wraz ze studzienką wodomierzową, - inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej - wykonanie przyłączy wodociągowych i punktów czerpalnych - dezynfekcja - płukanie - inwentaryzacja powykonawcza 2. Wymagania dotyczące materiałów i sprzętu Do budowy wodociągowej przewiduje się rury ciśnieniowe PCW w klasie ciśnienia PN 10 bar oraz rury ciśnieniowe PE w klasie ciśnienia PN 10 bar. Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu winny posiadać atesty odpowiednich władz sanitarnych, dopuszczające do kontaktu z wodą przeznaczoną do picia. Ponadto na podstawie art. 10 Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (Dz.U. 55/1994) dla wszystkich materiałów wymagane są certyfikaty, w tym znak CE. Na żądanie odbiorcy producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, jego pozytywną ocenę higieniczną oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm.

6 6 Do wykonania niniejszego zadania winien być używany następujący sprzęt: - koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m 3, 0,6 m 3 - spycharka gąsienicowa 74 KW/100 KM - spycharka gąsienicowa 55 kw/75 KM - samochód skrzyniowy 2 T - samochód dostawczy do 0,9 T - zagęszczarka 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Roboty ziemne: CPV , CPV Roboty ziemne przy sieci wodociągowej przyjmuje się 95% robót mechanicznych i 5% robót ręcznych. Wykopy będą wykonywane jako skarpowe, jedynie na długości 2,0 km przewiduje się wykonać jako pionowe odeskowane w miejscach, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia sieci wodociągowej w pasie drogowym. Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdza się, że warunki gruntowo - wodne są urozmaicone. Przewiduje się że grunty nawodnione wystąpią na długości 12,7 km (w gruntach kat.iii) od głębokości średnio 0,7 m, a na przyłączach na długości ca 200 m. Kubatura wykopów nawodnionych na sieci wyniesie m 3, na przyłączach m 3. Kategoria gruntów została ustalona następująco: Kat. I - II - 62% Kat.III - 32% Kat. IV - 6% Na odcinkach, gdzie w spągu wykopów występuje IV kategoria gruntu należy przewody PCW i PE ułożyć na podsypce piaskowej grub.15 cm, i obsypać piaskiem grubości 15 cm. Przy robotach ziemnych obowiązują normy: BN-2/ , BN-62/88-02, PN- 83/ Przewody wodociągowe PCW można montować przy temperaturach + 5 o C 30 o C, natomiast montaż przewodów z PE w temperaturze od 0 o C wzwyż.

7 7 Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża, tj. po ręcznym wyrównaniu dna. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami 0,3 m, dokonując jednocześnie zagęszczenia gruntu Odwodnienie wykopów Teren przyszłej inwestycji nawodniony jest w południowej części rejonu (Radzanów, Łukówek, Bukowa Mała). Odwodnienie wykopów przewiduje się za pomocą studzienek depresyjnych φ 500 z rur wiertniczych, owiniętych siatką i zapuszczonych na głębokość 0,3 m poniżej dna wykopu. Odpompowanie wody - za pomocą pompy spalinowej o wydajności 10 m 3 /h. Przyjmuje się 0,5 godziny pompowania na 1 m 3 wykopu. Na sieci wodociągowej PCW D150 na długości 2200 m kubatura wykopów nawodnionych wyniesie 1780 m 3. Montaż studzienek depresyjnych - 44 szt., czas pompowania 890 godzin. Na sieci PCW DN 100 długości 8500 m kubatura wykopów nawodnionych wyniesie 6900 m 3. Montaż studzienek depresyjnych szt., czas pompowania godzin. Na sieci PE DN 50 długości 2000 m kubatura wykopów nawodnionych wyniesie 1600 m 3. Montaż studzienek depresyjnych - 40 szt., czas pompowania godzin. Na przyłączach wodociągowych PE DN 32 długości 200 m kubatura wykopów nawodnionych wyniesie 143 m 3. Montaż studzienek depresyjnych - 6 szt., czas pompowania - 71 godzin., Odprowadzenie wody - za pomocą rurociągów PE DN 80 do rowów przydrożnych i melioracyjnych Roboty montażowe. CPV Sieć wodociągowa Sieć wodociągowa winna być ułożona na głębokości, która zapewnia przykrycie przewodów 1,4 m od wierzchu rury, a w pasie drogowym i pod rowami na

8 8 głębokości minimum 2,0 m. Głębokość 2,0 m przyjmuje się na długości 2000 m (tj. na odcinkach, gdzie będą wykonywane wykopy pionowe odeskowane. Przewody należy montować w miarę możliwości na powierzchni terenu, a następnie opuszczać je na dno wykopu. Oddzielnie należy wykonać montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem zmontowanych rur już w wykopie. Montaż przewodów wodociągowych winien być dokonywany zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych opublikowanymi przez C.O.B.R.T.I. Instal w 2000 r. i PN Ogólna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 50673m w tym PCW DN m PCW DN m PE DN m PE DN m Przewody PE DN 50 i PE DN 32 łączone będą z siecią wodociągową PCW DN 150 i DN 100 za pomocą opasek typu IBMER i zakończone studzienkami wodomierzowymi. Przewiduje się montaż 237szt. studzienek typu Roto-Tech φ 1000 z polietylenu. Producent - Roto - Tech Sp. z o.o Warszawa ul. Wierna 13 tel/fax (0-22) , Rysunki studzienek dołączone są do niniejszego opracowania. Długość przyłączy wodociągowych m w tym: PE DN m PE DN m stal. oc. DN m (wewnątrz budynku). Rury PCV będą to rury kielichowe w klasie ciśnienia PN 10 bar z uszczelką gumową na wcisk, natomiast rury PE DN 50 i DN 32 z węża w klasie PN 10 bar. Opaski przewidywane do montażu: 150/50 - szt.8

9 9 150/32 - szt /50 - szt /32 - szt szt. Na trójnikach, kolankach i końcówkach sieci wodociągowej wykonać bloki oporowe z betonu żwirowego klasy B-10 zgodnie z normą BN-81/ Uzbrojenie sieci wodociągowej Na sieci wodociągowej przewiduje się montaż 4-rech komór redukcyjnych. Dwie komory redukcyjne będą zamontowane na sieci PCW DN 100 i dwie komory redukcyjne - na sieci PCW DN 150. A) Komora redukcyjna R 1 φ 1600 na sieci PCW DN 100 uzbrojona będzie w reduktor D15 P DN 65A kołnierzowy - nastawić reduktor na 0,27 MPa (2,7 bara). Osprzęt: manometr M15 o zakresie 0 4 bara, kolano żeliwne OCG1/2 do manometru, filtr siatkowy FS1 DN 65. Producent: Honeywell Baukmann - dystrybutor INSTALcompakt Tarnowo Podgórne. Za reduktorem zainstalować zawór bezpieczeństwa Nr kat. Si 2501 φ50 x 50 proporcjonalny sprężynowy, z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy ze sprężyną 0,25 x 0,36. Nastawić na 0,29 MPa Producent: Armak Katowice. B) Komora redukcyjna R 2 φ 1600 na sieci istniejącej φ 100 z montażem reduktora D15 P DN 65A - nastawić na 0,3 MPa (3 bara) Osprzęt j.w. Zawór bezpieczeństwa j.w. ze sprężyną j.w. - nastawić na 0,32 MPa. Producenci - j.w. C) Komora redukcyjna R 3 na sieci PCW DN 150 z montażem reduktora D15 P DN 80A kołnierzowy. Nastawić na 0,28 MPa. Osprzęt M15 - manometr z zakresem 0,0 0,4 bara, kolano G ½ do manometru, filtr siatkowy FS1 DN 80.

10 10 Zawór bezpieczeństwa 80 x 80 Nr kat Si 2501 ze sprężyną 0,25 0,36 MPa. Nastawić na 0,3 MPa. Producenci jw. D) Komora redukcyjna R4 φ 1600 na sieci PCW DN 150 z montażem zaworu redukcyjnego D15 P DN 80 A kołnierzowy. Nastawić na 0,29 MPa (2,9 bara). Osprzęt j.w. Zawór bezpieczeństwa - j.w. Nastawić na 0,31 MPa (3,1 bara). Ponadto uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwy wodociągowe kołnierzowe wg PN-83/M φ szt. φ szt. φ szt. na podejściach do hydrantów - skrzynki uliczne do zasuw wg PN-77/M szt. - skrzynki uliczne do połączeń sieci PCW z siecią PE - szt. 242 szt. - hydranty nadziemne wg PN-92/H szt. Wokół hydrantów wykonać płyty betonowe 0,8 x 0,8 m Wokół skrzynek do zasuw wybrukować powierzchnię 0,5 x 0,5 m. Pod kolana stopowe i zasuwy fundamenty betonowe 0,5 x 0,5 x 0,1 m. Zasuwy oznakować tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na słupkach betonowych lub na ścianach budynków Pompownia strefowa Na działce Nr 743/1 w Łukówku przewiduje się budowę pompowni strefowej z zestawem hydroforowym ZH-ICL/M N-4x0,55 kw Q = 5 l/sek H = 15/20 mh 2 0, który będzie umieszczony w budynku o powierzchni 3 x 3 m 2. Producent pompowni - INSTALcompakt Tarnowo Podgórne. Zasilanie - kablem podziemnym od słupa enn.

11 Próba ciśnieniowa, dezynfekcja, płukanie Sieć należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-70/B po przysypaniu przewodu wodociągowego warstwą gruntu 0,3 m, pozostawiając odkryte węzły połączenia rur. Po uzyskaniu pozytywnych wyników można przystąpić do zasypania wykopów. Próbę ciśnieniową należy wykonać wprowadzając wodę do sieci wodociągowej i utrzymać ciśnienie 10 barów. Sieć uważa się za szczelnie ułożoną, jeśli po 24 godzinach ciśnienie nie obniży się o 0,1 bara. Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do rurociągu 3%-wego roztworu wodnego podchlorynu sodu w miejscach ustawienia hydrantów. Po upływie 24 godzin zachlorowaną wodę należy usunąć doprowadzając wodę czystą i przepłukać przewód do czasu aż z hydrantów wypłynie woda pozbawiona zapachu chloru. Następnie winna być dokonana analiza fizyko chemiczna wody Przejścia siecią wodociągową pod przeszkodami. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się skrzyżowania z kablami telefonicznymi i energetycznymi oraz przejścia pod drogami gminnymi i powiatowymi. Przejścia pod drogami powiatowymi będą wykonane metodą przewiertu w rurach osłonowych stalowych dostosowanych do średnic rurociągów tj. φ 273 x 7,1 dla rur PCW DN szt. 15 L = 232 m φ 219 x 6,7 dla rur PCW DN szt. 20 L = 354 m φ 114 x 6,4 dla rur PE DN 50 - szt. 2 L = 24 m φ 89 x 6,1 dla rur PE DN 32 - szt. 18 L = 324 m Pod drogami nieurządzonymi i pod rowami przejścia będą wykonane metodą rozkopu w rurach osłonowych j.w.i tak: φ 273 x 7,1 - szt. 24 ΣL = 222 m φ219 x 6,7 szt.33 ΣL = 268 m φ 114 x 6,4 szt. 3 ΣL = 22 m φ 89 x 6,1 szt. 21 ΣL = 174m.

12 12 Przestrzeń międzyrurową przy końcówkach rur osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową. Na skrzyżowaniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi kable te należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi φ 100 L = 2,0 m. Przejścia siecią wodociągową pod drogami i rowami należy oznakować słupkami betonowymi. Przed wykonaniem przejść pod drogami prace te należy zgłosić Zarządcy drogi i ustalić z nim sposób organizacji i ograniczenia ruchu oraz zabezpieczenie wykopów Punkty czerpalne W zasięgu projektowanego wodociągu przewiduje się wykonać 257 przyłączy wodociągowych w tym 16 podłączeń (wcinek) istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej sieci wodociągowej - cztery wcinki 32/32 w Łukówku przewiduje się wykonać poprzez połączenie projektowaną siecią wodociągową i podłączenie do projektowanych studzienek wodomierzowych oraz 12 wcinek bez studzienek w Bukowie Wielkiej przy wymianie sieci AC na PCW. Przyłącza wodociągowe, które będą wykonane od studzienek wodomierzowych zostaną zakończone punktem czerpalnym lub połączone z istniejącą instalacją wewnątrz budynku, natomiast przyłącze, na których nie przewiduje się montażu studzienki wodomierzowej (z uwagi na bliską odległość sieci wodociągowej od budynku mieszkalnego) uzbrojone będą w wodomierz skrzydełkowy JS 20 z zaworem antyskażeniowym EA 251 Socla - Danfoss montowane wewnątrz budynku. Przejścia pod budynkiem przewodem DN 32 w rurach osłonowych PE-HD DN 50. Typy punktów czerpalnych: C p1 - przyłącze za studzienką wodomierzową do budynku podpiwniczonego z istniejącą instalacją - trwałe odcięcie od ujęcia lokalnego - szt. 104 C K1 - przyłącze j.w. lecz do budynku niepodpiwniczonego - szt. 35 A 2p1 - przyłącze za studzienką wodomierzową do budynku podpiwniczonego w którym brak jest instalacji wod.-kan. - 7 szt.

13 13 A 31 typ B 1 typ Cp typ CK typ A2p typ A 3 - przyłącze j.w. lecz do budynku niepodpiwniczonego - 67 szt. - studzienka z punktem czerpalnym i wodomierzem na działce: 20 szt. - przyłącze wodociągowe do budynku podpiwniczonego (liczone od opaski) z istniejącą instalacją wod.-kan. 2 szt. - przyłącze j.w. lecz do budynku niepodpiwniczonego - 2 szt. - przyłącze wodociągowe do budynku podpiwniczonego, w którym brak jest instalacji wod.-kan. (liczone od opaski) - 1 szt. - przyłącze j.w. lecz do budynku niepodpiwniczonego - 3 szt Odprowadzenie ścieków Przewiduje się odprowadzenie wody popłucznej z budynku stacji wodociągowej przez istniejący osadnik popłuczyn oraz nowoprojektowaną studzienkę φ 1600 głębokości 2,8 m do rowu melioracyjnego, który biegnie w odległości ca 550 m od terenu stacji wodociągowej. Odprowadzenie będzie się przedstawiać następująco: od osadnika popłuczyn przewiduje się kanał grawitacyjny PCW DNO 15 długości 234 m w kierunku południowym, w którym ścieki popłyną do rowu przydrożnego o długości 199 m. Rów ten przewiduje się pogłębić i wykonać 4 przepusty długości po 6,0 m, służące do przejazdów na działki. Za rowem otwartym zostanie wykonany drugi odcinek kanału PCW DN 015 długości 110 m wprowadzający wody popłuczne do rowu melioracyjnego. Ilość studzienek kanalizacyjnych wzdłuż projektowanego kanału - 15 szt. Kanał ten przyjmie również wody ze spustu i przelewu zbiorników wyrównawczych. Na terenie stacji wodociągowej przewiduje się również wybudowanie zbiornika bezodpływowego φ 1600, który przyjmie ścieki z węzła sanitarnego oraz z chlorowni.

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP ADRES: ul. Jagiellończyka, Olsztyn dz. nr 55-8, 55-7, 55-5, 55-4, 55-6/4 INWESTOR: Polski Związek Działkowców

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Żukowo obręb Lutom gm. Czersk (dz. nr geod. 251/3 LP,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA budowa stacji wodociągowej w Studziankach przebudowa stacji wodociągowej w Majdanie Grabina połączenie wodociągów Studzianki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFRTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Komplek boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1 Lp. Podstawa Opis.. SIECI ZEWNĘTRZNE KANALIZACJA SANITARNA.. 5- ROBOTY ZIEMNE jedn. obm. Ilość Cena jedn. Wartość. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki,m w gr. Kat. I-II na odkład

Bardziej szczegółowo

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM PROJEKTY-USŁUGI INST. SANITARNYCH I GRZEWCZYCH SŁAWOMIR RABIEGA LASKI ul. MOSTOWA 25 63-620 TRZCINICA PROJEKT BRANŻA EGZ. ARCHIWUM BUDOWLANY SANITARNA 1 1. Obiekt: przebudowa sieci wodociągowej Miechów

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Część rysunkowa 4. 1. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr377/10 rys. 1/IS 4. 2. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr280/4 rys.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK ul. Pogodna 27, 62-860 OPATÓWEK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK ul. Pogodna 27, 62-860 OPATÓWEK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk

Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewidenc. 143603 2 Przyłęk Obręb Grabów : dz. nr: 307, 309 dr gm., 349, 350, 351, 238 dr pow., 476/1,

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Lp. Podstawa wyceny Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Cena Wartość 1 KNNR 6 t.0802/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant Przedmiar robót 21 Obiekt Kod CPV 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych Budowa Piastoszyn dz nr 112/6 obręb Piastoszyn Inwestor Gmina Kęsowo 89-506 Kęsowo ul. Główna 11 Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla KOSZTORYS OFERTOWY Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów.............................. poziom...... cen.... sprzętu..............................

Bardziej szczegółowo

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 24 tel. 58-777-57-12, tel/fax 58-532-21-65 e-mail: wodniki@wp.pl NIP 593-020-53-60 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka robót

Ogólna charakterystyka robót ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU SKARATKI, DOMANIEWICE GMINA DOMANIEWICE 1 Ogólna charakterystyka robót SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI SKARATKI, DOMANIEWICE GMINA DOMANIEWICE Zakres robót obejmuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rodzaj robót: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Kielnarowa Wólka. Inwestor: Gmina Tyczyn Tyczyn, ul. Rynek 18.

Przedmiar robót. Rodzaj robót: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Kielnarowa Wólka. Inwestor: Gmina Tyczyn Tyczyn, ul. Rynek 18. Przedmiar robót Nazwa budowy: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi, budowa pompowni wody wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i zjazdem na drogę powiatową w miejscowości Kielnarowa-Wólka.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.01.01 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Temat projektu: Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie Miejscowość: WŁADYSŁAWOWO Zleceniodawca: GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GŁUCHÓW - PASTWISKO na dz. nr ew.gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Sieć wodociągowa Lokalizacja: Gorlice ul. na działkach nr 2442/6, 2442/5, 2437/17, 2437/16, 2438/5, 2436/3 Inwestor: MPGK Sp. z o.o. 38-320 Gorlice ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 1.1 Zakres projektu 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Przebudowa przyłącza wody 1.4 Uwagi końcowe 2. Załączniki: - uprawnienia budowlane - zaświadczenie ŚIIB - Warunki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

8.3. Wentylacja... 18 9.0. Bilans zapotrzebowania wody... 19 10.0. Charakterystyka sieci wodociągowej z przyłączami... 19 10.1.

8.3. Wentylacja... 18 9.0. Bilans zapotrzebowania wody... 19 10.0. Charakterystyka sieci wodociągowej z przyłączami... 19 10.1. 1 2 3 SPIS TREŚCI Str. 1.0. Podstawa opracowania... 2 2.0. Materiały wyjściowe... 2 3.0. Zapotrzebowanie na wodę... 2 3.1. Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo pitne... 2 3.2. Zapotrzebowanie wody

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Sadowa Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Przyłęk 26 704 Przyłęk woj. mazowieckie

Zamawiający: Gmina Przyłęk 26 704 Przyłęk woj. mazowieckie Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami dla msc.andrzejów gm. Przyłęk Nazwa i adres obiektu : sieć wodociągowa z przyłączami dla msc. Andrzejów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel. (0-62) 725-75-05, kom. 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie ADRES: 46-112 Świerczów,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gminna sieć wodociągowa Obiekt : Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o nową sieć wodociągową do budynków we wsi Turów, Gm. Pęcław Adres : Pęcław, m.turów P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-07-28

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r.

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo listopad 2007 r. Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów Tabela przedmiaru robót Strona

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA PAWILONU HANDLOWEGO "SPOŁEM" W ZASOLU Identyfikator koorysu: 2523I Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Wytyczne realizacji:

Wytyczne realizacji: Wytyczne realizacji: ETAP I Etap I to budowa wodociągu na odcinku pkt 1 pkt 4 - w węźle nr 1 należy wykonać: zdemontować żeliwny trójnik kielichowy 400/250 i wmontować trójnik kołnierzowy 400/250 -zasuwę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa Przedmiar robót Sieć wodociągowa Obiekt Sieć wodociągowa w drodze osiedlowej w Suwałkach na os. Zastawie dz. nr 31923/10, 35205/1 Kod CPV 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 71351914-3

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS OGÓLNY DOBÓR WODOMIERZA MATERIAŁY...

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS OGÓLNY DOBÓR WODOMIERZA MATERIAŁY... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. OPIS OGÓLNY...2 4. DOBÓR WODOMIERZA...2 5. MATERIAŁY...3 6. UWAGI OGÓLNE... 3 7. WYKAZ RYSUNKÓW... 4 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

3. Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/250 PMK_IS_ Schemat nawierki wodociagowej. 5. Schemat zabudowy wodomierza w budynku PMK_IS_084

3. Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/250 PMK_IS_ Schemat nawierki wodociagowej. 5. Schemat zabudowy wodomierza w budynku PMK_IS_084 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PRZYŁĄCZA SANITARNE I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Projekt zagospodarowania terenu - przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - sieć wodociągowa tranzytowa Ucieszków-Grudynia Mała - Grudynia Wielka - Jakubowice - 1 -

Przedmiar robót - sieć wodociągowa tranzytowa Ucieszków-Grudynia Mała - Grudynia Wielka - Jakubowice - 1 - Przedmiar robót - sieć wodociągowa tranzytowa Ucieszków-Grudynia Mała - Grudynia Wielka - Jakubowice - 1 - I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kody CPV - 45111200, 45111220-6, 45233200-1, 45233266, 45233280-5,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis techniczny SIEĆ WODOCIĄGOWA 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

- 1 - Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud

- 1 - Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do 1 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 1 20 2 Zestaw wodomierzowy ze studnią wodomierzową 21 25 3 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna 26 37 4 Zewnętrzna kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ dla domków letniskowych na terenie I Ośrodka Wypoczynkowego w Wildze

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ dla domków letniskowych na terenie I Ośrodka Wypoczynkowego w Wildze PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ dla domków letniskowych na terenie I Ośrodka Wypoczynkowego w Wildze Adres: Wilga; ul. Wiewiórki 1 działka nr 680, 691, 692, 710, 711 Jednostka

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków Obiekt : Lwówek, ul. Sadowa Inwestor : Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17

ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA NAWADNIAJĄCA ADRES INWESTYCJI : ROLNICZA STACJA DOŚWIADCZALNA W LIPNIKU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON

Przedmiar robót CON Przedmiar robót CON 135-12-2013 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Zamawiający Wykonawca Biuro kosztorysowe Kontener zaplecza sportowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I

Bardziej szczegółowo

W miejscach kolizji z innymi sieciami roboty ziemne wykonać ręcznie.

W miejscach kolizji z innymi sieciami roboty ziemne wykonać ręcznie. Opracował: 7 Zlew jednokomorowy Po zamontowaniu przyborów sanitarnych należy szczeliny pomiędzy przyborem i ścianą wypełnić sylikonem. Roboty budowlane powierzyć firmie która posiada odpowiednie kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PRZYŁĄCZE WODNE - CPV 452313008 1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa

Bardziej szczegółowo