SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STACJI WODOCIĄGOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STACJI WODOCIĄGOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI"

Transkrypt

1 1

2 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STACJI WODOCIĄGOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I. STACJA WODOCIĄGOWA 1. Roboty ziemne Roboty ziemne przy modernizacji i rozbudowie stacji wodociągowej przyjmuje się w 100%-tach jako roboty mechaniczne. Grunt suchy, 100% kat.iii od powierzchni terenu pod glebą - piaski różnoziarniste). Wykopy pionowe, odeskowane. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normami BN-72/ , PN-83/ , BN-62/88-02 sprzętem: koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0,25 m 3, spycharki gąsienicowe (75 KM) samochód samowyładowczy 5 ton. 2. Roboty montażowe Na terenie stacji wodociągowej przewiduje się następujące prace montażowe: - uzbrojenie studni - pompa głębinowa w studni podstawowej Nr 2: G.B.C SMV6 N = 5,5 kw Q = 22 m 3 /h H = 44 m,, zawieszenie pompy - 31,5 m - pompa głębinowa w studni awaryjnej Nr 1: G.B.C SMV 6 N = 5,5 kw zdławić do Q = 18 m 3 /h H = 46 m, zawieszenie - 34,5 m. Producent pomp: HYDRO-VACUM Grudziądz ul. Metalowców 1-3. W obudowie - głowica studzienna dostosowana do rury φ 14, rurka depresyjna zamontowana w głowicy długości 32 m w studni Nr 2 i 35 m w studni Nr 1, wodomierz MK 80, zawór zwrotny φ 80 zasuwa φ 80, manometr tarczowy, zawór czerpalny ze złączką do węża, zawór odpowietrzający kołn. φ uzbrojenie zbiorników wyrównawczych 2 x 100 m 3 - rury stalowe ocynkowane kołnierzowe DN 100, zawór pływakowy, sygnalizatory poziomu wody MAC-3. Na wylocie przelewu do studni kanalizacyjnej przewidziano zabezpieczenie siatką przed gryzoniami.

3 3 Uwaga! Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych na terenie stacji wodociągowej należy dokładnie pomierzyć niwelatorem charakterystyczne punkty i porównać z rzędnymi wysokościowymi naniesionymi na planie zagospodarowania, które przyjęto poprzez interpolację. Przejście przewodami przez ściany zbiornika będą wykonane jako szczelne - uszczelnione łańcuchem - producent - INTEGRA - Gliwice. - Przewody technologiczne wodociągowe zewnętrzne PCW DN 150 DN 100 z zasuwami żeliwnymi kołnierzowymi φ 150, φ 100 z hydrantem nadziemnym przy zbiorniku i studni. - Przewody kanalizacyjne PCW DN 150 Wewnątrz hali technologicznej budynku przewiduje się prace montażowe: - filtry ciśnieniowe BF 2 x 1200 z mieszaczami powietrza φ 600 (M-5) producent PRODWODROL Sulechów. - pompa płuczna 80 PJM 130 Q = 700 l/min H = 18 mh 2 0 N = 4 kw producent - Leszczyńska Fabryka Pomp Leszno. - Sprężarki 2 x WAN-K N = 2 x 3 kw Producent: Wytwórnia Aparatów Natryskowych - Gdynia. - Zestaw hydroforowy ZH-JCL/M /3 N = 4 x 3 kw Q = 56 m 3 /h H=30mH 2 0 producent : INSTALCompakt Tarnowo Podgórne. - rurociągi stalowe, ocynkowane DN 150 i DN 100 łączone przy pomocy kształtek żeliwnych kołnierzowych wg PN-68/W Rurociągi wewnętrzne winny być montowane jako rury czarne, a następnie po dopasowaniu i rozmontowaniu poddane ocynkowaniu ogniowemu i ponownie zmontowane. Instalacje o średnicy do 50 mm będą łączone przy pomocy gwintowanych łączników żeliwnych, a przewód chloratora przewiduje się z rur PCW φ 25. Za zestawem hydroforowym, tłoczącym wodę do sieci zewnętrznej będzie zainstalowany wodomierz MZ 100, a na przewodzie sprężonego powietrza do zruszania złoża - rotametr RIN601 i na przewodzie do napowietrzania - rotametr RIN 102.

4 4 W części usługowo - pomocniczej budynku - w pomieszczeniu węzła sanitarnego zainstalowana będzie miska ustępowa, umywalka, terma elektryczna, wentylator CK 100A, a w pomieszczeniu chlorowni - zlew z zaworem czerpalnym ze złączką do węża, chlorator C53, pojemnik na podchloryn sodu oraz w ścianie zewnętrznej przybudówki - wentylator S.O.N. 3. Organizacja dostawy wody w czasie budowy. Istniejąca stacja wodociągowa dostarcza wodę komunalną dla części mieszkańców wsi Bukowa Wielka. Przed przystąpieniem do prac związanych z modernizacją i rozbudową stacji wodociągowej należy na terenie istniejącej stacji przystosować urządzenia do możliwości dostarczenia wody do sieci istniejącej. Woda ze studni głębinowej Nr 1 winna być podawana przez odżelaziacz i hydrofor umieszczony na zewnątrz budynku do zewnętrznej sieci wodociągowej. Odżelaziacz i hydrofor należy usytuować w pobliżu studni Nr 1. Dopiero po wykonaniu prac remontowo - budowlanych w stacji wodociągowej i wybudowaniu zbiorników wyrównawczych należy przystąpić do wykonania obudowy studni Nr 2 i jej uzbrojenia. Ostatnią czynnością na terenie stacji wodociągowej winno być uzbrojenie studni nr 1. Prace związane z modernizacją i rozbudową stacji wodociągowej winny być prowadzone w okresie wiosenno - letnim, przy temperaturze powietrza minimum 5 o C. II. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI 1. Organizacja robót budowlanych Przed przystąpieniem do robót związanych z budową sieci wodociągowej i montażem przyłączy wodociągowych z punktami czerpalnymi wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczyć zaplecze dla potrzeb składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz barakowozów dla brygady wykonawczej.

5 5 Plac budowy winien być ogrodzony i bezpośrednio zabezpieczony (komunikacja, oświetlenie itd.). Pracownicy winni być wyposażeni w odpowiednie ubrania robocze, kaski oraz winni być przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem przejść pod drogami wykonawca winien powiadomić zarządcę dróg celem ustalenia sposobu organizacji i ograniczenia ruchu oraz zabezpieczenia wykopów. Kolejność prac winna być następująca: - wyznaczenie w terenie trasy wodociągu - wykonanie sieci wodociągowej z montażem hydrantów, zasuw sekcyjnych - próby ciśnieniowe - wykonanie odcinków sieci wodociągowej od opaski do studzienki wodomierzowej wraz ze studzienką wodomierzową, - inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej - wykonanie przyłączy wodociągowych i punktów czerpalnych - dezynfekcja - płukanie - inwentaryzacja powykonawcza 2. Wymagania dotyczące materiałów i sprzętu Do budowy wodociągowej przewiduje się rury ciśnieniowe PCW w klasie ciśnienia PN 10 bar oraz rury ciśnieniowe PE w klasie ciśnienia PN 10 bar. Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu winny posiadać atesty odpowiednich władz sanitarnych, dopuszczające do kontaktu z wodą przeznaczoną do picia. Ponadto na podstawie art. 10 Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (Dz.U. 55/1994) dla wszystkich materiałów wymagane są certyfikaty, w tym znak CE. Na żądanie odbiorcy producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, jego pozytywną ocenę higieniczną oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm.

6 6 Do wykonania niniejszego zadania winien być używany następujący sprzęt: - koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m 3, 0,6 m 3 - spycharka gąsienicowa 74 KW/100 KM - spycharka gąsienicowa 55 kw/75 KM - samochód skrzyniowy 2 T - samochód dostawczy do 0,9 T - zagęszczarka 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Roboty ziemne: CPV , CPV Roboty ziemne przy sieci wodociągowej przyjmuje się 95% robót mechanicznych i 5% robót ręcznych. Wykopy będą wykonywane jako skarpowe, jedynie na długości 2,0 km przewiduje się wykonać jako pionowe odeskowane w miejscach, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia sieci wodociągowej w pasie drogowym. Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdza się, że warunki gruntowo - wodne są urozmaicone. Przewiduje się że grunty nawodnione wystąpią na długości 12,7 km (w gruntach kat.iii) od głębokości średnio 0,7 m, a na przyłączach na długości ca 200 m. Kubatura wykopów nawodnionych na sieci wyniesie m 3, na przyłączach m 3. Kategoria gruntów została ustalona następująco: Kat. I - II - 62% Kat.III - 32% Kat. IV - 6% Na odcinkach, gdzie w spągu wykopów występuje IV kategoria gruntu należy przewody PCW i PE ułożyć na podsypce piaskowej grub.15 cm, i obsypać piaskiem grubości 15 cm. Przy robotach ziemnych obowiązują normy: BN-2/ , BN-62/88-02, PN- 83/ Przewody wodociągowe PCW można montować przy temperaturach + 5 o C 30 o C, natomiast montaż przewodów z PE w temperaturze od 0 o C wzwyż.

7 7 Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża, tj. po ręcznym wyrównaniu dna. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami 0,3 m, dokonując jednocześnie zagęszczenia gruntu Odwodnienie wykopów Teren przyszłej inwestycji nawodniony jest w południowej części rejonu (Radzanów, Łukówek, Bukowa Mała). Odwodnienie wykopów przewiduje się za pomocą studzienek depresyjnych φ 500 z rur wiertniczych, owiniętych siatką i zapuszczonych na głębokość 0,3 m poniżej dna wykopu. Odpompowanie wody - za pomocą pompy spalinowej o wydajności 10 m 3 /h. Przyjmuje się 0,5 godziny pompowania na 1 m 3 wykopu. Na sieci wodociągowej PCW D150 na długości 2200 m kubatura wykopów nawodnionych wyniesie 1780 m 3. Montaż studzienek depresyjnych - 44 szt., czas pompowania 890 godzin. Na sieci PCW DN 100 długości 8500 m kubatura wykopów nawodnionych wyniesie 6900 m 3. Montaż studzienek depresyjnych szt., czas pompowania godzin. Na sieci PE DN 50 długości 2000 m kubatura wykopów nawodnionych wyniesie 1600 m 3. Montaż studzienek depresyjnych - 40 szt., czas pompowania godzin. Na przyłączach wodociągowych PE DN 32 długości 200 m kubatura wykopów nawodnionych wyniesie 143 m 3. Montaż studzienek depresyjnych - 6 szt., czas pompowania - 71 godzin., Odprowadzenie wody - za pomocą rurociągów PE DN 80 do rowów przydrożnych i melioracyjnych Roboty montażowe. CPV Sieć wodociągowa Sieć wodociągowa winna być ułożona na głębokości, która zapewnia przykrycie przewodów 1,4 m od wierzchu rury, a w pasie drogowym i pod rowami na

8 8 głębokości minimum 2,0 m. Głębokość 2,0 m przyjmuje się na długości 2000 m (tj. na odcinkach, gdzie będą wykonywane wykopy pionowe odeskowane. Przewody należy montować w miarę możliwości na powierzchni terenu, a następnie opuszczać je na dno wykopu. Oddzielnie należy wykonać montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem zmontowanych rur już w wykopie. Montaż przewodów wodociągowych winien być dokonywany zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych opublikowanymi przez C.O.B.R.T.I. Instal w 2000 r. i PN Ogólna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 50673m w tym PCW DN m PCW DN m PE DN m PE DN m Przewody PE DN 50 i PE DN 32 łączone będą z siecią wodociągową PCW DN 150 i DN 100 za pomocą opasek typu IBMER i zakończone studzienkami wodomierzowymi. Przewiduje się montaż 237szt. studzienek typu Roto-Tech φ 1000 z polietylenu. Producent - Roto - Tech Sp. z o.o Warszawa ul. Wierna 13 tel/fax (0-22) , Rysunki studzienek dołączone są do niniejszego opracowania. Długość przyłączy wodociągowych m w tym: PE DN m PE DN m stal. oc. DN m (wewnątrz budynku). Rury PCV będą to rury kielichowe w klasie ciśnienia PN 10 bar z uszczelką gumową na wcisk, natomiast rury PE DN 50 i DN 32 z węża w klasie PN 10 bar. Opaski przewidywane do montażu: 150/50 - szt.8

9 9 150/32 - szt /50 - szt /32 - szt szt. Na trójnikach, kolankach i końcówkach sieci wodociągowej wykonać bloki oporowe z betonu żwirowego klasy B-10 zgodnie z normą BN-81/ Uzbrojenie sieci wodociągowej Na sieci wodociągowej przewiduje się montaż 4-rech komór redukcyjnych. Dwie komory redukcyjne będą zamontowane na sieci PCW DN 100 i dwie komory redukcyjne - na sieci PCW DN 150. A) Komora redukcyjna R 1 φ 1600 na sieci PCW DN 100 uzbrojona będzie w reduktor D15 P DN 65A kołnierzowy - nastawić reduktor na 0,27 MPa (2,7 bara). Osprzęt: manometr M15 o zakresie 0 4 bara, kolano żeliwne OCG1/2 do manometru, filtr siatkowy FS1 DN 65. Producent: Honeywell Baukmann - dystrybutor INSTALcompakt Tarnowo Podgórne. Za reduktorem zainstalować zawór bezpieczeństwa Nr kat. Si 2501 φ50 x 50 proporcjonalny sprężynowy, z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy ze sprężyną 0,25 x 0,36. Nastawić na 0,29 MPa Producent: Armak Katowice. B) Komora redukcyjna R 2 φ 1600 na sieci istniejącej φ 100 z montażem reduktora D15 P DN 65A - nastawić na 0,3 MPa (3 bara) Osprzęt j.w. Zawór bezpieczeństwa j.w. ze sprężyną j.w. - nastawić na 0,32 MPa. Producenci - j.w. C) Komora redukcyjna R 3 na sieci PCW DN 150 z montażem reduktora D15 P DN 80A kołnierzowy. Nastawić na 0,28 MPa. Osprzęt M15 - manometr z zakresem 0,0 0,4 bara, kolano G ½ do manometru, filtr siatkowy FS1 DN 80.

10 10 Zawór bezpieczeństwa 80 x 80 Nr kat Si 2501 ze sprężyną 0,25 0,36 MPa. Nastawić na 0,3 MPa. Producenci jw. D) Komora redukcyjna R4 φ 1600 na sieci PCW DN 150 z montażem zaworu redukcyjnego D15 P DN 80 A kołnierzowy. Nastawić na 0,29 MPa (2,9 bara). Osprzęt j.w. Zawór bezpieczeństwa - j.w. Nastawić na 0,31 MPa (3,1 bara). Ponadto uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwy wodociągowe kołnierzowe wg PN-83/M φ szt. φ szt. φ szt. na podejściach do hydrantów - skrzynki uliczne do zasuw wg PN-77/M szt. - skrzynki uliczne do połączeń sieci PCW z siecią PE - szt. 242 szt. - hydranty nadziemne wg PN-92/H szt. Wokół hydrantów wykonać płyty betonowe 0,8 x 0,8 m Wokół skrzynek do zasuw wybrukować powierzchnię 0,5 x 0,5 m. Pod kolana stopowe i zasuwy fundamenty betonowe 0,5 x 0,5 x 0,1 m. Zasuwy oznakować tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na słupkach betonowych lub na ścianach budynków Pompownia strefowa Na działce Nr 743/1 w Łukówku przewiduje się budowę pompowni strefowej z zestawem hydroforowym ZH-ICL/M N-4x0,55 kw Q = 5 l/sek H = 15/20 mh 2 0, który będzie umieszczony w budynku o powierzchni 3 x 3 m 2. Producent pompowni - INSTALcompakt Tarnowo Podgórne. Zasilanie - kablem podziemnym od słupa enn.

11 Próba ciśnieniowa, dezynfekcja, płukanie Sieć należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-70/B po przysypaniu przewodu wodociągowego warstwą gruntu 0,3 m, pozostawiając odkryte węzły połączenia rur. Po uzyskaniu pozytywnych wyników można przystąpić do zasypania wykopów. Próbę ciśnieniową należy wykonać wprowadzając wodę do sieci wodociągowej i utrzymać ciśnienie 10 barów. Sieć uważa się za szczelnie ułożoną, jeśli po 24 godzinach ciśnienie nie obniży się o 0,1 bara. Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do rurociągu 3%-wego roztworu wodnego podchlorynu sodu w miejscach ustawienia hydrantów. Po upływie 24 godzin zachlorowaną wodę należy usunąć doprowadzając wodę czystą i przepłukać przewód do czasu aż z hydrantów wypłynie woda pozbawiona zapachu chloru. Następnie winna być dokonana analiza fizyko chemiczna wody Przejścia siecią wodociągową pod przeszkodami. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się skrzyżowania z kablami telefonicznymi i energetycznymi oraz przejścia pod drogami gminnymi i powiatowymi. Przejścia pod drogami powiatowymi będą wykonane metodą przewiertu w rurach osłonowych stalowych dostosowanych do średnic rurociągów tj. φ 273 x 7,1 dla rur PCW DN szt. 15 L = 232 m φ 219 x 6,7 dla rur PCW DN szt. 20 L = 354 m φ 114 x 6,4 dla rur PE DN 50 - szt. 2 L = 24 m φ 89 x 6,1 dla rur PE DN 32 - szt. 18 L = 324 m Pod drogami nieurządzonymi i pod rowami przejścia będą wykonane metodą rozkopu w rurach osłonowych j.w.i tak: φ 273 x 7,1 - szt. 24 ΣL = 222 m φ219 x 6,7 szt.33 ΣL = 268 m φ 114 x 6,4 szt. 3 ΣL = 22 m φ 89 x 6,1 szt. 21 ΣL = 174m.

12 12 Przestrzeń międzyrurową przy końcówkach rur osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową. Na skrzyżowaniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi kable te należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi φ 100 L = 2,0 m. Przejścia siecią wodociągową pod drogami i rowami należy oznakować słupkami betonowymi. Przed wykonaniem przejść pod drogami prace te należy zgłosić Zarządcy drogi i ustalić z nim sposób organizacji i ograniczenia ruchu oraz zabezpieczenie wykopów Punkty czerpalne W zasięgu projektowanego wodociągu przewiduje się wykonać 257 przyłączy wodociągowych w tym 16 podłączeń (wcinek) istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej sieci wodociągowej - cztery wcinki 32/32 w Łukówku przewiduje się wykonać poprzez połączenie projektowaną siecią wodociągową i podłączenie do projektowanych studzienek wodomierzowych oraz 12 wcinek bez studzienek w Bukowie Wielkiej przy wymianie sieci AC na PCW. Przyłącza wodociągowe, które będą wykonane od studzienek wodomierzowych zostaną zakończone punktem czerpalnym lub połączone z istniejącą instalacją wewnątrz budynku, natomiast przyłącze, na których nie przewiduje się montażu studzienki wodomierzowej (z uwagi na bliską odległość sieci wodociągowej od budynku mieszkalnego) uzbrojone będą w wodomierz skrzydełkowy JS 20 z zaworem antyskażeniowym EA 251 Socla - Danfoss montowane wewnątrz budynku. Przejścia pod budynkiem przewodem DN 32 w rurach osłonowych PE-HD DN 50. Typy punktów czerpalnych: C p1 - przyłącze za studzienką wodomierzową do budynku podpiwniczonego z istniejącą instalacją - trwałe odcięcie od ujęcia lokalnego - szt. 104 C K1 - przyłącze j.w. lecz do budynku niepodpiwniczonego - szt. 35 A 2p1 - przyłącze za studzienką wodomierzową do budynku podpiwniczonego w którym brak jest instalacji wod.-kan. - 7 szt.

13 13 A 31 typ B 1 typ Cp typ CK typ A2p typ A 3 - przyłącze j.w. lecz do budynku niepodpiwniczonego - 67 szt. - studzienka z punktem czerpalnym i wodomierzem na działce: 20 szt. - przyłącze wodociągowe do budynku podpiwniczonego (liczone od opaski) z istniejącą instalacją wod.-kan. 2 szt. - przyłącze j.w. lecz do budynku niepodpiwniczonego - 2 szt. - przyłącze wodociągowe do budynku podpiwniczonego, w którym brak jest instalacji wod.-kan. (liczone od opaski) - 1 szt. - przyłącze j.w. lecz do budynku niepodpiwniczonego - 3 szt Odprowadzenie ścieków Przewiduje się odprowadzenie wody popłucznej z budynku stacji wodociągowej przez istniejący osadnik popłuczyn oraz nowoprojektowaną studzienkę φ 1600 głębokości 2,8 m do rowu melioracyjnego, który biegnie w odległości ca 550 m od terenu stacji wodociągowej. Odprowadzenie będzie się przedstawiać następująco: od osadnika popłuczyn przewiduje się kanał grawitacyjny PCW DNO 15 długości 234 m w kierunku południowym, w którym ścieki popłyną do rowu przydrożnego o długości 199 m. Rów ten przewiduje się pogłębić i wykonać 4 przepusty długości po 6,0 m, służące do przejazdów na działki. Za rowem otwartym zostanie wykonany drugi odcinek kanału PCW DN 015 długości 110 m wprowadzający wody popłuczne do rowu melioracyjnego. Ilość studzienek kanalizacyjnych wzdłuż projektowanego kanału - 15 szt. Kanał ten przyjmie również wody ze spustu i przelewu zbiorników wyrównawczych. Na terenie stacji wodociągowej przewiduje się również wybudowanie zbiornika bezodpływowego φ 1600, który przyjmie ścieki z węzła sanitarnego oraz z chlorowni.

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 72 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 74 2 MATERIAŁY... 74 3 SPRZĘT... 75 4 TRANSPORT... 76 5 WYKONANIE ROBÓT... 77 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 80 7 OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom PROJEKT ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Stan istniejący 4. Stan projektowany 4.1. Stan prawny 4.2. Istniejące uzbrojenie terenu 5. Sieć wodociągowa 5.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. BUDNE GM. BARANOWO SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

T-00.00.01. Kielce, os. Kochanowskiego, ul. Wapiennikowa Obręb: 0024, działki nr ewid.: 683/3, 682/3, 681/13, 680/12, 679/7, 678/7.

T-00.00.01. Kielce, os. Kochanowskiego, ul. Wapiennikowa Obręb: 0024, działki nr ewid.: 683/3, 682/3, 681/13, 680/12, 679/7, 678/7. Z.R. P E R F E K T PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, POWIERNICTWO INWESTYCYJNE zrperfekt@gmail.com pracownia: 25-528 Kielce ul. Zagnańska 84A tel. fax.( o41) 368-33-34 k. 607570906 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SPIS ZAWARTOŚCI 1. Cz I Technologia 2. Cz. II Rurociągi międzyobiektowe i instalacje wod-kan 3. Cz. III Roboty budowlane 4. Cz. IV Roboty elektryczne 5.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (56) 659-70-03, tel. (56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH do projektu przebudowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazowego na terenie budowy boiska sportowego ORLIK 2012 w Smolnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: CPV: 45111200-0 Roboty zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Część: BUDOWA SALI KONCERTOWEJ PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŻYWCU PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Adres: 34-300 Żywiec,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o. 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o. oraz urządzeń technicznych na terenie miasta Włocławka. Włocławek grudzień 2009 r. 2 Wytyczne do projektowania sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo