Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne Goczałkowice i Kozłowa Góra. Andrzej Siudy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne Goczałkowice i Kozłowa Góra. Andrzej Siudy"

Transkrypt

1 Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne Goczałkowice i Kozłowa Góra Andrzej Siudy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w SA

2 . Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach administruje dwa duŝe wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne: Zbiornik Wodny Goczałkowice na Małej Wiśle. Zbiornik Wodny Kozłowa Góra na Brynicy. Zbiornik Wodny Goczałkowice oddany do eksploatacji w 1955 r. stanowi do dzisiaj podstawowe źródło zasobów wodnych dla Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Strumieniu. Zbiornik Kozłowa oddany do uŝytku w 1938 r. stanowi zaś jedyny rezerwuar wody surowej dla Stacji Uzdatniania Kozłowa Góra. Ze względu na swe rozmiary juŝ na etapie projektowania przewidziano, Ŝe pełnić będą równieŝ istotną funkcję przeciwpowodziowa w regionie. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją zbiorników ponosi w całości Administrator, czyli Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach. 2

3 3

4 4

5 r. Zbiornik Goczałkowice (Inwestycja w ramach Planu 6 letniego)

6 Wykonany w ramach robót publicznych dla wojska 6

7 Zbiorniki wodne Goczałkowice i Kozłowa Góra są zbiornikami wielozadaniowym, wśród najistotniejszych ich funkcji wymienić naleŝy: 1.Zaopatrzenie w wodę aglomeracji śląskiej. 2.Ochrona przeciwpowodziowa terenów poniŝej zbiorników. 3.Wyrównanie odpływów niŝówkowych w okresie suszy. 4.Gospodarka rybacka. 5.Ochrona przyrody (Sieć NATURA 2000) 6. Rekreacja? 7

8 Funkcje zbiorników retencyjnych Ochrona przed powodzią Zaopatrzenie w wodę do picia Gospodarka rybacka Wyrównanie przepływów niŝówkowych

9 Obszar objęty programem NATURA 2000 DOLINA GÓRNEJ WISŁY

10 NATURA 2000

11 11

12 Zapora czołowa w Goczałkowicach

13 Zbiornik Wodny Goczałkowice

14 Przelew burzowy

15 Ujście Wisły do Zbiornika

16 Zapora Goczałkowice urządzenia upustowe

17 Zbiornik Wodny Goczałkowice - tereny przed zalaniem

18

19 Przekrój poprzeczny zapory Goczałkowice, odcinek z rdzeniem glinowym Korona zapory Podsypka Ŝwirowa Płyty betonow e Ekran iłowy Nasyp statyczny z piasku Filtr odwrotny Grunt rodzimy Ścianka szczelna

20 Przekrój poprzeczny zapory Goczałkowice, odcinek z rdzeniem Ŝelbetowym Płyty betonowe Rdzeń Ŝelbetowy piasek trawa Filtr odwrotny Ścianka szczelna Pierwsza warstwa wodonośna gliny + iły Druga warstwa wodonośna

21 Zapora Goczałkowice Przekrój poprzeczny przez spust denny

22 Gospodarkę wodną na zbiorniku prowadzi się w następujących warunkach eksploatacji: w okresie normalnej eksploatacji zbiornika w okresie powodzi w przypadku wystąpienia awarii

23 Obsługa zbiornika codziennie o godz dokonuje obliczeń dopływu do zbiornika za ostatnią dobę. Obliczeń dokonuje się metodą objętościową według wzoru : Qdopł. = V / Qodpł. [m3/s] Gdzie : Qdopł. dopływ do zbiornika [m3/s] V [m3] róŝnica pojemności zbiornika na początku i na końcu 24 godzinnego przedziału czasu ilość sekund w ciągu doby Qodpł. [m3/s] średni w 24 godzinnym przedziale czasu odpływ ze zbiornika powiększony o wielkość poboru wody do SUW Strumień i ZUW Goczałkowice.

24 2000,0 1900,0 Rzeka Wisła Przekrój zapory Goczałkowice 1800,0 1700,0 1600,0 1500,0 1400,0 Przedział ufności Prawdopodobieństwo teoretyczne 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700,0 Przepływ Qmax p% [m 3 /s] 600,0 Prawdopodobieństwo empiryczne 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, ,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 Prawdopodobieństwo p [%] Rys. 4. Wykres prawdopodobieństwa przepływów maksymalnych rocznych - metoda statystyczna

25 Przepływ Q [m 3 /s] 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 Rzeka Wisła Przekrój zapory Goczałkowice Q 1965 r. Q 1966 r. Q 1966 r. Q 1968 r. Q 1968 r. Q 1970 r. Q 1977 r. Q 1972 r. Q 1974 r. Q 1974 r. Q 1980 r. Q 1985 r. Q 1991 r. Q 1996 r. Q 1997 r. Q 1999 r. Q 2000 r. Q 2001 r. Q 2002 r. 100,0 50,0 0, Czas t [doba] Rys. 10. Historyczne fale powodziowe

26 1,2 1 0, Przepływ Q' 0,6 0,4 0, czas t [h]

27 Przepływ Q [m3/s] Empir Teor Czas t [h]

28 1997 Przepływ Q [m3/s] Empir Teor Czas t [h]

29 1600,0 1500,0 1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 Q max p=0,1% Q max p=0,2% Q max p=0,5% Q max p=1% Q max p=2% Q max p=5% Q max p=10% Q max p=20% Q max p=50% Przepływ Q [m 3 /s] 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Czas t [h]

30 Postępowanie przeciwpowodziowe na zbiorniku obejmuje gospodarkę wodną w obrębie rezerwy powodziowej, zawartej miedzy poziomami piętrzenia NPP= 255,5,00 m npm i Max PP = 257,00 m npm. Okres postępowania przeciwpowodziowego rozpoczyna się w momencie, kiedy wypełniona jest pojemność wyrównawcza zbiornika ( poziom 255,50 m npm ) oraz gdy dopływ do zbiornika przekracza 55 m3/s i trwa do całkowitego odtworzenia rezerwy powodziowej. Schemat gospodarki wodnej w warunkach powodziowych uzaleŝnia dyspozycję odpływu ze zbiornika od dopływu i wypełnienia rezerwy powodziowej. Okres postępowania powodziowego moŝe nastąpić równieŝ w trakcie forsowania rezerwy przypadkowej po osiągnięciu stanu alarmowego na wodowskazie Skoczów. W toku postępowania przeciwpowodziowego obowiązują następujące reguły. Dyspozycje odpływu nie mogą przekraczać dopływu Po przekroczeniu stanu alarmowego na wodowskazie Skoczów w ramach rezerwy przypadkowej naleŝy zadysponować zrzut o wielkości 60 m3/s. JeŜeli dopływ do zbiornika osiąga wartość 200 m3/s naleŝy zrzut powiększyć do 100 m3/s Kolejne dyspozycje odpływu wydawane są co 3 godziny JeŜeli dopływ do zbiornika osiąga wartość 400 m3/s naleŝy zrzut powiększyć do 200 m3/s JeŜeli dopływ do zbiornika osiąga wartość 600 m3/s naleŝy zrzut powiększyć do 300 m3/s JeŜeli dopływ do zbiornika osiąga wartość 800 m3/s naleŝy zrzut powiększyć do 350 m3/s JeŜeli dopływ do zbiornika przekracza 900 m3/s a prognozy świadczą o tendencji wzrostowej dyspozycję zrzutów ustalać na poziomie 50% dopływu. Po osiągnięciu piętrzenia do rzędnej 256,70 m npm naleŝy tak regulować odpływ przez spust denny i przelew aby nie przekroczyć rzędnej maksymalnego piętrzenia przy 257,00 m npm. Napełnienie rezerwy powodziowej trwa do momentu gdy dopływ będzie mniejszy od dysponowanego poprzednio odpływu. Po ustaniu wezbrania naleŝy niezwłocznie odtworzyć rezerwę powodziową odpływem nieszkodliwym (QN=60.0 m3/s).

31 W 2005 roku opracowano na zlecenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. dokumentację hydrologiczną zlewni Małej Wisły powyżej Zbiornika Goczałkowickiego. Wynikiem tych obliczeń jest znaczny wzrost wielkości wód miarodajnych i kontrolnych w przekroju zaporowym Goczałkowice. Woda miarodajna wzrosła z wielkości Q max0.1% 962 m 3 /s (poprzednia instrukcja) do Q max0.1% 1460,8m 3 /s. Powyższe obliczenia były kilkakrotnie weryfikowane i potwierdzone przez uprawnionych hydrologów. Zmiana wielkości wód miarodajnych i kontrolnych dla tak dużego zbiornika jest sprawą fundamentalną przy opracowywaniu procedur związanych z gospodarowaniem wodą na zbiorniku w okresie powodziowym. Zmiany obliczeniowych wielkości przepływów maksymalnych powodują teoretyczny wzrost zagrożenia powodziowego dla zbiornika i terenu poniżej poprzez: wzrost objętości teoretycznych fal powodziowych ograniczenie możliwości zrzutowych zbiornika w przypadku przepełnienia zbiornika (maksymalny wydatek urządzeń spustowych zapory wynosi 935 m 3 /s przy Q max0.1% 1460,8m 3 /s) konieczność dysponowania większych niż dotychczas zrzutów już na początku wezbrania powodziowego. Symulacje pracy zbiornika podczas powodzi wobec nowych przepływów charakterystycznych dają mniejsze możliwości poprawnej ochrony przeciwpowodziowej terenów Doliny Małej Wisły. Możliwości takie pojawiają się w momencie zwiększenia rezerwy powodziowej w zbiorniku i podwyższenia wałów przeciwpowodziowych poniżej zbiornika. 31

32 REDUKCJA FALI POWODZIOWEJ O P=2% , Max PP 257,00 [m npm] 257,00 Przepływ Q [m 3 /s] Dopływ do zbiornika Odpływ spustem dennym odpływ przez przelew ruchomy odpływ całkowity odpływ przez przelew stały Rzędna zwierciadła wody Poziom początkowy piętrzenia 256,50 256,00 255,50 Rzędna w zbiorniku H [m n.p.m.] , RobPP 254,50 m npm 254, , Czas t [h]

33 REDUKCJA FALI POWODZIOWEJ O P=1% , Max PP 257,00 [m npm] 257, Dopływ do zbiornika Odpływ spustem dennym odpływ przez przelew ruchomy 256,50 Przepływ Q [m 3 /s] odpływ całkowity odpływ przez przelew stały Rzędna zwierciadła wody Poziom początkowy piętrzenia 256,00 255,50 Rzędna w zbiorniku H [m n.p.m.] , RobPP 254,50 m npm 254, , Czas t [h]

34 REDUKCJA FALI POWODZIOWEJ O P=0,5% , Max PP 257,00 [m npm] 257,00 Dopływ do zbiornika Odpływ spustem dennym 256,50 Przepływ Q [m 3 /s] odpływ przez przelew ruchomy odpływ całkowity odpływ przez przelew stały Rzędna zwierciadła wody Poziom początkowy piętrzenia 256,00 255,50 Rzędna w zbiorniku H [m n.p.m.] 255, Rob PP 254,50 m npm 254, , Czas t [h]

35 REDUKCJA FALI POWODZIOWEJ O p=0,1% , Max PP 257,00 [m npm] 257,00 Przepływ Q [m 3 /s] Dopływ do zbiornika Odpływ spustem dennym odpływ przez przelew ruchomy odpływ całkowity odpływ przez przelew stały Rzędna zwierciadła wody Poziom początkowy piętrzenia 256,50 256,00 255,50 Rzędna w zbiorniku H [m n.p.m.] , Rob PP 254,50 mnpm 254, , Czas t [h]

36

37 APARATURA KONTROLNO POMIAROWA Aparaturę kontrolno pomiarową zbiornika wodnego Goczałkowice stanowią: Sieć kontrolna zapory czołowej do pomiaru pionowych przemieszczeń obejmuje 133 reperów kontrolowanych rozmieszczonych na: - korpusie zapory - urządzeniach przelewowych zapory: przelew powierzchniowy, upust denny /pomiar w wodzie/, szykany, wieŝa zasuw oraz 40 reperów odniesienia. Sieć kontrolna zapory bocznej obejmuje 55 reperów kontrolowanych posadowionych na koronie wału oraz u jego podnóŝa, oraz 9 reperów odniesienia Szczelinomierze na elementach Ŝelbetowych spustu dennego ( sztolnia i mury oporowe) Siec piezometrów: 40 piezometrów w korpusie zapory ( 8 przekrojów po 5 piezometrów), w których dokonywany jest pomiar automatyczny 42 piezometry przedpola zapory, z których 8 jest kontrolowanych automatycznie. 12 studni odciąŝąjących drugi poziom wodonośny, z których 11 wydatek mierzony jest automatycznie Pomiar poziomu wody górnej za pomocą dwóch sond hydrostatycznych usytuowanych na północnej ścianie wieŝy zamknięć spustu dennego. Pomiar poziomu wody dolnej i górnej przy pomocy łat wodowskazowych. Pomiar temperatury powietrza i wody w zbiorniku za pomocą elektronicznej aparatury kontrolno pomiarowej. Pomiar połoŝenia zasuw spustu dennego i przelewu burzowego. Pomiar wydatku urządzeń spustowych. System monitoringu obiektów zapory poprzez telewizję przemysłową. 37

38

39

40 260 Jaz stały i ruchomy Upusts denny Korona zapory Rzędna - [m npm] Ścianka szczelna - wykonana Wykop ostrogi iłowej I-szy poziom wodonośny (wg danych ) Gleba Warstwa II-go poziomu wodonośnego- (wg danych ) Opracował dr inŝ B. Dembski Piaski Pyły Gliny i iły Torfy Odległość lokalna - związana z hektometraŝem zapory 1300 Synteza dokumentacji geologiczno inŝynierskich, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne w podłoŝu zbiornika i zapory

41

42

43

44 KORPUS ZAPORY ZIEMNEJ Ia Ib Ic Goczałkowice przekrój piezometryczny I - I Zestawienie wyników pomiarów piezometrycznych w okresie w przekroju I-I; hm przekrój w osłonie ścianki szczelnej, Id Ie I.1961 I.1970 I.1980 I.1990 I.2000 I I.1961 I.1970 I.1980 I.1990 I.2000 I.2005 I.1961 I.1970 I.1980 I.1990 I.2000 I.2005 I.1961 I.1970 I.1980 I.1990 I.2000 I.2005 I.1961 I.1970 I.1980 I.1990 I.2000 I.2005 I.1961 I.1970 I.1980 I.1990 I.2000 I Odległość lokalna - m Obwiednia poziomów piezometrycznych w przekroju piezometrycznym I-I

45 KORPUS ZAPORY ZIEMNEJ Va Vb Goczałkowice przekrój piezometryczny V-V Zestawienie wyników pomiarów piezometrycznych w okresie w przekroju V-V; hm przekrój poza ścianką szczelną, która kończy się w hm Vc Vd Ve I.1961 I.1970 I.1980 I.1990 I.2000 I.2005 I.1961 I.1970 I.1980 I.1990 I.2000 I.2005 I.1961 I.1970 I.1980 I.1990 I.2000 I.2005 I.1961 I.1970 I.1980 I.1990 I.2000 I.2005 I.1961 I.1970 I.1980 I.1990 I.2000 I odległość lokalna Obwiednia poziomów piezometrycznych w przekroju piezometrycznym V-V

46 Zapora GOCZAŁKOWICE - Powódź 13 sierpnia 1985 Poziomy piezometryczne w drugiej warstwie wodonośnej H zbior = m npm; H kan = m npm

47 Zapora Goczałkowice Przekrój poprzeczny przez spust denny

48 250 S-9-bis S-22-bis a' Rejon przebicia 120/120a S-4-bis S-3-bis S-2-bis 122a 106' S-8-bis S-7-bis S-6-bis 121/121a Kierunki badań radiometrycznych Badania ekspedycyjne badania radiometryczne Wyniki badań nie pozwoliły ocenić ewentualnych skutków rozluźnienia struktury gruntów podłoŝa przez przebicie hydrauliczne warstwy słabo przepuszczalnej

49 Mapa poziomów piezometrycznych - strona prawa od do stan Kierunek przepływu wód gruntowych 60 Strefa opływu ścianki szczelnej w podłoŝu zapory Strefa filtracji przez podłoŝe, wokól ostrogi 40 IIIe IVe 20 IIId IIIc IVd IVc Vc Vd Ve VIc VId VIe VIIc VIId VIIe IIIb IVb Vb VIb VIIb IIIa IVa Va VIa VIIa /108a S-I 111/1 11a Mapa poziomów piezometrycznych - strona lewa od do stan Kierunek przepływu wód gruntowych 121/121a

50 Bariera z rur stalowych 50cm i s?upków?elebetowych 20x20cm co 3,0m Parapet odbojowy prefabrykowany 280,65 1:3 Studzienka kontrolna 60cm Dar? 1 :2,5 279,87-280,07 Jezdnia asfaltowa 2,8 % 2,8 % 279,13 Ekran uszczelniaj?cy z i?u i gliny 1 :2,5 1 :2,5 1 :2,25 278,99 Nad.P.P. 278,58 Max.P.P. 278,08 N.P.P. Bruk z kamienia?amanego 275,29 MIN.P.P. ZPW Mur opor o wy z k a mi e ni a? a ma n e go na zapr a wi e ce ment o wej 275,03 MIN.P.P. 1:1,5 Ró w 1 :1,5 Istn. teren Dren kamionkowy D = 150 mm Dren ceramiczny D = 200 mm Obudowa wylotu?cianka szczelna P R Z E K R Ó J P O P R Z E C Z N Y Z A P O R Y C Z O? O W E J 50

51 I.03 I.04 I.03 I.04 I.03 I.04 I.03 I.04 I.03 I.04 I.03 I.04 0-A B 0-C 0-E 0-D Przekrój 0-0 wg danych I. Łukaczyńskiego-2001 Wyniki pomiarów z 2002 i 2003 roku m npm Stopień zagęszczenia I D Stopień zagęszczenia I D

52 52

53 1954 r. Powstaje SUW Strumień 2000 r. Linia ozonu i węgla aktywnego Bazuje na ujęciach brzegowych Małej Wisły oraz Zbiornika Goczałkowickiego

54 1956 r. Powstaje ZUW Goczałkowice 1978 r. Rozbudowa Go-Cza II 2005 r. Linia ozonu i węgla aktywnego Bazuje na ujęciach brzegowych Zbiornika Goczałkowickiego oraz Zbiorników Kaskady Soły

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią 6 OPIS GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW 6.1 KOMPONENT OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ 6.1.1 Zagadnienia merytoryczne 6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią Istniejący system ochrony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPOSOBU EKSPLOATACJI WYBRANYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH REGIONU GÓRNEJ WISLY W CZASIE WEZBRAN POWODZIOWYCH ROKU 2010

ANALIZA SPOSOBU EKSPLOATACJI WYBRANYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH REGIONU GÓRNEJ WISLY W CZASIE WEZBRAN POWODZIOWYCH ROKU 2010 ANALIZA SPOSOBU EKSPLOATACJI WYBRANYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH REGIONU GÓRNEJ WISLY W CZASIE WEZBRAN POWODZIOWYCH ROKU 2010 GRELA J. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie; ul. Piłsudskiego 22;

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

MAŁE ELEKTROWNIE WODNE

MAŁE ELEKTROWNIE WODNE Niekonwencjonalne źródła energii MAŁE ELEKTROWNIE WODNE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII GRUPA 5 Wykonali : Kuczkowski Kamil Mackiewicz Beata Tretkowski Bartłomiej Zakrzewska Krystyna ELEKTROWNIE WODNE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

18/2011 [697] Aktualizacja projektu technicznego Remont stopnia Rakowiec dotyczy jazu. PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO

18/2011 [697] Aktualizacja projektu technicznego Remont stopnia Rakowiec dotyczy jazu. PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO SPIS TREŚCI 1.0. Dane ogólne 1.1.Cel i zakres opracowania 1.2.Lokalizacja 1.3. Uwarunkowania formalne 1.4. Warunki hydrologiczne. 1.4.1. Opis systemu wodnego 1.4.2. Charakterystyka stanów i przepływów

Bardziej szczegółowo

rozsączanie retencja magazynowanie Podręcznik projektowania KOMORY DRENAŻOWE SC ODWODNIENIA NOWEJ GENERACJI AT/2007-03-2251

rozsączanie retencja magazynowanie Podręcznik projektowania KOMORY DRENAŻOWE SC ODWODNIENIA NOWEJ GENERACJI AT/2007-03-2251 rozsączanie retencja magazynowanie Podręcznik projektowania KOMORY DRENAŻOWE SC ODWODNIENIA NOWEJ GENERACJI AT/2007-03-2251 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Nowa era w gospodarce wodami

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. E. Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Krajeńskie

INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. E. Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Krajeńskie IPB Consulting INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. E. Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Krajeńskie na szczególne korzystanie z wód dotyczący odprowadzenia oczyszczonych ścieków z Gminnej

Bardziej szczegółowo

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN 440000 PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU..

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3. Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo

Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3. Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 NAZWA INWESTYCJI Projekt budowlany Stacji Uzdatniania Wody INWESTOR ADRES INWESTYCJI Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3 Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I Kancelaria Sejmu s. 1/109 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA... 14

I. CZĘŚĆ OPISOWA... 14 CZEŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (OPZ) Spis treści: I. CZĘŚĆ OPISOWA... 14 1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 14 1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr Prawo wodne 1) 170, poz.

Bardziej szczegółowo

INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE

INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE ul. Loretańska 10, 32-830 Wojnicz, powiat Tarnów, województwo Małopolskie 14 / 6 790 188; 600 654 123 REGON: 850354599 NIP: 873-133-03-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA ODWODNIENIA DRÓG ORAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

ZALECENIA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA ODWODNIENIA DRÓG ORAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ZALECENIA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA ODWODNIENIA DRÓG ORAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ISBN Warszawa, 2009 Praca została wykonana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Copyright

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr inż. Sylwia Długosz. Olsztyn, 2013 r.

Opracowanie: mgr inż. Sylwia Długosz. Olsztyn, 2013 r. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO MIEDZY ULICAMI BEHRINGA I FLORIANA W OLSZTYNKU Opracowanie: mgr inż. Sylwia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA programowo-przestrzenna modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Park Miejski w Jaworze

KONCEPCJA programowo-przestrzenna modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Park Miejski w Jaworze KONCEPCJA programowo-przestrzenna modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Park Miejski w Jaworze Zamawiający: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaworze 59-400 Jawor, Rynek 1 Wykonawca: Kraków,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY 0pracował : Jarosław Pospieszyński Poznań; 20 grudzień. 2007r. Spis treści I. Opis techniczny 1. Wstęp 1.1. Inwestor 1.2. Tytuł inwestycji 1.3. Lokalizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI

WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI Część II Obiekty kanalizacyjne Przewodnik

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo