Proces rejestrowania pomników przyrody i zespołu przyrodniczo krajobrazowego na terenie działki MPRO Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces rejestrowania pomników przyrody i zespołu przyrodniczo krajobrazowego na terenie działki MPRO Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Proces rejestrowania pomników przyrody i zespołu przyrodniczo krajobrazowego na terenie działki MPRO Sp. z o.o. dr Halina Siemko-Tomaszewska Prezes Stowarzyszenia Parkowy Mokotów 27 października 2014 r.

2 1. Wprowadzenie Plan prezentacji 2. Działalność właściciela terenu MPRO Sp. z o.o. 3. Charakter terenu do którego należy omawiana działka 4. Procesy decyzyjne kolidujące ze sobą: a) przygotowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego b) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy c) uznawanie pomników przyrody i zespołu przyrodniczo krajobrazowego 5. Podsumowanie

3 1. Wprowadzenie

4 Procesy przedstawione w niniejszej prezentacji dotyczą niewielkiego terenu, natomiast ilustrują: niespójność polskich systemów instytucjonalnych, działanie władzy w Polsce (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej), fragmentaryczne (nie systemowe) podejście do podejmowania decyzji przez organizacje samorządowe. Jest to interesujące studium przypadku także dlatego, że działania dotyczą jednoosobowej spółki m.st. Warszawy. W analizie procesów decyzyjnych brano pod uwagę przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i rozwoju kapitału społecznego (zaufania do władzy).

5 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Od kwietnia 1997r. zrównoważony rozwój ma w Polsce rangę konstytucyjną, o czym świadczy art. 5 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że: W Rzeczypospolitej Polskiej stosowanie się do zasad zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego narodu polskiego, stawiane jest w Ustawie Zasadniczej na równi z obowiązkami w zakresie zapewniania bezpieczeństwa, wolności i praw wszystkich obywateli oraz zachowania integralności terytorialnej i niepodległości, stanowiących najbardziej żywotne interesy narodowe. [Strategia Zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku] Co rozumie się przez zrównoważony rozwój, wyjaśnia Ustawa o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r: Zrównoważony rozwój, to: taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń r. weszła w życie Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział I. Przepisy ogólne, Art. 1. brzmi: 1. Ustawa określa: zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

6 OCHRONA ŚRODOWISKA Art. 74 Konstytucji RP, zobowiązuje władze publiczne do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne obecnym i przyszłym pokoleniom: 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Art. 78 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U Nr 92 poz. 880 z dnia 16 kwietnia 2004 r.), Rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewień. Zaś organami w zakresie ochrony przyrody, zgodnie z Art. 91 tej ustawy są: 1) minister właściwy do spraw środowiska; 1a) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 2) wojewoda; 2a) regionalny dyrektor ochrony środowiska; 2b) marszałek województwa; 2c) dyrektor parku narodowego 3) starosta; 4) wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Art. 8. Kodeksu postepowania administracyjnego: KAPITAŁ SPOŁECZNY W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Art. 8. Kodeksu postepowania administracyjnego: Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

7 Społeczna Strategia Warszawy: Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata Cel szczegółowy 2.3 Partnerstwo z sektorem obywatelskim: Stworzenie warunków uczestnictwa i aktywności społeczeństwa obywatelskiego jako partnera samorządu w kształtowaniu polityki społecznej Warszawy i jej realizacji, poprzez: wzmocnienie siły sprawczej warszawiaków integrację infrastruktury przedsiębiorczości, współrządzenia i zarządzania sferą komunalną z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego (w tym instrumenty); poprawę przejrzystości instytucji publicznych, stosowanie i rozpowszechnienie elektronicznego zarządzania (e-governance); wzmocnienie udziału społecznego w procesie planowania przestrzennego i infrastruktury wspierającej aktywność wspólnot; wzmocnienie oraz rozwój dialogu i komunikacji społecznej dzięki: swobodnemu dostępowi do informacji o usługach, problemach i rozwiązaniach; rozwojowi poradnictwa zwiększającego samodzielność obywateli; podnoszeniu świadomości społecznej: eliminowanie stereotypów, stygmatyzacji; dialogowi i partycypacji społecznej w procesie monitorowania rozwoju, np.: poprzez upublicznienie wyników badań Barometru Warszawskiego w Internecie;

8 2. Działalność właściciela terenu Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych (MPRO Sp. z o.o.) będącego najstarszą i największą warszawską firmą ogrodniczą o wieloletniej tradycji i renomie.

9 Trochę historii 1951r. utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze r. Miejskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze zostało przekształcone w Zarząd Zieleni Miejskiej w m.st. Warszawie Przedsiębiorstwo Państwowe r. Zmieniono nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych (MPRO) 1991r. MPRO przekształcono z przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową Spółkę Związku Dzielnic-Gmin Warszawy 1992r. Wojewoda Warszawski przekształcił Spółkę Związku Dzielnic-Gmin Warszawy w Spółkę pod nazwą MPRO Sp. z o.o. 1993r. MPRO Sp. z o.o. nabywa prawa użytkowania wieczystego gruntu (działka nr 3/1 z obrębu 01 16) 1997r. MPRO Sp. z o.o. rozszerza działalność o budownictwo mieszkaniowe i działalność deweloperską

10 Schemat organizacyjny MPRO Sp. z o.o. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Prezydenta m.st. Warszawy. RADA NADZORCZA Maćkowiak Jarosław - Przewodniczący Rady (były sekretarz m.st. Warszawy) Rasiński Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Leśniewska-Wężyk Marzena - Sekretarz Rady Kierzkowska Urszula - Członek Rady Widuch Marek - Członek Rady ZARZĄD SPÓŁKI Jarosław Bałdowski - Prezes Zarządu Sławomir Michalak - Członek Zarządu [Źródło: ]

11 Nasza misja ekologia Misja MPRO Sp. z o.o. Podobnie jak wszystkie poprzednie pokolenia pracowników firmy ogrodniczej, cechuje nas odmienny sposób patrzenia na przestrzeń miejską. W codziennej pracy staramy się budować przyjazną przestrzeń w stolicy i wokół nas. Dlatego też angażujemy się w projekty propagujące ekologię oraz wszelkie akcje mające na celu zazielenianie przestrzeni miejskiej. Zmieniamy miejską dżunglę w enklawy zieleni... Jako deweloper z niemalże dwudziestoletnim doświadczeniem oraz jako pasjonaci zieleni staramy się tworzyć nową jakość budowanych przez nas osiedli. Naszym celem jest tworzenie projektów, w których architektura nie przytłacza zieleni, a zieleń nadaje tym miejscom niepowtarzalny charakter i staje się jedną z głównych zalet naszych inwestycji. [Źródło: ]

12 Działalność MPRO Sp. z o.o. Obecnie nasze główne działalności to: usługi ogrodnicze świadczone dla miasta Warszawy oraz dla firm i instytucji, działalność na rynku nieruchomości działalność deweloperska: budowa osiedli apartamentowych, obiektów biurowych i usługowych oraz wynajem własnych nieruchomości. Mamy wiele planów na przyszłość W naszych planach deweloperskich znajdują się: nowe osiedla, nowe biurowce, kompleks hotelowo-usługowy i pole golfowe. [Źródło: ]

13 Kontrola sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi m.st. Warszawy przeprowadzona w latach przez NIK NIK ocenia negatywnie prowadzenie działalności gospodarczej przez część spółek, w których samorząd m.st. Warszawy posiadał udziały bądź akcje, wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz dopuszczalny zakres określony w art. 10 ust. 1-3 z dnia 10 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2000 r. o samorządzie gminnym. Na przykład MPRO prowadziło głównie działalność deweloperską polegająca na budowie i sprzedaży budynków mieszkalnych. W ocenie NIK, prowadzenie działalności komercyjnej poza sfera użyteczności publicznej przez spółki należące do samorządu, może powodować naruszanie zasad wolnej konkurencji w obrocie gospodarczym. Stwarza ono bowiem ryzyko nieuprawnionego uprzywilejowania tych podmiotów w zakresie ulg i zwolnień, czy też ich faworyzowanie przy dostępie do kontaktów, zamówień lub informacji o znaczeniu ekonomicznym, będącym w gestii władz samorządowych. [Źródło: Pismo NIK-u do pani Hanny Gronkiewicz-Waltz z dnia 25 lutego 2011r. LWA /10]

14 REKLAMA: Zainwestuj w dobrą lokalizację dla biznesu Szukasz atrakcyjnego adresu dla swojego biznesu? Chcesz zainwestować w zakup biura lub lokalu usługowego? Mamy atrakcyjne działki i lokale biurowo - usługowe na sprzedaż. Działki na sprzedaż: w atrakcyjnym położeniu w otoczeniu zieleni i warszawskich parków prestiżowe adresy w stolicy z dobrą infrastrukturą miejską - blisko kluczowych tras, z dobrą komunikacją miejską Lokale usługowe i biurowe na sprzedaż: w parkowych lokalizacjach, na prestiżowych osiedlach apartamentowych (Mokotów, Wola) blisko centrum blisko metra [Źródło: ]

15 Nasze inwestycje to odpowiedź na Twoje marzenie Starannie wybieramy najbardziej atrakcyjne grunty pod nasze inwestycje. Dokopujemy się do najlepszych rozwiązań architektonicznych. Ziarno naszych koncepcji podlewamy odrobiną nowoczesności. Precyzyjnie odmierzamy porcję funkcjonalności, wygody i elegancji. Całość zasadzamy w parkowych lokalizacjach. Właśnie dlatego możesz mieć pewność, że nasze projekty to gwarancja wygody i komfortu. Projekty deweloperskie naszej Spółki - osiedla mieszkaniowe: Przy Oranżerii I, Przy Oranżerii II, Apartamenty Elekcyjna oraz Palmiarnia na Mokotowie to inwestycje, które zdobyły uznanie naszych klientów oraz nagrody i wyróżnienia za ciekawą architekturę i wysokiej jakości wykonawstwo. Naszym celem jest budowanie wyjątkowych osiedli z najwyższej jakości materiałów naturalnych - kamień, drewno, szkło. Tworzymy wyróżniające się miejsca na mapie miasta, pełne zieleni w parkowych lokalizacjach. [Źródło: ]

16 3. Charakter terenu do którego należy omawiana działka

17 1993 r. MPRO Sp. z o.o. nabywa prawo użytkowania wieczystego działki 3/1 z obrębu na Mokotowie o powierzchni m2 Działka Nr 3/1 Obręb: Mokotów

18 Rysunek studium działka 3/1 oznaczona jako M1.20, położona jest na terenie klina nawietrzającego, gdzie obowiązuje 60% PBC na gruncie rodzimym

19 Widok na działkę 3/1 przed zabudową rok 1997

20 Analiza drzewostanu na działce 3/1 Opracowanie: RS Architektura Krajobrazu, 1997 Drzewa rosnące na terenie objętym opracowaniem stanowią wyjątkowy dla miasta Warszawy zespół o specjalnych walorach dendrologicznych, naukowo-dydaktycznych oraz estetycznych. Drzewa te maja również znaczenie historyczne wiążą się z międzywojenną historia Warszawy i wybitnymi osobami ze środowiska ogrodniczego jak Leon Danielewicz czy Jan Łebkowski. Jako całość przestrzenna nasadzenie stanowi dobrze zachowany przykład miejskiego założenia zieleni lat 20-tych wzorowanego na przykładach francuskich. Dlatego opisany drzewostan powinien w całości podlegać szczególnej ochronie w procesie projektowania i realizacji inwestycji.

21 1997r. podział działki 3/1 na działki 3/4 i 3/5 3/4 3/5

22 1998r. wydanie decyzji o warunkach zabudowy deweloperowi Eko-Park dla działki 3/4 1998r. MPRO Sp. z o.o. sprzedaje działkę 3/4 deweloperowi Eko-Park

23 Na terenie działki 3/5 (MPRO Sp. z o.o.) znajdowała się oranżeria z 1926r. Oranżerie były miejscem spotkań towarzyskich, zabaw towarzyskich, przedstawień teatralnych, [źródło:

24 2000r. wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki 3/5 deweloperowi MPRO (Decyzja Nr 66 Mo/00/GC) Ogólna charakterystyka inwestycji: Na terenie obowiązuje nakaz realizacji miejsc parkingowych na działkach własnych. Na terenie znajduje się oranżeria przewidziana do zachowania. Teren objęty nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

25 Pierwszy etap zabudowy działki 3/5 Zespół apartamentowy Przy Oranżerii etap I, składa się z sześciu pięciopiętrowych budynków mieszkalnych z podziemnym garażem, powstawał w latach (Jest to osiedle przy ul. Biały Kamień 8)

26 Widok na działkę 3/5 przed zabudową w 1997 r.

27 Jak wynika z pisma Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów z dnia 10 grudnia 2012 r. (UD-IV-WOŚ-C MSZ), budowa zespołu apartamentowego Przy Oranżerii etap I, wymagała wycięcia 70 sztuk drzew i krzewów z powierzchni ponad 200 m 2

28 Podział działki 3/5 26 lutego 2003 r. wydano decyzje Nr 155/2003, o podziale nieruchomości (KW Nr ) o powierzchni 3ha 4900 m2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3/5 o powierzchni 3ha 4900m2 z obrębu , na następujące działki: 3/6 o powierzchni 3623 m2 (biuro MPRO), 3/7 o powierzchni 26 m2, 3/8 o powierzchni 1ha 0118 m2 ( Przy Oranżerii etap I), 3/9 o powierzchni 1 ha 4658 m2 (działka na której znajduje się oranżeria, osiedle Przy oranżerii etap II i gdzie planowane są dwa budynki biurowe) 3/10 o powierzchni 1797 m2 (droga ul. St. Żaryna), 3/11 o powierzchni 3866 m2 (droga - Biały Kamień i Danielewicza), 3/12 i 3/13 o powierzchni w sumie 812 m2 ( Biały Domek ),

29 Drugi etap zabudowy działki 3/5 (na wydzielonej działce nr 3/9) Zespół apartamentowy Przy Oranżerii etap II, składa się z trzech połączonych pięciopiętrowych budynków mieszkalno-usługowych z usytuowanym pod całością podziemnym garażem. Inwestycja została oddana do użytkowania w roku 2007 r. (Jest to osiedle przy ul. Biały Kamień 2). Projekt uzgodniono: w zakresie ochrony środowiska: stanowisko Nr 99/OŚ/2004 z dnia r. Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy w zakresie konserwatorskim: stanowisko konserwatorskie z dnia r. wydane przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.

30 Zespół apartamentowy Przy oranżerii etap II

31 Osiedle Przy Oranżerii etap II. Niewielka odległość szpaleru dębów od murów budynków.

32 Szpaler dębów kolumnowych Quercus robur Fastigiata liczy 11 egzemplarzy, zostały one posadzone w luźnym układzie przestrzennym, co spowodowało, że prawidłowo wykształciły korony. Niestety budowa domów od strony północnej spowodowała konieczność redukcji grubych konarów, co spowodowało ich deformacje. Niekiedy deformacje korony nastąpiły na skutek wyłamania grubego konaru prawdopodobnie przez wiatr lub podczas prac budowlanych Powstałe rany stały się bramami infekcji dla grzybów powodujących rozkład drewna, głównie czyrenia dębowego Phellinus robustus, którego owocniki są dobrze widoczne na wielu pniach drzew Zapewne ucierpiały także korzenie drzew (fot. 3 i 4), dlatego wykonano pomiary twardości drewna u nasady drzew. [Źródło: Fragment ekpertyzy prof. Oszako, z marca 2012r.]

33 Korzenie drzew mają zwykle bardzo duży zasięg, 90% z nich znajduje się do 80 cm głębokości. Należy zauważyć, że zasięg korzeni sięga znacznie dalej niż rzut korony. [Źródło: ]

34 Nie trzeba drzewa wycinać, aby się go pozbyć. Piękny stary dąb umiera stojąc.

35 Pozostałe dęby także w złym stanie

36

37

38 Trzeci etap zabudowy działki 3/5 24 października 2006 r. Prezydent m. st. Warszawy Decyzją Nr 772/Mok/A/2006 wydał pozwolenie na budowę inwestorowi MPRO dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku palmiarni oraz budowie obiektu gospodarczotechnicznego wraz z przyłączami na terenie działki nr ewid. 3/9 z obrębu (będącej częścią działki 3/5 (Adres: ul Biały Kamień 4)

39 Wyburzanie zabytkowej palmiarni (oranżerii) [źródło: ]

40 Nowy budynek palmiarni od strony południowej [źródło: ]

41 Nowy budynek palmiarni od strony północnej [źródło: ]

42 Podział działki 3/9 28 marca 2007 r. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Biuro Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Mokotów), wydał decyzje Nr 44/2007 dotyczącą podziału działki Nr 3/9 na następujące działki: 3/14 o powierzchni 1666m2 (Rodzaj użytku tereny mieszkaniowe) 3/15 o powierzchni 2283 m2 (Rodzaj użytku działka drogowa) 3/16 o powierzchni 2075m2 (Restauracji aizumi Sushi - dawna palmiarnia) 3/17 o powierzchni 1000 m2 (Rodzaj użytku tereny mieszkaniowe) 3/18 o powierzchni 7632 m2 (zespół apartamentowy Przy Oranżerii etap II)

43 Czwarty etap zabudowy działki 3/5 (Teren inwestycji : działki 3/14, 3/15, 3/17) Budowa dwóch budynków biurowych (Adres: ul. Biały Kamień 6) UWAGA! Ustanawiając adres dla osiedla Przy oranżerii etap I (Biały Kamień 8), wiedziano, że planowana jest zabudowa między tym osiedlem i Palmiarnią (Biały Kamień 4), dla której zarezerwowano adres: Biały Kamień 6. Niestety, nie informowano o tym nabywców mieszkań osiedla Przy oranżerii etap II (Biały Kamień 2).

44 Nie sprzedajemy czterech kątów. Tworzymy zielone enklawy relaksu.

45 Działka nr 3/14

46 Działka nr 3/17

47 Zdrowe drzewo Wejście na teren działki 3/5 rok 1997

48 Wejście na teren osiedla rok 2013 Umierające drzewo Jak przejść bezpiecznie z dzieckiem?

49 Zabudowa działki 3/4

50 4. Procesy decyzyjne dotyczące zabudowy działki 3/5: a) przygotowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego b) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy c) uznawanie pomników przyrody i zespołu przyrodniczo krajobrazowego

51 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 16 stycznia 1997r. Rada Gminy Warszawa Centrum podjęła uchwalę Nr 457/XLIII/97 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Żwirki i Wigury miedzy ul. Racławicka i Rostafińskich zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994r. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzaniu tego planu nastąpiło dnia 25 kwietnia 2000r. w Gazecie Stołecznej. Nie podjęto jednak działań zmierzających do opracowania projektu tego planu. [Źródło: Decyzja Nr 44/2007 dotyczącą podziału działki Nr 3/9, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Biuro Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Mokotów), 28 marca 2007 r. ]

52 12 maja 2000 r. Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję nr 66Mo/00/GC o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki 3/5 (powstałej w wyniku podziału działki nr 3/1), deweloperowi MPRO na inwestycję polegającą na budowie zespołu apartamentowego z usługami i parkingami podziemnymi. 1. Opis inwestycji 1.1 Stan istniejącego zagospodarowania terenu z określeniem właściciela terenu. Teren planowanej inwestycji znajduje się w obrębie na działce nr 3/5 będącej własnością Miasta Stołecznego Warszawy władający MPRO. Na terenie znajduje się oranżeria przewidziana do zachowania. ( ) 1.4 Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko. Projektowany obiekt i sposób jego użytkowania nie powinien wpływać ujemnie na stan środowiska w jego otoczeniu. 2. Warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [sporządzonego przed 1995r.] Na terenie obowiązuje nakaz realizacji miejsc parkingowych na działkach własnych. Teren jest objęty nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

53 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodowała unieważnienie planów miejscowych wykonanych przed 1995 r.

54 26 lutego 2003 r. - decyzje Nr 155/2003, o podziale działki 3/5 (KW Nr o powierzchni 3ha 4900 m2) z obrębu , na następujące działki: 3/6 o powierzchni 3623 m2 (biuro MPRO), 3/7 o powierzchni 26 m2, 3/8 o powierzchni 1ha 0118 m2 ( Przy Oranżerii etap I), 3/9 o powierzchni 1 ha 4658 m2 3/10 o powierzchni 1797 m2 (droga ul. St. Żaryna), 3/11 o powierzchni 3866 m2 (droga - Biały Kamień i Danielewicza), 3/12 i 3/13 o powierzchni w sumie 812 m2 ( Biały Domek ) 7 kwietnia 2006r., Decyzją nr 223/Mok/A/2006 Prezydent m.st. Warszawy, odmówił zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę palmiarni. Uzasadnienie decyzji: Przedstawiony do zatwierdzenia projekt rozbiórki budynku nie spełnia warunków art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zmianami) odnośnie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy Nr 66/Mo/00/GC z dnia r. w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ustala cyt: Na terenie znajduje się oranżeria przewidziana do zachowania.

55 24 października 2006r., Prezydent m. st. Warszawy zmienił zdanie i Decyzją Nr 772/Mok/A/2006 zmienił decyzje ostateczną Nr 113/Mok/A/2004 z dnia r. i wydał pozwolenie na budowę inwestorowi MPRO dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku palmiarni oraz budowie obiektu gospodarczo-technicznego wraz z przyłączami na terenie działki nr ewid. 3/9 z obrębu W stosunku do projektu podstawowego zmiany polegają na: zmianie projektu zagospodarowania terenu w zakresie związanym z przebudową palmiarni, zmianie funkcji budynku palmiarni o uzupełnienie jej o funkcje gastronomiczną, korekcie obrysu budynku palmiarni, realizacji obiektu techniczno-gospodarczego, mieszczącego stację trafo, pomieszczenia agregatu chłodniczego oraz skład mebli ogrodowych, realizacji murków wydzielających ogród palmiarni, korekcie obrysu garażu podziemnego budynku mieszkalno-usługowego sąsiadującego z palmiarnią, realizowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 113/Mok/A/2004 z dnia r. i związana z tym zmiana rozmieszczenia miejsc parkingowych oraz zmianę ich ilości z 156 na 158, korekcie usytuowania ogrodzenia w rejonie palmiarni. Projekt zamienny jest zgodny z zapisem zawartym w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 66/Mo/00/GC z dnia r. wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy, jest kompletny i został sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. (CZYŻBY?) Projekt posiada wszystkie obowiązujące uzgodnienia w tym: opinię Nr 4236/2005 z dnia r. ZUD, opinie Konserwatora Zabytków z dnia r. znak: KZ-I-AZ-4071-M /04

56 Podział działki 3/9 28 marca 2007 r. - decyzja Nr 44/2007 dotyczącą podziału działki Nr 3/9 na następujące działki: 3/14 o powierzchni 1666m2 (Rodzaj użytku - tereny mieszkaniowe) 3/15 o powierzchni 2283 m2 (Rodzaj użytku - działka drogowa) 3/16 o powierzchni 2075m2 (Restauracjia Izumi Sushi - dawna palmiarnia) 3/17 o powierzchni 1000 m2 (Rodzaj użytku tereny mieszkaniowe) 3/18 o powierzchni 7632 m2 (zespół apartamentowy Przy Oranżerii etap II) Przekształcenie terenów zielonych z otoczenia palmiarni na działki budowlane było możliwe, ponieważ ma miejsce sytuacja braku planu i zgodnie z art. 94 ust. 1, 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z przepisami odrębnymi, a jeżeli przed dniem złożenia wniosku o podział była wydana decyzja o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w tej decyzji. (Czy jest zgodny?)

57 Obecnie działka Nr 3/5 o powierzchni 3 ha 4900 m2 składa się z następujących działek: 3/6 biuro dewelopera spółka MPRO, obszar 3623 m2, 3/7 (?) obszar 26 m2 3/8 osiedle mieszkaniowo-usługowe Przy Oranżerii etap I, składające się z czterech budynków, zajmuje obszar 1ha 0118 m2 3/9 obszar 1 ha 4658 m2, 3/14 planowany budynek biurowy, obszar 1666m2 3/15 działka drogowa, obszar 2283 m2, 3/16 działka na której znajduje się restauracja Izumi Sushi, obszar 2075m2, 3/17 planowany budynek biurowy, obszar 1000 m2, 3/18 osiedle mieszkaniowo-usługowe Przy Oranżerii etap II, składające się z trzech budynków, obszar 7632 m2, 3/10 działka drogowa (St. Żaryna), obszar 1797 m2 3/11 działka drogowa (Biały Kamień i Danielewicza), obszar 3866 m2, 3/12 i 3/13 działki na której znajduje się restauracja Biały Domek - obszar w sumie 812 m2 Jak wynika z powyższego zestawienia: Ogrodzone działki na których znajduje się biuro dewelopera i oba osiedla mieszkaniowo-usługowe zajmują w sumie obszar 2ha 1363 m2. Drogi publicznie dostępne na terenie działki 3/5 zajmują obszar 4080 m2. Na pozostałym terenie działki 3/5 o powierzchni 9457 m2 (niecały hektar) znajdują się obecnie dwie restauracje, planowane są dwa budynki biurowe oraz droga i miejsca parkingowe dla pracowników i klientów obu restauracji i planowanych budynków biurowych. Obecnie, większość tej działki stanowi pas zieleni z pięknymi starymi drzewami i krzewami, który powinien być objęty szczególną ochroną.

58 Inwestycje na działce 3/9 Osiedle Przy oranżerii etap II Przebudowana oranżeria Planowane dwa budynki biurowe Restauracja Biały domek Droga i parkingi dla restauracji Izumi Sushi planowanych dwóch budynków biurowych

59 r. Zarządzenie Nr 99/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy [pani Hanny Gronkiewicz-Waltz] w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w Urzędzie m.st. Warszawy 2. W skład zespołu wchodzą: Prezydent m.st. Warszawy, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Skarbnik m.st. Warszawy oraz Sekretarz m.st. Warszawy.

60 Działka drogowa 3/15 Parkingi także dla planowanych dwóch budynków biurowych

61 Okoliczne ulice czy zapewniono miejsca postojowe na działkach własnych?

62 Dnia 23 września 2008r. decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 356/Mok/A/2008 zmieniono decyzję ostateczną nr 113/Mok/A z dnia r. wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy, zatwierdzającą zamienny projekt architektoniczno-budowlany dla II etapu zespołu mieszkaniowousługowego Przy Oranżerii, w zakresie budynków usługowych C1C2 i C3, na terenie działek 3/14, 3/15 i 3/17, opracowany w lutym 2008r. W stosunku do projektu podstawowego zmiany polegają na: zmianie zagospodarowania terenu poprzez zmianę lokalizacji budynków [biurowych] C1C2 i C3 oraz usytuowania miejsc parkingowych, połączeniu kubatury budynków C1 i C2 w jeden budynek C1C2, korekcie obrysów poszczególnych rodzajów nawierzchni. W uzasadnieniu podano, że projekt jest zgodny z zapisem zawartym w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr. 66/M/00/GC z dnia r. i że projekt posiada wszystkie obowiązujące uzgodnienia w tym: opinię Nr 2235/2008 z dnia r. ZUD oraz stanowisko Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia r. znak KZ.UM.Zn.ANI / marca 2009 r. MPRO Sp. z o.o. wystosowało pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Zawiadamiam, że w dniu zamierzam rozpocząć roboty budowlane przy realizacji inwestycji tj. budowy budynków usługowych C1, C2 i C3 na dz. Ew. nr 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, z obrębu przy ul. Rostafińskich w Warszawie Na podstawie decyzji nr 356/Mok/A/2008 z dnia r

63 Dnia 10 września 2010r. jednoosobowa spółka m.st. Warszawy (MPRO Sp. z o.o.) wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowej decyzji o warunkach zabudowy na działkach 3/14, 3/15 i 3/17 z obrębu 0106 na Mokotowie. Zdaniem zarządu MPRO, inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko. Działka nr 3/14

64 Działka nr 3/17

65 21 października 2010r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XCII2732/2010 dotycząca programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. Nadrzędny cel programu, to osiągniecie zrównoważonego i trwałego rozwoju miasta stołecznego Warszawy poprzez zachowanie istotnych walorów środowiska. Oto treść priorytetu ekologicznego nr 6 tej ustawy: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy. 9 listopada 2010 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XCIV/2811/2010, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP) dla rejonu ul. Chodkiewicza Dnia 6 czerwca 2011 r. inwestor (MPRO Sp z o.o.) rozszerzył teren inwestycji o część działki drogowej nr 3/11, sąsiadującej z działką nr 3/14.

66 30 czerwca 2011r. Stowarzyszenie Parkowy Mokotów wystosowało pismo do Pana Adama Kwiatkowskiego, ówczesnego przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, z prośbą o uznanie wskazanych drzew jako pomniki przyrody oraz teren na którym występują te drzewa, jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. W piśmie powołano się na opracowanie Analiza drzewostanu istniejącego firmy RS Architektura Krajobrazu z 1997r. Według autorów opracowania, drzewa rosnące na tym terenie są wartościowe i poproszono aby oznaczone numerami 1, 4, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 38, 42, 43, 51, 52, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 74, 75, 84, 98, 102, 103, 114, 115, 116, 118, 139, 140, , 172, 173, 176, 177, 180, 183, 186, 187, , 211, 221, 214, uznano jako pomniki przyrody, oraz o uznanie strefy 2 i 3 jako zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 3 listopada 2011 r., Stowarzyszenia Parkowy Mokotów ponowiono prośbę w sprawie uznania wskazanych drzew jako pomniki przyrody oraz teren na którym występują te drzewa, jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy, kierując pismo tym razem do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy.

67 28 września 2011 r. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów wystosował pismo (Znak: UD-IV-WAB-A-ISZ ), do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów. W związku ze złożonym wnioskiem przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków biurowych wraz z miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą, na działkach ew. nr 3/14, 3/15, 3/17 w obrębie 0106, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów przesyła w załączeniu materiały dotyczące ww. inwestycji z uprzejmą prośbą o zajecie stanowiska potrzebnego do opracowania przedmiotowej decyzji w zakresie ochrony istniejącego na terenie lokalizacji wartościowego drzewostanu.

68 Grudzień 2011 r. - PRZYSTĄPIONO DO TWORZENIA MPZP dla rejonu ul. Chodkiewicza. Grudzień 2011 r. wniosek MPRO Sp. z o.o., do MPZP dla rejonu ul. Chodkiewicza, wskazuje na rozwój mający na celu, zyski materialne kosztem zieleni: Z przeprowadzonej własnej analizy urbanistycznej wynika, że na terenie działek 3/14, 3/15, 3/17 istnieje możliwość zaprojektowania i wybudowania znacznie większych budynków biurowych mających wysokość od V do nawet IX kondygnacji. Jednakże mając na uwadze charakter miejsca, okoliczną zabudowę, ochronę zieleni i istniejącego drzewostanu, MPRO wystąpiło jedynie o nieznaczne zwiększenie gabarytów nowych budynków w stosunku do zaprojektowanych, na które posiada ostateczne pozwolenie na budowę. W obowiązującej decyzji o pozwolenie na budowę nr 356/Mok/A/2008 jest zgoda na wybudowanie dwóch budynków o wysokości dwóch kondygnacji i powierzchni zabudowy 225 m 2 każdy. W złożonym wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wnosimy o zgodę na powiększenie powierzchni zabudowy każdego z dwóch budynków o 195 m 2 (z obecnych 7,5 m x 30 m do proponowanych 14 m x 30 m) oraz zwiększenie wysokości tylko o jedna kondygnację więcej, czyli do trzech kondygnacji. Przeprowadzenie takiej zmiany pozwoliłoby, zachowując charakter urbanistyczny okolicy i zachowując istniejącą zieleń, na POWIĘKSZENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BIUR DLA POTRZEB NAJMU z planowanej łącznie dla dwóch budynków 540 m 2 do około 1760 m 2. MPRO Sp. z o.o. jest spółka prawa handlowego a właścicielem spółki jest m.st. Warszawa. Jednym z zadań statutowych firmy jest dbałość o posiadany majątek i jego pomnażanie. Niewątpliwie uwzględnienie w MPZP proponowanych zapisów wpłynie na wycenę nieruchomości, zwiększy zasadność inwestycji z ekonomicznego punktu widzenia, a co za tym idzie, pozwoli powiększyć wartości spółki.

69 Grudzień 2011 r. Burmistrz Dzielnicy Mokotów, we wnioskach do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaproponował aby objąć ochroną drzewa o charakterze pomnikowym rosnące przy ul. Biały Kamień 2, dla których zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 3793/2009 z dnia 27 października 2009 r. została już wszczęta procedura o rozpoznanie wniosków o ustanowienie pomnika przyrody: wiśnia piłkowana 2 szt. Dz. Ew. 3/1 i 3/17, cyprysik nutkajski 2 szt. Dz. Ew 3/17, świerk kłujący 3 szt. Dz. Ew. 3/14, świerk kłujący 3 szt. Dz. Ew. 3/17, dęby kolumnowe w formie stożkowej 5 szt. Dz. Ew. 3/18, dąb szypułkowy odmiana stożkowa dz.ew. 3/6, dla których zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3793/2009 z dnia 27 października 2009r. została wszczęta procedura w sprawie o rozpoznanie wniosków o ustanowienie pomnika przyrody. Zarząd Dzielnicy Mokotów zajął w tej sprawie jednoznacznie pozytywne stanowisko w formie uchwały 1219/11 z dnia 2 listopada 2011r.

70 13 grudnia 2011 r. Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, wystosowało pismo (OŚ-V-ZP-AWS ) do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st Warszawy i do Burmistrza Dzielnicy Ochoty następującej treści: W związku z wnioskiem Stowarzyszenia Parkowy Mokotów z dnia r. w sprawie ustanowienia części terenu ograniczonego ulicami: Rostafińskich, Biały Kamień i Żaryna, na którym występują drzewa o charakterze pomnikowym, za zespół przyrodniczokrajobrazowy oraz zgodnie z 5 pkt 3 Zarządzenia nr 3793/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 października 2009 r. w sprawie procedury rozpoznawania wniosków o ustanowienie i zniesienie pomnika przyrody ( ) na obszarze m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska zwraca się do Zarządu Dzielnicy z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii w sprawie przedmiotowego wniosku.

71 9 lutego 2012 r. Pani Jolanta Latała z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, wystosowała pismo (AM-WPP ) do Wydziału Planowania Miejscowego Zespołu Mokotów: Ponieważ celowość utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na wskazanym terenie zależy przede wszystkim od znajdujących się na nich wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, których wartość przyrodnicza, kulturowa i estetyczna wymaga zachowania i ochrony, dlatego wniosek Stowarzyszenia Parkowy Mokotów przekazuję do przeanalizowania przy sporządzaniu projektu dla rejonu ul. Chodkiewicza. 10 lutego 2012r. Pani Jolanta Latała z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wystosowała pismo do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy: Przedłożona przez Stowarzyszenie Parkowy Mokotów Analiza drzewostanu istniejącego Eko Park, Mokotów z września 1997 r. może być wykorzystana na etapie inwenteryzacji planistycznej (w tym inwentaryzacji zieleni), lecz nie może być podstawą do oceny stanu istniejącego. Ponieważ zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych, więc sposób użytkowania i zagospodarowania terenu objętego tą formą ochrony uwarunkowany jest opracowaniem dla niego planu zagospodarowania przestrzennego, który zapewni ochronę tych wartości. Dobrze zachowany starodrzew ma znaczną wartość przyrodniczą i historyczną lecz historyczne założenie układu zieleni z okresu międzywojennego zostało przekształcone w wyniku realizacji osiedla Eko-Park. Dlatego w opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego niezbędne jest przeprowadzenie oceny pod katem celowości i doboru odpowiedniej formy ochrony przyrody dla ochrony cennego drzewostanu we wskazanym rejonie.

72 7, 13 i 14 marca 2012 r., na zamówienie Biura Ochrony Środowiska m. st. Warszawy, prof. Tomasz Oszako z Instytutu Leśnictwa przeprowadził badania wskazanego drzewostanu i terenu na którym one występują. Na podstawie tego badania, przygotował ekspertyzę, z której wynika, że siedem drzew powinno zostać objęte ochroną w formie pomników przyrody. Powstały drzewostan posiada szczególne walory dendrologiczne. Rosną w nim gatunki rzadko występujące w miastach jak np. modrzewie, świerki, cyprysiki, żywotniki, cisy, i wiele innych cennych gatunków liściastych jak wiśnie ptasie, dęby szypułkowe odmiany kolumnowej czy lipy długoogonkowe. Tworzą one estetyczne i historyczno-pamiątkowe nasadzenia zasługuje na szczególną ochronę. Oto wnioski z tej ekspertyzy: 1. Po wstępnej weryfikacji zadrzewienia działek 3/14, 3/15, 3/16 i 3/17 pod kątem wyboru szczególnie wartościowych drzew i krzewów do dalszych szczegółowych badań wybrano 16 drzew o nr inwentarzowych: 1, 13, 19, 25, 35, 48, 61, 72, 73, 84, 102, 103, 114, 115, 118 i 176, których przeanalizowano parametry dendrologiczne i zdrowotność. 2. Objęcie ochroną w formie pomników przyrody proponuje się 7 drzew o numerach inwentarzowych: 19, 61, 84, 102, 115, 118 i Z terenu działki numer: 3/14 na status pomnika przyrody zasługuje lipa długoogonkowa (nr 176), 3/15 modrzew europejski (nr 118) i 2 dęby szypułkowe odmiany stożkowej (nr 102 i 115), 3/16 - pomnikiem przyrody powinien zostać zdrowy okaz dębu szypułkowego nr 19 oraz świerka kłującego nr 61, 3/17 - na dalszą ochronę jako pomniki przyrody zasługuje świerk kłujący nr W przypadku świerków kłujących znajdujących się na działkach3/14, 3/16 i 3/17 należy zwrócić uwagę, że wszystkie one zasługują na szczególną ochronę, a ponieważ mają podobne parametry dendrologiczne (jednakowy wiek, dobrze rozwinięte korony), podobną dobrą zdrowotność oraz fakt, że są dosyć rzadkie (jako 85 letnie egzemplarze tego gatunku w mieście), to warto rozważyć możliwość objęcia ich wszystkich jako grupę (np. szpaler), statusem pomnika przyrody (łącznie z dwoma okazami wymienionymi powyżej nr 61 in 84). Teren przed palmiarnią (działka nr 3/16 i) i przylegający z obu boków (3/14 i 3/17) ze względu na różnorodność gatunków i odmian drzew i krzewów oraz ich wiek (najstarsze mają ok 83 lata) stanowi najbardziej wartościową część całego założenia. Szpaler dębów kolumnowych Quercus robur Fastigiata liczy 11 egzemplarzy, zostały one posadzone w luźnym układzie przestrzennym, co spowodowało, że prawidłowo wykształciły korony. Niestety budowa domów od strony północnej spowodowała konieczność redukcji grubych konarów (fot. 1, 2), co spowodowało ich deformacje. Niekiedy deformacje korony nastąpiły na skutek wyłamania grubego konaru prawdopodobnie przez wiatr lub podczas prac budowlanych (fot. 18). Powstałe rany stały się bramami infekcji dla grzybów powodujących rozkład drewna, głównie czyrenia dębowego Phellinus robustus, którego owocniki są dobrze widoczne na wielu pniach drzew (fot 4, 17). Zapewne ucierpiały także korzenie drzew (fot. 3 i 4), dlatego wykonano pomiary twardości drewna u nasady drzew (fot. 16, 17).

73 23 marca 2012 r. Zarząd Dzielnicy Mokotów podjął uchwalę Nr 1760/2012: 1. Podtrzymać pozytywną opinię w sprawie objęcia ochroną 11 drzew wyrażoną w uchwale nr 1219/11 z dnia r. 2. Negatywnie zaopiniować wniosek o nadanie statusu pomnika przyrody pozostałym drzewom. 3. Pozytywnie zaopiniować wniosek o ustanowienie zespołu przyrodniczokrajobrazowego na obszarze Strefy 2 obejmującej działki nr 3/14, 3/15/, 3/16, 3/17 4. Negatywnie zaopiniować wniosek o ustanowienie zespołu przyrodniczokrajobrazowego na obszarze Strefy 3 obejmującej działki nr 3/11, 8/2, 9/2, 10/2, 11/4 UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA. 1. Opinia dot. uznania wskazanych drzew pomnikami przyrody Wśród 75 szt. drzew wskazanych przez Stowarzyszenie Parkowy Mokotów, do objęcia ochroną, 11 szt. drzew to drzewa, którym nadanie statusu pomnika przyrody Zarząd Dzielnicy Mokotów, zaopiniował pozytywnie (uchwała nr 1219/11 z dnia r.) 2. Opinia dot. objęcia wskazanych stref ochroną i ustanowienia na ich terenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Strefa 2 obejmuje działki nr 3/14, 3/15/, 3/16, 3/17 jest to obszar położony pomiędzy oranżerią, a drogą wewnętrzną.

74 13 kwietnia 2012r. z Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów wystosowano pismo do Prezesa Stowarzyszenia Parkowy Mokotów ( ) Informujemy, że ze względu na szczególnie skomplikowany charakter prowadzonego postepowania, Wydział Architektury i Budownictwa zwrócił się do Zarządu Dzielnicy z prośba o wniesienie sprawy na posiedzenie Zespołu Koordynującego w Urzędzie m.st. Warszawy. Zadaniem Zespołu jest zapewnienie koordynacji pracy komórek organizacyjnych Urzędu oraz wypracowanie stanowisk w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniu Zespołu. 17 kwietnia 2012 r. Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy wystosowało pismo do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego następującej treści: W nawiązaniu do pisma z dnia r., znak: AM-WPP-JPA oraz z dnia r., znak AM-WPP-JPA Biura Ochrony Środowiska zwraca się z uprzejmą prośbą o ponowne wyrażenie opinii w sprawie przedmiotowych wniosków, w związku z decyzją Nr 356/Mok/A/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia r. pozwolenie na budowę II etapu zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Przy Oranżerii obejmującej działki ew. nr 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, i 3/18 z obrębu przy ul. Rostafińskich w Warszawie. Jednocześnie informujemy, że w marcu 2012r. na zlecenie BOŚ wykonano Ekspertyzę stanu zdrowotnego drzew rosnących na Mokotowie w rejonie ulic Biały Kamień i Żaryna, która wskazała drzewa o szczególnej wartości przyrodniczej, odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych tworów i tym samym kwalifikujące się do objęcia ochroną w formie pomników przyrody.

75 8 sierpnia 2012r. Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy wystosowało pismo (OŚ-V-ZP AWS) do Stowarzyszenia Parkowy Mokotów: Przeprowadzona przez BOŚ wizja w terenie nie potwierdziła wysokich walorów widokowych i estetycznych przedmiotowego terenu. Drzewostan, będący przedmiotem wniosku, pomimo dużych wartości przyrodniczych nie posiada unikalnych w skali miasta cech wyróżniających go spośród innych tworów przyrody żywej. Drzewa o podobnych parametrach występują dość powszechnie na terenach zieleni w Warszawie. Ponadto, po przeanalizowaniu fotoplanu Warszawy z 1945 r. stwierdzono również, ze nie stanowią one pozostałości po historycznym założeniu ogrodowym, zaprojektowanym przez Leona Danielewicza dla Zakładu Hodowli Roślin Wydziału Ogrodniczego Zarządu Miasta Warszawy. Biuro Ochrony Środowiska, zajmuje stanowisko mówiące o braku podstaw do ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, zwróciło się do Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy z prośbą o zaopiniowanie wniosku oraz o zajecie stanowiska co do wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę m.st. Warszawy w zakresie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Zastępca Prezydenta odmówił wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały. W związku z powyższym stwierdza się, ze teren, którego dotyczy wniosek, nie zasługuje na ochronę ze względu na walory widokowe i estetyczne, co powoduje, że nie spełnione są przesłanki wynikające z art. 43 ustawy o ochronie przyrody, dając podstawę do ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

76 27 sierpnia 2012r. Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy (AM- WPP BSK) wystosował pismo do Burmistrza Dzielnicy Mokotów. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego stwierdza, że funkcja planowanej inwestycji nie jest sprzeczna z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjętego Uchwałą Nr LXXXII/2746/06 Rady m.st. Warszawy, z dnia 10 października 2006r. (ze zm.) dla obszaru M1.20. Jednak kierując się poniżej wymienionymi przesłankami Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wyraża negatywną opinię do planowanej inwestycji. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, z którym opracowywany plan winien być zgodny przewiduje na obszarze M % zieleni biologicznie czynnej. Wobec intensywnie już zainwestowanego tego terenu dalsze uszczuplanie terenów biologicznie czynnej i wprowadzenie przez MPRO zabudowy biurowej o wysokości 14m doprowadzi do niezgodności przyszłego planu ze Studium miasta. Należy również wziąć pod uwagę, iż od lipca 2011 r. Biuro Ochrony Środowiska (BOŚ) prowadziło postępowanie ustanowienia pomników przyrody na działkach nr 3/14, i 3/17 w obrębie (w rejonie ul. Biały Kamień na Mokotowie) i zwracało się do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego o opinię w tej sprawie.. Opinia BAiPP opierała się na materiałach i dokumentacji planistycznej wykonanej w ramach prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego, które obejmowało również obie wskazane nieruchomości, gdzie zieleń znajdująca się na wymienionych działkach została zakwalifikowana do zieleni o wysokiej wartości i wskazana do zachowania. Zgodnie z sugestiami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, dla oceny i wytypowania drzew do objęcia ochroną została sporządzona opinia dendrologiczna. Biuro Ochrony Środowiska zleciło wykonanie ekspertyzy prof.. Tomaszowi Oszako biegłemu z Instytutu Leśnictwa w Warszawie (marzec 2012 r.) Wyniki ekspertyzy wykazały wysoka wartość przyrodnicza 16 drzew położonych na działkach 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, z czego 7 zostało wskazanych do objęcia ochrona w formie pomników przyrody.

77 2 października 2012 r. odbyło się posiedzenie Zespołu koordynującego. Jak wynika ze sprawozdania, Pani Maria Schirmer Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów przedstawiła wniosek MPRO SP. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Rostafińskich 1 o wydanie decyzji o warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków biurowych, miejsc postojowych i niezbędnej infrastruktury, na działkach ew. nr 3/14, 3/15, 3/17 w obrębie 0106 Członkowie zespołu zarekomendowali wydanie przez Zarząd Dzielnicy Mokotów decyzji ustalającej warunki zabudowy dla wyżej opisanej inwestycji. 31 grudnia 2012r. Zarząd Dzielnicy Mokotów, podjął DECYZJĘ Nr 325/WZ/MOK/2013, o warunkach zabudowy (Znak: UD-IV-WAB-A-ISZ ) ustalam warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie dwóch budynków biurowych wraz z miejscami postojowymi i niezbędna infrastrukturą, na działkach ew. nr 3/14, 3/15, 3/17 oraz części działki ew. nr 3/11 w obrębie 0106

78 1 lipca 2013r. Pismo Biura Ochrony Środowiska do Stowarzyszenia Parkowy Mokotów (OŚ-V-ZP ABO) Uchwałą nr LIV/1556/2013 Rady M.st. Warszawy z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, ustanowiono pomnikiem przyrody dąb szypułkowy rosnący przy ul. Biały Kamień. 26 lipca 2013 r. zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Chodkiewicza. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16 września 2013 r. W projekcie planu, teren na którym znajdują się działki nr 3/14, 3/15 i 3/17 przeznaczony jest na zieleń urządzoną.

79 5 sierpnia 2013 r. ukazał się wpis na stronie www Urzędu m.st. Warszawy: STOLICA ZA PAN BRAT ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM Warszawa jest pierwszym miastem na świecie, które opublikowało raport na temat zrównoważonego rozwoju, przygotowany w oparciu o najnowszą wersję standardu GRI. Wskaźnik służy do mierzenia postępów w zakresie wywieranych wpływów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Dnia r. Pismo Biura Ochrony Środowiska do Stowarzyszenia Parkowy Mokotów (OŚ-V-ZP ABO) Uchwałą nr XLIIII/1766/2013 Rady M.st. Warszawy z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, wprowadzono ochronę, w formie pomnika przyrody, lipy omszonej, rosnącej na terenie przy ul. Biały Kamień. UWAGA! Lipa objęta ochrona rośnie w niedalekiej odległości od planowanego parkingu należącego do budynku biurowego, dla którego wydano decyzje o warunkach zabudowy.

80 Dnia 15 stycznia 2014r. ukazało się Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości MPRO Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Rostafińskich 1, z dnia r. Colliers International Poland Sp. z o.o. jest doradcą I przedstawicielem MPRO w procesie sprzedaży wymienionych poniżej nieruchomości: W imieniu naszego Klienta, zapraszamy do składania pisemnych ofert na zakup wymienionych poniżej nieruchomości: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Biały Kamień i Stanisława Żaryna, działki nr 3/14 oraz 3/17 o powierzchni m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste WA2M/ /1 i WA2M/ /7, przy czym nieruchomość posiada wydane decyzje o pozwoleniu na budowę oraz nowe warunki zabudowy, a pozwolenie na budowę dwóch budynków biurowo-usługowych (II kondygnacje) z parkingiem naziemnym, nowe warunki zabudowy dopuszczają budowę dwóch budynków o wys. do 14 m. z parkingiem naziemnym.

81 Dnia 21 stycznia 2014 r., Zespół Koordynujący przy Prezydencie m.st Warszawy rozważył wniosek Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, dotyczący analizy sposobu rozpatrywania uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Chodkiewicza Dla terenu B3.1ZP projekt planu przewiduje funkcję zieleni urządzonej. Jest to pięknie zagospodarowany teren ze starymi drzewami, na których znajduje się obiekt oranżerii z restauracją. MPRO (właściciel terenu) posiada pozwolenie na budowę na dwa obiekty biurowe oraz warunki zabudowy na tę samą funkcję, ale na wyższe parametry. Uwagi mieszkańców dotyczą utrzymania zieleni i nie uwzględniania wydanych decyzji administracyjnych. Natomiast MPRO zwraca się o wprowadzenie UHB usług, handlu i biur oraz uwzględnienie wydanych decyzji (o następujących parametrach): Max. Intensywność zabudowy 1,5; Max. Wysokość zabudowy 14 m; Min. Wysokość zabudowy nie określa się; Maksymalna pow. zabudowy 60% Minimalna PBC 25% Linie zabudowy wyznaczone zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy). Propozycja Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: Proponuje się, w związku z niedoborem w obszarze tego planu powierzchni biologicznie czynnej wymaganej zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz chęcią zachowania wartościowych drzew, zachowanie na terenie B3.1ZP funkcji zieleni urządzonej. Rekomendacje członków Zespołu Koordynującego: W sprawie obszaru B31ZP (pkt 5) zarekomendowali podjęcie negocjacji z MPRO odnośnie obniżenia parametrów zabudowy przedmiotowego obszaru.

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 21 maja 2013 roku Projekt Ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r. Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 199 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN PRZESTRZENNYM MIASTA KOŚCIAN

ANALIZA ZMIAN PRZESTRZENNYM MIASTA KOŚCIAN ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA KOŚCIAN Kościan, czerwiec 2014 r. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Podstawa prawna wykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO GOSPODAROWAĆ STARYMI BUDYNKAMI

JAK PRAWIDŁOWO GOSPODAROWAĆ STARYMI BUDYNKAMI JAK PRAWIDŁOWO GOSPODAROWAĆ STARYMI BUDYNKAMI PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 1 Urząd Miasta Ruda Śląska SZANOWNI PAńSTWO, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Autor

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. IR-III.7820.22.2012.6 DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW Zawartość Wstęp...2 Metody opracowania i wykorzystane materiały...3 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju...4 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego...6

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności

Studium wykonalności Gmina Starogard Gdański Studium wykonalności dla inwestycji REKONSTRUKCJA GRODZISKA ŚREDNIOWIECZNEGO w miejscowości OWIDZ Gmina Starogard Gdański. Starogard Gdański, 2009 r. 1 Dokument opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

O czym warto wiedzieć przy realizacji Inwestycji na terenie Gminy-Miasto Działdowo!

O czym warto wiedzieć przy realizacji Inwestycji na terenie Gminy-Miasto Działdowo! Poradnik Inwestora Poradnik Inwestora 2015 O czym warto wiedzieć przy realizacji Inwestycji na terenie Gminy-Miasto Działdowo! Źródło: www.freedigitalphotos.net (sommai). Zdjęcie udostępnione w domenie

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 28 lutego 2014 r. z dnia.... 2014 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV-406/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Urząd Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20 34-442 Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2013-2017 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2013-2017 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2013-2017 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, styczeń 2013 r. 1 Opracowanie wykonane dla ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO przez Biuro

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa do roku 2032

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa do roku 2032 G M I N A B O B O W A Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa do roku 2032 Sporządził: FHU AZ-BEST Ewa Zoń ul. Gajowa 56 d 33-395 Chełmiec Chełmiec, październik 2012

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony.

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Materiały instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządowych

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WŁOCŁAWEK DO 2015 ROKU

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WŁOCŁAWEK DO 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Włocławek z dnia... LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WŁOCŁAWEK DO 2015 ROKU Włocławek 2007-2009 Spis treści 1. WSTĘP I DEFINICJA REWITALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Autorka raportu: Agnieszka Podgórska Konsultacje: Katarzyna Batko-Tołuć i Krzysztof Izdebski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA GŁOGOWA 2007-2011

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA GŁOGOWA 2007-2011 PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA GŁOGOWA 2007-2011 PROJEKT PROGRAMU PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE JACEK KOWALCZYK 59-220 LEGNICA, UL. LWOWSKA 8/8 AUTORZY OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo