NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076"

Transkrypt

1 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANE AUDYTIING ENERGETYCZNY CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA PROJEKTY BRANśOWE OPERATY WODNO- PRAWNE DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZGODNIE Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KOSZTORYSOWANIE NADZORY INWESTORSKIE KIEROWNICTWO BUDÓW PROJEKT WYKONAWCZY NOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO TECHNOPARK GLIWICE W GLIWICACH PRZY UL. WINCENTEGO POLA - przyłącza wod-kan INWESTOR: Park Naukowo Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice LOKALIZACJA INWESTYCJI: Ul. Wincentego Pola GLIWICE NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 30, 31, 32, 34, 710/2, 43 STADIUM OPRACOWANIA: - PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 171/2013 DATA: AUTORZY OPRACOWANIA: 1) PROJEKTANT: MGR INś. JANUSZ BRODALA NR UPR.: SLK/0953/PWOS/05 NR ŚOIIB.: SLK/IS/3756/06 2) SPRAWDZAJĄCY: MGR INś. JERZY BRODALA NR UPR.: 527/74/Kt NR ŚOIIB.: SLK/IS/1189/03 3) OPRACOWUJĄCY: MGR INś. EWA PIĄTKOWSKA PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody autora projektu. NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

2 SPIS TREŚCI Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego 1. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Projekt przyłącza wodociągowego Charakterystyka przyłącza Bilans zapotrzebowania na wodę Dobór wodomierza Włączenie do sieci Zbiornik przeciwpożarowy Rozwiązania materiałowe rur Projekt kanalizacji deszczowej Bilans wód deszczowych Charakterystyka kanalizacji deszczowej Projekt zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Obliczenia przepływu ścieków Charakterystyka kanalizacji sanitarnej Przepompownia ścieków WYTYCZNE WYKONAWCZE Przyłącze wodociągowe Kanalizacja deszczowa i sanitarna Uwagi pozostałe ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Spis rysunków: IS-5/1 IS-5/2 IS-5/3 IS-5/4 IS-5/5 IS-5/6 Załączniki: PLAN SYTUACYJNY PRZYŁĄCZY WOD-KAN PROFIL PRZYŁĄCZA WODY UŻYTKOWEJ I PPOŻ. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ SZCZEGÓŁ BETONOWEJ STUDNI KANALIZACYJNEJ SZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO Warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan. wydane przez PWiK Gliwice w dn r., zn. pisma: OD/1124/2012/4641 1

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: umowa z Inwestorem; wizja lokalna; uzgodnienia z Inwestorem; mapa do celów projektowych; obowiązujące normy i przepisy, m. in.: Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego [1] PN-B 10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. [2] PN-EN 12729:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia przez przepływ zwrotny. [3] PN-B/B Zabudowa zestawów wodomierzowych instalacjach wodociągowych [4] PN-92/B Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu [5] DZ. U. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), W sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). [6] PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. [7] PN-EN :1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC- U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. [8] PN-EN :2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3. Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. [9] PN-B 12037:1998 Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne. [10] BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. [11] PN-H Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 2

4 2. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Opracowanie zawiera projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz budowy zbiornika p.poż. dla budynku biurowego Technopark w Gliwicach, przy ul. W. Pola; dz. nr 30; 31; 32; 34; 43; 710/2. 3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1. Projekt przyłącza wodociągowego Charakterystyka przyłącza Pobór wody do przedmiotowego budynku, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Gliwice zaprojektowano z istniejącej sieci wodociągowej 110 przebiegającej w rejonie budyków nr 18 i 18c znajdujących się na zachód od planowanej inwestycji Bilans zapotrzebowania na wodę punkt czerpalny ilość sanitariatów, szt. normatywny wypływ wody qn, dm 3 /s qn, dm 3 /s płuczka zbiornikowa 10 0,13 1,3 umywalka 11 0,07 0,77 zlewozmywak/zmywak 1 0,07 0,07 pisuar 6 0,3 1,8 natrysk 1 0,15 0,15 kurek czerpalny DN15 3 0,3 0,90 Suma 4,99 Przepływ obliczeniowy 1, Dobór wodomierza 92/B-01706: Przepływ obliczeniowy dla wewnętrznej instalacji zimnej wody bytowej wynosi zgodnie z PN- Q obl ZW CELE BYTOWE = 1,43 dm 3 /s = 5,15 m 3 /h Obliczeniowy przepływ dla wewnętrznej instalacji hydrantowej wynosi: Przepływ dla wodomierza wynosi: q w 2 q oblzw q oblp.poż. = 2 dm 3 /s = 7,2 m 3 /h qw 2 2,0 4,0 dm 3 /s 14,4 m 3 /h 3

5 q 2 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego max qw , ,2 m 3 / h DN40 (nominalna średnica wodomierza) d ( 50 średnica rurociągu) => warunek spełniony Dobrano wodomierz qn =16,0 m 3 /h, q max = 20,0 m 3 /h, PN16, DN40, przyłącza G2. Długość montażowa L =300mm. Dobór wodomierza zgodnie z wytycznymi PWiK Gliwice. Zestaw wodomierzowy należy wykonać w składzie: - zawór odcinający kulowy, gwintowany DN40, - wodomierz Qn=16,0m 3 /h, przyłącza gwintowane DN40, - filtr siatkowy gwintowany typu FY DN40, - izolator przepływów, gwintowany typu BA DN40, - zawór antyskażeniowy gwintowany typu EA DN40, - zawór pierwszeństwa DN40. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem należy stosować zgodnie z instrukcją montażu lub dokumentacją techniczno-ruchową wodomierza. Skuteczność działania zaworu antyskażeniowego typu BA należy badać co 6 miesięcy, a wyniki badań ewidencjonować. Opomiarowanie zużycia wody za pomocą projektowanego zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pom. technicznym nr 0.07: Lokalizacja oraz zestawienie materiałów dla zestawu wodomierzowego zostało przedstawione w dokumentacji pt: Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Wincentego Pola instalacja wod-kan Włączenie do sieci Przyłącze wykonać przez wykonanie opaski do nawiercania 110/2 ze złączką ISO prod. HAWLE lub równoważną na istniejący rurociąg w110. Bezpośrednio za wcinką należy zabudować żeliwną zasuwę do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO DN 1 ½ dla rur φ50 w obudowie teleskopowej ze skrzynką uliczną z płytą podkładową. Pod zasuwę zastosować poduszkę betonową. Skrzynkę uliczną zabezpieczyć przed przemieszczaniem poprzez obrukowanie kostką granitową 1,0x1,0m na zaprawie betonowej. UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu odcinka sieci wodociągowej należy wykonać wykop kontrolny i ustalić dokładne zagłębienie istniejącego wodociągu w miejscu wcinki (w razie potrzeby skorygować rzędne przewodu). Przyjęto zagłębienie osi rurociągu = 1,60m. 4

6 Zbiornik przeciwpożarowy Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Ze względu na brak zapewnienia parametrów technicznych na cele przeciwpożarowe dla wody z sieci wodociągowej przewidziano zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) zbiornik naziemny o pojemności >200m 3. Przewiduje się dostarczenie i montaż jednego kompletnego zbiornika przeciwpożarowego. Parametry zbiornika: Średnica zbiornika d= 7,64m Wysokość zbiornika H=4,92m Pojemność użyteczna: V= 203m 3 Zbiornik ma kształt cylindryczny, ustawiony w pozycji pionowej. Płaszcz zbiorników wykonać z ocynkowanych na gorąco arkuszy blachy o grubościach dobranych zgodnie z wymaganymi normami i obowiązującymi standardami. Blachy zbiorników łączyć śrubami ocynkowanymi ogniowo. Konstrukcję dachu wykonać z płyty warstwowej lub dwóch warstw blachy trapezowej ocynkowanej bądź w kolorze z palety RAL z rdzeniem wykonanym ze spienionego polistyrenu grubości 60mm. Ukształtowana powierzchnia dachu o spadku 0,5% pozwala na swobodny odpływ wody deszczowej. Zbiornik przymocować do płyty fundamentowej za pomocą kotw i śrub kotwiących. Zbiornik należy wyposażyć w następujące przewody technologiczne: - króciec ssawny z płytą antywirową zakończony podwójną złączką strażacką w110 jako punkt czerpalny dla straży, - rurę testową, - grzałkę zapobiegającą zamarzaniu wody, - rurę zasilającą z zaworem pływakowym, - rurę przelewową, - rurę spustową. Na końcowym odcinku przewodu φ50 zasilającego zbiornik w wodę należy zamontować kabel grzewczy wraz z izolacją z wełny mineralnej zapobiegający zamarzaniu wody w instalacji. Długość kabla grzewczego 2,30m. Przed zbiornikiem przeciwpożarowym zamontować zasuwę odcinającą do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO, DN 1 ½ dla rur φ Rozwiązania materiałowe rur Projektowane przyłącze wykonać z rur polietylenowych do wody PEHD 100, SDR 11, p nom = 16 PN, o średnicy 50 x 4,6mm. Zastosować rury polietylenowe z atestem do wody pitnej. Łączenie rur wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Przyłącza ułożyć zgodnie z rysunkiem nr IS-5/1. 5

7 3.2. Projekt kanalizacji deszczowej Bilans wód deszczowych Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Bilans ścieków opadowych obliczono w oparciu o następujący wzór: Q = n x Ψ x q x F gdzie: natężenie deszczu miarodajnego, przyjęto q = 150 dm 3 /s współczynnik spływu: Ψ = 0,75 dla dróg i parkingów o nawierzchni z kostki betonowej; Ψ = 0,8 dla powierzchni dachu o nachyleniu poniżej 15 ; współczynnik opóźnienia spływu ścieków przyjęto n = 1 ponieważ powierzchnie zlewni cząstkowych wynoszą poniżej 1ha. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia dróg: F = 0,098ha. Powierzchnia dachu: F = 0, 422ha. Ilość ścieków opadowych: Z dróg: Q = 0,098 x 150 x 0,75 = 11,0 dm 3 /s Z powierzchni dachu: Q = 0,8 x 150 x 0,0422 = 5,1 dm 3 /s Całkowita ilość ścieków opadowych: 11,0 + 5,1 = 16,1 l/s Charakterystyka kanalizacji deszczowej Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku (czterema wylotami PVC-U φ160) oraz placu przed budynkiem poprzez instalację zewnętrznej kanalizacji deszczowej do kolektora deszczowego φ300 przebiegającego przez działkę inwestora. Ze względu na zły stan, studnię włączeniową KD7 należy wymienić. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać inspekcję istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej na odc. KD7 - wylot do rzeki Kłodnicy. W przypadku niedrożności kanału wykonać odpowiednie czynności udrażniające. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić głębokość ułożenia istniejącego kanału kd150 w miejscu przewidywanego włączenia do projektowanej studni KD2. Instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur litych PVC-U z wydłużonym kielichem, klasy SN8 o średnicach 160x4,7 oraz 200x5,9 ze spadkami wg profilu. Należy zastosować rury kielichowe z uszczelką łączone na wcisk. Rury układać na 20 cm warstwie 6

8 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego dobrze zagęszczonej podsypki piaskowej. Po ułożeniu rur wykonać warstwę obsypki i zasypki. Grubość zasypki około 20 cm. Warstwę zasypki dobrze zagęścić. W miejscach połączeń przewodów kanalizacji deszczowej zastosować studnie betonowe o średnicy wewnętrznej 1000 mm. Studzienki będą posiadać stopnie złazowe, przekrycie pokrywą stropową żelbetową oraz włazem żeliwnym 600 klasy D400. Studzienki kanalizacyjne ustawić na 20cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Studzienki obsypywać warstwami, przy czym każdą z warstw należy zagęścić. Należy układać warstwy nie większe niż 50cm. Szczegół studni betonowej został przedstawiony na rys. IS-5/5. Dla ujęcia wód opadowych z terenu drogi i parkingu należy zastosować wpusty deszczowe uliczne żeliwne WP1, WP2 z osadnikiem 500 z elementów żelbetowych. Szczegół wpustów został przedstawiony na rysunku nr IS-5/6. Krata mocowana w korpusie zawiasowo w klasie obciążeniowej D-400. Podczas prowadzenia kanalizacji deszczowej należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne terenu. Wykopy w pobliżu kabli należy wykonać ręcznie, a skrzyżowanie projektowanych przewodów kanalizacyjnych z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod kątem prostym Projekt zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Obliczenia przepływu ścieków Na podstawie normy PN-92B wyznaczono przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji wewnętrznej sanitarnej: q S K ΣAW S punkt czerpalny ilość sanitariatów, szt. Aws [dm 3 /s] ws odpływ WC 10 2,5 25 odpływ umywalka 11 0,5 5,5 odpływ zlewozmywak/zmywak odpływ pisuar 6 0,5 3 odpływ natrysk odpływ wpust podłogowy Suma 40,5 Przepływ obliczeniowy 3,18 7

9 Charakterystyka kanalizacji sanitarnej Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Przewiduje się wykonanie dwóch przykanalików wyprowadzonych na północy obiektu. Zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych z obiektu do kanalizacji sanitarnej będącej wewnętrzną siecią kanalizacyjną Politechniki Śląskiej. Studnia włączeniowa nr k498. Ze względu na zwiększony przepływ ścieków sanitarnych po włączeniu ścieków z projektowanego budynku planowana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej na odc. k498-k494 ze zmianą średnicy φ160 na φ200 z zachowaniem trasy i spadków istniejących przewodów. Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych przewiduje się wykonanie przepompowni ścieków ozn. PS. Instalację zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wykonać należy z rur litych PVC-U z wydłużonym kielichem, klasy SN8 o średnicy 160x4,7 oraz 200x5,9 ze spadkiem wg profilu. Należy zastosować rury kielichowe z uszczelką łączone na wcisk. Projektowany przewód tłoczny wykonać z rur polietylenowych koloru czarnego lub czarnego z brązowymi paskami do kanalizacji ciśnieniowej PE 100, SDR 11, p nom = 16 PN, o średnicy 8,2mm. Rury układać na 20 cm warstwie dobrze zagęszczonej podsypki piaskowej. Po ułożeniu rur wykonać warstwę obsypki i zasypki. Grubość zasypki około 20 cm. Warstwę zasypki dobrze zagęścić. W miejscach łączenia i zmiany trasy przewodów kanalizacji sanitarnej zastosować studnie betonowe KS1 oraz KS2 o średnicy wewnętrznej 1000 mm. Przed studnią włączeniową k498 zabudować studnię rozprężną SR. Studzienki będą posiadać stopnie złazowe, przekrycie pokrywą stropową żelbetową oraz włazem żeliwnym 600 klasy D400. Studzienki kanalizacyjne ustawić na 20cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Studzienki obsypywać warstwami, przy czym każdą z warstw należy zagęścić. Należy układać warstwy nie większe niż 50cm Przepompownia ścieków Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych do studni włączeniowej k498 przewiduje się montaż przepompowni ścieków. Charakterystyka pompy Pompa z wielołopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposażona w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowały by jej zatkanie. Agregaty to zatapialne, jednostopniowe, pompy odśrodkowe napędzane silnikiem indukcyjnym asynchronicznym w układzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamknięty, a chłodzenie jego odbywa sie przez otaczające go medium. Stojan silnika wciśnięty jest w żeliwny 8 90 x

10 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego korpus, a wirnik silnika wciśnięty jest na wal ze stali nierdzewnej. Wał ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych wypełnionych smarem stałym. Hermetyzacja silnika przez wykonanie zabudowy dwóch uszczelnień mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorą olejowa pełniącą role bufora pochłaniającego ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiał uszczelnienia - para cierna: węglik krzemu/węglik krzemu. Charakterystyka zbiornika Zastosowano zbiornik z polimerobetonu, który składa się w 90% z wysuszonego wypełniacza pochodzenia kwarcytowego, o uziarnieniu do 32 mm (w zależności od rodzaju wyrobu) i ze środka wiążącego, którym jest reakcyjna nienasycona żywica poliestrowa. W zależności od wymagań dotyczących odporności chemicznej wyrobów stosuje się różne typy żywic. W procesie produkcyjnym składniki są dozowane i mieszane za pomocą urządzeń sterowanych komputerowo. Przygotowana masa polimerobetonowa zostaje zasypywana do stalowych form i zawibrowywana. Po zżelowaniu formy zostają zdjęte i wyroby kierowane są do tunelu wygrzewającego, gdzie zachodzi depolimeryzowanie materiału i nadanie ostatecznych parametrów wytrzymałościowych produktom. Tak wykonany zbiornik posiada wieloletnią trwałość. wytrzymałość na ściskanie N/mm2, wytrzymałość na zginanie N/mm2, odporność chemiczna (ph 1-10), gęstość 2,3 g/cm3. posiada aprobatę techniczną oraz znak CE, otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego pompowni. Zastosowane sterowanie Urządzenia zabezpieczająco-sterujące przeznaczone są do zabezpieczania i sterowania pracą dwóch trójfazowych,asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych przepompowni o mocy od 0,75 kw do 11 kw. Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami: zwarcia, przeciążenia, zaniku fazy, asymetrii zasilania, obniżenia napięcia zasilania, (poniżej 180 V) pracy "na sucho" Urządzenie zbudowane jest z następujących modułów: 9

11 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego elektronicznego członu kontroli odpadu fazy, spadku napięcia i kolejności faz elektronicznego sterownika w postaci modułowego systemu automatyki przepompowni termicznego członu nadmiarowo prądowego modem GSM Urządzenia zabezpieczająco-sterujące zbudowane są z elementów automatyki elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP65. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące przystosowane są do zawieszania na ścianie lub konstrukcji. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach umieszczono zespół przycisków i przełączników oraz dodatkowo sygnalizacje stanów awaryjnych - przekroczenie poziomu "góra" i "suchobiegu". Sposób montażu pomp w przepompowni. Pompy w przepompowni zamontowane są za pomocą zestawu sprzęgającego ZSP, który umożliwia, w razie konieczności w bardzo prosty i szybki sposób montaż i demontaż pompy. Pompa zatapialna do ścieków, z zamocowanym do niej ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez konieczności wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnątrz zbiornika samoczynnie podłączana jest do układu tłocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiędzy korpusem a łącznikiem, zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelność układu. Uniesienie pompy do góry przy pomocy łańcucha powoduje samoczynne odłączanie jej od układu tłocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przeglądu. Konsole górne dzięki swemu kształtowi umożliwiają wypięcie unoszonej pompy z prowadnic bez demontażu jakichkolwiek części układu. Zestaw sprzęgający pompę ZSP.1 umożliwia podłączanie armatury oraz pomp o średnicach DN 50,z kolei zestaw sprzęgający pompę ZSP.3 umożliwia podłączanie armatury oraz pomp o średnicach DN 80. Elementami stałymi są także prowadnice rurowe oraz konsole służące do mocowania prowadnic. 4. WYTYCZNE WYKONAWCZE 4.1. Przyłącze wodociągowe załamania trasy wodociągu wykonać za pomocą łagodnych łuków oraz kolan 90. Odgałęzienie przyłącza φ50x4,6 na cele bytowe wykonać za pomocą opaski do nawiercania. przyłącze należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania; 10

12 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego lokalizację zasuw oznakować w terenie za pomocą tabliczki umieszczonej na wysokości ok. 2,0m nad ziemią (zgodnie z PN-86/B-09700). Przejście przewodów wodociągowych przez ścianę fundamentową wykonać w rurze stalowej DN80. w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy wykonać ręcznie. Skrzyżowania prowadzić pod kątem prostym. wykonać wykopy kontrolne i ustalić dokładne zagłębienie w miejscach przewidywanej wcinki do istniejącej sieci wodociągowej, wyznaczyć w terenie trasę układania projektowanego przyłącza wodociągowego i wykonać wykopy, roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999, skarpy wykopu należy zabezpieczyć przed osunięciem; rury ułożyć na min.20 cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej, zasuwy ustawić na poduszkach betonowych, wykonać próbę ciśnieniową wodociągu na ciśnienie 1,0 MPa i odbiór techniczny zgodnie z PN-B Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze, po wykonaniu wodociągu, rurę należy obsypać min. 20 cm warstwą obsypki piaskowej, którą następnie należy zagęścić, wykonać dezynfekcję i płukanie wodociągu przed oddaniem go do użytkowania, trasę wodociągu w gruncie oznaczyć taśmą sygnalizacyjną PCV koloru niebieskiego z wkładką metalizowaną Kanalizacja deszczowa i sanitarna wyznaczyć trasę układania rurociągów kanalizacji i wykonać wykopy dla ułożenia rurociągów kanalizacji i studzienek; roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999; skarpy wykopu należy zabezpieczyć przed osunięciem; rury kanalizacyjne ułożyć na warstwie min. 20 cm zagęszczonej podsypki piaskowej, po ułożeniu rur kanalizacyjnych i studzienek i wykonaniu próby szczelności, rury należy obsypać min. 20 cm warstwą zasypki piaskowej, którą następnie należy zagęścić, odbiory techniczne i próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek wykonać zgodnie z PN-92/B-10735, PN-92/B-10727, PN-B-10729:1999, 11

13 zasypać i zagęścić wykopy. Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego przyłącza należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania; trasę wodociągu w gruncie oznaczyć taśmą sygnalizacyjną PCV koloru zielonego z wkładką metalizowaną. studnie betonowe należy wykonać bez stożków betonowych 4.3. Uwagi pozostałe Na trasie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie sadzić drzew i krzewów w pasie 1,5m z obu stron rurociągu. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi należy kolizję zabezpieczyć za pomocą dwudzielnych rur, zgodnie z PN-76/E W czasie prowadzenia wykopów w przypadkach koniecznych zastosować zabezpieczenie kabli poprzez podwieszenie lub podparcie. Geodezyjne pomiary powykonawcze należy przeprowadzić zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Przestrz. I Bud. Z dn Dz.U. Nr 83/91. Zachować minimalną odległość ułożenia projektowanych sieci względem istniejącej sieci elektroenergetycznej podziemnej. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonać odkrywkę istniejącej infrastruktury podziemnej i sprawdzić możliwość realizacji inwestycji w warunkach rzeczywistych. 12

14 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego 5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Pozycja Jedn. Ilość PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1. Uniwersalna opaska do nawiercania φ110/2 do rur φ 50, ze złączką ISO szt zasuwa do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO DN 1 ½ dla rur φ50 szt Kostka betonowa pod zasuwę, wym. 0,3x03x03m szt Obudowa teleskopowa szt skrzynka ulicznaz płytą podkładową szt Rura PEHD 100, SDR 11, pnom = 16 PN, o średnicy φ50 x 4,6mm. m Kształtki PEHD szt. wg technologii robót 8. Zbiornik przeciwpożarowy stalowy, d=7,64m, H=4,92m, Poj. Użyteczna V=203m 3 z przewodami technologicznymi i grzałką szt Kabel grzewczy m 2, Rura ochronna stalowa DN80 przy przejściu przez ściany fundamentowe m Zestaw wodomierzowy - wg projektu pt.: Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Wincentego Pola instalacja wod-kan szt. 1 13

15 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Lp. Pozycja Jedn. Ilość PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 1. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U z wydłużonym kielichem i uszczelką. Klasa S SDR34 (SN8), φ160x4,7 m Rura PEHD 100, SDR 11, pnom = 16 PN, o średnicy φ90 x 8,2mm. m Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U z wydłużonym kielichem i uszczelką. Klasa S SDR34 (SN8), φ200x5,9 do przebudowy odcinka k498-k494 m Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych φ1000, włazowa, ze stopniami złazowymi, wysokość studni - zgodnie z profilem, wykonana z betonu wibroprasowanego, zabezpieczona fabrycznie przed wpływem wód agresywnych, w składzie: - dno studni, z wyprofilowaną betonową kinetą (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), osadzone króćce do rur PVC-U z uszczelkami, szt. 2 - kręgi betonowe φ płyta pokrywowa odciążająca 1600/600/150 - pierścień odciążający 1600/1300/200 - pierścień wyrównawczy do osadzenia włazu - właz żeliwny φ600, klasy D400, 5. Przepompownia ścieków polimerowa φ1200x3000 z pompą zatapialną, jednostopniową (wydajność Q do 18m 3 /h, wys. podnoszenia H do 18m) oraz urządzeniem sterująco-zabezpieczającym. kpl PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U lite z wydłużonym kielichem i uszczelką. Klasa S, SDR34 (SN8), φ160x4,7 m 80 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U lite z wydłużonym kielichem i uszczelką. Klasa S, SDR34 (SN8), φ200x5,9 m 20 Wpust uliczny deszczowy φ500 z osadnikiem, odpływ Hp =1,35m, w składzie: - krata wpustu żeliwna, na zawiasach, z kołnierzem niepełnym (brak od strony szt. 2 krawężnika) w klasie D400, - płyta pośrednia - pierścień odciążający - krąg φ500 / H= 0,30m - krąg φ500 / H= 0,50m - mufa przyłączeniowa φ500 / H= 0,50m, odpływ φ160 14

16 4. - dno studzienki (osadnik) φ500 / H= 0,40m Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych φ1000, włazowa, ze stopniami złazowymi, wysokość studni - zgodnie z profilem, wykonana z betonu wibroprasowanego, zabezpieczona fabrycznie przed wpływem wód agresywnych, w składzie: - dno studni, z wyprofilowaną betonową kinetą (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), osadzone króćce do rur PVC-U z uszczelkami, - kręgi betonowe φ płyta pokrywowa odciążająca 1600/600/150 - pierścień odciążający 1600/1300/200 - pierścień wyrównawczy do osadzenia włazu - właz żeliwny φ600, klasy D400, szt Kształtki kanalizacyjne PVC-U (kolana trójniki, redukcje) Wg techn. robót POZOSTAŁE ELEMENTY 1. Rury osłonowe m 11 UWAGA: Powyższe zestawienia nie mogą być jedyną podstawą do zakupu materiałów przez wykonawcę. 15

17

18

19

20

21

22

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr proj. Stacja Paliw dz. nr 13/1 w m. Ujma Duża gm. Zakrzewo Zeszyt 1 PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI I Branża technologiczna 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, cel

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP...2 a.zakres robót objętych ST...2 b.określenia podstawowe...2 c.dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych....2 2. Materiały...3 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...

Bardziej szczegółowo

AUTOR AUTOR INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES OPRACOWAŁ. Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości

AUTOR AUTOR INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES OPRACOWAŁ. Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości TEMAT PROJEKT ODWODNIENIA ODCINKA ULICY ŻEROMSKIEGO (pomiędzy ulicą Powstańców i ulicą Curii Skłodowskiej) BRANŻA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1

Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 Spis treści 1. Temat opracowania...2 2. Lokalizacja- aktualne uwarunkowania działki...2 3. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI Adres obiektu : Czerwionka Leszczyny ul. Kombatantów 2,4,6 ul. Wolności 13, 15 Inwestor : Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN inŝ. Alicja Nowak 44-282 Czernica ul. Reja 1a NIP 642-160-56-20 TEL./0-32/ 4305986 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY Inwestor: Obiekt: Temat: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY APOI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PRACOWNIA PROJEKTOWA 42-580 WOJKOWICE ul. Sobieskiego 26A tel./fax (032) 769-49-49 NIP 625-10-00-331 Wojkowice grudzień 2005r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ. 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP 732-132-76-59 Pracownia: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel. 42 714 01 64; tel./fax 42 715 33 10 694 489 172, 604 795-068 Projekty budowlane Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP ADRES: ul. Jagiellończyka, Olsztyn dz. nr 55-8, 55-7, 55-5, 55-4, 55-6/4 INWESTOR: Polski Związek Działkowców

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

100 : PE 100 SDR 17 (PN10)

100 : PE 100 SDR 17 (PN10) OPIS TECHNICZNY do projektu podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego sanitarnego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej Bielsko-Biała ul. Wapienna Solskiego dz. nr 4079/148

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym Obiekt: Rekonstrukcja zagrody kowala (budynku-chałupy mieszkalnego i budynku gospodarczego).

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY inż. Jarosław Stąpor Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 120/54 tel. (0-34)

PROJEKTOWANIE I NADZORY inż. Jarosław Stąpor Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 120/54 tel. (0-34) PROJEKTOWANIE I NADZORY inż. Jarosław Stąpor 42-215 Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 120/54 tel. (0-34) 325-29-42 RODZAJ PROJEKTU: BRANŻA: OBIEKT: LOKALIZACJA INWESTYCJI: INWESTOR: PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych

LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych ul. Klonowa 22, 11-036 Gietrzwałd tel. 660-425-410, mail: limaterm@gmail.com FAZA: Projekt budowlany TEMAT: Projekt budowlany przyłącza wodociągowego ADRES:

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Techniczny Tytuł opracowania: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1 Lp. Podstawa Opis.. SIECI ZEWNĘTRZNE KANALIZACJA SANITARNA.. 5- ROBOTY ZIEMNE jedn. obm. Ilość Cena jedn. Wartość. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki,m w gr. Kat. I-II na odkład

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Część rysunkowa 4. 1. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr377/10 rys. 1/IS 4. 2. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr280/4 rys.

Bardziej szczegółowo

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM PROJEKTY-USŁUGI INST. SANITARNYCH I GRZEWCZYCH SŁAWOMIR RABIEGA LASKI ul. MOSTOWA 25 63-620 TRZCINICA PROJEKT BRANŻA EGZ. ARCHIWUM BUDOWLANY SANITARNA 1 1. Obiekt: przebudowa sieci wodociągowej Miechów

Bardziej szczegółowo

2. OPIS TECHNICZNY INFORMACJE OGÓLNE Inwestor Gmina Miedźna Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska Miedźna

2. OPIS TECHNICZNY INFORMACJE OGÓLNE Inwestor Gmina Miedźna Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska Miedźna ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Opis techniczny 3. Zestawienie materiałów podstawowych 4. Odpisy pism i dokumentów 5. Orientacja rys. nr 1 6. Sytuacja 1:500 rys. nr 2 7. Profil podłużny wodociągu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r.

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r. 1 I. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Odbiornik ścieków. 5. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 6. Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej wraz

Bardziej szczegółowo

Treningowe boisko piłkarskie z infrastrukturą towarzyszącą - branża sanitarna. Przedmiar robót

Treningowe boisko piłkarskie z infrastrukturą towarzyszącą - branża sanitarna. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-07-15 Treningowe boisko piłkarskie z infrastrukturą towarzyszącą - branża sanitarna Przedmiar robót Dział nr 1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE [CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. Część opisowa 1. Uprawnienia str. 2-5 2. Opis techniczny str. 6-8 3. Warunki i uzgodnienia str. 9-18 II. Część rysunkowa str. 19-21 1. Sytuacja skala 1:1000 rys. nr 1 2. Profil

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY.

SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY. 1. Zlecenie Inwestora. 2. Zakres opracowania. 3. Opis wodociągu. 4. Pomiar zużycia wody. 5. Warunki wykonania i odbioru. B. SPIS RYSUNKÓW. 1. Plan sytuacyjno -wysokościowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻA SANITARNA

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻA SANITARNA SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻA SANITARNA PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD KAN BUDOWA MIEJSKIEGO SZALETU PUBLICZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ dz. nr ewid. 306/27, jedn. ewid. Ośno Lubuskie

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Temat: Projekt kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z odcinka drogi gminnej ul. Rzecznej w Dębowcu do cieku Knajka.

KARTA TYTUŁOWA. Temat: Projekt kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z odcinka drogi gminnej ul. Rzecznej w Dębowcu do cieku Knajka. KARTA TYTUŁOWA Temat: Projekt kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z odcinka drogi gminnej ul. Rzecznej w Dębowcu do cieku Knajka. Inwestor: Gmina Dębowiec ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S. r-g 16.8000 0.000 0.00 0.4r-g/m -- M -- 2* Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8 mm

KOSZTORYS. Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S. r-g 16.8000 0.000 0.00 0.4r-g/m -- M -- 2* Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8 mm Instalacje sanitarne zewnętrzne 1 PRZYŁĄCZE WOD.-KAN. 1 KNR 2-28 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE m 0314-04 o śr. zewn. 63 mm przedmiar = 42.000 m r-g 16.8000 0.000 0.00 0.4r-g/m 2* Rura PE-HD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Tomaszów Maz. Luty 2014r. PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA SANITARNE TEMAT: Budowa budynku administracyjno-biurowego z instalacjami i urządzeniami ADRES: Jednostka ewid. Gmina Budziszewice ul. J.

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE AQUANET S.A.

WARUNKI TECHNICZNE AQUANET S.A. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawy opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis technologiczny przyłącza wodociągowego 4. Zabezpieczenie antykorozyjne 5. Uwagi ogólne II. III. IV. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: GMINA WIELISZEW Ul. Modlińska 1 05-135 WIELISZEW Nazwa inwestycji: Budowa boisk sportowych na Osiedlu 600-lecia w Wieliszewie. Nr dz. ewid. 50/39, 1036/1 Adres

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Branża Projektant Nr uprawnień Podpis. Sanitarna mgr inż. Monika Polek PDK/0131/POOS/09

Branża Projektant Nr uprawnień Podpis. Sanitarna mgr inż. Monika Polek PDK/0131/POOS/09 Branża Projektant Nr uprawnień Podpis Sanitarna mgr inż. Monika Polek PDK/0131/POOS/09 Ostrowiec Św., 21 marzec 2016 SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 1.2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Odwodnienie drogi

PROJEKT BUDOWLANY. Odwodnienie drogi PROJEKT BUDOWLANY Odwodnienie drogi Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Łącznej w Rogoźniku Rogoźnik Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki Ul. Gminna

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 Piotrków Kujawski, ul. Wrocławska, działka nr 1258.

MAJ PROJEKT. Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 Piotrków Kujawski, ul. Wrocławska, działka nr 1258. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV 45232130-2 OBIEKT : ROBOTY BUDOWLANE - UTWARDZENIE POWIERZCHNI PLACU, NR INWENTARZOWY 20Z DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH RADKOM Sp. z o.o., 26-600

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy.

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Przyłącz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW Nr rys. Nazwa rysunku

2. SPIS RYSUNKÓW Nr rys. Nazwa rysunku 1. SPIS TREŚCI 1. Spis treści 2. Spis rysunków 3. Wstęp 4. Zakres opracowania 5. Podstawa opracowania 6. Stan istniejący 7. Zapotrzebowanie wody zimnej 8. Zabezpieczenie instalacji wody 9. Bilans ścieków

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Stan istniejący Istniejące uzbrojenie 4. Stan projektowany Kolektory Studzienki Wpusty uliczne Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA 1 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MICKIEWICZA W GARWOLINIE INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI GARWOLIN UL. POLNA 77 DATA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ dla domków letniskowych na terenie I Ośrodka Wypoczynkowego w Wildze

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ dla domków letniskowych na terenie I Ośrodka Wypoczynkowego w Wildze PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ dla domków letniskowych na terenie I Ośrodka Wypoczynkowego w Wildze Adres: Wilga; ul. Wiewiórki 1 działka nr 680, 691, 692, 710, 711 Jednostka

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

ZADANIE: Kanalizacja sanitarna m. Chełm Śl. etap B

ZADANIE: Kanalizacja sanitarna m. Chełm Śl. etap B Cena Kod Nr. Nr ST Opis robót Jedn. Ilość jednostkowa Wartość pozycji brutto 1 2 3 4 5 6 7 8=7x6 ZADANIE: Kanalizacja sanitarna m. Chełm Śl. etap B 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dróg dla sieć podciśnieniowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2 Gm. Czyże

ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2 Gm. Czyże Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Przyłącza wodociągowe, remont sieci wodociągowej ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod. 665 - remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla zasobu mieszkaniowego zlokalizowanego w Rogoźniku przy ulicy Narutowicza Podmiedze Rogoźnik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE P R O J E K T Y O C I E P L E Ń P R O J E K T Y I N S T A L A C J I C. O. A U D Y T Y E N E R G E T Y C Z N E E K S P E R T Y Z Y I O P I N I E T E C H N I C Z N

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH

Bardziej szczegółowo