NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076"

Transkrypt

1 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANE AUDYTIING ENERGETYCZNY CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA PROJEKTY BRANśOWE OPERATY WODNO- PRAWNE DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZGODNIE Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KOSZTORYSOWANIE NADZORY INWESTORSKIE KIEROWNICTWO BUDÓW PROJEKT WYKONAWCZY NOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO TECHNOPARK GLIWICE W GLIWICACH PRZY UL. WINCENTEGO POLA - przyłącza wod-kan INWESTOR: Park Naukowo Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice LOKALIZACJA INWESTYCJI: Ul. Wincentego Pola GLIWICE NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 30, 31, 32, 34, 710/2, 43 STADIUM OPRACOWANIA: - PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 171/2013 DATA: AUTORZY OPRACOWANIA: 1) PROJEKTANT: MGR INś. JANUSZ BRODALA NR UPR.: SLK/0953/PWOS/05 NR ŚOIIB.: SLK/IS/3756/06 2) SPRAWDZAJĄCY: MGR INś. JERZY BRODALA NR UPR.: 527/74/Kt NR ŚOIIB.: SLK/IS/1189/03 3) OPRACOWUJĄCY: MGR INś. EWA PIĄTKOWSKA PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody autora projektu. NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

2 SPIS TREŚCI Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego 1. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Projekt przyłącza wodociągowego Charakterystyka przyłącza Bilans zapotrzebowania na wodę Dobór wodomierza Włączenie do sieci Zbiornik przeciwpożarowy Rozwiązania materiałowe rur Projekt kanalizacji deszczowej Bilans wód deszczowych Charakterystyka kanalizacji deszczowej Projekt zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Obliczenia przepływu ścieków Charakterystyka kanalizacji sanitarnej Przepompownia ścieków WYTYCZNE WYKONAWCZE Przyłącze wodociągowe Kanalizacja deszczowa i sanitarna Uwagi pozostałe ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Spis rysunków: IS-5/1 IS-5/2 IS-5/3 IS-5/4 IS-5/5 IS-5/6 Załączniki: PLAN SYTUACYJNY PRZYŁĄCZY WOD-KAN PROFIL PRZYŁĄCZA WODY UŻYTKOWEJ I PPOŻ. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ SZCZEGÓŁ BETONOWEJ STUDNI KANALIZACYJNEJ SZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO Warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan. wydane przez PWiK Gliwice w dn r., zn. pisma: OD/1124/2012/4641 1

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: umowa z Inwestorem; wizja lokalna; uzgodnienia z Inwestorem; mapa do celów projektowych; obowiązujące normy i przepisy, m. in.: Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego [1] PN-B 10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. [2] PN-EN 12729:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia przez przepływ zwrotny. [3] PN-B/B Zabudowa zestawów wodomierzowych instalacjach wodociągowych [4] PN-92/B Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu [5] DZ. U. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), W sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). [6] PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. [7] PN-EN :1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC- U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. [8] PN-EN :2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3. Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. [9] PN-B 12037:1998 Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne. [10] BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. [11] PN-H Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 2

4 2. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Opracowanie zawiera projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz budowy zbiornika p.poż. dla budynku biurowego Technopark w Gliwicach, przy ul. W. Pola; dz. nr 30; 31; 32; 34; 43; 710/2. 3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1. Projekt przyłącza wodociągowego Charakterystyka przyłącza Pobór wody do przedmiotowego budynku, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Gliwice zaprojektowano z istniejącej sieci wodociągowej 110 przebiegającej w rejonie budyków nr 18 i 18c znajdujących się na zachód od planowanej inwestycji Bilans zapotrzebowania na wodę punkt czerpalny ilość sanitariatów, szt. normatywny wypływ wody qn, dm 3 /s qn, dm 3 /s płuczka zbiornikowa 10 0,13 1,3 umywalka 11 0,07 0,77 zlewozmywak/zmywak 1 0,07 0,07 pisuar 6 0,3 1,8 natrysk 1 0,15 0,15 kurek czerpalny DN15 3 0,3 0,90 Suma 4,99 Przepływ obliczeniowy 1, Dobór wodomierza 92/B-01706: Przepływ obliczeniowy dla wewnętrznej instalacji zimnej wody bytowej wynosi zgodnie z PN- Q obl ZW CELE BYTOWE = 1,43 dm 3 /s = 5,15 m 3 /h Obliczeniowy przepływ dla wewnętrznej instalacji hydrantowej wynosi: Przepływ dla wodomierza wynosi: q w 2 q oblzw q oblp.poż. = 2 dm 3 /s = 7,2 m 3 /h qw 2 2,0 4,0 dm 3 /s 14,4 m 3 /h 3

5 q 2 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego max qw , ,2 m 3 / h DN40 (nominalna średnica wodomierza) d ( 50 średnica rurociągu) => warunek spełniony Dobrano wodomierz qn =16,0 m 3 /h, q max = 20,0 m 3 /h, PN16, DN40, przyłącza G2. Długość montażowa L =300mm. Dobór wodomierza zgodnie z wytycznymi PWiK Gliwice. Zestaw wodomierzowy należy wykonać w składzie: - zawór odcinający kulowy, gwintowany DN40, - wodomierz Qn=16,0m 3 /h, przyłącza gwintowane DN40, - filtr siatkowy gwintowany typu FY DN40, - izolator przepływów, gwintowany typu BA DN40, - zawór antyskażeniowy gwintowany typu EA DN40, - zawór pierwszeństwa DN40. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem należy stosować zgodnie z instrukcją montażu lub dokumentacją techniczno-ruchową wodomierza. Skuteczność działania zaworu antyskażeniowego typu BA należy badać co 6 miesięcy, a wyniki badań ewidencjonować. Opomiarowanie zużycia wody za pomocą projektowanego zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pom. technicznym nr 0.07: Lokalizacja oraz zestawienie materiałów dla zestawu wodomierzowego zostało przedstawione w dokumentacji pt: Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Wincentego Pola instalacja wod-kan Włączenie do sieci Przyłącze wykonać przez wykonanie opaski do nawiercania 110/2 ze złączką ISO prod. HAWLE lub równoważną na istniejący rurociąg w110. Bezpośrednio za wcinką należy zabudować żeliwną zasuwę do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO DN 1 ½ dla rur φ50 w obudowie teleskopowej ze skrzynką uliczną z płytą podkładową. Pod zasuwę zastosować poduszkę betonową. Skrzynkę uliczną zabezpieczyć przed przemieszczaniem poprzez obrukowanie kostką granitową 1,0x1,0m na zaprawie betonowej. UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu odcinka sieci wodociągowej należy wykonać wykop kontrolny i ustalić dokładne zagłębienie istniejącego wodociągu w miejscu wcinki (w razie potrzeby skorygować rzędne przewodu). Przyjęto zagłębienie osi rurociągu = 1,60m. 4

6 Zbiornik przeciwpożarowy Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Ze względu na brak zapewnienia parametrów technicznych na cele przeciwpożarowe dla wody z sieci wodociągowej przewidziano zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) zbiornik naziemny o pojemności >200m 3. Przewiduje się dostarczenie i montaż jednego kompletnego zbiornika przeciwpożarowego. Parametry zbiornika: Średnica zbiornika d= 7,64m Wysokość zbiornika H=4,92m Pojemność użyteczna: V= 203m 3 Zbiornik ma kształt cylindryczny, ustawiony w pozycji pionowej. Płaszcz zbiorników wykonać z ocynkowanych na gorąco arkuszy blachy o grubościach dobranych zgodnie z wymaganymi normami i obowiązującymi standardami. Blachy zbiorników łączyć śrubami ocynkowanymi ogniowo. Konstrukcję dachu wykonać z płyty warstwowej lub dwóch warstw blachy trapezowej ocynkowanej bądź w kolorze z palety RAL z rdzeniem wykonanym ze spienionego polistyrenu grubości 60mm. Ukształtowana powierzchnia dachu o spadku 0,5% pozwala na swobodny odpływ wody deszczowej. Zbiornik przymocować do płyty fundamentowej za pomocą kotw i śrub kotwiących. Zbiornik należy wyposażyć w następujące przewody technologiczne: - króciec ssawny z płytą antywirową zakończony podwójną złączką strażacką w110 jako punkt czerpalny dla straży, - rurę testową, - grzałkę zapobiegającą zamarzaniu wody, - rurę zasilającą z zaworem pływakowym, - rurę przelewową, - rurę spustową. Na końcowym odcinku przewodu φ50 zasilającego zbiornik w wodę należy zamontować kabel grzewczy wraz z izolacją z wełny mineralnej zapobiegający zamarzaniu wody w instalacji. Długość kabla grzewczego 2,30m. Przed zbiornikiem przeciwpożarowym zamontować zasuwę odcinającą do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO, DN 1 ½ dla rur φ Rozwiązania materiałowe rur Projektowane przyłącze wykonać z rur polietylenowych do wody PEHD 100, SDR 11, p nom = 16 PN, o średnicy 50 x 4,6mm. Zastosować rury polietylenowe z atestem do wody pitnej. Łączenie rur wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Przyłącza ułożyć zgodnie z rysunkiem nr IS-5/1. 5

7 3.2. Projekt kanalizacji deszczowej Bilans wód deszczowych Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Bilans ścieków opadowych obliczono w oparciu o następujący wzór: Q = n x Ψ x q x F gdzie: natężenie deszczu miarodajnego, przyjęto q = 150 dm 3 /s współczynnik spływu: Ψ = 0,75 dla dróg i parkingów o nawierzchni z kostki betonowej; Ψ = 0,8 dla powierzchni dachu o nachyleniu poniżej 15 ; współczynnik opóźnienia spływu ścieków przyjęto n = 1 ponieważ powierzchnie zlewni cząstkowych wynoszą poniżej 1ha. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia dróg: F = 0,098ha. Powierzchnia dachu: F = 0, 422ha. Ilość ścieków opadowych: Z dróg: Q = 0,098 x 150 x 0,75 = 11,0 dm 3 /s Z powierzchni dachu: Q = 0,8 x 150 x 0,0422 = 5,1 dm 3 /s Całkowita ilość ścieków opadowych: 11,0 + 5,1 = 16,1 l/s Charakterystyka kanalizacji deszczowej Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku (czterema wylotami PVC-U φ160) oraz placu przed budynkiem poprzez instalację zewnętrznej kanalizacji deszczowej do kolektora deszczowego φ300 przebiegającego przez działkę inwestora. Ze względu na zły stan, studnię włączeniową KD7 należy wymienić. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać inspekcję istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej na odc. KD7 - wylot do rzeki Kłodnicy. W przypadku niedrożności kanału wykonać odpowiednie czynności udrażniające. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić głębokość ułożenia istniejącego kanału kd150 w miejscu przewidywanego włączenia do projektowanej studni KD2. Instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur litych PVC-U z wydłużonym kielichem, klasy SN8 o średnicach 160x4,7 oraz 200x5,9 ze spadkami wg profilu. Należy zastosować rury kielichowe z uszczelką łączone na wcisk. Rury układać na 20 cm warstwie 6

8 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego dobrze zagęszczonej podsypki piaskowej. Po ułożeniu rur wykonać warstwę obsypki i zasypki. Grubość zasypki około 20 cm. Warstwę zasypki dobrze zagęścić. W miejscach połączeń przewodów kanalizacji deszczowej zastosować studnie betonowe o średnicy wewnętrznej 1000 mm. Studzienki będą posiadać stopnie złazowe, przekrycie pokrywą stropową żelbetową oraz włazem żeliwnym 600 klasy D400. Studzienki kanalizacyjne ustawić na 20cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Studzienki obsypywać warstwami, przy czym każdą z warstw należy zagęścić. Należy układać warstwy nie większe niż 50cm. Szczegół studni betonowej został przedstawiony na rys. IS-5/5. Dla ujęcia wód opadowych z terenu drogi i parkingu należy zastosować wpusty deszczowe uliczne żeliwne WP1, WP2 z osadnikiem 500 z elementów żelbetowych. Szczegół wpustów został przedstawiony na rysunku nr IS-5/6. Krata mocowana w korpusie zawiasowo w klasie obciążeniowej D-400. Podczas prowadzenia kanalizacji deszczowej należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne terenu. Wykopy w pobliżu kabli należy wykonać ręcznie, a skrzyżowanie projektowanych przewodów kanalizacyjnych z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod kątem prostym Projekt zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Obliczenia przepływu ścieków Na podstawie normy PN-92B wyznaczono przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji wewnętrznej sanitarnej: q S K ΣAW S punkt czerpalny ilość sanitariatów, szt. Aws [dm 3 /s] ws odpływ WC 10 2,5 25 odpływ umywalka 11 0,5 5,5 odpływ zlewozmywak/zmywak odpływ pisuar 6 0,5 3 odpływ natrysk odpływ wpust podłogowy Suma 40,5 Przepływ obliczeniowy 3,18 7

9 Charakterystyka kanalizacji sanitarnej Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Przewiduje się wykonanie dwóch przykanalików wyprowadzonych na północy obiektu. Zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych z obiektu do kanalizacji sanitarnej będącej wewnętrzną siecią kanalizacyjną Politechniki Śląskiej. Studnia włączeniowa nr k498. Ze względu na zwiększony przepływ ścieków sanitarnych po włączeniu ścieków z projektowanego budynku planowana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej na odc. k498-k494 ze zmianą średnicy φ160 na φ200 z zachowaniem trasy i spadków istniejących przewodów. Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych przewiduje się wykonanie przepompowni ścieków ozn. PS. Instalację zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wykonać należy z rur litych PVC-U z wydłużonym kielichem, klasy SN8 o średnicy 160x4,7 oraz 200x5,9 ze spadkiem wg profilu. Należy zastosować rury kielichowe z uszczelką łączone na wcisk. Projektowany przewód tłoczny wykonać z rur polietylenowych koloru czarnego lub czarnego z brązowymi paskami do kanalizacji ciśnieniowej PE 100, SDR 11, p nom = 16 PN, o średnicy 8,2mm. Rury układać na 20 cm warstwie dobrze zagęszczonej podsypki piaskowej. Po ułożeniu rur wykonać warstwę obsypki i zasypki. Grubość zasypki około 20 cm. Warstwę zasypki dobrze zagęścić. W miejscach łączenia i zmiany trasy przewodów kanalizacji sanitarnej zastosować studnie betonowe KS1 oraz KS2 o średnicy wewnętrznej 1000 mm. Przed studnią włączeniową k498 zabudować studnię rozprężną SR. Studzienki będą posiadać stopnie złazowe, przekrycie pokrywą stropową żelbetową oraz włazem żeliwnym 600 klasy D400. Studzienki kanalizacyjne ustawić na 20cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Studzienki obsypywać warstwami, przy czym każdą z warstw należy zagęścić. Należy układać warstwy nie większe niż 50cm Przepompownia ścieków Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych do studni włączeniowej k498 przewiduje się montaż przepompowni ścieków. Charakterystyka pompy Pompa z wielołopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposażona w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowały by jej zatkanie. Agregaty to zatapialne, jednostopniowe, pompy odśrodkowe napędzane silnikiem indukcyjnym asynchronicznym w układzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamknięty, a chłodzenie jego odbywa sie przez otaczające go medium. Stojan silnika wciśnięty jest w żeliwny 8 90 x

10 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego korpus, a wirnik silnika wciśnięty jest na wal ze stali nierdzewnej. Wał ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych wypełnionych smarem stałym. Hermetyzacja silnika przez wykonanie zabudowy dwóch uszczelnień mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorą olejowa pełniącą role bufora pochłaniającego ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiał uszczelnienia - para cierna: węglik krzemu/węglik krzemu. Charakterystyka zbiornika Zastosowano zbiornik z polimerobetonu, który składa się w 90% z wysuszonego wypełniacza pochodzenia kwarcytowego, o uziarnieniu do 32 mm (w zależności od rodzaju wyrobu) i ze środka wiążącego, którym jest reakcyjna nienasycona żywica poliestrowa. W zależności od wymagań dotyczących odporności chemicznej wyrobów stosuje się różne typy żywic. W procesie produkcyjnym składniki są dozowane i mieszane za pomocą urządzeń sterowanych komputerowo. Przygotowana masa polimerobetonowa zostaje zasypywana do stalowych form i zawibrowywana. Po zżelowaniu formy zostają zdjęte i wyroby kierowane są do tunelu wygrzewającego, gdzie zachodzi depolimeryzowanie materiału i nadanie ostatecznych parametrów wytrzymałościowych produktom. Tak wykonany zbiornik posiada wieloletnią trwałość. wytrzymałość na ściskanie N/mm2, wytrzymałość na zginanie N/mm2, odporność chemiczna (ph 1-10), gęstość 2,3 g/cm3. posiada aprobatę techniczną oraz znak CE, otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego pompowni. Zastosowane sterowanie Urządzenia zabezpieczająco-sterujące przeznaczone są do zabezpieczania i sterowania pracą dwóch trójfazowych,asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych przepompowni o mocy od 0,75 kw do 11 kw. Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami: zwarcia, przeciążenia, zaniku fazy, asymetrii zasilania, obniżenia napięcia zasilania, (poniżej 180 V) pracy "na sucho" Urządzenie zbudowane jest z następujących modułów: 9

11 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego elektronicznego członu kontroli odpadu fazy, spadku napięcia i kolejności faz elektronicznego sterownika w postaci modułowego systemu automatyki przepompowni termicznego członu nadmiarowo prądowego modem GSM Urządzenia zabezpieczająco-sterujące zbudowane są z elementów automatyki elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP65. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące przystosowane są do zawieszania na ścianie lub konstrukcji. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach umieszczono zespół przycisków i przełączników oraz dodatkowo sygnalizacje stanów awaryjnych - przekroczenie poziomu "góra" i "suchobiegu". Sposób montażu pomp w przepompowni. Pompy w przepompowni zamontowane są za pomocą zestawu sprzęgającego ZSP, który umożliwia, w razie konieczności w bardzo prosty i szybki sposób montaż i demontaż pompy. Pompa zatapialna do ścieków, z zamocowanym do niej ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez konieczności wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnątrz zbiornika samoczynnie podłączana jest do układu tłocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiędzy korpusem a łącznikiem, zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelność układu. Uniesienie pompy do góry przy pomocy łańcucha powoduje samoczynne odłączanie jej od układu tłocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przeglądu. Konsole górne dzięki swemu kształtowi umożliwiają wypięcie unoszonej pompy z prowadnic bez demontażu jakichkolwiek części układu. Zestaw sprzęgający pompę ZSP.1 umożliwia podłączanie armatury oraz pomp o średnicach DN 50,z kolei zestaw sprzęgający pompę ZSP.3 umożliwia podłączanie armatury oraz pomp o średnicach DN 80. Elementami stałymi są także prowadnice rurowe oraz konsole służące do mocowania prowadnic. 4. WYTYCZNE WYKONAWCZE 4.1. Przyłącze wodociągowe załamania trasy wodociągu wykonać za pomocą łagodnych łuków oraz kolan 90. Odgałęzienie przyłącza φ50x4,6 na cele bytowe wykonać za pomocą opaski do nawiercania. przyłącze należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania; 10

12 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego lokalizację zasuw oznakować w terenie za pomocą tabliczki umieszczonej na wysokości ok. 2,0m nad ziemią (zgodnie z PN-86/B-09700). Przejście przewodów wodociągowych przez ścianę fundamentową wykonać w rurze stalowej DN80. w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy wykonać ręcznie. Skrzyżowania prowadzić pod kątem prostym. wykonać wykopy kontrolne i ustalić dokładne zagłębienie w miejscach przewidywanej wcinki do istniejącej sieci wodociągowej, wyznaczyć w terenie trasę układania projektowanego przyłącza wodociągowego i wykonać wykopy, roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999, skarpy wykopu należy zabezpieczyć przed osunięciem; rury ułożyć na min.20 cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej, zasuwy ustawić na poduszkach betonowych, wykonać próbę ciśnieniową wodociągu na ciśnienie 1,0 MPa i odbiór techniczny zgodnie z PN-B Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze, po wykonaniu wodociągu, rurę należy obsypać min. 20 cm warstwą obsypki piaskowej, którą następnie należy zagęścić, wykonać dezynfekcję i płukanie wodociągu przed oddaniem go do użytkowania, trasę wodociągu w gruncie oznaczyć taśmą sygnalizacyjną PCV koloru niebieskiego z wkładką metalizowaną Kanalizacja deszczowa i sanitarna wyznaczyć trasę układania rurociągów kanalizacji i wykonać wykopy dla ułożenia rurociągów kanalizacji i studzienek; roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999; skarpy wykopu należy zabezpieczyć przed osunięciem; rury kanalizacyjne ułożyć na warstwie min. 20 cm zagęszczonej podsypki piaskowej, po ułożeniu rur kanalizacyjnych i studzienek i wykonaniu próby szczelności, rury należy obsypać min. 20 cm warstwą zasypki piaskowej, którą następnie należy zagęścić, odbiory techniczne i próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek wykonać zgodnie z PN-92/B-10735, PN-92/B-10727, PN-B-10729:1999, 11

13 zasypać i zagęścić wykopy. Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego przyłącza należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania; trasę wodociągu w gruncie oznaczyć taśmą sygnalizacyjną PCV koloru zielonego z wkładką metalizowaną. studnie betonowe należy wykonać bez stożków betonowych 4.3. Uwagi pozostałe Na trasie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie sadzić drzew i krzewów w pasie 1,5m z obu stron rurociągu. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi należy kolizję zabezpieczyć za pomocą dwudzielnych rur, zgodnie z PN-76/E W czasie prowadzenia wykopów w przypadkach koniecznych zastosować zabezpieczenie kabli poprzez podwieszenie lub podparcie. Geodezyjne pomiary powykonawcze należy przeprowadzić zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Przestrz. I Bud. Z dn Dz.U. Nr 83/91. Zachować minimalną odległość ułożenia projektowanych sieci względem istniejącej sieci elektroenergetycznej podziemnej. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonać odkrywkę istniejącej infrastruktury podziemnej i sprawdzić możliwość realizacji inwestycji w warunkach rzeczywistych. 12

14 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego 5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Pozycja Jedn. Ilość PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1. Uniwersalna opaska do nawiercania φ110/2 do rur φ 50, ze złączką ISO szt zasuwa do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO DN 1 ½ dla rur φ50 szt Kostka betonowa pod zasuwę, wym. 0,3x03x03m szt Obudowa teleskopowa szt skrzynka ulicznaz płytą podkładową szt Rura PEHD 100, SDR 11, pnom = 16 PN, o średnicy φ50 x 4,6mm. m Kształtki PEHD szt. wg technologii robót 8. Zbiornik przeciwpożarowy stalowy, d=7,64m, H=4,92m, Poj. Użyteczna V=203m 3 z przewodami technologicznymi i grzałką szt Kabel grzewczy m 2, Rura ochronna stalowa DN80 przy przejściu przez ściany fundamentowe m Zestaw wodomierzowy - wg projektu pt.: Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Wincentego Pola instalacja wod-kan szt. 1 13

15 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Lp. Pozycja Jedn. Ilość PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 1. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U z wydłużonym kielichem i uszczelką. Klasa S SDR34 (SN8), φ160x4,7 m Rura PEHD 100, SDR 11, pnom = 16 PN, o średnicy φ90 x 8,2mm. m Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U z wydłużonym kielichem i uszczelką. Klasa S SDR34 (SN8), φ200x5,9 do przebudowy odcinka k498-k494 m Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych φ1000, włazowa, ze stopniami złazowymi, wysokość studni - zgodnie z profilem, wykonana z betonu wibroprasowanego, zabezpieczona fabrycznie przed wpływem wód agresywnych, w składzie: - dno studni, z wyprofilowaną betonową kinetą (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), osadzone króćce do rur PVC-U z uszczelkami, szt. 2 - kręgi betonowe φ płyta pokrywowa odciążająca 1600/600/150 - pierścień odciążający 1600/1300/200 - pierścień wyrównawczy do osadzenia włazu - właz żeliwny φ600, klasy D400, 5. Przepompownia ścieków polimerowa φ1200x3000 z pompą zatapialną, jednostopniową (wydajność Q do 18m 3 /h, wys. podnoszenia H do 18m) oraz urządzeniem sterująco-zabezpieczającym. kpl PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U lite z wydłużonym kielichem i uszczelką. Klasa S, SDR34 (SN8), φ160x4,7 m 80 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U lite z wydłużonym kielichem i uszczelką. Klasa S, SDR34 (SN8), φ200x5,9 m 20 Wpust uliczny deszczowy φ500 z osadnikiem, odpływ Hp =1,35m, w składzie: - krata wpustu żeliwna, na zawiasach, z kołnierzem niepełnym (brak od strony szt. 2 krawężnika) w klasie D400, - płyta pośrednia - pierścień odciążający - krąg φ500 / H= 0,30m - krąg φ500 / H= 0,50m - mufa przyłączeniowa φ500 / H= 0,50m, odpływ φ160 14

16 4. - dno studzienki (osadnik) φ500 / H= 0,40m Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych φ1000, włazowa, ze stopniami złazowymi, wysokość studni - zgodnie z profilem, wykonana z betonu wibroprasowanego, zabezpieczona fabrycznie przed wpływem wód agresywnych, w składzie: - dno studni, z wyprofilowaną betonową kinetą (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), osadzone króćce do rur PVC-U z uszczelkami, - kręgi betonowe φ płyta pokrywowa odciążająca 1600/600/150 - pierścień odciążający 1600/1300/200 - pierścień wyrównawczy do osadzenia włazu - właz żeliwny φ600, klasy D400, szt Kształtki kanalizacyjne PVC-U (kolana trójniki, redukcje) Wg techn. robót POZOSTAŁE ELEMENTY 1. Rury osłonowe m 11 UWAGA: Powyższe zestawienia nie mogą być jedyną podstawą do zakupu materiałów przez wykonawcę. 15

17

18

19

20

21

22

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym Obiekt: Rekonstrukcja zagrody kowala (budynku-chałupy mieszkalnego i budynku gospodarczego).

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r.

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r. 1 I. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Odbiornik ścieków. 5. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 6. Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S. r-g 16.8000 0.000 0.00 0.4r-g/m -- M -- 2* Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8 mm

KOSZTORYS. Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S. r-g 16.8000 0.000 0.00 0.4r-g/m -- M -- 2* Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8 mm Instalacje sanitarne zewnętrzne 1 PRZYŁĄCZE WOD.-KAN. 1 KNR 2-28 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE m 0314-04 o śr. zewn. 63 mm przedmiar = 42.000 m r-g 16.8000 0.000 0.00 0.4r-g/m 2* Rura PE-HD

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIA WRAZ Z ZAPLECZEM TEMAT Zewnętrzne instalacje sanitarne FAZA OPRACOWANIA Projekt budowlany ADRES INWESTYCJI Pisz, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji Sanitarnych Jolanta Michalak ul. Korfantego 10, 64-100 Leszno tel. 65 520 99 16; kom. 608 336 405; e-mail: jolamichalak@op.pl NIP 697-143-77-77 REGON 411428790 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza i instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i instalacji sprężonego powietrza Temat: Branża: Projektant: Opracował:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalno usługowy

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalno usługowy PROJEKT BUDOWLANY Przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody i gazu OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalno usługowy dz. nr 293, 294 przy ul. Reymonta i Świętochowskiego w Białogardzie Białogardzkie

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 19-500 GOŁDAP, ul.sikorskiego 9A, tel. +87 615 49 49, fax + 87 615 01 85 NIP 847-13-83-832 Konto: PKO BP S.A. O/1 Gołdap 31102047240000360200459008

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych. Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia

TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych. Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych OBIEKT : ADRES : Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia Jarosław ul. Sikorskiego działka nr 2439/1 INWESTOR : Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA DESZCZOWA II ETAP

KANALIZACJA DESZCZOWA II ETAP NA WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ulicach: CISOWEJ, BRZOZOWEJ, GŁGOWEJ I KLONOWEJ - D19-D11-D14 II ETAP ZAMAWIAJĄCY : GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI NAZWA OBIEKTU : BUDOWA ULIC : CISOWA, BRZOZOWA, GŁOGOWA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Budynek niepodpiwniczony, murowany przykryty stropodachem - parter + I piętro.

Budynek niepodpiwniczony, murowany przykryty stropodachem - parter + I piętro. 1 I. OPIS TECHNICZNY do projektu przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczówki dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

kategoria gruntu III-IV

kategoria gruntu III-IV POZ ST INSTALACJE SANITARNE CPV45232460-4 ILOSC JM CENA WARTOSC JEDN. 1 zewnętrzna kanalizacja sanitarna 1 1. 1 K001-0209 04 20,6080 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowo-Handlowa "Kreska" PRZEDMIAR ROBÓT

Firma Usługowo-Handlowa Kreska PRZEDMIAR ROBÓT Fira Usługowo-Handlowa "Kreska" ul. Wyspiańskiego 5/8 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 453300-8

Bardziej szczegółowo

Obiekt : Przebudowa skrzyżowania ulic Bydgoska Sępoleńska Mędromierska - Główna w Gostycynie

Obiekt : Przebudowa skrzyżowania ulic Bydgoska Sępoleńska Mędromierska - Główna w Gostycynie Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. ul. Kulerskiego 16/41 86-300 Grudziądz tel. 0-48-(prefix)-56-6428330, kom. 0601894554, fax. 0-48-(prefix)-56-4653194, email: inzdrog@republika.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 1. Kopie zaświadczeń i uprawnień 2. Oświadczenie projektanta II. OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przyłącza wod.-kan. Kanalizacja deszczowa

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przyłącza wod.-kan. Kanalizacja deszczowa USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI 76-200 SŁUPSK ul. LUTOSŁAWSKIEGO 18 tel. 0 605 564682 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przyłącza wod.-kan. Kanalizacja deszczowa OBIEKT : ORLIK 2012 - ZESPÓŁ BOIOSK SPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 ARKONA PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 OBIEKT: Numer zlecenia: 4/2008 z dn. 17.01.2008r. Rezydencja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFRTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Komplek boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na przedłużeniu ul. Lipowej w Sulnowie w kierunku Skarszew dz. nr 10/7, 9/15, 8/11, 8/8, 8/15, 8/1, 7/9,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WOD-KAN. sanitarna

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WOD-KAN. sanitarna branża: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WOD-KAN. sanitarna temat: lokalizacja: nr działki: arkusz mapy: obręb: inwestor: jednostka projektowa: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów CPV 45232150-8 CPV 45332200-5 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

- 1 - 1S. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ZEWNĘTRZNE SIECI WOD-KAN 1:500 2S. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500/1:100

- 1 - 1S. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ZEWNĘTRZNE SIECI WOD-KAN 1:500 2S. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500/1:100 - 1 - BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI : Nr : SKALA 1S. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ZEWNĘTRZNE SIECI WOD-KAN 1:500 2S. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści części opisowej

Spis treści części opisowej Iwona Szymczuk; ul. Popowicka 138/9; 54-238 Wrocław; (071) 790 32 90; kom. 0 501 36 17 88 NIP: 894-198-53-92; REGON: 933017797 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Gmina Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów. Projektant: Radom, maj 2013 r

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Gmina Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów. Projektant: Radom, maj 2013 r PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod.-kan. wraz z przyłączem wody i przykanalikiem kanalizacji sanitarnej w adaptowanym budynku po Szkole Podstawowej w Oleksowie na Świetlicę Wiejską na działce o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Potulice gm. Wągrowiec

OPIS TECHNICZNY. do projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Potulice gm. Wągrowiec 3 OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Potulice gm. Wągrowiec 1. Dane ogólne 1.0. Podstawa opracowania: Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest: - zlecenie inwestora - warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W KIELCACH, 25-389 KIELCE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 65B

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W KIELCACH, 25-389 KIELCE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 65B PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY WOD-KAN. DO BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA DZ. NR 1803/539 PRZY UL. STODOLNEJ W OŻAROWIE. INWESTOR: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo