NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076"

Transkrypt

1 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANE AUDYTIING ENERGETYCZNY CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA PROJEKTY BRANśOWE OPERATY WODNO- PRAWNE DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZGODNIE Z USTAWĄ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KOSZTORYSOWANIE NADZORY INWESTORSKIE KIEROWNICTWO BUDÓW PROJEKT WYKONAWCZY NOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO TECHNOPARK GLIWICE W GLIWICACH PRZY UL. WINCENTEGO POLA - przyłącza wod-kan INWESTOR: Park Naukowo Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18C Gliwice LOKALIZACJA INWESTYCJI: Ul. Wincentego Pola GLIWICE NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 30, 31, 32, 34, 710/2, 43 STADIUM OPRACOWANIA: - PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 171/2013 DATA: AUTORZY OPRACOWANIA: 1) PROJEKTANT: MGR INś. JANUSZ BRODALA NR UPR.: SLK/0953/PWOS/05 NR ŚOIIB.: SLK/IS/3756/06 2) SPRAWDZAJĄCY: MGR INś. JERZY BRODALA NR UPR.: 527/74/Kt NR ŚOIIB.: SLK/IS/1189/03 3) OPRACOWUJĄCY: MGR INś. EWA PIĄTKOWSKA PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody autora projektu. NIP ; REGON KONTO: PKO BP S.A

2 SPIS TREŚCI Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego 1. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Projekt przyłącza wodociągowego Charakterystyka przyłącza Bilans zapotrzebowania na wodę Dobór wodomierza Włączenie do sieci Zbiornik przeciwpożarowy Rozwiązania materiałowe rur Projekt kanalizacji deszczowej Bilans wód deszczowych Charakterystyka kanalizacji deszczowej Projekt zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Obliczenia przepływu ścieków Charakterystyka kanalizacji sanitarnej Przepompownia ścieków WYTYCZNE WYKONAWCZE Przyłącze wodociągowe Kanalizacja deszczowa i sanitarna Uwagi pozostałe ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Spis rysunków: IS-5/1 IS-5/2 IS-5/3 IS-5/4 IS-5/5 IS-5/6 Załączniki: PLAN SYTUACYJNY PRZYŁĄCZY WOD-KAN PROFIL PRZYŁĄCZA WODY UŻYTKOWEJ I PPOŻ. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ SZCZEGÓŁ BETONOWEJ STUDNI KANALIZACYJNEJ SZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO Warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan. wydane przez PWiK Gliwice w dn r., zn. pisma: OD/1124/2012/4641 1

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: umowa z Inwestorem; wizja lokalna; uzgodnienia z Inwestorem; mapa do celów projektowych; obowiązujące normy i przepisy, m. in.: Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego [1] PN-B 10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. [2] PN-EN 12729:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia przez przepływ zwrotny. [3] PN-B/B Zabudowa zestawów wodomierzowych instalacjach wodociągowych [4] PN-92/B Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu [5] DZ. U. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), W sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). [6] PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. [7] PN-EN :1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC- U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. [8] PN-EN :2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3. Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. [9] PN-B 12037:1998 Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne. [10] BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. [11] PN-H Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 2

4 2. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Opracowanie zawiera projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz budowy zbiornika p.poż. dla budynku biurowego Technopark w Gliwicach, przy ul. W. Pola; dz. nr 30; 31; 32; 34; 43; 710/2. 3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1. Projekt przyłącza wodociągowego Charakterystyka przyłącza Pobór wody do przedmiotowego budynku, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Gliwice zaprojektowano z istniejącej sieci wodociągowej 110 przebiegającej w rejonie budyków nr 18 i 18c znajdujących się na zachód od planowanej inwestycji Bilans zapotrzebowania na wodę punkt czerpalny ilość sanitariatów, szt. normatywny wypływ wody qn, dm 3 /s qn, dm 3 /s płuczka zbiornikowa 10 0,13 1,3 umywalka 11 0,07 0,77 zlewozmywak/zmywak 1 0,07 0,07 pisuar 6 0,3 1,8 natrysk 1 0,15 0,15 kurek czerpalny DN15 3 0,3 0,90 Suma 4,99 Przepływ obliczeniowy 1, Dobór wodomierza 92/B-01706: Przepływ obliczeniowy dla wewnętrznej instalacji zimnej wody bytowej wynosi zgodnie z PN- Q obl ZW CELE BYTOWE = 1,43 dm 3 /s = 5,15 m 3 /h Obliczeniowy przepływ dla wewnętrznej instalacji hydrantowej wynosi: Przepływ dla wodomierza wynosi: q w 2 q oblzw q oblp.poż. = 2 dm 3 /s = 7,2 m 3 /h qw 2 2,0 4,0 dm 3 /s 14,4 m 3 /h 3

5 q 2 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego max qw , ,2 m 3 / h DN40 (nominalna średnica wodomierza) d ( 50 średnica rurociągu) => warunek spełniony Dobrano wodomierz qn =16,0 m 3 /h, q max = 20,0 m 3 /h, PN16, DN40, przyłącza G2. Długość montażowa L =300mm. Dobór wodomierza zgodnie z wytycznymi PWiK Gliwice. Zestaw wodomierzowy należy wykonać w składzie: - zawór odcinający kulowy, gwintowany DN40, - wodomierz Qn=16,0m 3 /h, przyłącza gwintowane DN40, - filtr siatkowy gwintowany typu FY DN40, - izolator przepływów, gwintowany typu BA DN40, - zawór antyskażeniowy gwintowany typu EA DN40, - zawór pierwszeństwa DN40. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem należy stosować zgodnie z instrukcją montażu lub dokumentacją techniczno-ruchową wodomierza. Skuteczność działania zaworu antyskażeniowego typu BA należy badać co 6 miesięcy, a wyniki badań ewidencjonować. Opomiarowanie zużycia wody za pomocą projektowanego zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pom. technicznym nr 0.07: Lokalizacja oraz zestawienie materiałów dla zestawu wodomierzowego zostało przedstawione w dokumentacji pt: Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Wincentego Pola instalacja wod-kan Włączenie do sieci Przyłącze wykonać przez wykonanie opaski do nawiercania 110/2 ze złączką ISO prod. HAWLE lub równoważną na istniejący rurociąg w110. Bezpośrednio za wcinką należy zabudować żeliwną zasuwę do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO DN 1 ½ dla rur φ50 w obudowie teleskopowej ze skrzynką uliczną z płytą podkładową. Pod zasuwę zastosować poduszkę betonową. Skrzynkę uliczną zabezpieczyć przed przemieszczaniem poprzez obrukowanie kostką granitową 1,0x1,0m na zaprawie betonowej. UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu odcinka sieci wodociągowej należy wykonać wykop kontrolny i ustalić dokładne zagłębienie istniejącego wodociągu w miejscu wcinki (w razie potrzeby skorygować rzędne przewodu). Przyjęto zagłębienie osi rurociągu = 1,60m. 4

6 Zbiornik przeciwpożarowy Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Ze względu na brak zapewnienia parametrów technicznych na cele przeciwpożarowe dla wody z sieci wodociągowej przewidziano zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) zbiornik naziemny o pojemności >200m 3. Przewiduje się dostarczenie i montaż jednego kompletnego zbiornika przeciwpożarowego. Parametry zbiornika: Średnica zbiornika d= 7,64m Wysokość zbiornika H=4,92m Pojemność użyteczna: V= 203m 3 Zbiornik ma kształt cylindryczny, ustawiony w pozycji pionowej. Płaszcz zbiorników wykonać z ocynkowanych na gorąco arkuszy blachy o grubościach dobranych zgodnie z wymaganymi normami i obowiązującymi standardami. Blachy zbiorników łączyć śrubami ocynkowanymi ogniowo. Konstrukcję dachu wykonać z płyty warstwowej lub dwóch warstw blachy trapezowej ocynkowanej bądź w kolorze z palety RAL z rdzeniem wykonanym ze spienionego polistyrenu grubości 60mm. Ukształtowana powierzchnia dachu o spadku 0,5% pozwala na swobodny odpływ wody deszczowej. Zbiornik przymocować do płyty fundamentowej za pomocą kotw i śrub kotwiących. Zbiornik należy wyposażyć w następujące przewody technologiczne: - króciec ssawny z płytą antywirową zakończony podwójną złączką strażacką w110 jako punkt czerpalny dla straży, - rurę testową, - grzałkę zapobiegającą zamarzaniu wody, - rurę zasilającą z zaworem pływakowym, - rurę przelewową, - rurę spustową. Na końcowym odcinku przewodu φ50 zasilającego zbiornik w wodę należy zamontować kabel grzewczy wraz z izolacją z wełny mineralnej zapobiegający zamarzaniu wody w instalacji. Długość kabla grzewczego 2,30m. Przed zbiornikiem przeciwpożarowym zamontować zasuwę odcinającą do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO, DN 1 ½ dla rur φ Rozwiązania materiałowe rur Projektowane przyłącze wykonać z rur polietylenowych do wody PEHD 100, SDR 11, p nom = 16 PN, o średnicy 50 x 4,6mm. Zastosować rury polietylenowe z atestem do wody pitnej. Łączenie rur wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Przyłącza ułożyć zgodnie z rysunkiem nr IS-5/1. 5

7 3.2. Projekt kanalizacji deszczowej Bilans wód deszczowych Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Bilans ścieków opadowych obliczono w oparciu o następujący wzór: Q = n x Ψ x q x F gdzie: natężenie deszczu miarodajnego, przyjęto q = 150 dm 3 /s współczynnik spływu: Ψ = 0,75 dla dróg i parkingów o nawierzchni z kostki betonowej; Ψ = 0,8 dla powierzchni dachu o nachyleniu poniżej 15 ; współczynnik opóźnienia spływu ścieków przyjęto n = 1 ponieważ powierzchnie zlewni cząstkowych wynoszą poniżej 1ha. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia dróg: F = 0,098ha. Powierzchnia dachu: F = 0, 422ha. Ilość ścieków opadowych: Z dróg: Q = 0,098 x 150 x 0,75 = 11,0 dm 3 /s Z powierzchni dachu: Q = 0,8 x 150 x 0,0422 = 5,1 dm 3 /s Całkowita ilość ścieków opadowych: 11,0 + 5,1 = 16,1 l/s Charakterystyka kanalizacji deszczowej Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku (czterema wylotami PVC-U φ160) oraz placu przed budynkiem poprzez instalację zewnętrznej kanalizacji deszczowej do kolektora deszczowego φ300 przebiegającego przez działkę inwestora. Ze względu na zły stan, studnię włączeniową KD7 należy wymienić. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać inspekcję istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej na odc. KD7 - wylot do rzeki Kłodnicy. W przypadku niedrożności kanału wykonać odpowiednie czynności udrażniające. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić głębokość ułożenia istniejącego kanału kd150 w miejscu przewidywanego włączenia do projektowanej studni KD2. Instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur litych PVC-U z wydłużonym kielichem, klasy SN8 o średnicach 160x4,7 oraz 200x5,9 ze spadkami wg profilu. Należy zastosować rury kielichowe z uszczelką łączone na wcisk. Rury układać na 20 cm warstwie 6

8 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego dobrze zagęszczonej podsypki piaskowej. Po ułożeniu rur wykonać warstwę obsypki i zasypki. Grubość zasypki około 20 cm. Warstwę zasypki dobrze zagęścić. W miejscach połączeń przewodów kanalizacji deszczowej zastosować studnie betonowe o średnicy wewnętrznej 1000 mm. Studzienki będą posiadać stopnie złazowe, przekrycie pokrywą stropową żelbetową oraz włazem żeliwnym 600 klasy D400. Studzienki kanalizacyjne ustawić na 20cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Studzienki obsypywać warstwami, przy czym każdą z warstw należy zagęścić. Należy układać warstwy nie większe niż 50cm. Szczegół studni betonowej został przedstawiony na rys. IS-5/5. Dla ujęcia wód opadowych z terenu drogi i parkingu należy zastosować wpusty deszczowe uliczne żeliwne WP1, WP2 z osadnikiem 500 z elementów żelbetowych. Szczegół wpustów został przedstawiony na rysunku nr IS-5/6. Krata mocowana w korpusie zawiasowo w klasie obciążeniowej D-400. Podczas prowadzenia kanalizacji deszczowej należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne terenu. Wykopy w pobliżu kabli należy wykonać ręcznie, a skrzyżowanie projektowanych przewodów kanalizacyjnych z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod kątem prostym Projekt zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Obliczenia przepływu ścieków Na podstawie normy PN-92B wyznaczono przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji wewnętrznej sanitarnej: q S K ΣAW S punkt czerpalny ilość sanitariatów, szt. Aws [dm 3 /s] ws odpływ WC 10 2,5 25 odpływ umywalka 11 0,5 5,5 odpływ zlewozmywak/zmywak odpływ pisuar 6 0,5 3 odpływ natrysk odpływ wpust podłogowy Suma 40,5 Przepływ obliczeniowy 3,18 7

9 Charakterystyka kanalizacji sanitarnej Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Przewiduje się wykonanie dwóch przykanalików wyprowadzonych na północy obiektu. Zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych z obiektu do kanalizacji sanitarnej będącej wewnętrzną siecią kanalizacyjną Politechniki Śląskiej. Studnia włączeniowa nr k498. Ze względu na zwiększony przepływ ścieków sanitarnych po włączeniu ścieków z projektowanego budynku planowana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej na odc. k498-k494 ze zmianą średnicy φ160 na φ200 z zachowaniem trasy i spadków istniejących przewodów. Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych przewiduje się wykonanie przepompowni ścieków ozn. PS. Instalację zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wykonać należy z rur litych PVC-U z wydłużonym kielichem, klasy SN8 o średnicy 160x4,7 oraz 200x5,9 ze spadkiem wg profilu. Należy zastosować rury kielichowe z uszczelką łączone na wcisk. Projektowany przewód tłoczny wykonać z rur polietylenowych koloru czarnego lub czarnego z brązowymi paskami do kanalizacji ciśnieniowej PE 100, SDR 11, p nom = 16 PN, o średnicy 8,2mm. Rury układać na 20 cm warstwie dobrze zagęszczonej podsypki piaskowej. Po ułożeniu rur wykonać warstwę obsypki i zasypki. Grubość zasypki około 20 cm. Warstwę zasypki dobrze zagęścić. W miejscach łączenia i zmiany trasy przewodów kanalizacji sanitarnej zastosować studnie betonowe KS1 oraz KS2 o średnicy wewnętrznej 1000 mm. Przed studnią włączeniową k498 zabudować studnię rozprężną SR. Studzienki będą posiadać stopnie złazowe, przekrycie pokrywą stropową żelbetową oraz włazem żeliwnym 600 klasy D400. Studzienki kanalizacyjne ustawić na 20cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Studzienki obsypywać warstwami, przy czym każdą z warstw należy zagęścić. Należy układać warstwy nie większe niż 50cm Przepompownia ścieków Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych do studni włączeniowej k498 przewiduje się montaż przepompowni ścieków. Charakterystyka pompy Pompa z wielołopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposażona w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowały by jej zatkanie. Agregaty to zatapialne, jednostopniowe, pompy odśrodkowe napędzane silnikiem indukcyjnym asynchronicznym w układzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamknięty, a chłodzenie jego odbywa sie przez otaczające go medium. Stojan silnika wciśnięty jest w żeliwny 8 90 x

10 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego korpus, a wirnik silnika wciśnięty jest na wal ze stali nierdzewnej. Wał ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych wypełnionych smarem stałym. Hermetyzacja silnika przez wykonanie zabudowy dwóch uszczelnień mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorą olejowa pełniącą role bufora pochłaniającego ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiał uszczelnienia - para cierna: węglik krzemu/węglik krzemu. Charakterystyka zbiornika Zastosowano zbiornik z polimerobetonu, który składa się w 90% z wysuszonego wypełniacza pochodzenia kwarcytowego, o uziarnieniu do 32 mm (w zależności od rodzaju wyrobu) i ze środka wiążącego, którym jest reakcyjna nienasycona żywica poliestrowa. W zależności od wymagań dotyczących odporności chemicznej wyrobów stosuje się różne typy żywic. W procesie produkcyjnym składniki są dozowane i mieszane za pomocą urządzeń sterowanych komputerowo. Przygotowana masa polimerobetonowa zostaje zasypywana do stalowych form i zawibrowywana. Po zżelowaniu formy zostają zdjęte i wyroby kierowane są do tunelu wygrzewającego, gdzie zachodzi depolimeryzowanie materiału i nadanie ostatecznych parametrów wytrzymałościowych produktom. Tak wykonany zbiornik posiada wieloletnią trwałość. wytrzymałość na ściskanie N/mm2, wytrzymałość na zginanie N/mm2, odporność chemiczna (ph 1-10), gęstość 2,3 g/cm3. posiada aprobatę techniczną oraz znak CE, otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego pompowni. Zastosowane sterowanie Urządzenia zabezpieczająco-sterujące przeznaczone są do zabezpieczania i sterowania pracą dwóch trójfazowych,asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych przepompowni o mocy od 0,75 kw do 11 kw. Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami: zwarcia, przeciążenia, zaniku fazy, asymetrii zasilania, obniżenia napięcia zasilania, (poniżej 180 V) pracy "na sucho" Urządzenie zbudowane jest z następujących modułów: 9

11 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego elektronicznego członu kontroli odpadu fazy, spadku napięcia i kolejności faz elektronicznego sterownika w postaci modułowego systemu automatyki przepompowni termicznego członu nadmiarowo prądowego modem GSM Urządzenia zabezpieczająco-sterujące zbudowane są z elementów automatyki elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP65. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące przystosowane są do zawieszania na ścianie lub konstrukcji. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach umieszczono zespół przycisków i przełączników oraz dodatkowo sygnalizacje stanów awaryjnych - przekroczenie poziomu "góra" i "suchobiegu". Sposób montażu pomp w przepompowni. Pompy w przepompowni zamontowane są za pomocą zestawu sprzęgającego ZSP, który umożliwia, w razie konieczności w bardzo prosty i szybki sposób montaż i demontaż pompy. Pompa zatapialna do ścieków, z zamocowanym do niej ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez konieczności wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnątrz zbiornika samoczynnie podłączana jest do układu tłocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiędzy korpusem a łącznikiem, zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelność układu. Uniesienie pompy do góry przy pomocy łańcucha powoduje samoczynne odłączanie jej od układu tłocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przeglądu. Konsole górne dzięki swemu kształtowi umożliwiają wypięcie unoszonej pompy z prowadnic bez demontażu jakichkolwiek części układu. Zestaw sprzęgający pompę ZSP.1 umożliwia podłączanie armatury oraz pomp o średnicach DN 50,z kolei zestaw sprzęgający pompę ZSP.3 umożliwia podłączanie armatury oraz pomp o średnicach DN 80. Elementami stałymi są także prowadnice rurowe oraz konsole służące do mocowania prowadnic. 4. WYTYCZNE WYKONAWCZE 4.1. Przyłącze wodociągowe załamania trasy wodociągu wykonać za pomocą łagodnych łuków oraz kolan 90. Odgałęzienie przyłącza φ50x4,6 na cele bytowe wykonać za pomocą opaski do nawiercania. przyłącze należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania; 10

12 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego lokalizację zasuw oznakować w terenie za pomocą tabliczki umieszczonej na wysokości ok. 2,0m nad ziemią (zgodnie z PN-86/B-09700). Przejście przewodów wodociągowych przez ścianę fundamentową wykonać w rurze stalowej DN80. w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy wykonać ręcznie. Skrzyżowania prowadzić pod kątem prostym. wykonać wykopy kontrolne i ustalić dokładne zagłębienie w miejscach przewidywanej wcinki do istniejącej sieci wodociągowej, wyznaczyć w terenie trasę układania projektowanego przyłącza wodociągowego i wykonać wykopy, roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999, skarpy wykopu należy zabezpieczyć przed osunięciem; rury ułożyć na min.20 cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej, zasuwy ustawić na poduszkach betonowych, wykonać próbę ciśnieniową wodociągu na ciśnienie 1,0 MPa i odbiór techniczny zgodnie z PN-B Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze, po wykonaniu wodociągu, rurę należy obsypać min. 20 cm warstwą obsypki piaskowej, którą następnie należy zagęścić, wykonać dezynfekcję i płukanie wodociągu przed oddaniem go do użytkowania, trasę wodociągu w gruncie oznaczyć taśmą sygnalizacyjną PCV koloru niebieskiego z wkładką metalizowaną Kanalizacja deszczowa i sanitarna wyznaczyć trasę układania rurociągów kanalizacji i wykonać wykopy dla ułożenia rurociągów kanalizacji i studzienek; roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999; skarpy wykopu należy zabezpieczyć przed osunięciem; rury kanalizacyjne ułożyć na warstwie min. 20 cm zagęszczonej podsypki piaskowej, po ułożeniu rur kanalizacyjnych i studzienek i wykonaniu próby szczelności, rury należy obsypać min. 20 cm warstwą zasypki piaskowej, którą następnie należy zagęścić, odbiory techniczne i próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek wykonać zgodnie z PN-92/B-10735, PN-92/B-10727, PN-B-10729:1999, 11

13 zasypać i zagęścić wykopy. Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego przyłącza należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania; trasę wodociągu w gruncie oznaczyć taśmą sygnalizacyjną PCV koloru zielonego z wkładką metalizowaną. studnie betonowe należy wykonać bez stożków betonowych 4.3. Uwagi pozostałe Na trasie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie sadzić drzew i krzewów w pasie 1,5m z obu stron rurociągu. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi należy kolizję zabezpieczyć za pomocą dwudzielnych rur, zgodnie z PN-76/E W czasie prowadzenia wykopów w przypadkach koniecznych zastosować zabezpieczenie kabli poprzez podwieszenie lub podparcie. Geodezyjne pomiary powykonawcze należy przeprowadzić zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Przestrz. I Bud. Z dn Dz.U. Nr 83/91. Zachować minimalną odległość ułożenia projektowanych sieci względem istniejącej sieci elektroenergetycznej podziemnej. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonać odkrywkę istniejącej infrastruktury podziemnej i sprawdzić możliwość realizacji inwestycji w warunkach rzeczywistych. 12

14 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego 5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Pozycja Jedn. Ilość PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1. Uniwersalna opaska do nawiercania φ110/2 do rur φ 50, ze złączką ISO szt zasuwa do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO DN 1 ½ dla rur φ50 szt Kostka betonowa pod zasuwę, wym. 0,3x03x03m szt Obudowa teleskopowa szt skrzynka ulicznaz płytą podkładową szt Rura PEHD 100, SDR 11, pnom = 16 PN, o średnicy φ50 x 4,6mm. m Kształtki PEHD szt. wg technologii robót 8. Zbiornik przeciwpożarowy stalowy, d=7,64m, H=4,92m, Poj. Użyteczna V=203m 3 z przewodami technologicznymi i grzałką szt Kabel grzewczy m 2, Rura ochronna stalowa DN80 przy przejściu przez ściany fundamentowe m Zestaw wodomierzowy - wg projektu pt.: Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Wincentego Pola instalacja wod-kan szt. 1 13

15 Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Lp. Pozycja Jedn. Ilość PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 1. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U z wydłużonym kielichem i uszczelką. Klasa S SDR34 (SN8), φ160x4,7 m Rura PEHD 100, SDR 11, pnom = 16 PN, o średnicy φ90 x 8,2mm. m Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U z wydłużonym kielichem i uszczelką. Klasa S SDR34 (SN8), φ200x5,9 do przebudowy odcinka k498-k494 m Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych φ1000, włazowa, ze stopniami złazowymi, wysokość studni - zgodnie z profilem, wykonana z betonu wibroprasowanego, zabezpieczona fabrycznie przed wpływem wód agresywnych, w składzie: - dno studni, z wyprofilowaną betonową kinetą (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), osadzone króćce do rur PVC-U z uszczelkami, szt. 2 - kręgi betonowe φ płyta pokrywowa odciążająca 1600/600/150 - pierścień odciążający 1600/1300/200 - pierścień wyrównawczy do osadzenia włazu - właz żeliwny φ600, klasy D400, 5. Przepompownia ścieków polimerowa φ1200x3000 z pompą zatapialną, jednostopniową (wydajność Q do 18m 3 /h, wys. podnoszenia H do 18m) oraz urządzeniem sterująco-zabezpieczającym. kpl PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U lite z wydłużonym kielichem i uszczelką. Klasa S, SDR34 (SN8), φ160x4,7 m 80 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U lite z wydłużonym kielichem i uszczelką. Klasa S, SDR34 (SN8), φ200x5,9 m 20 Wpust uliczny deszczowy φ500 z osadnikiem, odpływ Hp =1,35m, w składzie: - krata wpustu żeliwna, na zawiasach, z kołnierzem niepełnym (brak od strony szt. 2 krawężnika) w klasie D400, - płyta pośrednia - pierścień odciążający - krąg φ500 / H= 0,30m - krąg φ500 / H= 0,50m - mufa przyłączeniowa φ500 / H= 0,50m, odpływ φ160 14

16 4. - dno studzienki (osadnik) φ500 / H= 0,40m Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych φ1000, włazowa, ze stopniami złazowymi, wysokość studni - zgodnie z profilem, wykonana z betonu wibroprasowanego, zabezpieczona fabrycznie przed wpływem wód agresywnych, w składzie: - dno studni, z wyprofilowaną betonową kinetą (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), osadzone króćce do rur PVC-U z uszczelkami, - kręgi betonowe φ płyta pokrywowa odciążająca 1600/600/150 - pierścień odciążający 1600/1300/200 - pierścień wyrównawczy do osadzenia włazu - właz żeliwny φ600, klasy D400, szt Kształtki kanalizacyjne PVC-U (kolana trójniki, redukcje) Wg techn. robót POZOSTAŁE ELEMENTY 1. Rury osłonowe m 11 UWAGA: Powyższe zestawienia nie mogą być jedyną podstawą do zakupu materiałów przez wykonawcę. 15

17

18

19

20

21

22

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

D. 01.01.01. Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przepompownia z rurociągiem tłocznym w Garbonogu, gm. Piaski. Leszno lipiec 2009 r.

D. 01.01.01. Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przepompownia z rurociągiem tłocznym w Garbonogu, gm. Piaski. Leszno lipiec 2009 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D. 01.01.01 Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przepompownia z rurociągiem tłocznym w Garbonogu, gm. Piaski OPRACOWAŁ: Leszno lipiec 2009 r. l. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00 ROBOTY TECHNOLOGICZNE I SANITARNE OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2 Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej projektanta 3 Zaświadczenie o członkostwie w Izbie projektanta 4 Decyzja

Bardziej szczegółowo

PRO-CONSULTING sp. z o.o.

PRO-CONSULTING sp. z o.o. PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE

DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE PHU CZYSTE ŚRODOWISKO WOJCIECH NOWAK 08-110 SIEDLCE UL. BUDOWLANA 3C 08-125 WOLA SUCHOŻEBRSKA UL. ŁĄKOWA 3 TEL/FAX: 25 644 40 47 NIP: 821 150 46 58 KONTO: 66 9194 0007 0020 5245 2000 0010 E-MAIL: czystesrodowisko@go2.pl

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o. 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o. oraz urządzeń technicznych na terenie miasta Włocławka. Włocławek grudzień 2009 r. 2 Wytyczne do projektowania sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

T-00.00.01. Kielce, os. Kochanowskiego, ul. Wapiennikowa Obręb: 0024, działki nr ewid.: 683/3, 682/3, 681/13, 680/12, 679/7, 678/7.

T-00.00.01. Kielce, os. Kochanowskiego, ul. Wapiennikowa Obręb: 0024, działki nr ewid.: 683/3, 682/3, 681/13, 680/12, 679/7, 678/7. Z.R. P E R F E K T PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, POWIERNICTWO INWESTYCYJNE zrperfekt@gmail.com pracownia: 25-528 Kielce ul. Zagnańska 84A tel. fax.( o41) 368-33-34 k. 607570906 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SPIS ZAWARTOŚCI 1. Cz I Technologia 2. Cz. II Rurociągi międzyobiektowe i instalacje wod-kan 3. Cz. III Roboty budowlane 4. Cz. IV Roboty elektryczne 5.

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz.nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód 5)

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych WARSZAWA, SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Obiekt: Przydomowe oczyszczalnie ścieków Lokalizacja obiektu: gmina Narewka, Polska Nazwa Zamawiającego Gmina Narewka Adres pocztowy Ul. Białowieska 1 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: CPV: 45111200-0 Roboty zakresie

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 - warunki techniczne wydane przez Z.G.K. i W. w Mogielnicy - decyzja o lokalizacji inwestycji celu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej IN-PRO-01 Strona 1/19 IN-PRO-01 IN-PRO-01 Strona 2/19 Spis treści Wstęp... 3 1. Zakres stosowania i podstawowe pojęcia wykorzystane w Wytycznych... 4 2. Lokalizacja przewodów... 4 3. Zagłębienie i posadowienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. BUDNE GM. BARANOWO SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo